ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ"

Transcript

1 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε Εηαηξία, κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ραθήλαο Αλώλπκε Εηαηξία, δηαθξηηηθό ηίηιν Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. θαη έδξα ην Δήκν Ραθήλαο Πηθεξκίνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 21 νπ ηνπ Ν. 2932/2001 (Α 145), εθεμήο ε Εηαηξία. 2. Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο Εηαηξίαο ε επσλπκία απνδίδεηαη ζε μέλε γιώζζα ζε πηζηή κεηάθξαζε. 3. Η Εηαηξία κπνξεί, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο, λα ηδξύεη πξαθηνξεία θαη γξαθεία θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Ειιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ, κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ηαπηόρξνλα ηνλ ηξόπν ζύζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Άρθρο 2 ο κοπός 1. θνπόο ηεο Εηαηξίαο είλαη ε δηνίθεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ρώξσλ ηεο Ζώλεο Ληκέλα δηθαηνδνζίαο ηεο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο όπσο απηά νξίδνληαη ζην Ν. 2932/2001 θαη ηε ινηπή θείκελε λνκνζεζία. 2. ην ζθνπό ηεο Εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη: α) Η παξνρή θάζε είδνπο ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, ε αλαβάζκηζε, ε ζπληήξεζε, ε βειηίσζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα. β) Η παξνρή ππεξεζηώλ ειιηκεληζκνύ ησλ πινίσλ θαη δηαθίλεζεο επηβαηώλ, νρεκάησλ, θνξηίσλ. γ) Η εγθαηάζηαζε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ιηκεληθήο ππνδνκήο. δ) Η αλάιεςε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ, κειεηώλ θαη έξγσλ ζρεηηθώλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από εζληθνύο, θνηλνηηθνύο ή άιινπο πόξνπο θαη πνπ εληάζζνληαη ζηελ εζληθή ιηκεληθή πνιηηηθή.

2 2 ε) Η αλάιεςε θάζε δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ιηκεληθό έξγν, θαζώο θαη θάζε άιιεο εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πέξαλ ησλ παξαδνζηαθώλ ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ηεο ηνπξηζηηθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο, ηεο αιηεπηηθήο, ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαη ηεο νξγάλσζεο ιηκεληθώλ εμππεξεηήζεσλ. ζη) Η αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ππνδνκώλ κέζσ ηερλνινγηθνύ θαη νξγαλσηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ. δ) Η κέξηκλα αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ ιηκέλα. ε) Η επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα θαη ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηεο θαη δεύηεξεο βαζκίδαο. ζ) Η επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε θάζε δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ ηεο ρώξαο. η) Η αλάιεςε θαζεθόλησλ «Γεληθνύ Δηαρεηξηζηή» ησλ ρώξσλ ηεο Ζώλεο Ληκέλα ζην πιαίζην ηνπ γεληθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ηνπ ιηκεληθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο, ηεο ράξαμεο εζληθήο ιηκεληθήο πνιηηηθήο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. ηα) Να εηζεγείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλεο επηθάλεηαο. ηβ) Κάζε άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ είρε αλαηεζεί ζην Ληκεληθό Σακείν Ραθήλαο, σο Ννκηθό Πξόζσπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ. ηγ) Παξαγσγή θαη πώιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηεο (ειηαθή, Αηνιηθή, θπκαηηθή θ.ά.). 1. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ε Εηαηξία κπνξεί λα: α) πληζηά, κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, ζπγαηξηθέο εηαηξίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξίεο ή επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε ρώξσλ θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ιηκέλα ή θαη ζε άιινπο ιηκέλεο εληόο ή έθηνο ηεο ρώξαο, πνπ έρνπλ παξεκθεξή κε ην δηθό ηεο ζθνπό θαη γεληθά έρνπλ ζθνπνύο ζπλαθείο ή ππνβνεζεηηθνύο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο, θαζώο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε απηέο. β) Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θξάηε ή δηεζλείο νξγαληζκνύο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. γ) Φξνληίδεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ.

3 3 δ) Δεκηνπξγεί θαηάιιειε εξεπλεηηθή ππνδνκή θαη εθπνλεί πάζεο θύζεσο έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζθνπώλ ηεο Εηαηξίαο. ε) πκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ζθνπνύ ηεο Εηαηξίαο, είηε ζην επίπεδν ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο είηε ζε εζληθό επίπεδν. ζη) Θδξύεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ. δ) Να παξαρσξεί πξνο ηξίηνπο δηθαηώκαηα γηα ηελ παξνρή ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ. Άρθρο 3 ο Γιάρκεια Η δηάξθεηα ηεο Εηαηξίαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) έηε, από ηε δεκνζίεπζε ηνπ αξρηθνύ θαηαζηαηηθνύ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί ή λα πεξηνξηζηεί κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Εηαηξίαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ (Β ) ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΜΔΣΟΥΔ Άρθρο 4 ο Μεηοτικό Κεθάλαιο-Μεηοτές 1. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο νξίζζεθε αξρηθά ζε πελήληα νθηώ ρηιηάδεο εμαθόζηα ελελήληα ηέζζεξα επξώ θαη έμη ιεπηά ( ,06) θαη θαιύθζεθε κε ηελ εηζθνξά ζε είδνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ Ληκεληθό Σακείν Ραθήλαο όπσο ηελ εθηίκεζε ε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζην πνζό ησλ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα νθηώ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ επξώ θαη έμη ιεπηώλ ( ,06, πνζό ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην αξρηθό Μεηνρηθό Κεθάιαην. 2. ηε ζπλέρεηα κε απόθαζε ηεο από 05/03/2002 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο, ε νπνία επαλεγθξίζεθε κε ηελ από 30/06/2003 απόθαζε ηεο Α Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, ην κεηνρηθό θεθάιαην απμήζεθε [ηνηο κεηξεηνίο] θαηά εθαηόλ δύν ρηιηάδεο επηαθόζα δέθα ηέζζεξα επξώ θαη εμήληα ιεπηά ( ,60) κε θεθαιαηνπνίεζε ηζόπνζεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ειήθζε κέζσ.α.ε..

4 4 3. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο αλήιζε ζε εμαθόζηεο νγδόληα κία ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα νθηώ επξώ θαη εμήληα έμη ιεπηά ( ,66). 4. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο απνηειείηαη από κία νλνκαζηηθή κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο εμαθνζίσλ νγδόληα κίαο ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νθηώ επξώ θαη εμήληα έμη ιεπηώλ ( ,66). ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ (Γ ) ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Άρθρο 5 ο Γιοικηηικό σμβούλιο σγκρόηηζη 1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην απαξηίδεηαη από 5 έσο 11 κέιε. Μέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθό πξόζσπν. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 3. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε Εηαηξία απεπζύλεη έγγξαθν αίηεκα πξνο: α) ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο Εηαηξίαο, θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ηελ πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο Εηαηξίαο, β) ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεξε ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ιηκάλη ηεο έδξαο ηεο Εηαηξίαο, θαη γ) πξνο ην νηθείν Επηκειεηήξην πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμνπλ από έλαλ εθπξόζσπν ηνπο ν νπνίνο ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα πξόζσπα ηα νπνία ζα εθιεγνύλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε σο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σν παξαπάλσ έγγξαθν αίηεκα απνζηέιιεηαη εγθαίξσο ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πεξηζηάζεσλ ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 4.Σπρόλ κε ππόδεημε εθπξνζώπνπ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ή κε έγθαηξε ππόδεημε εθπξνζώπνπ δελ εκπνδίδεη ηε Γεληθή πλέιεπζε λα εθιέγεη λόκηκα ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 5. Έσο ηελ εθινγή ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ νξηζκό ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηνλ νξηζκό ηνπ

5 5 εθπξνζώπνπ ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα θαη ρσξίο ηα κέιε απηά. 6. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη εμαεηήο. 7. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην εθιέγεη ηνλ Πξόεδξό ηνπ, ην Δηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ηπρόλ Αληηπξόεδξν. Η ηδηόηεηα ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ δύλαηαη λα ζπληξέρεη κε απηή ηνπ Πξνέδξνπ. 8. Ο Πξόεδξνο, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αλαπιεξώλεηαη από κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 9. Αλ κείλεη θελή ζέζε πκβνύινπ ιόγσ αλάθιεζεο, ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν έθπησζεο, ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ νξίδεηαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 θαη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.3016/02, όπσο ηζρύνπλ, εθαξκόδνληαη αλαινγηθά. 11. Η απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, πξνζδηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Η ακνηβή ηνπ Αληηπξνέδξνπ, εθόζνλ απηόο ππάξρεη, ζα είλαη ίδηα κε ηα ινηπά κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο δελ δηθαηνύληαη θακία άιιε παξνρή, απνιαβή, ακνηβή ή πξνλόκην, εθηόο ησλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, νη νπνίεο πξνθαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο ζηε βάζε πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμόδσλ. 12. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα νξίδεη πξόζσπν ην νπνίν εθηειεί ρξέε γξακκαηέα ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Άρθρο 6 ο Λειηοσργία ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ζε ηόπν θαη ζε ρξόλν πνπ νξίδεηαη από απηόλ. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα θαη ζηελ Αζήλα. 2. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη επίζεο ππνρξεσηηθώο από ηνλ Πξόεδξό ηνπ εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε γξαπηήο αίηεζεο δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηνπ. ηελ αίηεζε

6 6 πξνζδηνξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ηα κέιε δεηνύλ λα πεξηιεθζνύλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 3. Αλ ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο αλήθεη ζε έλα κέηνρν, ν κέηνρνο δύλαηαη λα ζπγθαιεί ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην κε ηελ επίδνζε πξόζθιεζεο ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 4. Η πξόζθιεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, επηδίδεηαη δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Η επίδνζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα όπσο κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηειενκνηνηππηθό κήλπκα. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε πξόζθιεζε, ζηελ νπνία γίλεηαη κλεία ηνπ θαηεπείγνληνο, κπνξεί λα επηδίδεηαη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο ζπλεδξίαζεο. Η δηαδηθαζία θαη νη πξνζεζκίεο απηέο δελ ηεξνύληαη αλ παξίζηαληαη όια ηα κέιε ηνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απόθαζεο. 5. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηειεδηάζθεςε. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξόζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε. Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο κε ηειεδηάζθεςε εγθξίλνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ιακβαλόκελε κε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. 6. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ παξίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ. 7. Οη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ, εθηόο εάλ νξίδεηαη άιισο ζην θαηαζηαηηθό. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 8. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν, ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή άιινλ ζην νπνίν έρεη κεηαβηβαζζεί ε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα. Άρθρο 7 ο Αρμοδιόηηηες ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ην αλώηεξν όξγαλν δηνίθεζεο ηεο Εηαηξίαο θαη δηακνξθώλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο Εηαηξίαο, ελώ επνπηεύεη, ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο. Απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Εηαηξία, κέζα ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ,

7 7 κε εμαίξεζε εθείλα πνπ, ζύκθσλα κε ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό, αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα άιισλ νξγάλσλ. 2. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα αλαζέηεη πεξαηηέξσ ζε κέιε ηνπ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηώλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ (Γ ) ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρθρο 8 ο Αρμοδιόηηηες ηης Γενικής σνέλεσζης 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο Εηαηξίαο είλαη ην αλώηαην όξγαλν απηήο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππόζεζε ηεο Εηαηξίαο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην λόκν ή ζην παξόλ θαηαζηαηηθό. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κόλε αξκόδηα λα απνθαζίδεη επί ησλ αθόινπζσλ ζεκάησλ: α) Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απμήζεσλ ή κεηώζεσλ ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. β) Δηάιπζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρώλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή θαη αλαβίσζε ηεο Εηαηξίαο. γ) Εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ησλ Ειεγθηώλ θαζώο θαη ηνπ νξηζκνύ εζσηεξηθνύ ειεγθηή ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. δ) Έγθξηζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκώλ (εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ) ηεο Εηαηξίαο. ε) Δηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδώλ. ζη) Έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ. δ) Απαιιαγή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε. ε) Δηνξηζκό εθθαζαξηζηώλ. ζ) Έγεξζε αγσγώλ θαηά ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ, ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ εθ ηνπ λόκνπ θαζεθόλησλ ηνπο. η) Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο κεηαμύ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη ηεο Εηαηξίαο. ηα) ύλαςε ζπκβάζεσλ κε παξαιηκέληνπο νξγαληζκνύο απηνδηνίθεζεο.

8 8 ηβ) ύλαςε ζπκθώλσλ ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνύ. ηγ) ύλαςε ζπκβάζεσλ πνπ ελέρνπλ όξνπο απνθιεηζηηθόηεηαο ή πξνηεξαηόηεηαο. ηδ) ύλαςε ζπκβάζεσλ δηάξθεηαο άλσ ησλ ηξηώλ (3) εηώλ. ηε) Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο παξνρήο ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ. ηζη) Τπνβνιή πξόηαζεο γηα κεηαβνιή ησλ νξίσλ ηεο ιηκεληθήο δώλεο. ηδ) πκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηόηεηα πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ Λνηπώλ θνπώλ, όπσο νξίδνληαη εληόο ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο κεηαμύ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη ηεο Εηαηξίαο. Άρθρο 9 ο ύγκληζη Γενικής σνέλεσζης 1. Η Γεληθή πλέιεπζε επηηξέπεηαη λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ Αζήλα. 2. ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθόζνλ ε ίδηα δελ απνθαζίδεη δηαθνξεηηθά, πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θαζήθνληα Γξακκαηέα αζθεί πξόζσπν πνπ νξίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. Άρθρο 10 ο Πρόζκληζη ηης Γενικής σνέλεσζης 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη όπσο νξίδεη ν λόκνο. 2. Γηα ηελ πξόζθιεζε αξθεί εηδνπνίεζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) πξνο εθείλνπο ηνπο κεηόρνπο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη εγθαίξσο ζηελ εηαηξία ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ δηαζέηνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνζηνιή ηεο πξόζθιεζεο απνδεηθλύεηαη είηε κε ζρεηηθό απαληεηηθό κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, πξνεξρόκελν από ηελ σο άλσ δηεύζπλζε ηνπ κεηόρνπ είηε κε απηνκαηνπνηεκέλν κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο παξάδνζεο.

9 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ (Δ ) ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΔΣΗΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Άρθρο 11 ο Δηαιρική τρήζη Η εηαηξηθή ρξήζε έρεη δηάξθεηα δώδεθα (12) κελώλ, αξρίδεη ηελ 1 ε Θαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Δεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Άρθρο 12 ο Δλεγκηές-Δηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις 1. Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξόλν ηνπο θαηά ηνλ Κ.Ν.2190/1920 Ειεγθηέο ηεο επόκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο Οξθσηνύο Ειεγθηέο από ην ώκα Οξθσηώλ Ειεγθηώλ (.Ο.ΕΛ), κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη νξίδεη ηαπηόρξνλα ηελ ακνηβή ηνπο. 2. Η Εηαηξία εθαξκόδεη ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα σο βάζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 134 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ (Σ ) ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άρθρο 13 ο Σν θαηαζηαηηθό απηό πεξηνξίδεηαη ζηε ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αμηώλεη ην άξζξν 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, θαη ε ινηπή θείκελε λνκνζεζία. Γηα όια ηα ππόινηπα ζέκαηα θαη γηα όζα δελ ξπζκίδνληαη απ' απηό, ηζρύνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, θαη ε θείκελε λνκνζεζία. Άρθρο 14 ο Ιζτύς ηοσ Καηαζηαηικού Η ηζρύο ηνπ Καηαζηαηηθνύ αξρίδεη από ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΘΗΝΑ 05/04/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ΝΘΚΟ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 30.05.2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2015 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/05/2017. Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : /04/2017

Αθήνα, 18/05/2017. Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : /04/2017 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη Τηλέφωνο: 210 3382133 E-mail: epapalexi@acci.gr Αθήνα, 18/05/2017 Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 804047

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * *

ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * * ΠΡΑΚΣΙΚΟ No 58 ΣΗ ΕΙΚΟΣΗ ENATΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «ΑΠΡΟΦΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Α.Δ.» ΣΗ 28 ΜΑΨΟΤ 2013 * * * * * ηελ Καιιηζέα ζήκεξα, 28 Μαΐνπ 2013, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17.00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ. Σης ανωνύμοσ εταιρείας. ΠΔΣΡΟ ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ Ανώνσμη Δταιρεία. Με αριθμό Μ.Α.Δ : 22864/62/B/90/0269

ΝΔΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ. Σης ανωνύμοσ εταιρείας. ΠΔΣΡΟ ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ Ανώνσμη Δταιρεία. Με αριθμό Μ.Α.Δ : 22864/62/B/90/0269 ΝΔΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ Σης ανωνύμοσ εταιρείας ΠΔΣΡΟ ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ Ανώνσμη Δταιρεία Με αριθμό Μ.Α.Δ : 22864/62/B/90/0269 ύκθσλα κε ηελ παξ.11 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο πξνέθπςε Όζηεξα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0023/138. Τροπολογία. Keith Taylor εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0023/138. Τροπολογία. Keith Taylor εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 2.3.2016 A8-0023/138 138 Αιηιολογική ζκέψη 1 α (νέα) 1α) Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ην αξγόηεξν έσο ην 2019 κηα δηεπξσπατθή αληίιεςε εληόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Λεσθόξνη ηεο ζάιαζζαο» (θαλνληζκόο (ΔΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗ ΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/90/26

ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗ ΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/90/26 χέδιο απόθαζης ηης Γενικής υνέλευζης ησλ κεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ηης 8 ης Μαΐου 2012 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο : Τπνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ

ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Ζ Σ Ζ Δπί ηνπ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και με ηο διακπιηικό ηίηλο «Forthnet A.E.» (ΑΡ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα