1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ"

Transcript

1 Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Βνπδεζνλίδε 100 mcg/δόζε, 200 mcg /δόζε, 400 mcg /δόζε 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Kόληο γηα εηζπλνή ζε δόζεηο 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο :Σν Pulmicort Turbuhaler ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε βξνγρηθό άζζκα. Δπίζεο, ην Pulmicort Turbuhaler ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα (ΥΑΠ). ε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ Pulmicort Turbuhaler κπνξεί βξαρπρξόληα λα πεξηνξίζεη ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ FEV. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Βπογσικό άζθμα: Η δνζνινγία ηνπ Pulmicort Turbuhaler εμαηνκηθεύεηαη. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή ζε πεξηόδνπο ζνβαξώλ αζζκαηηθώλ παξνμπζκώλ σο θαη θαηά ηελ ειάηησζε ή ηε δηαθνπή ησλ δόζεσλ ελόο από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνεηδνύο, νη ζπληζηώκελεο δόζεηο ηνπ πξντόληνο είλαη: Πξνεγνύκελε Θεξαπεία πληζηώκελε Αξρηθή Γόζε Τςειόηεξε πληζηώκελε Γόζε Δλήιηθεο Θεξαπεία κε κε-ζηεξνεηδή mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 800 mcg δύν Δηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 800 mcg δύν Από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν 800 mcg δύν

2 Παηδηά 6 εηώλ θαη άλσ Θεξαπεία κε κε-ζηεξνεηδή Εγκεκπιμένο κείμενο 41126/ mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 400 mcg δύν 2 Δηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 400 mcg δύν Από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν 400 mcg δύν * μόνο ζηιρ πεπιπηώζειρ πος αναθέπονηαι καηωηέπω ζηο κεθ. «Εθάπαξ σοπήγηζη» ε βαξύ άζζκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξνμπζκώλ νξηζκέλνη αζζελείο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ θαηαλέκνληαο ηελ εκεξήζηα δόζε ζε 3-4 ρνξεγήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δόζη ζςνηήπηζηρ: Μεηά από ηελ επίηεπμε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο, ε δόζε ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα ειαηηώλεηαη πξννδεπηηθά κέρξη ηελ κηθξόηεξε εθείλε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ. Δόζη ζςνηήπηζηρ: Δλήιηθεο: mcg εκεξεζίσο. Παηδηά 6 εηώλ θαη άλσ: mcg εκεξεζίσο Εθάπαξ σοπήγηζη: Η εκεξήζηα δόζε θαηαλέκεηαη ζε 2 ηνπιάρηζηνλ ρνξεγήζεηο. ε ελήιηθεο αζζελείο κε ήπην έσο κέηξην άζζκα πνπ ιακβάλνπλ δόζε ζπληήξεζεο mcg βνπδεζνλίδεο δύν θαη παηδηά άλσ ησλ έμη εηώλ κε ήπην έσο κέηξην άζζκα πνπ ιακβάλνπλ δόζε ζπληήξεζεο mcg βνπδεζνλίδεο δύν, κπνξεί λα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν ηεο εθάπαμ εκεξήζηαο ρνξήγεζεο. Δθάπαμ εκεξήζηα ρνξήγεζε κπνξεί λα δνζεί ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε κε-ζηεξνεηδή θάξκαθα θαη ζε αζζελείο πνπ ειέγρνληαη επαξθώο κε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. Η δόζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην πξσί ή ην βξάδπ. Αλ παξνπζηαζηεί επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο, ε ζπρλόηεηα ηεο δόζεο θαη ε εκεξήζηα δόζε πξέπεη λα απμεζνύλ. Έναπξη ηηρ δπάζηρ: Μεηά από ρνξήγεζε Pulmicort Turbuhaler ε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα βειηησζεί κέζα ζε 24 ώξεο από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Δλ ηνύηνηο, ην κέγηζην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα, κπνξεί λα

3 3 επηηεπρζεί ζε 1 κε 2 ή πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο κεηά από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Οδηγίερ για ηον ζωζηό ηπόπο σπήζηρ ηος Turbuhaler: Σν Turbuhaler είλαη κία ζπζθεπή πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηελ εηζπλνή, δειαδή όηαλ ν αζζελήο εηζπλέεη από ην επηζηόκην ηεο ζπζθεπήο, ε νπζία εηζέξρεηαη ζηνπο πλεύκνλεο κε ηνλ εηζπλεόκελν αέξα. εκείσζε: είλαη ζεκαληηθό λα θαζνδεγείηαη ν αζζελήο λα δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο ην νπνίν ππάξρεη ζε θάζε ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπήο, λα εηζπλέεη δπλαηά θαη βαζηά κέζσ ηνπ επηζηνκίνπ ηεο ζπζθεπήο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εηζπλνή νιόθιεξεο ηεο δόζεο ηνπ θαξκάθνπ, λα κελ εθπλέεη πνηέ κέζα ζην επηζηόκην ηεο ζπζθεπήο, λα μεπιέλεη ην ζηόκα ηνπ κε λεξό κεηά από ηελ εηζπλνή ηεο ζπληαγνγξαθνύκελεο δόζεο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο ζηνκαηνθαξπγγηθήο κπθεηίαζεο. Ο αζζελήο κπνξεί λα κελ αηζζαλζεί θακία απνιύησο γεύζε ή λα κελ αηζζαλζεί ην θάξκαθν όηαλ ρξεζηκνπνηεί ην Turbuhaler, επεηδή ε πνζόηεηα ηνπ ρνξεγνύκελνπ θαξκάθνπ είλαη κηθξή. Με εμαξηεκέλνη κε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελα θνξηηθνεηδή αζζελείο Αζζελείο κε άζζκα ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ζεξαπεία ζπληήξεζεο, κπνξνύλ λα σθειεζνύλ από ηελ ζεξαπεία κε Pulmicort Turbuhaler ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. Τςειόηεξεο δόζεηο κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ επηπξόζζεην όθεινο ζηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο, ζε αζζελείο νη νπνίνη δελ αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηε δόζε έλαξμεο. Δμαξηεκέλνη από εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή αζζελείο Κιηληθέο κειέηεο ζε αλζξώπνπο έρνπλ δείμεη βειηησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα κεηά από ρνξήγεζε βνπδεζνλίδεο κέζσ Turbuhaler, ζπγθξηηηθά κε ηε ρνξήγεζε ίζεο πνζόηεηαο θαξκάθνπ κέζσ αεξνιύκαηνο ππό πίεζε. Έηζη, όηαλ κεηαηάζζνπκε αζζελείο ππό ζεξαπεία κε αεξόιπκα Pulmicort ζε Pulmicort Turbuhaler θαη ν αζζελήο επξίζθεηαη ζε ζηαζεξή θάζε, κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηή κηα ειάηησζε ηεο δόζεο. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη όηαλ ν άξξσζηνο κεηαηάζζεηαη από άιια εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή ζε Pulmicort Turbuhaler. Δμαξηεκέλνη κε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελα θνξηηθνεηδή αζζελείο

4 4 Με ηε ρνξήγεζε Pulmicort Turbuhaler κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ή λα κεησζεί ζεκαληηθά ε δόζε ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ, δηαηεξώληαο ή βειηηώλνληαο ηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο κεηάηαμεο ηνπ αζζελνύο από ζηεξνεηδή ιακβαλόκελα από ην ζηόκα ζε Pulmicort Turbuhaler απηόο ζα πξέπεη λα επξίζθεηαη ζε ζρεηηθώο ζηαζεξή θαηάζηαζε. Υνξεγείηαη πςειή δόζε Pulmicort Turbuhaler ζε ζπλδπαζκό κε ακεηάβιεηε δόζε ηνπ πξνεγνπκέλσο ρνξεγνύκελνπ από ην ζηόκα ζηεξνεηδνύο, γηα 10 πεξίπνπ εκέξεο θαη αθνινύζσο ε από ην ζηόκα ρνξεγνύκελε δόζε ειαηηώλεηαη πξννδεπηηθά (π.ρ. θαηά 2.5 mg πξεδληδνιόλεο ή ηνπ ηζνδπλάκνπ ηεο ην κήλα), κέρξη ηε ρακειόηεξε δπλαηή. πληζηάηαη λα γίλεηαη ε κεηάηαμε κε αξγό ξπζκό. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, είλαη εθηθηή θαη ε πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηεξνεηδνύο από ην ζηόκα κε Pulmicort Turbuhaler. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάηαμεο, ζε θάπνηνπο αζζελείο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνπή ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ θνξηηθνεηδώλ π.ρ πόλνο ζηηο αξζξώζεηο θαη/ή κπτθόο πόλνο, αηνλία θαη θαηάζιηςε, αλεμάξηεηα από ηε ζπληήξεζε ή αθόκε θαη ηε βειηίσζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο. Οη αζζελείο απηνί ζα πξέπεη λα πξνηξέπνληαη λα ζπλερίζνπλ ηε ζεξαπεία κε Pulmicort Turbuhaler αξθεί λα ειέγρνληαη ηα θιηληθά ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα. Αλ ππάξμεη έλδεημε επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθή αύμεζε ηεο δόζεο ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ θνξηηθνεηδώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ε δηαθνπή ηνπο κε πην αξγό ξπζκό. ηνπο ππό κεηάηαμε αζζελείο, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηόδσλ ζσκαηηθήο θαηαπόλεζεο ή κηαο ζνβαξήο αζζκαηηθήο θξίζεο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρνξεγεζεί ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε θάπνην από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελν θνξηηθνεηδέο. Η αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Pulmicort Turbuhaler, όηαλ ρνξεγνύληαη πςειόηεξεο απν ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, δελ έρεη απνδεηρηεί. Όηαλ ην Pulmicort Turbuhaler ζπληαγνγξαθείηαη ζε κηθξά παηδηά, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη απηά κπνξνύλ λ' αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαξκάθνπ. Χπόνια αποθπακηική πνεςμονoπάθεια: Η ζπληζηώκελε δόζε ηνπ Pulmicort Turbuhaler ζε ελήιηθεο αζζελείο είλαη 400 mcg, δύν. ε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή θαη ζηνπο νπνίνπο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί

5 5 Pulmicort Turbuhaler πξέπεη, θαηά ηελ ειάηησζε ηεο από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελεο δόζεο, λα δίλνληαη νη ίδηεο ζπζηάζεηο όπσο ζην ιήκκα Γνζνινγία-Βξνγρηθό άζζκα. 4.3 Αληελδείμεηο: Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηε βνπδεζνλίδε. Σα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθό αξηζκό λνζεκάησλ θαη παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη όκσο πάληα λα ζηαζκίδεηαη ν δπλεηηθόο θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ην πξνζδνθώκελν επεξγεηηθό ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα. Οη ζεκαληηθόηεξεο από απηέο είλαη: Γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθό έιθνο, απιόο έξπεηαο νθζαικώλ, γιαύθσκα, εθζεζεκαζκέλε νζηενπόξσζε, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ςπρώζεηο, ακέζσο πξηλ θαη κεηά από πξνθπιαθηηθό εκβνιηαζκό, θαξδηνπάζεηα ή ππέξηαζε κε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζπζηεκαηηθή κπθεηίαζε, θπκαηίσζε, βαξηά λεθξνπάζεηα, ινηκώδε λνζήκαηα, αηκνξξαγηθή δηάζεζε. 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε: Σν Pulmicort Turbuhaler δελ πξννξίδεηαη γηα άκεζε αλαθνύθηζε ησλ νμέσλ επεηζνδίσλ ηνπ άζζκαηνο, όπνπ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε ελόο εηζπλεόκελνπ βξνγρνδηαζηαιηηθνύ βξαρείαο δξάζεο. Δάλ νη αζζελείο θξίλνπλ ηελ ζεξαπεία κε θάπνην βξαρείαο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθό κε απνηειεζκαηηθή ή εάλ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο εηζπλνέο απ όηη ζπλήζσο, ηόηε πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζε απηνύο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ γηαηξό ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε αλάγθε αύμεζεο ηεο αληηθιεγκνλώδνπο ζεξαπείαο, π.ρ. πςειόηεξεο δόζεηο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο ή ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή από ηνπ ζηόκαηνο γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Οη παξνμπζκνί ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο πξέπεη λα ζεξαπεύνληαη θαηά δηαζηήκαηα κε γιπθνξηηθνζηεξνεηδή από ην ζηόκα θαη/ή αληηβηνηηθά. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε αζζελείο νη νπνίνη κεηαηάζζνληαη από θνξηηθνζηεξνεηδή από ην ζηόκα ζε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. Καηά ηελ πεξίνδν θαηαζηνιήο ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα, νη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα θαη ζεκεία επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο όηαλ ηξαπκαηηζηνύλ, ππνβιεζνύλ ζε εγρείξεζε, ππνζηνύλ ινίκσμε (εηδηθόηεξα γαζηξεληεξίηηδα) ή ζε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζνβαξή απώιεηα ειεθηξνιπηώλ. Παξόιν όηη κε ην Pulmicort Turbuhaler κπνξεί λα επηηεπρζεί έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ άζζκαηνο ή ηεο ρξόληαο

6 6 απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο ην Pulmicort Turbuhaler παξέρεη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο γιπθνθνξηηθνεηδνύο ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία από ηηο παξαγόκελεο θπζηνινγηθά θαη δελ παξέρεη ηελ αιαηνθνξηηθνεηδή δξάζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηε κεηάηαμε ηνπ αζζελή από θνξηηθνεηδέο ρνξεγνύκελν από ην ζηόκα ζε ζεξαπεία κε Pulmicort Turbuhaler, ε κεησκέλε ζηεξνεηδηθή δξάζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αιιεξγηθώλ ή αξζξηηηθώλ ζπκπησκάησλ όπσο ξηλίηηο, έθδεκα ή πόλνο ζηνπο κπο θαη ηηο αξζξώζεηο. Δηδηθή ζεξαπεία ζα πξέπεη λα αξρίζεη γηα απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Δάλ, ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, παξνπζηαζηνύλ ζπκπηώκαηα όπσο αίζζεκα θόπσζεο, θεθαιαιγία, λαπηία θαη έκεηνο, ζα πξέπεη λα πηζαλνινγείηαη κε επαξθήο δξάζε ηνπ γιπθνθνξηηθνεηδνύο. Η κεησκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία επεξεάδεη ηνλ κεηαβνιηζκό ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Η θαξκαθνθηλεηηθή ηεο βνπδεζνλίδεο κεηά από ελδνθιέβηα ρνξήγεζε είλαη σζηόζν παξόκνηα ζε θηξξσηηθνύο αζζελείο θαη ζε πγηή άηνκα. Απμεκέλε ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκόηεηα παξαηεξήζεθε ζηε θαξκαθνθηλεηηθή ηεο βνπδεζνλίδεο κεηά από ρνξήγεζε από ην ζηόκα ζε αζζελείο κε κεησκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία. Χζηόζν ην γεγνλόο απηό είλαη κηθξήο ζεκαζίαο γηα ην Pulmicort Turbuhaler θαζώο κεηά από κηα εηζπλνή ε ζπλεηζθνξά ηεο από ηνπ ζηόκαηνο πνζόηεηαο ηνπ Pulmicort Turbuhaler ζηε ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκόηεηα είλαη πνιύ κηθξή. Απηό κπνξεί λα είλαη θιηληθά ζεκαληηθό ζε αζζελείο κε ζνβαξή βιάβε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ιn vivo κειέηεο έδεημαλ όηη ε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε θεηνθνλαδόιεο (γλσζηόο αλαζηνιέαο ηεο δξάζεο ηνπ CYP3A ζην ήπαξ θαη ζηνπο βιελλνγόλνπο, βιέπε επίζεο ιήκκα 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο) κπνξεί λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο ζηε βνπδεζνλίδε. Απηό έρεη κηθξή θιηληθή ζεκαζία ζε βξαρππξόζεζκεο ζεξαπείεο (1-2 εβδνκάδσλ) κε θεηνθνλαδόιε, αιιά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζε καθξνρξόληεο ζεξαπείεο. Γελ είλαη απόιπηα γλσζηή ε καθξνρξόληα ηνπηθή θαη ζπζηεκαηηθή δξάζε ηνπ Pulmicort Turbuhaler ζηνλ άλζξσπν. Η δόζε πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζηελ ρακειόηεξε απνηειεζκαηηθή δόζε ζπληήξεζεο κόιηο επηηεπρζεί ν έιεγρνο ηνπ άζζκαηνο. Η αλάπηπμε ησλ παηδηώλ πνπ ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή θνξηηθνζηεξνεηδώλ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά από ηνλ γηαηξό θαη λα ζηαζκίδεηαη ην όθεινο ηεο ζεξαπείαο κε θνξηηθνζηεξνεηδή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο έλαληη ηνπ

7 7 πηζαλνύ θηλδύλνπ θαηαζηνιήο ηεο αλάπηπμεο. Οη νμείεο εμάξζεηο ηνπ άζζκαηνο κπνξεί λα ρξεηαζζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην Pulmicort Turbuhaler θαη βξαρεία ρνξήγεζε από ηνπ ζηόκαηνο θνξηηθνεηδνύο. Η ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε αζζελείο κε πλεπκνληθή θπκαηίσζε θαη κπθεηηαζηθέο ή ηνγελείο ινηκώμεηο ησλ αεξαγσγώλ. Αλ παξνπζηαζηεί ηνγελήο ινίκσμε ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη ηελ ηαθηηθή αληηαζζκαηηθή ηνπ ζεξαπεία. ε άηνκα γηα ηα νπνία είλαη γλσζηό όηη εκθαλίδνπλ ηαρεία επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνγελνύο ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζέκα ρνξήγεζεο από ηνπ ζηόκαηνο θνξηηθνεηδνύο γηα βξαρύ δηάζηεκα. Κιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη ηνγελείο ινηκώμεηο ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ πξνθαινύλ πνιύ ιηγόηεξα πξνβιήκαηα ζε αζζελείο ππό ηαθηηθή ζεξαπεία κε ηνπηθά γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. Αζζελείο ππό αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία: Σα παηδηά ππό αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία είλαη πην επηξξεπή ζε ινηκώμεηο απ' όηη ηα πγηή. Γηα παξάδεηγκα, λνζήκαηα όπσο ε αλεκνβινγηά ή ε ηιαξά κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξόηεξε ή θαη ζαλαηεθόξα πνξεία ζε παηδηά ππό αλνζνθαηαζηνιή κε γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. ηα παηδηά απηά ή ζε ελειίθνπο πνπ δελ έρνπλ αλνζία ζ' απηά ηα λνζήκαηα, ζα πξέπεη λ' απνθεύγεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηπρόλ έθζεζή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ εθηεζνύλ ζε κόιπλζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ελδεδεηγκέλε ε ρξήζε αλνζνζθαηξίλεο έλαληη ηεο αλεκνβινγηάο/δσζηήξα ή αλνζνζθαηξίλεο ζπιιεγείζεο από πνιιά άηνκα, ελδνθιεβίσο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο αλεκνβινγηάο κπνξεί λα ηεζεί ζέκα ζεξαπείαο κε παξάγνληεο θαηά ησλ ηώλ. Σα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Η καθξνρξόληα ρνξήγεζε γιπθνθνξηηθνεηδώλ νδεγεί, όπσο πξναλαθέξζεθε ζε θαηαζηνιή ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα (ΤΤΔ), δειαδή ζε αλαζηνιή ηεο θινηνεπηλεθξηδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Ο βαζκόο ηεο αλαζηνιήο απηήο εμαξηάηαη από ηε δόζε, ηελ ηζρύ ηνπ ρνξεγνύκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνύο, ηε ζπρλόηεηα θαη ηνλ ρξόλν ρνξήγεζεο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ, ηελ εκηπεξίνδν δσήο ηνπ ζηνπο ηζηνύο θαη ηελ ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. εκεηώλεηαη όηη ε θαηαζηαιηηθή ελέξγεηα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ ζηνλ άμνλα ΤΤΔ είλαη εληνλόηεξε θαη πην παξαηεηακέλε όηαλ ρνξεγνύληαη ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. ε θπζηνινγηθά άηνκα δόζε 1 mg δεμακεζαδόλεο ρνξεγνύκελεο ηε λύρηα αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο θινηεπηλεθξηδηνηξόπνπ νξκόλεο ηεο ππόθπζεο γηα

8 8 24 ώξεο. Αηθλίδηα ή απόηνκε κείσζε ηεο δόζεο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζύλδξνκν ζηέξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από νμεία θινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα κε κπτθή αδπλακία, ππόηαζε, ππνγιπθαηκία, λαπηία, εκέηνπο, αλεζπρία κπαιγίεο, αξζξαιγίεο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο: Γελ έρεη παξαηεξεζεί αιιειεπίδξαζε ηεο βνπδεζνλίδεο κε θάπνην από ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο ή ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο. Ο κεηαβνιηζκόο ηεο βνπδεζνλίδεο γίλεηαη θπξίσο από ην CYP3A, κηα ππννκάδα ηνπ θπηνρξώκαηνο p450. Οη αλαζηνιείο απηνύ ηνπ ελδύκνπ, π.ρ. ε θεηνθνλαδόιε, κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηε ζπζηεκαηηθή έθζεζε ζηε βνπδεζνλίδε (βιέπε ιήκκα 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε). ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, ε ζηκεηηδίλε έρεη ειαθξά επίδξαζε, ρσξίο θιηληθή ζεκαζία ζηελ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελεο βνπδεζνλίδεο. Σα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Με θαηλπηνΐλε, θαηλνβαξβηηάιε, εθεδξίλε θαη ξηθακπηθίλε κεηώλεηαη ε δξαζηηθόηεηά ηνπο. Σν νηλόπλεπκα θαη ηα κε ζηεξηλνεηδή αληηθιεγκνλώδε εληζρύνπλ ηελ ειθνγόλα δξάζε ηνπο. Με θαιηνπεληθά δηνπξεηηθά εληζρύεηαη ε ππνθαιηαηκία, ελώ κε δαθηπιίηηδα θίλδπλνο ηνμηθνύ δαθηπιηδηζκνύ (από θαιηνπελία). Μεηώλνπλ ή εληζρύνπλ ηε δξάζε ησλ θνπκαξηλώλ αληηπεθηηθώλ. Με ηλζνπιίλε ή αληηδηαβεηηθά από ηνπ ζηόκαηνο απαηηείηαη αύμεζε ησλ δόζεσλ ηνπο. 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία: Απνηειέζκαηα από κία κεγάιε πξννπηηθή επηδεκηνινγηθή κειέηε θαη από ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντόληνο ζε παγθόζκην επίπεδν δελ έδεημαλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηεο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ή ζηελ πγεία ηνπ εκβξύνπ/λενγλνύ. ε έγθπα πεηξακαηόδσα, ε ρνξήγεζε ηεο βνπδεζνλίδεο, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, πξνθάιεζε αλσκαιίεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξύνπ. Η ζεκαζία ηνπ σο άλσ επξήκαηνο γηα ηνλ άλζξσπν παξακέλεη αηεθκεξίσηε. Η βνπδεζνλίδε κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο κόλν όηαλ ηα νθέιε γηα ηε κεηέξα ππεξηεξνύλ ησλ θηλδύλσλ γηα ην έκβξπν.

9 9 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ε ζεξαπεία κε γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή θξηζεί σο αλαπόθεπθηε, πξνηηκώληαη ηα εηζπλεόκελα, ιόγσ ηεο αζζελέζηεξεο ζπζηεκαηηθήο ηνπο δξάζεο ζπγθξηηηθά κε ηζνδύλακεο αληηαζζκαηηθέο δόζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ. Σα θνξηηθνεηδή απεθθξίλνληαη ζην κεηξηθό γάια.,γελ ππάξρεη θακηά πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε δίνδν ηεο βνπδεζνλίδεο ζην κεηξηθό γάια. Λόγσ ηεο πηζαλήο πξόθιεζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη απόθαζε αλ ζα δηαθνπεί ν ζειαζκόο ή ην θάξκαθν από ηε κεηέξα. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο & ρεηξηζκνύ κεραλεκάηωλ Σν Pulmicort Turbuhaler δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Οη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί: Ήπηνο εξεζηζκόο ηνπ θάξπγγα, βήραο θαη βξάγρνο θσλήο. Καληηληίαζε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα. Ακεζεο θαη όςηκεο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θλίδσζε, εμάλζεκα, δεξκαηίηηδα εμ επαθήο, αγγεηννίδεκα θαη βξνγρόζπαζκν. Φπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα, όπσο εθλεπξηζκόο, αλεζπρία, θαηάζιηςε, θαζώο θαη δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, κεηά από ζεξαπεία κε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή έρνπλ πξνθιεζεί δεξκαηηθνί κώισπεο. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, κέζσ κε εηδηθώλ κεραληζκώλ, ηα εηζπλεόκελα θάξκαθα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βξνγρόζπαζκν. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο κε ηα εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή κπνξεί λα εκθαληζζνύλ ζεκεία ή ζπκπηώκαηα ζπζηεκαηηθήο δξάζεο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ηεο ππνιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο ηαρύηεηαο αλάπηπμεο, πνπ πηζαλά εμαξηώληαη από ηε δόζε, ην δηάζηεκα ζεξαπείαο, ηε ζπγρνξήγεζε θαη ηε ιήςε ζην παξειζόλ ζηεξνεηδώλ θαζώο θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ αηόκνπ. Σα θαησηέξσ ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Σόζν ηα θπζηθά γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, όζν θαη ηα ζπλζεηηθά ηνπο παξάγσγα ζε ηζνδύλακεο δόζεηο έρνπλ ηζόβαζκεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Έηζη ε καθξνρξόληα θπξίσο ρνξήγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηηο νπνίεο νη θπξηόηεξεο είλαη: Ιαηξνγελέο ζύλδξνκν CUSHΙNG, θαηαθξάηεζε λαηξίνπ θαη ύδαηνο, ππνθαιηαηκία, ππέξηαζε, αξλεηηθό ηζνδύγην αδώηνπ θαη αζβεζηίνπ κε νζηενπόξσζε, πεπηηθό έιθνο, ςπρσζηθέο εθδειώζεηο, (λεπξηθόηεηα, αλεζπρία, θαηάζιηςε), αύμεζε ελδνθζάικηαο πίεζεο θαη γιαύθσκα, θαηαξξάθηεο, επαηζζεζία ζηηο ινηκώμεηο θαη εμάπισζε κηθξνβηαθώλ

10 10 θιεγκνλώλ, αλαζηνιή ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ζηα παηδηά, θαινήζεο ελδνθξαληαθή ππέξηαζε, απνξύζκηζε ζαθραξώδε δηαβήηε, αλαζηνιή ηεο θινηνεπηλεθξηδηαθήο ιεηηνπξγίαο, ζπγθάιπςε νμείαο ρεηξνπξγηθήο θνηιίαο (αζόξπβε πεξηηνλίηηδα ζε πεξηπηώζεηο δηάηξεζεο). 4.9 Τπεξδνζνινγία: Γεληθά, δελ απνηειεί θιηληθό πξόβιεκα ε νμεία ππεξδνζνινγία κε Pulmicort Turbuhaler, αθόκε θαη ζε πνιύ κεγάιεο δόζεηο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κεγάιεο δόζεηο ή εάλ ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ κεγάιε πνζόηεηα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα παξνπζηαζζνύλ νη ζπζηεκαηηθέο αληηδξάζεηο ππεξδνζνινγίαο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ θαη θαηαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ: Κσδηθόο ΑΣC:R03BA Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο: Η βνπδεζνλίδε είλαη γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδέο κε ηζρπξή ηνπηθή αληηθιεγκνλώδε δξάζε. Ο αθξηβήο κεραληζκόο δξάζεο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ζηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο θαη ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηόο. Αληηθιεγκνλώδεηο δξάζεηο, όπσο αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο ησλ θιεγκνλσδώλ κεζνιαβεηώλ θαη αλαζηνιή ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο ππνθηλνύκελεο από ηελ κεζνιάβεζε ησλ θπηνθηλώλ, είλαη πηζαλόλ ζεκαληηθέο. Η ελδνγελήο δξαζηηθόηεηα ηεο βνπδεζνλίδεο, κεηξνύκελε ζαλ βαζκόο ρεκηθήο ζπγγέλεηαο κε ηνπο ππνδνρείο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ, είλαη πεξίπνπ 15 θνξέο πςειόηεξε από εθείλε ηεο πξελδηδνιόλεο. Mία θιηληθή κειέηε ζε αζζκαηηθνύο αζζελείο πνπ ζπλέθξηλε ηελ εηζπλεόκελε θαη ζπζηεκαηηθά ρνξεγνύκελε βνπδεζνλίδε κε εηθνληθό θάξκαθν έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο θαη όρη ηεο ζπζηεκαηηθά ρνξεγνύκελεο. Έηζη ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα πνπ επηηπγράλεηαη όηαλ ρνξεγνύληαη νη ζπλήζεηο δόζεηο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο, εμεγείηαη θπξίσο από ηελ απ επζείαο δξάζε ηνπο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Η βνπδεζνλίδε έδεημε αληηαλαθπιαθηηθή θαη αληηθιεγκνλώδε δξάζε ζε κειέηεο πξόθιεζεο επί πεηξακαηόδσσλ θαη αζζελώλ, πνπ εθδειώζεθαλ κε κεησκέλε βξνγρηθή απόθξαμε, ηόζν θαηά ηελ άκεζε όζν θαηά ηε βξαδεία θάζε ηεο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο. Η βνπδεζνλίδε θάλεθε επίζεο όηη ειαηηώλεη ηελ αληηδξαζηηθόηεηα ησλ αεξαγσγώλ ζηελ ηζηακίλε θαη ηε κεηαρνιίλε, ζε ππεξεπαίζζεηνπο

11 11 αζζελείο. Η ζεξαπεία κε βνπδεζνλίδε ζε εηζπλνέο, ρνξεγνύκελε δύν θνξέο εκεξεζίσο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πξόιεςε ηνπ άζζκαηνο κεηά από άζθεζε. Η εηζπλεόκελε βνπδεζνλίδε, ρνξεγνύκελε δύν, έρεη δείμεη όηη επηδξά απνηειεζκαηηθά ζηελ πξόιεςε ησλ παξνμπζκώλ ηνπ άζζκαηνο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. ε ελήιηθεο αζζελείο κε επίνπ έσο κεηξίνπ βαζκνύ ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, ε αγσγή κε Pulmicort Turbuhaler 400 mcg δύν θνξέο εκεξεζίσο έδεημε, ζπγθξηηηθά κε ην εηθνληθό θάξκαθν βξαρπρξόληα επηβξάδπλζε ηεο πξννδεπηηθήο κείσζεο ηεο FEV. ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, ην Pulmicort Turbuhaler πξνθαιεί ζεκαληηθά κηθξόηεξε επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηλεθξηδίσλ απ όηη ε πξεδληδνιόλε 10 mg, όπσο θάλεθε από κειέηεο δηέγεξζεο επηλεθξηδίσλ κεηά από ρνξήγεζε ACTH. Μεηά από ρνξήγεζε βνπδεζνλίδεο ζε δόζεηο κέρξη 1600 mcg εκεξεζίσο ζε ελήιηθεο θαη κέρξη 800 mcg εκεξεζίσο ζε παηδηά, γηα δηάζηεκα 3 κελώλ, δελ βξέζεθε θιηληθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα επίπεδα ηεο θνξηηδόιεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ζηελ απάληεζε κεηά από δηέγεξζε επηλεθξηδίσλ κεηά από ρνξήγεζε ACTH. Μαθξνρξόληα παξαθνινύζεζε γηα δηάζηεκα κέρξη 52 εβδνκάδσλ επηβεβαίσζε ειάρηζηε θαηαζηνιή ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα. Μειέηεο ζε πγηείο εζεινληέο κε Pulmicort Turbuhaler έδεημαλ δνζνεμαξηώκελεο επηδξάζεηο ζηα επίπεδα ηεο θνξηηδόιεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ησλ νύξσλ. ε παηδηά ππό ζεξαπεία γηα 2-6 ρξόληα κε Pulmicort Turbuhaler ζε εκεξήζηα δόζε κέρξη 400 mcg, δελ εκθαλίζηεθε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμή ηνπο ζε ύςνο ζπγθξηηηθά κε ζεξαπείεο όπνπ δελ ρνξεγνύληαη ζηεξνεηδή. Παξόια απηά ε καθξνρξόληα επίδξαζε ηεο βνπδεζνλίδεο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ δελ είλαη πιήξσο γλσζηή. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

12 12 Απνξξόθεζε: Μεηά από ηελ εηζπλνή κέζσ ηνπ Turbuhaler πεξίπνπ ην 25-35% ηεο κεηξνύκελεο δόζεο ελαπνηίζεηαη ζηνπο πλεύκνλεο, πνζνζηό ην νπνίν είλαη πεξίπνπ δηπιάζην από απηό ηεο ρνξήγεζεο κέζσ ζπζθεπώλ αεξνιύκαηνο ππό πίεζε. Η κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα κεηά από ηελ εηζπλνή κηαο δόζεο 800 mcg βνπδεζνλίδεο, είλαη πεξίπνπ 4 nmol/l θαη επηηπγράλεηαη κέζα ζε δηάζηεκα 30 ιεπηώλ. Η ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκόηεηα ηεο βνπδεζνλίδεο κέζσ Turbuhaler έρεη ππνινγηζηεί ζε 38% ηεο κεηξνύκελεο από ηε ζπζθεπή δόζεο θαη κόλν ην 1/6 πεξίπνπ πξνέξρεηαη από ην θάξκαθν πνπ θαηαπίλεηαη. Καηαλνκή: Ο όγθνο θαηαλνκήο ηεο βνπδεζνλίδεο είλαη πεξίπνπ 3 L/kg. Η ζύλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο θπκαίλεηαη κεηαμύ 85-90%. Βηνκεηαηξνπή: Η νπζία πθίζηαηαη εθηεηακέλε βηνκεηαηξνπή πξώηεο δηόδνπ (πεξίπνπ 90%) ζην ήπαξ ζε κεηαβνιίηεο ρακειήο γιπθνθνξηηθνεηδνύο δξαζηηθόηεηαο. Η γιπθνθνξηηθνεηδηθή δξαζηηθόηεηα ησλ θπξηόηεξσλ κεηαβνιηηώλ ηεο βνπδεζνλίδεο, δει. ηεο 6β-hydroxybudesonide θαη ηεο 16αhydroxy-prednisolone, είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1% ηεο κεηξηθήο ηνπο νπζίαο. Η βνπδεζνλίδε απνκαθξύλεηαη κέζσ κεηαβνιηζκνύ θαη δηαζπάηαη θπξίσο από ην έλδπκν CYP3A4, κηαο ππννκάδαο ηνπ θπηνρξώκαηνο Ρ450. Απνκάθξπλζε: Οη κεηαβνιίηεο ηεο βνπδεζνλίδεο απεθθξίλνληαη ακεηάβιεηνη ή ζε ζπδεπγκέλε κνξθή θπξίσο από ηνπο λεθξνύο. Γελ έρεη αληρλεπζεί ζηα νύξα ακεηάβιεηε βνπδεζνλίδε. Η βνπδεζνλίδε έρεη πςειή ζπζηεκαηηθή θάζαξζε (πεξίπνπ 1,2L /Min) θαη ν ρξόλνο εκίζεηαο δσήο ηεο ζην πιάζκα κεηά από ελδνθιέβηα ρνξήγεζε είλαη κεηαμύ 2-3 σξώλ. 5.3 Πξνθιηληθά ζηνηρεία αζθάιεηαο: Απνηειέζκαηα από κειέηεο νμείαο, ππνμείαο θαη ρξόληαο ηνμηθόηεηαο δείρλνπλ όηη νη ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο ηεο βνπδεζνλίδεο π.ρ. κεησκέλε αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη αηξνθία ιεκθηθώλ ηζηώλ θαη ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ είλαη παξόκνηεο απηώλ πνπ παξαηεξνύληαη κεηά από ηε ρνξήγεζε θαη άιισλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ. Η βνπδεζνλίδε ζε κειέηεο κεηαιιαμηνγέλεζεο πνπ έγηλαλ ζε έμε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ δελ έδεημε θάπνηα κεηαιιαμηνγόλν ή κηηνγελεηηθή αληίδξαζε. Απμεκέλε ζπρλόηεηα εκθάληζεο γινησκάησλ ηνπ εγθεθάινπ ζε κειέηε θαξθηλνγέλεζεο ζε αξζεληθνύο αξνπξαίνπο δελ επαιεζεύζεθε ζε επαλαιεπηηθή κειέηε, ζηελ νπνία ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο γινησκάησλ δελ δηέθεξε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ νκάδσλ αγσγήο (βνπδεζνλίδεο, πξεδληδνιόλεο, αθεηνληθήο ηξηακζηλνιόλεο) θαη ησλ νκάδσλ ειέγρνπ. Οη επαηηθέο κεηαβνιέο

13 13 (πξσηνπαζή επαηνθπηηαξηθά λενπιάζκαηα) πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζε αξζεληθνύο αξνπξαίνπο ζηελ αξρηθή κειέηε θαξθηλνγέλεζεο, ζεκεηώζεθαλ εθ λένπ ζηελ επαλαιεπηηθή κειέηε ηόζν κε ηε βνπδεζνλίδε όζν θαη ηα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή αλαθνξάο. Απηά ηα απνηειέζκαηα πηζαλόηαηα ζπζρεηίδνληαη κε επίδξαζε ζηνπο ππνδνρείο θαη επνκέλσο αληηπξνζσπεύνπλ θνηλή δξάζε ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ (class effect). Από ηελ ππάξρνπζα θιηληθή εκπεηξία δελ πθίζηαληαη ελδείμεηο όηη ε βνπδεζνλίδε ή άιια γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή πξνθαινύλ γινηώκαηα ζηνλ εγθέθαιν ή πξσηνπαζή επαηνθπηηαξηθά λενπιάζκαηα ζηνλ άλζξσπν. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1 Καηάινγνο ηωλ εθδόρωλ:γελ ππάξρνπλ. 6.2 Αζπκβαηόηεηεο: Γελ αλαθέξνληαη. 6.3 Δηάξθεηα δωήο: 24 κήλεο. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο: Πξέπεη λα θπιάζζεηαη κε ην θάιπκκα ηεο ζπζθεπήο θαιά θιεηζκέλν. Πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ από 30 C. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε: Σν Pulmicort Turbuhaler είλαη κηα ζπζθεπή εηζπλνώλ, πνιιαπιώλ δόζεσλ, μεξάο ζθόλεο. Η ζπζθεπή απνηειείηαη από πιαζηηθά ηκήκαηα. Μία ζπζθεπή πεξηέρεη 50, 100 ή 200 δόζεηο. 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο: Βιέπε ιήκκα ΚΑΣΟΥΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: AstraZeneca Α.E., Θενηνθνπνύινπ 4 & Αζηξνλαπηώλ, Μαξνύζη 8. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: 6833/ HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑ/ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose: 4242/ / Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose: 4243/ / Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose: 4244/ / HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ :41126/

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 120 δφζεσλ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα