SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE"

Transcript

1 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA K PROJEKTU PRE STAVEBNÉ KONANIE 1. Identifikačné údaje 1.1. Identifikačné údaje stavby a investora Názov stavby : Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Miesto stavby : Malá Mača Číslo pozemku: 2/1 Katastrálne územie: Investor : Stupeň PD: Malá Mača Obec Malá Mača Projekt pre stavebné konanie 1.2. Údaje o spracovateľovi projektu Hlavný inžinier, autor projektu Stavebno-architektonické riešenie: Statika: Požiarna ochrana: Elektroinštalácie: Ing. Ladislav Molnár Ing. Ladislav Molnár Ing. Peter Kleiman Peter Tuman Zoltán Szekeres 2. Základné údaje o stavbe 2.1. Stručná charakteristika stavby Projekt rieši návrh tržnice v obci Malá Mača. Tržnica bude slúžiť pre podporu predaja miestnych produktov, hlavne sa jedná o poľnohospodárske produkty. Bude umiestnená na hlavnom námestí obce. Tržnicu budú tvoriť dva objekty pavilón a predajný stánok. Tržnica a predajný stánok budú samostatne stojace objekty s drevenou nosnou konštrukciou. Zastrešené budú vaľbovou strechou s keramickou krytinou. Pavilón bude umožňovať predaj na otvorenej ploche, ktorá bude chránená strechou. Predajný stánok je navrhnutý s uzamykateľnou miestnosťou a otvorenou podstrešnou plochou. Stavba bude napojená na rozvod elektrickej. Prístup k navrhovaným objektom je zabezpečený z miestnej komunikácie pomocou jestvujúcej vydláždenej plochy námestia a pomocou jestvujúceho chodníku. Parkovanie osobných áut bude zabezpečené na jestvujúcom parkovisku vedľa miestnej komunikácie pred námestím a na parkovisku za obecným úradom. Odpady budú zbierané do kontajnerov, ktoré sú umiestnené za obecným úradom. projekt pre stavebné konanie 1

2 2.2. Majetkoprávne pomery Parcela č. 2/1 je vo vlastníctve obce Malá Mača Výkaz plôch Plocha pozemku č. 2/1: 795 m 2 zastavané plochy a nádvoria dvor Zastavaná plocha spolu: 135,1 m 2 Pavilón: 104,8 m 2 Predajný stánok: 30,3 m 2 Obostavaný priestor spolu: 529,8 m 3 Pavilón: 417,3 m 3 Predajný stánok: 112,5 m Navrhované kapacity Predpokladaný počet predávajúcich 8 Odhadnutý počet návštevníkov do 100/deň 3. Prehľad východiskových podkladov - Projektová štúdia - Konzultácia s investorom - Kópia pozemkovej mapy - Obhliadka miesta stavby - Územný plán obce - STN normy a predpisy 4. Geodetické pomery a vytýčenie stavby Objekty budú vytýčené podľa jestvujúcej spevnenej plochy námestia. Hlavnou vytyčovacou osou je os spevnenej plochy. Ako výškový bod -0,100 sa použije výška jestvujúcej dlažby námestia na osi spevnenej plochy. 5. Klimatické pomery projekt pre stavebné konanie 2

3 Na základe klimatických pomerov zaraďujeme stavenisko do oblasti s najnižšou priemernou vonkajšou teplotou -11 C, ktorý je charakterizovaný ako teplý, suchý s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. 6. Hygienické požiadavky Predajný stánok bude mať prirodzené osvetlenie a vetranie zabezpečené oknami. Pre predávajúcich a aj pre zákazníkov je k dispozícii verejné WC pri vedľajšej budove letného divadla. 7. Bezpečnostné požiadavky Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečí investor sám a jednotlivý dodávatelia prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých pracovníkov. Predpisy bezpečnosti práce: Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcií práce Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko Vyhláška č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Vyhláška č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky ÚBP SR č. 75/1996 Z.z. Vyhláška č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. projekt pre stavebné konanie 3

4 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v znení vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. Vyhláška č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi Vyhláška č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov Vyhláška č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona Vyhláška č. 79/2004 Z.z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení Vyhláška č. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov Pri manipulácii a skladovaní materiálov pri výstavbe a počas prevádzky treba dodržať nariadenie vl. SR č. 391/2006 Z. z., nar. vl. SR č. 392/2006 Z. z. a technické normy STN a STN Starostlivosť o životné prostredie Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov je navrhnutá na princípe maximálnej ochrany životného prostredia Zdroje znečistenia ovzdušia Budova nebude vykurovaná. Nepredpokladáme znečistenie ovzdušia ani počas výstavby ani počas prevádzky Tuhé odpady Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi bude: prevencia vzniku odpadov zhodnocovanie odpadov správne zneškodňovanie odpadov Pri stavebnej činnosti počas výstavby vznikne tento druh odpadu: projekt pre stavebné konanie 4

5 Stavebný odpad V malom množstve vznikne stavebný odpad a obaly a zvyšky materiálov vzniknuté počas stavebných prác. Stavebný odpad ktorý nebude recyklovaný bude odvážaný na základe zmluvy s oprávnenou firmou na skládku odpadov. Vzniknutý odpad počas výstavby zatrieďujeme podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov Podskupina a druh odpadu kód odpadu druh množstvo (t) 15 OBALY o obaly z papiera a lepenky O 0,01 o obaly z plastov O 0,01 o zmiešané obaly O 0,02 17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ betón O 2,70 obkladačky, dlaždice keramické O 0,01 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v O 0,02 drevo O 0,45 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v O 0,01 železo a oceľ O 0,01 káble iné ako uvedené v O 0,01 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v , , O 1,00 spolu: 4,25 t Komunálny odpad odvoz komunálneho odpadu zabezpečí oprávnená firma na základe zmluvy na skládku odpadov. 20 KOMUNÁLNE ODPADY VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ODPADU zmesový komunálny odpad O 0,20 t Počas prevádzky: Vzhľadom na charakter prevádzky bude vznikať zmiešaný komunálny odpad. Zbieranie komunálneho odpadu je v obci zabezpečené. Odpady budú zbierané do kontajnerov, ktoré sú umiestnené za obecným úradom. V prípade potreby sa zvýši ich počet. Odpady budú zneškodňované oprávnenou organizáciou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. projekt pre stavebné konanie 5

6 Vzniknutý odpad počas prevádzky zatrieďujeme podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov Podskupina a druh odpadu kód odpadu druh množstvo (t/rok) o zmesový komunálny odpad O 5,20 t 8.3. Dažďová voda Odvod dažďovej vody zo strechy budovy je riešený pomocou pododkvapového žľabu veľkosti 285 mm a dažďových zvodov ϕ80 mm voľne na terén. Odvodňovací systém strechy je navrhnutý z farbeného pozinkovaného plechu Ochrana prírody Navrhovanou stavbou nedôjde k výrubu stromov a kríkov vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti sa na plochách určených na výstavbu stromová vegetácia nevyskytuje. Po stavebných prácach navrhujeme zatrávnenie plôch a výsadbu stromov. 9. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov Užívateľom budovy budú obyvatelia obce, prevádzkovateľom bude obecný úrad. 10. Vecné a časové väzby na okolie Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov nesúvisí priamo s inými investíciami v okolí. Investor predpokladá zahájiť stavbu ihneď po získaní stavebného povolenia a finančných prostriedkov. Predpokladaná doba výstavby:... 9 mesiacov Zahájenie výstavby: v roku 2016 Ukončenie výstavby: v roku Stručná charakteristika územia Navrhovaná stavba bude umiestnená na hlavnom námestí obce. Námestie tvoria spevnené plochy z betónovej a z tehlovej dlažby a zatrávnené plochy. V severovýchodnom rohu je obecný úrad, južne od neho je letné divadlo s verejným WC, na južnej a západnej strane sú oplotené súkromné záhrady a na severnej strane je hlavná ulica obce. projekt pre stavebné konanie 6

7 Geodetické zameranie pre túto fázu nebol vypracovaný. Pred výstavbou bude objednaný podrobný polohopis a výškopis. Hydrogeologické pomery územia v tejto fáze projektu nebol vykonaný podrobný hydrogeologický prieskum. Pre tento projekt sme použili staršie prieskumné práce a skúsenosti z blízkeho okolia. 12. Urbanistické a architektonické riešenie stavby Urbanistické riešenie stavby Pri urbanistickom riešení sa vychádzalo z požiadaviek investora, z platného územného plánu obce a z možnosti využitia pozemku na potrebný účel, zohľadňujúc možnosti prístupu na pozemok. Navrhované objekty pozitívne doplnia jestvujúci stav a zvýšia estetickú úroveň námestia. Prístup k navrhovaným objektom je zabezpečený z miestnej komunikácie pomocou jestvujúcej vydláždenej plochy námestia a pomocou jestvujúceho chodníku. Parkovanie osobných áut bude zabezpečené na jestvujúcom parkovisku vedľa miestnej komunikácie pred námestím a na parkovisku za obecným úradom. Presné umiestnenie a vzdialenosť od hraníc pozemkov je znázornený na výkrese A-01 Situácia Architektonické riešenie stavby Pri architektonickom riešení som sa usiloval nájsť riešenie, ktoré zapadá do vidieckeho prostredia, pričom som zohľadnil vo veľkej miere požiadavky obecného zastupiteľstva. Tržnica sa skladá z dvoch objektov, z otvoreného strechou chráneného pavilónu a z predajného stánku, ktorý je navrhnutý s uzamykateľnou miestnosťou a otvorenou podstrešnou plochou. Pavilón má obdĺžnikový pôdorysný tvar s rozmermi 6,48 x 16,18 m. Pôdorysné rozmery predajného stánku sú 6,48 x 4,68 m. Objekty sú navrhnuté v jednotnom štýle s drevenou nosnou konštrukciou, so škridlovou strechou. Drevené povrchy budú opatrené lazúrovacím náterom. Farebné riešenie je zrejmé z výkresov A-06 Pohľady pavilónu a A-10 Pohľady predajného stánku. 13. Stavebno technické riešenie Zemné práce Zemné práce sa prevedú pri výkopoch pre základy a pri terénnych úpravách. (Výkopy pre inžinierske siete sú popísané v jednotlivých projektoch profesií). Uvažujeme strojové, pri blízkosti inžinierskych sietí ručné výkopy. Vykopaná zemina sa použije na násypy a terénne úpravy po výstavbe, nadbytočná zemina sa odvezie na skládku, alebo sa použije na násyp inde. So spodnou vodou netreba uvažovať. Predpokladaná ustálená hladina spodnej vody je na úrovni -3,50 m. Spätné zásypy budú realizované zhutnenou triedenou zeminou tak, aby nedochádzalo k poklesom terénnych úprav v okolí objektov, zeminu treba zhutniť na Edef=60Mpa. Použitá zemina nesmie byť vlhká a mokrá. Zásypy jednotlivých inžinierskych sietí sa zrealizujú podľa príslušných STN a predpisov. projekt pre stavebné konanie 7

8 Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia STN Zemné práce Základy Drevené nosné stĺpy budú založené na železobetónových pätkách. Horná časť základov bude tvorená DT tvárnicami s vystuženou betónovou zálievkou alebo môže byť vyhotovený z monolitického železobetónu pomocou debnenia. Do tejto hornej časti sa osadia kotevné železá. Horná časť kotevných želiez odporúčame navariť na mieste, aby sa dalo dosiahnuť väčšia presnosť. Spoj musí byť dostatočne silný. Na kotviace tyče sa nasunú kamenné podstavce a uložia sa presne do cementovej malty. Cementovou maltou sa vyplní aj priestor medzi kameňom a železnou tyčou. Montáž drevených stĺpov môže nasledovať až po úplnom vytvrdnutí cementovej malty. Okolo miestnosti predajného stánku je navrhnutý pásový základ z prostého betónu Nosné konštrukcie Nosnú konštrukcie budú drevené z hobľovaného reziva. Zvislú nosnú konštrukciu budú tvoriť drevené stĺpy 180/180 mm. Nosnú konštrukciu strechy pavilónu a predajného stánku bude tvoriť drevený krov. Spoje drevenej konštrukcie treba vyhotoviť tesárskymi spojmi, pozinkovanými svorníkmi a tesárskymi skrutkami Strechy Strecha budovy bude pokrytá keramickou škridlovou krytinou Bobrovka na husté latovanie. Nad krokvami je navrhnutý záklop z paluboviek hr mm a ochranná paropriepustná fólia. Nad fóliou bude kontralatovanie a latovanie. Strecha musí obsahovať všetky potrebné doplnkové prvky Montovaná stena predajného stánku Predajný stánok bude mať montovanú drevenú stenu. Nosnú konštrukciu budú tvoriť hranoly. Obloženie je navrhnuté z paluboviek š=140 mm, hr.=22 mm. Je navrhnuté jednoduché prekrývané obloženie. Na uchytenie dosák treba použiť na to určené samorezné skrutky s frézovacou hlavičkou. Dosky treba natrieť aspoň jeden krát farebným náterom ešte pred montážou, po montáži treba opraviť miesta opracovania Výplne otvorov Predajný stánok bude mať vchodové dvere s rozmerom stavebného otvoru 900/2050 z hobľovaných dosák šírky 140 mm. Dvere musia byť uzamykateľné s kovaným kovaním. Na prednej strane sú navrhnuté okenné otvory bez zasklenia s okenicami. Okenice budú štvorkrídlové z hobľovaných dosák Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti Medzi drevené konštrukcie a ostatné stavebné materiály treba položiť izolačný asfaltový pás na sucho. Strechy budú chránené poistnou hydroizolačnou fóliou Klampiarske práce Odvodňovací systém strechy je navrhnutý z farbeného pozinkovaného plechu. Odvod dažďovej vody zo strechy budovy je riešený pomocou pododkvapového žľabu veľkosti 285 mm a dažďových zvodov ϕ80 mm voľne na terén. projekt pre stavebné konanie 8

9 13.9. Podlahy Vonkajšie plochy budú tvorené betónovou a tehlovou dlažbou, s podkladnými vrstvami zo štrkodrviny. Predajný stánok bude mať podlahu z keramickej dlažby, ktorá sa bude lepiť na podkladný betón Nátery Všetky drevené prvky budú natreté základným ochranným náterom 1x Base. Viditeľné prvky treba okrem základného náteru opatriť lazúrou 2x Tikkurila Valtti Color. 14. Technické zariadenia stavby Elektroinštalácie Projekt rieši napojenie na elektrickú energiu, istiace skrine, svetelnú a zásuvkovú inštaláciu a bleskozvod. Budova bude napojená na rozvod NN elektrickou káblovou prípojkou z elektromerného rozvádzača obecného úradu. Kábel WL01/CYKY J5x10 bude vedený v budove ochrannej trubke a v zemi. Je navrhnutá výmena 13 ks zastaraného parkového osvetlenia za moderné estetické LED osvetlenie, ktoré je úsporné a má dlhú bezúdržbovú životnosť. Podrobnosti viď samostatný projekt. 15. Spevnené plochy Jestvujúcu spevnenú plochu z tehlovej dlažby bude treba rozobrať pod navrhovaným pavilónom pri zakladaní stavby. Pri spätnej montáži môže byť použitý pôvodný pokladový materiál, frakcie štrkodrviny, ktorý podľa potreby bude treba doplniť. Podklad treba zhutniť na požadovanú úroveň. Jestvujúcu obrubu spevnenej plochy tvorenú z prostého betónu netreba zmeniť. Počas základových prác organizačnými opatreniami treba zabezpečiť aby sa nepoškodila. Pred realizáciou treba demontovať parkové lavičky, ktoré po vyhotovení spevnenej plochy budú znovu osadené. Bude treba upraviť aj cca. 1/2 dĺžky chodníku z betónovej dlažby Castello antico od hlavnej cesty k spevnenej ploche tak aby viedol medzi piliermi pavilónu. Oblúky musia byť napojené plynulo presne podľa vytyčovacieho výkresu. Novú obrubu z prostého betónu treba vyhotoviť rovnakým spôsobom ako pôvodnú. Okolo navrhovaného predajného stánku je navrhnutá nová spevnená plocha 5,6 x 7,7 m z betónovej dlažby Castello antico, rovnakej farby ako chodník. Obrubu dlažby treba vyhotoviť rovnakým spôsobom ako sú jestvujúce, z prostého betónu. Spevnené plochy budú plynule napojené na okolitý terén. 16. Sadové a terénne úpravy Po ukončení stavebných prác budú na pozemku zrealizované sadové úpravy. Navrhovaná je úprava terénu a zatrávnenie plôch ktoré sa poškodia kvôli výstavbe a výsadba stromov. Hlavným kompozičným prvkom sadových úprav bude naďalej trávnik v kombinácii so stromami. Druhové zloženie výsadieb je volené s ohľadom na ľahkú údržbu. Pôdu treba pred samotnou výsadbou vyrovnať, upraviť vhodnou agrotechnológiou, pohrabať a prehnojiť. Na finálne terénne úpravy bude dovezená zemina. Navrhovaná je výsadba 5 ks listnatých stromov - lipa malolistá, ktoré budú umiestnené na udržiavanej trávnatej ploche. projekt pre stavebné konanie 9

10 17. Protipožiarne zabezpečenie stavby 18. Záver Rieši posúdenie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a navrhuje potrebné opatrenia. Podrobnosti viď samostatný projekt. Projektová dokumentácia "Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov" pre vydanie stavebného povolenia bola vypracovaná podľa určených a vymenovaných vstupných údajov, požiadaviek investora a platnej legislatívy. Výstavba sa bude vykonávať podľa platných predpisov, noriem a zákonov a so súhlasom príslušných schvaľovacích orgánov. január 2016 Vypracoval: Ing. Ladislav Molnár projekt pre stavebné konanie 10

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

SPRIEVODNÁ SPRÁVA IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STRETAVA

SPRIEVODNÁ SPRÁVA IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STRETAVA SPRIEVODNÁ SPRÁVA IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Stavba: Miesto stavby: Okres: Kraj : Investor: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STRETAVA Stretava, parcela číslo 496, kat.ú. Stretava

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO 8 Požiarna ochrana Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v oblasti PO Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná: zabezpečiť v objektoch

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany.

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany. SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU www.prefastav.sk Obsah O FIRME... 3 PREFA PODLUŽANY... 4 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m 3... 5 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m 3... 6 VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m 3,

Διαβάστε περισσότερα

ZOZNAM PRÍLOH OPTIMAL 539

ZOZNAM PRÍLOH OPTIMAL 539 ZOZAM PRÍLOH OPTIMAL 539 Textová časť Súhrnná technická správa Arch. stavebné riešenie Aproximatívny rozpočet Protipožiarna bezpečnosť stavby Energetické posúdenie Technická správa - Statika Statický stavby

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Kremičitý piesok 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Akustické a kazetové podhľady

Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Akustické a kazetové podhľady Rigips Podhľady akustické bezškárové Dosky Rigiton............................. 4.07.21 4.07.29 Dosky Gyptone BIG........................ 4.07.30

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Počty osôb. Obrazová réžia maximálne - 10 osôb Zvuková réžia maximálne - 2 osoby Zvuková kabína maximálne - 2 osoby maximálne - 10 osôb.

Počty osôb. Obrazová réžia maximálne - 10 osôb Zvuková réžia maximálne - 2 osoby Zvuková kabína maximálne - 2 osoby maximálne - 10 osôb. 01. Obsah projektu Projekt pre realizáciu stavby profesie vzduchotechnika rieši vetranie a chladenie priestorov obrazovej réžie, zvukovej réžie, hlukovej kabíny a serverovní v areáli RTVS v Mlynskej doline,

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o. Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, Bratislava 3 tel.: 02/ , fax: 02/ OPTIMAL 539

EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o. Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, Bratislava 3 tel.: 02/ , fax: 02/ OPTIMAL 539 Vajnorská 134/A, P.O.BOX 68, 832 07 Bratislava 3 tel.: 02/4445 85 49, fax: 02/4445 85 52 OPTIMAL 539 SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA / A R C H I T E K T Ú R A / MIESTO STAVBY : INVESTOR : HLAVNÝ PROJEKTANT

Διαβάστε περισσότερα

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 /

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 / HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, 841 08 Bratislava Tel. č.: 02 / 6477 8035 Š T Ú D I A Z M E N A 05. 2016 SPRIEVODNÁ SPRÁVA Stavba : REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU K. ADLERA Miesto stavby : Karola

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

PREFABRIKOVANÉ SÚSTAVY

PREFABRIKOVANÉ SÚSTAVY Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PREFABRIKOVANÉ SÚSTAVY Stavebná fakulta Ing. Stanislav Tóth, PhD. Táto publikácia vznikla za finančnej podpory z

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO do výbušného prostredia Bezpečné zariadenie pri práci s výbušnými plynmi a prachom R EX R EXH RZ EX R EX 1500, 2000, 3000, 4000 R EXH RZ EX Odsávacie ramená R EX, R EXH

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt P R O J E K T TECHNICKÉHO RIEŠENIA E L E K T R O Č A S Ť INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56 AKCIA: ČASŤ: STUPEŇ: Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby Elektro Realizačný

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov MDPT. Časť 11 Betonárska výstuž

Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov MDPT. Časť 11 Betonárska výstuž Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov MDPT Časť 11 Betonárska výstuž účinnosť od 1.7.2006 Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov MDPT júl 2006 Obsah:

Διαβάστε περισσότερα

Ochranná známka spoločnosti Ravago S.A.

Ochranná známka spoločnosti Ravago S.A. RAVATHERM XPS Všeobecné informácie Tepelná izolácia RAVATHERM XPS je polystyrénová pena vyrábaná s uzavretou bunkovou štruktúrou, najmodernejšou technológiou XXI. storočia. Modrá pena, vyrábaná z kvalitných

Διαβάστε περισσότερα

Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov SSC. Cast 23 Zosilnovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou

Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov SSC. Cast 23 Zosilnovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a rekonštrukcie mostov SSC Cast 23 Zosilnovanie betónových konštrukcií nesúdržnou predpínacou výstužou Máj 2004 Technicko-kvalitatívne podmienky pre opravy a

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10 3 DRYsystem bez Hmotnosť ks [kg] Spotreba tehál Ks/m² Ks/m³ Pevnosť P [N/mm²] Tepelný odpor R [m².k/w] TD 440 PD 2,59 3,11 240x440x249 60 20,7 16,7 37,9 10 4,06 TD 440 R 3,06 3,67 220x440x249 72 18,8 10

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014 Znalec: Ing.Ladislav Augustinič, Cerovská 39, 900 81 Šenkvice, ev.č.914032 mobil: 0903 056 307 e-mail:augustinic@post.sk Zadávateľ: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja mesta,

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia OBSAH : 1) Technická správa IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE TEPELNÁ BILANCIA ENERGETICKÁ BILANCIA NÁVRH STROJNÉHO ZARIADENIA KOTOLNE PARAMETRE ZARIADENIA KOTOL POISTNÉ ZARIADENIE OBEHOVÉ ČERPADLÁ DOPLŇOVANIE

Διαβάστε περισσότερα

Základné charakteristiky a vlastnosti otvorových konštrukcií. Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností. Základné vlastnosti

Základné charakteristiky a vlastnosti otvorových konštrukcií. Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností. Základné vlastnosti Základné charakteristiky a otvorových konštrukcií Základné 4 Akustické Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností Základné charakteristiky a otvorových konštrukcií Základné 4 Akustické Overovanie

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A

POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK. Časť A Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 01/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY POUŽITIE GEOSYNTETICKÝCH A IM PODOBNÝCH MATERIÁLOV VO VRSTVÁCH ASFALTOVÝCH

Διαβάστε περισσότερα

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA Š T Ú D I A ZOZNAM PRÍLOH: SPRIEVODNÁ SPRÁVA VÝKRESY: 1. SITUÁCIA 2. KOORDINAČNÁ SITUÁCIA 3. 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA 4. 04 HOSPODÁRSKA BUDOVA 5. 06 KRYTÉ

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú spojovaciu maltu Jednoduchá úprava rozmerov a tvarov tvárnice priamo na

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

DEVI systém vyhrievania a temperácie pôdy v poľnohospodárstve, ale tiež ohrev športovísk ako sú futbalové a golfové hriská.

DEVI systém vyhrievania a temperácie pôdy v poľnohospodárstve, ale tiež ohrev športovísk ako sú futbalové a golfové hriská. úvod DEVI ochrana odkvapov, odkvapových žľabov a zvodov pred ľadom a snehom. DEVI systém vyhrievania a temperácie pôdy v poľnohospodárstve, ale tiež ohrev športovísk ako sú futbalové a golfové hriská.

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29

PREMIUM /rohože. 3,87 4, /5 rohoží. 5,16 6, /4 rohoží 6,45 7,74 7,74 9,29 Konopné izolácie Cenník izolačného materiálu platný od 1.1. 2015 Konopná izolácia PREMIUM PREMIUM /rolky hrúbka (mm) dĺžka (bm) cena za m² bez DPH cena za m² s DPH 30 10,0 3,87 4,64 40 8,0 5,16 6,19 50

Διαβάστε περισσότερα

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ I. ZOZNAM ČINNOSTÍ Požiadavky tejto časti platia pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, v ktorých sa vykonávajú činnosti

Διαβάστε περισσότερα

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov

Obklady konštrukcií. Obklady drevených stĺpov Obklady drevených nosníkov Obklady konštrukcií Obklady oceľových konštrukcií Obklady oceľových stĺpov doskami Ridurit............... 6.0.0 Obklady oceľových nosníkov doskami Ridurit............ 6.0.20 Obklady oceľových stĺpov............................

Διαβάστε περισσότερα

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE A) Architektonicko-estetické požiadavky celková kompozícia budovy (priestorové riešenie s dopadom na vylúčenie monotónnych nezaujímavých priečelí), architektonické

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK

SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK č. 1564 Za účelom posúdenia plánovanej stavby "bytový dom "Starý háj" na denné osvetlenie a preslnenie okolitej zástavby. NÁZOV STAVBY: bytový dom "Starý háj MIESTO STAVBY: Černyševského

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika

TECHNICKÁ SPRÁVA RODINNÝ DOM. Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec. Zdravotechnika Malinovská ulica, parc.č.: 1239/36, obec Zálesie, okres Senec RODINNÝ DOM TECHNICKÁ SPRÁVA Zdravotechnika INVESTOR: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: AUTOR PROJEKTU RD: STUPEŇ: Lucia Madarásová, Markova

Διαβάστε περισσότερα

Audit verejného osvetlenia obce Špačince

Audit verejného osvetlenia obce Špačince Audit verejného osvetlenia obce Špačince Dátum spracovania: Január 2015 Obsah: 1. Základné údaje o obci... - 3-2. Ciele a rozsah auditu... - 4-2.1. Popis súčasného stavu... - 4-2.2. Technická špecifikácia

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

bez príplatku Pohoda a krása 3. sklo a farba hliníkových dverí ZADARMO

bez príplatku Pohoda a krása 3. sklo a farba hliníkových dverí ZADARMO Pohoda a krása bez príplatku 3. sklo a farba hliníkových dverí ZADARMO BONUS 3. SKLO ZADARMO platí pre výrobky SLOVAKTUAL Pasiv OL a HL. BONUS FARBA BEZ PRÍPLATKU platí pre jednostrannú lamináciu hliníkových

Διαβάστε περισσότερα

TO-2L KÁBLOVÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY. vykurovací okruh so zníženým výkonom 10 W/m. technické údaje a výrobný program TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA.

TO-2L KÁBLOVÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY. vykurovací okruh so zníženým výkonom 10 W/m. technické údaje a výrobný program TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA. vykurovací okruh so zníženým výkonom 10 W/m TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA použitie: elektrické podlahové kúrenie a temperovanie podláh na príjemnú teplotu ochrana potrubia, nádob a zásobníkov pred zamŕzaním technologické

Διαβάστε περισσότερα