Κεφάλαιο Μ9. Ορµή και κρούση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο Μ9. Ορµή και κρούση"

Transcript

1 Κεφάλαιο Μ9 Ορµή και κρούση

2 Μοντέλα ανάλυσης µε βάση την ορµή Η δύναµη και η επιτάχυνση συνδέονται µέσω του δεύτερου νόµου του Νεύτωνα. Όταν η δύναµη και η επιτάχυνση µεταβάλλονται ως προς τον χρόνο, η κατάσταση µπορεί να γίνει πολύ πολύπλοκη. Οι τεχνικές που θα παρουσιάσουµε σε αυτό το κεφάλαιο θα σας δώσουν τη δυνατότητα να κατανοείτε και να αναλύετε τέτοιες καταστάσεις µε απλό τρόπο. Θα ορίσουµε µοντέλα ανάλυσης µε βάση την ορµή για αποµονωµένα και µη αποµονωµένα συστήµατα. Αυτά τα µοντέλα είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την επίλυση προβληµάτων που περιλαµβάνουν κρούσεις, καθώς και για την ανάλυση της προώθησης των πυραύλων. Εισαγωγή

3 Νοητό πείραµα Ένας τοξότης στέκεται ακίνητος επάνω σε πάγο χωρίς τριβές και εκτοξεύει ένα βέλος. Με ποια ταχύτητα θα κινηθεί ο τοξότης αφού εκτοξεύσει το βέλος; Δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µοντέλα κίνησης όπως το σωµατίδιο µε σταθερή επιτάχυνση. Δεν έχουµε πληροφορίες για την επιτάχυνση του τοξότη. Δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο του σωµατιδίου υπό την επίδραση σταθερής δύναµης. Δεν ξέρουµε τίποτα για τις δυνάµεις σε αυτό το πρόβληµα. Δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µοντέλα µε βάση την ενέργεια. Δεν έχουµε πληροφορίες για το έργο ή την ενέργεια σε αυτό το πρόβληµα. Χρειαζόµαστε ένα νέο µέγεθος την ορµή. Ενότητα Μ9.1

4 Ορµή Η ορµή ενός σωµατιδίου ή ενός σώµατος, το οποίο µπορεί να µοντελοποιηθεί ως σωµατίδιο µάζας m που κινείται µε ταχύτητα v r, ορίζεται ως το γινόµενο της µάζας και της ταχύτητας: r r p mv Η ορµή είναι διανυσµατικό µέγεθος. Έχει κατεύθυνση ίδια µε την κατεύθυνση της ταχύτητας. Οι διαστάσεις της ορµής είναι ML/T. Η µονάδα SI της ορµής είναι το kg m/s. Η ορµή µπορεί να εκφραστεί σε µορφή συνιστωσών: p x = mv x p y = mv y p z = mv z Ενότητα Μ9.1

5 Ορµή και κινητική ενέργεια Η ορµή και η κινητική ενέργεια είναι µεγέθη που εξαρτώνται από τη µάζα και την ταχύτητα. Τα µεγέθη αυτά έχουν ορισµένες βασικές διαφορές: Η κινητική ενέργεια είναι βαθµωτό µέγεθος, ενώ η ορµή είναι διανυσµατικό µέγεθος. Η κινητική ενέργεια µπορεί να µετατραπεί σε άλλους τύπους ενέργειας. Υπάρχει µόνο ένας τύπος ορµής, οπότε δεν µπορούν να γίνουν παρόµοιες µετατροπές. Τα µοντέλα ανάλυσης που βασίζονται στην ορµή είναι διαφορετικά από εκείνα που βασίζονται στην ενέργεια. Αυτή η διαφορά µάς παρέχει ένα εργαλείο για την επίλυση προβληµάτων. Ενότητα Μ9.1

6 Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα και η ορµή Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα µας επιτρέπει να συσχετίσουµε την ορµή ενός σωµατιδίου µε τη συνισταµένη δύναµη που ασκείται σε αυτό. r r r r r dv d( mv) dp Σ F= ma = m = = dt dt dt όπου η µάζα θεωρείται σταθερή. Ο ρυθµός µεταβολής της ορµής ενός σωµατιδίου ισούται µε τη συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο σωµατίδιο. Ο Νεύτωνας παρουσίασε τον δεύτερο νόµο στην παραπάνω µορφή. Η µορφή αυτή είναι πιο γενική από αυτή που έχουµε χρησιµοποιήσει µέχρι τώρα. Αυτή η µορφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε περιπτώσεις όπου η µάζα µεταβάλλεται. Ενότητα Μ9.1

7 Διατήρηση της ορµής Όταν δύο η περισσότερα σωµατίδια σε ένα αποµονωµένο σύστηµα αλληλεπιδρούν, η συνολική ορµή του συστήµατος παραµένει σταθερή. Η ορµή του συστήµατος διατηρείται, αλλά όχι απαραίτητα και η ορµή ενός µεµονωµένου σωµατιδίου. Να αποφεύγετε να εφαρµόζετε τη διατήρηση της ορµής σε ένα µόνο σωµατίδιο. Σύµφωνα µε την παραπάνω πρόταση, η συνολική ορµή ενός αποµονωµένου συστήµατος ισούται µε την αρχική ορµή του. Ενότητα Μ9.2

8 Διατήρηση της ορµής (2) Η διατήρηση της ορµής µπορεί να εκφραστεί µαθηµατικά µε διάφορους τρόπους: r r r p συνολική = p 1 + p 2 = σταθερή r r r r p + p = p + p 1i 2i 1f 2f Αυτή είναι η µαθηµατική διατύπωση για ένα νέο µοντέλο ανάλυσης, το µοντέλο του αποµονωµένου συστήµατος ως προς την ορµή. Η συνολική ορµή διατηρείται ανεξάρτητα σε κάθε κατεύθυνση. Έτσι, σε µορφή συνιστωσών έχουµε: p 1ix + p 2ix = p 1fx + p 2fx p 1iy + p 2iy = p 1fy + p 2fy p 1iz + p 2iz = p 1fz + p 2fz Η αρχή διατήρησης της ορµής µπορεί να εφαρµοστεί σε συστήµατα µε οποιοδήποτε πλήθος σωµατιδίων. Σύµφωνα µε το µοντέλο του αποµονωµένου ως προς την ορµή συστήµατος, όταν δύο η περισσότερα σωµατίδια σε ένα αποµονωµένο σύστηµα αλληλεπιδρούν, η συνολική ορµή του συστήµατος διατηρείται σταθερή. Ενότητα Μ9.2

9 Δυνάµεις και διατήρηση της ορµής Η αρχή διατήρησης της ορµής δεν διαχωρίζει τις δυνάµεις που ασκούνται στα σωµατίδια του συστήµατος ανάλογα µε τα είδη τους. Δεν αναφέρει αν οι δυνάµεις πρέπει να είναι συντηρητικές ή µη συντηρητικές. Δεν αναφέρει αν οι δυνάµεις πρέπει να είναι σταθερές ή µεταβαλλόµενες. Η µόνη προϋπόθεση είναι ότι οι δυνάµεις πρέπει να είναι εσωτερικές δυνάµεις του συστήµατος. Αυτό το γεγονός µάς δίνει µία ιδέα για την ευρύτητα του πεδίου του νέου αυτού µοντέλου. Ενότητα Μ9.2

10 Διατήρηση της ορµής Tο παράδειγµα του τοξότη Ο τοξότης στέκεται επάνω σε µια επιφάνεια χωρίς τριβές (πάγος). Προσεγγίσεις επίλυσης: Κίνηση όχι Δεν έχουµε πληροφορίες για τις ταχύτητες, κ.λπ. Δεύτερος νόµος του Νεύτωνα όχι Δεν έχουµε πληροφορίες για τη δύναµη F ή την επιτάχυνση a. Ενέργεια όχι Δεν έχουµε πληροφορίες για το έργο ή την ενέργεια. Ορµή ναι Ενότητα Μ9.2

11 Το παράδειγµα του τοξότη (2) Μοντελοποίηση Το βέλος εκτοξεύεται προς τη µία κατεύθυνση και ο τοξότης ανακρούει (τινάζεται) προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατηγοριοποίηση Ορµή Έστω ότι το σύστηµα αποτελείται από τον τοξότη µε το τόξο (σωµατίδιο 1) και το βέλος (σωµατίδιο 2). Το σύστηµα δεν είναι αποµονωµένο στη διεύθυνση του άξονα y επειδή σε αυτό δρουν η βαρυτική δύναµη και η κάθετη δύναµη. Εφόσον δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάµεις στη διεύθυνση του άξονα x, το σύστηµα είναι αποµονωµένο ως προς την ορµή στη συγκεκριµένη διεύθυνση. Μπορούµε να εφαρµόσουµε το µοντέλο του αποµονωµένου ως προς την ορµή συστήµατος στη διεύθυνση του άξονα x. Ενότητα Μ9.2

12 Το παράδειγµα του τοξότη (3) Ανάλυση Η συνολική ορµή πριν εκτοξευτεί το βέλος είναι ίση µε 0. Η συνολική ορµή αφού εκτοξευτεί το βέλος είναι Ολοκλήρωση Η τελική ταχύτητα του τοξότη έχει αρνητικό πρόσηµο. Αυτό δείχνει ότι η κατεύθυνση της κίνησης του τοξότη είναι αντίθετη από αυτή της κίνησης του βέλους. Ο τοξότης έχει πολύ µεγαλύτερη µάζα από το βέλος, άρα η ταχύτητά του είναι πολύ πιο µικρή. Σηµειώσεις p r + p r = 0 mv r + m v r 1f 2f 1 1f 2 2f Το πρόβληµα φαίνεται πολύ απλό, αλλά δεν µπορεί να λυθεί µε τα προηγούµενα µοντέλα ανάλυσης. Το νέο µοντέλο που βασίζεται στην ορµή απλοποιεί τη λύση του. Ενότητα Μ9.2

13 Ώθηση και ορµή Αν σε ένα σύστηµα ασκείται µια συνισταµένη δύναµη από το περιβάλλον, τότε η ορµή του συστήµατος µεταβάλλεται. Αν σε ένα σύστηµα ασκείται µια συνισταµένη δύναµη για κάποιο χρονικό διάστηµα, τότε το σύστηµα δεν είναι αποµονωµένο ως προς την ορµή. Από τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα, Λύνοντας ως προς dp r παίρνουµε Ολοκληρώνοντας βρίσκουµε τη µεταβολή της ορµής για το χρονικό διάστηµα: r r r t r r p p p F I f Δ = f i = dt = r ti I r dp = F r dt Το ολοκλήρωµα είναι η ώθηση της δύναµης που ασκείται στο σώµα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος Δt. r d F = p r dt Ενότητα Μ9.3

14 Το θεώρηµα ώθησης-ορµής Η εξίσωση αυτή εκφράζει το θεώρηµα ώθησης-ορµής: Η µεταβολή της ορµής ενός σωµατιδίου ισούται µε την ώθηση που προσδίδει στο σωµατίδιο η συνισταµένη δύναµη που ασκείται σε αυτό. r Δ p= r I Η παραπάνω εξίσωση είναι ισοδύναµη µε τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα. Έχει την ίδια µορφή µε την εξίσωση διατήρησης της ενέργειας. Αποτελεί την πιο γενική µορφή της αρχής διατήρησης της ορµής και ονοµάζεται εξίσωση διατήρησης της ορµής. Αυτή η εξίσωση ισχύει για µη αποµονωµένα συστήµατα. Είναι η µαθηµατική διατύπωση του µοντέλου του µη αποµονωµένου ως προς την ορµή συστήµατος. Ενότητα Μ9.3

15 Περισσότερα για την ώθηση Η ώθηση είναι διανυσµατικό µέγεθος. Το µέτρο της ώθησης ισούται µε το εµβαδόν κάτω από την καµπύλη δύναµης-χρόνου. Η δύναµη µπορεί να µεταβάλλεται ως προς τον χρόνο. Οι διαστάσεις της ώθησης είναι ML/T. Η ώθηση δεν είναι ιδιότητα ενός σωµατιδίου, αλλά ένα µέτρο της µεταβολής της ορµής του σωµατιδίου. Ενότητα Μ9.3

16 Ώθηση (τελική διαφάνεια) Μπορούµε επίσης να υπολογίσουµε την ώθηση χρησιµοποιώντας τη µεσοσταθµισµένη ως προς τον χρόνο δύναµη. r r I = FΔt Η σχέση αυτή δίνει την ίδια τιµή για την ώθηση που δίνει και ο υπολογισµός που βασίζεται στη χρονικά µεταβαλλόµενη δύναµη. Ενότητα Μ9.3

17 Η προσέγγιση της ώθησης Σε πολλές περιπτώσεις, σε ένα σωµατίδιο ασκείται µια δύναµη για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, η οποία είναι πολύ µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες δυνάµεις που ασκούνται σε αυτό. Όταν χρησιµοποιούµε την προσέγγιση της ώθησης, κάνουµε την παραπάνω παραδοχή. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην ανάλυση κρούσεων. Αναφερόµαστε σε αυτή τη δύναµη ως δύναµη ώθησης. Θεωρούµε ότι το σωµατίδιο κινείται ελάχιστα κατά τη διάρκεια της κρούσης. r Τα piκαι αντίστοιχα. r p f συµβολίζουν την ορµή αµέσως πριν και αµέσως µετά την κρούση Ενότητα Μ9.3

18 Ώθηση-ορµή: Το παράδειγµα της δοκιµής σύγκρουσης Μοντελοποίηση Ο χρόνος σύγκρουσης είναι µικρός. Μπορούµε να φανταστούµε το αυτοκίνητο να σταµατάει ακαριαία και µετά να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε µειωµένη ταχύτητα. Κατηγοριοποίηση Υποθέτουµε ότι η συνισταµένη της δύναµης που ασκεί ο τοίχος και της τριβής που ασκεί το έδαφος στο αυτοκίνητο είναι µεγάλη σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες δυνάµεις. Η βαρυτική δύναµη και η κάθετη δύναµη είναι κάθετες µεταξύ τους και δεν επηρεάζουν την οριζόντια ορµή. Ενότητα Μ9.3

19 Το παράδειγµα της δοκιµής σύγκρουσης (2) Κατηγοριοποίηση (συνέχεια) Μπορούµε να εφαρµόσουµε την προσέγγιση της ώθησης. Η ορµή του αυτοκινήτου µεταβάλλεται λόγω ώθησης από το περιβάλλον. Άρα, µπορούµε να εφαρµόσουµε το µοντέλο του µη αποµονωµένου ως προς την ορµή συστήµατος. Ανάλυση Μπορούµε να προσδιορίσουµε την ορµή πριν και µετά τη σύγκρουση του αυτοκινήτου µε τον τοίχο. Βρείτε την αρχική ορµή την τελική ορµή την ώθηση τη µέση δύναµη Ενότητα Μ9.3

20 Το παράδειγµα της δοκιµής σύγκρουσης (3) Ολοκλήρωση Η συνισταµένη δύναµη αποτελεί συνδυασµό της κάθετης δύναµης που ασκεί στο αυτοκίνητο ο τοίχος και της δύναµης τριβής που αναπτύσσεται µεταξύ των ελαστικών και του εδάφους καθώς παραµορφώνεται το µπροστινό µέρος του αυτοκινήτου. Ελέγξτε τα πρόσηµα των ταχυτήτων για να βεβαιωθείτε ότι υποδεικνύουν σωστά τη φορά της κίνησης πριν και µετά τη σύγκρουση. Ενότητα Μ9.3

21 Κρούσεις Χαρακτηριστικά Ο όρος κρούση περιγράφει ένα γεγονός κατά τη διάρκεια του οποίου δύο σωµατίδια πλησιάζουν µεταξύ τους και αλληλεπιδρούν µέσω δυνάµεων. Μπορεί να υπάρχει φυσική επαφή µεταξύ των σωµατιδίων, αλλά η έννοια περιλαµβάνει και περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουµε αλληλεπίδραση χωρίς φυσική επαφή. Οι δυνάµεις αλληλεπίδρασης θεωρούνται πολύ µεγαλύτερες από τις υπόλοιπες εξωτερικές δυνάµεις που ασκούνται. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την προσέγγιση της ώθησης. Ενότητα Μ9.4

22 Κρούσεις Παράδειγµα 1 Μια κρούση µπορεί να είναι αποτέλεσµα άµεσης επαφής. Η δύναµη ώθησης µπορεί να µεταβάλλεται ως προς τον χρόνο µε πολύπλοκο τρόπο. Είναι εσωτερική δύναµη του συστήµατος. Η ορµή διατηρείται.

23 Κρούσεις Παράδειγµα 2 Μια κρούση δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει φυσική επαφή µεταξύ των σωµατιδίων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ασκούνται δυνάµεις µεταξύ των σωµατιδίων. Αυτό το είδος κρούσης µπορεί να αναλυθεί µε τον ίδιο τρόπο όπως οι κρούσεις κατά τις οποίες υπάρχει φυσική επαφή. Ενότητα Μ9.4

24 Είδη κρούσεων Στις ελαστικές κρούσεις, η ορµή και η κινητική ενέργεια διατηρούνται. Τέλειες ελαστικές κρούσεις συµβαίνουν µόνο σε µικροσκοπικό επίπεδο. Στον µακρόκοσµο, οι κρούσεις είναι µόνο κατά προσέγγιση ελαστικές. Υπάρχει απώλεια ενέργειας λόγω παραµόρφωσης, ήχου, κ.λπ. Αυτές οι κρούσεις περιγράφονται από το µοντέλο του αποµονωµένου ως προς την ενέργεια και την ορµή συστήµατος. Η κινητική ενέργεια δεν πρέπει να µετατρέπεται σε άλλα είδη ενέργειας µέσα στο σύστηµα. Στις ανελαστικές κρούσεις, η ορµή διατηρείται, αλλά όχι και η κινητική ενέργεια. Όταν τα σώµατα δηµιουργούν συσσωµάτωµα µετά την κρούση, η κρούση ονοµάζεται απολύτως ανελαστική ή πλαστική. Ενότητα Μ9.4

25 Κρούσεις (συνέχεια) Στις ανελαστικές κρούσεις, υπάρχει απώλεια κινητικής ενέργειας, αλλά τα σώµατα δεν δηµιουργούν συσσωµάτωµα. Οι ελαστικές και οι πλαστικές κρούσεις είναι ακραίες περιπτώσεις. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότερες κρούσεις αποτελούν ενδιάµεσες καταστάσεις. Η ορµή διατηρείται σε όλες τις κρούσεις. Ενότητα Μ9.4

26 Πλαστικές κρούσεις Η ορµή ενός αποµονωµένου συστήµατος διατηρείται σε κάθε κρούση, οπότε η συνολική ορµή πριν την κρούση ισούται µε τη συνολική ορµή του συσσωµατώµατος µετά την κρούση. Επειδή τα σώµατα δηµιουργούν συσσωµάτωµα, κινούνται µε την ίδια ταχύτητα µετά την κρούση. mv r + m v r = m + m v r ( ) 1 1i 2 2i 1 2 f Ενότητα Μ9.4

27 Ελαστικές κρούσεις Η ορµή και η κινητική ενέργεια διατηρούνται. r r m1v1 i + m2v2i = r r mv + m v 1 1f 2 2f m1v1 i + m2v2i = mv + m v f 2 2f Συνήθως υπάρχουν δύο άγνωστες µεταβλητές, οπότε χρειαζόµαστε δύο εξισώσεις. Ενότητα Μ9.4

28 Ελαστικές κρούσεις (συνέχεια) Μερικές φορές είναι δύσκολο να χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση της κινητικής ενέργειας. Μερικές αλγεβρικές πράξεις µας οδηγούν σε µια διαφορετική εξίσωση. v 1i v 2i = v 1f + v 2f Λύνοντας το σύστηµα που αποτελείται από την παραπάνω εξίσωση και την εξίσωση διατήρησης της ορµής µπορούµε να προσδιορίσουµε τις δύο άγνωστες µεταβλητές. Η εξίσωση αυτή ισχύει µόνο για ελαστικές κρούσεις µεταξύ δύο σωµάτων σε µία διάσταση. Με τη συγκεκριµένη εξίσωση αποφεύγουµε τη χρήση εξισώσεων µε δευτεροβάθµιους όρους (όπως την εξίσωση της κινητικής ενέργειας). Υπενθυµίζουµε ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα πρόσηµα σε όλες τις ταχύτητες. Ενότητα Μ9.4

29 Ελαστικές κρούσεις (τελική διαφάνεια) Παραδείγµατα µερικών ειδικών περιπτώσεων: m 1 = m 2 τα σωµατίδια ανταλλάσσουν ταχύτητες Όταν ένα πολύ βαρύ σωµατίδιο συγκρούεται µετωπικά µε ένα πολύ ελαφρό σωµατίδιο που είναι αρχικά ακίνητο, το βαρύ σωµατίδιο συνεχίζει την κίνησή του χωρίς µεταβολές, ενώ το ελαφρό σωµατίδιο αναπηδάει µε ταχύτητα περίπου διπλάσια από την αρχική ταχύτητα που είχε το βαρύ σωµατίδιο. Όταν ένα πολύ ελαφρύ σωµατίδιο συγκρούεται µετωπικά µε ένα πολύ βαρύ σωµατίδιο που είναι αρχικά ακίνητο, το ελαφρύ σωµατίδιο αντιστρέφει την κατεύθυνση της ταχύτητάς του, ενώ το βαρύ παραµένει σχεδόν ακίνητο. Ενότητα Μ9.4

30 Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων: Κρούσεις σε µία διάσταση Μοντελοποίηση Σχηµατίστε στο µυαλό σας την εικόνα της κρούσης. Σχεδιάστε απλά διαγράµµατα των σωµατιδίων πριν και µετά την κρούση. Συµπεριλάβετε τα κατάλληλα διανύσµατα ταχύτητας. Κατηγοριοποίηση Είναι το σύστηµα σωµατιδίων αποµονωµένο; Είναι η κρούση ελαστική, ανελαστική, ή πλαστική; Ενότητα Μ9.4

31 Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων: Κρούσεις σε µία διάσταση Ανάλυση Ορίστε την κατάλληλη µαθηµατική αναπαράσταση για το πρόβληµα. Λύστε ως προς τις άγνωστες µεταβλητές (µία ή περισσότερες). Ολοκλήρωση Ελέγξτε αν η απάντησή σας συµφωνεί µε τη νοητική και την εικονογραφική αναπαράσταση. Ελέγξτε αν τα αποτελέσµατά σας είναι ρεαλιστικά. Ενότητα Μ9.4

32 Παράδειγµα: Ανακούφιση από το άγχος Μοντελοποίηση Φανταστείτε την πρώτη σφαίρα να προσκρούει στη συστοιχία από τα αριστερά θέτοντας σε κίνηση τις δύο τελευταίες σφαίρες προς τα δεξιά. Μπορεί να συµβεί αυτό; Κατηγοριοποίηση Η κρούση διαρκεί ελάχιστα, οπότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την προσέγγιση της ώθησης. Κατηγοριοποιούµε το σύστηµα ως αποµονωµένο τόσο ως προς την ορµή όσο και ως προς την ενέργεια. Ελαστικές κρούσεις Ενότητα Μ9.4

33 Παράδειγµα: Ανακούφιση από το άγχος (συνέχεια) Ανάλυση Ελέγξτε αν η ορµή διατηρείται. Ναι Ελέγξτε αν η κινητική ενέργεια διατηρείται. Όχι Εποµένως, η κρούση δεν µπορεί να είναι ελαστική. Ολοκλήρωση Δεν είναι δυνατόν οι δύο τελευταίες σφαίρες της συστοιχίας να κινηθούν προς τα δεξιά όταν προσκρούει στην αρχή της συστοιχίας µία µόνο σφαίρα. Ενότητα Μ9.4

34 Παράδειγµα: Ανακούφιση από το άγχος (τελική διαφάνεια) Κατά τη διάρκεια µιας ελαστικής κρούσης, η ορµή και η ενέργεια του συστήµατος διατηρούνται σταθερές. Στην προκειµένη περίπτωση αυτό συµβαίνει όταν: ο αριθµός των σφαιρών που προσκρούουν στη συστοιχία από αριστερά είναι ίδιος µε τον αριθµό των σφαιρών που τίθενται σε κίνηση στο δεξιό άκρο της συστοιχίας οι δύο τελευταίες σφαίρες της συστοιχίας είναι κολληµένες µεταξύ τους έτσι ώστε να κινούνται ως ένα σώµα Ενότητα Μ9.4

35 Παράδειγµα κρούσης Το βαλλιστικό εκκρεµές Μοντελοποίηση Παρατηρήστε το σχήµα. Το βλήµα εισέρχεται στο εκκρεµές, το οποίο αιωρείται µέχρι κάποιο ύψος όπου σταµατάει στιγµιαία. Κατηγοριοποίηση Το βλήµα και το ξύλινο σώµα αποτελούν ένα αποµονωµένο ως προς την ορµή σύστηµα. Πλαστική κρούση το βλήµα σφηνώνεται στο ξύλινο σώµα. Η εξίσωση της ορµής έχει δύο άγνωστες µεταβλητές. Χρησιµοποιήστε την αρχή διατήρησης της ενέργειας για το εκκρεµές για να βρείτε την ταχύτητα αµέσως µετά την κρούση. Στη συνέχεια, µπορείτε να βρείτε το µέτρο της ταχύτητας της σφαίρας. Ενότητα Μ9.4

36 Το βαλλιστικό εκκρεµές (συνέχεια) Στροβοσκοπική φωτογραφία βαλλιστικού εκκρεµούς. Ανάλυση Εφαρµόστε τις εξισώσεις για την ορµή και τη διατήρηση της ενέργειας (κινητική και βαρυτική δυναµική ενέργεια). Λύστε το σύστηµα των εξισώσεων που προκύπτει. Ολοκλήρωση Σηµειώστε ότι το πρόβληµα περιλαµβάνει διαφορετικά συστήµατα και διαφορετικά µοντέλα ανάλυσης. Κατά τη διάρκεια της πλαστικής κρούσης συµβαίνει µεταφορά ενέργειας. Ενότητα Μ9.4

37 Κρούσεις σε δύο διαστάσεις Η ορµή διατηρείται σε όλες τις διευθύνσεις. Χρησιµοποιήστε δείκτες για τον προσδιορισµό του σώµατος της αρχικής και της τελικής τιµής των συνιστωσών της ταχύτητας Αν η κρούση είναι ελαστική, ως δεύτερη εξίσωση χρησιµοποιήστε την εξίσωση διατήρησης της ενέργειας. Υπενθυµίζουµε ότι η απλούστερη εξίσωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για κρούσεις σε µία διάσταση. Ενότητα Μ9.5

38 Κρούσεις σε δύο διαστάσεις Παράδειγµα Το σωµατίδιο 1 κινείται µε ταχύτητα ενώ το σωµατίδιο 2 είναι αρχικά ακίνητο. Στη διεύθυνση του άξονα x, η αρχική ορµή είναι m 1 v 1i. Στη διεύθυνση του άξονα y, η αρχική ορµή είναι 0. v r 1i

39 Κρούσεις σε δύο διαστάσεις Παράδειγµα (συνέχεια) Μετά την κρούση, η ορµή στη διεύθυνση του άξονα x είναι m 1 v 1f cos θ + m 2 v 2f cos φ. Μετά την κρούση, η ορµή στην διεύθυνση του άξονα y είναι m 1 v 1f sin θ m 2 v 2f sin φ. Το αρνητικό πρόσηµο υποδηλώνει ότι η συνιστώσα της ταχύτητας έχει φορά προς τα κάτω Αν η κρούση είναι ελαστική, χρησιµοποιήστε την εξίσωση της κινητικής ενέργειας. Αυτό είναι ένα παράδειγµα πλάγιας κρούσης. Ενότητα Μ9.5

40 Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων Κρούσεις σε δύο διαστάσεις Μοντελοποίηση Φανταστείτε την κρούση. Προβλέψτε κατά προσέγγιση τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα κινηθούν τα σωµατίδια µετά την κρούση. Ορίστε ένα σύστηµα συντεταγµένων και τις ταχύτητες ως προς αυτό. Διευκολύνει να επιλέξετε τον άξονα x έτσι ώστε να συµπίπτει µε µία από τις αρχικές ταχύτητες. Σχεδιάστε το σύστηµα συντεταγµένων, τα διανύσµατα ταχύτητας και τα σύµβολά τους, και συµπεριλάβετε όλα τα δεδοµένα. Κατηγοριοποίηση Είναι το σύστηµα αποµονωµένο; Αν ναι, κατηγοριοποιήστε την κρούση ως ελαστική, ανελαστική, ή πλαστική. Ενότητα Μ9.5

41 Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων Κρούσεις σε δύο διαστάσεις (2) Ανάλυση Γράψτε σχέσεις για τις συνιστώσες x και y της ορµής κάθε σώµατος πριν και µετά την κρούση. Χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα πρόσηµα για τις συνιστώσες των διανυσµάτων της ταχύτητας. Γράψτε σχέσεις για τη συνολική ορµή του συστήµατος στη διεύθυνση του άξονα x πριν και µετά την κρούση και εξισώστε τις. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τη συνολική ορµή στη διεύθυνση του άξονα y. Αν η κρούση είναι ανελαστική, η κινητική ενέργεια του συστήµατος δεν διατηρείται, οπότε µπορεί να χρειαστείτε πρόσθετα δεδοµένα. Αν η κρούση είναι πλαστική, οι τελικές ταχύτητες των δύο σωµάτων είναι ίσες. Λύστε τις εξισώσεις της ορµής ως προς τις άγνωστες µεταβλητές.

42 Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων Κρούσεις σε δύο διαστάσεις (3) Ανάλυση (συνέχεια) Αν η κρούση είναι ελαστική, η κινητική ενέργεια του συστήµατος διατηρείται. Εξισώστε τη συνολική κινητική ενέργεια πριν την κρούση µε τη συνολική κινητική ενέργεια µετά την κρούση για να βρείτε µία επιπλέον σχέση µεταξύ των ταχυτήτων. Ολοκλήρωση Ελέγξτε αν οι απαντήσεις σας συµφωνούν µε τη νοητική και την εικονογραφική αναπαράσταση. Ελέγξτε αν τα αποτελέσµατά σας είναι ρεαλιστικά. Ενότητα Μ9.5

43 Παράδειγµα κρούσης σε δύο διαστάσεις Μοντελοποίηση Δείτε την εικόνα. Ορίστε την ανατολική κατεύθυνση ως τη θετική κατεύθυνση του άξονα x και τη βόρεια κατεύθυνση ως τη θετική κατεύθυνση του άξονα y. Κατηγοριοποίηση Αγνοήστε την τριβή. Μοντελοποιήστε τα οχήµατα ως σωµατίδια. Μοντελοποιήστε το σύστηµα ως αποµονωµένο ως προς την ορµή. Η κρούση είναι πλαστική. Τα οχήµατα δηµιουργούν συσσωµάτωµα. Ενότητα Μ9.5

44 Παράδειγµα κρούσης σε δύο διαστάσεις (συνέχεια) Ανάλυση Πριν την κρούση, η συνολική ορµή του επιβατηγού αυτοκινήτου είναι στη διεύθυνση του άξονα x, ενώ η συνολική ορµή του φορτηγού αυτοκινήτου είναι στη διεύθυνση του άξονα y. Μετά την κρούση, και τα δύο οχήµατα έχουν συνιστώσες ορµής στις διευθύνσεις x και y. Γράψτε τις σχέσεις για την αρχική και την τελική ορµή και στις δύο διευθύνσεις. Υπολογίστε τις εξισώσεις που δεν έχουν αγνώστους. Λύστε ως προς τις άγνωστες µεταβλητές. Ολοκλήρωση Ελέγξτε αν τα αποτελέσµατά σας είναι ρεαλιστικά. Ενότητα Μ9.5

45 Κέντρο µάζας Κάθε σύστηµα ή σώµα έχει ένα ειδικό σηµείο, που ονοµάζεται κέντρο µάζας, το οποίο κινείται όπως θα κινούνταν αν όλη η µάζα του συστήµατος ήταν συγκεντρωµένη σε αυτό. Υπό την επίδραση µιας εξωτερικής συνισταµένης δύναµης, το σύστηµα θα κινηθεί όπως θα κινούνταν αν η δύναµη δρούσε σε ένα µόνο σωµατίδιο µάζας M στο κέντρο µάζας του συστήµατος. Το M είναι η συνολική µάζα του συστήµατος. Η συµπεριφορά αυτή είναι ανεξάρτητη από άλλες κινήσεις, όπως την περιστροφή, την ταλάντωση, ή την παραµόρφωση του συστήµατος. Αυτό είναι το µοντέλο του σωµατιδίου. Ενότητα Μ9.6

46 Κέντρο µάζας, συντεταγµένες Οι συντεταγµένες του κέντρου µάζας είναι x ΚM mx = i M yκm = mz i i i zκm = M my i i i i i Το M είναι η συνολική µάζα του συστήµατος. M Ενότητα Μ9.6

47 Κέντρο µάζας, µη σηµειακό σώµα Η ανάλυση είναι παρόµοια στην περίπτωση ενός µη σηµειακού σώµατος. Θεωρήστε το µη σηµειακό σώµα ως ένα σύστηµα που περιέχει ένα µεγάλο πλήθος από στοιχεία µικρής µάζας. Επειδή η απόσταση µεταξύ των στοιχείων είναι πολύ µικρή, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το σώµα έχει συνεχή κατανοµή µάζας. Ενότητα Μ9.6

48 Κέντρο µάζας, θέση Σε τρεις διαστάσεις, εντοπίζουµε το κέντρο µάζας µε το διάνυσµα θέσης του,. Για ένα σύστηµα σωµατιδίων, 1 rkm = miri M i r i r = xˆi+ y ˆj+ zkˆ Το είναι η θέση του i-οστού σωµατιδίου, που δίνεται από τη σχέση Για ένα µη σηµειακό σώµα, r i i i i KM 1 = rdm M r r KM Ενότητα Μ9.6

49 Κέντρο µάζας, συµµετρικό σώµα Το κέντρο µάζας οποιουδήποτε οµογενούς και συµµετρικού σώµατος βρίσκεται επάνω σε έναν άξονα συµµετρίας και σε οποιοδήποτε επίπεδο συµµετρίας. Ενότητα Μ9.6

50 Κέντρο βάρους Η βαρυτική δύναµη δρα σε κάθε µικρό στοιχείο µάζας ενός µη σηµειακού αντικειµένου. Η συνολική επίδραση όλων αυτών των δυνάµεων είναι ισοδύναµη µε την επίδραση µίας δύναµης που δρα πάνω σε ένα ειδικό σηµείο, το οποίο ονοµάζεται κέντρο βάρους. Αν η επιτάχυνση g r είναι σταθερή σε όλη την κατανοµή µάζας, το κέντρο βάρους συµπίπτει µε το κέντρο µάζας. Mg r Ενότητα Μ9.6

51 Εύρεση του κέντρου βάρους, σώµα µε ακανόνιστο σχήµα Κρεµάµε το σώµα από ένα σηµείο. Στη συνέχεια, το κρεµάµε από ένα άλλο σηµείο. Το κέντρο βάρους βρίσκεται στο σηµείο τοµής των δύο ευθειών ΑΒ και ΓΔ που προκύπτουν, στο µέσον της εγκάρσιας διάστασης του κλειδιού. Ενότητα Μ9.6

52 Κέντρο µάζας, ράβδος Μοντελοποίηση Βρείτε το κέντρο µάζας µιας ράβδου µε µάζα M και µήκος L. Το κέντρο µάζας βρίσκεται στον άξονα x (ή y KM = z KM = 0). Κατηγοριοποίηση Πρόβληµα ανάλυσης Ανάλυση Χρησιµοποιήστε την εξίσωση για το x KM. x KM = L/2 Ενότητα Μ9.6

53 Κίνηση συστήµατος σωµατιδίων Ας υποθέσουµε ότι η συνολική µάζα M του συστήµατος παραµένει σταθερή. Μπορούµε να περιγράψουµε την κίνηση του συστήµατος συναρτήσει της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας του. Μπορούµε επίσης να περιγράψουµε την ορµή του συστήµατος εφαρµόζοντας τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα για το σύστηµα. Ενότητα Μ9.7

54 Ταχύτητα και ορµή ενός συστήµατος σωµατιδίων Η ταχύτητα του κέντρου µάζας ενός συστήµατος σωµατιδίων είναι r dr r KM 1 vkm = = mivi dt M Η ορµή µπορεί να εκφραστεί ως Mv r = mv r = p = p KM i r r i i i i i συν. Η συνολική ορµή του συστήµατος ισούται µε το γινόµενο της συνολικής µάζας επί την ταχύτητα του κέντρου µάζας. Ενότητα Μ9.7

55 Επιτάχυνση και δύναµη σε ένα σύστηµα σωµατιδίων Μπορούµε να βρούµε την επιτάχυνση του κέντρου µάζας παραγωγίζοντας την ταχύτητα ως προς τον χρόνο. r r dv r ΚM 1 aκm = = miai dt M i Η επιτάχυνση και η δύναµη συνδέονται µέσω της σχέσης r M a = F r ΚM i i Αν αθροίσουµε όλα τα διανύσµατα εσωτερικών δυνάµεων, αυτά απαλείφονται κατά ζεύγη και βρίσκουµε ότι η συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο σύστηµα προκαλείται µόνο από εξωτερικές δυνάµεις. Ενότητα Μ9.7

56 Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα για ένα σύστηµα σωµατιδίων Επειδή ασκούνται µόνο εξωτερικές δυνάµεις, η συνισταµένη εξωτερική δύναµη ισούται µε τη συνολική µάζα του συστήµατος επί την επιτάχυνση του κέντρου µάζας: r r Fεξωτ. = MaΚM To κέντρο µάζας ενός συστήµατος σωµατιδίων που έχει συνολική µάζα M κινείται όπως θα κινηθεί ένα ισοδύναµο σωµατίδιο µάζας M, υπό την επίδραση της συνισταµένης εξωτερικής δύναµης που ασκείται στο σύστηµα. Ενότητα Μ9.7

57 Ώθηση και ορµή ενός συστήµατος σωµατιδίων Η ώθηση που προσδίδουν στο σύστηµα οι εξωτερικές δυνάµεις είναι r r r r F dt = M dv Δ p = I εξωτ. ΚM συν. Η συνολική ορµή ενός συστήµατος σωµατιδίων διατηρείται αν στο σύστηµα δεν ασκείται συνισταµένη εξωτερική δύναµη. r r M v = = r ΚM pσυν. σταθερή όταν Fεξωτ. = 0 Σε ένα αποµονωµένο σύστηµα σωµατιδίων, τόσο η συνολική ορµή όσο και η ταχύτητα του κέντρου µάζας είναι σταθερές ως προς τον χρόνο. Αυτή η σχέση αποτελεί γενίκευση του µοντέλου του αποµονωµένου ως προς την ορµή συστήµατος για ένα σύστηµα πολλών σωµατιδίων. Ενότητα Μ9.7

58 Κίνηση του κέντρου µάζας Παράδειγµα Ένα βλήµα εκτοξεύεται και ξαφνικά εκρήγνυται εν πτήσει. Αν το βλήµα δεν είχε εκραγεί, θα ακολουθούσε την τροχιά που δείχνει η διακεκοµµένη γραµµή. Μετά την έκρηξη, το κέντρο µάζας των θραυσµάτων ακολουθεί τη διακεκοµµένη γραµµή, δηλαδή την ίδια παραβολική τροχιά που θα ακολουθούσε το βλήµα αν δεν είχε εκραγεί. Ενότητα Μ9.7

59 Παραµορφώσιµα συστήµατα Για να αναλύσουµε την κίνηση ενός παραµορφώσιµου συστήµατος, χρησιµοποιούµε την εξίσωση διατήρησης της ενέργειας και το θεώρηµα ώθησηςορµής. Δ Eσυστ. = T Δ K +Δ U = 0 r r r r Δ p = I mδ v = F dt συν. εξωτ. Αν η δύναµη είναι σταθερή, το ολοκλήρωµα µπορεί να υπολογιστεί εύκολα. Ενότητα Μ9.8

60 Παραµορφώσιµο σύστηµα (ελατήριο) Παράδειγµα Μοντελοποίηση Δείτε την εικόνα. Αν σπρώξουµε τον αριστερό κύβο, αυτός θα κινηθεί προς τα δεξιά, και το ελατήριο θα συµπιεστεί. Σε κάθε χρονική στιγµή, οι κύβοι κινούνται γενικά µε διαφορετικές ταχύτητες. Όταν σταµατήσουµε να ασκούµε δύναµη, οι κύβοι ταλαντώνονται µπρος-πίσω ως προς το κέντρο µάζας του συστήµατος. Ενότητα Μ9.8

61 Ελατήριο Παράδειγµα (συνέχεια) Κατηγοριοποίηση Το σύστηµα είναι µη αποµονωµένο ως προς την ορµή και την ενέργεια. Στο σύστηµα παράγει έργο η ασκούµενη δύναµη. Το σύστηµα είναι παραµορφώσιµο. Η ασκούµενη δύναµη είναι σταθερή, άρα η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του είναι σταθερή. Μοντελοποιούµε το σύστηµα ως σωµατίδιο µε σταθερή επιτάχυνση. Ανάλυση Εφαρµόστε το θεώρηµα ώθησης-ορµής. Λύστε ως προς v KM. Ενότητα Μ9.8

62 Ελατήριο Παράδειγµα (τελική διαφάνεια) Ανάλυση (συνέχεια) Βρείτε τις ενέργειες. Ολοκλήρωση Οι απαντήσεις δεν εξαρτώνται από το µήκος του ελατηρίου, τη σταθερά του ελατηρίου, ή το χρονικό διάστηµα. Ενότητα Μ9.8

63 Προώθηση πυραύλων Στην κίνηση συνηθισµένων οχηµάτων όπως τα αυτοκίνητα, η κίνηση προκαλείται από τη δύναµη της τριβής. Το αυτοκίνητο µοντελοποιείται ως µη αποµονωµένο σύστηµα ως προς την ορµή. Το αυτοκίνητο δέχεται ώθηση από τον δρόµο, η οποία µεταβάλλει την ορµή του. Η λειτουργία ενός πυραύλου εξαρτάται από τον νόµο διατήρησης της ορµής όπως αυτός εφαρµόζεται σε αποµονωµένα συστήµατα, όπου το σύστηµα είναι ο πύραυλος µαζί µε τα καύσιµα που αποβάλλονται µε τη µορφή καυσαερίων στο διάστηµα. Όταν ο πύραυλος κινείται στο διάστηµα, η ορµή του µεταβάλλεται καθώς ένα µέρος της µάζας του αποβάλλεται µε τη µορφή καυσαερίων. Τα καυσαέρια έχουν ορµή όταν αποβάλλονται από τον κινητήρα, οπότε ο πύραυλος δέχεται µια αντισταθµιστική ορµή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στο διάστηµα, το κέντρο µάζας του συστήµατος κινείται οµαλά. Ενότητα Μ9.9

64 Προώθηση πυραύλων (2) Τη χρονική στιγµή t i, η αρχική µάζα του πυραύλου µαζί µε τα καύσιµά του είναι M + Δm και το µέτρο της ταχύτητάς του είναι v. Η αρχική ορµή του συστήµατος είναι p r = r i ( M + Δ m ) v Τη χρονική στιγµή t + Δt, η µάζα του πυραύλου έχει µειωθεί σε M και µια ποσότητα Δm των καυσίµων του έχει εκτοξευτεί στο διάστηµα. Το µέτρο της ταχύτητας του πυραύλου έχει αυξηθεί κατά Δv.

65 Προώθηση πυραύλων (3) Η βασική εξίσωση για την προώθηση πυραύλων είναι M i vf vi = veln Mf Η αύξηση του µέτρου της ταχύτητας του πυραύλου είναι ανάλογη προς το µέτρο της ταχύτητας v e των καυσαερίων του. Άρα, η ταχύτητα των καυσαερίων θα πρέπει να έχει πολύ µεγάλη τιµή. Η αύξηση του µέτρου της ταχύτητας του πυραύλου είναι ανάλογη προς τον φυσικό λογάριθµο του λόγου M i /M f. Συνεπώς, ο λόγος αυτός θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη τιµή. Δηλαδή, η µάζα του πυραύλου χωρίς τα καύσιµα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη και ο πύραυλος πρέπει να µεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα καύσιµα. Ενότητα Μ9.9

66 Ώση Η ώση, ή προωστική δύναµη, που δέχεται ο πύραυλος είναι η δύναµη που ασκούν σε αυτόν τα καυσαέρια. Ώση dv = M = dt v e dm dt Η ώση αυξάνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα των καυσαερίων. Η ώση αυξάνεται όσο αυξάνεται ο ρυθµός µεταβολής της µάζας. Ο ρυθµός µεταβολής της µάζας ονοµάζεται ρυθµός καύσης. Ενότητα Μ9.9

67 Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων (σύνοψη) Μη αποµονωµένο σύστηµα Αν ένα σύστηµα αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του, δηλαδή ασκείται µια εξωτερική δύναµη σε αυτό, χρησιµοποιήστε το θεώρηµα ώθησηςορµής. Σύνοψη

68 Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων (σύνοψη) Αποµονωµένο σύστηµα Αν σε ένα αποµονωµένο σύστηµα δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάµεις, τότε σύµφωνα µε την αρχή διατήρησης της ορµής, η συνολική ορµή του συστήµατος διατηρείται, ανεξάρτητα από τη φύση των δυνάµεων που ασκούνται µεταξύ των στοιχείων του συστήµατος. Το σύστηµα µπορεί να είναι αποµονωµένο ως προς την ορµή αλλά µη αποµονωµένο ως προς την ενέργεια. Σύνοψη

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή Κεφάλαιο M11 Στροφορµή Στροφορµή Η στροφορµή παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική των περιστροφών. Αρχή διατήρησης της στροφορµής Η αρχή αυτή είναι ανάλογη µε την αρχή διατήρησης της ορµής. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης δύο σωμάτων εξαρτάται από τις ορμές τους. Όταν δύο κριάρια συγκρούονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W)

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ενέργεια. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ενέργεια. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που μεταμορφώνεται, που μεταφέρεται αλλά στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs. Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός hp://www.perifysikhs.com Αναζητώντας την αιτία των κινήσεων Η µελέτη των κινήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Είδη κυµάτων. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Σε κάποιο φυσικό µέσο προκαλείται µια διαταραχή. Το κύµα είναι η διάδοση της διαταραχής µέσα στο µέσο.

Είδη κυµάτων. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Σε κάποιο φυσικό µέσο προκαλείται µια διαταραχή. Το κύµα είναι η διάδοση της διαταραχής µέσα στο µέσο. Κεφάλαιο T2 Κύµατα Είδη κυµάτων Παραδείγµατα Ένα βότσαλο πέφτει στην επιφάνεια του νερού. Κυκλικά κύµατα ξεκινούν από το σηµείο που έπεσε το βότσαλο και αποµακρύνονται από αυτό. Ένα σώµα που επιπλέει στην

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση

Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού 3ο Φυλλάδιο - Ορµή / Κρούση Φυσική Β Λυκειου, Θετικού Προσανατολισµού - Ορµή / Κρούση Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1 Σύστηµα Σωµάτων - Εσωτερικές & Εξωτερικές υνάµεις ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης;

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης; 4.3 Κεφάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4.3.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο αλλάζει η κινητική κατάσταση του σώματος και να προσδιορίσετε το αίτιο της αλλαγής. 2. Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.Φλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ι Σταύρος Κομηνέας Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Περιεχόμενα 0.1 Πρόλογος.......................................... ii 1 Μηχανική 1 1.1 Εισαγωγή..........................................

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) ανάκρουση του όπλου και β) κίνηση πυραύλου. 2. Γιατί ο πυροσβέστης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα