1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ"

Transcript

1 Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Βνπδεζνλίδε 100 mcg/δόζε, 200 mcg /δόζε, 400 mcg /δόζε 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Kόληο γηα εηζπλνή ζε δόζεηο 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο :Σν Pulmicort Turbuhaler ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε βξνγρηθό άζζκα. Δπίζεο, ην Pulmicort Turbuhaler ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα (ΥΑΠ). ε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ Pulmicort Turbuhaler κπνξεί βξαρπρξόληα λα πεξηνξίζεη ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηνπ FEV. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Βπογσικό άζθμα: Η δνζνινγία ηνπ Pulmicort Turbuhaler εμαηνκηθεύεηαη. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή ζε πεξηόδνπο ζνβαξώλ αζζκαηηθώλ παξνμπζκώλ σο θαη θαηά ηελ ειάηησζε ή ηε δηαθνπή ησλ δόζεσλ ελόο από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνεηδνύο, νη ζπληζηώκελεο δόζεηο ηνπ πξντόληνο είλαη: Πξνεγνύκελε Θεξαπεία πληζηώκελε Αξρηθή Γόζε Τςειόηεξε πληζηώκελε Γόζε Δλήιηθεο Θεξαπεία κε κε-ζηεξνεηδή mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 800 mcg δύν Δηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 800 mcg δύν Από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν 800 mcg δύν

2 Παηδηά 6 εηώλ θαη άλσ Θεξαπεία κε κε-ζηεξνεηδή Εγκεκπιμένο κείμενο 41126/ mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 400 mcg δύν 2 Δηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν ή mcg εθάπαμ εκεξεζίσο * 400 mcg δύν Από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή mcg δύν 400 mcg δύν * μόνο ζηιρ πεπιπηώζειρ πος αναθέπονηαι καηωηέπω ζηο κεθ. «Εθάπαξ σοπήγηζη» ε βαξύ άζζκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξνμπζκώλ νξηζκέλνη αζζελείο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ θαηαλέκνληαο ηελ εκεξήζηα δόζε ζε 3-4 ρνξεγήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δόζη ζςνηήπηζηρ: Μεηά από ηελ επίηεπμε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο, ε δόζε ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα ειαηηώλεηαη πξννδεπηηθά κέρξη ηελ κηθξόηεξε εθείλε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπησκάησλ. Δόζη ζςνηήπηζηρ: Δλήιηθεο: mcg εκεξεζίσο. Παηδηά 6 εηώλ θαη άλσ: mcg εκεξεζίσο Εθάπαξ σοπήγηζη: Η εκεξήζηα δόζε θαηαλέκεηαη ζε 2 ηνπιάρηζηνλ ρνξεγήζεηο. ε ελήιηθεο αζζελείο κε ήπην έσο κέηξην άζζκα πνπ ιακβάλνπλ δόζε ζπληήξεζεο mcg βνπδεζνλίδεο δύν θαη παηδηά άλσ ησλ έμη εηώλ κε ήπην έσο κέηξην άζζκα πνπ ιακβάλνπλ δόζε ζπληήξεζεο mcg βνπδεζνλίδεο δύν, κπνξεί λα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν ηεο εθάπαμ εκεξήζηαο ρνξήγεζεο. Δθάπαμ εκεξήζηα ρνξήγεζε κπνξεί λα δνζεί ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε κε-ζηεξνεηδή θάξκαθα θαη ζε αζζελείο πνπ ειέγρνληαη επαξθώο κε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. Η δόζε κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην πξσί ή ην βξάδπ. Αλ παξνπζηαζηεί επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο, ε ζπρλόηεηα ηεο δόζεο θαη ε εκεξήζηα δόζε πξέπεη λα απμεζνύλ. Έναπξη ηηρ δπάζηρ: Μεηά από ρνξήγεζε Pulmicort Turbuhaler ε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα βειηησζεί κέζα ζε 24 ώξεο από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Δλ ηνύηνηο, ην κέγηζην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα, κπνξεί λα

3 3 επηηεπρζεί ζε 1 κε 2 ή πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο κεηά από ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Οδηγίερ για ηον ζωζηό ηπόπο σπήζηρ ηος Turbuhaler: Σν Turbuhaler είλαη κία ζπζθεπή πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηελ εηζπλνή, δειαδή όηαλ ν αζζελήο εηζπλέεη από ην επηζηόκην ηεο ζπζθεπήο, ε νπζία εηζέξρεηαη ζηνπο πλεύκνλεο κε ηνλ εηζπλεόκελν αέξα. εκείσζε: είλαη ζεκαληηθό λα θαζνδεγείηαη ν αζζελήο λα δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο ην νπνίν ππάξρεη ζε θάζε ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπήο, λα εηζπλέεη δπλαηά θαη βαζηά κέζσ ηνπ επηζηνκίνπ ηεο ζπζθεπήο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εηζπλνή νιόθιεξεο ηεο δόζεο ηνπ θαξκάθνπ, λα κελ εθπλέεη πνηέ κέζα ζην επηζηόκην ηεο ζπζθεπήο, λα μεπιέλεη ην ζηόκα ηνπ κε λεξό κεηά από ηελ εηζπλνή ηεο ζπληαγνγξαθνύκελεο δόζεο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο ζηνκαηνθαξπγγηθήο κπθεηίαζεο. Ο αζζελήο κπνξεί λα κελ αηζζαλζεί θακία απνιύησο γεύζε ή λα κελ αηζζαλζεί ην θάξκαθν όηαλ ρξεζηκνπνηεί ην Turbuhaler, επεηδή ε πνζόηεηα ηνπ ρνξεγνύκελνπ θαξκάθνπ είλαη κηθξή. Με εμαξηεκέλνη κε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελα θνξηηθνεηδή αζζελείο Αζζελείο κε άζζκα ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ζεξαπεία ζπληήξεζεο, κπνξνύλ λα σθειεζνύλ από ηελ ζεξαπεία κε Pulmicort Turbuhaler ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα. Τςειόηεξεο δόζεηο κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ επηπξόζζεην όθεινο ζηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο, ζε αζζελείο νη νπνίνη δελ αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηε δόζε έλαξμεο. Δμαξηεκέλνη από εηζπλεόκελα θνξηηθνεηδή αζζελείο Κιηληθέο κειέηεο ζε αλζξώπνπο έρνπλ δείμεη βειηησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα κεηά από ρνξήγεζε βνπδεζνλίδεο κέζσ Turbuhaler, ζπγθξηηηθά κε ηε ρνξήγεζε ίζεο πνζόηεηαο θαξκάθνπ κέζσ αεξνιύκαηνο ππό πίεζε. Έηζη, όηαλ κεηαηάζζνπκε αζζελείο ππό ζεξαπεία κε αεξόιπκα Pulmicort ζε Pulmicort Turbuhaler θαη ν αζζελήο επξίζθεηαη ζε ζηαζεξή θάζε, κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηή κηα ειάηησζε ηεο δόζεο. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη όηαλ ν άξξσζηνο κεηαηάζζεηαη από άιια εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή ζε Pulmicort Turbuhaler. Δμαξηεκέλνη κε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελα θνξηηθνεηδή αζζελείο

4 4 Με ηε ρνξήγεζε Pulmicort Turbuhaler κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ή λα κεησζεί ζεκαληηθά ε δόζε ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ, δηαηεξώληαο ή βειηηώλνληαο ηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο κεηάηαμεο ηνπ αζζελνύο από ζηεξνεηδή ιακβαλόκελα από ην ζηόκα ζε Pulmicort Turbuhaler απηόο ζα πξέπεη λα επξίζθεηαη ζε ζρεηηθώο ζηαζεξή θαηάζηαζε. Υνξεγείηαη πςειή δόζε Pulmicort Turbuhaler ζε ζπλδπαζκό κε ακεηάβιεηε δόζε ηνπ πξνεγνπκέλσο ρνξεγνύκελνπ από ην ζηόκα ζηεξνεηδνύο, γηα 10 πεξίπνπ εκέξεο θαη αθνινύζσο ε από ην ζηόκα ρνξεγνύκελε δόζε ειαηηώλεηαη πξννδεπηηθά (π.ρ. θαηά 2.5 mg πξεδληδνιόλεο ή ηνπ ηζνδπλάκνπ ηεο ην κήλα), κέρξη ηε ρακειόηεξε δπλαηή. πληζηάηαη λα γίλεηαη ε κεηάηαμε κε αξγό ξπζκό. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, είλαη εθηθηή θαη ε πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηεξνεηδνύο από ην ζηόκα κε Pulmicort Turbuhaler. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάηαμεο, ζε θάπνηνπο αζζελείο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνπή ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ θνξηηθνεηδώλ π.ρ πόλνο ζηηο αξζξώζεηο θαη/ή κπτθόο πόλνο, αηνλία θαη θαηάζιηςε, αλεμάξηεηα από ηε ζπληήξεζε ή αθόκε θαη ηε βειηίσζε ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο. Οη αζζελείο απηνί ζα πξέπεη λα πξνηξέπνληαη λα ζπλερίζνπλ ηε ζεξαπεία κε Pulmicort Turbuhaler αξθεί λα ειέγρνληαη ηα θιηληθά ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα. Αλ ππάξμεη έλδεημε επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθή αύμεζε ηεο δόζεο ησλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ θνξηηθνεηδώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ε δηαθνπή ηνπο κε πην αξγό ξπζκό. ηνπο ππό κεηάηαμε αζζελείο, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηόδσλ ζσκαηηθήο θαηαπόλεζεο ή κηαο ζνβαξήο αζζκαηηθήο θξίζεο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρνξεγεζεί ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία κε θάπνην από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελν θνξηηθνεηδέο. Η αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Pulmicort Turbuhaler, όηαλ ρνξεγνύληαη πςειόηεξεο απν ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, δελ έρεη απνδεηρηεί. Όηαλ ην Pulmicort Turbuhaler ζπληαγνγξαθείηαη ζε κηθξά παηδηά, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη απηά κπνξνύλ λ' αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαξκάθνπ. Χπόνια αποθπακηική πνεςμονoπάθεια: Η ζπληζηώκελε δόζε ηνπ Pulmicort Turbuhaler ζε ελήιηθεο αζζελείο είλαη 400 mcg, δύν. ε αζζελείο κε ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ από ηνπ ζηόκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή θαη ζηνπο νπνίνπο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί

5 5 Pulmicort Turbuhaler πξέπεη, θαηά ηελ ειάηησζε ηεο από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελεο δόζεο, λα δίλνληαη νη ίδηεο ζπζηάζεηο όπσο ζην ιήκκα Γνζνινγία-Βξνγρηθό άζζκα. 4.3 Αληελδείμεηο: Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζηε βνπδεζνλίδε. Σα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθό αξηζκό λνζεκάησλ θαη παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη όκσο πάληα λα ζηαζκίδεηαη ν δπλεηηθόο θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ην πξνζδνθώκελν επεξγεηηθό ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα. Οη ζεκαληηθόηεξεο από απηέο είλαη: Γαζηξνδσδεθαδαθηπιηθό έιθνο, απιόο έξπεηαο νθζαικώλ, γιαύθσκα, εθζεζεκαζκέλε νζηενπόξσζε, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ςπρώζεηο, ακέζσο πξηλ θαη κεηά από πξνθπιαθηηθό εκβνιηαζκό, θαξδηνπάζεηα ή ππέξηαζε κε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζπζηεκαηηθή κπθεηίαζε, θπκαηίσζε, βαξηά λεθξνπάζεηα, ινηκώδε λνζήκαηα, αηκνξξαγηθή δηάζεζε. 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε: Σν Pulmicort Turbuhaler δελ πξννξίδεηαη γηα άκεζε αλαθνύθηζε ησλ νμέσλ επεηζνδίσλ ηνπ άζζκαηνο, όπνπ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε ελόο εηζπλεόκελνπ βξνγρνδηαζηαιηηθνύ βξαρείαο δξάζεο. Δάλ νη αζζελείο θξίλνπλ ηελ ζεξαπεία κε θάπνην βξαρείαο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθό κε απνηειεζκαηηθή ή εάλ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο εηζπλνέο απ όηη ζπλήζσο, ηόηε πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζε απηνύο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ γηαηξό ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε αλάγθε αύμεζεο ηεο αληηθιεγκνλώδνπο ζεξαπείαο, π.ρ. πςειόηεξεο δόζεηο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο ή ζεξαπεία κε θνξηηθνεηδή από ηνπ ζηόκαηνο γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Οη παξνμπζκνί ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο πξέπεη λα ζεξαπεύνληαη θαηά δηαζηήκαηα κε γιπθνξηηθνζηεξνεηδή από ην ζηόκα θαη/ή αληηβηνηηθά. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε αζζελείο νη νπνίνη κεηαηάζζνληαη από θνξηηθνζηεξνεηδή από ην ζηόκα ζε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. Καηά ηελ πεξίνδν θαηαζηνιήο ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα, νη αζζελείο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα θαη ζεκεία επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο όηαλ ηξαπκαηηζηνύλ, ππνβιεζνύλ ζε εγρείξεζε, ππνζηνύλ ινίκσμε (εηδηθόηεξα γαζηξεληεξίηηδα) ή ζε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζνβαξή απώιεηα ειεθηξνιπηώλ. Παξόιν όηη κε ην Pulmicort Turbuhaler κπνξεί λα επηηεπρζεί έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ άζζκαηνο ή ηεο ρξόληαο

6 6 απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο ην Pulmicort Turbuhaler παξέρεη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο γιπθνθνξηηθνεηδνύο ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία από ηηο παξαγόκελεο θπζηνινγηθά θαη δελ παξέρεη ηελ αιαηνθνξηηθνεηδή δξάζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηε κεηάηαμε ηνπ αζζελή από θνξηηθνεηδέο ρνξεγνύκελν από ην ζηόκα ζε ζεξαπεία κε Pulmicort Turbuhaler, ε κεησκέλε ζηεξνεηδηθή δξάζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αιιεξγηθώλ ή αξζξηηηθώλ ζπκπησκάησλ όπσο ξηλίηηο, έθδεκα ή πόλνο ζηνπο κπο θαη ηηο αξζξώζεηο. Δηδηθή ζεξαπεία ζα πξέπεη λα αξρίζεη γηα απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Δάλ, ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, παξνπζηαζηνύλ ζπκπηώκαηα όπσο αίζζεκα θόπσζεο, θεθαιαιγία, λαπηία θαη έκεηνο, ζα πξέπεη λα πηζαλνινγείηαη κε επαξθήο δξάζε ηνπ γιπθνθνξηηθνεηδνύο. Η κεησκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία επεξεάδεη ηνλ κεηαβνιηζκό ησλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ. Η θαξκαθνθηλεηηθή ηεο βνπδεζνλίδεο κεηά από ελδνθιέβηα ρνξήγεζε είλαη σζηόζν παξόκνηα ζε θηξξσηηθνύο αζζελείο θαη ζε πγηή άηνκα. Απμεκέλε ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκόηεηα παξαηεξήζεθε ζηε θαξκαθνθηλεηηθή ηεο βνπδεζνλίδεο κεηά από ρνξήγεζε από ην ζηόκα ζε αζζελείο κε κεησκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία. Χζηόζν ην γεγνλόο απηό είλαη κηθξήο ζεκαζίαο γηα ην Pulmicort Turbuhaler θαζώο κεηά από κηα εηζπλνή ε ζπλεηζθνξά ηεο από ηνπ ζηόκαηνο πνζόηεηαο ηνπ Pulmicort Turbuhaler ζηε ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκόηεηα είλαη πνιύ κηθξή. Απηό κπνξεί λα είλαη θιηληθά ζεκαληηθό ζε αζζελείο κε ζνβαξή βιάβε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ιn vivo κειέηεο έδεημαλ όηη ε από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε θεηνθνλαδόιεο (γλσζηόο αλαζηνιέαο ηεο δξάζεο ηνπ CYP3A ζην ήπαξ θαη ζηνπο βιελλνγόλνπο, βιέπε επίζεο ιήκκα 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο) κπνξεί λα πξνθαιέζεη αύμεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο ζηε βνπδεζνλίδε. Απηό έρεη κηθξή θιηληθή ζεκαζία ζε βξαρππξόζεζκεο ζεξαπείεο (1-2 εβδνκάδσλ) κε θεηνθνλαδόιε, αιιά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζε καθξνρξόληεο ζεξαπείεο. Γελ είλαη απόιπηα γλσζηή ε καθξνρξόληα ηνπηθή θαη ζπζηεκαηηθή δξάζε ηνπ Pulmicort Turbuhaler ζηνλ άλζξσπν. Η δόζε πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζηελ ρακειόηεξε απνηειεζκαηηθή δόζε ζπληήξεζεο κόιηο επηηεπρζεί ν έιεγρνο ηνπ άζζκαηνο. Η αλάπηπμε ησλ παηδηώλ πνπ ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή θνξηηθνζηεξνεηδώλ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά από ηνλ γηαηξό θαη λα ζηαζκίδεηαη ην όθεινο ηεο ζεξαπείαο κε θνξηηθνζηεξνεηδή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο έλαληη ηνπ

7 7 πηζαλνύ θηλδύλνπ θαηαζηνιήο ηεο αλάπηπμεο. Οη νμείεο εμάξζεηο ηνπ άζζκαηνο κπνξεί λα ρξεηαζζνύλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην Pulmicort Turbuhaler θαη βξαρεία ρνξήγεζε από ηνπ ζηόκαηνο θνξηηθνεηδνύο. Η ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε αζζελείο κε πλεπκνληθή θπκαηίσζε θαη κπθεηηαζηθέο ή ηνγελείο ινηκώμεηο ησλ αεξαγσγώλ. Αλ παξνπζηαζηεί ηνγελήο ινίκσμε ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη ηελ ηαθηηθή αληηαζζκαηηθή ηνπ ζεξαπεία. ε άηνκα γηα ηα νπνία είλαη γλσζηό όηη εκθαλίδνπλ ηαρεία επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνγελνύο ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζέκα ρνξήγεζεο από ηνπ ζηόκαηνο θνξηηθνεηδνύο γηα βξαρύ δηάζηεκα. Κιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη ηνγελείο ινηκώμεηο ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ πξνθαινύλ πνιύ ιηγόηεξα πξνβιήκαηα ζε αζζελείο ππό ηαθηηθή ζεξαπεία κε ηνπηθά γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. Αζζελείο ππό αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία: Σα παηδηά ππό αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία είλαη πην επηξξεπή ζε ινηκώμεηο απ' όηη ηα πγηή. Γηα παξάδεηγκα, λνζήκαηα όπσο ε αλεκνβινγηά ή ε ηιαξά κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξόηεξε ή θαη ζαλαηεθόξα πνξεία ζε παηδηά ππό αλνζνθαηαζηνιή κε γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή. ηα παηδηά απηά ή ζε ελειίθνπο πνπ δελ έρνπλ αλνζία ζ' απηά ηα λνζήκαηα, ζα πξέπεη λ' απνθεύγεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηπρόλ έθζεζή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ εθηεζνύλ ζε κόιπλζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ελδεδεηγκέλε ε ρξήζε αλνζνζθαηξίλεο έλαληη ηεο αλεκνβινγηάο/δσζηήξα ή αλνζνζθαηξίλεο ζπιιεγείζεο από πνιιά άηνκα, ελδνθιεβίσο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο αλεκνβινγηάο κπνξεί λα ηεζεί ζέκα ζεξαπείαο κε παξάγνληεο θαηά ησλ ηώλ. Σα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Η καθξνρξόληα ρνξήγεζε γιπθνθνξηηθνεηδώλ νδεγεί, όπσο πξναλαθέξζεθε ζε θαηαζηνιή ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα (ΤΤΔ), δειαδή ζε αλαζηνιή ηεο θινηνεπηλεθξηδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Ο βαζκόο ηεο αλαζηνιήο απηήο εμαξηάηαη από ηε δόζε, ηελ ηζρύ ηνπ ρνξεγνύκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνύο, ηε ζπρλόηεηα θαη ηνλ ρξόλν ρνξήγεζεο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 24σξνπ, ηελ εκηπεξίνδν δσήο ηνπ ζηνπο ηζηνύο θαη ηελ ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. εκεηώλεηαη όηη ε θαηαζηαιηηθή ελέξγεηα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ ζηνλ άμνλα ΤΤΔ είλαη εληνλόηεξε θαη πην παξαηεηακέλε όηαλ ρνξεγνύληαη ηηο λπθηεξηλέο ώξεο. ε θπζηνινγηθά άηνκα δόζε 1 mg δεμακεζαδόλεο ρνξεγνύκελεο ηε λύρηα αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο θινηεπηλεθξηδηνηξόπνπ νξκόλεο ηεο ππόθπζεο γηα

8 8 24 ώξεο. Αηθλίδηα ή απόηνκε κείσζε ηεο δόζεο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζύλδξνκν ζηέξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από νμεία θινηνεπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα κε κπτθή αδπλακία, ππόηαζε, ππνγιπθαηκία, λαπηία, εκέηνπο, αλεζπρία κπαιγίεο, αξζξαιγίεο. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο: Γελ έρεη παξαηεξεζεί αιιειεπίδξαζε ηεο βνπδεζνλίδεο κε θάπνην από ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο ή ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο. Ο κεηαβνιηζκόο ηεο βνπδεζνλίδεο γίλεηαη θπξίσο από ην CYP3A, κηα ππννκάδα ηνπ θπηνρξώκαηνο p450. Οη αλαζηνιείο απηνύ ηνπ ελδύκνπ, π.ρ. ε θεηνθνλαδόιε, κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηε ζπζηεκαηηθή έθζεζε ζηε βνπδεζνλίδε (βιέπε ιήκκα 4.4 Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε). ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, ε ζηκεηηδίλε έρεη ειαθξά επίδξαζε, ρσξίο θιηληθή ζεκαζία ζηελ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελεο βνπδεζνλίδεο. Σα θαηωηέξω ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Με θαηλπηνΐλε, θαηλνβαξβηηάιε, εθεδξίλε θαη ξηθακπηθίλε κεηώλεηαη ε δξαζηηθόηεηά ηνπο. Σν νηλόπλεπκα θαη ηα κε ζηεξηλνεηδή αληηθιεγκνλώδε εληζρύνπλ ηελ ειθνγόλα δξάζε ηνπο. Με θαιηνπεληθά δηνπξεηηθά εληζρύεηαη ε ππνθαιηαηκία, ελώ κε δαθηπιίηηδα θίλδπλνο ηνμηθνύ δαθηπιηδηζκνύ (από θαιηνπελία). Μεηώλνπλ ή εληζρύνπλ ηε δξάζε ησλ θνπκαξηλώλ αληηπεθηηθώλ. Με ηλζνπιίλε ή αληηδηαβεηηθά από ηνπ ζηόκαηνο απαηηείηαη αύμεζε ησλ δόζεσλ ηνπο. 4.6 Κύεζε θαη γαινπρία: Απνηειέζκαηα από κία κεγάιε πξννπηηθή επηδεκηνινγηθή κειέηε θαη από ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντόληνο ζε παγθόζκην επίπεδν δελ έδεημαλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηεο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ή ζηελ πγεία ηνπ εκβξύνπ/λενγλνύ. ε έγθπα πεηξακαηόδσα, ε ρνξήγεζε ηεο βνπδεζνλίδεο, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, πξνθάιεζε αλσκαιίεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξύνπ. Η ζεκαζία ηνπ σο άλσ επξήκαηνο γηα ηνλ άλζξσπν παξακέλεη αηεθκεξίσηε. Η βνπδεζνλίδε κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο κόλν όηαλ ηα νθέιε γηα ηε κεηέξα ππεξηεξνύλ ησλ θηλδύλσλ γηα ην έκβξπν.

9 9 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ε ζεξαπεία κε γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή θξηζεί σο αλαπόθεπθηε, πξνηηκώληαη ηα εηζπλεόκελα, ιόγσ ηεο αζζελέζηεξεο ζπζηεκαηηθήο ηνπο δξάζεο ζπγθξηηηθά κε ηζνδύλακεο αληηαζζκαηηθέο δόζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ από ηνπ ζηόκαηνο ρνξεγνύκελσλ. Σα θνξηηθνεηδή απεθθξίλνληαη ζην κεηξηθό γάια.,γελ ππάξρεη θακηά πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε δίνδν ηεο βνπδεζνλίδεο ζην κεηξηθό γάια. Λόγσ ηεο πηζαλήο πξόθιεζεο αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη απόθαζε αλ ζα δηαθνπεί ν ζειαζκόο ή ην θάξκαθν από ηε κεηέξα. 4.7 Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο & ρεηξηζκνύ κεραλεκάηωλ Σν Pulmicort Turbuhaler δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Οη αθόινπζεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο έρνπλ αλαθεξζεί: Ήπηνο εξεζηζκόο ηνπ θάξπγγα, βήραο θαη βξάγρνο θσλήο. Καληηληίαζε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα. Ακεζεο θαη όςηκεο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θλίδσζε, εμάλζεκα, δεξκαηίηηδα εμ επαθήο, αγγεηννίδεκα θαη βξνγρόζπαζκν. Φπρηαηξηθά ζπκπηώκαηα, όπσο εθλεπξηζκόο, αλεζπρία, θαηάζιηςε, θαζώο θαη δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, κεηά από ζεξαπεία κε εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή έρνπλ πξνθιεζεί δεξκαηηθνί κώισπεο. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, κέζσ κε εηδηθώλ κεραληζκώλ, ηα εηζπλεόκελα θάξκαθα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βξνγρόζπαζκν. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο κε ηα εηζπλεόκελα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή κπνξεί λα εκθαληζζνύλ ζεκεία ή ζπκπηώκαηα ζπζηεκαηηθήο δξάζεο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ηεο ππνιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο ηαρύηεηαο αλάπηπμεο, πνπ πηζαλά εμαξηώληαη από ηε δόζε, ην δηάζηεκα ζεξαπείαο, ηε ζπγρνξήγεζε θαη ηε ιήςε ζην παξειζόλ ζηεξνεηδώλ θαζώο θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ αηόκνπ. Σα θαησηέξσ ηζρύνπλ γεληθώο γηα ηα θνξηηθνεηδή: Σόζν ηα θπζηθά γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, όζν θαη ηα ζπλζεηηθά ηνπο παξάγσγα ζε ηζνδύλακεο δόζεηο έρνπλ ηζόβαζκεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Έηζη ε καθξνρξόληα θπξίσο ρνξήγεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηηο νπνίεο νη θπξηόηεξεο είλαη: Ιαηξνγελέο ζύλδξνκν CUSHΙNG, θαηαθξάηεζε λαηξίνπ θαη ύδαηνο, ππνθαιηαηκία, ππέξηαζε, αξλεηηθό ηζνδύγην αδώηνπ θαη αζβεζηίνπ κε νζηενπόξσζε, πεπηηθό έιθνο, ςπρσζηθέο εθδειώζεηο, (λεπξηθόηεηα, αλεζπρία, θαηάζιηςε), αύμεζε ελδνθζάικηαο πίεζεο θαη γιαύθσκα, θαηαξξάθηεο, επαηζζεζία ζηηο ινηκώμεηο θαη εμάπισζε κηθξνβηαθώλ

10 10 θιεγκνλώλ, αλαζηνιή ζσκαηηθήο αλάπηπμεο ζηα παηδηά, θαινήζεο ελδνθξαληαθή ππέξηαζε, απνξύζκηζε ζαθραξώδε δηαβήηε, αλαζηνιή ηεο θινηνεπηλεθξηδηαθήο ιεηηνπξγίαο, ζπγθάιπςε νμείαο ρεηξνπξγηθήο θνηιίαο (αζόξπβε πεξηηνλίηηδα ζε πεξηπηώζεηο δηάηξεζεο). 4.9 Τπεξδνζνινγία: Γεληθά, δελ απνηειεί θιηληθό πξόβιεκα ε νμεία ππεξδνζνινγία κε Pulmicort Turbuhaler, αθόκε θαη ζε πνιύ κεγάιεο δόζεηο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κεγάιεο δόζεηο ή εάλ ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ κεγάιε πνζόηεηα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα παξνπζηαζζνύλ νη ζπζηεκαηηθέο αληηδξάζεηο ππεξδνζνινγίαο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ θαη θαηαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ: Κσδηθόο ΑΣC:R03BA Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο: Η βνπδεζνλίδε είλαη γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδέο κε ηζρπξή ηνπηθή αληηθιεγκνλώδε δξάζε. Ο αθξηβήο κεραληζκόο δξάζεο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ ζηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο θαη ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηόο. Αληηθιεγκνλώδεηο δξάζεηο, όπσο αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο ησλ θιεγκνλσδώλ κεζνιαβεηώλ θαη αλαζηνιή ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο ππνθηλνύκελεο από ηελ κεζνιάβεζε ησλ θπηνθηλώλ, είλαη πηζαλόλ ζεκαληηθέο. Η ελδνγελήο δξαζηηθόηεηα ηεο βνπδεζνλίδεο, κεηξνύκελε ζαλ βαζκόο ρεκηθήο ζπγγέλεηαο κε ηνπο ππνδνρείο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ, είλαη πεξίπνπ 15 θνξέο πςειόηεξε από εθείλε ηεο πξελδηδνιόλεο. Mία θιηληθή κειέηε ζε αζζκαηηθνύο αζζελείο πνπ ζπλέθξηλε ηελ εηζπλεόκελε θαη ζπζηεκαηηθά ρνξεγνύκελε βνπδεζνλίδε κε εηθνληθό θάξκαθν έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο θαη όρη ηεο ζπζηεκαηηθά ρνξεγνύκελεο. Έηζη ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα πνπ επηηπγράλεηαη όηαλ ρνξεγνύληαη νη ζπλήζεηο δόζεηο εηζπλεόκελεο βνπδεζνλίδεο, εμεγείηαη θπξίσο από ηελ απ επζείαο δξάζε ηνπο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Η βνπδεζνλίδε έδεημε αληηαλαθπιαθηηθή θαη αληηθιεγκνλώδε δξάζε ζε κειέηεο πξόθιεζεο επί πεηξακαηόδσσλ θαη αζζελώλ, πνπ εθδειώζεθαλ κε κεησκέλε βξνγρηθή απόθξαμε, ηόζν θαηά ηελ άκεζε όζν θαηά ηε βξαδεία θάζε ηεο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο. Η βνπδεζνλίδε θάλεθε επίζεο όηη ειαηηώλεη ηελ αληηδξαζηηθόηεηα ησλ αεξαγσγώλ ζηελ ηζηακίλε θαη ηε κεηαρνιίλε, ζε ππεξεπαίζζεηνπο

11 11 αζζελείο. Η ζεξαπεία κε βνπδεζνλίδε ζε εηζπλνέο, ρνξεγνύκελε δύν θνξέο εκεξεζίσο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πξόιεςε ηνπ άζζκαηνο κεηά από άζθεζε. Η εηζπλεόκελε βνπδεζνλίδε, ρνξεγνύκελε δύν, έρεη δείμεη όηη επηδξά απνηειεζκαηηθά ζηελ πξόιεςε ησλ παξνμπζκώλ ηνπ άζζκαηνο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο. ε ελήιηθεο αζζελείο κε επίνπ έσο κεηξίνπ βαζκνύ ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, ε αγσγή κε Pulmicort Turbuhaler 400 mcg δύν θνξέο εκεξεζίσο έδεημε, ζπγθξηηηθά κε ην εηθνληθό θάξκαθν βξαρπρξόληα επηβξάδπλζε ηεο πξννδεπηηθήο κείσζεο ηεο FEV. ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο, ην Pulmicort Turbuhaler πξνθαιεί ζεκαληηθά κηθξόηεξε επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηλεθξηδίσλ απ όηη ε πξεδληδνιόλε 10 mg, όπσο θάλεθε από κειέηεο δηέγεξζεο επηλεθξηδίσλ κεηά από ρνξήγεζε ACTH. Μεηά από ρνξήγεζε βνπδεζνλίδεο ζε δόζεηο κέρξη 1600 mcg εκεξεζίσο ζε ελήιηθεο θαη κέρξη 800 mcg εκεξεζίσο ζε παηδηά, γηα δηάζηεκα 3 κελώλ, δελ βξέζεθε θιηληθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα επίπεδα ηεο θνξηηδόιεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ζηελ απάληεζε κεηά από δηέγεξζε επηλεθξηδίσλ κεηά από ρνξήγεζε ACTH. Μαθξνρξόληα παξαθνινύζεζε γηα δηάζηεκα κέρξη 52 εβδνκάδσλ επηβεβαίσζε ειάρηζηε θαηαζηνιή ηνπ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα. Μειέηεο ζε πγηείο εζεινληέο κε Pulmicort Turbuhaler έδεημαλ δνζνεμαξηώκελεο επηδξάζεηο ζηα επίπεδα ηεο θνξηηδόιεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ησλ νύξσλ. ε παηδηά ππό ζεξαπεία γηα 2-6 ρξόληα κε Pulmicort Turbuhaler ζε εκεξήζηα δόζε κέρξη 400 mcg, δελ εκθαλίζηεθε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμή ηνπο ζε ύςνο ζπγθξηηηθά κε ζεξαπείεο όπνπ δελ ρνξεγνύληαη ζηεξνεηδή. Παξόια απηά ε καθξνρξόληα επίδξαζε ηεο βνπδεζνλίδεο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ δελ είλαη πιήξσο γλσζηή. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο

12 12 Απνξξόθεζε: Μεηά από ηελ εηζπλνή κέζσ ηνπ Turbuhaler πεξίπνπ ην 25-35% ηεο κεηξνύκελεο δόζεο ελαπνηίζεηαη ζηνπο πλεύκνλεο, πνζνζηό ην νπνίν είλαη πεξίπνπ δηπιάζην από απηό ηεο ρνξήγεζεο κέζσ ζπζθεπώλ αεξνιύκαηνο ππό πίεζε. Η κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα κεηά από ηελ εηζπλνή κηαο δόζεο 800 mcg βνπδεζνλίδεο, είλαη πεξίπνπ 4 nmol/l θαη επηηπγράλεηαη κέζα ζε δηάζηεκα 30 ιεπηώλ. Η ζπζηεκαηηθή δηαζεζηκόηεηα ηεο βνπδεζνλίδεο κέζσ Turbuhaler έρεη ππνινγηζηεί ζε 38% ηεο κεηξνύκελεο από ηε ζπζθεπή δόζεο θαη κόλν ην 1/6 πεξίπνπ πξνέξρεηαη από ην θάξκαθν πνπ θαηαπίλεηαη. Καηαλνκή: Ο όγθνο θαηαλνκήο ηεο βνπδεζνλίδεο είλαη πεξίπνπ 3 L/kg. Η ζύλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο θπκαίλεηαη κεηαμύ 85-90%. Βηνκεηαηξνπή: Η νπζία πθίζηαηαη εθηεηακέλε βηνκεηαηξνπή πξώηεο δηόδνπ (πεξίπνπ 90%) ζην ήπαξ ζε κεηαβνιίηεο ρακειήο γιπθνθνξηηθνεηδνύο δξαζηηθόηεηαο. Η γιπθνθνξηηθνεηδηθή δξαζηηθόηεηα ησλ θπξηόηεξσλ κεηαβνιηηώλ ηεο βνπδεζνλίδεο, δει. ηεο 6β-hydroxybudesonide θαη ηεο 16αhydroxy-prednisolone, είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1% ηεο κεηξηθήο ηνπο νπζίαο. Η βνπδεζνλίδε απνκαθξύλεηαη κέζσ κεηαβνιηζκνύ θαη δηαζπάηαη θπξίσο από ην έλδπκν CYP3A4, κηαο ππννκάδαο ηνπ θπηνρξώκαηνο Ρ450. Απνκάθξπλζε: Οη κεηαβνιίηεο ηεο βνπδεζνλίδεο απεθθξίλνληαη ακεηάβιεηνη ή ζε ζπδεπγκέλε κνξθή θπξίσο από ηνπο λεθξνύο. Γελ έρεη αληρλεπζεί ζηα νύξα ακεηάβιεηε βνπδεζνλίδε. Η βνπδεζνλίδε έρεη πςειή ζπζηεκαηηθή θάζαξζε (πεξίπνπ 1,2L /Min) θαη ν ρξόλνο εκίζεηαο δσήο ηεο ζην πιάζκα κεηά από ελδνθιέβηα ρνξήγεζε είλαη κεηαμύ 2-3 σξώλ. 5.3 Πξνθιηληθά ζηνηρεία αζθάιεηαο: Απνηειέζκαηα από κειέηεο νμείαο, ππνμείαο θαη ρξόληαο ηνμηθόηεηαο δείρλνπλ όηη νη ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο ηεο βνπδεζνλίδεο π.ρ. κεησκέλε αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη αηξνθία ιεκθηθώλ ηζηώλ θαη ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ είλαη παξόκνηεο απηώλ πνπ παξαηεξνύληαη κεηά από ηε ρνξήγεζε θαη άιισλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ. Η βνπδεζνλίδε ζε κειέηεο κεηαιιαμηνγέλεζεο πνπ έγηλαλ ζε έμε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ δελ έδεημε θάπνηα κεηαιιαμηνγόλν ή κηηνγελεηηθή αληίδξαζε. Απμεκέλε ζπρλόηεηα εκθάληζεο γινησκάησλ ηνπ εγθεθάινπ ζε κειέηε θαξθηλνγέλεζεο ζε αξζεληθνύο αξνπξαίνπο δελ επαιεζεύζεθε ζε επαλαιεπηηθή κειέηε, ζηελ νπνία ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο γινησκάησλ δελ δηέθεξε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ νκάδσλ αγσγήο (βνπδεζνλίδεο, πξεδληδνιόλεο, αθεηνληθήο ηξηακζηλνιόλεο) θαη ησλ νκάδσλ ειέγρνπ. Οη επαηηθέο κεηαβνιέο

13 13 (πξσηνπαζή επαηνθπηηαξηθά λενπιάζκαηα) πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζε αξζεληθνύο αξνπξαίνπο ζηελ αξρηθή κειέηε θαξθηλνγέλεζεο, ζεκεηώζεθαλ εθ λένπ ζηελ επαλαιεπηηθή κειέηε ηόζν κε ηε βνπδεζνλίδε όζν θαη ηα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή αλαθνξάο. Απηά ηα απνηειέζκαηα πηζαλόηαηα ζπζρεηίδνληαη κε επίδξαζε ζηνπο ππνδνρείο θαη επνκέλσο αληηπξνζσπεύνπλ θνηλή δξάζε ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδώλ (class effect). Από ηελ ππάξρνπζα θιηληθή εκπεηξία δελ πθίζηαληαη ελδείμεηο όηη ε βνπδεζνλίδε ή άιια γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή πξνθαινύλ γινηώκαηα ζηνλ εγθέθαιν ή πξσηνπαζή επαηνθπηηαξηθά λενπιάζκαηα ζηνλ άλζξσπν. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 6.1 Καηάινγνο ηωλ εθδόρωλ:γελ ππάξρνπλ. 6.2 Αζπκβαηόηεηεο: Γελ αλαθέξνληαη. 6.3 Δηάξθεηα δωήο: 24 κήλεο. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξνϊόληνο: Πξέπεη λα θπιάζζεηαη κε ην θάιπκκα ηεο ζπζθεπήο θαιά θιεηζκέλν. Πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ από 30 C. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε: Σν Pulmicort Turbuhaler είλαη κηα ζπζθεπή εηζπλνώλ, πνιιαπιώλ δόζεσλ, μεξάο ζθόλεο. Η ζπζθεπή απνηειείηαη από πιαζηηθά ηκήκαηα. Μία ζπζθεπή πεξηέρεη 50, 100 ή 200 δόζεηο. 6.6 Οδεγίεο ρξήζεο: Βιέπε ιήκκα ΚΑΣΟΥΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: AstraZeneca Α.E., Θενηνθνπνύινπ 4 & Αζηξνλαπηώλ, Μαξνύζη 8. ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: 6833/ HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑ/ΑΝΑΝΕΩΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose: 4242/ / Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose: 4243/ / Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose: 4244/ / HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ :41126/

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Otimectin vet. 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (AT, BE, CZ, DE, EL, IE, FI, FR, IS, LT, NL, NO, PL, PT, SE, UK) Otimectin 1 mg/g σηηθή γέιε γηα γάηεο (ES, IT)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα