Φωτογράφηση Ευρζος Πεδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτογράφηση Ευρζος Πεδίου"

Transcript

1 Φωτογράφηση Ευρζος Πεδίου του Δημήτρη Νικολαΐδη Δύθνιε, πξνζηηή, νηθνλνκηθά ππνηηκεκέλε από όινπο καο, κε εληππσζηαθά κεξηθέο θνξέο απνηειέζκαηα θίιεο θαη θίινη ΙΓΟΤ ε θσηνγξάθεζε επξένο πεδίνπ Ωο θσηνγξάθεζε επξένο πεδίνπ, νξίδεηαη ε πξνζπάζεηα απεηθόληζεο ηκήκαηνο ηνπ νπξαλίνπ ζνινύ κε ηε βνήζεηα ζπκβαηηθήο ή ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο ε νπνία θέξεη θαθό από 24mm έσο 180mm. Όπσο θαηαιαβαίλεηε ηα όξηα ηα νπνία ζέησ είλαη αξθεηά ειαζηηθά από κνλά ηνπο, ζθνπόο άιισζηε δελ είλαη λα απνηξέςσ λα θσηνγξαθίζεη θάπνηνο κε ηειεθαθό 200mm αιιά λα ηνλίζσ ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο "θαζεκεξηλώλ" θαθώλ ζηελ αζηξνθσηνγξαθεζε. Έλαο θαθόο θαιείηαη normal (θαλνληθόο) όηαλ ε εζηηαθή ηνπ απόζηαζε είλαη 50mm. Φαθνί κηθξόηεξεο εζηηαθήο θαινύληαη επξπγώληνη, ελώ κεγαιύηεξεο εζηηαθήο θαινύληαη ηειεθαθνί. 1)Φωηογράθηζη με ηη βοήθεια ηρίποδα Πξόθεηηαη γηα ηελ επθνιόηεξε δπλαηή κνξθή αζηξνθσηνγξαθίαο. Έλαο απιόο θσηνγξαθηθόο ηξίπνδαο, αλαιακβάλεη λα θξαηήζεη ηε θσηνγξαθηθή κεραλή καο, ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην ζεκείν ηνπ νπξαλίνπ ζνινύ ηελ απεηθόληζε ηνπ νπνίνπ έρνπκε επηιέμεη. Ο επηινγέο πξνγξάκκαηνο έρεη ηεζεί ζηε ζέζε manual θαη ν θαθόο επίζεο! Ξεράζηε ην autofocus εθηόο θη αλ πξνηηκάηε λα πεξάζεηε έλα βξαδύ παξαηεξώληαο ηελ απειπηζκέλε πξνζπάζεηα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο λα εζηηάζεη ζηνλ λπρηεξηλό νπξαλό. Ρπζκίζηε ηελ επαηζζεζηα (ISO) ζε ζρεηηθά κεγάιεο ηηκέο, λαη, κπνξείηε λα επηιέμεηε θαη 1600, ηηκή θπζηθά ε νπνία ζα θαηαζηήζεη πξνθαλέο ην πξόβιεκα θσηνξππαλζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή ζαο. Γελ ππάξρεη θάπνηα εηδηθή θόξκνπια εδώ, κεξηθέο δνθηκέο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα βξείηε ηε ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζηελ εζηηαθή απόζηαζε, ηελ επαηζζεζία θαη ηνλ ρξόλν έθζεζεο. Ο θαθόο ζα ξπζκηζηεί γηα εζηίαζε ζην "άπεηξν" ην δε δηάθξαγκα ηνπιάρηζηνλ έλα "θιηθ" κπξνζηά από ην ειάρηζην ηνπ θαθνύ - δειαδή, αλ ν θαθόο ζαο είλαη f/2.8 ζα κπεη ζην f/3.5 - ώζηε λα κεησζεί ην βηληεηαξηζκα.

2 Η κνξθή ηνπ αξρείνπ ιήςεο; ε θαιύηεξε δπλαηή θπζηθά! Αθνινπζεί θσηνγξαθία νπνύ κηα θσηνγξαθηθή κεραλή θνξηώζεθε ζε έλαλ απιό ηξίπνδα. Σν ληεθιαλζεξ βνεζά πνιύ... Φπζηθά νη έρνληεο DSLR ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε ηνλ ρξνλνδηαθόπηε ηεο κεραλήο είηε ην ηειερεηξηζηήξην πνπ πξνκεζεπηήθαλ Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη απνθπγήο ηνπ θξαδαζκνύ ηνπ θιείζηξνπ, όπσο ε ρξήζε καύξνπ πεηάζκαζηνο θ.ι.π. αιιά ζεσξνύληαη...πξντζηνξηθνί (απνδνηηθόηαηνη όκσο!) Χρόνοι έκθεζης Ωξαία, ηη ρξόλν ιήςεο ζα βάινπκε είπεο;;; Γελ είπα. Έλαο έκπεηξνο ζπγγξαθείο θαη νκηιεηήο ζε ζέκαηα αζηξ θσηνγξάθεζεο. ν Barry Gordon, πξνηείλεη κηα formula, ε νπνία απνηειεί ζπλδπαζκό εκπεηξίαο θαη ππνινγηζκώλ. Αλ ινηπόλ σο κέγηζην κήθνο ηρλνγξακκήο επηιέμνπκε ηα 0.05mm, θάηη ην νπνίν πιεζηάδεη ηα όξηα δηαρσξηζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θηικ (0.035mm) ηόηε γηα ηνπο ηαρύηαηα θηλνπκέλνπο αζηέξεο - πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηνλ ηζεκεξηλό- ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηεο ζρέζεο 700/εζηηαθή απόζηαζε (ή 500/εζηηαθή θαθνύ γηα ηνπο πιένλ απαηηεηηθνύο). Έηζη, γηα θαθό 50mm πξνθύπηεη ρξνληθό δηάζηεκα έθζεζεο θπκαηλόκελν από 10 έσο 15 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ. ρεηηθό software ζα βξείηε εδώ: Απνζεθεύεζηε ην γηα λα ην ρξεζηκνπνηείηε θαη ρσξίο ζύλδεζε.

3 2)Piggyback Καιείηαη ε κέζνδνο αζηξνθσηνγξαθεζεο επξένο πεδίνπ θαηά ηελ νπνία ε θσηνγξαθηθή κεραλή ζηεξεώλεηαη πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ ηειεζθόπην. Αξθεηνί κάιηζηα είλαη απηνί νη νπνίνη έρνπλ κόληκα πξνζαξκνζκέλε κηα θσηνγξαθηθή κεραλή, εηνηκνπόιεκε(!), πάλσ ζην Σήιε ηνπο. Βεβαίσο, απηό δεκηνπξγεί θάπνηα επηπιένλ πξνβιεκαηάθηα ζε ζέκαηα δύγηζεο ηνπ Σήιε, ηίπνηε αμεπέξαζην όκσο... Καζίζηαηαη πιένλ αληηιεπηό όηη κε ηνλ ηξόπν απηό αμηνπνηείηαη ε ύπαξμε αζηξνζηάηε - πνπ δηαζέηεη ε βάζε καο- γεγνλόο ην νπνίν απμάλεη ζε κεγάιν βαζκό ηνπο ρξόλνπο έθζεζεο. Οη νπνίνη θαη ηείλνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ην όξην ηνπ απεξηνξίζηνπ! Πεξηηηό λα αλαθέξσ όηη ε βάζε έρεη ήδε επζπγξακκηζηεί πνιηθά, άιισζηε είλαη ε βάζε ηελ νπνία ήδε ρξεζηκνπνηείηε γηα αζηξνθσηνγξαθηα... πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ. ΣΡΟΠΟΙ ΣΔΡΔΩΗ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ Ο επθνιόηεξνο δπλαηόο ηξόπνο είλαη ην βίδσκα ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο απεπζείαο ζηελ εηδηθή βίδα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην δαρηπιίδη ζηεξέσζεο ηνπ ζσιήλα. Γελ ρξεηάδεηαη λα εμαληιήζεηε όιε ηε δύλακε ζαο θαζόζνλ ειινρεύεη ν θίλδπλνο θαηαπόλεζεο/θαηαζηξνθήο ησλ ζπεηξσκάησλ ζηε βάζε ηεο κεραλήο. Ο επόκελνο ηξόπνο είλαη ε ζηεξέσζε κέζσ ρεηξνπνίεηνπ plate. Σν δύγηζκα ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπθνιύλεηαη ελώ ε κεραλή "παηάεη" πην ζσζηά. Γηα ηνπο απαηηεηηθνύο/ιάηξεηο ησλ ηδηνθαηαζθεπσλ πξνηείλεηαη ε κέζνδνο ΙΙ. Καζίζηαηαη εθηθηή ε πιήξεο επζπγξάκκηζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη Σήιε ελώ

4 θπζηθά ππάξρεη πξόβιεςε γηα όζνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ θνβεξό αληάπηνξα ηνπ θίινπ καο ηνπ Μαξίλνπ. Παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο: θαη θαηέβαζκα από: Καη γηα ηνπο "πνλεξνύο" ηη έρνπκε;;; Δ ινηπόλ, απηνί ζηεξεώλνπλ ηε θσηνθξαθηθή κεραλή ζηνλ άμνλα ησλ αληηβάξσλ θαη βγάδνπλ ηε γισζζά ηνπο ζηα camasutra θόιπα...

5 Καλή επιτυχία