Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ"

Transcript

1 1 Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 'Δρνληεο ππφςεη: 1. Σαο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 16, παξ. 3 ηνπ Ν. 998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο Υψξαο" θαη β) Σσλ άξζξσλ 223 θαη 312 ηνπ Ν.Γ. 86/69 "πεξί Γαζηθνχ Κψδηθνο". 2. Σελ ππ. αξηζκ. 380/81 γλσκνδφηεζηλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πξνηάζεη ηνπ επί ηεο Γεσξγίαο Τπνπξγνχ, απνθαζίδνκελ: ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΓΔΝΙΚΑΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 'Αξζξν 1 : Πεδίν Δθαξκνγήο 1. Δηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο ππάγνληαη ε κειέηε θαη ε εθηέιεζηο ησλ πάζεο θχζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ πξνζηαζίαο θαη αλαπηχμεσο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρψξαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Β' : ΤΝΣΑΞΙ ΜΔΛΔΣΩΝ 'Αξζξν 2 : Σξφπνο πληάμεσο Μειεηψλ 1. Η ζχληαμηο ησλ κειεηψλ ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ελεξγείηαη κεη' απφθαζηλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο ή ηνπ θαηά ηαο πεξί δηνηθεηηθήο απνθεληξψζεσο δηαηάμεηο αξκνδίνπ είηε απεπζείαο ππφ ηεο αξκνδίαο δαζηθήο αξρήο είηε δη' αλαζέζεσο

2 2 ππ' απηήο εηο ηδηψηαο κειεηεηάο έρνληαο ηα θαηά λφκνλ πξνζφληα. 2. Αη κειέηαη ζπληάζζνληαη επί ηε βάζεη εηδηθψλ θαη' αληηθείκελνλ θαλνληζκψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θπξνπκέλσλ εθάζηνηε δη' απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γαζψλ. Γη' νκνίσλ απνθάζεσλ θπξνχληαη θαη αη εθάζηνηε ελδεηθλπφκελαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ. 3. Πξνθεηκέλνπ πεξί δαζνηερληθψλ έξγσλ εηο ηα ηδησηηθά ή δηαθαηερφκελα δάζε ή δαζηθάο εθηάζεηο πεξί ψλ ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 998/79, αη κειέηαη θαηαξηίδνληαη βάζεη ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ θαλνληζκψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 'Αξζξν 3 : χληαμηο κειεηψλ δη' αλαζέζεσο 1. Οζάθηο ε κειέηε απνθαζίδεηαη λα εθπνλεζή δη' αλαζέζεσο εηο ηδηψηελ κειεηεηήλ ή ηδησηηθά γξαθεία κειεηψλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 716/77 "πεξί κεηξψνπ κειεηεηψλ θαη αλαζέζεσο θαη εθπνλήζεσο κειεηψλ". 2. Αη ακνηβαί ησλ κειεηεηψλ δηα ηαο ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ κειέηαο θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ακνηβψλ κειεηεηψλ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί κειεηψλ κε πξνβιεπνκέλσλ ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνχησλ βάζεη εηδηθνχ αλαιπηηθνχ ηηκνινγίνπ εξγαζηψλ κειέηεο ή θψδηθνο ακνηβψλ θπξνπκέλνπ δη' απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γαζψλ. 'Αξζξν 4 : χληαμηο κειεηψλ δη' απηεπηζηαζίαο 1. Η ζχληαμηο ησλ κειεηψλ δαζνηερληθψλ έξγσλ δη' απηεπηζηαζίαο ελεξγείηαη ππφ ησλ αξκνδίσλ δαζηθψλ αξρψλ δηα επηζηεκφλσλ δηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Αη κειέηαη δχλαηαη επίζεο λα ζπληάζζσληαη επί εηδηθνχ θαη' αληηθείκελν κειέηεο ζπλεξγείνπ απνηεινπκέλνπ εμ νινθιήξνπ εμ εκπείξσλ πεξί ηνχην επηζηεκφλσλ δηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ

3 3 ρνιψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζπγθξνηνπκέλνπ εθάζηνηε δη' απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο ή ηνπ θαηά ηαο πεξί δηνηθεηηθήο απνθεληξψζεσο δηαηάμεηο αξκνδίνπ. 2. Η αξκνδία δαζηθή αξρή δχλαηαη κεη' έγθξηζηλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο λα αλαζέηε ηελ εθηέιεζε βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ ηεο κειέηεο εηο ηδηψηαο επηζηήκνλαο δαζνιφγνπο εγεγξακκέλνπο ή κε εηο ην ππφ ηνπ Ν. 716/77 πξνβιεπφκελνλ κεηξψν κειεηεηψλ θαη γξαθείσλ κειεηεηψλ. Η αλάζεζηο κεξηθψλ ηνχησλ εξγαζηψλ κειέηεο ελεξγείηαη δη' απ' επζείαο ζπκθσλίαο ππφ ηεο αξκνδίαο πεξηθεξεηαθήο δαζηθήο αξρήο ε δε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη είηε θαηά κνλάδα έξγνπ (π.ρ. ρικ. δαζηθήο νδνχ) βάζεη ηηκψλ κνλάδνο είηε θαη' απνθνπήλ ή αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ απαζρνιήζεσο ή θαη άιισο θαηά ηα δηαιακβαλφκελα εηο ηαο δηαηάμεηο πεξί ακνηβψλ πεξί ψλ ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ παξφληνο. 'Αξζξν 5 : Θεψξεζηο, έγθξηζηο θαη ηξνπνπνίεζηο Μειεηψλ 1. Αη κειέηαη λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ ειέγρνληαη θαη ζεσξνχληαη ππφ ηεο πξνηζηακέλεο λνκαξρηαθήο δαζηθήο αξρήο θαη ππφ ηνπ νηθείνπ Δπηζεσξεηνχ Γαζψλ. 2. Αη κειέηαη δηαλνκαξρηαθνχ επηπέδνπ ειέγρνληαη θαη ζεσξνχληαη ππφ ηνπ νηθείνπ Δπηζεσξεηνχ Γαζψλ. 3. Η έγθξηζηο ησλ κειεηψλ ελεξγείηαη θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο αξκνδίαο δαζηθήο αξρήο ππφ ησλ πξν ηνχην αξκνδίσλ, θαηά ηαο πεξί δηνηθεηηθήο απνθεληξψζεσο δηαηάμεηο κεηά γλψκελ ησλ αξκνδίσλ ζπκβνχισλ εθφζνλ παξ' απηή ιεηηνπξγνχλ ηαχηα. 4. Αη εγθξηηηθαί απνθάζεηο ηνπ Ννκάξρνπ θαη ηνπ Δπηζεσξεηνχ Γαζψλ θνηλνπνηνχληαη εηο ην Τπνπξγείνλ Γεσξγίαο κεηά θεθπξσκέλνλ αληηηχπνπ ηεο κειέηεο. 5. Η έγθξηζηο ηξνπνπνηήζεσο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ελεξγείηαη, κεη' εηηνινγεκέλελ πξφηαζηλ ηεο αξκνδίαο δαζηθήο αξρήο ππφ ηνπ εγθξίλαληνο ηελ αξρηθήλ ηνηαχηελ, ηεξνπκέλεο ηεο ελ παξ. 3 δηαδηθαζίαο. 6. Δηδηθψηεξνλ πξνθεηκέλνπ πεξί πεξηπηψζεσλ θαζ' άο ιεθάλαη ρεηκάξξσλ εκπίπηνπλ εηο ηελ δηθαηνδνζίαλ δχν ή θαη πιεηφλσλ νκφξσλ Ννκψλ ε κειέηε θαη ε εθηέιεζηο ησλ έξγσλ δηεπζεηήζεψο

4 4 ησλ δχλαηαη δη' απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο κεηά πξφηαζηλ ηνπ νηθείνπ Δπηζεσξεηνχ Γαζψλ θαη γλψκελ ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γαζψλ λα αλαηίζεηαη εηο ηελ δαζηθή ππεξεζία ελφο κφλνλ Ννκνχ, ξπζκηδνκέλεο ελ ηαπηψ θαη ηεο θαηά ρψξαλ θαη ρξφλνλ ηάμεσο θαη εθηάζεσο εηδηθήο αξκνδηφηεηνο επί ησλ εξγαζηψλ ηνχησλ. Σν απηφ ηζρχεη πεξί ησλ ινηπψλ δαζνηερληθψλ έξγσλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΙ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΙ ΣΩΝ ΓΑΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 'Αξζξν 6 : Υξεκαηνδφηεζηο ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ 1. Σα δεκφζηα δαζνηερληθά έξγα ρξεκαηνδνηνχληαη ππφ ηνπ Γεκνζίνπ, εγγξαθνκέλσλ πξνο ηνχην θαη' έηνο ησλ αλαγθαηνπζψλ πηζηψζεσλ εηο ηνπο πξνππνινγηζκνχο Σαθηηθφλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ θεληξηθνχ ηακείνπ γεσξγίαο θηελνηξνθίαο θαη δαζψλ θαη ησλ ηακείσλ γεσξγίαο θηελνηξνθίαο θαη δαζψλ ησλ Ννκψλ. 2. Σαο ελ παξ. 1 πηζηψζεηο βαξχλνπλ αη δαπάλαη δηα ηελ εθπφλεζηλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ ησλ πξνκειεηψλ θαη ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ δηα ηελ εθηέιεζηλ ζπληήξεζηλ θαη επηζθεπήλ απηψλ δηα ηελ θαηαβνιήλ απνδεκηψζεσλ δηα ηαο πξνθαινπκέλαο δεκίαο θαη ηαο αλαγθαίαο απαιινηξηψζεηο αθηλήησλ θαηά ηελ εθηέιεζηλ ησλ έξγσλ, δηα ηελ πξνκήζεηαλ κέζσλ θαη ησλ αλαγθαηνχλησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ δηα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζιακβαλνκέλνπ δηα ηελ εθηέιεζηλ απηνχ πξνζσπηθνχ, δηα ηελ κίζζσζηλ ησλ αλαγθαηνχλησλ αθηλήησλ θαη κέζσλ σο θαη πάζα ζρεηηθή δαπάλε δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ έξγσλ ηνχησλ. 3. Γηα ηα αλαηηζέκελα θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπνλ εηο ηαο δαζηθάο ππεξεζίαο έξγα αλαπηχμεσο θαη πξνζηαζίαο δαζψλ αξκνδηφηεηνο εηέξσλ θνξέσλ αη ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ δαπάλεο βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ησλ θνξέσλ απηψλ.

5 5 4. Αη ελ παξ. 2 δαπάλαη ελεξγνχληαη θαηά ηαο εθάζηνηε πεξί εθηειέζεσο δαπαλψλ ηζρπνχζαο δηαηάμεηο δη' έθαζηνλ ησλ ελ ηε παξ. 1 πξνππνινγηζκψλ θαη ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 5. Η δηαρεηξηζηηθή εμππεξέηεζηο ησλ έξγσλ ελεξγείηαη ππφ δεκνζίνπ ππαιιήινπ κε κεηέρνληνο εηο ηελ εθηέιεζηλ απηψλ. 6. Ο ππφ ηελ έλλνηαλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δηαρεηξηζηηθήο ρξεκαηηθνχ φζηηο ελεξγεί θαη ηαο πιεξσκάο είλαη ππεχζπλνο δηα ηελ ηήξεζηλ ηεο ινγηζηηθήο ηάμεσο θαη ηεο λνκηκφηεηνο ησλ θαηαβαιινκέλσλ ππφ ηνχηνπ δαπαλψλ, ελψ δηα ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο δαπάλεο ππεχζπλνο ηπγράλεη ν πξνηζηάκελνο ηεο εθηεινχζεο ην έξγνλ αξρήο. 'Αξζξν 7 : Σξφπνο εθηειέζεσο ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ 1. Η εθηέιεζηο ησλ ελ άξζξσ 1 αλαθεξνκέλσλ δεκνζίσλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ σο θαη ηα αλαηηζέκελα λα εθηειεζζνχλ έξγα ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 998/79 εηο ηαο δαζηθάο ππεξεζίαο ελεξγείηαη ππφ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ, δη' εξγνιαβίαο ή δη' απηεπηζηαζίαο ζπκθψλσο πξνο απφθαζηλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο ή ηνπ νηθείνπ Ννκάξρνπ. 2. Σσλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ εμαηξείηαη ε εθηέιεζηο ησλ πινηνκηθψλ έξγσλ δηα ηα νπνία ζα εμαθνινπζήζνπλ ηζρχνπζαη αη θείκελαη πεξί απηψλ δηαηάμεηο θαη ησλ θπησξηαθψλ ηνηνχησλ, ηα νπνία εθηεινχληαη κφλν δη' απηεπηζηαζίαο. 3. Η ζπληήξεζηο ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ελεξγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηαο, ζπκθψλσο πξνο ηα ελ παξ. 1 νξηδφκελα. 4. Σα έξγα θαη νη εξγαζίαη εθηεινχληαη επί ηε βάζεη εηδηθψλ θαλνληζκψλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ εγθξηλνκέλσλ εθάζηνηε δη' απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γαζψλ. Γη' νκνίσλ απνθάζεσλ θπξνχληαη θαη αη εθάζηνηε ελδεηθλπφκελαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηνχησλ.

6 6 'Αξζξν 8 : Δθηέιεζηο δαζνηερληθψλ έξγσλ δη' εξγνιαβίαο 1. Οζάθηο ηα δαζνηερληθά έξγα θαη εξγαζίαη εθηεινχληαη δη' εξγνιαβίαο ή θαηαζθεπή απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' αλαζέζεσο ηαχηεο εηο εξγνιήπηαο θεθηεκέλνπο εηδηθφλ πηπρίνλ δεκνζίσλ δαζνηερληθψλ έξγσλ πεξί νχ ηα άξζξα 16 θαη επέθεηλα ηνπ παξφληνο δηα ζπκβάζεσο ζπλνκνινγνπκέλεο θαηφπηλ δεκνζίνπ δηαγσληζκνχ. Σσλ δηαγσληζκψλ ηνχησλ δελ δχλαηαη λα απνθιείσληαη θαη Δξγνιάβνη Γεκνζίσλ 'Δξγσλ φηαλ πξφθεηηαη πεξί ηερληθψλ θαη' εμνρή έξγσλ σο δνκηθψλ πάζεο θχζεσο έξγσλ δαζηθψλ κεηαθνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηδία δε φηαλ ηα έξγα ηαχηα δε ζρεηίδνληαη άκεζα κε δαζνπνληθνχο ρεηξηζκνχο. Δηο πεξηπηψζεηο κηθηψλ έξγσλ δχλαηαη λα ζπγθξνηνχληαη θνηλνπξαμίαη εηδηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζπκθψλσο πξνο ηαο ζρεηηθάο δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο δεκνζίσλ έξγσλ. 2. Γηα ηελ αλάδεημηλ ηθαλνχ αλαδφρνπ ε επζπλφηεξα πξνζθνξά δελ απνηειεί απφιπηνλ θξηηήξηνλ. 3. Καηά ηελ δη' εξγνιαβίαο εθηέιεζηλ ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ εθαξκφδνληαη αη πεξί δεκνζίσλ έξγσλ ηζρχνπζαη εθάζηνηε δηαηάμεηο ηδία φζνλ αθνξά εηο ηα ησλ δεκνπξαζηψλ, ζπκβάζεσλ, εγγπήζεσλ, εθρσξήζεσλ, πξνζεζκηψλ πνηληθψλ ξεηξψλ εθπηψζεσο ησλ αλαδφρσλ δηαιχζεσο ησλ εξγνιαβηψλ λέσλ ηηκψλ κνλάδσλ ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ επηβιέςεσο θαη παξαιαβψλ ησλ έξγσλ, ελζηάζεσλ αηηήζεσλ ζεξαπείαο φπνπ δε εηο ηαο δηαηάμεηο ηαχηαο αλαθέξνληαη αη ππεξεζίαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ 'Δξγσλ λννχληαη αληηζηνίρσο αη αξκφδηνη ηνηαχηαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο σο εμήο : αληί ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ 'Δξγσλ ην Σερληθφλ πκβνχιηνλ Γαζψλ αληη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ Γεκνζίσλ 'Δξγσλ ν Γεληθφο Γ/ληήο Γαζψλ θαη ν αξκφδηνο Γηεπζπληήο Γαζψλ αληί ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηνχ Γεκνζίσλ 'Δξγσλ, ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο θαη Δπηζεσξεηήο Γαζψλ αληί ηνπ Γηεπζπληνχ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Ννκνχ ν αξκφδηνο Γηεπζπληήο Γαζψλ Ννκνχ, αληί ηνπ επηβιέπνληνο Μεραληθνχ ν επηβιέπσλ Γαζνιφγνο θαη αληη ηνπ επηβιέπνληνο ππνκεραληθνχ ν επηβιέπσλ Σερλνιφγνο Γαζνπνλίαο. 'Αξζξν 9 : απηεπηζηαζίαο Δθηέιεζηο Γαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ δη'

7 7 1. Η δη' απηεπηζηαζίαο εθηέιεζηο ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ελεξγείηαη είηε εμ νινθιήξνπ απ' επζείαο δη' εξγαηψλ, ηερληηψλ, επηζηαηψλ, εξγνδεγψλ θιπ. νίηηλεο πξνζιακβάλνληαη πξνζθαίξσο ππφ ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα ππεξεζίαο, είηε δηα κηθξνεξγνιαβηψλ ήηνη δη' αλαζέζεσο εηο εξγνιήπηαο κηθξνέξγσλ ή επί κέξνπο εξγαζηψλ: Υσκαηηζκψλ, πεξηθξάμεσλ, ζπιινγήο ζπφξσλ, δηαλνίμεσο ιάθθσλ, θπηεχζεσλ, πεξηπνηήζεσλ λενθπηεηψλ, θιαδεχζεσλ, εμνξχμεσο ιίζσλ, επεμεξγαζίαο ιίζσλ, εμνξχμεσο θαη θαζαξηζκνχ άκκνπ θαη ακκνράιηθνπ ζπληεξήζεσο αξδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπησξίσλ εξγαζηψλ εηδηθφηεηνο θηίζηνπ, μπινπξγνχ θαη ζηδεξνπξγνχ θηα κεηαθνξηθψλ πιηθψλ δη' νηνπδήπνηε κέζνπ θιπ. θαηά ηεκάρηνλ ή θαηά κνλάδα επηθαλείαο ή βάξνπο ή φγθνπ σο θαη δηα κηζζψζεσο κε σξηαίαλ ή εκεξήζηαλ απνδεκίσζηλ πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ έξγσλ θαη απηνθηλήησλ νρεκάησλ. 2. Η δη' απηεπηζηαζίαο εθηέιεζηο ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ελεξγείηαη δη' επί ηνχησ ζπληζησκέλσλ εξγνηαμίσλ, ζπλεξγείσλ θιπ. παξά ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα δαζηθήο αξρήο επί ηε βάζεη ηζρχνληνο εθάζηνηε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαζνξίδνληνο ελ ιεπηνκέξεηα ηαο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηνπ θαη ηνπ πξνζθαίξσο εξγαδνκέλνπ πξνζσπηθνχ. 3. Αη κηθξνεξγνιαβίαη αλαηίζεληαη είηε απ' επζείαο ππφ ηνπ πξνηζηακέλνπ ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα ηνπηθήο δαζηθήο ππεξεζίαο, άλεπ δεκνπξαζίαο εθ' φζνλ ε δαπάλε εθάζηεο ησλ σο άλσ εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηαο δξρ. κεηά έξγνλ ή θαηά ρηιηφκεηξνλ (πξνθεηκέλνπ πεξί θαηαζθεπήο ή ζπληεξήζεσο δαζηθήο νδνχ) είηε ππφ επηηξνπήο ηεο παξ. 4 θαηφπηλ ιήςεσο εγγξάθσλ πξνζθνξψλ άλεπ επίζεο δεκνπξαζίαο δηα δαπάλελ δξρ. θαηφπηλ δε πξνρείξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ δηα ζπλνιηθήλ δαπάλελ απφ δξρ. θαη δηα ηαθηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ δηα δαπάλε πέξαλ ησλ δξρ. θαηά ηα ελ ηνηο επνκέλνηο δηαιακβαλφκελα. Δηο απάζαο ηαο πεξηπηψζεηο ηαχηαο ε εθηέιεζηο ηνπ έξγνπ ελ ησ ζπλφισ ζεσξείηαη γελνκέλε δη' απηεπηζηαζίαο. 4. Παξ' εθάζηε ηνπηθή δαζηθή αξρή ζπληζηάηαη κφληκνο επηηξνπή εθ ηξηψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη κεηά ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ησλ, δη' απνθάζεσλ ηνπ νηθείνπ Ννκάξρνπ. 'Δξγνλ ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ είλαη ε δηελέξγεηα ησλ αλαζέζεσλ εθηειέζεσο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ σο επίζεο θαη ε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαηνπζψλ, δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ δη' απηεπηζηαζίαο πξνκεζεηψλ πάζεε θχζεσο εθνδίσλ θαη πιηθψλ παξαδφζεσλ θαη παξαιαβψλ απηψλ θαη ησλ γελνκέλσλ εξγαζηψλ θαη κεηνπζηψζεσο ησλ πιηθψλ. Αχηαη επηιακβάλνληαη ηνπ έξγνπ ησλ, βάζεη εγγξάθνπ εληνιήο ηνπ πξνηζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο.

8 8 'Αξζξν 10 : Πξνζσπηθφ επηβιέςεσο θαη εθηειέζεσλ ησλ έξγσλ 1. Αη δη' απηεπηζηαζίαο εθηεινχζαη δαζνηερληθά έξγα θαη εξγαίαο δαζηθαί αξραί πιελ ηνπ ππφ ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο εθάζηνηε πξνβιεπνκέλνπ κνλίκνπ εθ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ επί ζρέζεη εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ σξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνηνχηνπ πξνβαίλνπλ εηο ηελ πξφζιεςηλ ηνπ αλαγθαηνχληνο εθάζηνηε δηα ηελ θαηά ην άξζξνλ 9 ηνπ παξφληνο εθηέιεζηλ επίβιεςηλ ζπληήξεζηλ θαη θχιαμηλ ησλ έξγσλ πάζεο θχζεσο επνρηαθνχ ή πξνζθαίξνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ήηνη εξγαηψλ, εξγαηξηψλ, ηερληηψλ, κεηαθνξέσλ επηζηαηψλ θιπ. ακεηβνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 1198/72 εηο βάξνο ησλ δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ έξγσλ πηζηψζεσλ. Σν απηφ ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ δη' απηεπηζηαζίαο εθπνλνπκέλσλ πάζεο θχζεσο δαζηθψλ κειεηψλ φηαλ πξνο ηνχην απαηηείηαη ε πξφζιεςηο ηνηνχηνπ πξνζσπηθνχ. 2. Σν σο άλσ πξνζσπηθφλ πξνζιακβάλεηαη δη' απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο ή ηνπ ππφ ηνχηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ θαηά ηελ έλαξμηλ θαη απνιχεηαη θαηά ηελ ιήμηλ ησλ δη' ά πξνζειήθζε έξγσλ είηε δη' σξηζκέλνλ ρξφλνλ είηε δη' σξηζκέλνλ έξγνλ κε δπλάκελνλ ηνπ ρξφλνπ απαζρνιήζεψο ηνπ λα ππεξβή ηνπο 9 κήλαο θαη' έηνο. 3. Η ζχκβαζηο εξγαζίαο ηνπ σο άλσ πξνζιακβαλνκέλνπ πξνζσπηθνχ ιχεηαη απηνδηθαίσο σο ιήμε ν ρξφλνο δηαξθείαο ηεο ή ιήμνπλ ηα έξγα δη' πξνζειήθζε άλεπ νπδεκίαο απνδεκηψζεσο εθ ηεο αηηίαο ηαχηεο. 'Αξζξν 11 : Γηαγσληζκνί εθηειέζεσο έξγσλ δηα κηθξνεξγνιαβηψλ 1. Οη δηα ηαο κηθξνεξγνιαβίαο πεξί ψλ ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο πξφρεηξνη δηαγσληζκνί αλαζέζεσο επί κέξνπο εξγαζηψλ δηελεξγνχληαη εηο ηελ έδξαλ ηεο αξκνδίαο ηνπηθήο δαζηθήο αξρήο ή θαη εηο πιεζίνλ ησλ εθηειεζηέσλ έξγσλ πφιεηο, θσκνπφιεηο ρσξηά ελψπηνλ ηεο ππφ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο επηηξνπήο.

9 9 2. Αη δηαθεξχμεηο ησλ σο άλσ πξνρείξσλ δηαγσληζκψλ ζπληαζζφκελαη ππφ ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα δαζηθήο ππεξεζίαο δεκνζηεχνληαη ελ πεξηιήςεη ηνπιάρηζηνλ 5 εκέξαο πξν ηεο δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ εηο κίαλ ησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ ησλ εθδηδνκέλσλ εηο ηελ πεξηνρήλ δηθαηνδνζίαο ηεο αξκνδίαο δαζηθήο αξρήο εθφζνλ εθδίδνληαη ηνηαχηα θαη δηα ηνηρνθνιιήζεσο εηο ηαο εηδηθάο ζπξίδαο απηήο ηνπ Γεκαξρηαθνχ ή Κνηλνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ηεο έδξαο ηεο θαη ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο εηο ηελ πεξηνρήλ ηεο νπνίαο εθηειείηαη ην έξγνλ εθφζνλ αχηε δε ζπκπίπηεη κε ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ σο είξεηαη δηα ηνηρνθνιιήζεσο δεκνζίεπζηλ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφλ απνδεηθηηθφλ ππνγξαθφκελνλ ππφ δχν καξηχξσλ. 3. Δηο ηελ δηαθήξπμηλ νξίδεηαη θαη ε εγγχεζηο θαιήο εθηειέζεσο ηνπ εξγνιήπηνπ ίζε πξνο ην 5% ηεο πξνππνινγηδνκέλεο δηα ηελ εξγαζίαλ δαπάλεο. Η εγγχεζηο θαηαηίζεηαη ζηα ρέξηα ηεο δηελεξγνχζεο ηνλ δηαγσληζκφλ επηηξνπήο είηε δηα γξακκαηίνπ παξαθαηαζήθεο είηε δη' εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλεγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο επηζηξέθεηαη δε κεηά ηελ εθπιήξσζηλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνιήπηνπ θαη ηελ παξαιαβήλ ηεο εξγαζίαο. 'Δθαζηνο ησλ εηο ηαο σο άλσ δεκνπξαζίαο ζπκκεηερφλησλ θαηαζέηεη επίζεο εηο ηελ επηηξνπήλ εγγχεζηλ ζπκκεηνρήο νξηδνκέλελ εηο 2% επί ηεο πξνππνινγηδνκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαηά ηα αλσηέξσ, επηζηξεθνκέλελ εηο κελ ηνλ αλάδνρνλ κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ θαηάζεζηλ ηεο εγγπήζεσο θαιήο εθηειέζεσο εηο δε ηνπο ινηπνχο ζπλαγσληδνκέλνπο κεηά ηελ έγθξηζηλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο. 4. Οη πξφρεηξνη δηαγσληζκνί νζάθηο απνβαίλνπλ άγνλνη ή αζχκθνξνη θαηά ηελ θξίζηλ ηεο δηελεξγνχζεο απηνχο επηηξνπήο επαλαιακβάλνληαη κεηά 5λζήκεξνλ κεξίκλε ηεο απηήο επηηξνπήο. Η έγθξηζηο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πξνρείξσλ ηνχησλ δηαγσληζκψλ ελεξγείηαη ππφ ηνπ νηθείνπ Ννκάξρνπ πξνηάζεη ηεο Τπεξεζίαο. Η έγθξηζηο αχηε θνηλνπνηείηαη ππφ ηεο Τπεξεζίαο εηο ηνλ αλαδεηρζέληα εξγνιήπηελ θαη εηο ηελ πξνηζηακέλελ ηεο δαζηθήλ αξρήλ. Δηο πεξίπησζηλ θαζ' ήλ ν πξφρεηξνο δηαγσληζκφο απνβή άγνλνο ή αζχκθνξνο δηο, ε αλάζεζηο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη δη' απ' επζείαο ζπκθσλίαο θαηφπηλ εγθξηηηθήο απνθάζεσο ηνπ Ννκάξρνπ. 5. Δηο ηαο πεξηπηψζεηο ησλ δη' απηεπηζηαζίαο εθηεινπκέλσλ δαζνηερληθψλ έξγσλ, αη δηαθεξχμεηο ησλ ηαθηηθψλ δηαγσληζκψλ ζπληαζζφκελνη ππφ ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα δαζηθήο ππεξεζίαο, δεκνζηεχνληαη ελ πεξηιήςεη εηο κίαλ εθεκεξίδα ησλ Αζελψλ ή ηεο Θεζζαινλίθεο δηα ηαο Τπεξεζίαο Βνξείνπ Διιάδνο θαζψο θαη εηο κίαλ ησλ ηνπηθψλ Δθεκεξίδσλ ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξαο πξνο ηεο δηελεξγείαο ησλ.

10 10 'Αξζξν 12 : Γηαδηθαζία δηαγσληζκψλ εθηειέζεσο δηα κηθξνεξγνιαβηψλ - Παξαιαβή ησλ έξγσλ ηνχησλ 1. Δηο ηνπο θαηά ην πξνεγνχκελνλ άξζξνλ πξνρείξνπο δηαγσληζκνχο γίλνληαη δεθηνί ή αλαιακβάλνπλ θαηά ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο δη' απ' επζείαο ζπκθσλίαο, ηελ εθηέιεζηλ ησλ εξγαζηψλ εκπεηξνηέρλαη ή θαη απινί εξγάηεο, ηερλίηεο, κεηαθνξείο θαη αλαιφγνπ εηδηθφηεηνο επαγγεικαηίαη, εθ' φζνλ απνδεδεηγκέλσο παξέρνπλ ερέγγπα θαιήο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. Καηά ηνλ απηφλ ηξφπνλ αλαηίζεληαη εξγαζίαη δαζηθψλ ηνπνγξαθήζεσλ ρσξνζηαζκίζεσλ θαη ζρεδηάζεσλ εηο εκπεηξνηέρλαο ηνπνγξάθνπο θαη ζρεδηαζηάο αληηζηνίρσο πξνηηκσκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ηερλνιφγσλ δαζνπνλίαο ή θαη δαζνιφγσλ εθφζνλ δη' αηηήζεψο ησλ ήζεινλ ζρεηηθφλ ελδηαθέξνλ. 2. Μεηά ησλ αλαδφρσλ εηο νχο θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ή άλεπ ηνηνχηνπ αλαηίζεηαη ε εθηέιεζηο εξγαζηψλ ε αξκνδία δαζηθή αξρή ζπλάπηεη ζπκθσλεηηθφλ εηο φ εθηίζεληαη νη ηερληθνί θιπ. φξνη σο θαη νη εθαηέξσζελ ππνρξεψζεηο. Σν ζπκθσλεηηθφλ ππνγξάθεηαη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηεο επηδφζεσο εηο ηνλ αλάδνρνλ ηεο ζρεηηθήο πξνζθιήζεσο ηεο ππεξεζίαο άιισο νχηνο θεξχζζεηαη έθπησηνο δη' απνθάζεσο ηνπ πξνηζηακέλνπ απηήο. 3. Δηο πεξίπησζηλ δηαθσληψλ κεηαμχ ηεο δαζηθήο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ δηα ηελ πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο απνθαίλεηαη αηηήζεη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ εληφο 5 εκεξψλ απφ ηεο πξσηνθνιιήζεσο ηεο αηηήζεσο ν νηθείνο Γ/ληήο Γαζψλ ή ν Δπηζεσξεηήο Γαζψλ εηο πεξίπησζηλ Γηεζχλζεσλ Γαζψλ άλεπ Γαζαξρείσλ. 4. Αη ππφ εξγνιεπηψλ θαηά ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο, εθηεινχκελαη θαηφπηλ ή άλεπ δηαγσληζκνχ εξγαζίαη κεηά πξνεγνπκέλελ επηκέηξεζηλ ελεξγνπκέλελ ππφ ηνπ επηβιέπνληνο δαζνιφγνπ, παξαιακβάλνληαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηεο πεξαηψζεψο ησλ ππφ ηεο ελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 επηηξνπήο. 5. Σν πξσηφθνιινλ παξαιαβήο εγθξίλεηαη ππφ ηνπ Ννκάξρνπ φζηηο επηιχεη θαη ηαο ηπρφλ δηαθσλίαο ηνπ εξγνιήπηνπ σο πξνο ηελ επηκέηξεζηλ ηελ παξαιαβήλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαηφπηλ γλψκεο ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληνχ Γαζψλ ή ηνπ Δπηζεσξεηνχ Γαζψλ εηο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ άλεπ Γαζαξρείσλ. 6. Η θαηά ην παξφλ άξζξνλ ελεξγνπκέλε παξαιαβή ζεσξείηαη κεξηθή ηνηαχηε, ην δε πξσηφθνιινλ νλνκαδφκελνλ πξσηνθφιισλ κεξηθήο παξαιαβήο, εγθξηλνκέλσλ θαηά ηα αλσηέξσ ζπλάπηεηαη εηο

11 11 ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαιαβήο νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ κέξνπο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε εθηειεζζείζα θαη παξαιεθζείζα εξγαζία. 'Αξζξν 13 : Παξαιαβή ησλ δη' απηεπηζηαζίαο εθηεινπκέλσλ έξγσλ 1. Η παξαιαβή ησλ δη' απηεπηζηαζίαο εθηεινπκέλσλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ελεξγείηαη πξνζσξηλψο θαη νξηζηηθψο ππφ ηξηκειψλ επηηξνπψλ ζπληζησκέλσλ ππφ ησλ νηθείσλ Ννκαξρψλ θαη απνηεινπκέλσλ εθ ηνπ νηθείνπ Δπηζεσξεηνχ Γαζψλ ή ηνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ θαη δχν εηέξσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ νξηδνκέλσλ κεηά ησλ αλαπιεξσηψλ ησλ ππφ ηνπ Ννκάξρνπ. 2. Η πξνζσξηλή παξαιαβή ελεξγείηαη κεηά ηελ απνπεξάησζηλ ησλ έξγσλ ή πξνθεηκέλνπ πεξί κε απνπεξαησζέλησλ ηνηνχησλ κεηά ηελ ιήμηλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα ππεξεζίαο ππνρξενπκέλεο φπσο εληφο δχν κελψλ απφ ησλ σο άλσ πξνζεζκηψλ θαηαξηίζε ηελ ηειηθήλ επηκέηξεζηλ ησλ έξγσλ θαη δεηήζε ηελ ζχζηαζηλ επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 3. Η ηειηθή επηκέηξεζηο θαηαξηηδνκέλε βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ θαη απ' επζείαο θαηακεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη ηαο πξαγκαηηθάο δηαζηάζεηο θαη πνζφηεηαο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ησλ έξγσλ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ππφ ηνπ επηβιέπνληνο ππαιιήινπ θαη ηέινο ειέγρεηαη θαη ζεσξείηαη ππφ ηνπ πξνηζηακέλνπ ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα δαζηθήο ππεξεζίαο, ήηηο θαηαξηίδεη θάθειινλ θαηά έξγνλ πεξηέρνληα ηαο επηκεηξήζεηο ζρεδηαγξάκκαηα, εγθξηηηθάο δηαηαγάο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ. 4. Αη επηηξνπαί παξαιαβήο ειέγρνπζαη θαηά ην εθηθηφλ ηελ επηκέηξεζηλ παξαιακβάλνπλ ηα έξγα ελ ησ ζπλφισ απηψλ θαη ζπληάζζνπλ ηα νηθεία πξσηφθνιια. Καη δηα κελ ηαο πνζφηεηαο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ηελ επζχλελ θέξνπλ νη επηβιέςαληεο ηελ εθηέιεζηλ ησλ έξγσλ θαη νη θαηαξηίζαληεο ηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ηελ επηκέηξεζηλ ππάιιεινη δηα δε ηελ πνηφηεηα είλαη ππεχζπλνη ηφζνλ νη επηβιέπνληεο ηελ εθηέιεζηλ ησλ έξγσλ φζνλ θαη νη επνπηεχνληεο έθαζηνο θαζ' φλ βαζκφλ εδχλαην θαη ψθεηιε λα επηκειεζή ηεο θαιήο εθηειέζεσο ησλ έξγσλ. 5. Δλ ησ πξσηνθφιισ πξνζσξηλήο παξαιαβήο αλαγξάθνληαη ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ, αη πνζφηεηεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ παξαηεξήζεηο θαη γλψκαη ηεο επηηξνπήο επί ησλ γελνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ

12 12 δηαγξακκάησλ θιπ. σο θαη παξαηεξήζεηο επί ηεο πνηφηεηνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θαιήο ή κε θαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ. Η έγθξηζηο ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ελεξγείηαη ππφ ηνπ νηθείνπ Ννκάξρνπ. 6. Δηο πεξηπηψζεηο θαζ' άο δη' νηνλδήπνηε ιφγνλ δελ ζπληειεζζή πξνζσξηλή παξαιαβή κέρξη ηεο ελέξγεηαο ηεο νξηζηηθήο ηνηαχηεο ελεξγείηαη κηα παξαιαβή. 7. Η νξηζηηθή παξαιαβή ελεξγείηαη κεηά πάξνδνλ έηνπο απφ ηεο απνπεξαηψζεσο ησλ έξγσλ, ηεο αξκνδίαο δαζηθήο ππεξεζίαο ππνρξενπκέλεο φπσο εληφο κελφο απφ ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο δεηήζε ηελ ζχζηαζηλ ηεο επηηξνπήο. Η νξηζηηθή παξαιαβή εάλ δη' νηνλδήπνηε ιφγνλ δελ ελεξγεζεί εληφο 8 κελψλ απφ ηεο απνπεξαηψζεσο ησλ έξγσλ, ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ζπληειεζζείζα. 8. Δηδηθψο νη ρσκάηηλνη αλαβαζκνί θαη ηα εθ ριφεο, ρφξησλ θιπ. πξφρεηξα έξγα ζηεξεψζεσο ησλ εδαθψλ, σο θαη αη κε δνκηθαί εξγαζίαη πξνρείξνπ δηαξξπζκίζεσο πξαλψλ θαη θνηηψλ νξεηλψλ ξεπκάησλ παξαιακβάλνληαη εθάπαμ ηεο πξνζσξηλήο απηψλ παξαιαβήο ζεσξνπκέλεο θαη σο νξηζηηθήο ηνηαχηεο. 9. Δηδηθψηεξνλ ε παξαιαβή ησλ αλαδαζσηηθψλ θαη θπησξηαθψλ εξγαζηψλ, θπηνθνκηθψλ έξγσλ ρεηκκάξσλ θαη έξγσλ βειηηψζεσο ρισξίδνο βνζθνηφπσλ ελεξγείηαη εθ' άπαμ κεηά ην πέξαο ηεο αλαδαζσηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη ηέινπο επηεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα ππεξεζίαο ππνρξενπκέλεο φπσο δπν ηνπιάρηζηνλ κήλαο πξν ηεο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ηαχηεο δεηήζε ηελ ζχζηαζηλ επηηξνπήο παξαιαβήο. 10. Αη πεξί νξηζηηθήο παξαιαβήο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ λννχληαη επί ησλ απνπεξαησζέλησλ έξγσλ θαη νπρί επί ηκεκάησλ απηψλ ή πιηθψλ κε εηζέηη ελζσκαησζέλησλ. Δμαίξεζηο γίλεηαη εθφζνλ ήζειε δηαηαρζή ε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ νπφηε ελεξγείηαη ε παξαιαβή θαη ησλ εκηηειψλ έξγσλ σο θαη ησλ πιηθψλ. 11. Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβήλ ζπληάζζεηαη, επίζεο, πξσηφθνιινλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πεξηιακβάλνλ ηα ελ παξ. 5 ηνπ παξφληνο ζηνηρεία. 12. Η έγθξηζηο ηνπ πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ελεξγείηαη ππφ ηνπ Ννκάξρνπ. (Γηα ηε ζχλζεζε ησλ επηηξνπψλ ηνπ άλσ άξζξνπ, πνπ δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ, βι. παξ. 19 άξζξνπ 3 ηεο /82 (ΦΔΚ-215 Β'- Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-564 Β') απφθ. Τπ. Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο

13 13 θαη Γεσξγίαο). 'Αξζξνλ 14 : Πξσηφθνιια δεκηψλ εθ ζενκεληψλ Γηα ηελ εθηίκεζηλ ησλ εθ ζενκεληψλ πξνθαινπκέλσλ εηο ηα δη' απηεπηζηαζίαο εθηεινχκελα έξγα δεκηψλ, ζπγθξνηείηαη ππφ ηνπ Ννκάξρνπ ηξηκειήο εθ δαζηθψλ ππαιιήισλ επηηξνπή, εηο ελ δελ δχλαηαη λα κεηέρε ν επηβιέπσλ θαη ν εθηειψλ ηα έξγα δαζνιφγνο. Αχηε ελεξγεί επηηνπίσο ηελ εθηίκεζηλ θαη ζπληάζζεη πξσηφθνιινλ εηο ν αλαθέξνληαη ην είδνο θαη ε αμία ηεο γελνκέλεο δεκίαο πξνζέηη δε θαη θξίζεηο απηήο πεξί ηεο ηπρφλ απζχλεο ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηνπ εθηεινχληνο ηα έξγα. Σν πξσηφθνιινλ ηνχην εγθξίλεηαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ηεξαξρηθψο ακέζσο αλσηέξαο δαζηθήο αξρήο. 'Αξζξνλ 15 : Πξνκήζεηαη - ΜηζζψζεηοΔπηζθεπαί - Δθηηκήζεηο δεκηψλ 1. Η πξνκήζεηα ησλ δηα ηαο ππφ εθπφλεζηλ κειέηαο θαη ηα ππφ εθηέιεζηλ έξγα θαη εξγαζίαο αλαγθαηνχλησλ πιηθψλ, εξγαιείσλ θ.ιπ. ελεξγείηαη ππφ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα δαζηθήο ππεξεζίαο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ελ ηνηο επνκέλνηο νξηδνκέλσλ. 2. 'Απαζαη αη, εθηφο ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ, πξνκήζεηαη πάζεο θχζεσο εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη εθνδίσλ ελ γέλεη, αλαγθαηνχλησλ δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ δη' απηεπηζηαζίαο, δηελεξγνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο εθαξκνδνκέλαο θαη' αλαινγίαλ. 3. Η κίζζσζηο, θαη' απνθνπήλ ή επί εκεξνκηζζίσ ή επί σξηαία αληηκηζζία, ηδησηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, πξνσζεηήξσλ, ηζνπεδσηήξσλ, εθζθαθέσλ, ειθπζηήξσλ, θνξησηψλ, αξφηξσλ, αληιηψλ θαη ινηπψλ ελ γέλεη κεραλεκάησλ αλαγθαηνχλησλ δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ έξγσλ ελεξγείηαη θαηά ηελ δηαδηθαζίαλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, εθ' φζνλ ην κίζζσκα θαηά είδνο εξγαζίαο θαη θαηά κήλα δελ ππεξβαίλεη ηα ελ ηε παξαγξάθσ ηαχηε νξηδφκελα ρξεκαηηθά φξηα.

14 14 4. Αη δηα ηελ ιεηηνπξγίαλ ησλ εξγνηαμίσλ, ήηνη ηελ ζηέγαζηλ ηνπ πξνζσπηθνχ εθηειέζεσο θαη επηβιέςεσο ησλ έξγσλ σο θαη ηελ απνζήθεπζηλ θαη δηαζθάιηζηλ ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θ.ιπ. εηο ηαο πεξηνράο ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, πξνζσξηλαί θαη δηαξθείαο κέρξηο εμ κελψλ κηζζψζεηο νηθεκάησλ θαη απνζεθψλ ελεξγνχληαη ππφ ηνπ σο άλσ πξντζηακέλνπ δη' απ' επζείαο ζπκθσλίαο, εθ' φζνλ ην κίζζσκα θαηά πεξίπησζηλ δελ ππεξβαίλεη ηαο δξξρ. θαηά κήλα. Ωζαχησο θαηαζθεπαί πξνρείξσλ εγθαηαζηάζεσλ εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ έξγσλ ελεξγνχληαη απηεπαγγέιησο παξά ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο εθηεινχζεο ηα έξγα δαζηθήο Τπεξεζίαο εθ' φζνλ ε δαπάλε δελ ππεξβαίλεη ηαο δξαρκάο, νζάθηο ηαχηα εθηεινχληαη καθξάλ θαησθεκέλσλ ρψξσλ ή ε κίζζσζηο νηθήκαηνο θξίλεηαη αζχκθνξνο δηα ηελ Τπεξεζίαλ. 5. Δπηζθεπαί ηερληθψλ έξγσλ ππνζηάλησλ δεκίαο ή ππνθεηκέλσλ εηο θηλδχλνπο δεκηψλ ελεξγνχληαη απηεπαγγέιησο παξά ηνπ σο άλσ πξντζηακέλνπ, εθ' φζνλ ε αλάγθε επηζθεπήο ηνχησλ θξίλεηαη ππ' απηνχ θαηεπείγνπζα θαη αλεπίδεθηνο θαζπζηεξήζεσο θαη κέρξη δαπάλεο δξαρκψλ, αλαθέξνληνο αξκνδίσο δηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζηλ ππφ ηνπ Ννκάξρνπ. 6. Δπηζθεπαί ππαξρνπζψλ νδψλ ή αηξαπψλ ελ ηε πεξηνρή ησλ έξγσλ δηα ηελ βειηίσζηλ ηεο βαηφηεηφο ησλ, σο θαη θαηαζθεπή ηνηνχησλ πξνζπειάζεσο ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ εθ' φζνλ αη εξγαζίαη αχηαη θξίλνληαη ζπκθέξνπζαη πξνο δηεπθφιπλζηλ ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο θηλήζεσο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εθ' φζνλ ε δαπάλε θαηά πεξίπησζηλ δελ ππεξβαίλεη ηαο δξαρκάο εθηεινχληαη απηεπαγγέιησο παξά ηνπ απηνχ σο άλσ πξντζηακέλνπ, ελεξγνχληνο σο αλσηέξσ. 7. Η εθηίκεζηο δεκηψλ πξνθαινπκέλσλ εηο ηδηνθηεζίαοηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζηλ ησλ έξγσλ ζπλεπεία ηαχηεο, σο θαη ε εθηίκεζηο απνδεκηψζεσλ δηα ηελ ζπγθαηαζέζεη ησλ ηδηνθηεηψλ πξνζσξηλήλ ρξήζηλ ηδησηηθψλ δηαβάζεσλ, κηθξνεθηάζεσλ, πεγψλ θ.ιπ. εθ' φζνλ ε ρξήζηο ηνχησλ είλαη ζπκθέξνπζα δηα ηελ δηελέξγεηαλ κεηαθξνψλ, πδξνιεςίαο, πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ θιπ. ελεξγείηαη παξ' επηηξνπψλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο. Δηο ηαο πεξηπηψζεηο ηαχηαο ε ππεξεζία είηε απνθαζηζηά ηελ πξν ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ππάξρνπζαλ θαηάζηαζηλ, είηε εγθξίλεη ηελ εηο βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ έξγσλ θαηαβνιήλ απνδεκηψζεσλ, εθ' φζνλ αχηε δελ ππεξβαίλεη ηαο δξαρκάο θαηά πεξίπησζηλ έξγνπ, ή ηαο δξαρκάο θαηά πεξίπησζηλ πξνθεηκέλνπ πεξί έξγνπ δαζηθήο νδνπνηίαο. 8. Ο Ννκάξρεο ή θαη' εμνπζηνδφηεζηλ ηνχηνπ ν πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ ρνξήγεζηλ πξνθαηαβνιήο έλαληη

15 15 ηεο αμίαο ησλ παξαγγεινκέλσλ εηδψλ ή αλαηηζεκέλσλ εξγαζηψλ, εθ' φζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο, ππφ ηνλ φξνλ πξνζαγσγήο εγγπήζεσο αλεγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο, θαιππηνχζεο ην πνζφλ ηεο πξνθαηαβνιήο. 9. Αη ζπκβάζεηο πξνκεζείαο ή αλαζέζεσο εθηειέζεσο εξγαζίαο ππνγξάθνληαη ππφ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ ή ππφ εηέξνπ ππαιιήινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππφ ηνπ πξντζηακέλνπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Γ' : ΔΡΓΟΛΗΠΣΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΓΑΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΩΝ (Δ.Γ.Γ.Δ.) 'Αξζξνλ 16 : Δηδηθφλ πηπρίνλ εξγνιήπηνπ δεκνζίσλ δαζνηερληθψλ έξγσλ 1. Η δη' εξγνιαβίαο αλάζεζηο εηο ηδηψηαο ηεο θαηαζθεπήο ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ ηνπ δεκνζίνπ γίλεηαη εηο θεθηεκέλνπο εηδηθφλ πηπρίνλ Δξγνιήπηνπ Γεκνζίσλ Γαζνηερληθψλ 'Δξγσλ, εθδηδφκελνλ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, βάζεη ησλ ελ ηνηο επνκέλνηο άξζξνηο νξηδνκέλσλ. 2. Σν Δηδηθφλ Πηπρίνλ Δ.Γ.Γ.Δ. απαηηείηαη θαη εηο πεξηπηψζεηο θαζ' αο δαζνηερληθά έξγα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο αλαηίζεληαη θαη ππφ άιισλ, πιελ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Τπνπξγείσλ θαη Οξγαληζκψλ, είηε απηνηειψο, είηε εληεηαγκέλα εηο επξπηέξαο εθηάζεσο δεκφζηνλ έξγνλ. Η αλάζεζηο ησλ έξγσλ ηνχησλ γίλεηαη ή απηνηειψο εηο εξγνιήπηαο δεκνζίσλ δαζνηερληθψλ έξγσλ, ή, εάλ ν δηαρσξηζκφο ησλ είλαη αλέθηθηνο, εληαίσο εηο θνηλνπξαμίαο ηνχησλ κε εξγνιήπηαο δεκνζίσλ έξγσλ ησλ ινηπψλ εηδηθνηήησλ, νίηηλεο αλαιακβάλνληεο ην έξγνλ επζχλνληαη εηο ην νιφθιεξνλ έλαληη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Δηο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ εληαίσο δεκνπξαηηνπκέλσλ έξγσλ δηαρσξίδνληαη πάληνηε αη ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δαζνηερληθαί εξγαζίαη εθ ησλ έξγσλ ηνχησλ ε δε ηάμηο ηνπ θαινπκέλνπ εηο ηνλ δηαγσληζκφλ πηπρίνπ ηνπ ελ ηε θνηλνπξαμία εξγνιήπηνπ δεκνζίσλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ χςνπο ηνπ κεξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. 3. Σν Δηδηθφλ πηπρίνλ Δ.Γ.Γ.Δ. παξέρεη εηο ηνλ θάηνρνλ δηθαίσκα

16 16 αλαιήςεσο ελ δεκνπξαζία ή άιισο πσο ηεο θαηαζθεπήο κφλνλ ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, σο θαη ησλ, θαηά ην άξζξνλ 9 ηνπ Ν.689/1977 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ησλ "πεξί εξγνιεπηψλ δεκνζίσλ έξγσλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ", έξγσλ πξαζίλνπ θαη ακηγψο πξαζίλνπ, σο ηνχην εηξνπνπνηήζε ππφ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 778/78 "πεξί παξαηάζεσο απαζρνιήζεσο πξνζσπηθνχ επί ζρέζεη εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ", επηθπιαζζνκέλσλ δηα ηελ ηειεπηαίαλ ηαχηελ πεξίπησζηλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ ηνχησλ. 4. Σν Δηδηθφλ πηπρίνλ Δ.Γ.Γ.Δ. είλαη γεληθφλ δη' απάζαο ηαο θαηά ην άξζξνλ 1 ηνπ παξφληνο θαηεγνξίαο ησλ έξγσλ ηνχησλ, δηαθξηλφκελνλ, κφλνλ αλαιφγσο ηεο αμίαο θαη ηεο ηερληθήο ζεκαζίαο ησλ πξνο αλάιεςηλ έξγσλ, εηο 4 ηάμεηο σο αθνινχζσο : Α' ηάμεσο δη' έξγα πξνυπνινγηδνκέλεο αμίαο κέρξηο δξαρκψλ. Β' ηάμεσο δη' έξγα πξνυπνινγηδνκέλεο αμίαο κέρξη δξαρκψλ. Γ' ηάμεσο δη' έξγα πξνυπνινγηδνκέλεο αμίαο απφ δξαρκάο κέρξη δξαρκψλ θαη Γ' ηάμεσο δη' έξγα νηαζδήπνηε αμίαο πάλησο νπρί κηθξνηέξαο ηνπ αλσηέηνπ νξίνπ ηνπ ηεο Α' ηάμεσο ήηνη ηνπ δξαρκψλ. 5. Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγήλ ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ νξίσλ, σο θαη εθείλσλ ησλ άξζξσλ 9 θαη 15 ηνπ παξφληνο πξνζδηνξίδεηαη δη' έθαζηνλ εκεξνινγηαθφλ έηνο θαηά κήλα Ιαλνπάξηνλ απηνχ ζπληειεζηήο Μ=Μ1/Μ2 έλζα : - Μ1 = ην κέζνλ επίπεδνλ ηνπ Γεληθνχ Γείθηνπ Σηκψλ Καηαλαισηνχ ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο θαη - Μ2 = ην κέζνλ επίπεδνλ ηνπ Γεληθνχ Γείθηνπ Σηκψλ Καηαλαισηνχ ηεο απηήο σο άλσ Τπεξεζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο Ο ζπληειεζηήο νχηνο Μ ιακβάλεηαη ζηξνγγπινπνηνχκελνο κέρξη ηνπ δεπηέξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ. Σα εθ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ κεηά ηνπ ζπληειεζηνχ Μ πξνθχπηνληα πνζά ησλ ελ παξ.4 ρξεκαηηθψλ νξίσλ ζηξνγγπινπνηνχληαη εηο ηελ εγγπηέξαλ δεθάδα ρηιηάδσλ δξαρκψλ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί εθείλσλ ησλ άξζξσλ 9 θαη 15 ηνπ παξφληνο εηο ηελ εγγπηέξαλ ρηιηάδα δξαρκψλ.

17 17 Δηδηθψο δηα ην κέρξη ηεο ρξνληθφλ δηάζηεκα ν ζπληειεζηήο Μ νξίδεηαη ίζνο πξνο ηε κνλάδα (Μ=1). (ρεηηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή Μ ηεο άλσ παξ. 5 εδθφζεθαλ νη παξαθάησ απνθάζεηο Τπ. Γεσξγίαο : (Γηα ην έηνο 1984 ε /84 (ΦΔΚ-739 Β'). (Γηα ην έηνο 1989 ε /3963/89 (ΦΔΚ-169 Β'). (Γηα ην έηνο 1990 ε 69439/1366/90 (ΦΔΚ-235 Β'). (Με ηελ ππ' αξηζκ /739/91 νξίδνπκε φηη: Οξίδνπκε φπσο γηα ην έηνο 1991, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 5,79 (Μ = Μ1/Μ2 = 417,0/71,97 = 5,79)). (Με ηελ ππ' αξηζκ /857/92 νξίδνπκε φηη: Οξίδνπκε φπσο γηα ην έηνο 1992, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 6,72. (Μ = Μ1 = 483, = 6,72). Μ2 71,97) (Με ηελ ππ' αξηζκ /831/93 νξίδνπκε φηη: Οξίδνπκε φπσο γηα ην έηνο 1993, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαηίζνο κε 7,76. (Μ = Μ1 = 202,0

18 = 7,76). Μ2 26,0 (Με ηελ ππ' αξηζκ /791/94 νξίδνπκε φηη: Οξίδνπκε φπσο γηα ην έηνο 1994, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 8,71. (Μ = Μ1 = 226, = 8,71). Μ2 26,0 ) (Με ηελ ππ' αξηζκ /673/95 νξίδνπκε φηη: Οξίδνπκε φπσο γηα ην έηνο 1995, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 9,66. (Μ = Μ1 = 251, = 9,66). Μ2 26,0 ) (Με ηελ ππ' αξηζκ /1473/96 νξίδνπκε φηη: Οξίδνπκε φπσο γηα ην έηνο 1996, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ είλαη ίζνο κε 10,45 (Μ = Μ1/Μ2 = 271,7/26,0 = 10,45).

19 19 (Με ηελ ππ' αξηζκ /1283/97 νξίδνπκε φηη: "Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 1996, νη ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81, γηα ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 11,27 (Μ=Μ1/Μ2 = 293,0/26,0 = 11,27)". (Με ηελ ππ' αξηζκ /1947/98 νξίδνπκε φηη: Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 1998, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81, γηα ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 11,73 (Μ=Μ1/Μ2=126,7/10,8 = 11,73). (Με ηελ ππ' αξηζκ /603/99 νξίδνπκε φηη: "Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 1999, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ.5 ηνπ Π.Γ.437/81, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 12,23 (Μ-Μ1/Μ2-132,1/10,8=12,23)". (Με ηελ ππ' αξηζκ /405/00 νξίδνπκε φηη: "Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 2000 ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 12,54 (Μ = Μ1/Μ2 = 135,4/10,8 = 12,54). Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ"). (Με ηελ ππ' αξηζκ /687/01, ΦΔΚ-226 Β' νξίδνπκε φηη: "Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 2001 ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ.5 ηνπ Π.Γ.437/81, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε (Μ=Μ1/Μ2=140,942/10,8=13,05)". (Με ηελ ππ αξηζκ /501/02, ΦΔΚ-168 Β νξίδνπκε φηη : «Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 2001 ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 13,37 (Μ=Μ1/Μ2= 108,024/8,075= 13,37)»).

20 20 (Με ηελ ππ αξηζκ /420/03, ΦΔΚ-157 Β νξίδεηαη φηη : «Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 2003 ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 437/81, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 13,86 (Μ=Μ1/Μ2= /8,075= 13,86)»). (Με ηελ ππ αξηζκ /617/05 (ΦΔΚ 219 Β / ), νξίδεηαη φηη : «Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 2005 ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ Π. Γ. 437/81, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 14,75 (Μ=Μ1/Μ2=119,120/ 8,075=14,75)). (Με ηελ ππ αξηζκ /781/06 (ΦΔΚ Β 218/ ) νξίδεηαη φηη : «Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 2006 ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ π.δ. 437/1981, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 15,29 (Μ=Μ1/Μ2=123,479/8,075=15,29)»). (Με ηελ ππ αξηζκ /671/07 (ΦΔΚ 188 Β/ ) νξίδεηαη φηη : «Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 2007 ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ π.δ. 437/1981, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ, δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 15,73 (Μ = Μ1/Μ2 = 104,492/6,642 = 15,73)»). (Με ηελ ππ αξηζκ /791/08 (ΦΔΚ 309 Β/ ), νξίδεηαη φηη : «Οξίδνπκε, φπσο γηα ην έηνο 2008 ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζπληειεζηήο Μ, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16, παξ. 5 ηνπ π.δ. 437/1981, γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απηνχ, είλαη ίζνο κε 16,30 (Μ=Μ1/ Μ2=108,293/6,642=16,30)»). 6. Σν εηδηθφλ πηπρίνλ Δ.Γ.Γ.Δ. φισλ ησλ ηάμεσλ έρεη θαζνιηθήο ηζρχλ δη' άπαζαλ ηελ επηθξάηεηαλ. Δμαηξείηαη θαη δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζή ηνχνη ηνπιάρηζηνλ επί ηξηεηίαλ ππφ πξψελ δεκνζίνπ δαζηθνχ ππαιιήινπ δηα ηελ πεξηνρήλ ηνπ Ννκνχ ελ ε νχηνο ππεξεηεί

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα