ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16 Τεχνικό Σώμα...17 Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών...18 Σώμα Υλικού Πολέμου...19 Σώμα Έρευνας - Πληροφορίκης...20 Υγειονομικό...21 Οικονομικό Σώμα...22 Γεωγραφικό...23 Οι Έφεδροι Αξιωματικοί ως Επίστρατοι...24 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για την κά λυ ψη των α να γκών σε στε λέ χη τό σο στην ει ρή νη ό σο και στον πό λεμο κα θιε ρώ θη κε ο θε σμός του Δό κι μου Έ φε δρου Α ξιω μα τι κού (ΔΕ Α). Οι ΔΕ Α λό γω του ποσο στού που κα τέ χουν στο συ νο λι κό α ριθ μό των στε λε χών του Στρα τού, ε πη ρε άζουν ση μα ντι κά τη δο μή και τη λει τουρ γι κό τη τα των Μο νά δων. Ο α ριθ μός που επι λέ γε ται και ο τρό πος χρη σι μο ποί ησής τους έ χουν ά με ση σχέ ση με τη μα χητι κή ικανότητα και ε τοι μό τη τα των Μο νά δων. Οι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί σή με ρα, ως μι κροί η γή το ρες, στο α νά λο γο ε πί πε δο διοι κή σεως, πρέ πει να έ χουν προ σό ντα α νά λο γα με αυ τά των Μονίμων Α ξιω μα τι κών. Για το λόγο αυτό, κα λού νται οι κα ταλ λη λό τε ροι τό σο σε ε πί πε δο μόρ φω σης, σε ψυ χι κή και σω μα τι κή υ γεί α, όσο και σε χα ρα κτή ρα και ή θος. Ως Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί (ΥΕ Α) κα λού νται α πό τη Στρα τολο γί α για κα τά τα ξη σε κά θε ΕΣ ΣΟ, στρα τεύ σι μοι α πό φοι τοι Λυ κεί ου και ά νω. Λόγω της ιδιαίτερης εκπαίδευσης που πραγματοποιούν (4 μηνών περίπου ως ΥΕΑ) η διάρκεια της θητείας τους είναι 17 μήνες. Μετά την ο νο μα σί α τους σε ΔΕ Α και για το υ πό λοι πο της θη τεί ας τους δια μέ νουν ε κτός στρα το πέ δου, σι τί ζο νται στις Λέ σχες Α ξιω μα τι κών και λαμ βά νουν τη χρη μα τι κή α ποζη μί ω ση που α ντιστοι χεί στο βαθ μό τους (570 Ευ ρώ πε ρί που). Επι πλέ ον της α πο ζη μί ω σης αυτής, λαμ βά νουν κα τά πε ρί πτω ση το ε πί δο μα πα ρα με θο ρί ου πε ριο χής. Οι ε πι λε γό με νοι ως ΔΕΑ έ χουν την ευ και ρί α: Να ζή σουν μί α πρώ τη ε μπει ρί α διοί κη σης αν θρώ πων και υ πευ θυ νό τη τας, η ο ποί α ε κτι μά ται πο λύ α πό τους μελ λο ντι κούς ερ γο δό τες τους Να βιώ σουν μί α στρα τιω τι κή θη τεί α, με τα α νά λο γα οι κο νο μι κά ο φέ λη Να συμ βά λουν με την ε ξει δί κευ ση και τις γνώ σεις τους στη δη μιουρ γί α ε νός πο λύτι μου δυ να μι κού στο Στρα τό Ξη ράς. Το πα ρα πά νω γε γο νός δη μιούρ γησε την α νά γκη ύ παρ ξης κα τάλ λη λων δια δι κασιών επιλογής έ τσι ώ στε να ε πι λέ γο νται οι κα λύ τε ροι με τα ξύ των υ πο ψη φίων και τα προ σό ντα των ε πι λε γο μέ νων ΔΕ Α να εί ναι τα αυ τά με τα προ σό ντα που πρέ πει να έ χουν οι Έλ λη νες Α ξιω μα τι κοί. Κρι τή ρια Ε πι λο γής Σύμ φω να με την ι σχύ ου σα νο μο θε σί α ως ΥΕ Α ε πι λέ γο νται οι στρα τεύ σι μοι με δεί κτη μόρ φω σης Λυ κεί ου και ά νω. Η επιλογή ακολουθεί την πα ρα κά τω α πό λυ τη προ τε ραιό τη τα με την α ντί στοι χη μο ριο δό τη ση: Πτυ χιού χοι Α ΕΙ (350 μό ρια) Πτυ χιού χοι ΤΕΙ (250 μό ρια) Φοι τη τές Α ΕΙ (250 μό ρια) Φοι τη τές ΤΕΙ (100 μό ρια) Πτυ χιού χοι ΙEK (50 μό ρια) Φοι τη τές ΙEK (50μό ρια) Α πό φοι τοι ΤΕ Ε Β Κύ κλου (50 μό ρια) Α πό φοι τοι Γε νι κού Λυ κεί ου (50 μό ρια) Οι α πό φοι τοι α πό τα Α ΕΙ του Ε ξω τε ρι κού, τα ο ποί α εί ναι α να γνω ρι σμέ να α πό την 4 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

5 αρ μό δια ελ λη νι κή Αρ χή θα μο ριο δο τού νται ό πως και οι α πό φοι τοι των Ελ λη νι κών Α ΕΙ. Οι α πό φοιτοι και οι φοι τη τές των μη α να γνω ρι σμέ νων Α ΕΙ του Ε ξω τε ρι κού, θα βαθ μο λογού νται ό πως και οι φοι τη τές των Ελ λη νι κών Α ΕΙ. Το απαιτούμενο α νά στη μα είναι 1,65 μ. του λά χι στον. Για ό σους ε πι λέ γο νται για Πε ζι κό, Ει δι κές Δυ νά μεις, Τε θω ρα κι σμέ να και Πυ ρο βολι κό απαιτείται σω μα τι κή ι κα νό τη τα Πρώ της Κα τη γο ρί ας (ΣΙ/1). Κατ ε ξαί ρε ση μπο ρούν να ε πι λέ γο νται ως Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί, σύμφωνα με το Προ ε δρι κό Διά ταγ μα 133/2002, και πτυ χιού χοι Α νω τά των και Α νω τέ ρων Σχο λών που κρί νο νται δευ τέ ρας κα τη γο ρί ας (Ι2), ε φό σον το νό ση μα, η πά θη ση ή βλά βη, για τα ο ποί α κρί θη καν κα τη γο ρί ας Ι2, δεν τους ε μπο δί ζει στην ά σκη ση των καθη κό ντων για τα ο ποί α προ ο ρί ζο νται. Εξαιρούνται οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή λόγω δυσχρω μα το ψί ας, μο νί μου συ νε κτι κού στρα βι σμού ή α να στή μα τος. Οι ε πι λε γό με νοι, στην προηγούμενη παράγραφο ως Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιωμα τι κοί, κα τα νέ μο νται στα Ό πλα Μη χα νι κού και Δια βι βά σε ων, και στα Σώ μα τα Ε φο δια σμού-με τα φο ρών, Υ λι κού Πο λέ μου, Τε χνι κού, Υ γειο νο μικού, Έ ρευ νας και Πλη ρο φο ρι κής, Γε ω γρα φι κού. Απαιτούμενο τυπικό προσόν για την επιλογή είναι επίσης να έχουν οι υποψήφιοι Λευ κό Ποι νι κό Μη τρώ ο και να είναι υ πό χρε οι ο λό κλη ρης θη τεί ας. Οι έχοντες η λι κί α ετών μο ριο δο τούνται με 100 μό ρια και οι ά νω των 28 ε τών με 0 μό ρια. Οι ε πι θυ μούντες μο ριο δο τού νται με 100 μό ρια ε νώ οι μη ε πι θυ μού ντες με 0 μό ρια. Οι υ πό χρε οι μειω μέ νης στρατεύσιμης θη τεί ας, οι ο ποί οι ε πι θυ μούν να υπη ρετή σουν ως ΥΕ Α, υ πο γρά φουν υ πεύ θυ νη δή λω ση του Ν. 1559/86 στην ο ποί α θα α ναγρά φουν ό τι «Ε φό σον ε πι λε γώ ΥΕ Α ε πι θυ μώ να υ πη ρε τή σω ο λό κλη ρη θη τεί α και να ε ντα χθώ στον θε σμό των ΥΕ Α, σε ο ποιο δή πο τε Ό πλο ή Σώ μα και Ει δι κό τη τα». Κά θε υ πα να χώ ρη σή του ως προς τα δη λω θέ ντα δεν θα λαμ βά νε ται υ πό ψη. Κα τη γο ρί ες Ο πλι τών που δεν προ τεί νο νται για ΥΕ Α, έ στω και αν έ χουν τα τυ πι κά προ σό ντα που α να φέ ρονται πα ρα πά νω είναι: Οι Α νυ πό τα κτοι Οι α πορ ρι φθέ ντες μα θη τές των Α ΣΕΙ-ΣΣΥ (με τά την ει σαγω γή σε αυ τές) Ό σοι δεν έ χουν κα τα θέ σει στο Στρα το λο γι κό Γρα φεί ο ή στη Μο νά δα κα τά ταξης πι στο ποι η τι κό σπου δών. Σε πε ρί πτω ση που κά ποιος υ πο ψή φιος για λό γους ανώτερους της θέ λησής του (γρα φειο κρα τι κή-τα χυδρο μι κή κα θυ στέ ρη ση κλπ.) δεν έ χει δυ να τό τη τα να κα τα θέ σει ά με σα τον τίτλο σπου δών του υ πο γρά φει υ πεύ θυ νη δή λω ση και την προ σκομί ζει ε ντός 10η μέ ρου Ό σοι δη λώ νουν ψευ δή στοι χεί α πε ρί γραμ μα τι κών γνώσε ων. Η κατηγορία ΥΕΑ άλλης ΕΣΣΟ, που έχουν υπηρετήσει σε προηγούμενη ΕΣΣΟ για οποιοδήποτε λόγο. Δια κό πτουν τη φοί τη σή τους στη Σχο λή Ε φαρ μο γής του Όπλου - Σώ μα τος που ε πι λέ χθη καν ό σοι: Εμ φα νί ζουν νο σή μα τα, πα θή σεις ή βλά βες που αναφέρονται στο γε νι κό πί να κα με τις εν δεί ξεις σω μα τι κής ι κα νό τη τας (Ι3), (Ι4) και (Ι5), σύμ φω να με ό σα ο ρί ζο νται α πό τον ει δι κό, για την οικεί α σχο λή, νό μο (άρ θρο 6 του ΠΔ 133/2002) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 5

6 Πα ρου σιά ζουν δυ σχρω μα το ψί α, η ο ποί α δεν δια γνώ σθη κε κα τά την κα τά τα ξή τους Α που σιά ζουν α πό την εκ παί δευ ση πε ρισ σό τε ρο του 1/3 του συ νο λι κού χρό νου, σύμ φω να πά ντα με τον κα νο νι σμό λει τουρ γί ας της α ντί στοι χης Σχο λής Υ πο πί πτουν σε πα ρα πτώ μα τα, για τα ο ποί α ε πι βάλ λο νται πει θαρ χι κές ποι νές μέ χρι 20 η μέ ρες φυ λά κι ση, λόγω χα ρα κτή ρα, ή θους ή 30 η μέ ρες φυ λά κι ση και ά νω συ νο λι κά. Είναι υπόχρεοι μειωμένης θητείας Έχουν μειω μένη βαθ μο λο γί α κα τά τη φοί τη σή τους στις α ντί στοι χες Σχο λές. Δια δι κα σία Ε πι λο γής Ο σύγ χρο νος Αξιωματι κός ο ο ποί ος θα κλη θεί να ε νερ γή σει σε έ να σύγ χρο νο πεδί ο μά χης, το ο ποί ο χα ρα κτη ρί ζεται α πό ρα γδαί ες δο μι κές και τε χνο λο γι κές αλ λα γές, ε κτός των κλασ σι κών χαρα κτη ρι στι κών που προ α να φέρ θη καν θα πρέ πει να δια θέ τει και τις α πα ραίτη τες γνώ σεις, οι ο ποί ες θα τον κα τα στή σουν ι κα νό να α ντα πο κρι θεί α πο τε λεσμα τι κά στις νέ ες αυ τές προ κλή σεις. Εί ναι προ φα νές λοι πόν και ό λες οι με λέ τες συ γκλί νουν ό τι κα τά τις δια δι κα σί ες ε πι λογής θα πρέ πει να ε ξε τά ζο νται: Το εί δος των σπου δών των υ πο ψη φί ων Η ά ρι στη σω μα τι κή και ψυ χι κή υ γεί α τους Ο δεί κτης νο η μο σύ νης και η προ σω πι κό τη τα τους Ο χα ρα κτή ρας, το ή θος και οι η γε τι κές τους ι κα νό τη τες Η θέ λη σή τους να γί νουν ΔΕ Α. Με τις ι σχύ ου σες ε ξε τά σεις και δο κι μα σί ες επιλογής ε ξε τά ζο νται οι ι κα νό τη τες των υ ποψη φί ων βάσει: Υ γειο νο μι κών ε ξε τά σεων: Ε ξε τά ζε ται η σω μα τι κή υ γεί α των υ πο ψη φίων (Σωμα τι κή ι κα νό τη τα). Α θλη τι κών δο κι μα σιών: Οι υποψήφιοι υ πο βάλ λονται σε α θλη τι κές δο κι μα σί ες σύμ φω να με ε κεί νες που προ βλέ πο νται για τους υ πο ψη φί ους των Ανωτάτων Στρατιω τι κών Ιδρυμάτων για έ λεγ χο της φυ σι κής τους κα τά στα σης. 6 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

7 Ψυ χο τε χνι κών δο κι μα σιών (TESTS): Με τις δο κι μα σί ες αυ τές στις ο ποί ες περι λαμ βά νο νται Νοομετρική Δο κι μα σί α, Λεκτική δο κι μα σί α και Α το μι κή συ νέ ντευ ξη κά θε υ πο ψη φί ου ΥΕ Α, ο ψυ χί α τρος εξε τά ζει την ψυ χι κή υ γεί α και την προ σωπι κό τη τα των υ πο ψη φί ων, το δεί κτη νο η μο σύ νης, το χα ρα κτή ρα και το ή θος τους. Α ξιο λό γη σης Προ σό ντων-ι κα νο τή των: Η ο μά δα επιλογής του ΚΕΝ ε κτι μά τις βαθ μο λο γί ες των φυ σι κών προ ϊ στα μένων των υ πο ψη φί ων οι ο ποί ες α φο ρούν το πα ρά στη μα, την εμ φά νι ση και τα στρα τιω τι κά προ σό ντα. Γραμ μα τι κών Γνώ σεων: Ε ξε τά ζε ται το ε πί πε δο μόρ φω σης του κά θε υ πο ψη φίου και βαθ μο λο γεί ται α νά λο γα. Η ε πι λο γή των υ πο ψη φί ων ε φέ δρων διε ξά γε ται α πό τα ε ξής όρ γα να: Γρα φεί ο Ε πι λο γής του Κέ ντρου Εκ παι δεύ σε ως Ο μά δα Επιλογής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Διεύθυνση Μoνίμου Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΣ (ΔΙΜΣΠΡΟ). Αρ χι κά γί νε ται ο δια χω ρι σμός των υ πο ψη φί ων σε αυ τούς που δια θέ τουν ή ό χι τα τυ πι κά προ σό ντα για ΥΕ Α. Στη συνέ χεια οι υ πο ψή φιοι που έ χουν τα α πα ραί τη τα τυ πι κά προ σό ντα για ΥΕ Α υ ποβάλ λο νται στις πα ρα πά νω ε πι λο γι κές ε ξε τά σεις και δο κι μα σί ες. Η τε λι κή ε πι λο γή γί νε ται σύμ φω να με τα α πο τε λέ σμα τα των πα ρα πά νω ε ξε τάσε ων κά θε υ πο ψη φί ου στα πλαί σια ε νός συ στή μα τος βαθ μο λο γί ας. Αποδοχές των ΔΕΑ Οι απο δο χές τους κα θο ρί ζο νται α πό τις δια τά ξεις του ΝΔ 334/1974, σε συν δυασμό με τις δια τά ξεις του άρ θρου 51 του Ν. 3205/2003 και υπο λο γί ζο νται συ νο λι κά ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 7

8 ως πο σο στό 60% ε πί του ε κά στο τε βα σι κού μι σθού του Αν θυπολοχαγού και του ε πι δό μα τος ε ξο μά λυν σης α γά μου, ή τοι 138,00. Σή με ρα το ύ ψος των α κα θά ρι στων α πο δο χών ε νός ΔΕ Α α νέρ χε ται στο πο σό των 622,00, ε νώ οι κα θα ρές α πο δο χές του α νέρ χο νται στο πο σό των 576,00 περί που. Οι ΔΕ Α, σε ό ποια Φρου ρά της Ελ λη νι κής Ε πι κρά τειας και αν υ πηρετούν, λαμ βάνουν τις ί διες α πο δο χές, πλην αυ τών που υ πη ρε τούν στα νη σιά του ανα το λι κού Αι γαί ου και στη Θρά κη, οι ο ποί οι, πέ ραν των μη νιαί ων α πο δο χών τους, λαμ βά νουν και 4 η μέ ρες ε κτός έδρας κα τά μή να, ή τοι 105,66 (υ πό λοι πο πληρωτέ ο). Με τέ πει τα ε ξέ λι ξη των ΥΕΑ στο Στρά τευ μα Οι ευ δο κί μως α πο φοι τώ ντες α πό τις Σχο λές Ε φέ δρων Αξιωματι κών υ πο ψή φιοι έ φε δροι αξιωματι κοί (ΥΕ Α), ο νο μά ζο νται Δό κι μοι Έ φε δροι Αξιωματι κοί και στη συ νέ χεια το πο θε τούνται στις οι κεί ες για κά θε ει δι κό τη τα Μο νά δες των Ό πλων - Σω μάτων τους, για πρα κτι κή εκ παί δευ ση ή ει δί κευ ση και για συ μπλή ρω ση της θε ωρη τι κής εκ παί δευ σής τους. Ό σοι κρι θούν ε πι τυ χό ντες στην πρα κτι κή εκ παίδευ ση, ο νο μά ζο νται με Προ ε δρι κό Διά ταγ μα Έ φε δροι Αν θυπολοχαγοί έ να μή να πριν την α πό λυ σή τους και εγ γρά φο νται ως στελέ χη της ε φε δρεί ας του Στρα τού Ξη ράς, με το βαθ μό του Ε φέ δρου Αν θυπολοχαγού. Οι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί ό λων των Ό πλων και Σωμάτων, μπο ρούν να προ α χθούν σε α νώ τε ρους βαθ μούς μέ χρι το βαθ μό του Λοχα γού. Οι Έ φε δροι λο χαγοί ό λων των Ό πλων και Σω μά των και Υπηρε σιών του Στρα τού Ξη ράς, δύ να ται να προ α χθούν στον βαθ μό του Ταγ ματάρ χη, ε φό σον έ χουν ε ξαί ρετη ε θνι κή, στρα τιω τι κή και κοι νωνική δρά ση και δεν έ χουν κα τα λη φθεί α πό το ό ριο η λι κί ας του βαθ μού αυ τού, ού τε έ χουν η λι κί α κα τωτέ ρα των 40 ε τών. 8 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

9 ΠΕΖΙΚΟ Στη Σχο λή Ε φέ δρων Α ξιω μα τι κών Πεζι κού (ΣΕ ΑΠ) στο Ηρά κλειο Κρή της εκ παι δεύ ο νται Υ πο ψή φιοι Έ φε δροι Α ξιω ματι κοί (ΥΕ Α) Πε ζι κού [πλην των ει δι κο τή των Δια βι βα στή και Σκα πα νέ α, οι ο ποί οι εκ παιδεύ ο νται στη ΣΔΒ (Χαϊδάρι) και το ΚΕΜ Χ (Ναύ πλιο) α ντί στοι χα], Ει δι κών Δυ νά με ων (ΕΔ), Πε ζο ναυ τών (ΠΖΝ), Στρα το νο μί ας (ΣΝ), Οι κο νο μι κού (Ο), Στρα το λο γί ας (ΣΛ), κα θώς ε πί σης και του Υ γειο νο μι κού (μόνον ό μως για την κοι νή εκ παί δευ σή τους, διάρ κειας 8 ε βδο μά δων, ε νώ στη συ νέ χεια συ νε χί ζουν την εκ παί δευ σή τους στη Σχολή Ε φαρ μο γής Υ γειο νο μι κού). Εκ παί δευ ση ΥΕ Α Η διάρ κεια της εκ παί δευ σής τους στη ΣΕ ΑΠ εί ναι 17 ε βδο μά δες α πό τις οποί ες τις πρώ τες 2 ε βδο μά δες εκ παι δεύ ο νται σε α ντι κεί μενα ώστε να καταστούν μα χη τές, και τις υ πό λοι πες 15 δι δά σκο νται α ντι κεί με να: Γε νι κών Κα νο νι σμών, Το πο γρα φί ας, Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας, Προ κα λύ ψε ως, Ορ γά νω σης Ε δά φους, Ε πι τε λι κών θε μά των, κ.λ.π. Α το μι κή Τα κτι κή, Ε πι χει ρή σεις μέ χρι το ε πί πε δο Μη χα νο κί νη του Λό χου Πε ζικού, εκ παί δευ ση σε ό λα τα εί δη ο πλι σμού που δια θέ τει το ό πλο του Πε ζικού, κα θώς και ε κτέ λε ση βο λών. Α σκή σεις ε πι πέ δου Ο μά δας - Διμοιρί ας Πε ζι κού σε ό λες τις φά σεις του α γώ να, εί τε στις αμ μο δό χους που δια θέ τει η Σχο λή, εί τε σε Πε δί α Α σκή σε ων εγ γύς Στρα το πέδου. Ε πι στέ γα σμα της εκ παί δευ σής τους εί ναι η διε ξα γω γή ά σκη σης ε πι πέ δου Μη χανο κι νή του Δι μοι ρί ας σε ε πι λεγ μέ νο πε δί ο α σκή σε ων με τη χρή ση πυ ρών. Την 8 η ε βδο μά δα εκ παιδεύ σε ώς τους, κα τό πιν προτά σε ως της Σχο λής, γί νε ται η α πο νο μή ει δι κό τητας. Η ΣΕ ΑΠ έχει ως αποστολή με την πα ρε χό με νη εκ παί δευ ση στους ΥΕ Α να τους κα τα στή σει ι κα νούς η γή το ρες, ώ στε να δύ να νται να διοι κούν και να εκ παι δεύ ουν τμή μα τα ε πι πέ δου Διμοιρί ας Πε ζι κού, τό σο στην ει ρή νη, ό σο και στον πό λεμο. Για το σκο πό αυ τό η ΣΕ ΑΠ κα τα βά λει κά θε δυ να τή προ σπά θεια, προ κει μέ νου να πα ρέ χει σε αυ τούς ό λες τις βά σεις που α παι τού νται, ώ στε σε συν δυα σμό με την πα ρε χό μενη επ έρ γω εκ παί δευ σή τους στις Μο νά δες και τη συμ με το χής τους στις α σκή σεις αυ τών, να α πο κτή σουν τα α παι τού με να προ σό ντα του αξιω μα τι κού. Με τά την ε πι τυ χή ο λο κλή ρω ση της εκ παι δεύ σε ως, ο νο μά ζονται ΔΕ Α σε ει δι κή τε λε τή και α πο φοι τούν α πό τη Σχο λή. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 9

10 Εκ παί δευ ση ΔΕ Α στις Ει δι κό τη τες του Χει ρι στού Βα ρέ ων Ό πλων Πε ζι κού Οι ΔΕΑ, στους οποίους έχει απονεμηθεί η ειδικότητα του χειριστή Όλμων, Πολυβόλων και Αντιαρματικών όπλων (Α-Τ), τα λεγόμενα Βαρέα Όπλα Πεζικού (ΒΟΠ), μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή συνεχίζουν την εκπαίδευση στην Πτέρυγα Ειδικής Εκπαιδεύσεως για χρονικό διάστημα 5 εβδομάδων, με σκοπό την εκμάθηση της τεχνικής και τακτικής χρησιμοποίησής των. Την τεχνική εκπαίδευση του χειριστή όλμων, παρακολουθούν και οι ΔΕΑ του όπλου των τεθωρακισμένων, στους οποίους έχει απονεμηθεί η εν λόγω ειδικότητα. Για την εν λόγω εκπαίδευση των ΔΕΑ, η Πτέρυγα Ειδικής Εκπαιδεύσεως είναι οργανωμένη σε 3 τμήματα, όπως παρακάτω: Τμήμα Όλμων Τμήμα Πολυβόλων Τμήμα Α-Τ όπλων Επιστέγασμα της εκπαιδεύσεως των ΔΕΑ, είναι η εκτέλεση βολών με τα βαρέα όπλα, που πραγματοποιείται στο πεδίο βολής. Στους ΔΕΑ που αποτυγχάνουν στην εκπαίδευση της ειδικότητάς τους, μετά από πρόταση της ΣΕΑΠ, γίνεται αλλαγή της ειδικότητάς τους. 10 Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι

11 ΤΕ ΘΩ ΡΑΚΙ ΣΜΕ ΝΑ Ο ι ΥΕΑ (ΤΘ) εκπαιδεύονται στη Σχολή ΤΘ ανάλογα με την ειδικότητά τους. Στη Σχολή διδάσκονται τα παρακάτω αντικείμενα: Τεχνική Εκπαίδευση στο άρμα μάχης και τα οπλικά συστήματα που θα χρησιμοποιήσουν στις Μονάδες εκστρατείας ανάλογα με την ειδικότητα που τους έχει απονεμηθεί Αρματα Μ σειράς - LEOPARD Τακτική Εκπαίδευση Διοίκηση και Ηγεσία Γενική Στρατιωτική Μόρφωση Σχολείο Μαχητή Θέματα ΔΜ Με το πέρας της εκπαιδεύσεώς τους και την ονομασία τους σε ΔΕΑ τοποθετούνται στις Μονάδες εκστρατείας όπου ασκούν τα καθήκοντα του Ουλαμαγού Μέσων Αρμάτων. Ένα μήνα πριν την α πό λυσή τους ονομά ζο νται Ανθυπίλαρχοι και εντάσσονται στην εφεδρεία. Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι 11

12 ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ Οι ΥΕ Α (ΠΒ) κα τα τάσ σο νται στα Κέ ντρα Εκ παι δεύ σε ως Νε ο σύλ λε κτων (ΚΕΝ Θηβών) όπου παρακολουθούν τη βα σι κή εκ παί δευ ση, ως Στρα τιώ τες, για τρεις (3) ε βδο μά δες. Κατόπιν επιλογικών διαδικασιών τοποθετούνται στη Σχολή Πυροβολικού, στο Μ. Πεύκο, όπου εκπαιδεύονται για δε κα ε πτά (17) ε βδο μά δες. Η εκ παί δευ σή τους πε ριλαμ βά νει γενικά α ντι κεί με να, ει δι κά α ντι κεί με να Πυροβολικού και χω ρί ζεται σε τρεις (3) πε ριό δους: Εκ παί δευ ση μα χη τή για δύ ο (2) ε βδο μά δες με α ντι κεί με να α το μι κής τα κτι κής στο τέ λος της ο ποί ας υ πο βάλ λο νται στις πρώτες γρα πτές δο κι μα σί ες για τον κα θορισμό της σει ράς αρ χαιό τη τας. Σε κοινά α ντι κεί με να εκ παί δευ σης την 3 η ε βδο μά δα. Εκ παί δευ ση α πό την 4 η έ ως και την 13 Π ε βδο μά δα σε α ντι κεί με να Πυροβολι κού Μά χης και α πό την 14 η έ ως και την 17 η, α νά λο γα με την ει δικό τη τα που τους έ χει α πο νε μη θεί α πό το ΓΕΣ, σε α ντικεί με να Πυροβολι κού Μά χης και Α/Α Πυροβολι κού. Με τη συ μπλή ρω ση 15 ε βδο μά δων εκ παι δεύ σε ως πραγ μα το ποιού νται οι τε λι κές έγγρα φες ε ξε τά σεις, προ κειμέ νου να ε ξα χθεί η τε λι κή σει ρά α πο φοι τή σε ώς τους. Οι ει δι κό τη τες που α πο νέ μονται στους ΥΕ Α (ΠΒ) εί ναι αυ τές του Α ξιω ματι κού Βο λής (ΑΞ ΒΟΛ) Πυ ρο βο λι κού Μά χης, Ου λα μα γού Α ντιαε ρο πο ρι κού Πυ ρο βο λι κού, Αξ κού Δια βι βά σε ων και Αξ κού Το πο γρά φου. Με τά την ο νο μα σί α τους σε ΔΕ Α με τα τί θε νται, κα τό πιν δια τα γής του ΓΕΣ, σε Μο νάδες εκ στρα τεί ας, πλην αυ τών που τους έ χει α πο νε μη θεί η ει δι κό τη τα Δια βι βαστών και Το πο γρά φων, οι ο ποί οι πα ρα μέ νουν στη Σχο λή για πε ραι τέ ρω εκ παί δευ ση διάρ κειας δύ ο (2) και δέ κα (10) ε βδο μά δων α ντί στοι χα και στη συ νέ χεια με τα τί θε νται και αυ τοί σε Μο νά δες εκ στρα τεί ας. 12 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

13 MHXANIKO Οι ε πι λε γέ ντες ΥΕΑ (ΜΧ) εκ παι δεύ ο νται στη Σχο λή Μηχα νι κού, που ε δρεύ ει στο Λου τρά κι Κο ριν θί ας. Επί σης εκ παι δεύ ο νται, οι ΥΕ Α του Γε ω γρα φι κού Σώ μα τος και οι ΥΕ Α του Πε ζι κού και των Ει δι κών Δυ νά με ων με ει δι κό τη τα Σκα πα νέ α. Η διάρ κεια της εκ παί δευ σής τους στη ΣΜΧ εί ναι 17 ε βδο μά δων και πε ρι λαμ βά νει κοι νά α ντι κείμε να για ό λους τους ΥΕ Α των Ό πλων κα θώς και ει δι κά α ντι κεί με να του Ό πλου ΜΧ και διαχω ρίζο νται σε τρεις πε ριό δους: Εκ παί δευ ση μα χη τή τις πρώ τες 2 ε βδο μά δες με α ντι κεί με να α το μι κής τα κτι κής. Κοι νά α ντι κεί με να εκπαί δευσης ΥΕ Α (Ό πλων - Σω μά των), που α φο ρούν: Γε νι κή στρα τιω τι κή, τα κτι κή, τε χνι κή εκ παί δευ ση και σω μα τι κή αγω γή με σκο πό τη βελ τί ω ση της φυ σι κής κα τά στα σης των ΥΕ Α. Αντι κεί με να ει δι κής εκπαί δευ σης ΥΕ Α Μη χα νι κού, που α φο ρούν: Τα κτι κή μη χα νι κού μέ χρι ε πι πέ δου Μο νά δας Μη χα νι κού, τε χνική εκπαί δευ ση Μη χα νι κού σε α ντι κεί με να Ναρ κο πο λέ μου, Κα τα στρο φών, Γε φυ ρο ποι ί ας, Έρ γων Εκ στρα τείας και Μη χανη μάτων Μη χα νι κού. Με τά την ε πι τυ χή ο λο κλή ρω ση της εκ παί δευ σης των ο νο μά ζο νται ΔΕ Α, σε ει δι κή τε λε τή, α πο φοι τούν α πό τη Σχο λή και με τα τί θε νται σε Μο νά δες εκστρα τεί ας α να λό γου Ό πλου. Στους ΔΕ Α α πο νέ με ται, κα τό πιν προ τά σε ως α πό τις Μο νάδες και α φού ο λο κλη ρώσουν τη σχε τι κή εκ παί δευ ση, ο βαθ μός του Ανθυ πο λο χα γού 1 μή να πε ρί που προ της α πο λύ σε ώς τους α πό τις τά ξεις του Στρα τού. Πριν την α πό λυ σή τους, η εκ παί δευ σή τους ο λο κλη ρώνε ται στις κα τά τό πους Μο νά δες Ε πι στρα τεύ σε ως με την πα ρα κο λούθη ση του Σχο λεί ου Α πο λυό με νων Έ φε δρων Α ξιω μα τι κών. Με τά την α πό λυ σή τους, οι Έ φε δροι Α ξιω μα τι κοί με τεκ παι δεύ ο νται στη Σχο λή, για χρο νι κό διά στη μα 2 ε βδο μά δων, με σκο πό την α να νέ ω ση, βελ τί ω ση και συ μπλή ρω ση γνώσε ων στα νέ α υ λι κά και μέ σα που έ χουν α πο κτη θεί (νέ α μη χα νή μα τα μη χα νι κού, μη χα νι κά μέ σα ναρ κο πο λέ μου και γε φυ ρο ποι ί ας). ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 13

14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Η εκπαίδευση των ΥΕΑ (ΔΒ) και των ΥΕΑ ετέρων Όπλων με ειδικότητα «Διαβιβαστή» πραγματοποιείται στη Σχολή Διαβιβάσεων με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής. Η εκπαίδευσή τους διαρκεί 17 εβδομάδες, τα αντικείμενα εκπαίδευσης διαχωρίζονται σε κοινά και ειδικής εκπαίδευσης όπως καθορίζονται στα ΑΝΑΠΕΚ -201, 201Α και 201Β. Η εκπαίδευση των ΥΕΑ αποσκοπεί στην προπαρασκευή μικρών ηγητόρων, στην εκμάθηση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του ΔΕΑ, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων δκσεως Δρίας, κατά την ειρήνη και τον πόλεμο σε συνδυασμό με την τεχνική εκπαίδευση στα σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα. Ειδικότερα εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των Σταθμών Ασυρμάτου αναπηδούσης συχνότητας, συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, δικτύων δεδομένων, μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), των μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου, καθώς και Ηλεκτρονικής Επιτήρησης, για απόκτηση γνώσεων στην ταχεία ανάπτυξη αυτών, σε συνθήκες εκστρατείας. Με το πέρας της εκπαίδευσής τους, μετατίθενται σε Μονάδες εκστρατείας και συνήθως τους ανατίθενται, τα καθήκοντα του Δρίτη. Ένα μήνα πριν την απόλυσή τους ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και εντάσσονται στην εφεδρεία. 14 Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι

15 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ H ε πι λο γή των ΥΕ Α (ΕΔ), σύμ φω να με την ΠΔ 4-41/2005/ΓΕΣ/ΔΕΠ/2ο, γί νε ται α πό ό λους τους ΥΕ Α Πε ζι κού που εκ παι δεύ ονται στη ΣΕ ΑΠ και δη λώ νουν ε πι θυ μί α υ πη ρέ τη σης σε μο νά δες Ει δι κών Δυ νά μεων, πριν την α πο φοί τη σή τους α πό τη ΣΕ ΑΠ και κα τά τη διάρ κεια της 6 ης ε βδο μά δας εκ παι δεύ σε ως. Κρι τή ρια ε πι λο γής Α θλη τι κή Δο κι μα σί α (Ά ρι στα 60 βαθ μοί). Α παι τού με να ό ρια: Δρό μος δύ ο (2) μι λί ων (3.200 μ.) σε χρό νο μι κρό τε ρο των 20 (20 Βαθ μοί), Κάμ ψεις α γκώ νων: 30 ε πα να λή ψεις του λά χι στον, σε χρό νο 2 (20 Βαθ μοί). Δι πλώ σεις του κορ μού με τα χέ ρια στην ανά καμ ψη και τα γό να τα δι πλωμέ να: 35 ε πα να λή ψεις του λά χι στον, σε χρό νο 2 (20 Βαθ μοί). Σε πε ρί πτω ση μη ε πί τευ ξης ε νός εκ των πα ρα πά νω ο ρί ων, ο υ πο ψή φιος βαθμολο γεί ται με μη δέν στη συ γκε κρι μέ νη δο κι μα σί α. Α το μι κή Συ νέ ντευ ξη (Ά ρι στα 20 βαθ μοί). Κα τά τη διε ξα γω γή της, βαθ μο λογού νται: Η εμ φά νι ση - πα ρά στα ση (Ά ριστα 5 Βαθ μοί) Η δύ να μη έκ φρα σης (Ά ρι στα 5 Βαθ μοί) Η νο η μο σύ νη - κρί ση (Ά ρι στα 5 Βαθ μοί) Η α ντί λη ψη της πραγ μα τι κό τη τας (Ά ρι στα 5 Βαθ μοί) Α ξιο λό γη ση με τα ξύ εκ παι δευο μέ νων Οι υ πο ψή φιοι κα τα τάσ σουν τους συ νυ πο ψη φί ους τους, α πό τον κα λύ τε ρο προς τον χει ρό τε ρο. Γραμ μα τι κές Γνώ σεις: Απόφοιτοι ΤΕΙ 5 βαθμοί Απόφοιτοι ΑΕΙ 5 βαθμοί Σε πε ρί πτω ση πτυ χί ου ΤΕ ΦΑ 5 βαθ μοί. Εκ παί δευ ση Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών Οι ΔΕ Α των Ει δι κών Δυ νά με ων, με τά την εκ παί δευ σή τους στη ΣΕ ΑΠ και στην ειδι κό τη τα, εκ παι δεύ ο νται στο ΚΕ ΑΠ στο Σχο λεί ο Βα σι κής Εκ παί δευ σης Κα τα δρο μών (ΣΒΕΚ) διάρ κειας 5 ε βδο μά δων. Ό σοι α πο τύ χουν α πο δί δο νται α πό τις Ει δι κές Δυ νάμεις. Αυ τοί που το πο θε τού νται στην 2 η ΜΑΛ α κο λού θως εκ παι δεύ ο νται στο Σχο λεί ο Βα σι κής Εκ παί δευ σης Α λε ξι πτω τι στή (ΣΒΕ Α). Ε πί σης, συμ με τέ χουν σε σχο λεί α ε πι χειρη σια κής εκ παίδευσης, που ορ γα νώ νο νται στις πτέ ρυ γες εκ παίδευσης των Μει ζό νων Σχη μα τι σμών. Στις Μο νά δες συ νε χί ζουν την εκ παί δευ σή τους ως εκ παι δευό με νοι και εκ παι δευτές και συμ με τέ χουν σε ό λες τις εκ παι δευ τι κές δρα στη ριό τη τες. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 15

16 ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ Ο ι ΔΕΑ που υπηρετούν στη Στρατονομία προέρχονται από το Όπλο του Πεζικού. Τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και η εκπαίδευση είναι τα ίδια με αυτά των ΔΕΑ Πεζικού. Μετατίθενται σε μονάδες Πεζικού, όπου και υπηρετούν για 7½ μήνες. Μετά τη συμπλήρωση των 7½ μηνών μετατίθενται σε μονάδες Στρατονομίας. Κατά τη διάρκεια υπηρετήσεώς τους στη ΣΝ εκπαιδεύονται στο ΚΕΣΝ (Καρδίτσα) σε θέματα που αφορούν τη ΣΝ για χρονικό διάστημα ενός μηνός. Η εξέλιξή τους στο στράτευμα καθώς και η μετεκπαίδευση - προαγωγή τους ως επιστράτων είναι ίδια με τους υπόλοιπους Δοκίμους του Πεζικού. 16 Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι

17 ΤΕΧΝΙΚΟ Α ποστολή του Τμήματος ΥΕΑ (ΤΧ) είναι η εκπαίδευσή τους βάση των διαταγών του ΓΕΣ, για να καταστούν αυτοί ικανοί διμοιρίτες Μονάδων του Τεχνικού. Η εκπαίδευση των ΥΕΑ γίνεται στην Σχολή Εκπαιδεύσεως Στελεχών (ΣΕΣΤ) του ΚΕΤΧ, όταν παρουσιάζονται για εκπαίδευση αυτοί που επιλέχθηκαν για ΥΕΑ (ΤΧ), μετά τη βασική εκπαίδευση των Οπλιτών στο ΚΕΤΧ. Οι ΥΕΑ διαμένουν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, που τους παρέχουν όλα τα μέσα εκπαιδεύσεως και ψυχαγωγίας (Η/Υ, τηλεόραση, DVD, βιβλιοθήκη) καθώς επίσης σιτίζονται σε ξεχωριστά εστιατόρια από τους οπλίτες του ΚΕΤΧ. Εκπαιδεύονται στα Οχήματα, Οπλισμό, Πυροβόλα, Άρματα, Μηχανήματα Μηχανικού και στην οδήγηση των στρατιωτικών οχημάτων, στα αντίστοιχα σχολεία του ΚΕΤΧ, έτσι ώστε να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για τα οπλομηχανήματα - οχήματα που θα συναντήσουν στις Μονάδες, καθώς επίσης λαμβάνουν δίπλωμα οδήγησης στρατιωτικών οχημάτων. Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι Ε Φ Ε Δ Ρ Ο Ι Α Ξ Ι Ω Μ ΑΤ Ι Κ Ο Ι 17

18 Ο ΣΩΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Η καλ λιέρ γεια ψυχι κής α ντο χής και πί στης για το α ξί ω μα. Η α πό κτηση εν συ νεί δη της πει θαρ χί ας και στρα τιω τι κού πνεύ μα τος. Η α πό κτη ση της ικα νό τη τας να εκ παι δεύ ουν και να διοι κούν κλι μά κια τμη μά των ΕΜ, ε πι πέ δου δι μοι ρί ας στην ει ρή νη και στον πό λε μο. Η πλή ρης γνώ ση των κα θη κό ντων αρ μο διό τη τας ΕΜ, που θα κλη θούν να α σκή σουν. Πλέ ον των κοι νών α ντι κει μέ νων που δι δά σκο νται οι ΥΕ Α σε ό λες τις σχο λές ΥΕ Α, στη ΣΑ/ΚΚΕΜ οι ΥΕ Α ε ξει δι κεύ ονται σε α ντι κεί με να, μη χα νο δήγ ησης, δια χει ρί σε ων ε φο δί ων, υ λι κών και χρη ματι κού, αρ το ποί η σης, γρα φεί ου κι νή σε ως, ε πι στρά τευ σης, μη χα νο γρά φη σης, διοι κη τι κής μέ ρι μνας και γε νι κά στην ορ γά νω ση - α πο στο λή του Σώ μα τος Εφο δια σμού Με τα φο ρών. Τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν: Κα τά τη διάρ κεια της εκ παί δευ σης στη ΣΑ/ΚΕ ΕΜ είναι: Boη θός αξιωματι κού υ πη ρε σί ας - δια νυ κτε ρεύ σε ως Βο η θός αξιωματικού ω νί ων, βο λής, ο πλι σμού κλπ. Σι τι στής, συσ σι τιάρ χης, αρ χι φύ λα κας, ορ γά να υ πηρε σί ας κλπ. Βο η θός διμοιρί τη, βο η θός εκ παι δευ τού Κα τά τη διάρ κεια της υ πη ρε σί ας τους σε Ε πι τε λεί α - Μονά δες είναι: Βο η θοί τμη μα ταρ χών σε ε πι τε λεί α Σχη μα τι σμών Δι μοι ρί τες Δι μοιριών Με τα φο ρών, Ε φο δια σμού, Αρ το κλι βά νων, Διοι κή σε ως, α νά λο γα με τη μο νάδα που υ πη ρε τούν Με ρι κοί Α ξιω μα τι κοί Ε πι στρα τεύ σε ως (ΜΑ Ε) ή Με ρι κοί Φροντι στές Ε πι στρα τεύσε ως (ΜΦΕ) σε Μο νά δες Ε πι στρα τεύ σε ως. 18 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

19 ΣΩΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι: Η καλλιέργεια σωματικής και ψυχικής αντοχής, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα του Αξιωματικού. Η απόκτηση στρατιωτικού πνεύματος και πνεύματος του Σώματος Υλικού Πολέμου. Η απόκτηση της ικανότητας να εκπαιδεύουν και να διοικούν τμήματα επιπέδου Διμοιρίας στην ειρήνη και τον πόλεμο. Η απόκτηση γνώσεως των θεμάτων - αρμοδιοτήτων ΥΠ, που θα κληθούν να ασκήσουν κατά τη θητεία τους στο ΣΥΠ. Στη Σχολή Αξιωματικών του ΚΕΥΠ οι ΥΕΑ εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης επί 17 εβδομάδες, σε αντικείμενα κοινά για όλους τους ΥΕΑ Όπλων - Σωμάτων (γενικής στρατιωτικής μόρφωσης, ατομικής τακτικής εκπαίδευσης σε θέματα μάχης, τεχνικής εκπαίδευσης σε θέματα τοπογραφίας, ναρκοπολέμου, ΠΒΧ Άμυνας, Α βοηθειών, ΤΑΜΣ, πορείες κ.λ.π) και σε αντικείμενα ειδικής εκπαίδευσης (Δημόσιο Λογιστικό Υλικό, ανταλλακτικά, πυρομαχικά, εφόδια ΕΜ, Λειτουργία Μονάδων ΥΠ, μηχανογραφικές εφαρμογές, χορηγήσεις - παραλαβές, συντήρηση-εναποθήκευση υλικών, γενικά αντικείμενα Επιστράτευσης κλπ). Ειδικότητα και Καθήκοντα ΔΕΑ (ΥΠ) Οι αποφοιτούντες από τη Σχολή Αξιωματι κών ΥΕΑ, ονομάζονται ΔΕΑ (ΥΠ) και αποκτούν την ειδικότητα του Διοικητικού. Μετατίθενται σε Μονάδες ΥΠ ή Επιτελεία, όπου τους ανατίθενται καθήκοντα: Διμοιρίτη Διμοιρίας Υλικού ή ανταλλακτικών Βοηθών Διευθυντών Γραφείων Μονάδων ή Διευθύνσεων Διαχειριστή υλικών ή ανταλλακτικών εύχρηστων αποθεμάτων ή επιστρεφομένων Χειριστών μηχανογραφικών εφαρμογών υλικών - ανταλλακτικών και πυρομαχικών Χειριστών επιστρατευτικών εφαρμογών. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 19

20 ΣΩΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι επιλεγέντες ΥΕΑ (ΕΠ) εκπαιδεύονται στη Σχολή Διαβιβάσεων με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής. Η εκπαίδευσή τους διαρκεί 17 εβδομάδες και περιλαμβάνει κοινά στρατιωτικά αντικείμενα και ειδικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των ΥΕΑ αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων δκσεως Δρίας, κατά την ειρήνη και τον πόλεμο σε συνδυασμό με την τεχνική εκπαίδευση στα σύγχρονα συστήματα πληροφορικής, καθώς επίσης στην εκμάθηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του ΔΕΑ. Την 1 η έως και την 3 η εβδομάδα οι ΥΕΑ (ΕΠ) εκπαιδεύονται σε κοινά στρατιωτικά αντικείμενα, την 4 η έως και την 11 η εβδομάδα σε ειδική τεχνική εκπαίδευση Διαβιβάσεων. Την 12η,13η, 14η και 15η εβδομάδα οι ΔΕΑ εκπαιδεύονται στην ΣΑΕΠ και ειδικότερα στα δύκτια και επικοινωνίες δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα ΣΞ, εγκατάσταση και διαχείριση προγραμμάτων windows, πολεμικά παίγνια και προσομοίωση, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογές που λειτουργούν στον ΣΞ. Κατόπιν επιστρέφουν στη Σχολή Διαβιβάσεων και με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής των ονομάζονται ΔΕΑ, σε ειδική τελετή, αποφοιτούν από τη Σχολή και μετατίθενται σε Σχηματισμούς της Ζώνης ευθύνης Δ ΣΣ και ΑΣΔΕΝ. Στους ΔΕΑ απονέμεται κατόπιν προτάσεως από τις Μονάδες ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού 1 μήνα περίπου προ της απολύσεώς τους από τις τάξεις του Στρατού. 20 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

21 Υ ΓΕΙΟ ΝΟΜΙ ΚΟ Τ ο Υ γειο νο μι κό Σώ μα προ κει μέ νου να ε κτε λέ σει την α πο στο λή του στην ει ρήνη ή σε πε ρί ο δο ε πι χει ρή σε ων, δια θέ τει τις ε ξής, α νά ει δι κό τη τα, κα τη γο ρί ες Αξιωματι κών α πό φοί των της ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΣΜΥ: Ια τρούς Ο δο ντία τρους Κτη νία τρους Φαρ μα κο ποιούς Νο ση λευ τές-τριες Δια χει ρι στές Διοι κη τι κούς Τε χνι κούς Μέ ρος του δια τι θέ με νου α ριθ μού Αξιωματι κών εί ναι ΔΕ Α. Οι ΔΕ Α που κα τα νέ μο νται στο Υγειο νο μι κό σε κά θε ΕΣ ΣΟ εί ναι ε πι στη μο νι κό προ σω πι κό με τις πα ρα κά τω ει δι κό τη τες: Ια τροί Ο δο ντί α τροι Κτη νί α τροι Φαρ μα κο ποιοί Ψυχολόγοι Τα κρι τή ρια - δια δι κα σί α ε πι λο γής εί ναι αρ μο διό τη τα του ΓΕΣ/ΔΕΠ. Οι ΥΕ Α (ΥΓ) εκ παι δεύ ο νται για 2 μή νες στην Σχο λή Ε φέ δρων Αξιωματι κών Πε ζι κού (ΣΕ ΑΠ) με έ δρα το Ηρά κλειο Κρή της σε α ντι κεί με να αρ μο διό τη τας Πε ζι κού και 2 μήνες στη Σχο λή Ε φαρ μο γής Υ γειο νο μι κού (ΣΕΥ) με έ δρα την Α θή να σε α ντι κεί με να αρ μοδιό τη τας Υ γειο νο μι κού, σε σχέ ση πά ντα με την ε πι στη μο νι κή τους ει δι κό τη τα.. Με τά την α πό λυ σή τους και κά θε 5 χρό νια προ ά γο νται στον ε πό με νο βαθ μό. Η με τεκ παί δευ ση της ε φε δρεί ας κα θο ρί ζε ται πά ντα σε σχέ ση με την ει δι κό τη τα του Ε φέ δρου και τις υ πη ρε σια κές α νά γκες. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 21

22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ο ι υ πο ψή φιοι ΔΕ Α προ έρ χο νται α πό το Όπλο του Πε ζι κού και εί ναι του λά χι στον α πό φοι τοι Α ΕΙ - ΤΕΙ Οικο νο μι κής Κα τεύ θυν σης ή Έ ρευ νας - Πλη ρο φο ρι κής. Η ε πι λο γή τους γί νε ται α πό τα κέ ντρα κα τά τα ξης νε ο συλ λέ κτων, α νά λο γα με την ε πι θυ μί α τους ε άν θέ λουν να γί νουν ΥΕ Α. Ε φό σον το ε πι θυ μούν, παίρ νουν μέ ρος σε α θλη τι κές δο κι μα σί ες, κα θώς και σε γνω στι κές και ψυ χο λο γι κές ε ξε τά σεις (tests). Με τά την ε πι λο γή τους, α κο λου θούν την εκ παί δευ ση των ΥΕ Α στην ΣΕ ΑΠ διαρ κείας 15 ε βδο μά δων στα α ντι κεί με να εκ παι δεύ σε ως Σχο λεί ου Μα χη τή κα θώς και στα α ντι κεί με να λοι πής εκ παι δεύ σε ως των ΥΕ Α. Με τά την ο λο κλή ρωση της εκ παί δευ σής τους, ο νο μά ζο νται ΔΕ Α (Ο) και το πο θε τού νται σε μο νάδες Εκ στρα τεί ας (ΠΖ) της παρα με θω ρί ου (Έ βρος - Νη σιά Α να το λι κού Αι γαί ου) για πέ ντε (5) μή νες πε ρί που και α κο λου θούν το πρό γραμ μα των μο νά δων. Κα τόπιν, εκ παι δεύ ο νται σε ΚΕ Α-Ο για έ ξι (6) ε βδο μά δες σε α ντι κεί με να του Οι κο νο μικού Σώ μα τος, ό πως Στρα τιω τι κές Δα πάνες, Δη μό σιο Λο γι στι κό, κλπ. Με τά την εκπαί δευ σή τους το πο θε τού νται σε μο νά δες του Οι κο νο μι κού Σώ μα τος. Οι ΔΕ Α (Ο) ε ξε λίσ σο νται κα τά την διάρ κεια της θη τεί ας τους έ ως τον βαθ μό Έ φεδρου Αν θυπολοχαγού (Ο). 22 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

23 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ Σ το Γεωγραφικό υπηρετούν στρατεύσιμοι ΔΕΑ, οι οποίοι προέρχονται από το όπλο Μηχανικού, με κατανομή του αναγκαιούντος αριθμού στο Μηχανικό, σε όλες τις ΕΣΣΟ. Μετά την επιλογή τους ως ΥΕΑ (ΜΧ-Γ), μαζί με τους ΥΕΑ (ΜΧ), φοιτούν στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι για 3,5 περίπου μήνες. Με την επιτυχή αποφοίτησή τους από τη Σχολή Μηχανικού, ονομάζονται ΔΕΑ (ΜΧ-Γ), τοποθετούνται για 4 μήνες σε Μονάδες εκστρατείας του Μηχανικού, ενώ στη συνέχεια και για το υπόλοιπο της θητείας τους, υπηρετούν σε Μονάδες του Γεωγραφικού, δηλαδή στη ΓΥΣ και την ΤΟΜΣ. Οι ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση κτηματολογικών και τοπογραφικών εργασιών, για την υλοποίηση του προγράμματος απαλλοτριώσεων του ΤΕΘΑ. Αναπληρώνουν την μη ύπαρξη Ανθυπολοχαγών - Υπολοχαγών στο Γεωγραφικό και είναι η μοναδική πηγή εφεδρείας για τη συμπλήρωσή της στον πόλεμο. Οι ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) πρέπει να είναι ικανοί πρώτης και δεύτερης κατηγορίας (Ι1-Ι2) και κατά προτεραιότητα να είναι: Απόφοιτοι Σχολών ΑΕΙ: Πτυχιούχοι Τοπογράφοι-Αγρονόμοι Μηχανικοί (προτεραιότητα 1), Πολιτικοί και Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (προτεραιότητα 2). Απόφοιτοι Σχολών ΤΕΙ: Τοπογράφοι Μηχανικοί (προτεραιότητα 1) και Πολιτικοί Μηχανικοί (προτεραιότητα 2). Φοιτητές ή σπουδαστές αντίστοιχων Σχολών, καθώς και λοιπών Σχολών θετικής κατεύθυνσης (π.χ. Πολυτεχνικές Σχολές), μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν συμπληρώνεται ο αριθμός από τις δύο παραπάνω κατηγορίες, καθώς δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής των κτηματολογικών - τοπογραφικών σχεδίων που συντάσσουν. Οι ΔΕΑ (ΜΧ-Γ) μετά την απόλυσή τους λαμβάνουν βεβαίωση για τις τοπογραφικές εργασίες τις οποίες εκτέλεσαν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ αποκτούν ιδιαίτερη εμπειρία σε Τοπογραφικές εργασίες γραφείου και πεδίου. Μικρός αριθμός από τους απολυόμενους Έφεδρους Ανθυπολοχαγούς (ΜΧ-Γ) μπορούν να επανακληθούν για ολιγοήμερη εκπαίδευση, ως επίστρατοι για τις ανάγκες της ΤΟΜΣ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 23

24 Ο ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΩΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΙ ρό λος του δυ να μι κού των ε φέ δρων Αξιωματι κών του Στρα τού Ξη ράς ως συ στα τι κό στρα τιω τι κής ι σχύ ος, α πο τε λεί α ντι κεί με νο α να φο ράς α πό συστά σε ως των Ε νό πλων Δυ νά με ων. Οι έ φε δροι Αξιωματι κοί προ έρ χο νται από το θε σμό των ΔΕ Α, οι ο ποί οι ό ταν ο λο κλη ρώ σουν τη θη τεί α τους λαμ βά νουν Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), ως έ φεδροι Αν θυπολοχαγοί. Τα νέ α ο πλι κά συ στή μα τα και η τε χνο λο γί α α παι τούν έ φε δρα στελέ χη με υ ψη λή μόρ φω ση, διαρ κή α να νέ ω ση των γνώ σε ων, με α ντί στοι χη εν σω μάτω ση των αλ λαγών που ε πι φέ ρουν στην πο λε μι κή τέ χνη οι ε ξε λί ξεις στην τεχνο λο γί α. Έ χο ντας υ πό ψη τα πα ρα πά νω, οι έ φε δροι Αξιωματι κοί κα λού νται να συμ με τέχουν σε δρα στη ριό τη τες, ό πως πα ρα κά τω: Ε θνι κές Α σκήσεις Με τεκ παί δευ ση 7-9 η με ρών στο πλαί σιο των Μο νά δων που εί ναι ε ντε ταγ μένοι Με τεκ παί δευ ση (2-3 ε βδο μά δων) σε Σχο λεί α Ε φαρ μο γής και Κέ ντρα Εκ παιδεύσε ως (Ό πλο ή Σώ μα) ε πί ε ξει δι κευ μέ νων α ντι κει μέ νων του Ό πλου τους, προκειμέ νου να α πο κτή σουν τα προ σό ντα προ α γω γής τους. Οι έ φε δροι Αξιωματι κοί προ ά γο νται μέ χρι το βαθ μό του Λο χα γού, ε φό σον συντρέ χουν οι σχε τι κές θε σμι κές προ ϋ πο θέ σεις, ή τοι: Έ χουν πε ντα ε τές χρο νι κό διάστη μα πα ρα μο νής στον κα τε χό με νο βαθ μό Έ χουν η λι κί α μι κρό τε ρη των 40 ε τών Έ χουν συμ με τά σχει ε ντός της τε λευ ταί ας 5ε τί ας σε ε θνι κή ή δια κλα δι κή ά σκη ση, σε με τεκ παί δευ ση 7-9 η με ρών, ή σε εκ παί δευ ση στη Σχο λή Ε φαρ μο γής της ει δι κό τη τάς τους (Ο-Σ). Ει δι κά για τους Αξιωματι κούς των Σω μάτων (πλην Σώ μα τος Ε φο δια σμού Με τα φορών), δεν α παι τεί ται η συμ με το χή σε ε θνι κή ή δια κλα δι κή ά σκη ση και σε με τεκ παί δευ ση 7-9 η με ρών. Ε πί σης, κατ ε ξαί ρε ση, εί ναι δυ να τό οι έ φε δροι Αξιωματι κοί να προ α χθούν, μέ χρι το βαθ μό του έ φε δρου Ταγ μα τάρ χη, ε φό σον έ χουν τα α παι τού με να προ σό ντα. Τα προ σόντα προ κύ πτουν α πό τις δια δο χι κές ση μειώσεις των προ τει νο μέ νων και α πό τα υ πό λοι πα δι καιο λο γη τι κά της πρό τα σης (διοι κη τι κή και ε παγ γελ μα τι κή ι κα νό τη τα, πει θαρ χί α, γραμμα τι κές γνώ σεις, ζή λος υ γεί α κλπ.). Ως έ φε δροι Αξιωματι κοί ΥΓ προ τεί νο νται και οι δι πλω μα τού χοι ο πλί τες Υ γειο νο μι κού, με την πα ρά δο ση α ντι γρά φου του πτυ χί ου τους στο ΣΓ ό που α νή κουν. 24 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTΗΣ: Σάββας Τουμανίδης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ηλίας Τσούγκος Δημήτριος Φαρμάκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA:

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 21-05-2015 ΠΕΠΤΗ ΤΗΣ Ϛʹ ΕΟΑΟΣ. Η ΑΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. νήµη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, µεγάλων, θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων ασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Ἦχος ι Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας

Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):35-54 Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας κ.θ. Τεμποσ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η προ ο δευ τι κή συ στη μα τι κή σκλή ρυν ση (ή συ στη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!! ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ! με το voukino apple υπολογιστής ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 499,90 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02 Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... vs Ζάτς Κωνστάντο!!! Αργυρούσης vs Χατζηνικολάου Δέχτηκα

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ÔÉÌÇ: 17,OO ISSN 1107-9886 ΝΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΝΘΕΤΑ # 09 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. Θεοχάρης Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: 666Π6-Ξ57 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Ειδική αγωγή

Πληροφορική και Ειδική αγωγή 1 Πληροφορική και Ειδική αγωγή Αξιολόγηση εκπαι δευτικού λογισμικού πολυμέσων - υπερμέσων. του Θώδη Κων/νου Μ ε το ν ό ρ ο Τε χ ν ο λο γ ί ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς ( Τ Π ) ή Τε - χ ν ο λο γ ί ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Navarino Dunes. project. Mε άξονα τη θέα και το τοπίο

Navarino Dunes. project. Mε άξονα τη θέα και το τοπίο project Navarino Dunes Mε άξονα τη θέα και το τοπίο Το Νavarino Dunes, η πρώτη περιοχή της Costa Navarino που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2010, βρίσκεται σε παραθαλάσσιο οικόπεδο 1.300 στρεμμάτων στη Νοτιοδυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ THE VERB TENSES. Ρηματικοί Χρόνοι

Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ THE VERB TENSES. Ρηματικοί Χρόνοι 1 Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑ THE VERB TENSES Ρηματικοί Χρόνοι ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 15 α) Ι. The thief went into the bank, pulled out a gun and pointed it at the cashier. II. We flew to Cairo and then we took a local flight

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα