Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: & 96390

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390"

Transcript

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει κ τι το ξεχωριστ, στε και οι διοι δηλαδ να τολµο µε π ρα πολ να υπολογ ζουµε µε ακρ βεια τι συν πειε για σα θα επιχειρ σουµε εν αντ θετα στου λλου ανθρ που η γνοια φ ρνει αλ γιστο θ ρρο, αλλ η γν ση δισταγµ. Και στο φρ νηµα π ρα πολ δυνατο δ καια θα µπορο σαν να θεωρηθο ν εκε νοι που γνωρ ζουν µε π ρα πολ σαφ νεια και του κινδ νου του πολ µου και τι απολα σει τη ειρ νη και µω γι' αυτ δεν προσπαθο ν ν' αποφ γουν του κινδ νου. Και ω προ την εκδ λωση ευεργετικ δι θεση ε µαστε αντ θετοι µε του πολλο γιατ αποκτο µε του φ λου χι ευεργετο µενοι αλλ ευεργετ ντα του. Και πιο σταθερ ε ναι ο ευεργ τη, εφ σον επιδι κει να παραµ νει η ευγνωµοσ νη του ευεργετο µενου µε τη συµπ θεια που δε χνει σ'αυτ ν, στον οπο ο χει γ νει η ευεργεσ α εν αντ θετα ο ευεργετηµ νο ε ναι περισσ τερο απρ θυµο, γιατί γνωρ ζει τι θα ανταποδ σει την ευεργεσ α χι για να του χρωστο ν ευγνωµοσ νη, αλλ για εξ φληση χρ ου. Β1. Στην αρχ του κεφαλα ου ο Περικλ συνδυ ζει στο πρ σωπο του Αθηνα ου τη θεωρητικ καλλι ργεια µε τη δηµιουργικ δρ ση. Ε ναι γεγον πω ο Αθηνα ο πολ τη, πω παρουσι ζεται εδ, αποτελε ενσ ρκωση του ιδανικο που συν λαβε το πνε µα του Περικλ δεν υπ ρχει µω καµια αµφιβολ α πω τ σο η καλλι ργεια των τεχν ν σο και η αν πτυξη του πνε µατο αποτελο σαν βασικ επιδ ωξη τη επ σηµη Αθ να και ιδια τερο χαρακτηριστικ του Αθηνα ου πολ τη. Ο Περικλ τον ζει τι η αγ πη των συµπολιτ ν του για το ωρα ο δεν του οδηγε σε σπατ λη και δαπανηρ πολυτ λεια, αλλ αντ θετα ικανοποιο ν αυτ την φεσ του µε λιτ τητα και απλ τητα. Εξ λλου η αγ πη του για τα γρ µµατα και τι τ χνε δεν χει επ πτωση στη συµµετοχ του στην πρακτικ ζω, η πνευµατικ αναζ τηση δεν αποτρ πει απ τη δρ ση, µε αποτ λεσµα να καταντο ν νωθρο µαλθακο. Η πνευµατικ καλλι ργεια και οι θεωρητικ ενασχολ σει του Αθηνα ου δεν του αποδυναµ νουν την ενεργητικ τητα και δεν του µει νουν την ανδρε α ισορροπ α και µ τρο σ' λε τι εκδηλ σει τη ζω. Τον ζει την αγ πη προ την καλλιτεχνικ δηµιουργ α µε τι δαπ νε που σε καµι περ πτωση δεν φτ νουν την πολυτ λεια.

2 να µµεσο υπαινιγµ για τη Σπ ρτη και την αντ ληψη τι η ενασχ ληση µε την τ χνη οδηγε στον εκθηλυσµ και στη φιλοκαλ α των τυρανν δων που απαιτο ν γκο και δαπ νε Για τον Αθηνα ο η απ κτηση πλο του και ευµ ρεια αποτελε πρ κληση για κινητοπο ηση των δηµιουργικ ν του δυν µεων και επ τευξη ργων και χι αφορµ για κο φια κοµπορρηµοσ νη. τσι δ νεται σε χιαστ η αντ θεση λ γου- ργου εµβ λλοντα αποτελεσµατικ τερα την ιδ α τη σ φρονη διαχε ρηση του δηµ σιου χρ µατο για τη δηµιουργ α λαµπρ ν ργων. Παρ λο τι υπ ρχε ο συσχετισµ τη πεν α µε τι αισχρ πρ ξει ο Περικλ δεν θεωρε τι ε ναι αισχρ να την οµολογ σει κανε αλλ να µην προσπαθε να την αποφ γει µε την εργασ α. εν ισχυρ ζεται τι το δηµοκρατικ σ στηµα χει επιλ σει οµοι µορφα το οικονοµικ πρ βληµα η νιση κατανοµ αγαθ ν συνυπ ρχει µε την εν σχυση τη ιδιωτικ πρωτοβουλ α και την κοινωνικ πολιτικ που προσπαθε να γεφυρ σει τι κοινωνικ ανισ τητε και να στηρ ξει το πολ τευµα. Το δικα ωµα στην εργασ α και ο σεβασµ προ τον εργαζ µενο (υπαρξη δο λων ω κ ρια εργατικ δ ναµη) ε ναι µια προχωρηµ νη θ ση τη εµπορευµατοπαραγωγικ και µεταπρατικ Αθ να. Υπαινικτικ επιτ µηση τη Σπ ρτη που τη δι κρινε η αποστροφ προ την εργασ α και τον πλουτισµ που αυτ συνεπ γεται-αριστοκρατικ αντιλ ψει. εσπ ζει µια πολλαπλ αντ θεση αν µεσα στο θεωρητικ και πρακτικ β ο, στον πλο το και τη φτ χεια, το ργο και το λ γο. Εντυπωσιακ αισθητικ το χιαστ : αρνητικ -θετικ που προβ λλει το ργο ω κ ριο µ ληµα και στον πλο το και στη φτ χεια. νθρωπο τη πρ ξη ο Αθηνα ο πολ τη. µολογε ν α σχρ ν ργου...καιρ λ γου...κ µπ µ διαφε γειν α σχιον ο χ µολογε ν ργ Επιπλέον εγκωµι ζεται η λλειψη µονοµ ρεια στη ζω του Αθηνα ου που χει τη δυνατ τητα να επιµερ ζει σωστ και σ µµετρα το ενδιαφ ρον και τη δρ ση του τ σο στι ιδιωτικ υποθ σει σο και στα δηµ σια πρ γµατα. Η λ ξη µ νοι αντιδιαστ λλει του Αθηνα ου χι µ νο µε του Σπαρτι τε αλλ µε λου του λληνε δ νοντα του µια ιδιαιτερ τητα- µοναδικ τητα. Απαρα τητη προ π θεση για να θεωρηθε κανε συνειδητ και υπε θυνο πολ τη στην δηµοκρατ α τη Αθ να ταν η συµµετοχ στα κοιν. Η πολιτικ αδιαφορ α και αδρ νεια ταν ανεπ τρεπτη και στην περ πτωση αυτ δεν πρεπε να θεωρηθε απλ φιλ συχο αλλ χρηστο πολ τη. Απ' την εποχ του Σ λωνα εκε νο που προτιµο σε την απραγµοσ νη, την ουδετερ τητα σε περ πτωση που ξεσπο σε εµφ λια διαµ χη στην π λη χανε τα πολιτικ του δικαι µατα. Ο ρ τορα ανασκευ ζει την κατηγορ α προ του Αθηνα ου για πολυπραγµοσ νη. Αλλωστε µ νο η πολιτικ ενεργοπο ηση και η αδι κοπη επαγρ πνηση για τα κοιν αποτελε χι µ νο βασικ προ π θεση σταθερ τητα και εµπ δωση τη δηµοκρατ α

3 αλλ και απαρα τητο στοιχε ο για την ακερα ωση του ατ µου την πνευµατικ και ηθικ ωρ µανσ του. Η διαρκ ενασχ ληση των Αθηνα ων µε τα κοιν δεν συνιστ πολυπραγµοσ νη, πω συν θιζαν να του κατηγορο ν οι Σπαρτι τε και µερικο λλοι λληνε αλλ µια αυτον ητη θεµελι δη υποχρ ωση. Αυτ ταν και η πεµπτουσ α του ανθρ που-πολ τη, πω χει διαµορφωθε στην κλασσικ Ελλ δα, µ σα στα ρια τη ανθρ πινη φ ση κατά τον Αριστοτ λη " φ σει πολιτικ ν ζ ον- θηρ ον θε ", εν κατ τον Πλ τωνα η πολιτικ τ χνη δι σωσε το ανθρ πινο γ νο απ την καταστροφ τη ανοργ νωτη ζω. Προβ λλεται η κριτικ στ ση και η συνευθ νη στη διαχε ρηση των κοιν ν. Ο Αθηνα ο χι µ νο µετ χει των πολιτικ ν αλλ ε ναι και ο διο που αποφασ ζει τουλ χιστον φτ νει σε µια σωστ κρ ση γι' αυτ. Συνδυ ζει ο Αθηνα ο τον ενδι θετο λ γο, το λογικ - κριτικ στοιχε ο (κρ νοµεν) µε το προφορικ ( νθυµο µεθα). ηµιουργ α διαλ γου που αποτελε την πρωταρχικ ουσ α τη δηµοκρατ α. Η απ φαση η κρ ση ε ναι ορθ, γιατ στο ργο παραστ κει ο λ γο. Με τη διπλ αντ θεση " λ γοι - ργοι / λ γ - ργ " ο Περικλ παρουσι ζει δυο στοιχε α που φα νονται ασυµβ βαστα στου Σπαρτι τε και σω και λλου λληνε τι µω ε ναι αντιφατικ γι' αυτο ε ναι γ νιµο συγκερασµ και τ λεια εναρµ νιση για τον Αθηνα ο. Αναβι νει τσι η οµηρικ αντ ληψη τι ο αληθιν ντρα πρ πει ταυτ χρονα να ε ναι "µ θων τε ητ ρ ργων τε πρηκτ ρ". Αξιοσηµε ωτο ε ναι τι εναρµον ζεται µε απαρ µιλλο τρ πο ο ενδι θετο λ γο, η κρ σηλογικ µε τον προφορικ -την κφραση µε παρρησ α και ισηγορ α των σκ ψεων και απ ψεων και την πρ κληση διαλ γου που ω λ γο αντ λογο αποτελε µια απ τι σηµαντικ τερε κατακτ σει του λληνα - πολ τη, γιατ συνιστα το κυρι τερο µ σο για την αξιοπο ηση σκ ψη και δρ ση αλλ και για την εδρα ωση τη πολιτικ ελευθερ α. Η ελευθερ α λ γου, ο ελε θερο δι λογο συνιστ το χαρακτηριστικ τερο γν ρισµα τη δηµοκρατ α, γιατ εγγυ ται την πιο γκυρη ενηµ ρωση και διαφ τιση π νω σε θ µατα που µεσα ενδιαφ ρουν και απασχολο ν τον πολ τη. Εµφαν εποµένω η αντ θεση προ το πολιτικ σ στηµα τη Σπ ρτη που περι ριζε το λ γο. Σ µφωνα µε την Αθηνα κ αντ ληψη ο λ γο δεν βλ πτει τα ργα, αντ θετα τα διαφωτ ζει και κ νει ευκολ τερη την πραγµ τωσ του. Β2. Ο Αθηνα ο εµφαν ζεται να συνδυ ζει τ λµη και σκ ψη, γεναι τητα και λογισµ. Η γν ση και ενηµ ρωση δεν προκαλε δειλ α και φ βο, αλλ αντ θετα καλλιεργε τ λµη και ανδρε α. Το "διαφερ ντω χοµεν" είναι εντον τερο του διαφ ροµεν και τονίζει τη συλλογικ ευθ νη για την αντιµετ πιση των υποθ σεων. Η γνοια σε λλου προξενε αλ γιστη τ λµη, εν η συνε δηση του κινδ νου δειλ α αντ θετα στου Αθηνα ου ο λογισµ, η σκ ψη, η απ τα πρ ν αναµ τρηση των συνεπει ν εµπν ει αν τερη ποι τητα ηρωισµ, εφ σον ο κ νδυνο η θυσ α παρουσι ζεται σαν καρπ λελογισµ νη

4 αξιολ γηση αγαθ ν και κρ σιµη προσωπικ επιλογ. Φρ ση γνωµολογικο περιεχοµ νου που συγκεφαλαι νει τη διαφορ του Αθηνα ου απ του λλου. Το χιαστ : τολµ ν κλογ ζεσθαι µ θια κνον αποδ δει ε στοχα την αντ θεση. Ο λ γο και ο συλλογισµ κραται νουν του ενηµερωµ νου Αθηνα ου. Αποµ νει λοιπ ν για του λλου η αµ θια. Προβ λλει η υπερχρονικ σηµασ α αντ θεση: συσκ τιση και καταναγκασµ - ενηµ ρωση και ελε θερη επιλογ. Στο χωρίο «κράτιστοι κινδύνων» δ νεται ο ορισµ τη ανδρε α. Κατ τον Αριστοτ λη η αρετ ε ναι µεσ τη. Η ανδρε α ε ναι αρετ, συνεπ βρισκεται αν µεσα στη θρασ τητα και τη δειλ α. Η υπερβολικ αφοβ α ε ναι θρασ τητα, εν ο ανδρε ο συµπεριφ ρεται π ντα σωστα και λογικ. Ο Περικλ παρουσι ζει του Αθηνα ου να ενσαρκ νουν τον αληθιν ανθρ πινο ηρωισµ που αποτελε εναρµ νιση λογισµο και ανδρε α. Ο λογισµ παρ χει σαφ γν ση των δειν ν που συνεπ γεται ενδ χεται να επιφ ρει ο συγκεκριµ νο πολεµικ αγ να αλλ και των ηδ ων που διασφαλ ζει η αποφυγ αποχ απ αυτ ν χωρ ωστ σο να µει σει την ψυχικ ρ µη και µαχητικ τητ του. τσι η ανδρε α των συµπολιτ ν του προκ πτει απ βαθι συνε δηση και γν ση των περιστ σεων, λλογη αξιολ γηση µια κατ σταση προ π θεση µω αυτ ν ε ναι η ριµη και υπε θυνη προσωπικ τητα µε ελ υθερο φρ νηµα και αν τερο θο. Ο υπερθετικ " κρ τιστοι" αποδ δει το µ γιστο βαθµ ανδρε α, οι δυο επιθετικ µετοχ σε κατ φαση - ρνηση την ενσυνε δητη σχ ση µε το ργο. Αντ θετα στη Σπ ρτη η ανδρε α δεν αποτελε πηγα α κφραση αλλά προ ν καταναγκασµο. Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 14: «Αν συγκρίνουµε.µεγαλείο.» Β4. ιαφεύγειν φυγά, διαφυγή Μετέχοντα συµµετοχή, σχέση ιαφερόντω φορά, φορητό Χάριν χαριστικό, αχάριστο Ε νοία ευνοιοκρατία, ευνο κό Γ1. Αυτό πράγµατι έχει η πόλη σα µεγαλύτερο αγαθό, ότι δηλαδή έχει γίνει παράδειγµα καλών έργων για του Έλληνε γιατί όσο είναι η πιο αρχαία από όλε στο χρόνο, τόσο οι πρόγονοί µα έχουν διαφέρει από του άλλου ανθρώπου στην αρετή. Γιατί όταν ήταν βασιλιά ο Κόδρο στου Πελοποννησίου επειδή δηµιουργήθηκε αφορία στη χώρα του, φάνηκε καλό να εκστρατεύσουν εναντίον τη πόλη µα και αφού οι πρόγονοι µα επαναστάτησαν να µοιράσουν τη χώρα. Και πρώτα αφού έστειλαν στου ελφού ρωτούσαν τον θεό αν θα πάρουν την Αθήνα. Όταν ο θεό έδωσε χρησµό σε αυτού ότι θα κυριεύσουν την πόλη, εάν δεν σκοτώσουν τον βασιλιά των Αθηναίων (Κόδρο), εκστράτευαν εναντίον τη Αθήνα. Γ2.α. διενηνόχασιν διοίσει

5 ποστείλαντε ποστελο σιν πηρώτων περωτ, ε περωτώ λήψονται ε ληφα νελόντο νελε Γ2.β. το το ο τοι µέγιστον µείζοσι πασ ν παντί γενοµένη γενόµεναι τον βασιλέα βασιλε Γ3.α. τ ν καλ ν επιθετικό προσδιορισµό στο «ργων» Παράδειγµα κατηγορούµενο στο υποκείµενο η πόλι µέσω του συνδετικού ρήµατο γέγονεν ρετ δοτική τη αναφορά στο διενηνόχασιν πί τήν πόλιν εµπρόθετο εχθρική κατεύθυνση πρ τον επιρρηµατικό προσδιορισµό χρόνου α το αντικείµενο στη µετοχή νελόντο Γ3.β. Υπόθεση: άν µή τόν βασιλέα τῶν θηναίων ( Κόδρον) ποκτείνωσιν Απόδοση: τι τήν πόλιν α ρήσουσιν Υποθετικό λόγο εξαρτηµένο του προσδοκώµενου στον ευθύ λόγο θα έχει τη µορφή: άν µή τόν βασιλέα τῶν θηναίων ( Κόδρον) ποκτείνωσιν, τήν πόλιν α ρήσουσιν Αόριστη Επανάληψη στο παρόν και στο µέλλον: άν µή τόν βασιλέα τῶν θηναίων ( Κόδρον) ποκτείνωσιν τήν πόλιν α ρο σιν Επιµέλεια απαντήσεων: Μπέκου Νατάσα Φιλόλογος Σκυριανού Μαίρη Φιλόλογος Φροντιστήριο Μ.Ε «ΕΠΙΛΟΓΗ» - Καλαµάτα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23

ιεθνής εµπειρία... 14 Παρεµβάσεις για τη διαχείριση κρίσεων σε διεθνές επίπεδο... 18 Ελληνική εµπειρία... 23 ƒπ ÃOª Προλογικ σηµείωµα........................................ 9 Πρ ληψη και παρέµβαση για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοιν τητα........................................ 13 ιεθνής εµπειρία...........................................

Διαβάστε περισσότερα