ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αλάδεημε Δξγνιάβνπ Δγθαηάζηαζεο Δμσηεξηθψλ Κνπθσκάησλ Ναπηηθνχ Ξελψλα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο Δμήληα Υηιηάδσλ Δπξψ (60.000,00 ) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, ρσξίο ΦΠΑ). Έρνληαο ππφςε : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15 α. Σν Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ»,(ΦΔΚ 251Α/70). β. Σν Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 1400/73 «Πεξί θαηαζηάζεσο Αμησκαηηθψλ». γ. Σνλ Ν. 3871/10 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ», (ΦΔΚ 247Α/95). δ. Σνλ Ν. 3871/10 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε», (ΦΔΚ 141/10). ε. Σνλ Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/95). ζη. Σνλ Ν.2522/97 «Πεξί Γηθαζηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηελ δηαδηθαζία χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ». δ. Σνλ ΠΓ 60/07 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ ε. Σελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ L134/304-04/ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ. ζ. Σελ Δγθχθιην Τπ.Αλ. Αξ.Πξ. Π1/1105 απφ η. To ΠΓ 118/07 «Πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150/07 απφ ). ηα. Σελ ππ αξίζ // θνηλή απφθαζε Πξσζππνπξγνχ θαη ΤΔΘΑ «Πεξί Αλάζεζεο Αξκνδηνηήησλ ζηνπο ΤΦΔΘΑ».(ΦΔΚ 1929// ). ηβ. Σελ απφθαζε ΤΦΔΘΑ Φ.800/133/134893(ΦΔΚ 2300// ) «Πεξί Μεηαβηβάζεσο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ ΔΓ θαη ζε πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο. ηγ. Σελ Δγθχθιην Τπ.Οηθ. Αξ.Πξ /395 απφ ηδ. Σελ ΠαΓ/ΓΔΝ 6-3/09. ηε. Σελ αλάιεςε ελεξγεηψλ απφ ηνλ αξκφδην Γηαηάθηε γηα ηελ δέζκεπζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηψζεσλ ζχκθσλα κε ην Ν. 3871/2010 πεξί << Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπζχλεο>> θαη ην Π.Γ 113/2010 <<Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο>> (Α.194 θαη 209), πνπ εθδφζεθε θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Σελίδα - 1

2 παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 22 Α ηνπ Ν. 2362/1995(Α.247), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηα άξζξα 21 θαη 23 ηνπ Ν.3871/2010. ηζη. Ν.1400/73 «Πεξί κε ρξεζηκνπνίεζεο σο άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δ.Γ.» θ. Σνλ N.4281/14 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ Α 160// ) θα. Σνλ Ν.4320/2015 πεξί «Ρπζκίζεσλ γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ Οξγάλσλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ» (ΦΔΚ Α 29// ) θβ. Σελ Αίηεζε Γέζκεπζεο Πίζησζεο NAA Z FEB 15/ YNTEΛ θγ. Σελ Έγθξηζε Γέζκεπζεο Πίζησζεο TAS Z MAR 15/ ΓΔΝ θδ. Σελ Α.Α.Τ. ΑΓ. Φ.815.1/731/15/.1660/ /ΓΔΝ/ΓΠ (ΑΓΑ: 6ΜΓΟ6-ΦΚ0) ΓΗΑΚΖΡΤΟΤΜΔ 1. Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ Αλάδεημε Δξγνιάβνπ Δγθαηάζηαζεο Δμσηεξηθψλ Κνπθσκάησλ Ναπηηθνχ Ξελψλα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο Δμήληα Υηιηάδσλ Δπξψ (60.000,00 ) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, ρσξίο ΦΠΑ). 2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ ζηα γξαθεία ηεο ΤΝΣΔΛ ζην Λαθθί Ν. Λέξνπ (ηει ), Σ.Κ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: α) Έιιελεο Πνιίηεο. β) Αιινδαπνί. γ) Ννκηθά Πξφζσπα Ζκεδαπά ή Αιινδαπά. δ) Κνηλνπξαμίεο Δξγνιάβσλ. 4. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηα γξαθεία ηεο ΤΝΣΔΛ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηελ 14ε Ματνπ 2015, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:30. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ ππεξεζία (κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ) κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. Πξνζθνξέο γηα νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο, ή γηα κέξνο κφλν ηεο δεηνχκελεο εξγαζίαο δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε : α. To ΠΓ 118/07 «Πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150/07 απφ ). β. Σνλ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19Α/95). γ. Σo ζρεηηθφ ηγ. δ. Σνπο ζπλεκκέλνπο ζηελ παξνχζα, σο Παξάξηεκα «Α», Γεληθνχο Όξνπο. ε. Σελ ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα, σο Παξάξηεκα «Β», πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. ζη. Σελ ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα, σο Παξάξηεκα «Γ», Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 6. Οη Γεληθνί φξνη θαη ε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαηηζρχεη ησλ Γεληθψλ Όξσλ. Καηά ηα ινηπά, κε ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην Π.Γ 118/07«Πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150/07 απφ ). Σελίδα - 2

3 7. Ζ ηηκή πξνζθνξάο λα δνζεί ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο, ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο. 8. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε, δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΝ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο «www.diavgeia.gov.gr» φπσο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηήξηνπ Αζελψλ 9. Πιεξνθνξίεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο ζα παξέρνληαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή ψξεο 8:00-14:00, απφ ηνλ Σκεκαηάξρε Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Δθνδηαζκνχ ηεο ΤΝΣΔΛ ζηε Ν. Λέξν, Τπνπινίαξρν (Ο) Γ. Νηάιε ΠΝ (ηει ). 10. Γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο, πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή ψξεο 8:00-14:00, Αλζππνπινίαξρν (Δ) Η. Καηζηκίρα ΠΝ (Σει / ). 11. πγθξφηεζε επηηξνπήο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Παξάξηεκα «Γ» ηεο ΠαΓ/ΓΔΝ 6-3/09 «Γηαδηθαζίεο Πξνκεζεηψλ Με Ακπληηθνχ Τιηθνχ, Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ ηνπ ΠΝ». Γπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην απαηηνχκελν ζπλεκκέλν παξάβνιν ηνπ Γεκνζίνπ Σακείνπ. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ηνπ παξάβνινπ ε έλζηαζε δελ ζα παξαιακβάλεηαη. 12. Σα Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ζηα νπνία θνηλνπνηνχκε ηελ παξνχζα, παξαθαινχκε φπσο κεξηκλήζνπλ, γηα ηελ επξεία θνηλνπνίεζή / δεκνζηνπνίεζε ηεο ζηα κέιε ηνπο. Ο πληάμαο Τπνπινίαξρνο (Ο) Γ. Νηάιεο ΠΝ Γ η ν η θ ε η ή ο ΤΝΣΔΛ Πινίαξρνο (Μ) Λ. Αλδξένπ Π.Ν. πλεκκέλα: - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» (Γεληθνί Όξνη) - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» (πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» (Σερληθή Πξνδηαγξαθή) - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» (Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ή Καιήο Δθηειέζεσο) Σελίδα - 3

4 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε 5/ 15 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Φ. 600/006/15/.302//5-5-15/ ΤΝΣΔΛ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΦΧΝΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. 1. Οη Γεληθνί Όξνη πνπ δηέπνπλ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 : (Άξζξα 5 α,6,7,8,8 α,9 α,11,12,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36 θαη 37), ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (WWW. GGE.GR- Γελ./Γλζε Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην). Σελίδα - 4

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε 5/ 15 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Φ. 600/006/15/.302//5-5-15/ ΤΝΣΔΛ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αλάδεημε Δξγνιάβνπ εγθαηάζηαζεο εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ Ναπηηθνχ Ξελψλα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο Δμήληα Υηιηάδσλ Δπξψ (60.000,00 ) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, ρσξίο ΦΠΑ). ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΔΧ 1. Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ Αλάδεημε Δξγνιάβνπ εγθαηάζηαζεο θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ Ναπηηθνχ Ξελψλα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ θφζηνπο Δμήληα Υηιηάδσλ Δπξψ (60.000,00 ) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, ρσξίο ΦΠΑ). 2. Ζ παξνχζα εξγνιαβία ζπλίζηαηαη εηδηθφηεξα ζηα αθφινπζα, ηα νπνία απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Δξγνιάβνπ έλαληη ηνπ ηηκήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 (Παξ.1). α. Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο, φξνπο ηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο παξνχζαο. β. Γηάζεζε φισλ ησλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο, ππεξεζηψλ, επθνιηψλ, κέζσλ θαη πιηθψλ εθηφο εάλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ παξνχζα. γ. Δπηδηφξζσζε ηπρφλ αλσκαιηψλ, νη νπνίεο ζα δηαπηζησζνχλ κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο εθφζνλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγνιάβνπ. 3. Ζ εξγνιαβία ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ θξίζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνδφηε (ΠΝ) φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή, Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζεο. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΔΝΗΚΑ 1. Ο εξγνιάβνο πέξα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο ησλ ζπκθσληψλ θαη ηεο Γηαθεξχμεσο, σο θαη ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο, νθείιεη λα εθηειέζεη ηελ εξγνιαβία, ζχκθσλα πξνο ηνπο θαιψο ελλννχκελνπο βαζηθνχο θαλφλεο νξζήο ηερληθήο θαη πξαθηηθήο, ζπκκνξθνχκελνο πξνο ηηο νδεγίεο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ εξγνδφηε. 2. Ζ Τπεξεζία δελ επζχλεηαη γηα νπνηνδήπνηε δεκία ζηα πιηθά θαη κέζα ηνπ εξγνιάβνπ ή ηεο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνιάβνπ, ή ησλ ηξίησλ πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε πνπ εξγάδεηαη ζηελ Τπεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο θαη κέρξη παξαδφζεσο απηήο, εθφζνλ ην αηχρεκα ή ε δεκία δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. 3. Δθφζνλ ε εξγαζία ή κέξνο απηήο εθηειείηαη εληφο Ναπηηθήο πεξηνρήο, ν εξγνιάβνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζα ππφθεηληαη ζηηο αζηπλνκηθέο, ιηκεληθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ππνρξενχκελνη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Ν. Τπεξεζίαο. Σελίδα - 5

6 4. Τπφδεημε ζηνλ εξγνιάβν επηπξφζζεησλ κέηξσλ αζθαιείαο κπνξεί λα γίλεηαη θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινπζήζεσο ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα αλαζηνιήο ή θαη δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο ή αληηθαλνληθήο εθαξκνγήο απηψλ. Ο ρξφλνο αλαζηνιήο ή δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ δελ ζα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαδφζεσο ηνπο. 5. Χο πξνο ηηο ηηκέο θαη ηνπο ρξφλνπο παξαδφζεσο ησλ επί πιένλ (πξνζζέησλ) εξγαζηψλ, ππεξεζηψλ θαη πιηθψλ ζα ηζρχνπλ ηα νηθεία άξζξα ηεο παξνχζαο. 6. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν εθηειεί θάζε θνξά ηηο εξγαζίεο εξγνιαβίαο, λα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, απνδίδνληαο ηνπ ηελ ηάμε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ είρε θαηά ηνλ ρξφλν άθημεο ηνπ ζπλεξγείνπ πξνο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 7. Γηαθίλεζε θαη είζνδνο ηνπ πξνζσπηθνχ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ν εξγνιάβνο πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία (ΤΝΣΔΛ) πίλαθα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα εξγαζηεί ζην ρψξν ηεο ΤΝΣΔΛ ζηε Ν. Λέξνπ. Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα εθνδηαζζεί κε ζρεηηθέο άδεηεο εηζφδνπ, ελψ ε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ απφ ηελ Ναπηηθή Πεξηνρή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνιάβνπ θαη αληίζηξνθα ζα εθηειείηαη κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ. ηε πεξίπησζε πνπ ν εξγνιάβνο απαζρνιήζεη αιινδαπφ πξνζσπηθφ, δεζκεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ΑΝ. 376/36 θαη Ν. 2910/01, φηη ην πξνζσπηθφ απηφ ζα επξίζθεηαη λφκηκα ζηε ρψξα θαη ζα εηζέξρεηαη εληφο ηεο απαγνξεπκέλεο δψλεο ησλ Ναπηηθψλ νρπξψλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο αξκφδηαο Ναπηηθήο αξρήο / δηνηθήζεσο, αθνχ ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί έγθαηξα ην ζρεηηθφ αίηεκα κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ αιινδαπνχ πξνζσπηθνχ. 8. Ο Δξγνδφηεο επηθπιάζζεηαη ζην λα κελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηε Ναπηηθή Πεξηνρή, πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ, εάλ ιφγνη αζθαιείαο θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ην επηβάιινπλ. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΦΟΡΔ - ΣΗΜΔ 1. Ζ πξνζθνξά ελφο εθάζηνπ πξνζθέξνληνο ζα είλαη εληαία κε κία ηηκή γηα ηελ Τπεξεζία. Σν ζπλνιηθφ κέγηζην θφζηνο ηεο εξγνιαβίαο ζα είλαη Δμήληα Υηιηάδεο Δπξψ (60.000,00 ) (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, ρσξίο ΦΠΑ). 2. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζε ΔΤΡΧ θαη ζα δνζεί κία ηηκή πνπ ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζέκαηνο. Δπίζεο νη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζε ηξεηο (3) μερσξηζηνχο θιεηζηνχο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε : Α. «Πηζηνπνηεηηθά / Γειψζεηο» Β. «Σερληθή Πξνζθνξά» Γ. «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Σελίδα - 6

7 Α Φάθεινο : «Πηζηνπνηεηηθά / Γειψζεηο» ηνλ θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο: 1. Τπεχζπλε Γήισζε (Ν.1599/86) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ φπνπ ζα δειψλνπλ φηη: έιαβαλ γλψζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαθήξπμεο (Γεληθνχο-Δηδηθνχο Όξνπο, Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηπρφλ Πξνζζήθεο) θαη ηελ απνδέρνληαη ζην ζχλνιφ ηεο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. φηη απνδέρεηαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ππεξεζίαο λα αθπξψζεη ηνλ δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ, γηα ιφγνπο πνπ δελ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ θαηαθχξσζε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο. φηη επηζθέθζεθε ηνπο ρψξνπο ηεο ππεξεζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο Σ.Π, θαη έιαβε γλψζε επαθξηβψο ηεο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο δηαθεξχμεσο. φηη ζε θάζε πιηθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα ππάξρνπλ νδεγίεο ρξήζεσο θαη ηξφπνη πξνζηαζίαο. φηη δηαζέηεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή κεραλήκαηα θαη κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο. φηη «Χο εξγνιάβνο ππνρξενχκαη λα ηεξψ φινπο ηνπο Διιεληθνχο θαη Κνηλνηηθνχο Νφκνπο, ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγνιαβία (Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, θφξσλ, κέηξσλ αζθαιείαο, θ.ιπ., έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιήζσ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο». φηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα αλαδεηρζνχλ κεηνδφηεο, ζα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηελ εξγνιαβία ζέκαηνο, ζεσξεκέλε απφ ην ΗΚΑ θαη ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Ζ Τπεξεζία ζα κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο, λα αληηπαξαβάιεη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα απηνχ κε ηα ηεξνχκελα απφ ηνλ εξγνιάβν βηβιία θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλν ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν ππνςήθηνο εξγνιάβνο. ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη φηη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνπ εξγνιάβνπ είλαη ην απηφ, κε ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο. φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα αλαδεηρζνχλ κεηνδφηεο, ζα πξνζθνκίζνπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαησηέξσ παξάγξαθν 11. φηη «Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/86 δειψλσ φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ σο άκεζν ή έκκεζν αληηπξφζσπφ κνπ κφληκν ή ζε εθεδξεία Αμησκαηηθνχ ησλ ηξηψλ (3) Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εθ φζνλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηνλ ρξφλν ηεο απνζηξαηείαο ηνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 66 Ν.Γ.1400/73». Σελίδα - 7

8 απνδέρνληαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ππεξεζίαο λα εθηειεί εξγαζίεο εληφο θαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ κε αλαδφρνπο, νη νπνίνη ζα εθηεινχλ εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηελ ηαηηθή, Αξρηηεθηνληθή θαη Μεραλνινγηθή Μειέηε ηνπ Κηηξίνπ. 2. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη δηαγσληδφκελνη ζα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δχν ηηο εθαηφ (2 %) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ήηνη αμίαο 1.200,00, ηζρχνο ελφο (1) κήλα. Απηή ζα επηζηξαθεί εληφο επιφγνπ ρξφλνπ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζην κεηνδφηε, κεηά ηνπ νπνίνπ ζα ππνγξαθεί ζρεηηθή ζχκβαζε, ε αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ παξάδνζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο θαιήο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο (σο ππφδεηγκα «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ» θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ). Έιιεηςε ή ειιηπήο δηαηχπσζε νπνηαζδήπνηε ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ / βεβαηψζεσλ, επηθέξεη απηφκαηα ηελ πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηνλ ππνςήθην ζπκκεηέρνληα. Β Φάθεινο : «Σερληθή Πξνζθνξά» ηνλ θάθειν ζα πεξηέρνληαη: 1. πκπιεξσκέλν αλαιπηηθφ «Φχιιν πκκφξθσζεο» (Φ.) πξνο ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο ππεξεζίαο ζην νπνίν ζα γίλεηαη ζπζρέηηζε ηεο πξνζθνξάο πξνο φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Σ.Π. παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε «ζπκθσλία». Γελ γίλεηε απνδεθηφ «Φχιιν πκκφξθσζεο» ην νπνίν δελ είλαη ζπκπιεξσκέλε έζησ κηα παξάγξαθν. 2. Δπίζεκα έγγξαθα ή ηηκνιφγηα απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη ν ππνςήθηνο εξγνιάβνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαθείο εξγαζίεο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαηά ην παξειζφλ. 3. Υξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηελ εκέξα αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο & ππνγξαθήο ζχκβαζεο κε ηνλ εξγνιάβν έσο ηελ εκέξα αλάιεςεο εξγαζηψλ. Ο ρξφλνο απηφο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ είλαη αηηία δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 4. Υξφλνο πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηελ εκέξα αλάιεςεο εξγαζηψλ έσο ηελ παξάδνζή ηνπ έξγνπ. Ο ρξφλνο απηφο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο πελήληα (50) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ, είλαη αηηία δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 5. Δγρεηξίδην θαλφλσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζε έληππε κνξθή. 6. Βεβαίσζε απφ ηελ Τπεξεζία φηη ν ππνςήθηνο εξγνιάβνο επηζθέθηεθε ηνπο ρψξνπο ηεο ππφ αλάιεςε εξγνιαβίαο θαη έιαβε γλψζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ ηελ αθνξνχλ. Έιιεηςε ή ειιηπήο δηαηχπσζε νπνηαζδήπνηε ησλ αλσηέξσ δειψζεσλ / βεβαηψζεσλ / πηζηνπνηεηηθψλ, επηθέξεη απηφκαηα ηελ πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηνλ ππνςήθην ζπκκεηέρνληα. Σελίδα - 8

9 Γ Φάθεινο : «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη: α. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ζε λφκηζκα επξψ ( ) β. ηελ ηζρχ ηεο, ε νπνία ζα είλαη δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, γ. ηελ επσλπκία ηεο ηξάπεδα θαη ηνλ αξηζκφ IBAN ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ πξνζθέξνληνο. δ. ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε Παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζεο Πξνζθνξέο γηα νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο, ή γηα κέξνο κφλν ηεο δεηνχκελεο εξγαζίαο δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Οπνηαδήπνηε έιιεηςε ησλ αλσηέξσ επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ. 3. Σελ 14 ε Μαΐνπ 2015, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:30, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ «Πηζηνπνηεηηθά / Γειψζεηο» σο πξνο ηελ πιεξφηεηα / λνκηκφηεηά ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο. 4. Σελ ίδηα εκέξα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, αθνχ έρεη κειεηήζεη / αμηνινγήζεη ηα πεξηερφκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» σο πξνο ηελ λνκηκφηεηα ηνπο θαη ζπκθσλία ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη δελ απαηηείηαη ε παχζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα πην ελδειερή κειέηε, αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. ηε ζπλέρεηα θαη παξνπζία ησλ πξνθξηζέλησλ εθ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα αλνίμεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ζα θαζνξίζεη ηνλ κεηνδφηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/07 κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 5. Πξνζθνξά ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλε κε ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ησλ ζπκθσληψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 6. Σνλ εξγνιάβν βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά φιεο νη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ (σο π.ρ. ΗΚΑ θιπ) ν δε εξγνδφηεο επζχλεηαη κφλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ ηεο εξγνιαβίαο. 7. Οη πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηα ρέξηα ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ ινηπψλ πξνζθνξψλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε (έζησ θαη αλ ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα). 8. Μεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ην κηθξφηεξν ζπλνιηθά ηίκεκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζέκαηνο. 9. Δλζηάζεηο γηα νπνηαδήπνηε κέξνο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλνληαη δεθηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εκεξνινγηαθψλ (5) εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ην Σελίδα - 9

10 απαηηνχκελν ζπλεκκέλν παξάβνιν ηνπ Γεκνζίνπ Σακείνπ. πξνζθφκηζεο ηνπ παξάβνινπ ε έλζηαζε δελ ζα παξαιακβάλεηαη. ε πεξίπησζε κε 10. ρεηηθέο επηζηνιέο δηακαξηπξίαο νη νπνίεο είλαη πξνθαλψο αβάζηκεο ή επαλαιακβάλνληαη κε θαηαρξεζηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ δχλαηαη λα κελ απαληψληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 11. Ο Μεηνδφηεο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν. 2672/98 (Α 290), νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνλ αξκφδην θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ) ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. α. Έιιελεο Πνιίηεο: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο παξ. 11, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα θάησζη αδηθήκαηα: (i). πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο ζει. 1). (ii). Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει. 2). (iii). Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει. 48). (iv). Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπιίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΔ L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 334 ηεο , ζει 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005(Α 305). (v). Αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο παξ. 11, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (3). Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο παξ. 11, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. (4) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ζαθέζηαηα, φηη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνπ εξγνιάβνπ είλαη ην απηφ, κε ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο θαη ζην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο παξ. 11. Σελίδα - 10

11 (5). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζε ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ παξ. 11α(2) θαη 11α(3), εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. β. Αιινδαπνί: Σα αλαγξαθφκελα ηεο παξ. 2(β) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. γ. Ννκηθά Πξφζσπα Ζκεδαπά ή Αιινδαπά: Σα αλαγξαθφκελα ηεο παξ. 2(γ) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. δ. πλεηαηξηζκνί: Σα αλαγξαθφκελα ηεο παξ. 2(δ) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07. ε. Κνηλνπξαμίεο Δξγνιάβσλ: Σα αλαγξαθφκελα ηεο παξ. 2(ε) ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 118/ Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/ Κάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ εθ φζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα ηα σο άλσ ζηνηρεία (η),(ηη), (ηηη) θαη (iv) παξ. 11α. 14. Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: -Φπζηθά Πξφζσπα -Οκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. -Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. -Πξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη κέιε Γ.. γηα Α.Δ. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΡΑΣΖΔΗ Ο εξγνιάβνο δελ βαξχλεηαη κε άιιεο θξαηήζεηο, πιελ ηεο πξνβιεπφκελεο παξαθξάηεζεο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (Ν.45/1973, Τπ. Απφθαζε /4752/0014// ). ΑΡΘΡΟ 5 ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΠΗΣΧΔΧ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 1. Ζ απαηηνχκελε, γηα ηελ εξγνιαβία πίζησζε ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ ,00 Δπξψ άλεπ ΦΠΑ θαη ζα δηαηεζεί απφ πηζηψζεηο έηνπο 2015, ΚΑΔ Ζ πιεξσκή ζα δηελεξγεζεί κε έθδνζε Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο, ζην φλνκα ηνπ εξγνιάβνπ θαη βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαζνξίδνληαη θαησηέξσ. 3. Ζ πιεξσκή ηνπ Δξγνιάβνπ, ελεξγνχκελε ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε, χκβαζε θαη Πξσηφθνιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη πάληνηε βάζεη θαη ζχκθσλα πξνο ηηο ηηκέο πνπ ζπκθσλήζεθαλ. 4. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην άξζξν 11 πεξί ηξνπνπνηήζεσο, νπδεκία δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ηηκή ηεο εξγνιαβίαο, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε, γίλεηαη απνδεθηή. Σελίδα - 11

12 5. Ο Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα θαζπζηεξήζεη ηελ πιεξσκή θαη ζπλεπψο δελ ζα νθείιεη θαλέλα ηφθν, ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγνιάβνο θαζπζηεξεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κε νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Δξγνδφηνπ, αθφκα δε θαη γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο. 6. Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο δαπάλεο, απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά εθδηδφκελα κε κέξηκλα ηνπ Δξγνιάβνπ - Αλαδφρνπ : (1) Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο (2) Αξηζκεκέλν κε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ κε εμνθιεκέλν (επί πηζηψζεη) επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη αξηζκφο ινγαξηαζκνχ IBAN*. (3) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ δηθαηνχρνπ, ππνβαιιφκελε ζην νηθείν Γεκφζην Σακείν, θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ. (4) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΚΑ *Δίηε νπνηνδήπνηε άιιε απφδεημε χπαξμεο (ζε θσηνηππία) ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο εηαηξείαο κε λνχκεξν IBAN. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΓΓΤΖΔΗ 1. Οπδεκία πξνθαηαβνιή ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία. 2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο, ν κεηνδφηεο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη, θαηά ηελ ππνγξαθή απηήο, λα θαηαζέζεη ζηνλ εξγνδφηε, Δγγπεηηθή επηζηνιή αμίαο ίζεο κε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ, πνπ ζα πξνθχςεη. Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή ζα επηζηξαθεί θαηφπηλ ππνβνιήο εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηνπ εξγνιάβνπ πξνο ην αξκφδην ηκήκα ηεο Τπεξεζίαο νπσζδήπνηε κεηά ηελ νξηζηηθή εθπλνή ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο εξγνιαβίαο θαη κε ηνλ φξν φηη δελ ζα ππάξρεη απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαηά ηνπ εξγνιάβνπ. 3. Γηα ηελ θαιή δηαηήξεζε ηνπ έξγνπ, ν κεηνδφηεο εξγνιάβνο-αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, λα θαηαζέζεη ζηνλ εξγνδφηε, Δγγπεηηθή επηζηνιή αμίαο ίζεο κε πνζνζηφ 3% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ, δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο. Ζ αλσηέξσ εγγπεηηθή ζα επηζηξαθεί κε κέξηκλα ηνπ εξγνδφηε κε ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζηνλ κεηνδφηε. 4. Οη αλσηέξσ εγγπνδνζία παξαγξ.2 ζα έρεη ηελ κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ΠΓ 118/07 (Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζεο). 5. Ο εξγνιάβνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηα αθφινπζα : α. Γηα θάζε εκθαληδφκελε δεκία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζ εζθαικέλν ρεηξηζκφ ή ακέιεηα ή πιεκκειή ζπληήξεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνδφηε θαη ππνρξενχηαη ζηελ επαλφξζσζε ηεο κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ, εληφο ηνπ πξαθηηθά ζπληνκφηεξνπ ρξφλνπ. β. Ζ απνθαηάζηαζε ζα εθηειείηαη είηε απφ εξγνιάβν, είηε απφ άιιν θνξέα πνπ ζα νξίζεη κε ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ ν εξγνδφηεο. γ. Ο εξγνιάβνο ζα βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ απνδεδεηγκέλα πξνο ην θφζηνο ηεο δηελεξγνχκελεο απνθαηάζηαζεο, ζηελ ίδηα πεξηνρή φπνπ εθηειέζηεθε ε εξγνιαβία. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 1. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα κλεκνλεχεη ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Σελίδα - 12

13 2. Ζ αλαζέηνπζα ηελ εξγνιαβία ππεξεζία (ΤΝΣΔΛ) ζα ειέγρεη ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο κε ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ ηεο σο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ. 3. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζέξρνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ εξγνιάβνπ πξνο παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγνιαβίαο. 4. Παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο φιεο ζπκβάζεσο π.ρ. σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα γίλνληαη δεθηέο απφ ηνλ εξγνιάβν. 5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εξγνιάβνο δελ ζπκθσλεί κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη παξαιαβήο εξγαζηψλ, δηθαηνχηαη φπσο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηεο εκεξνκελίαο ηνπ πξσηνθφιινπ, λα αηηήζεη ηελ παξαπνκπή ηεο ππνζέζεσο ζε Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΓ 118/07. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΘΔΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 1. Ο εξγνιάβνο ζα αλαιακβάλεη εξγαζία κε εληνιή ηεο ελδηαθεξφκελεο Τπεξεζίαο, ε νπνία είλαη θαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα παξαθνινχζεζε ηεο ζπκβάζεσο θαη ηελ εχξπζκε εμέιημε απηήο αλαθέξνληαο εγθαίξσο ηπρφλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο. 2. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ζα ιακβάλεη ρψξα ελψπηνλ ηνπ εξγνιάβνπ ή αληηπξνζψπνπ απηνχ, απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Παξαιαβήο θαη ηνλ Μειεηεηή ηνπ Έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία, βάζεη πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ην νπνίν ζα πξνζππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ εξγνιάβν ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν απηνχ. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΚΖΡΤΞΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ-ΚΤΡΧΔΗ-ΓΗΑΗΣΖΗΑ 1. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ εξγνιάβνπ, πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο ρξφλνπο εθηειέζεσο θαη παξαδφζεσο ηεο εξγνιαβίαο ή ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ, ζχκθσλα πξνο ηηο Σερληθέο Πεξηγξαθέο, εθαξκφδνληαη θαη αλαινγία ηα εηο ηα άξζξα 32 θαη 34 ηνπ ΠΓ 118/ Γηα θάζε παξάβαζε φξσλ ή φξνπ ηεο ζπκβάζεσο, ν εξγνιάβνο θαη αξρήλ ζα ππφθεηηαη ζε έγγξαθε παξαηήξεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε επηβνιή πξνζηίκνπ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζηεξηδφκελε ζε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Π.Ν. κεηά απφ πξφηαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιακβάλεη ηελ εξγνιαβία. ε πεξηπηψζεηο ζπλερίζεσο ησλ παξαβάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ εξγνιάβνπ, ε Τπεξεζία θξίλεη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ θήξπμε ηνπ σο εθπηψηνπ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 3. Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη, νη αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο, πέξαλ ηεο κε έγθαηξεο παξαδφζεσο ηνπ έξγνπ θαη κε νθεηιφκελεο ζε αλσηέξα βία: Σελίδα - 13

14 α. Δάλ εθηηκεζεί απφ ηελ ππεξεζία φηη ε πξφνδνο εθηειέζεσο ηεο εξγνιαβίαο ηπγράλεη ηφζν βξαδεία, ψζηε ν εξγνιάβνο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηελ νινθιεξψζεη, εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ ζχκβαζε ρξνληθψλ πιαηζίσλ. β. Δάλ ν εξγνιάβνο θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο ή παχζεη ηηο πιεξσκέο ηνπ. γ. Δάλ κεηαβιεζεί ην θαηαζηαηηθφ, ή ε εηαηξηθή κνξθή ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ εξγνιάβνπ. δ. Δθ φζνλ ε εξγνιαβία δελ ηθαλνπνηεί ηηο απφ ηελ ζχκβαζε θαη ηηο Σερληθέο Πεξηγξαθέο, θαζνξηδφκελεο απαηηήζεηο θη είλαη εθηφο ησλ απφ ηελ ζχκβαζε πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ. ε. Δάλ ν εξγνιάβνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ή ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ή δειψζεη αδπλακία εθηειέζεσο ησλ, γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία. 4. Ζ έθπησζε αθνξά ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ ή ην κέξνο απηνχ, φπσο απηφ παξαιακβάλεηαη θάζε θνξά, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο. 5. Ο εξγνδφηεο έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε, ζε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ζε ζχλνιν ή κεξηθά θαζπζηεξήζεη έλεθα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο γηα ζπλνιηθφ δηάζηεκα ππεξβαίλνλ ηηο δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία εθηειέζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο. Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη επίζεο λα ελεξγήζεη σο αλσηέξσ κε ηηο ίδηεο γηα ηνλ εξγνιάβν ζπλέπεηεο, εάλ θαηά ηνλ ρξφλν επειεχζεσο ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο, είλαη αληηθεηκεληθψο βέβαην, φηη ν εξγνιάβνο δελ ζα κπνξέζεη λα θέξεη ζε πέξαο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εληφο δηκήλνπ απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξαδφζεσο. 6. ε πεξίπησζε θεξχμεσο ηνπ εξγνιάβνπ ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο θαη παχζεσο ησλ πιεξσκψλ ή δεκηνπξγίαο λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηνλ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο, ην πνζνζηφ ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο ηηκήο θάζε εληνιήο αλαζέζεσο εξγαζηψλ. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΛΗΚΑ 1. Όια ηα ζπκπιεξσκαηηθά απαηηνχκελα πιηθά θαη κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ εξγνιάβν, ρσξίο θακία επηπιένλ ακνηβή. 2. Σν ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο (ΤΝΣΔΛ). ΑΡΘΡΟ 11 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 1. Διάρηζηεο παξεθθιίζεηο σο πξνο ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ εξγνιαβίαο ζέκαηνο, φηαλ αηηνχληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε γηα ηελ απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο, ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ εξγνιάβν θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο άλεπ επηβαξχλζεσο ηνπ εξγνδφηε ή παξαηάζεσο ηνπ ρξφλνπ παξαδφζεσο ηεο εξγνιαβίαο. ΑΡΘΡΟ 12 ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟΝ 1. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηνπ εξγνδφηε θαη νη ελέξγεηεο απηψλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο, πξέπεη λα δηέπνληαη απφ πλεχκα θαιήο πίζηεσο θαη αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο. Σελίδα - 14

15 2. Σπρφλ πξνζθπγή ηνπ εξγνιάβνπ ζε νπνηνδήπνηε έλδηθν ή εμψδηθν κέζν θαη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα δελ παξέρεη ζε απηφλ ην δηθαίσκα αλαζηνιήο ή δηαθνπήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζχκθσλα πξνο ηελ παξνχζα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα επηζθεπήο ή ησλ δνθηκψλ φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο. ΑΡΘΡΟ 13 ΔΚΥΧΡΖΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 1. Απνθιείεηαη ζηνλ εξγνιάβν ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ, ελ φισ ή ελ κέξεη,φπσο θαζνξίδεηαη θαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο παξνχζαο. 2. Ζ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβνπο δελ ζεσξείηαη κεηαβίβαζε θαη νπσζδήπνηε ε επζχλε παξακέλεη ζηνλ εξγνιάβν γηα ηηο εξγαζίεο απηήο. ΑΡΘΡΟ 14 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΔΧ /ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 1. Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 2. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη ηεο Δξγνιαβίαο ππνρξενχληαη φπσο επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ηεο ππεξεζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, πξνθεηκέλνπ ιάβνπλ γλψζε επαθξηβψο, ησλ ρψξσλ πνπ ζα εθηειεζζεί ε Δξγνιαβία θαη ην είδνο απηήο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 3. Ο κεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη κε θξηηήξην ην κηθξφηεξν ζπλνιηθά ηίκεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη: α. πλνιηθέο εξγαζίεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή. β. Αληηθείκελν εξγαζηψλ θαη απαηηνχκελα πιηθά, φπσο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή. Σελίδα - 15

16 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε 5/ 15 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Φ. 600/006/15/.302//5-5-15/ ΤΝΣΔΛ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Δξγαζία: Δγθαηάζηαζε Δμσηεξηθψλ Κνπθσκάησλ Αινπκηλίνπ ζην Ναπηηθνχ Ξελψλα. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε κειέηε ζπληάζζεηαη θαη αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ ηνπ Ναπηηθνχ Ξελψλα φπνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Λαθθί Λέξνπ. Σα λέα θνπθψκαηα ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα κε ελεξγεηαθνχο παινπίλαθεο έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε ελεξγεηαθή απψιεηα απφ ηνπο ρψξνπο φπνπ απηά ηνπνζεηνχληαη. εκεηψλεηαη φηη ηα ζεξκνκνλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ρψξνπ είλαη ζπλάξηεζε θαη ησλ ππνινίπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ πνπ είλαη απηφο θαηαζθεπαζκέλνο. Καηεξγαζία θαη ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ θαη ζθηαδίσλ αινπκηλίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΣΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΞΔΝΧΝΑ». ην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΣΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΞΔΝΧΝΑ», απαηηείηαη ε θαηεξγαζία θαη ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ θαη ζθηαδίσλ αινπκηλίνπ, σο εμήο : ΠΗΝΑΚΑ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΣΗΜΧΝ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΑΠΑΝΖ ΚΟΣΟ 1 ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ (ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ) 2 ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΗΑΓΗΧΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ,00 3 ΖΛΟΗ - ΤΝΓΔΜΟΗ - ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ - ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 0% 0,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 0% 0,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ,00 Σελίδα - 16

17 ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ κε παξειθφκελα (ίηα θηάδηα) (ΚΣΗΡΗΟ Α - Ηζνγείνπ θαη νξφθνπ) α/α Γηαζηάζεηο (κ Υ π) Σεκάρηα Υψξνο Δίδνο ήηα θηάδηα 1 1,60 Υ 2,40 2 Κεληξηθή Πφξηα Πφξηα ΟΥΗ ΟΥΗ 2 1,10 Υ 1,60 2 Παξάζπξν Κνηλφρξεζηνπ Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ 3 1,10 Υ 1, ,10 Υ 3,00 6 Παξάζπξν Γηακεξίζκαηνο Μπαιθνλφπνξηα Γηακεξίζκαηνο Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ Μπαιθνλφπνξηα ΝΑΗ ΝΑΗ 5 1,05 Υ 3,00 1 Δμσηεξηθή Πφξηα Πφξηα ΝΑΗ ΝΑΗ 6 0,80 Υ 0,80 4 Παξάζπξν WC Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ 7 1,00 Υ 1, ,00 Υ 1,70 1 Παξάζπξν Γηακεξίζκαηνο Παξάζπξν Γηακεξίζκαηνο Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ 9 1,00 Υ 1,95 1 Παξάζπξν Κνηλφρξεζηνπ Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ 10 1,00 Υ 1,95 1 Παξάζπξν Γηακεξίζκαηνο Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ 11 1,00 Υ 0,60 2 Παξάζπξν Κνηλφρξεζηνπ ΝΑΗ ΝΑΗ (ΚΣΗΡΗΟ Β - Ηζνγείνπ θαη νξφθνπ) α/α Γηαζηάζεηο (κ Υ π) Σεκάρηα Υψξνο Δίδνο ήηα θηάδηα 1 1,20 Υ 3,00 1 Δίζνδνο Κιηκαθνζηαζίνπ Πφξηα ΟΥΗ ΟΥΗ 2 1,00 Υ 0,80 3 Παξάζπξν WC Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ 3 1,10 X Παξάζπξν Γηακεξίζκαηνο Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ 4 1,10 Υ 2,50 2 Πφξηα Κνπδίλαο Πφξηα ΝΑΗ ΝΑΗ 5 1,00 Υ 1,70 1 Παξάζπξν Γηακεξίζκαηνο Παξάζπξν ΝΑΗ ΝΑΗ Σελίδα - 17

18 Α. ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. Μέζνδνο θαηαζθεπήο απαηηήζεηο ηειεησκέλεο εξγαζίαο 1.1 Καηαζθεπέο πλεξγείν ηνπνζέηεζεο Σα θνπθψκαηα ζα θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνζηάζην ή ην εξγαζηήξην έκπεηξνπ εμεηδηθεπκέλνπ θαηαζθεπαζηή κε επζχλε ηνπ, απφ έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ. ην εξγνηάμην θαη' εμαίξεζε ζα εθηεινχληαη κφλνλ εξγαζίεο ηπρφλ ζπλαξκνιφγεζεο θνπθσκάησλ πνπ δελ κπνξνχλ ιφγσ κεγέζνπο λα κεηαθεξζνχλ ζπλαξκνινγεκέλα απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σν εξγνζηάζην - εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη ζα δηαζέηεη φιν ηνλ απαηηνχκελν ζηαζεξφ θαη θηλεηφ εμνπιηζκφ γηα ηελ θαηεξγαζία αινπκηλίνπ πξνο θαηαζθεπή θνπθσκάησλ. Ο εμνπιηζκφο ζα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο. Σν ζπλεξγείν ηνπνζέηεζεο θνπθσκάησλ ζα δηαζέηεη φιν ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία γηα ηπρφλ επηηφπνπ ζπλαξκνιφγεζε θαη ελζσκάησζε ησλ θνπθσκάησλ ζην έξγν. Σν ζπλεξγείν πξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Σπρφλ ειιείςεηο ηνπο ζα απνθαζίζηαληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο θαη ζα δηαζέηνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.). Σπρφλ εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα ζα δίδνληαη πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή, ν νπνίνο ζα θξνληίδεη άκεζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο εθ' φζνλ ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζπκθσλεκέλα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ θαηαζθεπή δείγκαηνο ηππηθνχ θνπθψκαηνο πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο θαη ζα επηβαξπλζεί κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. Σν δείγκα ηππηθνχ θνπθψκαηνο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηελ ζέζε ηνπ επζχο σο θαηαζηεί δπλαηφ. 1.2 Πξνεηνηκαζία Σνίρνη εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί, δηαρσξηζηηθά πεηάζκαηα, ζηα νπνία ζα ελζσκαησζνχλ θνπθψκαηα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα λσξίηεξα ψζηε λα παξέρνπλ ζηέξεν ππφβαζξν. Γεληθψο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο, εθηφο αλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξνθαζνξηζκέλα κεγέζε θαη ηηο αλνρέο, νπφηε πξέπεη λα δηνξζψλνληαη απφ ηα ππαίηηα ζπλεξγεία, ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ςεπηνθαζψλ ζα δηελεξγείηαη έιεγρνο ηεο ηνηρνπνηίαο φπνπ ζα ζηεξεσζνχλ ηα θνπθψκαηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ςεπηφθαζαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα, ηα ζρέδηα θαη ηηο πεξηγξαθέο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε ζηάζκε ησλ θαησθιίσλ, ησλ πνδηψλ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηα θνπθψκαηα ζηνηρείσλ. Θα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζέζεηο ησλ απαηηνχκελσλ παξνρψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο φπσο π.ρ. ειεθηξηθέο παξνρέο γηα απηφκαηε ιεηηνπξγία, θαισδηψζεηο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ, θαισδηψζεηο ππξαλίρλεπζεο, ζέζεηο θαη ζηεξίγκαηα ζπζηεκάησλ αληίβαξσλ, ζέζεηο ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο ζηελ αλνηθηή ή θιεηζηή ζέζε θιπ. Γηα φια ηα παξαπάλσ επηβάιιεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνδφηε ν νπνίνο ζα ηα ειέγμεη θαη ζα ηα εγθξίλεη. 1.3 Έλαξμε εξγαζηψλ Σνπνζέηεζε Δθ' φζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα ησλ θαηαζθεπψλ κε βάζε ηα ζρέδηα θαη ηηο πεξηγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη επηηξέπεη ν Δπηβιέπσλ, είλαη δπλαηφ λα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θνπθσκάησλ ζην εξγνζηάζην-εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε ηα ελζσκαηνχκελα ζηηο ρνλδξνθαηαζθεπέο ζηνηρεία ησλ θνπθσκάησλ (ςεπηφθαζεο, ζηεξίγκαηα θιπ.) λα ηνπνζεηνχληαη ζ' απηέο παξάιιεια. Σα θνπθψκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη κεηά ην πέξαο ησλ επηρξηζκάησλ, ησλ επηθαιχςεσλ ηνίρσλ θαη δαπέδσλ κε πιαθίδηα ή κάξκαξα ή θάζε είδνπο πιάθεο θαη παξφκνηα, ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή είλαη δπλαηφ λα πξνμελήζεη βιάβεο ζε απηά. Σελίδα - 18

19 1.4 πληνληζκφο Ο ζπληνληζκφο παξάπιεπξσλ εξγαζηψλ απνηειεί κέξνο ηεο επζχλεο ηνπ εξγνιάβνπ ηνπ έξγνπ. ηεξίγκαηα ςεπηνθαζψλ θαη ζηαζεξψλ πιαηζίσλ, ζσιελψζεηο θαη θαισδηψζεηο παξνρψλ ιεηηνπξγίαο, ζηεξίγκαηα αληίβαξσλ, ππνδνρέο νδεγψλ, θαηψθιηα, πνδηέο θιπ., πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζπληνληζκέλα ψζηε λα βξίζθνληαη ζηελ ζσζηή ζέζε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, δηαθνξεηηθά νη εξγαζίεο ζα δηαθφπηνληαη κέρξη λα επηηεπρζεί ν απαηηνχκελνο ζπληνληζκφο θαη ηπρφλ δεκίεο απφ θαζπζηεξήζεηο θαη ζθάικαηα ζα θαηαινγίδνληαη ζην ππαίηην ζπλεξγείν. 1.5 Γεληθέο απαηηήζεηο θαηαζθεπήο Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ςεπηνθαζψλ Σα πιαίζηα ησλ ςεπηνθαζψλ είλαη απφ θιεηζηέο νξζνγσληθέο δηαηνκέο ζπγθνιιεκέλεο κε ξαθή ή δηαηνκέο, ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλεο (Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΔΝ 1620) κε ειάρηζην πάρνο ηνηρψκαηνο 1,2 mm θαη ζηεξίγκαηα απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 50x3 mm. Ζ ζπλαξκνιφγεζε ησλ πιαηζίσλ ζηηο γσλίεο ζα γίλεηαη κεηά ηελ θνπή κε πιήξε ζπγθφιιεζε. Σν γαιβάληζκα ζα απνθαζίζηαηαη κε ηνπηθφ θαζαξηζκφ θαη ςπρξφ γαιβάληζκα δχν ζηξψζεσλ ζηηο ζπγθνιιήζεηο θαη ηα άιια ζεκεία ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε «ΜΗΝΗΟΤ» ε νξηζκέλνπο ηχπνπο θνπθσκάησλ π.ρ. ζχξεο, νξηζκέλα ζπξφκελα παξάζπξα θαη ζχξεο, είλαη δπλαηφ νη ςεπηφθαζεο θάησ λα είλαη αλνηθηέο (Π), νπφηε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε κε παξακφξθσζε ηνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε Γεληθέο απαηηήζεηο θαηαζθεπήο θνπθσκάησλ θαη ζθηαδίσλ Γεληθψο ε θνπή ησλ δηαηνκψλ αινπκηλίνπ γίλεηαη κε αθξίβεηα ηεο ηάμεο 0,5 mm, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ θνπή, ην γψληαζκα, ην ηξχπεκα, ην πξεζάξηζκα θιπ. ζα γίλνληαη κε ηα θαηάιιεια κεραληθά εξγαιεία (θαινχπηα - πξέζεο - γσληάζηξεο), ψζηε λα πξνθχπηνπλ αθξηβψο νη κνξθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εγρεηξίδηα ηνπ παξαγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζαξέο θαη ρσξίο ειαηηψκαηα, κε αθξίβεηα ηέηνηα, ψζηε ηα ζπλδεφκελα κέξε θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα λα εθάπηνληαη ζε φιε ηνπο ηελ επηθάλεηα. Οη ζπλδέζεηο ζα θαηαζθεπάδνληαη φπσο αθξηβψο πεξηγξάθνληαη ζηα εγρεηξίδηα ηνπ παξαγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη αξκνί ζα θαίλνληαη ίζηνη ζαλ κία ιεπηή γξακκή. Οη θφιιεο ζα επαιείθνληαη κε πξνζνρή, ψζηε λα δηαπνηίδνπλ ηηο ζπγθνιινχκελεο επηθάλεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε πίεζε ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, φπσο ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπο, ζα αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ ηειείσο. Ξερεηιίζκαηα ζα θαζαξίδνληαη εγθαίξσο ψζηε λα κελ αθήλνπλ ιεθέδεο. Οη βίδεο θαη ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα είλαη κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο παηνχξεο θαη θαηά ην δπλαηφλ αθαλή. Οη παξνπζηαδφκελεο ηειηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη ιείεο θαη δελ ζα παξνπζηάδνπλ θαλέλα ειάηησκα (ίρλε απφ ηελ θαηεξγαζία, ιεθέδεο, γξέδηα θιπ.) πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο. Σα θνπθψκαηα δελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ «ειαηηψκαηα» παξαηεξνχκελα φρη ππφ γσλία θαη απφ απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ 1 κέηξνπ. Οη θάζεο ζα δέρνληαη ζήηα θαη παληδνχξη Γεληθέο απαηηήζεηο ηνπνζέηεζεο ηεξέσζε Καηά ηελ ηνπνζέηεζε, νη θάζεο ζα ζηεξεψλνληαη ζηαζεξά ζηηο ςεπηφθαζεο κε θαηάιιειεο βίδεο αλά 100 mm απφ ηα άθξα θαη αλά 300 mm ζηα νξηδφληηα θαη ηα θαηαθφξπθα ζηνηρεία ηνπο - εθηφο αλ ζηα εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή νξίδεηαη δηαθνξεηηθά - ψζηε λα αληέρνπλ φια ηα θνξηία θαη λα επηηπγράλεηαη ε ζθξάγηζε κεηαμχ ηνίρσλ θαη θαζψλ. Σελίδα - 19

20 Θα ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαξαίηεηα πξνζσξηλά ππνζηεξίγκαηα θαη αληεξίδεο ρσξίο λα παξαβιάπηνληαη νη ππνζηεξηδφκελεο θαη νη παξαθείκελεο θαηαζθεπέο. Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα ζηεξεψλνληαη ζην θηίξην θαηά ηξφπν αθαλή κε ηα ζηεξίγκαηα πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ. ηελ πεξίπησζε γπκλνχ κπεηφλ θαη κφλνλ φηαλ απηφ είλαη απνιχησο επίπεδν θαη νξζνγσληαζκέλν κπνξεί λα βηδσζεί ε θάζα αινπκηλίνπ θαηεπζείαλ ζε απηφ κε ηζρπξά βχζκαηα εθηνλψζεσο (νχπαη). Δλίνηε γηα πςειέο αληνρέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά βχζκαηα (ρεκηθά νχπαη). Ζ ζηεξέσζε ησλ θνπθσκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηαθέξνληαη ηα θνξηία ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ παξαζχξνπ πξνο ην ζψκα ηνπ θηηξίνπ. Γηα λα επηηχρνπκε ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο ηάθνπο έδξαζεο, νη νπνίνη θνξηίδνληαη κε ηελ πίεζε. Μφλν αθξφο πνιπνπξεζάλεο, δελ επαξθεί γηα ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ πνπ δξνπλ ζην επίπεδν ηνπ παξαζχξνπ. Σα πξνθίι ηεο θάζαο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ επαξθή αλνρή ζηελ θάκςε. Οη δηαζηάζεηο ησλ ηάθσλ έδξαζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζηεγάλσζεο θαη ηεο κφλσζεο. Σν πιηθφ ησλ ηάθσλ δε ζα πξέπεη λα παξακνξθψλεηαη, ελψ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κηθξή ζεξκναγσγηκφηεηα. ε παξάζπξα κε πιάηνο άλσ ηνπ ελφο κέηξνπ, πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ηάθνη θαη ζην θέληξν ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ θνπθψκαηνο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ ζηεξεψλνπκε ζεξκνδηαθνπηφκελν θνχθσκα πάλσ ζε ςεπηφθαζα ή φηαλ πάλσ απφ ζεξκνδηαθνπηφκελν θνχθσκα ηνπνζεηνχκε επηθαζήκελν ξνιφ αινπκηλίνπ, λα γίλεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θνπθψκαηνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κε ζρεκαηίδνληαη γέθπξεο θαη δηαθφπηεηαη ε ζεξκνκφλσζε. Γελ ζα νξηζηηθνπνηνχληαη ζπλδέζεηο, ζηεξίμεηο θιπ. πξηλ επζπγξακκηζηνχλ θαη αιθαδηαζηνχλ ζηηο ζέζεηο ηνπο φια ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο, ειεγρζεί θαη ζπκπιεξσζεί ε πξνζηαζία ησλ αθαλψλ ηκεκάησλ ηνπο κε ηελ θαηάιιειε επηθαλεηαθή επεμεξγαζία πνπ λα απνθιείεη ηελ ζθνπξηά θαη ηελ δηάβξσζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηεξηγκάησλ θαη γίλεη έιεγρνο απφ ηνλ Δπηβιέπνληα. Όια ηα ζηνηρεία ησλ θνπθσκάησλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαζαξά θαη ζηέξεα ππφβαζξα. α) Φχιια θνπθψκαηνο Κάζε θάζα πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηα αληίζηνηρα θχιια ηα νπνία θέξνπλ ρεηξνιαβέο, θιεηδαξηά θαη ινηπά εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζεκαζκέλα έηζη, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ άκεζα. Δπζχο σο επηηξέπεη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα ξπζκίδνληαη ηα θχιια, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο αλνρψλ ηεο παξνχζαο θαη λα ιεηηνπξγνχλ αβίαζηα θαη αζφξπβα. β) Ταινπίλαθεο Ζ ηνπνζέηεζε ησλ παινπηλάθσλ θαη ε ζθξάγηζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ παινπηλάθσλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θνπθψκαηνο. γ) Παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο Σα ζπγθεθξηκέλα παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα αζθαιίδνληαη ζηηο ππνδνρέο ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηα εγρεηξίδηα ζπλαξκνιφγεζεο. ηηο γσλίεο ηα παξεκβχζκαηα ζα κηζνθφβνληαη έηζη, ψζηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη λα επηηπγράλεηαη ε ζηεγαλφηεηα ζε λεξφ θαη αέξα. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θεληξηθνχ ιάζηηρνπ ζηεγάλσζεο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε πξεζαξηζηψλ ιαζηηρνγσληψλ νη νπνίεο πξέπεη λα θνιιεζνχλ κε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ηνπ ιάζηηρνπ. δ) Δηδηθνί κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο Σνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα ξπζκηζηνχλ κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ζηα νινθιεξσκέλα θνπθψκαηα. Σνπνζέηεζε θαη ξπζκίζεηο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο Αξκνιφγεζε Ο αξκφο δηαζηνιήο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο δηφηη κε ηα θαηάιιεια πιηθά κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζσζηή ζηεξέσζε, ζεξκνκφλσζε θαη ζηεγαλφηεηα. Σν κέγεζνο ηνπ αξκνχ δηαζηνιήο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ παξάζπξνπ θαη ην θάξδνο ησλ πξνθίι αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάζπξνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα έλα παξάζπξν κεζαίνπ κεγέζνπο ν αξκφο δηαζηνιήο πξέπεη λα είλαη 5-6 mm. Σν ηνπνζεηεκέλν πιηθφ πιήξσζεο δεκηνπξγεί ηα φξηα ηνπ αξκνχ κέζα ζηνλ πάην ηνπ. Θα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε εμήο ζρέζε πιάηνπο - βάζνπο : t = 0,5 x b 6 mm Σελίδα - 20

21 φπνπ t = βάζνο ηνπνζέηεζεο ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ κέζα ζηνλ αξκφ θαη b = πιάηνο ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ κέζα ζηνλ αξκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη αξκφ δηαζηνιήο πξέπεη λα έρνπλ φια ηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, άζρεηα κε ην ζε πνην ζεκείν ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ θηηξίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ (αλ δειαδή ε θάζα ηνπ θνπθψκαηνο ζα έρεη «θηεξφ» ή φρη) Μαζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ θξαγηζηηθά πιηθά θαζνξίδνληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ θαζψλ ησλ θνπθσκάησλ κε ηνπο ηνίρνπο θαη ηα άιια νηθνδνκηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία εθάπηνληαη πζηήκαηα ζηεξέσζεο Σα ζπζηήκαηα ζηεξέσζεο ζα είλαη αλζεθηηθά ζηελ ζθνπξηά θαη ηελ δηάβξσζε θαη ζα έρνπλ αθαηξνχκελε βίδα ή βηδσηφ παμηκάδη ηθαλά λα αληέμνπλ ηα θνξηία ηεο θαηαζθεπήο πνπ ζα ζηεξίμνπλ. 1.6 ηεγαλνπνίεζε κεηαμχ αινπκηλνθαηαζθεπήο θαη θηηξίνπ Ζ ζσζηή ζηεγαλνπνίεζε ηνπ αξκνχ ζχλδεζεο ηεο αινπκηλνθαηαζθεπήο εμαζθαιίδεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο. Μηα ειιηπήο ζηεγαλνπνίεζε είλαη ζπρλά ε θχξηα αηηία ησλ δεκηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην θηίξην. Οη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ζηεγαλνπνίεζεο είλαη : Γηαρσξηζκφο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ απφ ηελ πγξαζία θαη ηνλ αέξα. Ζρνκφλσζε Θεξκνκφλσζε Τδαηνζηεγαλφηεηα. Γηα ηελ νξζή επηινγή ησλ πιηθψλ ζηεγάλσζεο, ζπληζηάηαη ε ζπλεξγαζία κε εηδηθή εηαηξεία κφλσζεο ζηεγαλνπνίεζεο. Ο αξκφο ζχλδεζεο αλάκεζα ζηε αινπκηλνθαηαζθεπή θαη ην ζψκα ηνπ θηηξίνπ είλαη έλαο αξκφο θίλεζεο θαη ην κνλσηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα. Σν πιάηνο ησλ αξκψλ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά έρεη πξνζαξκνζηεί γηα έλα κνλσηηθφ πιηθφ κε ζπλνιηθή επηηξεπφκελε παξακφξθσζε ηεο ηάμεο ηνπ 25%. Λφγσ ησλ κηθξψλ θαηαπνλήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κνλσηηθά πιηθά κε επηηξεπφκελε ζπλνιηθή παξακφξθσζε 15%. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηηο επηθάλεηεο πξφζθπζεο θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία απηψλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί έλαο δηαξθψο ιεηηνπξγηθφο αξκφο κνλσηηθνχ πιηθνχ, είλαη ζεκαληηθφ ην κνλσηηθφ πιηθφ λα ζπγθνιιεζεί θαιά ζηελ επηθάλεηα. Οη ηάζεηο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην πιηθφ κφλσζεο, επηδξνχλ απεπζείαο ζηηο επηθάλεηεο πξφζθπζεο. Αλ αζηνρήζεη ε ζπγθφιιεζε ή ζπάζεη ην κνλσηηθφ πιηθφ, ηφηε απηφ δε ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη πιένλ ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ηηο επηθάλεηεο πξφζθπζεο, κε απνηέιεζκα ν αξκφο λα κελ είλαη ζηεγαλφο. Χο κέζα ζηεγάλσζεο, εθηφο απφ ηνπο εηδηθνχο αξκφζηνθνπο, ππάξρνπλ θαη νη εκπνηηζκέλεο ηαηλίεο αθξψδνπο ζπλζεηηθνχ πιηθνχ. Οη κνλσηηθέο ηαηλίεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ αθξψδε πνιπνπξεζάλε κε αλνηθηή δνκή θπςειψλ, ε νπνία έρεη εκπινπηηζηεί κε εηδηθφ κέζν εκπνηηζκνχ. Οη κνλσηηθέο ηαηλίεο απφ βνπηχιην θαη ηζνβνπηπιέλην, θαζψο θαη νη ειαζηνκεξείο ηαηλίεο αξκνχ, είλαη θαηάιιειεο γηα κεγάινπο αξκνχο (απφ 20mm πεξίπνπ) θαη γηα ζπζηήκαηα ηνηρνπνηίαο κε πνιιαπιά θειχθε. Ζ ζηεγαλνπνίεζε απνηειεί εηδηθή ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη αινπκηλνθαηαζθεπαζηή. 1.7 Δμαξηήκαηα Σα εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρεηξηζκφο ησλ παξαζχξσλ φζν θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο λα γίλεηαη ρσξίο θίλδπλν θαη ηδηαίηεξα λα µελ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο λα ζθχβεη θάπνηνο επηθίλδπλα πξνο ηα έμσ ή λα δεκηνπξγείηαη ζφξπβνο. Σα κεραληθά κέξε ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ θνπθσκάησλ ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, ζα έρνπλ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία σο πξνο ηελ βαθή ηνπο θαη ειάρηζην κε DIN 50021,DIN 54004, πηζηνπνηεκέλα θαηά RAL σο πξνο ηελ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη ειάρηζην DIN Σελίδα - 21

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα