Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská"

Transcript

1 Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015

2 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii: Obsah DOKUMENTÁCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 4 TEXTOVÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 4 a) základné údaje 4 b) riešenie územného plánu 4 c) doplňujúce údaje 4 d) dokladová časť, 4 ZÁKLADNÉ ÚDAJE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 6 a) hlavné ciele a úlohy, ktoré plán rieši 6 b) vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý obsahuje riešené územie, ak existuje 6 c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním 6 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 8 a) vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých regulovaných pozemkov 8 b) opis riešeného územia 8 c) väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce 8 d) vyhodnotenie limitov využitia územia, napr. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia, ochranné pásma, chránené územia, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia, obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok 13 d1. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia 13 d2. ochranné pásma 13 d3. chránené územia 13 d4. stavebné uzávery 14 d5. iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí 14 d6. kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia 14 d7. obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskej pôdy 14 d8. obmedzenia vyplývajúce z ochrany lesnej pôdy 15 d9. obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok 15 d10. Ochrana pred povodňami 16 d11. Zariadenie civilnej obrany 16 e) urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania, občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia 16 e1. riešenie bývania 17 e2. riešenie občianskej vybavenosti 17 e3. riešenie verejnej dopravnej a technickej vybavenosti 17 e4. riešenie zelene 24 e5. riešenie priestorovej kompozície 25 e6. riešenie organizácie územia 25 2

3 f) začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny 25 g) určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky 25 h) zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únosnosti využívania územia 26 i) chránené časti krajiny 26 j) etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania obnovy, prestavby, výstavby, asanácií, vyhlásenia chránených častí prírody, ochranných pásem, zmeny využitia územia a iných cieľov a úloh 27 k) pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie 27 l) návrh záväznej časti 27 ZASTAVOVACIE PODMIENKY NA UMIESTNENIE STAVIEB NA JEDNOTLIVÝCH POZEMKOCH 27 a) umiestnenie stavby na pozemku 27 b) intenzita zastavania 28 c) prípustnosť architektonického riešenia 28 d) opis dopravného a technického riešenia 29 e) ďalšie podmienky 29 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 30 ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 31 a) regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 32 b) regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 33 c) regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok 35 d) určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb 39 e) regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny 39 f) určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 40 g) požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 40 h) pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce 41 i) zoznam verejnoprospešných stavieb 41 schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 42 j) 42 GRAFICKÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY - ZOZNAM 43 3

4 Dokumentácia územného plánu zóny sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje smernú časť a záväznú časť. Textová časť územného plánu zóny a) základné údaje Obstarávateľ: Obec Demänovská Dolina Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš Osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa 2a zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení: Ing. arch. Tatiana Bachtíková, Liptovský Trnovec Preukaz o odbornej spôsobilosti reg. č. 319 vydaný MDVaRR SR Bratislava dňa Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Bátik Nám. Osloboditeľov Liptovský Mikuláš Riešiteľský kolektív: Urbanizmus: Ing. arch. Vladimír Bátik Ing. arch. Martin Bátik Ing. arch. Diana Hulejová Ing. Martin Uličný RNDr. Anton Auxt Doprava: Krajinná ekológia: Vodné hospodárstvo: Ing. Maroš Salva Elektrická energia : Ing. Ján Kriško Požiarna ochrana: Ing. Darina Goliášová b) riešenie územného plánu Návrh územného plánu obce Demänovská Dolina, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Demänovská Dolina č.60/2012 dňa , jeho doplnením uznesením č. 71/2012 zo dňa a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Demänovská Dolina č.3/2012/vzn zo dňa , ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť, obec obstaráva územný plán zóny vymedzených území s označením G. c) doplňujúce údaje Riešeným územím územných plánov zón sú vymedzené územia podľa grafickej časti schváleného územného plánu obce Demänovská Dolina, katastrálne územie Demänovská Dolina, ktoré budú spresnené geometrickým plánom. d) dokladová časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o prerokúvaní. 4

5 Grafická časť územného plánu zóny zoznam výkresov 1. širšie vzťahy so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej m 1:5000 a navrhovanej verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability v rámci obce s vyznačením hranice riešeného územia 2. výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia m1: výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na m1:1000 pozemok 4. hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na m1:1000 podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu 5. vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie m1:1000 zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na verejnoprospešné stavby 6. doložka civilnej ochrany. m1:1000 5

6 Základné údaje územného plánu zóny Obstarávateľ: Obec Demänovská Dolina Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš Osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa 2a zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení: Ing. arch. Tatiana Bachtíková, Liptovský Trnovec Preukaz o odbornej spôsobilosti reg. č. 319 vydaný MDVaRR SR Bratislava dňa Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Bátik Nám. Osloboditeľov Liptovský Mikuláš Riešiteľský kolektív: Urbanizmus: Ing. arch. Vladimír Bátik Ing. arch. Martin Bátik Ing. arch. Diana Hulejová Ing. Martin Uličný RNDr. Anton Auxt Doprava: Krajinná ekológia: Vodné hospodárstvo: Ing. Maroš Salva Elektrická energia : Ing. Ján Kriško Požiarna ochrana: Ing. Darina Goliášová a) hlavné ciele a úlohy, ktoré plán rieši - cieľom územného plánu zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská je vypracovať územno-plánovaciu dokumentáciu na reguláciu zástavby vymedzeného nezastavaného územia a získať optimálne urbanistické riešenie pre dobudovanie plochy rekreácie a športovej vybavenosti podľa požiadaviek stanovených v záväznej časti územného plánu obce Demänovská Dolina pre túto lokalitu. - umiestniť objekty individuálnej chatovej rekreácie v rozsahu 15 chát. - v rámci zóny riešiť stanovenie podrobných zastavovacích podmienok vrátane návrhu modelovéhu typu chaty. - riešiť komunikácie a technickú infraštruktúru zabezpečujúcu obsluhu územia b) vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý obsahuje riešené územie, ak existuje Na riešené územie dosiaľ nebol spracovávaný územný plán zóny. c) údaje o súlade riešenia územia so zadaním V súlade s územným plánom obce Demänovská Dolina, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Demänovská Dolina č.60/2012 dňa , jeho doplnením uznesením č. 71/2012 zo dňa a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Demänovská Dolina č.3/2012/vzn 6

7 zo dňa , ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť, obec obstaráva územný plán zóny vymedzených území s označením G. Dôvodom obstarania je potreba získania podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie vymedzených území v zmysle čl. 13 Všeobecne záväzného nariadenia obce Demänovská Dolina č.3/2012/vzn zo dňa pre usmerňovanie investičnej činnosti. Návrh územného plánu vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská je vypracovaný v súlade so schváleným zadaním. Zadanie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Demänovská Dolina Uznesením č.167/7/2015 zo dňa Riešeným územím územných plánov zón sú vymedzené územia podľa grafickej časti schváleného územného plánu obce Demänovská Dolina, katastrálne územie Demänovská Dolina, ktoré budú spresnené geometrickým plánom. 7

8 Riešenie územného plánu zóny a) vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých regulovaných pozemkov Vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská sa nachádza v miestnej časti Repiská obce Demänovská Dolina. Miestnu časť tvorí komplex hotela Repiská (104 lôžok) spolu s chatou Kožiar a menšími chatami súkromných vlastníkov v severnej časti riešeného územia. Prístupová komunikácia je tvorená odbočkou z cesty II/584 obslužnou komunikáciou v kategórii MOK-7,5/40. Riešené územie bude odčlenené novým geometrickým plánom z parciel číslo: KN-C 2905/1 a 2902/1. (KN-E , a ). b) opis riešeného územia Riešené územie je vymedzené hranicou vymedzeného územia s označením G v grafickej časti územného plánu obce Demänovská Dolina (r. 2008). Rozloha takto ohraničeného územia je 5,6934 ha. Nachádza sa v nadmorskej výške m.n.m. Riešené územie je prístupné z miestnej komunikácie. c) väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce Požiadavky vyplývajúce z územného plánu obce týkajúce sa riešeného územia: Článok 2 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (1) Základné členenie riešeného územia je v súlade s výkresom č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v M 1: (2) Riešené územie predstavuje ucelenú, homogénnu, funkčnú a priestorovú jednotku, reprezentujúcu zastavané územie, územie navrhované do zastavaného územia, územie navrhované na iné funkčné využitie a ostatné plochy v prevažnej miere vo forme LPF (lesný pôdny fond) a PP (poľnohospodárska pôda) v rozsahu katastrálneho územia obce. (3) Riešené územie sa v základnej funkcii bude rozvíjať ako rekreačné, so zodpovedajúcou občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou, vrátane obmedzeného využívania plôch PP a LPF v katastrálnom území obce v súvislosti s ochranou prírody a krajiny, s vytvorením podmienok na komplexné dobudovanie strediska cestovného ruchu celoštátneho až medzinárodného významu, pre športové a rekreačné vyžitie, v prevažnej miere návštevníkov, no i obyvateľov obce. (6) Prevládajúci typ stavebnej činnosti budú predstavovať novostavby, doplnkový typ - prestavby, prístavby a nadstavby existujúcich objektov a areálov, s cieľom zvýšenia ich architektonickej kvality a stavebno-technického riešenia. (8) V katastrálnom území obce je nutné akceptovať maloplošné i veľkoplošné prvky územného systému ekologickej stability a dodržiavať podmienky stanovené v R-ÚSES-e, vrátane rešpektovania ostatnej hodnotnej bioty a genofondu, najmä však výstupy z Programu starostlivosti o územie NAPANT-u. (10) V území nebudú uplatnené žiadne stavby ako dominanty. (11) Za zásady a regulatívy rozvoja dopravnej infraštruktúry považovať navrhované riešenie v ÚPN-O, ktoré je dokumentované v sprievodnej správe a výkrese č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v M 1: a vo výkrese č.4 Výkres verejného dopravného vybavenia územia v mierke 1: (12) Za zásady a regulatívy rozvoja technickej infraštruktúry považovať navrhované riešenie v ÚPN-O, ktoré je dokumentované v sprievodnej správe a výkrese č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v M 1:10 000, vo výkrese č.5 - Výkres verejného technického vybavenia územia vodné hospodárstvo v M 1: a vo výkrese č.6 Výkres verejného technického vybavenia územia - energetika a telekomunikácie v mierke 1: (13) Za zásady a regulatívy rozvoja krajiny považovať navrhované riešenie v ÚPN-O, ktoré je dokumentované v sprievodnej správe a výkrese č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v M 1: a vo výkrese č.3 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, prvky územného systému ekologickej stability v mierke 1: (14) Dostupnými prostriedkami trvalo zvyšovať kvalitu životného prostredia v obci v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. (15) Pre celé vymedzené katastrálne územie platia všeobecne prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky, uvedené v čl. 3 bod (1) a pre čiastkovo vymedzené funkčné a priestorovo homogénne jednotky označené písmenami A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, vo výkrese č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného 8

9 využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v M 1: platia stanovené podrobnejšie prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky jednotlivých plôch uvedené v čl. 3. bod (2) Článok 3 Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie plôch pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky (1) Všeobecné podmienky platné pre celé katastrálne územie obce : a) Jednotlivé plochy vymedzené a vyznačené v ÚPN-O sú určené výhradne na navrhované prevládajúce funkčné využitie a k nemu prislúchajúce nevyhnutné zariadenia. b) Etapizácia výstavby na existujúcich i navrhovaných plochách je možná v súlade s postupnou realizáciou ucelených častí dopravnej a technickej infraštruktúry jednotlivých blokov, ulíc a domoradí vo väzbe na zrealizovanú dopravno-technickú infraštruktúru. c) V území, nie je možné zriadiť žiadne závadné výrobné a iné prevádzky, služby a funkcie, ktoré budú mať negatívny vplyv na kvalitu bývania a zaťažovanie rekreačného využívania územia a ochranu prírody, najmä aktivity produkujúce nadmerný hluk, zápach, prašnosť, vyžadujúce pravidelnú, ale aj občasnú dopravnú obsluhu ťažkou dopravou alebo funkcie spôsobujúce estetické závady v území. e) V území sa nepripúšťa výstavba provizórnych objektov, prípadná výstavba doplnkových hospodárskych a obslužných objektov, v rámci navrhovaného funkčného využitia, ako sú napríklad garáže, technické vybavenie, hospodárske stavby budú súčasťou jednej stavby, prípadne prepojeného a naväzujúceho stavebného komplexu so zosúladením s architektúrou základnej funkcie objektu. h) V celom katastrálnom území rešpektovať požiadavky a obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, a územie evidované ako chránené alebo navrhované na ochranu v zmysle platných opatrení uvedených v R-ÚSES-e, osobitne na území NAPANT-u.. j) Povoľovať výstavbu na plochách, pre ktoré je potrebné schváliť podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu - územný plán zóny, až po schválení týchto územno-plánovacích dokumentov. k) Na plochách LPF hospodáriť v zmysle schváleného lesohospodárskeho plánu, do ktorého bude premietnuté riešenie ÚPN-O. l) Pokiaľ sa v riešenom území nachádzajú pevné zostatky pôvodných stavieb, povoľovať rekonštrukciu a opätovnú výstavbu na týchto základoch, po odsúhlasení dotknutými orgánmi štátnej správy a ochrany prírody. (2) Bližšie špecifikované podmienky platné pre vymedzené územia označené písmenom V, vo výkrese č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v M 1: g) vymedzené územie s označením G chatová osada ICHR Repiská g1) Plocha je vymedzená pre umiestnenie objektov individuálnej chatovej rekreácie v rozsahu max. 15 nových chát v plošnej výmere max. zastavanej plochy individuálnou stavbou 75 m 2. g2) Pre danú plochu je nutné vypracovať podrobnejší zastavovací plán územný plán zóny, ktorý vyrieši urbanistický skelet územia so stanovením podrobných zastavovacích podmienok, vrátane návrhu modelového typu chaty ICHR a riešenia komunikácii a technickej infraštruktúry, zabezpečujúcej obsluhu územia. g3) Architektonické regulatívy hmotovo-priestorového riešenia stavieb, vrátane podlažnosti, zastrešenia a tvaroslovia budú stanovené v územnom pláne zóny, pričom budú prihliadať na podmienky umiestňovania stavieb vhodných do horského prostredia. Pri architektonickom riešení objektov uplatniť bohatšie členené formy a drobné merítko stavieb. g4) Pri urbanistickom riešení zastavovacieho plánu v maximálnej miere využívať existujúce prístupové nespevnené komunikácie - poľné a lesné cesty. Nové cesty navrhnúť len v nevyhnutnom prípade. g5) Jednotlivé stavby v území povoľovať až po vybudovaní podmieňujúcich investícií t.j. komunikácií a technickej infraštruktúry, na ktoré budú jednotlivé objekty napojené. g6) Navrhovaná zástavba nesmie zasahovať do vymedzeného územia oblasti sprísnených opatrení ochrany vôd II. stupňa. g7) Etapizácia výstavby je možná, pričom samostatné objekty budú dokončené naraz. Článok 6 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia (2) Pri riešení miestnych komunikácii a ostatných komunikácii, vrátane účelových komunikácií v území rešpektovať ich navrhovaný základný skelet a navrhované funkčné triedy a kategórie, dokumentované vo výkrese č.2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v mierke 1: a vo výkres č.4 - Výkres verejného dopravného vybavenia územia v mierke 1: Miestne komunikácie navrhovať podľa STN Projektovanie miestnych komunikácii. S realizáciou nových obslužných komunikácii bude súvisieť rekonštrukcia, prípadne návrh nových mostných objektov. (4) Súbežné chodníky realizovať okolo hlavných obslužných komunikácii a okolo ciest III/06545 a II/584. Tieto súbežné chodníky budú umiestňované hlavne popri automobilových komunikáciách so zvýšeným pohybom vozidiel. (5) Akceptovať v riešenom území existujúce a navrhované značené turistické chodníky a doplniť na týchto trasách značenie a náučné tabule. (6) Navrhovať plochy pre statickú dopravu pri objektoch občianskej vybavenosti, rekreačných objektoch voľného cestovného ruchu a pri plochách športovísk. Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a vybavenosti budú riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne objekty. Nápočty je potrebné navrhovať v zmysle STN pre výhľadový stupeň automobilizácie 1:2,5. (7) Koncepciu zabezpečenia statickej dopravy pre osobné automobily návštevníkov, zamestnancov a obyvateľov riešiť pre novonavrhované zariadenia na vlastnom pozemku. Tam, kde je to možné a pri existujúcich zariadeniach umožniť dobudovanie chýbajúcich stání. Chýbajúce normové odstavné stánia, ktoré nie je možné umiestniť pri existujúcich zariadeniach umiestňovať v parkovacích domoch a záchytných parkoviskách. 9

10 Článok 7 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia územia (1) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti vodného hospodárstva. b) Rešpektovať Rozhodnutie OÚŽP Liptovský Mikuláš pod č. ŠVS 1920/1995-Mk zo dňa o určení ochranných pásiem (OP) podzemných vodných zdrojov Demänovská dolina, f) Riešiť deficit vodárenských zdrojov, realizovať hydrogeologický prieskum na zdokumentovanie a zachytenie vodárenských zdrojov pre vodovod Jaskyňa Slobody, Repiská, Chopok a Luková, g) Vytvoriť spoločný vodovodný systém z existujúcich neverejných vodovodov v miestnej časti Repiská a realizovať jeho rozšírenie vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj, (2) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti zásobovania elektrickou energiou.. c) Sekundárne elektrické rozvody riešiť výlučné káblovou sieťou zemou. d) Dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 656/ 2004 Z.z. (3) Zásady a regulatívy umiestnenie verejného technického vybavenia územia v oblasti zásobovania zemným plynom a teplom. b) Rešpektovať návrh na plynofikáciu plánovaných zariadení voľného a viazaného cestovného ruchu, c) Zemný plyn používať komplexne pre zabezpečenie vykurovania, prípravu TÚV a varenia. d) STL rozvod si vyžaduje u odberateľov inštaláciu regulátorov tlaku STL/NTL. e) Dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 656/ 2004 Z.z. f) Potreby tepla riešiť naďalej decentralizovaným systémom vo vlastných alebo združených zdrojov tepla s využívaním zemného plynu, elektrickej energie a drevného odpadu. Pre potrebu teplej úžitkovej vody sa doporučuje využívanie slnečnej energie slnečnými kolektormi. (4) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti telekomunikácii b) V území umožniť úplnú digitalizáciu telekomunikačných sieti s kapacitným pokrytím všetkých objektov. e) Riešiť modernizáciu telekomunikačných služieb na úroveň služieb danej oblasti. g) Rešpektovať káble diaľkovej siete v riešenom území. Článok 8 Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorby krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene (1) Dodržať koncepciu navrhovaného riešenia v súlade s výkresom č.2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v mierke 1: a výkresom č.3 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, prvky územného systému ekologickej stability. (4) Rešpektovať prvky miestneho územného systému ekologickej stability, a to hodnotnú vzrastlú zeleň, pobrežnú vegetáciu tokov a pod., nepodliehajúcej právnej legislatívnej ochrane no zabezpečujúcej biotickú integritu a priaznivé podmienky týchto ekosystémov, vrátane návrhu na využívanie a hospodárenie na plochách LPF a PP. (6) Na plochách, ktoré nie sú určené na zástavbu, poľnohospodárske a rekreačné využitie, vylúčiť devastačné zásahy, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie existenčných podmienok a biotickej integrity rastlín a živočíchov týchto ekosystémov. (9) Pri stavebnej činnosti spojenej so zemnými prácami rešpektovať povinnosť ohlásenie prípadného archeologického nálezu, podľa 40 Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v súlade s 127 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v prípade stavebnej činnosti charakteru líniových a veľkoplošných stavieb v príslušnom územnom a stavebnom konaní osloviť Krajský pamiatkový úrad Žilina. (10) Rešpektovať výstupy z Regionálneho územného systému ekologickej stability, hlavne v častiach krajinných priestorov katastra obce. (12) Pri realizácii výstavby sa riadiť podľa 6 zákona č. 543/2002 Z.z. (13) Rešpektovať dokumentáciu ochrany prírody a krajiny, najmä programy starostlivosti o chránené časti prírody a krajiny a dokumenty R-ÚSES okresu Liptovský Mikuláš (súčasné okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok). (15) Pri navrhovaných výsadbách verejnej zelene použiť autochtónne (domáce) druhy drevín a rastlín. (16) V rámci predprojektovej a projektovej prípravy a územného konania v súvislosti s plánovanou výstavbou rekreačných objektov a zariadení navrhovaných v k.ú. obce v priestoroch s dotykom LPF je nutné : a) Rešpektovať ustanovenia 5 Zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý zdôrazňuje ochranu LPF a lesných porastov a ich prístupnosť. b) Riešiť problém užívania lesa, hospodárenia v lese a vstupy na LPF vo vzťahu k navrhovaným rekreačným objektom a zariadeniam. c) Ostatné rekreačné objekty navrhovať tak, aby neobmedzovali hospodárenie v lese. Článok 9 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie (1) Riešiť komplexnú technickú infraštruktúru pre navrhované plochy výstavby. (3) Pri individuálnych požiadavkách na riešenie doplnkového alebo duálneho spôsobu vykurovania v jednotlivých RD, využívať ekologické zdroje tepla s palivom výhradne na báze dreva alebo drevnej hmoty. (4) Dôsledne zabezpečiť v riešenom území realizáciu separovaného zberu odpadu, s cieľom zníženia odpadov vyvážaných na obcou zazmluvnenú skládku, v zmysle schváleného Programu odpadového hospodárstva. 10

11 (7) Na zabezpečenie obmedzenia stresových prvkov v krajine dodržiavať koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania v riešenom území obce v zmysle ÚPN-O ako predpokladu obmedzenia stresového pôsobenia urbanizovaného územia na okolité prostredie. (10) Rešpektovať Rozhodnutie OÚŽP Liptovský Mikuláš pod č. ŠVS 1920/1995-Mk zo dňa o určení ochranných pásiem (OP) podzemných vodných zdrojov Demänovská dolina. (12) Realizovať rekonštrukciu kanalizácie Demänovská Dolina. (13) Napojiť všetkých existujúcich a navrhovaných producentov splaškových vôd na verejnú kanalizáciu a zlikvidovať nevyhovujúce zneškodňovanie splaškových vôd (septiky, nevodotesné žumpy a malé ČOV s výtokom do podmoku). (16) Poškodenie pôd LPF v súvislosti s nevhodným spôsobom v lesohospodárskej činnosti riešiť dodržiavaním LHP v navrhovanom spôsobe hospodárenia. (17) Na plochách PP a LPF hospodáriť v zmysle odporúčaní RÚSES-u. (18) Umožniť v území výstavbu siete dokumentačných a výskumných staníc na sledovanie životného prostredia. Článok 10 Vymedzenie zastavaného územia Za zastavané územie je potrebné považovať plochy vymedzené navrhovanou hranicou, vyznačenou v grafickej časti vo výkrese č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v mierke 1: a vo výkrese č.7 - Výkres perspektívneho použitia PP a LPF na nepoľnohospodárske a nelesohospodárske účely v mierke 1: Článok 11 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov (1) Maloplošné chránené územia a genofondové lokality v súlade s označením vo výkrese č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v mierke 1: v nasledovnom členení: a) Územia europského významu : a2) Chránené vtáčie územie Nízke Tatry, časť územia spadajúceho do k.ú. obce, zaberajúce celé riešené územie ÚPN-O. (vyhlásené vyhláškou č. 189/2010 Z.z. s platnosťou od ) c) Veľkoplošné chránené územia : c1) Národný park Nízke Tatry (NAPANT), 3. stupeň ochrany c2) Chránené vtáčie územie Nízke Tatry, celé katastrálne územie obce, d) Maloplošné chránené územia : d1) NPR Demänovská Dolina, 5. stupeň ochrany, (v dotyku s hranicou riešeného územia zóny G) (2) Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov a) Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Nízke Tatry východná časť, územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd ( 31 zákona č.364/2004 Z.z. vodný zákon), stanovená Nariadením vlády SSR č.13/1987 a platné od Celé katastrálne územie obce Demänovská Dolina spadá do tejto CHVO. Možnosti plánovania a vykonávania činnosti v tomto území upravuje 31, odst.4 zákona č.364/2004 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť b) Ochranné pásmo vodárenských zdrojov, ( 32 zákona č.364/2004 Z.z.) OP II. stupňa zaberá celú časť katastrálneho územia južne od úpravne vody v Demänovskej doline. c) Vodárenské toky - Vyhláškou MP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov je v katastrálnom území obce ustanovený ako vodárenský tok Demänovka s prítokmi Priečny potok, Otupnianka a Zadná voda. (3) Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení a) Verejné vodovody a verejné kanalizácie (zákon č.442/2002 Z.z. 19, odst.2) Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany : - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm - 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm b) Vodojem, úpravňa vody - pásmo ochrany I. stupňa je oplotené. (5) V zmysle zákona č.656/2004 Z.z. treba rešpektovať ochranné pásma od krajných vodičov (káblov) na každú stranu, resp. od elektrických staníc : c) 22 kv kábel v zemi - 1 m d) trafostanica od konštrukcie - 10 m e) V zmysle 19, odsek 4, v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané : zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. f) V zmysle 19, odsek 8, ochranné pásma elektrickej stanice sú tieto : elektrická stanica 30 m kolmo na oplotenie alebo na obostavanú hranicu objektu stanice, transformovňa 22 kv/0,4 kv 10 m od konštrukcie transformovne. g) V zmysle 19, odsek 9, osoby, ktoré zriaďujú stavby alebo vykonávajú činnosti, ktorými sa môžu priblížiť k elektrickým zariadeniam, sú povinné oznámiť túto činnosť prevádzkovateľovi elektrického zariadenia a dodržať ním ustanovené podmienky. (6) V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. je potrebné dodržať pásma ochrany od osi plynovodu na každú stranu : a) STL plynovody - zastavané územie 1 m c) Bezpečnostné pásmo slúži na zamedzenie, resp. zmiernenie účinkov prípadných porúch, havárii plynárenského zariadenia pre STL plynovody v zastavanom území určí prevádzkovateľ a pre STL plynovody a prípojky 10 m od osi potrubia na obe strany v nezastavanom území. 11

12 (7) Pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia STN Priestorová úprava vedení technickej infraštruktúry. Článok 12 Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny (1) Dodržať navrhované riešenie v súlade so sprievodnou správou a výkresom č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v M 1: (2) Za verejnoprospešné stavby považovať vyznačené vo výkrese č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, záväzné časti riešenia, verejnoprospešné stavby v M 1: a v grafickej prílohe regulatívov územného rozvoja, návrh záväzných častí - schéma záväzných častí. (4) Za verejnoprospešné stavby sa podľa 108 stavebného zákona ods. 2, písm. a), považujú stavby, určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia. (5) Pre realizáciu zámerov je potrebné spracovať geometrické plány v zmysle navrhovanej urbanistickej koncepcie na jednotlivých rozvojových plochách. (7) Vodohospodárske objekty a plochy pre verejnoprospešné stavby : i) Kanalizačné zberače DN 300 v m.č. Jasná 600m x 5m = m 2 (8) Energetické objekty a plochy pre verejnoprospešné stavby : a) Trasy 22 kv distribučnej siete, trasy 1 kv podzemných vedení, nové trafostanice, b) Trasy rozšírenej plynovodnej siete, regulačné zariadenia STL / NTL, c) Trasy rozšírenej miestnej telekomunikačnej siete, Článok 13 Určenie, pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť následné stupne územno-plánovacej prípravy po schválení ÚPN-O územné plány zón (2) Územia, pre ktoré je po schválení ÚPN-O nutné vypracovať podrobnejšiu urbanistickú dokumentáciu územné plány zón (ÚPN-Z) : g) chatová osada ICHR Repiská a ubytovaco-rekreačná zóna Repiská, územie v grafickej časti ozn. písm. G, (3) Územia, ktoré sú označené v čl.13, bod (2) je možné riešiť v následnej podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii v územnom pláne zóny samostatne, resp. spoločne z vybraných vzájomne naväzujúcich ucelených vymedzených zón v rámci jednotlivých rozvojových miestnych častí. Článok 14 Zoznam verejnoprospešných stavieb Dopravné verejnoprospešné stavby (1) Výstavba a rekonštrukcia verejných existujúcich a navrhovaných miestnych komunikácií ako obslužných komunikácií, vrátane verejných odstavných plôch a objektov pre vozidlá a výstavba a rekonštrukcia účelových komunikácií. Vodohospodárske verejnoprospešné stavby (13) Hydrogeologický prieskum na získanie vodárenského zdroja pre vodovod Repiská a ich zachytenie. (14) Vytvorenie spoločného vodovodu s existujúcich vodovodov v m.č. Repiská a jeho rozšírenie do rozvojovej lokality ICHR. Energostavby verejnoprospešné stavby pre zásobovanie zemným plynom a teplom (37) Výstavba zdrojov tepla, alternatívnych zdrojov energií a ich príslušenstva. Telekomunikačné stavby (38) Stavby súvisiace s úplnou výmenou metalickej siete za optickú telekomunikačnú sieť v riešenom území formou pripokládky k pôvodným telefónnym trasám. Ostatné (43) Plochy s výsadbou verejnej zelene a údržba existujúcej verejnej zelene. 12

13 d) vyhodnotenie limitov využitia územia, napr. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia, ochranné pásma, chránené územia, stavebné uzávery a iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí, kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia, obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok Limitom využitia územia je riešenie súladu požiadaviek urbanistického rozvoja územia s obmedzeniami reprezentujúcimi iné záujmy napr. ochrany prírody, ochrany životného prostredia a pod. Riešené územie zóny je priestorovo schválené ÚPN vyššieho stupňa platným územným plánom obce. Požiadavky ochrany prírody a ochrany pozemkov sú vyjadrené v príslušných častiach dokumentácie s tým, že došlo k uprednostneniu urbanistického rozvoja územia. Limitom výstavby sú tak skutočné fyzicko-geografické pomery lokality charakterizované podmienkami pre zakladanie stavieb a vlastný spôsob výstavby, kde je potrebné zohľadňovať inžiniersko-geologické pomery, vlastné geologické podložie, pedologické pomery, klimatické pomery, hydrologické pomery, nadmorskú výšku a expozíciu lokality voči svetovým stranám. d1. limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia V uvedenom území sa nenachádzajú záujmy chránené podľa banského a geologického zákona. V riešenom území nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, nie sú evidované staré banské diela, nie sú evidované skládky odpadov, nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast. Do riešeného územia nezasahujú zaregistrované zosuvy. Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Nízke Tatry východná časť, územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd ( 31 zákona č.364/2004 Z.z. vodný zákon), stanovená Nariadením vlády SSR č.13/1987 a platné od Celé katastrálne územie obce Demänovská Dolina spadá do tejto CHVO. Možnosti plánovania a vykonávania činnosti v tomto území upravuje 31, odst.4 zákona č.364/2004 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť Ochranné pásmo vodárenských zdrojov, ( 32 zákona č.364/2004 Z.z.) OP II. stupňa zaberá celú časť katastrálneho územia južne od úpravne vody v Demänovskej doline. d2. ochranné pásma Riešené územie je v dosahu týchto ochranných pásiem: ochranné pásma v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ochranné pásmo lesa (50m od hraníc lesných pozemkov) ochranné pásmo vodárenských zdrojov II. stupňa podľa 32 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, ktoré zaberá celú časť katastrálneho územia južne od úpravne vody v Demänovskej doline. d3. chránené územia územie európskeho významu sústavy NATURA 2000: SKUEV Ďumbierske Nízke Tatry zasahuje do riešeného územia v severnej časti na ploche lesného pozemku v odstupe asi 60m od navrhovanej zástavby rekreačných chát. 13

14 chránené vtáčie územie Nízke Tatry (SKCHVÚ 018 Nízke Tatry) zasahuje do riešeného územia v severnej časti na ploche lesného pozemku v odstupe asi 60m od navrhovanej zástavby rekreačných chát. chránené územie NAPANT Nízke Tatry celé riešené územie zóny patrí do národného parku, kde platí 3. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona 543/2002 Z.z. chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Nízke Tatry východná časť. Možnosti plánovania a vykonávania činnosti v tomto území upravuje 31, odst.4 zákona č.364/2004 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť v dotyku na severozápadnej hranici riešeného územia s Národnou prírodnou rezerváciou (NPR) Demänovská dolina v odstupe asi 2,2km s Národnou prírodnou pamiatkou (NPP) Demänovské jaskyne v rámci Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) okresu Liptovský Mikuláš v rámci ÚSES sa na ÚPN-Z G vzťahuje Biokoridor regionálneho významu hydricko-terestrický biokoridor toku rieky Demänovka d4. stavebné uzávery nie sú d5. iné rozhodnutia štátnych orgánov a obcí nie sú d6. kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia Za účelom posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti Obnovenie prepojenia Chopok sever Chopok juh a dobudovanie lyžiarskeho strediska Jasná Chopok juh na cestnú dopravu bola v r.2010 vypracovaná : analýza dopravnej situácie v dotknutom území prognóza dopravy pre rok 2030 rast intenzity dopravy podľa SSC predikcia intenzity AD od pripravovaných aktivít superiórna prognóza dopravy posúdenie dopravnej kapacity navrhovaných parkovísk posúdenie potreby zmeny deľby dopravnej prace v prospech VHD posúdenie priepustnosti cesty II/584 v úseku od D1 a od I/72 vrátane medziúseku od križovatky s cestou III/ po Trangošku V rámci tohto dokumentu bolo posúdené aj riešené územie chatovej osady ICHR Repiská. Výsledky posúdenia boli rešpektované pri návrhu dopravného riešenia. Navrhované verejné technické vybavenie územia vychádza z jestvujúcich podmienok umiestnenia inžinierskych sietí. Podrobnejšie v kapitole e). d7. obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskej pôdy Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z. sú v zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce Demänovská dolina podľa kódu bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) tieto pôdy: , , , a Na riešenom území sa nenachádza najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda. Plánovanou výstavbou bude dotknutá poľnohospodárska pôda s číslom BPEJ a , skupina 9. 14

15 Lokalita číslo Katastrálne územie 4. Demänovská Dolina Funkčné využitie Výmera lokality celkom (ha) Zdroj: textová a grafická časť ÚPN-O Demänovská Dolina Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy Celkom Z toho (ha) Kód/skupina Výmera Vykonané investičné zásahy (ha) Užívateľ poľnohospodárskej pôdy BPEJ (ha) OV 4,64 4, /9 4,64 - Urbárske spoločenstvo d8. obmedzenia vyplývajúce z ochrany lesnej pôdy Na časti lesného pozemku KN-C 2902/1 sa nachádza existujúca výstavba individuálnych rekreačných objektov. Táto plocha nebude v návrhu zahustená ďalšou výstavbou, preto nenavrhujeme vyňatie z lesnej pôdy. Časť plánovanej výstavby zasahuje do ochranného pásma lesa, ktoré je zo zákona č. 326 / 2005 Z.z. o lesoch 50 m od okrajov lesných pozemkov. Sprístupnenie lesných porastov prístupovými cestami sa nachádza mimo hranice riešeného územia. d9. obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych pamiatok Vzhľadom k tomu, že riešené územie sa nachádza na území národného parku NAPANT a spadá aj do biocentra národného významu Ďumbierske Nízke Tatry v zmysle Regionálneho územného systému ekologickej stability, dôjde v prípade realizácie výstavby k trvalému záberu pre budovy, odstavné plochy a obslužné komunikácie a tým k zníženiu celkovej plochy spomínaných prvkov. Keďže je rozšírenie zastavanej zóny obce už schválené v územnoplánovacej dokumentácii vyššieho stupňa (ÚPN obce Demänovská Dolina) odporúčame pri vlastnej realizácii a to najmä počas výstavby minimalizovať zásahy do okolitých pozemkov ako aj vo vlastnom priestore zóny. Práce je potrebné vykonávať s technikou v dobrom prevádzkovom stave, aby nedochádzalo k únikom škodlivých prípadne nebezpečných látok (napr. ropné produkty apod.) Odstavné plochy pre autá a všetky obslužné komunikácie je potrebné vybaviť účinným zberným systémom pre ropné látky, aby aj po vybudovaní zóny nedochádzalo k znečisťovaniu spodných vôd. Riešené územie nie je v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav pamiatkovým územím. 15

16 Pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre jednotlivé akcie v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi podmienku, že je potrebné vyjadrenie KPÚ Žilina, v oprávnených prípadoch s požiadavkou na zabezpečenie archeologického výskumu. Stavebník má povinnosť ohlásiť prípadný archeologický nález, podľa 40 Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v súlade s 127 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v prípade stavebnej činnosti a pri stavebnom konaní osloviť Krajský pamiatkový úrad so sídlom v Žiline. Na riešenom území sa nenachádzajú evidované kultúrne pamiatky. d10. Ochrana pred povodňami - rešpektovať zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami Navrhované objekty v riešenej lokalite budú umiestnené nad hladinu Q 50 ročnej veľkej vody. Potenciálnu protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových lokalít si zabezpečí investor stavebník na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou v ďalších stupňoch PD. d11. Zariadenie civilnej obrany Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej obrany ochranné stavby riešiť a zabezpečovať v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. V rámci projektovej dokumentácie pre projektovanú stavbu riešiť a zabezpečiť ukrytie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v ochranných stavbách úkrytoch podľa analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí v súlade s 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Ukrytie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti riešiť a zabezpečiť v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne. - rešpektovať zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva - rešpektovať vyhlášku č 532/2002 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany a vyhlášku 399/2012 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 11. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z. Riešené územie nie je záujmovým územím Ministerstva obrany SR - rešpektovať zákon č.319/2002 Z. z. o obrane SR e) urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb, najmä riešenie bývania, občianskej vybavenosti, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia 16

17 Miestna časť C (podľa ÚPN-O Demänovská Dolina) - Jaskyňa Slobody (815 m n.m.) a Repiská (845 m n.m m n.m.) sa skladá z vybavenosti CR, pre návštevníkov jaskyne. Časť Repiská reprezentuje zástavba v bočnej doline a tvorí ju súbor rekreačných chát a zariadení voľného i viazaného cestovného ruchu v pokojnejšom prostredí. Návrh ÚPN-O Demänovská dolina uvažuje v časti Repiská zachovať v príjemnom prostredí bočnej dolinky existujúce zariadenia hotelového typu s možnosťou ich prestavieb, s cieľom zvyšovania architektonickej kvality a technického vybavenia, s minimálnymi nárokmi na extenzívny rozvoj. Severovýchodne od týchto zariadení ÚPN-O umožňuje s umiestnením 15-tich chát ICHR, ktoré by doplnili už takéto existujúce zariadenia umiestnené v tomto území. Celková ubytovacia kapacita v tejto spoločnej miestnej časti by sa tak zvýšila o cca 85 lôžok, ktoré by pribudli k 244-tim existujúcim. Celková lôžková kapacita v lokalite by tak bola 329 lôžok. V ďalšom výhľade s rozvojom v tomto území neuvažujeme. Územie má fungovať ako kľudová rekreačná zóna. Plocha riešeného územia je vymedzená ako návrh plochy rekreácie a športovej vybavenosti. Vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská obsahuje 15 individuálnych chát s celkovou ubytovacou kapacitou 75 lôžok Počet miest na parkovanie je 15, z toho 1 miesto je uvažované zároveň aj pre imobilných. Sumárna tabuľka charakteristík chatovej osady ICHR Repiská Rozloha riešeného m² územia Počet navrhovaných chát 15 Celkový počet lôžok 75 Zastavaná plocha na 1125 m² teréne Počet miest na 15 parkovanie na teréne Spevnené plochy - vjazdy 827 m² Plocha komunikácií 1792 m² Počet parkovacích miest 1 vyhradených pre telesne postihnutých e1. riešenie bývania Vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada Repiská rieši 15 individuálnych rekreačných objektov, ktoré budú slúžiť na prechodné ubytovanie. Územný plán zóny G nerieši požiadavky na rozšírenie bytového fondu. K zvýšeniu počtu trvalo žijúcich obyvateľov nedôjde. e2. riešenie občianskej vybavenosti Územný plán zóny V nerieši požiadavky na rozšírenie občianskej vybavenosti. e3. riešenie verejnej dopravnej a technickej vybavenosti Siete technickej infraštruktúry a návrh prístupových cestných komunikácií napojenie zóny G na existujúci stav mimo riešeného územia bude predmetom samostatného územného konania. 17

18 Doprava Vypracoval: Ing. Martin Uličný Riešená lokalita bude dopravne napojená navrhovanou stykovou križovatkou na existujúcu prístupovú komunikáciu vedúcu k rekreačnému zariadeniu Hotel Repiská. Komunikačný systém navrhovanej lokality bude zložený z jednopruhových obojsmerných komunikácií vybavených výhybňami pre obchádzanie vozidiel. Kryt komunikácií je navrhovaný spevnený živičný. Voda z povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií bude odvádzaná do pozdĺžnych odvodňovacích priekop. Plochy statickej dopravy nebudú umiestnené na pozemkoch staviteľov jednotlivých rekreačných chát, ale na pozdĺžnych stojiskách umiestnených pri navrhovaných prístupových komunikáciach. Pohyb chodcov v riešenej lokalite bude umožnený po navrhovaných prístupových komunikáciách. Zásobovanie elektrickou energiou Vypracoval: Ing. Ján Kriško Súčasný stav v zásobovaní elektrickou energiou Riešené územie je v súčasnosti nezastavané. Napájanie lokality elektrickou energiou je navrhované z novovybudovaných podzemných káblových VN rozvodov realizovaných odbočením z VN linky prechádzajúcej predmetným územím. Pre pokrytie výkonovej potreby danej oblasti je navrhovaná kiosková trafostanica do 630kVA. Ochranné pásma Podľa zákona 251/2012 Z.z. 43: -ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-110kV vrátane je 1m po oboch stranách, -elektrická stanica s vnútorným vyhotovením: ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení Energetická bilancia riešeného územia V danej lokalite je predpokladaná individuálna výstavba rekreačných chát so stupňom elektrizácie C v zmysle STN Vykurovanie a ohrev teplej vody bude zabezpečené elektrickými spotrebičmi. SO01 SO15 Rekreačná chata Výkonová bilancia pre jeden objekt: Inštalovaný príkon 28,5 kw Osvetlenie 1,5 kw Ohrev TÚV 2,0 kw El. vykurovanie 15,0 kw Spotrebiče 10,0 kw Súčasnosť: 0,7 Súčasný príkon: 19,95 kw 18

19 Výkonová bilancia všetkých objektov: Inštalovaný príkon SO01-SO15 427,5 kw Súčasnosť: β15 0,41 Súčasný príkon: 175 kw Potrebný príkon zdroja el. energie: N = 175 / 0,7 = 250 kva Výkon zdroja T1 je navrhovaný najbližší vyšší: 400 kva Predpokladaná ročná spotreba el. energie v danej lokalite: E=0,175 GWh Rozvody nízkeho napätia Podzemné distribučné káblové NN rozvody napájané z novej kioskovej trafostanice budú prevedené káblami AYKY-J 3x mm 2, AYKY-J 3x120+70mm 2 zoslučkovaním cez jednotlivé skrine SR a AYKY-J 4x70mm 2 pre pripojenie existujúceho NN kábla v tejto oblasti. Vo výkopových ryhách budú spoločné s káblovým vedením uložené uzemňovače pre jednotlivé skrine SR. Prípojky NN pre jednotlivé odberné miesta budú napájané zo skríň SR samostatne pre každý objekt káblovým vedením. Meranie spotreby el. energie pre jednotlivé objekty bude umiestnené na hranici pozemku resp. na verejne prístupnom mieste. Elektromerové rozvádzače budú vybavené priamym meraním. V objektoch s elektrickým ohrevom teplej vody a elektrickým vykurovaním budú spotrebiče ovládané prijímačom HDO umiestneným v elektromerových rozvádzačoch. Rozvody vysokého napätia Podzemné distribučné káblové VN rozvody napájané zasľučkovaním z existujúceho VN káblového vedenia, budú prevedené káblami 3x22-AXEKVC(AR)E 1x240/25mm 2. Vo výkopových ryhách budú spoločné s káblovým vedením uložené uzemňovače. Rozvody vonkajšieho osvetlenia Podzemné káblové VO rozvody napájané z novej kioskovej trafostanice budú prevedené káblami CYKY-J 5x10 mm 2, osvetľovacie telesá budú umiestnené na stožiaroch vedľa navrhovanej komunikácie. Káblové vedenie VO budú vedené v spoločných výkopových ryhách s káblovým vedením NN a VN. Telekomunikácie Nerieši sa Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Vypracoval: Ing. Maroš Salva Miestna časť C (podľa ÚPN-O Demänovská Dolina) - Jaskyňa Slobody (815 m n.m.) a Repiská (845 m n.m m n.m.) sa skladá z vybavenosti CR, pre návštevníkov jaskyne. Časť Repiská reprezentuje zástavba v bočnej doline a tvorí ju súbor rekreačných chát a zariadení voľného i viazaného cestovného ruchu v pokojnejšom prostredí. Návrh ÚPN-O Demänovská dolina uvažuje v časti Repiská zachovať v príjemnom prostredí bočnej dolinky existujúce zariadenia hotelového typu s možnosťou ich prestavieb, s cieľom zvyšovania architektonickej kvality a technického vybavenia, s minimálnymi nárokmi na extenzívny rozvoj. 19

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s., Odbor Projekty A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. Identifikačné údaje Názov stavby : Spišská Stará Ves - úprava NN siete a DP na ul. Štúrovej Miesto stavby (k.ú.) : Spišská Stará Ves Okres : Kežmarok Kraj : Prešovský Charakter

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Audit verejného osvetlenia obce Špačince

Audit verejného osvetlenia obce Špačince Audit verejného osvetlenia obce Špačince Dátum spracovania: Január 2015 Obsah: 1. Základné údaje o obci... - 3-2. Ciele a rozsah auditu... - 4-2.1. Popis súčasného stavu... - 4-2.2. Technická špecifikácia

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007, Strana 3752 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka 221 524 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti Ministerstvo

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS)

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) 1 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY 2. TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU A PRIPOJENIA

Διαβάστε περισσότερα

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa)

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE MLÁDEŽE 1, NITRA PRÍPRAVA A REALIZÁCIA STAVIEB študijný odbor (pomôcka pre učiteľa) Vypracovala: Ing. Ľ. Halamová upravené 1 1. ÚVOD DO PREDMETU (2) 1. Význam a úloha stavebníctva

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Hromadná osobná doprava

Hromadná osobná doprava Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Cestná doprava Hromadná osobná doprava Zadanie č. 30 Číslo krúžku: 1121A Školský rok: 2012/2013 Meno: Bc. Jozef Frolo Zadanie

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 911 01 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ Júl 2006 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt

INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby. Elektro STUPEŇ: Realizačný projekt P R O J E K T TECHNICKÉHO RIEŠENIA E L E K T R O Č A S Ť INVESTOR: Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56 AKCIA: ČASŤ: STUPEŇ: Rekonštrukcia trafostanice 216/ts/zilina_cestne.stavby Elektro Realizačný

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupina produktov: Plynové infražiariče 2. Akčný

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu

1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu 1. Metódy postupu výstavby (6) 1. Stavebníctvo a jeho vplyv na hospodárstvo štátu Prvoradou úlohou stavebníctva je účinnejšie presadzovanie výsledkov technického rozvoja, racionalizácie, robotizácie do

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 6. 9. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 8. 9.2016 do: 31.12.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 248 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Záverečná správa Október 2006 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky Objednávateľ:

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 234/2014 Znalec: Ing.Ladislav Augustinič, Cerovská 39, 900 81 Šenkvice, ev.č.914032 mobil: 0903 056 307 e-mail:augustinic@post.sk Zadávateľ: Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja mesta,

Διαβάστε περισσότερα

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH 1. Identifikácia organizácie 2 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 4 3. Kontrakt ŠGÚDŠ

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby

Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 7/2008 TECHNICKÉ PODMIENKY Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinnosť od:

Διαβάστε περισσότερα

o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného

o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom, zabezpečeného plombou SSE-D, alebo

Διαβάστε περισσότερα

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE 1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE Texty obsahujú vybrané state z: Dzubák: Vodné hospodárstvo (1985), www.enviro.gov.sk, Metodiky vodohospodárskych bilancií a Monitoringu vôd SHMÚ (www.enviro.gov.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie

Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Spracovateľ zámeru Pavol Šoltis Za Kalváriou 3, 080 01 Prešov Prešov,

Διαβάστε περισσότερα

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ:

AKCIA: OBJEKT: PROFESIA: INVESTOR: Osvedčenie č. 47/1/2006-EZ-P-E1-A,B. Osvedčenie č. 066/1/2008-EZ-P-E2-A STUPEŇ: A ) T E C H N I C K Á S P R Á V A AKCIA: BYTOVÝ DOM - HEAVEN OBJEKT: HLAVNÝ OBJEKT PROFESIA: ELEKTROINŠTALÁCIA MIESTO STAVBY: KAZANSKÁ UL., BRATISLAVA, P.Č. 5265/1, 5265/2, 5266/1, 5266/2 INVESTOR: HEAVEN

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Kremičitý piesok 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE MESTO PÚCHOV VZN č.: 2 / 2005 Strana / Počet strán: 1 / 45 VZN č.: 2 / 2005 KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE VZN nadobúda platnosť dňom:... 2005 Uznesenie MsZ č.: 58/2005 zo dňa 6.7.2005

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal 1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal 1.3 Po et obyvate

Διαβάστε περισσότερα

HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV. Galanta. Zámer

HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV. Galanta. Zámer HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV Galanta Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Navrhovateľ

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα