ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο"

Transcript

1 Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Α.Π.Θ. (.Μ.Ζ.Β.Δ.)

2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΗΔ Ιανουάριος 2006 EPBD 2002/91 : Δλεξγεηαθή Απόδνζε θηεξίσλ Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θηεξίνπ (ΠΔΑ), Διάρηζηεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο (Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ΓΔΑ θηεξίνπ) θαη ζπζηάζεηο γηα νηθνλνκηθά απνδεθηέο βειηηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζε λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηήξηα, Σαθηηθή επηζεώξεζε ιεβήησλ & εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ. 2006/32 : Δλεξγεηαθή απόδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε: ηόρνο: ε κείσζε ηεο ηειηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο ζην 9% ζε δηάζηεκα 9 εηώλ από ηελ ηζρύ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απαηηνύληαη:

3 Μάιος 2008 «Μέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» τος Υποςπγείος Ανάπτςξηρ (ΦΔΚ 89/Α /5/2008) Αλαζεώξεζε EPBD 2010/31 : Δλεξγεηαθή απόδνζε θηεξίσλ Κηήξηα κε ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηηο βαζηθέο ρξήζεηο, κέρξη ην 2020 (2018 γηα ηα δεκόζηα θηήξηα). Θέζπηζε λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε, Πξνώζεζε ηερλνινγηώλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κέζσ νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ, ύζηαζε θνξέα ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ.

4 ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΜΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΓΗΑ ΚΣΖΡΗΑ ΝΟΜΟ 3661 (ΦΔΚ 89/Α /5/2008) ηνπ ΤΠ.ΑΝ. «Μέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» Μεηαμύ άιισλ ν λόκνο πξνβιέπεη: Σνλ θαζνξηζκό ηεο γεληθήο δνκήο ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ θηεξίσλ - ΚΔλΑΚ. Δθδόζεθε ζηηο 9 Απξηιίνπ 2010 (ΦΔΚ 407/ ) Όια ηα λέα θαη ηα ξηδηθά αλαθαηληδόκελα πθηζηάκελα θηήξηα (από 50κ2 θαη κεγαιύηεξα βάζεη ηνπ Ν.3851/6-2010), πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο. Γηα ηα παξαπάλσ θηήξηα ππνβάιιεηαη Δλεξγεηαθή Μειέηε θαη κε ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, εθδίδεηαη Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο κέγηζηεο ρξνληθήο ηζρύνο ηα 10 ρξόληα.

5 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EPBD 2002/91/EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ KENAK - ΥΕΚ 407/Β 9/4/2010 Οξίδεηαη κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηεξίσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ ησλ θηεξίσλ γηα ΘΦΚ, θσηηζκό θαη ΕΝΥ. Καζνξίδνληαη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε λέσλ θηεξίσλ θαη νη θαηεγνξίεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμήο ησλ. Καζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ησλ θηεξίσλ, ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξηαθνύ θειύθνπο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ Ζ/Μ εγθ/ζεσλ γηα κειέηε λέσλ θηεξίσλ θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελσλ. Οξίδεηαη ην πεξηερόκελν ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηεξίσλ. Καζνξίδεηαη ε κνξθή ηνπ ΠΔΑ : Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο. Καζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ ησλ θηεξίσλ, ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνύ.

6 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EPBD 2002/91/EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ Ν ΥΕΚ 85/Α 4/6/2010 Άξζξν 10 Δθαξκνγή ΑΠΔ ζηα θηήξηα (ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ N. 3661/2008) Κάιπςε 60% ησλ αλαγθώλ ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα, ΑΠΔ, ή πςειήο απφδνζεο Α/Θ, γηα λέα θηήξηα απφ Νέα θηήξηα ζα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο πξσηνγελνύο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο ηνπο από ΑΠΔ, ΖΘ, ηειεζέξκαλζε, πςειήο απόδνζεο Α/Θ από 2020 (γηα ηα δεκόζηα θηήξηα απφ 2015) Γηεμαγσγή ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο θαη έθδνζεο ΠΔΑ ζε ηκήκα ηνπ θηεξίνπ, πρ νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο - δηακεξίζκαηα Γπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ ζε θηήξηα θαηνηθηψλ, κέζσ εηδηθψλ Πξνγξακκάησλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) γηα πξνγξάκκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε νηθίεο

7 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EPBD 2002/91/EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ KENAK - ΥΕΚ 407/Β 9/4/2010 Διάρηζηεο απαηηήζεηο ΝΔΨΝ θηεξίσλ (Δλεξγεηαθή Καηεγνξία Β) 1.Πρωηογενής ενέργεια κηηρίοσ αναθοράς (Κ.Α.) 2.Ίδια ηοσλάτιζηον ηετνικά ταρακηηριζηικά με Κ.Α.

8 Δπίζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ εθδφζεθε ε Δγθχθιηνο «Δθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ )» (νηθ. 1603/ ). Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεραληθψλ παξαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΔΚΑ Υπφδεηγκα Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη Λίζηα Διέγρνπ Δθαξκνγήο Διάρηζησλ Απαηηήζεσλ γηα ηα Πνιενδνκηθά Γξαθεία. Τν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 100/2010 «Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο Κηηξίσλ, Λεβήησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ» (ΦΔΚ 177/Α/ ).

9 ΔΞΑΗΡΔΔΗ Από ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (Π.Δ.Α) εμαηξνύληαη νη αθόινπζεο θαηεγνξίεο θηεξίσλ: Κηήξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην λόκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο αμίαο ηνπο. Κηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ρώξνη ιαηξείαο ή ζξεζθεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Με κόληκα θηήξηα, ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο κε βάζε ην ζρεδηαζκό ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) έηε. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Δξγαζηήξηα

10 Κηήξηα αγξνηηθώλ ρξήζεσλ- πιελ θαηνηθηώλ- κε ρακειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο Απηνηειή θηήξηα, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάησ ησλ πελήληα (50)m 2 Χο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ραξαθηεξίδνληαη κόλν νη κεγάιεο βηνκεραληθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο & όρη νη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο βηνκεραληώλ κε ρξήζε γξαθείσλ. Δπίζεο σο εξγαζηήξηα ραξαθηεξίδνληαη κόλν ηα επηζηεκνληθά & εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ θάησ από εηδηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. εξγαζηήξηα βηνινγηθώλ ή ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ, θαζαξνί ρώξνη, θ.α.).

11 ΣΔΥΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΣΔΔ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΟΓΖΓΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Κ.Δλ.Α.Κ. Έγθξηζε Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. (ΦΔΚ ) 1. ΣΟΣΔΔ /2010 «Αλαιπηηθέο Δζληθέο Πξνδηαγξαθέο Παξακέηξσλ γηα ηνλ Τπνινγηζκό ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηεξίσλ θαη ηελ Έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο» 2. ΣΟΣΔΔ /2010 «Θεξκνθπζηθέο Ηδηόηεηεο Γνκηθώλ Τιηθώλ & Έιεγρνο ηεο Θεξκνκνλσηηθήο Δπάξθεηαο ησλ Κηεξίσλ» 3. ΣΟΣΔΔ /2010 «Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα Διιεληθώλ Πεξηνρώλ» 4. ΣΟΣΔΔ /2010 «Έληππα Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξήζεσλ Κηεξίσλ, Λεβήησλ, Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο & Κιηκαηηζκνύ & Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο Οδεγίεο πκπιήξσζεο»

12 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ηόρνη ηεο ηερληθήο νδεγίαο είλαη: Ο πεξηνξηζκόο ησλ ιαλζαζκέλσλ ππνινγηζκώλ ιόγσ εζθαικέλεο / ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηνπ κειεηεηή/επηζεσξεηή. Ο θαζνξηζκόο θαη ε παξακεηξνπνίεζε (πηλαθνπνίεζε) ησλ δεδνκέλσλ πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ επηζεσξεηή θαη πεξηνξηζκό ηεο δηάξθεηαο δηεμαγσγήο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο. Ο θαζνξηζκόο ησλ δηαθόξσλ δηαδηθαζηώλ εθηίκεζεο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνο επηζεώξεζε θηεξίνπ, π.ρ. θαηάζηαζε θηεξηαθνύ θειύθνπο. Ο ιεπηνκεξήο θαζνξηζκόο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο γηα θάζε ρξήζε θηεξίνπ. Ο θαζνξηζκόο ελδεηθηηθώλ ηηκώλ γηα πηζαλά ζελάξηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.

13 ΣΟΣΕΕ /2010 ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΕΝΣΤΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΣΩΝ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Αλαιπηηθέο νδεγίεο ζπγθέληξσζεο θαη ειεθηξνληθήο θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ γηα: Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Κηηξίσλ, Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Λεβήησλ, Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο, Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνχ, φπσο επίζεο θαη γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) θηηξίνπ. Ο Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ηνπ θηηξίνπ ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα, ψζηε λα ζπκπιεξψζεη φινπο ηνπο πίλαθεο πνπ πεξηιακβάλεη ην Έληππν Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Κηηξίνπ. Τν έληππν δηεπθνιχλεη ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζπιινγή, νξγάλσζε θαη εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ. Τν έληππν πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απφ απηά πνπ ηειηθά απαηηνχληαη απφ ην ινγηζκηθφ.

14 ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ, 1.0 Ο ππξήλαο ησλ ππνινγηζκψλ βαζίδεηαη ζην πξνυπάξρνλ ινγηζκηθφ EPA-NR, έθδνζε , Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Intelligent Energy - Europe, 17ε Γ.Γ. ηεο Δ.Δ. EIE/04/125/S , ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε θαηάιιεια ψζηε λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο εζληθέο απαηηήζεηο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ θαη ΤΟΤΔΔ. EPA-NR EBM-Consult (NL) Arsenal (AU) CSTB (FR) ENEA (IT) Fraunhofer (DE) TNO (NL) NOA (GR) OOI (AU) SBI (DK)

15 ΣΕΕ ΚΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ, 1.0 Μεληαίνη ππνινγηζκνί Όιεο νη επηθάλεηεο αλαθέξνληαη ζε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο. Πνιπδσληθφ θηίξην Γελ ππάξρεη ζεξκηθή ζχδεπμε κεηαμχ ησλ δσλψλ Με ζεξκαηλφκελνη ρψξνη & Ζιηαθνί ρψξνη: ηκήκαηα ηνπ θειχθνπο κεηαμχ ησλ δσλψλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο

16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 1. Γηαρσξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζε ΕΨΝΔΣ. 2. Καηαγξαθή γεσκεηξίαο θηηξίνπ (επαιήζεπζε ζρεδίσλ). 3. Καηαγξαθή δνκηθψλ ζηνηρείσλ θηηξίνπ. 4. Έιεγρνο Αεξνζηεγαλφηεηαο αλνηγκάησλ. 5. Καηαγξαθή ζπζηεκάησλ Ζιηνπξνζηαζίαο, Δκπνδίσλ, θ.α. 6. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Θέξκαλζεο. 7. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Εεζηνχ Νεξνχ Φξήζεο 8. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Χχμεο 9. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Αεξηζκνχ. 10. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Ύγξαλζεο 11. Καηαγξαθή ζπζηήκαηνο Φσηηζκνχ 12. Καηαγξαθή ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνπαξαγσγήο απφ Φ/Β, ή/θαη ΣΖΘ. 13. Δληνπηζκφο / Υπφδεημε απαηηνχκελσλ επεκβάζεσλ - Πξνηάζεηο

17 ΔΙΑΦΩΡΙΜΟ ΚΣΙΡΙΟΤ Ε ΖΩΝΕ Παξάκεηξνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηαθνξεηηθψλ δσλψλ : Φξήζε (επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο, εζσηεξηθά θέξδε, σξάξην θ.α.). Δμσηεξηθά θνξηία. Αλάινγα κε ηα ειηαθά θέξδε (π.ρ. ρψξνη δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ). Τχπνο θαη ξπζκφο αεξηζκνχ. Οη ρψξνη κε κεραληθφ αεξηζκφ πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο ρψξνπο κε κφλν θπζηθφ αεξηζκφ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ρψξνη κε κεραληθφ αεξηζκφ έρνπλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αεξηζκνχ πξέπεη επίζεο λα ρσξηζηνχλ ζε δψλεο. Σπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Όηαλ δηαθνξεηηθνί ρψξνη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζπληζηάηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε δψλεο.

18 ΔΟΜΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟ ΘΔΡΜΗΚΖ ΕΧΝΖ ΜΖ ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΟ ΥΧΡΟ ΖΛΗΑΚΟ ΥΧΡΟ ΤΓΡΔΤΖ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ, ΑΡΓΔΤΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΖΘ ΦΒ ΑΓ ΚΔΛΤΦΟ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΔΛΤΦΟ ΚΔΛΤΦΟ

19 ΔΟΜΗ ΚΣΙΡΙΟΤ Αλά δώλε : Κέιπθνο Αδηαθαλείο επηθάλεηεο πξνο εμσηεξηθό αέξα (Σνίρνο, Οξνθή, Ππισηή, Πόξηα) Γηαθαλείο επηθάλεηεο (Αλνηγόκελεο, Με αλνηγόκελεο) Δπηθάλεηεο ζε επαθή κε έδαθνο (Σνίρνο, Γάπεδν) Δζσηεξηθέο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο (Αδηαθαλείο (..), Γηαθαλείο (..)) Παζεηηθά ειηαθά Άκεζνπ θέξδνπο πζηήκαηα Θέξκαλζε (Παξαγσγή, Γηαλνκή, Σεξκαηηθά, Βνεζεηηθά) Φύμε (Παξαγσγή, Γηαλνκή, Σεξκαηηθά, Βνεζεηηθά) ΕΝΥ (Παξαγσγή, Γηαλνκή, Σεξκαηηθά) Ύγξαλζε (Παξαγσγή, Γηαλνκή, Σεξκαηηθά) ΚΚΜ (Θέξκαλζε, Φύμε, Ύγξαλζε, Βνεζεηηθά) Φσηηζκόο (γηα ηξηηνγελή ηνκέα) Ζιηαθόο ζπιιέθηεο

20 ΔΟΜΗ ΚΣΙΡΙΟΤ Γηα θάζε θηίξην κπνξνχκε λα νξίζνπκε Τνπιάρηζηνλ 1 Εψλε (ζεξκαηλφκελνο ρψξνο) Καλέλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Με Θεξκαηλφκελνπο Φψξνπο Καλέλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Ζιηαθνχο Φψξνπο Καλέλα ή πεξηζζφηεξα Φ/Β ζπζηήκαηα Καλέλα ή πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ΣΖΘ Γηα θάζε δώλε κπνξνχκε λα νξίζνπκε Κακία ή πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο Έλα (1) ζχζηεκα ζέξκαλζεο Έλα (1) ζχζηεκα ςχμεο Έλα (1) ζχζηεκα χγξαλζεο Έλα (1) ζχζηεκα ΕΝΦ Κακία ή πεξηζζφηεξεο ΚΚΜ (ηνπιάρηζηνλ κηα (1) γηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα) Μέρξη έλα (1) ειηαθφ ζπιιέθηε (γηα ΕΝΦ ή/θαη ζέξκαλζε ρψξσλ) Έλα (1) ζχζηεκα θσηηζκνχ (γηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα) Γηα θάζε ζύζηεκα ζέξκαλζεο/ςύμεο/ύγξαλζεο/ενυ αλά δψλε δειαδή γηα φιε ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη απφδνζεο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε Έλα (1) ή πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα παξαγσγήο (π.ρ. ιέβεηα, αληιία ζεξκφηεηαο) Έλα (1) ζχζηεκα δηαλνκήο Έλα (1) ζχζηεκα εθπνκπήο Έλα (1) ή πεξηζζφηεξα βνεζεηηθά ζπζηήκαηα

21 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΡΖΔΗ! Καζνξηζκόο ηειηθώλ ρξήζεσλ θηεξίσλ, ζύκθσλα κε ηνλ θηεξηνδνκηθό θαλνληζκό. Βαζηθέο θαηεγνξίεο θηεξίσλ Καηνηθίαο Πξνζσξηλήο δηακνλήο Σπλάζξνηζεο θνηλνχ Δθπαίδεπζεο Υγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο Σσθξνληζκνχ Δκπνξίνπ Γξαθείσλ Βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο Απνζήθεπζεο Σηάζκεπζεο απηνθηλήησλ & πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ Υξήζεηο θηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Μνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία (θηήξην κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα). Ξελνδνρείν, μελψλαο, νηθνηξνθείν θαη θνηηψλαο. Φψξνο ζπλεδξίσλ, ρψξνο εθζέζεσλ, κνπζείν, ρψξνο ζπλαπιηψλ, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, αίζνπζα δηθαζηεξίσλ, θιεηζηφ γπκλαζηήξην, θιεηζηφ θνιπκβεηήξην, εζηηαηφξην, δαραξνπιαζηείν, θαθελείν, ηξάπεδα, αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Νεπηαγσγείν, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θξνληηζηήξην. Ννζνθνκείν, θιηληθή, αγξνηηθφ ηαηξείν, πγεηνλνκηθφο ζηαζκφο, θέληξν πγείαο, ηαηξείν, ςπρηαηξείν, ίδξπκα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ίδξπκα ρξνλίσο παζρφλησλ, νίθνο επγεξίαο, βξεθνθνκείν, βξεθηθφο ζηαζκφο, παηδηθφο ζηαζκφο. Κξαηεηήξην, αλακνξθσηήξην, θπιαθή. Καηάζηεκα, εκπνξηθφ θέληξν, αγνξάο θαη ππεξαγνξάο, θαξκαθείν, θνπξείν θαη θνκκσηήξην, ηλζηηηνχην γπκλαζηηθήο. Γξαθείν, βηβιηνζήθε. Σπλεξγείν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ, βαθείν, μπινπξγείν, παξαζθεπαζηήξην ηξνθίκσλ, θαζαξηζηήξην, ζηδεξσηήξην, νξγαλσκέλν πιπληήξην ελδπκάησλ, απηνηειέο θέληξν κεραλνγξάθεζεο. Γεληθή απνζήθε, απνζήθε θαηαζηήκαηνο, απνζήθε κνπζείνπ. Σηάζκεπζε απηνθηλήησλ, δηθχθισλ ή ηξηθχθισλ, πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, πιπληήξην απηνθηλήησλ. 1. Σε πεξίπησζε εληαίαο ρξήζεο θηεξίνπ επηιέγεηαη κία απφ ηηο θαζνξηζκέλεο ρξήζεηο. 2. Σε πεξίπησζε κεηθηήο ρξήζεο θηεξίνπ, (π.ρ. πνιπθαηνηθία κε θαηαζηήκαηα ζην ηζφγεην) εθδίδεηαη έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε ρξήζε. 3. Σε πεξίπησζε πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θηεξίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, ηφηε αληηκεησπίδεηαη βάζεη ηεο ιεηηνπξγηθά πιεζηέζηεξεο θαηεγνξίαο.

22 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΘΔΡΜΗΚΔ ΕΧΝΔ ΚΣΖΡΗΟΤ Καζνξηζκόο ζεξκηθώλ δσλώλ θηεξίνπ (ΔΝ ISO 13790:2008), επηβάιιεηαη όηαλ: 1. Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ δηαθέξεη πάλσ από 4 ν K. 2. Τπάξρνπλ ρώξνη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε / ιεηηνπξγία. Γηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνύ (ζεξκνθξαζία, αλαλέσζε αέξα θ.ά.). 3. Τπάξρνπλ ρώξνη ζην θηήξην, κε εληειώο αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα ΘΦΚ θαη γεληθά απηόλνκε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. 4. Τπάξρνπλ ρώξνη ζην θηήξην πνπ παξνπζηάδνπλ πνιύ κεγάιεο ζπλαιιαγέο ελέξγεηαο (π.ρ. εζσηεξηθά ή/θαη ειηαθά θέξδε, ζεξκηθέο απώιεηεο). 5. Τπάξρνπλ ρώξνη, ζηνπο νπνίνπο ην ζύζηεκα ηνπ κεραληθνύ αεξηζκνύ θαιύπηεη ιηγόηεξν από ην 80% ηεο επηθάλεηαο θάηνςεο ηνπ ρώξνπ. 6. Υώξνη κε ζπλνιηθό όγθν κηθξόηεξν ηνπ 10% ζην ζύλνιν ηνπ θηεξίνπ ή θαη θαηαλάισζε κηθξόηεξε ηνπ 10% ηνπ ζπλόινπ ηνπ θηεξίνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίδνληαη σο απηόλνκεο ζεξκηθέο δώλεο.! Πξνζνρή : Σκήκαηα θηεξίνπ πνπ ζηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε ζα εμεηαζζνύλ αλεμάξηεηα (ζα εθδνζνύλ μερσξηζηά Π.Δ.Α.), πξέπεη αλ εμεηαζζνύλ αλεμάξηεηα θαη ζηελ Δλεξγεηαθή Μειέηε (όρη σο μερσξηζηέο ζεξκηθέο δώλεο αιιά σο αλεμάξηεηεο ρξήζεηο ζε όηη αθνξά ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηάηαμε.

23 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΘΔΡΜΗΚΔ ΕΧΝΔ ΚΣΖΡΗΟΤ Γεληθνί βαζηθνί θαλόλεο θαζνξηζκνύ ζεξκηθώλ δσλώλ θηεξίνπ: - Ο δηαρσξηζκόο ηνπ θηεξίνπ λα γίλεηαη ζην κηθξόηεξν δπλαηό αξηζκό δσλώλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδεηαη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ. - Καηά ηε κειέηε ή ηελ επηζεώξεζε ν πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεξκηθώλ δσλώλ λα γίλεηαη θαηαγξάθνληαο ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ. - Σκήκαηα ηνπ θηεξίνπ κε όγθν κηθξόηεξν από ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπ θηεξίνπ λα εμεηάδνληαη εληαγκέλα ζε άιιεο ζεξκηθέο δώλεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηκήκαηα κε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε < ηνπ 10% ηνπ θηεξίνπ. - Ζ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκώλ δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ θηεξίνπ ζε πεξηζζόηεξεο ζεξκηθέο δώλεο.

24 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΘΖΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Σππηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ρώξσλ: ζεξκνθξαζία, πγξαζία, λσπόο αέξαο, επίπεδα θσηηζκνύ, 1. Καζνξίζηεθαλ γηα θάζε ρξήζε θηεξίνπ νη ηππηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα ιακβάλνληαη ππόςε ζηνπο ππνινγηζκνύο αλεμάξηεηα από ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 2. Ο θαζνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ έγηλε βάζεη ησλ επξσπατθώλ πξνηύπσλ θαη ησλ ελ ηζρύ ηερληθώλ νδεγηώλ γηα ηε δηαζηαζηνιόγεζε ησλ Ζ-Μ : Θεξκνθξαζία, πγξαζία, απαηηνύκελνο λσπόο αέξαο ΔΝ ISO Δπίπεδα θσηηζκνύ θηεξίνπ αλαθνξάο (55lm/W) ΔΝ ISO 12464

25 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ Δπηζεώξεζε : Γηα θηήξηα πξηλ ην 1999, θαζνξίδεηαη ην πνζνζηό θέξνληνο νξγαληζκνύ αλάινγα κε ην ύςνο θαη ηνλ ηύπν θηεξίνπ. Πξνζαλαηνιηζκόο θηεξίνπ (ζύκβαζε).

26 Γεσκεηξία θηεξίνπ: γξακκηθέο δηαζηάζεηο δνκηθώλ ζηνηρείσλ θηεξίνπ (ηνηρνπνηίεο, θνπθώκαηα, ύςνο, όγθνο, θ.α.) πξνζαλαηνιηζκόο θηεξίνπ. Γηαδηθαζία απνηύπσζεο: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ 1. Παξάδνζε αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ ζηνλ επηζεσξεηή. 2. Δπνπηηθόο δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο γεσκεηξίαο από επηζεσξεηή. 3. Καηαγξαθή ζεκαληηθώλ απνθιίζεσλ γεσκεηξίαο θηεξίνπ (π.ρ. εκηππαίζξηνη). Αλ ππάξρεη κεγάιε απόθιηζε ζρεδίσλ θηεξίνπ, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε, ζρέδηα πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (as built).!!! εκεία Πξνζνρήο Υξήζε εμσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ, Ζ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα δύν ζεξκηθώλ δσλώλ δελ πεξηγξάθεηαη (αδηαβαηηθή), Ζ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα κεηαμύ κηαο ζεξκηθήο δώλεο θαη ελόο ΜΘΥ πεξηγξάθεηαη (ινγηζκηθό), κε ζεξκαηλόκελνη ρώξνη πεξηγξάθνληαη κε όια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπο (ππνινγίδεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο δελ ζεσξείηαη ζηαζεξό ην Γt όπσο ζηνλ ΚΘΚ), κεζνηνηρίεο κε όκνξα θηήξηα : εμσηεξηθέο επηθάλεηεο γηα έιεγρν ζεξκ.επάξθεηαο, αιιά αδηαβαηηθέο ή δηαρσξηζηηθέο γηα ελεξγεηαθή θαηάηαμε - επηζεώξεζε.

27 Υαξαθηεξηζηηθά δνκηθώλ ζηνηρείσλ θηεξίνπ, πνπ θαζνξίδνληαη : Θεξκνπεξαηόηεηα, Θεξκνγέθπξεο, Θεξκνρσξεηηθόηεηα, Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ πληειεζηέο αλάθιαζεο θαη εθπνκπήο, πληειεζηήο ειηαθώλ θεξδώλ παινπηλάθσλ, Δθηίκεζε γηα παιηέο θηεξηαθέο θαηαζθεπέο (επηζεώξεζε).

28 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ Υαξαθηεξηζηηθά δνκηθώλ ζηνηρείσλ: ζεξκνπεξαηόηεηα, ζεξκνγέθπξεο. Νέα θηήξηα Διέγρεηαη ε εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη ιακβάλνληαη νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ελεξγεηαθή κειέηε. Γηαθνξεηηθά πξέπεη λα γίλεη επαλεθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. Τθηζηάκελα θηήξηα Γηάθξηζε ζε δύν θαηεγνξίεο : πξηλ ην 1980 (εθαξκνγή ΚΘΚ) θαη από ην 1980 κέρξη ζήκεξα (ηζρύο ΚΘΚ). Γηαθξίλνληαη 3 θαηεγνξίεο θηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνκνλσηηθή ηνπο επάξθεηα. 1 ε : ζε θηήξηα ρσξίο θακία ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία, 2 ε : ζε θηήξηα κε κεξηθή ή πιεκκειή ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία, 3 ε : ζε θηήξηα κε πιήξε ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Θ.Κ. ή ηνλ Κ.Δλ.Α.Κ.

29 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ Αεξηζκόο: δηείζδπζε αέξα, θπζηθόο αεξηζκόο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αεξηζκνύ ηνπ θηεξίνπ ιακβάλνληαη ππόςε μερσξηζηά: ν αεξηζκόο από ηηο δηαθπγέο αέξα ιόγσ αεξνζηεγαλόηεηαο ηνπ θηεξίνπ (δηείζδπζε αέξα από ραξακάδεο θνπθσκάησλ θ.ά.), από ηε ρξήζε θπζηθνύ αεξηζκνύ γηα ηελ επίηεπμε άλεησλ θαη πγηεηλώλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό, θαη από ηε ρξήζε κεραληθνύ αεξηζκνύ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάινγε δηάηαμε.

30 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ Αεξηζκόο: δηείζδπζε αέξα, θπζηθόο αεξηζκόο. Ο θπζηθόο αεξηζκόο εθαξκόδεηαη κόλν ζηηο θαηνηθίεο, ηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα νη απαηηήζεηο ζε λσπό αέξα ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό, θαιύπηνληαη από ζύζηεκα κεραληθνύ αεξηζκνύ.! Αθόκε δειαδή θαη αλ ππάξρεη ζρεδηαζκόο γηα θπζηθό αεξηζκό, απηόο δελ ιακβάλεηαη ππόςε ζηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε (ελεξγεηαθή κειέηε) ηνπ θηεξίνπ.

31 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ πζηεκάησλ (Ζ/Μ) 1. πζηήκαηα Θέξκαλζεο θηεξίνπ 2. πζηήκαηα Φύμεο θηεξίνπ 3. πζηήκαηα Μεραληθνύ Αεξηζκνύ θηεξίνπ 4. πζηήκαηα Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο ΕΝΥ 5. πζηήκαηα Φσηηζκνύ ηνπ θηεξίνπ 6. Γηαηάμεηο Απηνκάηνπ Διέγρνπ (BEMS) 7. πζηήκαηα Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 8. πζηήκαηα πκπαξαγσγήο (ΖΘ)

32 ΟΗΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ.Μ.Ζ.Β.Δ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Κηίξην Σκήκα θηηξίνπ Αξηζκόο ηδηνθηεζίαο (γηα ηκήκα θηηξίνπ): Κιηκαηηθή Εώλε: B Γηεύζπλζε: Ακνλψηνπ 10 Σ.Κ Πόιε: Π. Πεληέιε Έηνο θαηαζθεπήο: 1995 πλνιηθή επηθάλεηα (m 2 ): 267 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Όλνκα ηδηνθηήηε: Κ. Οηθνλνκάθεο ΚΑΣΑΣΑΞΖ Αξ. Πξση.: K.Eλ.A.K. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΖΡΗΧΝ Όια ηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηήξηα απαηηείηαη λα έρνπλ Δλεξγεηαθή Απόδνζε ίδηα ή θαιύηεξε από ηελ θαηεγνξία Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΗΡΗΟΤ Οη θαηεγνξίεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο (Α+, Α, Β+, Β, θ.α.) θαζνξίδνληαη ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ πξνο ην παξόλ κόλν ζε ζύγθξηζε κε ην θηήξην ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ αλαθνξάο. Μειινληηθά (kwh/m 2 *έηνο) ζα ππεηζέιζνπλ κόλν/θαη απόιπηα όξηα θαηαλάισζεο (kwh/m 2 ). Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο < 60 A Α Β Β Γ Γ Δ Ε 265 < Ζ Β+ Δλεξγεηαθή Κιάζε Όξηα θιάζεο Α+ A+ < 0,33 RR 113 Α 0,33 RR Α < 0,5 RR Β+ 0,5 RR Β+ < 0,75 RR Β 0,75 RR Β+ < 1,0 RR Γ 1,0 RR Γ < 1,41 RR Γ 1,41 RR Γ < 1,82 RR Δ 1,82 RR Δ < 2,27 RR Ε 2,27 RR Ε < 2,73 RR Ζ 2,73 RR Ζ Δλεξγεηαθά Με Απνδνηηθό

33 ΗΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ.Μ.Ζ.Β.Δ ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Γηεύζπλζε: Ακνλψηνπ 10 Σ.Κ Πόιε: Π. Πεληέιε Έηνο θαηαζθεπήο: 1995 πλνιηθή επηθάλεηα (m 2 ): 267 Όλνκα ηδηνθηήηε: Κ. Οηθνλνκάθεο Αξ. Πξση.: Σν Κηίξην θηήξην αλαθνξάο Σκήκα θηηξίνπ θαηαηάζζεηαη εμ νξηζκνύ ζηελ ελεξγεηαθή Αξηζκόο ηδηνθηεζίαο (γηα ηκήκα θηηξίνπ): θιάζε Β, ελώ ε θαηάηαμε ηνπ πξαγκαηηθνύ θηεξίνπ θαζνξίδεηαη Κιηκαηηθή Εώλε: B αλάινγα κε ηνλ ιόγν ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ πξαγκαηηθνύ θηεξίνπ πξνο απηήλ ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο. Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη ζηε βάζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο ζε (kwh/m 2 ). ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ε πξώηε θάζε εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ, ε απόιπηε θαηαλάισζε ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ δελ επεξεάδεη νύηε ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ θιάζε ηνπ θηεξίνπ (kwh/m 2 *έηνο) αλαθνξάο αιιά θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ θηεξίνπ. Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο < 60 A Α Β Β Γ Γ Δ Ε 265 < Ζ Β+ 113 Δλεξγεηαθή Κιάζε Όξηα θιάζεο Α+ A+ < 0,33 RR Α 0,33 RR Α < 0,5 RR Β+ 0,5 RR Β+ < 0,75 RR Β 0,75 RR Β+ < 1,0 RR Γ 1,0 RR Γ < 1,41 RR Γ 1,41 RR Γ < 1,82 RR Δ 1,82 RR Δ < 2,27 RR Ε 2,27 RR Ε < 2,73 RR Ζ 2,73 RR Ζ

34 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EPBD 2002/91/EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ KENAK - ΥΕΚ 407/Β 9/4/2010 ΚΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ (Κατηγορία Β) Σν θηήξην αλαθνξάο έρεη : Σα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, Σελ ίδηα ζέζε, Σνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκό, Σελ ίδηα ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο. κε ην εμεηαδόκελν θηήξην, ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θηεξίσλ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ i)

35 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΣΖΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΔΛΤΦΟ Θεξκνκνλσκέλν θέιπθνο ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ Απνξξνθεηηθόηεηα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ 0,4 θαη γηα εηδηθά γηα θεθιηκέλεο ζηέγεο 0,6. Δθπνκπή ζηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 0,8. ηαζεξά ζθηάδηα (πξόβνινη, πέξγθνιεο, κπαιθόληα θ.α.) αλά πξνζαλαηνιηζκό, κε ζπληειεζηέο ζθίαζεο 0,7 γηα λόην, 0,75 γηα αλαηνιή & δύζε, ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Ταινπίλαθεο κε ζπληειεζηή ειηαθώλ θεξδώλ g =0,76. Αεξηζκόο από ραξακάδεο 5,5 m 3 /h αλά m 2 θνπθώκαηνο Δηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα 250 kj/(νkm2) ζεξκ. επηθ. Ζ δηακόξθσζε ηνπ κνληέινπ ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο, γίλεηαη κε απηόκαηε εζσηεξηθή, άδειε δηαδηθαζία ζην ινγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ.

36 Κ.Δλ.Α.Κ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ησλ θηεξίσλ εθαξκόδεηαη ε κέζνδνο εκηζηαζεξήο θαηάζηαζεο κεληαίνπ βήκαηνο βάζεη ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO θαη ησλ ππνινίπσλ εκπιεθνκέλσλ πξνηύπσλ. Σα ινγηζκηθά αμηνινγνύληαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ), ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο ηνπ (ΤΠΔΚΑ). Αλάγθε γηα έλα εληαίν «εζληθό» ινγηζκηθό.

37 Γεδνκέλα ππνινγηζκώλ: Αληινύληαη από ηηο κειέηεο ηνπ θηεξίνπ (αξρηηεθηνληθή, Ζ/Μ, ζρέδηα εθαξκνγήο, ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε θαη ζε ζπκθσλία κε ηηο αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ ΣΟΣΔΔ (νδεγόο εθαξκνγήο ππνινγηζκώλ κε ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ιαλζαζκέλσλ επηινγώλ ζηα δεδνκέλα). Πξόηππεο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο εζσηεξηθώλ ρώξσλ, θσηηζκόο θ.α.) θηεξίσλ όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα ιακβάλνληαη από ηελ ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. Δλεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ ζύκθσλα κε ηελ ππνινγηδόκελε ζπλνιηθή αλεγκέλε θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο θαη ζε ζρέζε κε ην θηήξην αλαθνξάο.

38 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ Ζ κεζνδνινγία (13790) ππνινγηζκώλ ιακβάλεη ππόςε ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Τα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ηνπ θηεξίνπ (ζεξκνθξαζία, ειηαθή αθηηλνβνιία, πγξαζία θ.α.). Τππηθέο πεξηφδνπο ζέξκαλζεο ςχμεο αλάινγα κε ηελ θιηκαηηθή δψλε φπνπ αλήθεη ην θηήξην. Τππηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο αλά ρξήζε θηεξίνπ (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκφο, πιεζπζκφο, εζσηεξηθά θέξδε θιπ.). Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (δηαθαλείο θαη κε επηθάλεηεο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα, θ.α.) ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο. Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζθίαζεο ηνίρσλ θαη αλνηγκάησλ (αλά πξνζαλαηνιηζκφ φςεο θαη φξνθν θηηξίνπ), ιφγσ ζθηάζηξσλ αιιά θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. Θεξκνθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά - ηδηφηεηεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο (ζεξκνπεξαηφηεηα, απνξξνθεηηθφηεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, αλαθιαζηηθφηεηα θιπ.). Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηεξίνπ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ (ηχπνο ζπζηεκάησλ, πεγή ελέξγεηαο, απνδφζεηο ζπζθεπψλ, απηνκαηηζκνί ειέγρνπ, κνλψζεηο δηθηχσλ θιπ.). Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηεξίνπ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ-δξνζηζκφ ησλ ρψξσλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο (κνλάδεο παξαγσγήο, πεγή ελέξγεηαο, θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο, απηνκαηηζκνί ειέγρνπ, κνλψζεηο δηθηχσλ ςπθηηθνχ κέζνπ-αέξα θιπ.). Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο κεραληθνχ αεξηζκνχ. Θα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ κνλψζεψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, θιπ. Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ηνπ ΓΟΚ. Σπζηήκαηα ΑΠΔ φπσο, θσηνβνιηατθά (γηα ηδηόρξεζε κόλν), ειηαθνί ζπιιέθηεο, ειηαθή θαη γεσζεξκηθή ςχμε/ζέξκαλζε, θ.α. Σπζηήκαηα Σπκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο - ΣΖΘ. Σπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο φπνπ ππάξρνπλ. Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο φπσο, απηνκαηηζκνί, θαηαγξαθηθά θ.α.

39 Κ.Δλ.Α.Κ. ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΕΧΝΔ Κιηκαηηθή Εψλε Α Κιηκαηηθή Εψλε Β Κιηκαηηθή Εψλε Γ Κιηκαηηθή Εψλε Γ Οη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν > 500κ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ππάγνληαη ζηελ ακέζσο ςπρξόηεξε θιηκαηηθή δώλε από εθείλε ζηελ νπνία αλήθεη γεληθόηεξα ε πεξηνρή. ηηο πεξηνρέο ηεο Γ δώλεο, δελ ππάξρεη δηάθξηζε γηα ηηο πεξηνρέο κε πςόκεηξν > 500κ.

40 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 : ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ πζηεκάησλ (Ζ/Μ) 1. πζηήκαηα Θέξκαλζεο θηεξίνπ 2. πζηήκαηα Φύμεο θηεξίνπ 3. πζηήκαηα Μεραληθνύ Αεξηζκνύ θηεξίνπ 4. πζηήκαηα Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο ΕΝΥ 5. πζηήκαηα Φσηηζκνύ ηνπ θηεξίνπ 6. Γηαηάμεηο Απηνκάηνπ Διέγρνπ (BEMS) 7. πζηήκαηα Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 8. πζηήκαηα πκπαξαγσγήο (ΖΘ)

41 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ α) Κάζε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (ΚΚΜ) κε παξνρή λσπνύ αέξα 60%, πξέπεη λα εθαξκόδεη αλάθηεζε ζεξκόηεηαο ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 50%. β) Όια ηα δίθηπα δηαλνκήο ζεξκαληηθνύ-ςπθηηθνύ κέζνπ / ΕΝΥ πξέπεη λα είλαη ζεξκνκνλσκέλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο: εμσηεξηθά δίθηπα κε ζεξκνκόλσζε (ι=0,040 W/m ν K ζηνπο 20 ν C) 19mm γηα ΘΦΚ ρώξσλ θαη 13mm γηα ΕΝΥ, γ) Οη αεξαγσγνί δηαλνκήο πνπ δηέξρνληαη από εμσηεξηθνύο ρώξνπο ζα δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε (ι=0,040 W/mνK ζηνπο 20νC) κε πάρνο 40mm, ελώ γηα δηέιεπζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ην πάρνο ζα είλαη 30mm.

42 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ δ) Σα δίθηπα δηαλνκήο/αλαθπθινθνξίαο (κεηαβιεηώλ θνξηίσλ) ζα δηαζέηνπλ : ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο (θηεξηνδνκηθόο) γηα αληηκεηώπηζε ησλ κεξηθώλ θνξηίσλ, ή άιιν ηζνδύλακν ζύζηεκα. θπθινθνξεηέο Γv-cP κε ξύζκηζε ζηξνθώλ από κεηαηξνπέα ζπρλόηεηαο (inverter). ε) ε όια ηα λέα ή ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηήξηα είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα ζε πνζνζηό θαη ειάρηζην 60% (ζε εηήζηα βάζε).

43 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Ζ ππνρξέσζε απηή δελ ηζρύεη : γηα ηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξ.11 ηνπ λ.3661/08, όηαλ νη αλάγθεο ζε ΕΝΥ θαιύπηνληαη από απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε ΑΠΔ, ΖΘ, ηειεζέξκαλζε θιπ., όηαλ γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ ρξεζηκνπνηνύληαη αληιίεο ζεξκόηεηαο κε επνρηθό βαζκό απόδνζεο (SPF) κεγαιύηεξν από (1,15 Υ 1/n), όπνπ ε είλαη ν ιόγνο ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο (ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 2009/28/ΔΚ.).! Μέρξη λα θαζνξηζζεί λνκνζεηηθά ε ηηκή ηνπ (n), ν SPF πξέπεη λα είλαη > 3,3. Αδπλακία εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ απαηηεί επαξθή ηερληθή ηεθκεξίσζε.

44 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ζη) Σα ζπζηήκαηα γεληθνύ θσηηζκνύ ζηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζα έρνπλ ειάρηζηε ελεξγεηαθή απόδνζε 55 lm/w. Πξνβιέπεηαη επίζεο δηακεξηζκαηηθόο έιεγρνο γηα επηθάλεηεο κεγαιύηεξεο από 15m 2. Όπνπ ππάξρνπλ δώλεο θπζηθνύ θσηηζκνύ (βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ πξνηύπνπ) ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ζβέζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 60% ησλ θσηηζηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα «πηζησζεί» ην ζύζηεκα ζεηηθά. δ) Δπηβάιιεηαη απηνλνκία ζέξκαλζεο-ςύμεο, ζε πεξηπηώζεηο πνιιώλ ηδηνθηεζηώλ (θαηαλνκή δαπαλώλ) θαη εθαξκόδεηαη ζεξκηδνκέηξεζε γηα ηελ θαηαλνκή δαπαλώλ γηα ΘΦΚ - ΕΝΥ

45 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΣΖΡΗΧΝ 3._ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ε) Απαηηείηαη ζεξκνζηαηηθόο έιεγρνο αλά ζεξκηθή δώλε θηεξίνπ. ζ) ε όια ηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε ζεκαληηθή εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύ, απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ αληηζηάζκηζεο αέξγνπ ηζρύνο ησλ ειεθηξηθώλ θαηαλαιώζεσλ, γηα ηελ αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο ηνπο θαη ειάρηζηνλ ζην 0,95.

46 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Μεζνδνινγία Κηεξίνπ Αλαθνξάο Διάρηζηεο απαηηήζεηο Δ.Α.Κ. (ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξίνπ) Κηήξην Αλαθνξάο = αληίγξαθν ηνπ πξαγκαηηθνύ + ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο : - ίδηα ρξήζε, πξνθίι ιεηηνπξγίαο (σξάξην, ζπλζήθεο θιπ.), - ίδηα γεσκεηξία, πξνζαλαηνιηζκόο, ρώξνη, - θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα δνκηθά ζηνηρεία, -θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο Θ.Φ.Κ. Ε.Ν.Υ. θαη θσηηζκό (κόλν γηα ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα).

47 Κ.Δλ.Α.Κ. - ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Όπνηα ΠΖ - εθηόο άκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο ελζσκαηώλνληαη ζην πξαγκαηηθό θηήξην, δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζην θηήξην αλαθνξάο. Σν θηήξην αλαθνξάο θαηαηάζζεηαη εμ νξηζκνύ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β, αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ εθηηκώκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο.

48 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ Σν Κ.Α. δηαζέηεη θεληξηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη δίθηπν δηαλνκήο λεξνύ πςειήο ζεξκνθξαζίαο, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : ζεξκνζηαηηθό έιεγρν αλά ειεγρόκελε ζεξκηθή δώλε ηνπ, ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο κέζνπ. ιέβεηα κε πηζηνπνηεκέλν βαζκό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (***) Δηδ.Πεξίπησζε 1 : Όηαλ ην πξαγκαηηθό θηήξην ζεξκαίλεηαη κε αληιίεο ζεξκόηεηαο, ηόηε θαη ην Κ.Α. έρεη ην ίδην ζύζηεκα κε βαζκνύο απόδνζεο : - COP = 3,2, γηα θαηνηθίεο ή αεξόςπθηα ζπζηήκαηα ζε ηξηηνγελή ηνκέα, - COP = 4,3 γηα ζπκβαηηθά πδξόςπθηα ζπζηήκαηα ζε ηξηηνγελή ηνκέα, - COP = 3,5 γηα άιια ζπζηήκαηα Α/Θ (γεσζεξκία, θιπ.).

49 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ Δηδ. Πεξίπησζε 2 : Όηαλ ην πξαγκαηηθό θηήξην ζεξκαίλεηαη από ζύζηεκα ηειεζέξκαλζεο ηόηε θαη ην Κ.Α. έρεη ην ίδην ζύζηεκα κε ηνλ ίδην βαζκό απόδνζεο (νπζηαζηηθά δελ γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο Κ.Α. Καη πξαγκαηηθνύ θηεξίνπ).! Όηαλ ην πξαγκαηηθό θηήξην δελ δηαζέηεη ζύζηεκα ζέξκαλζεο, ηόηε ζεσξείηαη όηη ζεξκαίλεηαη όπσο αθξηβώο θαη ην θηήξην αλαθνξάο (απηόκαηε εζσηεξηθή, άδειε δηαδηθαζία ζην ινγηζκηθό).

50 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑ ΓΡΟΗΜΟΤ (ΦΤΞΖ) Σν Κ.Α. δηαζέηεη ζύζηεκα δξνζηζκνύ (ςύμεο) σο εμήο : Καηνηθίεο : Σνπηθά ζπζηήκαηα Α/Θ κε βαζκό απόδνζεο EER = 3,0.! Ζ θαηαλάισζε γηα ςύμε ππνινγίδεηαη επί ηνπ 50% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηνηθίαο. Σξηηνγελήο ηνκέαο : Σνπηθά ή θεληξηθά ζπζηήκαηα Α/Θ κε βαζκό απόδνζεο : EER = 2,8 γηα αεξόςπθηα ζπζηήκαηα, EER = 3,8 γηα ζπκβαηηθά πδξόςπθηα ζπζηήκαηα, EER = 3,0 γηα άιιεο Α/Θ (γεσζεξκία θιπ.)! Οηαλ ην πξαγκαηηθό θηήξην δελ δηαζέηεη ζύζηεκα ςύμεο, ηόηε ζεσξείηαη όηη ςύρεηαη όπσο αθξηβώο θαη ην θηήξην αλαθνξάο (απηόκαηε εζσηεξηθή, άδειε δηαδηθαζία ζην ινγηζκηθό).

51 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΔΡΜΑΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ην Κ.Α. νη ηεξκαηηθέο κνλάδεο ιακβάλνληαη όπσο ζην εμεηαδόκελν θηήξην, αιιά κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο : - ΚΚΜ ηνπ Κ.Α. ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε ηζρύ αλεκηζηήξσλ 1,5 kw/m 3 /s) (ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, π.ρ. Υεηξνπξγεία, ίζε κε 2,5 kw/m 3 /s). - ΚΚΜ ηνπ Κ.Α ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε παξνρή λσπνύ αέξα 60%, δηαζέηνπλ ζύζηεκα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο κε ε R = 0,5 θαη ειάρηζην.

52 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΔΡΜΑΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ - Σν ζύζηεκα ύγξαλζεο αέξα ηνπ Κ.Α. ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα είλαη ίδην κε εθείλν ηνπ εμεηαδόκελνπ θηεξίνπ (νπζηαζηηθά δελ εμεηάδεηαη / ζπγθξίλεηαη), - Ζ ηζρύο ησλ αλεκηζηήξσλ ησλ κνλάδσλ αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ (FCU) είλαη ίδηα ζην Κ.Α. όπσο θαη ζην εμεηαδόκελν θηήξην (νπζηαζηηθά δελ εμεηάδεηαη / ζπγθξίλεηαη). - Οη αεξαγσγνί θιηκαηηζκνύ ηνπ Κ.Α. είλαη ζεξκνκνλσκέλνη ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ).

53 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Γηα ηα δίθηπα δηαλνκήο ζεξκνύ ή ςπρξνύ κέζνπ ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: -Γηα ην Κ.Α. νη θπθινθνξεηέο αληιίεο δηαλνκήο (κεηαβιεηώλ θνξηίσλ) είλαη ξπζκηδόκελσλ ζηξνθώλ γηα αληηζηάζκηζε θνξηίνπ κε ζηαζεξό καλνκεηξηθό (Γv-cp). -Ζ ηζρύο ησλ θπθινθνξεηώλ- αληιηώλ ηνπ Κ.Α. ιακβάλεηαη ίζε κε απηή ηνπ εμεηαδόκελνπ θηεξίνπ. - Σα δίθηπα δηαλνκήο ηνπ Κ.Α. δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ).

54 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΡΗΜΟΤ Καηνηθίεο : ην Κ.Α. εθαξκόδεηαη θπζηθόο αεξηζκόο ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ). Σξηηνγελήο ηνκέαο : ην Κ.Α. εθαξκόδεηαη ζύζηεκα κεραληθνύ αεξηζκνύ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: - Πξνζαγσγή θαη απαγσγή λσπνύ αέξα ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ).

55 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΡΗΜΟΤ - Σν ζύζηεκα κεραληθνύ αεξηζκνύ δηαζέηεη ελαιιάθηε αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο κε ζπληειεζηή αλάθηεζεο εr= 0,5 θαη ειάρηζην. - Ζ εηδηθή απνξξόθεζε ηζρύνο ησλ αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνύ ιακβάλεηαη ίζε κε 1,0 kw/(m³/s). - Αεξαγσγνί πξνθιηκαηηζκέλνπ αέξα ζην Κ.Α. ζεσξείηαη πσο έρνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ).

56 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ Ε.Ν.Υ. ην Κ.Α. νη αλάγθεο ζε ΕΝΥ θαιύπηνληαη κέζσ θεληξηθνύ ιέβεηα πεηξειαίνπ (ή ηειεζέξκαλζεο όηαλ ππάξρεη ζην πξαγκαηηθό θηήξην), κε παξάιιειε ρξήζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ & ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα εθεδξεία. - Σν πνζνζηό ηνπ ειηαθνύ κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε είλαη 15% επί ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ. - Ο ιέβεηαο ΕΝΥ είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε βαζκό ελεξγεηαθήο απόδνζεο (***). - Σα δίθηπα δηαλνκήο ΕΝΥ δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ) - ην Κ.Α. επηηξέπεηαη ε ρξήζε απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, κόλν ζε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ή παξόκνηεο ρξήζεηο κε ρακειή θαηαλάισζε ΕΝΥ.

57 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ Ζ ζηάζκε θσηηζκνύ αλά ρξήζε θαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο γεληθνύ θσηηζκνύ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ. Δθαξκόδνληαη νη εμήο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο (ηξηηνγελήο ηνκέαο) : - Ζ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θσηηζηηθώλ είλαη 55 lm/w, - Γηα επηθάλεηα > 15m 2 ν ηερλεηόο θσηηζκόο ειέγρεηαη από ρσξηζηνύο δηαθόπηεο/δίθηπα, - ηνπο ρώξνπο κε δώλεο θπζηθνύ θσηηζκνύ (όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ), εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζβέζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 60% ησλ θσηηζηηθώλ.

58 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ - Ο γεληθόο θσηηζκόο παξέρεηαη από θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ θαη κε ειεθηξνληθή ζηξαγγαιηζηηθή δηάηαμε. Δμαίξεζε : ρώξνη κε εηδηθέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθνύ θσηηζκνύ (όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ). ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ν θσηηζκόο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο ιακβάλεηαη ίδηνο κε απηόλ ηνπ εμεηαδόκελνπ θηεξίνπ.

59 ΚΣΖΡΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ/Μ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Σξηηνγελήο ηνκέαο : Σν Κ.Α. κε επηθάλεηα > 3.500m 2, δηαζέηεη ζύζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηεξίνπ (BΔMS), γηα ηνλ θεληξηθό έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, επηηπγράλνληαο 10% εμνηθνλόκεζε επί ηεο ππνινγηδόκελεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςύμε θαη θσηηζκό. Ξελνδνρεία : Σν Κ.Α. δηαζέηεη ζύζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνδόηεζεο δσκαηίσλ κέζσ ειεθηξνληθώλ θαξηώλ, επηηπγράλνληαο 5% εμνηθνλόκεζε επί ηεο ππνινγηδόκελεο θαηαλάισζεο ηειηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςύμε θαη θσηηζκό.

60 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΙ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΑΓΗΑ Δπηθνηλωλία Σπκθωλεηηθό (πξνζνρή ζηε ζπιινγή δεδνκέλωλ ρξόλνο/ηξόπνο) Δηζαγσγή Αξρηθέο επαθέο κε ηδηνθηήηε / ππεύζπλν ηερληθήο ππεξεζίαο, Καηαλόεζε θηεξίνπ θαη ηωλ αλαγθώλ, θαζνξηζκόο δηαδηθαζίαο (παξαδνηέα π.ρ. ΠΔΑ ή/θαη ιεπηνκεξέζηεξε ελεξγεηαθή κειέηε, δηαζέζηκα ζηνηρεία), πξνζβαζηκόηεηα ζην θηήξην θαη ζηα απαηηνύκελα ζηνηρεία, εκπηζηεπηηθόηεηα πιεξνθνξηώλ. πιινγή πιεξνθνξηώλ Αξρ/θά & Η/Μ Σρέδηα (εάλ ππάξρνπλ), ηερληθέο πεξηγξαθέο, θαηαλάιωζε ελέξγεηαο (π.ρ. ινγαξηαζκνί, BMS), επηζεώξεζε (επηβεβαίωζε δηαζέζηκωλ πιεξνθνξηώλ ή ζπκπιήξωζε απαηηνύκελωλ ζηνηρείωλ)! Γελ απνηειεί ππνρξέωζε ηνπ Δλεξγεηαθνύ Δπηζεωξεηή ε αθξηβήο απνηύπωζε ηνπ πξνο επηζεώξεζε θηεξίνπ θαζώο θαη ε ζπιινγή ηωλ παξαπάλω ζηνηρείωλ ζε πεξίπηωζε πνπ απηά δελ πθίζηαληαη ή είλαη ειιηπή. Τπνινγηζκνί Βηβιηνζήθεο & ηππηθέο ηηκέο Η αθξίβεηα ηνπ ππνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ επεξεάδεηαη θαη από ηελ αθξίβεηα ηωλ δεδνκέλωλ Έθδνζε ηνπ ΠΔΑ θαη ζπζηάζεσλ Οηθνλνκηθά ζηνηρεία Τερληθή έθζεζε επηζεώξεζεο

61 Κ.Δλ.Α.Κ. ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ Δπηζεσξήζεηο θηεξίσλ θαη ιεβεηνζηαζίσλ - εγθαηαζηάζεσλ ΘΦΚ. Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θηεξίσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ Π.Δ.Α. κε κέγηζηε ηζρύ ηα 10 έηε. ηόρνο ε Δλεξγεηαθή Καηάηαμε θηεξίνπ. Δπηζεώξεζε ιεβήησλ ηνπιάρηζηνλ θάζε 5 ρξόληα γηα ζπζηήκαηα κε ζπλνιηθή σθέιηκε ηζρύ από 20 έσο 100kW, ελώ γηα ζπζηήκαηα ηζρύνο κεγαιύηεξεο ησλ 100kW ηνπιάρηζηνλ θάζε 2 ρξόληα γηα πεηξέιαην θαη 4 ρξόληα γηα αέξην θαύζηκν. ηόρνο ε αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ ιέβεηα-θαπζηήξα.

62 Δπηζεώξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ειηθίαο > 15 εηώλ θαη κε σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρύ άλσ ησλ 20kW, ηνπιάρηζηνλ γηα κηα θνξά. ηόρνο ε αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Δπηζεώξεζε εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ ηνπιάρηζηνλ θάζε 5 έηε γηα ζπζηήκαηα κε σθέιηκε ηζρύ άλσ ησλ 12kW. ηόρνο ε αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

63 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΣΖΡΗΟΤ

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.Π, ΚSc ηόρνο Παξνπζίαζεο δεδνκέλα «ΣΔΔ ΘΔΛΑΘ -ΚΔΙΔΣΖ» απνηειέζκαηα Γνκή

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα».

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα». Ομάδα Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ Ινζηιηούηο Επεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ - Εθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη θαη Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα έξγα Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο

Μέζνδνη θαη Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα έξγα Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο Μέζνδνη θαη Φξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα έξγα Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο ζηνπο OTA. Δξ. Πέηξνο Αιιειόκεο Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο θαη Μεραληθόο Υπνινγηζηώλ, PhD 1 6 Απξίιε 2017 Γιατί Eνεργειακή απόδοση? a sleeping

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Επιθεώρηςησ Λεβήτων & Εγκαταςτάςεων Θέρμανςησ

Διαδικαςία Επιθεώρηςησ Λεβήτων & Εγκαταςτάςεων Θέρμανςησ ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΠΙΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ Στότος Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ (Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε Κηηξίσλ) κε ηνλ Νόμο 3661 (Μέηξα γηα κείσζε Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο ησλ Κηηξίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Θεξκόηεηα Σν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα ζε κεηάβαζε Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΟΙΚΙΔ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΟΙΚΙΔ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΚΑΣΟΙΚΙΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT A ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ 2013-14 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Ο βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο θηηξίσλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό θηηξίσλ θαη ρώξσλ κε βάζε ην ηνπηθό θιίκα κε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αληιίεο ζεξκόηεηαο πνιιαπιώλ πεγώλ (αέξαο, γε, ύδαηα) ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ζέξκαλζεο / ςύμεο Εθδήισζε ειιεληθνύ παξαξηήκαηνο ASHRAE

Αληιίεο ζεξκόηεηαο πνιιαπιώλ πεγώλ (αέξαο, γε, ύδαηα) ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ζέξκαλζεο / ςύμεο Εθδήισζε ειιεληθνύ παξαξηήκαηνο ASHRAE Αληιίεο ζεξκόηεηαο πνιιαπιώλ πεγώλ (αέξαο, γε, ύδαηα) ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ζέξκαλζεο / ςύμεο Εθδήισζε ειιεληθνύ παξαξηήκαηνο ASHRAE 16.02.2012 Μεηζάθεο Επάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Υπεύζπλνο πσιήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τπνινγηζηηθφ παξάδεηγκα θηηξίνπ «κε ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο» ζηελ Κχπξν

Τπνινγηζηηθφ παξάδεηγκα θηηξίνπ «κε ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο» ζηελ Κχπξν Δλεξγεηαθφ Γξαθείν Κππξίσλ Πνιηηψλ Παξαζθεπή 07/10/2011 - Λεπθσζία Βηνθιηκαηηθή Γφκεζε & χγρξνλεο Καηαζθεπέο Τπνινγηζηηθφ παξάδεηγκα θηηξίνπ «κε ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο» ζηελ Κχπξν άββαο Βιάρνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα