- ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο - ΣΖΛΔΦΩΝΩΝ, ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ SYZEFXIS ΚΑΗ ΦΑΞ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ - ΓΗΔΤΘΤΝΔΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ- ΔΗΓΗΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ) ΑΘΖΝΑ, ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2015

2 Δ Τ Ρ Δ Σ Ζ Ρ Η Ο ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ: 1.- ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΔΛ. α) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ/λζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο Γ/λζε Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ (Γ.Ο..) Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ β) ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Γ/λζε Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ Τ.Δ.Γ.Γ.Δ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ: α) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Πξντζηάκελνο/ε Γεληθήο Γ/λζεο Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Γ/λζε Οξγάλσζεο Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ Απηνηειέο Σκήκα Γηνίθεζεο β) ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Πξντζηάκελνο/ε Γεληθήο Γ/λζεο Απηνηειέο Σκήκα Αλάιπζεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο...19 Α.- Γηεπζύλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ Γ/λζε Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο Γ/λζε Διέγρσλ Γ/λζε Δηζπξάμεσλ Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο Γ/λζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνύ πληνληζκνύ Β.- Δηδηθέο Απνθεληξωκέλεο Τπεξεζίεο Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ) Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π) Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο Γ.- Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) γ) ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ (Δ.Φ.Κ.) Πξντζηάκελνο/ε Γεληθήο Γ/λζεο Α.- Γηεπζύλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ/λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάησλ θαη Σεισλεηαθώλ Οηθνλνκηθώλ Καζεζηώησλ Γ/λζε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθώλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ Γ/λζε Δηδηθώλ Φόξσλ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαη Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.).. 31 Γ/λζε Ζιεθηξνληθνύ Σεισλείνπ

3 Β.- Δηδηθέο Απνθεληξωκέλεο Τπεξεζίεο Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο Σεισλείσλ (Δ.Λ.Τ.Σ.) Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ Γ.- Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σεισλεία θαη Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία δ) ΓΔΝΗΚΟΤ ΥΖΜΔΗΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (Γ.Υ.Κ.) Πξντζηάκελνο/ε Γεληθήο Γ/λζεο Α.- Γηεπζύλζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ/λζε Αιθνόιεο θαη Σξνθίκσλ Γ/λζε Δλεξγεηαθώλ, Βηνκεραληθώλ θαη Υεκηθώλ Πξντόλησλ Γ/λζε ρεδηαζκνύ, Τπνζηήξημεο Δξγαζηεξίσλ θαη Υεκηθνηερληθήο Γαζκνινγίνπ Β.- Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Πεξηθεξεηαθέο Υεκηθέο Τπεξεζίεο

4 1.- ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ α) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 1.- Γ/NH ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ α) TMΖΜΑ A - ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΟΓΟΖ β) TMHMA B -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΔΟΓΩΝ os Δξκνύ ΑΘΖΝΑ os os γ) TMHMA Γ -ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΔΡΓΩΝ δ) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ E- mail: έσο os os 2.- Γ/NH ΓΗΔΘΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΥΔΔΩΝ (Γ.Ο..) α) TMΖΜΑ A - ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ mofadm.gr νο 101 Καξ.εξβίαο 8, 1 νο - 3 -

5 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ β) TMHMA B -ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ νο Καξ.εξβίαο 8, E- mail: γ) TMHMA Γ - ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ νο E- mail: 3.- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Καξ.εξβίαο 10, 4.- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ Τπάιιεινη Καξ.εξβίαο 10, - 4 -

6 β) ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ SYZEFXIS Τ 1.- Γ/NH ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ νο Αξηζηνγείηνλνο 19 Γξππάξε Σ.Κ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Α. ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΞΖ ) TMHMA Α1 -ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ E- mail: 2) TMHMA Α2 -ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ E- mail: 3) TMHMA Α3 -ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ E- mail: 4) TMHMA Α4- ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ E- mail: 5) TMHMA Α5- ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 6) TMHMA Α6- ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ Β.- ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ : TMHMA Β1 - ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail: TMHMA Β2 - ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail:

7 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ SYZEFXIS Τ Γ. - ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΣΖ Γ/ΝΖ: ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Τπνζηήξημε ησλ Γ.Ο.Τ. ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ Σερληθόο Γηαρεηξηζηήο ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ, ΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γξαθεία Δπαλεμέηαζεο Ννκηθήο Τπνζηήξημεο έσο , έσο έσο , Αξηζηνγείηνλνο 19 Γξππάξε Σ.Κ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Δγλαηίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δγλαηίαο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2.- Γ/NH ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Α.- ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΣΖ Γ/ΝΖ: 1) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΑΓΗΚΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΩΝ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΩΝ (*) Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο E- mail: , , 886,849, 885,892, 840, νο 8 νο 7 νο 6 νο 5 νο Δκκ. Μπελάθε Νηθεηαξά ΑΘΖΝΑ - 6 -

8 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 2) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Β ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ , νο Δκκ. Μπελάθε Νηθεηαξά ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο E- mail: 3) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Γ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Τπάιιεινη - ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΩΝ (είλαη αξκόδην γηα ηελ ππνδνρή θαηαγγειηώλ, πιεξνθνξηώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εκπινθή ππαιιήισλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ζε πνηληθά αδηθήκαηα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα θαη ελ γέλεη ζε κε λόκηκε ζπκπεξηθνξά ηνπο) E- mail: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ , 867,811, , 807,872, 875, νο 6 νο 5 νο 8 νο 8 νο 5 νο 8 νο Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο E- mail: 4) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ Γ/ΝΖ E- mail: , νο

9 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ Β.- ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ (έδρα: Περηθερεηαθή Δλόηεηα Θεζζαιολίθες) Νηθ. Οσραλού 15, Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σει.: , Fax.: , ) ΣΜΖΜΑ Γ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΑΓΗΚΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΩΝ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΩΝ (**) Νηθ. Οπξαλνύ 15 Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο ) ΣΜΖΜΑ Δ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο 3) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ (*) ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΑΓΗΚΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΩΝ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΩΝ (ΠΟΤ ΔΓΡΔΤΟΤΝ ΔΚΣΟ ΣΖ ΔΓΡΑ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ): α) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (έδρα Σρίποιε) Πιαη. Kνινθνηξώλε 22, T.K.: TPIΠOΛH Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Δπηζεσξεηέο FAX: Σει. SYZEFXIS: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Δπηζεσξεηέο , , β) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (έδρα Πάηρα) Αθηή Γπκαίωλ 26, T.K.: ΠATPA Τπεύζπλνο Γξαθείνπ

10 Σει. SYZEFXIS: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Δπηζεσξεηέο , , , FAX: , (Τπεύζπλνο Γξαθείνπ) γ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (έδρα Μσηηιήλε) Bνπξλάδωλ 2, T.K.: MYTIΛHNH Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο , Λνηπά ηειέθσλα έσο 204, έσο 201 FAX: δ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΚΡΖΣΖ (έδρα Ζράθιεηο) Iδνκελέωο 28, T.K.: HPAKΛEIO Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Δπηζεσξεηήο Σει. Κέληξν έσο 901 FAX: (**) ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ ΣΟ ΣΜΖΜΑ Γ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΑΓΗΚΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΩΝ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΩΝ (ΠΟΤ ΔΓΡΔΤΟΤΝ ΔΚΣΟ ΣΖ ΔΓΡΑ ΣΖ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ): α) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ (έδρα Κοκοηελή) Μεξ. εξξώλ 46, Σ.Κ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Τπεύζπλνο Γξαθείνπ: Σει. SYZEFXIS: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Δπηζεσξεηήο Λνηπά ηειέθσλα (δπηκειεηήο), FAX: β) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΖΠΔΗΡΟΤ (έδρα Ηωάλληλα) Ν. Εέξβα 28-30, T.K.: IΩANNINA Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο έσο 543,68516 Σει. Κέληξν FAX: (Τπεύζπλνπ Γξαθείνπ), () γ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΘΔΑΛΗΑ (έδρα Λάρηζα) Aιεμ. Παλαγνύιε 66, T.K.: ΛAPIA Σ.Θ.: 1261, ΣΚ.:41110, ΛΑΡΗΑ Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Σει. SYZEFXIS: Τπεύζπλνο Γξαθείνπ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο , Τπάιιεινη , , FAX:

11 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 3.- Γ/NH ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ E- mail α) ΣΜΖΜΑ Α - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο νο 610 Δκκ. Μπελάθε Νηθεηαξά ΑΘΖΝΑ νο 4 νο 6 νο 604 E- β) ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΟΠΟΗΖΖ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο νο 4 νο 6 νο 607 αα) ΓΡΑΦΔΗΟ Α -ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ββ) ΓΡΑΦΔΗΟ Β - ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ E- γ) TMHMA Γ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο νο 4 νο 6 νο 609 αα) ΓΡΑΦΔΗΟ Α -ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΔΚΘΔΔΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ββ) ΓΡΑΦΔΗΟ Β - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΒΔΛΣΗΩΣΗΚΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ E- mail: δ) TMHMA Γ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (έδρα: Περηθερεηαθή Δλόηεηα Θεζζαιολίθες) Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο Νηθ. Οπξαλνύ 15 Σ.Κ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ E- αα) ΓΡΑΦΔΗΟ Α -ΤΛΟΠΟΗΖΖ ββ) ΓΡΑΦΔΗΟ Β - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ε) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ νο 611 Δκκ. Μπελάθε Νηθεηαξά ΑΘΖΝΑ E- mail : νο

12 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 4.- ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ (Τ.Δ.Γ.Γ..Δ.) Καξατζθάθε 2 Σ.Κ Γαιάηζη E- mail: Α.- ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΣΖ Γ/ΝΖ: 1) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Α ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΟΓΟΖ E- mail: 2) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Β ΤΛΛΟΓΖ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ E- mail: ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΩΝ (Δίλαη αξκόδην γηα ηελ απνδνρή θαηαγγειηώλ, πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά ζέκαηα θαη ελ γέλεη κε ηελ απνζηνιή ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) E- mail 3) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail: - ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΑΓΗΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ E- mail: Β. -ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ 1) TMHMA Γ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ E- mail:

13 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 2) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ Δ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΘΖΝΑ E- mail: ΓΡΑΦΔΗΟ Α ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Καξατζθάθε 2 Σ.Κ Γαιάηζη ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ Σ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (έδρα: Νοκός Θεζζαιολίθες) Βαζ. Ζξαθιείνπ 38 Σ.Κ Θεζζαινλίθε E- mail: α) ΓΡΑΦΔΗΟ Α ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ β) ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ γ) ΓΡΑΦΔΗΟ Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 4) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ Ε ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΑΣΡΑ (έδρα: Νοκός Αταϊας) Αθηή Γπκαίσλ ΠΑΣΡΑ E- mail: α) ΓΡΑΦΔΗΟ Α ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ β) ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ γ) ΓΡΑΦΔΗΟ Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

14 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 5) ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ Ζ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ Καξατζθάθε 2 Σ.Κ Γαιάηζη E- mail: α) ΓΡΑΦΔΗΟ Α ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ β) ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ γ) ΓΡΑΦΔΗΟ Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail: 6) TMHMA Θ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΑΠΑΣΖ ΣΟΝ Φ.Π.Α E- mail: 7) TMHMA Η ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail:

15 2.- ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ α) Γεληθή Γηεύζσλζε Ζιεθηροληθής Γηαθσβέρλεζες Αλζρώπηλοσ Γσλακηθού ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ -ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ mofadm.gr mofadm.gr ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ oο Καξ. εξβίαο Γ/NH ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ -ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Καξ. εξβίαο 10 α)tmζμα A - ΜΖΣΡΩΟΤ, ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ β) TMHMA B - ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΓΚΩΝ E- mail: νο 5 νο 2 νο

16 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ γ) TMHMA Γ - ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ E- mail: νο Καξ. εξβίαο 10 δ) TMHMA Γ - ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΔΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ε) TMHMA Δ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ E- mail: ζη) ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ νο Γ/NH ΟΡΓΑΝΩΖ νο 409 Λεσράξνπο 2 α) TMΖΜΑ A ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ β) TMHMA B - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ E- mail:

17 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ γ) TMHMA Γ - ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ E- mail: δ) TMHMA Γ - ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ , Λεσράξνπο Γ/NH ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Γ.Γ.Γ.Δ. α) TMHMA Α - ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ- ΑΚΗΝΖΣΩΝ-ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΟΛΟΓΗΟΤ E- mail: β) TMHMA B - ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Φ.Π.Α.- ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ-ΔΟΓΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ E- mail: δ) TMHMA Γ - ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ E- mail: ε) TMHMA Δ - ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΣΤΠΩΝ E- mail: ε) TMHMA Σ - ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Υαλδξή 1 Θεζζαινλίθεο Σ.Κ ΑΘΖΝΑ Σ.Κ ΜΟΥΑΣΟ

18 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 4.- Γ/NH ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ os B.1.1 Υαλδξή 1 Θεζζαινλίθεο Σ.Κ ΑΘΖΝΑ Σ.Θ.1075 Σ.Κ ΜΟΥΑΣΟ α) TMHMA Α - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ os Γ.4.Α β) TMHMA B - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΑΛΛΑΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ os Β γ) TMHMA Γ - ΓΔΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ ΚΑΗ ΓΗΔΠΑΦΩΝ ΜΔ ΦΟΡΔΗ - ΤΠΖΡΔΗΔ os Γ.4.1 δ) TMHMA Γ - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΜΖΥΑΝΩΝ νο Β.7.1 ε) TMHMA Δ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ νο

19 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 5.- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 νο Καξ. εξβίαο 10 α) ΓΡΑΦΔΗΟ Α -ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Αλαπιερώηρηα Προϊζηακέλε Α.Σ.Γ β) ΓΡΑΦΔΗΟ Β ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πξσηόθνιιν Δκπηζηεπηηθό Πξσηόθνιιν Απνζηνιή Δγθύθιηνη Αξρείν Δθηππώζεηο Μεηαθξαζηηθό Σεισλείσλ νο 1 νο 1 νο 2 νο Καξ. εξβίαο 8 Καξ. εξβίαο 10 Ηαηξείν νο Oδεγνί Ηζνγ. Θπξσξείν θηηξίνπ Κ. εξβίαο 10 Θπξσξείν θηηξίνπ Παλεπηζηεκίνπ 20 Σειεθσληθό Κέληξν Ζιεθηξνιόγνη Κνισλνύ 2, AΘHNA Καζαξίζηξηεο

20 β) Γεληθή Γηεύζσλζε Φοροιογηθής Γηοίθεζες ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ - ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ ΑΤΣΟΣΔΛΔ TMHMA ΑΝΑΛΤΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Α. Γηεσζύλζεης ηες Κεληρηθής Τπερεζίας 4 νο 403 Καξ.εξβίαο Γ/NH ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ α) TMHMA Α - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Γ.Ο.Τ. ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΩΝ Γ.Ο.Τ. E- mail: β) TMHMA B - ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΥΡΖΣΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ νο Πξώελ ΔΤΤΟ Αηζ. 67 Υαλδξή 1 Θεζ/λίθεο ΜΟΥΑΣΟ 3 νο Γ νο Γ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΥΡΖΣΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ E- mail: δ) TMHMA Γ - ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ E- mail: ε) TMΖΜΑ Δ - ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ E- mail: νο Πξώελ ΔΤΤΟ Αίζ νο 3 νο Πξώελ ΔΤΤΟ Αίζ. 67 Γ

21 2.- Γ/NH ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ α) TMHMA Α - ΓΡΑΔΩΝ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ νο Α Α.2.2 Υαλδξή 1 Θεζ/ληθεο ΜΟΥΑΣΟ 1νο Α.2.3 β) TMHMA B - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ νο Α.5.2 γ) TMHMA Γ - ΜΔΣΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ νο Α.2.3 δ) TMHMA Γ - ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΔΩΝ νο Α Γ/NH ΔΛΔΓΥΩΝ νο Καξ.εξβίαο 8 α) TMHMA Α - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑΣΑΤΡΩΔΩΝ- ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤΡΖΜΑΣΩΝ νο 710 Καξ.εξβίαο 10 E- mail:

22 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ β) TMHMA B - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ νο 103 Καξ.εξβίαο 8 7 νο 715 Καξ.εξβίαο 10 E- mail: δ) TMHMA Γ - ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ E- mail: ε) TMHMA Δ - ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ νο νο 209 Καξ.εξβίαο 8 E- mail: ζη) TMHMA Σ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ Φ.Π.Α νο 504 ίλα ΑΘΖΝΑ E- mail: δ) TMHMA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) ε) TMΖΜΑ Ζ ΜΖΣΡΩΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΖ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ νο νο 713 Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ Καξ.εξβίαο 10 E- mail:

23 4.- Γ/NH ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ α) TMHMA Α - ΔΚΟΤΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ E- mail: Γξαθείν ακνηβαίαο ζπλδξνκήο ζηελ είζπξαμε κε άιια θξάηε θαη εηζπξάμεωλ ππέξ ηξίηωλ Τπάιιεινη β) TMHMA B - ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΖ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΩΝ δ) TMHMA Γ - ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ, ΣΟΥΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΟΓΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΩΝ E- mail: ε) TMHMA Δ - ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ ΟΦΔΗΛΔΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ E- mail: νο 601 Παλεπηζηεκίνπ 20 8νο 801 6νο νο 2 νο 7νο νο

24 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 5.- Γ/NH ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ α) TMHMA Α - ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΦΤΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ β) TMHMA B - ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ E- mail: β) TMHMA Γ - ΦΟΡΟΤ ΠΛΟΗΩΝ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ E- mail: έσο Οο Οο Οο Καξ.εξβίαο Οο 6.- Γ/NH ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ α) TMHMA Α - Φ.Π.Α. E- mail: E- mail: β) TMHMA B - ΣΔΛΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ (Σ. Δ.Φ.) E- mail: ίλα ΑΘΖΝΑ γ) TMHMA Γ - ΔΠΗΣΡΟΦΖ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΔ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ E- mail:

25 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 7.- Γ/NH ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Καξ.εξβίαο Οο α) TMHMA Α - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ E- mail: Οο β) TMHMA B - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Οο E- mail: Γ/NH ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Καξ.εξβίαο 8 α) TMHMA Α - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ E- mail: E- mail: 5119 β) TMHMA B - ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ E- mail: E- mail:

26 Β.- Δηδηθές Αποθεληρωκέλες Τπερεζίες 1.-ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΗΠΡΑΞΖ Ππζένπ 70 Νενθιένπο ΑΘΖΝΑ Πξντζηάκελνο/ε , Σκήκα Α (Γηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο) Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη , Σκήκα Β (Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο κεγάισλ νθεηιώλ) Πξντζηάκελνο/ε Τπάιιεινη , έσο 726, Σκήκα Γ (Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ είζπξαμεο νθεηιώλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ νθεηιεηώλ) Πξντζηάκελνο/ε Τπάιιεινη έσο 713, , Σκήκα Γ (Δπηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηώλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ζε νκάδεο νθεηιεηώλ Πξντζηάκελνο/ε Τπάιιεινη έσο 719, , , ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) FAX: , Kεθηζίαο 32, T.K Mαξνύζη , Yπνδηεπζπληήο/-ηξηα Διέγρσλ Α Διέγρνπ Α Διέγρνπ Β Διέγρνπ Γ Διέγρνπ Γ Διέγρνπ Δ Yπνδηεπζπληήο/-ηξηα Διέγρσλ Β Διέγρνπ Σ Διέγρνπ Ε Διέγρνπ Ζ Διέγρνπ Θ Διέγρνπ Η Απηνηειέο Σκήκα Γηθαζηηθνύ θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γξαθείν Βεβαίσζεο θαη Δίζπξαμεο Δζόδσλ Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο Απηνηειέο Σκήκα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ Πξσηόθνιιν Δπηκειεηέο FAX (Προϊζηακέλοσ): , FAX: ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΓΑΛΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) Kεθηζίαο 32, T.K Mαξνύζη Γ/λζεο Γ/ληή -/- Α Yπνδηεύζπλζε Β Τπνδηεύζπλζε Απηνηειέο Σκήκα Διέγρνπ FAX: Σκ. Γηθαζηηθό Ννκηθήο Τπνζηήξημεο (Πξντζη) έσο 357 Α Δπνπηεία

27 Διεγθηέο Β Δπνπηεία Διεγθηέο , , Γ Δπνπηεία Διεγθηέο , Γ Δπνπηεία Διεγθηέο Δ Δπνπηεία Σ Δπνπηεία Διεγθηέο , , Ε Δπνπηεία Διεγθηέο Ζ Δπνπηεία Θ Δπνπηεία Διεγθηέο , Η Δπνπηεία Σει. FAX SYZEFXIS: Γ/λζεο Γ/ληή FAX: Α Yπνδηεύζπλζε Β Yπνδηεύζπλζε Σκήκα Γηθαζηηθό (Πξντζη), , FAX: Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο (Πξντζη), , Πξσηόθνιιν Γξαθείν ΦΜΑΠ Α Δπνπηεία FAX: Διεγθηέο ,404,406 έσο 408 Β Δπνπηεία , 436 έσο 438 Διεγθηέο ,492, 441, 491 Γ Δπνπηεία Διεγθηέο έσο 441, 462, 461,487, FAX: Γ Δπνπηεία Διεγθηέο έσο 430, 433, ,441, 468 έσο FAX: Δ Δπνπηεία Διεγθηέο ,414,493 έσο FAX: Σ Δπνπηεία Διεγθηέο ,462,478,458,428, FAX: Ε Δπνπηεία Διεγθηέο , 476 έσο 477 Ζ Δπνπηεία Διεγθηέο έσο 463, 488,487,460,458,486, FAX: Θ Δπνπηεία Διεγθηέο , FAX: Η Δπνπηεία Διεγθηέο έσο 411,437 έσο 438 ΗA Δπνπηεία Διέγρνπ(Έδξα: Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο) ,131,130,133,132...FAX:

28 4.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ: α) ΑΘΖΝΩΝ (έδρα: Αζήλα) Σαρ. Γ/λζε : ΚΑΡΑΪΚΑΚΖ 2, ΓΑΛΑΣΗ ΦΑΞ: Σειέθσλα: , () Δ-mail: β) ΠΔΗΡΑΗΩ (έδρα: Πεηραηάς) Σαρ. Γ/λζε : ΝΟΣΑΡΑ (5νο νξ.), ΠΔΗΡΑΗΑ ΦΑΞ: Σειέθσλα: , (Πξντζηάκελνο) , , () Δ-mail: γ) ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (έδρα: Θεζζαιολίθε) Σαρ. Γ/λζε : ΒΑ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 38, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΑΞ : , Σειέθσλα: , (Πξντζηάκελνο) , , , , (Τπάιιεινη) Δ-mail: δ) ΠΑΣΡΩΝ(έδρα: Πάηρα) Σαρ. Γ/λζε : ΑΚΣΖ ΓΤΜΑΗΩΝ 18, ΠΑΣΡΑ ΦΑΞ : Σειέθσλα: , (Πξντζηακέλε) , (Τπάιιεινη), () Δ-mail: Γ.- Περηθερεηαθές Τπερεζίες: Γ.Ο.Τ. Βιέπε Καηαιόγνπο Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο ο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Γ.Ο.Τ., Σεισλείσλ, Υεκηθώλ) θαη ηειεθώλσλ θαη δηεπζύλζεσλ Ζιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (ΤΕΔΤΞΗ-Γ.Ο.Τ.-ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ)

29 γ) Γεληθή Γηεύζσλζε Σειωλείωλ θαη Δηδηθώλ Φόρωλ Καηαλάιωζες (Δ.Φ.Κ.) ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ Α.- Γηεσζύλζεης ηες Κεληρηθής Τπερεζίας νο 514 Καξ.εξβίαο Γ/NH ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ α) TMHMA Α - ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΓΑΜΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ E- mail: β) TMHMA B - ΠΡΟΣΗΜΖΗΑΚΩΝ ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΩΓΖ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ E- mail: E- mail: δ) TMHMA Γ - ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΩΝ ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ E- mail νο νο Κεθηζίαο ΑΘΖΝΑ νο νο

30 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 2.- Γ/NH ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ α) TMHMA Α - ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΚΑΗ ΑΠΛΟΤΣΔΤΔΩΝ νο Κεθηζίαο ΑΘΖΝΑ β) TMHMA B - ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΔΣΑΚΟΜΗΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ γ) TMHMA Γ - ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΩΝ, ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΚΑΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΩΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΩΝ δ) TMHMA Γ - ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΟΦΔΗΛΖ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

31 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 3.- Γ/NH ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ νο Τςειάληνπ 15 α) TMHMA Α - ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ ΛΑΘΡΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ νο E- mail: E- mail: β) TMHMA B - ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΔΡΗ ΝΑΡΚΩΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΤΠΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ νο INTERPOL ΟΓΝ SIRENE E- mail: E- mail: γ) TMHMA Γ - ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ ΚΑΗ ΣΟΥΔΤΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ νο E- mail: E- mail: δ) TMHMA Γ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ νο E- mail: E- mail:

32 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 4.- Γ/NH ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ (Δ.Φ.Κ.) ΚΑΗ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (Φ.Π.Α.) α) TMHMA Α - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΓΔΝΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ Δ.Φ.Κ. ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Κεθηζίαο ΑΘΖΝΑ έσο β) TMHMA B - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΚΑΗ ΚΑΠΝΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ γ) TMHMA Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΩΝ έσο δ) TMHMA Γ - Φ.Π.Α. ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ έσο

33 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ 5.- Γ/NH ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ α) TMHMA Α - ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΦΟΡΔΩΝ Γ7 4 νο Γ7.1 Υαλδξή 1 Θεζζαινλίθεο ΜΟΥΑΣΟ PORTAL Δζσηεξηθνί Υξήζηεο EORI Φπζηθνί Αλζξώπηλνη Πόξνη Δθπαίδεπζε Σερληθή Τπνζηήξημε E- mail: β) TMHMA B - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΛΔΓΥΟΤ E- mail: γ) TMHMA Γ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Γηακεηαθόκηζε Γεισηηθά TARIC E- mail: δ) TMHMA Γ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ (Δ.Φ.Κ.) ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ αα) ΓΡΑΦΔΗΟ (Δ.Φ.Κ.) ββ) ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ E- mail Γ7.2 Γ7.8,9 Γ

34 Β.- Δηδηθές Αποθεληρωκέλες Τπερεζίες 1.- ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ: 1.1. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (έδρα: Πεηραηάς) Πι. Αγ.Νηθνιάνπ, Σ.Κ.: ΠΔΗΡΑΗΑ Πξντζηάκελνο Σκήκα Γεληθώλ Θεκάησλ , (Σερληθόο Γηαρεηξηζηήο): Γξαθείν Μέζσλ Διέγρνπ (Αθηή Κνλδύιε 32) θαη FAX: Γξαθείν Γηθαζηηθό , , Γξαθείν Ακνηβαίαο πλδξνκήο Δπηηξνπή Δθηεισληζηώλ (Άξζξνπ 18 Ν. 718/76) Σκήκα Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ , Γξαθείν Δλεξγεηηθήο Σειεηνπνίεζεο Σκήκα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ , Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Δμππεξέηεζεο ΠΔΣΑ Πεηξαηά Γξαθείν Γαζκνθνξνινγεηέαο Αμίαο Ορεκάησλ Γξαθείν Γαζκνθνξνινγεηέαο Αμίαο Δκπνξεπκάησλ , , Σκήκα Ηκαηηζκνύ Σεισλεηαθώλ ππαιιήισλ (Αθηή Κνλδύιε 32,185 10, Πεηξαηάο) (Αναστολή λειτοσργίας) , Σκ. Γεληθώλ Αηειεηώλ Γξαθείν Κνηλνηηθήο Γηακεηαθόκηζεο , , Γξαθείν Αλαπεξηθώλ Απηνθηλήησλ Γξαθείν Μεησκέλνπ Γαζκνύ, Πνιπηέθλσλ, Μεηνηθεζηώλ Γξαθείν Γεληθώλ Αηειεηώλ, Δπαξρηαθήο Βηνκεραλίαο (Α.Ν. 89/67 Δ.Υ.) FAX: , ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (έδρα: Θεζζαιολίθε) ηξ. Μπξαληνύλα 3, Σ.Κ.: ΘΔ/ΝΗΚΖ Πξντζηάκελνο ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ FAX: Πξντζηάκελνο Γξαθείν Γηνηθεηηθώλ Θεκάησλ Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Θεκάησλ Γξαθείν Γηθαζηηθό Δπηηξνπή Δθηεισληζηώλ Γξαθείν Μηζζνδνηηθώλ Πξσηόθνιιν Γξαθείν Σερληθήο Γηαρείξηζεο

35 ΣΜΖΜΑ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΑΜΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ FAX: Πξντζηάκελνο Γξαθείν Δηζαγσγώλ-Δμαγσγώλ, Απινπζηεπκέλσλ Γηαδηθαζηώλ, ΔΦΚ Γξαθείν Αδεηώλ Οηθνλνκηθώλ Καζεζηώησλ, εηδηθόο πξννξηζκόο Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε Δπηηξνπήο ΠΔΣΑΘ, Τπεξεκεξηώλ, Γηακεηαθόκηζεο ΣΜΖΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Πξντζηάκελνο-Τπάιιεινη ΣΜΖΜΑ ΓΑΜΟΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ FAX: , Πξντζηάκελνο Γξαθείν Απηνθηλήησλ , Γξαθείν Δκπνξεπκάησλ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΑΣΡΩΝ (έδρα: Πάηρα) 1.4. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΑΒΑΛΑ (έδρα: Καβάια) 1.5. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΛΟΤ (έδρα: Βόιος) 1.6. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ (έδρα: Ρόδος) 1.7. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ (έδρα: Κέρθσρα) 1.8. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ (έδρα: Ζράθιεηο) 1.9. ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ (έδρα: Μσηηιήλε) ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΤΡΟΤ (έδρα: Δρκούποιε) ΖΜΔΗΩΖ: Τιρ απμοδιόηηηερ ηων Τελωνειακών Πεπιθεπειών Παηπών, Καβάλαρ, Βόλος, Γωδεκανήζος, Κέπκςπαρ, Ηπακλείος, Λέζβος και Σύπος αζκούν οι Πποϊζηάμενοι ηων Τελωνείων Α ηάξεωρ ηηρ έδπαρ αςηών. 2.- ΔΛΔΓΚΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ( ΔΛ.Τ.Σ.): 2.1. Δ.Λ.Τ.Σ. ΑΣΣΗΚΖ (έδρα: Αζήλα) Αθηή Κνλδύιε 32, Σ.Κ ΠΔΗΡΑΗΑ Πξντζηάκελνο/ε Πξντζηάκελνο/ε Τπνδηεύζπλζεο Σκήκα Α Γεληθώλ Θεκάησλ... (Πξντζη) , FAX: Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Θεκάησλ Σκήκα Β Αμηνιόγεζεο Γ/ζηώλ, Δθ ησλ Πξνηέξσλ Διέγρσλ θαη Λνγηζηηθώλ Διέγρσλ Σεισλεηαθώλ Δηζπξάμεσλ Σκήκα Δ Διέγρνπ θαη Πξνζθνκκάησλ... Κιηκάθην Διιεληθνύ FAX: Σκήκα Ε Αλάιπζεο Κηλδύλνπ...(Πξντζη) Σει. SYZEFXIS: Πξντζηάκελνο/ε Πξντζηάκελνο/ε Τπνδηεύζπλζεο Σκήκα Α Γεληθώλ Θεκάησλ... (Πξντζη) , Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Θεκάησλ , FAX: Σκήκα Β Αμηνιόγεζεο Γ/ζηώλ, Δθ ησλ Πξνηέξσλ Διέγρσλ θαη Λνγηζηηθώλ Διέγρσλ Σεισλεηαθώλ Δηζπξάμεσλ (Πξντζη.), , FAX:

36 Σκήκα Γ Δθ ησλ Τζηέξσλ Διέγρνπ (Πξντζη.), FAX: Σκήκα Γ Δθ ησλ Τζηέξσλ Διέγρνπ (Πξντζη.), FAX: Σκήκα Δ Διέγρνπ θαη Πξνζθνκκάησλ (Πξντζη.), Σκήκα η Ννκηθήο Τπνζηήξημεο (Πξντζη.), Σκήκα Ε Αλάιπζεο Κηλδύλνπ (Πξντζη.), FAX: Σκήκα Ζ Ακνηβαίαο Γηνηθεηηθήο πλδξνκήο (πξντζη.), FAX: Σκήκα Θ Θαιαζζίσλ Διέγρσλ (Πξντζη.) 2.2. Δ.Λ.Τ.Σ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (έδρα: Θεζζαιολίθε) Γξνζηά Θέξκεο, Σ.Κ , Σαρ. Θπξίδα:60093 Σει. SYZEFXIS: Πξντζηάκελνο/ε Σκήκα Α (Γελ. Θεκάησλ Ννκ. Τπ/μεο) έσο 323, Σκήκα Β ( Αλάιπζεο Κηλδύλνπ) έσο 325 Σκήκα Γ (Αμηνιόγεζεο Γηαδηθαζηώλ) έσο 338 Σκήκα Γ (Δθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ) έσο 344 Σκήκα Δ (Δθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ) έσο 332 Ηζόγεην έσο 346 FAX : ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ηαδίνπ 60- Σ.Κ ΑΘΖΝΑ Πξντζηάκελνο , , , Σκήκα Α -Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Γηθαζηηθνύ , (Πξντζη.) Τπάιιεινη: , FAX: Σκήκα Β -Αλαγγειηώλ (Πξντζη.) Τπάιιεινη: FAX: Σκήκα Γ -Απνζεθώλ (Πξντζη.) Τπάιιεινη: , , , , (Πύιε) FAX: Σκήκα Γ -Πσιήζεσλ (Πξντζη.) Τπάιιεινη: , FAX: , Σκήκα Δ -Δκπεηξνγλσκόλσλ (Πξντζη.) Σακείν Πξσηόθνιιν: Γ.- Περηθερεηαθές Τπερεζίες: Σειωλεία Σοπηθά Γραθεία ασηώλ Βιέπε Καηαιόγνπο Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο ο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Γ.Ο.Τ., Σεισλείσλ, Υεκηθώλ) θαη ηειεθώλσλ θαη δηεπζύλζεσλ Ζιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (ΤΕΔΤΞΗ-Γ.Ο.Τ.-ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ)

37 ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ/-Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ δ) Γεληθή Γηεύζσλζε Γεληθού Υεκείοσ ηοσ Κράηοσς (Γ.Υ.Κ.) ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ FAX ΟΡΟΦ. ΓΡΑΦ. ΣΑΥ.Γ/ΝΖ ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ νο Αλ. Σζόρα AΘHNA Α.- Γηεσζύλζεης ηες Κεληρηθής Τπερεζίας 1.- Γ/NH ΑΛΚΟΟΛΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ gcsl.gr α) TMHMA Α - ΑΛΚΟΟΛΖ ΚΑΗ ΠΟΣΩΝ ΜΔ ΑΛΚΟΟΛΖ νο νο 24 Αλ. Σζόρα AΘHNA E- mail: gcsl.gr β) TMHMA B - ΣΡΟΦΗΜΩΝ, ΝΔΡΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ νο E- mail: gcsl.gr 2.- Γ/NH ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ νο 23 Αλ. Σζόρα AΘHNA 155 Ηζόγεην 23 gcsl.gr α) TMHMA Α - ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ νο E- mail: gcsl.gr

38 ΜΔΩ Τ ΔΚΣΟ Τ β) TMHMA B - ΥΖΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ νο 18 Αλ. Σζόρα AΘHNA νο 3 νο 3 νο E- mail: gcsl.gr E- mail: gcsl.gr 3.- Γ/NH ΥΔΓΗΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΓΑΜΟΛΟΓΗΟΤ gcsl.gr α) TMHMA Α - ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ νο 1 νο νο Αλ. Σζόρα AΘHNA E- mail: gcsl.gr β) TMHMA B - ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ νο 7 E- mail: gcsl.gr γ) TMHMA Γ - ΥΖΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΓΑΜΟΛΟΓΗΟΤ νο E- mail: gcsl.gr Β.- Περηθερεηαθές Τπερεζίες: Περηθερεηαθές Υεκηθές Τπερεζίες Βιέπε Καηάινγν Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο ο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Γ.Ο.Τ., Σεισλείσλ, Υεκηθώλ)

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΤ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Δ Λ Ο Γ Ι Σ Ι Κ Δ & Τ Μ Β Ο Τ Λ Δ Τ Σ Ι Κ Δ Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ επέηεπμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη Καηάζεζε :... Αρηζκός Πρφηοθόιιοσ :... Σατσδροκηθώς :... Ζκεροκελία :...28-06-2013.. ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1 ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ΚΩΓ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΓΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΖΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΜ. 21258 17,87 32,8 21896

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους πρόσθετους κωδικούς Meursing»

ΘΕΜΑ : «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους πρόσθετους κωδικούς Meursing» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5000974 ΕΞ 2015 Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++)

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΕΞΜΗΝΟ ΜΘΗΜΤ Θ Ε Σ Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΣΔΥΝΟΛΟΗ ΛΟΗΜΗΚΟΤ ΚΗ ΔΦΡΜΟΖ 1 2 3 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΒΔΗ ΔΟΜΔΝΩΝ ΗΗ 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΛΩ ΠΡΟΡΜΜΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) 4 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ - ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57. 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 57 1. Σίηινο καζήκαηνο Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ & Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Βίθπ Παπαληθνιάνπ 3. θνπφο To κάζεκα «Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μεζνγείωλ 14 18 115 27 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Β. Γνγγνιίδεο, Β. Γέξνο Αζήλα, 27.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΥΜΒΟΥΛΟ Αριθ. Πρωτ.: 484 / 29.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΔΜΑ: «Καηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ζπλόιωλ εγγξάθωλ, πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλωλ ηεο Ο.ΣΥ. Α.Δ. (Οδηθέο Σπγθνηλωλίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ.

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ΓΗΛΔΓ) ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Ο.Π.. TAXIS TAXISnet ΣΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Δ. Παξνπζίαζε: οθία ετπερίδοσ Προϊζηαμένη Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Η Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aζήλα 2/2/2011 Αξ.πξση. 1058 /Φ.234.03 Πξνο: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων

Ελευθερία Παγούνη. Περίληψη προσόντων Ελευθερία Παγούνη Σει.: 2310 554968 Fax: 2310 550140 e-mail pagouni@aqs.gr Περίληψη προσόντων 10εηήο ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο (πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη Αλαδηνξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΓΑ: Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Αθήνα, 17 Μαρηίοσ /2014 Αρ. Πρωτ.:Γ2Β 1049051 ΔΞ 2014 Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος».

ΘΔΜΑ : «Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ ή πληποθόπηζη για ηη θοπολογική ενημεπόηηηα θςζικών ή μη θςζικών πποζώπων ηλεκηπονικά μέζω διαδικηύος». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο 30η Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζζαινλίθεο Σαρ. Κσδ. : 18346 Μνζράην Σειέθσλν : 210 4802251, 4802253 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Δ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Δπηζθόπεζε ηεο Δηαηξείαο Η κεγαιύηεξε εηαηξεία επελδύζεσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Ειιάδα ζε αμία ραξηνθπιαθίνπ. Ο κέηνρνο ηεο Εηαηξείαο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Σελίδα 1 από 92 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Γικαίωμα αςηαζθάλιζηρ απολςμένων ηλικίαρ 55 έωρ 64 εηών»

ΘΔΜΑ : «Γικαίωμα αςηαζθάλιζηρ απολςμένων ηλικίαρ 55 έωρ 64 εηών» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ : ΔΗΓΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & : ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΩΝ ΔΠΗΥ/ΔΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

03/1997-06/1997 σολή Ανδπομέδα Θεζ/νίκηρ Σμήμα: Πληποθοπικήρ & Μησανογπαθημένηρ Λογιζηικήρ

03/1997-06/1997 σολή Ανδπομέδα Θεζ/νίκηρ Σμήμα: Πληποθοπικήρ & Μησανογπαθημένηρ Λογιζηικήρ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΗΘΔΣΟ Απάλλαρ ΟΝΟΜΑ Αθανάζιορ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Γημήηπιορ-ηςλιανόρ ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ Δλληνική ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Σπίλοθορ Θεζ/νίκηρ -Σ.Θ.476, Σ.Κ.57500 ΣΖΛΔΦΩΝΟ 6948 884548 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13/8/2012 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξ. Πξση: 36035 /ΓΔΚΟ 1350 Γ/ΝΗ ΓΔΚΟ Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ Με ηην ζσμβολή ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ενωζης ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΘΩΜΑ ΛΑΖΑΡΗ ΤΝΣΟΝΘΣΗ ΕΡΓΟΤ 1ηρ Τ.ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα