AΠΑΡΣΗΩΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΡΑΤΜΑΣΟ «ΣΡΑΤΜΑ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ & ΝΩΣΗΑΗΟΤ ΜΤΔΛΟΤ» Υ. ΜΑΣΕΑΡΟΓΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΠΑΡΣΗΩΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΡΑΤΜΑΣΟ «ΣΡΑΤΜΑ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ & ΝΩΣΗΑΗΟΤ ΜΤΔΛΟΤ» Υ. ΜΑΣΕΑΡΟΓΛΟΤ 18.12.2013"

Transcript

1 AΠΑΡΣΗΩΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΡΑΤΜΑΣΟ «ΣΡΑΤΜΑ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ & ΝΩΣΗΑΗΟΤ ΜΤΔΛΟΤ» Υ. ΜΑΣΕΑΡΟΓΛΟΤ Μαηδάξνγινπ Υάξεο Δπηκειεηήο - Α Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Παηξώλ Υπεύζπλνο Τκήκαηνο ΜIS Σπνλδπιηθήο Σηήιεο Δθι. Δπηθ. Καζ. Οξζνπαηδηθήο Τκήκα Φπζηθνζεξαπείαο

2 ΔΝΑΡΗΟ - 1

3 ΔΝΑΡΗΟ - 2

4 Eηεξόπιεπξν εμάξζξεκα δπγναπανθπζηθαθήο άξζξσζεο Unilateral facet dislocation ΔΝΑΡΗΟ - 2

5 ΔΝΑΡΗΟ - 3

6 ΔΝΑΡΗΟ - 4

7 ΔΝΑΡΗΟ - 4

8 ΔΝΑΡΗΟ - 5

9 ΔΝΑΡΗΟ - 6

10 ΔΝΑΡΗΟ - 7

11 Αλαηνκία

12 Ζ αξρηθή θάθσζε ΚΑΗ Ζ ΑΡΥΗΚΖ ΚΖΝΖ ΣΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ εηλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ απνθαηάζηαζε

13 Αληηκεηώπηζε Α = Αεξαγσγόο κε έιεγρν ηεο Β = Αλαπλνή C = Κπθινθνξηθό θη έιεγρνο ηεο αηκνξξαγίαο D = Νεπξνινγηθή θαηάζηαζε E = Ξεγύκλσκα ηνπ ηξαπκαηία ζεξκνθξαζία

14 Τπνςία αζηάζεηαο βίαηε πξόζθξνπζε αληηθεηκέλνπ ζην θεθάιη μαθληθή επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε ηεο πηώζε από αμηόινγν ύςνο βνπηηά ζε ξερά λεξά νπνηαδήπνηε ζύκαηα δελ θνξνύζαλ δώλε ζε αλαηξνπή νρήκαηνο, εθηίλαμε ή έθξεμε

15 Τπνςία αζηάζεηαο (έκκεζα ζηνηρεία) αιινίσζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηξαπκαηηζκνί ηεο θεθαιήο-εθρπκώζεηο νθζαικώλ ζεκαληηθή παξακόξθσζε ηνπ θξάλνπο εθδνξέο θαη ηξαύκαηα πάλσ από ηελ θιείδα θαηάγκαηα πνδηώλ-ιεθάλεο-ηζρίσλ ζάλαηνο ζπλεπηβάηε-εθηίλαμε από όρεκα παξάζπξζε πεδνύ

16 Αδξή λεπξνινγηθή εθηίκεζε ΞΤ-Λ-Δ-Γ ΞΤ = Ξύπληνο Λ = Αληηδξά ζε ιεθηηθά εξεζίζκαηα Δ = Αληηδξά ζεεπώδπλα εξεζίζκαηα Γ = Γελ αληηδξά θαζόινπ

17 Κιηληθά ζεκεία πόλνο ζηνλ απρέλα ή ηε ξάρε πόλνο κε ηε κεηαθίλεζε ηνπ απρέλα-ξάρεο παξακόξθσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνθύιαμε ή αθηλεηνπνίεζε ηνπ απρέλα παξάιπζε, πάξεζε, θλεζκόο κνύδηαζκα, shock πξηαπηζκόο (άλδξεο)

18 Κιηληθά ζεκεία Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αζζελνύο λα πεξπαηά δελ απνηειεί παξάγνληα παξάβιεςεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο Ζ έιιεηςε λεπξνινγηθνύ ειιείκκαηνο ζνβαξή θάθσζε ηεο δελ απνθιείεη 20% ησλ αζζελώλ πνπ ρξεηάδνληαη επέκβαζε ζηε, ηξηγπξλνύζαλ ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο όηαλ έθζαζαλ νη δηαζώζηεο εκαληηθό πνζνζηό αζζελώλ έρνπλ ζνβαξόηαηε αζηάζεηα ηεο ρσξίο θακηά λεπξνινγηθή βιάβε

19 Γεληθέο αξρέο πξνζέγγηζεο 1. επζεία αθηλεηνπνίεζε ηεο θεθαιήο 2. A-B-C-D-E 3. έιεγρνο θηλεηηθήο ηθαλόηεηαο, αηζζεηηθόηεηαο θαη 1. θπθινθνξίαο ζηα ηέζζεξα άθξα 4. εμέηαζε απρέλα θαη εθαξκνγή θνιάξνπ 5. θαηάιιειν θνξείν αθηλεηνπνίεζεο 6. ηνπνζέηεζε πξνζθέθαινπ (αλαιόγσο ησλ αλαγθώλ) 7. αθηλεηνπνίεζε ηεο θεθαιήο ζην θνξείν 8. αθηλεηνπνίεζε θάησ άθξσλ άλσ άθξσλ 9. A-B-C-D-E

20 1. Δπζπγξάκκηζε θεθαιήο

21 2. Απρεληθό θνιάξν Πξνζηαζία? 1. επηηξέπεη 25-30% θίλεζε θάκςεο-έθηαζεο 2. επηηξέπεη 50% θίλεζε ζηξνθήο 3. λα κελ εκπνδίδεη ηνλ αεξηζκό 4. λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ δηάλνημε ηνπ ζηόκαηνο (έκεηνο)

22 2. Απρεληθό θνιάξν-αθηλεηνπνίεζε

23 3. Σνπνζέηεζε ζην θνξείν- αζζελήο ύπηηνο

24 Αίηηα θαθώζεσλ πνξ 14% Σξνραία αηπρήκαηα 48% Πηώζε απν ύςνο 21%

25 Δίδε θαθώζεσλ θάηαγκα

26 Δίδε θαθώζεσλ ππεμάξζξεκα

27 Δίδε θαθώζεσλ εμάξζξεκα

28 # Α1 I. # κεκνλσκέλν ηνπ πξόζζηνπ ηόμνπ II. # κεκνλσκέλν ηνπ νπίζζηνπ ηόμνπ III. # ηνπ πιάγηνπ νγθώκαηνο IV. # Jefferson

29 # Jefferson(ζπκπηεζηηθό # ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ Α1) Ο Α1 ζπκπηέδεηαη κεηαμύ ησλ ηληαθώλ θνλδύισλ θαη ηνπ Α2 κε απνηέιεζκα δηάζπαζε ηνπ δαθηπιίνπ ηνπ Α1

30 # Jefferson

31 # πιαγίνπ νγθώκαηνο

32 # Α2 1) # ηνπ νδόληα: Type I Type II Type III 2) # ηνπ Hangman s: Type I Type II Type IIA Type III

33 # νδόληα I: απνζπαζηηθό # ζηελ άθξε/θνξπθή ηνπ νδόληα II: # ζηε βάζε ηνπ νδόληα (ζεκείν ζπλέλσζεο νδόληα-ζώκαηνο Α2 = Αζηαζέο (ςεπδάξζξσζε) III: ε γξακκή ηνπ # επεθηείλεηαη θαη ζην ζπνγγώδεο νζηνύλ ηνπ ζώκαηνο ηνπ Α2

34 # νδόληα ηύπνπ II Αζπκκεηξία ηεο d κεηαμύ ηνπ νδόληα θαη ησλ πιαγίσλ νγθσκάησλ

35 # Hangman s (ηξαπκαηηθή ζπνλδπινιίζζεζε Α2) Μηχανισμός κάκωσης 1)Υπεξέθηαζε: θαηά ηνλ απαγρνληζκό 2)Ταρεία επηβξάδπλζε: ζε ηξνραία αηπρήκαηα Πξόθεηηαη γηα ακθνηεξόπιεπξν # ηνπ ηόμνπ ηνπ Α2 (ζπλήζσο ζην επίπεδν ησλ κίζρσλ ηνπ)

36 # Hangman s

37 νπίζζηα πξνβνιή θνξπθαία πξνβνιή

38 Δπηδεκηνινγία θαθώζεσλ Α > Γ (2/3) 20 έσο 40 εηώλ 64/ αζζελείο/έηνο (US) Σπλνδέο θαθώζεηο: 20% ελδνζσξαθηθέο 10% ελδνθνηιηαθέο 20% άιιεο ζθειεηηθέο T12 L1 L2 (17-25%) (28-50%) (14-21%) 15%-20% ησλ # = ζσξαθν-νζθπτθή ζπκβνιή (T11 L2)

39 Δπηδεθηηθόηεηα ηεο Θ-Ο ζπκβνιήο Η κεηάπησζε από ηελ ζρεηηθά αθίλεηε ζσξαθηθή κνίξα πξνο ηελ ζρεηηθά εύθακπηε νζθπτθή κνίξα ζπκβαίλεη ζην επίπεδν T Οη θαηώηεξεο πιεπξέο παξέρνπλ ιηγόηεξε ζηαζεξόηεηα Οη ζσξαθηθέο δηαξζξώζεηο, ιόγσ πξνζαλαηνιηζκνύ, πεξηνξίδνπλ ζηελ ζσξαθηθή κνίξα ηηο θηλήζεηο θάκςεοέθηαζεο αιιά θαη ηηο δπλάκεηο πξνζζηνπίζζηαο παξεθηόπηζεο

40 Καθώζεηο ηνπ ΝΜ 10 30% ησλ θαηαγκάησλ ΣΣ 25-50% ζηε ζσξαθν-νζθπτθή πεξηνρή (T1 L5) Καθώζεηο ΝΜ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ θαηάγκαηνο A 22% B 28% C 51% 5% πιήξεο παξαπιεγία ζηε Θ-Ο ζπκβνιή Knop C, et al. (1999) Surgical treatment of injuries of the thoracolumbar transition. Unfallchirurg 102:924 35

41 Παζνθπζηνινγία Οη ζπρλόηεξα αζθνύκελεο δπλάκεηο είλαη: 1) Αμνληθή θόξηηζε 2) Κάκςε/δηάηαζε 3) Υπεξέθηαζε 4) Σηξνθή 5) Γηαρσξηζκόο πλήζσο βιάβε ΝΜ

42 Ταμηλόκεζε ΑΟ Δεπηεξνπαζέο ζηαζεξό αζηαζέο Σπκπίεζε ηνπ λωηηαίνπ ζωιήλα

43 A ζπκπίεζε B δηάηαζε C ζηξνθή

44 A - Σπκπίεζε A1: ζπκπηεζηηθό A2: δηαρωξηζηηθό A3: εθξεθηηθό # ζπλήζωο αθνξά ζηελ πξόζζηα θνιώλα ε εθειθπζηηθή δύλακε ηεο νπίζζηαο θνιώλαο ζπλήζωο δελ επεξεάδεηαη

45 CT A1: εθξεθηηθό # MRI

46 B - Δηάηαζε B1: ζπλδεζκηθή B2: νζηηθή B3: δηζθηθή πξνθαιείηαη από δπλάκεηο ζηξνθήο-δηάηαζεο βιάβε ηωλ πξόζζηωλ θαη νπίζζηωλ ζηνηρείωλ / (δύν θνιωλώλ βιάβε) αιεζείο δηαξξειηηθέο βιάβεο (εμάξζξεκα-ππεμάξζξεκα) είλαη ζπάληεο

47 B2: νζηηθή

48 C - Σηξνθή C1: ηύπνπ A C2: ηύπνπ B C3: ζηξνθηθέο θαη κε ζηξνθή κε ζηξνθή δηαρωξηζηηθέο δπλάκεηο ζνβαξό ηξαύκα αμνληθέο ζηξνθηθέο δπλάκεηο κεγάιν πνζνζηώλ πξωηνπαζώλ λεπξνινγηθώλ βιαβώλ (55%) πάληα πξόθεηηαη γηα θάθωζε δύν θνιωλώλ

49 C : βιάβε πξόζζηαο θαη νπίζζηαο θνιώλαο κε ζηξνθή

50 Κιηληθή εηθόλα 3 ζεκαληηθέο παξάκεηξνη 1) Η θάθσζε ηεο ΣΣ 2) Η λεπξνινγηθή θαηάζηαζε 3) Σπλνδέο κε ζπνλδπιηθέο θαθώζεηο

51 Νεπξνινγηθή αμηνιόγεζε Καιή λεπξνινγηθή εθηίκεζε Κιίκαθα ASIA search for a sacral sparing ζε αηειείο λεπξνινγηθέο βιάβεο πνπ ζεκαίλεη θαιύηεξε πξόγλσζε

52 Αθηηλνινγηθά ζεκεία αζηάζεηαο (ΠΟ α/α) Σπκπίεζε ηωλ πιάγηωλ θνιωλώλ Απμεκέλε απόζηαζε ηωλ ζπνλδπιηθώλ δηαξζξώζεωλ Δηάζπαζε ηεο ζπνλδπιηθήο επζπγξάκκηζεο

53 Αθηηλνινγηθά ζεκεία αζηάζεηαο (πιάγηα α/α) Σπκπίεζε ηνπ ζπνλδπιηθνύ ζώκαηνο Οζηεν-ζπλδεζκηθή αζηάζεηα

54 Αθηηλνινγηθά ζεκεία αζηάζεηαο (πιάγηα α/α) Κύθωζε > 5

55 Αμνληθή ηνκνγξαθία Καιύηεξε απεηθόληζε ηνπ θαηάγκαηνο Αθξηβήο κέηξεζε ηεο θαηάιεςεο ηνπ ΝΣ

56 Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία Γηεξεύλεζε λεπξνινγηθώλ βιαβώλ Γηαθξίλεη ηελ αθεξαηόηεηα ησλ νπίζζησλ ζπλδεζκηθώλ ζηνηρείσλ (δηάθξηζε ζηαζεξήο ηύπνπ Α βιάβεο από ηελ αζηαζή ηύπνπ Β).

57 Γεληθέο αξρέο ζεξαπείαο 1) Δπζπγξάκκηζε ηεο 2) Γηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο λεπξνινγηθήο εηθόλαο 3) Απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξόηεηαο 4) Απνθπγή πεξεηαίξσ βιάβεο

58 Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία Δπηηξέπεη : 1) Πξώηκε θηλεηνπνίεζε 2) Διάηησζε ηνπ πόλνπ 3) Γηεπθόιπλζε ηεο λνζειείαο (πνιπθαηαγκαηίεο) 4) Γξήγνξε επηζηξνθή ζηελ εξγαζία 5) Απνθπγή λεπξνινγηθώλ επηπινθώλ

59 Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία Απόιπηεο ελδείμεηο 1. Πξννδεπηηθή λεπξνινγηθή βιάβε, 2. θάηαγκα-εμάξζξεκα, 3. Πξννδεπηηθή ζπκπησκαηηθή θύθσζε 4. Σύλδξνκα ΝΜ ρεηηθέο ελδείμεηο 1. Καζαξή νζηηθή βιάβε 2. Δπηζπκία πξώηκεο θηλεηνπνίεζεο 3. Απνθπγή βπαζνύο θύθσζεο 4. Σπλνδέο θαθώζεηο (ΚΔΚ, ζσξαθηθέο 5. Γηεπθόιπλζε λνζειείαο ζε παξαπιεγηθνύο

60 Υεηξνπξγηθέο ηερληθέο Οπίζζηα ζπνλδπινδεζία ελόο επηπέδνπ

61 Υεηξνπξγηθέο ηερληθέο Οπίζζηα ζπνλδπινδεζία δύν επηπέδσλ

62 Υεηξνπξγηθέο ηερληθέο Πξόζζηα πξνζπέιαζε Δλδείμεηο : 1) Απνζπκπίεζε ΝΜ 2) Απνθαηάζηαζε πξόζζηαο θνιώλαο

63 Υεηξνπξγηθέο ηερληθέο πλδπαζκέλε πξόζζηα θαη νπίζζηα πξνζπέιαζε

64 C. Matzaroglou, MD, PhD Orthopedic surgeon, Senior Consultant, Dpt of Orthopedics, Uni -Hospital of Patras Ass. Prof. ATEIP, Dpt of Physikotherapy

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ)

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Δπδ. Μπίιιε Υπεύθυνη Μαθήματος Φπζηθνζεξαπεία Μπνζθειεηηθνύ Σπζηήκαηνο ΙΙ Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Πξνβιήκαηα δίζθνπ Ιζρηαιγία

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Εσδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φσζικοθεραπεία Μσοζκελεηικού Σσζηήμαηος ΙΙ Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας Σθνιίσζε Νόζν Scheuermann

Διαβάστε περισσότερα

Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση

Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση Α.Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ.Δ.Τ.Π. ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΙΥΑΛΗ ΜΠΟΡΑΛΝΣΑ ΔΙΗΓΗΣΗ: Γρ. ΒΑΡΑΜΙΓΗ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

5/27/2010 ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΔΙ ΑΝΟΙΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΔΙΣΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ. Παξαθεληήζεηο. Ση είλαη παξαθέληεζε. Γηάθξηζε παξαθεληήζεσλ. Θσξαθηθό ηνίρσκα (ηνκή)

5/27/2010 ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΔΙ ΑΝΟΙΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΔΙΣΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ. Παξαθεληήζεηο. Ση είλαη παξαθέληεζε. Γηάθξηζε παξαθεληήζεσλ. Θσξαθηθό ηνίρσκα (ηνκή) ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΔΙ ΑΝΟΙΥΣΗ ΚΑΙ ΚΛΔΙΣΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ Παξαθεληήζεηο Παξαθέληεζε ζώξαθα (ρξνληθή δηάξθεηα 30 ιεπηά) *Παξνρέηεπζε ζώξαθα (ρξνληθή δηάξθεηα κεξηθά 24σξα) Ομάδα Δπγαζηηπίων Γκοβίνα, Παπιζζόποςλορ,

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301

12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 12 ο Πεξηερόκελα 12.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 301 12.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.1 ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΗΑ... 303 12.2.2 ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Α. Μοράκης Ορθοπαιδικός Υειροσργός Σμήμα κολίωζης & πονδσλικής ηήλης ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ Διεσθσντής: Κ. Ζαταρίοσ Υρόνος ηοσ τειροσργείοσ Όηαλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟ Α... 3 1. Δηζαγσγή... 3 2. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί καταγμάτων

Γενικά περί καταγμάτων Γενικά περί καταγμάτων Μπνπληνχξεο Ισάλλεο, εηδ/λνο Οξζ. Κιηληθήο ΓΠΝ ΣΡΙΠΟΛΗ e-mail: Ioannishellas@yahoo.ca Μπνπληνχξεο Παλαγηψηεο, εηδ/λνο Β Οξζ. Κιηληθήο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ Μπνπληνχξεο Θενδφζηνο, πληνληζηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ...

9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ ΑΔΔ... 229 9.1.3 ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣA ΑΠΟ ΑΔΔ... ΟΞΤ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΥΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ 9 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 9.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 227 9.1.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΙΥΑΙΜΙΑ... 228 9.1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ α) ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ β) ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ γ)

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ-κλειδιά: ζπνλδπιηθή αξηεξία, απρεληθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ίιηγγνο, νζηεόθπηα

Λέξειρ-κλειδιά: ζπνλδπιηθή αξηεξία, απρεληθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ίιηγγνο, νζηεόθπηα Πεπίληψη Τν ζύλδξνκν ζπνλδπινβαζηθήο αλεπάξθεηαο (ΣΒΑ) ζπλίζηαηαη ζε ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα ηζραηκίαο ηεο ζπνλδπινβαζηθήο αξηεξίαο θαη ησλ θιάδσλ ηεο. Παξαηεξείηαη ζε πνζνζηό 5% ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Παζήζεηο αγθώλα, θαξπνύ & άθξαο ρείξαο Έμσ επηθνλδπιίηηδα αγθώλα Ρεπκαηνεηδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα