ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16 Τεχνικό Σώμα...17 Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών...18 Σώμα Υλικού Πολέμου...19 Σώμα Έρευνας - Πληροφορίκης...20 Υγειονομικό...21 Οικονομικό Σώμα...22 Γεωγραφικό...23 Οι Έφεδροι Αξιωματικοί ως Επίστρατοι...24 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για την κά λυ ψη των α να γκών σε στε λέ χη τό σο στην ει ρή νη ό σο και στον πό λεμο κα θιε ρώ θη κε ο θε σμός του Δό κι μου Έ φε δρου Α ξιω μα τι κού (ΔΕ Α). Οι ΔΕ Α λό γω του ποσο στού που κα τέ χουν στο συ νο λι κό α ριθ μό των στε λε χών του Στρα τού, ε πη ρε άζουν ση μα ντι κά τη δο μή και τη λει τουρ γι κό τη τα των Μο νά δων. Ο α ριθ μός που επι λέ γε ται και ο τρό πος χρη σι μο ποί ησής τους έ χουν ά με ση σχέ ση με τη μα χητι κή ικανότητα και ε τοι μό τη τα των Μο νά δων. Οι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί σή με ρα, ως μι κροί η γή το ρες, στο α νά λο γο ε πί πε δο διοι κή σεως, πρέ πει να έ χουν προ σό ντα α νά λο γα με αυ τά των Μονίμων Α ξιω μα τι κών. Για το λόγο αυτό, κα λού νται οι κα ταλ λη λό τε ροι τό σο σε ε πί πε δο μόρ φω σης, σε ψυ χι κή και σω μα τι κή υ γεί α, όσο και σε χα ρα κτή ρα και ή θος. Ως Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί (ΥΕ Α) κα λού νται α πό τη Στρα τολο γί α για κα τά τα ξη σε κά θε ΕΣ ΣΟ, στρα τεύ σι μοι α πό φοι τοι Λυ κεί ου και ά νω. Λόγω της ιδιαίτερης εκπαίδευσης που πραγματοποιούν (4 μηνών περίπου ως ΥΕΑ) η διάρκεια της θητείας τους είναι 17 μήνες. Μετά την ο νο μα σί α τους σε ΔΕ Α και για το υ πό λοι πο της θη τεί ας τους δια μέ νουν ε κτός στρα το πέ δου, σι τί ζο νται στις Λέ σχες Α ξιω μα τι κών και λαμ βά νουν τη χρη μα τι κή α ποζη μί ω ση που α ντιστοι χεί στο βαθ μό τους (570 Ευ ρώ πε ρί που). Επι πλέ ον της α πο ζη μί ω σης αυτής, λαμ βά νουν κα τά πε ρί πτω ση το ε πί δο μα πα ρα με θο ρί ου πε ριο χής. Οι ε πι λε γό με νοι ως ΔΕΑ έ χουν την ευ και ρί α: Να ζή σουν μί α πρώ τη ε μπει ρί α διοί κη σης αν θρώ πων και υ πευ θυ νό τη τας, η ο ποί α ε κτι μά ται πο λύ α πό τους μελ λο ντι κούς ερ γο δό τες τους Να βιώ σουν μί α στρα τιω τι κή θη τεί α, με τα α νά λο γα οι κο νο μι κά ο φέ λη Να συμ βά λουν με την ε ξει δί κευ ση και τις γνώ σεις τους στη δη μιουρ γί α ε νός πο λύτι μου δυ να μι κού στο Στρα τό Ξη ράς. Το πα ρα πά νω γε γο νός δη μιούρ γησε την α νά γκη ύ παρ ξης κα τάλ λη λων δια δι κασιών επιλογής έ τσι ώ στε να ε πι λέ γο νται οι κα λύ τε ροι με τα ξύ των υ πο ψη φίων και τα προ σό ντα των ε πι λε γο μέ νων ΔΕ Α να εί ναι τα αυ τά με τα προ σό ντα που πρέ πει να έ χουν οι Έλ λη νες Α ξιω μα τι κοί. Κρι τή ρια Ε πι λο γής Σύμ φω να με την ι σχύ ου σα νο μο θε σί α ως ΥΕ Α ε πι λέ γο νται οι στρα τεύ σι μοι με δεί κτη μόρ φω σης Λυ κεί ου και ά νω. Η επιλογή ακολουθεί την πα ρα κά τω α πό λυ τη προ τε ραιό τη τα με την α ντί στοι χη μο ριο δό τη ση: Πτυ χιού χοι Α ΕΙ (350 μό ρια) Πτυ χιού χοι ΤΕΙ (250 μό ρια) Φοι τη τές Α ΕΙ (250 μό ρια) Φοι τη τές ΤΕΙ (100 μό ρια) Πτυ χιού χοι ΙEK (50 μό ρια) Φοι τη τές ΙEK (50μό ρια) Α πό φοι τοι ΤΕ Ε Β Κύ κλου (50 μό ρια) Α πό φοι τοι Γε νι κού Λυ κεί ου (50 μό ρια) Οι α πό φοι τοι α πό τα Α ΕΙ του Ε ξω τε ρι κού, τα ο ποί α εί ναι α να γνω ρι σμέ να α πό την 4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

5 αρ μό δια ελ λη νι κή Αρ χή θα μο ριο δο τού νται ό πως και οι α πό φοι τοι των Ελ λη νι κών Α ΕΙ. Οι α πό φοιτοι και οι φοι τη τές των μη α να γνω ρι σμέ νων Α ΕΙ του Ε ξω τε ρι κού, θα βαθ μο λογού νται ό πως και οι φοι τη τές των Ελ λη νι κών Α ΕΙ. Το απαιτούμενο α νά στη μα είναι 1,65 μ. του λά χι στον. Για ό σους ε πι λέ γο νται για Πε ζι κό, Ει δι κές Δυ νά μεις, Τε θω ρα κι σμέ να και Πυ ρο βολι κό απαιτείται σω μα τι κή ι κα νό τη τα Πρώ της Κα τη γο ρί ας (ΣΙ/1). Κατ ε ξαί ρε ση μπο ρούν να ε πι λέ γο νται ως Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί, σύμφωνα με το Προ ε δρι κό Διά ταγ μα 133/2002, και πτυ χιού χοι Α νω τά των και Α νω τέ ρων Σχο λών που κρί νο νται δευ τέ ρας κα τη γο ρί ας (Ι2), ε φό σον το νό ση μα, η πά θη ση ή βλά βη, για τα ο ποί α κρί θη καν κα τη γο ρί ας Ι2, δεν τους ε μπο δί ζει στην ά σκη ση των καθη κό ντων για τα ο ποί α προ ο ρί ζο νται. Εξαιρούνται οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή λόγω δυσχρω μα το ψί ας, μο νί μου συ νε κτι κού στρα βι σμού ή α να στή μα τος. Οι ε πι λε γό με νοι, στην προηγούμενη παράγραφο ως Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιωμα τι κοί, κα τα νέ μο νται στα Ό πλα Μη χα νι κού και Δια βι βά σε ων, και στα Σώ μα τα Ε φο δια σμού-με τα φο ρών, Υ λι κού Πο λέ μου, Τε χνι κού, Υ γειο νο μικού, Έ ρευ νας και Πλη ρο φο ρι κής, Γε ω γρα φι κού. Απαιτούμενο τυπικό προσόν για την επιλογή είναι επίσης να έχουν οι υποψήφιοι Λευ κό Ποι νι κό Μη τρώ ο και να είναι υ πό χρε οι ο λό κλη ρης θη τεί ας. Οι έχοντες η λι κί α ετών μο ριο δο τούνται με 100 μό ρια και οι ά νω των 28 ε τών με 0 μό ρια. Οι ε πι θυ μούντες μο ριο δο τού νται με 100 μό ρια ε νώ οι μη ε πι θυ μού ντες με 0 μό ρια. Οι υ πό χρε οι μειω μέ νης στρατεύσιμης θη τεί ας, οι ο ποί οι ε πι θυ μούν να υπη ρετή σουν ως ΥΕ Α, υ πο γρά φουν υ πεύ θυ νη δή λω ση του Ν. 1559/86 στην ο ποί α θα α ναγρά φουν ό τι «Ε φό σον ε πι λε γώ ΥΕ Α ε πι θυ μώ να υ πη ρε τή σω ο λό κλη ρη θη τεί α και να ε ντα χθώ στον θε σμό των ΥΕ Α, σε ο ποιο δή πο τε Ό πλο ή Σώ μα και Ει δι κό τη τα». Κά θε υ πα να χώ ρη σή του ως προς τα δη λω θέ ντα δεν θα λαμ βά νε ται υ πό ψη. Κα τη γο ρί ες Ο πλι τών που δεν προ τεί νο νται για ΥΕ Α, έ στω και αν έ χουν τα τυ πι κά προ σό ντα που α να φέ ρονται πα ρα πά νω είναι: Οι Α νυ πό τα κτοι Οι α πορ ρι φθέ ντες μα θη τές των Α ΣΕΙ-ΣΣΥ (με τά την ει σαγω γή σε αυ τές) Ό σοι δεν έ χουν κα τα θέ σει στο Στρα το λο γι κό Γρα φεί ο ή στη Μο νά δα κα τά ταξης πι στο ποι η τι κό σπου δών. Σε πε ρί πτω ση που κά ποιος υ πο ψή φιος για λό γους ανώτερους της θέ λησής του (γρα φειο κρα τι κή-τα χυδρο μι κή κα θυ στέ ρη ση κλπ.) δεν έ χει δυ να τό τη τα να κα τα θέ σει ά με σα τον τίτλο σπου δών του υ πο γρά φει υ πεύ θυ νη δή λω ση και την προ σκομί ζει ε ντός 10η μέ ρου Ό σοι δη λώ νουν ψευ δή στοι χεί α πε ρί γραμ μα τι κών γνώσε ων. Η κατηγορία ΥΕΑ άλλης ΕΣΣΟ, που έχουν υπηρετήσει σε προηγούμενη ΕΣΣΟ για οποιοδήποτε λόγο. Δια κό πτουν τη φοί τη σή τους στη Σχο λή Ε φαρ μο γής του Όπλου - Σώ μα τος που ε πι λέ χθη καν ό σοι: Εμ φα νί ζουν νο σή μα τα, πα θή σεις ή βλά βες που αναφέρονται στο γε νι κό πί να κα με τις εν δεί ξεις σω μα τι κής ι κα νό τη τας (Ι3), (Ι4) και (Ι5), σύμ φω να με ό σα ο ρί ζο νται α πό τον ει δι κό, για την οικεί α σχο λή, νό μο (άρ θρο 6 του ΠΔ 133/2002) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 5

6 Πα ρου σιά ζουν δυ σχρω μα το ψί α, η ο ποί α δεν δια γνώ σθη κε κα τά την κα τά τα ξή τους Α που σιά ζουν α πό την εκ παί δευ ση πε ρισ σό τε ρο του 1/3 του συ νο λι κού χρό νου, σύμ φω να πά ντα με τον κα νο νι σμό λει τουρ γί ας της α ντί στοι χης Σχο λής Υ πο πί πτουν σε πα ρα πτώ μα τα, για τα ο ποί α ε πι βάλ λο νται πει θαρ χι κές ποι νές μέ χρι 20 η μέ ρες φυ λά κι ση, λόγω χα ρα κτή ρα, ή θους ή 30 η μέ ρες φυ λά κι ση και ά νω συ νο λι κά. Είναι υπόχρεοι μειωμένης θητείας Έχουν μειω μένη βαθ μο λο γί α κα τά τη φοί τη σή τους στις α ντί στοι χες Σχο λές. Δια δι κα σία Ε πι λο γής Ο σύγ χρο νος Αξιωματι κός ο ο ποί ος θα κλη θεί να ε νερ γή σει σε έ να σύγ χρο νο πεδί ο μά χης, το ο ποί ο χα ρα κτη ρί ζεται α πό ρα γδαί ες δο μι κές και τε χνο λο γι κές αλ λα γές, ε κτός των κλασ σι κών χαρα κτη ρι στι κών που προ α να φέρ θη καν θα πρέ πει να δια θέ τει και τις α πα ραίτη τες γνώ σεις, οι ο ποί ες θα τον κα τα στή σουν ι κα νό να α ντα πο κρι θεί α πο τε λεσμα τι κά στις νέ ες αυ τές προ κλή σεις. Εί ναι προ φα νές λοι πόν και ό λες οι με λέ τες συ γκλί νουν ό τι κα τά τις δια δι κα σί ες ε πι λογής θα πρέ πει να ε ξε τά ζο νται: Το εί δος των σπου δών των υ πο ψη φί ων Η ά ρι στη σω μα τι κή και ψυ χι κή υ γεί α τους Ο δεί κτης νο η μο σύ νης και η προ σω πι κό τη τα τους Ο χα ρα κτή ρας, το ή θος και οι η γε τι κές τους ι κα νό τη τες Η θέ λη σή τους να γί νουν ΔΕ Α. Με τις ι σχύ ου σες ε ξε τά σεις και δο κι μα σί ες επιλογής ε ξε τά ζο νται οι ι κα νό τη τες των υ ποψη φί ων βάσει: Υ γειο νο μι κών ε ξε τά σεων: Ε ξε τά ζε ται η σω μα τι κή υ γεί α των υ πο ψη φίων (Σωμα τι κή ι κα νό τη τα). Α θλη τι κών δο κι μα σιών: Οι υποψήφιοι υ πο βάλ λονται σε α θλη τι κές δο κι μα σί ες σύμ φω να με ε κεί νες που προ βλέ πο νται για τους υ πο ψη φί ους των Ανωτάτων Στρατιω τι κών Ιδρυμάτων για έ λεγ χο της φυ σι κής τους κα τά στα σης. 6 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

7 Ψυ χο τε χνι κών δο κι μα σιών (TESTS): Με τις δο κι μα σί ες αυ τές στις ο ποί ες περι λαμ βά νο νται Νοομετρική Δο κι μα σί α, Λεκτική δο κι μα σί α και Α το μι κή συ νέ ντευ ξη κά θε υ πο ψη φί ου ΥΕ Α, ο ψυ χί α τρος εξε τά ζει την ψυ χι κή υ γεί α και την προ σωπι κό τη τα των υ πο ψη φί ων, το δεί κτη νο η μο σύ νης, το χα ρα κτή ρα και το ή θος τους. Α ξιο λό γη σης Προ σό ντων-ι κα νο τή των: Η ο μά δα επιλογής του ΚΕΝ ε κτι μά τις βαθ μο λο γί ες των φυ σι κών προ ϊ στα μένων των υ πο ψη φί ων οι ο ποί ες α φο ρούν το πα ρά στη μα, την εμ φά νι ση και τα στρα τιω τι κά προ σό ντα. Γραμ μα τι κών Γνώ σεων: Ε ξε τά ζε ται το ε πί πε δο μόρ φω σης του κά θε υ πο ψη φίου και βαθ μο λο γεί ται α νά λο γα. Η ε πι λο γή των υ πο ψη φί ων ε φέ δρων διε ξά γε ται α πό τα ε ξής όρ γα να: Γρα φεί ο Ε πι λο γής του Κέ ντρου Εκ παι δεύ σε ως Ο μά δα Επιλογής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Διεύθυνση Μoνίμου Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΣ (ΔΙΜΣΠΡΟ). Αρ χι κά γί νε ται ο δια χω ρι σμός των υ πο ψη φί ων σε αυ τούς που δια θέ τουν ή ό χι τα τυ πι κά προ σό ντα για ΥΕ Α. Στη συνέ χεια οι υ πο ψή φιοι που έ χουν τα α πα ραί τη τα τυ πι κά προ σό ντα για ΥΕ Α υ ποβάλ λο νται στις πα ρα πά νω ε πι λο γι κές ε ξε τά σεις και δο κι μα σί ες. Η τε λι κή ε πι λο γή γί νε ται σύμ φω να με τα α πο τε λέ σμα τα των πα ρα πά νω ε ξε τάσε ων κά θε υ πο ψη φί ου στα πλαί σια ε νός συ στή μα τος βαθ μο λο γί ας. Αποδοχές των ΔΕΑ Οι απο δο χές τους κα θο ρί ζο νται α πό τις δια τά ξεις του ΝΔ 334/1974, σε συν δυασμό με τις δια τά ξεις του άρ θρου 51 του Ν. 3205/2003 και υπο λο γί ζο νται συ νο λι κά ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 7

8 ως πο σο στό 60% ε πί του ε κά στο τε βα σι κού μι σθού του Αν θυπολοχαγού και του ε πι δό μα τος ε ξο μά λυν σης α γά μου, ή τοι 138,00. Σή με ρα το ύ ψος των α κα θά ρι στων α πο δο χών ε νός ΔΕ Α α νέρ χε ται στο πο σό των 622,00, ε νώ οι κα θα ρές α πο δο χές του α νέρ χο νται στο πο σό των 576,00 περί που. Οι ΔΕ Α, σε ό ποια Φρου ρά της Ελ λη νι κής Ε πι κρά τειας και αν υ πηρετούν, λαμ βάνουν τις ί διες α πο δο χές, πλην αυ τών που υ πη ρε τούν στα νη σιά του ανα το λι κού Αι γαί ου και στη Θρά κη, οι ο ποί οι, πέ ραν των μη νιαί ων α πο δο χών τους, λαμ βά νουν και 4 η μέ ρες ε κτός έδρας κα τά μή να, ή τοι 105,66 (υ πό λοι πο πληρωτέ ο). Με τέ πει τα ε ξέ λι ξη των ΥΕΑ στο Στρά τευ μα Οι ευ δο κί μως α πο φοι τώ ντες α πό τις Σχο λές Ε φέ δρων Αξιωματι κών υ πο ψή φιοι έ φε δροι αξιωματι κοί (ΥΕ Α), ο νο μά ζο νται Δό κι μοι Έ φε δροι Αξιωματι κοί και στη συ νέ χεια το πο θε τούνται στις οι κεί ες για κά θε ει δι κό τη τα Μο νά δες των Ό πλων - Σω μάτων τους, για πρα κτι κή εκ παί δευ ση ή ει δί κευ ση και για συ μπλή ρω ση της θε ωρη τι κής εκ παί δευ σής τους. Ό σοι κρι θούν ε πι τυ χό ντες στην πρα κτι κή εκ παίδευ ση, ο νο μά ζο νται με Προ ε δρι κό Διά ταγ μα Έ φε δροι Αν θυπολοχαγοί έ να μή να πριν την α πό λυ σή τους και εγ γρά φο νται ως στελέ χη της ε φε δρεί ας του Στρα τού Ξη ράς, με το βαθ μό του Ε φέ δρου Αν θυπολοχαγού. Οι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί ό λων των Ό πλων και Σωμάτων, μπο ρούν να προ α χθούν σε α νώ τε ρους βαθ μούς μέ χρι το βαθ μό του Λοχα γού. Οι Έ φε δροι λο χαγοί ό λων των Ό πλων και Σω μά των και Υπηρε σιών του Στρα τού Ξη ράς, δύ να ται να προ α χθούν στον βαθ μό του Ταγ ματάρ χη, ε φό σον έ χουν ε ξαί ρετη ε θνι κή, στρα τιω τι κή και κοι νωνική δρά ση και δεν έ χουν κα τα λη φθεί α πό το ό ριο η λι κί ας του βαθ μού αυ τού, ού τε έ χουν η λι κί α κα τωτέ ρα των 40 ε τών. 8 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

9 ΠΕΖΙΚΟ Στη Σχο λή Ε φέ δρων Α ξιω μα τι κών Πεζι κού (ΣΕ ΑΠ) στο Ηρά κλειο Κρή της εκ παι δεύ ο νται Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω ματι κοί (ΥΕ Α) Πε ζι κού [πλην των ει δι κο τή των Δια βι βα στή και Σκα πα νέ α, οι ο ποί οι εκ παιδεύ ο νται στη ΣΔΒ (Χαϊδάρι) και το ΚΕΜ Χ (Ναύ πλιο) α ντί στοι χα], Ει δι κών Δυ νά με ων (ΕΔ), Πε ζο ναυ τών (ΠΖΝ), Στρα το νο μί ας (ΣΝ), Οι κο νο μι κού (Ο), Στρα το λο γί ας (ΣΛ), κα θώς ε πί σης και του Υ γειο νο μι κού (μόνον ό μως για την κοι νή εκ παί δευ σή τους, διάρ κειας 8 ε βδο μά δων, ε νώ στη συ νέ χεια συ νε χί ζουν την εκ παί δευ σή τους στη Σχολή Ε φαρ μο γής Υ γειο νο μι κού). Εκ παί δευ ση ΥΕ Α Η διάρ κεια της εκ παί δευ σής τους στη ΣΕ ΑΠ εί ναι 17 ε βδο μά δες α πό τις οποί ες τις πρώ τες 2 ε βδο μά δες εκ παι δεύ ο νται σε α ντι κεί μενα ώστε να καταστούν μα χη τές, και τις υ πό λοι πες 15 δι δά σκο νται α ντι κεί με να: Γε νι κών Κα νο νι σμών, Το πο γρα φί ας, Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας, Προ κα λύ ψε ως, Ορ γά νω σης Ε δά φους, Ε πι τε λι κών θε μά των, κ.λ.π. Α το μι κή Τα κτι κή, Ε πι χει ρή σεις μέ χρι το ε πί πε δο Μη χα νο κί νη του Λό χου Πε ζικού, εκ παί δευ ση σε ό λα τα εί δη ο πλι σμού που δια θέ τει το ό πλο του Πε ζικού, κα θώς και ε κτέ λε ση βο λών. Α σκή σεις ε πι πέ δου Ο μά δας - Διμοιρί ας Πε ζι κού σε ό λες τις φά σεις του α γώ να, εί τε στις αμ μο δό χους που δια θέ τει η Σχο λή, εί τε σε Πε δί α Α σκή σε ων εγ γύς Στρα το πέδου. Ε πι στέ γα σμα της εκ παί δευ σής τους εί ναι η διε ξα γω γή ά σκη σης ε πι πέ δου Μη χανο κι νή του Δι μοι ρί ας σε ε πι λεγ μέ νο πε δί ο α σκή σε ων με τη χρή ση πυ ρών. Την 8 η ε βδο μά δα εκ παιδεύ σε ώς τους, κα τό πιν προτά σε ως της Σχο λής, γί νε ται η α πο νο μή ει δι κό τητας. Η ΣΕ ΑΠ έχει ως αποστολή με την πα ρε χό με νη εκ παί δευ ση στους ΥΕ Α να τους κα τα στή σει ι κα νούς η γή το ρες, ώ στε να δύ να νται να διοι κούν και να εκ παι δεύ ουν τμή μα τα ε πι πέ δου Διμοιρί ας Πε ζι κού, τό σο στην ει ρή νη, ό σο και στον πό λεμο. Για το σκο πό αυ τό η ΣΕ ΑΠ κα τα βά λει κά θε δυ να τή προ σπά θεια, προ κει μέ νου να πα ρέ χει σε αυ τούς ό λες τις βά σεις που α παι τού νται, ώ στε σε συν δυα σμό με την πα ρε χό μενη επ έρ γω εκ παί δευ σή τους στις Μο νά δες και τη συμ με το χής τους στις α σκή σεις αυ τών, να α πο κτή σουν τα α παι τού με να προ σό ντα του αξιω μα τι κού. Με τά την ε πι τυ χή ο λο κλή ρω ση της εκ παι δεύ σε ως, ο νο μά ζονται ΔΕ Α σε ει δι κή τε λε τή και α πο φοι τούν α πό τη Σχο λή. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 9

10 Εκ παί δευ ση ΔΕ Α στις Ει δι κό τη τες του Χει ρι στού Βα ρέ ων Ό πλων Πε ζι κού Οι ΔΕΑ, στους οποίους έχει απονεμηθεί η ειδικότητα του χειριστή Όλμων, Πολυβόλων και Αντιαρματικών όπλων (Α-Τ), τα λεγόμενα Βαρέα Όπλα Πεζικού (ΒΟΠ), μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή συνεχίζουν την εκπαίδευση στην Πτέρυγα Ειδικής Εκπαιδεύσεως για χρονικό διάστημα 5 εβδομάδων, με σκοπό την εκμάθηση της τεχνικής και τακτικής χρησιμοποίησής των. Την τεχνική εκπαίδευση του χειριστή όλμων, παρακολουθούν και οι ΔΕΑ του όπλου των τεθωρακισμένων, στους οποίους έχει απονεμηθεί η εν λόγω ειδικότητα. Για την εν λόγω εκπαίδευση των ΔΕΑ, η Πτέρυγα Ειδικής Εκπαιδεύσεως είναι οργανωμένη σε 3 τμήματα, όπως παρακάτω: Τμήμα Όλμων Τμήμα Πολυβόλων Τμήμα Α-Τ όπλων Επιστέγασμα της εκπαιδεύσεως των ΔΕΑ, είναι η εκτέλεση βολών με τα βαρέα όπλα, που πραγματοποιείται στο πεδίο βολής. Στους ΔΕΑ που αποτυγχάνουν στην εκπαίδευση της ειδικότητάς τους, μετά από πρόταση της ΣΕΑΠ, γίνεται αλλαγή της ειδικότητάς τους. 10 Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι

11 ΤΕ ΘΩ ΡΑΚΙ ΣΜΕ ΝΑ Ο ι ΥΕΑ (ΤΘ) εκπαιδεύονται στη Σχολή ΤΘ ανάλογα με την ειδικότητά τους. Στη Σχολή διδάσκονται τα παρακάτω αντικείμενα: Τεχνική Εκπαίδευση στο άρμα μάχης και τα οπλικά συστήματα που θα χρησιμοποιήσουν στις Μονάδες εκστρατείας ανάλογα με την ειδικότητα που τους έχει απονεμηθεί Αρματα Μ σειράς - LEOPARD Τακτική Εκπαίδευση Διοίκηση και Ηγεσία Γενική Στρατιωτική Μόρφωση Σχολείο Μαχητή Θέματα ΔΜ Με το πέρας της εκπαιδεύσεώς τους και την ονομασία τους σε ΔΕΑ τοποθετούνται στις Μονάδες εκστρατείας όπου ασκούν τα καθήκοντα του Ουλαμαγού Μέσων Αρμάτων. Ένα μήνα πριν την α πό λυσή τους ονομά ζο νται Ανθυπίλαρχοι και εντάσσονται στην εφεδρεία. Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι 11

12 ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ Οι ΥΕ Α (ΠΒ) κα τα τάσ σο νται στα Κέ ντρα Εκ παι δεύ σε ως Νε ο σύλ λε κτων (ΚΕΝ Θηβών) όπου παρακολουθούν τη βα σι κή εκ παί δευ ση, ως Στρα τιώ τες, για τρεις (3) ε βδο μά δες. Κατόπιν επιλογικών διαδικασιών τοποθετούνται στη Σχολή Πυροβολικού, στο Μ. Πεύκο, όπου εκπαιδεύονται για δε κα ε πτά (17) ε βδο μά δες. Η εκ παί δευ σή τους πε ριλαμ βά νει γενικά α ντι κεί με να, ει δι κά α ντι κεί με να Πυροβολικού και χω ρί ζεται σε τρεις (3) πε ριό δους: Εκ παί δευ ση μα χη τή για δύ ο (2) ε βδο μά δες με α ντι κεί με να α το μι κής τα κτι κής στο τέ λος της ο ποί ας υ πο βάλ λο νται στις πρώτες γρα πτές δο κι μα σί ες για τον κα θορισμό της σει ράς αρ χαιό τη τας. Σε κοινά α ντι κεί με να εκ παί δευ σης την 3 η ε βδο μά δα. Εκ παί δευ ση α πό την 4 η έ ως και την 13 Π ε βδο μά δα σε α ντι κεί με να Πυροβολι κού Μά χης και α πό την 14 η έ ως και την 17 η, α νά λο γα με την ει δικό τη τα που τους έ χει α πο νε μη θεί α πό το ΓΕΣ, σε α ντικεί με να Πυροβολι κού Μά χης και Α/Α Πυροβολι κού. Με τη συ μπλή ρω ση 15 ε βδο μά δων εκ παι δεύ σε ως πραγ μα το ποιού νται οι τε λι κές έγγρα φες ε ξε τά σεις, προ κειμέ νου να ε ξα χθεί η τε λι κή σει ρά α πο φοι τή σε ώς τους. Οι ει δι κό τη τες που α πο νέ μονται στους ΥΕ Α (ΠΒ) εί ναι αυ τές του Α ξιω ματι κού Βο λής (ΑΞ ΒΟΛ) Πυ ρο βο λι κού Μά χης, Ου λα μα γού Α ντιαε ρο πο ρι κού Πυ ρο βο λι κού, Αξ κού Δια βι βά σε ων και Αξ κού Το πο γρά φου. Με τά την ο νο μα σί α τους σε ΔΕ Α με τα τί θε νται, κα τό πιν δια τα γής του ΓΕΣ, σε Μο νάδες εκ στρα τεί ας, πλην αυ τών που τους έ χει α πο νε μη θεί η ει δι κό τη τα Δια βι βαστών και Το πο γρά φων, οι ο ποί οι πα ρα μέ νουν στη Σχο λή για πε ραι τέ ρω εκ παί δευ ση διάρ κειας δύ ο (2) και δέ κα (10) ε βδο μά δων α ντί στοι χα και στη συ νέ χεια με τα τί θε νται και αυ τοί σε Μο νά δες εκ στρα τεί ας. 12 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

13 MHXANIKO Οι ε πι λε γέ ντες ΥΕΑ (ΜΧ) εκ παι δεύ ο νται στη Σχο λή Μηχα νι κού, που ε δρεύ ει στο Λου τρά κι Κο ριν θί ας. Επί σης εκ παι δεύ ο νται, οι ΥΕ Α του Γε ω γρα φι κού Σώ μα τος και οι ΥΕ Α του Πε ζι κού και των Ει δι κών Δυ νά με ων με ει δι κό τη τα Σκα πα νέ α. Η διάρ κεια της εκ παί δευ σής τους στη ΣΜΧ εί ναι 17 ε βδο μά δων και πε ρι λαμ βά νει κοι νά α ντι κείμε να για ό λους τους ΥΕ Α των Ό πλων κα θώς και ει δι κά α ντι κεί με να του Ό πλου ΜΧ και διαχω ρίζο νται σε τρεις πε ριό δους: Εκ παί δευ ση μα χη τή τις πρώ τες 2 ε βδο μά δες με α ντι κεί με να α το μι κής τα κτι κής. Κοι νά α ντι κεί με να εκπαί δευσης ΥΕ Α (Ό πλων - Σω μά των), που α φο ρούν: Γε νι κή στρα τιω τι κή, τα κτι κή, τε χνι κή εκ παί δευ ση και σω μα τι κή αγω γή με σκο πό τη βελ τί ω ση της φυ σι κής κα τά στα σης των ΥΕ Α. Αντι κεί με να ει δι κής εκπαί δευ σης ΥΕ Α Μη χα νι κού, που α φο ρούν: Τα κτι κή μη χα νι κού μέ χρι ε πι πέ δου Μο νά δας Μη χα νι κού, τε χνική εκπαί δευ ση Μη χα νι κού σε α ντι κεί με να Ναρ κο πο λέ μου, Κα τα στρο φών, Γε φυ ρο ποι ί ας, Έρ γων Εκ στρα τείας και Μη χανη μάτων Μη χα νι κού. Με τά την ε πι τυ χή ο λο κλή ρω ση της εκ παί δευ σης των ο νο μά ζο νται ΔΕ Α, σε ει δι κή τε λε τή, α πο φοι τούν α πό τη Σχο λή και με τα τί θε νται σε Μο νά δες εκστρα τεί ας α να λό γου Ό πλου. Στους ΔΕ Α α πο νέ με ται, κα τό πιν προ τά σε ως α πό τις Μο νάδες και α φού ο λο κλη ρώσουν τη σχε τι κή εκ παί δευ ση, ο βαθ μός του Ανθυ πο λο χα γού 1 μή να πε ρί που προ της α πο λύ σε ώς τους α πό τις τά ξεις του Στρα τού. Πριν την α πό λυ σή τους, η εκ παί δευ σή τους ο λο κλη ρώνε ται στις κα τά τό πους Μο νά δες Ε πι στρα τεύ σε ως με την πα ρα κο λούθη ση του Σχο λεί ου Α πο λυό με νων Έ φε δρων Α ξιω μα τι κών. Με τά την α πό λυ σή τους, οι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί με τεκ παι δεύ ο νται στη Σχο λή, για χρο νι κό διά στη μα 2 ε βδο μά δων, με σκο πό την α να νέ ω ση, βελ τί ω ση και συ μπλή ρω ση γνώσε ων στα νέ α υ λι κά και μέ σα που έ χουν α πο κτη θεί (νέ α μη χα νή μα τα μη χα νι κού, μη χα νι κά μέ σα ναρ κο πο λέ μου και γε φυ ρο ποι ί ας). ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 13

14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Η εκπαίδευση των ΥΕΑ (ΔΒ) και των ΥΕΑ ετέρων Όπλων με ειδικότητα «Διαβιβαστή» πραγματοποιείται στη Σχολή Διαβιβάσεων με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής. Η εκπαίδευσή τους διαρκεί 17 εβδομάδες, τα αντικείμενα εκπαίδευσης διαχωρίζονται σε κοινά και ειδικής εκπαίδευσης όπως καθορίζονται στα ΑΝΑΠΕΚ -201, 201Α και 201Β. Η εκπαίδευση των ΥΕΑ αποσκοπεί στην προπαρασκευή μικρών ηγητόρων, στην εκμάθηση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του ΔΕΑ, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων δκσεως Δρίας, κατά την ειρήνη και τον πόλεμο σε συνδυασμό με την τεχνική εκπαίδευση στα σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα. Ειδικότερα εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των Σταθμών Ασυρμάτου αναπηδούσης συχνότητας, συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, δικτύων δεδομένων, μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), των μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου, καθώς και Ηλεκτρονικής Επιτήρησης, για απόκτηση γνώσεων στην ταχεία ανάπτυξη αυτών, σε συνθήκες εκστρατείας. Με το πέρας της εκπαίδευσής τους, μετατίθενται σε Μονάδες εκστρατείας και συνήθως τους ανατίθενται, τα καθήκοντα του Δρίτη. Ένα μήνα πριν την απόλυσή τους ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και εντάσσονται στην εφεδρεία. 14 Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι

15 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ H ε πι λο γή των ΥΕ Α (ΕΔ), σύμ φω να με την ΠΔ 4-41/2005/ΓΕΣ/ΔΕΠ/2ο, γί νε ται α πό ό λους τους ΥΕ Α Πε ζι κού που εκ παι δεύ ονται στη ΣΕ ΑΠ και δη λώ νουν ε πι θυ μί α υ πη ρέ τη σης σε μο νά δες Ει δι κών Δυ νά μεων, πριν την α πο φοί τη σή τους α πό τη ΣΕ ΑΠ και κα τά τη διάρ κεια της 6 ης ε βδο μά δας εκ παι δεύ σε ως. Κρι τή ρια ε πι λο γής Α θλη τι κή Δο κι μα σί α (Ά ρι στα 60 βαθ μοί). Α παι τού με να ό ρια: Δρό μος δύ ο (2) μι λί ων (3.200 μ.) σε χρό νο μι κρό τε ρο των 20 (20 Βαθ μοί), Κάμ ψεις α γκώ νων: 30 ε πα να λή ψεις του λά χι στον, σε χρό νο 2 (20 Βαθ μοί). Δι πλώ σεις του κορ μού με τα χέ ρια στην ανά καμ ψη και τα γό να τα δι πλωμέ να: 35 ε πα να λή ψεις του λά χι στον, σε χρό νο 2 (20 Βαθ μοί). Σε πε ρί πτω ση μη ε πί τευ ξης ε νός εκ των πα ρα πά νω ο ρί ων, ο υ πο ψή φιος βαθμολο γεί ται με μη δέν στη συ γκε κρι μέ νη δο κι μα σί α. Α το μι κή Συ νέ ντευ ξη (Ά ρι στα 20 βαθ μοί). Κα τά τη διε ξα γω γή της, βαθ μο λογού νται: Η εμ φά νι ση - πα ρά στα ση (Ά ριστα 5 Βαθ μοί) Η δύ να μη έκ φρα σης (Ά ρι στα 5 Βαθ μοί) Η νο η μο σύ νη - κρί ση (Ά ρι στα 5 Βαθ μοί) Η α ντί λη ψη της πραγ μα τι κό τη τας (Ά ρι στα 5 Βαθ μοί) Α ξιο λό γη ση με τα ξύ εκ παι δευο μέ νων Οι υ πο ψή φιοι κα τα τάσ σουν τους συ νυ πο ψη φί ους τους, α πό τον κα λύ τε ρο προς τον χει ρό τε ρο. Γραμ μα τι κές Γνώ σεις: Απόφοιτοι ΤΕΙ 5 βαθμοί Απόφοιτοι ΑΕΙ 5 βαθμοί Σε πε ρί πτω ση πτυ χί ου ΤΕ ΦΑ 5 βαθ μοί. Εκ παί δευ ση Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών Οι ΔΕ Α των Ει δι κών Δυ νά με ων, με τά την εκ παί δευ σή τους στη ΣΕ ΑΠ και στην ειδι κό τη τα, εκ παι δεύ ο νται στο ΚΕ ΑΠ στο Σχο λεί ο Βα σι κής Εκ παί δευ σης Κα τα δρο μών (ΣΒΕΚ) διάρ κειας 5 ε βδο μά δων. Ό σοι α πο τύ χουν α πο δί δο νται α πό τις Ει δι κές Δυ νάμεις. Αυ τοί που το πο θε τού νται στην 2 η ΜΑΛ α κο λού θως εκ παι δεύ ο νται στο Σχο λεί ο Βα σι κής Εκ παί δευ σης Α λε ξι πτω τι στή (ΣΒΕ Α). Ε πί σης, συμ με τέ χουν σε σχο λεί α ε πι χειρη σια κής εκ παίδευσης, που ορ γα νώ νο νται στις πτέ ρυ γες εκ παίδευσης των Μει ζό νων Σχη μα τι σμών. Στις Μο νά δες συ νε χί ζουν την εκ παί δευ σή τους ως εκ παι δευό με νοι και εκ παι δευτές και συμ με τέ χουν σε ό λες τις εκ παι δευ τι κές δρα στη ριό τη τες. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 15

16 ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ Ο ι ΔΕΑ που υπηρετούν στη Στρατονομία προέρχονται από το Όπλο του Πεζικού. Τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και η εκπαίδευση είναι τα ίδια με αυτά των ΔΕΑ Πεζικού. Μετατίθενται σε μονάδες Πεζικού, όπου και υπηρετούν για 7½ μήνες. Μετά τη συμπλήρωση των 7½ μηνών μετατίθενται σε μονάδες Στρατονομίας. Κατά τη διάρκεια υπηρετήσεώς τους στη ΣΝ εκπαιδεύονται στο ΚΕΣΝ (Καρδίτσα) σε θέματα που αφορούν τη ΣΝ για χρονικό διάστημα ενός μηνός. Η εξέλιξή τους στο στράτευμα καθώς και η μετεκπαίδευση - προαγωγή τους ως επιστράτων είναι ίδια με τους υπόλοιπους Δοκίμους του Πεζικού. 16 Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι

17 ΤΕΧΝΙΚΟ Α ποστολή του Τμήματος ΥΕΑ (ΤΧ) είναι η εκπαίδευσή τους βάση των διαταγών του ΓΕΣ, για να καταστούν αυτοί ικανοί διμοιρίτες Μονάδων του Τεχνικού. Η εκπαίδευση των ΥΕΑ γίνεται στην Σχολή Εκπαιδεύσεως Στελεχών (ΣΕΣΤ) του ΚΕΤΧ, όταν παρουσιάζονται για εκπαίδευση αυτοί που επιλέχθηκαν για ΥΕΑ (ΤΧ), μετά τη βασική εκπαίδευση των Οπλιτών στο ΚΕΤΧ. Οι ΥΕΑ διαμένουν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, που τους παρέχουν όλα τα μέσα εκπαιδεύσεως και ψυχαγωγίας (Η/Υ, τηλεόραση, DVD, βιβλιοθήκη) καθώς επίσης σιτίζονται σε ξεχωριστά εστιατόρια από τους οπλίτες του ΚΕΤΧ. Εκπαιδεύονται στα Οχήματα, Οπλισμό, Πυροβόλα, Άρματα, Μηχανήματα Μηχανικού και στην οδήγηση των στρατιωτικών οχημάτων, στα αντίστοιχα σχολεία του ΚΕΤΧ, έτσι ώστε να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για τα οπλομηχανήματα - οχήματα που θα συναντήσουν στις Μονάδες, καθώς επίσης λαμβάνουν δίπλωμα οδήγησης στρατιωτικών οχημάτων. Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι 17

18 Ο ΣΩΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Η καλ λιέρ γεια ψυχι κής α ντο χής και πί στης για το α ξί ω μα. Η α πό κτηση εν συ νεί δη της πει θαρ χί ας και στρα τιω τι κού πνεύ μα τος. Η α πό κτη ση της ικα νό τη τας να εκ παι δεύ ουν και να διοι κούν κλι μά κια τμη μά των ΕΜ, ε πι πέ δου δι μοι ρί ας στην ει ρή νη και στον πό λε μο. Η πλή ρης γνώ ση των κα θη κό ντων αρ μο διό τη τας ΕΜ, που θα κλη θούν να α σκή σουν. Πλέ ον των κοι νών α ντι κει μέ νων που δι δά σκο νται οι ΥΕ Α σε ό λες τις σχο λές ΥΕ Α, στη ΣΑ/ΚΚΕΜ οι ΥΕ Α ε ξει δι κεύ ονται σε α ντι κεί με να, μη χα νο δήγ ησης, δια χει ρί σε ων ε φο δί ων, υ λι κών και χρη ματι κού, αρ το ποί η σης, γρα φεί ου κι νή σε ως, ε πι στρά τευ σης, μη χα νο γρά φη σης, διοι κη τι κής μέ ρι μνας και γε νι κά στην ορ γά νω ση - α πο στο λή του Σώ μα τος Εφο δια σμού Με τα φο ρών. Τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν: Κα τά τη διάρ κεια της εκ παί δευ σης στη ΣΑ/ΚΕ ΕΜ είναι: Boη θός αξιωματι κού υ πη ρε σί ας - δια νυ κτε ρεύ σε ως Βο η θός αξιωματικού ω νί ων, βο λής, ο πλι σμού κλπ. Σι τι στής, συσ σι τιάρ χης, αρ χι φύ λα κας, ορ γά να υ πηρε σί ας κλπ. Βο η θός διμοιρί τη, βο η θός εκ παι δευ τού Κα τά τη διάρ κεια της υ πη ρε σί ας τους σε Ε πι τε λεί α - Μονά δες είναι: Βο η θοί τμη μα ταρ χών σε ε πι τε λεί α Σχη μα τι σμών Δι μοι ρί τες Δι μοιριών Με τα φο ρών, Ε φο δια σμού, Αρ το κλι βά νων, Διοι κή σε ως, α νά λο γα με τη μο νάδα που υ πη ρε τούν Με ρι κοί Α ξιω μα τι κοί Ε πι στρα τεύ σε ως (ΜΑ Ε) ή Με ρι κοί Φροντι στές Ε πι στρα τεύσε ως (ΜΦΕ) σε Μο νά δες Ε πι στρα τεύ σε ως. 18 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

19 ΣΩΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι: Η καλλιέργεια σωματικής και ψυχικής αντοχής, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα του Αξιωματικού. Η απόκτηση στρατιωτικού πνεύματος και πνεύματος του Σώματος Υλικού Πολέμου. Η απόκτηση της ικανότητας να εκπαιδεύουν και να διοικούν τμήματα επιπέδου Διμοιρίας στην ειρήνη και τον πόλεμο. Η απόκτηση γνώσεως των θεμάτων - αρμοδιοτήτων ΥΠ, που θα κληθούν να ασκήσουν κατά τη θητεία τους στο ΣΥΠ. Στη Σχολή Αξιωματικών του ΚΕΥΠ οι ΥΕΑ εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης επί 17 εβδομάδες, σε αντικείμενα κοινά για όλους τους ΥΕΑ Όπλων - Σωμάτων (γενικής στρατιωτικής μόρφωσης, ατομικής τακτικής εκπαίδευσης σε θέματα μάχης, τεχνικής εκπαίδευσης σε θέματα τοπογραφίας, ναρκοπολέμου, ΠΒΧ Άμυνας, Α βοηθειών, ΤΑΜΣ, πορείες κ.λ.π) και σε αντικείμενα ειδικής εκπαίδευσης (Δημόσιο Λογιστικό Υλικό, ανταλλακτικά, πυρομαχικά, εφόδια ΕΜ, Λειτουργία Μονάδων ΥΠ, μηχανογραφικές εφαρμογές, χορηγήσεις - παραλαβές, συντήρηση-εναποθήκευση υλικών, γενικά αντικείμενα Επιστράτευσης κλπ). Ειδικότητα και Καθήκοντα ΔΕΑ (ΥΠ) Οι αποφοιτούντες από τη Σχολή Αξιωματι κών ΥΕΑ, ονομάζονται ΔΕΑ (ΥΠ) και αποκτούν την ειδικότητα του Διοικητικού. Μετατίθενται σε Μονάδες ΥΠ ή Επιτελεία, όπου τους ανατίθενται καθήκοντα: Διμοιρίτη Διμοιρίας Υλικού ή ανταλλακτικών Βοηθών Διευθυντών Γραφείων Μονάδων ή Διευθύνσεων Διαχειριστή υλικών ή ανταλλακτικών εύχρηστων αποθεμάτων ή επιστρεφομένων Χειριστών μηχανογραφικών εφαρμογών υλικών - ανταλλακτικών και πυρομαχικών Χειριστών επιστρατευτικών εφαρμογών. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 19

20 ΣΩΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι επιλεγέντες ΥΕΑ (ΕΠ) εκπαιδεύονται στη Σχολή Διαβιβάσεων με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής. Η εκπαίδευσή τους διαρκεί 17 εβδομάδες και περιλαμβάνει κοινά στρατιωτικά αντικείμενα και ειδικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των ΥΕΑ αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων δκσεως Δρίας, κατά την ειρήνη και τον πόλεμο σε συνδυασμό με την τεχνική εκπαίδευση στα σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, καθώς επίσης στην εκμάθηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του ΔΕΑ. Την 1 η έως και την 3 η εβδομάδα οι ΥΕΑ (ΕΠ) εκπαιδεύονται σε κοινά στρατιωτικά αντικείμενα, την 4 η έως και την 11 η εβδομάδα σε ειδική τεχνική εκπαίδευση Διαβιβάσεων. Την 12η,13η, 14η και 15η εβδομάδα οι ΔΕΑ εκπαιδεύονται στην ΣΑΕΠ και ειδικότερα στα δύκτια και επικοινωνίες δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα ΣΞ, εγκατάσταση και διαχείριση προγραμμάτων windows, πολεμικά παίγνια και προσομοίωση, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογές που λειτουργούν στον ΣΞ. Κατόπιν επιστρέφουν στη Σχολή Διαβιβάσεων και με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής των ονομάζονται ΔΕΑ, σε ειδική τελετή, αποφοιτούν από τη Σχολή και μετατίθενται σε Σχηματισμούς της Ζώνης ευθύνης Δ ΣΣ και ΑΣΔΕΝ. Στους ΔΕΑ απονέμεται κατόπιν προτάσεως από τις Μονάδες ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού 1 μήνα περίπου προ της απολύσεώς τους από τις τάξεις του Στρατού. 20 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

21 Υ ΓΕΙΟ ΝΟΜΙ ΚΟ Τ ο Υ γειο νο μι κό Σώ μα προ κει μέ νου να ε κτε λέ σει την α πο στο λή του στην ει ρήνη ή σε πε ρί ο δο ε πι χει ρή σε ων, δια θέ τει τις ε ξής, α νά ει δι κό τη τα, κα τη γο ρί ες Αξιωματι κών α πό φοί των της ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΣΜΥ: Ια τρούς Ο δο ντία τρους Κτη νία τρους Φαρ μα κο ποιούς Νο ση λευ τές-τριες Δια χει ρι στές Διοι κη τι κούς Τε χνι κούς Μέ ρος του δια τι θέ με νου α ριθ μού Αξιωματι κών εί ναι ΔΕ Α. Οι ΔΕ Α που κα τα νέ μο νται στο Υγειο νο μι κό σε κά θε ΕΣ ΣΟ εί ναι ε πι στη μο νι κό προ σω πι κό με τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες: Ια τροί Ο δο ντί α τροι Κτη νί α τροι Φαρ μα κο ποιοί Ψυχολόγοι Τα κρι τή ρια - δια δι κα σί α ε πι λο γής εί ναι αρ μο διό τη τα του ΓΕΣ/ΔΕΠ. Οι ΥΕ Α (ΥΓ) εκ παι δεύ ο νται για 2 μή νες στην Σχο λή Ε φέ δρων Αξιωματι κών Πε ζι κού (ΣΕ ΑΠ) με έ δρα το Ηρά κλειο Κρή της σε α ντι κεί με να αρ μο διό τη τας Πε ζι κού και 2 μήνες στη Σχο λή Ε φαρ μο γής Υ γειο νο μι κού (ΣΕΥ) με έ δρα την Α θή να σε α ντι κεί με να αρ μοδιό τη τας Υ γειο νο μι κού, σε σχέ ση πά ντα με την ε πι στη μο νι κή τους ει δι κό τη τα.. Με τά την α πό λυ σή τους και κά θε 5 χρό νια προ ά γο νται στον ε πό με νο βαθ μό. Η με τεκ παί δευ ση της ε φε δρεί ας κα θο ρί ζε ται πά ντα σε σχέ ση με την ει δι κό τη τα του Ε φέ δρου και τις υ πη ρε σια κές α νά γκες. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 21

22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ο ι υ πο ψή φιοι ΔΕ Α προ έρ χο νται α πό το Όπλο του Πε ζι κού και εί ναι του λά χι στον α πό φοι τοι Α ΕΙ - ΤΕΙ Οικο νο μι κής Κα τεύ θυν σης ή Έ ρευ νας - Πλη ρο φο ρι κής. Η ε πι λο γή τους γί νε ται α πό τα κέ ντρα κα τά τα ξης νε ο συλ λέ κτων, α νά λο γα με την ε πι θυ μί α τους ε άν θέ λουν να γί νουν ΥΕ Α. Ε φό σον το ε πι θυ μούν, παίρ νουν μέ ρος σε α θλη τι κές δο κι μα σί ες, κα θώς και σε γνω στι κές και ψυ χο λο γι κές ε ξε τά σεις (tests). Με τά την ε πι λο γή τους, α κο λου θούν την εκ παί δευ ση των ΥΕ Α στην ΣΕ ΑΠ διαρ κείας 15 ε βδο μά δων στα α ντι κεί με να εκ παι δεύ σε ως Σχο λεί ου Μα χη τή κα θώς και στα α ντι κεί με να λοι πής εκ παι δεύ σε ως των ΥΕ Α. Με τά την ο λο κλή ρωση της εκ παί δευ σής τους, ο νο μά ζο νται ΔΕ Α (Ο) και το πο θε τού νται σε μο νάδες Εκ στρα τεί ας (ΠΖ) της παρα με θω ρί ου (Έ βρος - Νη σιά Α να το λι κού Αι γαί ου) για πέ ντε (5) μή νες πε ρί που και α κο λου θούν το πρό γραμ μα των μο νά δων. Κα τόπιν, εκ παι δεύ ο νται σε ΚΕ Α-Ο για έ ξι (6) ε βδο μά δες σε α ντι κεί με να του Οι κο νο μικού Σώ μα τος, ό πως Στρα τιω τι κές Δα πάνες, Δη μό σιο Λο γι στι κό, κλπ. Με τά την εκπαί δευ σή τους το πο θε τού νται σε μο νά δες του Οι κο νο μι κού Σώ μα τος. Οι ΔΕ Α (Ο) ε ξε λίσ σο νται κα τά την διάρ κεια της θη τεί ας τους έ ως τον βαθ μό Έ φεδρου Αν θυπολοχαγού (Ο). 22 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

23 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ Σ το Γεωγραφικό υπηρετούν στρατεύσιμοι ΔΕΑ, οι οποίοι προέρχονται από το όπλο Μηχανικού, με κατανομή του αναγκαιούντος αριθμού στο Μηχανικό, σε όλες τις ΕΣΣΟ. Μετά την επιλογή τους ως ΥΕΑ (ΜΧ-Γ), μαζί με τους ΥΕΑ (ΜΧ), φοιτούν στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι για 3,5 περίπου μήνες. Με την επιτυχή αποφοίτησή τους από τη Σχολή Μηχανικού, ονομάζονται ΔΕΑ (ΜΧ-Γ), τοποθετούνται για 4 μήνες σε Μονάδες εκστρατείας του Μηχανικού, ενώ στη συνέχεια και για το υπόλοιπο της θητείας τους, υπηρετούν σε Μονάδες του Γεωγραφικού, δηλαδή στη ΓΥΣ και την ΤΟΜΣ. Οι ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση κτηματολογικών και τοπογραφικών εργασιών, για την υλοποίηση του προγράμματος απαλλοτριώσεων του ΤΕΘΑ. Αναπληρώνουν την μη ύπαρξη Ανθυπολοχαγών - Υπολοχαγών στο Γεωγραφικό και είναι η μοναδική πηγή εφεδρείας για τη συμπλήρωσή της στον πόλεμο. Οι ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) πρέπει να είναι ικανοί πρώτης και δεύτερης κατηγορίας (Ι1-Ι2) και κατά προτεραιότητα να είναι: Απόφοιτοι Σχολών ΑΕΙ: Πτυχιούχοι Τοπογράφοι-Αγρονόμοι Μηχανικοί (προτεραιότητα 1), Πολιτικοί και Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (προτεραιότητα 2). Απόφοιτοι Σχολών ΤΕΙ: Τοπογράφοι Μηχανικοί (προτεραιότητα 1) και Πολιτικοί Μηχανικοί (προτεραιότητα 2). Φοιτητές ή σπουδαστές αντίστοιχων Σχολών, καθώς και λοιπών Σχολών θετικής κατεύθυνσης (π.χ. Πολυτεχνικές Σχολές), μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν συμπληρώνεται ο αριθμός από τις δύο παραπάνω κατηγορίες, καθώς δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής των κτηματολογικών - τοπογραφικών σχεδίων που συντάσσουν. Οι ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) μετά την απόλυσή τους λαμβάνουν βεβαίωση για τις τοπογραφικές εργασίες τις οποίες εκτέλεσαν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ αποκτούν ιδιαίτερη εμπειρία σε Τοπογραφικές εργασίες γραφείου και πεδίου. Μικρός αριθμός από τους απολυόμενους Έφεδρους Ανθυπολοχαγούς (ΜΧ-Γ) μπορούν να επανακληθούν για ολιγοήμερη εκπαίδευση, ως επίστρατοι για τις ανάγκες της ΤΟΜΣ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 23

24 Ο ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΩΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ ρό λος του δυ να μι κού των ε φέ δρων Αξιωματι κών του Στρα τού Ξη ράς ως συ στα τι κό στρα τιω τι κής ι σχύ ος, α πο τε λεί α ντι κεί με νο α να φο ράς α πό συστά σε ως των Ε νό πλων Δυ νά με ων. Οι έ φε δροι Αξιωματι κοί προ έρ χο νται από το θε σμό των ΔΕ Α, οι ο ποί οι ό ταν ο λο κλη ρώ σουν τη θη τεί α τους λαμ βά νουν Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), ως έ φεδροι Αν θυπολοχαγοί. Τα νέ α ο πλι κά συ στή μα τα και η τε χνο λο γί α α παι τούν έ φε δρα στελέ χη με υ ψη λή μόρ φω ση, διαρ κή α να νέ ω ση των γνώ σε ων, με α ντί στοι χη εν σω μάτω ση των αλ λαγών που ε πι φέ ρουν στην πο λε μι κή τέ χνη οι ε ξε λί ξεις στην τεχνο λο γί α. Έ χο ντας υ πό ψη τα πα ρα πά νω, οι έ φε δροι Αξιωματι κοί κα λού νται να συμ με τέχουν σε δρα στη ριό τη τες, ό πως πα ρα κά τω: Ε θνι κές Α σκήσεις Με τεκ παί δευ ση 7-9 η με ρών στο πλαί σιο των Μο νά δων που εί ναι ε ντε ταγ μένοι Με τεκ παί δευ ση (2-3 ε βδο μά δων) σε Σχο λεί α Ε φαρ μο γής και Κέ ντρα Εκ παιδεύσε ως (Ό πλο ή Σώ μα) ε πί ε ξει δι κευ μέ νων α ντι κει μέ νων του Ό πλου τους, προκειμέ νου να α πο κτή σουν τα προ σό ντα προ α γω γής τους. Οι έ φε δροι Αξιωματι κοί προ ά γο νται μέ χρι το βαθ μό του Λο χα γού, ε φό σον συντρέ χουν οι σχε τι κές θε σμι κές προ ϋ πο θέ σεις, ή τοι: Έ χουν πε ντα ε τές χρο νι κό διάστη μα πα ρα μο νής στον κα τε χό με νο βαθ μό Έ χουν η λι κί α μι κρό τε ρη των 40 ε τών Έ χουν συμ με τά σχει ε ντός της τε λευ ταί ας 5ε τί ας σε ε θνι κή ή δια κλα δι κή ά σκη ση, σε με τεκ παί δευ ση 7-9 η με ρών, ή σε εκ παί δευ ση στη Σχο λή Ε φαρ μο γής της ει δι κό τη τάς τους (Ο-Σ). Ει δι κά για τους Αξιωματι κούς των Σω μάτων (πλην Σώ μα τος Ε φο δια σμού Με τα φορών), δεν α παι τεί ται η συμ με το χή σε ε θνι κή ή δια κλα δι κή ά σκη ση και σε με τεκ παί δευ ση 7-9 η με ρών. Ε πί σης, κατ ε ξαί ρε ση, εί ναι δυ να τό οι έ φε δροι Αξιωματι κοί να προ α χθούν, μέ χρι το βαθ μό του έ φε δρου Ταγ μα τάρ χη, ε φό σον έ χουν τα α παι τού με να προ σό ντα. Τα προ σόντα προ κύ πτουν α πό τις δια δο χι κές ση μειώσεις των προ τει νο μέ νων και α πό τα υ πό λοι πα δι καιο λο γη τι κά της πρό τα σης (διοι κη τι κή και ε παγ γελ μα τι κή ι κα νό τη τα, πει θαρ χί α, γραμμα τι κές γνώ σεις, ζή λος υ γεί α κλπ.). Ως έ φε δροι Αξιωματι κοί ΥΓ προ τεί νο νται και οι δι πλω μα τού χοι ο πλί τες Υ γειο νο μι κού, με την πα ρά δο ση α ντι γρά φου του πτυ χί ου τους στο ΣΓ ό που α νή κουν. 24 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ

Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ Α ξιω μα τι κοί, Υ πα ξιω μα τι κοί, Στρα τιώ τες, Ε θνο φύ λα κες και Πο λι τι κό Προ σω πι κό του Στρα τού Ξηράς. Με α πό φα ση του ΚΥ ΣΕ Α, μου α να τέ θη καν τα κα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 Τεθωρακισµένη Μεραρχία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα