ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO» ISO EN 7899-» ζύκθσλα κε ηελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO» ISO EN 7899-» ζύκθσλα κε ηελ"

Transcript

1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. ΣΟΜΔΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Α1.Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Νεξώλ Αλζξώπηλεο Καηαλάιωζεο Εργαζηηριακές Δοκιμαζίες Δίδνο δείγκαηνο Νεξά αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο Αξίζκεζε κηθξννξγαληζκώλ θαηακέηξεζε απνηθηώλ ζηνπο 36 θαη 22 C Αλίρλεπζε & θαηακέηξεζε κολοβακηηριοειδών. Αλίρλεπζε & θαηακέηξεζε E. coli. Αλίρλεπζε θαη αξίζκεζε Ψεσδομονάδας πσοκσανικής (Pseudomonas aeruginosa) Αλίρλεπζε θαη αξίζκεζε Ενηεροκόκκων Αλίρλεπζε θαη αξίζκεζε Clostridium perfringens (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπόξσλ) Αλίρλεπζε Salmonella spp. ελζσκάησζεο ISO 6222 δηήζεζεο από κεκβξάλεο (MF) ΔΛΟΣ ΔΝ ISO :2001(Technical corrigendum 1: 2007)» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO :2001(Technical corrigendum 1: 2007)» ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 16266: 2009» ISO EN :2001» ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Τ2/2600/2001 Πξνεκπινπηηζκνύ θαη δηήζεζεο από κεκβξάλεο (MF) ISO 6340 Αλίρλεπζε E. coli Ο157: H7» ISO ΟΥΙ ΟΥΙ Αλίρλεπζε Campylobacter spp» ISO ΟΥΙ ηαθπιόθνθθνη παζνγόλνη δηήζεζεο από κεκβξάλεο (MF) PHA OXI

2 Α2. Σκήκα Μηθξνβηνινγηθνύ Διέγρνπ Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ Σξόθηκα έηνηκα πξνο θαηαλάισζε, Πξντόληα θξέαηνο έηνηκα πξνο θαηαλάισζε, Παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο, Γάια, Σπξί, Γηανύξηη, Κξέκα, Παγσηό, πόξνη κε θύηξν, Κνκκέλα θξνύηα θαη ιαραληθά, Με παζηεξησκέλνη ρπκνί θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, Πξντόληα απγώλ Listeria monocytogenes Πξν-εκπινπηηζκνύ EN/ISO :1997/Amd1:2004 Salmonella spp Πξν-εκπινπηηζκνύ EN/ISO 6579:2003/TC:2004 E. coli Δλζσκάησζεο ISO TS ΟΥΙ ηαθπινθνθθηθέο Αλνζν-ελδπκηθή (Vidas) ΟΥΙ εληεξνηνμίλεο επίζηξσζεο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO ζηαθπινθόθθσλ ζεηηθώλ 1:1999 /Amd1:2004 ζηελ θναγθνπαιάζε (St. aureus θηι.) E. coli O157:Η7 Πξν-εκπινπηηζκνύ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 16654:2001 Αλίρλεπζε B. cereus επίζηξσζεο ISO 7932 ΟΥΙ Δλζσκάησζεο ISO 4833 εληεξνβαθηεξηαθώλ θνηλώλ αεξόβησλ κηθξνβίσλ Αλίρλεπζε Vibrio spp. & V. Cholera αλαεξόβησλ (Cl. perfringens) δπκώλ θαη κπθήησλ νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ Campylobacter spp Δλζσκάησζεο ISO ΟΥΙ Πξν-εκπινπηηζκνύ ISO ΟΥΙ Δλζσκάησζεο ISO 7937 ΟΥΙ Δλζσκάησζεο ISO ,2 ΟΥΙ Δλζσκάησζεο Βάζεη νδεγηώλ OXOID ΟΥΙ Πξν-εκπινπηηζκνύ ISO ΟΥΙ Α3. Σκήκα Σξνθηκνγελώλ ινηκώμεωλ (Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο αικνλέιωλ & ηγθειώλ) Μηθξννξγαληζκόο Δμέηαζε Salmonella, Shigella Οξνηππία Σαρεία νξνζπγθόιιεζε επί πιαθόο ρήκα Kaufmann-White Kauffmann-Le Minor E coli Salmonella, Shigella, Ε coli E coli Αλίρλεπζε νξόηππνπ Ο:157 Αληηβηόγξακκα Αλίρλεπζε παζνγόλσλ γνληδίσλ vtx1: vtx1a, vtx1c, Σαρεία νξνζπγθόιιεζε επί πιαθόο & νξνζπγθόιιεζε ζε ζσιήλα Γηάρπζεο δίζθσλ θαηά CLSI PCR CLSI ρεηηθά πξσηνθόιια: Food- and Waterborne Diseases Network in Europe, ECDC OXI

3 vtx1d vtx2: vtx2a, vtx2b, vtx2c, vtx2d, vtx2e, vtx2f and vtx2g. Salmonella, Shigella, Ε coli, Listeria Μνξηαθή Σππνπνίεζε PFGE ρεηηθά πξσηνθόιια PulseNet International Α4. Σκήκα Μειέηεο Legionella (Κέληξν Αλαθνξάο Legionella Ννηίνπ Διιάδνο) Γείγκαηα λεξνύ, Ξέζκαηα ζσιελώζεσλ θιπ δείγκαηα κε ζηπιεό Μηθξνβηαθό ζηέιερνο Legionella Aαλίρλεπζε δηήζεζεο από κεκβξάλεο IS0 1731:1998(E). Legionella spp (MF) Αλίρλεπζε Legionella spp Σαπηνπνίεζε είδνπο Οξνηππία (Με ρξήζε αληηνξώλ γηα L. pneumophila νξν-νκάδσλ 1, 2, 3, 4, 5, 6 θαη ζπιινγηθή αλίρλεπζε γηα ηα είδε 7-15, γηα ηα είδε L. bozemanii, L. micdadei, L. gormanii, L. dumofiι, L. anisa, θαη ζπιινγηθή αλίρλεπζε ησλ εηδώλ L. longbeachae 1 θαη 2, L. bozemanii 1 θαη 2, L. dumofiι, L. gormanii, L. jordanis, L. micdadei, L. anisa.) Μηθξνβηαθό Legionella ζηέιερνο Σππνπνίεζε AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) Μηθξνβηαθό Legionella ζηέιερνο Σππνπνίεζε AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) EWGLI, (αξρηθά έθδνζε /10/2008 θαη πιένλ έθδνζε 4.2-9/10/2009). Α5. Σκήκα Μειέηεο ηεο Μηθξνβηαθήο Αληνρήο & Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεωλ (WHONET) Δμέηαζε Αληηβηόγξακκα Γηάρπζεο κε δίζθνπο CLSI:M02-A10, M100-S20, M100- S20-U Αληηβηόγξακκα Πξνζδηνξηζκόο Διάρηζηεο Αλαζηαιηηθήο Ππθλόηεηαο Οδεγίεο θαηαζθεπαζηή

4 Δθηέιεζε θαηλνηππηθώλ δνθηκαζηώλ γηα παξνπζία β- ιαθηακαζώλ (ΔΑΠ-MIC) κε ηαηλίεο etest CLSI: M100-S20-U Αλίρλεπζε παξνπζίαο γνληδίσλ αληνρήο γλσζηώλ λεώηεξσλ β- ιαθηακαζώλ (CTX-M, CMY, DHA) θαη θαξβαπελεκαζώλ (VIM, IMP, KPC, NDM, ΟΥΑ) PCR Δληνπηζκόο λενεκθαληδόκελσλ γνληδίσλ β-ιαθηακαζώλ θαη πξνζδηνξηζκόο ηεο λνπθιενηηδηθήο ηνπο αιιεινπρίαο (sequencing) PCR Αιιεινύρεζε Υαξηνγξάθεζε γελεηηθνύ πεξηβάιινληνο γνληδίσλ αληνρήο PCR Αιιεινύρεζε Έιεγρνο κεηαβηβαζηκόηεηαο γνληδίσλ αληνρήο κειέηε πιαζκηδίσλ Μνξηαθή Σππνπνίεζε Μνξηαθή Σππνπνίεζε Πεηξάκαηα ζύδεπμεο Μεηακόξθσζεο Αλίρλεπζε πιαζκηδίσλ - DNA ειεθηξνθόξεζε Ηιεθηξνθόξεζε ζε παιιόκελν Ηιεθηηξηθό πεδίν (PFGE) Πξνζδηνξηζκόο αιιεινπρίαο πνιπγελεηηθώλ ηόπσλ (MLST) Β.ΣΟΜΔΑ ΥΗΜΔΙΑ Β1. Σκήκα Υεκηθώλ αλαιύζεωλ Νεξνύ Ύδαηα αλζξώπηλεο Οιηθήο Ογθνκεηξηθή APHA 2340 C NAI θιεξόηεηα Οιηθή Ογθνκεηξηθή APHA 2320 Β NAI Αιθαιηθόηεηα Ηιεθηξηθή Με Αγσγηκόκεηξν APHA 2510 Β Λύκαηα/απόβιεηα Αγσγηκόηεηα ph Με ph κεηξν APHA 4500-Η + Αζβέζηην Ογθνκεηξηθή APHA 3500-Ca Β Μαγλήζην Τπνινγηζηηθή APHA 3500-Mg B Ιόληα Υισξίνπ Ογθνκεηξηθή APHA 3500-Cl - Β Δπηθαλεηαθά ύδαηα, Οιηθά ηαζκηθή ΑΡΗΑ 2540 D

5 λεξά αλαςπρήο θαη ζε ιύκαηα θαη απόβιεηα Αησξνύκελα ηεξεώλ (TSS) ζηνπο ν C Δπηθαλεηαθά ύδαηα, λεξά αλαςπρήο θαη ζε ιύκαηα θαη απόβιεηα Πξνζδηνξηζκόο COD, Υεκηθά απαηηνύκελν νμπγόλν Πξνζδηνξηζκόο BOD, Βηνρεκηθά απαηηνύκελν νμπγόλν APHA 5220 D Μαλνκεηξηθή APHA 5210 B Ύδαηα αλζξώπηλεο Ακκσλία APHA 4500-ΝΗ + 4 F Τπνιεηκκαηηθό APHA 4500-Cl G Υιώξην Νηηξώδε - APHA 4500-ΝΟ 2 Β ΤΠΟ Νηηξηθά APHA 4500-ΝΟ - 3 Β ΑΝΑΠΣΤΞΗ TDS, νιηθά ηαζκηθή ΑΡΗΑ 2540 C δηαιειπκέλα ζηεξεά ζηνπο 180 o C Λύκαηα /απόβιεηα TS, νιηθά ζηεξεά ν C ηαζκηθή ΑΡΗΑ 2540 D Ύδαηα αλζξώπηλεο Λύκαηα/απόβιεηα Ύδαηα αλζξώπηλεο Λύκαηα/απόβιεηα ίδεξνο Υξώκην Cr(VI) Αξγίιην Μαγγάλην Μόιπβδνο Νηθέιην Θεηηθά Φζνξηνύρα Οιηθό Άδσην Οιηθόο Φώζθνξνο Βξσκηθά Κάδκην Δπηθαλεηνδξαζηηθέο ελώζεηο ΤΠΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

6 Υαιθόο Κπαληνύρα Κάιην Φεπδάξγπξνο

Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ. 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ.

Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ. 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ. Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ. 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Κ.Ε.Δ.Υ. Π.Ε.Δ.Υ. Ιανοσάριος 2011 Απνινγηζκόο Κ.Δ.Γ.Τ. Π.Δ.Γ.Τ. 2010 2 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 ΔΙΚΣΤΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ [1] [2] Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 7 2.Δραςτθριότθτεσ Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Τγείασ (Δ.Ε.Δ.Τ.)...9 3.Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ Δ.Ε.Δ.Τ.(Διαπιςτευμζνεσ)...21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ»

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ» ΔΗΜΗΣΡΗ ΖΑΧΟ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΔΡ. ΘΩΜΑ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ - ΤΓΚΛΙΗ (ΖΞΔΗΟΝ, ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΘΟΖΡΖΠ,ΑΛ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ»

«Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Σεμηκάνημ Γιέγπμο Λμημώλεςκ Γκόηεηα 4 ε Απνίιημξ 2011 «Έιεγπμξ ιμημώλεςκ θαη Τμήμα Δηαηνμθήξ» Καξαΐζθνπ Αγγειηθή Ννζειεύηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκώμεσλ MSc ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο & ζηελ Δθεξκνζκέλε Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μνξηαθή αλίρλεπζε & ηππνπνίεζε ηνπ ηνύ HPV κε ηελ ρξήζε ησλ DNA Μηθξνζπζηνηρηώλ

Μνξηαθή αλίρλεπζε & ηππνπνίεζε ηνπ ηνύ HPV κε ηελ ρξήζε ησλ DNA Μηθξνζπζηνηρηώλ Μνξηαθή αλίρλεπζε & ηππνπνίεζε ηνπ ηνύ HPV κε ηελ ρξήζε ησλ DNA Μηθξνζπζηνηρηώλ Αηθαηεξίλε Υξαληώηε ΠΔ Βηνρεκηθόο, Δξγαζηήξην Γηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο, Π.Γ.Ν. «Αηηηθόλ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΝΗΥΝΔΤΖ HPV Από ηελ δεθαεηία

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Τνπνζεζία: Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, Πεξηθέξεηα Δ. Ειιάδαο Έθηαζε πδξνινγηθήο ιεθάλεο : 403 km 2 Πιεζπζκόο: 28.860 θάηνηθνη Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο. Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο

Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο. Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο Σύπνη κπθνβαθηεξηδηαθήο Φπζηθή αληνρή εηδηθή ηνπ είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιφικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΣΗ (ΚΒ)

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΣΗ (ΚΒ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΣΗ (ΚΒ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΒ : Πεξηβαιινληηθά νθέιε Οηθνλνκηθά νθέιε Tα ΚΒ πξνθύπηνπλ σο αδηάιπην παξαπξντόλ θαηά ηελ παξαγσγή Αινπκίλαο κε ηε κέζνδν Bayer. Η κέζνδνο Bayer είλαη ε πιένλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ςζηημαηική βοηανική είναι η επιζηήμη ηηρ ποικιλόηηηαρ ηυν θςηικών οπγανιζμών. Ανηικείμενό ηηρ είναι η ανακάλςτη, πεπιγπαθή και επμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ. Υανιώηη, Π. ιαμανδούπα, Κ. Σζιά Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ρνιή Υεκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΘΔΜΑ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: "Μειέηε Γηεγέξζεσλ ζηε ρξήζε καγλεηνκέηξνπ SQUID κε εθαξκνγή ζε Με Καηαζηξνθηθνύο Διέγρνπο" ΤΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΓΑΚΣΩΡ: Υαξίθιεηα-Υαξηηίλε Βνπιγαξάθε ΣΡΙΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ 12 ν πλέδξην Υεκείαο Διιάδνο Κύπξνπ ΥΗΜΕΙΑ, ΠΤΛΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΜΕΣΑ ΚΡΙΗ ΕΠΟΥΗ 8-10 ΜΑΪΟΤ 2015, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ Ραπτοπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαγωγή DNA (DNA Extraction) Εξγαζηεξηαθή Άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Εμειηθηηθή Οηθνινγία

Εμαγωγή DNA (DNA Extraction) Εξγαζηεξηαθή Άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Εμειηθηηθή Οηθνινγία Εμαγωγή DNA (DNA Extraction) Εξγαζηεξηαθή Άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Εμειηθηηθή Οηθνινγία Εμαγωγή DNA (DNA Extraction) DNA extraction: δηαδηθαζία απνκόλσζεο ηνπ γελσκηθνύ πιηθνύ ελόο βηνινγηθνύ δείγκαηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΔΛ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΦΤΣΣΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εηαηξία αιιαληηθώλ Π.Γ.ΝΙΚΑ, Άγηνο ηέθαλνο Αηηηθήο

Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εηαηξία αιιαληηθώλ Π.Γ.ΝΙΚΑ, Άγηνο ηέθαλνο Αηηηθήο Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Σκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο Πξαθηηθή Άζθεζε ζηε Βηνκεραλία Σξνθίκσλ Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ εηαηξία αιιαληηθώλ Π.Γ.ΝΙΚΑ, Άγηνο ηέθαλνο Αηηηθήο λνκα: Καξαγηάλλε Βαζηιηθή,

Διαβάστε περισσότερα