ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ: Α, Β ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ: Α, Β 3. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Α, Β Σασ. Γ/νζη: :Κ. εξβίαο 10 Σασ.Κώδικαρ: ΑΘΖΝΑ Σηλέθωνο : ΦΑΞ: ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηων ποζών επιζηποθήρ καη εθαπμογή ηος μησανιζμού αςηόμαηηρ επιζηποθήρ (claw back) και ηος κλιμακούμενος ποζοζηού επί ηων οθειλών ηος Δ.Ο.Π.Τ.Τ (rebate), από ηοςρ ζςμβεβλημένοςρ ιδιώηερ παπόσοςρ ςπηπεζιών ςγείαρ, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 100 ηος ν. 4172/2013. Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Α. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.2238/1994 φπσο απηέο ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε ην λ.4172/2013 θαη εθαξκνδφληαλ γηα θνξνινγηθά έηε πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ , σο αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ ηηο θάζε είδνπο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 1

2 2 ΑΓΑ: 2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994, νξίδεηαη φηη ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ππεξεζίεο ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο απφ ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία. Όηαλ πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζίαο δηαξθείαο, ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξφλνο πνπ θαζίζηαηαη απαηηεηφ θάζε επί κέξνπο ηκήκα ηεο ακνηβήο γηα ην κέξνο απηφ θαη ηελ ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε. Καη εμαίξεζε, γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), ρξφλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ζεσξείηαη ν ρξφλνο είζπξαμήο ηνπ. 3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.2238/1994 νξίδεηαη φηη σο αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ ηηο θάζε είδνπο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 4. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α' ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 2238/1994, νξίδεηαη φηη ν θφξνο επηβάιιεηαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα απφ θάζε πεγή, πνπ απνθηάηαη θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ε νπνία ιήγεη κέζα ζην δηάζηεκα απφ 1 ε Απγνχζηνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κέρξη ηηο 31 Ηνπιίνπ ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Οη πην πάλσ δηαηάμεηο θαζηεξψλνπλ ηελ αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, θάζε ρξήζε είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο ρξήζεηο θαη δελ επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ή επφκελσλ ρξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη θέξδε θαηαηάζζνληαη θαη θνξνινγνχληαη ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία πξνέθπςαλ θαη απνθηήζεθαλ αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν εηζπξάρζεθαλ, θαη νη δαπάλεο θαηαηάζζνληαη ζηε ρξήζε ηελ νπνία βαξχλνπλ θαη νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο (π.21503/139/1958 εγθχθιηνο ηνπ λ.δ. 3843/1958). 5. Απφ ηε Γηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηφ φηη ε έθπησζε πνπ ρνξεγεί δηαγλσζηηθφ θέληξν ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2013 κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ εληφο απηήο, γηα ππεξεζίεο πγείαο πνπ είραλ παξαζρεζεί ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαηά ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο 2010 θαη 2011, κεηψλεη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο ρνξεγείηαη ε ελ ιφγσ έθπησζε κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, ήηνη ηεο ρξήζεο 2013 (ζρεη. ηα αξηζ. Γ12Β ΔΞ 2013/ θαη Γ12Β ΔΞ2013/ έγγξαθά καο). 6. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη ε κεληαία δαπάλε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, λνζειεία θαη

3 ΑΓΑ: θπζηθνζεξαπείεο πνπ παξέρνληαη απφ ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/12 ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πνπ εγγξάθνληαη ζηνπο νηθείνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ (Κ.Α.Δ.). Σν ππεξβάιινλ πνζφ αλαδεηείηαη εθ κέξνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. απφ ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν αλσηέξσ πνζφ ππνινγίδεηαη ζε εμακεληαία βάζε, ζηε βάζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηελ πξνυπνινγηζκέλε θαη ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε, κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ επηζηξνθψλ (rebates), εθπηψζεσλ, θαη κε απνδεθηψλ δαπαλψλ θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο σο άλσ ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, εληφο κελφο απφ ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ ζε ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο πνπ ζα ππνδείμεη ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ.. ε πεξίπησζε απξάθηνπ παξειεχζεσο ηεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην πξνζεζκίαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δηαθφπηεη ηε ζχκβαζε ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ παξφρνπ κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ απφ απηφλ (πάξνρν) πνζνχ ή ηελ είζπξαμή ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. (παπ.1). Καζηεξψλεηαη θιηκαθνχκελν πνζνζηφ επί ησλ νθεηιψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ γηα λνζειεία, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη θπζηθνζεξαπείεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ πξνο ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηδηψηεο παξφρνπο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ πγείαο, ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ σο επηζηξνθή (rebate) γηα θάζε κήλα. Σν πνζφ ηεο επηζηξνθήο πνπ νθείιεη ν πάξνρνο ππνινγίδεηαη επί ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη ζπκςεθίδεηαη κε ην πνζφ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζηνλ πάξνρν, εληφο ηνπ ίδηνπ ή θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη επί ησλ ηζρπνπζψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ησλ ηδησηψλ παξνρψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο νξίδνληαη θαη κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ηα πνζνζηά ηεο επηζηξνθήο, ε πξννδεπηηθή δηαβάζκηζε, θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο, θαζψο θαη πεξαηηέξσ αλαγθαία κέηξα θαη κεραληζκνί γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε θαη ηήξεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ αλά έηνο, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. (παπ.5). 7. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, φηαλ ηα παξαπάλσ πνζά επηζηξνθήο θαη εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.4172/2013 κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ, βαξχλνπλ ηε ρξήζε απηή, δηαθνξεηηθά ζα κεηψζνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο εθθαζαξίδνληαη θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. 3

4 B. ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΑΓΑ: 1. χκθσλα κε ην άξζξν 19, παξ. 5, πεξ. α, ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), ζηε θνξνινγεηέα αμία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ρνξεγνχκελεο ζηνλ αγνξαζηή ή ην ιήπηε εθπηψζεηο, εθφζνλ απνδεηθλχνληαη απφ ζηνηρεία, ηα νπνία εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ. 2. πλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4172/2013, πνπ παξέρνπλ νη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ηδηψηεο πάξνρνη πγείαο, ππάγνληαη ζε ΦΠΑ, ην ππεξβάιινλ πνζφ πνπ αλαδεηείηαη εθ κέξνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. απφ ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4172/2013 θαζψο θαη ην πνζφ επηζηξνθήο (rebate) πνπ νθείινπλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ νη ζπκβεβιεκέλνη κε απηφλ ηδηψηεο πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, ζςνιζηά έκπηωζη ε νπνία κεηψλεη ηε θνξνινγεηέα αμία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19, παξάγξαθνο 5, πεξίπησζε α ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Ζ έθπησζε απηή ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ. 3. Σν πνζφ ηεο παξαπάλσ έθπησζεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ, θαηά ζπλέπεηα, γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, ν ΦΠΑ ππνινγίδεηαη κε εζσηεξηθή πθαίξεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπληειεζηή ΦΠΑ πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1003/2011. Γ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Α.., νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη, πηζησηηθφ ηηκνιφγην εθδίδεηαη απφ ηνλ εθδφηε ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο ή άιιεο δηαθνξέο εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δελ νξίδεηαη ξεηά ρξφλνο έθδνζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ, σζηφζν απφ ηε δηθαζηεξηαθή λνκνινγία (.η.δ. 1470/1989), θαζψο θαη απφ ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή, ν ρξφλνο απηφο ζεσξείηαη φηη ζπκπίπηεη κε ην ρξφλν πνπ γελλάηαη ε ππνρξέσζε ρνξήγεζεο ηεο έθπησζεο θαη θαζίζηαληαη βέβαηα θαη εθθαζαξηζκέλα ηα ζρεηηθά πνζά. 2. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Α ηεο παξνχζαο, γηα ηα πνζά ησλ εθπηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., εθδίδνληαη πηζησηηθά ηηκνιφγηα ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο εθθαζαξίδνληαη θαη ρνξεγνχληαη νη ελ ιφγσ εθπηψζεηο (π.ρ. 2014), αλεμάξηεηα εάλ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο 4

5 ΑΓΑ: πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ (π.ρ. 2013) θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4172/2013. εκεηψλεηαη φηη, ηα σο άλσ πηζησηηθά ηηκνιφγηα ζα πεξηιεθζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πειαηψλ πξνκεζεπηψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο έθδνζεο ησλ πηζησηηθψλ απηψλ ηηκνινγίσλ, αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη αθνξνχλ έθπησζε γηα ζπλαιιαγέο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Σα πηζησηηθά απηά ηηκνιφγηα θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο εθδίδνληαη θαη εηδηθφηεξα ζην κήλα πνπ εμεδφζεζαλ. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 3. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ηνπ αξηζκ. 5), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e- Δθαξκνγέο) 3. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γεληθή Γ/λζε Δζση. Δκπνξίνπ, Γ/λζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ , Αζήλα 4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ , Αζήλα 5

6 ΑΓΑ: 5. Έλσζε Ψπρηαηξηθψλ Κιηληθψλ Διιάδνο, Κηζζάβνπ Βξηιήζζηα Αηηηθήο 6. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο (Π.Η..), Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ, Αζήλα ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ 5. Γξαθείν θ. Γ/ληή Γ12 6. Γ12 - Σκήκαηα Α'(2) - Β'(5) - Γ'(1) 7. Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη αλεμάξηεηα γξαθεία 8. Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Τπεξεζηψλ 9. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 10. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ε Γ/λζε ΦΠΑ Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Σκήκαηα Α'(5) Β'(5) Γ'(1) Δ (1) ε Γ/λζε Κ.Β.. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ/λζεο Σκήκαηα Α (5) Β (5) 6

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα