Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP"

Transcript

1 GRUNDFOS INSTRUCTIONS Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Installation and operating instructions

2

3 Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Declaration of conformity English (GB) Installation and operating instructions Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Eesti (EE) Paigaldus- ja kasutusjuhend Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento Русский (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu Table of contents 3

4 Table of contents 4

5 Declaration of conformity GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products Cranes for AMD, AMG, AFG and SRP, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: Machinery Directive (2006/42/EC). Standards used: DIN , DIN , DIN , BGV A1, BGV D8. CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Cranes for AMD, AMG, AFG a SRP, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES). Použité normy: DIN , DIN , DIN , BGV A1, BGV D8. BG: EC декларация за съответствие Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите Cranes for AMD, AMG, AFG и SRP, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС: Директива за машините (2006/42/EC). Приложени стандарти: DIN , DIN , DIN , DK: EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Cranes for AMD, AMG, AFG og SRP som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning: Maskindirektivet (2006/42/EF). Anvendte standarder: DIN , DIN , DIN , Declaration of conformity DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Cranes for AMD, AMG, AFG und SRP, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Normen, die verwendet wurden: DIN , DIN , DIN , GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Cranes for AMD, AMG, AFG και SRP στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC). Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: DIN , DIN , DIN , FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits Cranes for AMD, AMG, AFG et SRP, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : Directive Machines (2006/42/CE). Normes utilisées : DIN , DIN , DIN , IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti Cranes for AMD, AMG, AFG e SRP, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: Direttiva Macchine (2006/42/CE). Norme applicate: DIN , DIN , DIN , BGV A1, BGV D8. LT: EB atitikties deklaracija Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai Cranes for AMD, AMG, AFG ir SRP, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo: Mašinų direktyva (2006/42/EB). Taikomi standartai: DIN , DIN , DIN , NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten Cranes for AMD, AMG, AFG en SRP waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: Machine Richtlijn (2006/42/EC). Gebruikte normen: DIN , DIN , DIN , PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Cranes for AMD, AMG, AFG oraz SRP, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE). Zastosowane normy: DIN , DIN , DIN , EE: EL vastavusdeklaratsioon Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted Cranes for AMD, AMG, AFG ja SRP, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad: Masinate ohutus (2006/42/EC). Kasutatud standardid: DIN , DIN , DIN , ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos Cranes for AMD, AMG, AFG y SRP, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: Directiva de Maquinaria (2006/42/CE). Normas aplicadas: DIN , DIN , DIN , HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Cranes for AMD, AMG, AFG i SRP, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: Direktiva za strojeve (2006/42/EZ). Korištene norme: DIN , DIN , DIN , BGV A1, BGV D8. LV: EK paziņojums par atbilstību prasībām Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti Cranes for AMD, AMG, AFG un SRP, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām: Mašīnbūves direktīva (2006/42/EK). Piemērotie standarti: DIN , DIN , DIN , HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Cranes for AMD, AMG, AFG és SRP termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: Gépek (2006/42/EK). Alkalmazott szabványok: DIN , DIN , DIN , UA: Свідчення про відповідність вимогам ЄС Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти Cranes for AMD, AMG, AFG та SRP, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС: Механічні прилади (2006/42/ЄС). Стандарти, що застосовувалися: DIN , DIN , DIN , PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos Cranes for AMD, AMG, AFG e SRP, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: Directiva Máquinas (2006/42/CE). Normas utilizadas: DIN , DIN , DIN , 5

6 Declaration of conformity RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия Cranes for AMD, AMG, AFG и SRP, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: Механические устройства (2006/42/ЕС). Применявшиеся стандарты: DIN , DIN , DIN , SK: Prehlásenie o konformite EÚ My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost, že výrobky Cranes for AMD, AMG, AFG a SRP, na ktoré sa toto prehlásenie vzt ahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach: Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC). Použité normy: DIN , DIN , DIN , BGV A1, BGV D8. RO: Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Cranes for AMD, AMG, AFG şi SRP, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE: Directiva Utilaje (2006/42/CE). Standarde utilizate: DIN , DIN , DIN , SI: ES izjava o skladnosti V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki Cranes for AMD, AMG, AFG in SRP, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES: Direktiva o strojih (2006/42/ES). Uporabljeni normi: DIN , DIN , DIN , RS: EC deklaracija o konformitetu Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Cranes for AMD, AMG, AFG i SRP, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU: Direktiva za mašine (2006/42/EC). Korišćeni standardi: DIN , DIN , DIN , SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna Cranes for AMD, AMG, AFG och SRP, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: Maskindirektivet (2006/42/EG). Tillämpade standarder: DIN , DIN , DIN , CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 我 们 格 兰 富 在 我 们 的 全 权 责 任 下 声 明, 产 品 Cranes for AMD, AMG, AFG 和 SRP, 即 该 合 格 证 所 指 之 产 品, 符 合 欧 共 体 使 其 成 员 国 法 律 趋 于 一 致 的 以 下 欧 共 理 事 会 指 令 : 机 械 设 备 指 令 (2006/42/EC) 所 用 标 准 : DIN , DIN , DIN , BGV A1, BGV D8 FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet Cranes for AMD, AMG, AFG ja SRP, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti: Konedirektiivi (2006/42/EY). Sovellettavat standardit: DIN , DIN , DIN , TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan Cranes for AMD, AMG, AFG ve SRP ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC). Kullanılan standartlar: DIN , DIN , DIN , Bjerringbro, 1st October 2011 Stefan Bieri Technical Manager ARNOLD AG, a Grundfos Company Industrie Nord 12 CH-6105 Schachen Switzerland Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 6

7 Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο Γενικές οδηγίες ασφάλειας Ασφαλής εφαρμογή εργασιών Επίβλεψη Εκπαιδευμένο προσωπικό Γενικές προειδοποιήσεις Γενική περιγραφή Σχεδιάγραμμα προϊόντος Τύποι γερανών Εφαρμογή Προσδιορισμός Πινακίδα Τοποθέτηση βάσης Τοποθέτηση χημικού άγκιστρου Χαρακτηριστικά τοποθέτησης Χρόνος πήξης Συναρμολόγηση γερανού Συναρμολόγηση του ιστού του γερανού Συναρμολόγηση του βιντσιού Συναρμολόγηση του βαρούλκου γερανού και του σύρματος ανύψωσης Ρύθμιση του βαρούλκου γερανού Τοποθέτηση του σύρματος ανύψωσης στο στήριγμα κινητήρα Σύρμα ανύψωσης χωρίς χιτώνιο άκρου Σύρμα ανύψωσης με χιτώνιο άκρου Θέση σε λειτουργία Λειτουργία Σωστή διαδικασία λειτουργίας Τρόπος μετακίνησης για το βίντσι Μετακίνηση του βαρούλκου γερανού Περιστροφή Αλλαγή θέση ολόκληρου του γερανού Συντήρηση και σέρβις Συντήρηση σχετικά με το βίντσι Σημειώσεις σέρβις Τεχνικά χαρακτηριστικά ιαστάσεις ιάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά Εξαρτήματα Απόρριψη 55 Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Λειτουργία και εγκατάσταση πρέπει να συμφωνούν με τους τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες καλής χρήσης. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό! 2. Γενικές οδηγίες ασφάλειας 2.1 Ασφαλής εφαρμογή εργασιών Οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να διεξάγονται από ειδικευμένο προσωπικό. Βλέπε κεφάλαιο 2.3 Εκπαιδευμένο προσωπικό. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή. Μην πραγματοποιείτε αλλαγές που μειώνουν το βαθμό ασφαλείας. Τα επιπλέον εξαρτήματα δεν πρέπει να μειώνουν το βαθμό ασφαλείας. Λάβετε μέτρα έτσι ώστε να εργάζεστε πάντα με ασφάλεια καθώς και να έχετε γνώση των κινδύνων σε μόνιμη βάση. Εργάζεστε πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Ακολουθείτε πάντα τα εθνικά πρότυπα και οδηγίες ασφαλείας. Ενημερώστε άμεσα τον προϊστάμενό σας σε περίπτωση κινδύνου ή παρουσίασης βλαβών στο γερανό. Μην λειτουργήσετε το γερανό μέχρι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος ή μέχρι να επιδιορθωθεί η ζημιά ή η βλάβη. 2.2 Επίβλεψη Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο (βλέπε πινακίδα). Μην στέκεστε κάτω από αιωρούμενα φορτία. Βεβαιωθείτε ότι οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας είναι πάντα διαθέσιμες. Μην επιτρέπετε σε μη εκπαιδευμένο προσωπικό να χειριστεί αυτόν το γερανό. Βεβαιωθείτε σε τακτά διαστήματα ότι ο γερανός χειρίζεται σε ασφάλεια και σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. 2.3 Εκπαιδευμένο προσωπικό Με τον όρο εκπαιδευμένο προσωπικό νοείται το προσωπικό που έχει περάσει από εκπαίδευση και έχει αποκτήσει εμπειρία στον τομέα των βαρούλκων και στον εξοπλισμό ανύψωσης και έλξης και το οποίο είναι επαρκώς εξοικειωμένο με τα εθνικά πρότυπα πρόληψης ατυχημάτων και τους κανονισμούς ασφαλείας. 2.4 Γενικές προειδοποιήσεις Το βίντσι έχει σχεδιαστεί για εργασίες ανύψωσης και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η μη τήρηση των παρουσών οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Μη χρησιμοποιείτε το γερανό για την ανύψωση ή τη μεταφορά ατόμων. Μην στέκεστε κάτω από αιωρούμενα φορτία. Μην ανυψώνετε κάποιο φορτίο με διαγώνια έλξη. Μην ανυψώνετε φορτία που μπορεί να αρχίσουν να αιωρούνται. Μην ανυψώνετε κάποιο φορτίο για ώρα παραπάνω από ότι χρειάζεται. Βλέπε σχήμα 12. Ελληνικά (GR) Προσοχή Σημείωση Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος! Σημειώσεις ή οδηγίες που καθιστούν τη δουλειά ευκολότερη και εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία. 49

8 Ελληνικά (GR) Σχ. 1 Ετικέτες προειδοποίησης 3. Γενική περιγραφή Ο γερανός είναι από χάλυβα και διαθέτει μεταβλητή ακτίνα εργασίας και μεταβλητό εξοπλισμό συρματόσχοινου ανύψωσης. Ο γερανός είναι στερεωμένος σε μία βάση, η οποία μπορεί να στερεωθεί σε μία οριζόντια επιφάνεια ή στο εσωτερικό της δεξαμενής (κατακόρυφη εγκατάσταση). Ο γερανός χρησιμοποιείται για την ανύψωση, το κατέβασμα και την περιστροφή φορτίων. Συμμορφώνεται σε την κατηγορία ανύψωσης H1 κατά DIN και είναι κατάλληλος για ένα σύνολο μεταβολών φορτίου < 2 x 10 4 φορές. TM Εφαρμογή Ο γερανός χρησιμοποιείται συνήθως σε μονάδες επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων για την ανύψωση και το κατέβασμα αναμεικτήρων και αναδευτήρων μέσα και έξω από τις δεξαμενές επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων. 4. Προσδιορισμός 4.1 Πινακίδα Μη χρησιμοποιείτε το γερανό για συνεχή λειτουργία. Μη χρησιμοποιείτε το γερανό σε εργοτάξια. Μη χρησιμοποιείτε το γερανό σε εξέδρες και σοφίτες. Μη χρησιμοποιείτε το γερανό για την ανύψωση ή τη μεταφορά ατόμων. Μη χρησιμοποιείτε το γερανό σε περιβάλλον που περιέχει χλώριο Σχεδιάγραμμα προϊόντος Type P.c. Material crane Model Prod. No. Weight Material winch kg Maximal lifting weight See MANUAL CH-6105 Schachen kg TM Σχ. 3 Πινακίδα Σχ. 2 Γερανός TM Θέση Περιγραφή 1 Ονομασία τύπου 2 Κωδικός παραγωγής 3 Υλικό, γερανός 4 Μοντέλο 5 Κωδικός προϊόντος 6 Βάρος 7 Υλικό, βίντσι 8 Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης 3.2 Τύποι γερανών Ο γερανός διατίθεται σε τρεις διαφορετικούς τύπου ανάλογα με την ικανότητα ανύψωσης. S: Μέχρι 100 kg M: Μέχρι 250 kg L: Μέχρι 500 kg. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο 11. Τεχνικά χαρακτηριστικά. 50

9 5. Τοποθέτηση βάσης Για τη στερέωση της βάσης του γερανού χρησιμοποιείτε αποκλειστικά χημικές αγκυρώσεις τύπου V-A 12-35/160 A4 ή V-A 16-20/165 A4. Στερεώστε τη βάση γερανού σε σκυρόδεμα απαλλαγμένο από ρωγμές πάχους 16 εκ. τουλάχιστον και ελάχιστης κατηγορίας σκυροδέματος C20/25. Θερμοκρασία στο εσωτερικό της διανοιχθείσας οπής: -40 C ως +50 C, για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι και +80 C. Μη χρησιμοποιείτε τις χημικές αγκυρώσεις σε περιβάλλον που περιέχει χλώριο. Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι συνθήκες έγκρισης του ETA-05/ Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, συνθλίψτε τη χημική αγκύρωση στο εσωτερικό της οπής με τη βοήθεια ενός πείρου με σπείρωμα. Ο χώρος μεταξύ της αγκύρωσης και της οπής πρέπει να γεμίσει πλήρως. 5. Ο δακτύλιος-σημάδι στον πείρο πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το σκυρόδεμα. 6. Αφήστε τη χημική αγκύρωση να στερεοποιηθεί. Βλέπε μέρος 5.3 Χρόνος πήξης. 7. Τοποθετήστε τη βάση του γερανού και στερεώστε τη με τη βοήθεια περικοχλίων. Ελληνικά (GR) A E F H B A G C D TM Σχ. 4 Οριζόντια και κατακόρυφη στερέωση Οριζόντια στερέωση, φορτίο και διαστάσεις Τύπος γερανού Κατακόρυφη στερέωση, φορτίο και διαστάσεις 5.1 Τοποθέτηση χημικού άγκιστρου S M L Μέγιστο φορτίο [kg] ιαστάσεις A [mm] B [mm] C [mm] D M12 M12 M12 Τύπος γερανού S M L Μέγιστο φορτίο [kg] ιαστάσεις E [mm] F [mm] G [mm] H M12 M16 M16 1. Ανοίξτε μία οπή στο σκυρόδεμα. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος και το βάθος είναι σωστά. 2. Καθαρίστε προσεκτικά την οπή από τη σκόνη διάνοιξης. 3. Βάλτε την γυάλινη κάψουλα στην οπή. Σημείωση Πριν βάλετε την γυάλινη κάψουλα, ελέγξτε το ιξώδες της ρητίνης στην γυάλινη κάψουλα. Η γυάλινη κάψουλα θα πρέπει να είναι χλυαρή και η ρητίνη μαλακιά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες γυάλινες κάψουλες. Αποθηκεύετε τις γυάλινες κάψουλες σε ψυχρό μέρος στην αρχική τους συσκευασία. Σχ. 5 Τρόπος τοποθέτησης χημικής αγκύρωσης 5.2 Χαρακτηριστικά τοποθέτησης Μέγεθος πείρου: M12 M16 d o ιάμετρος οπής διάνοιξης [mm] ιάμετρος οπής μέσω της βάσης γερανού [mm] h Ελάχιστο πάχος σκυροδέματος [mm] h 1 Βάθος οπής διάνοιξης [mm] T inst Ροπή εγκατάστασης [Nm] Μέγεθος βιντσιού [mm] Μέγεθος βιντσιού για εξωτερικό εξάγωνο [mm] 8 12 d 0 Σχ. 6 h = ef h 1 h Σχεδιάγραμμα αγκύρωσης T fix M T inst TM TM

10 Ελληνικά (GR) 5.3 Χρόνος πήξης Θερμοκρασία υλικού βάσης [ C] Χρόνος πήξης, ξηρή οπή διάνοιξης [min] Χρόνος πήξης, υγρή οπή διάνοιξης [min] Ρύθμιση του βαρούλκου γερανού Το ύψος (ή η γωνία) του ύψους βαρούλκου του γερανού μπορεί να ρυθμιστεί επιλέγοντας μεταξύ των οπών στερέωσης (C). Βλέπε κεφάλαια 9.3 Μετακίνηση του βαρούλκου γερανού και 11. Τεχνικά χαρακτηριστικά. 7. Τοποθέτηση του σύρματος ανύψωσης στο στήριγμα κινητήρα Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά σύρματα ανύψωσης Grundfos! Η Grundfos διαθέτει δύο τύπους σύρματος ανύψωσης, ένα χωρίς και ένα με χιτώνιο άκρου. 6. Συναρμολόγηση γερανού 7.1 Σύρμα ανύψωσης χωρίς χιτώνιο άκρου G D C D E A F B TM TM Σχ. 7 Εξαρτήματα γερανού Σχ. 8 Σύρμα χωρίς χιτώνιο άκρου Θέση A B C D E F G Περιγραφή Βίδα τοποθέτησης Συρματόσχοινο ανάρτησης Οπές στερέωσης Στηρίγματα στερέωσης για τον περιστρεφόμενο βραχίονα και το συρματόσχοινο βαρούλκου γερανού Περιστρεφόμενος βραχίονας Σημεία στερέωσης για το βίντσι Μπουζόνι για το σύρμα της μπίγας του γερανού 6.1 Συναρμολόγηση του ιστού του γερανού 1. Τοποθετήστε τον ιστό του γερανού στη βάση του γερανού. Στο εσωτερικό της βάσης υπάρχει ένα περικόχλιο για το κεντράρισμα και την καθοδήγηση. 2. Στερεώστε το στήριγμα (D) του βραχίονα περιστροφής (Ε) στο ύψος που επιθυμείτε μεταξύ των οπών στερέωσης (C). 3. Βεβαιωθείτε ότι το ιστίο του γερανού μπορεί να περιστραφεί στη βάση μετά την τοποθέτησή του. 6.2 Συναρμολόγηση του βιντσιού 1. Στερεώστε τον προσαρμογέα με το βίντσι στο κατάλληλο σημείο στερέωσης (F). Χρησιμοποιήστε τέσσερις βίδες εξαγωνικής κεφαλής, Μ Επιλέξτε το ύψος στερέωσης που επιθυμείτε μεταξύ των σημείων στερέωσης (F). 1. Τοποθετήστε το σύρμα ανύψωσης μέσα από την οπή στο καρούλι και στη συνέχεια στον εσωτερικό σφιγκτήρα σύρματος. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει κατάλληλα τη βίδα συγκράτησης. Βλέπε σχήμα 8. Τουλάχιστον τρεις στροφές σύρματος πρέπει πάντα να παραμένουν στο καρούλι και να είναι σημειωμένες με χρώμα. Το σύρμα πρέπει να τυλίγεται με προένταση. Βεβαιωθείτε ότι το σύρμα είναι ισομερώς τυλιγμένο. 7.2 Σύρμα ανύψωσης με χιτώνιο άκρου 1. Τοποθετήστε το άκρο του σύρματος μέσα από το άνοιγμα στο καρούλι. Βλέπε σχήμα Στερεώστε το σύρμα ανύψωσης σφίγγοντας τη βίδα ασφαλείας (G). Βλέπε σχήμα Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σύρματος είναι συνδεδεμένο σωστά και με ασφάλεια. Τουλάχιστον τρεις στροφές σύρματος πρέπει πάντα να παραμένουν στο καρούλι και να είναι σημειωμένες με χρώμα. Το σύρμα πρέπει να τυλίγεται με προένταση. Βεβαιωθείτε ότι το σύρμα είναι ισομερώς τυλιγμένο. 6.3 Συναρμολόγηση του βαρούλκου γερανού και του σύρματος ανύψωσης 1. Ανυψώστε και τοποθετήστε το βαρούλκο γερανού με τροχαλία στη θέση του και τοποθετήστε τη βίδα στερέωσης (Α). 2. Στερεώστε τη βίδα με μία διχαλωτή ασφαλιστική περόνη. 3. Κατευθύνετε το σύρμα ανύψωσης (Β) πάνω από την τροχαλία του βαρούλκου γερανού και στερεώστε το στο καρούλι σύρματος. 4. Οδηγήστε το καλώδιο της μάτσας του γερανού πάνω από την τροχαλία στην κορυφή του ιστού του γερανού και στερεώστε το με το μπουλόνι (G) στην οπή (C). Βλέπε σχ

11 Σχ. 9 Άνοιγμα καρουλιού για σύρμα με χιτώνιο άκρου TM Μπορείτε να ανυψώσετε ή να κατεβάσετε φορτία γυρνώντας τη λαβή σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν πάνω στο περίβλημα της πέδης "UP/"DONW". Μπορείτε να σταματήσετε το φορτίο οποιαδήποτε χρονική στιγμή αφήνοντας την καστάνια, γεγονός που σταματά την περιστροφή του καρουλιού. Βεβαιωθείτε ότι το σύρμα τυλίγεται σωστά κατά τη διαδικασία του περιτυλίγματος ώστε να αποφευχθεί το μπλοκάρισμά του. Έχετε υπόψη σας ότι η πέδη λειτουργεί αυτόματα μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ένα ελάχιστο βάρος στο βίντσι. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα της πέδης δεν θα υπερθερμανθεί όταν κατεβάζετε ένα φορτίο για πολλή ώρα. Γράσο Ελληνικά (GR) G ιάκενο Σχ. 10 Βίδα ασφαλείας 8. Θέση σε λειτουργία Το βίντσι προμηθεύεται χωρίς σύρμα ανύψωσης. Αφότου στερεώσετε το σύρμα ανύψωσης, βεβαιωθείτε ότι το βίντσι λειτουργεί σωστά πραγματοποιώντας μία δοκιμή ξεκινήματος σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 9. Λειτουργία Πριν από κάθε χρήση του βαρούλκου, βεβαιωθείτε ότι η καστάνια είναι στραμμένη προς την πέδη (αντίθετα προς το περικόχλιο) και ότι το σύστημα πέδης λειτουργεί άψογα. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας πρέπει να είναι μεταξύ -10 C και +50 C. Θέτετε σε λειτουργία το γερανό σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες λειτουργίας αποκλειστικά: Η κατάσταση του γερανού πρέπει να είναι άψογη από τεχνική άποψη. Ο γερανός πρέπει να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό. Βλέπε μέρος 2.3 Εκπαιδευμένο προσωπικό. Όταν χρησιμοποιείτε το γερανό για ανύψωση, κατέβασμα και περιστροφή, το φορτίο δεν πρέπει να παρεμποδίζεται. 9.1 Σωστή διαδικασία λειτουργίας Το βίντσι έχει σχεδιαστεί για την ανύψωση ή έλξη ενός φορτίου σε μία επίπεδη ή κεκλιμένη επιφάνεια. 1. Προσδέστε το άκρο του σύρματος ανύψωσης στο φορτίο. 2. Γυρίστε τη λαβή μέχρι το σύρμα να είναι τεντωμένο. 3. Βεβαιωθείτε ότι η καστάνια είναι ασφαλισμένη. 4. Ανυψώστε το φορτίο γυρνώντας τη λαβή. Όταν το φορτίο πρόκειται να κατέβει, απελευθερώστε την καστάνια και περιστρέψτε τη λαβή αργά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μην αφήσετε το φορτίο να σας πέσει! TM Σχ. 11 Βίντσι Μη σφίγγετε τη λαβή και το περικόχλιο στερέωσης σφιχτά Τουλάχιστον τρεις στροφές συρματόσχοινου πρέπει να παραμένουν πάντα τυλιγμένες στο καρούλι. Μην τυλίγετε το σύρμα προς την αντίθετη κατεύθυνση καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προβλήματα στην πέδηση τριβής. Μην αφήνετε το γερανό χωρίς επίβλεψη σε περίπτωση που παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο βίντσι. Μη χρησιμοποιείτε το βίντσι σε συνδυασμό με έναν κινητήρα. Μην λύνετε ή αντικαθιστάτε το βίντσι. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο. Μη χρησιμοποιείτε ένα κατεστραμμένο σύρμα. Προστατευτείτε από τραυματισμούς που μπορεί να προέλθουν από κομμάτια σύρματος που μπορεί να εκτιναχθούν. Μην φορτώνετε τον γερανό μέχρις ότου έχει στερεωθεί σωστά το ποδαρικό. 9.2 Τρόπος μετακίνησης για το βίντσι Το βίντσι μπορεί να μετακινηθεί πάνω ή πάνω στο ιστίο του γερανού. Αλλάξτε θέση στο βίντσι μόνο όταν δεν φέρει κανένα βάρος. 1. Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες εξαγωνικής κεφαλής του προσαρμογέα. Βλέπε μέρος 6.2 Συναρμολόγηση του βιντσιού. 2. Μετακινήστε το βίντσι στην καινούρια του θέση. 3. Τοποθετήστε και σφίξτε ξανά τις βίδες με τις εξαγωνικές κεφαλές. TM Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο. Βλέπε μέρος 5. Τοποθέτηση βάσης. 53

12 Ελληνικά (GR) 9.3 Μετακίνηση του βαρούλκου γερανού Το βαρούλκο γερανού μπορεί να ανυψωθεί ή να κατέβει, αλλάζοντας έτσι τη γωνία και την απόστασή του από το ιστίο. 1. Συγκρατήστε το βαρούλκο γερανού ώστε να μην πέσει κάτω. 2. Αφαιρέστε την κοπίλια και τραβήξτε έξω το μπουζόνι συγκράτησης (G). 3. Ανασηκώστε ή κατεβάστε τη μπίγα του γερανού στη νέα της θέση αλλάζοντας τη θέση του μπουζονιού (G) στο στήριγμα (D). 4. Τοποθετήστε τη βίδα συγκράτησης και τη διχαλωτή ασφαλιστική περόνη. 9.4 Περιστροφή Αλλάξτε θέση στο βαρούλκο γερανού μόνο όταν δεν φέρει κανένα φορτίο. Ο γερανός μπορεί να περιστραφεί σπρώχνοντας ή τραβώντας το βραχίονα περιστροφής Σημειώσεις σέρβις Καθαρίζετε το γερανό και το βίντσι μετά από κάθε εργασία. Ο γερανός, το βίντσι και τα καλώδια πρέπει να ελέγχονται τακτικά από εκπαιδευμένο προσωπικό, ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, ελέγχετε το γερανό τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αντικατάσταση των φθαρμένων συρμάτων, παρακαλώ συμβουλευτείτε το DIN Τεχνικά χαρακτηριστικά 11.1 ιαστάσεις C B max. B min. Μην στέκεστε κάτω από αιωρούμενα φορτία. Μη χρησιμοποιείτε βίντσι για περιστρεφόμενο γερανό. Για να διευκολύνετε την περιστροφή, λιπάνετε το δακτύλιο από νάιλον και τη βίδα κεντραρίσματος στο εσωτερικό της βάσης του γερανού. 9.5 Αλλαγή θέση ολόκληρου του γερανού D A min. A max. Ο γερανός μπορεί σχετικά εύκολα να μετακινηθεί σε καινούρια θέση. 1. Βγάλτε το σύρμα ανύψωσης. 2. Λύστε το βαρούλκο γερανού σύμφωνα με το κεφάλαιο 6. Συναρμολόγηση γερανού ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά. Μετακινήστε το γερανό στην καινούρια του θέση. Συναρμολογήστε και πάλι το γερανό σύμφωνα με το κεφάλαιο 6. Συναρμολόγηση γερανού. Σχ. 12 ιαστάσεις γερανού TM Συντήρηση και σέρβις Πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης και σέρβις μόνο όταν ο γερανός δεν φέρει φορτίο Συντήρηση σχετικά με το βίντσι Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το βίντσι με κατεστραμμένο άγκιστρο ή σύρμα φορτίου. Το βίντσι πρέπει να ελέγχεται τακτικά από εκπαιδευμένο προσωπικό. Καθαρίζετε το βίντσι μετά από κάθε εργασία. Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Μη λιπαίνετε ποτέ το σύστημα πέδησης. Τα γρανάζια, οι δακτύλιου εδράνου και ο άξονας μετάδοσης κίνησης πρέπει πάντα να λιπαίνονται. ιατηρήστε το βίντσι σε καλή κατάσταση. Τα εξαρτήματα του μηχανήματος που δεν συντηρούνται σωστά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες ή ακόμη και ατυχήματα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή. Τα βίντσια προμηθεύονται χωρίς σύρμα. Ο χειριστής πρέπει να ελέγξει ότι το σύρμα είναι σωστά τυλιγμένο πριν ξεκινήσει τη λειτουργία του γερανού. Ελέγχετε τη λειτουργική ικανότητα του βιντσιού πριν από κάθε εργασία. Εάν προκύψει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ορθή του λειτουργία, μην το χρησιμοποιήσετε. Τύπος γερανού A min. A max. B min. B max. C D S M L Όλες οι διαστάσεις σε mm ιάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος γερανού S M L ιάμετρος σύρματος [mm] Τύπος βιντσιού 6AF 8AF 12AF Μέγιστο φορτίο [kg] Συνολικό βάρος [kg] 35 61,2 76,5 54

13 11.3 Εξαρτήματα Σχ. 13 Σχεδιάγραμμα εξαρτήματος TM Τύποι γερανού Μ και L Θέση Χαρακτηρισμός Τεμ. 1 Πλήρες ιστίο 1 2 Βάση γερανού 1 3 Βαρούλκο γερανού 1 4 Τροχαλία 3 5 Βίδα, Βίδα, Βίδα, Πλήρης προσαρμογέας βιντσιού 1 10 Τύπος Μ: Βίντσι, 8ΑF Τύπος L: Βίντσι, 12AF 1 11 Πλήρες σύρμα με δακτύλιο προστασίας 1 12 Περιστρεφόμενος βραχίονας 2 13 Βάση γερανού για κατακόρυφη εγκατάσταση 1 14 ιχαλωτή ασφαλιστική περόνη, d ιχαλωτή ασφαλιστική περόνη, d Ροδέλα, Μ Ασφαλιστικό περικόχλιο, Μ Βίδα εξαγωνικής κεφαλής, Μ8 x Ροδέλα, Μ Βίδα εξαγωνικής κεφαλής, Μ10 x Βίδα εξαγωνικής κεφαλής, Μ10 x Εξαγωνικό περικόχλιο, Μ Βίδα εξαγωνικής κεφαλής, Μ10 x Ασφαλιστικό περικόχλιο, Μ Πινακίδα 1 Ελληνικά (GR) Γερανός τύπου S Θέση Περιγραφή Τεμ. 1 Πλήρες ιστίο 1 2 Βάση γερανού 1 3 Βαρούλκο γερανού 1 4 Τροχαλία 3 5 Βίδα, Βίδα, Βίδα, Πλήρης προσαρμογέας βιντσιού 1 10 Βίντσι, 6AF 1 11 Πλήρες σύρμα με δακτύλιο προστασίας 1 12 Περιστρεφόμενος βραχίονας 1 13 Βάση γερανού για κατακόρυφη εγκατάσταση 1 14 ιχαλωτή ασφαλιστική περόνη, d ιχαλωτή ασφαλιστική περόνη, d Ροδέλα, Μ Ασφαλιστικό περικόχλιο, Μ Βίδα εξαγωνικής κεφαλής, Μ8 x Ροδέλα, Μ Βίδα εξαγωνικής κεφαλής, Μ10 x Βίδα εξαγωνικής κεφαλής, Μ10 x Εξαγωνικό περικόχλιο, Μ Βίδα εξαγωνικής κεφαλής, Μ10 x Ασφαλιστικό περικόχλιο, Μ Πινακίδα Απόρριψη Το προϊόν αυτό και τα εξαρτήματά του θα πρέπει να απορριφθούν με ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο: 1. Χρησιμοποιήστε την τοπική δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων. 2. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη εταιρεία Grundfos ή συνεργείο επισκευών. Υπόκειται σε τροποποιήσεις. 55

14 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(37517) , Факс: +(37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Revised Grundfos companies

15 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Repl ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Διαβάστε περισσότερα

CRN MAGdrive without motor

CRN MAGdrive without motor GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive without motor Supplement to installation and operating instructions for CRN 2 CRN MAGdrive without motor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργική βαλβίδα

Πολυλειτουργική βαλβίδα ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Πολυλειτουργική βαλβίδα Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σελίδα 1. Οδηγίες ασφαλείας 3 1.1 Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς η Grundfos δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, GENI Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 19 Notice

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SI 001 PSU - Sensor Interface Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. SI 001 PSU - Sensor Interface Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SI 001 PSU - Sensor Interface Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product SI 001 PSU - Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα XXX, στα οποία αναφέρεται η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3 Safety instructions and other important information Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Sololift2 CWC-3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Other languages. Sololift2 CWC-3

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Sololift2 CWC-3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Other languages. Sololift2 CWC-3 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Sololift2 CWC-3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Other languages Sololift2 CWC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771616 Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες σέρβις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος... 3 1.1 Δομή της τεκμηρίωσης...3 1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο...3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

LC A2. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS

LC A2. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC A2 Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC A2 Declaration of conformity.......................................... 5 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Unilift AP35B, AP50B. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Other languages.

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Unilift AP35B, AP50B. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Other languages. Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Unilift AP35B, AP50B Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

CMB, CMB-SP Booster PM2

CMB, CMB-SP Booster PM2 CMB, CMB-SP Booster PM2 Supplement to Quick Guide Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. JP Booster PM 1. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. JP Booster PM 1. Safety instructions and other important information GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Booster PM 1 Safety instructions and other important information JP Booster PM 1 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX

Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Αντλίες εγκεκριμένες κατά ATEX DMH 25X, DMH 28X, DMX 226 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, προσάρτημα ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos,

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DMS, Variant D. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DMS, Variant D. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variant D Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which this

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DMS, Variant B. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DMS, Variant B. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variant B Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which this

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Safety instructions and other important information Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3 Safety instructions and other important information Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Οδηγίες ασφαλείας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Οδηγίες ασφαλείας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SP Οδηγίες ασφαλείας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CM Booster PM1. Supplement to Quick Guide

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CM Booster PM1. Supplement to Quick Guide GRUNDFOS INSTRUCTIONS CM Booster PM1 Supplement to Quick Guide CM Booster PM1 Declaration of Conformity.......................................... 5 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS SPO. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS SPO. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SPO Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products SPO, to which this declaration relates,

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SCALA. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SCALA. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SCALA Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DP and EF AUTOADAPT. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DP and EF AUTOADAPT. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DP and EF AUTOADAPT Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products DP and EF AUTOADAPT, to

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. IO 50 SQFlex. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. IO 50 SQFlex. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS IO 50 SQFlex Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

DMS, Variants A and AR

DMS, Variants A and AR GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variants A and AR Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25

somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25 somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25 Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 σ τ ο ι χ ε ί α π ρ ο ϊ

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH Installation and operating instructions CH Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Installation and operating instructions GRUNDFOS MAGNA Declaration of Conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating

Διαβάστε περισσότερα

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art. 1754 5000/5 eco Art. 1755 5000/5 eco inox Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art. 1754 5000/5 eco Art. 1755 5000/5 eco inox Art. D Betriebsanleitung Hauswasserwerk GB Operating Instructions Pressure Tank Unit F Mode d emploi Groupe de surpression NL Gebruiksaanwijzing Hydrofoorpomp S Bruksanvisning Hydroforpump DK Brugsanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro MPC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro MPC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Hydro MPC Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, Μάρτιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Οικονομικό Περιβάλλον... 1 2. Παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?)

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Συγγραφή : Mary H. Dickson και Mario Fanelli Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy Μετάφραση : Μιχάλης Φυτίκας και Μαρία Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

SL1 and SLV AUTOADAPT

SL1 and SLV AUTOADAPT GRUNDFOS INSTRUCTIONS SL1 and SLV AUTOADAPT Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products SL1 and SLV AUTOADAPT,

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1 Installation and operating instructions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 53 2. Εφαρμογές 53 2.1 Υγρά 53 2.2 Θερμοκρασία υγρού 53 2.3 Πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 2: Η αξιολόγηση PISA Διδάσκων: Νικόλαος Τσέλιος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS MAGNA3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products

Διαβάστε περισσότερα

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC LANDING DOORS

ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC LANDING DOORS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΟΡΟΦΟΥ ASSEMBLING & REGULATION INSTRUCTIONS FOR AUTOMATIC LANDING DOORS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, παρέχεται δε αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) µια αναλυτική προσέγγιση στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών τους ή τι σηµαίνουν τα γράµµατα και οι αριθµοί (δηλ. Τα ιερογλυφικά) στην πλευρά των ελαστικών οχηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΟΠΗ ΜΕ LASER ΚΟΠΗ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑLASER Συστηματα laser Από τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Sololift2 WC-1, WC-3. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Sololift2 WC-1, WC-3. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Sololift2 WC-1, WC-3 Installation and operating instructions 2 WC-1, WC-3 Declaration of conformity.......................................... 5 English (GB) Installation and operating

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn 1 597 0503 GR 01.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας για συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn Έκδοση υποδοχής A (τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο EUWIFO AG Rigistrasse 9 CH-86 Ζυρίχη ελτίο τύπου Stefan James Lang Rigistrasse 9 Τηλ.: +41 ()44 344 5681 86 Ζυρίχη Κινητό: +41 ()79 373 7919 www.euwifo.ch Email: stefan.lang@euwifo.ch 2 Ιανουαρίου 214

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN I E. ErgoCut 48 Art. 8875 ErgoCut 58 Art. 8876 GR RUS SLO AL EST

GARDENA FIN I E. ErgoCut 48 Art. 8875 ErgoCut 58 Art. 8876 GR RUS SLO AL EST D GARDENA GB F I E P PL H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV N FIN DK S NL ErgoCut 48 Art. 8875 ErgoCut 58 Art. 8876 D Betriebsanleitung Elektro-Heckenschere GB Operating Instructions Electric

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 Β ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 C ΜΠΑΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1 D ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 F ΡΑΒΔΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 466225 OH GRC 2014-03-12 2017-03-11 DQS Hellas Ltd. Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pandemrix εναιώρημα και γαλάκτωμα για ενέσιμο γαλάκτωμα Εμβόλιο πανδημικής γρίπης (H1N1) (τμήμα ιού, αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS LT 200. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS LT 200. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS LT 200 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the product LT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X οσομετρική αντλία Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61. Conforme aux exigences de sécurité.

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61. Conforme aux exigences de sécurité. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61 71 עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 Conforme aux exigences de sécurité. Norm XP S 54-041:2000 standard XP S 54-041:2000 norme XP

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 40, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Safety instructions and other important information. Installation and operating instructions.

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Safety instructions and other important information. Installation and operating instructions. Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS HS Safety instructions and other important information Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/96817894 Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e Nilfisk Extreme Kasutajajuhend Lietošanas instrukcijas Naudojimo instrukcija Instrukcja obsługi Návod k použití Navodila za uporabo Használati utasítás Návod na použitie Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 Εκπαιδευτικά Συστήματα Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 PISA: Program for International Student Assessment PISA: Ευρήματα έρευνας για τις ακαδημαϊκές γνώσεις μαθητών 15 ετών Επανάληψη από προηγούμενο μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BME, BMET. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BME, BMET. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BME, BMET Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

SelfCookingCenter 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 λεπτό παχύ προθέρμανση φόρτωση ψήσιμο επιλογές συνέχεια νέα φόρτωση Σουβλα Σχαρα λεπτό χοντρό ανοικτό σκούρο 88 C ρόζ καλοψημ. 18

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ Οδηγίες Εγκατάστασης Puritan Bennett TM τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800 Έλεγχος περιεχομένου κιτ Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας AX 10, AX 12, AX 13 AXW 10, AXW 12, AXW 13 Κυκλοφορητές BIRAL Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας More than pumps Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς, η BIRAL AG δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη ότι τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Πρόγραμμα TALETE (Θαλής) Teaching Math through Innovative Learning Approach and Contents «Διδασκαλία Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα