بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه"

Transcript

1 حل مسي له تخصيص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسيله الگوريتم ژنتيک چکيده مسعود قاسم زاده ٨٢٣٢٠٠٢۵ دانشکده برق رايانه و فناوری اطلاعات دانشگاه ا زاد واحد قزوين بهار ١٣٨۶ در اين مقاله سعی بر ا ن شده است تا نوع خاصی از مساي ل مرتبط با برنامه ريزی تخصيص منابع در پروژه هايی با چندين حالت اجرايی با منايع قابل بازگشت و غير قابل بازگشت مورد توجه قرار گيرد و برای حل اين مسي ه از يکی از روش الگوريتم ژنتيک در دو فاز استفاده شده است.هدف از حل اين مسي له اراي ه يک راه حل و برنامه ريزی تخصيص منابع برای يک پروژه که شامل چندين فعاليت است به نحوی که هر دو محدوديت منابع و شرط پيش نيازی فعاليتها را در پروژه رعايت کرده و اين برنامه ريزی منجر به اتمام پروژه در کوتاه ترين زمان ممکن شود.مساي ل تخصيص منابع بدليل گستردگی دامنه جواب ا ن نياز به کاهش دامنه جواب داشته که سعی شده با استفاده از روش های خاص "حذفی" اين دامنه را کوچکتر کرده و سپس با ايجاد جمعيت اوليه تصادفی مرحله اول حل را به جلو برده تا پس از پايان رسيدن مرحله اول به يک مجموعه "برتر" برسيم.اين مجموعه "برتر" نود درصد جمعيت اوليه فاز دوم حل مسي له را شامل ميشود و ده درصد ما بقی را نيز بصورت تصادفی در نظر گرفته ايم.در نهايت با بررسی اين روش با استفاده از ابزار های توليد مسي له الگوريتم مورد تست قرار گرفته است که شاهد پيشرفت قابل ملاحظه ای در رسيدن به جواب بهينه می باشيم. کلمات کليدی تخصيص منابع پروژه منابع محدود. الگوريتم ژنتيک برنامه ريزی پروژه های چند حالته برنامه ريزی پروژه ١- مقدمه م سي له تخ صيص من ابع يک ی از م ساي ل ق ديمی اس ت ک ه س اليان دراز م ورد توج ه محقق ين و دان شمندان ب وده است.اين گونه مساي ل را می توان به انواع مختلفی تقسيم کرد.در يک ديد کلی از اينگونه مساي ل يک پروژه با تعداد n فعاليت نياز به زمان بندی و تخصيص منابع دارند.اين فعاليت ها م ی باي ست طب ق مح دوديت ه ای از پيش تعريف شده زمانبندی شوند.بعنوان مثال شروع شدن ي ک فعالي ت قب ل از اتم ام ي ک و ي ا چن د فعالي ت قبل ی

2 مجاز نمی باشد.همچنين با توجه به نوع مسي له من ابع ني ز ميتوانن د دارای مح دوديت باش ند.در اي ن مقال ه ب ه ن وع خاصی از مساي ل تخ صيص من ابع ب ا من ابع مح دود (RCPSP) پرداخت ه ش ده اس ت ک ه ع لاوه ب ر مح دود ب ودن من ابع من ابع م ورد اس تفاده در دو دس ته "قاب ل اس تفاده مج دد" و "غي ر قاب ل اس تفاده مج دد" دس ته بن دی ش ده اند.همچنين هر يک ار فعاليت های مورد نظر می توانند در چند حالت مختل ف اج را ش ده ک ه ب ر خ لاف م ساي ل تک حالته (RCPSP) بسته به حالت اجرايی ا نها مدت زمان اجرا و منابع مورد نياز ني ز متف اوت خواهن د بود.اين نوع خ اص از م سي له تخ صيص من ابع ک ه ب ه "م سي له تخ صيص من ابع پ روژه ه ای چن د حالت ه ب ا من ابع محدود" (MRCRSP) معروف است جزو کاملترين مساي ل در بحث تخصيص منابع به شمار ميرود.ه دف از حل اي ن م سي له زمانبن دی و تخ صيص فعالي ت ه ای ي ک پ روژه ب ا توج ه ب ه مح دوديت ه ای پ يش ني از و پ س نيازی و همچنين محدوديت های منابع جهت رسيدن به بهترين "طول زمان پروژه" (makespan) است. برای نشان دادن ميزان پيچيدگی مساي ل و راه حل های اراي ه شده برای ا نه ا عل م تي وری پيچي دگی م ساي ل را ب ه دس ته ه ای مختل ف easy و hard تق سيم مي شوند.( Garey and Johnson 979, Karp 975 (Lenstra and Rinnooy Kan 979, Shmoys 993, Stockmeyer 99 ک ه اي ن دس ته بن دی ارتباط مستقيمی با الگوريت اراي ه شده و پيچيدگی زمانی ا ن الگوريت دارد.مساي لی که الگوريتم های اراي ه ش ده برای ا نها دارای پيچيدگی زمانی خطی باشند easy و مساي لی که پيچيدگی زمانی الگوريم اراي ه ش ده ب رای ا ن غيرخطی و صعودی است از نوع hard تلقی ميشوند.مساي ل hard نيز ب سته ب ه ن وع م سي له و الگ وريتم حل ا ن به انواع مختلفی تقسيم ميشود.با توجه به اينکه مسي له تخصيص منابع محدود( RCPSP ) يک حال ت کل ی ازمساي ل static job shopping است در نتيجه اين مسي له (RCPSP) و مسي له تخصيص منابع مح دود چن د حالته (MRCPSP) نيز جزو دسته مساي ل NP-har محسوب می شود( 983 al..(blazewicz et دانشمندان زي ادی ب ر روی اي ن م سي له ک ار ک رده و روش ه ای مختل ف heuristic و metaheuristic جه ت حل ا ن بکار برده اند. Simulated annealing و الگ وريتم م سيره چن د م سيره بر روی رهيافت ت ک Slowski et al.[8] ک ار ک رده ان د. Drexl[3] Kolisch and ب ا اس تفاده از فرمول ه ک ردن م سي له MRCPSP ب ه ص ورت "برنامه ريزی صفر و يک" و اراي ه يک الگوريتم جستجوی محل ی اهمي ت ا ن را ب ا پي اده س ازی ي ک برنام ه ک اربردی ب رای م ديريت تولي د و عملي ات ن شان داده ان د. Boctor[3][4][5] ي ک الگ وريتم heuristic ب رای حل اين مسي له پيشنهاد کرده است که در ا ن منابع خير قابل استفاده مجدد مد نظ ر ق رار نگرفت ه اس ت.طب ق گفت ه Sprecher and توس ط بهترين الگوريتمی که برای اين مسي له اراي ه شده اس ت Hartman and Drexl[0] Drexl[9] بوده که در ا ن از روش "شاخه و برگ" استفاده کرده اند. همچن ين روش ه ای metaheuristic ني ز ب رای ح ل اي ن م سي له م ورد اس تفاده ق رار گرفت ه ان د.از جمل ه "simulated روی روش ه ای ب ر Bouleimen and Lecocp[6] and Jozefowska et al.[] annealing "ک ار ک رده ان د. Lecocq[6] Bouleimen and از دو حلق ه ج ستجو ب رای ح ل م سي له اس تفاده ک رده ان د. al.[] Jozefowska et از روش neighborhood ب رای ح ل م سي له ب صورت تغيي ر فعالي ت تغيير حالت اجرا و يا هر دو استفاده کرده است.اما افرادی نيز برای حل مسي له از روش مد نظ ر در اي ن مقال ه يعنی الگوريتم ژنتيک استفاده کرده اند که به تعدادی از ا نه ا اش اره خواه د ش د. Hartman[8] and Alcaraz al.[] et يک روش مبتن ی ب ر الگ وريتم ژنتي ک ب رای ح ل م سي له RCPSP اراي ه داده ان د.همچن ين ا نه ا اي ن روش را ب رای ح ل م ساي ل MRCPSP ني ز گ سترش داده ان د.در م سي له ای ک ه Tseng[6] and Ozdamar[7] برای حل استفاده کرده اند فقط منابع قابل استفاده مجدد مد نظر قرار گرفته ش ده اس ت.البت ه افراد ديگری نيز بر روی اين مسي له کار کرده اند که هر يک به نوعی از روش ه ای مختل ف ب رای ح ل م سي له استفاده کرده اند. همانطور که قبلا اشاره شد مسي له ای که در حال حاضر بر روی ا ن کار شده است از نوع کام ل اي ن م سي له ب وده و ب ا در نظ ر گ رفتن مح دوديت من ابع و همچن ين تق سيم من ابع ب ه دو دس ته قاب ل اس تفاده مج دد و غي ر قاب ل اس تفاده مج دد س عی دارد ت ا اي ن مح دوديتها را در قال ب ي ک م سي له چن د حالت ه ح ل کن د ک ه ب رای ح ل ا ن از الگوريتم های ژتنيک در دو مرحله استفاده ميکند. ٢- شرح مسي له مسي له مورد نظر در يک ديد کلی ي ک پ روژه اس ت ک ه از J={,,3 n} فعالي ت ت شکيل ش ده اس ت و ط ول دوره هر فعالي ت ب ا D(j) بي ان مي شود.ه ر ي ک از اي ن فعالي ت ه ا م ی توانن د در{( j)={,,3.m(j ) EM حالت مختلف اجرا شوند.تفاوت بين اين حالتهای مختلف در ادام ه بي ان خواهن د ش د.در اي ن م سي له دو ن وع منب ع وجود دارد.مجموع ه من ابع "قاب ل اس تفاده مج دد" ک ه ب ا RR بي ان مي شوند و مجموع ه من ابع "غيرقاب ل اس تفاده مجدد". NR همانطور که از اسم اين منابع نيز مشخص است منابعی که "قابل استفاده مجدد" ه ستند پ س از

3 و اينکه يک بار مورد استفاده قرار گرفتند پس از اينک ه ک ار ب ا ا ن منب ع تم ام ش د مج ددا قاب ل اس تفاده در ي ک فعاليت ديگر می باشند.بعنوان نمونه هنگامی که يک دس تگاه دس تگاه رايان ه شخ صی در يک ی از مراح ل انج ام پروژه مورد استفاده ق رار ميگي رد پ س از اتم ام ا ن مرحل ه ميت وان از ا ن رايان ه در مراح ل بع دی ني ز اس تفاده مجدد کرپس رايانه را ميتوان يک منبع "قابل استفاده مجدد" دانست.اما در نظ ر بگيري د ک ه در يک ی از مراح ل پياده سازی زير ساخت های شبکه در يک سازمان نياز به اس تفاده از کاب ل ه ای انتق ل اطلاع ات ب رای ايج اد بستر مناسب شبکه است.اگر از اين منبع کابل انتقال اطلاعات- در يکی از مراحل استفاده شود در مراحل بعدی امکان استفاده مجدد از ا ن منبع وجود ندارد چرا که ا ن منبع مصرف شده است و غي ر قاب ل اس تفاده مج دد می باشد. در بيان اين مسي له m(j) نشان دهنده حالت اجرايی فعالي ت j J و d(mj) بي ان کنن ده ط ول دوره اج رای فعاليت j در حالت اجرايی m و در نهايت بيانگر تعداد واحد منبع قاب ل اس تفاده مج دد واح د k RR RR r jm, k NR r jm, k بيانگر تعداد واحد منبع غيرقابل استفاده مجدد است. k NR تعداد واحدهای منابع "قابل استفاده مجدد" و "غيرقابل استفاده مجدد" بترتيب برابر با تعداد واحد ثاب ت Q و RR k NR Qkميباشد به قسمی که k RR و k NR است.در نظ ر ميگي ريم تم امی فعاليته ايی در در لحظ ه t در ح ال انج ام ه ستند را ب ا A(t) و (j m(j) EM ( بي انگر حال ت اجراي ی ا ن فعاليته ا باش ند.ب ا توج ه ب ه اي ن تعاريف محدوديت منابع "قابل استفاده مجدد" را به صورت زير تعريف ميکنيم : RR RR r jm, k QK, j A( t) k RR and t و در منابع "غير قابل استفاده مجدد" داريم : NR NR r jm, k QK, j A( t ) k NR در نظ ر ميگي ريم P(j) مجموع ه فعاليته ای پ يش ني از فعالي ت j J باش د.پ يش ني از ب ودن ب دين معناس ت ک ه فعاليت j نميتواند زودتر از اتمام تمام فعاليتهای پيش ني از خ ود ک ه ب ا مجموع ه P(j) م شخص مي شوند ش روع ش ود.طبيعت ا از خ صوصيات و ويژگ ی ه ای ه ر م سي له تخ صيص من ابع و کنت رل پ روژه داش تن اي ن چن ين محدوديت هايی است.با توجه به اينکه برای نشان دادن م سي له از روش نم ايش ش بکه "فعالي ت ب ر ن ود" اس تفاده شده است وجود دو فعاليت غير حقيقی 0 و +n ب ر روی ش بکه بي انگر اي ن ام ر اس ت ک ه اي ن دو فعالي ت صرفا جهت نمايش شروع و پايان پروژه است و هيچگونه منبعی را مصرف نميکنند. هدف از حل اين مسي له يافتن يک برنامه تخصيص منابع در کوتاه ترين زم ان ک ه تم امی مح دوديت ه ای م ا از جمله : پيش نيازی ها محدوديت منابع قابل استفاده مجدد و محدوديت منابع غير قابل استفاده مج دد را ارض اء کند.طبيعی است که تمامی فرضيات در مورد منابع بصورت يک عدد مثبت در نظر گرفته شده است. در شکل زير يک نمونه از مسي له اراي ه شده است که سعی ميشود تا پايان همين مسي له مورد توجه قرار گيرد.

4 شکل ١ نمونه ای از يک پروژه ٣- الگوريتم ژنتيک دو فاز در الگ وريتمی ک ه ب رای ح ل اي ن م سي له اراي ه ش ده اس ت س عی ب ر ا ن ش ده اس ت ت ا م سي له در دو مرحل ه ح ل شود.در مرحله اول به نوعی يک جستجوی کلی بر روی دامنه جوابهای م سي له انج ام ش ده و در مرحل ه دوم ب ه صورت دقيق تر تمرکز الگوريتم ب ر روی من اطق ب ا قابلي ت بهت ر و نزديکت ر ب ه ج واب و ب صورت جزي ی ت ر نگاه ميشود.با توجه به اين نگرش جمعيت اوليه تشکيل دهنده فاز اوليه بصورت تصادفی انتخ اب ش ده و در مرحل ه دوم اکث ر جمعي ت اولي ه را نت ايج حاص ل از ف از اول م سي له ت شکيل ميدهن د.در ادام ه س عی مي شود ت ا توضيحات دقيق تری پيرامون روش حل اين مسي له اراي ه شود. ٣-١ نمايش کروموزم و تابع هدف همانطور که قبلا نيز اشاره شد بع علت اينکه پروژه های ب ا توان ايی اج را ش ده ب ه ص ورت چن د حالت ه م د نظ ر است فلذا به هنگام حل و اراي ه کروموزم نيز ميبايست به نوعی "حالت" اجرايی هر فعاليت را نيز م ورد توج ه T,λ I = ( نم ايش داده مي شود ک ه قرار داد.به هم ين منظ ور کروم وزم ب ه ص ورت ي ک ب ردار دو س طری (μ سطر اول ا ن بيانگر فعاليت و سطر دوم ا ن "حالت" اجرايی ا ن فعاليت را نشان ميدهد.بعن وان مث ال ب ردار زي ر بيانگر يک کروموزوم است که فعاليتها و حالت های اجرايی ا نرا نشان ميدهد.اي ن کروم وزوم ميتوان د ي ک راه حل برای نمونه اراي ه شده در شکل ١ ميباشد. 0 I() = تابع هدف در اين روش محاسبه "زمان" (makespan) ا ن کروموزم است.روش های مختلفی برای محاسبه زمان يک پروژه وجود دارد که يکی از کاربردی ترين روش ها استفاده از روش تخصيص"جلوگرد" Scheduling) (forward و روش تخصيص "عقب گرد" Scheduling) (Backward است که روش حل اين مسي له بسته به نوع ا ن متفاوت است.در روش "جلوگرد" سعی بر ا ن ميشود تا هر فعاليت با توجه به محدوديتهای خود در زودترين زمان ممکن شروع شود.بدين معنی که يک فعاليت که شرايط پيش فرضی ا ن رعايت شده يعنی اتمام فعاليت های قبلی و پيش نياز ا ن شروع شده است سعی ميکند تا در زودترين زمان ممکن شروع شود.اگر که محدوديتهای منابع اجازه اين کار را ندهند يعنی برای انجام و شروع فعاليت مد نظر با کمبود منبع مواجه شويم فعاليت مذکور ا نقدر به تاخير می افتد تا منابع مورد نياز ا زاد شده (فعاليتهای ديگری که منابع را در اختيار گرفته اند به اتمام برسند) و سپس اين فعاليت در زودتريت زمان ممکنه فعاليت

5 خود را ا غاز ميکند.به طور مشابه روش "عقب گرد" سعی بر ا ن دارد تا از يک زمان فرضی اتمام پروژه شروع کرده و فعاليتها را در ديرترين زمان ممکن و با توجه به محدوديتها برنامه ريزی ميکند. "زمان" حاصل شده که به روش ذکر شده بدست می ا يد بعنوان "تابع هدف" function) (Fitness در نظر گرفته ميشود.البته بايد توجه داشت که روش "جلوگرد" و يا "عقب گرد" تمرکز بر روی برنامه ريزی مساي ل با منابع محدود قابل استفاده مجدد هدارند.اين بدين معناست که به هنگام برنامه ريزی يک مسي له روش "عقب گرد" يا "جلوگرد" سعی ميکند تا مسي له را با محدوديت "منابع قابل استفاده مجدد" حل کرده و توجهی به محدوديت "منابع غير قابل استفاده مجدد" ندارد.پس اين انتظار ميرود که پس از محاسبه "زمان" پروژه توسط يکی از روش های "جلوگرد" و يا "عقب گرد" شاهد برنامه ريزی هايی کروموزم ها - باشيم که محدوديت "منابع غير قابل استفاده مجدد" را ارضاء نکرده اند.به همين منظور برای محاسبه "تابع هدف" از روشی که در [] اراي ه شده است برای تعيين اين دو دسته کروموزم استفاده شده است."تابع هدف" بصورت زير محاسبه ميشود. ) mak( I) f ( I) = ) max_ fea _ pop _ mak + mak( I) min_ project _ CC + SFT( I) If I is feasible If I is infeasible (3) در تعريفی که در (3) اراي ه شد و روشی که برای محاسبه "زمان" پروژه محاسبه مشود بعلت اينکه ايم مقدار کوچک است ميتواند بعنوان يک "تابع هدف" خوب در نظر گرفته شود در تعريف (3) داريم make(i) برابر است با "زمان" پروژه که با يکی از روش های "جلوگرد" و يا "عقب گرد" محاسبه ميشود.عبارت max_fea_pop_mak برابر با بيشترين مقدار "زمان" پروژه در نسل مورد نظر است.همچنين min_project_cc برابر با "مسير حياتی" ا ن پروژه است."مسير حياتی" به طول کوتاه ترين مسير يک پروزه ابلاغ ميشود که برار با حاصل جمع "زمان"اجرای هر فعاليت در "مسير حياتی" است.در واقع "مسير حياتی" شامل يک مجموعه از فعاليت هاست که هرگونه تغيير زمانی فعاليتهای اين مجموعه منجر به کوتاه شدن و يا بلند شدن "زمان" پروژه ميشود حال ا نکه ممکن است جابجايی و يا تغيير زمان اجرای ديگر فعاليتها فعاليتهايی که در مجموعه"مسير حياتی" نيستند- در "زمان" کل پروژه تغييری بوجود نياورند.و در نهايت SFT(I) نمايانگر تعداد واحد "منبع غير قابل استفاده مجدد"ی است که در کروموزم مذکور از سقف محدوديت منبع تجاوز کرده اند.در ادامه سعی ميشود تا يک مثال برای روشن شدن مطلب اراي ه شود.فرض ميکنيم نمونه پروزه ای که در شکل ١ اراي ه شد پس از برنامه ريزی توسط يکی از روش های "جلوگرد" و يا "عقب گرد" به شکل زير اراي ه شده است : 0 I() = I() = همانطور که مشاهده ميشود بدليل اينکه ()I تعداد ١۴ واحد از "منابغ غير قابل استفاده مجدد" را نياز دارد پس ()I ارضاء شده است. اين تعداد واحد از تعداد کل "منابع غير قابل استفاده مجدد" که ١۵ است کمتر می باشد.اما در مورد ()I وضع متفاوت است.اين کروموزم نياز به ٢٢ واحد "منبع غير قابل استفاده مجدد دارد که از مقدار منبع موجود بيشتر است و به نوعی از سقف اين محدوديت تجاوز ميکند در نتيجه کروموزم ()I يک کروموزم ارضاء نشده است.با توجه به ا نچه که در (3) اراي ه شد داريم :

6 I) mak(i()) = 6 and I() is feasible => f({i)) = 6 II) mak(i())=3 and I() is infeasible => Max_fea_pop_mak=9 and min_project_cc=0 and SFT(I())=7 F(I()) = 9 در شکل های زير راه حل های ()I و ()I نمايش داده شده اند. برنامه ريزی "جلوگرد" برای کروموزم ()I برنامه ريزی "جلوگرد" برای کروموزم ()I لازم بذکر است که برای محاسبه "زمان" پروژه از روش [963 SGS Serial[Kelley استفاده شده است. - ۴ الگوريتم ژنتيک الگوريت ژنتيک يکی از روش های بکار گرفته شده برای حل مساي لی NP-hard می باشد که با الگو برداری از طبيعت سعی بر ا ن دارد تا مساي ل را بصورت يک مدل منطبق بر ساختار ژن در ا ورده و ا ن را حل نمايد. ۴-١ جمعيت اوليه و مجموعه برتر در فاز اوليه اين روش حل جمعيت اوليه بصورت تصادفی توليد ميشوند بدين ترتيب که هر کروموزم شامل دسته فعاليتها و حالتهای مربوطه به ا ن فعاليت است که بصورت تصادفی اين کروموزم ايجاد ميشود.شايان ذکر است که تنها محدوديتی که به هنگام تعريف جمعيت اوليه فاز نخست اعمال ميشود شرط رعايت پيش نيازی در کروموزم ايجاد شده است.بدين معنا که در صورتی که در جمعيت اوليه کروموزمی مشاهده شد که پيش نيازی فعاليتها را رعايت نکرده بود با يک کروموزم ديگر که شرط پيش نيازی فعاليتها را رعايت

7 ب" ميکند تعويض می شود.از ا نجايی که ما مطمي ن هستيم که استفاده از روش های "جلوگرد" و يا "عقب گرد" محدوديتهای مرتبط با "منابع قابل استفاده مجدد" را ارضاء ميکند پس تنها حالتی که ممکن است برای يک کروموزم بوجود بيايد عدم رعايت و ارضاء محدوديت "منابع غير قابل استفاده مجدد" است.برای جلوگيری از اين کار به هنگام ايجاد جمعيت اوليه فاز نخست کروموزم هايی که از محدوده "منابع غير قابل استفاده مجدد" تجاوز کرده اند انتخاب شده و يک "عامل" سعی در تغيير اين کروموزم به يک کروموزم ارضاء شده می نمايد بدين ترتيب که به صورت تصادفی يکی از فعاليتها انتخاب شده و "حالت" ابلاغ شده به ا ن فعاليت به يک "حالت" با تعداد "منابع غير قابل استفاده مجدد" کمتر تبديل ميگردد.اين عمل ا نقدر ادامه پيدا ميکند تا کروموزم مورد نظر هر دو محدوديت "پيش نيازی" و "منابع غير قابل استفاده مجدد" را ارضاء کند.پس از پايان فاز اول اين الگوريتم مجموعه "برتر" حاصل ميشد که اين مجموعه شامل کروموزم هايی با تابع هدف بهتر هستند.از اين مجموعه "برتر" برای ايجاد جمعيت اوليه فاز دوم استفاده می شود.در واقع ٩٠ درصد جمعيت اوليه فاز دوم راه حل را مجموعه "برتر" فاز اول تشکيل می دهد و ١٠ درصد مابقی بصورت تصادفی ايجاد ميشود. corssover ٢ ۴ برای حل اين مسي له از دو الگوريتم crossover بر پايه two-point crossover استفاده شده است.که در ادامه سعی ميشود تا اين دو روش را توضيح دهيم. در crossover() دو نقطه برش وجود دارد بنام های cp() و cp() که cp()>cp() است.فرض M M M T F F F T کنيد دو کروموزم ) μ I = ( λ, و ) μ I = ( λ, بترتيب بعنوان کروموزم های "پدر" و "مادر" انتخاب شده اند.پس از اعمال crossover بر روی اين دوکروموزم دو کروموزم فرزند بصورت D D D T S S S T ) μ I = ( λ, و ) μ I = ( λ, بوجود می ا يند که طريقه تشکيل اين دو فرزند بدين صورت است : دو نقطه برش بر روی کروموزم ها بصورت تصادفی مشخص ميشوند.فرزند I(s) قسمت اول ژن های خود را از تکه اول کروموزم I(f) به ارث ميبرد.تکه دوم-ميانی- کروموزم I(s) از قطعه cp()-cp() کروموزم I(m) -يعنی قطعه وسط- حاصل ميشود و در نهايت باقيمانده کروموزم I(s) را قطعه cp() کروموزم I(f) - همان قطع انتهايی- تشکيل ميدهد.در مورد کروموزم I(d) نيز وضعيت مشابه به ا نچه که در مورد کروموزم I(s) بيان شد است با اين تفاوت که قسمت اول کروموزم I(d) از قطعه اول I(m) و قطعه دوم از قطعه وسط I(f) و بهين ترتيب ادامه داده ميشود.تمامی "حالت" هايی که در فرزندان ايجاد ميشود دقيقا برابر با "حالت" های والدينشان است و هيچگونه تغييری در "حالت" اجرايی ا نها بوجود نمی ا يد. در crossover() نيز روش تقسيم و اختصاص فعاليتها در فرزندان کاملا مشابه با روش crossover() است با اين تفاوت که "حالت" هايی که به فعاليتها ی فرزندان تخصيص داده ميشود مشابه با "حالت" هايی اجرايی والدين ا نها نيست.در crossover() برای اختصاص "حالت" اجرايی يک رشته اعداد تصادفی I) λ D ( و 0 و به فعاليتها اختصاص داده ميشود.اگر اين عدد تصادفی برابر با بود M = λ S λ ( I) = S λ ( I) = F λ و در صورتی که عدد منتصب شده برابر با 0 بود داريم : M λ و λ D ( I) = λ F. Mutation ۵ ۴ برای mutation نيز دو روش به کار رفته است.در mutation() هر کروموزم به دو مجموعه "الف" و " تقسيم ميشود که اين تقسيم بندی بر اساس يک احتمال از پيش تعيين شده است و ممکن است اعضای دو مجموعه باهم اشتراک داشته باشند.پس از اين تقسيم بندی يک تابع سعی ميکند تا جايگاه فعاليت ها عوض شده و به جای ديگری در همان مجموعه منتقل شود و يک ترکيب جديد بوجود ا يد که محدوديت "پيش نيازی" را نيز ارضاء می کند."حالت" های اين مجموعه عوض نشده و حالت قبلی خود را دارند.در مجموعه "ب" تنها سعی ميشود تا "حالت" اجرايی هر فعاليت بصورت تصادفی عوض شود. در mutation() ما سعی ميکنيم تا مجموعه فعاليت های "مسير بحرانی" را به دو دسته "الف" و "ب" تقسيم کرده و دقيقا همان فعاليتی که بر روی مجموعه های "الف" و "ب" mutation() انجام می داديم را بر روی اين دو مجموعه نيز اجرا کنيم. ۴ ۶ انتخاب (selection)

8 در مرحله "انتخاب" سعی شده است تا از دو روش متفاوت بنام های selection" "rank و -" tournoment" استفاده شده است.در اين دو روش بترتيب در مرحله اول و دوم استفاده شده است. - ۵ الگوريتم ژنتيک همانطور که بيان شد اين روش در دو مرحله به حل مسي له پرداخته است.در ابتدا جمعيت اوليه بصورت کاملا تصادفی ايجاد شده و پس از گذر از crossover() و crossover() به قدم بعدی mutation رفته و در نهايت با شرط خاتمه مرحله اول يک جمعيت "نخبه" بوجود می ا يند که اين جمعيت نود درصد جمعيت اوليه مرحله دوم را تشکيل می دهند.ده درصد ما بقی جمعيت نيز بصورت تصادفی ايجاد ميشوند.در شکل ٣ شبه کد اين الگوريتم مشاهده ميشود. While ( termination condition not met ) Generate initial population While (loop < loopstuck ) While (generation < genstuck ) Apply crossover operator Apply Mut_ operator Evaluate fitness and apply forward-backward local search operator Update Elite Set Ranking selection If (best solution is improved) generation = 0 Else generation++ End while Apply Mut_ operator Evaluate fitness and apply forward-backward local search operator Update Elite Set -tournament selection loop++ End while End while شکل ٣ شبه کد الگوريتم ژنتيک - ۶ نتيجه گيری با توجه به ا نکه پروژه در حال انجام است و پياده سازی ا ن بطور کامل به اتمام نرسيده است و نتيجه قطعی ا ن قابل اثبات کامل نيست اما با توجه به ا نچه که در جدول زير قابل مشاهده است می توان انتظار داشت با روش های بکار گرفته شده در جهت بهبود اين روش حل نتيجه کار بهينه تر باشد.همچنين قابل ياد ا روی است که با توجه به اينکه کار بطور کامل به اتمام نرسيده است امکان ايجاد تغييراتی در روش حل مسي له از جمله روش های بکار رفته در crossover و يا mutation وجود دارد.برای اندازه گيری و مقايسه اين روش استفاده از ابزارهای تست مختلفی وجود دارد که در اين مقاله ما سعی می کنيم تا با استفاده از يک ابزار توليد مسي له که توسط Prof.Kolisch اراي ه شده است و تحت عنوان PSPLIB معروف است استفاده کنيم. PSPLIB يکی از ابزارهای توليد مسي له است که دارای بسته های مختلف مسي له می باشد.اين بسته ها بسته به نوع ا نها دارای تعداد مختلفی پروژه که هر يک از پروژه ها دارای تعداد خاصی فعاليت جهت تست و اعمال برنامه ريزی بر روی ا نهاست.به عنوان مثال بسته J300 اين ابزار توليد مسي له دارای 640 پروژه در خود است.در نهايت سعی بر ا ن شده است تا حالت تکميلی اين مسي له مورد توجه قرار گيرد. مراجع [] J. Alcaraz and C. Maroto, A robust genetic algorithm for resource allocation in

9 project scheduling, Ann. Oper. Res., vol. 0, pp.83-09, 00. [] J. Alcaraz, C. Maroto and R. Ruiz, Solving the multi-mode resource-constrained project scheduling problem with genetic algorithms, J. Oper. Res. Soc., vol. 54, pp , [3] F.F. Boctor, Heuristics for scheduling projects with resource restrictions and several resource-duration modes, Int. J. Prod. Res., vol. 3, pp , 993. [4] F.F. Boctor, An adaption of the simulated annealing algorithm for solving the resource-constrained project scheduling problems, Int. J. Prod. Res., vol. 34, pp , 996. [5] F.F. Boctor, A new and efficient heuristic for scheduling projects with resource restrictions and multiple execution modes, Eur. J. Oper. Res., vol. 90, pp , 996. [6] K. Bouleimen and H. Lecocq, A new efficient simulated annealing algorithm for the resource-constrained project scheduling problem and its multiple mode version, Eur. J. Oper. Res., vol. 49, pp. 68-8, 003. [7] A. Drexl and J. Grünewald, Nonpreemptive multi-mode resource-constrained project scheduling, IIE Trans., vol. 5, pp. 74-8, 993. [8] S. Hartmann, A competitive genetic algorithm for resource-constrained project scheduling, Nav. Res. Logist., vol. 45, pp , 998. [9] S. Hartmann, Project scheduling with multiple modes: A genetic algorithm, Ann. Oper. Res., vol. 0, pp. -35, 00. [0] S. Hartmann and A. Drexl, Project scheduling with multiple modes: A comparison of exact algorithm, Networks, vol. 3, pp , [] S. Hartmann and R. Kolisch, Experimental evaluation of state-of-the-art heuristics for the resource-constrained project scheduling problem, Eur. J. Oper. Res., vol. 7, pp , 000. [] J. Jozefowska, M. Mika, R. Rozychi, G. Waligora and J. Weglarz, Simulated annealing for multi-mode resource-constrained project scheduling, Ann. Oper. Res., vol. 0, pp , 00. [3] R. Kolisch and A. Drexl, Local search for nonpreemptive multi-mode resource-constrained project scheduling, IIE Trans., vol. 43, pp , 996. [4] R. Kolisch and S. Hartmann, Experimental investigation of heuristics for resource-constrained project scheduling: an update, working paper, Technical University of Munich, Germany, 004. Available: [5] R. Kolisch and A. Sprecher, PSPLIB a project scheduling problem library, Eur. J. Oper. Res., vol. 96, pp. 05-6, 996. [6] M. Mori and C.C. Tseng, A genetic algorithm for multi-mode resource constrained project scheduling problem, Eur. J. Oper. Res., vol. 00, pp. 34-4, 997. [7] L. Özdamar, A genetic algorithm approach to a general category project scheduling problem, IEEE Trans. Sys. Man, Cybern. Part C., vol. 9, pp , [8] R. Slowinski, B. Soniewicki and J. W_glarz, DSS for multiobjective project scheduling subject to multiple-category resource constraints, Eur. J. Oper. Res., vol. 79, pp. 0-9, 994. [9] A. Sprecher and A. Drexl, Multi-mode resource-constrained project scheduling

10 by a simple, general and powerful sequencing algorithm, Eur. J. Oper. Res., vol. 07, pp , 998. [0] A. Sprecher, S. Hartmann and A. Drexl, An exact algorithm for project scheduling with multiple modes, OR Spectrum, vol. 9, pp , 997. [] L. Y. Tseng and S. C. Chen, A hybrid metaheuristic ANGEL for the resource-constrained project scheduling problem, To appear on Eur. J. Oper. Res.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 21-30 ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل و بررسی تاثیر SVC و SSSC بر روی سنکرونیزم ژنراتورهای سنکرون و پايداری گذرا و دينامیکی شبکه قدرت

تحلیل و بررسی تاثیر SVC و SSSC بر روی سنکرونیزم ژنراتورهای سنکرون و پايداری گذرا و دينامیکی شبکه قدرت تحلیل و بررسی تاثیر SVC و SSSC بر روی سنکرونیزم ژنراتورهای سنکرون و پايداری گذرا و دينامیکی شبکه قدرت زينالعابدين اجتماعی امید خسروجردی سیدرضا کاظمی اندبیلی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند 1- کارشناسی ارشد

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα