Bιογραφικό Σηµείωµα ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. Ανα ληρωτή Καθηγητή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bιογραφικό Σηµείωµα ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. Ανα ληρωτή Καθηγητή"

Transcript

1 Bιογραφικό Σηµείωµα ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Ανα ληρωτή Καθηγητή Τµήµατος Τεχνολόγων Γεω όνων Σχολή Τεχνολογίας Γεω ονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ιατροφής ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµατε ώνυµο : Ιωάννης Πα αδό ουλος Ηµεροµηνία γέννησης: 26 Ιουνίου 1960 Τό ος γέννησης: Φλώρινα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε ε τά αιδιά ιεύθυνση κατοικίας: Βογατσικού 5 ΤΚ Φλώρινα Τηλ: ιεύθυνση εργασίας: ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας Παρ/µα Φλώρινας Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τέρµα Κοντο ούλου ΤΚ Φλώρινα Τηλ. εργασίας: Α οφοίτησα α ό το 1ο Λύκειο Φλώρινας το Το 1979 έτυχα την εισαγωγή µου στη Γεω ονική Σχολή του ΑΠΘ α ό ό ου α οφοίτησα ρώτος στις 25 Ιουνίου του 1984, µε βαθµό Λίαν Καλώς - 8,0. Υ ηρέτησα τη στρατιωτική µου θητεία ως Έφεδρος Αξιωµατικός του Πυροβολικού, α ό τον Οκτώβριο του 1984 έως τον Φεβρουάριο του 1987.Α ο τον Σε τέµβρη του 1986 έως τον Ιούλιο του 1988 εργάσθηκα σαν έκτακτος καθηγητής Eφαρµογών στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Κοζάνης. Τον Οκτώβρη του 1988 έγινα δεκτός µε υ οτροφία στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) για να αρακολουθήσω µετα τυχιακό ρόγραµµα µε τίτλο Protected Crops (Θερµοκη ιακές Καλλιέργειες). Α ό τον Οκτώβρη του 1990 έως τον Ιούνιο του 1992 εργάσθηκα σαν έκτακτος καθηγητής εφαρµογών µε λήρες ωράριο στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Κοζάνης. Εργάστηκα ως Γεω όνος Τοµεάρχης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στην εριοχή Αµυνταίου α ό τον Ιούνιο του 1992 έως το Νοέµβρη του Το Νοέµβρη του 1993 διορίσθηκα ως Καθηγητής Εφαρµογών µε γνωστικό αντικείµενο «Λαχανοκοµία-Ανθοκοµία» στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Κοζάνης. Τον Α ρίλιο του 2003 ξεκίνησα διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Αγροτικής Ανά τυξης του ηµοκρίτειου Πανε ιστηµίου 2

3 Θράκης. ου ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 2007 και τον Ιούλιο του 2008 κρίθηκα στη βαθµίδα του E ίκουρου καθηγητή και α ό τον Ιούλιο του 2013 στη βαθµίδα του Ανα ληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Τεχνολόγων Γεω όνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεω ονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ιατροφής του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, θέση την ο οία κατέχω µέχρι σήµερα. Αναλυτικά οι σ ουδές και η ε αγγελµατική-ερευνητική δραστηριότητά µου, εριλαµβάνουν: 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 2.1. Προ τυχιακές σ ουδές (1984) Πτυχίο του Τµήµατος Γεω ονίας κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής της Γεω ονικής Σχολής του ΑΠΘ. Εισαγωγή το ακαδηµαϊκό έτος και α οφοίτηση τον Ιούνιο του 1984 ρώτος µε βαθµό «Λίαν καλώς 8,0». Κρίθηκα τρείς φορές υ ότροφος (ΙΚΥ) για το δεύτερο 2 ο, 3 ο και 4 ο έτος σ ουδών Μετα τυχιακές σ ουδές : Τον Σε τέµβρη του 1988 µετά α ό ε ιλογή και εξετάσεις έγινα δεκτός ως µετα τυχιακός σ ουδαστής στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων στο αγγλόφωνο Τµήµα «Protected crops option». Ο κύκλος των µετα τυχιακών µαθηµάτων εριλάµβανε: STATISTICS, ADVANCED TOPICS IN PLANT PHYSIOLOGY, WATER MANAGEMENT AND IRRIGATION, SOIL AND MINERAL NUTRITION, PLANT TISSUE CULTURE, GREENHOUSE CONSTRUCTION, CULTIVATION IN GREENHOUSE, CONTROL OF GREENHOUSE ENVIRONMENT, CUT FLOWERS PRODUCTION, POT PLANT CULTIVATION, SOIL-LESS CULTURE, PLANT PROTECTION, HORTICULTURAL MARKETING, POST HARVEST PHYSIOLOGY-HANDLING- STORAGE-TRANSPORTATION. Εκ όνησα ε ίσης συνθετική µελέτη εργασία µε τίτλο «Τhe Use of Growth Retardants in Floriculture. Με την ολοκλήρωση του ρώτου έτους σ ουδών, µου α ονεµήθηκε Specialist postgraduate Diploma in HORTICULTURAL SCIENCE/PROTECTED CROPS. Η µέση βαθµολογία µου ήταν 17,52 (µε άριστα το 20) και µου ε έτρεψε να συνεχίσω για την α όκτηση τίτλου ε ι έδου MASTER. Η µετα τυχιακή µου διατριβή εκ ονήθηκε στο Εργαστήριο Βιολογίας Ο ωροκη ευτικών της Γεω ονικής Σχολής του ΑΠΘ µε ε ο τεύοντα τον καθηγητή κ. Ιωάννη Πορλίγγη και είχε τίτλο: Propagation of Cotoneaster salicifolia floccosa and Cotoneaster frigida by seeds and cuttings (Μελέτη του αγενούς και εγγενούς ολλα λασιασµού σε δύο είδη κυδωνίαστρου) και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του Μου α ονεµήθηκε µετα τυχιακός τίτλος MASTER OF SCIENCE IN HORTICULTURAL SCIENCE ιδακτορική διατριβή (2007): ιδακτορικό δί λωµα του Τµήµατος Αγροτικής Ανά τυξης του ηµοκρίτειου Πανε ιστηµίου Θράκης µε τίτλο 3

4 Μελέτη της αλληλε ίδρασης Γενοτύ ου - Περιβάλλοντος στο κοινό φασόλι (Phaseolus vulgaris L.) µε ε ιλογή και α ογονικό έλεγχο α ουσία ανταγωνισµού ταυτόχρονα σε συνθήκες θερµοκη ίου και υ αίθρου. Μεγάλο µέρος του ειραµατισµού διεξήχθη στο Αγρόκτηµα του ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα ενώ για τις ανάγκες του εκ όνησης της διατριβής έλαβα διετή εκ αιδευτική άδεια α ό τον Οκτώβρη του 2005 έως τον Οκτώβρη του Στις 15 Οκτωβρίου του 2007 υ οστήριξα ε ιτυχώς τη ιατριβή µου και ήρα βαθµό Άριστα Πτυχίο ξένης γλώσσας: First certificate in English (University of Cambridge), Πτυχίο της Σχολής Εκ αιδευτικών Λειτουργών Ε αγγελµατικής και Τεχνικής Εκ αίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) (1992). Η φοίτηση αφορούσε κυρίως µεθόδους διδακτικής και αιδαγωγικά αντικείµενα. 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3.1. Εκτιµητής Ζηµιών στον ΕΛΓΑ κατά το έτος 1987 (25 ηµέρες εργασίας) και κατά το έτος 1990 (66 ηµέρες εργασίας) δηλαδή συνολικά 91 ηµέρες εργασίας Τοµεάρχης ακοκτονίας στο Ταµείο Προστασίας Ελαιο αραγωγής Χαλκιδικής α ό τον Ιούνιο έως τον Σε τέµβριο του Τοµεάρχης Τοµέα Αµυνταίου, της Γεω ονικής Υ ηρεσίας του εργοστασίου Πλατέος Ηµαθίας, της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης α ό τον 29/7/1992 έως 8/11/1993. Στη διάρκεια της θητείας µου οργάνωσα και λειτούργησα το νέο κέντρο Συγκέντρωσης ζαχαροτεύτλων του Τοµέα Αµυνταίου Έκτακτος καθηγητής εφαρµογών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας/Παράρτηµα Φλώρινας - Τµήµα Φυτικής Παραγωγής κατά το εαρινό εξάµηνο και κατά τα ακαδηµαϊκά έτη , , και ίδαξα τα µαθήµατα: Γενική Λαχανοκοµία, Ειδική Λαχανοκοµία, Ανθοκοµία, Αµ ελουργία, Βιοµετρία, Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία εριβάλλοντος Κατά τη διάρκεια της εκ όνησης της ερευνητικής µου εργασίας για την α όκτηση µετα τυχιακού τίτλου MASTER, συµµετείχα-χωρίς αµοιβή-στη διδασκαλία του εργαστηριακού µαθήµατος Βιολογία Ο ωροκη ευτικών ΙΙ στους φοιτητές Γεω ονίας Α.Π.Θ., κατά το εαρινό εξάµηνο

5 3.6 Μόνιµος καθηγητής εφαρµογών ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας/Παράρτηµα Φλώρινας - Τµήµα Φυτικής Παραγωγής α ό τον Νοέµβρη του 1993 µε γνωστικό αντικείµενο «Λαχανοκοµία Ανθοκοµία». Α ό τον Ιούλιο του 2013 Ανα ληρωτής καθηγητής του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεω όνων µέχρι σήµερα. ίδαξα τα µαθήµατα: Γενική Λαχανοκοµία, Ειδική Λαχανοκοµία, Ανθοκοµία, Μικροί καρ οί και λοι ά Ο ωροφόρα, Σ ορο αραγωγή, Γεωργικός Πειραµατισµός. Στο διάστηµα αυτό ε έβλεψα 8 ειραµατικές τυχιακές διατριβές και 41 βιβλιογραφικές τυχιακές διατριβές. Παράλληλα φρόντισα για την οργάνωση και τον εξο λισµό του Εργαστηρίου Λαχανοκοµίας-Ανθοκοµίας και έγραψα σηµειώσεις για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Γενική Λαχανοκοµία, Ειδική Λαχανοκοµία, καθώς και Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανθοκοµίας ου διανέµονταν στους φοιτητές µέχρι την εφαρµογή του ρογράµµατος διανοµής συγγραµµάτων «ΕΥ ΟΞΟΣ». Ε ίσης, υ ήρξα µέλος τριών εκλεκτορικών σωµάτων για την λήρωση θέσεων ή µονιµο οίηση µελών ΕΠ του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής, µέλος ενός εκλεκτορικού σώµατος για την ε ιλογή ή εξέλιξη µιας θέσης ΕΠ του Τµήµατος ΕΠΕΑΠ του Τ.Ε.Ι.. Μακεδονίας και ενός εκλεκτορικού σώµατος για τη µονιµο οίηση µέλους ΕΠ του τµήµατος Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Καλαµάτας. ιοικητική εµ ειρία: α) Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος α ό το 1993 συνεχώς β) Μέλος του Συµβουλίου του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ως Υ εύθυνος Οµάδας Ειδικών Μαθηµάτων για 3 ακαδηµαϊκά έτη ( , , ) γ) Εκ ρόσω ος του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας και Εκ αίδευσης του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας (2011- σήµερα). δ) Μέλος σε ε ιτρο ές Αξιολόγησης Ε ιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής και Ε ιτρο ές Αξιολόγησης υ οψηφίων για κατάταξη στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής 5

6 ε) Μέλος σε ε ιτρο ές Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών Ε ιστηµονικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεω ονίας του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Στ)Μέλος της Κοσµητείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεω ονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ιατροφής του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Εκ αιδευτικά ρογράµµατα: Ως µέλος ε ιτρο ής µελών ΕΠ συµµετείχα στην διαµόρφωση σχετικής ρότασης και υλο οίησης των αρακάτω ρογραµµάτων: α)αποτιμηση ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ-1) ου υλο οιήθηκε α ό 25/1/1999 έως την ολοκλήρωσή του στις 25/9/1999. β) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ του ΕΠΕΑΕΚ-1 α ό το 1996 έως την ολοκλήρωσή του το γ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ του ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ α ό 13/6/2003 έως 31/8/2008. δ) ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ του ΕΣΠΑ α ό 1/5/2010 µε ορίζοντα ολοκλήρωσης ε) Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκ αίδευση και ια Βίου Μάθηση » ως µέλος της τριµελούς ε ιστηµονικής ε ιτρο ής στο έργο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ και στην ράξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α ό µε ορίζοντα ολοκλήρωσης Έκδοση cdrom Πα αδό ουλος Ιωάννης, 1999, Ειδική Λαχανοκοµία Το εν λόγω CDROM εκδόθηκε στα λαίσια του έργου Αναµόρφωση Προγράµµατος Σ ουδών των Τµηµάτων Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισας και Παραρτήµατος Φλώρινας του ΤΕΙ Κοζάνης του ΕΠΕΑΕΚ-1 και χρησιµο οιήθηκε 6

7 ως ηλεκτρονικό σύγγραµµα στη διδασκαλία του σχετικού µαθήµατος µέχρι την έναρξη εφαρµογής του ρογράµµατος διανοµής συγγραµµάτων «ΕΥ ΟΞΟΣ» (στο ΤΕΙ Λάρισας χρησιµο οιείται µέχρι σήµερα ). ιδακτικές σηµειώσεις Οι σηµειώσεις διανέµονταν στους φοιτητές µέχρι την έναρξη του ρογράµµατος διανοµής συγγραµµάτων «ΕΥ ΟΞΟΣ» -Πα αδό ουλος Ιωάννης, 2000, Ειδική Λαχανοκοµία. Σηµειώσεις για τις ανάγκες του µαθήµατος του Στ εξαµήνου σ ουδών «Ειδική Λαχανοκοµία». -Πα αδό ουλος Ιωάννης, 2005, Γενική Λαχανοκοµία. Σηµειώσεις για τις ανάγκες του µαθήµατος του εξαµήνου σ ουδών «Γενική Λαχανοκοµία». -Πα αδό ουλος Ιωάννης, 2008, Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανθοκοµίας. Σηµειώσεις για τις ανάγκες του εργαστηριακού µέρους του µαθήµατος «Ανθοκοµία» ου διδάσκεται στο Ζ Εξάµηνο Σ ουδών. -Πα αδό ουλος Ιωάννης, 1998, Ασφάλεια εργασίας - Προστασία Περιβάλλοντος. Σηµειώσεις για τις ανάγκες του ροαιρετικού µαθήµατος «Ασφάλεια εργασίας - Προστασία Περιβάλλοντος» 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4.1. Μη ανταγωνιστικά ερευνητικά ρογράµµατα Μέλος της Ε ιστηµονικής οµάδας για το ρόγραµµα «ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕΩΝ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ», ου χρηµατοδοτήθηκε α ό την Ε ιτρο ή Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ. Μακεδονίας. Το ρόγραµµα υλο οιήθηκε α ό 22 Μαΐου του 1996 έως 31 εκεµβρίου του 1999 (3 έτη, 7 µήνες και 8 ηµέρες) και α ό αυτό ροέκυψε η δηµοσίευση σε ε ιστηµονικό εριοδικό. 7

8 4.1.2.Συµµετείχα στην ερευνητική οµάδα του ρογράµµατος µε τίτλο: «Έρευνα για τη γεωργική αξιο οίηση των εκτάσεων ου ροήλθαν α ό την εξόρυξη του λιγνίτη στις εριοχές Πτολεµαΐδας και Αµυνταίου» ως υ εύθυνος του 2 ου υ ο ρογράµµατος. Υ ο ρόγραµµα 1: «Αξιολόγηση της ροσαρµοστικότητας ο ωροφόρων δένδρων στα ρος α οκατάσταση εδάφη του Λιγνιτικού Κέντρου υτικής Μακεδονίας». Υ ο ρόγραµµα 2: «Έρευνα για την οικονοµικότητα θερµοκη ιακής καλλιέργειας λαχανοκοµικών και ανθοκοµικών ειδών». Το εν λόγω υ ο ρόγραµµα υλο οιήθηκε α ό το ΚΤΕ υτικής Μακεδονίας και χρηµατοδοτήθηκε α ό τη ΕΗ /Γενική ιεύθυνση Ορυχείων α ό έως και εριλάµβανε υδρο ονική καλλιέργεια λαχανικών (τοµάτα, αγγούρι, µαρούλι, µ ρόκολο, φασολάκι) µε το σύστηµα NFT και καλλιέργεια ανθοκοµικών (γλαστρικά, τριαντάφυλλο) σε αδρανή υ οστρώµατα και αράλληλη αξιο οίηση της δυνατότητας τηλεθέρµανσης. Μέρος των α οτελεσµάτων του ερευνητικού ρογράµµατος ανακοινώθηκαν σε διεθνή ε ιστηµονική ηµερίδα ου οργανώθηκε στην Κοζάνη στα λαίσια του ρογράµµατος Ευρω αϊκής Συνεργασίας για θέµατα εριβάλλοντος ReRegions. (ανακοίνωση ) ενώ α οτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν σε ξενόγλωσσο εριοδικό (εργασία ) Ε ιστηµονικός υ εύθυνος στο Ερευνητικό ρόγραµµα µε τίτλο Ε ιλογή για α όδοση σε συνθήκες έλλειψης ανταγωνισµού και διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της α όδοσης µε τη διάκριση ισοτό ων άνθρακα στο κοινό φασόλι ου χρηµατοδοτήθηκε α ό τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Εκ αίδευσης και Έρευνας του ΤΕΙ. Μακεδονίας. Το εν λόγω ρόγραµµα υλο οιήθηκε α ό έως και α ό τα α οτελέσµατά του ροέκυψε η δηµοσίευση (σε ε ιστηµονικό εριοδικό) Μέλος της ε ιστηµονικής οµάδας του ερευνητικού ρογράµµατος µε τίτλο: «Συγκριτική µελέτη αξιολόγησης το ικών ληθυσµών κοινού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) σε συνθήκες βιολογικής καλλιέργειας στην εριοχή της Πρέσ ας ως ρος αγρονοµικούς και φυσικοχηµικούς χαρακτήρες», το ο οίο εγκρίθηκε και χρηµατοδοτήθηκε µε το υ αριθ. 16/ ρακτικό της ε ιτρο ής Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Εκ αίδευσης και Έρευνας του Τ.Ε.Ι.. Μακεδονίας. Το εν λόγω ρόγραµµα υλο οιήθηκε α ό έως και και α ό τα α οτελέσµατά του ροέκυψαν οι µε αριθ και δηµοσιεύσεις (σε ε ιστηµονικά εριοδικά), και η (σε ρακτικά διεθνούς συνεδρίου). 8

9 4.2. Ανταγωνιστικά ερευνητικά ρογράµµατα Έχουν υλο οιηθεί Συµµετείχα στο ερευνητικό ρόγραµµα «Αρχιµήδης Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας» υ οέργο «Γενετική ταυτο οίηση και βελτίωση ληθυσµού φασολιάς» ου χρηµατοδοτήθηκε α ό το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και υλο οιήθηκε την ερίοδο α ό έως Η συµβολή µου στην υλο οίηση ήταν ουσιαστική και κάλυ τε όλες τις φάσεις υλο οίησης της έρευνας καθώς αυτή εριλάµβανε µέρος της διδακτορικής µου διατριβής. Τα α οτελέσµατα της έρευνας δηµοσιο οιήθηκαν µε τις δηµοσιεύσεις 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8, (σε ε ιστηµονικά εριοδικά), και 7.3.2, 7.4.2, 7.4.3, (σε ρακτικά συνεδρίων). Σε εξέλιξη Μέλος ε ιστηµονικής οµάδας χωρίς αµοιβή, στο έργο µε τίτλο «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ» στο λαίσιο του «ΕΣΠΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» διάρκειας τεσσάρων ετών ( ), µε συνολικό ροϋ ολογισµό ου υλο οιείται α ό το εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών & Φυσιολογίας του Τµήµατος Αγροτικής Ανά τυξης ΠΘ. Αφορά τη διδακτορική διατριβή του κ. Βασιλείου Γρεβενιώτη µέρος των ειραµάτων της ο οίας ραγµατο οιούνται υ ο την ε ίβλεψή µου στο Αγρόκτηµα του ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα. Προέκυψαν οι εργασίες (σε ε ιστηµονικό εριοδικό), και οι και ανακοινώσεις σε ε ιστηµονικά συνέδρια Μέλος της ε ιστηµονικής οµάδας του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής, στο έργο µε τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΙΑ 9

10 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ» στο λαίσιο του «ΕΣΠΑ , ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Πράξη Ι, Συνεργατικά έργα µικρής και µεγάλης εµβέλειας». Το έργο είναι διάρκειας τριών ετών µε έναρξη υλο οίησης την και µε συνολικό ροϋ ολογισµό ( δηµόσια δα άνη). Στο έργο συµµετέχουν τέσσερις φορείς, (1) το εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών & Φυσιολογίας του Τµήµατος Αγροτικής Ανά τυξης ΠΘ ως συντονιστής φορέας, (2) το εργαστήριο Γεωργίας της Σχολής Γεω ονίας του ΑΠΘ, (3) το Τµήµα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ. Μακεδονίας και (4) η ιδιωτική εταιρεία American Genetics µε ιδία συµµετοχή Εξωτερικός συνεργάτης-µε εµ ειρία στη Γενετική Βελτίωση των ψυχανθώντης ερευνητικής οµάδας του έργου µε τίτλο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Α ΡΟΜΥΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΑΚΗΣ» στο λαίσιο του «ΕΣΠΑ, ΘΑΛΗΣ, Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω ρογραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και της ροσέλκυσης ερευνητών υψηλού ε ι έδου α ό το εξωτερικό», διάρκειας τεσσάρων ετών ( ), µε συνολικό ροϋ ολογισµό ου υλο οιείται α ό το εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών & Φυσιολογίας του Τµήµατος Αγροτικής Ανά τυξης ΠΘ. (δεν έχουν υ ογραφεί συµβάσεις) Μέλος της ε ιστηµονικής οµάδας του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής στο έργο µε τίτλο «BIO-GUIDED ISOLATION OF CYTOPROTECTIVE COMPONENTS FROM GREEK AROMATIC PLANTS AND THEIR USE FOR DEVELOPMENT OF NOVEL DAIRY AND WINERY PRODUCTS» στο λαίσιο του ΕΣΠΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, ου υλο οιείται α ό το ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας ((Τµήµατα Τεχνολογίας Αντιρρύ ανσης και Φυτικής Παραγωγής), µε συνεργαζόµενους φορείς την Ιατρική σχολή του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων, Το Φαρµακευτικό του ΑΠΘ και τρεις ιδιωτικές εταιρείες. (δεν έχουν υ ογραφεί συµβάσεις) 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG 10

11 5.1. Ε ιστηµονικός υ εύθυνος του ρογράµµατος «Εφαρµοσµένο αγροµετεωρολογικό σύστηµα για την ροστασία εριβαλλοντικών όρων και βελτιστο οίηση της γεωργίας» «AGROMETEOROLOGY», ου υλο οιείται στα λαίσια της εδαφικής συνεργασίας INTERREG IV «Ελλάδας-Αλβανίας» µε ε ικεφαλής φορέα το Τµήµα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας και συνεργαζόµενο Φορέα την ιεύθυνση Γεωργίας Αργυροκάστρου. Η υλο οίηση του ρογράµµατος άρχισε στις και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του Το αγροµετεωρολογικό δίκτυο στόχο έχει να υ οστηρίξει την καλλιέργεια φασολιού στην εριοχή της Φλώρινας και καλλιέργειες ο ωροκη ευτικών στην εριφέρεια Αργυροκάστρου. 6. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6.1. Μέλος Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε ιτρο ής ιδακτορικού. Μέλος της Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε ιτρο ής για την εκ όνηση της ιδακτορικής ιατριβής του κ. Βασίλειου Γρεβενιώτη µε θέµα «ιερεύνηση υνατότητας Αντικατάστασης Υβριδίων Καλαµ οκιού µε Ελεύθερα Ε ικονιαζόµενες Σειρές» ου εγκρίθηκε µε την 5/ α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Αγροτικής Ανά τυξης του ηµοκρίτειου Πανε ιστηµίου Θράκης Μέλος Ε ιστηµονικών Εταιρειών: Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας της Ε ιστήµης των Ο ωροκη ευτικών α ό το Μέλος της Ελληνικής Ε ιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών α ό το ηµιουργια οικιλίας φασολιού ηµιουργός-µαζί µε τον Καθηγητή του ηµοκρίτειου Πανε ιστηµίου Θράκης Ιωάννη Τοκατλίδη-της οικιλίας κοινού φασολιού (Phaseolus vulgaris L) ου εγγράφηκε ρόσφατα µε την ε ωνυµία «PRESPA» στον εθνικό κατάλογο οικιλιών, µε διατηρητή το ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Η οικιλία δηµιουργήθηκε µε µεθόδους κλασικής βελτίωσης στα λαίσια εξαετούς 11

12 βελτιωτικού ρογράµµατος ου υλο οιήθηκε α ό τη Σχολή Τεχνολογίας Γεω ονίας του ΤΕΙ στη Φλώρινα και στόχο είχε να αξιο οιήσει το ιδιαίτερα αξιόλογο ντό ιο γενετικό υλικό φασολιού της υτικής Μακεδονίας. Η καθαρή σειρά ου τελικά εγγράφηκε ως νέα οικιλία αρχικά ε ιλέχθηκε στα λαίσια εκ όνησης της ιδακτορικής µου διατριβής σε συνθήκες µειωµένου ανταγωνισµού -ταυτόχρονα σε εριβάλλον θερµοκη ίου και υ αίθρου- µε κριτήριο την υψηλή αραγωγικότητα και ροσαρµοστικότητα. Η ταυτόχρονη ε ιλογή και αξιολόγηση σε τελείως διαφορετικές συνθήκες ό ως αυτές αντι ροσω εύονται α ό το θερµοκή ιο και το ύ αιθρο έτυχε την α οµόνωση καθαρής σειράς µε υψηλό αραγωγικό δυναµικό και ταυτόχρονα αντοχή στις κατα ονήσεις των υψηλών θερµοκρασιών του θερµοκη ίου. Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού η οικιλία αξιολογήθηκε τα έτη 2008 και 2009 σε συνθήκες καλλιέργειας στη ζώνη αραγωγής φασολιού στην Πρέσ α µε ολύ καλά α οτελέσµατα. Η οικιλία κατατέθηκε για αξιολόγηση στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών το 2010 και µετά α ό 2 έτη δοκιµών εγκρίθηκε η εγγραφή της στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ενότητα Κη ευτικά και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2355/ τεύχος Β Άλλες δραστηριότητες -Εντάχθηκα στο Μητρώο Εκ αιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστο οίησης οµών Συνεχιζόµενης Ε αγγελµατικής Κατάρτισης στις 26/04/2002 -Στα λαίσια Εκ αιδευτικών Σεµιναρίων του ΕΛΚΕΠΑ (Φλώρινα 1991, 1992 και Κοζάνη 1993) και της ΤΕ Κ Φλώρινας (1992) έδωσα διαλέξεις σχετικές µε θέµατα θερµοκη ιακών καλλιεργειών. -Έδωσα διαλέξεις στα ΚΕΚ Ξυνή και στα ΚΕΚ Ι.Μ.Ο.Α. σε θέµατα Αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, Βιολογικών καλλιεργειών, Εκ αίδευσης νέων αγροτών και Εκ αίδευσης αλιννοστούντων στη γεωργία κατά έτη Εισηγητής σε Σεµινάρια Ε ιµόρφωσης Γεω όνων Καθηγητών Β/θµιας Εκ /σης στο ΠΕΚ Κοζάνης το 2004 και το ΙΑΤΡΙΒΕΣ 7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 12

13 Papadopoulos I., 1989 Τhe Use of Growth Retardants in Floriculture. Η εργασία υ οβλήθηκε στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων στα λαίσια µετα τυχιακού ρογράµµατος για την α όκτηση Specialist post-graduate Diploma in HORTICULTURAL SCIENCE/PROTECTED CROPS Papadopoulos I., Propagation of Cotoneaster salicifolia floccosa and Cotoneaster frigida by seeds and cuttings. Η εργασία υ οβλήθηκε στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων για την α όκτηση τίτλου Master of Science in HORTICULTURAL SCIENCE Πα αδό ουλος, Ι., Μελέτη της αλληλε ίδρασης Γενοτύ ου - Περιβάλλοντος στο κοινό φασόλι µε ε ιλογή και α ογονικό έλεγχο α ουσία ανταγωνισµού ταυτόχρονα σε συνθήκες θερµοκη ίου και υ αίθρου. ιδακτορική διατριβή ου υ οβλήθηκε στο Τµήµα Αγροτικής Ανά τυξης του.π.θ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Tzanakakis M. E., D. Prophetou, g. Vassiliou, and Ι. Paradopoulos. 1983, Inhibition of Larval Growth of Dacus oleae by Topical Application of Streptomycin to Olives, Entomologia Hellenica, 1: Τamoutsidis, E., I. Papadopoulos, I. Tokatlidis, S. Zotis, Th. Mavropoulos Wet sewage sludge effect on soil properties and element content of leaf and root vegetables. (JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 25(9): ) Tokatlidis, I.S., J. Tsialtas, I. Xynias, I. Papadopoulos, Single-plant selection at ultra-low density to improve stability of a bread wheat cultivar. Crop Sci. 46: Papadopoulos, I., I. Tokatlidis, E. Tamoutsidis, M. Koutsika-sotiriou and S. Koutroubas, Crop Yield Potential Estimation under Too Low Density in Dry Bean Genotypes. International Journal of Plant Breeding and Genetics 1(2): Tertivanidis, K., O. Koutita, I.I. Papadopoulos, I.S. Tokatlidis, E.G. Tamoutsidis, V. Pappa-Michailidou, M. Koutsika Sotiriou Genetic diversity in dry bean populations based on random amplified polymorphic DNA markers. BIOTECHNOLOGY, 7: Papadopoulos, I., F. Chatzitheodoridis, C. Papadopoulos, V. Tarelidis and C. Gianneli, Evaluation of Hydroponic Production of Vegetables and 13

14 Ornamental Pot-Plants in a Heated Greenhouse in Western Macedonia, Greece. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 3 (3): Tamoutsidis, E., M. Lazaridou, I. Papadopoulos, T. Spanos, M. Tamoutsidou, P. Mitlianga and G. Vasiliou, The effect of treated urban wastewater on soil properties, plant tissue composition and biomass productivity in berseem clover and corn. J. Food Agric. Environ. vol. 7: Tokatlidis, I.S., I.I. Papadopoulos, D. Baxevanos. O. Koutita GxE effects on single-plant selection at low density for yield and stability in climbing dry bean. CROP SCIENCE, 50: Papathanasiou, F., Papadopoulos I., Vakali, C., Kazoglou, I., and Tamoutsidis, E. (2010). Evaluation of local landraces of common bean (Phaseolus vulgaris l.) under organic agriculture in Greece. Journal of International Research Publication: Ecology and Safety, 5: Tsialtas, J. T., I. Papadopoulos, E. Tamoutsidis, and I. S. Tokatlidis, Relationships of grain carbon isotope discrimination ( ) and ash content with yield and quality in dry bean. Journal of Agricultural Science, 149: Papadopoulos, I., and I. S. Tokatlidis, A novel statistic estimated in the absence of competition to forsee genotype performance at the farming conditions parallels the agronomic concept of stability AJCS 5(7), Papadopoulos I., F. Papathanasiou, C. Vakali, I. Kazoglou, and E. Tamoutsidis, Local landraces of dry beans (Phaseolus vulgaris L.): a valuable resource for organic production in Greece. Acta Horticulturae 933: Papathanasiou F., I. Papadopoulos, I. Tsakiris, and E. Tamoutsidis, Vermicompost as a soil supplement to improve growth, yield and quality of lettuce (Lactuca sativa L.). Journal of Food, Agriculture and Environment 10(2): Greveniotis, V., V.A. Fasoula, I. Papadopoulos, E. Sinapidou, I.S. Tokatlidis, The development of highly-performing open-pollinated maize lines via single-plant selection in the absence of competition. AJCS 6(10): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗ Tokatlidis I.S., I. Xynias, J. Tsialtas, Ι.Papadopoulos. 2004, An effective procedure to maintain a bread wheat Cultivar. In the Proceedings of the 4th International Crop Science Congress, 2004 Brisbane, Australia) Papadopoulos I., I. Tokatlidis and E. Tamoutsidis. 2004, Environmental effects on phenotypic expression are blunted in greenhouse compared to open 14

15 field. In the Proceedings of the 4th International Crop Science Congress, 2004 Brisbane, Australia) Lithourgidis A.S., Dordas C., Lazaridou T., Papadopoulos I Silage Yield and Protein Content of Common Bean Intercropped with Corn in Two Row-Replacements. In the Proceedings of the X Congress of ESA Multifunctional Agriculture - Agriculture as a Resource for Energy and Environmental Preservation, Bologna-Italy September 2008 : Vakali, C., F. Papathanasiou, I. Papadopoulos and E. Tamoutsidis Prelimenary results on a comparative study evaluating landraces of common bean (Phaseolus vulgaris L.) under organic agriculture in a protected area in Greece. 2 nd Scientific Conference within the framework of the 9 th European Summer Academy on Organic Farming, Lednice na Morave, June 24-26, Czech Republic, p ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗ Τοκατλιδης Ι., Ι. Ξυνιας, Ι. Τσιαλτας, Ι. Πα αδο ουλος Αξιο οίηση ενδο- οικιλιακής αραλλακτικότητας στο µαλακό σιτάρι. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Ε ιστηµονικής Εταιρείας Βελτίωσης Φυτών, Νοέµβριος 2004, Αθήνα. σελ Πα αδο ουλος Ι., Ι. Τοκατλιδης, Μ. Κουτσικα-Σωτηριου, Σ. Κουτρουµ ας. 2004, Ε ιλογή των α οδοτικότερων φυτών α ό δύο ληθυσµούς φασολιού στο θερµοκή ιο και το ύ αιθρο. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Ε ιστηµονικής Εταιρείας Βελτίωσης Φυτών, Νοέµβριος 2004, Αθήνα σελ Πα αδο ουλος Ι., Ι. Τοκατλιδης, Μ. Κουτσικα-Σωτηριου, Σ. Κουτρουµ ας, Ε. Ταµουτσιδης, Π. εληγεωργιδης. 2006, Εκτίµηση αραγωγικού δυναµικού διαλογών φασολιών µε αξιολόγηση σε συνθήκες αραιής και υκνής σ οράς. (11 ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ., Νοέµβριος 2006, Ορεστιάδα : Τερτιβανιδης Κ., Ο. Κουτιτα, Ι. Πα αδο ουλος, Ι. Τοκατλιδης, Ε. Ταµουτσιδης, Β. Πα α-μιχαηλιδου, Μ. Κουτσικα-Σωτηριου 2006, Γενετικές σχέσεις ληθυσµών φασολιού µε βάση µοριακούς δείκτες RAPD. Πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ., Νοέµβριος 2006, Ορεστιάδα : Πα αδο ουλος Ι., Ι. Τοκατλιδης, Ε. Ταµουτσιδης, Μ. Κουτσικα-Σωτηριου, Σ. Κουτρουµ ας, Β. Πα α-μιχαηλιδου, 2007, Γενετική Ταυτο οίηση και Βελτίωση Πληθυσµού Φασολιάς. Πρακτικά Ηµερίδας αρουσίασης α οτελεσµάτων υ οέργων του ερευνητικού έργου Αρχιµήδη. Φλώρινα Νοέµβριος 2007: Λιθουργίδης Α., Χ. όρδας, Θ. Λαζαρίδου, Ι. Πα αδό ουλος, ιαειδικός ανταγωνισµός σε µίγµατα αραβοσίτου µε φασόλια. Πρακτικά 12 ου 15

16 Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ε ιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης των φυτών, Νάουσα : Πα αντωνίου Α., Ι. Τσιαλτας, Ι. Πα αδό ουλος, Ν. Καραϊβαζογλου, Ν. Μασλαρης και. Πα ακωστα, Προσαρµοστικότητα οικιλιών ελαιοκράµβης σε τέσσερα µικρο εριβάλλοντα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ., Νοέµβριος 2008, Νάουσα : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ( εριλαµβάνονται στα ρακτικά µόνο ως εριλήψεις) ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Ι. ΤΟΚΑΤΛΙ ΗΣ,2008. Αξιολόγηση σταθερότητας συµ εριφοράς διαλογών φασολιού µε διαφορετικές ροσεγγίσεις.. (12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ., Νοέµβριος 2008, Νάουσα ). Βιβλίο Περιλήψεων σελ.34. Προφορική Ανακοίνωση Πα αδό ουλος Ι. και Ι. Τοκατλίδης, Η εκτίµηση του αραγωγικού δυναµικού α ουσία ανταγωνισµού α οτελεί ροσέγγιση της σταθερότητας µε τη δυναµική έννοια. (13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ., Οκτώβρης 2010, Καλαµάτα ). Βιβλίο Περιλήψεων σελ 13. Προφορική Ανακοίνωση Πα αδό ουλος Ι., Β. Γρεβενιώτης και Ι. Τοκατλίδης, Ε ιλογή για α όδοση και η σχέση της µε τον αριθµό καρ ών και την ρωιµότητα στην ι εριά «Φλωρίνης». (13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ., Οκτώβρης 2010, Καλαµάτα). Βιβλίο Περιλήψεων σελ 71. Γρα τή Ανακοίνωση Greveniotis V., Fasoula V., Papadopoulos I.I., Bebeli P.J. and Tokatlidis I.S Bridging the productivity gap between maize inbreds and hybrids via selection of plants excelling in crop yield genetic potential. (XXIi Congress of EUCARPIA Maize and Shorgum Conference-Resources in Maize and Shorgum Breeding, Opatija-Croatia June 2011) Βιβλίο Περιλήψεων σελ Πα αθανασίου Φ., Πα αδό ουλος Ι., Τσακίρης Ι. και Ταµουτσίδης Ε Ε ίδραση κοµ όστ γαιοσκωλήκων στην αραγωγικότητα και οιότητα µαρουλιού (Lactuca sativa L.). 25 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Ε ιστήµης των Ο ωροκη ευτικών, Λεµεσός, Κύ ρος, 1-4 Νοεµβρίου 2011, Βιβλίο Περιλήψεων σελ Γρα τή Ανακοίνωση Greveniotis, V., V.A. Fasoula, I. Papadopoulos, P. Bebeli, I.S. Tokatlidis, Overcoming yield barriers in maize through two novel selection equations: I. recombination of genes within a hybrid. In 12 th Congress of the European Society for Agronomy Helsinki, Finland, August

17 Πα αδό ουλος Ι. και Ι. Τοκατλίδης Νέα οικιλία φασολιού ανθεκτική στις υψηλές θερµοκρασίες. (14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ., Οκτώβρης 2012, Θεσσαλονίκη ) Γρα τή Ανακοίνωση Πα αδό ουλος Ι., Πα αθανασίου Φ., Βλαχοστέργιος. και Ταµουτσίδης Ε. (2013). Αξιολόγηση οιοτικών χαρακτηριστικών και αραγωγικότητας οικιλιών κοινού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) σε εριβάλλον χαµηλών εισροών για αράλληλη αραγωγή νω ών λοβών και ξηρών σ ερµάτων. Βιβλίο Περιλήψεων 26 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας της Ε ιστήµης των Ο ωροκη ευτικών, Καλαµάτα, Οκτωβρίου 2013, pp Πεκρίδης Γ.Ι., Ε. Ι. Αµανατίδου, Ι. Ι. Πα αδό ουλος, Ε. Ι. Τρικοιλίδου & Γ. Π. Σαµιώτης και. E. Πρίµ α Ανά τυξη µεθοδολογίας µέτρησης και ρόβλεψη εκ οµ ής αερίων του θερµοκη ίου α ό τον ταµιευτήρα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγµάτων και Ταµιευτήρων, Νοέµβρης 2013 Αθήνα Τρικοιλίδου Ε.Ι., Γ. Πεκρίδης, Γ.Π. Σαµιώτης, Ε.Ι. Αµανατίδου, Ι.Ι. Πα αδό ουλος και. Ε. Πρίµ α Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά νερού τροφοδοσίας του ταµιευτήρα ΥΗΕ Ιλαρίωνα και ε ίδραση αυτών στην οιότητα του νερού του ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φραγµάτων και Ταµιευτήρων, Νοέµβρης 2013 Αθήνα Gaintatzi C., Pankou C., Gekas F., Mylonas I., Tzantarmas C., Kargiotidou A., Pehlivanidou E., Ninou E., Papadopoulos I., Tsapournis G., Zouliamis P., Papathanasiou F., Dordas, C. and Tokatlidis I. (2013). Space-planted rather than densely seeded condition predicts better crop yield of genetically homogeneous maize lines. Book of Abstracts of the International Plant Breeding Congress, November 2013, Antalya, Turkey pp Ninou E., Papadopoulos I., Kargiotidou A., Gekas F., Zouliamis E., Sinapidou E., Dordas Ch., and Tokatlidis I. (2013). Ultra-spaced maize inbreds: over-location and water regime GXE interaction. Book of Abstracts of the 2 nd Cereals Biotechnology and Breeding Conference, 5-7 November 2013, Budapest, Hungary pp Ninou E., Mylonas I., Gekas F., Pankou Ch., Lithourgidis A., Papathanasiou F., Petrevska J.K., Papadopoulos I., Zouliamis P., Tsapournis G., Tokatlidis I. and Dordas Ch. (2013). Evaluation of maize inbred lines for tolerance to drought using physiological characteristics.. Book of Abstracts of the 2 nd Cereals Biotechnology and Breeding Conference, 5-7 November 2013, Budapest, Hungary pp Dordas C., Gekas F., Mylonas I., Pankou C., Mylonas I., Ninou E., Lithourgidis A., Sinapidou E., Lithourgidis A., Papathanasiou F., Petrevska J.K., Papadopoulos I., Zouliamis P., Tsaprounis G.and Tokatlidis I. (2014). Evaluation of physiological and agronomic characteristics as breeding tools for drought 17

18 tolerance of maize. Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate Conference, January 2014Lillehammer, Norway pp ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ- ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1. Πα αδό ουλος Ι., 2006, Έρευνα για τη γεωργική αξιο οίηση των εκτάσεων ου ροήλθαν α ό την εξόρυξη του λιγνίτη στην εριοχή Πτολεµαΐδας. (REREGIONS 2 nd THEMATIC WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL ISSUES, Kozani 4 th May 2006) 1 Πα αδό ουλος Ι., Πολλα λασιαστικό υλικό στην καλλιέργεια του φασολιού στην Πρέσ α -Α οτελέσµατα ειραµατισµών την τελευταία ενταετία Προτάσεις. Ε ιστηµονική ηµερίδα στα λαίσια του ρογράµµατος: One Europe More Nature Ιούνιος 2009 Λαιµός Πρέσ ας. 7.7.ΑΡΘΡΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Πα αδό ουλος Ι Πολλα λασιαστικό υλικό κοινού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) στην Πρέσ α. Πελίτι 10: ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φασόλια Πρεσ ών, Καλλιέργεια, Φυτο ροστασία, Γενετική Βελτίωση. Ι. Πα αδό ουλος,. Κωστίτσης. Εκδ. Γεω ονικού Συλλόγου Φλώρινας. Φλώρινα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 7.1. ΙΑΤΡΙΒΕΣ Papadopoulos I., 1989 Τhe Use of Growth Retardants in Floriculture. Η εργασία υ οβλήθηκε στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων στα λαίσια µετα τυχιακού ρογράµµατος για την α όκτηση Specialist post-graduate Diploma in HORTICULTURAL SCIENCE/PROTECTED CROPS. Βιβλιογραφική ανασκό ηση της εφαρµογής ουσιών ανασταλτικών της αύξησης στην εµ ορική Ανθοκοµία. Η εργασία αρουσιάζει τον τρό ο δράσης των ουσιών, το φάσµα δράσης τους, τις µεθόδους εφαρµογής τους στα φυτά και το έδαφος. Εκτενής αναφορά γίνεται στις ειδικές εφαρµογές τους σε σηµαντικό αριθµό καλλω ιστικών φυτών. Παρουσιάζονται ε ίσης οι ροο τικές οι ροβληµατισµοί και οι ροσδοκίες για τη χρήση τους στο µέλλον Papadopoulos I., Propagation of Cotoneaster salicifolia floccosa and Cotoneaster frigida by seeds and cuttings. 18

19 Η εργασία υ οβλήθηκε στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων για την α όκτηση τίτλου MASTER OF SCIENCE IN HORTICULTURAL SCIENCE. H εργασία σκο ό είχε τη µελέτη του ολλα λασιασµού δυο καλλω ιστικών ειδών κυδωνίαστρου. Ο ειραµατισµός διεξήχθη στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Ο ωροκη ευτικών του ΑΠΘ και εριλάµβανε µελέτη των συνθηκών ριζοβολίας µοσχευµάτων των δυο ειδών κυδωνίαστρου και αράλληλα µελέτη του ληθάργου ου αρουσιάζουν τα σ έρµατά τους κατά την φύτρωση. Σκαριφάρισµα µε θειικό οξύ για 20 και 40 λε τά συνετέλεσε στα υψηλότερα οσοστά φύτρωσης σ ερµάτων του C. salicifolia floccosa και C. frigida αντίστοιχα. Ψυχρή στρωµάταση ανέ αφων σ ερµάτων του C. salicifolia floccosa και C. frigida για διάστηµα 3 και 2 µηνών αντίστοιχα υ οκατέστησε το σκαριφάρισµα µε οξύ και ε έτρεψε υψηλά οσοστά φύτρωσης. Η εφαρµογή της GA3 δεν είχε καµία ε ίδραση στα οσοστά φύτρωσης των σ ερµάτων. Θερινά φυλλοφόρα µοσχεύµατα ριζοβόλησαν καλύτερα σε σχέση µε χειµερινά µοσχεύµατα σκληρού ξύλου και για τα δυο είδη. Η βέλτιστη ριζοβολία ε ιτεύχθηκε µε εφαρµογή διαλύµατος ppm IBA σε φυλλοφόρα µοσχεύµατα του C. frigida και 2000 ppm IBA σε µοσχεύµατα του C. salicifolia floccosα. ιάλυµα 100 ppm Paclobutrazol και 5000ppm IBA βελτίωσε σηµαντικά τα οσοστά ριζοβολίας ηµίσκληρων µοσχευµάτων του C. frigida. Φυλλοφόρα µοσχεύµατα του C. salicifolia floccosα ου λήφθηκαν α ό το κατώτερο τµήµα βλαστών στα τέλη του Χειµώνα, ριζοβόλησαν σηµαντικά καλύτερα α ό µοσχεύµατα ου λήφθηκαν α ό το κορυφαίο τµήµα βλαστών. Ο ολλα λασιασµός µε σ έρµατα έτυχε µεγαλύτερα οσοστά ε ιτυχίας σε σχέση µε τον αγενή ολλα λασιασµό ωστόσο τα ριζωµένα µοσχεύµατα αρουσίαζαν εξαιρετική οµοιοµορφία σε σχέση µε την ανοµοιοµορφία των σ οροφύτων Πα αδό ουλος, Ι., Μελέτη της αλληλε ίδρασης Γενοτύ ου - Περιβάλλοντος στο κοινό φασόλι (Phaseolus vulgaris L.) µε ε ιλογή και α ογονικό έλεγχο α ουσία ανταγωνισµού ταυτόχρονα σε συνθήκες θερµοκη ίου και υ αίθρου. ιδακτορική διατριβή ου υ οβλήθηκε στο Τµήµα Αγροτικής Ανά τυξης του.π.θ. Σκο ός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας α οµόνωσης διαλογών κοινού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) µε σταθερότητα συµ εριφοράς, µε ε ιλογή και α ογονικό έλεγχο σε θερµοκή ιο και ύ αιθρο, ως ένα µέσο αντιµετώ ισης της αρνητικής ε ίδρασης ου ασκεί η αλληλε ίδραση γενοτύ ου- εριβάλλοντος στην α οτελεσµατικότητα ε ιλογής. Το γενετικό υλικό α οτέλεσαν δύο το ικοί ληθυσµοί α ό τους ο οίους ε ιλέχθηκαν 19 υψηλοα οδοτικά φυτά σε συνθήκες θερµοκη ίου και υ αίθρου. ο α ογονικός έλεγχος σε συνθήκες µειωµένου ανταγωνισµού ε έτρεψε τον ροσδιορισµό του αραγωγικού δυναµικού (CYP) µετά α ό ανάλυση σε τρία συστατικά (δυναµικό α όδοσης ανά φυτό, αντοχή στις κατα ονήσεις και ικανότητα αξιο οίησης εισροών), έδειξε ότι οι διαλογές Π είχαν δείκτη CYP ου κυµάνθηκε α ό 79 έως 127% σε σύγκριση µε τον ληθυσµό Π, και οι διαλογές Ν είχαν δείκτη CYP ου κυµάνθηκε α ό 88 έως 122% σε σύγκριση µε τον ληθυσµό Ν. 19

20 Α ό την αξιολόγηση σε συνθήκες καλλιέργειας, βρέθηκε ότι η µέση α όδοση των διαλογών Ν ήταν υψηλότερη α ό την αντίστοιχη των διαλογών Π σε τέσσερα εριβάλλοντα αξιολόγησης. Με βάση τη συνδυασµένη ανάλυση αραλλακτικότητας δύο διαλογές Π υ ερείχαν σηµαντικά του αρχικού ληθυσµού κατά 36,4 και 38 %, ενώ τέσσερις διαλογές Ν υ ερείχαν σηµαντικά του αρχικού ληθυσµού κατά 11,5 έως 21%. Βρέθηκε ότι η αλληλε ίδραση γενοτύ ου- εριβάλλοντος ήταν εντονότερη για ορισµένες διαλογές σε σχέση µε άλλες, ενώ µεγάλες α οκλίσεις α ό τη γραµµικότητα έδειξαν αδυναµία της αναλυτικής ροσέγγισης της ευθύγραµµης συµµεταβολής να ερµηνεύσει τις αρατηρούµενες αλληλε ιδράσεις. Οι µη αραµετρικές ροσεγγίσεις της σταθερότητας συµ εριφοράς, αλλά και το αναλυτικό µοντέλο γραφικής α εικόνισης των αλληλε ιδράσεων GGE biplot, συνέ εσαν στην υ όδειξη υψηλοα οδοτικών γενοτύ ων ου χαρακτηρίζονται α ό υψηλή α όδοση και σταθερότητα συµ εριφοράς µε τη δυναµική έννοια του όρου. Α ό τη µελέτη της αλληλε ίδρασης GxE στα έντε εριβάλλοντα αξιολόγησης, όσον αφορά την α όδοση ανά ε ιφάνεια, φαίνεται ότι αυτή ροέκυψε κυρίως α ό διαφορές µεταξύ των δυο ετών αξιολόγησης και όχι µεταξύ των το οθεσιών. Ενδεικτική ήταν η υψηλή θετική συσχέτιση µεταξύ των α οδόσεων των εριβαλλόντων του ιδίου έτους. Γενικά βρέθηκε καλή αντιστοιχία µεταξύ των δεικτών CYP και των αντίστοιχων α οδόσεων σε συνθήκες καλλιέργειας, µε εξαίρεση µια διαλογή Π και µια Ν για τις ο οίες βρέθηκε µη αντιστοιχία. Ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης µεταξύ CYP και α οδόσεων σε συνθήκες καλλιέργειας ήταν r=+0,45 (P<0,02), ου µε εξαίρεση τις δύο αρα άνω διαλογές αυξάνεται σε r=+0,60 (P<0,002). Συνε ώς εκτιµάται ότι το αραγωγικό δυναµικό µ ορεί να ροσδιοριστεί µε ικανο οιητική ροσέγγιση σε συνθήκες µηδενικού ανταγωνισµού. Συµ ερασµατικά, η ταυτόχρονη ε ιλογή σε εριβάλλον µειωµένου ανταγωνισµού στις α οκλίνουσες κλιµατικές συνθήκες θερµοκη ίου και υ αίθρου έτυχε την α οµόνωση γενοτύ ων µε σταθερότητα συµ εριφοράς, αφού βρέθηκαν τρεις διαλογές να υ ερέχουν των αντίστοιχων ληθυσµών σε όλα τα εριβάλλοντα αξιολόγησης τόσο σε συνθήκες αραιής όσο και υκνής σ οράς ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Tzanakakis M. E., D. Prophetou, g. Vassiliou, and Ι. Paradopoulos. 1983, Inhibition of Larval Growth of Dacus oleae by Topical Application of Streptomycin to Olives, Entomologia Hellenica, 1:65-70 Με σκο ό να ροσδιοριστούν οι ελάχιστες συγκεντρώσεις θειικής στρε τόµυκίνης ου α αιτούνται, µε το ική εφαρµογή, για την αρεµ όδιση της ανά τυξης ρονυµφών του Dacus Oleae(Gmelin), έγινε ωοτοκία στο εργαστήριο σε καρ ούς τεσσάρων οικιλιών ελιάς. Λίγες ώρες, 1 ηµέρα και 2 ηµέρες µετά την ωοτοκία σε 24 ο C το οθετήθηκε ε άνω στην ο ή ωοτοκίας µία σταγόνα 5 ή 2 µl διαλύµατος θειικής στρε τοµυκίνης σε νερό. Όταν σταγόνα 5µl εφαρµόστηκε 1-4 ώρες µετά την ωοτοκία, συγκεντρώσεις 0,1, 0,3 ή 1% ήταν εξίσου α οτελεσµατικές 20

21 αρεµ οδίζοντας την ανά τυξη των ρονυµφών στο 85% των καρ ών. 1 ή 2 ηµέρες µετά την ωοτοκία ήταν λιγότερο και καθόλου α οτελεσµατική αντίστοιχα. Η ροσθήκη 0,05% ή 0,5% Agral 90 µιας εξα λωτικής-διαβρεκτικής ουσίας είχε ενεργο οιητικό α οτέλεσµα, ροκαλώντας ουσιαστική και σηµαντική αύξηση της αρεµ όδισης των ρονυµφών Τamoutsidis, E., I. Papadopoulos, I. Tokatlidis, S. Zotis, Th. Mavropoulos Wet sewage sludge effect on soil properties and element content of leaf and root vegetables. (JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 25(9): ). Λάσ η ροερχόµενη α ό το βιολογικό καθαρισµό Πτολεµαϊδας αναµίχθηκε σε εδάφη ροερχόµενα α ό τρεις το οθεσίες της Φλώρινας και σε αναλογίες 1:39, 1:19, 1:9 και 1:4. Στο θερµοκή ιο, σε γλάστρες µε τα εδαφικά µίγµατα καλλιεργήθηκαν Μαρούλι, Αντίδι, Σ ανάκι, Τεύτλα, Καρότα και Ρε άνι. Η εφαρµογή της λάσ ης βελτίωσε το ΡΗ του εδάφους, αύξησε την εριεχόµενη οργανική ουσία και αύξησε τις εδαφικές συγκεντρώσεις σε όλα τα ανόργανα στοιχεία ου µετρήθηκαν. Στα εδώδιµα µέρη των λαχανοκοµικών ειδών αρατηρήθηκε αυξηµένη συγκέντρωση σε Cu και Zn και µειωµένη σε Mn και Fe, µε τις συγκεντρώσεις αυτές να είναι χαµηλότερες α ό τα ε ί εδα τοξικότητας. Τα βαριά µέταλλα Co, Pb κα Cd δεν ανιχνεύτηκαν στους φυτικούς ιστούς. Το συµ έρασµα ήταν ότι η λάσ η βιολογικού καθαρισµού µ ορεί να χρησιµο οιηθεί για γεωργικούς σκο ούς, αλλά η µακρόχρονη χρήση της ίσως ροκαλεί συσσώρευση τοξικών µετάλλων στο έδαφος και τα φυτά, αντικείµενο ου α αιτεί αρα έρα διερεύνηση Tokatlidis, I.S., J. Tsialtas, I. Xynias, I. Papadopoulos, Single-plant selection at ultra-low density to improve stability of a bread wheat cultivar. Crop Sci. 46: Σκο ός της εργασίας ήταν η αξιο οίηση της ενδο- οικιλιακής αραλλακτικότητας για την αναβάθµιση της οικιλίας, εφαρµόζοντας ε ιλογές και α ογονικό έλεγχο για δεύτερη γενεά, ενώ οι καλύτερες ε ιλογές της 1 ης γενεάς ε ι λέον αξιολογήθηκαν σε φάσµα υκνοτήτων. Συγκεκριµένα, εφαρµόστηκε κυψελωτή ε ιλογή στη χαµηλή υκνότητα των 1,2 φυτών/m 2 για δύο συνεχόµενες γενεές. Αρχικά α οκλίνουσα ε ιλογή για α όδοση έδωσε 10 Η και 10 L οικογένειες 1 ης γενεάς. Στη συνέχεια µε ε ιλογή των α οδοτικότερων φυτών µέσα σε έντε α ό τις Η οικογένειες ροέκυψαν 20 οικογένειες 2 ης γενεάς. Ο α ογονικός έλεγχος και των δύο γενεών έγινε σε δύο το οθεσίες τόσο στη χαµηλή όσο και στην τυ ική υκνότητα των 500 φυτών/m 2. Έξι α ό τις οικογένειες της 1 ης γενεάς ε ίσης αξιολογήθηκαν σε τέσσερις υκνότητες (100, 300, 500, 700 φυτά/m 2 ) σε ειράµατα split plots σε δύο το οθεσίες και για δύο χρονιές, µε κύρια τεµάχια τις υκνότητες και υ οτεµάχια τις οικογένειες. Σε σύγκριση µε την αρχική οικιλία, έντε α ό τις 10 Η οικογένειες 1 ης γενεάς, και 15 α ό τις 20 οικογένειες 2 ης γενεάς είχαν σηµαντικά υψηλότερες α οδόσεις ανά φυτό στη χαµηλή υκνότητα (κατά 18-53%), ενώ και η µέση α όδοση τόσο των 10 Η 1 ης όσο και των 20 2 ης γενεάς οικογενειών ήταν σηµαντικά υψηλότερη. ύο α ό τις 10 Η 1 ης και 4 α ό τις 20 21

22 2 ης γενεάς οικογενειών ξε έρασαν σηµαντικά κατά 17-22% την αρχική οικιλία στις συνθήκες της τυ ικής υκνότητας. Στα ειράµατα split plots, έντε α ό τις έξι οικογένειες ξε έρασαν σηµαντικά την αρχική οικιλία όταν η α όδοσή τους εκφράστηκε κατά µέσο όρο στις τέσσερις υκνότητες, ενώ σε κάθε υκνότητα χωριστά η µέση α όδοση των έξι οικογενειών ξε έρασε την αντίστοιχη της αρχικής οικιλίας (σηµαντικά στα 100φυτά/φυτά/m 2 ). Η ε ιλογή µέσα στην οικιλία βελτίωσε κυρίως το δυναµικό α όδοσης ανά φυτό ό ως εκφράζεται σε συνθήκες ολύ χαµηλής υκνότητας, ενώ υ ήρξε ένδειξη ότι βελτιώθηκε και το δυναµικό αραγωγικότητας (µέγιστη α όδοση ανά µονάδα ε ιφάνειας). Ε ι λέον οι οικογένειες βρέθηκε να εξαρτώνται σε µικρότερο βαθµό α ό τον ληθυσµό των φυτών ανά µονάδα ε ιφάνειας, καθοριστική αράµετρος για σταθερότερη συµ εριφορά. Τα α οτελέσµατα έδειξαν ότι ολύ χαµηλές υκνότητες, δηλ. συνθήκες µε τις λιγότερο δυνατές κατα ονήσεις ώστε να ροκύ τει µέγιστη φαινοτυ ική έκφραση και διαφορο οίηση, α οτελούν ίσως τις καταλληλότερες συνθήκες για τη διατήρηση µιας οικιλίας, έτσι ώστε να διατηρείται το ε ί εδο αραγωγικότητας αξιο οιώντας τυχόν υ άρχουσα ή νέοδηµιουργούµενη αραλλακτικότητα Papadopoulos, I., I. Tokatlidis, E. Tamoutsidis, M. Koutsika-sotiriou and S. Koutroubas, Crop Yield Potential Estimation under Too Low Density in Dry Bean Genotypes. International Journal of Plant Breeding and Genetics 1(2): Η εργασία έγινε για τον έµµεσο ροσδιορισµό του αραγωγικού δυναµικού 19 σειρών κοινού φασολιού µε αξιολόγηση α ουσία ανταγωνισµού. Οι σειρές είχαν ροκύψει µε ε ιλογή α ουσία ανταγωνισµού σε δύο το ικούς ληθυσµούς. Ο α ογονικός έλεγχος έγινε στην υκνότητα 1,2 φυτά/τ.µ., σε ειραµατικό R-21 σε συνθήκες θερµοκη ίου και υ αίθρου. Με βάση τη συµ εριφορά των σειρών στα ειράµατα αυτά, το αραγωγικό δυναµικό ροσεγγίστηκε µε βάση τη µέση α όδοση ανά φυτό (δυναµικό α όδοσης ανά φυτό), τον τυ ο οιηµένο µέσο (αντοχή σε κατα ονήσεις) και το τυ ο οιηµένο διαφορικό ε ιλογής ( ροσαρµοστικότητα). Η συµ εριφορά των σειρών για τα τρία αυτά συστατικά του αραγωγικού δυναµικού συγκρίθηκε µε τη µέση συµ εριφορά τους σε τυ ικές συνθήκες καλλιέργειας (2,4 φυτά/τ.µ.) σε τρία ειράµατα (ένα θερµοκη ίου και δύο υ αίθρου). Η έµµεση ροσέγγιση του αραγωγικού δυναµικού α ουσία ανταγωνισµού βρέθηκε να σχετίζεται µε τη συµ εριφορά των σειρών στις τυ ικές συνθήκες. Εξαίρεση υ ήρξε για δύο σειρές, και ως ιθανή αιτία θεωρήθηκε η αλληλε ίδραση γενοτύ ου εριβάλλοντος. Τα α οτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά ότι η αναµενόµενη συµ εριφορά σε συνθήκες καλλιέργειας µ ορεί να ροβλεφθεί ικανο οιητικά όταν οι γενότυ οι αξιολογούνται σε συνθήκες µειωµένης υκνότητας Tertivanidis, K., O. Koutita, I.I. Papadopoulos, I.S. Tokatlidis, E.G. Tamoutsidis, V. Pappa-Michailidou, M. Koutsika Sotiriou Genetic diversity in dry bean populations based on random amplified polymorphic DNA markers. BIOTECHNOLOGY, 7:

23 Με τη χρήση µοριακών δεικτών RAPD (RandomAmplifiedPolymorphicDNA) διερευνήθηκε η γενετική α όκλιση 19 αραδοσιακών ληθυσµών κοινού φασολιού, ροερχόµενων α ό εριοχές της. Μακεδονίας, της Καβάλας και της ρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Συνολικά 11 τυχαίοι εκκινητές ιστο οίησαν 56 ολυµορφικές ζώνες. Οι ληθυσµοί οµαδο οιήθηκαν σε 14 οµάδες µε βάση το συντελεστή Jaccard. Οι µέσες ταξονοµικές α οστάσεις των ληθυσµών υ ολογίστηκαν µε βάση τη συχνότητα των γονιδίων. Οι α οστάσεις αυτές χρησιµο οιήθηκαν για την οµαδο οίηση των ληθυσµών µε τις τεχνικές UPGMA και PCO, ου έδωσαν τέσσερις και 10 οµάδες αντίστοιχα, ενώ βρέθηκε µια αξιοσηµείωτη οµοιότητα στην οµαδο οίηση µε τις δύο τεχνικές. Σύµφωνα µε τις τεχνικές UPGMA και PCO, οι ληθυσµοί οµαδο οιήθηκαν µε βάση τη γεωγραφική τους ροέλευση. Το συµ έρασµα ήταν ότι οι RAPD δείκτες είναι αξιο οιήσιµοι ως εναλλακτικά ή συµ ληρωµατικά εργαλεία στις υφιστάµενες µεθόδους αξιολόγησης και ταξινόµησης γενετικών υλικών φασολιού Papadopoulos, I., F. Chatzitheodoridis, C. Papadopoulos, V. Tarelidis and C. Gianneli, Evaluation of Hydroponic Production of Vegetables and Ornamental Pot-Plants in a Heated Greenhouse in Western Macedonia, Greece. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 3 (3): Στην εργασία µελετήθηκε η δυνατότητα διάδοσης υδρο ονικών καλλιεργειών και αραγωγής λαχανικών και ανθέων εκτός ε οχής στην εριοχή της υτ. Μακεδονίας. Σκο ός ήταν να διερευνηθούν οι ροϋ οθέσεις αραγωγής θερµοκη ιακών ροϊόντων λαχανικών και ανθοκοµικών στα ρος α οκατάσταση εδάφη αξιο οιώντας την τεχνολογία των υδρο ονικών καλλιεργειών και της τηλεθέρµανσης. Για το σκο ό αυτό εφαρµόσθηκε ειραµατικά ένα ρόγραµµα εναλλαγής ανάµεσα σε καλλιέργειες ψυχροα αιτητικές το χειµώνα και θερµοα αιτητικές το καλοκαίρι. Τα φυτά ανα τύχθηκαν στις άριστες για την ανά τυξή τους κλιµατολογικές συνθήκες, µε συνεχή έλεγχο και ρύθµιση της ηµερήσιας και νυχτερινής θερµοκρασίας αέρα, της σχετικής υγρασίας και της θερµοκρασίας του θρε τικού διαλύµατος. Έλεγχος της ανά τυξης και ορείας της καλλιέργειας γινόταν µε εβδοµαδιαίες αναλύσεις δειγµάτων θρε τικών διαλυµάτων. Α ό τις αναλύσεις δειγµάτων φυτικών ιστών α ό την καλλιέργεια ιστο οιήθηκε η άριστη κατάσταση των φυτών και η υψηλή οιότητα του αραχθέντος ροϊόντος. Για τον ροσδιορισµό της ακαθάριστης ροσόδου καταγράφονταν οι µέσες τιµές της αγοράς τη χρονική ερίοδο ου τα ροϊόντα ήταν έτοιµα για διάθεση στην το ική αγορά. Φαίνεται ότι η υδρο ονική καλλιέργεια µαρουλιού σε NFT α οτελεί ενδιαφέρουσα και ο ωσδή οτε όχι ζηµιογόνα ε ιλογή καλλιέργειας στη διάρκεια του χειµώνα για την ευρύτερη εριοχή της υτ. Μακεδονίας. Η καλύτερη ερίοδος για την ε ίτευξη υψηλών τιµών διάθεσης στην το ική αγορά είναι η ερίοδος των Χριστουγέννων και οι αρχές Μαρτίου. Εκτιµούµε ότι η υδρο ονική καλλιέργεια µαρουλιού σε NFT σε θερµοκή ιο τουλάχιστον 4 στρεµµάτων ε ιτυγχάνει καλύτερο οικονοµικό α οτέλεσµα λόγω οικονοµιών µεγέθους α αιτεί βέβαια αρτιότερο σύστηµα οργάνωσης και διάθεσης της αραγωγής ) Tamoutsidis, E., M. Lazaridou, I. Papadopoulos, T. Spanos, M. Tamoutsidou, P. Mitlianga and G. Vasiliou, The effect of treated urban 23

24 wastewater on soil properties, plant tissue composition and biomass productivity in berseem clover and corn. J. Food Agric. Environ. vol. 7: Στην αρούσα εργασία µελετήθηκε η ε ίδραση των ε εξεργασµένων υγρών λυµάτων στην αραγόµενη φυτική µάζα, καθώς και στη σύνθεση του εδάφους και των φυτών τριφυλλιού και καλαµ οκιού στην εριοχή του βιολογικού καθαρισµού ράµας. οκιµάστηκαν τέσσερις µεταχειρίσεις ου αφορούσαν το συνδυασµό νερού άρδευσης λί ανσης. Συγκεκριµένα, χρησιµο οιήθηκαν για άρδευση των καλλιεργειών µη χλωριωµένα ε εξεργασµένα υγρά λύµατα του βιολογικού καθαρισµού ράµας και όσιµο νερό (µάρτυρας) χωρίς λί ανση και µε λί ανση. Τα α οτελέσµατα των αναλύσεων έδειξαν ότι η άρδευση του τριφυλλιού και καλαµ οκιού µε ε εξεργασµένα υγρά λύµατα σε σχέση µε την άρδευση µε νερό βρύσης αύξησε στατιστικά σηµαντικά τη συγκέντρωση των εδαφών τριφυλλιού και καλαµ οκιού σε Fe, Mn, Cu και Pb στη µεταχείριση χωρίς λί ανση, ενώ στη µεταχείριση µε λί ανση αύξησε τη συγκέντρωση των ανταλλάξιµων Ca και K, χωρίς όµως οι συγκεντρώσεις αυτές να υ ερβαίνουν τις τιµές των συγκεντρώσεων των αντίστοιχων στοιχείων στα φυσιολογικά εδάφη του ελλαδικού χώρου. Αντίθετα, αρνητική ε ίδραση της άρδευσης µε ε εξεργασµένα λύµατα, σε σχέση µε τον µάρτυρα, αρατηρήθηκε στη συγκέντρωση του «εδάφουςτριφυλλιού» σε Ρ, Ca και του «εδάφους-καλαµ οκιού» σε Ν, Ca, K, στη µεταχείριση χωρίς λί ανση, ενώ στη µεταχείριση µε λί ανση δια ιστώθηκε µια σηµαντική µείωση στη συγκέντρωση του P, Mn, Fe, Cu και Pb στο «έδαφοςτριφυλλιού» και στη συγκέντρωση του Fe και Cu στο «έδαφος-καλαµ οκιού». Οι µειώσεις αυτές δεν οδήγησαν σε συµ τώµατα τροφο ενίας στα φυτά. Όσον αφορά τους φυτικούς ιστούς, η άρδευση µε ε εξεργασµένα υγρά λύµατα σε σχέση µε το µάρτυρα αύξησε στατιστικά σηµαντικά, στη µεταχείριση χωρίς λί ανση, τη συγκέντρωση του καλαµ οκιού σε Mg, K και Mn, του τριφυλλιού µόνο σε Ν και µείωσε σηµαντικά τη συγκέντρωση του τριφυλλιού σε Κ και Fe. Ανάλογα, στη µεταχείριση µε λί ανση δεν αυξήθηκε στατιστικά σηµαντικά η συγκέντρωση καµίας καλλιέργειας σε ανόργανα στοιχεία, αντίθετα αρατηρήθηκε µια σηµαντική µείωση στη συγκέντρωση του τριφυλλιού σε Ν, Μg, και Fe, ενώ του καλαµ οκιού µόνο σε Μg, σε σχέση άντοτε µε το όσιµο νερό. Οι συγκεντρώσεις των αρα άνω στοιχείων κυµάνθηκαν µέσα στις συνήθεις συγκεντρώσεις αυτών στους φυτικούς ιστούς, ενώ αυτές των τοξικών στοιχείων Pb και Cd κυµάνθηκαν σε χαµηλά ε ί εδα και ήταν µη ανιχνεύσιµες. Τέλος όσον αφορά την αραγόµενη φυτική µάζα δια ιστώθηκε ότι η άρδευση µε ε εξεργασµένα υγρά λύµατα αύξησε, στατιστικά µη σηµαντικά, την αραγόµενη φυτική µάζα του τριφυλλιού και καλαµ οκιού και στις δύο µεταχειρίσεις λί ανσης σε σχέση µε την άρδευση µε όσιµο νερό. Η µεγαλύτερη οσοστιαία αύξηση της α όδοσης τριφυλλιού και καλαµ οκιού αρατηρήθηκε στη µεταχείριση χωρίς λί ανση, η ο οία ήταν αντίστοιχα 12,06% και 73,95%, ενώ αυτή της µεταχείρισης µε λί ανση ήταν 9,85% και 54,57% αντίστοιχα Tokatlidis, I.S., I.I. Papadopoulos, D. Baxevanos. O. Koutita GxE effects on single-plant selection at low density for yield and stability in climbing dry bean. CROP SCIENCE, 50:

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης

Ο ιευθυντής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Αντώνης Πανούσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα, 27/04/2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2824 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1312 Ρόδος, 26.03.2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη,

Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη, ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη, 171 24, Αθήνα Ελλάδα Τηλ: 2109343509-520, 2109353693 Fax: 2109343504 1 Η Τ.Ε.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Το «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2.0)», είναι ένα ροηγµένο δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά) εκ αιδευτικό λογισµικό ολυµέσων ου α ευθύνεται σε αιδιά ηλικίας Νη ιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι της Μελέτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο LIFE10 ENV/GR/622 συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Σύνταξη Ε ιµέλεια: Χρήστος Καρατζάς Η αρούσα έκδοση έγινε στο λαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 12 /2014 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Αθήνα 30/10/2012 Αγα ητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Σας γράφουµε για να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικά τρέχοντα θέµατα ου αφορούν στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002, των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΥΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΜΑΛΛΙΩΝ / LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ / ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ε ιλογή Μίας Θερα είας α ό τις αρακάτω και ώρο Μασάζ Ντεκολτέ Πλάτης Αυχένα σε κάθε Θερα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ, ΑΠΑΝΗΡΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ, ΑΠΑΝΗΡΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ, ΑΠΑΝΗΡΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Κοιτασµατολογίας Πετρελαίου στο Τµήµα Γεωλογίας του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Αθήνα, 28-11-2014 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS Χαντζαρά Βασιλική Παιδοψυχίατρος - /ντρια Ε.Σ.Υ Παν/κή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσ/µειο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ Εξεταστική Επιτροπή: Βασίλειος Γκέκας (Επιβλέπων) Γεώργιος Καρατζάς Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014».

Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 288 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1 Εθνικά Ανταγωνιστικά 1.1.1 Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ». Τίτλος: «Selection

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο

Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Ασφάλεια στη Χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών στο Νοσοκοµείο Κλινικό Φροντιστήριο ιάρκεια: 360 Συµµετέχοντες: 45 I. Ασφαλείς χειρισµοί εριφερικού & κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Εκ αιδευτές: Κωσταντούδης Αντώνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑ Α:ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Ταυτότητα (αρ. σειράς) ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης: ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

A N A Κ O I N Ω Σ Η. Για ρόσληψη Ε ικουρικού Προσω ικού δεκαέξι (16) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (Ι ΟΧ)

A N A Κ O I N Ω Σ Η. Για ρόσληψη Ε ικουρικού Προσω ικού δεκαέξι (16) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (Ι ΟΧ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 23/9/2015 Αρ. Πρωτ. 1690 Ταχ. /νση: Σµύρνης 25, ΤΚ 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

!"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

!#$%&'()*+,-.(( #$(/%-0($,(12345(6728(9:;9(( #$<-(=>'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. !"#"$%&'()*+,-.(( #$"(/"%-0($",(12345(6728(9:;9(( #$'-.( 42-44, 161 21.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr ?%#.@A@'(B(C$0D"E($

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: ecocom-sofia@mfa.gr Web:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα