Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ"

Transcript

1 MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2 Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του Εκδότη 5 ιεθν ς δεν γεννι σαι, γ νεσαι 7 Εντυπ σεις από τη ιεθν κθεση του Λονδ νου 10 ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡ ΜΑ Το βιβλ ο στον κινηματογρ φο 12 Βιβλ α του Τόπου στον κινηματογρ φο 16 Κου ντιν Ταραντ νο: αν το σεν ριο δεν επαρκε 17 Η εικόνα στη λογοτεχν α 19 Τόπος και γραφιστικό μυθιστόρημα 23 Cult stories: υπ ρχει συν χεια 26 Ναντ μ Ασλ μ: Σβησμ νες ψυχ ς (Diamonds are forever) 28 ιαβ ζοντας το (πολύ κοντινό) μ λλον 31 Το ν ο βιβλιοπωλε ο του Τόπου 33 Last but not least (Μια συν ντευξη του Ντ ιβιντ Πις) Οι εκδόσεις Τόπος ανακο νωσαν επ σημα την δρυσ τους τον Μ ιο του 2007 στη ιεθν κθεση Θεσσαλον κης. Φ τος, δυο χρόνια μετ, και με την εμπειρ α των 100 πρ των τ τλων, δικαιολογημ να τα στελ χη και οι εργαζόμενοι του Τόπου θεωρούμε ότι οι εκδόσεις μας πιασαν κ ποιο τόπο στο εκδοτικό τοπ ο της χ ρας. Μ σα σε αυτό το δι στημα οι εκδόσεις μας δωσαν να σαφ ς στ γμα απαιτητικού εκδοτικού σχ ματος στην αγορ, δοκ μασαν μια διαφορετικ οπτικ αν γνωσης στη λογοτεχν α και στο δοκ μιο, εφ ρμοσαν μια διαφορετικ τυποτεχνικ αισθητικ, συγκρότησαν κιόλας μια ενδια φ ρουσα ομ δα συγγραφ ων, Ελλ νων και ξ νων, που στηρ ζουν με π θος το όλο εγχε ρημα, «αν βασαν» ναν από τους δημοφιλ στερους δικτυακούς τόπους για το βιβλ ο και, τ ρα, κλε νοντας τον δεύτερο χρόνο της παρουσ ας τους, δοκιμ ζουν τολμηρ ς ιδ ες και προτ σεις που θα τις δούμε να αποκτούν σ ρκα και οστ τους αμ σως επόμενους μ νες, παρ και εν ντια στην οικονομικ, την όποια λλη κρ ση. 2 3

3 ιεθν ς δεν γεννι σαι, γ νεσαι Αυτό το «Γρ μμα του Τόπου» δεν χει ως σκοπό να προσθ σει κ τι καινούργιο, σε επ πεδο ενημ ρωσης και πληροφορ ας, π ρα από όσα σε καθημεριν β ση καταγρ φονται λεπτομερ ς στο toposbooks.gr. Στην ιστοσελ δα μας, που ανανε νεται σε καθημεριν β ση, ο χρ στης και αναγν στης μας πληροφορε ται όλα όσα θα θελε να γνωρ ζει για όλες τις εκδόσεις μας, παλαιότερες και νεότερες. Αυτό το περιοδικό Γρ μμα απευθύνεται σ εσ ς, τους αναγν στες μας που αντιληφθ κατε εγκα ρως τη σημασ α του «Οδηγού Αν γνωσης» στο σ ιτ, κ νατε τη σχετικ εγγραφ και κτοτε τον παρακολουθε τε, σ εσ ς που ανεβ σατε τα Rss feed μας στε να λαμβ νετε πρ τοι, αν π σα στιγμ, τόσο την ενημ ρωση για τα ν α μας βιβλ α όσο και τα «Ν α του Τόπου» (τα οπο α, όπως χετε διαπιστ σει, δεν ε ναι μόνο του Τόπου αλλ του βιβλ ου γενικότερα) αλλ και σε όλους εσ ς που, με τον να τον λλο τρόπο επικοινω νε τε ηλεκτρονικ μαζ μας, σ εσ ς επομ νως, που σιγ σιγ χετε δημιουργ σει μ σα στα ενδιαφ ροντ σας, στις αναγν σεις σας, στις απαιτ σεις σας από το βιβλ ο, ναν προσωπικό σας τόπο για τον κοινό μας Τόπο. Οι διεθνε ς εκθ σεις χουν μόνον να ρόλο: την αγοραπωλησ α τ τλων από τα ενδιαφερόμενα μ ρη. Ακόμα και στην εποχ του ιαδικτύου το νόημα των εκθ σεων, παρόλο που ελαφρ διαφοροποιε ται, παραμ νει το διο. Μ σα από την προσωπικ, ζωνταν επαφ με τον ξ νο ατζ ντη, εκδότη, αντιπρόσωπο κ.λπ. ο επισκ πτης εκδότης προσπαθε να «μυριστε» το καινούργιο, να προλ βει τις μόδες, να επενδύσει στις (π ντα ανανεωμ νες) σταθερ ς αξ ες, να προκαταβ λλει χρ ματα ναντι δικαιωμ των, στε εν ευθ τω χρόνω να εξαργυρ σει αυτ την επ νδυση και να αισθανθε ότι προχωρ ει αξιοπρεπ ς στη δουλει του. Αυτό ε ναι το νόημα των διεθν ν εκθ σεων και καν να λλο. λα τα λλα (η επ σκεψη κ ποιου συγγραφ α φ ρμα, οι θεματικ ς εκθ σεις τα μικρ μεγ λα events, οι παρουσι σεις βιβλ ων κ.λπ. κ.λπ.) αποτελούν απλ ς καρυκεύματα για τον πολύ κόσμο και τον αδα εκδότη. 4 Αν τσι χουν τα πρ γματα θα πρ πει να δούμε σε ποιο βαθμό η κθεση βιβλ ου που γ νεται εδ και κ μποσα χρόνια στη Θεσ/ν κη με βαρύ αντ τιμο για τον λληνα φορολογούμενο (η περ οδος χ ριτος τελε ωσε μαζ με τον Ζαχόπουλο και τους συν αυτ ) χει καταφ ρει να γ νει, στην πρ ξη και όχι απλ ς στην ονομασ α, ιεθν ς. ποιος ρ ξει μια προσεκτικ ματι 5

4 6 στον κατ λογο των εκθετ ν φ τος αντιλαμβ νεται ότι η συμμετοχ ε ναι όχι φτωχ αλλ ανύπαρκτη. Φτωχ θα τη λ γαμε αν, π.χ. η Γαλλ α, στελνε μόνο τον Flammarion και τον Gallimard, αν η Αγγλ α στελνε μόνο τον Bloosmbury την Canongate στω αν οι χ ρες αυτ ς εκπροσωπούνταν επ ξια από αντ στοιχους ατζ ντηδες. υστυχ ς τ ποτε από όλα αυτ δεν συμβα νει. Ακόμα και η Γερμαν α που ε ναι «τιμ μενη χ ρα» δεν εκπροσωπε ται από τους σημαντικούς εκδοτικούς της ο κους (κι αν κ ποιοι από αυτούς γρ φονται στη λ στα αυτο ρχονται ως «εικονικο εκθ τες»)! Η διεθν ς παρουσ α στη Θεσ/ν κη ε ναι κ πως σαν την Eurovision με λιγότερο στρας και περισσότερη φτ χεια. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Αυτ η κθεση ε ναι προς το παρόν η καλύτερη που γ νεται στην Ελλ δα και χει προοπτικ ς βελτ ωσης. Αν προσελκύσουμε τους βαλκ νιους γε τονες και κ ποιες ενδιαφ ρουσες αγορ ς της Αφρικ ς και της Ασ ας ο διεθν ς χαρακτ ρας θα υποχωρ σει αισθητ αλλ τουλ χιστον θα ε ναι δεδομ νες οι απαιτ σεις. Ο λληνας εκδότης θα γνωρ ζει ότι εδ μπορε να συναντηθε με κ ποιους συναδ λφους του, εξ σου τρικοσμικούς όσο και αυτός, που δεν κατ φερε να συναντ σει στις λλες διεθνε ς εκθ σεις της Φρανκφούρτης και του Λονδ νου Από την λλη, η κθεση θα μπορε να γ νει μια καλ Πανελλ νια κθεση Βιβλ ου, ανοιχτ στο κοινό, και πεδ ο συν ντησης και συναλλαγ ν αν μεσα σε βιβλιοπ λες και εκδότες. Θα μπορε να γ νεται κ θε χρόνο σε μια μεγ λη πόλη εναλλ ξ στην Αθ να και στη Θεσ/ν κη (μην ξεχν με ότι τα ενν α δ κατα των εκδοτικ ν ο κων χουν την δρα τους στην Αθ να). Αλλ για να γ νει αυτό χρει ζεται προηγουμ νως να γ νει αντιληπτό από όλους τους εμπλεκομ νους φορε ς και θεσμούς ότι ιεθν ς δεν γεννι σαι, γ νεσαι. Και η ζω αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε μακρ ν αυτού, του ανεδαφικού για την ελληνικ πραγματικότητα, επαγγελματικού βιβλιορ ματος. Εντυπ σεις από μια ιεθν κθεση Βιβλ ου (Λονδ νο Απριλ ου 2009) Οι μεγ λες, οι πραγματικ ιεθνε ς, εκθ σεις βιβλ ου όπως της Φραγκφούρτης και του Λονδ νου μπορούν να συγκριθούν με τα καζ νο. Οι λόγοι: 1. Οι περισσότεροι από όσους επισκ πτονται αμφότερους τους χ ρους φεύγουν ελαφρότεροι κατ μερικ ς χιλι δες ευρ. 2. Οι ατζ ντηδες και οι εκδ. ο κοι που προσφ ρουν τους ν ους τ τλους ε ναι λιγότερο περισσότερο επιδ ξιοι κρουπι ρηδες που ελκύουν τους αγοραστ ς / εκδότες / πελ τες να ποντ ρουν στο «τυχερό» βιβλ ο που θα τους εξασφαλ σει εισπρ ξεις. 3. Τα στερεότυπα με τα οπο α συνοδεύουν κ θε ν α πρότασ τους (π.χ. συνηθ στερο το επ θετο: fantastic!) ακούγονται με τόση συχνότητα στα αυτι των επ δοξων παικτ ν / εκδοτ ν στε οι τελευτα οι αντιδρούν όπως ακριβ ς και οι πα κτες στο καζ νο: ποντ ρουν βασιζόμενοι αποκλειστικ στο νστικτό τους (και στο «πορτοφόλι» τους δηλαδ στις δυνατότητες του εκδ. ο κου). Να σημει σουμε ότι υπ ρχει και μια στεν «αρχιτεκτονικ» σχ ση αν μεσα στο καζ νο και στην εμπορικ κθεση του βιβλ ου: σε αμφότερες τις εγκαταστ σεις δεν υπ ρχουν παρ θυρα, το φως ε ναι τεχνητό. Με αυτόν τον τρόπο ο ξω, ο πραγματικός κόσμος, αποκλε εται και η προσ λωση στο αντικε μενο του πόθου από τους πα κτες / εκδότες παραμ νει αμε ωτα, σταθερ, παρατεταμ να, στραμμ νη προς τα μ σα, στο παιχν δι. Ειδικ στη φετειν κθεση του Λονδ νου η λλειψη παραθύρων 7

5 8 αποτ λεσε σοβαρό πρόβλημα. Το Λονδ νο όλη την εβδομ δα της κθεσης ε χε την τύχη να απολαμβ νει μια καταπληκτικ νοιξη με διαρκ λιο και θερμοκρασ ες πολύ υψηλότερες της πασχαλιν ς Αθ νας, οπότε η τεχνητ, κατ διαστ ματα αποπνικτικ, ατμόσφαιρα της κθεσης δημιουργούσε σε όλους τους επισκ πτες, αλλ κυρ ως στους καημ νους τους ατζ ντηδες που περ μεναν αλυσοδεμ νοι στο τραπεζ κι τους το επόμενο ραντεβού (περιφ ροντας το απλαν ς τους βλ μμα στις σκονισμ νες λιν τσες που αποτελούν την οροφ του Earl s court) δικαιολογημ νη ασφυξ α. συν χεια, σελ. 23). Τ λος το graphic novel κ νει ενδιαφ ροντα β ματα δεν ε ναι τυχα ο ότι το επιτυχημ νο Logicomix, του δικού μας Απόστολου οξι δη, ξεκ νησε θριαμβευτικ την ξ νη καρι ρα του σ αυτ την κθεση (βλ. περισσότερα παρακ τω: σελ στο σχετικό μας ρθρο). Τ τοιες εποχ ς και σε αυτ ς τις εκθ σεις, για όσους εκδότες δεν επενδύουν στο εφ μερο, υπ ρχει νας θησαυρός δοκιμιακ ν κειμ νων (non fiction) που δεν αποδ δει μεσα, αποδ δει όμως μακροπρόθεσμα. Η οικονομικ κρ ση δημιουργε εκ των πραγμ των μια στροφ των συνειδητοποιημ νων αναγνωστ ν προς τα θεμελι δη ερωτ ματα και ρα μια αναζ τηση σε θεμελιωμ νες απαντ σεις για το εδ και το τ ρα. Στην κθεση υπ ρχε μεγ λος αριθμός βιβλ ων σ αυτ την κατεύθυνση. Μιλ ντας για οικονομικ κρ ση: ναι, οι αμερικανο και οι ασι τες επισκ πτες (τιμ μενη χ ρα η Ινδ α) ταν φανερ λιγότεροι στην κθεση φ τος, το διο και οι λληνες εκδότες αλλ, όχι, η κρ ση δεν ταν καλό διαπραγματευτικό «χαρτ» στις συμφων ες με τους ξ νους. Τ λος, σχεδόν κανε ς από τους συμμετ χοντες (εξα ρεση κ ποιοι Γ λλοι και Γερμανο εκδότες αλλ όχι οι ατζ ντηδες ) δεν γν ριζε σπουδα α πρ γματα για τη δικ μας ιεθν κθεση στη Θεσ/ν κη which is a serious problem, όπως θα λεγαν κι οι διοι, στη σπ νια περ πτωση που τους αφορούσε το θεματ κι. Ο κ θε εκδότης που χει επισκεφτε μερικ ς φορ ς μια τ τοια διεθν κθεση χει πλ ρη συνε δηση του ρ σκου που αναλαμβ νει όταν ποντ ρει σε ναν τ τλο. Φυσικ υπ ρχουν τα μεγ λα ονόματα, αλλ τα λ γα μεγ λα ονόματα κ ποιος τα χει δη «καπαρ σει». Κι ακόμα, καν νας εκδότης δεν μπορε να επιβι σει μόνο με το μεγ λο όνομα που χει εξασφαλ σει, όνομα που κατ κανόνα περιλαμβ νει στην τελικ συμφων α κι να σωρό λιγότερο εμπορεύσιμους τ τλους του διου συγγραφ α. Φ τος όμως τα μεγ λα ονόματα λαμψαν δι της απουσ ας τους και, την πρ τη μ ρα της κθεσης, πληροφορηθ καμε με προφαν λύπη τον θ νατο του γνωστού βρετανού συγγραφ α Τζ ιμς Μπ λαρντ. σο για τις δοκιμασμ νες συνταγ ς του επιτυχημ νου μυθιστορ ματος μαζικ ς καταν λωσης κι αυτ ς, όπως φ νηκε, χουν ολοκληρ σει τον κύκλο τους. Το μόνο που μ νει (και που ε δαμε κατ κόρον στην κθεση) ε ναι: οι μαγειρικ ς (σχεδόν δεν υπ ρχει εκδοτικός ο κος που να μην χει να τμ μα με μαγειρικ ς), τα αμερικ νικα μυθιστορ ματα της σειρ ς γραμμ να συν θως από γυνα κες, καμμι δεκαρι παιδικ /εφηβικ που αγωνιούν να μιμηθούν την επιτυχ α του Χ ρι Πότερ και, φυσικ, το βαρύ πυροβολικό της Random House που λ γεται Νταν Μπρ ουν και που επαν καμψε με το Χαμ νο Σύμβολο (The Lost Symbol) την δια εποχ που πα ζεται το prequel όλων αυτ ν: οι Illuminati. Το καινούργιο μυθιστόρημα του Νικ Κ ιβ (ναι, του τραγουδιστ ) ακούστηκε επ σης πολύ (Ο θ νατος του Μπ νι Μ νρο), αγορ στηκε από τρι ντα εκδότες (και ισ ριθμες χ ρες) και, προφαν ς, οι αν τον κόσμο αγοραστ ς των δικαιωμ των του βιβλ ου ποντ ρουν (με μικρ επισφ λεια) στους πιστούς οπαδούς του (βλ. περισσότερα παρακ τω στο ρθρο Cult stories: υπ ρχει 9

6 Μικρό αφι ρωμα: Το βιβλ ο στον κινηματογρ φο Εμπν οντας τον κινηματογρ φο Η απόδοση ενός επιτυχημ νου βιβλ ου λογοτεχν ας στον κινηματογρ φο σκοπό να διευκολυνθούν οι πιθανο αναγν στες του και, μ σα σε δύο ρες, να αν καθεν θετε το κοινότοπο ψευδο-ερ τημα: σε ποιο βαθμό η ταιν α ε ναι ξεμπερδ ψουν με την αν γνωσ του ακόμα κι αν πρόκειται για να ογκ δες πιστ στο βιβλ ο. να ερ τημα που με τη σειρ του χει διαφορετικ ς βιβλ ο όπως Η αναζ τηση του χαμ νου χρόνου του Μαρσ λ Προυστ αποχρ σεις για τον καθ να, τόσες όσες και η ννοια της «π στης» στις να βιβλ ο μεταφ ρεται στην οθόνη με στόχο να γ νει να λλο ργο, να ν ο ανθρ πινες σχ σεις. ιότι ο νας θεωρε «πιστ» την απόδοση αν αποδ δει σε ργο που αφηγε ται με διαφορετικ μ σα, με εικόνες, μια ν α ενδιαφ ρουσα γενικ ς γραμμ ς την πλοκ, ο λλος στην περ πτωση που η ταιν α μεταδ δει την ιστορ α. Ο κινηματογρ φος δεν ε ναι βιβλ ο. Ο κινηματογρ φος ε ναι εντελ ς δια συγκ νηση που μεταδ δει και η αν γνωση του βιβλ ου (πρ γμα, κατ διαφορετικ τ χνη. Συνοψ ζοντας: ο κινηματογρ φος που βασ ζεται σε να κανόνα, σπ νιο) κ.λπ. βιβλ ο, όσο κι αν στηρ ζεται στην πλοκ, στην ατμόσφαιρα, στη «γραμμ» του μως, το ερ τημα, επαναλαμβ νουμε, ε ναι τοπο. Για τον απλό λόγο ότι η βιβλ ου, χει σαν τελικό στόχο να δημιουργ σει να ν ο ργο τ χνης. μεταφορ ενός βιβλ ου στην οθόνη δεν αποτελε, δεν πρ πει να αποτελε, δεν Να μην παρεξηγηθούμε: αυτό δεν σημα νει ότι το ν ο ργο «ξεχν ει» το προη - 10 χει καν ναν λόγο να αποτελε, «μετ φραση» του πρωτοτύπου με λλα μ σα. Με λλα λόγια, δεν μεταφ ρεται να βιβλ ο στον κινηματογρ φο με απ τερο γηθ ν βιβλ ο. χι β βαια. Το πρωτότυπο συνοδεύει π ντα την κινηματογραφικ μεταφορ. Ε ναι η μπνευσ του. Η αρχικ του ιδ α. Η σταθερ του αναφορ. 11

7 Μικρό αφι ρωμα: Το βιβλ ο στον κινηματογρ φο Η διαρκ ς αφορμ για σύγκριση, όχι ως προς τις πιθαν ς ομοιότητες και διαφορ ς, αλλ ως προς κ τι πολύ πιο δημιουργικό: τη διαφορετικ αν γνωση του βιβλ ου από τον «εικονογρ φο»-κινηματογραφιστ. Συμπερασματικ, η μεταφορ ενός βιβλ ου στον κινηματογρ φο αποτελε π ντα, τόσο για εκε νον που το χει δη διαβ σει όσο και για εκε νον που θα το διαβ σει αφού δει την ταιν α, μια ενδιαφ ρουσα αισθητικ εμπειρ α που πλουτ ζει την αν γνωση, λιγότερο περισσότερο, αν λογα με την πειστικότητα αυτ ς της μεταφορ ς. μαθητ ν του. Το βιβλ ο, που αναπτύσσει το θ μα του με επ - κεντρο τον τελευτα ο χρόνο της ζω ς του μεγ λου Ρ σου κλα - σικού, τεκμηρι νει την Ιστορ α με πραγματικ ντοκουμ ντα τα οπο α όμως παρεισφρ ουν στην αφ γηση σχεδόν αθόρυβα, δ χως να εμποδ ζουν τη λογοτεχνικ ρο του. Στην ταιν α πρωταγωνιστούν μεγ λα ονόματα: ο Κρ στοφερ Πλ μερ (ως κόμης Τολστόι), ο Τζ ιμς Μακ βοϊ (ως ο γραμματ ας του Μπουλγκ κοφ), η λεν Μ ρεν (ως η γυνα κα του, Σοφ α Τολστόι), ο Πολ Τζιαμ τι (ως ο μαθητ ς του Τσερτκόφ) και η Αν Μαρ Νταφ (ως η κόρη του Τολστόι, Σ σα). Σκηνοθ της του φιλμ ε ναι ο Μ ικλ Χόφμαν, τα γυρ σματα πλησι ζουν στο τ λος τους και η πρεμι ρα θα δοθε στις 17 Σεπτεμβρ ου. Βιβλ α του Τόπου στον κινηματογρ φο Τσε Το δεύτερο σημαντικό βιβλ ο, που δη μεταφ ρθηκε στον κινηματογρ φο, ε ναι η τετρ ωρης δι ρκειας (σε δύο μ ρη) ταιν α του Στ βεν Σόντερμπεργκ Τσε (σ αυτ ν ο Μπεν τσιο ντελ Τόρο π ρε π ρσι στις Κ ννες το βραβε ο Α ανδρικού ρόλου). ποιος χει φυλλομετρ σει το πυκνό λεύκωμα Ο Τσε από τον Γκεβ ρα (Τόπος 2008), αντιλαμβ νεται ότι κρα τ ει στα χ ρια του να στατικό μεν, μαυρόασπρο φιλμ δε, με πρωταγωνιστ την πιο αναγνωρ σιμη επαναστατικ φυσιο γνωμ α του εικοστού αι να. Επομ νως δεν ε ναι τυχα ο ότι ο Σόντερ μπεργκ στηρ χτηκε σε αυτό το λεύκωμα, που περι χει αν κδοτο υλικό από τη ζω και τη δρ ση του μεγ λου επαναστ τη, για να στ σει την επικ ταιν α του. Ο τελευτα ος σταθμός ξι βιβλ α του Τόπου μεταφ ρονται μεταφ ρθηκαν δη στον κινηματογρ φο και σύντομα θα τα δούμε και στις ελληνικ ς οθόνες (και) σε μορφ DVD. Πρ το στη σειρ (τα αναφ ρουμε εδ κατ τη σειρ κδοσ ς τους) ε ναι Ο τελευτα ος σταθμός, το ιστορικό μυθιστόρημα του Τζ ι Παρ νι. Βιβλ ο και ταιν α αναφ ρονται στη ζω του Λ οντα Τολστόι ιδωμ νη κυρ ως μ σα από την οπτικ της γυνα κας, των παιδι ν, και των αφοσιωμ νων Καταραμ νη ομ δα Τρ το βιβλ ο του Τόπου που μεταφ ρθηκε στον κινηματογρ φο: η Καταραμ νη ομ δα του γγλου συγγραφ α Ντ ιβιντ Πις (γι αυτόν τον σημαντικό συγγραφ α θα διαβ σετε και παρακ τω με αφορμ λλο βιβλ ο του). Οι Times το χαρακτ ρισαν ως «το καλύτερο βιβλ ο που γρ φτηκε ποτ για το ποδόσφαιρο» εν, όπως τόνι σαν όλοι οι κριτικο (και γραψαν π ρα πολλο γι αυτό), ε ναι να μυθιστόρημα που δεν χρει ζεται να χεις 12 13

8 14 Μικρό αφι ρωμα: Το βιβλ ο στον κινηματογρ φο γν σεις ποδο σφα ρου για να το απολαύσεις απλ ς απαιτε το ενδιαφ ρον του αναγν στη για την καλ λογοτεχν α. Η ταιν α, που αυτ τη στιγμ πα ζεται με μεγ λη επιτυχ α στην Αγγλ α, σκηνο θε τ θηκε από τον Τομ Χούπερ και βρ κε ιδανικό πρωταγωνιστ στο πρόσωπο του Μ ικλ Σιν (υποδύεται τον πρωταγωνιστ του βιβλ ου Μπρ ιαν Κλαφ, τον εκκεντρικό προπονητ στη δεκαετ α του εβδομ ντα). Inglourious Basterds Το τ ταρτο βιβλ ο του Τόπου δεν χει εκδοθε τη στιγμ που γρ φονται αυτ ς οι γραμμ ς. μως ε ναι β βαιο, ότι στο φετινό φεστιβ λ των Κανν ν, τόσο το σεναριακό βιβλ ο τού Κου ντιν Ταραντ νο όσο και η ταιν α τού διου ακούστηκαν με το παραπ νω. Ο λόγος για το Inglourious Basterds (η εσκεμμ νη ανορθογραφ α αν κει στον συγγραφ α), βιβλ ο με δυνατ πλοκ, σφιχτοδεμ νους διαλόγους και την κυνικ β α του δημιουργού των Pulp Fiction, Kill Bill, Reservoir Dogs κ.. Το βιβλ ο του Ταραντ νο εξιστορε τις περιπ τειες μιας επ λε - κτης ομ δας οκτ Αμερικ νων στρατιωτ ν που ονομ ζεται «Τα καθ ρματα» και που δουλεύουν υπονομευτικ π σω από τις γραμμ ς των Γερμαν ν κατ τη ναζιστικ κατοχ της Γαλλ ας. Χαρακτηριστικό της ομ δας η μαν α με την οπο α εκδικε ται τις ναζιστικ ς βιαιότητες: τα μ λη της αφού βασαν σουν τα θύματα τους πα ρνουν το σκαλπ! Η συν ντηση των μελ ν της ομ δας με μια μικρ Εβρα α θα τους οδηγ σει σε να τολμηρό σχ διο που χει ως στόχο να τελει σει νικηφόρα για τους συμμ χους ο πόλεμος! Η ταιν α (στην οπο α τον κεντρικό ρόλο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ) θα παιχτε σε παγκόσμια πρεμι ρα (και στην Ελλ δα) στις 27 Αυγούστου, αλλ το βιβλ ο του Ταραντ νο θα κυκλοφορ σει (τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλ δα) στα μ σα Ιουλ ου. Ληστ ς μαραθωνοδρόμος Π μπτο βιβλ ο σ αυτόν τον ιδιότυπο κατ λογο ε ναι ο Ληστ ς μαραθωνοδρόμος του Αυστριακού συγγραφ α Μ ρτιν Πριντς. Θ μα του βιβλ ου ε ναι η ιστορ α ενός ληστ τραπεζ ν, του Johann Rettenberger, ο οπο ος στη δεκαετ α του 80 ταν ο υπ αριθμόν να καταζητούμενος στην Αυστρ α. Ο Rettenberger λ στευε τρ πεζες (κ ποτε δύο και τρεις μ σα στην δια μ ρα) κι ύστερα εξαφανιζόταν τρ χοντας στα δ ση της Βι νης. Υπ ρξε πραγματικός μαραθωνοδρόμος και ε χε το παρατσούκλι Pumpgun Ronnie για το όπλο που χρησιμοποιούσε και τη μ σκα του Ρ γκαν με την οπο α κ λυπτε το πρόσωπό του. Το ψυχολογικό όμως θρ λερ του Πριντς πηγα νει πολύ βαθύτερα στην αποκ λυψη ενός ιδιότυπου χαρακτ ρα για τον οπο ο η κλοπ των τραπεζ ν και το τρ ξιμο αποτελούσαν συστατικ της βασανισμ νης ύπαρξ ς του. Η ομ νυμη ταιν α μόλις γυρ στηκε από τον πρωτοποριακό Γερμανό σκηνοθ τη Benjamin Heisenberg (εισηγητ του «όγματος 95», του Λαρς φον Τρ ερ, στη Γερμαν α) και πα - χτηκε για πρ τη φορ στο φετινό φεστιβ λ των Κανν ν. Consumed (Φθ ση) Τ λος, σας ενημερ νουμε ότι ο Τόπος χει εξασφαλ σει τα δικαι - ματα ενός ακόμη αξιοδι βαστου βιβλ ου, που η προοπτικ του ε ναι να μεταφερθε αργ γρ γορα στον κινηματογρ φο: πρόκειται για το ργο ενός καλτ κινηματογραφιστ, του Ντ ιβιντ Κρόνενμπεργκ (σκηνοθ τη των γνωστ ν ταινι ν Crash, History of Violence, και Eastern Promises) και ο τ τλος αυτού Consumed (προσωριν απόδοση: Φθ ση). μως γι αυτό το «κινηματογραφικό» μυθι στό ρημα θα χετε περισσότερες πληροφορ ες σε επόμενο «Γρ μμα του Τόπου». 15

9 Κου ντιν Ταραντ νο: Αν το σεν ριο δεν επαρκε Μικρό αφι ρωμα: Το βιβλ ο στον κινηματογρ φο Η εικόνα στη λογοτεχν α 16 «Μπορ να κ νω οτιδ ποτε. Μπορ να συνδυ σω όσα διαφορετικ κινηματογραφικ ε δη και φιλμικ ς τεχνικ ς θ λετε, με τον διο τρόπο που μπορ και εναλλ σσω να γχρωμο με να ασπρόμαυρο πλ νο. Τα π ντα, όμως, πρ πει να ξ ρετε, ξεκινούν από το σεν ριο. Αν το σεν ριο δεν επαρκε, η ταιν α δεν επαρκε. ταν η ιστορ α που χεις στα χ ρια σου δεν ε ναι καλ, τότε όσα τρικ κι αν επιστρατεύσεις δεν φτ νουν να σου εξασφαλ σουν αξιοπρεπ ς αποτ λεσμα. Αν η ταιν α πρόκειται να με νει αξ χαστη, θα συμβε από τη δουλει που χεις πρωτ στως κ νει στη σελ δα.» να πρ γμα για το οπο ο ε μαι περ φανος σε ό,τι αφορ το γρ ψιμό μου ε ναι το γεγονός ότι, εν πα ζω με τη δομ του σεναρ ου, δεν αστειεύομαι καθόλου με την ιστορ α που χω αποφασ σει να διηγηθ. Και ξ ρω ότι ε μαι π ρα πολύ καλός στο να διηγούμαι μια ιστορ α. Κου ντιν Ταραντ νο απόσπασμα από συν ντευξ του στην Κυριακ τικη Ελευθεροτυπ α, Πολλ συζ τηση γ νεται τελευτα α για το ν ο ε δος λογοτεχν ας (σχετικ ν ο, ξω υπ ρχει δ κα χρόνια τουλ χιστον για να μην αναφερθούμε στην προϊστορ α του ε δους) που χρησιμοποιε ως συστατικό στοιχε ο της αφ γησης την εικόνα. Η συζ τηση χει να κ νει και με την ονομασ α του ε δους που οι γνωστο γλωσσαμύντορες βι στηκαν (όπως π ντα) να το ονομ σουν «εικονογραφημ νο μυθιστόρημα» (υποθ τουμε κατ το «Κλασικ Εικονογραφη - μ να» των πολύ παιδικ ν τους χρόνων ). Ο συγγραφ ας του τ λους του εικοστού αι να και των αρχ ν του δικού μας δεν χει με νει ανεπηρ αστος από τον εικονογραφημ νο μας κόσμο. Η εικονογρ φηση της ζω ς μας αποτυπ νεται σε όλο τον κύκλο της καθημερινότητας και συχν αποκτ τη μορφ καταιγιστικ ν ως και β αιων βομβαρδισμ ν όπως π.χ. μ σα από τη διαφ μιση. Εκ των πραγμ των λοιπόν αυτ η εικονογρ φηση, με τον να τον λλο τρόπο, με τη θετικ αρνητικ επ δραση στη ζω μας (αυτό ε ναι λλης τ ξης θ μα, απαιτε χωριστ συζ τηση στην οπο α ο Τόπος θα επαν λθει), αποτελε μια μορφ αντ ληψης, 17

10 Τόπος και γραφιστικό μυθιστόρημα σύλληψης, καταγραφ ς του κόσμου μας. Πολλο αν συχοι συγγραφε ς δοκιμ - ζουν επομ νως να διευρύνουν τις μορφ ς της γραφ ς τους με την ενσωμ τωση εικόνων στο κε μενό τους. Από την εικονογραφημ νη στη γραφιστικ μυθοπλασ α Αυτ η ενσωμ τωση παλαιότερα ε χε τον χαρακτ ρα μιας τυπικ ς εικονογρ φησης: η εικόνα απλ ς πρόσθετε μια λλη μορφ (συχν και μια λλη αξ α) στο κε μενο. Εδ επομ νως χουμε τη μόνη περ πτωση όπου ο όρος «εικονογραφημ νο κε μενο» ευσταθε. Σιγ σιγ όμως η ενσωμ τωση της εικόνας στο κε μενο απόκτησε αυθύπαρκτη οντότητα. Η παρ λληλη αν πτυξη του κόμικ σε αυτοδύναμη μορφ τ χνης εν πνευσε πολλούς συγγραφε ς δη από τη δεκαετ α του ογδόντα: το κόμικ με την κατ τμηση της σελ δας σε καρ που μιμούνται την κινηματογραφικ εικόνα, επ τρεψε στους δημιουργούς να «διαλύσουν» την ιστορ α τους σε δυναμικ ς εικόνες όπου το κε μενο, κατ κ ποιο τρόπο, π ρασε σε δεύτερη μο ρα, περιορ στηκε απλ ς στον περιγραφικό/επικοινωνιακό του ρόλο, εν η εικόνα αν λαβε να διεκπεραι σει τις όποιες μορφ ς λογοτεχνικότητας του κειμ νου με εικαστικ ς μορφ ς. Εδ ο όρος λογοτεχνικό κόμικ αρχ ζει να αποκτ κ ποια σημασ α. Σ αυτ την κατηγορ α αν κει π.χ. το γνωστό Logicomix του Απόστολου οξι δη (γι αυτό και ε ναι λ θος να το αποκαλούμε graphic novel όταν μ λιστα ο διος ο συγγραφ ας στον τ τλο ενσωματ νει εμφαν ς το ε δος που απομιμε ται στο ργο του). Η συν χεια ταν η αναμενόμενη. Νεότεροι συγγραφε ς ενσωμ τωσαν λειτουργικ την εικόνα στη δομ του κειμ νου τους που σημα νει ότι, σ αυτ ς πλ ον τις περιπτ σεις, η εικόνα ούτε υποκαθιστ το κε μενο ούτε δανε ζεται τη μορφ του απλού κόμικ: αντιθ τως, η εικόνα σε αυτ τη λογοτεχν α (διότι μιλ με π ντα για τη λογοτεχν α, να μην ξεχνιόμαστε) αποκτ ισοδύναμο ρόλο με το κε μενο στην αφ γηση. Εδ αρχ ζει η ιστορ α του graphic novel, μιας αφ γησης δηλαδ, όπου κε μενο και εικόνα δ νονται λειτουργικ σε μια ενια α δομ. Σ αυτό το σημε ο συμβα νουν δύο τιν που ξεχωρ ζουν το ε δος από το κλασικό το λογοτεχνικό κόμικ: πρ τον, το κε μενο διατηρε τη λογοτεχνικ του μορφ (και τις αντ στοιχες αξ ες), δεύτερον, η εικόνα αποκτ σαφ στατα εικαστικό (και όχι απλ εικονογραφικό/περιγραφικό) χαρακτ ρα. Τρ τον, σε να καλό graphic novel (εδ κ νουμε λόγο για τα καλύτερα του ε δους), ακόμα και αν το να από τα δύο στοιχε α, η εικόνα το κε μενο κυριαρχε π νω στο λλο, ουδ ποτε το υποκαθιστ : ε ναι, επαναλαμβ νουμε, και τα δύο, λειτουργικο ρόλοι σε να ενια ο σ μα που προσκαλε την ενια α αν γνωση. Αφορμ γι αυτ τα κε μενα ε ναι η πρόσφατη κδοση από τον Τόπο δύο λογοτεχνικ ν βιβλ ων αλλ και της προσεχούς κδοσης ενός τρ του. Το graphic novel του Αντρ ι Κλιμόφσκι, Ο καθηγητ ς Ορ τιος Ντόρλαν, το 18 19

11 βιβλ ο μυθοπλασ ας Το βιβλ ο του λλου, σε επιμ λεια της Ζ ιντι Σμιθ, και το graphic novel Μ. του Αμερικανού εικονογρ φου/συγγραφ α Jon J. Muth. Το πρ το ε ναι να αμιγ ς graphic novel, από τα πλ ον πρωτότυπα του ε δους. Εδ, φαινομενικ, η εικόνα κυριαρχε. Φαινομενικ, επειδ ε ναι εξαιρετικ εντυπωσιακ. πως όμως θα διαβ σετε στην οικε α θ ση για το βιβλ ο, το γεγονός ε ναι ότι ο Κλιμόφσκι, νας δόκιμος εικαστικός καλλιτ χνης, πετυχα νει να «στ σει» να «γραφιστικό κε μενο» που, πραγματικ, εικονογραφε με τον καλύτερο τρόπο τον ορισμό του graphic novel που εξηγ σαμε παραπ νω. Στο δεύτερο βιβλ ο, εκε νο που επιμελε ται η Ζ ιντι Σμιθ, μια ανθολογ α σύγχρονων συγγραφ ων, υπ ρχουν δύο δε γματα «γραφιστικού κειμ νου»: το πρ το, εκε νο του συγγραφ α Ντ νιελ Κλόους υιοθετε τη λογικ του Logicomix, ε ναι δηλαδ, να απλό κόμικ, που σημα νει ότι ο συγκεκριμ νος συγγραφ ας επ λεξε αυτ τη μορφ για να αποδ σει τη συγκεκριμ νη λογοτεχνικ του αν γκη. Το δεύτερο όμως δε γμα, εκε νο του συγγραφ α Κρις Γου αρ, υιοθετε τη λογικ του σύγχρονου graphic novel. Μπορε τε να διαβ σετε και τα δύο ργα εδ (στον Οδηγό Αν γνωσης του Βιβλ ου του λλου). Προσοχ όμως! Οι διαφορ ς που περιγρ φουμε εδ από «γραφι - στι κό κε μενο» σε «γρα φι στικό κε μενο» ε ναι λεπτ ς. Ας μην ξεχν με: χουμε να κ νουμε, τελικ, με μια ν α λογοτεχνικ /καλλιτεχνικ μορφ. Και κ θε ν α μορφ, σ αυτ τη δύσκολη τ χνη απαιτε ν α αναγνωστικ προσ γγιση, ν α εξ σκηση, ν ο αισθητ ριο. Αυτ η παρατ ρηση αφορ ειδικ ορισμ να graphic novels που πολύ εύκολα μπο - ρούν να μπερδευτούν με κόμικ όπως π.χ. μπορε να συμβε με το εξαιρετικό Watchmen, το «γραφιστικό ργο» των Alan Moore (συγγραφ ας και του V for Vendetta) και Dave Gibbons (εικονο - γρ φος) που προσφ τως προβλ θηκε στους κινηματογρ φους. Η επιπόλαιη ματι θα χαρακτηρ σει αυτό το ργο «κόμικ» ωστόσο, τόσο η προσεκτικ αν γνωση αυτού του βιβλ ου επιστημονικ ς φαντασ ας (εντ σσεται στην κατηγορ α της «εναλλακτικ ς Ιστορ ας» που εγκαιν ασε ο Φ λιπ Ντικ με τον νθρωπο στο ψηλό κ στρο) με τη φροντισμ νη εικονογρ φηση όσο και, κυρ ως, οι λογοτεχνικ ς αρετ ς του κειμ νου [το πειστικό στ σιμο των χαρακτ ρων, η επιδ ξια χρ ση της παρενδυσ ας ως συμβόλου εξουσ ας και δύναμης, ο δι χυτος συμβολισμός, τα επιμ ρους θ ματα (όπως ο λεγχος των εξοπλισμ ν και η πυρηνικ απειλ ), η διακειμενικότητα (με την αναφορ του Μουρ σε λλους «δικούς» του χαρακτ ρες με τα αποσπ σματα που διαβ ζει ο αναγν στης στο κόμικ που διαβ ζει να παιδ μ σα στην ιστορ α) η εκτεν ς χρ ση παρ πλευρων κειμενικ ν «ντοκουμ ντων» που μιμούνται δι φορες ιδιολ κτους (π.χ. τη δημοσιογραφικ, την αυτοβιογραφικ κ.λπ.), η ιδιότυπη ανθρωπιστικ ιδ α που καλλιεργε ται μ σα από την πλοκ και όχι μ σα από τη ρητορε α, η δομ σε κεφ λαια κ.λπ., κ.λπ.] επιτρ πουν όχι απλ ς να το ορ σουμε ως graphic novel αλλ ως να από τα αρτιότερα του ε δους. Το τρ το graphic novel του Τόπου δεν χει εκδοθε ακόμα αλλ ελπ ζουμε να ε ναι τοιμο το φθινόπωρο: Το Μ. βασ ζεται στο ομ νυμο φιλμ του Φριτζ Λανγκ (1931, στα ελληνικ αποδόθηκε στο παρελθόν ως Ο ρ κος του Ντύσελντορφ!), μια από τις πρ τες ταιν ες του ομιλούντος κινηματο - γρ φου, να από τα πρ τα θρ λερ, η πρ τη αφ γηση για serial killer, αλλ επ σης και να από τα κατ γενικ ομολογ α αρι στου ρ γ - ματα στον παγκόσμιο κινηματο γρ φο, όπου ο Λανγκ αν πτυξε τολμηρ ς αφηγημα τικ ς τεχνικ ς που ε χε εγκαινι σει στο Metropolis (1927 και τα δύο σε σεν ριο της τότε συζύγου τού Λανγκ, της Thea Von Harbou) τεχνικ ς που υιοθ τησαν οι μαθητ ς του από τον Χ τσκοκ (και το Ψυχ του) ως πολύ νεότερους σκηνοθ τες όπως ο Τζόναθαν Ντ μι (της Σιωπ ς των αμν ν)

12 Ο νεότερος (ανα)δημιουργός του ργου σε μορφ γραφιστικού μυθι - στορ ματος, o Jon J. Muth, χει κατα - φ ρει να στ σει να βιβλ ο με ριστα επεξεργασμ νες φωτογραφ ες (στο χ ρι, πολύ πριν διαδοθε η χρ ση του Photoshop, στα 1990!) το οπο ο αρχι - κ εξ δωσε σε τ σσερις συν χειες η Eclipse Comics. Σε ενια α μορφ το βιβλ ο εκδόθηκε μόλις π ρσι από τον Harry N. Abrams. Αυτό το γραφιστικό μυθιστόρημα χει καταφ ρει να πι σει στο ακ ραιο το σασπ νς, τη ζοφερ ατμόσφαιρα αλλ και τους χαρακτ ρες του πρωτοτύπου. Το βιβλ ο χει σαν θ μα του ναν παιδόφιλο serial killer που δικ ζεται από τις τυπες αρχ ς του υποκόσμου στο Βερολ νο αλλ το βαθύτερο θ μα του, αυτό που το καθιστ απολύτως επ καιρο (π ρα από το ζ τημα της παιδοφιλ ας), ε ναι η παρακμ μιας κοινων ας που χει μετατραπε σε όχλο από το διεφθαρμ νο κρ τος και σε τ τοιο βαθμό στε να κυβερν ει το παρακρ τος. Cult stories: υπ ρχει συν χεια πως γρ φαμε στο προηγούμενο «Γρ μμα του Τόπου» η σειρ Cult Stories καθι ρωσε μια λογοτεχν α πολύ συγκεκριμ νη: ως προς το γενικό ύφος, η σειρ επιμ νει σε μια ακρα α εκδοχ στην αν γνωση της πραγματικότητας που σημα νει ότι η πεζογραφ α της σειρ ς χαρακτηρ ζεται από μια αφ γηση που δεν περιορ ζεται στο αναμ σημα των φαινομ νων, των γεγονότων και της όποιας ιστορ ας με όρους ρεαλισμού του 19ου αι να. Αντιθ τως, τα βιβλ α, μυθιστορ ματα και νουβ λες, που περιλαμβ νονται σε αυτ τη σειρ επιχειρούν να διερευν σουν τις σκοτειν ς πλευρ ς του Πραγματικού, τα υπόγεια ρεύματα των συνειδ σεων και των χαρακτ ρων, τις δύστροπες όψεις της ζω ς, τις αντιφ σεις του καθημερινού β ου, τις συγκρου - σιακ ς καταστ σεις που διαπερνούν την ρεμη επιφ νεια των πραγμ των, την τρ λα ενδεχομ νως, τον ακρα ο ερωτισμό ως υπαρξιακ αν γκη, τη β α ως κοινωνικ κφραση σκηση εξουσ ας κ.λπ. κ.λπ., παρ - χοντας τσι στον αναγν στη μια εναλλακτικ ματι π νω στην κανονικότητα των πρα - γμ των, μια διαφορετικ υπό - θεση εργασ ας π νω στο Πρα γματικό. 22 Παραφρ ζοντας τη γνωστ κοινοτοπ α που ισχυρ ζεται ότι «το βιβλ ο ε ναι να ανοιχτό πα ρ θυρο στον κόσμο» θα λ γαμε ότι τα βιβλ α στη σειρ Cult Stories, ε ναι κατ περ - πτωση, το παρ θυρο στον ακ λυπτο, το παρ θυρο ενός εγκαταλελειμμ νου σπιτιού, το παρ θυρο ενός σπιτιού στα γκ το των μητροπόλεων, το παρ θυρο σ να διαστημόπλοιο του 2030, το παρ θυρο στην κουζ να μιας κεντρικ ς καφετ ριας, το παρ θυρο στον τελευτα ο όροφο ενός ουρανοξύστη στη Ν α Υόρκη στο Σ τι του Λονδ νου, το παρ θυρο μιας 23

13 Το τρ το βιβλ ο, το Στη διαβολεμ νη μ ρα του Π τερ Τεμπλ, που θα εκδοθε γύρω στον Ιούλιο, ε ναι να σκληρό αστυνομικό μυθιστόρημα που στο κ ντρο του βρ σκεται η αδυσ πητη πραγματικότητα του σύγχρονου πλ γματος πολιτικ ν-οικονομικ ν πληροφορι ν και διαδι - κτυακ ς κατασκοπ ας που κυβερν ει τον κόσμο. Την δια εποχ που θα εκδοθε αυτό το βιβλ ο εκδ δεται και το Inglourious basterds του Κου ντιν Ταραντ νο, μια αιματηρ ματι στην αποθ κης του ΙΚΕΑ, το παρ θυρο μιας κρεβατοκ μαρας με θ α σε κεντρικό δρόμο, το παρ θυρο μιας ψυχιατρικ ς κλινικ ς αποτοξ νωσης, κ.λπ. κ.λπ. Π ντε χαρακτηριστικ βιβλ α στη σειρ αυτ, που μ σα σε εν μιση χρόνο χει ξεπερ σει τους ε κοσι τ τλους, δ νουν με σαφ νεια το στ γμα της. Πρόκειται για τον Μπαλτ του Θαν ση Σκρουμπ λου, το Και βρασαν οι ιπποπόταμοι στις γούρνες τους, των Ου λιαμ Μπ ροουζ και Τζακ Κ ρουακ, το Στη διαβολεμ νη μ ρα του Π τερ Τεμπλ, το Inglourious Basterds του Κου ντιν Ταραντ νο, και το Ο θ νατος του Μπ νι Μ νρο του Νικ Κ ιβ. Το πρ το εκδόθηκε τον Μ ρτιο και, κτοτε, χει τρομ ξει (με την καλ ννοια!) πολλούς αναγν στες. Το κοινωνικό θρ λερ του Σκρουμπ λου κόβει την νεοελληνικ πραγματικότητα σε φ τες με τη λεπτότητα του ανατόμου και την ψυχραιμ α του κρεοπ λη. Το δεύτερο ργο, το αγριεμ νο νεανικό βιβλ ο των Μπ ροουζ-κ ρουακ, προοικονομε τολμηρ τη μεταπολεμικ αμερικ νικη πραγματικότητα, τη δύσκολη πραγματικότητα του αλκοόλ, των ναρκωτικ ν, και των φοιτητικ ν συνευρ σεων. εκδικητικ μαν α του πολ μου που, στην παρούσα εποχ των φονταμε - νταλισμ ν, πα ζει επικ νδυνα με την εβραϊκ ρ ση «οφθαλμόν αντ οφθαλμού» Τελευτα ο βιβλ ο σ αυτ τη χαρακτηριστικ σειρ του Τόπου, το μυθιστόρημα του Νικ Κ ιβ, Ο θ νατος του Μπ νι Μ νρο, θα εκδοθε στις αρχ ς του φθινοπ ρου και στην ουσ α ε ναι να road novel πνιγμ νο επ σης στα ναρκωτικ, στο σεξ και στο αλκοόλ, με θ μα του να ταξ δι προς τη λύτρωση, του ρωα με τον γιο του στις ακτ ς της νότιας Αγγλ ας ύστερα από την αυτοκτον α της γυνα κας του

14 Ναντ μ Ασλ μ, Σβησμ νες ψυχ ς Diamonds are for ever Τα σημαντικ βιβλ α δουλεύουν στο μ κρος του χρόνου. Ε ναι σαν τα διαμ ντια που πεσαν στη σκόνη του δρόμου και ανακατεύτηκαν με τα χαλ κια και τα σκουπ δια. ρόμος ε ναι ο σύγχρονος π γκος του βιβλιοπ λη: λ θοι και πλ νθοι και κ ραμοι ατ κτως ερημμ νοι. Βιβλ α με ημερομην α λ ξης τα περισσότερα. Βιβλ α που θα χαθούν γρ γορα και τη θ ση τους θα π ρουν λλα. Βιβλ α που θα φορτ σουν με σπατ λη χαρτιού την ανθρωπότητα, με τόνους χρηστων βιβλ ων τις βιβλιοθ κες, βιβλ α που θα με νουν στην επιφ νεια για όσο διαρκε η λ μψη της προ θησ ς τους από τα μ ντια, μ γισσες της Σμύρνης και Ιούδες αφ λητοι και κυρ ες με διπλ επ νυμα. «Βιβλ α», όπως λεγε ο Μ λαν Κούντερα παραφρ ζοντας γνωστό διαφημιστικό σλόγκαν, «που καταναλ νεις θαυμ σια το πρω και τα πετ ς θαυμ σια το βρ δυ». Αλλ σ αυτόν τον σκονισμ νο δρόμο των βιβλ ων που χ νονται εν μ α νυκτ, σ αυτόν τον ορυμαγδό του χρηστου και του αβαθούς, κ ποια βιβλ α, ακόμα κι αν ο βιβλιοπ λης τα χει κατ λ θος τοποθετ σει σε μιαν ακρούλα, βρ σκουν τον δρόμο τους. Αργ, αλλ σταθερ, εκε να διασταυρ νονται με τον απαιτητικό αναγν στη. Κι ας ανακατεύτηκαν με τα χαλ κια του δρόμου. ιότι, όπως τα διαμ ντια, αυτ τα βιβλ α εξακολουθούν να λ μπουν μ ρες, μ νες, χρόνια μετ την κδοσ τους. Ο νας αναγν στης μετ τον λλο, μ σα από αυτ την παν κριβη, πολύτιμη διαφ μιση που λ γεται «από στόμα σε στόμα», αναγνωρ ζει με τη σειρ του τη λ μψη του λόγου, γοητεύεται από την ιστορ α, από τους χαρακτ ρες, από τη δομ, από τον τρόπο που όλα αυτ τα στοιχε α ε ναι δεμ να μεταξύ τους και Και την λλη μ ρα που χει ολοκληρ σει την αν γνωση του βιβλ ου αισθ νεται ότι στη βιβλιοθ κη του κατ χει να διαμ ντι, να πολύτιμο αγαθό που συγκρ νεται μόνον με τα λλα διαμ ντια της μυστικ ς του βιβλιοθ κης. Τα γρ φουμε όλα αυτ με αφορμ να βιβλ ο που αργ αλλ σταθερ κινε ται ανοδικ στα περισσότερα βιβλιοπωλε α της χ ρας πε θοντας όλο και περισσότερους αναγν στες για την πραγματικ του αξ α. Για το βιβλ ο ε χαμε αναφ ρει μερικ πρ γματα και στο προηγούμενο «Γρ μμα του Τόπου»: πρόκειται για το μυθιστόρημα του Ναντ μ Ασλ μ Σβησμ νες ψυχ ς. Οι νθρωποι στον Τόπο, από την πρ τη στιγμ που π ραμε στα χ ρια μας αυτό το βιβλ ο, αισθανθ καμε ότι ε χαμε κ νει μια μικρ ανακ λυψη. Τ ρα, μερικούς μ νες μετ την κδοσ του τον περασμ νο Φεβρου ριο, καθ ς διαπιστ νουμε την παρατεταμ νη αγ πη κριτικ ν και αναγνωστ ν γι αυτό το μαγευτικό βιβλ ο του ρωτα που δοκιμ ζεται στον πόλεμο, του πολ μου που δοκιμ ζεται από την αντ σταση των ερωτικ ν σωμ των, του απε θαρχου ρωτα και της απε θαρχης ζω ς, αισθανόμαστε ευτυχε ς που η δύναμ του μεταδ δεται υπογε ως, σταθερ, από αναγν στη σε αναγν στη

15 ιαβ ζοντας το (πολύ κοντινό) μ λλον Η αν γνωση της ηλεκτρονικ ς σελ δας χει δη μια προϊστορ α που ταυτ ζεται αφενός με την εξ λιξη των προσωπικ ν υπολογιστ ν, τη μετατροπ τους σε εύχρηστα και ευκ νητα φορητ laptops (που φτ νουν πλ ον στο μ γεθος ενός i-phone) και αφετ ρου με την εξ λιξη του ιαδικτύου, των ευρυζωνικ ν συνδ σεων, των λεγόμενων κοινωνικ ν δικτύων κ.λπ. Η ηλεκτρονικ σελ δα ε ναι δεμ νη εδ και π νω από ε κοσι χρόνια με τη ζω μας, απλ ς δεν χει αντικαταστ σει εξ ολοκλ ρου την ντυπη αν γνωση. εν την χει αντικαταστ σει στις ρες της σχόλης που διαβ ζουμε τα βιβλ α της λογοτεχν ας και δεν την χει αντικαταστ σει (εξ ολοκλ ρου) στην αν γνωση των εφημερ δων. στόσο η χρ ση των λεξικ ν, η χρ ση των βιβλ ων αναφορ ς, η χρ ση των πηγ ν κ θε μορφ ς σε κ θε ρευνα, για όλο τον κόσμο, γ νεται μ σα από την ηλεκτρονικ αν γνωση. Αλλ η ηλεκτρονικ αν γνωση δεν αφορ μόνο τους ερευνητ ς τους φοιτητ ς στω το μορφωμ νο κοινό. Η ηλεκτρονικ αν γνωση αφορ πλ ον τον καθ να: από τις συνταγ ς μαγειρικ ς ως το ποδόσφαιρο και από τα τελευτα α ν α ως τη μουσικ, όλος ο σύγχρονος κόσμος περν ει μ σα από τη διαδικτυακ, ηλεκτρονικ αν γνωση. Αυτό που δεν χει συμβε ακόμα ε ναι η αν γνωση, η καθημεριν αν γνωση (με κ θε ννοια του όρου) να αντικατασταθε εξ ολοκλ ρου από την ηλεκτρονικ. Τα e-books, με την εξαιρετικ ξεκούραστη οθόνη και την ευκολ α «κατεβ σματος» των ηλεκτρονικ ν κειμ νων, οπωσδ ποτε κινούνται προς αυτ την κατεύθυνση. Τα βιβλ α βεβα ως δεν θα εξαφανιστούν. Ποτ. Θα υπ ρχουν όσο υπ ρχει και η αν γνωση. πως υπ ρχουν ακόμα γραφομηχαν ς, μολύβια, στυλό κ.λπ. Απλ ς θα παραχωρούν όλο και μεγαλύτερο μερ διο στην υλη αν γνωση. Μια παρ μετρος που πρ πει κανε ς να υπολογ ζει όταν τ θεται επ τ πητος το θ μα της ηλεκτρονικ ς αν γνωσης ε ναι η ηλικ α του κ θε χρ στη. σο κι αν ακούγεται περ εργο οι νεότερες γενι ς που χουν ανδρωθε στον ηλεκ - τρονικό/διαδικτυακό κόσμο χουν διαφορετικ στ ση στο θ μα απ ό,τι οι γενι ς που χουν εθιστε στο τυπωμ νο χαρτ. ς φα νεται, το μ λλον της ηλεκτρονικ ς αν γνωσης ε ναι πολύ κοντ. Σαν τη μολυβ νια πλ κα Στις αρχ ς Μα ου ( ) ο ιδρυτ ς και ιευθύνων Σύμβουλος της Amazon.com Τζ φρι Μπ ζος παρουσ ασε μια ν α εκδοχ του γνωστού e- αναγνωστικού, του Kindle, το Kindle DX, δηλαδ μια deluxe κδοση που χει να βασικό γν ρισμα: αυτό που διακρ νεται καθαρ και στην παραπ νω φωτογραφ α. Το ν ο Kindle ε ναι μεγαλύτερο και ρα διαβ ζεται πιο νετα, πιο ξεκούραστα από τους προκατόχους του. Επ σης επιτρ πει στον χρ στη, γυρ ζοντ ς το πλ για, να γυρ σει και η οθόνη, ακριβ ς όπως αυτό γ νεται στα i-phones. Mεγ λες εταιρε ες κδοσης πανεπιστημιακ ν συγγραμμ των, όπως η Pearson, καθ ς και εφημερ δες, συνεργ ζονται δη σε μια πιλοτικ β ση με την Amazon, στε ο χρ στης να μπορε να κατεβ ζει τα αντ στοιχα κε μενα

16 Το ν ο βιβλιοπωλε ο του Τόπου Μα ποια ε ναι η διαφορ αν μεσα στο να διαβ ζεις σ να laptop και στο να κ νεις το διο σ να Kindle; Μόνο όποιος χει εξοικειωθε (και) με να Kindle μπορε να αντιληφθε τη λεπτ πλην σημαντικότατη διαφορ που συν σταται στο πιο ξεκούραστο, πιο συχο, πιο «αδ σμευτο» από την ηλεκτρονικ σελ δα δι βασμα (π ρα πολύ κοντ στο κανονικό με το βιβλ ο) που παρ χει το δεύτερο. Για να το πούμε πιο απλ : η σελ δα του Kindle κουρ ζει τα μ τια του αναγν στη όσο και μια τυπωμ νη σελ δα. (Βεβα ως το Kindle προσφ ρει, λόγω ιαδικτύου, μια σελ δα πολύ πιο δυναμικ απ ό,τι μια τυπωμ νη.) Τ ρα αυτ, η πιο νετη και χρηστικ σελ δα, του Kindle DX σως διευρύνει το κοινό των αν τον κόσμο χρηστ ν του. Π ντως ε ναι β βαιο ότι, αργ γρ γορα, αυτ η λεπτ συσκευ, που θυμ ζει τη μολυβ νια πλ κα των σχολε ων των αρχ ν του προηγούμενου αι να, θα εγκατασταθε, μαζ με τις λλες ηλεκτρονικ ς συσκευ ς, και στο δικό μας αναγνωστικό περιβ λλον. Αργ γρ γορα. Στο κ ντρο της Αθ νας, π σω από την εκκλησ α της Ζωοδόχου Πηγ ς, στη μικρ οδό που συνδ ει την οδό Ακαδημ ας με την οδό Φειδ ου, στην οδό Γενναδ ου 6, υπ ρχει εδ και τρι ντα χρόνια να ιστορικό βιβλιοπωλε ο. Ξεκ νησε από την Ναν Καλλιαν ση, τη μυθικ ιδρύτρια των εκδόσεων Κ δρος το 1979, όταν η αν πτυξη του εκδοτικού της ο κου μετ τη μεταπολ τευση επ βαλε τη μετακ νηση της εταιρε ας από το πρ το ιστορικό στ κι των εκδόσεων (στη στο των οδ ν Πανεπιστημ ου και Χαριλ ου Τρικούπη). Από το βιβλιοπωλε ο των εκδ. Κ δρος π ρασαν μ χρι και τον θ νατο της Καλλιαν ση, το 1988, τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ελληνικ ς λογοτεχν ας, από τον Γι ννη Ρ τσο και την λκη Ζ η ως τον Στρατ Τσ ρκα και τον Γι ργο Χειμων. Λ γα χρόνια μετ εκε νο το βιβλιοπωλε ο π ρασε στις εκδόσεις Ελληνικ Γρ μματα (Μ ρτιος 1994) και, φ τος, ακριβ ς τρι ντα χρόνια μετ την ε σοδο των πρ των βιβλ ων σε αυτό τον ιστορικό χ ρο, το βιβλιοπωλε ο στεγ ζει την κεντρικ δι θεση της Μοτ βο Εκδοτικ Α.Ε. και των εκδόσεων Τόπος! Στο ν ο μας φιλόξενο βιβλιοπωλε ο μπορε τε να βρε τε όλους τους διαθ σιμους τ τλους μας, να πιε τε ναν καφ, να ανακαλύψετε online περισσότερες πληροφορ ες για τα 30 31

17 βιβλ α μας, να γνωρ σετε τους συγγραφε ς μας, να βρε τε τους καταλόγους, τις αφ σες, τους σελιδοδε κτες και τις κ ρτες των εκδόσεων Τόπος. Σας περιμ νουμε! Γενναδ ου 6, Αθ να Τηλ Fax: Επικοινων α: Last but not least (Από τη συν ντευξη του συγγραφ α Ντ ιβιντ Πις, στην εφημερ δα Guardian) [ ] Τα βιβλ α του συχν γρ φονται στο δεύτερο πρόσωπο, οι φων ς του προτιμούν να αποκαλούνται «εσύ» παρ «εγ» ο διος εξηγε πως ε ναι η φων με την οπο α αισθ νεται πιο νετα και που υποδηλ νει την ννοια ενός εαυτού θρυμματισμ νου, αλλ και μια κατ νυξη, όπως κατ την προσευχ. σο περισσότερο το εξηγε τόσο αρχ ζεις να βλ πεις πως αυτ τα θραύσματα, που συνθ τουν τόσο τον παρ φορο εσωτερικό μονόλογο του Μπρ ιαν Κλαφ 1 όσο και εκε νον του σκληρού αστυνομικού του Τόκιο της δεκαετ ας του , μπορε να χουν γεννηθε από την αποξ νωση του εκπατρισμού. Κ ποια στιγμ τον ρωτ ω τι ποψη χει η γυνα κα του για τα βιβλ α του και απαντ πως δεν χει διαβ σει ούτε να. «Το γρ ψιμο μοι ζει σαν να συμβα νει σ ναν λλο κόσμο, κατ κ ποιο τρόπο. Και γι αυτόν τον λόγο δεν την ενθαρρύνω να τα διαβ σει». Ο Πις ε ναι, υποθ τω, περ εργο φαινόμενο για τους Ι πωνες, λόγω του τρόπου που γρ φει, από μ σα. Το Τόκιο τος μηδ ν τα π γε καλ εδ και προτ θηκε για να μεγ λο βραβε ο, παρ το 32 1 Αναφορ στο επιτυχημ νο μυθιστόρημ του η Καταραμ νη ομ δα με κεντρικό ρωα τον εκκεντρικό προπονητ Μπρ ιαν Κλαφ, βιβλ ο που, όπως αναφ ρθηκε προηγουμ νως (βλ. σελ. 14) γυρ στηκε κιόλας ταιν α από τον Τομ Χούπερ με πρωταγωνιστ τον Μ ικλ Σιν. 2 Αναφορ στη σειρ των τρι ν τόμων της Τριλογ ας του Τόκιο, πρ τος τόμος το Τόκιο τος μηδ ν (Τόπος, Μ ιος 2009). 33

18 γεγονός ότι αναμοχλεύει να δυσ ρεστο κομμ τι της Ιστορ ας. Ο διος τον ζει πως «Από τους περισσότερους ανθρ πους εδ δεν υπ ρχει, για προφανε ς λόγους, αρκετό ενδιαφ ρον για τον 20ό αι να». Τα βιβλ α του ρχονται σε αντιπαρ θεση με αυτ τη λ θη. ηλ νει ότι ε ναι καταγοητευμ νος με τις ιδ ες του Σιντοϊσμού για τη ζω και τη μετ θ νατον ζω, για τη συνεχ παρουσ α φαντασμ των σε κ ποιο μ ρος. Το σπ τι του βρ σκεται στην ανατολικ κρη της πόλης, σε μια περιοχ που ισοπεδ θηκε από τους σεισμούς του 1923 και μετ γινε σκόνη από τους βομβαρδισμούς το «ως τον πόλεμο», λ ει, «διασταυρωνόταν με καν λια που ε χαν γεμ σει με τη στ χτη των κτιρ ων και με πτ ματα. Οι περισσότεροι από τους σκοτωμ νους συσσωρεύτηκαν σε στο βες, δημιουργ ντας χωματερ ς νεκρ ν. χεις π ντα συνα σθηση αυτού του πρ γματος». Σωπα νει για λ γο. «, τουλ χιστον, εγ χω». Εφημ. The Guardian, Η συν ντευξη δόθηκε στο Τόκιο, μόνιμη διαμον του συγγραφ α, στους Τιμ νταμς και Χ ιζελ Σ φιλντ. Μπορε τε να τη διαβ σετε ολόκληρη στον «Οδηγό αν γνωσης» του σ ιτ, εδ. Ο πιο φιλικός, ενημερωμ νος και διαρκ ς ανανεούμενος δικτυακός τόπος στον χ ρο του βιβλ ου

19 Παρ ταιρα πρ γματα πα ρνει στα χ ρια του μια π τρα, να σπασμ νο κεραμ δι, δυο καμ να σπ ρτα, Το σκουριασμ νο καρφ στον απ ναντι το χο, Το φύλλο που μπ κε απ το παρ θυρο, τις στ λες Που π φτουν απ τις ποτισμ νες γλ στρες, τ χυρο εκε νο Πού φερε χτες ο α ρας στα μαλλι σου, τα πα ρνει Κι εκε στην αυλ του χτ ζει περ που να δ ντρο. Σ αυτό το «περ που» κ θεται η πο ηση. Tη βλ πεις; Γι ννης Ρ τσος, «Περ που», #2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

[...]. [...] [...] [...] [...]»

[...]. [...] [...] [...] [...]» L 225/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 12. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/59/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για προσ γγιση των νοµοθεσι ν των κρατ ν µελ ν που αφορο ν τι οµαδικ απολ σει ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των καθηκόντων τούς.

καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των καθηκόντων τούς. καλύψουν τα έξοδα µετάβασης-µετακίνησης στον τόπο άσκησης των καθηκόντων τούς. Επιπλέον, σε συνεργασία µε το συναρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών Θα πρέπει να εξευρεθεί λύση στη διαδικασία ως προς την άµεση

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ POWERPOINT 2011 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για την υποστη ριξη του ε ργου

Διαβάστε περισσότερα

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0 ΜΑ 1 Μ.2 Ν ΟΙ ΠΑΡ ΓΩΓΟΙ fx ΚΑΙ fy ΥΠ ΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ε ΝΑΙ ΙΑφΟΡ ΣΙΜε Σε Κ ΠΟΙΑ ΠεΡΙΟΧ ΤΟΥ a, b Τ Τε ΝΑ ΑΠΟ ειχθε ΤΙ fxy fyx. Α εξετ ΣεΤε ΑΝ fxy fyx ΣΤΟ 0, 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΤΗΣΗ f x, y xy x2 y 2 ΓΙΑ x, y 0, 0

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα:

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: Προκη ρυξη Πανελληνιόυ Πρωταθλη ματος Dragster 2019 Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: 1ος ΑΓΩΝΑΣ 13-14/04/2019

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στην πρα ξη τα δεδομένα ενο ς ερευνητη ει ναι απο τη φυ ση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ι λ γεται τετραγωνικη ρ ζα εν Θετικ αριθμ α και πι υμβ λ ζεται αυτη και τραιτεζι με ΔΓ Δ ην πλευρ ΔΓ

ι λ γεται τετραγωνικη ρ ζα εν Θετικ αριθμ α και πι υμβ λ ζεται αυτη και τραιτεζι με ΔΓ Δ ην πλευρ ΔΓ ι λ γεται τετραγωνικ ρ ζα εν Θετικ αριθμ α και πι υμβ λ ζεται αυτ Ποι αριθμ νομ ζεται ρρτ Πι ρ ζ νται ι πραγματικ αριθμ Θ ια ι λ γεται μ τ ν μια ξε α γων α ω ε ρθ γων υτριγι ν υ ι Μγεται εφαπτ μι μια οξε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Αφυπηρέτηση Αλεξίας. Περιεχόμενα Ενότητας. Αφυπηρέτηση Αλεξίας Θεοφάνους Γεωργιάδου, Β.Δ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Αφυπηρέτηση Αλεξίας. Περιεχόμενα Ενότητας. Αφυπηρέτηση Αλεξίας Θεοφάνους Γεωργιάδου, Β.Δ. Αφυπηρέτηση Αλεξίας Περιεχόμενα Ενότητας Αφυπηρέτηση Αλεξίας Θεοφάνους Γεωργιάδου, Β.Δ. Φιλολόγου Ζήδρος Αφυπηρέ τηση Αλέξί ας Η αγαπητη συνα δέλφος Αλέξί α, γέννη θηκέ στη Βα - σα Κοίλανί ου απο βίοπαλαίστέ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 Επιχειρησιακε ς Λειτουργι ες και Παραγωγικο τητα 4 1.1.1 Διοι κηση Επιχειρησιακω ν Λειτουργιω

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα