ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα εηζπλνή. 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε εηζπλεφκελε δφζε (δειαδή ε δφζε πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ην επηζηφκην ηεο ζπζθεπήο) πεξηέρεη: βνπδεζνλίδε 320 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή θαη δηπδξηθή θνπκαξηθή θνξκνηεξφιε 9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή. Κάζε κεηξνχκελε δφζε πεξηέρεη: βνπδεζνλίδε 400 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή θαη δηπδξηθή θνπκαξηθή θνξκνηεξφιε 12 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή. Έθδνρα: Λαθηφδε κνλνυδξηθή 491 κηθξνγξακκάξηα αλά δφζε. Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κφληο γηα εηζπλνή. Λεπθή θφληο. 4.ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο: Άζζκα Σν Symbicort ελδείθλπηαη ζηελ ηαθηηθή ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο, φπνπ ε ρνξήγεζε ζπλδπαζκνχ (εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο θαη καθξάο δξάζεο αγσληζηή ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ) είλαη θαηάιιειε γηα αζζελείο πνπ δελ ειέγρνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε εηζπλεφκελα θνξηηθνζηεξνεηδή θαη θαη επίθιεζε ρξήζε εηζπλεφκελσλ αγσληζηψλ ησλ β 2 - αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ βξαρείαο δξάζεο ή γηα αζζελείο πνπ ήδε ειέγρνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ακθφηεξα εηζπλεφκελα θνξηηθνζηεξνεηδή θαη αγσληζηέο ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ καθξάο δξάζεο. Υξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα (ΥΑΠ) πκπησκαηηθή ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ζνβαξή ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) [Forced Expiratory Volume1 (FEV 1 )<50% ηνπ πξνβιεπφκελνπ θπζηνινγηθνχ] θαη ηζηνξηθφ επαλαιακβαλφκελσλ παξνμχλζεσλ θαη νη νπνίνη έρνπλ ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα παξά ηελ ηαθηηθή ζεξαπεία κε βξνγρνδηαζηαιηηθά καθξάο δξάζεο. 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο: Οδφο ρνξήγεζεο: Υξήζε δηα εηζπλνέο Άζζκα: Σν Symbicort δελ ζπληζηάηαη γηα ηελ αξρηθή ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο. Ζ δνζνινγία ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπ Symbicort είλαη μερσξηζηή θαη πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο πάζεζεο. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε πξντφληα ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ αιιά θαη φηαλ γίλεηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ζπληήξεζεο. Δάλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή απαηηείηαη δηαθνξεηηθφο ζπλδπαζκφο δφζεσλ απφ απηφλ πνπ δηαηίζεηαη κε ην πξντφλ ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπληαγνγξάθεζε θαηάιιεισλ δφζεσλ αγσληζηψλ ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη/ή θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζε αλεμάξηεηεο ζπζθεπέο. Σσνιζηώμενες δόζεις: Ενήλικες (18 εηών και άνω): 1 εηζπλνή, δχν θνξέο ηελ εκέξα. Μεξηθνί αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ κέρξη ηε κέγηζηε δφζε ησλ 2 εηζπλνψλ δχν θνξέο ηελ εκέξα. Έθηβοι (12-17 εηών): 1 εηζπλνή, δχν θνξέο ηελ εκέξα. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ γηαηξφ ηνπο, έηζη ψζηε ε δφζε ηνπ Symbicort πνπ ιακβάλνπλ λα παξακέλεη ε θαιχηεξε δπλαηή. Ζ δφζε ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηε κηθξφηεξε δπλαηή κε ηελ νπνία δηαηεξείηαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ. Όηαλ επηηεπρζεί ν καθξνρξφληνο έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ κε ηε κηθξφηεξε ζπληζηψκελε δφζε, ηφηε ζην επφκελν ζηάδην κπνξεί λα γίλεη δνθηκή ρνξήγεζεο κφλν ηνπ εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο. ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή, φηαλ έρεη επηηεπρζεί ν έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ κε ρνξήγεζε δπν θνξέο ηελ εκέξα, ε ξχζκηζε ζηε κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθή δφζε κπνξεί λα γίλεη κε Symbicort ρνξεγνχκελν κηα θνξά ηελ εκέξα, φηαλ ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ γηαηξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ απαηηείηαη έλα καθξάο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθφ. Ζ απμαλφκελε ρξήζε ελφο μερσξηζηνχ βξνγρνδηαζηαιηηθνχ ηαρείαο δξάζεο είλαη έλδεημε επηδείλσζεο ηεο ππνθείκελεο θαηάζηαζεο θαη επηβάιιεη επαλεθηίκεζε ηεο αληηαζζκαηηθήο ζεξαπείαο. Παιδιά (6 εηών και άνω): Γηα παηδηά 6-11 εηψλ δηαηίζεηαη κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα. Παιδιά κάηω ηων 6 εηών: Καζψο ππάξρνπλ δηαζέζηκα κφλν πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα, ην Symbicort δε ζπληζηάηαη ζε παηδηά κηθξφηεξα απφ 6 εηψλ. Σν Symbicort 320 κηθξνγξακκάξηα /9 κηθξνγξακκάξηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο. Γηαηίζεληαη κηθξφηεξεο πεξηεθηηθφηεηεο γηα ηε ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο κε Symbicort. ΥΑΠ Σσνιζηώμενες δόζεις Ενήλικες: 1 εηζπλνή, δπν θνξέο ηελ εκέξα. Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Ειδικές ομάδες αζθενών: Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Symbicort ζε αζζελείο κε επαηηθή ή λεθξηθή δπζιεηηνπξγία. Καζψο ε βνπδεζνλίδε θαη ε θνξκνηεξφιε απνβάιινληαη θπξίσο κέζσ επαηηθνχ κεηαβνιηζκνχ, αλακέλεηαη αχμεζε ηεο έθζεζεο ζε αζζελείο κε ζνβαξή θίξξσζε ηνπ ήπαηνο. Οδηγίες για ηο ζωζηό ηρόπο τρήζης ηοσ Symbicort Turbuhaler: Ζ ζπζθεπή εηζπλνήο ελεξγνπνηείηαη κε ηελ εηζπλνή, δειαδή φηαλ ν αζζελήο εηζπλέεη απφ ην επηζηφκην ηεο ζπζθεπήο, ε νπζία εηζέξρεηαη 1

2 ζηνπο πλεχκνλεο κε ηνλ εηζπλεφκελν αέξα. εκείσζε: Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζνδεγείηαη ν αζζελήο λα δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο πνπ πεξηέρνληαη ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο ην νπνίν ππάξρεη ζε θάζε ζπζθεπαζία ζπζθεπήο εηζπλνψλ Symbicort Turbuhaler, λα εηζπλέεη δπλαηά θαη βαζηά κέζσ ηνπ επηζηνκίνπ ηεο ζπζθεπήο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εηζπλνή ηεο βέιηηζηεο δφζεο ηνπ θαξκάθνπ, λα κελ εθπλέεη πνηέ κέζα ζην επηζηφκην ηεο ζπζθεπήο, λα βηδψλεη ην θαπάθη ηεο ζπζθεπήο εηζπλνψλ Symbicort Turbuhaler κεηά ηε ρξήζε, λα μεπιέλεη ην ζηφκα ηνπ κε λεξφ κεηά απφ ηελ εηζπλνή ηεο δφζεο ζπληήξεζεο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο ζηνκαηνθαξπγγηθήο κπθεηίαζεο. Ο αζζελήο κπνξεί λα κελ αηζζαλζεί θακία απνιχησο γεχζε ή λα κελ αηζζαλζεί θαζφινπ ην θάξκαθν φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηε ζπζθεπή εηζπλνψλ Symbicort Turbuhaler, επεηδή ε πνζφηεηα ηνπ εηζπλεφκελνπ θαξκάθνπ είλαη κηθξή. 4.3 Αληελδείμεηο: Τπεξεπαηζζεζία (αιιεξγία) ζηε βνπδεζνλίδε, ζηε θνξκνηεξφιε ή ζηελ ιαθηφδε (ε νπνία πεξηέρεη κηθξέο πνζφηεηεο πξσηετλψλ ηνπ γάιαηνο). 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε: ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο, ζπληζηάηαη ε δφζε λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη λα κελ δηαθφπηεηαη απφηνκα. Αλ νη αζζελείο βξίζθνπλ ηε ζεξαπεία αλαπνηειεζκαηηθή ή ππεξβαίλνπλ ηελ πςειφηεξε ζπληζηψκελε δφζε ηνπ Symbicort, πξέπεη λα δεηήζνπλ ηαηξηθή ζπκβνπιή (βιέπε παξάγξαθν 4.2). Ζ απμαλφκελε ρξήζε ηαρείαο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθψλ είλαη έλδεημε επηδείλσζεο ηεο ππνθείκελεο θαηάζηαζεο θαη επηβάιιεη επαλεθηίκεζε ηεο αληηαζζκαηηθήο ζεξαπείαο. Αηθλίδηα θαη πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο ή ηεο ρξφληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο κπνξεί λα απνβεί απεηιεηηθή γηα ηε δσή ηνπ αζζελή θαη ζα πξέπεη λα γίλεη επείγνπζα αμηνιφγεζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή. απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί ε αλάγθε αχμεζεο ηεο δφζεο ησλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ π.ρ. έλα ζρήκα ρνξήγεζεο θνξηηθνζηεξνεηδψλ απφ ην ζηφκα ή ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά, αλ ζπλππάξρεη ινίκσμε. ηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε ζπκβνπιή, λα έρνπλ πάληα καδί ηνπο ην αλαθνπθηζηηθφ θάξκαθν. Θα πξέπεη λα ππελζπκίδεηαη ζηνπο αζζελείο λα ιακβάλνπλ ηε δφζε ζπληήξεζεο κε ην Symbicort φπσο ηνπο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί αθφκε θαη φηαλ δελ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα. Δθφζνλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ άζζκαηνο ηεζνχλ ππφ έιεγρν, ζα κπνξνχζε λα εθηηκεζεί ε αλάγθε ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο δφζεο ηνπ Symbicort. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ θαηά ηε θάζε κείσζεο ηεο δφζεο είλαη ζεκαληηθή. Πξέπεη λα ρνξεγείηαη ε ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθή δφζε ηνπ Symbicort (βι. παξάγξαθν 4.2). Οη αζζελείο δελ πξέπεη λα μεθηλνχλ κε Symbicort θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξφμπλζεο ή αλ έρνπλ ζεκαληηθή επηδείλσζε ή νμεία επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Symbicort, κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άζζκα θαζψο θαη παξνμχλζεηο απηνχ. Αλ ηα ζπκπηψκαηα δελ ειέγρνληαη ή επηδεηλψλνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ Symbicort, ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα ζπλερίδνπλ κελ ηε ζεξαπεία κε απηφ, αιιά λα δεηνχλ επίζεο ηαηξηθή ζπκβνπιή. Όπσο θαη κε άιιεο ζεξαπείεο πνπ ρνξεγνχληαη ππφ κνξθή εηζπλνψλ, είλαη πηζαλή ε εκθάληζε παξάδνμνπ βξνγρφζπαζκνπ, κε άκεζε επίηαζε ηνπ ζπξηγκνχ θαη ηεο δχζπλνηαο κεηά ηελ εηζπλνή ηεο ρνξεγνχκελεο δφζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο εκθαλίζεη παξάδνμν βξνγρφζπαζκν ην Symbicort πξέπεη λα δηαθφπηεηαη άκεζα, ζα πξέπεη λα επαλεθηηκάηαη ε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο θαη λα δίλεηαη άιιε ελαιιαθηηθή αγσγή, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Ο παξάδνμνο βξνγρφζπαζκνο απνθξίλεηαη ζηα εηζπλεφκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά ηαρείαο δξάζεο θαη πξέπεη λα ρνξεγνχληαη άκεζα. Δίλαη επίζεο πηζαλή ε εκθάληζε ζπζηεκαηηθψλ επηδξάζεσλ κεηά ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε πςειψλ δφζεσλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. H εκθάληζε απηψλ ησλ επηδξάζεσλ είλαη πνιχ ιηγφηεξν πηζαλή κε ηε ζεξαπεία ππφ κνξθή εηζπλνψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα θνξηηθνζηεξνεηδή. Οη πηζαλέο ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζχλδξνκν Cushing, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ην ζχλδξνκν Cushing, θαηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ, θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, κείσζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο, θαηαξξάθηε θαη γιαχθσκα. πληζηάηαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ χςνπο ησλ παηδηψλ πνπ ιακβάλνπλ καθξνρξφληα ζεξαπεία κε εηζπλεφκελα θνξηηθνζηεξνεηδή. Αλ ε αλάπηπμε επηβξαδπλζεί, ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγείηαη ε ζεξαπεία κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο δφζεο ησλ εηζπλεφκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ, ζηε κηθξφηεξε δπλαηή δφζε κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηνπ άζζκαηνο, εάλ απηφ είλαη δπλαηφ. Σα νθέιε ηεο ζεξαπείαο κε θνξηηθνζηεξνεηδή ζα πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη πξνζεθηηθά έλαληη ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ αλαζηνιήο ηεο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα λα παξαπέκπεηαη ν αζζελήο ζε πλεπκνλνιφγν πνπ εηδηθεχεηαη ζηα παηδηά. Πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία απφ καθξνρξφληεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαη νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη πνπ ιακβάλνπλ εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε ηειηθά επηηπγράλνπλ ην 2

3 αλακελφκελν χςνο σο ελήιηθεο. Ωζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί ζηελ αξρή κηα κηθξή αιιά παξνδηθή κείσζε ζηελ αλάπηπμε (πεξίπνπ 1 cm). Απηφ ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν ζεξαπείαο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πηζαλέο επηδξάζεηο ζηελ νζηηθή ππθλφηεηα, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο πνπ ρνξεγνχληαη πςειέο δφζεηο γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη νη νπνίνη έρνπλ ζπλππάξρνληεο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα νζηενπφξσζε. Μαθξνρξφληεο κειέηεο ζε παηδηά κε εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε, κε κέζε εκεξήζηα δνζνινγία 400 κηθξνγξακκάξηα (κεηξνχκελε δφζε) ή ζε ελήιηθεο κε εκεξήζηα δνζνινγία 800 κηθξνγξακκάξηα (κεηξνχκελε δφζε), δελ έδεημαλ θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νζηηθή ππθλφηεηα. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ Symbicort ζε πςειφηεξεο δφζεηο. Όηαλ ππάξρεη ππφλνηα δηαηαξαρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ απφ πξνεγνχκελε ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία κε ζηεξνεηδή, ε αιιαγή ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ ζε ζεξαπεία κε Symbicort πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. Σα νθέιε ηεο ζεξαπείαο κε εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε θαλνληθά ειαρηζηνπνηνχλ ηελ αλάγθε ρνξήγεζεο ζηεξνεηδψλ απφ ηνπ ζηφκαηνο. ηνπο αζζελείο φκσο πνπ αιιάδνπλ απφ ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα ζηεξνεηδή ν θίλδπλνο ππνιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ αλάξξσζε κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε ζηεξνεηδή απφ ηνπ ζηφκαηνο κπνξεί λα πάξεη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έηζη, ζηνπο αζζελείο πνπ εμαξηψληαη απφ ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ζηεξνεηδή θαη αιιάδνπλ ζε εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε, ν θίλδπλνο ππνιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε δξάζε ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά. Ζ παξαηεηακέλε ζεξαπεία κε πςειέο δφζεηο εηζπλεφκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ, ηδηαίηεξα κε δφζεηο πςειφηεξεο απφ ηηο ζπληζηψκελεο, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα θιηληθψο ζεκαληηθή θαηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε επηπξφζζεηε θάιπςε κε ζπζηεκαηηθά θνξηηθνζηεξνεηδή θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ πίεζεο φπσο ζνβαξψλ ινηκψμεσλ ή πξνγξακκαηηζκέλσλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Ζ ηαρεία κείσζε ηεο δφζεο ησλ ζηεξνεηδψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμεία επηλεθξηδηαθή θξίζε. Σα ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζε νμεία επηλεθξηδηαθή θξίζε κπνξεί λα είλαη θάπσο αζαθή, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αλνξεμία, θνηιηαθφ άιγνο, απψιεηα βάξνπο ζψκαηνο, θφπσζε, θεθαιαιγία, λαπηία, έκεην, κεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο, ζπαζκνχο, ππφηαζε θαη ππνγιπθαηκία. Ζ ζεξαπεία κε ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηεκαηηθά ζηεξνεηδή ή κε εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη απφηνκα. Καηά ηελ αιιαγή απφ ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπεία ζε Symbicort, ζα εκθαληζηεί κία γεληθά ρακειφηεξε ζπζηεκαηηθή δξάζε ησλ ζηεξνεηδψλ πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αιιεξγηθψλ ή αξζξηηηθψλ ζπκπησκάησλ φπσο ξηλίηηδα, έθδεκα θαη κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο. Γηα απηέο ηηο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα μεθηλάεη εηδηθή ζεξαπεία. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, εάλ εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα φπσο θνχξαζε, θεθαιαιγία, λαπηία θαη έκεηνο, πξέπεη λα ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα γεληθή αλεπαξθή δξάζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη νξηζκέλεο θνξέο απαξαίηεηε κία πξνζσξηλή αχμεζε ζηε δφζε ησλ απφ ηνπ ζηφκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ. Γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο κπθεηίαζεο ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνλ αζζελή λα μεπιέλεη ην ζηφκα ηνπ κε λεξφ κεηά ηελ εηζπλνή ηεο δφζεο ζπληήξεζεο. Σαπηφρξνλε ζεξαπεία κε ηηξαθνλαδφιε, ξηηνλαβίξε ή άιινπο ηζρπξνχο αλαζηνιείο ηνπ CYP3A4 πξέπεη λα απνθεχγεηαη (βι. παξάγξαθν 4.5). Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, πξέπεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ πνπ εκθαλίδνπλ αιιειεπηδξάζεηο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν. Σν Symbicort πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ζπξενηνμίθσζε, θαηνρξσκνθχησκα, ζαθραξψδε δηαβήηε, κε αληηκεησπηζζείζα ππνθαιηαηκία, ππεξηξνθηθή απνθξαθηηθή θαξδηνκπνπάζεηα, ηδηνπαζή ππνβαιβηδηθή ανξηηθή ζηέλσζε, ζνβαξή ππέξηαζε, αλεχξπζκα ή άιιεο ζνβαξέο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, φπσο ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, ηαρπαξξπζκίεο, ή ζνβαξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Πξέπεη λα δίλεηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε παξάηαζε ηνπ QTc-δηαζηήκαηνο. Ζ θνξκνηεξφιε απφ κφλε ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξάηαζε ηνπ QTc-δηαζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί ε αλάγθε ρνξήγεζεο θαη ε δφζε ησλ εηζπλεφκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζε αζζελείο κε ελεξγφ ή ιαλζάλνπζα πλεπκνληθή θπκαηίσζε, κπθεηηαζηθέο ή ηνγελείο ινηκψμεηο ησλ αεξαγσγψλ. Γπλεηηθά ζνβαξή ππνθαιηαηκία κπνξεί λα πξνθχςεη ζαλ απνηέιεζκα πςειψλ δφζεσλ αγσληζηψλ ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ. Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε αγσληζηψλ ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ κε θάξκαθα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ππνθαιηαηκία ή λα εληζρχζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνθαιηαηκίαο π.ρ. παξάγσγα μαλζίλεο, ζηεξνεηδή θαη δηνπξεηηθά, κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ππνθαιηαηκίαο αγσληζηψλ ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ). Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε αζζελείο κε αζηαζέο άζζκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα βξνγρνδηαζηαιηηθά γηα άκεζε αλαθνχθηζε, κε νμεία θξίζε ζνβαξνχ άζζκαηνο, θαζψο ν ζρεηηθφο θίλδπλνο ππνθαιηαηκίαο κπνξεί λα εληζρπζεί 3

4 απφ ηελ ππνμία θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη απμεκέλε ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππνθαιηαηκίαο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζπληζηάηαη λα ειέγρνληαη ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ ηνπ νξνχ. Όπσο κε φινπο ηνπο αγσληζηέο ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ, ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δηελέξγεηα ζπρλφηεξνπ ειέγρνπ ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα. Σν Symbicort πεξηέρεη ιαθηφδε κνλνυδξηθή (< 1 mg αλά εηζπλνή). Ζ πνζφηεηα απηή ζπλήζσο δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε αζζελείο κε δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε. Σν έθδνρν ιαθηφδε πεξηέρεη κηθξέο πνζφηεηεο πξσηεηλψλ γάιαηνο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθή αληίδξαζε. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο: Φαρμακοκινηηικές αλληλεπιδράζεις Ο κεηαβνιηζκφο ηεο βνπδεζνλίδεο παξεκπνδίδεηαη απφ νπζίεο πνπ κεηαβνιίδνληαη απφ ην CYP Ρ450 3A4 (π.ρ. ηηξαθνλαδφιε, ξηηνλαβίξε). Σα επίπεδα ηεο βνπδεζνλίδεο ζην πιάζκα κπνξεί λα απμεζνχλ θαηά ηε ζπγρνξήγεζή ηεο κε απηνχο ηνπο ηζρπξνχο αλαζηνιείο ηνπ CYP Ρ450 3A4. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ζπγρνξήγεζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ εθηφο αλ ην φθεινο ππεξηεξεί ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα ζπζηεκαηηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Φαρμακοδσναμικές αλληλεπιδράζεις Οη β-αδξελεξγηθνί απνθιεηζηέο κπνξεί λα κεηψζνπλ ή λα αλαζηείινπλ ηε δξάζε ηεο θνξκνηεξφιεο. Δπνκέλσο, ην Symbicort δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη καδί κε β-αδξελεξγηθνχο απνθιεηζηέο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νθζαικηθέο ζηαγφλεο), εθηφο αλ ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε. Ζ ζπγρνξήγεζε κε θηληδίλε, δηζνππξακίδε, πξνθατλακίδε, θαηλνζεηαδίλεο, αληηηζηακηληθά (ηεξθελαδίλε), αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλν-νμεηδάζεο θαη ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά κπνξεί λα επηκεθχλεη ην δηάζηεκα QTc ηνπ ΖΚΓ/θήκαηνο θαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν θνηιηαθψλ αξξπζκηψλ. Δπηπιένλ, ε L-Dopa, ε L-ζπξνμίλε, ε νμπηνθίλε θαη ε αιθνφιε κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ θαξδηαθή αλνρή έλαληη ησλ β 2 -ζπκπαζεηηθνκηκεηηθψλ παξαγφλησλ. Σαπηφρξνλε ζεξαπεία κε αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλν-νμεηδάζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο, φπσο ε θνπξαδνιηδφλε θαη πξνθαξβαδίλε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξηαζηθέο αληηδξάζεηο. Τπάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο εκθάληζεο αξξπζκηψλ ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα ζε αλαηζζεζία κε αινγνλσκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο. Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε άιισλ β-αδξελεξγηθψλ θαξκάθσλ κπνξεί λα έρεη δπλεηηθά αζξνηζηηθή δξάζε. Ζ ππνθαιηαηκία κπνξεί λα επηηείλεη ηελ πξνδηάζεζε γηα αξξπζκίεο ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνχληαη γιπθνζίδεο ηεο δαθηπιίηηδαο. Γελ έρεη παξαηεξεζεί αιιειεπίδξαζε ηεο βνπδεζνλίδεο θαη ηεο θνξκνηεξφιεο κε ηα άιια θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο. 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θιηληθά ζηνηρεία γηα ην Symbicort ή γηα ηε ζπγρνξήγεζε βνπδεζνλίδεο κε θνξκνηεξφιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. ηνηρεία απφ κία κειέηε εκβξπτθήο αλάπηπμεο ζε πνληηθνχο, δελ έδεημαλ θάπνηα πξφζζεηε δξάζε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ. Γελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία απφ ηε ρξήζε ηεο θνξκνηεξφιεο ζε εγθχνπο. ε κειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεηξακαηφδσα ε θνξκνηεξφιε πξνθάιεζε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζε πνιχ πςειά επίπεδα ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο (βι. παξάγξαθν 5.3). ηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ 2000 πεξίπνπ θπήζεηο δελ δείρλνπλ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεξαηνγέλεζεο, ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε ηε ρνξήγεζε εηζπλεφκελεο βνπδεζνλίδεο. ε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πεηξακαηφδσα ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, παξαηεξήζεθε φηη πξνθιήζεθαλ δπζπιαζίεο (βι. παξάγξαθν 5.3 ). Πηζαλφηαηα ην γεγνλφο απηφ δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ άλζξσπν θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ ζπληζηψκελσλ ζεξαπεπηηθψλ δφζεσλ. Απφ κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα θαίλεηαη φηη ε ρνξήγεζε ππεξβνιηθψλ δφζεσλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ πξηλ ηνλ ηνθεηφ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν επηβξάδπλζεο ηεο ελδνκήηξηαο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ, εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζηνπο ελήιηθεο θαη εκθάληζεο κφληκσλ κεηαβνιψλ ζηελ ππθλφηεηα ησλ ππνδνρέσλ ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ, ζηνλ κεηαβνιηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζε επίπεδα έθζεζεο κηθξφηεξα ησλ δφζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηεξαηνγέλεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ην Symbicort πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν φηαλ ηα νθέιε ππεξηεξνχλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Ζ ρνξεγνχκελε δνζνινγία ζα πξέπεη λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο. Ζ βνπδεζνλίδε απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Ωζηφζν, ζε ζεξαπεπηηθέο δφζεηο δελ πξνβιέπεηαη θακία επίδξαζε ζηα παηδηά πνπ ζειάδνπλ. Γελ είλαη γλσζηφ αλ ε θνξκνηεξφιε δηέξρεηαη ζην κεηξηθφ γάια. ε αξνπξαίνπο, αληρλεχηεθαλ κηθξέο πνζφηεηεο θνξκνηεξφιεο ζην κεηξηθφ γάια. Ζ ρνξήγεζε ηνπ Symbicort ζε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ πξέπεη λα γίλεηαη κφλν εθφζνλ ζεσξεζεί φηη ην αλακελφκελν φθεινο γηα ηε κεηέξα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ πηζαλφ θίλδπλν γηα ην παηδί. 4.7 Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ: Σν Symbicort δελ έρεη θακία ή έρεη ακειεηέα επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. 4

5 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: Δπεηδή ην Symbicort πεξηέρεη βνπδεζνλίδε θαη θνξκνηεξφιε, κπνξεί λα εκθαληζζνχλ νη ίδηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί γηα ηα ζπζηαηηθά απηά. Γελ έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κεηά ηε ζπγρνξήγεζε ησλ δπν ζπζηαηηθψλ. Οη πην ζπρλά εκθαληδφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη νη θαξκαθνινγηθά αλακελφκελεο παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο κε αγσληζηέο ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ, φπσο ηξφκνο θαη αίζζεκα παικψλ. Απηέο ηείλνπλ λα είλαη ήπηεο θαη ζπλήζσο εμαθαλίδνληαη κέζα ζηηο πξψηεο κέξεο ηεο ζεξαπείαο. ε κηα θιηληθή κειέηε δηάξθεηαο 3 εηψλ κε βνπδεζνλίδε ζε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα παξνπζηάζηεθαλ εθρπκψζεηο ζην δέξκα θαη πλεπκνλία κε ζπρλφηεηα 10% θαη 6% αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε 4% θαη 3% ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ (p<0.001 θαη p<0.01 αληίζηνηρα). Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βνπδεζνλίδε ή ηε θνξκνηεξφιε αλαθέξνληαη θαησηέξσ, ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ζπρλφηεηα. Οη ζπρλφηεηεο πξνζδηνξίδνληαη σο: πνιχ ζπρλέο ( 1/10), ζπλήζεηο ( 1/100 έσο <1/10), φρη ζπρλέο ( 1/1000 έσο <1/100), ζπάληεο ( 1/ έσο <1/1000) θαη πνιχ ζπάληεο (<1/10.000). Λνηκώμεηο θαη παξαζηηώζεηο: πλήζεηο: Καληηληίαζε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα. Δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο: πάληεο: Άκεζεο θαη θαζπζηεξεκέλεο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο π.ρ εμάλζεκα, θλίδσζε, θλεζκφο, δεξκαηίηηδα, αγγεηννίδεκα θαη αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε. Δηαηαξαρέο ηνπ ελδνθξηληθνύ ζπζηήκαηνο: Πνιχ ζπάληεο: χλδξνκν Cushing, θαηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ, θαζπζηέξεζε ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο, κείσζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο. Δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο ζξέςεο: πάληεο: Τπνθαιηαηκία, Πνιχ ζπάληεο: Τπεξγιπθαηκία. Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο: Όρη ζπρλέο: Γηέγεξζε, αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, δηαηαξαρέο χπλνπ, Πνιχ ζπάληεο: Καηάζιηςε, δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο (θπξίσο ζηα παηδηά). Δηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο: πλήζεηο: Κεθαιαιγία, ηξφκνο, Όρη ζπρλέο: Εάιε, Πνιχ ζπάληεο: Γηαηαξαρέο ηεο γεχζεο. Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο: Πνιχ ζπάληεο: Καηαξξάθηεο θαη γιαχθσκα. Καξδηαθέο δηαηαξαρέο: πλήζεηο: Αίζζεκα παικψλ, Όρη ζπρλέο: Σαρπθαξδία, πάληεο: Καξδηαθέο αξξπζκίεο π.ρ. θνιπηθή καξκαξπγή, ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία, έθηαθηεο ζπζηνιέο, Πνιχ ζπάληεο: ηεζάγρε, παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QTc. Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Πνιχ ζπάληεο: Μεηαβνιέο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Δηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζώξαθα θαη ηνπ κεζνζσξαθίνπ: πλήζεηο: Ήπηνο εξεζηζκφο ηνπ ιάξπγγα, βήραο, βξάγρνο θσλήο, πάληεο: Βξνγρφζπαζκνο. Δηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο: Όρη ζπρλέο: Ναπηία. Δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ: Αζπλήζεηο: Δθρπκψζεηο. Δηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ: Αζπλήζεηο: Μπτθέο θξάκπεο. Ζ ινίκσμε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα απφ θάληηληα νθείιεηαη ζηελ ελαπφζεζε ηνπ θαξκάθνπ. Ο θίλδπλνο ζα κεησζεί ζπκβνπιεχνληαο ηνλ αζζελή λα μεπιέλεη ην ζηφκα ηνπ κε λεξφ κεηά απφ θάζε δφζε. Ζ ινίκσμε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα απφ θάληηληα ζπλήζσο απνθξίλεηαη ζε ηνπηθή αληη-κπθεηηαζηθή ζεξαπεία ρσξίο λα ρξεηάδεηαη δηαθνπή ηνπ εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο. Όπσο ζπκβαίλεη κε άιια εηζπλεφκελα θάξκαθα, ζε πνιχ ζπάληεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί παξάδνμνο βξνγρφζπαζκνο, επεξεάδνληαο ιηγφηεξνπο απφ 1 ζηνπο αλζξψπνπο, κε άκεζε αχμεζε ηνπ ζπξηγκνχ θαη ηεο δχζπλνηαο κεηά ηε ιήςε ηεο δφζεο. Ο παξάδνμνο βξνγρφζπαζκνο απνθξίλεηαη ζηα εηζπλεφκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά ηαρείαο δξάζεο θαη πξέπεη λα ρνξεγνχληαη άκεζα. Σν Symbicort πξέπεη λα δηαθφπηεηαη άκεζα, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα επαλεθηηκάηαη θαη λα δίλεηαη άιιε ελαιιαθηηθή αγσγή, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δίλαη επίζεο πηζαλή ε εκθάληζε ζπζηεκαηηθψλ επηδξάζεσλ κεηά ηε ρξήζε θάπνηνπ εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε πςειψλ δφζεσλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οη επηδξάζεηο απηέο είλαη πνιχ ιηγφηεξν πηζαλφλ λα εκθαληζζνχλ απφ φηη κε ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα θνξηηθνζηεξνεηδή. Οη πηζαλέο ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζχλδξνκν Cushing, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ην ζχλδξνκν Cushing, θαηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ, θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, κείσζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο, θαηαξξάθηε θαη γιαχθσκα. Μπνξεί επίζεο λα εκθαληζηεί απμεκέλε επαηζζεζία ζε ινηκψμεηο θαη δηαηαξαρή ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ζε πεξηφδνπο θαηαπφλεζεο (stress). Οη επηδξάζεηο πηζαλφλ λα εμαξηψληαη απφ ηε δφζε, ηνλ ρξφλν έθζεζεο, ηελ ηαπηφρξνλε ή πξνεγνχκελε έθζεζε ζε ζηεξνεηδή θαη απφ ηελ αηνκηθή επαηζζεζία. Ζ ζεξαπεία κε β 2 - αδξελεξγηθνχο δηεγέξηεο κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα αχμεζε ζηα επίπεδα ζην αίκα ηεο ηλζνπιίλεο, ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ, ηεο γιπθεξφιεο θαη ησλ θεηνλψλ. 4.9 Τπεξδνζνινγία: Ζ ππεξδνζνινγία ηεο θνξκνηεξφιεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπησκαηνινγία ηππηθή ηεο δξάζεο ησλ αγσληζηψλ ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ: ηξφκν, θεθαιαιγία, αίζζεκα 5

6 παικψλ. πκπηψκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ηαρπθαξδία, ππεξγιπθαηκία, ππνθαιηαηκία, παξάηαζε ηνπ QTc-δηαζηήκαηνο, αξξπζκία, λαπηία θαη έκεηνο. πληζηάηαη ππνζηεξηθηηθή θαη ζπκπησκαηηθή αληηκεηψπηζε. Υνξήγεζε 90 mcg θνξκνηεξφιεο θαηά ηε δηάξθεηα 3 σξψλ ζε αζζελείο κε νμεία απφθξαμε ησλ αεξαγσγψλ δελ πξνθάιεζε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ θαξκάθνπ. Ομεία ππεξδνζνινγία κε βνπδεζνλίδε, αθφκα θαη ζε ππεξβνιηθέο δφζεηο, δελ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη θιηληθφ πξφβιεκα. ε καθξνρξφληα ρξήζε ππεξβνιηθψλ δφζεσλ είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζζνχλ νη ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ, φπσο ππεξέθθξηζε θνξηηδφιεο θαη θαηαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξαπεία κε Symbicort πξέπεη λα δηαθνπεί ιφγσ ππεξδνζνινγίαο ηνπ επηκέξνπο ζπζηαηηθνχ ηνπ θαξκάθνπ, ηεο θνξκνηεξφιεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ρνξήγεζε θαηάιιειεο ζεξαπείαο κε εηζπλεφκελν θνξηηθνζηεξνεηδέο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Αδξελεξγηθά θαη άιια θάξκαθα γηα απνθξαθηηθέο λφζνπο ησλ αεξαγσγψλ Κσδηθφο ATC: R03AK07 Mητανιζμός δράζης και θαρμακοδσναμικές επιδράζεις Σν Symbicort πεξηέρεη θνξκνηεξφιε θαη βνπδεζνλίδε, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ δξάζεο θαη παξνπζηάδνπλ αζξνηζηηθή δξάζε φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ παξνμχλζεσλ ηνπ άζζκαηνο. Ο κεραληζκφο δξάζεο ησλ δχν ζπζηαηηθψλ αλαθέξεηαη αληίζηνηρα παξαθάησ. Βοσδεζονίδη Ζ βνπδεζνλίδε είλαη έλα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδέο ην νπνίν φηαλ εηζπλέεηαη έρεη δνζνεμαξηψκελε αληηθιεγκνλψδε δξάζε ζηνπο αεξαγσγνχο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ εθδήισζε ιηγφηεξσλ παξνμχλζεσλ ηνπ άζζκαηνο. Ζ εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε έρεη ιηγφηεξν ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ θνξηηθνζηεξνεηδή πνπ ρνξεγνχληαη ζπζηεκαηηθά. Ο αθξηβήο κεραληζκφο, εθ ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη ε αληηθιεγκνλψδεο δξάζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ, δελ είλαη γλσζηφο. Φορμοηερόλη Ζ θνξκνηεξφιε είλαη έλαο εθιεθηηθφο αγσληζηήο ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ, ε νπνία φηαλ εηζπλέεηαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ γξήγνξε θαη παξαηεηακέλε ράιαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ησλ βξφγρσλ ζε αζζελείο κε αλαζηξέςηκε απφθξαμε ησλ αεξαγσγψλ. Ζ βξνγρνδηαζηαιηηθή δξάζε είλαη δνζνεμαξηψκελε, κε έλαξμε ηνπ απνηειέζκαηνο εληφο 1-3 ιεπηψλ. Ζ δξάζε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο κεηά απφ ηελ εθάπαμ ρνξήγεζε. Βοσδεζονίδη/Φορμοηερόλη Άσθμα Κιηληθέο κειέηεο ζε ελήιηθεο έδεημαλ φηη ε πξνζζήθε ηεο θνξκνηεξφιεο ζηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο κε βνπδεζνλίδε ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ θαη ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο επίζεο θαη ζηε κείσζε ησλ παξνμχλζεσλ. ε δχν κειέηεο δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ ε επίδξαζε βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκφλσλ ήηαλ ίδηα κε απηή ηνπ ειεχζεξνπ ζπλδπαζκνχ ηεο θνξκνηεξφιεο θαη ηεο βνπδεζνλίδεο θαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο βνπδεζνλίδεο κφλεο. Όιεο νη νκάδεο ζεξαπείαο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα βξαρείαο δξάζεο αγσληζηή ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη επίθιεζε. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο εμαζζέλεζεο ηεο αληηαζζκαηηθήο δξάζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ε κηα παηδηαηξηθή κειέηε 12 εβδνκάδσλ ζε 85 παηδηά ειηθίαο 6-11 εηψλ, ρνξεγήζεθε βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο (2 εηζπλνέο ησλ 80 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή δχν θνξέο ηελ εκέξα), καδί κε αγσληζηή ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ βξαρείαο δξάζεο θαη επίθιεζε. Ζ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία βειηηψζεθε θαη ε ζεξαπεία ήηαλ θαιά αλεθηή ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε δφζε βνπδεζνλίδεο κφλεο. ΧΑΠ ε δχν κειέηεο δηάξθεηαο 12 κελψλ αμηνινγήζεθαλ, ε επίδξαζε ζηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ παξνμχλζεσλ (πνπ θαζνξίζηεθε κε βάζε ηε ιήςε ζηεξνεηδψλ απφ ην ζηφκα θαη/ή ηε ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά θαη/ή ηελ εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν) ζε αζζελείο κε ζνβαξή ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα. Ζ κέζε FEV 1 θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ κειέηε ήηαλ 36% ηεο πξνβιεπφκελεο θπζηνινγηθήο. Ο κέζνο αξηζκφο παξνμπζκψλ αλά έηνο (φπσο θαζνξίζηεθε αλσηέξσ) κεηψζεθε ζεκαληηθά κε ην ζπλδπαζκφ βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο ζπγθξηηηθά κε ηελ θνξκνηεξφιε σο κνλνζεξαπεία ή ην εηθνληθφ θάξκαθν (κέζε ζπρλφηεηα 1,4 ζε ζχγθξηζε κε 1,8-1,9 ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ/θνξκνηεξφιεο). Ο κέζνο αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπ ζηφκαηνο ζηεξνεηδή/αζζελή ζηε δηάξθεηα ησλ 12 κελψλ ήηαλ ειαθξψο κεησκέλνο ζηελ νκάδα βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο (7-8 εκέξεο/αζζελή/έηνο ζπγθξηηηθά κε θαη 9-12 εκέξεο ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ θαη ηεο θνξκνηεξφιεο αληίζηνηρα). Όζνλ αθνξά ζηηο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο ν FEV 1, ν ζπλδπαζκφο βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο δελ ήηαλ αλψηεξνο απφ ηελ κνλνζεξαπεία κε θoξκνηεξφιε. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο : Απορρόθηζη: Ο ζηαζεξφο ζπλδπαζκφο βνπδεζνλίδεο θαη θνξκνηεξφιεο, θαη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ ζε ειεχζεξν ζπλδπαζκφ έρνπλ δείμεη φηη είλαη βηντζνδχλακα ζε ζρέζε κε ηε ζπζηεκαηηθή έθζεζε ηεο βνπδεζνλίδεο θαη ηεο θνξκνηεξφιεο, 6

7 αληίζηνηρα. Ωζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί κηθξνχ βαζκνχ επίηαζε ηεο θαηαζηνιήο ηεο θνξηηδφιεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ζε ειεχζεξν ζπλδπαζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά δελ ζεσξείηαη φηη έρεη επίπησζε ζηελ θιηληθή αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο. Γελ ππάξρεη έλδεημε θαξκαθνθηλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ βνπδεζνλίδεο θαη θνξκνηεξφιεο. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη γηα ηηο αληίζηνηρεο νπζίεο ήηαλ ζπγθξίζηκεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο βνπδεζνλίδεο θαη ηεο θνξκνηεξφιεο είηε κεκνλσκέλα ζε ειεχζεξν ζπλδπαζκφ είηε ζαλ ζηαζεξφο ζπλδπαζκφο. Γηα ηε βνπδεζνλίδε, ην εκβαδφλ θάησ απφ ηελ θακπχιε ηεο ζπγθέληξσζεο σο πξνο ην ρξφλν (AUC) ήηαλ ειάρηζηα πςειφηεξν, ν ξπζκφο απνξξφθεζεο πην ηαρχο θαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα κεγαιχηεξε κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ. Γηα ηε θνξκνηεξφιε ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα παξφκνηα ίδηα κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ. Ζ εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε απνξξνθάηαη ηαρέσο θαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα επηηπγράλεηαη κέζα ζε 30 ιεπηά κεηά ηελ εηζπλνή. Όπσο απνδείρζεθε απφ θιηληθέο κειέηεο, ε κέζε ηηκή ελαπφζεζεο ηεο βνπδεζνλίδεο ζηνπο πλεχκνλεο, κεηά ηελ εηζπλνή κέζσ ηεο ζπζθεπήο εηπλνήο μεξάο ζθφλεο, θπκαίλεηαη απφ 32% έσο 44% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο. Ζ ζπζηεκαηηθή βηνδηαζεζηκφηεηα είλαη πεξίπνπ ην 49% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο. ηα παηδηά ειηθίαο 6-16 εηψλ ε ελαπφζεζε ζηνπο πλεχκνλεο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ησλ ελειίθσλ γηα ηελ ίδηα ρνξεγνχκελε δφζε. Οη ζπγθεληξψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιάζκα δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. Ζ εηζπλεφκελε θνξκνηεξφιε απνξξνθάηαη ηαρέσο θαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα επηηπγράλεηαη κέζα ζε 10 ιεπηά κεηά ηελ εηζπλνή. ε κειέηεο, ε κέζε ηηκή ελαπφζεζεο ηεο θνξκνηεξφιεο ζηνπο πλεχκνλεο, κεηά ηελ εηζπλνή κέζσ ηεο ζπζθεπήο εηπλνήο μεξάο ζθφλεο θπκαίλεηαη απφ 28% έσο 49% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο. Ζ ζπζηεκαηηθή βηνδηαζεζηκφηεηα είλαη πεξίπνπ ην 61% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο. Καηανομή και μεηαβολιζμός Ζ ζχλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο είλαη πεξίπνπ 50% γηα ηε θνξκνηεξφιε θαη 90% γηα ηε βνπδεζνλίδε. Ο φγθνο θαηαλνκήο είλαη πεξίπνπ 4l/kg γηα ηε θνξκνηεξφιε θαη 3l/kg γηα ηε βνπδεζνλίδε. Ζ θνξκνηεξφιε απελεξγνπνηείηαη κέζσ αληηδξάζεσλ ζχδεπμεο (ζρεκαηίδνληαη δξαζηηθνί Ο-απνκεζπιησκέλνη θαη απνθνξκπιησκέλνη κεηαβνιίηεο, αιιά απαληψληαη θπξίσο σο κε δξαζηηθά κφξηα ζχδεπμεο). Ζ βνπδεζνλίδε πθίζηαηαη εθηεηακέλε βηνκεηαηξνπή (πεξίπνπ 90%) θαηά ηελ πξψηε δίνδν απφ ην ήπαξ, ζε κεηαβνιίηεο κε κηθξή γιπθνθνξηηθνεηδηθή δξαζηηθφηεηα. Ζ γιπθνθνξηηθνεηδηθή δξαζηηθφηεηα ησλ θπξηφηεξσλ κεηαβνιηηψλ ηεο βνπδεζνλίδεο, δει. ηεο 6-βhydroxybudesonide θαη ηεο 16-α-hydroxy-prednisolone, είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1% ηεο βνπδεζνλίδεο. Γελ ππάξρεη θακηά έλδεημε κεηαβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αληίδξαζεο εθηφπηζεο κεηαμχ θνξκνηεξφιεο θαη βνπδεζνλίδεο. Αποβολή Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δφζεο ηεο θνξκνηεξφιεο κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ θαη απνκαθξχλεηαη κέζσ ησλ λεθξψλ. Μεηά απφ ηελ εηζπλνή ην 8% έσο 13% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο ηεο θνξκνηεξφιεο απνβάιιεηαη αλαιινίσην ζηα νχξα. Ζ θνξκνηεξφιε έρεη πςειή ζπζηεκαηηθή θάζαξζε (πεξίπνπ 1,4 L/min) θαη ν ηειηθφο ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηεο απνκάθξπλζεο ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο 17 ψξεο. Ζ βνπδεζνλίδε απνβάιιεηαη κέζσ κεηαβνιηζκνχ θαη δηαζπάηαη θπξίσο απφ ην έλδπκν CYP3A4. Οη κεηαβνιίηεο ηεο βνπδεζνλίδεο απνβάιινληαη κε ηα νχξα ακεηάβιεηνη ή ζε ζπδεπγκέλε κνξθή. Μφλν κηα ακειεηέα πνζφηεηα ακεηάβιεηεο βνπδεζνλίδεο αληρλεχεηαη ζηα νχξα. Ζ βνπδεζνλίδε έρεη πςειή ζπζηεκαηηθή θάζαξζε (πεξίπνπ 1,2 l/min) θαη ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηεο απνκάθξπλζεο ζην πιάζκα κεηά απφ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο 4 ψξεο. Ζ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο βνπδεζνλίδεο ή ηεο θνξκνηεξφιεο ζε παηδηά θαη αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα δελ είλαη γλσζηή. Ζ ζπζηεκαηηθή έθζεζε ζηε βνπδεζνλίδε θαη ζηε θνξκνηεξφιε κπνξεί λα απμεζεί ζε αζζελείο κε επαηηθή λφζν. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα: Ζ ηνμηθφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζε κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα κε βνπδεζνλίδε θαη θνξκνηεξφιε ρνξεγνχκελεο ζε ειεχζεξε κνξθή ή ζηαζεξφ ζπλδπαζκφ, ήηαλ επηδξάζεηο, νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξβνιηθή θαξκαθνινγηθή δξαζηηθφηεηα. ε κειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεηξακαηφδσα, ηα θνξηηθνζηεξνεηδή, φπσο ε βνπδεζνλίδε, έδεημαλ φηη πξνθαινχλ δπζκνξθίεο (ιπθφζηνκα ή ζθειεηηθέο δπζκνξθίεο). Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα απηά ησλ δνθηκαζηψλ ζε πεηξακαηφδσα δελ θαίλεηαη λα αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν ζηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο. Μειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεηξακαηφδσα κε ηε θνξκνηεξφιε έδεημαλ κηα ειαθξά κείσζε ηεο γνληκφηεηαο ησλ αξξέλσλ αξνπξαίσλ ζε πςειά επίπεδα ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο, απνβνιή ησλ εκθπηεπκάησλ θαζψο θαη κείσζε ηεο επηβίσζεο κεηά ηε γέλλεζε θαη ηνπ βάξνπο γέλλεζεο ζε εμαηξεηηθά πςειφηεξα επίπεδα ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ επηηπγράλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο ρξήζεο. Ωζηφζν, ηα πεηξακαηηθά απηά δεδνκέλα ζε πεηξακαηφδσα δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 7

8 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ: Λαθηφδε κνλνυδξηθή (ε νπνία πεξηέρεη πξσηεΐλεο γάιαηνο) 6.2 Αζπκβαηόηεηεο: Γελ εθαξκφδεηαη. 6.3 Δηάξθεηα δσήο: 2 ρξφληα 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο: Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 30 C. Γηαηεξείηε ηνλ πεξηέθηε θαιά θιεηζκέλν γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε: Σν Symbicort Turbuhaler είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηελ εηζπλνή, πνιιαπιψλ δφζεσλ, μεξάο ζθφλεο. Ζ ζπζθεπή είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο κε πεξηζηξεθφκελε ιαβή, θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά πιαζηηθά πιηθά (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT). ε θάζε εμσηεξηθφ πεξηέθηε ππάξρνπλ 1, 2, 3, 10 ή 18 ζπζθεπέο εηζπλνψλ πνπ πεξηέρνπλ 60 δφζεηο. ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία κε 1 ζπζθεπή εηζπλνψλ. 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο < θαη άιινο ρεηξηζκόο> Κακία εηδηθή ππνρξέσζε. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: AstraZeneca Α.E., Θενηνθνπνχινπ 4 & Αζηξνλαπηψλ, Μαξνχζη 8. ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: 51518/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ: / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Oxatomide 30mg/tab - Oxatomide:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γξαζηηθή νπζία: 1-Adamantanamine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 2 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Abstral 100 κg ππνγιψζζηα δηζθία 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ππνγιψζζην δηζθίν πεξηέρεη 100 κg θαηληαλχιεο (σο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 Ονομαζία: Flodil Kατάκια, ζκληπά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 ύνθεζη Γξαζηηθή νπζία: Αmlodipine (σο besylate) Έθδνρα: Cellulose microcrystalline, Starch maize pregelatinized,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011

ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011 1 ΙΣΦΥΟΝ ΑΠΟ 16/9/2011 2 Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξντόληνο FUCICORT LIPID, Cream 1. Ολνκαζία Fucicort Lipid 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Κάζε γξακκάξην πεξηέρεη: Fusidic Acid 1) 20.4 mg Betamethasone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα