ΜΔΡΟ ΔΝΑΣΟ ΥΗΜΔΙΑ. ΥΗ Λύρλνο Bunsen κε ζηξόθηγγα Bunsen burner with key Όκνηνο κε ηνλ πξνεγνύκελν, πνύ δηαζέηεη θαη ζηξόθηγγα δηαθνπήο παξνρήο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΡΟ ΔΝΑΣΟ ΥΗΜΔΙΑ. ΥΗ 005.1 Λύρλνο Bunsen κε ζηξόθηγγα Bunsen burner with key Όκνηνο κε ηνλ πξνεγνύκελν, πνύ δηαζέηεη θαη ζηξόθηγγα δηαθνπήο παξνρήο."

Transcript

1 ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΔΡΟ ΔΝΑΣΟ ΥΗΜΔΙΑ ΥΗ Λύρλνο Bunsen Bunsen burner simple Ο θιαζηθόο εξγαζηεξηαθόο ιύρλνο πνύ ιεηηνπξγεί κε θνηλό νηθηαθό πγξαέξην θαη δεκηνπξγεί θιόγα ζεξκνθξαζίαο C. Πνιύ ρξήζηκνο ζε θάζε ρεκηθό εξγαζηήξην γηα ηελζέξκαλζε ή θαύζε. ΥΗ Λύρλνο Bunsen κε ζηξόθηγγα Bunsen burner with key Όκνηνο κε ηνλ πξνεγνύκελν, πνύ δηαζέηεη θαη ζηξόθηγγα δηαθνπήο παξνρήο. ΘΔ Σξίγσλν πύξσζεο Wire-ceramic triangle Φξεζηκεύεη γηα ηελ ζέξκαλζε κηθξώλ δνρείσλ όπσο θάςαο πνξζειάλεο, κεηαιιηθήο θάςαο, ή κηθξνύ δνρείνπ δέζεσο. ΥΗ Λαβίδα δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ μύιηλε Test tube holder Δίλαη μύιηλε ιαβίδα, κήθνπο 20cm. Φξεζηκεύεη γηα ηελ ζπγθξάηεζε δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ ηελ ώξα πνπ ζεξκαίλνληαη. ΥΗ Λαβίδα κεηαιιηθή Tong Inox Φξεζηκεύεη γηα ηελ ζπγθξάηεζε κηθξώλ ζθεπώλ ρεκείνπ όηαλ απηά έρνπλ πςειή ζεξκνθξαζία. ΥΗ Ππξνιαβίδα ή ππξάγξα Crucible tong Inox Δπίζεο γηα ηελ ζπγθξάηεζε δηαθόξσλ ζθεπώλ ρεκείνπ κεγαιύηεξνπ όγθνπ, ζε πςειή ζεξκνθξαζία,

2 ΒΙ Λαβίδα αλαηνκηθή κεηαιιηθή Tweezers Φξεζηκνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην γηα ηελ ζπιινγή θαη ζπγθξάηεζε πνιύ κηθξώλ αληηθεηκέλσλ Μεγέζε cm ΥΗ Λαβίδα Mohr Mohr clip Φξεζηκεύεη σο ζθηγθηήξαο ειαζηηθώλ ζσιήλσλ,αληί γηα ζηξόθηγγα ΥΗ Λαβίδα Hoffman Hoffman clip Φξεζηκεύεη ζην εξγαζηήξην γηα ηελ πξννδεπηηθή ζηέλσζε θαη θξαγή ειαζηηθώλ ζσιήλσλ. ΥΗ πάηνπιεο Spatulas Πιήξεο ζεηξά εξγαζηεξηαθέο ζπάηνπιεο δηαθόξσλ ζρεκάησλ. Δίλαη πνιύ ρξήζηκα εξγαιεία ζε θάζε ρεκηθό εξγαζηήξην. ΥΗ Κνριηάξην θαύζεο Combustion spoon Δίλαη κηθξό αηζάιηλν θνριηάξην κε καθξύ ζηέιερνο. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαύζε δηαθόξσλ νπζηώλ, όπσο άλζε ζείνπ. ΥΗ ηήξηγκα παξαζρίδσλ Splinter holder Δίλαη δίζθνο αινπκηλίνπ δηακέηξνπ 50mm κε κία αθίδα ζην θέληξν ηνπ. Τνπνζεηείηαη ζην ζηόκην επξύζηνκεο ζθαηξηθήο θηάιεο θαη ζηελ αθίδα πξνζαξκόδεηαη κηθξή πνζόηεο νπζίαο ώζηε λα κειεηεζεί ε θαύζε ηεο ζε αηκόζθαηξα νμπγόλνπ. ΥΗ Πώκαηα ειαζηηθά Rubber stoppers Σε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Τν ηξύπεκά ηνπο γίλεηαη κε ην θειινηξππεηήξα

3 ΥΗ Φειινηξππεηήξεο Cork borers Δίλαη πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηάλνημε νπώλ ζε όινπο ηνπο ηύπνπο πσκάησλ. Από αλνμείδσην ράιπβα, έρνπλ ηξνρηζκέλν ην έλα άθξν. Η ζεηξά δηαζέηεη 7 ηεκάρηα γηα νπέο 3-12 mm ΥΗ Αθνληζηήο θειινηξππεηήξσλ Cork borer sharpner Δξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ηξόρηζκα ησλ θειινηξππεηήξσλ ΥΗ ηεξίγκαηα δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ (ηαηά) Test tube racks Καηαζθεπάδνληαη από αλνμείδσην κέηαιιν, αιιά θπξίσο από πιαζηηθό κε κεγάιε αληνρή ζε ζέξκαλζε, θαηαπόλεζε θαη ζε ρεκηθέο νπζίεο. Καηαζθεπάδνληαη κε ηξύπεο θαηάιιειεο γηα ζσιήλεο δηακέηξνπ από 10 έσο 30 mm θαη ρσξεηηθόηεηα από 6 έσο 30 ζέζεσλ. ΥΗ ηήξηγκα ζηθσλίσλ Pipette stand / rack Δίλαη εηδηθή βάζε από αλζεθηηθό πιαζηηθό, γηα ηελ ζηήξημε ζηθσλίσλ θαη πηπεηηώλ ζε νξηδόληηα ζέζε. Φσηεηηθόηεο 16 ηεκαρίσλ. ΥΗ ηήξηγκα ζθαηξηθώλ θηαιώλ Round bottom flask stand Δηδηθή θνίιε βάζε γηα ηελ ζηήξημε ζθαηξηθώλ θηαιώλ κε ζηξνγγπιό ππζκέλα, ζε θαηαθόξπθε ζέζε. Καηαζθεπαζκέλν από πνιππξνππιέλην ώζηε λα κπνξεί λα απνζηεηξώλεηαη ζε θιίβαλν. ΥΗ ηεγλσηήξην ζθεπώλ Draining rack Καηαζθεπάδεηαη από αλζεθηηθό πιαζηηθό θαη εληνηρίδεηαη ζε ζηαζεξό ζεκείν. Φέξεη ζηεξίγκαηα ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ηα γπάιηλα ζθεύε γηα λα ζηεγλώζνπλ κεηά ην πιύζηκν.

4 ΥΗ Ράβδνη καγλεζίνπ Flame test rods Δίλαη έιαζκα νμεηδίνπ ηνπ καγλεζίνπ. Μηθξά ηεκάρηά ηνπ ζεξκαίλνληαη ζηνλ ιύρλν Bunsen. Σπλνιηθό βάξνο ζπείξαο 25gr ΥΗ Φήθηξεο θαζαξηζκνύ Brashes, for test tubes and flasks Φξεζηκεύνπλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ρεκηθώλ νξγάλσλ (δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ, θηαιώλ, θπιίλδξσλ θ.α.) ΥΗ Λίκα γπαιηνύ (Γηακαληόιηκα ) Glass file Δηδηθή ιίκα γηα ηελ ράξαμε θαη θνπή γπάιηλσλ ζσιήλσλ ζην ρεκηθό εξγαζηήξην. ΥΗ Διαζηηθόο ζσιήλαο ζηιηθόλεο Silicon tubing, flexible Φξεζηκεύνπλ γηα ηελ ζύλδεζε δηαθόξσλ ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ γηα ηελ δηέιεπζε πγξώλ θαη αεξίσλ ζην ρεκηθό εξγαζηήξην. Γηαηίζεηαη ζε δηακέηξνπο από 1mm έσο 20mm. ΥΗ ύλδεζκνη ειαζηηθώλ ζσιήλσλ Tubing connectors Καηαζθεπαζκέλνη από αλζεθηηθό πιαζηηθό, ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ αζθαιή ζύλδεζε δύν ή ηξηώλ ειαζηηθώλ ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο. Έρνπλ ζρήκα Ι ή Γ, ή Υ, ή Τ. ΥΗ Γπάιηλνη ζσιήλεο Tubing glass Καηαζθεπαζκέλνη από γπαιί PYREX (Borocilicate) Δπηδέρνληαη θαηεξγαζία θαη κνξθoπνίεζε κε ζέξκαλζε ζηνλ ιύρλν Bunsen. Γηάκεηξνο 6-7mm Μήθνο 30 cm ΥΗ Ράβδνη αλάδεπζεο Stirring rods Από ζπκπαγέο γπαιί, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάδεπζε δηαθόξσλ πγξώλ ζε δνρεία. Σπλήζεο δηάκεηξνο από 6 έσο 12 mm

5 ΥΗ 180.Υ Υσληά δηήζεζεο Filter funnel, glass Κνηλό γπάιηλν ρσλί 60ν Γηαηίζεληαη κε δηάκεηξν mm ΥΗ 185.Υ Υσληά Buchner Buchner funnels Δίλαη θπιηλδξηθά ρσληά πνξζειάλεο ή από πιαζηηθό. Φέξνπλ επίπεδε δηάηξεηε πιάθα, όπνπ ηνπνζεηείηαη ζηξνγγπιό θνκκάηη δηεζεηηθνύ ράξηνπ. Τα ρσληά πξνζαξκόδνληαη κε ηελ βνήζεηα δηάηξεηνπ ειαζηηθνύ πώκαηνο ζε θηάιε δηήζεζεο θαη αληιία θελνύ, γηα ηελ δηήζεζε πγξώλ παξαζθεπαζκάησλ θαη ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζηεξεώλ ζηνηρείσλ. Σημείωση: Παρόμοια γυάλινα χωνιά με ειδικό πορώδη πυθμένα αντί για διάτρητη πλάκα ονομάζονται χωνιά Gooch. ΥΗ Γηεζεηηθό ραξηί Filter papers Δίλαη εηδηθό ραξηί πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα ρσληά θαη θαηά ηελ δηήζεζε ζπγθξαηεί ηα αδηάιπηα ζηεξεά ζε πγξά. Γηαηίζεηαη ζε θύιια δηαζηάζεσλ 40Φ40cm ή ζε ηεκάρηα θνκκέλα ζηξνγγπιά ζε δηαθόξνπο δηακέηξνπο. ΥΗ 200.Υ Αζθαιηζηηθά ρσληά Tristle funnels Δίλαη εηδηθά ρσληά από γπαιί PYREX. Υπάξρνπλ επζύγξακκα θαη απηά πνπ ην ξύγρνο ηνπο ζρεκαηίδεη βξόγρν κε κία ή δύν ζθαίξεο γηα πξόζζεηε αζθάιεηα. Πξνζαξκόδνληαη κέζσ δηάηξεηνπ ειαζηηθνύ πώκαηνο ζε θσληθέο ή ζθαηξηθέο θηάιεο, γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε ζπζθεπήο παξαγσγήο αεξίσλ. Σπλνιηθό κήθνο 30cm.

6 ΥΗ 205.Υ Γηαρσξηζηηθέο ρνάλεο Separatory funnels Ολνκάδνληαη θαη ζηαγνλνκεηξηθέο ρνάλεο Καηαζθεπάδνληαη από γπαιί PYREX, κε ζρήκα ζθαηξηθό, απηνεηδέο, ή θπιηλδξηθό. Σην ξύγρνο ηνπο θέξνπλ ζηξόθηγγα γπάιηλε ή από Teflon θαη ζηελ θνξπθή θέξνπλ γπάιηλν εζκπξηζκέλν πώκα ή πιαζηηθό. Σπλήζσο είλαη βαζκνλνκεκέλεο θαη' όγθνλ ζε ml. ΥΗ 210.Υ Υσλεπηήξηα πνξζειάλεο Μηθξά δνρεία από ππξίκαρε πνξζειάλε, παισκέλε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθά. Μπνξεί λα θέξνπλ ρείινο εθξνήο θαη θαπάθη. Φξεζηκνπνηνύληαη γηα αληηδξάζεηο θαύζεο, γηα ηελ απνηέθξσζε νπζηώλ ζε θιίβαλν θ.α. Σπλήζεηο ρσξεηηθόηεηεο: 15 θαη 25 ml ΥΗ Κάςα πνξζειάλεο επξύζηνκε Porselain vessels Δπξύζηνκε θάςα πνξζειάλεο, δηακέηξνπ 60mm, 80mm,100mm κε κηθξό ύςνο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ππξίκαρν ζθεύνο. ΥΗ Κάςα πνξζειάλεο κε ιαβή Δίλαη επίζεο θάςα πνξζειάλεο, αιιά κε επίπεδν ππζκέλα θαη ρεηξνιαβή. Γηάκεηξνο mm ΥΗ Γνπδί πνξζειάλεο κε γνπδνρέξη Mortar and pestle Καηαζθεπάδνληαη από πνξζειάλε κε ρνλδξά ηνηρώκαηα θαη εμσηεξηθά είλαη παισκέλα. Σπλνδεύνληαη κε γνπδνρέξη επίζεο από πνξζειάλε γηα ηελ θνληνξηνπνίεζε ζηεξεώλ ρεκηθώλ νπζηώλ Καηαζθεπάδνληαη κε δηάκεηξν cm

7 ΥΗ Γίζθνο γπάιηλνο Gas jar cover Δπίπεδνο γπάιηλνο δίζθνο δηακέηξνπ mm Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζηνκίνπ επξύζηνκσλ θηαιώλ, ηνπ θπιίλδξνπ ζπιινγήο αεξίσλ θ.α. ΥΗ 235.Υ Ύαινη σξνινγίνπ Watch glass Δίλαη γπάιηλνη δίζθνη, κε ειαθξό θνίισκα. Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ρεκηθώλ νπζηώλ θαη ηελ αλάκημή ηνπο. Υπάξρνπλ ζηηο αθόινπζεο δηακέηξνπο: mm ΥΗ 240.Υ Φηάιεο αληηδξαζηεξίσλ πιαζηηθέο Reagent bottles, plastic Από αλζεθηηθό πιαζηηθό κε βηδσηό θαπάθη. Φξεζηκνπνηνύληαη ζην εξγαζηήξην γηα ηελ θύιαμε δηαθόξσλ νπζηώλ θαη αληηδξαζηεξίσλ. Φσξεηηθόηεο mL ΥΗ 245.Υ Φηάιεο αληηδξαζηεξίσλ γπάιηλεο Reaget bottles, glass Καηαζθεπάδνληαη από θνηλό γπαιί δηαθαλέο ή ζθνηεηλόρξσκν. Έρνπλ ζηελό ή επξύ ζηόκην πνπ θιείλεη κε γπάιηλν εζκπξηζκέλν πώκα. Γηα ηελ θύιαμε ρεκηθώλ νπζηώλ θαη αληηδξαζηεξίσλ. Σπλήζεηο ρσξεηηθόηεηεο mL ΥΗ Τδξνβνιέαο πιαζηηθόο Washing bottle with snout plastic Δίλαη εύθακπηε πιαζηηθή θηάιε κε βηδσηό θαπάθη, από ην νπνίν δηέξρεηαη ιεπηόο θακππισηόο πιαζηηθόο ζσιήλαο πνπ θαηαιήγεη ζε αθξνθύζην. Φξεζηκνπνηνύληαη γηα κεηάγγηζε πγξώλ θαη ηελ πιύζε δνρείσλ θαη άιισλ ζθεπώλ. Φσξεηηθόηεο mL

8 ΥΗ Τδξνβνιέαο γπάιηλνο Dreschnel' s washing bottle, glass Κσληθέο ή ζθαηξηθέο γπάιηλεο θηάιεο, κε γπάιηλν εζκπξηζκέλν πώκα, από ην νπνίν δηέξρνληαη δύν θεθακκέλνη ιεπηνί γπάιηλνη ζσιήλεο. Φξεζηκνπνηνύληαη όπσο θαη νη πιαζηηθνί πδξνβνιείο. ΥΗ ηαγνλόκεηξα απιά Dropping pipettes Γπάιηλα, κε πξνζαξκνζκέλε κηθξή θνύζθα. Γηα ηελ αλαξξόθεζε πγξώλ θαη ηελ ξίςε ζηαγόλσλ. ΥΗ Πιεξσηήο ζηθσλίσλ (πνπάξ ηξηώλ βαιβίδσλ) Pipette filler, bulb type, three valves Σπλήζσο από θπζηθό θανπηζνύθ. Πξνζαξκόδεηαη ζηα ζηθώληα γηα ηελ αλαξξόθεζε θαη απόζεζε δηαθόξσλ πγξώλ. ΥΗ Πνπάξ ελόο ζεκείνπ απιό. Καηαζθεπάδνληαη από θπζηθό θανπηζνύθ κε καθξύ ξύγρνο. Φσξεηηθόηεο 60 θαη 90 ml. ΜΡ ύξηγγα Syringe Δίλαη ζύξηγγα από πιαζηηθό ή γπάιηλε ρσξίο βειόλε. Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαξξόθεζε θαη αθξηβή κέηξεζε πγξώλ. Η βαζκνλόκεζή ηνπο είλαη ζε ml Φσξεηηθόηεηεο ml

9 ΥΗ 280.Υ Γνθηκαζηηθνί ζσιήλεο Test tubes, borocilicate Γπάιηλνη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο από γπαιί PYREX, πνιύ ρξήζηκνη ζην Σρνιηθό εξγαζηήξην, γηα ηελ εθηέ ιεζε θαη παξαθνινύζεζε πεηξακάησλ κε κηθξέο πν ζόηεηεο ρεκηθώλ νπζηώλ. Καηαζθεπάδνληαη κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο θαη γηα ην Σρνιηθό εξγαζηήξην επαξθνύλ νη: Μηθξόο κε δηάκεηξν 1,2cm θαη κήθνο 7,5cm Μεζαίνο κε δηάκεηξν 1,6cm θαη κήθνο 10cm Μεγάινο κε δηάκεηξν 2cm θαη κήθνο 20cm ΥΗ 290.Υ Ογθνκεηξηθνί θύιηλδξνη Measuring cylinders Γπάιηλνη, βαζκνλνκεκέλνη θύιηλδξνη, κε θαξδηά βάζε ζηήξημεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νγθνκέηξεζε πγξώλ θαη ζηεξεώλ. Γηαζέηνπλ ρείιε εθξνήο, αιιά θαηαζθεπάδνληαη θαη κε εζκπξηζκέλν γπάιηλν πώκα. Φσξεηηθόηεηεο: ml ΥΗ 295.Υ Ογθνκεηξηθέο θηάιεο Volumetric flasks glass Δίλαη γπάιηλεο θηάιεο κεγάιεο αθξηβείαο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή πξνηύπσλ δηαιπκάησλ. Έρνπλ ζρήκα απηνεηδέο κε επίπεδν ππζκέλα θαη καθξύ ιαηκό ην ζηόκην ηνπ νπνίνπ ζθξαγίδεη γπάιηλν εζκπξηζκέλν πώκα ή πώκα πιαζηηθό. Ο ιαηκόο ηνπο θέξεη κία ραξαγή πνύ νξίδεη ηνλ όγθνπ ηνπ πγξνύ. Οη ζπλήζεηο ρσξεηηθόηεηεο είλαη: nl ΥΗ 300.Υ Πνηήξηα δέζεσο Beakers Πνηήξηα γεληθήο ρξήζεο, από γπαιί PYREX Με ρείινο εθξνήο. Γηαηίζεληαη νη αθόινπζεο ρσξεηηθόηεηεο: ml

10 ΥΗ 310.Υ Φηάιεο θσληθέο αξηζκεκέλεο Erlemeyer flasks graduated Δίλαη θσληθέο θηάιεο από γπαιί PYREX. Πνιύ εύρξεζηεο ζε θάζε ρεκηθό εξγαζηήξην. Γηαηίζεληαη νη αθόινπζεο ρσξεηηθόηεηεο: ml ΥΗ 315.Υ Φηάιεο θσληθέο επξύιαηκεο Conical flasks, wide neck Όκνηεο κε ηηο Erlemeyer, αιιά κε επξύ ιαηκό. Γηαηίζεληαη νη ίδηεο ρσξεηηθόηεηεο. Δπίζεο θαηαζθεπαζκέλεο από γπαιί PYREX ΥΗ Φηάιεο δηήζεζεο ππό θελό Conical filtering flasks with side tube. Δίλαη εηδηθή θσληθή θηάιε κε ρνληξά ηνηρώκαηα. Ο πιάγηνο ζσιελίζθνο ζπλδέεηαη κε ειαζηηθό ζσιήλα θαη θαηάιιειε αληιία θελνύ. Γέρεηαη ειαζηηθό πώκα κε ρσλί Buchner θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο παγίδα αεξίσλ, γηα δηήζεζε ππό θελό, παξαγσγή αεξίσλ θ.α. Φσξεηηθόηεηεο ml ΥΗ 325.Υ Κιαζκαηήξεο Distilation flasks Δίλαη επξύζηνκεο ζθαηξηθέο θηάιεο από γπαιί PYREX. Φέξνπλ πιεπξηθό ζσιήλα ζηνλ ιαηκό κήθνπο cm. όπνπ πξνζαξκόδεηαη ςπθηήξαο. Φξεζηκεύεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπζθεπώλ απόζηαμεο. Φσξεηηθόηεηεο ml. ΥΗ.330.Υ Φηάιεο ζθαηξηθέο κε επίπεδν ή ζηξνγγπιό ππζκέλα Boiling flasks, flat or round bottom narrow neck Δίλαη θηάιεο από γπαιί PYREX, πνιύ δηαδεδνκέλεο ζηα ρεκηθά εξγαζηήξηα. Έρνπλ ζηελό ιαηκό πνπ κπνξεί λα είλαη καθξύο ή θνληόο. Οη θνηλέο δέρνληαη ειαζηηθή ηάπα αιιά ππάξρνπλ θαη κε γπάιηλν εζκπξηζκέλν πώκα. Φσξεηηθόηεηεο: mL

11 ΥΗ 335.Υ Φηάιεο ζθαηξηθέο επξύζηνκεο Boiling flasks, flat or round bottom, wide neck. Δίλαη θηάιεο από γπαιί PYREX. Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαύζε ζην εζσηεξηθό ηνπο δηαθόξσλ νπζηώλ, ηελ ζπιινγή νμπγόλνπ θ.α. Τν επξύ ηνπο ζηόκην θαιύπηεηαη κε γπάιηλν δίζθν. Σπλήζεηο ρσξεηηθόηεηεο mL ΥΗ 340.Υ Κξπζηαιισηήξηα Crystallizing basins Γπάιηλα δνρεία κεγάιεο δηακέηξνπ θαη ρακεινύ ύςνπο. Φξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θξπζηάιισζε θεθνξεζκέλσλ πδαηηθώλ δηαιπκάησλ. Γηαηίζεληαη κε ηηο αθόινπζεο δηακέηξνπο: mm ΥΗ 350.Υ ηθώληα πιήξσζεο Transfer pipettes, one mark with coding band. Γπάιηλα όξγαλα αθξηβείαο γηα ηελ ιήςε νξηζκέλνπ όγθνπ πγξνύ. Φέξνπλ κία νξηδόληηα ραξαγή πνπ νξίδεη ηνλ όγθν πγξνύ πνπ πεξηέρνπλ θαη ρξσκαηηθή έλδεημε ηεο ρσξεηεθόηεηάο ηνπο. Η πιήξσζή ηνπο γίλεηαη κε ην πνπάξ ηξηώλ βαιβίδσλ θαη πνηέ κε ην ζηόκα όπσο παιηά. Οη ζπλήζεηο ρσξεηηθόηεηέο ηνπο είλαη: ml ΥΗ 355.Υ ηθώληα κέηξεζεο ( Πηπέηηεο ) Measuring pipettes, graduated Γπάιηλα όξγαλα αθξηβείαο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ιήςε θαη παξνρή νξηζκέλνπ όγθνπ πγξώλ. Φέξνπλ νξηδόληηεο ραξαγκέλεο ελδείμεηο ηνπ όγθνπ πνπ πεξηέρνπλ, κε ην κεδέλ ζην επάλσ άθξν ηεο θιίκαθαο. Η πιήξσζή ηνπο γίλεηαη κε ην πνπάξ ηξηώλ βαιβίδσλ θαη πνηέ κε ην ζηόκα όπσο παιηά. Καηαζθεπάδνληαη ζηηο αθόινπζεο ρσξεηηθόηεηεο: ml

12 ΥΗ 360.Υ Πξνρντδεο κε ζηξόθηγγα Burettes Γπάιηλα όξγαλα παξνρήο πνζνηήησλ πγξώλ κε κεγάιε αθξίβεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα νγθνκεηξήζεηο ζε ρε κηθέο πνζνηηθέο αλαιύζεηο. Καηαζθεπάδνληαη από γπάιηλν βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα θαη ζην θάησ κέξνο θέξνπλ ζηξόθηγγα γπάιηλε ή από Teflon Φσξεηηθόηεηεο: ml ΥΗ Λαβίδα ζηήξημεο πξνρνίδσλ Burette clamp Δηδηθή ιαβίδα πνιύ ρξήζηκε γηα ηελ ηαρεία ζπγθξάηεζε πξνρνίδσλ, πηπεηησλ, ζηθσλίσλ, ζεξκνκέηξσλ θ.α. ζε θαηαθόξπθε ζέζε. Καηαζθεπάδεηαη από αλζεθηηθό πιαζηηθό ή αινπκίλην. Σπγθξαηείηαη ζε νξζνζηάηε. ΥΗ Φπθηήξαο Liebig Liebig condenser Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςύμε θαη πγξνπνίεζε αηκώλ ζε απνζηαθηηθέο δηαηάμεηο. Γύν νκναμνληθνί ζσιήλεο από γπαιί PYREX κήθνπο 30cm πεξίπνπ, είλαη ζπγθνιιεκέλνη ζηα άθξα ηνπο. Σηνλ εζσηεξηθό ζσιήλα θπθινθνξνύλ νη αηκνί ηνπ απνζηάγκαηνο. Σηνλ εμσηεξηθό ζσιήλα θπθινθνξεί θξύν λεξό ζε ζπλερή ξνή γηα ηελ ςύμε ησλ αηκώλ. ΥΗ Φπθηήξαο Graham Condenser, Graham Δίλαη παξόκνηα ζπζθεπή κε ηνλ ςπθηήξα Liebig. Οη αηκνί θπθινθνξνύλ ζηνλ εμσηεξηθό ρηηώλα θαη ε ζπλερήο ξνή λεξνύ γίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθό ζπεηξν εηδή ζσιήλα. ΥΗ Πιπληεξίδα (μεξαληήξην) αεξίσλ Gas washing bottle Δίλαη γπάιηλν δνρείν ρσξεηηθόηεηαο 250 ή 500 ml κε γπάιηλν εζκπξηζκέλν πώκα, από ην νπνίν εμέξρνληαη δύν γπάιηλνη ιεπηνί ζσιήλεο. Τν δνρείν πεξηέρεη πγξνζθνπηθή νπζία θαη θαηάιιειν πγξό γηα ηελ ζπγθξάηεζε πξνζκίμεσλ Φξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζην ρεκηθό εξγαζηήξην, γηα ηνλ θαζαξηζκό δηαθόξσλ αεξίσλ.

13 ΥΗ Τδξαληιία δεκηνπξγίαο θελνύ Filter pump Ολνκάδεηαη θαη αληιία Bernoulli Καηαζθεπάδεηαη από γπαιί Pyrex ή από πιαζηηθό, ή από κέηαιιν. Σπλδένληαη ζηελ βξύζε παξνρήο λεξνύ. Παξάγεη θελό ηθαλνπνηεηηθό γηα πνιιέο ρξήζεηο ζην ρεκηθό εξγαζηήξην. ΥΗ Αληιία ρεηξνθίλεηε πιήξσζεο πηπεηηώλ Hand operated vacuum pump. Δύρξεζηε ειαθξηά αληιία θελνύ κε κνλόκεηξν, ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζην ρεκηθό εξγαζηήξην γηα δηάθνξεο ρξήζεηο, όπσο πιήξσζε πηπεηηώλ θ.α. Από πιαζηηθό αλζεθηηθό ζηηο ρεκηθέο νπζίεο. ΥΗ Αληιία ειεθηξηθή πιήξσζεο πηπεηηώλ Electric operated vacuum pump. Πνιύ εύρξεζηε ειαθξηά αληιία θελνύ, γηα ηελ ηαρεία πιήξσζε θαη ρνξήγεζε πηπεηηώλ όισλ όισλ ησλ όγθσλ. Από πιαζηηθό αλζεθηηθό ζηηο ρεκηθέο νπζίεο. ΥΗ πζθεπή ζπιινγήο αεξίσλ Gas preparation kit Απνηειείηαη από έλα θνίιν κεηαιιηθό δίζθν θαη έλα γπάιηλν θύιηλδξν κε θιεηζηό ππζκέλα θαη κε ζηόκην πεπιαηπζκέλν θαη ιείν. Ο θνίινο δίζθνο θέξεη νπή ζην θέληξν θαη κηθξό παξαγσγήο ηνπ αεξίνπ, κε ειαζηηθό ζσιήλα. Φξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπιινγή αεξίσλ. Ύςνο θπιίλδξνπ 20cm δηάκεηξνο 5cm Η όιε ζπζθεπή ηνπνζεηείηαη κέζα ζε γπάιηλε ιεθάλε κε λεξό. ΥΗ πζθεπή παξαγσγήο αεξίσλ (πζθεπή Kipp) Kipp gas generator Δίλαη νινθιεξσκέλε γπάιηλε ζπζθεπή, θαηάιιειε γηα ηελ παξαγσγή δηαθόξσλ αεξίσλ.

14 ΥΗ Υξσκαηόκεηξν ςεθηαθό Colorimeter digital. Όξγαλν πάγθνπ ή θαη θνξεηό, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη νπηηθήο γηα κεηξήζεηο νπηηθήο ππθλόηεηαο ρξώκαηνο, απνξξόθεζεο θαη νπηηθήο δηαπεξαηόηεηαο δηαιπκάησλ ζε κνλνρξσκαηηθό νξαηό θσο. Τν κνλνρξσκαηηθό θσο παξάγεηαη από ιπρλίa αινγόλνπ νξαηνύ θαη θαηάιιεισλ νπηηθώλ θίιηξσλ, ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ην όξγαλνζε εηδηθή Τν πξνο κέηξεζε δηάιπκα ηνπνζεηείηαη κέζα θπςειίδα πνπ ιέγεηαη θαη θπβέηηα, ζηελ νπνία νδεγείηαη ην κνλνρξσκαηηθό θσο. Η ςεθηαθή απεηθόληζε ηνπ πνζνζηνύ απνξξόθεζεο ( Αbsorbance ) είλαη ζε απόιπηε ηηκή 0-2, ελώ ε ηηκή ηνπ πνζνζηνύ ηεο εθπνκπήο ( Transmittance ) 0-100%.Τν όξγαλν πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ απαηηεί δύν ξπζκίζεηο. Μία ξύζκηζε ηνπ κεδελόο θαη κία ηεο πιήξνπο απόθιηζεο. ΥΗ Φαζκαηνθσηόκεηξν ςεθηαθό. Srectrophotometer digital Κιαζηθό εξγαζηεξηαθό όξγαλν γηα κεγάιν αξηζκό Βηνρεκηθώλ κεηξήζεσλ. Γειαδή ηνλ πνηνηηθό θαη πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό δηαθόξσλ νπζηώλ ζε δηαιύκαηα. Πξνζδηνξίδνληαη ηόζνλ νξγαληθέο όζνλ θαη αλόξγαλεο νπζίεο, κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο νπηηθήο ππθλόηεηαο (Concentration), ηεο νπηηθήο δηαπεξαηόηεηαο (Transmittance) θαη ηεο νπηηθήο απνξξόθεζεο (Absorbance) Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηελ ρξήζε δέζκεο νξαηνύ κνλνρξσκαηηθνύ θσηόο πεξηνρήο nm.. Η δέζκε παξάγεηαη από ιπρλία νξαηνύ ρακειήο ηάζεο θαη αλαιύεηαη κε ηελ βνήζεηα ζύγρξνλνπ ηύπνπ κνλνρξσκάησξα Gratting. Η δέζκε ελ ζπλερεία δηέξρεηαη κέζσ ηεο θπςειίδαο πνπ πεξηέρεη ην εμεηαζηέν δείγκα θαη θαηαιήγεη ζηνλ νπηηθό αληρλεπηή ηύπνπ θσηνδηόδνπ. Η θσηνδίνδνο παξάγεη θσηόξεπκα, ην νπνίν κέζσ εληζρπηηθώλ δηαηάμεσλ ςεθηνπνηείηαη θαη εκθαλίδεηαη ζηελ ςεθηαθή νζόλε ζαλ ηειηθό απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο. Τν όξγαλν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε θαηαγξαθέα ή Η/Υ. Απαηηείηαη βαζκνλόκεζε ηνπ κεδελόο θαη πιήξνπο απόθιηζεο. ΥΗ Κπςειίδεο ρξσκαηόκεηξνπ -Φαζκαηνθσηόκεηξνπ Cuvettes for Spectrophtometers Σηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή νλνκάδνληαη "θπβέηηεο" Δίλαη κηθξά παξαιιειεπίπεδα δνρεία θαηαζθεπαζκέλα από πνιύ θαζαξό πιαζηηθό, ή από νπηηθή ύαιν. Οη θνηλέο θπβέηηεο δελ δηαζέηνπλ πώκα. Υπάξρνπλ θαη νη εηδηθέο θπβέηηεο ραιαδίνπ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ππεξηώδεο θσο ( UV ) Οη θπβέηηεο ραιαδία έρνπλ πάληα πώκα Teflon. Οη δηαζηάζεηο είλαη 12.5X12.5X40mm Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθώλ δηαζηάζεσλ γηα εηδηθέο εμεηάζεηο. Οη θπβέηηεο ηνπνζεηνύληαη ζηελ εηδηθή ζήθε ηνπ θαζκαηνθσηνκέηξνπ θαη πεξηέρνπλ ην πξνο κέηξεζε δείγκα, πνύ νλνκάδεηαη "εμεηαζηέν"

15 ΥΗ Περακεηξηθό ραξηί Ph test paper Δίλαη κηθξά ηεκάρηα ραξηηνύ, εκπνηηζκέλα κε θαηάιιεινπο δείθηεο, ηα νπνία εκβαπηίδνληαη ζην πξνο κέηξεζε δείγκα θαη παίξλνπλ ακέζσο αλάινγε απόρξσζε, ε νπνία δείρλεη ηελ ηηκή ηνπ Ph, ηνπ δείγκαηνο. Η ζύγθξηζε κε ππάξρνλ ζηελ ζπζθεπαζία ρξσκαηνιόγην καο δίδεη ηελ ηηκή ηνπ Ph κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα. Η πεξηνρή Ph = 1-14 είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα Σρνιηθά εξγαζηήξηα. ΥΗ Περάκεηξν θνξεηό ςεθηαθό Ph-meter digital portable Πνιύ ρξήζηκν θαη εύρξεζην ειεθηξνληθό όξγαλν γηα ην Σρνιηθό εξγαζηήξην. Παξέρεη άκεζε θαη αθξηβή κέηξεζε ηεο ηηκήο ηνπ Ph ελόο δηαιύκαηνο κε αθξίβεηα 0.1 Ph. Γηαζέηεη ειεθηξόδην πάινπ, αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο θαη ζπλνδεύεηαη κε πξόηππν Buffer γηα ηελ βαζκνλόκεζε ηνπ. Παξαδίδεηαη ζε αλζεθηηθή πιαζηηθή ζήθε κε κπαηαξία. ΥΗ Αγσγηκόκεηξν θνξεηό Conductivity / ion meter portable Πνιύ ρξήζηκν θαη εύρξεζην θνξεηό ειεθηξνληθό όξγαλν γηα ην Σρνιηθό εξγαζηήξην. Μεηξά ηελ αγσγηκόηεηα πδαηηθώλ δηαιπκάησλ ζηελ πεξηνρή ms/cm κε αθξίβεηα ms/cm Σπλνδεύεηαη από ειεθηξόδην πιαηίλεο θαη θηαιίδην κε πξόηππν δηάιπκα αλαθνξάο γηα ηελ βαζκνλόκεζή ηνπ. Μεηξάεη επίζεο θαη ηελ αιαηόηεηα δηαιπκάησλ TDS. Παξαδίδεηαη ζε αλζεθηηθή πιαζηηθή ζήθε κε κπαηαξία. ΥΗ Ομπγνλόκεηξν θνξεηό ςεθηαθό Oxygen meter digital, portable Μεηξά ηελ πεξηεθηηθόηεηα νμπγόλνπ ζε θάζε δηάιπκα. Πεξηνρή κεηξήζεσλ 0-20mg/Lit. Με αθξίβεηα mg/Lit. Γηαζέηεη εηδηθό πνιαξνγξαθηθό ειεθηξόδην. Γηαζέηεη απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Παξαδίδεηαη ζε αλζεθηηθή πιαζηηθή ζήθε κε κπαηαξία.

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΩΝ ΡΔΤΣΩΝ

ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΩΝ ΡΔΤΣΩΝ ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΩΝ ΡΔΤΣΩΝ ΜΡ 005.0 Λεκάνη γςάλινη. Glass basin Γηαζηάζεσλ 30 x 20 x 15cm Από ρπηό γπαιί. Φξεζηκεύεη γηα πεηξάκαηα Φπζηθήο θαη Φεκείαο. ΜΡ 006.0 Λεκάνη γςάλινη ςτηλήρ

Διαβάστε περισσότερα

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Όξγαλα Τιηθά 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Λεθάλεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο Σαςάθηα κεηαιιηθά Υάξαθαο κήθνπο 15-50 εθ. Μέηξν (δίκεηξν) Όξγαλα Τιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Αηκνζθαηξηθή πίεζε 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Ζ γε πεξηβάιιεηαη από αηκόζθαηξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ Αλάινγα κε ηελ παξνπζία εγγελώλ αλαπαξαγσγηθώλ νξγάλσλ ζηα άλζε ησλ θπηώλ, κπνξνύκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε δύν θαηεγνξίεο: 1. Γηγελή ή εξκαθξόδηηα ή κνλόθιηλα άλζε,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΧΗΜΕΙΑ Ε ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΧΗΜΕΙΑ Ε ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΧΗΜΕΙΑ Ε ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ Οη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ επηιεγεί από ην επηκνξθσηηθό βησκαηηθό εξγαζηήξην γηα θαζεγεηέο Υεκείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2013. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Γηαζηνιή πζηνιή 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Σα ζηεξεά ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα