ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ"

Transcript

1 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε Εηαηξία, κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ραθήλαο Αλώλπκε Εηαηξία, δηαθξηηηθό ηίηιν Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. θαη έδξα ην Δήκν Ραθήλαο Πηθεξκίνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 21 νπ ηνπ Ν. 2932/2001 (Α 145), εθεμήο ε Εηαηξία. 2. Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ηεο Εηαηξίαο ε επσλπκία απνδίδεηαη ζε μέλε γιώζζα ζε πηζηή κεηάθξαζε. 3. Η Εηαηξία κπνξεί, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο, λα ηδξύεη πξαθηνξεία θαη γξαθεία θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Ειιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ, κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ηαπηόρξνλα ηνλ ηξόπν ζύζηαζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Άρθρο 2 ο κοπός 1. θνπόο ηεο Εηαηξίαο είλαη ε δηνίθεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ρώξσλ ηεο Ζώλεο Ληκέλα δηθαηνδνζίαο ηεο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο όπσο απηά νξίδνληαη ζην Ν. 2932/2001 θαη ηε ινηπή θείκελε λνκνζεζία. 2. ην ζθνπό ηεο Εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη: α) Η παξνρή θάζε είδνπο ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, ε αλαβάζκηζε, ε ζπληήξεζε, ε βειηίσζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα. β) Η παξνρή ππεξεζηώλ ειιηκεληζκνύ ησλ πινίσλ θαη δηαθίλεζεο επηβαηώλ, νρεκάησλ, θνξηίσλ. γ) Η εγθαηάζηαζε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ιηκεληθήο ππνδνκήο. δ) Η αλάιεςε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ, κειεηώλ θαη έξγσλ ζρεηηθώλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από εζληθνύο, θνηλνηηθνύο ή άιινπο πόξνπο θαη πνπ εληάζζνληαη ζηελ εζληθή ιηκεληθή πνιηηηθή.

2 2 ε) Η αλάιεςε θάζε δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ιηκεληθό έξγν, θαζώο θαη θάζε άιιεο εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πέξαλ ησλ παξαδνζηαθώλ ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ηεο ηνπξηζηηθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο, ηεο αιηεπηηθήο, ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαη ηεο νξγάλσζεο ιηκεληθώλ εμππεξεηήζεσλ. ζη) Η αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ππνδνκώλ κέζσ ηερλνινγηθνύ θαη νξγαλσηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ. δ) Η κέξηκλα αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ ιηκέλα. ε) Η επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα θαη ηνπο ηνπηθνύο θνξείο θαη ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηεο θαη δεύηεξεο βαζκίδαο. ζ) Η επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε θάζε δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ ηεο ρώξαο. η) Η αλάιεςε θαζεθόλησλ «Γεληθνύ Δηαρεηξηζηή» ησλ ρώξσλ ηεο Ζώλεο Ληκέλα ζην πιαίζην ηνπ γεληθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο ηνπ ιηκεληθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο, ηεο ράξαμεο εζληθήο ιηκεληθήο πνιηηηθήο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. ηα) Να εηζεγείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλεο επηθάλεηαο. ηβ) Κάζε άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ είρε αλαηεζεί ζην Ληκεληθό Σακείν Ραθήλαο, σο Ννκηθό Πξόζσπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ. ηγ) Παξαγσγή θαη πώιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηεο (ειηαθή, Αηνιηθή, θπκαηηθή θ.ά.). 1. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ ε Εηαηξία κπνξεί λα: α) πληζηά, κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, ζπγαηξηθέο εηαηξίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξίεο ή επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε ρώξσλ θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ ιηκέλα ή θαη ζε άιινπο ιηκέλεο εληόο ή έθηνο ηεο ρώξαο, πνπ έρνπλ παξεκθεξή κε ην δηθό ηεο ζθνπό θαη γεληθά έρνπλ ζθνπνύο ζπλαθείο ή ππνβνεζεηηθνύο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο, θαζώο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε απηέο. β) Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θξάηε ή δηεζλείο νξγαληζκνύο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. γ) Φξνληίδεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ.

3 3 δ) Δεκηνπξγεί θαηάιιειε εξεπλεηηθή ππνδνκή θαη εθπνλεί πάζεο θύζεσο έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζθνπώλ ηεο Εηαηξίαο. ε) πκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ζθνπνύ ηεο Εηαηξίαο, είηε ζην επίπεδν ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο είηε ζε εζληθό επίπεδν. ζη) Θδξύεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ. δ) Να παξαρσξεί πξνο ηξίηνπο δηθαηώκαηα γηα ηελ παξνρή ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ. Άρθρο 3 ο Γιάρκεια Η δηάξθεηα ηεο Εηαηξίαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) έηε, από ηε δεκνζίεπζε ηνπ αξρηθνύ θαηαζηαηηθνύ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί ή λα πεξηνξηζηεί κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Εηαηξίαο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ (Β ) ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΜΔΣΟΥΔ Άρθρο 4 ο Μεηοτικό Κεθάλαιο-Μεηοτές 1. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο νξίζζεθε αξρηθά ζε πελήληα νθηώ ρηιηάδεο εμαθόζηα ελελήληα ηέζζεξα επξώ θαη έμη ιεπηά ( ,06) θαη θαιύθζεθε κε ηελ εηζθνξά ζε είδνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ Ληκεληθό Σακείν Ραθήλαο όπσο ηελ εθηίκεζε ε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζην πνζό ησλ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα νθηώ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ επξώ θαη έμη ιεπηώλ ( ,06, πνζό ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην αξρηθό Μεηνρηθό Κεθάιαην. 2. ηε ζπλέρεηα κε απόθαζε ηεο από 05/03/2002 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Εηαηξίαο, ε νπνία επαλεγθξίζεθε κε ηελ από 30/06/2003 απόθαζε ηεο Α Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, ην κεηνρηθό θεθάιαην απμήζεθε [ηνηο κεηξεηνίο] θαηά εθαηόλ δύν ρηιηάδεο επηαθόζα δέθα ηέζζεξα επξώ θαη εμήληα ιεπηά ( ,60) κε θεθαιαηνπνίεζε ηζόπνζεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ειήθζε κέζσ.α.ε..

4 4 3. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο αλήιζε ζε εμαθόζηεο νγδόληα κία ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα νθηώ επξώ θαη εμήληα έμη ιεπηά ( ,66). 4. Σν κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο απνηειείηαη από κία νλνκαζηηθή κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο εμαθνζίσλ νγδόληα κίαο ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νθηώ επξώ θαη εμήληα έμη ιεπηώλ ( ,66). ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ (Γ ) ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Άρθρο 5 ο Γιοικηηικό σμβούλιο σγκρόηηζη 1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην απαξηίδεηαη από 5 έσο 11 κέιε. Μέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθό πξόζσπν. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 3. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθινγή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε Εηαηξία απεπζύλεη έγγξαθν αίηεκα πξνο: α) ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο Εηαηξίαο, θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ηελ πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο Εηαηξίαο, β) ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεξε ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ιηκάλη ηεο έδξαο ηεο Εηαηξίαο, θαη γ) πξνο ην νηθείν Επηκειεηήξην πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμνπλ από έλαλ εθπξόζσπν ηνπο ν νπνίνο ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα πξόζσπα ηα νπνία ζα εθιεγνύλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε σο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σν παξαπάλσ έγγξαθν αίηεκα απνζηέιιεηαη εγθαίξσο ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πεξηζηάζεσλ ζύγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 4.Σπρόλ κε ππόδεημε εθπξνζώπνπ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ή κε έγθαηξε ππόδεημε εθπξνζώπνπ δελ εκπνδίδεη ηε Γεληθή πλέιεπζε λα εθιέγεη λόκηκα ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 5. Έσο ηελ εθινγή ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνλ νξηζκό ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ηνλ νξηζκό ηνπ

5 5 εθπξνζώπνπ ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα θαη ρσξίο ηα κέιε απηά. 6. Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη εμαεηήο. 7. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην εθιέγεη ηνλ Πξόεδξό ηνπ, ην Δηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ηπρόλ Αληηπξόεδξν. Η ηδηόηεηα ηνπ Δηεπζύλνληνο πκβνύινπ δύλαηαη λα ζπληξέρεη κε απηή ηνπ Πξνέδξνπ. 8. Ο Πξόεδξνο, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αλαπιεξώλεηαη από κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 9. Αλ κείλεη θελή ζέζε πκβνύινπ ιόγσ αλάθιεζεο, ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν έθπησζεο, ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ νξίδεηαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην απνηειείηαη από εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 θαη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.3016/02, όπσο ηζρύνπλ, εθαξκόδνληαη αλαινγηθά. 11. Η απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ, πξνζδηνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Η ακνηβή ηνπ Αληηπξνέδξνπ, εθόζνλ απηόο ππάξρεη, ζα είλαη ίδηα κε ηα ινηπά κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Ο Πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο δελ δηθαηνύληαη θακία άιιε παξνρή, απνιαβή, ακνηβή ή πξνλόκην, εθηόο ησλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, νη νπνίεο πξνθαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξίαο ζηε βάζε πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμόδσλ. 12. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα νξίδεη πξόζσπν ην νπνίν εθηειεί ρξέε γξακκαηέα ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Άρθρο 6 ο Λειηοσργία ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη κε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ζε ηόπν θαη ζε ρξόλν πνπ νξίδεηαη από απηόλ. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα θαη ζηελ Αζήλα. 2. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθαιείηαη επίζεο ππνρξεσηηθώο από ηνλ Πξόεδξό ηνπ εληόο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε γξαπηήο αίηεζεο δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηνπ. ηελ αίηεζε

6 6 πξνζδηνξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ ηα κέιε δεηνύλ λα πεξηιεθζνύλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 3. Αλ ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηεο Εηαηξίαο αλήθεη ζε έλα κέηνρν, ν κέηνρνο δύλαηαη λα ζπγθαιεί ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην κε ηελ επίδνζε πξόζθιεζεο ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 4. Η πξόζθιεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, επηδίδεηαη δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Η επίδνζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα όπσο κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηειενκνηνηππηθό κήλπκα. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε πξόζθιεζε, ζηελ νπνία γίλεηαη κλεία ηνπ θαηεπείγνληνο, κπνξεί λα επηδίδεηαη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο ζπλεδξίαζεο. Η δηαδηθαζία θαη νη πξνζεζκίεο απηέο δελ ηεξνύληαη αλ παξίζηαληαη όια ηα κέιε ηνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απόθαζεο. 5. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηειεδηάζθεςε. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξόζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε. Οη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο κε ηειεδηάζθεςε εγθξίλνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ιακβαλόκελε κε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. 6. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία εθόζνλ παξίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ. 7. Οη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ, εθηόο εάλ νξίδεηαη άιισο ζην θαηαζηαηηθό. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 8. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν, ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή άιινλ ζην νπνίν έρεη κεηαβηβαζζεί ε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα. Άρθρο 7 ο Αρμοδιόηηηες ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην είλαη ην αλώηεξν όξγαλν δηνίθεζεο ηεο Εηαηξίαο θαη δηακνξθώλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο Εηαηξίαο, ελώ επνπηεύεη, ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηεο. Απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Εηαηξία, κέζα ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ,

7 7 κε εμαίξεζε εθείλα πνπ, ζύκθσλα κε ην λόκν ή ην θαηαζηαηηθό, αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα άιισλ νξγάλσλ. 2. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα αλαζέηεη πεξαηηέξσ ζε κέιε ηνπ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηώλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ (Γ ) ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άρθρο 8 ο Αρμοδιόηηηες ηης Γενικής σνέλεσζης 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο Εηαηξίαο είλαη ην αλώηαην όξγαλν απηήο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ππόζεζε ηεο Εηαηξίαο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην λόκν ή ζην παξόλ θαηαζηαηηθό. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κόλε αξκόδηα λα απνθαζίδεη επί ησλ αθόινπζσλ ζεκάησλ: α) Σξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απμήζεσλ ή κεηώζεσλ ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. β) Δηάιπζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρώλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή θαη αλαβίσζε ηεο Εηαηξίαο. γ) Εθινγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ησλ Ειεγθηώλ θαζώο θαη ηνπ νξηζκνύ εζσηεξηθνύ ειεγθηή ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. δ) Έγθξηζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκώλ (εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ) ηεο Εηαηξίαο. ε) Δηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδώλ. ζη) Έθδνζε νκνινγηαθνύ δαλείνπ. δ) Απαιιαγή ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε. ε) Δηνξηζκό εθθαζαξηζηώλ. ζ) Έγεξζε αγσγώλ θαηά ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ, ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ εθ ηνπ λόκνπ θαζεθόλησλ ηνπο. η) Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο κεηαμύ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη ηεο Εηαηξίαο. ηα) ύλαςε ζπκβάζεσλ κε παξαιηκέληνπο νξγαληζκνύο απηνδηνίθεζεο.

8 8 ηβ) ύλαςε ζπκθώλσλ ζπλεξγαζίαο κε άιινπο θνξείο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνύ. ηγ) ύλαςε ζπκβάζεσλ πνπ ελέρνπλ όξνπο απνθιεηζηηθόηεηαο ή πξνηεξαηόηεηαο. ηδ) ύλαςε ζπκβάζεσλ δηάξθεηαο άλσ ησλ ηξηώλ (3) εηώλ. ηε) Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο παξνρήο ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ. ηζη) Τπνβνιή πξόηαζεο γηα κεηαβνιή ησλ νξίσλ ηεο ιηκεληθήο δώλεο. ηδ) πκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηόηεηα πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ Λνηπώλ θνπώλ, όπσο νξίδνληαη εληόο ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο κεηαμύ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ θαη ηεο Εηαηξίαο. Άρθρο 9 ο ύγκληζη Γενικής σνέλεσζης 1. Η Γεληθή πλέιεπζε επηηξέπεηαη λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ Αζήλα. 2. ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθόζνλ ε ίδηα δελ απνθαζίδεη δηαθνξεηηθά, πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θαζήθνληα Γξακκαηέα αζθεί πξόζσπν πνπ νξίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. Άρθρο 10 ο Πρόζκληζη ηης Γενικής σνέλεσζης 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη όπσο νξίδεη ν λόκνο. 2. Γηα ηελ πξόζθιεζε αξθεί εηδνπνίεζε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) πξνο εθείλνπο ηνπο κεηόρνπο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη εγθαίξσο ζηελ εηαηξία ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ δηαζέηνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απνζηνιή ηεο πξόζθιεζεο απνδεηθλύεηαη είηε κε ζρεηηθό απαληεηηθό κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, πξνεξρόκελν από ηελ σο άλσ δηεύζπλζε ηνπ κεηόρνπ είηε κε απηνκαηνπνηεκέλν κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο παξάδνζεο.

9 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ (Δ ) ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΔΣΗΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Άρθρο 11 ο Δηαιρική τρήζη Η εηαηξηθή ρξήζε έρεη δηάξθεηα δώδεθα (12) κελώλ, αξρίδεη ηελ 1 ε Θαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Δεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Άρθρο 12 ο Δλεγκηές-Δηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις 1. Η ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξόλν ηνπο θαηά ηνλ Κ.Ν.2190/1920 Ειεγθηέο ηεο επόκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο Οξθσηνύο Ειεγθηέο από ην ώκα Οξθσηώλ Ειεγθηώλ (.Ο.ΕΛ), κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη νξίδεη ηαπηόρξνλα ηελ ακνηβή ηνπο. 2. Η Εηαηξία εθαξκόδεη ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα σο βάζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο θαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 134 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ (Σ ) ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άρθρο 13 ο Σν θαηαζηαηηθό απηό πεξηνξίδεηαη ζηε ξύζκηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αμηώλεη ην άξζξν 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, θαη ε ινηπή θείκελε λνκνζεζία. Γηα όια ηα ππόινηπα ζέκαηα θαη γηα όζα δελ ξπζκίδνληαη απ' απηό, ηζρύνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, θαη ε θείκελε λνκνζεζία. Άρθρο 14 ο Ιζτύς ηοσ Καηαζηαηικού Η ηζρύο ηνπ Καηαζηαηηθνύ αξρίδεη από ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΘΗΝΑ 05/04/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Γ../Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ΝΘΚΟ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα