بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه"

Transcript

1 حل مسي له تخصيص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسيله الگوريتم ژنتيک چکيده مسعود قاسم زاده ٨٢٣٢٠٠٢۵ دانشکده برق رايانه و فناوری اطلاعات دانشگاه ا زاد واحد قزوين بهار ١٣٨۶ در اين مقاله سعی بر ا ن شده است تا نوع خاصی از مساي ل مرتبط با برنامه ريزی تخصيص منابع در پروژه هايی با چندين حالت اجرايی با منايع قابل بازگشت و غير قابل بازگشت مورد توجه قرار گيرد و برای حل اين مسي ه از يکی از روش الگوريتم ژنتيک در دو فاز استفاده شده است.هدف از حل اين مسي له اراي ه يک راه حل و برنامه ريزی تخصيص منابع برای يک پروژه که شامل چندين فعاليت است به نحوی که هر دو محدوديت منابع و شرط پيش نيازی فعاليتها را در پروژه رعايت کرده و اين برنامه ريزی منجر به اتمام پروژه در کوتاه ترين زمان ممکن شود.مساي ل تخصيص منابع بدليل گستردگی دامنه جواب ا ن نياز به کاهش دامنه جواب داشته که سعی شده با استفاده از روش های خاص "حذفی" اين دامنه را کوچکتر کرده و سپس با ايجاد جمعيت اوليه تصادفی مرحله اول حل را به جلو برده تا پس از پايان رسيدن مرحله اول به يک مجموعه "برتر" برسيم.اين مجموعه "برتر" نود درصد جمعيت اوليه فاز دوم حل مسي له را شامل ميشود و ده درصد ما بقی را نيز بصورت تصادفی در نظر گرفته ايم.در نهايت با بررسی اين روش با استفاده از ابزار های توليد مسي له الگوريتم مورد تست قرار گرفته است که شاهد پيشرفت قابل ملاحظه ای در رسيدن به جواب بهينه می باشيم. کلمات کليدی تخصيص منابع پروژه منابع محدود. الگوريتم ژنتيک برنامه ريزی پروژه های چند حالته برنامه ريزی پروژه ١- مقدمه م سي له تخ صيص من ابع يک ی از م ساي ل ق ديمی اس ت ک ه س اليان دراز م ورد توج ه محقق ين و دان شمندان ب وده است.اين گونه مساي ل را می توان به انواع مختلفی تقسيم کرد.در يک ديد کلی از اينگونه مساي ل يک پروژه با تعداد n فعاليت نياز به زمان بندی و تخصيص منابع دارند.اين فعاليت ها م ی باي ست طب ق مح دوديت ه ای از پيش تعريف شده زمانبندی شوند.بعنوان مثال شروع شدن ي ک فعالي ت قب ل از اتم ام ي ک و ي ا چن د فعالي ت قبل ی

2 مجاز نمی باشد.همچنين با توجه به نوع مسي له من ابع ني ز ميتوانن د دارای مح دوديت باش ند.در اي ن مقال ه ب ه ن وع خاصی از مساي ل تخ صيص من ابع ب ا من ابع مح دود (RCPSP) پرداخت ه ش ده اس ت ک ه ع لاوه ب ر مح دود ب ودن من ابع من ابع م ورد اس تفاده در دو دس ته "قاب ل اس تفاده مج دد" و "غي ر قاب ل اس تفاده مج دد" دس ته بن دی ش ده اند.همچنين هر يک ار فعاليت های مورد نظر می توانند در چند حالت مختل ف اج را ش ده ک ه ب ر خ لاف م ساي ل تک حالته (RCPSP) بسته به حالت اجرايی ا نها مدت زمان اجرا و منابع مورد نياز ني ز متف اوت خواهن د بود.اين نوع خ اص از م سي له تخ صيص من ابع ک ه ب ه "م سي له تخ صيص من ابع پ روژه ه ای چن د حالت ه ب ا من ابع محدود" (MRCRSP) معروف است جزو کاملترين مساي ل در بحث تخصيص منابع به شمار ميرود.ه دف از حل اي ن م سي له زمانبن دی و تخ صيص فعالي ت ه ای ي ک پ روژه ب ا توج ه ب ه مح دوديت ه ای پ يش ني از و پ س نيازی و همچنين محدوديت های منابع جهت رسيدن به بهترين "طول زمان پروژه" (makespan) است. برای نشان دادن ميزان پيچيدگی مساي ل و راه حل های اراي ه شده برای ا نه ا عل م تي وری پيچي دگی م ساي ل را ب ه دس ته ه ای مختل ف easy و hard تق سيم مي شوند.( Garey and Johnson 979, Karp 975 (Lenstra and Rinnooy Kan 979, Shmoys 993, Stockmeyer 99 ک ه اي ن دس ته بن دی ارتباط مستقيمی با الگوريت اراي ه شده و پيچيدگی زمانی ا ن الگوريت دارد.مساي لی که الگوريتم های اراي ه ش ده برای ا نها دارای پيچيدگی زمانی خطی باشند easy و مساي لی که پيچيدگی زمانی الگوريم اراي ه ش ده ب رای ا ن غيرخطی و صعودی است از نوع hard تلقی ميشوند.مساي ل hard نيز ب سته ب ه ن وع م سي له و الگ وريتم حل ا ن به انواع مختلفی تقسيم ميشود.با توجه به اينکه مسي له تخصيص منابع محدود( RCPSP ) يک حال ت کل ی ازمساي ل static job shopping است در نتيجه اين مسي له (RCPSP) و مسي له تخصيص منابع مح دود چن د حالته (MRCPSP) نيز جزو دسته مساي ل NP-har محسوب می شود( 983 al..(blazewicz et دانشمندان زي ادی ب ر روی اي ن م سي له ک ار ک رده و روش ه ای مختل ف heuristic و metaheuristic جه ت حل ا ن بکار برده اند. Simulated annealing و الگ وريتم م سيره چن د م سيره بر روی رهيافت ت ک Slowski et al.[8] ک ار ک رده ان د. Drexl[3] Kolisch and ب ا اس تفاده از فرمول ه ک ردن م سي له MRCPSP ب ه ص ورت "برنامه ريزی صفر و يک" و اراي ه يک الگوريتم جستجوی محل ی اهمي ت ا ن را ب ا پي اده س ازی ي ک برنام ه ک اربردی ب رای م ديريت تولي د و عملي ات ن شان داده ان د. Boctor[3][4][5] ي ک الگ وريتم heuristic ب رای حل اين مسي له پيشنهاد کرده است که در ا ن منابع خير قابل استفاده مجدد مد نظ ر ق رار نگرفت ه اس ت.طب ق گفت ه Sprecher and توس ط بهترين الگوريتمی که برای اين مسي له اراي ه شده اس ت Hartman and Drexl[0] Drexl[9] بوده که در ا ن از روش "شاخه و برگ" استفاده کرده اند. همچن ين روش ه ای metaheuristic ني ز ب رای ح ل اي ن م سي له م ورد اس تفاده ق رار گرفت ه ان د.از جمل ه "simulated روی روش ه ای ب ر Bouleimen and Lecocp[6] and Jozefowska et al.[] annealing "ک ار ک رده ان د. Lecocq[6] Bouleimen and از دو حلق ه ج ستجو ب رای ح ل م سي له اس تفاده ک رده ان د. al.[] Jozefowska et از روش neighborhood ب رای ح ل م سي له ب صورت تغيي ر فعالي ت تغيير حالت اجرا و يا هر دو استفاده کرده است.اما افرادی نيز برای حل مسي له از روش مد نظ ر در اي ن مقال ه يعنی الگوريتم ژنتيک استفاده کرده اند که به تعدادی از ا نه ا اش اره خواه د ش د. Hartman[8] and Alcaraz al.[] et يک روش مبتن ی ب ر الگ وريتم ژنتي ک ب رای ح ل م سي له RCPSP اراي ه داده ان د.همچن ين ا نه ا اي ن روش را ب رای ح ل م ساي ل MRCPSP ني ز گ سترش داده ان د.در م سي له ای ک ه Tseng[6] and Ozdamar[7] برای حل استفاده کرده اند فقط منابع قابل استفاده مجدد مد نظر قرار گرفته ش ده اس ت.البت ه افراد ديگری نيز بر روی اين مسي له کار کرده اند که هر يک به نوعی از روش ه ای مختل ف ب رای ح ل م سي له استفاده کرده اند. همانطور که قبلا اشاره شد مسي له ای که در حال حاضر بر روی ا ن کار شده است از نوع کام ل اي ن م سي له ب وده و ب ا در نظ ر گ رفتن مح دوديت من ابع و همچن ين تق سيم من ابع ب ه دو دس ته قاب ل اس تفاده مج دد و غي ر قاب ل اس تفاده مج دد س عی دارد ت ا اي ن مح دوديتها را در قال ب ي ک م سي له چن د حالت ه ح ل کن د ک ه ب رای ح ل ا ن از الگوريتم های ژتنيک در دو مرحله استفاده ميکند. ٢- شرح مسي له مسي له مورد نظر در يک ديد کلی ي ک پ روژه اس ت ک ه از J={,,3 n} فعالي ت ت شکيل ش ده اس ت و ط ول دوره هر فعالي ت ب ا D(j) بي ان مي شود.ه ر ي ک از اي ن فعالي ت ه ا م ی توانن د در{( j)={,,3.m(j ) EM حالت مختلف اجرا شوند.تفاوت بين اين حالتهای مختلف در ادام ه بي ان خواهن د ش د.در اي ن م سي له دو ن وع منب ع وجود دارد.مجموع ه من ابع "قاب ل اس تفاده مج دد" ک ه ب ا RR بي ان مي شوند و مجموع ه من ابع "غيرقاب ل اس تفاده مجدد". NR همانطور که از اسم اين منابع نيز مشخص است منابعی که "قابل استفاده مجدد" ه ستند پ س از

3 و اينکه يک بار مورد استفاده قرار گرفتند پس از اينک ه ک ار ب ا ا ن منب ع تم ام ش د مج ددا قاب ل اس تفاده در ي ک فعاليت ديگر می باشند.بعنوان نمونه هنگامی که يک دس تگاه دس تگاه رايان ه شخ صی در يک ی از مراح ل انج ام پروژه مورد استفاده ق رار ميگي رد پ س از اتم ام ا ن مرحل ه ميت وان از ا ن رايان ه در مراح ل بع دی ني ز اس تفاده مجدد کرپس رايانه را ميتوان يک منبع "قابل استفاده مجدد" دانست.اما در نظ ر بگيري د ک ه در يک ی از مراح ل پياده سازی زير ساخت های شبکه در يک سازمان نياز به اس تفاده از کاب ل ه ای انتق ل اطلاع ات ب رای ايج اد بستر مناسب شبکه است.اگر از اين منبع کابل انتقال اطلاعات- در يکی از مراحل استفاده شود در مراحل بعدی امکان استفاده مجدد از ا ن منبع وجود ندارد چرا که ا ن منبع مصرف شده است و غي ر قاب ل اس تفاده مج دد می باشد. در بيان اين مسي له m(j) نشان دهنده حالت اجرايی فعالي ت j J و d(mj) بي ان کنن ده ط ول دوره اج رای فعاليت j در حالت اجرايی m و در نهايت بيانگر تعداد واحد منبع قاب ل اس تفاده مج دد واح د k RR RR r jm, k NR r jm, k بيانگر تعداد واحد منبع غيرقابل استفاده مجدد است. k NR تعداد واحدهای منابع "قابل استفاده مجدد" و "غيرقابل استفاده مجدد" بترتيب برابر با تعداد واحد ثاب ت Q و RR k NR Qkميباشد به قسمی که k RR و k NR است.در نظ ر ميگي ريم تم امی فعاليته ايی در در لحظ ه t در ح ال انج ام ه ستند را ب ا A(t) و (j m(j) EM ( بي انگر حال ت اجراي ی ا ن فعاليته ا باش ند.ب ا توج ه ب ه اي ن تعاريف محدوديت منابع "قابل استفاده مجدد" را به صورت زير تعريف ميکنيم : RR RR r jm, k QK, j A( t) k RR and t و در منابع "غير قابل استفاده مجدد" داريم : NR NR r jm, k QK, j A( t ) k NR در نظ ر ميگي ريم P(j) مجموع ه فعاليته ای پ يش ني از فعالي ت j J باش د.پ يش ني از ب ودن ب دين معناس ت ک ه فعاليت j نميتواند زودتر از اتمام تمام فعاليتهای پيش ني از خ ود ک ه ب ا مجموع ه P(j) م شخص مي شوند ش روع ش ود.طبيعت ا از خ صوصيات و ويژگ ی ه ای ه ر م سي له تخ صيص من ابع و کنت رل پ روژه داش تن اي ن چن ين محدوديت هايی است.با توجه به اينکه برای نشان دادن م سي له از روش نم ايش ش بکه "فعالي ت ب ر ن ود" اس تفاده شده است وجود دو فعاليت غير حقيقی 0 و +n ب ر روی ش بکه بي انگر اي ن ام ر اس ت ک ه اي ن دو فعالي ت صرفا جهت نمايش شروع و پايان پروژه است و هيچگونه منبعی را مصرف نميکنند. هدف از حل اين مسي له يافتن يک برنامه تخصيص منابع در کوتاه ترين زم ان ک ه تم امی مح دوديت ه ای م ا از جمله : پيش نيازی ها محدوديت منابع قابل استفاده مجدد و محدوديت منابع غير قابل استفاده مج دد را ارض اء کند.طبيعی است که تمامی فرضيات در مورد منابع بصورت يک عدد مثبت در نظر گرفته شده است. در شکل زير يک نمونه از مسي له اراي ه شده است که سعی ميشود تا پايان همين مسي له مورد توجه قرار گيرد.

4 شکل ١ نمونه ای از يک پروژه ٣- الگوريتم ژنتيک دو فاز در الگ وريتمی ک ه ب رای ح ل اي ن م سي له اراي ه ش ده اس ت س عی ب ر ا ن ش ده اس ت ت ا م سي له در دو مرحل ه ح ل شود.در مرحله اول به نوعی يک جستجوی کلی بر روی دامنه جوابهای م سي له انج ام ش ده و در مرحل ه دوم ب ه صورت دقيق تر تمرکز الگوريتم ب ر روی من اطق ب ا قابلي ت بهت ر و نزديکت ر ب ه ج واب و ب صورت جزي ی ت ر نگاه ميشود.با توجه به اين نگرش جمعيت اوليه تشکيل دهنده فاز اوليه بصورت تصادفی انتخ اب ش ده و در مرحل ه دوم اکث ر جمعي ت اولي ه را نت ايج حاص ل از ف از اول م سي له ت شکيل ميدهن د.در ادام ه س عی مي شود ت ا توضيحات دقيق تری پيرامون روش حل اين مسي له اراي ه شود. ٣-١ نمايش کروموزم و تابع هدف همانطور که قبلا نيز اشاره شد بع علت اينکه پروژه های ب ا توان ايی اج را ش ده ب ه ص ورت چن د حالت ه م د نظ ر است فلذا به هنگام حل و اراي ه کروموزم نيز ميبايست به نوعی "حالت" اجرايی هر فعاليت را نيز م ورد توج ه T,λ I = ( نم ايش داده مي شود ک ه قرار داد.به هم ين منظ ور کروم وزم ب ه ص ورت ي ک ب ردار دو س طری (μ سطر اول ا ن بيانگر فعاليت و سطر دوم ا ن "حالت" اجرايی ا ن فعاليت را نشان ميدهد.بعن وان مث ال ب ردار زي ر بيانگر يک کروموزوم است که فعاليتها و حالت های اجرايی ا نرا نشان ميدهد.اي ن کروم وزوم ميتوان د ي ک راه حل برای نمونه اراي ه شده در شکل ١ ميباشد. 0 I() = تابع هدف در اين روش محاسبه "زمان" (makespan) ا ن کروموزم است.روش های مختلفی برای محاسبه زمان يک پروژه وجود دارد که يکی از کاربردی ترين روش ها استفاده از روش تخصيص"جلوگرد" Scheduling) (forward و روش تخصيص "عقب گرد" Scheduling) (Backward است که روش حل اين مسي له بسته به نوع ا ن متفاوت است.در روش "جلوگرد" سعی بر ا ن ميشود تا هر فعاليت با توجه به محدوديتهای خود در زودترين زمان ممکن شروع شود.بدين معنی که يک فعاليت که شرايط پيش فرضی ا ن رعايت شده يعنی اتمام فعاليت های قبلی و پيش نياز ا ن شروع شده است سعی ميکند تا در زودترين زمان ممکن شروع شود.اگر که محدوديتهای منابع اجازه اين کار را ندهند يعنی برای انجام و شروع فعاليت مد نظر با کمبود منبع مواجه شويم فعاليت مذکور ا نقدر به تاخير می افتد تا منابع مورد نياز ا زاد شده (فعاليتهای ديگری که منابع را در اختيار گرفته اند به اتمام برسند) و سپس اين فعاليت در زودتريت زمان ممکنه فعاليت

5 خود را ا غاز ميکند.به طور مشابه روش "عقب گرد" سعی بر ا ن دارد تا از يک زمان فرضی اتمام پروژه شروع کرده و فعاليتها را در ديرترين زمان ممکن و با توجه به محدوديتها برنامه ريزی ميکند. "زمان" حاصل شده که به روش ذکر شده بدست می ا يد بعنوان "تابع هدف" function) (Fitness در نظر گرفته ميشود.البته بايد توجه داشت که روش "جلوگرد" و يا "عقب گرد" تمرکز بر روی برنامه ريزی مساي ل با منابع محدود قابل استفاده مجدد هدارند.اين بدين معناست که به هنگام برنامه ريزی يک مسي له روش "عقب گرد" يا "جلوگرد" سعی ميکند تا مسي له را با محدوديت "منابع قابل استفاده مجدد" حل کرده و توجهی به محدوديت "منابع غير قابل استفاده مجدد" ندارد.پس اين انتظار ميرود که پس از محاسبه "زمان" پروژه توسط يکی از روش های "جلوگرد" و يا "عقب گرد" شاهد برنامه ريزی هايی کروموزم ها - باشيم که محدوديت "منابع غير قابل استفاده مجدد" را ارضاء نکرده اند.به همين منظور برای محاسبه "تابع هدف" از روشی که در [] اراي ه شده است برای تعيين اين دو دسته کروموزم استفاده شده است."تابع هدف" بصورت زير محاسبه ميشود. ) mak( I) f ( I) = ) max_ fea _ pop _ mak + mak( I) min_ project _ CC + SFT( I) If I is feasible If I is infeasible (3) در تعريفی که در (3) اراي ه شد و روشی که برای محاسبه "زمان" پروژه محاسبه مشود بعلت اينکه ايم مقدار کوچک است ميتواند بعنوان يک "تابع هدف" خوب در نظر گرفته شود در تعريف (3) داريم make(i) برابر است با "زمان" پروژه که با يکی از روش های "جلوگرد" و يا "عقب گرد" محاسبه ميشود.عبارت max_fea_pop_mak برابر با بيشترين مقدار "زمان" پروژه در نسل مورد نظر است.همچنين min_project_cc برابر با "مسير حياتی" ا ن پروژه است."مسير حياتی" به طول کوتاه ترين مسير يک پروزه ابلاغ ميشود که برار با حاصل جمع "زمان"اجرای هر فعاليت در "مسير حياتی" است.در واقع "مسير حياتی" شامل يک مجموعه از فعاليت هاست که هرگونه تغيير زمانی فعاليتهای اين مجموعه منجر به کوتاه شدن و يا بلند شدن "زمان" پروژه ميشود حال ا نکه ممکن است جابجايی و يا تغيير زمان اجرای ديگر فعاليتها فعاليتهايی که در مجموعه"مسير حياتی" نيستند- در "زمان" کل پروژه تغييری بوجود نياورند.و در نهايت SFT(I) نمايانگر تعداد واحد "منبع غير قابل استفاده مجدد"ی است که در کروموزم مذکور از سقف محدوديت منبع تجاوز کرده اند.در ادامه سعی ميشود تا يک مثال برای روشن شدن مطلب اراي ه شود.فرض ميکنيم نمونه پروزه ای که در شکل ١ اراي ه شد پس از برنامه ريزی توسط يکی از روش های "جلوگرد" و يا "عقب گرد" به شکل زير اراي ه شده است : 0 I() = I() = همانطور که مشاهده ميشود بدليل اينکه ()I تعداد ١۴ واحد از "منابغ غير قابل استفاده مجدد" را نياز دارد پس ()I ارضاء شده است. اين تعداد واحد از تعداد کل "منابع غير قابل استفاده مجدد" که ١۵ است کمتر می باشد.اما در مورد ()I وضع متفاوت است.اين کروموزم نياز به ٢٢ واحد "منبع غير قابل استفاده مجدد دارد که از مقدار منبع موجود بيشتر است و به نوعی از سقف اين محدوديت تجاوز ميکند در نتيجه کروموزم ()I يک کروموزم ارضاء نشده است.با توجه به ا نچه که در (3) اراي ه شد داريم :

6 I) mak(i()) = 6 and I() is feasible => f({i)) = 6 II) mak(i())=3 and I() is infeasible => Max_fea_pop_mak=9 and min_project_cc=0 and SFT(I())=7 F(I()) = 9 در شکل های زير راه حل های ()I و ()I نمايش داده شده اند. برنامه ريزی "جلوگرد" برای کروموزم ()I برنامه ريزی "جلوگرد" برای کروموزم ()I لازم بذکر است که برای محاسبه "زمان" پروژه از روش [963 SGS Serial[Kelley استفاده شده است. - ۴ الگوريتم ژنتيک الگوريت ژنتيک يکی از روش های بکار گرفته شده برای حل مساي لی NP-hard می باشد که با الگو برداری از طبيعت سعی بر ا ن دارد تا مساي ل را بصورت يک مدل منطبق بر ساختار ژن در ا ورده و ا ن را حل نمايد. ۴-١ جمعيت اوليه و مجموعه برتر در فاز اوليه اين روش حل جمعيت اوليه بصورت تصادفی توليد ميشوند بدين ترتيب که هر کروموزم شامل دسته فعاليتها و حالتهای مربوطه به ا ن فعاليت است که بصورت تصادفی اين کروموزم ايجاد ميشود.شايان ذکر است که تنها محدوديتی که به هنگام تعريف جمعيت اوليه فاز نخست اعمال ميشود شرط رعايت پيش نيازی در کروموزم ايجاد شده است.بدين معنا که در صورتی که در جمعيت اوليه کروموزمی مشاهده شد که پيش نيازی فعاليتها را رعايت نکرده بود با يک کروموزم ديگر که شرط پيش نيازی فعاليتها را رعايت

7 ب" ميکند تعويض می شود.از ا نجايی که ما مطمي ن هستيم که استفاده از روش های "جلوگرد" و يا "عقب گرد" محدوديتهای مرتبط با "منابع قابل استفاده مجدد" را ارضاء ميکند پس تنها حالتی که ممکن است برای يک کروموزم بوجود بيايد عدم رعايت و ارضاء محدوديت "منابع غير قابل استفاده مجدد" است.برای جلوگيری از اين کار به هنگام ايجاد جمعيت اوليه فاز نخست کروموزم هايی که از محدوده "منابع غير قابل استفاده مجدد" تجاوز کرده اند انتخاب شده و يک "عامل" سعی در تغيير اين کروموزم به يک کروموزم ارضاء شده می نمايد بدين ترتيب که به صورت تصادفی يکی از فعاليتها انتخاب شده و "حالت" ابلاغ شده به ا ن فعاليت به يک "حالت" با تعداد "منابع غير قابل استفاده مجدد" کمتر تبديل ميگردد.اين عمل ا نقدر ادامه پيدا ميکند تا کروموزم مورد نظر هر دو محدوديت "پيش نيازی" و "منابع غير قابل استفاده مجدد" را ارضاء کند.پس از پايان فاز اول اين الگوريتم مجموعه "برتر" حاصل ميشد که اين مجموعه شامل کروموزم هايی با تابع هدف بهتر هستند.از اين مجموعه "برتر" برای ايجاد جمعيت اوليه فاز دوم استفاده می شود.در واقع ٩٠ درصد جمعيت اوليه فاز دوم راه حل را مجموعه "برتر" فاز اول تشکيل می دهد و ١٠ درصد مابقی بصورت تصادفی ايجاد ميشود. corssover ٢ ۴ برای حل اين مسي له از دو الگوريتم crossover بر پايه two-point crossover استفاده شده است.که در ادامه سعی ميشود تا اين دو روش را توضيح دهيم. در crossover() دو نقطه برش وجود دارد بنام های cp() و cp() که cp()>cp() است.فرض M M M T F F F T کنيد دو کروموزم ) μ I = ( λ, و ) μ I = ( λ, بترتيب بعنوان کروموزم های "پدر" و "مادر" انتخاب شده اند.پس از اعمال crossover بر روی اين دوکروموزم دو کروموزم فرزند بصورت D D D T S S S T ) μ I = ( λ, و ) μ I = ( λ, بوجود می ا يند که طريقه تشکيل اين دو فرزند بدين صورت است : دو نقطه برش بر روی کروموزم ها بصورت تصادفی مشخص ميشوند.فرزند I(s) قسمت اول ژن های خود را از تکه اول کروموزم I(f) به ارث ميبرد.تکه دوم-ميانی- کروموزم I(s) از قطعه cp()-cp() کروموزم I(m) -يعنی قطعه وسط- حاصل ميشود و در نهايت باقيمانده کروموزم I(s) را قطعه cp() کروموزم I(f) - همان قطع انتهايی- تشکيل ميدهد.در مورد کروموزم I(d) نيز وضعيت مشابه به ا نچه که در مورد کروموزم I(s) بيان شد است با اين تفاوت که قسمت اول کروموزم I(d) از قطعه اول I(m) و قطعه دوم از قطعه وسط I(f) و بهين ترتيب ادامه داده ميشود.تمامی "حالت" هايی که در فرزندان ايجاد ميشود دقيقا برابر با "حالت" های والدينشان است و هيچگونه تغييری در "حالت" اجرايی ا نها بوجود نمی ا يد. در crossover() نيز روش تقسيم و اختصاص فعاليتها در فرزندان کاملا مشابه با روش crossover() است با اين تفاوت که "حالت" هايی که به فعاليتها ی فرزندان تخصيص داده ميشود مشابه با "حالت" هايی اجرايی والدين ا نها نيست.در crossover() برای اختصاص "حالت" اجرايی يک رشته اعداد تصادفی I) λ D ( و 0 و به فعاليتها اختصاص داده ميشود.اگر اين عدد تصادفی برابر با بود M = λ S λ ( I) = S λ ( I) = F λ و در صورتی که عدد منتصب شده برابر با 0 بود داريم : M λ و λ D ( I) = λ F. Mutation ۵ ۴ برای mutation نيز دو روش به کار رفته است.در mutation() هر کروموزم به دو مجموعه "الف" و " تقسيم ميشود که اين تقسيم بندی بر اساس يک احتمال از پيش تعيين شده است و ممکن است اعضای دو مجموعه باهم اشتراک داشته باشند.پس از اين تقسيم بندی يک تابع سعی ميکند تا جايگاه فعاليت ها عوض شده و به جای ديگری در همان مجموعه منتقل شود و يک ترکيب جديد بوجود ا يد که محدوديت "پيش نيازی" را نيز ارضاء می کند."حالت" های اين مجموعه عوض نشده و حالت قبلی خود را دارند.در مجموعه "ب" تنها سعی ميشود تا "حالت" اجرايی هر فعاليت بصورت تصادفی عوض شود. در mutation() ما سعی ميکنيم تا مجموعه فعاليت های "مسير بحرانی" را به دو دسته "الف" و "ب" تقسيم کرده و دقيقا همان فعاليتی که بر روی مجموعه های "الف" و "ب" mutation() انجام می داديم را بر روی اين دو مجموعه نيز اجرا کنيم. ۴ ۶ انتخاب (selection)

8 در مرحله "انتخاب" سعی شده است تا از دو روش متفاوت بنام های selection" "rank و -" tournoment" استفاده شده است.در اين دو روش بترتيب در مرحله اول و دوم استفاده شده است. - ۵ الگوريتم ژنتيک همانطور که بيان شد اين روش در دو مرحله به حل مسي له پرداخته است.در ابتدا جمعيت اوليه بصورت کاملا تصادفی ايجاد شده و پس از گذر از crossover() و crossover() به قدم بعدی mutation رفته و در نهايت با شرط خاتمه مرحله اول يک جمعيت "نخبه" بوجود می ا يند که اين جمعيت نود درصد جمعيت اوليه مرحله دوم را تشکيل می دهند.ده درصد ما بقی جمعيت نيز بصورت تصادفی ايجاد ميشوند.در شکل ٣ شبه کد اين الگوريتم مشاهده ميشود. While ( termination condition not met ) Generate initial population While (loop < loopstuck ) While (generation < genstuck ) Apply crossover operator Apply Mut_ operator Evaluate fitness and apply forward-backward local search operator Update Elite Set Ranking selection If (best solution is improved) generation = 0 Else generation++ End while Apply Mut_ operator Evaluate fitness and apply forward-backward local search operator Update Elite Set -tournament selection loop++ End while End while شکل ٣ شبه کد الگوريتم ژنتيک - ۶ نتيجه گيری با توجه به ا نکه پروژه در حال انجام است و پياده سازی ا ن بطور کامل به اتمام نرسيده است و نتيجه قطعی ا ن قابل اثبات کامل نيست اما با توجه به ا نچه که در جدول زير قابل مشاهده است می توان انتظار داشت با روش های بکار گرفته شده در جهت بهبود اين روش حل نتيجه کار بهينه تر باشد.همچنين قابل ياد ا روی است که با توجه به اينکه کار بطور کامل به اتمام نرسيده است امکان ايجاد تغييراتی در روش حل مسي له از جمله روش های بکار رفته در crossover و يا mutation وجود دارد.برای اندازه گيری و مقايسه اين روش استفاده از ابزارهای تست مختلفی وجود دارد که در اين مقاله ما سعی می کنيم تا با استفاده از يک ابزار توليد مسي له که توسط Prof.Kolisch اراي ه شده است و تحت عنوان PSPLIB معروف است استفاده کنيم. PSPLIB يکی از ابزارهای توليد مسي له است که دارای بسته های مختلف مسي له می باشد.اين بسته ها بسته به نوع ا نها دارای تعداد مختلفی پروژه که هر يک از پروژه ها دارای تعداد خاصی فعاليت جهت تست و اعمال برنامه ريزی بر روی ا نهاست.به عنوان مثال بسته J300 اين ابزار توليد مسي له دارای 640 پروژه در خود است.در نهايت سعی بر ا ن شده است تا حالت تکميلی اين مسي له مورد توجه قرار گيرد. مراجع [] J. Alcaraz and C. Maroto, A robust genetic algorithm for resource allocation in

9 project scheduling, Ann. Oper. Res., vol. 0, pp.83-09, 00. [] J. Alcaraz, C. Maroto and R. Ruiz, Solving the multi-mode resource-constrained project scheduling problem with genetic algorithms, J. Oper. Res. Soc., vol. 54, pp , [3] F.F. Boctor, Heuristics for scheduling projects with resource restrictions and several resource-duration modes, Int. J. Prod. Res., vol. 3, pp , 993. [4] F.F. Boctor, An adaption of the simulated annealing algorithm for solving the resource-constrained project scheduling problems, Int. J. Prod. Res., vol. 34, pp , 996. [5] F.F. Boctor, A new and efficient heuristic for scheduling projects with resource restrictions and multiple execution modes, Eur. J. Oper. Res., vol. 90, pp , 996. [6] K. Bouleimen and H. Lecocq, A new efficient simulated annealing algorithm for the resource-constrained project scheduling problem and its multiple mode version, Eur. J. Oper. Res., vol. 49, pp. 68-8, 003. [7] A. Drexl and J. Grünewald, Nonpreemptive multi-mode resource-constrained project scheduling, IIE Trans., vol. 5, pp. 74-8, 993. [8] S. Hartmann, A competitive genetic algorithm for resource-constrained project scheduling, Nav. Res. Logist., vol. 45, pp , 998. [9] S. Hartmann, Project scheduling with multiple modes: A genetic algorithm, Ann. Oper. Res., vol. 0, pp. -35, 00. [0] S. Hartmann and A. Drexl, Project scheduling with multiple modes: A comparison of exact algorithm, Networks, vol. 3, pp , [] S. Hartmann and R. Kolisch, Experimental evaluation of state-of-the-art heuristics for the resource-constrained project scheduling problem, Eur. J. Oper. Res., vol. 7, pp , 000. [] J. Jozefowska, M. Mika, R. Rozychi, G. Waligora and J. Weglarz, Simulated annealing for multi-mode resource-constrained project scheduling, Ann. Oper. Res., vol. 0, pp , 00. [3] R. Kolisch and A. Drexl, Local search for nonpreemptive multi-mode resource-constrained project scheduling, IIE Trans., vol. 43, pp , 996. [4] R. Kolisch and S. Hartmann, Experimental investigation of heuristics for resource-constrained project scheduling: an update, working paper, Technical University of Munich, Germany, 004. Available: [5] R. Kolisch and A. Sprecher, PSPLIB a project scheduling problem library, Eur. J. Oper. Res., vol. 96, pp. 05-6, 996. [6] M. Mori and C.C. Tseng, A genetic algorithm for multi-mode resource constrained project scheduling problem, Eur. J. Oper. Res., vol. 00, pp. 34-4, 997. [7] L. Özdamar, A genetic algorithm approach to a general category project scheduling problem, IEEE Trans. Sys. Man, Cybern. Part C., vol. 9, pp , [8] R. Slowinski, B. Soniewicki and J. W_glarz, DSS for multiobjective project scheduling subject to multiple-category resource constraints, Eur. J. Oper. Res., vol. 79, pp. 0-9, 994. [9] A. Sprecher and A. Drexl, Multi-mode resource-constrained project scheduling

10 by a simple, general and powerful sequencing algorithm, Eur. J. Oper. Res., vol. 07, pp , 998. [0] A. Sprecher, S. Hartmann and A. Drexl, An exact algorithm for project scheduling with multiple modes, OR Spectrum, vol. 9, pp , 997. [] L. Y. Tseng and S. C. Chen, A hybrid metaheuristic ANGEL for the resource-constrained project scheduling problem, To appear on Eur. J. Oper. Res.

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22

την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 20-22 Περιεχόμενα Σελίδες Ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού Δημόσιας Υγείας του Αφγανιστάν Γενικές Πληροφορίες για το πρόγραμμα 3 Έκθεση Προόδου 3-11 Στόχοι του υλοποιηθέντος προγράμματος 3-4 Memorandum of

Διαβάστε περισσότερα

Ε ανάληψη. Α ληροφόρητη αναζήτηση

Ε ανάληψη. Α ληροφόρητη αναζήτηση ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη Το ική Αναζήτηση Local Search Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Α ληροφόρητη αναζήτηση σε πλάτος, οµοιόµορφου κόστους, σε βάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bible Passages for Arabic Readers. This arrangement of the Arabic, and Greek texts, and the English translation is in the Public Domain.

Bible Passages for Arabic Readers. This arrangement of the Arabic, and Greek texts, and the English translation is in the Public Domain. Bible Passages for Arabic Readers. This arrangement of the Arabic, and Greek texts, and the English translation is in the Public Domain. The Arabic text is from the translation of 1865 by Smith & Van Dyke.

Διαβάστε περισσότερα

DISTRIBUTED CACHE TABLE: EFFICIENT QUERY-DRIVEN PROCESSING OF MULTI-TERM QUERIES IN P2P NETWORKS

DISTRIBUTED CACHE TABLE: EFFICIENT QUERY-DRIVEN PROCESSING OF MULTI-TERM QUERIES IN P2P NETWORKS DISTRIBUTED CACHE TABLE: EFFICIENT QUERY-DRIVEN PROCESSING OF MULTI-TERM QUERIES IN P2P NETWORKS Paper By: Gleb Skobeltsyn, Karl Aberer Presented by: Βασίλης Φωτόπουλος Agenda 1. Ορισμός του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

اإلسكندرية:منارة الثقافة

اإلسكندرية:منارة الثقافة مركز مصر للعالقات الثقافوة والتعلوموة سفارة مجهورية مصر العربوة بأثونا ΣΟ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ηης ΠPEΒΔΙΑ ηης AΡΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ηης ΑΙΓΤΠΣΟΤ ζηην ΑΘΗΝΑ تروامج األسثىع انثقايف ادلصري اخلامس 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εξομάλυνση της Χρήσης Πόρων σε Έργα με Υπερευρετικούς Αλγορίθμους

Εξομάλυνση της Χρήσης Πόρων σε Έργα με Υπερευρετικούς Αλγορίθμους Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 15 Εξομάλυνση της Χρήσης Πόρων σε Έργα με Υπερευρετικούς Αλγορίθμους Κ. Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Κ. ΚΟΥΛΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Combined Bus and Driver Scheduling

Combined Bus and Driver Scheduling Combined Bus and Driver Scheduling C Valouxis, E Housos Computers and Operation Research Journal Vol 29/3, pp 243-259, March 22 AMORE Patra, 2 Problem Definition () Shift: a set of routes that will be

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

ا من ول ہ یرے. Anmol Heeray

ا من ول ہ یرے. Anmol Heeray ا من ول ہ یرے Anmol Heeray Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ ال ع ال ي ه

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Texts for Scriptural Reasoning

Texts for Scriptural Reasoning Texts for Scriptural Reasoning Creation The Scriptural Reasoning Society Job 38:1-20 1 Then the LORD answered Job out of the whirlwind: 2 "Who is this that darkens counsel by words without knowledge? 3

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοπρογραμματισμός (scheduling)

Χρονοπρογραμματισμός (scheduling) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Χρονοπρογραμματισμός (scheduling) Ηλίας Σακελλαρίου Χρονοπρογραμματισμός Τι είναι χρονοπρογραμματισμός; Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

AVL-trees C++ implementation

AVL-trees C++ implementation Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Η / Υ Κ Α Ι Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ AVL-trees C++ implementation Δομές Δεδομένων Μάριος Κενδέα 31 Μαρτίου 2015 kendea@ceid.upatras.gr Εισαγωγή (1/3) Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα:

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα: ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Σε μία βάση δεδομένων χρηματιστηριακών συναλλαγών υπάρχουν οι παρακάτω πίνακες που αποτελούνται από τα εξής πεδία : : ΚΣ, ΗΜΝΙΑ, ΩΡΑ, ΚΜ, ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗ : ΚΜ, ΟΝΟΜΑ, ΕΤΟΣ_ΙΔΡΥΣΗΣ, ΚΚ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURAL LIGHTING ABEE Light at its best Ολα τα σχέδια των φωτιστικών ειναι κατοχυρωμένα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Lighting 31 Το φωτιστικά εσωτερικού χώρου που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Texts for Scriptural Reasoning

Texts for Scriptural Reasoning Texts for Scriptural Reasoning The End Times The Scriptural Reasoning Society Ezekiel 38:14-23 14 Therefore, son of man, prophesy and say to Gog, Thus says the Lord God: On that day when My people Israel

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοημοσύνη 04 Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης (Blind Search Algorithms) Εφαρμόζονται σε προβλήματα στα οποία δεν υπάρχει πληροφορία που να επιτρέπει αξιολόγηση των καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΌΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΌΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ Ζητείται ελπίδα Καθημερινά, ο κόσμος που ζούμε και εργαζόμαστε στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα σκληρή και απάνθρωπη να μας φέρνει όλο και πιο κοντά στα όριά

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα)

Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 14: Δομές Δεδομένων ΙΙI (Λίστες και Παραδείγματα) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 14-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Βελτιστοποίησης Πολλαπλών Στόχων για την Κατανομή Πόρων στα Τεχνικά Έργα

Μεθοδολογία Βελτιστοποίησης Πολλαπλών Στόχων για την Κατανομή Πόρων στα Τεχνικά Έργα ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μεθοδολογία Βελτιστοποίησης Πολλαπλών Στόχων για την Κατανομή Πόρων στα Τεχνικά Έργα ΣΟΦΙΑ Π. ΚΑΪΑΦΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Κλάσεις και Αντικείμενα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κλάσεις Η γενική μορφή μιας κλάσης είναι η εξής: class class-name { private data and

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Περιγραφή Προβληµάτων και Αναζήτηση Λύσης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 2. Περιγραφή Προβληµάτων και Αναζήτηση Λύσης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 2 Περιγραφή Προβληµάτων και Αναζήτηση Λύσης Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Περιγραφή Προβληµάτων ιαισθητικά: υπάρχει µία δεδοµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (Business Ethics and Etiquette).

Κεφάλαιο 10 Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (Business Ethics and Etiquette). Κεφάλαιο 10 Επιχειρηµατική Ηθική και Πρωτόκολλο (Business Ethics and Etiquette). Εικ.10.1 Γνωρίστε τον κόσµο των Αράβων και των Ιρανών. Όταν το 387 µ.χ. ο Άγιος Αυγουστίνος επισκέφτηκε το Μιλάνο, παρατήρησε

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Επώνυμο: Λουκόπουλος

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Επώνυμο: Λουκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Αθανάσιος Επώνυμο: Λουκόπουλος Φύλο: Άρρεν Ημ/νια Γέννησης: 21 Ιουλίου 1974 Έγγαμος: Όχι Εθνικότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 45, 35100 Λαμία, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Αλγόριθμοι

Γενετικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίηση Συστημάτων & Υδροπληροφορική Γενετικοί Αλγόριθμοι Χρήστος Μακρόπουλος & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2011 1 The Gene

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Το πρώτο φλιτζάνι Java Λίστα με τα απαραίτητα Το πρώτο μου πρόγραμμα(hello World) Συνεχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL 1. Στο Tools menu, click Solver. 2. Εάν η επιλογή Solver δεν είναι διαθέσιµη στο Tools menu, πρέπει να το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Denmark ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Άννα Ορφανού 1, Δημήτριος Παύλου 1, Gareth Edwards 1, Διονύσης Μπόχτης 1 1 Department of Engineering, University

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV Η δυναμική ενός μοντέλου Keynsian Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 3. Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αλγόριθµοι Τυφλής Αναζήτησης Οι αλγόριθµοι τυφλής αναζήτησης (blind

Διαβάστε περισσότερα

نئے عہد نامہ کی سنہری آیات ہر روز کے لئے متی 21:1 اسکےبیٹاہوگا اسکا نامیسوعرکھنا وہیاپنے لوگوںکو انکے گناہوں سےنجاتدے گا

نئے عہد نامہ کی سنہری آیات ہر روز کے لئے متی 21:1 اسکےبیٹاہوگا اسکا نامیسوعرکھنا وہیاپنے لوگوںکو انکے گناہوں سےنجاتدے گا 1 Matthew 1:21 i τεξεται δε υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων Matthew 3:2 λεγων μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων 1 January 2 January

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΕΥΡΕΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΤΑ-ΕΥΡΕΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑ-ΕΥΡΕΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος

Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος Περίληψη Αλγόριθµοι Τύπου Μείωσης Προβλήµατος ( Decrease and Conquer ) Μείωση κατά µια σταθερά (decrease by a constant) Μείωση κατά ένα ποσοστό (decrease by a constant

Διαβάστε περισσότερα

EFFICIENT TOP-K QUERYING OVER SOCIAL-TAGGING NETWORKS

EFFICIENT TOP-K QUERYING OVER SOCIAL-TAGGING NETWORKS EFFICIENT TOP-K QUERYING OVER SOCIAL-TAGGING NETWORKS Ralf Schenkel, Tom Crecelious, Mouna Kacimi, Sebastian Michel, Thomas Neumann, Josiane Xavier Parreira, Gerhard Weikum ΠΡΟΒΛΗΜΑ Εύρεση ενός αποτελεσματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 Ι ΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Ανάθεση: Πέµπτη 15 Απριλίου 2010, 11:00 (πρωί)

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων 1 / 12 Κάτοχοι εμπορικών σημάτων Καταχωρήστε το δικό σας αποκλειστικό δίκτυο Φρόγκανς κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά προτεραιότητα εγγραφής για κατόχους εμπορικών σημάτων 2 / 12 Προϊόντα και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Samsung Xchange Dial, Presence,Integrator,Server Operator Mobile

Samsung Xchange Dial, Presence,Integrator,Server Operator Mobile Samsung Xchange Dial, Presence,Integrator,Server Operator Mobile Version 2.3 Οκτ 2012 1 Γενική περιγραφή Εφαρμογή CTI (Computer Telephony Integration) Σχεδιασμένο για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Ευριστικής Αναζήτησης

Αλγόριθµοι Ευριστικής Αναζήτησης Αλγόριθµοι Ευριστικής Αναζήτησης Ευριστικός µηχανισµός (heuristic) είναι µία στρατηγική, βασισµένη στη γνώση για το συγκεκριµένο πρόβληµα, ηοποίαχρησιµοποιείται σα βοήθηµα στη γρήγορη επίλυσή του.! Ο ευριστικόςµηχανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Φεβρουάριος 2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Writing kernels for fun and profit

Writing kernels for fun and profit Writing kernels for fun and profit Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@memberfsforg 23 Μαρτίου 2011 Γιατί; It s FUN! Εξοικείωση με το hardware Εμβάθυνση στον θαυμαστό κόσμο των λειτουργικών συστημάτων Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

24ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

24ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΦΑΣΗΣ Θέμα 1 ο : Λουτράκι [30 Μονάδες] C++ Παναγιώτου Σωτήριος 59 ο ΓΕΛ Αθηνών /* USER:pdp24u226 TASK:loutraki LANG:C++ */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ C ΑΤΕΙ (ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LCC COMPILER)

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ C ΑΤΕΙ (ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LCC COMPILER) ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΓΛΩΣΣΑ C ΑΤΕΙ (ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LCC COMPILER) 1. Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο να αναγνωρίζει αν κάποιος χαρακτήρας είναι ψηφίο, κεφαλαίο γράµµα ή

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Training and the Density of Economic Activity: Evidence from Italy

Training and the Density of Economic Activity: Evidence from Italy DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 1173 Training and the Density of Economic Activity: Evidence from Italy Giorgio Brunello Maria de Paola June 2004 Training and the Density of Economic Activity: Evidence

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Παράδοση: Πέμπτη 10 Απριλίου 2008, 24:00 (μεσάνυχτα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΟΣ IFIP, IOI Org. GREEK COMPUTER SOCIETY MEMBER OF IFIP, IOI Org.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΟΣ IFIP, IOI Org. GREEK COMPUTER SOCIETY MEMBER OF IFIP, IOI Org. 21 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ B ΦΑΣΗΣ (Μαθητές Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές. Αρσένης Γεράσιμος 2 ο ΓΕΛ Μοσχάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία προγραµµάτων εξεταστικής περιόδου µε Εξελικτικούς Αλγόριθµους Παναγώτης

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Δου ά για την ανάγνωση του βιβλίου Διαβάστε την παρακάτω δου ά (προσευχή) πριν την ανάγνωση ενός θρησκευτικού

Δου ά για την ανάγνωση του βιβλίου Διαβάστε την παρακάτω δου ά (προσευχή) πριν την ανάγνωση ενός θρησκευτικού Το Όνειρο Του Φαραώ Ελληνική μετάφραση του φυλλαδίου «Το Όνειρο Tου Φαραώ» ALL RIGHTS RESERVED Copyright 2014 Maktaba-tul-Madinah Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διαβίβαση του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7)

Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ετοιµασία πρότασης για το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (FP7) Ηλίας Κυριακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ Πανεπιστήµιο Κύπρου 4 Μαΐου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Κεφάλαιο 6ο: Αδιέξοδα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Κεφάλαιο 6ο: Αδιέξοδα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Κεφάλαιο 6ο: Αδιέξοδα 1 3.1 Εισαγωγή Αδιέξοδο = ένα σύνολο από διεργασίες που δημιουργούν μια κυκλική αλυσίδα όπου κάθε process στην αλυσίδα δεν μπορεί να προχωρήσει και περιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προβλημάτων

Περιγραφή Προβλημάτων Τεχνητή Νοημοσύνη 02 Περιγραφή Προβλημάτων Φώτης Κόκκορας Τμ.Τεχν/γίας Πληροφορικής & Τηλ/νιών - ΤΕΙ Λάρισας Παραδείγματα Προβλημάτων κύβοι (blocks) Τρεις κύβοι βρίσκονται σε τυχαία διάταξη πάνω στο τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Προγραμματισμός

Δυναμικός Προγραμματισμός πρόβλημα μεγέθους Ν «Διαίρει και βασίλευε» : ανεξάρτητα υποπροβλήματα διάσπαση πρόβλημα μεγέθους k πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους Ν Σε κάποιες περιπτώσεις όμως τα υποπροβλήματα δεν είναι ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εργασία: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης Κτίριο Α1, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανιά, 73100 Οικία: Πιθάρι Ακρωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 4: Visual Basic for Applications (VBA) Δομές Επανάληψης και Επιλογής Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΛΥΣΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΛΥΣΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΛΥΣΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΜΕΣΩ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΔΡΑΚΩΤΟΣ Επιβλέποντες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβληµάτων. ! Αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της νοηµοσύνης. ! Χαρακτηριστικά αλγορίθµων:

Επίλυση Προβληµάτων. ! Αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της νοηµοσύνης. ! Χαρακτηριστικά αλγορίθµων: Επίλυση Προβληµάτων! Αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της νοηµοσύνης.! Χαρακτηριστικά αλγορίθµων: # Αποδοτικότητα (efficiency) σε µνήµηκαιχρόνο, # Πολυπλοκότητα (complexity), # Πληρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα