1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ"

Transcript

1 Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Βνπδεζνλίδε 100 mcg/δόζε, 200 mcg /δόζε, 400 mcg /δόζε 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Kόληο γηα εηζπλνή ζε δόζεηο 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο :Σν Pulmicort Turbuhaler ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε βξνγρηθό άζζκα. Δπίζεο, ην Pulmicort Turbuhaler ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα (ΥΑΠ). ε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ Pulmicort Turbuhaler κπνξεί βξαρπρξόληα λα πεξηνξίζεη ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ FEV. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Βπογσικό άζθμα: Η δνζνινγία ηνπ Pulmicort Turbuhaler εμαηνκηθεύεηαη. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή ζε πεξηόδνπο ζνβαξώλ αζζκαηηθώλ παξνμπζκώλ σο θαη θαηά ηελ ειάηησζε ή ηε δηαθνπή ησλ δόζεσλ ελόο από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνεηδνύο, νη ζπληζηώκελεο δόζεηο ηνπ πξντόληνο είλαη: Πξνεγνύκελε Θεξαπεία πληζηώκελε Αξρηθή Γόζε Τςειόηεξε πληζηώκελε Γόζε Δλήιηθεο Θεξαπεία κε κε-ζηεξνεηδή mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 800 mcg δύν Δηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 800 mcg δύν Από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν 800 mcg δύν

2 Παηδηά 6 εηώλ θαη άλσ Θεξαπεία κε κε-ζηεξνεηδή Εγκεκπιμένο κείμενο 41126/ mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 400 mcg δύν 2 Δηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 400 mcg δύν Από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν 400 mcg δύν * μόνο ζηιρ πεπιπηώζειρ πος αναθέπονηαι καηωηέπω ζηο κεθ. «Εθάπαξ σοπήγηζη» ε βαξύ άζζκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξνμπζκώλ νξηζκέλνη αζζελείο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ θαηαλέκνληαο ηελ εκεξήζηα δόζε ζε 3-4 ρνξεγήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δόζη ζςνηήπηζηρ: Μεηά από ηελ επίηεπμε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο, ε δόζε ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα ειαηηώλεηαη πξννδεπηηθά κέρξη ηελ κηθξόηεξε εθείλε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ. Δόζη ζςνηήπηζηρ: Δλήιηθεο: mcg εκεξεζίσο. Παηδηά 6 εηώλ θαη άλσ: mcg εκεξεζίσο Εθάπαξ σοπήγηζη: Η εκεξήζηα δόζε θαηαλέκεηαη ζε 2 ηνπιάρηζηνλ ρνξεγήζεηο. ε ελήιηθεο αζζελείο κε ήπην έσο κέηξην άζζκα πνπ ιακβάλνπλ δόζε ζπληήξεζεο mcg βνπδεζνλίδεο δύν θαη παηδηά άλσ ησλ έμη εηώλ κε ήπην έσο κέηξην άζζκα πνπ ιακβάλνπλ δόζε ζπληήξεζεο mcg βνπδεζνλίδεο δύν, κπνξεί λα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν ηεο εθάπαμ εκεξήζηαο ρνξήγεζεο. Δθάπαμ εκεξήζηα ρνξήγεζε κπνξεί λα δνζεί ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε κε-ζηεξνεηδή θάξκαθα θαη ζε αζζελείο πνπ ειέγρνληαη επαξθώο κε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. Η δόζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην πξσί ή ην βξάδπ. Αλ παξνπζηαζηεί επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο, ε ζπρλόηεηα ηεο δόζεο θαη ε εκεξήζηα δόζε πξέπεη λα απμεζνύλ. Έναπξη ηηρ δπάζηρ: Μεηά από ρνξήγεζε Pulmicort Turbuhaler ε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα βειηησζεί κέζα ζε 24 ώξεο από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Δλ ηνύηνηο, ην κέγηζην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα, κπνξεί λα

3 3 επηηεπρζεί ζε 1 κε 2 ή πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο κεηά από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Οδηγίερ για ηον ζωζηό ηπόπο σπήζηρ ηος Turbuhaler: Σν Turbuhaler είλαη κία ζπζθεπή πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηελ εηζπλνή, δειαδή όηαλ ν αζζελήο εηζπλέεη από ην επηζηόκην ηεο ζπζθεπήο, ε νπζία εηζέξρεηαη ζηνπο πλεύκνλεο κε ηνλ εηζπλεόκελν αέξα. εκείσζε: είλαη ζεκαληηθό λα θαζνδεγείηαη ν αζζελήο λα δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο ην νπνίν ππάξρεη ζε θάζε ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπήο, λα εηζπλέεη δπλαηά θαη βαζηά κέζσ ηνπ επηζηνκίνπ ηεο ζπζθεπήο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εηζπλνή νιόθιεξεο ηεο δόζεο ηνπ θαξκάθνπ, λα κελ εθπλέεη πνηέ κέζα ζην επηζηόκην ηεο ζπζθεπήο, λα μεπιέλεη ην ζηόκα ηνπ κε λεξό κεηά από ηελ εηζπλνή ηεο ζπληαγνγξαθνύκελεο δόζεο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο ζηνκαηνθαξπγγηθήο κπθεηίαζεο. Ο αζζελήο κπνξεί λα κελ αηζζαλζεί θακία απνιύησο γεύζε ή λα κελ αηζζαλζεί ην θάξκαθν όηαλ ρξεζηκνπνηεί ην Turbuhaler, επεηδή ε πνζόηεηα ηνπ ρνξεγνύκελνπ θαξκάθνπ είλαη κηθξή. Με εμαξηεκέλνη κε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελα θνξηηθνεηδή αζζελείο Αζζελείο κε άζζκα ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ζεξαπεία ζπληήξεζεο, κπνξνύλ λα σθειεζνύλ από ηελ ζεξαπεία κε Pulmicort Turbuhaler ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. Τςειόηεξεο δόζεηο κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ επηπξόζζεην όθεινο ζηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο, ζε αζζελείο νη νπνίνη δελ αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηε δόζε έλαξμεο. Δμαξηεκέλνη από εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή αζζελείο Κιηληθέο κειέηεο ζε αλζξώπνπο έρνπλ δείμεη βειηησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα κεηά από ρνξήγεζε βνπδεζνλίδεο κέζσ Turbuhaler, ζπγθξηηηθά κε ηε ρνξήγεζε ίζεο πνζόηεηαο θαξκάθνπ κέζσ αεξνιύκαηνο ππό πίεζε. Έηζη, όηαλ κεηαηάζζνπκε αζζελείο ππό ζεξαπεία κε αεξόιπκα Pulmicort ζε Pulmicort Turbuhaler θαη ν αζζελήο επξίζθεηαη ζε ζηαζεξή θάζε, κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηή κηα ειάηησζε ηεο δόζεο. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη όηαλ ν άξξσζηνο κεηαηάζζεηαη από άιια εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή ζε Pulmicort Turbuhaler. Δμαξηεκέλνη κε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελα θνξηηθνεηδή αζζελείο

4 4 Με ηε ρνξήγεζε Pulmicort Turbuhaler κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ή λα κεησζεί ζεκαληηθά ε δόζε ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ, δηαηεξώληαο ή βειηηώλνληαο ηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο κεηάηαμεο ηνπ αζζελνύο από ζηεξνεηδή ιακβαλόκελα από ην ζηόκα ζε Pulmicort Turbuhaler απηόο ζα πξέπεη λα επξίζθεηαη ζε ζρεηηθώο ζηαζεξή θαηάζηαζε. Υνξεγείηαη πςειή δόζε Pulmicort Turbuhaler ζε ζπλδπαζκό κε ακεηάβιεηε δόζε ηνπ πξνεγνπκέλσο ρνξεγνύκελνπ από ην ζηόκα ζηεξνεηδνύο, γηα 10 πεξίπνπ εκέξεο θαη αθνινύζσο ε από ην ζηόκα ρνξεγνύκελε δόζε ειαηηώλεηαη πξννδεπηηθά (π.ρ. θαηά 2.5 mg πξεδληδνιόλεο ή ηνπ ηζνδπλάκνπ ηεο ην κήλα), κέρξη ηε ρακειόηεξε δπλαηή. πληζηάηαη λα γίλεηαη ε κεηάηαμε κε αξγό ξπζκό. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, είλαη εθηθηή θαη ε πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηεξνεηδνύο από ην ζηόκα κε Pulmicort Turbuhaler. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάηαμεο, ζε θάπνηνπο αζζελείο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνπή ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ θνξηηθνεηδώλ π.ρ πόλνο ζηηο αξζξώζεηο θαη/ή κπτθόο πόλνο, αηνλία θαη θαηάζιηςε, αλεμάξηεηα από ηε ζπληήξεζε ή αθόκε θαη ηε βειηίσζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο. Οη αζζελείο απηνί ζα πξέπεη λα πξνηξέπνληαη λα ζπλερίζνπλ ηε ζεξαπεία κε Pulmicort Turbuhaler αξθεί λα ειέγρνληαη ηα θιηληθά ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα. Αλ ππάξμεη έλδεημε επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθή αύμεζε ηεο δόζεο ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ θνξηηθνεηδώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ε δηαθνπή ηνπο κε πην αξγό ξπζκό. ηνπο ππό κεηάηαμε αζζελείο, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηόδσλ ζσκαηηθήο θαηαπόλεζεο ή κηαο ζνβαξήο αζζκαηηθήο θξίζεο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρνξεγεζεί ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε θάπνην από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελν θνξηηθνεηδέο. Η αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Pulmicort Turbuhaler, όηαλ ρνξεγνύληαη πςειόηεξεο απν ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, δελ έρεη απνδεηρηεί. Όηαλ ην Pulmicort Turbuhaler ζπληαγνγξαθείηαη ζε κηθξά παηδηά, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη απηά κπνξνύλ λ' αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαξκάθνπ. Χπόνια αποθπακηική πνεςμονoπάθεια: Η ζπληζηώκελε δόζε ηνπ Pulmicort Turbuhaler ζε ελήιηθεο αζζελείο είλαη 400 mcg, δύν. ε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή θαη ζηνπο νπνίνπο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί

5 5 Pulmicort Turbuhaler πξέπεη, θαηά ηελ ειάηησζε ηεο από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελεο δόζεο, λα δίλνληαη νη ίδηεο ζπζηάζεηο όπσο ζην ιήκκα Γνζνινγία-Βξνγρηθό άζζκα. 4.3 Αληελδείμεηο: Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηε βνπδεζνλίδε. Σα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθό αξηζκό λνζεκάησλ θαη παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη όκσο πάληα λα ζηαζκίδεηαη ν δπλεηηθόο θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ην πξνζδνθώκελν επεξγεηηθό ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα. Οη ζεκαληηθόηεξεο από απηέο είλαη: Γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθό έιθνο, απιόο έξπεηαο νθζαικώλ, γιαύθσκα, εθζεζεκαζκέλε νζηενπόξσζε, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ςπρώζεηο, ακέζσο πξηλ θαη κεηά από πξνθπιαθηηθό εκβνιηαζκό, θαξδηνπάζεηα ή ππέξηαζε κε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζπζηεκαηηθή κπθεηίαζε, θπκαηίσζε, βαξηά λεθξνπάζεηα, ινηκώδε λνζήκαηα, αηκνξξαγηθή δηάζεζε. 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε: Σν Pulmicort Turbuhaler δελ πξννξίδεηαη γηα άκεζε αλαθνύθηζε ησλ νμέσλ επεηζνδίσλ ηνπ άζζκαηνο, όπνπ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε ελόο εηζπλεόκελνπ βξνγρνδηαζηαιηηθνύ βξαρείαο δξάζεο. Δάλ νη αζζελείο θξίλνπλ ηελ ζεξαπεία κε θάπνην βξαρείαο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθό κε απνηειεζκαηηθή ή εάλ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο εηζπλνέο απ όηη ζπλήζσο, ηόηε πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζε απηνύο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ γηαηξό ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε αλάγθε αύμεζεο ηεο αληηθιεγκνλώδνπο ζεξαπείαο, π.ρ. πςειόηεξεο δόζεηο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο ή ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή από ηνπ ζηόκαηνο γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Οη παξνμπζκνί ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο πξέπεη λα ζεξαπεύνληαη θαηά δηαζηήκαηα κε γιπθνξηηθνζηεξνεηδή από ην ζηόκα θαη/ή αληηβηνηηθά. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε αζζελείο νη νπνίνη κεηαηάζζνληαη από θνξηηθνζηεξνεηδή από ην ζηόκα ζε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. Καηά ηελ πεξίνδν θαηαζηνιήο ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα, νη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα θαη ζεκεία επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο όηαλ ηξαπκαηηζηνύλ, ππνβιεζνύλ ζε εγρείξεζε, ππνζηνύλ ινίκσμε (εηδηθόηεξα γαζηξεληεξίηηδα) ή ζε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζνβαξή απώιεηα ειεθηξνιπηώλ. Παξόιν όηη κε ην Pulmicort Turbuhaler κπνξεί λα επηηεπρζεί έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ άζζκαηνο ή ηεο ρξόληαο

6 6 απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο ην Pulmicort Turbuhaler παξέρεη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο γιπθνθνξηηθνεηδνύο ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία από ηηο παξαγόκελεο θπζηνινγηθά θαη δελ παξέρεη ηελ αιαηνθνξηηθνεηδή δξάζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηε κεηάηαμε ηνπ αζζελή από θνξηηθνεηδέο ρνξεγνύκελν από ην ζηόκα ζε ζεξαπεία κε Pulmicort Turbuhaler, ε κεησκέλε ζηεξνεηδηθή δξάζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αιιεξγηθώλ ή αξζξηηηθώλ ζπκπησκάησλ όπσο ξηλίηηο, έθδεκα ή πόλνο ζηνπο κπο θαη ηηο αξζξώζεηο. Δηδηθή ζεξαπεία ζα πξέπεη λα αξρίζεη γηα απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Δάλ, ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, παξνπζηαζηνύλ ζπκπηώκαηα όπσο αίζζεκα θόπσζεο, θεθαιαιγία, λαπηία θαη έκεηνο, ζα πξέπεη λα πηζαλνινγείηαη κε επαξθήο δξάζε ηνπ γιπθνθνξηηθνεηδνύο. Η κεησκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία επεξεάδεη ηνλ κεηαβνιηζκό ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Η θαξκαθνθηλεηηθή ηεο βνπδεζνλίδεο κεηά από ελδνθιέβηα ρνξήγεζε είλαη σζηόζν παξόκνηα ζε θηξξσηηθνύο αζζελείο θαη ζε πγηή άηνκα. Απμεκέλε ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκόηεηα παξαηεξήζεθε ζηε θαξκαθνθηλεηηθή ηεο βνπδεζνλίδεο κεηά από ρνξήγεζε από ην ζηόκα ζε αζζελείο κε κεησκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία. Χζηόζν ην γεγνλόο απηό είλαη κηθξήο ζεκαζίαο γηα ην Pulmicort Turbuhaler θαζώο κεηά από κηα εηζπλνή ε ζπλεηζθνξά ηεο από ηνπ ζηόκαηνο πνζόηεηαο ηνπ Pulmicort Turbuhaler ζηε ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκόηεηα είλαη πνιύ κηθξή. Απηό κπνξεί λα είλαη θιηληθά ζεκαληηθό ζε αζζελείο κε ζνβαξή βιάβε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ιn vivo κειέηεο έδεημαλ όηη ε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε θεηνθνλαδόιεο (γλσζηόο αλαζηνιέαο ηεο δξάζεο ηνπ CYP3A ζην ήπαξ θαη ζηνπο βιελλνγόλνπο, βιέπε επίζεο ιήκκα 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο) κπνξεί λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο ζηε βνπδεζνλίδε. Απηό έρεη κηθξή θιηληθή ζεκαζία ζε βξαρππξόζεζκεο ζεξαπείεο (1-2 εβδνκάδσλ) κε θεηνθνλαδόιε, αιιά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζε καθξνρξόληεο ζεξαπείεο. Γελ είλαη απόιπηα γλσζηή ε καθξνρξόληα ηνπηθή θαη ζπζηεκαηηθή δξάζε ηνπ Pulmicort Turbuhaler ζηνλ άλζξσπν. Η δόζε πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζηελ ρακειόηεξε απνηειεζκαηηθή δόζε ζπληήξεζεο κόιηο επηηεπρζεί ν έιεγρνο ηνπ άζζκαηνο. Η αλάπηπμε ησλ παηδηώλ πνπ ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή θνξηηθνζηεξνεηδώλ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά από ηνλ γηαηξό θαη λα ζηαζκίδεηαη ην όθεινο ηεο ζεξαπείαο κε θνξηηθνζηεξνεηδή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο έλαληη ηνπ

7 7 πηζαλνύ θηλδύλνπ θαηαζηνιήο ηεο αλάπηπμεο. Οη νμείεο εμάξζεηο ηνπ άζζκαηνο κπνξεί λα ρξεηαζζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην Pulmicort Turbuhaler θαη βξαρεία ρνξήγεζε από ηνπ ζηόκαηνο θνξηηθνεηδνύο. Η ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε αζζελείο κε πλεπκνληθή θπκαηίσζε θαη κπθεηηαζηθέο ή ηνγελείο ινηκώμεηο ησλ αεξαγσγώλ. Αλ παξνπζηαζηεί ηνγελήο ινίκσμε ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη ηελ ηαθηηθή αληηαζζκαηηθή ηνπ ζεξαπεία. ε άηνκα γηα ηα νπνία είλαη γλσζηό όηη εκθαλίδνπλ ηαρεία επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνγελνύο ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζέκα ρνξήγεζεο από ηνπ ζηόκαηνο θνξηηθνεηδνύο γηα βξαρύ δηάζηεκα. Κιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη ηνγελείο ινηκώμεηο ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ πξνθαινύλ πνιύ ιηγόηεξα πξνβιήκαηα ζε αζζελείο ππό ηαθηηθή ζεξαπεία κε ηνπηθά γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. Αζζελείο ππό αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία: Σα παηδηά ππό αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία είλαη πην επηξξεπή ζε ινηκώμεηο απ' όηη ηα πγηή. Γηα παξάδεηγκα, λνζήκαηα όπσο ε αλεκνβινγηά ή ε ηιαξά κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξόηεξε ή θαη ζαλαηεθόξα πνξεία ζε παηδηά ππό αλνζνθαηαζηνιή κε γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. ηα παηδηά απηά ή ζε ελειίθνπο πνπ δελ έρνπλ αλνζία ζ' απηά ηα λνζήκαηα, ζα πξέπεη λ' απνθεύγεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηπρόλ έθζεζή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ εθηεζνύλ ζε κόιπλζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ελδεδεηγκέλε ε ρξήζε αλνζνζθαηξίλεο έλαληη ηεο αλεκνβινγηάο/δσζηήξα ή αλνζνζθαηξίλεο ζπιιεγείζεο από πνιιά άηνκα, ελδνθιεβίσο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο αλεκνβινγηάο κπνξεί λα ηεζεί ζέκα ζεξαπείαο κε παξάγνληεο θαηά ησλ ηώλ. Σα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Η καθξνρξόληα ρνξήγεζε γιπθνθνξηηθνεηδώλ νδεγεί, όπσο πξναλαθέξζεθε ζε θαηαζηνιή ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα (ΤΤΔ), δειαδή ζε αλαζηνιή ηεο θινηνεπηλεθξηδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Ο βαζκόο ηεο αλαζηνιήο απηήο εμαξηάηαη από ηε δόζε, ηελ ηζρύ ηνπ ρνξεγνύκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνύο, ηε ζπρλόηεηα θαη ηνλ ρξόλν ρνξήγεζεο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ, ηελ εκηπεξίνδν δσήο ηνπ ζηνπο ηζηνύο θαη ηελ ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. εκεηώλεηαη όηη ε θαηαζηαιηηθή ελέξγεηα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ ζηνλ άμνλα ΤΤΔ είλαη εληνλόηεξε θαη πην παξαηεηακέλε όηαλ ρνξεγνύληαη ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. ε θπζηνινγηθά άηνκα δόζε 1 mg δεμακεζαδόλεο ρνξεγνύκελεο ηε λύρηα αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο θινηεπηλεθξηδηνηξόπνπ νξκόλεο ηεο ππόθπζεο γηα

8 8 24 ώξεο. Αηθλίδηα ή απόηνκε κείσζε ηεο δόζεο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζύλδξνκν ζηέξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από νμεία θινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα κε κπτθή αδπλακία, ππόηαζε, ππνγιπθαηκία, λαπηία, εκέηνπο, αλεζπρία κπαιγίεο, αξζξαιγίεο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο: Γελ έρεη παξαηεξεζεί αιιειεπίδξαζε ηεο βνπδεζνλίδεο κε θάπνην από ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο ή ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο. Ο κεηαβνιηζκόο ηεο βνπδεζνλίδεο γίλεηαη θπξίσο από ην CYP3A, κηα ππννκάδα ηνπ θπηνρξώκαηνο p450. Οη αλαζηνιείο απηνύ ηνπ ελδύκνπ, π.ρ. ε θεηνθνλαδόιε, κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηε ζπζηεκαηηθή έθζεζε ζηε βνπδεζνλίδε (βιέπε ιήκκα 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε). ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, ε ζηκεηηδίλε έρεη ειαθξά επίδξαζε, ρσξίο θιηληθή ζεκαζία ζηελ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελεο βνπδεζνλίδεο. Σα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Με θαηλπηνΐλε, θαηλνβαξβηηάιε, εθεδξίλε θαη ξηθακπηθίλε κεηώλεηαη ε δξαζηηθόηεηά ηνπο. Σν νηλόπλεπκα θαη ηα κε ζηεξηλνεηδή αληηθιεγκνλώδε εληζρύνπλ ηελ ειθνγόλα δξάζε ηνπο. Με θαιηνπεληθά δηνπξεηηθά εληζρύεηαη ε ππνθαιηαηκία, ελώ κε δαθηπιίηηδα θίλδπλνο ηνμηθνύ δαθηπιηδηζκνύ (από θαιηνπελία). Μεηώλνπλ ή εληζρύνπλ ηε δξάζε ησλ θνπκαξηλώλ αληηπεθηηθώλ. Με ηλζνπιίλε ή αληηδηαβεηηθά από ηνπ ζηόκαηνο απαηηείηαη αύμεζε ησλ δόζεσλ ηνπο. 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία: Απνηειέζκαηα από κία κεγάιε πξννπηηθή επηδεκηνινγηθή κειέηε θαη από ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντόληνο ζε παγθόζκην επίπεδν δελ έδεημαλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηεο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ή ζηελ πγεία ηνπ εκβξύνπ/λενγλνύ. ε έγθπα πεηξακαηόδσα, ε ρνξήγεζε ηεο βνπδεζνλίδεο, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, πξνθάιεζε αλσκαιίεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξύνπ. Η ζεκαζία ηνπ σο άλσ επξήκαηνο γηα ηνλ άλζξσπν παξακέλεη αηεθκεξίσηε. Η βνπδεζνλίδε κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο κόλν όηαλ ηα νθέιε γηα ηε κεηέξα ππεξηεξνύλ ησλ θηλδύλσλ γηα ην έκβξπν.

9 9 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ε ζεξαπεία κε γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή θξηζεί σο αλαπόθεπθηε, πξνηηκώληαη ηα εηζπλεόκελα, ιόγσ ηεο αζζελέζηεξεο ζπζηεκαηηθήο ηνπο δξάζεο ζπγθξηηηθά κε ηζνδύλακεο αληηαζζκαηηθέο δόζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ. Σα θνξηηθνεηδή απεθθξίλνληαη ζην κεηξηθό γάια.,γελ ππάξρεη θακηά πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε δίνδν ηεο βνπδεζνλίδεο ζην κεηξηθό γάια. Λόγσ ηεο πηζαλήο πξόθιεζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη απόθαζε αλ ζα δηαθνπεί ν ζειαζκόο ή ην θάξκαθν από ηε κεηέξα. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο & ρεηξηζκνύ κεραλεκάηωλ Σν Pulmicort Turbuhaler δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Οη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί: Ήπηνο εξεζηζκόο ηνπ θάξπγγα, βήραο θαη βξάγρνο θσλήο. Καληηληίαζε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα. Ακεζεο θαη όςηκεο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θλίδσζε, εμάλζεκα, δεξκαηίηηδα εμ επαθήο, αγγεηννίδεκα θαη βξνγρόζπαζκν. Φπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα, όπσο εθλεπξηζκόο, αλεζπρία, θαηάζιηςε, θαζώο θαη δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, κεηά από ζεξαπεία κε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή έρνπλ πξνθιεζεί δεξκαηηθνί κώισπεο. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, κέζσ κε εηδηθώλ κεραληζκώλ, ηα εηζπλεόκελα θάξκαθα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βξνγρόζπαζκν. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο κε ηα εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή κπνξεί λα εκθαληζζνύλ ζεκεία ή ζπκπηώκαηα ζπζηεκαηηθήο δξάζεο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ηεο ππνιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο ηαρύηεηαο αλάπηπμεο, πνπ πηζαλά εμαξηώληαη από ηε δόζε, ην δηάζηεκα ζεξαπείαο, ηε ζπγρνξήγεζε θαη ηε ιήςε ζην παξειζόλ ζηεξνεηδώλ θαζώο θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ αηόκνπ. Σα θαησηέξσ ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Σόζν ηα θπζηθά γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, όζν θαη ηα ζπλζεηηθά ηνπο παξάγσγα ζε ηζνδύλακεο δόζεηο έρνπλ ηζόβαζκεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Έηζη ε καθξνρξόληα θπξίσο ρνξήγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηηο νπνίεο νη θπξηόηεξεο είλαη: Ιαηξνγελέο ζύλδξνκν CUSHΙNG, θαηαθξάηεζε λαηξίνπ θαη ύδαηνο, ππνθαιηαηκία, ππέξηαζε, αξλεηηθό ηζνδύγην αδώηνπ θαη αζβεζηίνπ κε νζηενπόξσζε, πεπηηθό έιθνο, ςπρσζηθέο εθδειώζεηο, (λεπξηθόηεηα, αλεζπρία, θαηάζιηςε), αύμεζε ελδνθζάικηαο πίεζεο θαη γιαύθσκα, θαηαξξάθηεο, επαηζζεζία ζηηο ινηκώμεηο θαη εμάπισζε κηθξνβηαθώλ

10 10 θιεγκνλώλ, αλαζηνιή ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ζηα παηδηά, θαινήζεο ελδνθξαληαθή ππέξηαζε, απνξύζκηζε ζαθραξώδε δηαβήηε, αλαζηνιή ηεο θινηνεπηλεθξηδηαθήο ιεηηνπξγίαο, ζπγθάιπςε νμείαο ρεηξνπξγηθήο θνηιίαο (αζόξπβε πεξηηνλίηηδα ζε πεξηπηώζεηο δηάηξεζεο). 4.9 Τπεξδνζνινγία: Γεληθά, δελ απνηειεί θιηληθό πξόβιεκα ε νμεία ππεξδνζνινγία κε Pulmicort Turbuhaler, αθόκε θαη ζε πνιύ κεγάιεο δόζεηο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κεγάιεο δόζεηο ή εάλ ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ κεγάιε πνζόηεηα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα παξνπζηαζζνύλ νη ζπζηεκαηηθέο αληηδξάζεηο ππεξδνζνινγίαο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ θαη θαηαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ: Κσδηθόο ΑΣC:R03BA Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο: Η βνπδεζνλίδε είλαη γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδέο κε ηζρπξή ηνπηθή αληηθιεγκνλώδε δξάζε. Ο αθξηβήο κεραληζκόο δξάζεο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ζηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο θαη ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηόο. Αληηθιεγκνλώδεηο δξάζεηο, όπσο αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο ησλ θιεγκνλσδώλ κεζνιαβεηώλ θαη αλαζηνιή ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο ππνθηλνύκελεο από ηελ κεζνιάβεζε ησλ θπηνθηλώλ, είλαη πηζαλόλ ζεκαληηθέο. Η ελδνγελήο δξαζηηθόηεηα ηεο βνπδεζνλίδεο, κεηξνύκελε ζαλ βαζκόο ρεκηθήο ζπγγέλεηαο κε ηνπο ππνδνρείο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ, είλαη πεξίπνπ 15 θνξέο πςειόηεξε από εθείλε ηεο πξελδηδνιόλεο. Mία θιηληθή κειέηε ζε αζζκαηηθνύο αζζελείο πνπ ζπλέθξηλε ηελ εηζπλεόκελε θαη ζπζηεκαηηθά ρνξεγνύκελε βνπδεζνλίδε κε εηθνληθό θάξκαθν έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο θαη όρη ηεο ζπζηεκαηηθά ρνξεγνύκελεο. Έηζη ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα πνπ επηηπγράλεηαη όηαλ ρνξεγνύληαη νη ζπλήζεηο δόζεηο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο, εμεγείηαη θπξίσο από ηελ απ επζείαο δξάζε ηνπο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Η βνπδεζνλίδε έδεημε αληηαλαθπιαθηηθή θαη αληηθιεγκνλώδε δξάζε ζε κειέηεο πξόθιεζεο επί πεηξακαηόδσσλ θαη αζζελώλ, πνπ εθδειώζεθαλ κε κεησκέλε βξνγρηθή απόθξαμε, ηόζν θαηά ηελ άκεζε όζν θαηά ηε βξαδεία θάζε ηεο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο. Η βνπδεζνλίδε θάλεθε επίζεο όηη ειαηηώλεη ηελ αληηδξαζηηθόηεηα ησλ αεξαγσγώλ ζηελ ηζηακίλε θαη ηε κεηαρνιίλε, ζε ππεξεπαίζζεηνπο

11 11 αζζελείο. Η ζεξαπεία κε βνπδεζνλίδε ζε εηζπλνέο, ρνξεγνύκελε δύν θνξέο εκεξεζίσο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πξόιεςε ηνπ άζζκαηνο κεηά από άζθεζε. Η εηζπλεόκελε βνπδεζνλίδε, ρνξεγνύκελε δύν, έρεη δείμεη όηη επηδξά απνηειεζκαηηθά ζηελ πξόιεςε ησλ παξνμπζκώλ ηνπ άζζκαηνο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. ε ελήιηθεο αζζελείο κε επίνπ έσο κεηξίνπ βαζκνύ ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, ε αγσγή κε Pulmicort Turbuhaler 400 mcg δύν θνξέο εκεξεζίσο έδεημε, ζπγθξηηηθά κε ην εηθνληθό θάξκαθν βξαρπρξόληα επηβξάδπλζε ηεο πξννδεπηηθήο κείσζεο ηεο FEV. ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, ην Pulmicort Turbuhaler πξνθαιεί ζεκαληηθά κηθξόηεξε επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηλεθξηδίσλ απ όηη ε πξεδληδνιόλε 10 mg, όπσο θάλεθε από κειέηεο δηέγεξζεο επηλεθξηδίσλ κεηά από ρνξήγεζε ACTH. Μεηά από ρνξήγεζε βνπδεζνλίδεο ζε δόζεηο κέρξη 1600 mcg εκεξεζίσο ζε ελήιηθεο θαη κέρξη 800 mcg εκεξεζίσο ζε παηδηά, γηα δηάζηεκα 3 κελώλ, δελ βξέζεθε θιηληθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα επίπεδα ηεο θνξηηδόιεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ζηελ απάληεζε κεηά από δηέγεξζε επηλεθξηδίσλ κεηά από ρνξήγεζε ACTH. Μαθξνρξόληα παξαθνινύζεζε γηα δηάζηεκα κέρξη 52 εβδνκάδσλ επηβεβαίσζε ειάρηζηε θαηαζηνιή ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα. Μειέηεο ζε πγηείο εζεινληέο κε Pulmicort Turbuhaler έδεημαλ δνζνεμαξηώκελεο επηδξάζεηο ζηα επίπεδα ηεο θνξηηδόιεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ησλ νύξσλ. ε παηδηά ππό ζεξαπεία γηα 2-6 ρξόληα κε Pulmicort Turbuhaler ζε εκεξήζηα δόζε κέρξη 400 mcg, δελ εκθαλίζηεθε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμή ηνπο ζε ύςνο ζπγθξηηηθά κε ζεξαπείεο όπνπ δελ ρνξεγνύληαη ζηεξνεηδή. Παξόια απηά ε καθξνρξόληα επίδξαζε ηεο βνπδεζνλίδεο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ δελ είλαη πιήξσο γλσζηή. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

12 12 Απνξξόθεζε: Μεηά από ηελ εηζπλνή κέζσ ηνπ Turbuhaler πεξίπνπ ην 25-35% ηεο κεηξνύκελεο δόζεο ελαπνηίζεηαη ζηνπο πλεύκνλεο, πνζνζηό ην νπνίν είλαη πεξίπνπ δηπιάζην από απηό ηεο ρνξήγεζεο κέζσ ζπζθεπώλ αεξνιύκαηνο ππό πίεζε. Η κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα κεηά από ηελ εηζπλνή κηαο δόζεο 800 mcg βνπδεζνλίδεο, είλαη πεξίπνπ 4 nmol/l θαη επηηπγράλεηαη κέζα ζε δηάζηεκα 30 ιεπηώλ. Η ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκόηεηα ηεο βνπδεζνλίδεο κέζσ Turbuhaler έρεη ππνινγηζηεί ζε 38% ηεο κεηξνύκελεο από ηε ζπζθεπή δόζεο θαη κόλν ην 1/6 πεξίπνπ πξνέξρεηαη από ην θάξκαθν πνπ θαηαπίλεηαη. Καηαλνκή: Ο όγθνο θαηαλνκήο ηεο βνπδεζνλίδεο είλαη πεξίπνπ 3 L/kg. Η ζύλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο θπκαίλεηαη κεηαμύ 85-90%. Βηνκεηαηξνπή: Η νπζία πθίζηαηαη εθηεηακέλε βηνκεηαηξνπή πξώηεο δηόδνπ (πεξίπνπ 90%) ζην ήπαξ ζε κεηαβνιίηεο ρακειήο γιπθνθνξηηθνεηδνύο δξαζηηθόηεηαο. Η γιπθνθνξηηθνεηδηθή δξαζηηθόηεηα ησλ θπξηόηεξσλ κεηαβνιηηώλ ηεο βνπδεζνλίδεο, δει. ηεο 6β-hydroxybudesonide θαη ηεο 16αhydroxy-prednisolone, είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1% ηεο κεηξηθήο ηνπο νπζίαο. Η βνπδεζνλίδε απνκαθξύλεηαη κέζσ κεηαβνιηζκνύ θαη δηαζπάηαη θπξίσο από ην έλδπκν CYP3A4, κηαο ππννκάδαο ηνπ θπηνρξώκαηνο Ρ450. Απνκάθξπλζε: Οη κεηαβνιίηεο ηεο βνπδεζνλίδεο απεθθξίλνληαη ακεηάβιεηνη ή ζε ζπδεπγκέλε κνξθή θπξίσο από ηνπο λεθξνύο. Γελ έρεη αληρλεπζεί ζηα νύξα ακεηάβιεηε βνπδεζνλίδε. Η βνπδεζνλίδε έρεη πςειή ζπζηεκαηηθή θάζαξζε (πεξίπνπ 1,2L /Min) θαη ν ρξόλνο εκίζεηαο δσήο ηεο ζην πιάζκα κεηά από ελδνθιέβηα ρνξήγεζε είλαη κεηαμύ 2-3 σξώλ. 5.3 Πξνθιηληθά ζηνηρεία αζθάιεηαο: Απνηειέζκαηα από κειέηεο νμείαο, ππνμείαο θαη ρξόληαο ηνμηθόηεηαο δείρλνπλ όηη νη ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο ηεο βνπδεζνλίδεο π.ρ. κεησκέλε αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη αηξνθία ιεκθηθώλ ηζηώλ θαη ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ είλαη παξόκνηεο απηώλ πνπ παξαηεξνύληαη κεηά από ηε ρνξήγεζε θαη άιισλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ. Η βνπδεζνλίδε ζε κειέηεο κεηαιιαμηνγέλεζεο πνπ έγηλαλ ζε έμε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ δελ έδεημε θάπνηα κεηαιιαμηνγόλν ή κηηνγελεηηθή αληίδξαζε. Απμεκέλε ζπρλόηεηα εκθάληζεο γινησκάησλ ηνπ εγθεθάινπ ζε κειέηε θαξθηλνγέλεζεο ζε αξζεληθνύο αξνπξαίνπο δελ επαιεζεύζεθε ζε επαλαιεπηηθή κειέηε, ζηελ νπνία ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο γινησκάησλ δελ δηέθεξε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ νκάδσλ αγσγήο (βνπδεζνλίδεο, πξεδληδνιόλεο, αθεηνληθήο ηξηακζηλνιόλεο) θαη ησλ νκάδσλ ειέγρνπ. Οη επαηηθέο κεηαβνιέο

13 13 (πξσηνπαζή επαηνθπηηαξηθά λενπιάζκαηα) πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζε αξζεληθνύο αξνπξαίνπο ζηελ αξρηθή κειέηε θαξθηλνγέλεζεο, ζεκεηώζεθαλ εθ λένπ ζηελ επαλαιεπηηθή κειέηε ηόζν κε ηε βνπδεζνλίδε όζν θαη ηα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή αλαθνξάο. Απηά ηα απνηειέζκαηα πηζαλόηαηα ζπζρεηίδνληαη κε επίδξαζε ζηνπο ππνδνρείο θαη επνκέλσο αληηπξνζσπεύνπλ θνηλή δξάζε ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ (class effect). Από ηελ ππάξρνπζα θιηληθή εκπεηξία δελ πθίζηαληαη ελδείμεηο όηη ε βνπδεζνλίδε ή άιια γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή πξνθαινύλ γινηώκαηα ζηνλ εγθέθαιν ή πξσηνπαζή επαηνθπηηαξηθά λενπιάζκαηα ζηνλ άλζξσπν. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1 Καηάινγνο ηωλ εθδόρωλ:γελ ππάξρνπλ. 6.2 Αζπκβαηόηεηεο: Γελ αλαθέξνληαη. 6.3 Δηάξθεηα δωήο: 24 κήλεο. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο: Πξέπεη λα θπιάζζεηαη κε ην θάιπκκα ηεο ζπζθεπήο θαιά θιεηζκέλν. Πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ από 30 C. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε: Σν Pulmicort Turbuhaler είλαη κηα ζπζθεπή εηζπλνώλ, πνιιαπιώλ δόζεσλ, μεξάο ζθόλεο. Η ζπζθεπή απνηειείηαη από πιαζηηθά ηκήκαηα. Μία ζπζθεπή πεξηέρεη 50, 100 ή 200 δόζεηο. 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο: Βιέπε ιήκκα ΚΑΣΟΥΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: AstraZeneca Α.E., Θενηνθνπνύινπ 4 & Αζηξνλαπηώλ, Μαξνύζη 8. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: 6833/ HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑ/ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose: 4242/ / Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose: 4243/ / Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose: 4244/ / HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ :41126/

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή

Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή Αρχές καλής χρήσης φαρμάκων από τον ασθενή Χρήσιμες Συμβουλές για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ε επηηστία ηες ζεραπείας απαηηεί ηελ θαιή ζσλεργαζία γηαηρού κε ηολ αζζελή Σν θάξκαθν είλαη κόλν έλα εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα