BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak"

Transcript

1 BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Ján Zozuľak Otázka obrazu má dlhú históriu a tvorí základný termín v gréckej filozofii u Platóna, stoikov a neskôr u novoplatonikov. Zároveň tvorí jadro antropológie v Starej zmluve, hlavne v Prvej Mojžišovej knihe, 1 v ktorej sa odhaľuje Boží pôvod človeka: A stvoril Boh človeka; podľa Božieho obrazu ho stvoril. 2 A ďalej sa uvádza spôsob, akým Boh stvoril človeka: A učinil Boh človeka z hliny a vdýchol do jeho tváre dych života a stal sa človek živou bytosťou. 3 Z toho vyplýva, že základom kresťanskej antropológie, ktorá je postavená na biblickom učení o človeku, je presvedčenie, že Boh stvoril človeka podľa Božieho obrazu. 4 Keď hlbšie preskúmame Starú zmluvu, zistíme, že obsahuje jasné a úplné učenie o človeku ako Božom obraze, 5 alebo presnejšie, učenie o človeku, ktorý bol stvorený podľa Božieho obrazu. Niektorí súčasní bádatelia, hlavne protestantskí, popierajú, že na začiatku Prvej Mojžišovej knihy nachádzame učenie o Božom obraze v človeku, podobné tomu, ktoré neskôr vidíme u Otcov Cirkvi, ktorí rozvinuli učenie o Božom obraze (teológia obrazu). Existuje určitá nejasnosť a neúplnosť v slovách Prvej Mojžišovej knihy o stvorení človeka podľa Božieho obrazu, ale táto nejasnosť sa ozrejmí, ak sa na Starú zmluvu budeme pozerať očami apoštola Pavla, 6 teda keď ju budeme hodnotiť 1 Pozri Gen 1, Múdrosť Šalamúnova 7, Podrobnejšie pozri ΒΕΛΛΑ, Β.: Ο άνθρωπος κατά την Παλαιάν ιαθήκην. Αθήναι ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ν.: Ανθρωπολογία της Παλαιάς ιαθήκης, I. Ο άνθρωπος ως θείον δηµιούργηµα. Αθήναι Gen 1, Gen 2, 7. 4 Gen 5, 1. 5 Pozri 1Kor 11, 7: Muž... je Božím obrazom a Jeho slávou. 6 Pozri Žid 10, 1. 5

2 len ako tieň skutočností, ktoré budú zjavené v budúcnosti, to znamená vo vtelení Božieho Lóga, ktorý je úplnou a skutočnou Pravdou, Christovým telom. 1 Filon Alexandrijský tiež používa termín obraz a dáva mu zvláštny význam. 2 V Novej zmluve je termín obraz obohatený o christologický obsah, čo dáva antropológii nový rozmer, pretože učenie o Božom obraze je spojené s eschatologickým chápaním pripodobnenia človeka k obrazu Christa, ktorý je obrazom neviditeľného Boha 3. Pre apoštola Pavla obraz neviditeľného Boha je Christos. A človek je obrazom Obrazu. Túto pravdu potvrdzuje aj Ján Zlatoústy slovami: Človek je obrazom Obrazu. Tak ako Syn... Tým, čím je Boh v nebi, tým je človek na zemi, myslím podľa moci; a ako panuje nad všetkým, čo sa nachádza na zemi, rovnako tak aj Boh panuje nad všetkým, čo sa nachádza na nebi a na zemi. 4 Na začiatku listu Židom apoštol Pavol hovorí, že v Novej zmluve sa nám Boh zjavuje už nie cez prorokov, ale cez svojho Syna, ktorý je odbleskom Jeho slávy a vyjadrením Jeho hypostázy 5 a cez ktorého bol stvorený svet. Učenie apoštola Pavla o Božom obraze je zhrnuté v prvej kapitole listu Kolossenským, v ktorom Božieho Syna nazýva obrazom neviditeľného Boha : On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je v nebesiach a čo je na zemi, viditeľné a neviditeľné, či tróny alebo panstvá, kniežatstvá alebo mocnosti; všetko bolo stvorené prostredníctvom Neho a v Ňom; a On je pred všetkým a všetko udržiava, aby mohlo existovať. A On je hlavou tela, Cirkvi. 6 1 Pozri Kol 1, 17. Porovnaj Jn 1, Pozri ΚΑΡΑΒΙ ΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.: Η περί Θεού και ανθρώπου διδασκαλία Φίλωνος του Αλεξανδρέως (Ανάτυπο από τη Θεολογία, Αθήναι 1966, s ΑΓΟΥΡΙ ΟΥ, Σ.: Φίλων ο Ιουδαίος (Ανάτυπο από το Γρηγόριο Παλαµά, Θεσσαλονίκη 1967). 3 Pozri Kol 1, 15; 3, 10; Rim 8, 29; 1Kor 15, ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Εις Εβραίους 2, 2. In: ΕΠΕ 24, 240. PG 63, Žid 1, 1 3. Porovnaj Jn 1, 3. 6 Kol 1, Pozri ΚΑΡΑΒΙ ΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.: Ερµηνευτικόν υπόµνηµα εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν του Αποστόλου Παύλου. In: Επιστηµονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, č. 13, Θεσσαλονίκη 1969, s Porovnaj ďalšie texty apoštola Pavla: Rim 8, 29. 2Kor 4, 4. Žid 1, 3. 1Jn 3, 2. 6

3 Dôležité na tomto texte je to, že v ňom nie je vyjadrený osobný názor apoštola Pavla, ale liturgický hymnus prvých kresťanov. Dôležité je aj to, že tu apoštol Pavol vyjadruje nie triadologické učenie, ale kozmologické a antropologické, to znamená, že v ňom nezdôrazňuje vzťah Lóga a Otca (túto otázku rozvíja apoštol Pavol na inom mieste), ale význam Christa pre človeka. Tento text je veľmi dôležitý, pretože jasne poukazuje na christologický rozmer antropológie apoštola Pavla. Takýto rozmer termínu obraz je, okrem iného, zrejmý aj zo základného učenia apoštola Pavla, že človek, aby došiel k dokonalosti, musí si obliecť obraz nebeského 1 človeka, Christa, aby došiel do miery veku plnosti Christa 2 a aby už viac nebol ako malé dieťa 3. Dospievanie človeka sa podľa apoštola Pavla zhoduje s rastom v Christu. Christologický termín Boží Lógos evanjelistu Jána má obdobný, ak nie totožný obsah, ako termín apoštola Pavla obraz neviditeľného Boha. 4 Na základe toho je zrejmé, že list apoštola Pavla Židom, podobne aj iné texty Novej zmluvy, umožňujú chápať zjavenie Starej zmluvy o stvorení človeka podľa Božieho obrazu len cez christologické nazeranie. Biblická hermeneutika prijíma, že Boží obraz pre apoštola Pavla je Christos 5 a v tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že učenie apoštola Pavla je východiskom pre teológiu o obraze pre svätých Otcov Cirkvi. Prostredníctvom Novej zmluvy sa dozvedáme o ozajstnom zmysle starozákonného zjavenia o stvorení človeka podľa Božieho obrazu a podoby, pretože len cez Christa a v Christu ako pravom obraze Boha, ktorý sa stal človekom, sa nám jasne a úplne zjavuje pravda, že človek bol stvorený podľa Božieho obrazu. Len vtelenie Božieho Lóga, Božieho Syna, ktorý je Originálom človeka, dáva zmysel 1 1Kor 15, Ef 4, Ef 4, Pozri ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Εις Εβραίους 2, 2 3. In: ΕΠΕ 24, PG 63, Pozri ΚΑΡΑΒΙ ΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.: «Εικών Θεού» και «κατ εικόνα» Θεού παρά τω Αποστόλω Παύλω. Αι Χριστολογικαί βάσεις της Παυλείου ανθρωπολογίας. Θεσσαλονίκη Pozri CULLMANN, O.: Die Christologie des Neuen Testaments. Tübingen , s ΝΕΛΛΑ, Π.: Ζώον Θεούµενον. Προοπτικές για µία Ορθόδοξη κατανόηση του ανθρώπου. Vyd. Αρµός, Αθήνα , s

4 stvoreniu človeka podľa Božieho obrazu. Na základe uvedeného je zrejmé, že v Novej zmluve sa jasne zdôrazňuje, že človek je Božie stvorenie 1 a že bol stvorený podľa Božieho obrazu. 2 Z toho vyplýva, že pravdivé svedectvo o zmysle a smerovaní života človeka nám poskytuje len Božie zjavenie zachytené vo Svätom Písme. Svätootcovské chápanie obrazu Svätí Otcovia pokračujú v línii apoštola Pavla a spájajú Pavlovu tému Christos Boží obraz s témou stvorenia človeka podľa Božieho obrazu. Už u Irineja Lyonského, Klimenta Alexandrijského, Origena, Atanáza Veľkého a Gregora Nysského existuje jasné rozlíšenie, že Christos je obrazom Boha a človek je obrazom Christa, teda že človek je obrazom Obrazu. 3 U svätých Otcov nenájdeme konečné vyjadrenie, či jasné zadefinovanie obrazu. Napriek tomu je dôležité zdôrazniť, že Otcovia vo svojich opakovaných snahách nájsť uspokojivé pochopenie antropologickej otázky používajú ako ťažisko termín podľa obrazu. 4 V svätootcovskej literatúre otázka obrazu 5 slúži ako os, okolo ktorej sa stretáva pravoslávna kozmológia i pravoslávna antropológia, ale aj samotná christológia. Je zrejmé, že otázka obrazu, hoci je základom, nemôže vyčerpať všetky skutočnosti pravoslávnej antropológie. Iné otázky, ako napríklad podobnosť, príbuznosť, blahodať, synovstvo, zbožštenie a podobne, dopĺňajú a kompletizujú pravoslávne chápanie človeka. Keď Gregor Nysský vysvetľuje, prečo je ľudská prirodzenosť nepochopiteľná (αθεώρητος), hovorí, že keď Boh je nepochopiteľný, aj Jeho obraz v človeku musí byť nepochopiteľný. Konkretizuje to takto: Obraz, keď nestráca nič z toho, čo pozorujeme v origináli, je presne obrazom; ale keď vybočuje z podobnosti voči 1 Pozri Mt 19, 4; Sk 17, Pozri Kol 3, Pozri ΝΕΛΛΑ, Π.: Ζώον Θεούµενον, cit. dielo, s Pozri tamže, s Termín obraz sa v každej dobe obohacuje o ďalší obsah podľa problémov, ktorým jeden alebo druhý Otec Cirkvi čelí, a podľa toho sa pristupuje pri objasňovaní teologických otázok. 8

5 originálu, v tejto časti nie je obrazom. 1 To znamená, že keď jednou z pozorovaných vecí Božej prirodzenosti je nepochopiteľnosť podstaty, je nevyhnutné, aby v tom obraz napodobňoval originál, pretože ak by prirodzenosť obrazu bola pochopiteľná a originál by bol nad pochopiteľnosťou, protikladnosť skúmaných vecí by odhaľovala nevydarenosť obrazu. Avšak nakoľko prirodzenosť našej mysle, ktorá je stvorená podľa obrazu Stvoriteľa, sa vymyká poznaniu, má presnú podobnosť so Stvoriteľom, pretože svojou nepochopiteľnosťou charakterizuje nepochopiteľnú prirodzenosť. 2 Výrazy obraz, odblesk a charakter, uvádzané pre Božieho Syna, majú v teológii triadologický význam, ktorý vyzdvihovali svätí Otcovia predovšetkým počas ariánskych sporov. V teológii sa slovami obraz, odblesk a charakter označuje to, čo je spoločné pre Syna a Otca. Totožnosť prirodzenosti znamená totožnosť podstaty Otca a Syna. Zároveň však existuje rozlíšenie osôb, teda osobný vzťah hypostázy Syna s hypostázou Otca. Syn je prirodzeným obrazom Otca, pretože je totožný s podstatou Otca a súpodstatný s Ním. Súpodstatnosť nezjavuje v sebe prirodzenosť Otca, teda Jeho Božstvo, ale zostáva zvláštnou hypostázou, ktorá nie je totožná s hypostázou Otca, ani s Božstvom Otca, ktoré zjavuje cez seba samého. Vďaka tomuto biblickému zjaveniu Syna ako obrazu Otca 3 veľkí Otcovia, predovšetkým Kappadockí, rozvinuli trojičnú teológiu, podľa ktorej Božia prirodzenosť existuje v Božích osobách, v Božích hypostázach, pretože kresťanský Boh je osobný Boh Biblie, Trojjediný Boh. Jedna z najzákladnejších právd kresťanskej viery je presne toto rozlíšenie v Bohu medzi Božou prirodzenosťou (podstatou) a Božími hypostázami. Existuje len jedna prirodzenosť (podstata), pretože existuje len jeden Boh, ale kresťanský Boh nie je len jedna prirodzenosť alebo jedna podstata, je predovšetkým Boh Trojica, teda hypostáza Otca, hypostáza Syna a hypostáza Svätého Ducha, ktoré majú len jednu Božiu prirodzenosť 1 Keď je originál nepochopiteľný vo svojej podstate, nepochopiteľný je nevyhnutne aj jeho obraz, ktorý by bol inak nevydarený. 2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ: Περί κατασκευής ανθρώπου, 11. In: ΕΠΕ 5, 72. PG 44, 156AB. 3 Ján Damaský hovorí, že Lógos je podstatný, dokonalý a živý obraz neviditeľného Boha. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ: Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως 1, 8, s. 48, PG 94, 812A. 9

6 (podstatu). Tieto tri hypostázy nie sú časti Boha, pretože každá hypostáza má ako svoju vlastnú prirodzenosť v celej úplnosti, ktorá stále zostáva nevyčerpateľnou. Zároveň tri Božie hypostázy sú v úplnom spoločenstve a vzájomnom prenikaní Božieho života. Nikdy nie je možné oddeliť jednu od druhej, ale ani sa nemieša jedna s druhou, lebo kresťanský Boh je Trojica v jednote a jednota v Trojici. Boh sa zjavuje nie ako najvyššia bytosť, ale ako osobný Boh, ako bytosť, ktorá má tri hypostázy so spoločnou podstatou. Trojica je jeden Boh, pretože má jednu podstatu a v každej hypostáze existuje nie časť, ale celé a dokonalé Božstvo. Svätootcovské vyjadrenie: Jeden v Trojici a Trojica v jednom (µονάς εν Τριάδι και Τριάς εν µονάδι) 1 vyjadruje súpodstatnosť osôb Svätej Trojice a zároveň ich hypostatické rozlíšenie. Úplná totožnosť Božej podstaty neruší úplné rozlíšenie osobných vlastností. To znamená, že Boh je podľa prirodzenosti jeden, ale prirodzenosť je trojhypostázna. Rovnako tak aj ľudská prirodzenosť je jedna, ale mnohohypostázna, teda je jedna, existujúca v množstve stvorených ľudských hypostáz. 2 Toto skutočné, ontologické rozlíšenie v človeku pretrváva, nakoľko v človeku osoba a prirodzenosť tiež pretrvávajú nemeniteľne jedno s druhým a v oboch existuje ľudská bytosť. Je to zrejmé z biblického rozprávania o stvorení, kde sa hovorí, že Boh, ktorý za šesť dní stvoril rôzne stvorenia, pred stvorením človeka povedal: Stvorme človeka podľa nášho obrazu a podoby. 3 V tomto stvoriteľskom akte pri stvorení človeka je evidentné trojičné pôsobenie Boha, ako to stále zdôrazňujú svätí Otcovia a vo všeobecnosti prežíva celá cirkevná tradícia, opierajúca sa o hebrejský originál. 1 Pozri ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Π.: ογµατική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 1. diel. Αθήναι 1959, s POPOVIČ, J.: Dogmatika Pravoslavne Crkve, 1. diel, Beograd 1932, s. 140, 162. Porovnaj ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: Λόγος 6, 22: PG 35, 749C. Λόγος 25, 17: PG 35, 1221C. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: Αγκυρωτός 22: PG 43, 57C 60A. 2 Pozri ΓΙΕΒΤΙΤΣ, Α.: Ο άνθρωπος κατ εικόνα και καθ οµοίωσιν του Θεού. In: Φως Ιλαρόν, Vydanie Ακρίτας, Νέα Σµύρνη, s Gen 1,

7 Zoznam bibliografických odkazov: CULLMANN, O.: Die Christologie des Neuen Testaments. Tübingen POPOVIČ, J.: Dogmatika Pravoslavne Crkve, 1. diel, Beograd ΑΓΟΥΡΙ ΟΥ, Σ.: Φίλων ο Ιουδαίος (Ανάτυπο από το Γρηγόριο Παλαµά, Θεσσαλονίκη 1967). ΒΕΛΛΑ, Β.: Ο άνθρωπος κατά την Παλαιάν ιαθήκην. Αθήναι ΓΙΕΒΤΙΤΣ, Α.: Ο άνθρωπος κατ εικόνα και καθ οµοίωσιν του Θεού. In: Φως Ιλαρόν, Vydanie Ακρίτας, Νέα Σµύρνη. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: Λόγος 6. In: PG 35. Λόγος 25. In: PG 35. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ: Περί κατασκευής ανθρώπου. In: ΕΠΕ 5. PG 44. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: Αγκυρωτός. In: PG 43. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ: Έκδοσις ακρι βής της Ορθοδόξου πίστεως. In: PG 94. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: Εις Εβραίους In: ΕΠΕ 24. PG 63. ΚΑΡΑΒΙ ΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.: «Εικών Θεού» και «κατ εικόνα» Θεού παρά τω Αποστόλω Παύλω. Αι Χριστολογικαί βάσεις της Παυλείου ανθρωπολογίας. Θεσσαλονίκη ΚΑΡΑΒΙ ΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.: Ερµηνευτικόν υπόµνηµα εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν του Αποστόλου Παύλου. In: Επιστηµονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, č. 13, Θεσσαλονίκη 1969, s ΚΑΡΑΒΙ ΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.: Η περί Θεού και ανθρώπου διδασκαλία Φίλωνος του Αλεξανδρέως (Ανάτυπο από τη Θεολογία, Αθήναι 1966, s ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ, Ν.: Ανθρωπολογία της Παλαιάς ιαθήκης, I. Ο άνθρωπος ως θείον δηµιούργηµα. Αθήναι ΝΕΛΛΑ, Π.: Ζώον Θεούµενον. Προοπτικές για µία Ορθόδοξη κατανόηση του ανθρώπου. Vyd. Αρµός, Αθήνα ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Π.: ογµατική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 1. diel. Αθήναι

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ HCJB SLOVENSKO HLAS EVANJELIA Relácie spracované do 26 častí v r. 2005. O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ AUTOR: MGR. PAVEL HANES PHD. Spracoval kol. HCJB-Sk ved. M. Hudec MODLITBA PÁNOVÁ ÚVOD: /vyjadrenie

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát (Hospoda Boha majú ľudia ľúbiť a nie ho milovať) Dve podmienky pre vstup do Kráľovstva nebeského: 1) láska k Hospodu

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA Štvrťročník pre kňazov a katechétov č. 2/2009-2010 Ú V O D N Í K Milí priatelia, kňazi, katechétky a katechéti! V poslednom čase sa

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach Vďaka nekonečnej dobrote a štedrosti Trojjediného Boha, dnes, 3. apríla roku Pána 2015, v dvojnásobnom

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2012

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2012 ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/0 Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Gorlice 0 Editor: Redakčná rada: Recenzenti:

Διαβάστε περισσότερα

Sme tu pre vás 22/2010

Sme tu pre vás 22/2010 Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 6 Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 (pokračovanie) Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) Podľa Léona Bloya

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Prinavrátiť človeka do centra

Prinavrátiť človeka do centra Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 13 Prinavrátiť človeka do centra Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s názvom: Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej

Διαβάστε περισσότερα

Rozvod a nové manželstvo

Rozvod a nové manželstvo Rozvod a nové manželstvo V tomto texte by sme sa chceli zaoberať výrokmi z Biblie k otázke rozvodu a uzavretia nového manželstva. Ani Ježišove slová z Matúšovho evanjelia, ktoré bývajú spravidla prekladané

Διαβάστε περισσότερα

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY

Zohrejte sa. jesenná pohoda PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY A TIPY KINEKUS VÝROBKY NA KAŽDÝ DEŇ, SPOKOJNOSŤ NA CELÝ ŽIVOT 1 MAGAZÍN SPOLOČNOSTI KINEKUS ČÍSLO 9 JESEŇ jesenná pohoda Zohrejte sa PREDSTAVENIE PREVÁDZKY KINEKUS - MARTIN ZÁHRADA NA JESEŇ VYKUROVANIE / RADY

Διαβάστε περισσότερα

NIPTICKÁ METÓDA DUCHOVNÉHO ŽIVOTA PODĽA SVÄTÉHO PÍSMA. Štefan ŠAK. Pre duchovný rast veriaceho človeka je veľmi prospešné vedieť to, že

NIPTICKÁ METÓDA DUCHOVNÉHO ŽIVOTA PODĽA SVÄTÉHO PÍSMA. Štefan ŠAK. Pre duchovný rast veriaceho človeka je veľmi prospešné vedieť to, že NIPTICKÁ METÓDA DUCHOVNÉHO ŽIVOTA PODĽA SVÄTÉHO PÍSMA Štefan ŠAK Pre duchovný rast veriaceho človeka je veľmi prospešné vedieť to, že niptický spôsob života, bdelosť a ostražitosť mysle nad myšlienkami

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY U N I V E R Z I T A T R E T I E H O V E K U V K O Š I C I A C H D. Fillová : FILOZOFIA A ETIKA V ŽIVOTE ČLOVEKA 1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY Etika z gréckeho ήθος ethos, lat. mos je jednou

Διαβάστε περισσότερα

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Mgr. Anino BELAN KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia BRATISLAVA 2003 1 2 Obsah Úvod...4 Totálny

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

autolock AV3 Bezpečnosť Tesnosť Komfort Všetko, čo má zabezpečiť dverový zámok!

autolock AV3 Bezpečnosť Tesnosť Komfort Všetko, čo má zabezpečiť dverový zámok! tesniaci element bezpečnostný hák nové ovládanie denného režimu strelky autolock AV3 Bezpečnosť Tesnosť Komfort Všetko, čo má zabezpečiť dverový zámok! + bezprostredné uzamknutie dverí po ich zatvorení

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc.

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc. Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty Bakalárska práca Juraj Barič Univerzita FMFI KI 9.2.1 Informatika Vedúci bc. práce: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. Bratislava 2009 Čestne prehlasujem,

Διαβάστε περισσότερα

Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo)

Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo) 1 Ján Kulík Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo) Aby sme mohli začať s vysvetľovaním, musíme si najskôr ozrejmiť určité termíny vzťahujúce sa na túto vieru, čiže potrebujeme nejaký slovníček.

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 1150 O B S A H Od 1. júna 2013 DIALÓG Sadová 28 900 51 ZOHOR FÓRUM 4 Telefón: 0903 474142 V súvislosti so sťahovaním ospravedlňujeme možné meškanie distribúcie

Διαβάστε περισσότερα

PRAMENE DIOGENÉS ZO SINÓPY: ZLOMKY. κ ων), prvý kynik vo vlastnom zmysle slova κυνικ ς ( ten, kto žije ako kynik ), prišiel do

PRAMENE DIOGENÉS ZO SINÓPY: ZLOMKY. κ ων), prvý kynik vo vlastnom zmysle slova κυνικ ς ( ten, kto žije ako kynik ), prišiel do FILOZOFIA PRAMENE Roč. 66, 2011, č. 6 DIOGENÉS ZO SINÓPY: ZLOMKY Preklad: Andrej Kalaš Komentár: Jaroslav Cepko a Vladislav Suvák Diogenés zo Sinópy (okolo 412/403 324/321 pr. Kr.), takzvaný Pes ( ιογ

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

MIESTO TEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN VO VZDELÁVANÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Bohuslav Kuzyšin

MIESTO TEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN VO VZDELÁVANÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Bohuslav Kuzyšin MIESTO TEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN VO VZDELÁVANÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Bohuslav Kuzyšin Hoci je sociálna práca pomerne nový dynamicky sa rozvíjajúci vedecký odbor, jeho prítomnosť je badateľná v každej etape

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

23. Zhodné zobrazenia

23. Zhodné zobrazenia 23. Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie sa nazýva zhodné ak pre každé dva vzorové body X,Y a ich obrazy X,Y platí: X,Y = X,Y {Vzdialenosť vzorov sa rovná vzdialenosti obrazov} Medzi zhodné zobrazenia patria:

Διαβάστε περισσότερα

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich Tuesday 15 th January, 2013, 19:53 Základy tenzorového počtu M.Gintner Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich násobenie reálnym číslom tak, že platí:

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana.

Spojité rozdelenia pravdepodobnosti. Pomôcka k predmetu PaŠ. RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 26. marca Domovská stránka. Titulná strana. Spojité rozdelenia pravdepodobnosti Pomôcka k predmetu PaŠ Strana z 7 RNDr. Aleš Kozubík, PhD. 6. marca 3 Zoznam obrázkov Rovnomerné rozdelenie Ro (a, b). Definícia.........................................

Διαβάστε περισσότερα

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá...

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... Žime bez bariér... Šikmá schodisková sedačka do zákrut Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch a financovaní až do

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika 1-2016/17 Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky Tancujeme, športujeme,hovoríme, tvoríme! Celebrity a matematika Hráme o ŽOLÍKA Kam nás vietor zavial 3 5 15 Duchovné slovko Zážitky zo školy

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č ROČNÍK XIX. č. 11 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 1. JÚNA 2016 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti 4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti Výroková funkcia (forma) ϕ ( x) je formálny výraz (formula), ktorý obsahuje znak x, pričom x berieme z nejakej množiny M. Ak za x zvolíme

Διαβάστε περισσότερα

OKTÓBER 06 KUPUJTE IBA OD PREDAJCU S PREUKAZOM

OKTÓBER 06 KUPUJTE IBA OD PREDAJCU S PREUKAZOM OKTÓBER 06 KUPUJTE IBA OD PREDAJCU S PREUKAZOM nb64.indd 1 25.9.2006 7:54:14 2 ŠPIÓN Kiež by nikdy bolo naozaj nikdy! Sekretárka bezdomovcov Marta dlho Nota bene nepredávala. Len pár mesiacov, kým sa dokázala

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Πνευματολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Πνευματολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Robert P. Kirshner: Výstřední vesmír. Explodujíci hvězdy, temná energie a zrychlováni kozmu

Robert P. Kirshner: Výstřední vesmír. Explodujíci hvězdy, temná energie a zrychlováni kozmu Sborník je doplněn bibliografií filozofa Pavla Cmoreje (s. 227 231), jsou zde uvedeny všechny jeho monografie a sborníky jeho článků, také všechny jeho statě. Už při letmém pohledu čtenáře překvapí, kolik

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatívne úlohy vo vyučovaní fyziky na ZŠ

Kvalitatívne úlohy vo vyučovaní fyziky na ZŠ METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Mária Krajčová Kvalitatívne úlohy vo vyučovaní fyziky na ZŠ - 2006 - OBSAH Úvod... 3 1 Pohyb telesa... 5 2 Sila a jej meranie... 9 3 Skladanie síl... 12 4 Posuvné

Διαβάστε περισσότερα

Rovnosť funkcií. Periodická funkcia.

Rovnosť funkcií. Periodická funkcia. VaFu7-T List Rovnosť funkcií. Periodická funkcia. RNDr. Beáta Vavrinčíková U: Začnem jednoduchou otázkou. Ked sa podľa teba dve funkcie rovnajú? Ž: No čo ja viem, asi keď majú úplne rovnaké graf. U: S

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

dna lieky bedeker pokora, peter krištúfek, CSc. biosimilárne choroba kráľov majú potenciál znížiť náklady na liečbu

dna lieky bedeker pokora, peter krištúfek, CSc. biosimilárne choroba kráľov majú potenciál znížiť náklady na liečbu zdravia medicína prevencia zdravý životný štýl bedeker 03 2015 biosimilárne lieky majú potenciál znížiť náklady na liečbu Trpíte migrénou? dna choroba kráľov vďaka profilaktickej liečbe možno dnes hemofíliu

Διαβάστε περισσότερα

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia

KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia Škola pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Anino BELAN KURZ JAZYKA C učebný text pre kvartu a kvintu osemročného gymnázia 2. vydanie BRATISLAVA 2003 2011 Copyright 2011,

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus KrAv11-T List 1 Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus RNDr. Jana Krajčiová, PhD. U: Najprv si zopakujme, ako znie definícia logaritmu. Ž: Ja si pamätám, že logaritmus súvisí

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. 1) Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; Α. Προς Εφεσίους Β. Προς Κορινθίους Γ. Προς Γαλάτας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Aký obsah má vyfarbený útvar? Dĺţka strany štvorca je 3 m.

2. Aký obsah má vyfarbený útvar? Dĺţka strany štvorca je 3 m. Dĺžka kružnice, obsah kruhu 1. Na obrázku je kruţnica vpísaná do štvorca so stranou 4cm a štyri kruţnicové oblúky so stredmi vo vrcholoch štvorca. ký obsah má vyfarbený útvar? 4 + π cm 16 - π cm 8π 16

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 7. KOMPLEKSNI BROJEVI 7. Opc pojmov Kompleksn brojev su sastavljen dva djela: Realnog djela (Re) magnarnog djela (Im) Promatrajmo broj a+ b = + 3 Realn do jednak je Re : Imagnarna jednca: = - l = (U elektrotehnc

Διαβάστε περισσότερα

4 Reálna funkcia reálnej premennej a jej vlastnosti

4 Reálna funkcia reálnej premennej a jej vlastnosti Reálna unkcia reálnej premennej a jej vlastnosti Táto kapitola je venovaná štúdiu reálnej unkcie jednej reálnej premennej. Pojem unkcie patrí medzi základné pojmy v matematike. Je to vlastne matematický

Διαβάστε περισσότερα

XVIII. ročník BRKOS 2011/2012. Pomocný text. Kde by bola matematika bez čísel? Čísla predstavujú jednu z prvých abstrakcií, ktorú

XVIII. ročník BRKOS 2011/2012. Pomocný text. Kde by bola matematika bez čísel? Čísla predstavujú jednu z prvých abstrakcií, ktorú Pomocný text Číselné obory Číselné obory Kde by bola matematika bez čísel? Čísla predstavujú jednu z prvých abstrakcií, ktorú ľudia začali vnímať. Abstrakcia spočívala v tom, že množstvo, ktoré sa snažili

Διαβάστε περισσότερα

Objem a povrch rotačného valca

Objem a povrch rotačného valca Ma-Te-03-T List 1 Objem a povrch rotačného valca RNDr. Marián Macko Ž: Prečo má valec prívlastok rotačný? U: Vysvetľuje podstatu vzniku tohto telesa. Rotačný valec vznikne rotáciou, čiže otočením obdĺžnika

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

O CYKLOIDE, NAJKRAJŠEJ KRIVKE NA SVETE. (Historicko - matematická exkurzia do 17. storočia s hodinárskym finále)

O CYKLOIDE, NAJKRAJŠEJ KRIVKE NA SVETE. (Historicko - matematická exkurzia do 17. storočia s hodinárskym finále) O CYKLOIDE, NAJKRAJŠEJ KRIVKE NA SVETE. (Historicko - matematická exkurzia do 17. storočia s hodinárskym finále) Hynek Bachratý, Katedra softvérových technológií, Fakulta riadenia a informatiky ŽU, Žilina

Διαβάστε περισσότερα

2/4/2015. Διακίνηση νερού και θρεπτικών ουσιών στο φυτικό κύτταρο. Μεταφορά ουσιών παθητική ενεργητική

2/4/2015. Διακίνηση νερού και θρεπτικών ουσιών στο φυτικό κύτταρο. Μεταφορά ουσιών παθητική ενεργητική Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Δοµή της µεµβράνης (µοντέλο του ρευστού µωσαϊκού) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Πρόσληψη και µεταφορά του νερού στα φυτά» Ορεστιάδα 2015 Ο ρόλος του νερού

Διαβάστε περισσότερα

dia šlabikár Ing. Peter Herceg a kolektív

dia šlabikár Ing. Peter Herceg a kolektív b dia šlabikár 2 c Ing. Peter Herceg a kolektív e g dia šlabikár 2 1 2 Príručka pre deti s diabetom, pre ich rodičov, spolužiakov a kamarátov 3 pq Dia šlabikár 2 Príručka pre deti s diabetom a pre ich

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Milí čitatelia! Šéfredaktor: Ing. Mgr. Martin Hriňák. Grafická úprava: Daniel Neubauer Katarína Škrovinová. Webová stránka:

Milí čitatelia! Šéfredaktor: Ing. Mgr. Martin Hriňák. Grafická úprava: Daniel Neubauer Katarína Škrovinová. Webová stránka: Milí čitatelia! Šéfredaktor: Ing. Mgr. Martin riňák Grafická úprava: Daniel Neubauer Katarína Škrovinová Webová stránka: http://www.mladyvedec.sk/ Kontakt: Metodicko-pedagogické centrum Mladý vedec alokované

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 -

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 - Ž ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 0: - ŽALMY & HYMNY kresťanskej viery Piesne určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα