µ. 7 Α γο στου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257"

Transcript

1 µ. 7 Α γο στου Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α) 3839/1761/ , β) 6217/2644/ κα γ) 5153/2572/ γκυκλ ων Σηµειωµ των, φορ ντων ε θ µατα Ναοδο- µ α, γνωρ ζοµεν µ ν, τι δι τ ν κδοσιν δει ν π το Γραφε ου Ναοδοµ α, παιτο νται τ κ τωθι : 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ι τ ντ σχεδ ου κα κατ παρέκκλισιν ρτια ο κ πεδα, κεκυρωµ νον ντ γραφον τ τλων διοκτησ α το κιν του πε θυνον δ λωσιν (Ν. 1599/86) το κυρ ου το ργου, δι τ ν κυρι τηταν κα τ ν κρ βειαν τ ν στοιχε ων τ διοκτησ α. - λωσι ναθ σεω τ ν µελετ ν κα πιβλ ψεων π το κυρ ου το ργου. - λωσι ναλ ψεω τ ν µελετ ν κα πιβλ ψεων π τ ν ρ- µοδ ων µηχανικ ν, µ ντ στοιχον βεβα ωσιν νηµερότητο Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. κα Τ.Ε.Ε. - γκρ σει α τινε κατ περ πτωσιν παιτο νται π διαφ ρου φορε, ρχαιολογικ πηρεσ α, τ ασαρχε ον, Πολιτικ εροπορ α, Γενικ ν πιτελε ον Ναυτικο κ.λ.π. (συµφ νω πρ το π το τοπογραφικο διαγρ µµατο ναγεγραµµ νου κα θεωρηµ νου ρου δοµ σεω ).

2 2 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ον πω περιλαµβάν : - ναλυτικο ρου δοµήσεω, θεωρηµ νου πό το ρµοδίου Πολεοδοµικο Γραφείου. - Τό ο κόπεδον καί τά µορα α το µετά τ ν τυχ ν παρχόντων ε α τά κτισµ των, καθ κα τ ν ποστ σεων α τ ν π τ κοιν ρια πρ τ π ν γερσιν κτ σµα. - Τήν θέσιν καί τά ποστάσει κ τ ν ρίων το ο κοπέδου καθ κα τ ν τυχ ν παρχ ντων κτιρ ων, ντ το δ ου ο κοπ δου µ τ προτειν µενον πρό νέγερσιν κτ σµα. - ψόµετρα κορυφ ν ο κοπέδου, σο ψε καµπύλα διά κλίσει µεγαλυτέρα το 10% καί θέσιν τυχόν ρεµµάτων. - πόσπασµα γκεκριµένου ρυµοτοµικο, δι' κτό σχεδίου δό- µησιν δοιπορικόν σκαρίφηµα σχ διον ο κισµο. - ηλ σει ρε µατο κα γραµµ ψηλ τ σεω. - λωσιν το διοκτ του περ ρθ λοποι σεω τ ν ρ ων το ο κοπ δου. 3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ον πω περιλαµβάν : - Τεχνικ ν περιγραφ ν το ργου κα κθεσιν α τιολογήσεω. - Πλ ρε ι γραµµα Καλ ψεω (ε κλ µακα 1:100 1:200) µ τ ν θ σιν, λεπτοµερε διαστ σει κα ναλυτικού πολογισµο τ ν τυχ ν φισταµ νων κα π ν γερσιν κτιρ ων, καθ κα σχη- µατικ ν τοµ ν δεατο στερεο το ν ου κτιρ ου. - Ε περ πτωσιν προσθ κη, πισκευ διαρρυθµίσεω, χρειάζεται ποτ πωσι τ παρχο ση καταστ σεω κα πικυρωµ να ντ γραφα τ ν γκεκριµ νων σχεδ ων, κα το στελ χου τ - δε α το π ρχοντο πε θυνο λωσι το κυρ ου το ργου - τι προ π ρχει το 1955, κα φωτογραφ αι λων τ ν ψεων τ ν - παρχ ντων κτισµ των. - Κατ ψει λων τ ν σταθµ ν κα το δ µατο στ γη το κτιρ ου, µ σηµειωµ να λα τ φ ροντα στοιχε α, τ ψ µετρα, τ σηµε α τοµ ν κλπ. κα λου τού χ ρου τ ν Η/Μ γκαταστ σεων. - π σα τ ψει. - παιτουµ να τοµ. - Μελ την παθητικ πυροπροστασ α. ι κτ σµατα νω τ ν 50,00 τ.µ. παιτο νται κα : - Κάτοψι διαµορφώσεω περιβάλλοντο χώρου, µετ τ ν ντιστοίχων ψοµ τρων. - Σχ δια κατασκευαστικ ν λεπτοµερει ν (κλ µακο, στ γη κλπ).

3 3 Κατ τ ν σ νταξιν τ ρχιτεκτονικ µελ τη, κτ π τ γενικ παιτ σει α σθητικ κα ργονοµ α, παιτε ται ν λαµβ νηται π' ψιν ξυπηρ τησι τ µων µ ε δικ ν γκα (Α.Μ.Ε.Α.), δι καταλλ λων διαµορφ σεων κα γκαταστ σεων. 4. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ον πω περιλαµβάν τ ξ : - Τεχνικ ν περιγραφ ν. - Τε χο στατικ ν πολογισµ ν, συµφ νω πρ το κ στοτε σχ οντα κανονισµο. - Σχ δια ξυλοτ πων λων τ ν σταθµ ν, που θ ναγρ φωνται κα α παραδοχα τ µελ τη. - Λεπτοµερεία περ το πλισµο τ ν στ λων, τ ν µεγ λων πλαισ ων, τ ν τοιχε ων, τ ν δοκ ν κα τ ν ναπτυγµ των πλισµ ν, που το το κρ νεται παρα τητον. - Ε περ πτωσιν προσθ κη, κτ τ ν νωτ ρω παιτε ται δ λωσι στατικ παρκεία π ρχοντο κτ σµατο, πογεγραµµ νη - π δ ο διπλωµατο χων Πολιτικ ν Μηχανικ ν. - ι κτ ρια µ γκον µεγαλ τερον τ ν m 3, α τιολογε ται κθεσι στοιχε ων δ φου ( δαφοτεχνικ µελ τη). - Ε περ πτωσιν σεισµοπλ κτων κτιρ ων, παιτε ται καταγραφ κα ποτ πωσι τ ν βλαβ ν κα φωτογραφ αι. π ση γκεκριµ νη µελ τη νεγ ρσεω, ντ στοιχο µελ τη - πρ τασι ντιµετωπ σε των, καθ κα κθεσι ταχε α α τοψ α, πο α πραγµατοποι θη π τ ρµ δια συνεργε α (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., µο, Πολεοδοµία). 5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ Α. ι τ κτ ρια κ τω τ ν 50,00 m 2 δέν παιτο νται Η/Μ µελέται. Β. ι τ κτ ρια νω τ ν 50,00 m, 2 κατ περ πτωσιν κα συµφώνω πρό τ ν κτιριοδοµικ ν κανονισµ ν, θ ποβ λλωνται α παιτο µεναι µελ ται. τοι : Θερµοµον σεω, νεργητικ πυροπροστασ α, - δρε σεω, ποχετε σεω, Κεντρικ θερµ νσεω, Κλιµατισµο, - λεκτρικ γκαταστ σεω, νελκυστ ρων, Καυσ µου ερ ου, λεξικερα νου. Μετ π τιολογηµ νην κθεσιν το ρχιτ κτονο κα το µηχανολ γου, δυνατ ν ν µ ποβ λλεται µελ τη Θερµοµον σεω δι το ερο Ναο. Γ. λαι α µελ ται (πλ ν Θερµοµον σεω ) θά περιλαµβ νουν: - Τεχνικ ν περιγραφ ν µελ τη φαρµογ.

4 4 - Τε χη πολογισµ ν πλ ρη, συνοδευ µενα π τεχνικ στοιχε α µηχανηµ των κα συσκευ ν, ( σχ, π δοσι, στ θµη θορ βου κ.λ.π.). - Σχ δια κατ ψεων κα διαγρ µµατα πλ ρη.. Α Η/Μ µελ ται δ ον πω ε ρ σκωνται ε πλ ρη ντιστοιχ αν µ τ ν ρχιτεκτονικ ν και στατικ ν µελ την καθ κα µεταξ των. π το τοι σηµειο µεν : α. Στατικ µελ τη κα α Μηχανολογικα τοια ται, ε ναι δυνατ ν ν ποβληθο ν µετ τ ν γκρισιν τ ρχιτεκτονικ µελ τη. β. πασαι α µελ ται θ ποβ λλωνται ε διπλο ν. γ. Ε παντα τ σχ δια, θ π ρχ πινακ που θ ναγρ φωνται λα τ στοιχε α το ργου - (τ τλο, ργοδ τη, κριβ θ σι, θ µα σχεδ ου, κλ µαξ, χρ νο µελ τη ) - κα θ ε ναι πογεγραµµ να κα σφραγισµ να µ τ ν ν µιµον σφραγ δα το ιπλωµατο χου Μηχανικο. Α ποβαλλ µεναι µελ ται, τυγχ νουν το λ γχου το Γραφε ου Ναοδοµ α κα τ πιτροπ ργων τ Ε.Κ.Υ.Ο. Μετ τ ν ποβολ ν το συν λου τ ν πί µέρου µελετ ν, - πιτροπ ργων γνωµοδοτε κα ιε θυνσι τ Ε.Κ.Υ.Ο. κδ δει τ ν παιτουµ νην δειαν. Τυχόν παρατηρήσει π τ ν µελετ ν, θά γνωστοποι νται γραπτ ε τήν ο κε αν Μητρόπολιν. Μετ τ ν παρ λευσιν ξ (6) µην ν κα φ σον δ ν χουν ποβληθ α διορθ σει κα α παραλε ψει τ µελ τη, φ κελλο θ πιστρ φεται. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Ε κονογρ φησι ερ ν Να ν. προτειν µενο γιογρ φο δ ον πω : α) Τυγχ ν µ λο το «πιµελητηρ ου Ε καστικ ν Τεχν ν λλ δο» (Σχετικ βεβα ωσι ). β) Προσκοµ ζ τ κ τωθι: - Ε κονογραφικ ν πρ γραµµα λοκλ ρου το Ναο, ε κλ µακα 1/50. - Τεχνικ ν κθεσιν, φορ σαν ε τ ν τρ πον φαρµογ τ ργασ α, µ ναφορ ν ε τ προτειν µενα λικ. - γχρωµα ναλυτικ σχ δια λεπτοµερει ν, ε κλ µακα 1/10 (Κεφαλ ν Παναγ α ν πρ κειται δι Πλατυτ ραν, Κεφαλ ν Παντοκρ τορο ν πρ κειται δι Τρο λλον. ν πρ κειται δι σ νθεσιν, κεφαλ ν το Κυριωτ ρου Προσ που τ συνθ σεω.).

5 5 - Λεπτοµερ χρωµατικ ν µελ την το πρ γιογρ φησιν τµ µατο, ε κλ µακα 1/20. - Φωτογραφ α το τµ µατο το Ναο, τ πο ον πρ κειται ν γιογραφηθ. γ ν πρ κειται δι συν χισιν γιογραφ σεω π λλον καλλιτ χνην, τ τε δ ον πω προσκοµισθο ν σχ δια τ πο α θ δεικν ουν π ση πιφ νεια χει γιογραφηθ κα π ση πιφ νεια ε ναι λευκ. π ση, φωτογραφ α τ δη παρχο ση γιογραφ σεω, πλ ρη γχρωµον µελ την δι τ ν πιφ νειαν πο α πρ κειται ν - στορηθ, ε κλ µακα 1/20. δ. Ε περ πτωσιν γιογραφ σεω ερ ν Να ν ο πο οι - χουν χαρακτηρισθ µνηµε α π τ ΥΠ.ΠΟ. δι Ναο µή χαρακτηρισµ νου, λλ λικ α νω τ ν 70 τ ν, ν προσκοµ ζεται - δεια τ ντιστο χου φορε α ρχαιοτ των το ΥΠ.ΠΟ. 2. Τ µπλα, πιπλα, απεδοστρ σει, ρθοµαρµαρ σει, Χρωµατισµο κλπ. ι τ νωτ ρω περιπτ σει παιτο νται: - Τοµα κατ µ κο κα κατ πλ το το. Ναο, ε τ πο α θ φα νεται τοποθ τησι, (π.χ. το τ µπλου), ν σχ σει µ τ ν π λοιπον ερόν Να ν. - Κ τοψι το τ µπλου π πλου, ε κλ µακα 1:20. - λοκληρωµ νον ρχιτεκτονικ ν σχ διον µαζ µ τ διακοσµητικ στοιχε α του, ε κλ µακα 1:10. - ναλυτικ σχ δια λεπτοµερει ν ε κλ µακα 1:1 (πεσσο, θωρ κια, κ ονε, κιον κρανα, καµ ραι ε κ νων κ.λ.π. διακοσµητικ στοιχε α). - ε γµα διακοσµητικο, ε µ ρµαρον ξ λον 1:1 (φυσικ ν), τ πο ον θ φορ ε τ ν τρ πον κτελ σεω το ργου. - Φωτογραφ αι παρχο ση καταστάσεω πρό τ πεµβάσεω. - Τ σχ δια κα µελ τη, θ ε ναι πογεγραµµένα π διπλωµατο χον διακοσµητ ν ρχιτ κτονα. ν πρ κειται δι µπειροτ χνην ε δικ ν τεχν την, παιτε ται βεβα ωσι το καλλιτεχνικο πι- µελητηρ ου κα φωτογραφ αι λλων ργων α το.

6 6 ν κατακλε δι γνωρ ζοµεν µ ν τι συµφ νω πρ τ ν προσφ τω ψηφισθε σαν π τ Βουλ τ ν λλ νων τροπολογ αν π' ριθµ. 589/36 (Φ.Ε.Κ. 180/τ.Α / ), τ ρθρον 12 το Προεδρικο ιατ γµατο τ συµπληρο ται δι τ προσθ κη το ξ δαφ ου: «α. Ειδικ η αν γερση ιδιωτικ ν Ιερ ν Να δρ ων σε γ πεδα εκτ σχεδ ου επιτρ πεται εφ' σον αυτ (τα γ πεδα) χουν την επιτρεπ µενη για τ ν περιοχ αρτι τητα. Το κτ ριο του Να δρ ου δεν µπορε να καταλαµβ νει επιφ νεια µεγαλ τερη των 50 τ.µ. συµπεριλαµβανοµ νων και των βοηθητικ ν χ ρων (χ ροι υγιειν, πανηγυρ σπιτο κελ ), οι οπο οι βοηθητικο χ ροι δεν µπορε να υπερβα νουν τα 10 τ.µ. β. Για οποιαδ ποτε λλη, οικοδοµικο χαρακτ ρα παρ µβαση στον περιβ λλοντα το Να δριο χ ρο (πανηγυρ σπιτο κελ, χ ρο υγιειν, διαµ ρφωση - αν πλαση εξωτερικ ν χ ρων κ.λπ.) εκδ δεται χωριστ οικοδοµικ δεια απ τι κατ τ που πολεοδοµικ υπηρεσ ε, σ µφωνα µε τι γενικ και ειδικ πολεοδοµικ διατ ξει που δι πουν κ θε περιοχ. Το "πανηγυρ σπιτο" "κελ " δεν µπορε να υπερβα νει τα 10 τ.µ., συµπεριλαµβανοµ νου και εν χ ρου υγιειν, το δε ψο του τα 3,50 µ τρα. Η ισχ τη παραγρ φου αυτ αρχ ζει στι ». Τα τα νακοινο ντε µ ν, παρακαλο µεν δι τ ν πιστ ν τ ρησιν κα φαρµογ ν τ ν προεκτεθ ντων ρων, π τ τ λει τ σον τ καλυτ ρα κα συντοµωτ ρα ξυπηρετ σεω µ ν σον κα τ µ δηµιουργ α προβληµ των, τινα κθ τουν βαρ ω τ ν γιωτ την µ ν κκλησ αν. ντολ τ ερ Συν δου ρχιγραµµατε + ρχιµ. Θεολ γο ποστολ δη

7 7 Ε δικ ν γερση διωτικ ν ερ ν Να δρ ων σ γ πεδα κτ σχεδ ου πιτρ πεται φ' σον α τ (τ γ πεδα) χουν τ ν πιτρεπ µενη γι τ ν περιοχ ρτι τητα. Τ κτ ριο το Να δρ ου δ ν µπορε ν καταλαµβ νει πιφ νεια µεγαλ τερη τ ν 50 τ.µ. συµπεριλαµβανοµ νων κα τ ν βοηθητικ ν χ ρων (χ ροι γιειν, πανηγυρ σπιτο κελ ), ο πο οι βοηθητικο χ ροι δ ν µπορε ν περβα νουν τ 10 τ.µ. β. Γι ποιαδ ποτε λλη, ο κοδοµικο χαρακτ ρα παρ µβαση στ ν περιβ λλοντα τ Να δριο χ ρο (πανηγυρ σπιτο κελ, χ ρο γιειν, διαµ ρφωση - ν πλαση ξωτερικ ν χ ρων κ.λπ) κδ δεται χωριστ ο κοδοµικ δεια π τ κατ τ που πολεοδοµικ πηρεσ ε, σ µφωνα µ τ γενικ κα ε δικ πολεοδοµικ διατ ξει πο δι πουν κ θε περιοχ. Τ "πανηγυρ σπιτο" "κελ " δ ν µπορε ν περβα νει τ 10 τ.µ., συµπεριλαµβανοµ νου κα ν χ ρου γιειν, τ δ ψο του τ 3,50 µ τρα. σχ τ παραγρ φου α τ ρχ ζει στ ».

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα