- ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο - ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ- ΔΗΓΗΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ) ΑΘΖΝΑ, ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2015

2 Δ Τ Ρ Δ Σ Ζ Ρ Η Ο ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ: 1.- ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΔΛ. α) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ/λζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο Γ/λζε Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ (Γ.Ο..) Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ β) ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Γ/λζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ Τ.Δ.Γ.Γ.Δ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ: α) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Πξντζηάκελνο/ε Γεληθήο Γ/λζεο Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Γ/λζε Οξγάλσζεο Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ Απηνηειέο Σκήκα Γηνίθεζεο β) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Πξντζηάκελνο/ε Γεληθήο Γ/λζεο Απηνηειέο Σκήκα Αλάιπζεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο...19 Α.- Γηεπζύλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ Γ/λζε Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο Γ/λζε Διέγρσλ Γ/λζε Δηζπξάμεσλ Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο Γ/λζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνύ πληνληζκνύ Β.- Δηδηθέο Απνθεληξωκέλεο Τπεξεζίεο Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ) Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π) Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο Γ.- Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) γ) ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ (Δ.Φ.Κ.) Πξντζηάκελνο/ε Γεληθήο Γ/λζεο Α.- Γηεπζύλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ/λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάησλ θαη Σεισλεηαθώλ Οηθνλνκηθώλ Καζεζηώησλ Γ/λζε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθώλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ Γ/λζε Δηδηθώλ Φόξσλ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαη Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.).. 31 Γ/λζε Ζιεθηξνληθνύ Σεισλείνπ

3 Β.- Δηδηθέο Απνθεληξωκέλεο Τπεξεζίεο Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (Δ.Λ.Τ.Σ.) Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ Γ.- Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σεισλεία θαη Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία δ) ΓΔΝΗΚΟΤ ΥΖΜΔΗΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (Γ.Υ.Κ.) Πξντζηάκελνο/ε Γεληθήο Γ/λζεο Α.- Γηεπζύλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ/λζε Αιθνόιεο θαη Σξνθίκσλ Γ/λζε Δλεξγεηαθώλ, Βηνκεραληθώλ θαη Υεκηθώλ Πξντόλησλ Γ/λζε ρεδηαζκνύ, Τπνζηήξημεο Δξγαζηεξίσλ θαη Υεκηθνηερληθήο Γαζκνινγίνπ Β.- Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθέο Υεκηθέο Τπεξεζίεο

4 1.- ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ α) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 1.- Γ/NH ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ α) TMΖΜΑ A - ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΟΓΟΖ β) TMHMA B -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΔΟΓΩΝ os Δξκνύ ΑΘΖΝΑ os os γ) TMHMA Γ -ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΔΡΓΩΝ δ) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ E- mail: έσο os os 2.- Γ/NH ΓΗΔΘΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΥΔΔΩΝ (Γ.Ο..) α) TMΖΜΑ A - ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ mofadm.gr νο 101 Καξ.εξβίαο 8, 1 νο - 3 -

5 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ β) TMHMA B -ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ νο Καξ.εξβίαο 8, E- mail: γ) TMHMA Γ - ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ νο E- mail: 3.- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Καξ.εξβίαο 10, 4.- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ Τπάιιεινη Καξ.εξβίαο 10, - 4 -

6 β) ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ SYZEFXIS Τ 1.- Γ/NH ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ νο Αξηζηνγείηνλνο 19 Γξππάξε Σ.Κ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Α. ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΞΖ ) TMHMA Α1 -ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ E- mail: 2) TMHMA Α2 -ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ E- mail: 3) TMHMA Α3 -ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ E- mail: 4) TMHMA Α4- ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ E- mail: 5) TMHMA Α5- ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 6) TMHMA Α6- ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ Β.- ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ : TMHMA Β1 - ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail: TMHMA Β2 - ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail:

7 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ SYZEFXIS Τ Γ. - ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΣΖ Γ/ΝΖ: ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Τπνζηήξημε ησλ Γ.Ο.Τ. ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ Σερληθόο Γηαρεηξηζηήο ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ, ΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γξαθεία Δπαλεμέηαζεο Ννκηθήο Τπνζηήξημεο έσο , έσο έσο , Αξηζηνγείηνλνο 19 Γξππάξε Σ.Κ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Δγλαηίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δγλαηίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2.- Γ/NH ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Α.- ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΣΖ Γ/ΝΖ: 1) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΑΓΗΚΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΩΝ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΩΝ (*) Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο E- mail: , , 886,849, 885,892, 840, νο 8 νο 7 νο 6 νο 5 νο Δκκ. Μπελάθε Νηθεηαξά ΑΘΖΝΑ - 6 -

8 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 2) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Β ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ , νο Δκκ. Μπελάθε Νηθεηαξά ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο E- mail: 3) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Γ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Τπάιιεινη - ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΩΝ (είλαη αξκόδην γηα ηελ ππνδνρή θαηαγγειηώλ, πιεξνθνξηώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εκπινθή ππαιιήισλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ζε πνηληθά αδηθήκαηα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα θαη ελ γέλεη ζε κε λόκηκε ζπκπεξηθνξά ηνπο) E- mail: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ , 867,811, , 807,872, 875, νο 6 νο 5 νο 8 νο 8 νο 5 νο 8 νο Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο E- mail: 4) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ Γ/ΝΖ E- mail: , νο

9 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ Β.- ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ (έδρα: Περηθερεηαθή Δλόηεηα Θεζζαιολίθες) Νηθ. Οσραλού 15, Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σει.: , Fax.: , ) ΣΜΖΜΑ Γ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΑΓΗΚΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΩΝ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΩΝ (**) Νηθ. Οπξαλνύ 15 Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο ) ΣΜΖΜΑ Δ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο 3) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ (*) ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΑΓΗΚΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΩΝ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΩΝ (ΠΟΤ ΔΓΡΔΤΟΤΝ ΔΚΣΟ ΣΖ ΔΓΡΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ): α) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (έδρα Σρίποιε) Πιαη. Kνινθνηξώλε 22, T.K.: TPIΠOΛH Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Δπηζεσξεηέο FAX: Σει. SYZEFXIS: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Δπηζεσξεηέο , , β) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (έδρα Πάηρα) Αθηή Γπκαίωλ 26, T.K.: ΠATPA Τπεύζπλνο Γξαθείνπ

10 Σει. SYZEFXIS: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Δπηζεσξεηέο , , , FAX: , (Τπεύζπλνο Γξαθείνπ) γ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (έδρα Μσηηιήλε) Bνπξλάδωλ 2, T.K.: MYTIΛHNH Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο , Λνηπά ηειέθσλα έσο 204, έσο 201 FAX: δ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΚΡΖΣΖ (έδρα Ζράθιεηο) Iδνκελέωο 28, T.K.: HPAKΛEIO Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Δπηζεσξεηήο Σει. Κέληξν έσο 901 FAX: (**) ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ ΣΜΖΜΑ Γ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΑΓΗΚΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΩΝ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΩΝ (ΠΟΤ ΔΓΡΔΤΟΤΝ ΔΚΣΟ ΣΖ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ): α) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ (έδρα Κοκοηελή) Μεξ. εξξώλ 46, Σ.Κ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Σει. SYZEFXIS: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Δπηζεσξεηήο Λνηπά ηειέθσλα (δπηκειεηήο), FAX: β) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΖΠΔΗΡΟΤ (έδρα Ηωάλληλα) Ν. Εέξβα 28-30, T.K.: IΩANNINA Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο έσο 543,68516 Σει. Κέληξν FAX: (Τπεύζπλνπ Γξαθείνπ), () γ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΘΔΑΛΗΑ (έδρα Λάρηζα) Aιεμ. Παλαγνύιε 66, T.K.: ΛAPIA Σ.Θ.: 1261, ΣΚ.:41110, ΛΑΡΗΑ Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σει. SYZEFXIS: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο , Τπάιιεινη , , FAX:

11 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 3.- Γ/NH ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ E- mail α) ΣΜΖΜΑ Α - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο νο 610 Δκκ. Μπελάθε Νηθεηαξά ΑΘΖΝΑ νο 4 νο 6 νο 604 E- β) ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΟΠΟΗΖΖ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο νο 4 νο 6 νο 607 αα) ΓΡΑΦΔΗΟ Α -ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ββ) ΓΡΑΦΔΗΟ Β - ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ E- γ) TMHMA Γ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο νο 4 νο 6 νο 609 αα) ΓΡΑΦΔΗΟ Α -ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΔΚΘΔΔΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ββ) ΓΡΑΦΔΗΟ Β - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΒΔΛΣΗΩΣΗΚΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ E- mail: δ) TMHMA Γ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (έδρα: Περηθερεηαθή Δλόηεηα Θεζζαιολίθες) Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο Νηθ. Οπξαλνύ 15 Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ E- αα) ΓΡΑΦΔΗΟ Α -ΤΛΟΠΟΗΖΖ ββ) ΓΡΑΦΔΗΟ Β - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ε) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ νο 611 Δκκ. Μπελάθε Νηθεηαξά ΑΘΖΝΑ E- mail : νο

12 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 4.- ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ (Τ.Δ.Γ.Γ..Δ.) Καξατζθάθε 2 Σ.Κ Γαιάηζη E- mail: Α.- ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΣΖ Γ/ΝΖ: 1) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Α ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΟΓΟΖ E- mail: 2) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Β ΤΛΛΟΓΖ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ E- mail: ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΩΝ (Δίλαη αξκόδην γηα ηελ απνδνρή θαηαγγειηώλ, πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά ζέκαηα θαη ελ γέλεη κε ηελ απνζηνιή ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) E- mail 3) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail: - ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΑΓΗΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ E- mail: Β. -ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ 1) TMHMA Γ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ E- mail:

13 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 2) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ Δ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΘΖΝΑ E- mail: ΓΡΑΦΔΗΟ Α ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Καξατζθάθε 2 Σ.Κ Γαιάηζη ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ Σ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (έδρα: Νοκός Θεζζαιολίθες) Βαζ. Ζξαθιείνπ 38 Σ.Κ Θεζζαινλίθε E- mail: α) ΓΡΑΦΔΗΟ Α ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ β) ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ γ) ΓΡΑΦΔΗΟ Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 4) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ Ε ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΑΣΡΑ (έδρα: Νοκός Αταϊας) Αθηή Γπκαίσλ ΠΑΣΡΑ E- mail: α) ΓΡΑΦΔΗΟ Α ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ β) ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ γ) ΓΡΑΦΔΗΟ Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

14 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 5) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ Ζ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ Καξατζθάθε 2 Σ.Κ Γαιάηζη E- mail: α) ΓΡΑΦΔΗΟ Α ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ β) ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ γ) ΓΡΑΦΔΗΟ Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail: 6) TMHMA Θ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΑΠΑΣΖ ΣΟΝ Φ.Π.Α E- mail: 7) TMHMA Η ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail:

15 2.- ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ α) Γεληθή Γηεύζσλζε Ζιεθηροληθής Γηαθσβέρλεζες Αλζρώπηλοσ Γσλακηθού ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ -ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ mofadm.gr mofadm.gr ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ oο Καξ. εξβίαο Γ/NH ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ -ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Καξ. εξβίαο 10 α)tmζμα A - ΜΖΣΡΩΟΤ, ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ β) TMHMA B - ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΓΚΩΝ E- mail: νο 5 νο 2 νο

16 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ γ) TMHMA Γ - ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ E- mail: νο Καξ. εξβίαο 10 δ) TMHMA Γ - ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΔΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ε) TMHMA Δ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ E- mail: ζη) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ νο Γ/NH ΟΡΓΑΝΩΖ νο 409 Λεσράξνπο 2 α) TMΖΜΑ A ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ β) TMHMA B - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ E- mail:

17 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ γ) TMHMA Γ - ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ E- mail: δ) TMHMA Γ - ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ , Λεσράξνπο Γ/NH ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Γ.Γ.Γ.Δ. α) TMHMA Α - ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ- ΑΚΗΝΖΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΟΛΟΓΗΟΤ E- mail: β) TMHMA B - ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Φ.Π.Α.- ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ-ΔΟΓΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ E- mail: δ) TMHMA Γ - ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail: ε) TMHMA Δ - ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΣΤΠΩΝ E- mail: ε) TMHMA Σ - ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Υαλδξή 1 Θεζζαινλίθεο Σ.Κ ΑΘΖΝΑ Σ.Κ ΜΟΥΑΣΟ

18 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 4.- Γ/NH ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ os B.1.1 Υαλδξή 1 Θεζζαινλίθεο Σ.Κ ΑΘΖΝΑ Σ.Θ.1075 Σ.Κ ΜΟΥΑΣΟ α) TMHMA Α - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ os Γ.4.Α β) TMHMA B - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΑΛΛΑΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ os Β γ) TMHMA Γ - ΓΔΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ ΚΑΗ ΓΗΔΠΑΦΩΝ ΜΔ ΦΟΡΔΗ - ΤΠΖΡΔΗΔ os Γ.4.1 δ) TMHMA Γ - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΜΖΥΑΝΩΝ νο Β.7.1 ε) TMHMA Δ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ νο

19 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 5.- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 νο Καξ. εξβίαο 10 α) ΓΡΑΦΔΗΟ Α -ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Αλαπιερώηρηα Προϊζηακέλε Α.Σ.Γ β) ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πξσηόθνιιν Δκπηζηεπηηθό Πξσηόθνιιν Απνζηνιή Δγθύθιηνη Αξρείν Δθηππώζεηο Μεηαθξαζηηθό Σεισλείσλ νο 1 νο 1 νο 2 νο Καξ. εξβίαο 8 Καξ. εξβίαο 10 Ηαηξείν νο Oδεγνί Ηζνγ. Θπξσξείν θηηξίνπ Κ. εξβίαο 10 Θπξσξείν θηηξίνπ Παλεπηζηεκίνπ 20 Σειεθσληθό Κέληξν Ζιεθηξνιόγνη Κνισλνύ 2, AΘHNA Καζαξίζηξηεο

20 β) Γεληθή Γηεύζσλζε Φοροιογηθής Γηοίθεζες ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ - ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ ΑΤΣΟΣΔΛΔ TMHMA ΑΝΑΛΤΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Α. Γηεσζύλζεης ηες Κεληρηθής Τπερεζίας 4 νο 403 Καξ.εξβίαο Γ/NH ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ α) TMHMA Α - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Γ.Ο.Τ. ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΩΝ Γ.Ο.Τ. E- mail: β) TMHMA B - ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΥΡΖΣΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ νο Πξώελ ΔΤΤΟ Αηζ. 67 Υαλδξή 1 Θεζ/λίθεο ΜΟΥΑΣΟ 3 νο Γ νο Γ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΥΡΖΣΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ E- mail: δ) TMHMA Γ - ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ E- mail: ε) TMΖΜΑ Δ - ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ E- mail: νο Πξώελ ΔΤΤΟ Αίζ νο 3 νο Πξώελ ΔΤΤΟ Αίζ. 67 Γ

21 2.- Γ/NH ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ α) TMHMA Α - ΓΡΑΔΩΝ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ νο Α Α.2.2 Υαλδξή 1 Θεζ/ληθεο ΜΟΥΑΣΟ 1νο Α.2.3 β) TMHMA B - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ νο Α.5.2 γ) TMHMA Γ - ΜΔΣΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ νο Α.2.3 δ) TMHMA Γ - ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΔΩΝ νο Α Γ/NH ΔΛΔΓΥΩΝ νο Καξ.εξβίαο 8 α) TMHMA Α - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑΣΑΤΡΩΔΩΝ- ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΡΖΜΑΣΩΝ νο 710 Καξ.εξβίαο 10 E- mail:

22 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ β) TMHMA B - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ νο 103 Καξ.εξβίαο 8 7 νο 715 Καξ.εξβίαο 10 E- mail: δ) TMHMA Γ - ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ E- mail: ε) TMHMA Δ - ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ νο νο 209 Καξ.εξβίαο 8 E- mail: ζη) TMHMA Σ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ Φ.Π.Α νο 504 ίλα ΑΘΖΝΑ E- mail: δ) TMHMA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) ε) TMΖΜΑ Ζ ΜΖΣΡΩΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΖ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ νο νο 713 Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ Καξ.εξβίαο 10 E- mail:

23 4.- Γ/NH ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ α) TMHMA Α - ΔΚΟΤΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ E- mail: Γξαθείν ακνηβαίαο ζπλδξνκήο ζηελ είζπξαμε κε άιια θξάηε θαη εηζπξάμεωλ ππέξ ηξίηωλ Τπάιιεινη β) TMHMA B - ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΖ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΩΝ δ) TMHMA Γ - ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ, ΣΟΥΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΟΓΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΩΝ E- mail: ε) TMHMA Δ - ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ ΟΦΔΗΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ E- mail: νο 601 Παλεπηζηεκίνπ 20 8νο 801 6νο νο 2 νο 7νο νο

24 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 5.- Γ/NH ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ α) TMHMA Α - ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ β) TMHMA B - ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ E- mail: β) TMHMA Γ - ΦΟΡΟΤ ΠΛΟΗΩΝ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ E- mail: έσο Οο Οο Οο Καξ.εξβίαο Οο 6.- Γ/NH ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ α) TMHMA Α - Φ.Π.Α. E- mail: E- mail: β) TMHMA B - ΣΔΛΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ (Σ. Δ.Φ.) E- mail: ίλα ΑΘΖΝΑ γ) TMHMA Γ - ΔΠΗΣΡΟΦΖ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΔ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ E- mail:

25 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 7.- Γ/NH ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Καξ.εξβίαο Οο α) TMHMA Α - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ E- mail: Οο β) TMHMA B - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Οο E- mail: Γ/NH ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Καξ.εξβίαο 8 α) TMHMA Α - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ E- mail: E- mail: 5119 β) TMHMA B - ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ E- mail: E- mail:

26 Β.- Δηδηθές Αποθεληρωκέλες Τπερεζίες 1.-ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΗΠΡΑΞΖ Ππζένπ 70 Νενθιένπο ΑΘΖΝΑ Πξντζηάκελνο/ε , Σκήκα Α (Γηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο) Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη , Σκήκα Β (Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο κεγάισλ νθεηιώλ) Πξντζηάκελνο/ε Τπάιιεινη , έσο 726, Σκήκα Γ (Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ είζπξαμεο νθεηιώλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ νθεηιεηώλ) Πξντζηάκελνο/ε Τπάιιεινη έσο 713, , Σκήκα Γ (Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηώλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ζε νκάδεο νθεηιεηώλ Πξντζηάκελνο/ε Τπάιιεινη έσο 719, , , ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) FAX: , Kεθηζίαο 32, T.K Mαξνύζη , Yπνδηεπζπληήο/-ηξηα Διέγρσλ Α Διέγρνπ Α Διέγρνπ Β Διέγρνπ Γ Διέγρνπ Γ Διέγρνπ Δ Yπνδηεπζπληήο/-ηξηα Διέγρσλ Β Διέγρνπ Σ Διέγρνπ Ε Διέγρνπ Ζ Διέγρνπ Θ Διέγρνπ Η Απηνηειέο Σκήκα Γηθαζηηθνύ θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γξαθείν Βεβαίσζεο θαη Δίζπξαμεο Δζόδσλ Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο Απηνηειέο Σκήκα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ Πξσηόθνιιν Δπηκειεηέο FAX (Προϊζηακέλοσ): , FAX: ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΓΑΛΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) Kεθηζίαο 32, T.K Mαξνύζη Γ/λζεο Γ/ληή -/- Α Yπνδηεύζπλζε Β Τπνδηεύζπλζε Απηνηειέο Σκήκα Διέγρνπ FAX: Σκ. Γηθαζηηθό Ννκηθήο Τπνζηήξημεο (Πξντζη) έσο 357 Α Δπνπηεία

27 Διεγθηέο Β Δπνπηεία Διεγθηέο , , Γ Δπνπηεία Διεγθηέο , Γ Δπνπηεία Διεγθηέο Δ Δπνπηεία Σ Δπνπηεία Διεγθηέο , , Ε Δπνπηεία Διεγθηέο Ζ Δπνπηεία Θ Δπνπηεία Διεγθηέο , Η Δπνπηεία Σει. FAX SYZEFXIS: Γ/λζεο Γ/ληή FAX: Α Yπνδηεύζπλζε Β Yπνδηεύζπλζε Σκήκα Γηθαζηηθό (Πξντζη), , FAX: Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο (Πξντζη), , Πξσηόθνιιν Γξαθείν ΦΜΑΠ Α Δπνπηεία FAX: Διεγθηέο ,404,406 έσο 408 Β Δπνπηεία , 436 έσο 438 Διεγθηέο ,492, 441, 491 Γ Δπνπηεία Διεγθηέο έσο 441, 462, 461,487, FAX: Γ Δπνπηεία Διεγθηέο έσο 430, 433, ,441, 468 έσο FAX: Δ Δπνπηεία Διεγθηέο ,414,493 έσο FAX: Σ Δπνπηεία Διεγθηέο ,462,478,458,428, FAX: Ε Δπνπηεία Διεγθηέο , 476 έσο 477 Ζ Δπνπηεία Διεγθηέο έσο 463, 488,487,460,458,486, FAX: Θ Δπνπηεία Διεγθηέο , FAX: Η Δπνπηεία Διεγθηέο έσο 411,437 έσο 438 ΗA Δπνπηεία Διέγρνπ(Έδξα: Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο) ,131,130,133,132...FAX:

28 4.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ: α) ΑΘΖΝΩΝ (έδρα: Αζήλα) Σαρ. Γ/λζε : ΚΑΡΑΪΚΑΚΖ 2, ΓΑΛΑΣΗ ΦΑΞ: Σειέθσλα: , () Δ-mail: β) ΠΔΗΡΑΗΩ (έδρα: Πεηραηάς) Σαρ. Γ/λζε : ΝΟΣΑΡΑ (5νο νξ.), ΠΔΗΡΑΗΑ ΦΑΞ: Σειέθσλα: , (Πξντζηάκελνο) , , () Δ-mail: γ) ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (έδρα: Θεζζαιολίθε) Σαρ. Γ/λζε : ΒΑ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 38, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΑΞ : , Σειέθσλα: , (Πξντζηάκελνο) , , , , (Τπάιιεινη) Δ-mail: δ) ΠΑΣΡΩΝ(έδρα: Πάηρα) Σαρ. Γ/λζε : ΑΚΣΖ ΓΤΜΑΗΩΝ 18, ΠΑΣΡΑ ΦΑΞ : Σειέθσλα: , (Πξντζηακέλε) , (Τπάιιεινη), () Δ-mail: Γ.- Περηθερεηαθές Τπερεζίες: Γ.Ο.Τ. Βιέπε Καηαιόγνπο Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο ο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Γ.Ο.Τ., Σεισλείσλ, Υεκηθώλ) θαη ηειεθώλσλ θαη δηεπζύλζεσλ Ζιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (ΤΕΔΤΞΗ-Γ.Ο.Τ.-ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ)

29 γ) Γεληθή Γηεύζσλζε Σειωλείωλ θαη Δηδηθώλ Φόρωλ Καηαλάιωζες (Δ.Φ.Κ.) ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ Α.- Γηεσζύλζεης ηες Κεληρηθής Τπερεζίας νο 514 Καξ.εξβίαο Γ/NH ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ α) TMHMA Α - ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΓΑΜΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ E- mail: β) TMHMA B - ΠΡΟΣΗΜΖΗΑΚΩΝ ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΩΓΖ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ E- mail: E- mail: δ) TMHMA Γ - ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ E- mail νο νο Κεθηζίαο ΑΘΖΝΑ νο νο

30 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 2.- Γ/NH ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ α) TMHMA Α - ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΚΑΗ ΑΠΛΟΤΣΔΤΔΩΝ νο Κεθηζίαο ΑΘΖΝΑ β) TMHMA B - ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΔΣΑΚΟΜΗΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ γ) TMHMA Γ - ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΩΝ, ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΚΑΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΩΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΩΝ δ) TMHMA Γ - ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΟΦΔΗΛΖ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

31 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 3.- Γ/NH ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ νο Τςειάληνπ 15 α) TMHMA Α - ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ ΛΑΘΡΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ νο E- mail: E- mail: β) TMHMA B - ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗ ΝΑΡΚΩΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΤΠΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ νο INTERPOL ΟΓΝ SIRENE E- mail: E- mail: γ) TMHMA Γ - ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ ΚΑΗ ΣΟΥΔΤΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ νο E- mail: E- mail: δ) TMHMA Γ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ νο E- mail: E- mail:

32 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 4.- Γ/NH ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ (Δ.Φ.Κ.) ΚΑΗ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (Φ.Π.Α.) α) TMHMA Α - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΓΔΝΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ Δ.Φ.Κ. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Κεθηζίαο ΑΘΖΝΑ έσο β) TMHMA B - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΚΑΗ ΚΑΠΝΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ γ) TMHMA Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ έσο δ) TMHMA Γ - Φ.Π.Α. ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ έσο

33 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 5.- Γ/NH ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ α) TMHMA Α - ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ Γ7 4 νο Γ7.1 Υαλδξή 1 Θεζζαινλίθεο ΜΟΥΑΣΟ PORTAL Δζσηεξηθνί Υξήζηεο EORI Φπζηθνί Αλζξώπηλνη Πόξνη Δθπαίδεπζε Σερληθή Τπνζηήξημε E- mail: β) TMHMA B - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΛΔΓΥΟΤ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Γηακεηαθόκηζε Γεισηηθά TARIC E- mail: δ) TMHMA Γ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ (Δ.Φ.Κ.) ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ αα) ΓΡΑΦΔΗΟ (Δ.Φ.Κ.) ββ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ E- mail Γ7.2 Γ7.8,9 Γ

34 Β.- Δηδηθές Αποθεληρωκέλες Τπερεζίες 1.- ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ: 1.1. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (έδρα: Πεηραηάς) Πι. Αγ.Νηθνιάνπ, Σ.Κ.: ΠΔΗΡΑΗΑ Πξντζηάκελνο Σκήκα Γεληθώλ Θεκάησλ , (Σερληθόο Γηαρεηξηζηήο): Γξαθείν Μέζσλ Διέγρνπ (Αθηή Κνλδύιε 32) θαη FAX: Γξαθείν Γηθαζηηθό , , Γξαθείν Ακνηβαίαο πλδξνκήο Δπηηξνπή Δθηεισληζηώλ (Άξζξνπ 18 Ν. 718/76) Σκήκα Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ , Γξαθείν Δλεξγεηηθήο Σειεηνπνίεζεο Σκήκα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ , Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Δμππεξέηεζεο ΠΔΣΑ Πεηξαηά Γξαθείν Γαζκνθνξνινγεηέαο Αμίαο Ορεκάησλ Γξαθείν Γαζκνθνξνινγεηέαο Αμίαο Δκπνξεπκάησλ , , Σκήκα Ηκαηηζκνύ Σεισλεηαθώλ ππαιιήισλ (Αθηή Κνλδύιε 32,185 10, Πεηξαηάο) (Αναστολή λειτοσργίας) , Σκ. Γεληθώλ Αηειεηώλ Γξαθείν Κνηλνηηθήο Γηακεηαθόκηζεο , , Γξαθείν Αλαπεξηθώλ Απηνθηλήησλ Γξαθείν Μεησκέλνπ Γαζκνύ, Πνιπηέθλσλ, Μεηνηθεζηώλ Γξαθείν Γεληθώλ Αηειεηώλ, Δπαξρηαθήο Βηνκεραλίαο (Α.Ν. 89/67 Δ.Υ.) FAX: , ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (έδρα: Θεζζαιολίθε) ηξ. Μπξαληνύλα 3, Σ.Κ.: ΘΔ/ΝΗΚΖ Πξντζηάκελνο ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ FAX: Πξντζηάκελνο Γξαθείν Γηνηθεηηθώλ Θεκάησλ Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Θεκάησλ Γξαθείν Γηθαζηηθό Δπηηξνπή Δθηεισληζηώλ Γξαθείν Μηζζνδνηηθώλ Πξσηόθνιιν Γξαθείν Σερληθήο Γηαρείξηζεο

35 ΣΜΖΜΑ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ FAX: Πξντζηάκελνο Γξαθείν Δηζαγσγώλ-Δμαγσγώλ, Απινπζηεπκέλσλ Γηαδηθαζηώλ, ΔΦΚ Γξαθείν Αδεηώλ Οηθνλνκηθώλ Καζεζηώησλ, εηδηθόο πξννξηζκόο Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε Δπηηξνπήο ΠΔΣΑΘ, Τπεξεκεξηώλ, Γηακεηαθόκηζεο ΣΜΖΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Πξντζηάκελνο-Τπάιιεινη ΣΜΖΜΑ ΓΑΜΟΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ FAX: , Πξντζηάκελνο Γξαθείν Απηνθηλήησλ , Γξαθείν Δκπνξεπκάησλ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΑΣΡΩΝ (έδρα: Πάηρα) 1.4. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΑΒΑΛΑ (έδρα: Καβάια) 1.5. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΛΟΤ (έδρα: Βόιος) 1.6. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ (έδρα: Ρόδος) 1.7. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ (έδρα: Κέρθσρα) 1.8. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (έδρα: Ζράθιεηο) 1.9. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ (έδρα: Μσηηιήλε) ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΤΡΟΤ (έδρα: Δρκούποιε) ΖΜΔΗΩΖ: Τιρ απμοδιόηηηερ ηων Τελωνειακών Πεπιθεπειών Παηπών, Καβάλαρ, Βόλος, Γωδεκανήζος, Κέπκςπαρ, Ηπακλείος, Λέζβος και Σύπος αζκούν οι Πποϊζηάμενοι ηων Τελωνείων Α ηάξεωρ ηηρ έδπαρ αςηών. 2.- ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ( ΔΛ.Τ.Σ.): 2.1. Δ.Λ.Τ.Σ. ΑΣΣΗΚΖ (έδρα: Αζήλα) Αθηή Κνλδύιε 32, Σ.Κ ΠΔΗΡΑΗΑ Πξντζηάκελνο/ε Πξντζηάκελνο/ε Τπνδηεύζπλζεο Σκήκα Α Γεληθώλ Θεκάησλ... (Πξντζη) , FAX: Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Θεκάησλ Σκήκα Β Αμηνιόγεζεο Γ/ζηώλ, Δθ ησλ Πξνηέξσλ Διέγρσλ θαη Λνγηζηηθώλ Διέγρσλ Σεισλεηαθώλ Δηζπξάμεσλ Σκήκα Δ Διέγρνπ θαη Πξνζθνκκάησλ... Κιηκάθην Διιεληθνύ FAX: Σκήκα Ε Αλάιπζεο Κηλδύλνπ...(Πξντζη) Σει. SYZEFXIS: Πξντζηάκελνο/ε Πξντζηάκελνο/ε Τπνδηεύζπλζεο Σκήκα Α Γεληθώλ Θεκάησλ... (Πξντζη) , Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Θεκάησλ , FAX: Σκήκα Β Αμηνιόγεζεο Γ/ζηώλ, Δθ ησλ Πξνηέξσλ Διέγρσλ θαη Λνγηζηηθώλ Διέγρσλ Σεισλεηαθώλ Δηζπξάμεσλ (Πξντζη.), , FAX:

36 Σκήκα Γ Δθ ησλ Τζηέξσλ Διέγρνπ (Πξντζη.), FAX: Σκήκα Γ Δθ ησλ Τζηέξσλ Διέγρνπ (Πξντζη.), FAX: Σκήκα Δ Διέγρνπ θαη Πξνζθνκκάησλ (Πξντζη.), Σκήκα η Ννκηθήο Τπνζηήξημεο (Πξντζη.), Σκήκα Ε Αλάιπζεο Κηλδύλνπ (Πξντζη.), FAX: Σκήκα Ζ Ακνηβαίαο Γηνηθεηηθήο πλδξνκήο (πξντζη.), FAX: Σκήκα Θ Θαιαζζίσλ Διέγρσλ (Πξντζη.) 2.2. Δ.Λ.Τ.Σ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (έδρα: Θεζζαιολίθε) Γξνζηά Θέξκεο, Σ.Κ , Σαρ. Θπξίδα:60093 Σει. SYZEFXIS: Πξντζηάκελνο/ε Σκήκα Α (Γελ. Θεκάησλ Ννκ. Τπ/μεο) έσο 323, Σκήκα Β ( Αλάιπζεο Κηλδύλνπ) έσο 325 Σκήκα Γ (Αμηνιόγεζεο Γηαδηθαζηώλ) έσο 338 Σκήκα Γ (Δθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ) έσο 344 Σκήκα Δ (Δθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ) έσο 332 Ηζόγεην έσο 346 FAX : ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ηαδίνπ 60- Σ.Κ ΑΘΖΝΑ Πξντζηάκελνο , , , Σκήκα Α -Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Γηθαζηηθνύ , (Πξντζη.) Τπάιιεινη: , FAX: Σκήκα Β -Αλαγγειηώλ (Πξντζη.) Τπάιιεινη: FAX: Σκήκα Γ -Απνζεθώλ (Πξντζη.) Τπάιιεινη: , , , , (Πύιε) FAX: Σκήκα Γ -Πσιήζεσλ (Πξντζη.) Τπάιιεινη: , FAX: , Σκήκα Δ -Δκπεηξνγλσκόλσλ (Πξντζη.) Σακείν Πξσηόθνιιν: Γ.- Περηθερεηαθές Τπερεζίες: Σειωλεία Σοπηθά Γραθεία ασηώλ Βιέπε Καηαιόγνπο Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο ο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Γ.Ο.Τ., Σεισλείσλ, Υεκηθώλ) θαη ηειεθώλσλ θαη δηεπζύλζεσλ Ζιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (ΤΕΔΤΞΗ-Γ.Ο.Τ.-ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ)

37 ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ δ) Γεληθή Γηεύζσλζε Γεληθού Υεκείοσ ηοσ Κράηοσς (Γ.Υ.Κ.) ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ νο Αλ. Σζόρα AΘHNA Α.- Γηεσζύλζεης ηες Κεληρηθής Τπερεζίας 1.- Γ/NH ΑΛΚΟΟΛΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ gcsl.gr α) TMHMA Α - ΑΛΚΟΟΛΖ ΚΑΗ ΠΟΣΩΝ ΜΔ ΑΛΚΟΟΛΖ νο νο 24 Αλ. Σζόρα AΘHNA E- mail: gcsl.gr β) TMHMA B - ΣΡΟΦΗΜΩΝ, ΝΔΡΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ νο E- mail: gcsl.gr 2.- Γ/NH ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ νο 23 Αλ. Σζόρα AΘHNA 155 Ηζόγεην 23 gcsl.gr α) TMHMA Α - ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ νο E- mail: gcsl.gr

38 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ β) TMHMA B - ΥΖΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ νο 18 Αλ. Σζόρα AΘHNA νο 3 νο 3 νο E- mail: gcsl.gr E- mail: gcsl.gr 3.- Γ/NH ΥΔΓΗΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΓΑΜΟΛΟΓΗΟΤ gcsl.gr α) TMHMA Α - ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ νο 1 νο νο Αλ. Σζόρα AΘHNA E- mail: gcsl.gr β) TMHMA B - ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ νο 7 E- mail: gcsl.gr γ) TMHMA Γ - ΥΖΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΓΑΜΟΛΟΓΗΟΤ νο E- mail: gcsl.gr Β.- Περηθερεηαθές Τπερεζίες: Περηθερεηαθές Υεκηθές Τπερεζίες Βιέπε Καηάινγν Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο ο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Γ.Ο.Τ., Σεισλείσλ, Υεκηθώλ)

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ - ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος».

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο 30η Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : 18346 Μνζράην Σειέθσλν : 210 4802251, 4802253 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Δ Λ Ο Γ Ι Σ Ι Κ Δ & Τ Μ Β Ο Τ Λ Δ Τ Σ Ι Κ Δ Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ επέηεπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ Αζήλα 21/02/2012 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αξηζ.Πξση. 230/20798 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13/8/2012 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξ. Πξση: 36035 /ΓΔΚΟ 1350 Γ/ΝΗ ΓΔΚΟ Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ Αζήλα, 12 Μαξηίνπ - 2009 Αξηζ. Πξση. 1764 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ &ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΥΔΓΗΩΝ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι

Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, Οι ομόρρυθμες και οι Υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992,

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ:

ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΔΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΓΗΔΘΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ «Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣHΖ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ» ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ: 24-25 Οθησβξίνπ 2012 Σόπνο δηεμαγσγήο: Ξελνδνρείν, DIVANI CARAVEL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988).

1. Σιρ διαηάξειρ ηυν παπαγπάθυν 1, 2 και 4 ηος άπθπος 4 ηος ν.1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α /5.10.1988). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑ Γ Β) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΛΔΓ ΣΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα