ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ."

Transcript

1 ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Ειζαγωγή Ληπίδηα ραξαθηεξίδνληαη ηα βηνκόξηα πνπ δε δηαιύνληαη ζην λεξό, αιιά κόλν ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο π.ρ. ζηνλ αηζέξα ή ην ρισξνθόξκην. Από ρεκηθή άπνςε κπνξνύλ λα αλήθνπλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο νξγαληθώλ ελώζεσλ. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ. 2. Απνζεθεύνπλ ηα ζάθραξα ζηηο ιεγόκελεο «λιπαποθήκερ» πνπ απνηεινύλ ελεξγεηαθέο απνζήθεο θαη πξνζθέξνπλ ην 30 35% ηεο ελέξγεηαο ζηνλ άλζξσπν. 3. Σπκκεηέρνπλ ζηα πποζηαηεςηικά πεπιβλήμαηα οπγάνων σο κνλσηέο. 4. Παίξλνπλ κέξνο ζηνπο κεραληζκνύο ηεο ανοζίαρ. 4. Οη βηηακίλεο Α, Δ, Κ νη ζεμνπαιηθέο νξκόλεο θαη νη νξκόλεο ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ησλ ιηπηδίσλ. 6. Κάπνηα ιηπίδηα ζρεκαηίδνπλ ελώζεηο κεγάιεο βηνινγηθήο ζεκαζίαο κε πξσηεΐλεο (ιηπνπξσηείλεο) θαη ζάθραξα (γιπθνιηπίδηα). Τα πην ζεκαληηθά βηνινγηθά ιηπίδηα είλαη ηα ηξηγιπθεξίδηα ή νπδέηεξα ιίπε, ηα θσζθνιηπίδηα θαη ηα ζηεξνεηδή. Οη νπζίεο απηέο είλαη πνιύ δηαδεδνκέλεο ζηελ θύζε θαη απνηεινύλ κηα από ηηο θύξηεο ζξεπηηθέο ύιεο ηεο δηαηξνθήο ηνπ αλζξώπνπ θαη απηό γηα ηελ κέγηζηε ζεξκηδηθή ηνπο παξνρή πνπ θζάλεη ηηο 9,6 cal/gr πνπ είλαη πνζόηεηα ζεξκόηεηαο δηπιάζηα απ απηή πνπ παξέρεηαη από ηνπο πδαηάλζξαθεο θαη ηηο πξσηεΐλεο. Τα λιπαπά οξέα Τα ιηπαξά νμέα καδί κε ηελ γιπθεξόιε (ή γιπθεξίλε) απνηεινύλ ηνπο δνκηθνύο ιίζνπο ησλ πεξηζζόηεξσλ ιηπώλ, απ ηα νπνία θαη ηα παίξλνπκε κε πδξόιπζε (δειαδή κε δηάζπαζε). Τα ιηπαξά νμέα ησλ θπζηθώλ ιηπώλ απνηεινύληαη από κηα επζεία αιπζίδα κε άξηην αξηζκό αηόκσλ άλζξαθα. H αιπζίδα απηή απνηειείηαη από άηνκα άλζξαθα θαη έρνπλ ζηελ άθξε ηνπο κηα θαξβνμπιηθή νκάδα (-COOH). Απνηεινύλ πδξόθνβεο αιπζίδεο δειαδή κόξηα πνπ δελ δηαιύνληαη ζην λεξό. 49

2 Η αιπζίδα απηή αλ πεξηέρεη κόλν απινύο δεζκνύο ιέγεηαη θνξεζκέλε θαη ην νμύ κοπεζμένο λιπαπό οξύ. Αληίζεηα αλ κεηαμύ δπν παξαθεηκέλσλ αηόκσλ άλζξαθα ηεο αιπζίδαο ζρεκαηίδεηαη έλαο δηπιόο δεζκόο ην νμύ ιέγεηαη μονοακόπεζηο. Αλ ζην κόξην ηνπ νμένο ππάξρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξνη δηπινί δεζκνί, ην νμύ ιέγεηαη πολςακόπεζηο. Ο νξγαληζκόο δελ κπνξεί λα ζπλζέζεη νξηζκέλα ιηπαξά νμέα θαη γηα ηνλ ιόγν απηό πξέπεη λα ηα πάξεη από ηηο ηξνθέο. Δπηπιένλ ε έιιεηςε νξηζκέλσλ ιηπαξώλ νμέσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο. Τα ιηπαξά νμέα πνπ αλήθνπλ ζηελ κηα ή θαη ζηηο δπν πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο ιέγνληαη απαπαίηηηα λιπαπά οξέα. Παξάδεηγκα νπζηώδνπο ιηπαξνύ νμένο είλαη ην ιηλνιηθό νμύ πνπ ε έιιεηςε ηνπ από ηελ δηαηξνθή ησλ παηδηώλ δεκηνπξγεί έθδεκα. Τπιγλςκεπίδια ή οςδέηεπα λίπη Τα ηξηγιπθεξίδηα ή νπδέηεξα ιίπε, όπσο ιέγνληαη ζρεκαηίδνληαη από ηελ έλσζε ηπιών λιπαπών οξέων ζηο μόπιο ηηρ γλςκεπόληρ, κηαο πνιπαιθνόιεο κε ηξία πδξνμύιηα. Αλάινγα κε ηε θύζε ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ηα ηξηγιπθεξίδηα δηαθξίλνληαη ζε θνξεζκέλα θαη αθόξεζηα. Τα ακόπεζηα λίπη είλαη ζπρλόηεξα ζηα θπηά παξά ζηα δώα θαη είλαη ζπλήζσο πγξά (π.ρ. ειαηόιαδν, ζπνξέιαην θ.α.). Αληίζεηα ηα κοπεζμένα ηπιγλςκεπίδια είλαη ζπρλόηεξα ζηα δώα παξά ζηα θπηά θαη ζπλήζσο είλαη ή ηείλνπλ λα είλαη ζηεξεά (π.ρ. βνύηπξν θ.α.). Τα ιίπε είλαη κόξηα πνπ απνδίδνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο θαηά ηελ θαύζε ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο νξγαληζκνύο θπξίσο γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο. 50

3 Οη αιπζίδεο ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξώλ νμέσλ ζηνηβάδνληαη ε κηα πνιύ θνληά ζηελ άιιε, κε απνηέιεζκα ην «παθεηάξηζκα» ησλ κνξίσλ λα είλαη πνιύ ζθηρηό θαη ηα θνξεζκέλα ιίπε λα είλαη ζηεξεά ζε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο. Αληίζεηα νη δηπινί δεζκνί ησλ αθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ πξνθαινύλ θάκςεηο ζηηο αλζξαθηθέο αιπζίδεο, κε απνηέιεζκα ην «παθεηάξηζκα» ησλ κνξίσλ λα είλαη πην ραιαξό θαη ηα αθόξεζηα ιίπε λα είλαη πγξά ζε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο. Φωζθολιπίδια Τα πην δηαδεδνκέλα θσζθνιηπίδηα πξνθύπηνπλ από ηελ έλσζε δύο λιπαπών οξέων ζηο μόπιο ηηρ γλςκεπόληρ θαη μιαρ θωζθοπικήρ ομάδαρ πνπ θέξεη ζην άιιν άθξν ηεο κηα κηθξή πνιηθή νκάδα, ζπλήζσο θάπνην άιαο ηνπ ακκσλίνπ. Τα θσζθνιηπίδηα ζπλδπάδνπλ ζην κόξην ηνπο, πδξόθνβεο νκάδεο (ηηο αλζξαθηθέο αιπζίδεο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ) κε πδξόθηιεο νκάδεο (ηε γιπθεξόιε, ηε θσζθνξηθή θαη ηε πνιηθή νκάδα). Έηζη εκθαλίδνπλ κηα ηδηόηππε ζπκπεξηθνξά όηαλ πξνζηεζνύλ ζην λεξό. Σπγθεθξηκέλα παξακέλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαη ζρεκαηίδνπλ κηα ιεπηή ζηνηβάδα, ζηελ νπνία νη πδξόθηιεο νκάδεο βπζίδνληαη ζην λεξό ελώ νη πδξόθνβεο πξνβάιινπλ έμσ από ηελ ειεύζεξε επηθάλεηά ηνπ. 51

4 Μέζα ζην λεξό ηα θσζθνιηπίδηα ζρεκαηίδνπλ ζθαηξηθέο δνκέο όπσο ηα μικκύλια θαη λιπιδικά κςζηίδια. Τα κηθθύιηα δελ πεξηέρνπλ λεξό ζην εζσηεξηθό ηνπο ελώ αληίζεηα ηα ιηπηδηθά θπζηίδηα πεξηέρνπλ. Τα ιηπηδηθά θπζηίδηα έρνπλ ηέηνηα δηάηαμε ώζηε ηα θσζθνιηπίδηα λα ζρεκαηίδνπλ ζην λεξό ηελ ιεγόκελε θσζθνιηπηδηθή δηπινζηηβάδα. Σε απηή νη πδξόθνβεο νκάδεο θξύβνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπο ελώ αληίζεηα νη πδξόθηιεο νκάδεο βπζίδνληαη ζην λεξό είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά ηεο δηπινζηνηβάδαο. Η ηδηόηεηα απηή ησλ θσζθνιηπηδίσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ην ζρεκαηηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ε νπνία απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από θσζθνιηπίδηα. Χεκηθόο ηύπνο θαη κνληέιν ηεο θσζθαηηδπινρνιίλεο, ελόο θσζθνιηπηδίνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Τν κόξην έρεη πδξόθηιε θεθαιή, πνπ είλαη κηα θνξηηζκέλε ρνιίλε θαη κηα αξλεηηθά θνξηηζκέλε θσζθνξηθή νκάδα θαη δύν καθξηέο πδξόθνβεο αλζξαθηθέο αιπζίδεο. 52

5 Σπκπεξηθνξά θσζθνιηπηδίσλ ζε πδαηηθό πεξηβάιινλ Σηεποειδή Τα ζηεξνεηδή έρνπλ δηαθνξεηηθή δνκή από ηα ππόινηπα ιηπίδηα. Σε απηά αλήθνπλ νη ζηεξόιεο, ηα ρνιηθά νμέα, ηα θνξηηθνεηδή νη αλδξνγόλεο νξκόλεο, ηα νηζηξνγόλα, νη θαξδηαθνί γιπθνδίηεο θ.ι.π. Τν θύξην κέξνο ηεο ρεκηθήο δνκήο ησλ ζηεξνεηδώλ ζρεκαηίδεηαη από ηέζζεξηο δαθηπιίνπο πνπ νλνκάδνληαη ζηεξνεηδείο δαθηύιηνη. Σηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο, ην πην άθζνλν ζηεξνεηδέο είλαη ε σοληζηεπόλη. To κόξην ηεο ρνιεζηεξόιεο κε ηνπο ηέζζεξηο ζηεξνεηδείο δαθηπιίνπο 53

6 Η ρνιεζηεξόιε (ή ρνιεζηεξίλε) απνηειεί ζπζηαηηθό ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, αιιά θαη πξόδξνκε έλσζε όισλ ησλ ζηεξνεηδώλ νξκνλώλ θαη ησλ ρνιηθώλ νμέσλ. Βξίζθεηαη ζε όια ηα δσηθά θύηηαξα θαη θπξίσο ζηνλ λεπξηθό ηζηό, ζηνπο ρνιόιηζνπο, ζηελ ρνιή, ζην αίκα, ζηα ιίπε ηνπ αίκαηνο, ζηνλ θξόθν ηνπ απγνύ θαη ζην ζπθώηη. Η ζύλζεζή ηεο γίλεηαη θπξίσο ζην ηνίρσκα ηνπ εληέξνπ θαη ζην ζπθώηη ζε πνζόηεηεο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ην κεηαβνιηθό ηζνδύγην θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο ζηελ δηαηξνθή. Έρεη απνδεηρζεί όηη ε ρνιεζηεξίλε πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ηηο ηξνθέο ζρεηίδεηαη κε ηελ αζεξσκάησζε ησλ αγγείσλ θαη ηε εθδήισζε ζηεθαληαίαο λόζνπ. Ο ιόγνο είλαη όηη ηα κόξηα ηεο ρνιεζηεξίλεο καδί κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο, ελαπνηίζεληαη ζηα ηνηρώκαηα ησλ αγγείσλ. Γηάθνξεο κειέηεο ηείλνπλ λα δείμνπλ όηη πςειή θαηαλάισζε δσηθώλ ιηπώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παζνινγηθέο ζπγθεληξώζεηο ρνιεζηεξίλεο ζην αίκα, ελώ απμεκέλε πξόζιεςε θπηηθώλ ιηπώλ ειαηηώλνπλ ηελ ζπγθέληξσζή ηεο ζην αίκα. Πάλησο ηηκέο ρνιεζηεξίλεο αίκαηνο πάλσ από 240 mg/dl πξέπεη λα απνηεινύλ πξνεηδνπνίεζε γηα ελδερόκελν θίλδπλν. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ρνιεζηεξίλεο. Η ρνιεζηεξίλε βξίζθεηαη ζην αίκα είηε ειεύζεξε είηε πξνζδεδεκέλε κε πξσηεΐλεο ζρεκαηίδνληαο ιηπνπξσηεΐλεο. Η ρεκηθή δνκή ησλ ιηπνπξσηετλώλ Τέινο, άιιεο νκάδεο ελώζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηα ιηπίδηα είλαη θάπνηεο θαηεγνξίεο βηηακηλώλ (Α, Κ, Δ) θαζώο θαη νη θεξνί. Οη κηποί είλαη εζηέξεο (δειαδή ελώζεηο) ιηπαξώλ νμέσλ κε αιθνόιεο. Οη θεξνί παξάγνληαη από ηηο κέιηζζεο (θεξύζξεο) ελώ ππάξρνπλ θαη ζηα δώα σο ζπζηαηηθά ησλ ηξηρώλ (λινολίνη). 54

7 Η δνκή δύν ραξαθηεξηζηηθώλ ιηπαξώλ νμέσλ όπνπ θαίλεηαη ε καθξηά αλζξαθηθή ηνπο αιπζίδα, ηα πδξνγόλα (άζπξεο κπίιηεο) θαη ην κόξην ηεο γιπθεξόιεο ζηελ άθξε. 55

Βιοτημεία Ι. Καραπαναγιωηίδης

Βιοτημεία Ι. Καραπαναγιωηίδης Βιοτημεία Ι. Καραπαναγιωηίδης Λίπε ή ιηπίδηα Μηα κεγάιε νκάδα νξγαληθώλ ελώζεσλ κε αλόκνηα ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Αδηάιπηεο ζην λεξό - Γηαιπηέο ζε δηάθνξνπο νξγαληθνύο δηαιύηεο (π.ρ. ρισξνθόξκην, κεζαλόιε,

Διαβάστε περισσότερα

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 Παξαθαιώ απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, απζηεξά ζηα δηαζηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη, κέρξη ηηο 31/10/11 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ). Γηα όζνπο απνζηείινπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε θπζηθή ησλ εκηαγσγώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο επαθήο p-n, λα πάξνπλ κεηξήζεηο θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: Γεπηέξα, 21 Μαΐνπ 2012 07:30-10:30 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα