2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ"

Transcript

1 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ ph κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξεο θπζηθνρεκηθέο κεζόδνπο. Απηέο ζηεξίδνληαη ζηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ παίδνπλ ηα ηόληα H + ζε θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο δηαθόξσλ ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ θαη αληηδξάζεσλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη, ν θαζνξηζκόο ηεο ζέζεσο ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ζηε δηάζηαζε ησλ δεηθηώλ, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο εηδηθήο ηαρύηεηαο αληηδξάζεσλ πνπ θαηαιύνληαη από ηόληα H + (ηκβεξηνπνίεζε θαιακνζάθραξνπ, πδξόιπζε εζηέξσλ). Πην αθξηβήο θαη εύθνιε όκσο κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ε πνηελζηνκεηξηθή, δειαδή ε κέηξεζε ηεο ειεθηξεγεξηηθήο δύλακεο (ΗΕΔ) θαηάιιεισλ γαιβαληθώλ ζηνηρείσλ. Η δνκή ελόο γαιβαληθνύ ζηνηρείνπ είλαη ε εμήο: Ηιεθηξόδην αλαθνξάο (εζσηεξηθό) Εζσηεξηθό δηάιπκα (νμένο/ή ξπζκηζηηθό) Γπάιηλε κεκβξάλε Άγλσζην δηάιπκα Ηιεθηξόδην αλαθνξάο (εμσηεξηθό) Η αξρή ηεο αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη νξηζκέλα ειεθηξόδηα όηαλ βπζηζηνύλ κέζα ζε δηάιπκα κε H + εκθαλίδνπλ ΗΕΔ κε νξηζκέλε ζηαζεξή ηηκή, πνπ εμαξηάηαη από ηελ ελεξγόηεηα ησλ H + ηνπ δηαιύκαηνο. Σέηνηα ειεθηξόδηα είλαη ην ειεθηξόδην πδξνγόλνπ, ην ειεθηξόδην θηλπδξόλεο, ην ειεθηξόδην αληηκνλίνπ θαη θπξίσο ην ειεθηξόδην πάινπ. Σν δπλακηθό Ε ηνπ ειεθηξνδίνπ πάινπ γηα ζηαζεξή ελεξγόηεηα H + ζην εζσηεξηθό δηάιπκα θαη γηα ελεξγόηεηα α H+, ζην εμσηεξηθό δηάιπκα δίλεηαη από ηελ ζρέζε, Ε = Ε o + RT F ln α H+ [2] όπνπ Ε o είλαη ην δπλακηθό ηνπ ειεθηξνδίνπ ηεο πάινπ όηαλ ηνπνζεηεζεί ζε δηάιπκα κε α H+ =1 (θαλνληθό δπλακηθό). ήκεξα ην ηειεπηαίν απηό ειεθηξόδην ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ην ειεθηξόδην θαινκέιαλα γηα ηε δεκηνπξγία γαιβαληθνύ ζηνηρείνπ.

2 Καηαζθεπάδνληαη γηα επθνιία ζε εληαίν ζύζηεκα πνπ ιέγεηαη ζπλδπαζκέλν ειεθηξόδην πάινπθαινκέιαλα. Σν απιό ειεθηξόδην πάινπ είλαη ειεθηξόδην "ζηεξεήο κεκβξάλεο" θαη απνηειείηαη από έλα θνίιν γπάιηλν ζσιήλα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα γπάιηλε ζθαίξα κε πνιύ ιεπηά ηνηρώκαηα, ε νπνία είλαη δηαπεξαηή κόλν από ηα πδξνγνλνθαηηόληα (ρήκα 1). ηελ ζθαίξα ππάξρεη α ξαηό δηάιπκα HCl κε ν ξηζκέλε ζπγθέληξσζε (0.1 Ν) θαη κέζα ζε απηό βπζίδεηαη έλα ζύξκα από άξγπξν, επηρξηζκέλν κε ζηξώκα AgCl (ειεθηξόδην Ag/AgClεζσηεξηθό ειεθηξόδην αλαθνξάο) πνπ απνηειεί ηνλ αθξνδέθηε ηνπ ειεθηξνδίνπ, ελώ ην γπάιηλν ηκήκα είλαη γεησκέλν. Έηζη ζην ζπλδηαζκέλν ειεθηξόδην πάινπθαινκέιαλα (εμσηεξηθό ειεθηξόδην αλαθνξάο), έρνπκε ην γαιβαληθό ζηνηρείν ρήκα 1. ρεκαηηθή παξάζηαζε ειεθηξνδίνπ ηεο πάινπ. Α. Ηιεθηξόδην κέηξεζεο. 1. Γπάιηλε κεκβξάλε 2. Ηιεθηξόδην εζσηεξηθό Ag/AgCl. 3. Εζσηεξηθό δηάιπκα (0,1 Μ HCl). B. Ηιεθηξόδην αλαθνξάο 4. Δηάθξαγκα 5. Ηιεθηξόδην θαινκέιαλα 6. Κνξεζκέλν δηάιπκα KCl. (Ηλεκτρόδιο υάλου). ()Ag/AgCl(s)/HCl(0.1N)/κεκβξάλε πάινπ//κεηξνύκελν δηάιπκα// //KCl θνξ /Hg 2 Cl 2 Hg( θνξ )(+) (Κανονικό ηλεκτρόδιο καλομέλανα) Η αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ ηoπ ειεθηξνδίνπ είλαη γηα ηηκέο ph από 1 έσο 9. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειεθηξνδίνπ απηνύ θαη ελόο επαίζζεηνπ βνιηνκέηξνπ είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζζεί κε αθξίβεηα ε ΗΕΔ ηνπ γαιβαληθνύ ζηνηρείνπ πνπ ζρεκαηίδνπκε κε ην ειεθηξόδην θαη ην πξνο κέηξεζε δηάιπκα, νπόηε ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ηε ζρέζε [2] πξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή ηνπ ph. πλήζσο ε ίδηα δηάηαμε κέηξεζεο ΗΕΔ κεηαηξέπεη ηηο ηηκέο ηεο ηάζεο ζε ηηκέο ph. Σα όξγαλα απηά νλνκάδνληαη περάκεηξα θαη δηαθξίλνληαη ζηα α) Πνηελζηνκεηξηθά

3 περάκεηξα ή περάκεηξα αληηζηαζκίζεσο θαη β) ζηα περάκεηξα απ' επζείαο αλαγλώζεσο. ηελ άζθεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα περάκεηξα απ' επζείαο αλαγλώζεσο. Σα όξγαλα απηά ιεηηνπξγνύλ όπσο ηα ειεθηξνληθά βνιηόκεηξα. Η ΗΕΔ ηνπ γαιβαληθνύ ζηνηρείνπ ηνπ ζπλδπαζκέλνπ ειεθηξνδίνπ πάινπθαινκέιαλα εληζρύεηαη θαηάιιεια θαη κεηξείηαη κε ην ειεθηξνληθό βνιηόκεηξν, πνπ ε θιίκαθα ηνπ είλαη βαζκνινγεκέλε ζε κνλάδεο ph θαη ζε mv. ηα περάκεηξα απηά ππάξρεη έλαο ξπζκηζηήο ζεξκνθξαζίαο ν νπνίνο πξέπεη πάληνηε λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε εθείλε ηνπ κεηξνύκελνπ δηαιύκαηνο. Αθόκε πξέπεη γηα λα έρνπκε ζσζηή κέηξεζε θαη ε ξύζκηζε ηνπ περακέηξνπ λα γίλεη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Η ξύζκηζε ηνπ περακέηξνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ξπζκηζηηθώλ δηαιπκάησλ ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ph είλαη γλσζηέο κε αθξίβεηα. Σα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα απνηεινύληαη από αζζελή νμέα ή βάζεηο καδί κε θάπνην από ηα άιαηα ηνπ. Η παξνπζία ηνπ άιαηνο θαζηζηά ην νμύ ή ηε βάζε πξαθηηθά αδηάζηαηα. Ο ζθνπόο ησλ ξπζκηζηηθώλ δηαιπκάησλ είλαη ε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηηκήο ηνπ ph, ε νπνία πξάγκαηη ειάρηζηα επεξεάδεηαη από ηελ πξνζζήθε κηθξώλ πνζνηήησλ άιισλ νμέσλ ή βάζεσλ. Χξεηάδνληαη ζπλήζσο δύν ηέηνηα δηαιύκαηα, έλα γηα ηε ξύζκηζε θαη έλα γηα ηνλ έιεγρν, πνπ εθιέγνληαη αλάινγα κε ηηο ηηκέο ph ησλ δηαιπκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα κεηξεζνύλ. Ρπζκηζηηθά δηαιύκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο είλαη: m όμηλν θζαιηθό θάιην (ΚΗC 8 H 4 O 4 ) κε ph (10,12g / 1000g ξπζκηζηηθνύ). 2. 0,01 Μ βόξαθαο (Na 2 B 4 O 7.10H 2 O) κε ph 9,18 (3,80g / 1000g ξπζκηζηηθνύ) Μ ΚΗ 2 PΟ M Na 2 HPO 4 κε ph (3,39 θαη 3,53g / 1000g ξπζκηζηηθνύ αληίζηνηρα) Οη ηηκέο ηνπ ph αλαθέξνληαη γηα ηνπο 25 o C. Σα ειεθηξόδηα κεηά από θάζε κέηξεζε μεπιέλνληαη πνιύ θαιά κε απνζηαγκέλν λεξό θαη ζθνππίδνληαη ειαθξά κε καιαθό ραξηί. Δηαηεξνύληαη κέζα ζε απνζηαγκέλν λεξό. Περακεηξηθή ηηηινδόηεζε θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ pkc αζζελνύο κνλνπξσηηθνύ νμένο. Καηά ηελ αληίδξαζε νμένο θαη βάζεσο, δειαδή θαηά ηελ εμνπδεηέξσζε, αληηδξνύλ ηα πδξνγνλνθαηηόληα ηνπ νμένο κε ηα πδξνμπιηόληα ηεο βάζεσο, νπόηε έρνπκε κηα ζπλερή κεηαβνιή ηνπ ph ηνπ δηαιύκαηνο κέρξη ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε. Σν δηάγξακκα κεηαβνιήο ηνπ ph ηνπ δηαιύκαηνο κεηά από θάζε πξνζζήθε βάζεσο κε ηνλ όγθν V ηνπ πξνζηηζέκελνπ δηαιύκαηνο βάζεσο παξέρεη ηελ θακπύιε περακεηξηθήο ηηηινδνηήζεσο νμένο από βάζε (ρήκα 2).

4 Ι.Σ.. ph pk c. V E/2 V E V (ml NaOH) ρήκα 2. Κακπύιε εμνπδεηεξώζεσο νμένο από βάζε. ηελ αξρή ηεο ηηηινδνηήζεσο ε πξνζζήθε ηνπ δηαιύκαηνο ηεο βάζεσο ζην δηάιπκα ηνπ νμένο πξνθαιεί πνιύ κηθξή αιιαγή ζην δπλακηθό (ph), κηα θαη απηό εμαξηάηαη από ην θιάζκα ηεο ζπγθεληξώζεσο ηνπ ηόληνο (H + ) πνπ απνκαθξύλεηαη. ην ηζνδύλακν όκσο ζεκείν, ην ζεκείν πνπ αιιάδεη θιίζε ε θακπύιε, ην θιάζκα ηεο ζπγθεληξώζεσο ηνπ ηόληνο πνπ εμνπδεηεξώλεηαη απμάλεη απόηνκα θαη απηό θαίλεηαη ζηελ κεγάιε αιιαγή ηεο ΗΕΔ. Μεηά από ην ηζνδύλακν ζεκείν παξαηεξείηαη κηθξή κεηαβνιή ηνπ ph κε ηελ πξνζζήθε ηεο βάζεο. Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηζνδύλακνπ ζεκείνπ δελ είλαη όκσο πάληα ηόζν εύθνια εκθαλήο. Αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο κπνξεί λα γίλεη από δηαθνξηθή θακπύιε ζηελ νπνία δίλεηαη ε κεηαβνιή ηνπ ΔpH/ΔV σο πξνο ηνλ όγθν ηεο βάζεσο πνπ πξνζηίζεηαη ζην δηάιπκα ηνπ νμένο. Από ην ηζνδύλακν ζεκείν κπνξνύκε λα βξνύκε ηνλ αθξηβή όγθν ηνπ δηαιύκαηνο ηεο βάζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηό θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ άγλσζηε ζπγθέληξσζε ηνπ νμένο ζην αξρηθό δηάιπκα. Σν ηζνδύλακν ζεκείν ηεο περακεηξηθήο θακπύιεο κπνξνύκε λα ην πξνζδηνξίζνπκε κε κηα γξαθηθή κέζνδν. Φέξνπκε δύν εθαπηόκελεο, παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο, ζηα ζεκεία πνπ αιιάδεη θιίζε ε θακπύιε, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2. Μεηαμύ ησλ δύν εθαπηόκελσλ επζεηώλ θέξνπκε ηελ θάζεηε ζε απηέο θαη ζηε ζπλέρεηα, από ην κέζν ηεο, κηα επζεία παξάιιειε ζηηο δύν εθαπηόκελεο. Σν ζεκείν πνπ ε επζεία απηή ηέκλεη ηελ θακπύιε αληηζηνηρεί ζην ηζνδύλακν ζεκείν. Η περακεηξηθή ηηηινδόηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ pkc ελόο αζζελνύο νμένο. Σν pkc νξίδεηαη ζαλ ν αξλεηηθόο δεθαδηθόο ινγάξηζκνο ηεο "θιαζζηθήο ζηαζεξάο δηαζηάζεώο ηνπο"

5 pk c = logk c [3] Γηα ηελ δηάζηαζε ελόο αζζελνύο κνλνπξσηηθνύ νμένο έρνπκε AH + H 2 0 A + H [4] Η θιαζζηθή ζηαζεξά δηαζηάζεσο ηνπ νμένο απηνύ (δειαδή ε αλαθεξόκελε ζηηο ζπγθεληξώζεηο), ζε αξαηά δηαιύκαηα, ζα δίλεηαη από ηελ ζρέζε Από ηε ζρέζε απηή κε ινγαξίζκηζε πξνθύπηεη K c = [ ][ A H O ] 3 [5] [ AH] pk c = ph log [ A ] [ AH] [6] Σν ph εμαξηάηαη από ηνλ ιόγν ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ δύν κνξθώλ Α θαη ΑΗ, θαη όρη από ηηο ζπλνιηθέο πνζόηεηεο. Από ηελ ηειεπηαία ζρέζε δηαπηζηώλνπκε όηη, όηαλ [Α]=[ΑΗ] ηόηε [Α]/[ΑΗ]=1 θαη log[α ]/[ΑΗ]=0, δειαδή ην ph ηνπ δηαιύκαηνο είλαη ίζν πξνο ην pκ c ηνπ νμένο. Επνκέλσο κπνξνύκε θαζνξίδνληαο ζηελ περακεηξηθή θακπύιε ην ζεκείν κηζήο εμνπδεηέξσζεο, όπνπ έρνπκε [Α]=[ΑΗ], λα βξνύκε ηελ ηηκή ph ζηελ νπνία απηό αληηζηνηρεί. Η ηηκή απηή ζα ηαπηίδεηαη κε ην pk c ηνπ κειεηνύκελνπ νμένο. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ Πξνζδηνξηζκόο ηνπ pk c θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ελόο κνλνπξσηηθνύ νμένο περακεηξηθά. Θέηνπκε ην περάκεηξν ζε ιεηηνπξγία θαη ξπζκίδνπκε ην ζπλδπαζκέλν ειεθηξόδην πάινπ θαινκέιαλα κε έλα ξπζκηζηηθό δηάιπκα κε ph=4 πνπ ηνπνζεηείηαη ζε πνηήξη δέζεσο. 100ml αθξηβώο ελόο δηαιύκαηνο ηνπ κειεηνύκελνπ νμένο (πεξίπνπ 0.1Ν) κεηαθέξνληαη ζε άιιν πνηήξη δέζεσο ησλ 150ml, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε καγλεηηθό αλαδεπηήξα ελώ κέζα ζε απηό βάδνπκε έλα κηθξό καγλήηε. Πάλσ από ην πνηήξη ηνπνζεηείηαη κηα πξνρνίδα κέζα ζηελ νπνία ππάξρεη έλα δηάιπκα ΝaOH 1Ν. Ξεπιέλνπκε κε απνζηαγκέλν λεξό ην ειεθηξόδην, ην ζθνππίδνπκε θαη ην ηνπνζεηνύκε ζην δηάιπκα ηνπ νμένο. Μεηξνύκε ην ph ηνπ δηαιύκαηνο. Σόηε αξρίδνπκε λα πξνζζέηνπκε δηαδνρηθά 0,5ml δηαιύκαηνο NaOH θαη αθνύ αλαδεύζνπκε ην δηάιπκα κεηξνύκε ην ph κεηά από θάζε πξνζζήθε βάζεσο. πλερίδεηαη ε δηαδηθαζία απηή θαη

6 κεηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ώζηε λα έρνπκε ηηκέο θαη γηα ην πάλσ νξηθό ηκήκα ηεο θακπύιεο γηα λα κπνξέζνπκε λα θέξνπκε ηελ εθαπηνκέλε γηα ηνλ γξαθηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ pkc ηνπ νμένο. Οη ηηκέο ηνπ όγθνπ ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ NaOH πνπ έρεη θάζε θνξά ζπλνιηθά πξνζηεζεί θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ph δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ζε πίλαθα. Οη ηηκέο απηέο θέξνληαη θαηόπηλ ζε δηάγξακκα phv(ml) NaOH. Αθνύ θαηαζθεπαζηεί ε περακεηξηθή θακπύιε εμνπδεηεξώζεσο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ γξαθηθή κέζνδν πνπ έρεη ήδε πεξηγξαθεί θαη θαίλεηαη ζην ρήκα 2, ε άγλσζηε ζπγθέληξσζε ηνπ νμένο από ηελ γλσζηή ζρέζε C νμ V νμ =C βαζ V βαζ, θαζώο θαη ην pk c απηνύ. Πξνζδηνξηζκόο ζηαζεξώλ δηαζηάζεσο πνιπβαζηθνύ νμένο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν κε ηε βνήζεηα περακέηξνπ ε εμνπδεηέξσζε ελόο πνιπβαζηθνύ νμένο, όπσο είλαη ην θσζθνξηθό νμύ Η 3 PO 4 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηαζεξώλ δηαζηάζεσο ηνπ νη νπνίεο είλαη: Η 3 PO 4 Η 2 PO 4 + H + [7] [Η 2 PO 4 ] [H + ] K 1 = = 7,52 X 10 3 pk 1 =2,121 [Η 3 PO 4 ] Η 2 PO 4 ΗPO H + [8] [ΗPO 4 2 ] [H + ] K 2 = = 6,22 X 10 8 pk 2 =7,206 [Η 2 PO 4 ] ΗPO 4 2 PO H + [9] [PO 3 4 ] [H + ] K 3 = [ΗPO 2 4 ] = 4,79 X pk 3 =12,32 Σα δύν πξώηα ηειηθά ζεκεία αλαγλσξίδνληαη από ηελ κεγάιε κεηαβνιή ηνπ ph γηα κηθξέο πξνζζήθεο βάζεσο. Η ηξίηε δηάζηαζε γίλεηαη ζε πνιύ πςειό ph δελ κπνξεί λα κειεηεζεί ζε αξαηά πδαηηθά δηαιύκαηα. Σν ph ζην νπνίν ε δεύηεξε όμηλε νκάδα εμνπδεηεξώλεηαη θαηά ην κηζό, ε ελεξγόηεηα ησλ πδξνγνλνθαηηόλησλ είλαη ίζε κε ηε ζεξκνδπλακηθή ζηαζεξά ηζνξξνπίαο Κ 2.

7

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα