ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο"

Transcript

1 Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Α.Π.Θ. (.Μ.Ζ.Β.Δ.)

2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΗΔ Ιανουάριος 2006 EPBD 2002/91 : Δλεξγεηαθή Απόδνζε θηεξίσλ Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θηεξίνπ (ΠΔΑ), Διάρηζηεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο (Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ΓΔΑ θηεξίνπ) θαη ζπζηάζεηο γηα νηθνλνκηθά απνδεθηέο βειηηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζε λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηήξηα, Σαθηηθή επηζεώξεζε ιεβήησλ & εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ. 2006/32 : Δλεξγεηαθή απόδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε: ηόρνο: ε κείσζε ηεο ηειηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο ζην 9% ζε δηάζηεκα 9 εηώλ από ηελ ηζρύ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απαηηνύληαη:

3 Μάιος 2008 «Μέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» τος Υποςπγείος Ανάπτςξηρ (ΦΔΚ 89/Α /5/2008) Αλαζεώξεζε EPBD 2010/31 : Δλεξγεηαθή απόδνζε θηεξίσλ Κηήξηα κε ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηηο βαζηθέο ρξήζεηο, κέρξη ην 2020 (2018 γηα ηα δεκόζηα θηήξηα). Θέζπηζε λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε, Πξνώζεζε ηερλνινγηώλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κέζσ νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ, ύζηαζε θνξέα ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ.

4 ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΜΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΓΗΑ ΚΣΖΡΗΑ ΝΟΜΟ 3661 (ΦΔΚ 89/Α /5/2008) ηνπ ΤΠ.ΑΝ. «Μέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Μεηαμύ άιισλ ν λόκνο πξνβιέπεη: Σνλ θαζνξηζκό ηεο γεληθήο δνκήο ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ θηεξίσλ - ΚΔλΑΚ. Δθδόζεθε ζηηο 9 Απξηιίνπ 2010 (ΦΔΚ 407/ ) Όια ηα λέα θαη ηα ξηδηθά αλαθαηληδόκελα πθηζηάκελα θηήξηα (από 50κ2 θαη κεγαιύηεξα βάζεη ηνπ Ν.3851/6-2010), πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο. Γηα ηα παξαπάλσ θηήξηα ππνβάιιεηαη Δλεξγεηαθή Μειέηε θαη κε ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, εθδίδεηαη Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο κέγηζηεο ρξνληθήο ηζρύνο ηα 10 ρξόληα.

5 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EPBD 2002/91/EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ KENAK - ΥΕΚ 407/Β 9/4/2010 Οξίδεηαη κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηεξίσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ ησλ θηεξίσλ γηα ΘΦΚ, θσηηζκό θαη ΕΝΥ. Καζνξίδνληαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε λέσλ θηεξίσλ θαη νη θαηεγνξίεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμήο ησλ. Καζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ησλ θηεξίσλ, ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξηαθνύ θειύθνπο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ Ζ/Μ εγθ/ζεσλ γηα κειέηε λέσλ θηεξίσλ θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελσλ. Οξίδεηαη ην πεξηερόκελν ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηεξίσλ. Καζνξίδεηαη ε κνξθή ηνπ ΠΔΑ : Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο. Καζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ ησλ θηεξίσλ, ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνύ.

6 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EPBD 2002/91/EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ Ν ΥΕΚ 85/Α 4/6/2010 Άξζξν 10 Δθαξκνγή ΑΠΔ ζηα θηήξηα (ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ N. 3661/2008) Κάιπςε 60% ησλ αλαγθώλ ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα, ΑΠΔ, ή πςειήο απφδνζεο Α/Θ, γηα λέα θηήξηα απφ Νέα θηήξηα ζα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο πξσηνγελνύο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο από ΑΠΔ, ΖΘ, ηειεζέξκαλζε, πςειήο απόδνζεο Α/Θ από 2020 (γηα ηα δεκόζηα θηήξηα απφ 2015) Γηεμαγσγή ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο θαη έθδνζεο ΠΔΑ ζε ηκήκα ηνπ θηεξίνπ, πρ νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο - δηακεξίζκαηα Γπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ ζε θηήξηα θαηνηθηψλ, κέζσ εηδηθψλ Πξνγξακκάησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) γηα πξνγξάκκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε νηθίεο

7 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EPBD 2002/91/EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ KENAK - ΥΕΚ 407/Β 9/4/2010 Διάρηζηεο απαηηήζεηο ΝΔΨΝ θηεξίσλ (Δλεξγεηαθή Καηεγνξία Β) 1.Πρωηογενής ενέργεια κηηρίοσ αναθοράς (Κ.Α.) 2.Ίδια ηοσλάτιζηον ηετνικά ταρακηηριζηικά με Κ.Α.

8 Δπίζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ εθδφζεθε ε Δγθχθιηνο «Δθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ )» (νηθ. 1603/ ). Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεραληθψλ παξαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΔΚΑ Υπφδεηγκα Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη Λίζηα Διέγρνπ Δθαξκνγήο Διάρηζησλ Απαηηήζεσλ γηα ηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία. Τν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 100/2010 «Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο Κηηξίσλ, Λεβήησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ» (ΦΔΚ 177/Α/ ).

9 ΔΞΑΗΡΔΔΗ Από ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (Π.Δ.Α) εμαηξνύληαη νη αθόινπζεο θαηεγνξίεο θηεξίσλ: Κηήξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην λόκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο αμίαο ηνπο. Κηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ρώξνη ιαηξείαο ή ζξεζθεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Με κόληκα θηήξηα, ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο κε βάζε ην ζρεδηαζκό ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Δξγαζηήξηα

10 Κηήξηα αγξνηηθώλ ρξήζεσλ- πιελ θαηνηθηώλ- κε ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο Απηνηειή θηήξηα, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ πελήληα (50)m 2 Χο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη κόλν νη κεγάιεο βηνκεραληθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο & όρη νη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληώλ κε ρξήζε γξαθείσλ. Δπίζεο σο εξγαζηήξηα ραξαθηεξίδνληαη κόλν ηα επηζηεκνληθά & εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ θάησ από εηδηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. εξγαζηήξηα βηνινγηθώλ ή ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ, θαζαξνί ρώξνη, θ.α.).

11 ΣΔΥΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΣΔΔ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΟΓΖΓΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Κ.Δλ.Α.Κ. Έγθξηζε Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. (ΦΔΚ ) 1. ΣΟΣΔΔ /2010 «Αλαιπηηθέο Δζληθέο Πξνδηαγξαθέο Παξακέηξσλ γηα ηνλ Τπνινγηζκό ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηεξίσλ θαη ηελ Έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο» 2. ΣΟΣΔΔ /2010 «Θεξκνθπζηθέο Ηδηόηεηεο Γνκηθώλ Τιηθώλ & Έιεγρνο ηεο Θεξκνκνλσηηθήο Δπάξθεηαο ησλ Κηεξίσλ» 3. ΣΟΣΔΔ /2010 «Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα Διιεληθώλ Πεξηνρώλ» 4. ΣΟΣΔΔ /2010 «Έληππα Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξήζεσλ Κηεξίσλ, Λεβήησλ, Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο & Κιηκαηηζκνύ & Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο Οδεγίεο πκπιήξσζεο»

12 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ηόρνη ηεο ηερληθήο νδεγίαο είλαη: Ο πεξηνξηζκόο ησλ ιαλζαζκέλσλ ππνινγηζκώλ ιόγσ εζθαικέλεο / ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηνπ κειεηεηή/επηζεσξεηή. Ο θαζνξηζκόο θαη ε παξακεηξνπνίεζε (πηλαθνπνίεζε) ησλ δεδνκέλσλ πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ επηζεσξεηή θαη πεξηνξηζκό ηεο δηάξθεηαο δηεμαγσγήο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο. Ο θαζνξηζκόο ησλ δηαθόξσλ δηαδηθαζηώλ εθηίκεζεο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνο επηζεώξεζε θηεξίνπ, π.ρ. θαηάζηαζε θηεξηαθνύ θειύθνπο. Ο ιεπηνκεξήο θαζνξηζκόο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο γηα θάζε ρξήζε θηεξίνπ. Ο θαζνξηζκόο ελδεηθηηθώλ ηηκώλ γηα πηζαλά ζελάξηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.

13 ΣΟΣΕΕ /2010 ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΕΝΣΤΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΣΩΝ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Αλαιπηηθέο νδεγίεο ζπγθέληξσζεο θαη ειεθηξνληθήο θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ γηα: Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Λεβήησλ, Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο, Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ, φπσο επίζεο θαη γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) θηηξίνπ. Ο Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ηνπ θηηξίνπ ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ πεξηιακβάλεη ην Έληππν Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Κηηξίνπ. Τν έληππν δηεπθνιχλεη ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζπιινγή, νξγάλσζε θαη εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ. Τν έληππν πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απφ απηά πνπ ηειηθά απαηηνχληαη απφ ην ινγηζκηθφ.

14 ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ, 1.0 Ο ππξήλαο ησλ ππνινγηζκψλ βαζίδεηαη ζην πξνυπάξρνλ ινγηζκηθφ EPA-NR, έθδνζε , Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Intelligent Energy - Europe, 17ε Γ.Γ. ηεο Δ.Δ. EIE/04/125/S , ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε θαηάιιεια ψζηε λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο εζληθέο απαηηήζεηο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ θαη ΤΟΤΔΔ. EPA-NR EBM-Consult (NL) Arsenal (AU) CSTB (FR) ENEA (IT) Fraunhofer (DE) TNO (NL) NOA (GR) OOI (AU) SBI (DK)

15 ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ, 1.0 Μεληαίνη ππνινγηζκνί Όιεο νη επηθάλεηεο αλαθέξνληαη ζε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο. Πνιπδσληθφ θηίξην Γελ ππάξρεη ζεξκηθή ζχδεπμε κεηαμχ ησλ δσλψλ Με ζεξκαηλφκελνη ρψξνη & Ζιηαθνί ρψξνη: ηκήκαηα ηνπ θειχθνπο κεηαμχ ησλ δσλψλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο

16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 1. Γηαρσξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζε ΕΨΝΔΣ. 2. Καηαγξαθή γεσκεηξίαο θηηξίνπ (επαιήζεπζε ζρεδίσλ). 3. Καηαγξαθή δνκηθψλ ζηνηρείσλ θηηξίνπ. 4. Έιεγρνο Αεξνζηεγαλφηεηαο αλνηγκάησλ. 5. Καηαγξαθή ζπζηεκάησλ Ζιηνπξνζηαζίαο, Δκπνδίσλ, θ.α. 6. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Θέξκαλζεο. 7. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Εεζηνχ Νεξνχ Φξήζεο 8. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Χχμεο 9. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Αεξηζκνχ. 10. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Ύγξαλζεο 11. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Φσηηζκνχ 12. Καηαγξαθή ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνπαξαγσγήο απφ Φ/Β, ή/θαη ΣΖΘ. 13. Δληνπηζκφο / Υπφδεημε απαηηνχκελσλ επεκβάζεσλ - Πξνηάζεηο

17 ΔΙΑΦΩΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΟΤ Ε ΖΩΝΕ Παξάκεηξνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηαθνξεηηθψλ δσλψλ : Φξήζε (επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο, εζσηεξηθά θέξδε, σξάξην θ.α.). Δμσηεξηθά θνξηία. Αλάινγα κε ηα ειηαθά θέξδε (π.ρ. ρψξνη δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ). Τχπνο θαη ξπζκφο αεξηζκνχ. Οη ρψξνη κε κεραληθφ αεξηζκφ πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο ρψξνπο κε κφλν θπζηθφ αεξηζκφ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ρψξνη κε κεραληθφ αεξηζκφ έρνπλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αεξηζκνχ πξέπεη επίζεο λα ρσξηζηνχλ ζε δψλεο. Σπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Όηαλ δηαθνξεηηθνί ρψξνη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζπληζηάηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε δψλεο.

18 ΔΟΜΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟ ΘΔΡΜΗΚΖ ΕΧΝΖ ΜΖ ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟ ΥΧΡΟ ΖΛΗΑΚΟ ΥΧΡΟ ΤΓΡΔΤΖ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ, ΑΡΓΔΤΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΖΘ ΦΒ ΑΓ ΚΔΛΤΦΟ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΔΛΤΦΟ ΚΔΛΤΦΟ

19 ΔΟΜΗ ΚΣΙΡΙΟΤ Αλά δώλε : Κέιπθνο Αδηαθαλείο επηθάλεηεο πξνο εμσηεξηθό αέξα (Σνίρνο, Οξνθή, Ππισηή, Πόξηα) Γηαθαλείο επηθάλεηεο (Αλνηγόκελεο, Με αλνηγόκελεο) Δπηθάλεηεο ζε επαθή κε έδαθνο (Σνίρνο, Γάπεδν) Δζσηεξηθέο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο (Αδηαθαλείο (..), Γηαθαλείο (..)) Παζεηηθά ειηαθά Άκεζνπ θέξδνπο πζηήκαηα Θέξκαλζε (Παξαγσγή, Γηαλνκή, Σεξκαηηθά, Βνεζεηηθά) Φύμε (Παξαγσγή, Γηαλνκή, Σεξκαηηθά, Βνεζεηηθά) ΕΝΥ (Παξαγσγή, Γηαλνκή, Σεξκαηηθά) Ύγξαλζε (Παξαγσγή, Γηαλνκή, Σεξκαηηθά) ΚΚΜ (Θέξκαλζε, Φύμε, Ύγξαλζε, Βνεζεηηθά) Φσηηζκόο (γηα ηξηηνγελή ηνκέα) Ζιηαθόο ζπιιέθηεο

20 ΔΟΜΗ ΚΣΙΡΙΟΤ Γηα θάζε θηίξην κπνξνχκε λα νξίζνπκε Τνπιάρηζηνλ 1 Εψλε (ζεξκαηλφκελνο ρψξνο) Καλέλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Με Θεξκαηλφκελνπο Φψξνπο Καλέλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Ζιηαθνχο Φψξνπο Καλέλα ή πεξηζζφηεξα Φ/Β ζπζηήκαηα Καλέλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ΣΖΘ Γηα θάζε δώλε κπνξνχκε λα νξίζνπκε Κακία ή πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο Έλα (1) ζχζηεκα ζέξκαλζεο Έλα (1) ζχζηεκα ςχμεο Έλα (1) ζχζηεκα χγξαλζεο Έλα (1) ζχζηεκα ΕΝΦ Κακία ή πεξηζζφηεξεο ΚΚΜ (ηνπιάρηζηνλ κηα (1) γηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα) Μέρξη έλα (1) ειηαθφ ζπιιέθηε (γηα ΕΝΦ ή/θαη ζέξκαλζε ρψξσλ) Έλα (1) ζχζηεκα θσηηζκνχ (γηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα) Γηα θάζε ζύζηεκα ζέξκαλζεο/ςύμεο/ύγξαλζεο/ενυ αλά δψλε δειαδή γηα φιε ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη απφδνζεο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε Έλα (1) ή πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα παξαγσγήο (π.ρ. ιέβεηα, αληιία ζεξκφηεηαο) Έλα (1) ζχζηεκα δηαλνκήο Έλα (1) ζχζηεκα εθπνκπήο Έλα (1) ή πεξηζζφηεξα βνεζεηηθά ζπζηήκαηα

21 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΡΖΔΗ! Καζνξηζκόο ηειηθώλ ρξήζεσλ θηεξίσλ, ζύκθσλα κε ηνλ θηεξηνδνκηθό θαλνληζκό. Βαζηθέο θαηεγνξίεο θηεξίσλ Καηνηθίαο Πξνζσξηλήο δηακνλήο Σπλάζξνηζεο θνηλνχ Δθπαίδεπζεο Υγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο Σσθξνληζκνχ Δκπνξίνπ Γξαθείσλ Βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο Απνζήθεπζεο Σηάζκεπζεο απηνθηλήησλ & πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ Υξήζεηο θηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία (θηήξην κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα). Ξελνδνρείν, μελψλαο, νηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο. Φψξνο ζπλεδξίσλ, ρψξνο εθζέζεσλ, κνπζείν, ρψξνο ζπλαπιηψλ, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, αίζνπζα δηθαζηεξίσλ, θιεηζηφ γπκλαζηήξην, θιεηζηφ θνιπκβεηήξην, εζηηαηφξην, δαραξνπιαζηείν, θαθελείν, ηξάπεδα, αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Νεπηαγσγείν, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θξνληηζηήξην. Ννζνθνκείν, θιηληθή, αγξνηηθφ ηαηξείν, πγεηνλνκηθφο ζηαζκφο, θέληξν πγείαο, ηαηξείν, ςπρηαηξείν, ίδξπκα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο παζρφλησλ, νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν, βξεθηθφο ζηαζκφο, παηδηθφο ζηαζκφο. Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή. Καηάζηεκα, εκπνξηθφ θέληξν, αγνξάο θαη ππεξαγνξάο, θαξκαθείν, θνπξείν θαη θνκκσηήξην, ηλζηηηνχην γπκλαζηηθήο. Γξαθείν, βηβιηνζήθε. Σπλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ, βαθείν, μπινπξγείν, παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ, θαζαξηζηήξην, ζηδεξσηήξην, νξγαλσκέλν πιπληήξην ελδπκάησλ, απηνηειέο θέληξν κεραλνγξάθεζεο. Γεληθή απνζήθε, απνζήθε θαηαζηήκαηνο, απνζήθε κνπζείνπ. Σηάζκεπζε απηνθηλήησλ, δηθχθισλ ή ηξηθχθισλ, πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, πιπληήξην απηνθηλήησλ. 1. Σε πεξίπησζε εληαίαο ρξήζεο θηεξίνπ επηιέγεηαη κία απφ ηηο θαζνξηζκέλεο ρξήζεηο. 2. Σε πεξίπησζε κεηθηήο ρξήζεο θηεξίνπ, (π.ρ. πνιπθαηνηθία κε θαηαζηήκαηα ζην ηζφγεην) εθδίδεηαη έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε ρξήζε. 3. Σε πεξίπησζε πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θηεξίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, ηφηε αληηκεησπίδεηαη βάζεη ηεο ιεηηνπξγηθά πιεζηέζηεξεο θαηεγνξίαο.

22 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΘΔΡΜΗΚΔ ΕΧΝΔ ΚΣΖΡΗΟΤ Καζνξηζκόο ζεξκηθώλ δσλώλ θηεξίνπ (ΔΝ ISO 13790:2008), επηβάιιεηαη όηαλ: 1. Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ δηαθέξεη πάλσ από 4 ν K. 2. Τπάξρνπλ ρώξνη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε / ιεηηνπξγία. Γηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνύ (ζεξκνθξαζία, αλαλέσζε αέξα θ.ά.). 3. Τπάξρνπλ ρώξνη ζην θηήξην, κε εληειώο αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα ΘΦΚ θαη γεληθά απηόλνκε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. 4. Τπάξρνπλ ρώξνη ζην θηήξην πνπ παξνπζηάδνπλ πνιύ κεγάιεο ζπλαιιαγέο ελέξγεηαο (π.ρ. εζσηεξηθά ή/θαη ειηαθά θέξδε, ζεξκηθέο απώιεηεο). 5. Τπάξρνπλ ρώξνη, ζηνπο νπνίνπο ην ζύζηεκα ηνπ κεραληθνύ αεξηζκνύ θαιύπηεη ιηγόηεξν από ην 80% ηεο επηθάλεηαο θάηνςεο ηνπ ρώξνπ. 6. Υώξνη κε ζπλνιηθό όγθν κηθξόηεξν ηνπ 10% ζην ζύλνιν ηνπ θηεξίνπ ή θαη θαηαλάισζε κηθξόηεξε ηνπ 10% ηνπ ζπλόινπ ηνπ θηεξίνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίδνληαη σο απηόλνκεο ζεξκηθέο δώλεο.! Πξνζνρή : Σκήκαηα θηεξίνπ πνπ ζηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε ζα εμεηαζζνύλ αλεμάξηεηα (ζα εθδνζνύλ μερσξηζηά Π.Δ.Α.), πξέπεη αλ εμεηαζζνύλ αλεμάξηεηα θαη ζηελ Δλεξγεηαθή Μειέηε (όρη σο μερσξηζηέο ζεξκηθέο δώλεο αιιά σο αλεμάξηεηεο ρξήζεηο ζε όηη αθνξά ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηάηαμε.

23 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΘΔΡΜΗΚΔ ΕΧΝΔ ΚΣΖΡΗΟΤ Γεληθνί βαζηθνί θαλόλεο θαζνξηζκνύ ζεξκηθώλ δσλώλ θηεξίνπ: - Ο δηαρσξηζκόο ηνπ θηεξίνπ λα γίλεηαη ζην κηθξόηεξν δπλαηό αξηζκό δσλώλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδεηαη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ. - Καηά ηε κειέηε ή ηελ επηζεώξεζε ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεξκηθώλ δσλώλ λα γίλεηαη θαηαγξάθνληαο ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ. - Σκήκαηα ηνπ θηεξίνπ κε όγθν κηθξόηεξν από ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπ θηεξίνπ λα εμεηάδνληαη εληαγκέλα ζε άιιεο ζεξκηθέο δώλεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηκήκαηα κε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε < ηνπ 10% ηνπ θηεξίνπ. - Ζ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκώλ δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ θηεξίνπ ζε πεξηζζόηεξεο ζεξκηθέο δώλεο.

24 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΘΖΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Σππηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ρώξσλ: ζεξκνθξαζία, πγξαζία, λσπόο αέξαο, επίπεδα θσηηζκνύ, 1. Καζνξίζηεθαλ γηα θάζε ρξήζε θηεξίνπ νη ηππηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηνπο ππνινγηζκνύο αλεμάξηεηα από ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 2. Ο θαζνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ έγηλε βάζεη ησλ επξσπατθώλ πξνηύπσλ θαη ησλ ελ ηζρύ ηερληθώλ νδεγηώλ γηα ηε δηαζηαζηνιόγεζε ησλ Ζ-Μ : Θεξκνθξαζία, πγξαζία, απαηηνύκελνο λσπόο αέξαο ΔΝ ISO Δπίπεδα θσηηζκνύ θηεξίνπ αλαθνξάο (55lm/W) ΔΝ ISO 12464

25 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ Δπηζεώξεζε : Γηα θηήξηα πξηλ ην 1999, θαζνξίδεηαη ην πνζνζηό θέξνληνο νξγαληζκνύ αλάινγα κε ην ύςνο θαη ηνλ ηύπν θηεξίνπ. Πξνζαλαηνιηζκόο θηεξίνπ (ζύκβαζε).

26 Γεσκεηξία θηεξίνπ: γξακκηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ ζηνηρείσλ θηεξίνπ (ηνηρνπνηίεο, θνπθώκαηα, ύςνο, όγθνο, θ.α.) πξνζαλαηνιηζκόο θηεξίνπ. Γηαδηθαζία απνηύπσζεο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ 1. Παξάδνζε αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ ζηνλ επηζεσξεηή. 2. Δπνπηηθόο δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο γεσκεηξίαο από επηζεσξεηή. 3. Καηαγξαθή ζεκαληηθώλ απνθιίζεσλ γεσκεηξίαο θηεξίνπ (π.ρ. εκηππαίζξηνη). Αλ ππάξρεη κεγάιε απόθιηζε ζρεδίσλ θηεξίνπ, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε, ζρέδηα πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (as built).!!! εκεία Πξνζνρήο Υξήζε εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ, Ζ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα δύν ζεξκηθώλ δσλώλ δελ πεξηγξάθεηαη (αδηαβαηηθή), Ζ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κεηαμύ κηαο ζεξκηθήο δώλεο θαη ελόο ΜΘΥ πεξηγξάθεηαη (ινγηζκηθό), κε ζεξκαηλόκελνη ρώξνη πεξηγξάθνληαη κε όια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπο (ππνινγίδεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο δελ ζεσξείηαη ζηαζεξό ην Γt όπσο ζηνλ ΚΘΚ), κεζνηνηρίεο κε όκνξα θηήξηα : εμσηεξηθέο επηθάλεηεο γηα έιεγρν ζεξκ.επάξθεηαο, αιιά αδηαβαηηθέο ή δηαρσξηζηηθέο γηα ελεξγεηαθή θαηάηαμε - επηζεώξεζε.

27 Υαξαθηεξηζηηθά δνκηθώλ ζηνηρείσλ θηεξίνπ, πνπ θαζνξίδνληαη : Θεξκνπεξαηόηεηα, Θεξκνγέθπξεο, Θεξκνρσξεηηθόηεηα, Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ πληειεζηέο αλάθιαζεο θαη εθπνκπήο, πληειεζηήο ειηαθώλ θεξδώλ παινπηλάθσλ, Δθηίκεζε γηα παιηέο θηεξηαθέο θαηαζθεπέο (επηζεώξεζε).

28 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ Υαξαθηεξηζηηθά δνκηθώλ ζηνηρείσλ: ζεξκνπεξαηόηεηα, ζεξκνγέθπξεο. Νέα θηήξηα Διέγρεηαη ε εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη ιακβάλνληαη νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ελεξγεηαθή κειέηε. Γηαθνξεηηθά πξέπεη λα γίλεη επαλεθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. Τθηζηάκελα θηήξηα Γηάθξηζε ζε δύν θαηεγνξίεο : πξηλ ην 1980 (εθαξκνγή ΚΘΚ) θαη από ην 1980 κέρξη ζήκεξα (ηζρύο ΚΘΚ). Γηαθξίλνληαη 3 θαηεγνξίεο θηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνκνλσηηθή ηνπο επάξθεηα. 1 ε : ζε θηήξηα ρσξίο θακία ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία, 2 ε : ζε θηήξηα κε κεξηθή ή πιεκκειή ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία, 3 ε : ζε θηήξηα κε πιήξε ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Θ.Κ. ή ηνλ Κ.Δλ.Α.Κ.

29 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ Αεξηζκόο: δηείζδπζε αέξα, θπζηθόο αεξηζκόο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αεξηζκνύ ηνπ θηεξίνπ ιακβάλνληαη ππόςε μερσξηζηά: ν αεξηζκόο από ηηο δηαθπγέο αέξα ιόγσ αεξνζηεγαλόηεηαο ηνπ θηεξίνπ (δηείζδπζε αέξα από ραξακάδεο θνπθσκάησλ θ.ά.), από ηε ρξήζε θπζηθνύ αεξηζκνύ γηα ηελ επίηεπμε άλεησλ θαη πγηεηλώλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό, θαη από ηε ρξήζε κεραληθνύ αεξηζκνύ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάινγε δηάηαμε.

30 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ Αεξηζκόο: δηείζδπζε αέξα, θπζηθόο αεξηζκόο. Ο θπζηθόο αεξηζκόο εθαξκόδεηαη κόλν ζηηο θαηνηθίεο, ηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα νη απαηηήζεηο ζε λσπό αέξα ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό, θαιύπηνληαη από ζύζηεκα κεραληθνύ αεξηζκνύ.! Αθόκε δειαδή θαη αλ ππάξρεη ζρεδηαζκόο γηα θπζηθό αεξηζκό, απηόο δελ ιακβάλεηαη ππόςε ζηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε (ελεξγεηαθή κειέηε) ηνπ θηεξίνπ.

31 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ πζηεκάησλ (Ζ/Μ) 1. πζηήκαηα Θέξκαλζεο θηεξίνπ 2. πζηήκαηα Φύμεο θηεξίνπ 3. πζηήκαηα Μεραληθνύ Αεξηζκνύ θηεξίνπ 4. πζηήκαηα Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο ΕΝΥ 5. πζηήκαηα Φσηηζκνύ ηνπ θηεξίνπ 6. Γηαηάμεηο Απηνκάηνπ Διέγρνπ (BEMS) 7. πζηήκαηα Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 8. πζηήκαηα πκπαξαγσγήο (ΖΘ)

32 ΟΗΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ.Μ.Ζ.Β.Δ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Κηίξην Σκήκα θηηξίνπ Αξηζκόο ηδηνθηεζίαο (γηα ηκήκα θηηξίνπ): Κιηκαηηθή Εώλε: B Γηεύζπλζε: Ακνλψηνπ 10 Σ.Κ Πόιε: Π. Πεληέιε Έηνο θαηαζθεπήο: 1995 πλνιηθή επηθάλεηα (m 2 ): 267 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Όλνκα ηδηνθηήηε: Κ. Οηθνλνκάθεο ΚΑΣΑΣΑΞΖ Αξ. Πξση.: K.Eλ.A.K. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΖΡΗΧΝ Όια ηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηήξηα απαηηείηαη λα έρνπλ Δλεξγεηαθή Απόδνζε ίδηα ή θαιύηεξε από ηελ θαηεγνξία Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΗΡΗΟΤ Οη θαηεγνξίεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο (Α+, Α, Β+, Β, θ.α.) θαζνξίδνληαη ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ πξνο ην παξόλ κόλν ζε ζύγθξηζε κε ην θηήξην ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ αλαθνξάο. Μειινληηθά (kwh/m 2 *έηνο) ζα ππεηζέιζνπλ κόλν/θαη απόιπηα όξηα θαηαλάισζεο (kwh/m 2 ). Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο < 60 A Α Β Β Γ Γ Δ Ε 265 < Ζ Β+ Δλεξγεηαθή Κιάζε Όξηα θιάζεο Α+ A+ < 0,33 RR 113 Α 0,33 RR Α < 0,5 RR Β+ 0,5 RR Β+ < 0,75 RR Β 0,75 RR Β+ < 1,0 RR Γ 1,0 RR Γ < 1,41 RR Γ 1,41 RR Γ < 1,82 RR Δ 1,82 RR Δ < 2,27 RR Ε 2,27 RR Ε < 2,73 RR Ζ 2,73 RR Ζ Δλεξγεηαθά Με Απνδνηηθό

33 ΗΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ.Μ.Ζ.Β.Δ ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Γηεύζπλζε: Ακνλψηνπ 10 Σ.Κ Πόιε: Π. Πεληέιε Έηνο θαηαζθεπήο: 1995 πλνιηθή επηθάλεηα (m 2 ): 267 Όλνκα ηδηνθηήηε: Κ. Οηθνλνκάθεο Αξ. Πξση.: Σν Κηίξην θηήξην αλαθνξάο Σκήκα θηηξίνπ θαηαηάζζεηαη εμ νξηζκνύ ζηελ ελεξγεηαθή Αξηζκόο ηδηνθηεζίαο (γηα ηκήκα θηηξίνπ): θιάζε Β, ελώ ε θαηάηαμε ηνπ πξαγκαηηθνύ θηεξίνπ θαζνξίδεηαη Κιηκαηηθή Εώλε: B αλάινγα κε ηνλ ιόγν ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ πξαγκαηηθνύ θηεξίνπ πξνο απηήλ ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο. Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζηε βάζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο ζε (kwh/m 2 ). ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ε πξώηε θάζε εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ, ε απόιπηε θαηαλάισζε ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ δελ επεξεάδεη νύηε ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ θιάζε ηνπ θηεξίνπ (kwh/m 2 *έηνο) αλαθνξάο αιιά θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ θηεξίνπ. Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο < 60 A Α Β Β Γ Γ Δ Ε 265 < Ζ Β+ 113 Δλεξγεηαθή Κιάζε Όξηα θιάζεο Α+ A+ < 0,33 RR Α 0,33 RR Α < 0,5 RR Β+ 0,5 RR Β+ < 0,75 RR Β 0,75 RR Β+ < 1,0 RR Γ 1,0 RR Γ < 1,41 RR Γ 1,41 RR Γ < 1,82 RR Δ 1,82 RR Δ < 2,27 RR Ε 2,27 RR Ε < 2,73 RR Ζ 2,73 RR Ζ

34 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EPBD 2002/91/EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ KENAK - ΥΕΚ 407/Β 9/4/2010 ΚΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ (Κατηγορία Β) Σν θηήξην αλαθνξάο έρεη : Σα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, Σελ ίδηα ζέζε, Σνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκό, Σελ ίδηα ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο. κε ην εμεηαδόκελν θηήξην, ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θηεξίσλ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ i)

35 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΔΛΤΦΟ Θεξκνκνλσκέλν θέιπθνο ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ Απνξξνθεηηθόηεηα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ 0,4 θαη γηα εηδηθά γηα θεθιηκέλεο ζηέγεο 0,6. Δθπνκπή ζηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 0,8. ηαζεξά ζθηάδηα (πξόβνινη, πέξγθνιεο, κπαιθόληα θ.α.) αλά πξνζαλαηνιηζκό, κε ζπληειεζηέο ζθίαζεο 0,7 γηα λόην, 0,75 γηα αλαηνιή & δύζε, ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Ταινπίλαθεο κε ζπληειεζηή ειηαθώλ θεξδώλ g =0,76. Αεξηζκόο από ραξακάδεο 5,5 m 3 /h αλά m 2 θνπθώκαηνο Δηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα 250 kj/(νkm2) ζεξκ. επηθ. Ζ δηακόξθσζε ηνπ κνληέινπ ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο, γίλεηαη κε απηόκαηε εζσηεξηθή, άδειε δηαδηθαζία ζην ινγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ.

36 Κ.Δλ.Α.Κ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ησλ θηεξίσλ εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο εκηζηαζεξήο θαηάζηαζεο κεληαίνπ βήκαηνο βάζεη ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO θαη ησλ ππνινίπσλ εκπιεθνκέλσλ πξνηύπσλ. Σα ινγηζκηθά αμηνινγνύληαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ), ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο ηνπ (ΤΠΔΚΑ). Αλάγθε γηα έλα εληαίν «εζληθό» ινγηζκηθό.

37 Γεδνκέλα ππνινγηζκώλ: Αληινύληαη από ηηο κειέηεο ηνπ θηεξίνπ (αξρηηεθηνληθή, Ζ/Μ, ζρέδηα εθαξκνγήο, ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη ζε ζπκθσλία κε ηηο αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ ΣΟΣΔΔ (νδεγόο εθαξκνγήο ππνινγηζκώλ κε ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ιαλζαζκέλσλ επηινγώλ ζηα δεδνκέλα). Πξόηππεο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο εζσηεξηθώλ ρώξσλ, θσηηζκόο θ.α.) θηεξίσλ όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα ιακβάλνληαη από ηελ ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. Δλεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ ζύκθσλα κε ηελ ππνινγηδόκελε ζπλνιηθή αλεγκέλε θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο θαη ζε ζρέζε κε ην θηήξην αλαθνξάο.

38 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ Ζ κεζνδνινγία (13790) ππνινγηζκώλ ιακβάλεη ππόςε ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Τα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ηνπ θηεξίνπ (ζεξκνθξαζία, ειηαθή αθηηλνβνιία, πγξαζία θ.α.). Τππηθέο πεξηφδνπο ζέξκαλζεο ςχμεο αλάινγα κε ηελ θιηκαηηθή δψλε φπνπ αλήθεη ην θηήξην. Τππηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο αλά ρξήζε θηεξίνπ (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκφο, πιεζπζκφο, εζσηεξηθά θέξδε θιπ.). Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (δηαθαλείο θαη κε επηθάλεηεο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα, θ.α.) ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο. Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζθίαζεο ηνίρσλ θαη αλνηγκάησλ (αλά πξνζαλαηνιηζκφ φςεο θαη φξνθν θηηξίνπ), ιφγσ ζθηάζηξσλ αιιά θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Θεξκνθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά - ηδηφηεηεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο (ζεξκνπεξαηφηεηα, απνξξνθεηηθφηεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, αλαθιαζηηθφηεηα θιπ.). Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηεξίνπ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ (ηχπνο ζπζηεκάησλ, πεγή ελέξγεηαο, απνδφζεηο ζπζθεπψλ, απηνκαηηζκνί ειέγρνπ, κνλψζεηο δηθηχσλ θιπ.). Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηεξίνπ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ-δξνζηζκφ ησλ ρψξσλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο (κνλάδεο παξαγσγήο, πεγή ελέξγεηαο, θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, απηνκαηηζκνί ειέγρνπ, κνλψζεηο δηθηχσλ ςπθηηθνχ κέζνπ-αέξα θιπ.). Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο κεραληθνχ αεξηζκνχ. Θα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ κνλψζεψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, θιπ. Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ηνπ ΓΟΚ. Σπζηήκαηα ΑΠΔ φπσο, θσηνβνιηατθά (γηα ηδηόρξεζε κόλν), ειηαθνί ζπιιέθηεο, ειηαθή θαη γεσζεξκηθή ςχμε/ζέξκαλζε, θ.α. Σπζηήκαηα Σπκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο - ΣΖΘ. Σπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο φπνπ ππάξρνπλ. Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο φπσο, απηνκαηηζκνί, θαηαγξαθηθά θ.α.

39 Κ.Δλ.Α.Κ. ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΕΧΝΔ Κιηκαηηθή Εψλε Α Κιηκαηηθή Εψλε Β Κιηκαηηθή Εψλε Γ Κιηκαηηθή Εψλε Γ Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν > 500κ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ππάγνληαη ζηελ ακέζσο ςπρξόηεξε θιηκαηηθή δώλε από εθείλε ζηελ νπνία αλήθεη γεληθόηεξα ε πεξηνρή. ηηο πεξηνρέο ηεο Γ δώλεο, δελ ππάξρεη δηάθξηζε γηα ηηο πεξηνρέο κε πςόκεηξν > 500κ.

40 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ πζηεκάησλ (Ζ/Μ) 1. πζηήκαηα Θέξκαλζεο θηεξίνπ 2. πζηήκαηα Φύμεο θηεξίνπ 3. πζηήκαηα Μεραληθνύ Αεξηζκνύ θηεξίνπ 4. πζηήκαηα Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο ΕΝΥ 5. πζηήκαηα Φσηηζκνύ ηνπ θηεξίνπ 6. Γηαηάμεηο Απηνκάηνπ Διέγρνπ (BEMS) 7. πζηήκαηα Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 8. πζηήκαηα πκπαξαγσγήο (ΖΘ)

41 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ α) Κάζε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (ΚΚΜ) κε παξνρή λσπνύ αέξα 60%, πξέπεη λα εθαξκόδεη αλάθηεζε ζεξκόηεηαο ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 50%. β) Όια ηα δίθηπα δηαλνκήο ζεξκαληηθνύ-ςπθηηθνύ κέζνπ / ΕΝΥ πξέπεη λα είλαη ζεξκνκνλσκέλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο: εμσηεξηθά δίθηπα κε ζεξκνκόλσζε (ι=0,040 W/m ν K ζηνπο 20 ν C) 19mm γηα ΘΦΚ ρώξσλ θαη 13mm γηα ΕΝΥ, γ) Οη αεξαγσγνί δηαλνκήο πνπ δηέξρνληαη από εμσηεξηθνύο ρώξνπο ζα δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε (ι=0,040 W/mνK ζηνπο 20νC) κε πάρνο 40mm, ελώ γηα δηέιεπζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ην πάρνο ζα είλαη 30mm.

42 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ δ) Σα δίθηπα δηαλνκήο/αλαθπθινθνξίαο (κεηαβιεηώλ θνξηίσλ) ζα δηαζέηνπλ : ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο (θηεξηνδνκηθόο) γηα αληηκεηώπηζε ησλ κεξηθώλ θνξηίσλ, ή άιιν ηζνδύλακν ζύζηεκα. θπθινθνξεηέο Γv-cP κε ξύζκηζε ζηξνθώλ από κεηαηξνπέα ζπρλόηεηαο (inverter). ε) ε όια ηα λέα ή ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηήξηα είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα ζε πνζνζηό θαη ειάρηζην 60% (ζε εηήζηα βάζε).

43 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ηζρύεη : γηα ηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξ.11 ηνπ λ.3661/08, όηαλ νη αλάγθεο ζε ΕΝΥ θαιύπηνληαη από απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε ΑΠΔ, ΖΘ, ηειεζέξκαλζε θιπ., όηαλ γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ ρξεζηκνπνηνύληαη αληιίεο ζεξκόηεηαο κε επνρηθό βαζκό απόδνζεο (SPF) κεγαιύηεξν από (1,15 Υ 1/n), όπνπ ε είλαη ν ιόγνο ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο (ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2009/28/ΔΚ.).! Μέρξη λα θαζνξηζζεί λνκνζεηηθά ε ηηκή ηνπ (n), ν SPF πξέπεη λα είλαη > 3,3. Αδπλακία εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ απαηηεί επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε.

44 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ζη) Σα ζπζηήκαηα γεληθνύ θσηηζκνύ ζηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζα έρνπλ ειάρηζηε ελεξγεηαθή απόδνζε 55 lm/w. Πξνβιέπεηαη επίζεο δηακεξηζκαηηθόο έιεγρνο γηα επηθάλεηεο κεγαιύηεξεο από 15m 2. Όπνπ ππάξρνπλ δώλεο θπζηθνύ θσηηζκνύ (βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ πξνηύπνπ) ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ζβέζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 60% ησλ θσηηζηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα «πηζησζεί» ην ζύζηεκα ζεηηθά. δ) Δπηβάιιεηαη απηνλνκία ζέξκαλζεο-ςύμεο, ζε πεξηπηώζεηο πνιιώλ ηδηνθηεζηώλ (θαηαλνκή δαπαλώλ) θαη εθαξκόδεηαη ζεξκηδνκέηξεζε γηα ηελ θαηαλνκή δαπαλώλ γηα ΘΦΚ - ΕΝΥ

45 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ε) Απαηηείηαη ζεξκνζηαηηθόο έιεγρνο αλά ζεξκηθή δώλε θηεξίνπ. ζ) ε όια ηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε ζεκαληηθή εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύ, απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ αληηζηάζκηζεο αέξγνπ ηζρύνο ησλ ειεθηξηθώλ θαηαλαιώζεσλ, γηα ηελ αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο ηνπο θαη ειάρηζηνλ ζην 0,95.

46 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Μεζνδνινγία Κηεξίνπ Αλαθνξάο Διάρηζηεο απαηηήζεηο Δ.Α.Κ. (ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξίνπ) Κηήξην Αλαθνξάο = αληίγξαθν ηνπ πξαγκαηηθνύ + ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : - ίδηα ρξήζε, πξνθίι ιεηηνπξγίαο (σξάξην, ζπλζήθεο θιπ.), - ίδηα γεσκεηξία, πξνζαλαηνιηζκόο, ρώξνη, - θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα δνκηθά ζηνηρεία, -θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο Θ.Φ.Κ. Ε.Ν.Υ. θαη θσηηζκό (κόλν γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα).

47 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Όπνηα ΠΖ - εθηόο άκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο ελζσκαηώλνληαη ζην πξαγκαηηθό θηήξην, δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζην θηήξην αλαθνξάο. Σν θηήξην αλαθνξάο θαηαηάζζεηαη εμ νξηζκνύ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β, αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ εθηηκώκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο.

48 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ Σν Κ.Α. δηαζέηεη θεληξηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη δίθηπν δηαλνκήο λεξνύ πςειήο ζεξκνθξαζίαο, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : ζεξκνζηαηηθό έιεγρν αλά ειεγρόκελε ζεξκηθή δώλε ηνπ, ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο κέζνπ. ιέβεηα κε πηζηνπνηεκέλν βαζκό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (***) Δηδ.Πεξίπησζε 1 : Όηαλ ην πξαγκαηηθό θηήξην ζεξκαίλεηαη κε αληιίεο ζεξκόηεηαο, ηόηε θαη ην Κ.Α. έρεη ην ίδην ζύζηεκα κε βαζκνύο απόδνζεο : - COP = 3,2, γηα θαηνηθίεο ή αεξόςπθηα ζπζηήκαηα ζε ηξηηνγελή ηνκέα, - COP = 4,3 γηα ζπκβαηηθά πδξόςπθηα ζπζηήκαηα ζε ηξηηνγελή ηνκέα, - COP = 3,5 γηα άιια ζπζηήκαηα Α/Θ (γεσζεξκία, θιπ.).

49 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ Δηδ. Πεξίπησζε 2 : Όηαλ ην πξαγκαηηθό θηήξην ζεξκαίλεηαη από ζύζηεκα ηειεζέξκαλζεο ηόηε θαη ην Κ.Α. έρεη ην ίδην ζύζηεκα κε ηνλ ίδην βαζκό απόδνζεο (νπζηαζηηθά δελ γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο Κ.Α. Καη πξαγκαηηθνύ θηεξίνπ).! Όηαλ ην πξαγκαηηθό θηήξην δελ δηαζέηεη ζύζηεκα ζέξκαλζεο, ηόηε ζεσξείηαη όηη ζεξκαίλεηαη όπσο αθξηβώο θαη ην θηήξην αλαθνξάο (απηόκαηε εζσηεξηθή, άδειε δηαδηθαζία ζην ινγηζκηθό).

50 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑ ΓΡΟΗΜΟΤ (ΦΤΞΖ) Σν Κ.Α. δηαζέηεη ζύζηεκα δξνζηζκνύ (ςύμεο) σο εμήο : Καηνηθίεο : Σνπηθά ζπζηήκαηα Α/Θ κε βαζκό απόδνζεο EER = 3,0.! Ζ θαηαλάισζε γηα ςύμε ππνινγίδεηαη επί ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηνηθίαο. Σξηηνγελήο ηνκέαο : Σνπηθά ή θεληξηθά ζπζηήκαηα Α/Θ κε βαζκό απόδνζεο : EER = 2,8 γηα αεξόςπθηα ζπζηήκαηα, EER = 3,8 γηα ζπκβαηηθά πδξόςπθηα ζπζηήκαηα, EER = 3,0 γηα άιιεο Α/Θ (γεσζεξκία θιπ.)! Οηαλ ην πξαγκαηηθό θηήξην δελ δηαζέηεη ζύζηεκα ςύμεο, ηόηε ζεσξείηαη όηη ςύρεηαη όπσο αθξηβώο θαη ην θηήξην αλαθνξάο (απηόκαηε εζσηεξηθή, άδειε δηαδηθαζία ζην ινγηζκηθό).

51 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΔΡΜΑΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ην Κ.Α. νη ηεξκαηηθέο κνλάδεο ιακβάλνληαη όπσο ζην εμεηαδόκελν θηήξην, αιιά κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο : - ΚΚΜ ηνπ Κ.Α. ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε ηζρύ αλεκηζηήξσλ 1,5 kw/m 3 /s) (ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, π.ρ. Υεηξνπξγεία, ίζε κε 2,5 kw/m 3 /s). - ΚΚΜ ηνπ Κ.Α ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε παξνρή λσπνύ αέξα 60%, δηαζέηνπλ ζύζηεκα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο κε ε R = 0,5 θαη ειάρηζην.

52 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΔΡΜΑΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ - Σν ζύζηεκα ύγξαλζεο αέξα ηνπ Κ.Α. ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη ίδην κε εθείλν ηνπ εμεηαδόκελνπ θηεξίνπ (νπζηαζηηθά δελ εμεηάδεηαη / ζπγθξίλεηαη), - Ζ ηζρύο ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ κνλάδσλ αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ (FCU) είλαη ίδηα ζην Κ.Α. όπσο θαη ζην εμεηαδόκελν θηήξην (νπζηαζηηθά δελ εμεηάδεηαη / ζπγθξίλεηαη). - Οη αεξαγσγνί θιηκαηηζκνύ ηνπ Κ.Α. είλαη ζεξκνκνλσκέλνη ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ).

53 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Γηα ηα δίθηπα δηαλνκήο ζεξκνύ ή ςπρξνύ κέζνπ ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: -Γηα ην Κ.Α. νη θπθινθνξεηέο αληιίεο δηαλνκήο (κεηαβιεηώλ θνξηίσλ) είλαη ξπζκηδόκελσλ ζηξνθώλ γηα αληηζηάζκηζε θνξηίνπ κε ζηαζεξό καλνκεηξηθό (Γv-cp). -Ζ ηζρύο ησλ θπθινθνξεηώλ- αληιηώλ ηνπ Κ.Α. ιακβάλεηαη ίζε κε απηή ηνπ εμεηαδόκελνπ θηεξίνπ. - Σα δίθηπα δηαλνκήο ηνπ Κ.Α. δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ).

54 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΡΗΜΟΤ Καηνηθίεο : ην Κ.Α. εθαξκόδεηαη θπζηθόο αεξηζκόο ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ). Σξηηνγελήο ηνκέαο : ην Κ.Α. εθαξκόδεηαη ζύζηεκα κεραληθνύ αεξηζκνύ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: - Πξνζαγσγή θαη απαγσγή λσπνύ αέξα ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ).

55 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - Σν ζύζηεκα κεραληθνύ αεξηζκνύ δηαζέηεη ελαιιάθηε αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο κε ζπληειεζηή αλάθηεζεο εr= 0,5 θαη ειάρηζην. - Ζ εηδηθή απνξξόθεζε ηζρύνο ησλ αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνύ ιακβάλεηαη ίζε κε 1,0 kw/(m³/s). - Αεξαγσγνί πξνθιηκαηηζκέλνπ αέξα ζην Κ.Α. ζεσξείηαη πσο έρνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ).

56 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ Ε.Ν.Υ. ην Κ.Α. νη αλάγθεο ζε ΕΝΥ θαιύπηνληαη κέζσ θεληξηθνύ ιέβεηα πεηξειαίνπ (ή ηειεζέξκαλζεο όηαλ ππάξρεη ζην πξαγκαηηθό θηήξην), κε παξάιιειε ρξήζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ & ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα εθεδξεία. - Σν πνζνζηό ηνπ ειηαθνύ κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε είλαη 15% επί ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ. - Ο ιέβεηαο ΕΝΥ είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε βαζκό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (***). - Σα δίθηπα δηαλνκήο ΕΝΥ δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ) - ην Κ.Α. επηηξέπεηαη ε ρξήζε απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, κόλν ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ή παξόκνηεο ρξήζεηο κε ρακειή θαηαλάισζε ΕΝΥ.

57 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ Ζ ζηάζκε θσηηζκνύ αλά ρξήζε θαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο γεληθνύ θσηηζκνύ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. Δθαξκόδνληαη νη εμήο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο (ηξηηνγελήο ηνκέαο) : - Ζ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θσηηζηηθώλ είλαη 55 lm/w, - Γηα επηθάλεηα > 15m 2 ν ηερλεηόο θσηηζκόο ειέγρεηαη από ρσξηζηνύο δηαθόπηεο/δίθηπα, - ηνπο ρώξνπο κε δώλεο θπζηθνύ θσηηζκνύ (όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ), εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζβέζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 60% ησλ θσηηζηηθώλ.

58 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ - Ο γεληθόο θσηηζκόο παξέρεηαη από θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ θαη κε ειεθηξνληθή ζηξαγγαιηζηηθή δηάηαμε. Δμαίξεζε : ρώξνη κε εηδηθέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθνύ θσηηζκνύ (όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ). ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ν θσηηζκόο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο ιακβάλεηαη ίδηνο κε απηόλ ηνπ εμεηαδόκελνπ θηεξίνπ.

59 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Σξηηνγελήο ηνκέαο : Σν Κ.Α. κε επηθάλεηα > 3.500m 2, δηαζέηεη ζύζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηεξίνπ (BΔMS), γηα ηνλ θεληξηθό έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, επηηπγράλνληαο 10% εμνηθνλόκεζε επί ηεο ππνινγηδόκελεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςύμε θαη θσηηζκό. Ξελνδνρεία : Σν Κ.Α. δηαζέηεη ζύζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνδόηεζεο δσκαηίσλ κέζσ ειεθηξνληθώλ θαξηώλ, επηηπγράλνληαο 5% εμνηθνλόκεζε επί ηεο ππνινγηδόκελεο θαηαλάισζεο ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςύμε θαη θσηηζκό.

60 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΙ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΑΓΗΑ Δπηθνηλωλία Σπκθωλεηηθό (πξνζνρή ζηε ζπιινγή δεδνκέλωλ ρξόλνο/ηξόπνο) Δηζαγσγή Αξρηθέο επαθέο κε ηδηνθηήηε / ππεύζπλν ηερληθήο ππεξεζίαο, Καηαλόεζε θηεξίνπ θαη ηωλ αλαγθώλ, θαζνξηζκόο δηαδηθαζίαο (παξαδνηέα π.ρ. ΠΔΑ ή/θαη ιεπηνκεξέζηεξε ελεξγεηαθή κειέηε, δηαζέζηκα ζηνηρεία), πξνζβαζηκόηεηα ζην θηήξην θαη ζηα απαηηνύκελα ζηνηρεία, εκπηζηεπηηθόηεηα πιεξνθνξηώλ. πιινγή πιεξνθνξηώλ Αξρ/θά & Η/Μ Σρέδηα (εάλ ππάξρνπλ), ηερληθέο πεξηγξαθέο, θαηαλάιωζε ελέξγεηαο (π.ρ. ινγαξηαζκνί, BMS), επηζεώξεζε (επηβεβαίωζε δηαζέζηκωλ πιεξνθνξηώλ ή ζπκπιήξωζε απαηηνύκελωλ ζηνηρείωλ)! Γελ απνηειεί ππνρξέωζε ηνπ Δλεξγεηαθνύ Δπηζεωξεηή ε αθξηβήο απνηύπωζε ηνπ πξνο επηζεώξεζε θηεξίνπ θαζώο θαη ε ζπιινγή ηωλ παξαπάλω ζηνηρείωλ ζε πεξίπηωζε πνπ απηά δελ πθίζηαληαη ή είλαη ειιηπή. Τπνινγηζκνί Βηβιηνζήθεο & ηππηθέο ηηκέο Η αθξίβεηα ηνπ ππνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ επεξεάδεηαη θαη από ηελ αθξίβεηα ηωλ δεδνκέλωλ Έθδνζε ηνπ ΠΔΑ θαη ζπζηάζεσλ Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Τερληθή έθζεζε επηζεώξεζεο

61 Κ.Δλ.Α.Κ. ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ Δπηζεσξήζεηο θηεξίσλ θαη ιεβεηνζηαζίσλ - εγθαηαζηάζεσλ ΘΦΚ. Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θηεξίσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ Π.Δ.Α. κε κέγηζηε ηζρύ ηα 10 έηε. ηόρνο ε Δλεξγεηαθή Καηάηαμε θηεξίνπ. Δπηζεώξεζε ιεβήησλ ηνπιάρηζηνλ θάζε 5 ρξόληα γηα ζπζηήκαηα κε ζπλνιηθή σθέιηκε ηζρύ από 20 έσο 100kW, ελώ γηα ζπζηήκαηα ηζρύνο κεγαιύηεξεο ησλ 100kW ηνπιάρηζηνλ θάζε 2 ρξόληα γηα πεηξέιαην θαη 4 ρξόληα γηα αέξην θαύζηκν. ηόρνο ε αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ ιέβεηα-θαπζηήξα.

62 Δπηζεώξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ειηθίαο > 15 εηώλ θαη κε σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρύ άλσ ησλ 20kW, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα θνξά. ηόρνο ε αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Δπηζεώξεζε εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ ηνπιάρηζηνλ θάζε 5 έηε γηα ζπζηήκαηα κε σθέιηκε ηζρύ άλσ ησλ 12kW. ηόρνο ε αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

63 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΖΡΗΟΤ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ

Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά. Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά Kσλζηαληίλνο Ρηδάθνο Μερ/γνο Μερ/θνο ΔΜΠ 2011 Περιεχόμενα Θεζκηθό πιαίζην Μειέηε απόδνζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο Μεζνδνινγία Απνηειέζκαηα Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα