ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα εηζπλνή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Κάζε εηζπλεφκελε δφζε (δειαδή ε δφζε πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ην επηζηφκην ηεο ζπζθεπήο) πεξηέρεη: βνπδεζνλίδε 160 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή θαη δηπδξηθή θνπκαξηθή θνξκνηεξφιε 4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή.κάζε κεηξνχκελε δφζε πεξηέρεη: βνπδεζνλίδε 200 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή θαη δηπδξηθή θνπκαξηθή θνξκνηεξφιε 6 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή. Έθδνρα: Λαθηφδε κνλνυδξηθή 730 κηθξνγξακκάξηα αλά δφζε.γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κφληο γηα εηζπλνή. Λεπθή θφληο. 4. ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο : Άζζκα: Σν Symbicort ελδείθλπηαη ζηελ ηαθηηθή ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο, φπνπ ε ρνξήγεζε ζπλδπαζκνχ (εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο θαη καθξάο δξάζεο αγσληζηή ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ) είλαη θαηάιιειε: αζζελείο πνπ δελ ειέγρνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε εηζπλεφκελα θνξηηθνζηεξνεηδή θαη θαη επίθιεζε ρξήζε εηζπλεφκελσλ αγσληζηψλ ησλ β 2 - αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ βξαρείαο δξάζεο αζζελείο πνπ ήδε ειέγρνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ακθφηεξα εηζπλεφκελα θνξηηθνζηεξνεηδή θαη αγσληζηέο ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ καθξάο δξάζεο.: Υξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλoπάζεηα (ΥΑΠ): πκπησκαηηθή ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ζνβαξή ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) [Forced Expiratory Volume1 (FEV 1 )<50% ηνπ πξνβιεπφκελνπ θπζηνινγηθνχ] θαη ηζηνξηθφ επαλαιακβαλφκελσλ παξνμχλζεσλ θαη νη νπνίνη έρνπλ ζεκαληηθά ζπκπηψκαηα παξά ηελ ηαθηηθή ζεξαπεία κε βξνγρνδηαζηαιηηθά καθξάο δξάζεο. 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο: Οδφο ρνξήγεζεο: Υξήζε δηα εηζπλνέο Άζζκα: Σν Symbicort δελ ζπληζηάηαη γηα ηελ αξρηθή ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο. Ζ δνζνινγία ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπ Symbicort είλαη μερσξηζηή θαη πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο πάζεζεο. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φρη κφλν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε πξντφληα ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ αιιά θαη φηαλ γίλεηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ζπληήξεζεο. Δάλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή απαηηείηαη δηαθνξεηηθφο ζπλδπαζκφο δφζεσλ απφ απηφλ πνπ δηαηίζεηαη κε ην πξντφλ ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπληαγνγξάθεζε θαηάιιεισλ δφζεσλ αγσληζηψλ ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη/ή θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζε αλεμάξηεηεο ζπζθεπέο. Ζ δφζε ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηε κηθξφηεξε δπλαηή κε ηελ νπνία δηαηεξείηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα επαλεθηηκνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ ηαηξφ, έηζη ψζηε ε δφζε ηνπ Symbicort πνπ ιακβάλνπλ λα παξακέλεη ε θαιχηεξε δπλαηή. Όηαλ επηηεπρζεί ν καθξνρξφληνο έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ κε ηε κηθξφηεξε ζπληζηψκελε δφζε, ηφηε ζην επφκελν ζηάδην κπνξεί λα γίλεη δνθηκή ρνξήγεζεο κφλν ηνπ εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο. Τπάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο κε Symbicort: Α. Symbicort ζεξαπεία ζπληήξεζεο: Σν Symbicort ιακβάλεηαη σο ηαθηηθή ζεξαπεία ζπληήξεζεο καδί κε έλα μερσξηζηφ βξνγρνδηαζηαιηηθφ ηαρείαο δξάζεο γηα ηελ άκεζε αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ. Β. Symbicort ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνύθηζεο: Σν Symbicort ιακβάλεηαη θαη σο ηαθηηθή ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη θαη επίθιεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ. Α. Symbicort ζεξαπεία ζπληήξεζεο: ηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε ζπκβνπιή, λα έρνπλ πάληα καδί ηνπο ην ηαρείαο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθφ ηνπο, ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηνχλ φπνηε ππάξρεη αλάγθε γηα αλαθνχθηζε. Σσνιζηώμενες δόζεις:ενήλικες (18 εηών και άνω): 1-2 εηζπλνέο, δχν θνξέο ηελ εκέξα. Μεξηθνί αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ κέρξη ηε κέγηζηε δφζε ησλ 4 εηζπλνψλ δχν θνξέο ηελ εκέξα. Έθηβοι (12-17 εηών): 1-2 εηζπλνέο, δχν θνξέο ηελ εκέξα. ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή, φηαλ έρεη επηηεπρζεί ν έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ κε ρνξήγεζε δχν θνξέο ηελ εκέξα, ε ξχζκηζε ζηε κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθή δφζε κπνξεί λα γίλεη κε Symbicort ρνξεγνχκελν κηα θνξά ηελ εκέξα, φηαλ ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ γηαηξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ απαηηείηαη έλα καθξάο δξάζεο βξνγρνδηαζηαιηηθφ.ζ απμαλφκελε ρξήζε ελφο μερσξηζηνχ βξνγρνδηαζηαιηηθνχ ηαρείαο δξάζεο είλαη έλδεημε επηδείλσζεο ηεο ππνθείκελεο θαηάζηαζεο θαη επηβάιιεη επαλεθηίκεζε ηεο αληηαζζκαηηθήο ζεξαπείαο. Παιδιά (6 εηών και άνω): Γηα παηδηά 6-11 εηψλ δηαηίζεηαη κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα. 1

2 Παιδιά κάηω ηων 6 εηών: Καζψο ππάξρνπλ δηαζέζηκα κφλν πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα, ην Symbicort δελ ζπληζηάηαη ζε παηδηά κηθξφηεξα απφ 6 εηψλ. Β. Θεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνύθηζεο κε Symbicort : Οη αζζελείο ιακβάλνπλ ην Symbicort γηα ηελ θαζεκεξηλή ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη επηπιένλ ιακβάλνπλ ην Symbicort θαη θαη επίθιεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ. ηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε ζπκβνπιή, λα έρνπλ πάληα καδί ηνπο ην Symbicort γηα θαη επίθιεζε ρξήζε. Ζ ρνξήγεζε Symbicort σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε: κε επαξθή έιεγρν ηνπ άζζκαηνο θαη κε αλάγθε ζπρλήο ιήςεο αλαθνπθηζηηθνχ θαξκάθνπ. ηζηνξηθφ παξνμχλζεσλ άζζκαηνο γηα ηηο νπνίεο απαηηήζεθε ηαηξηθή παξέκβαζε. ε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζπρλά κεγάιν αξηζκφ εηζπλνψλ Symbicort θαη επίθιεζε απαηηείηαη πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε γηα δνζνεμαξηψκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Σσνιζηώμενες δόζεις: Ενήλικες (18 εηών και άνω): Ζ ζπληζηψκελε δφζε ζπληήξεζεο είλαη 2 εηζπλνέο ηελ εκέξα, ρνξεγνχκελεο είηε σο κία εηζπλνή ην πξσί θαη κία ην βξάδπ ή 2 εηζπλνέο καδί ην πξσί ή ην βξάδπ. Μεξηθνί αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ σο δφζε ζπληήξεζεο 2 εηζπλνέο δχν θνξέο ηελ εκέξα. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 1 επηπιένλ εηζπλνή θαη επίθιεζε αλάινγα κε ηα ζπκπηψκαηα. Αλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ κεηά ηελ πάξνδν ιίγσλ ιεπηψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κία επηπιένλ εηζπλνή. Γελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 6 εηζπλνέο ηε θνξά. Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δελ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 8 εηζπλνέο ζπλνιηθά ζηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, σζηφζν κέρξη θαη 12 εηζπλνέο ζπλνιηθά εκεξεζίσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηνπο αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 8 εηζπλνέο εκεξεζίσο ζπζηήλεηαη έληνλα λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή ζπκβνπιή. Πξέπεη λα επαλαμηνινγεζνχλ θαη λα επαλεθηηκεζεί ε ζεξαπεία ζπληήξεζήο ηνπο. Παιδιά και έθηβοι κάηω ηων 18 εηών: Σν Symbicort σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο δελ ζπληζηάηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο. ΥΑΠ: Σσνιζηώμενες δόζεις, Ενήλικες: 2 εηζπλνέο, δχν θνξέο ηελ εκέξα. Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Ειδικές ομάδες αζθενών: Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Symbicort ζε αζζελείο κε επαηηθή ή λεθξηθή δπζιεηηνπξγία. Καζψο ε βνπδεζνλίδε θαη ε θνξκνηεξφιε απνβάιινληαη θπξίσο κέζσ επαηηθνχ κεηαβνιηζκνχ, αλακέλεηαη αχμεζε ηεο έθζεζεο ζε αζζελείο κε ζνβαξή θίξξσζε ηνπ ήπαηνο. Οδηγίες για ηο ζωζηό ηρόπο τρήζης ηοσ Symbicort Turbuhaler: Σν Symbicort Turbuhaler είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηελ εηζπλνή, δειαδή φηαλ ν αζζελήο εηζπλέεη απφ ην επηζηφκην ηεο ζπζθεπήο, ε νπζία εηζέξρεηαη ζηνπο πλεχκνλεο κε ηνλ εηζπλεφκελν αέξα. εκείσζε: Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζνδεγείηαη ν αζζελήο λα δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο πνπ πεξηέρνληαη ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο ην νπνίν ππάξρεη ζε θάζε ζπζθεπαζία ζπζθεπήο εηζπλνψλ Symbicort Turbuhaler, λα εηζπλέεη δπλαηά θαη βαζηά κέζσ ηνπ επηζηνκίνπ ηεο ζπζθεπήο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εηζπλνή ηεο βέιηηζηεο δφζεο ηνπ θαξκάθνπ, λα κελ εθπλέεη πνηέ κέζα ζην επηζηφκην ηεο ζπζθεπήο, λα βηδψλεη ην θαπάθη ηεο ζπζθεπήο εηζπλνψλ Symbicort Turbuhaler κεηά ηε ρξήζε, λα μεπιέλεη ην ζηφκα ηνπ κε λεξφ κεηά απφ ηελ εηζπλνή ηεο δφζεο ζπληήξεζεο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο ζηνκαηνθαξπγγηθήο κπθεηίαζεο. Αλ παξνπζηαζηεί ζηνκαηνθαξπγγηθή κπθεηίαζε, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα μεπιέλεη ην ζηφκα ηνπ κε λεξφ θαη κεηά απφ ηηο θαη επίθιεζε εηζπλνέο. Ο αζζελήο κπνξεί λα κελ αηζζαλζεί θακία απνιχησο γεχζε ή λα κελ αηζζαλζεί θαζφινπ ην θάξκαθν φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηε ζπζθεπή εηζπλνψλ Symbicort Turbuhaler, επεηδή ε πνζφηεηα ηνπ εηζπλεφκελνπ θαξκάθνπ είλαη κηθξή. 4.3 Αληελδείμεηο: Τπεξεπαηζζεζία (αιιεξγία) ζηε βνπδεζνλίδε, ζηε θνξκνηεξφιε ή ζηελ ιαθηφδε (ε νπνία πεξηέρεη κηθξέο πνζφηεηεο πξσηετλψλ ηνπ γάιαηνο). 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε: ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο, ζπληζηάηαη ε δφζε λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη λα κελ δηαθφπηεηαη απφηνκα. Αλ νη αζζελείο βξίζθνπλ ηε ζεξαπεία αλαπνηειεζκαηηθή ή ππεξβαίλνπλ ηελ πςειφηεξε ζπληζηψκελε δφζε ηνπ Symbicort, πξέπεη λα δεηήζνπλ ηαηξηθή ζπκβνπιή (βιέπε παξάγξαθν 4.2). Αηθλίδηα θαη πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ άζζκαηνο ή ηεο ρξφληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο κπνξεί λα απνβεί απεηιεηηθή γηα ηε δσή ηνπ αζζελή θαη ζα πξέπεη λα γίλεη επείγνπζα αμηνιφγεζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή. απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί ε αλάγθε αχμεζεο ηεο δφζεο ησλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ π.ρ. έλα ζρήκα ρνξήγεζεο θνξηηθνζηεξνεηδψλ απφ ην ζηφκα ή ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά, αλ ζπλππάξρεη ινίκσμε. ηνπο αζζελείο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε ζπκβνπιή, λα έρνπλ πάληα καδί ηνπο ην αλαθνπθηζηηθφ θάξκαθν, είηε ην Symbicort (γηα ηνπο αζζελείο κε άζζκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Symbicort σο 2

3 ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο) ή έλα μερσξηζηφ βξνγρνδηαζηαιηηθφ ηαρείαο δξάζεο (γηα ηνπο αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Symbicort σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο κφλν). Θα πξέπεη λα ππελζπκίδεηαη ζηνπο αζζελείο λα ιακβάλνπλ ηε δφζε ζπληήξεζεο κε ην Symbicort φπσο ηνπο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί αθφκε θαη φηαλ δελ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα. Ζ πξνθπιαθηηθή ρξήζε ηνπ Symbicort, π.ρ. πξηλ ηελ άζθεζε δελ έρεη κειεηεζεί. Οη θαη επίθιεζε εηζπλνέο ηνπ Symbicort πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ άζζκαηνο αιιά δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπλήζε πξνθπιαθηηθή ρξήζε π.ρ. πξηλ ηελ άζθεζε. Γηα απηή ηελ ρξήζε πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ρνξήγεζε ελφο μερσξηζηνχ βξνγρνδηαζηαιηηθνχ ηαρείαο δξάζεο. Δθφζνλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ άζζκαηνο ηεζνχλ ππφ έιεγρν, ζα κπνξνχζε λα εθηηκεζεί ε αλάγθε ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο δφζεο ηνπ Symbicort. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ θαηά ηε θάζε κείσζεο ηεο δφζεο είλαη ζεκαληηθή. Πξέπεη λα ρνξεγείηαη ε ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθή δφζε ηνπ Symbicort (βιέπε παξάγξαθν 4.2). Οη αζζελείο δελ πξέπεη λα μεθηλνχλ κε Symbicort θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξφμπλζεο ή αλ έρνπλ ζεκαληηθή επηδείλσζε ή νμεία επηδείλσζε ηνπ άζζκαηνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Symbicort, κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άζζκα θαζψο θαη παξνμχλζεηο απηνχ. Αλ ηα ζπκπηψκαηα δελ ειέγρνληαη ή επηδεηλψλνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ Symbicort, ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα ζπλερίδνπλ κελ ηε ζεξαπεία κε απηφ, αιιά λα δεηνχλ επίζεο ηαηξηθή ζπκβνπιή. Όπσο θαη κε άιιεο ζεξαπείεο πνπ ρνξεγνχληαη ππφ κνξθή εηζπλνψλ, είλαη πηζαλή ε εκθάληζε παξάδνμνπ βξνγρφζπαζκνπ, κε άκεζε επίηαζε ηνπ ζπξηγκνχ θαη ηεο δχζπλνηαο κεηά ηελ εηζπλνή ηεο ρνξεγνχκελεο δφζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο εκθαλίζεη παξάδνμν βξνγρφζπαζκν ην Symbicort πξέπεη λα δηαθφπηεηαη άκεζα, ζα πξέπεη λα επαλεθηηκάηαη ε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο θαη λα δίλεηαη άιιε ελαιιαθηηθή αγσγή, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Ο παξάδνμνο βξνγρφζπαζκνο απνθξίλεηαη ζηα εηζπλεφκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά ηαρείαο δξάζεο θαη πξέπεη λα ρνξεγνχληαη άκεζα. Δίλαη επίζεο πηζαλή ε εκθάληζε ζπζηεκαηηθψλ επηδξάζεσλ κεηά ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε πςειψλ δφζεσλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. H εκθάληζε απηψλ ησλ επηδξάζεσλ είλαη πνιχ ιηγφηεξν πηζαλή κε ηε ζεξαπεία ππφ κνξθή εηζπλνψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα θνξηηθνζηεξνεηδή. Οη πηζαλέο ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζχλδξνκν Cushing, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ην ζχλδξνκν Cushing, θαηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ, θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, κείσζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο, θαηαξξάθηε θαη γιαχθσκα. πληζηάηαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ χςνπο ησλ παηδηψλ πνπ ιακβάλνπλ καθξνρξφληα ζεξαπεία κε εηζπλεφκελα θνξηηθνζηεξνεηδή. Αλ ε αλάπηπμε επηβξαδπλζεί, ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγείηαη ε ζεξαπεία κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο δφζεο ησλ εηζπλεφκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζηε κηθξφηεξε δπλαηή δφζε κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηνπ άζζκαηνο, εάλ απηφ είλαη δπλαηφ. Σα νθέιε ηεο ζεξαπείαο κε θνξηηθνζηεξνεηδή ζα πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη πξνζεθηηθά έλαληη ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ αλαζηνιήο ηεο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα λα παξαπέκπεηαη ν αζζελήο ζε πλεπκνλνιφγν πνπ εηδηθεχεηαη ζηα παηδηά. Πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία απφ καθξνρξφληεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαη νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη πνπ ιακβάλνπλ εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε ηειηθά επηηπγράλνπλ ην αλακελφκελν χςνο σο ελήιηθεο. Ωζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί ζηελ αξρή κηα κηθξή αιιά παξνδηθή κείσζε ζηελ αλάπηπμε (πεξίπνπ 1 cm). Απηφ ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν ζεξαπείαο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πηζαλέο επηδξάζεηο ζηελ νζηηθή ππθλφηεηα, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο πνπ ρνξεγνχληαη πςειέο δφζεηο γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη νη νπνίνη έρνπλ ζπλππάξρνληεο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα νζηενπφξσζε. Μαθξνρξφληεο κειέηεο ζε παηδηά κε εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε, κε κέζε εκεξήζηα δνζνινγία 400 κηθξνγξακκάξηα (κεηξνχκελε δφζε) ή ζε ελήιηθεο κε εκεξήζηα δνζνινγία 800 κηθξνγξακκάξηα (κεηξνχκελε δφζε), δελ έδεημαλ θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νζηηθή ππθλφηεηα. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ Symbicort ζε πςειφηεξεο δφζεηο. Όηαλ ππάξρεη ππφλνηα δηαηαξαρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ απφ πξνεγνχκελε ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία κε ζηεξνεηδή, ε αιιαγή ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ ζε ζεξαπεία κε Symbicort πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή.σα νθέιε ηεο ζεξαπείαο κε εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε θαλνληθά ειαρηζηνπνηνχλ ηελ αλάγθε ρνξήγεζεο ζηεξνεηδψλ απφ ηνπ ζηφκαηνο. ηνπο αζζελείο φκσο πνπ αιιάδνπλ απφ ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα ζηεξνεηδή ν θίλδπλνο ππνιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ αλάξξσζε κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε ζηεξνεηδή απφ ηνπ ζηφκαηνο κπνξεί λα πάξεη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έηζη, ζηνπο αζζελείο πνπ εμαξηψληαη απφ ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ζηεξνεηδή θαη αιιάδνπλ ζε εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε, ν θίλδπλνο ππνιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε δξάζε ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά. Ζ παξαηεηακέλε ζεξαπεία κε πςειέο δφζεηο εηζπλεφκελσλ 3

4 θνξηηθνζηεξνεηδψλ, ηδηαίηεξα κε δφζεηο πςειφηεξεο απφ ηηο ζπληζηψκελεο, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα θιηληθψο ζεκαληηθή θαηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε επηπξφζζεηε θάιπςε κε ζπζηεκαηηθά θνξηηθνζηεξνεηδή θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ θαηαπφλεζεο φπσο ζνβαξψλ ινηκψμεσλ ή πξνγξακκαηηζκέλσλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Ζ ηαρεία κείσζε ηεο δφζεο ησλ ζηεξνεηδψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμεία επηλεθξηδηαθή θξίζε. Σα ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζε νμεία επηλεθξηδηαθή θξίζε κπνξεί λα είλαη θάπσο αζαθή, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αλνξεμία, θνηιηαθφ άιγνο, απψιεηα βάξνπο ζψκαηνο, θφπσζε, θεθαιαιγία, λαπηία, έκεην, κεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο, ζπαζκνχο, ππφηαζε θαη ππνγιπθαηκία. Ζ ζεξαπεία κε ζπκπιεξσκαηηθά ζπζηεκαηηθά ζηεξνεηδή ή κε εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη απφηνκα.καηά ηελ αιιαγή απφ ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπεία ζε Symbicort, ζα εκθαληζηεί κία γεληθά ρακειφηεξε ζπζηεκαηηθή δξάζε ησλ ζηεξνεηδψλ πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αιιεξγηθψλ ή αξζξηηηθψλ ζπκπησκάησλ φπσο ξηλίηηδα, έθδεκα θαη κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο. Γηα απηέο ηηο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα μεθηλάεη εηδηθή ζεξαπεία. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, εάλ εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα φπσο θνχξαζε, θεθαιαιγία, λαπηία θαη έκεηνο, πξέπεη λα ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα γεληθή αλεπαξθή δξάζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη νξηζκέλεο θνξέο απαξαίηεηε κία πξνζσξηλή αχμεζε ζηε δφζε ησλ απφ ηνπ ζηφκαηνο γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ. Γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο κπθεηίαζεο ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζηνλ αζζελή λα μεπιέλεη ην ζηφκα ηνπ κε λεξφ κεηά ηελ εηζπλνή ηεο δφζεο ζπληήξεζεο. Αλ παξνπζηαζηεί ζηνκαηνθαξπγγηθή κπθεηίαζε, ν αζζελήο ζα πξέπεη επίζεο λα μεπιέλεη ην ζηφκα ηνπ κε λεξφ κεηά απφ ηηο θαη επίθιεζε εηζπλνέο.σαπηφρξνλε ζεξαπεία κε ηηξαθνλαδφιε, ξηηνλαβίξε ή άιινπο ηζρπξνχο αλαζηνιείο ηνπ CYP3A4 πξέπεη λα απνθεχγεηαη (βιέπε παξάγξαθν 4.5). Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, πξέπεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ πνπ εκθαλίδνπλ αιιειεπηδξάζεηο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν. Σν Symbicort σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο δελ ζπληζηάηαη ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηζρπξνχο αλαζηνιείο ηνπ CYP3A4.Σν Symbicort πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ζπξενηνμίθσζε, θαηνρξσκνθχησκα, ζαθραξψδε δηαβήηε, κε αληηκεησπηζζείζα ππνθαιηαηκία, ππεξηξνθηθή απνθξαθηηθή θαξδηνκπνπάζεηα, ηδηνπαζή ππνβαιβηδηθή ανξηηθή ζηέλσζε, ζνβαξή ππέξηαζε, αλεχξπζκα ή άιιεο ζνβαξέο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, φπσο ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα, ηαρπαξξπζκίεο, ή ζνβαξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα.πξέπεη λα δίλεηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε παξάηαζε ηνπ QTc-δηαζηήκαηνο. Ζ θνξκνηεξφιε απφ κφλε ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξάηαζε ηνπ QTc-δηαζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί ε αλάγθε ρνξήγεζεο θαη ε δφζε ησλ εηζπλεφκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζε αζζελείο κε ελεξγφ ή ιαλζάλνπζα πλεπκνληθή θπκαηίσζε, κπθεηηαζηθέο ή ηνγελείο ινηκψμεηο ησλ αεξαγσγψλ. Γπλεηηθά ζνβαξή ππνθαιηαηκία κπνξεί λα πξνθχςεη ζαλ απνηέιεζκα πςειψλ δφζεσλ αγσληζηψλ ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ. Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε αγσληζηψλ ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ κε θάξκαθα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ππνθαιηαηκία ή λα εληζρχζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνθαιηαηκίαο π.ρ. παξάγσγα μαλζίλεο, ζηεξνεηδή θαη δηνπξεηηθά, κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ππνθαιηαηκίαο ησλ αγσληζηψλ ησλ β 2 - αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ). Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζε αζζελείο κε αζηαζέο άζζκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα βξνγρνδηαζηαιηηθά γηα άκεζε αλαθνχθηζε, κε νμεία θξίζε ζνβαξνχ άζζκαηνο, θαζψο ν ζρεηηθφο θίλδπλνο ππνθαιηαηκίαο κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηελ ππνμία θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη απμεκέλε ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππνθαιηαηκίαο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζπληζηάηαη λα ειέγρνληαη ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ ηνπ νξνχ. Όπσο κε φινπο ηνπο αγσληζηέο ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ, ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε δηελέξγεηα ζπρλφηεξνπ ειέγρνπ ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα. Σν Symbicort Turbuhaler πεξηέρεη ιαθηφδε κνλνυδξηθή (< 1 mg αλά εηζπλνή). Ζ πνζφηεηα απηή ζπλήζσο δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε αζζελείο κε δπζαλεμία ζηε ιαθηφδε. Σν έθδνρν ιαθηφδε πεξηέρεη κηθξέο πνζφηεηεο πξσηεηλψλ γάιαηνο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγηθή αληίδξαζε. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Φαρμακοκινηηικές αλληλεπιδράζεις: Ο κεηαβνιηζκφο ηεο βνπδεζνλίδεο παξεκπνδίδεηαη απφ νπζίεο πνπ κεηαβνιίδνληαη απφ ην CYP Ρ450 3A4 (π.ρ. ηηξαθνλαδφιε, ξηηνλαβίξε). Σα επίπεδα ηεο βνπδεζνλίδεο ζην πιάζκα κπνξεί λα απμεζνχλ θαηά ηε ζπγρνξήγεζή ηεο κε απηνχο ηνπο ηζρπξνχο αλαζηνιείο ηνπ CYP Ρ450 3A4. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ζπγρνξήγεζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ εθηφο αλ ην φθεινο ππεξηεξεί ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα ζπζηεκαηηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Σν Symbicort σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο δελ ζπληζηάηαη ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηζρπξνχο αλαζηνιείο ηνπ CYP3A4. Φαρμακοδσναμικές αλληλεπιδράζεις: Οη β-αδξελεξγηθνί απνθιεηζηέο κπνξεί λα κεηψζνπλ ή λα αλαζηείινπλ ηε δξάζε ηεο θνξκνηεξφιεο. Δπνκέλσο, ην Symbicort δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη καδί κε β-αδξελεξγηθνχο απνθιεηζηέο (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 4

5 νθζαικηθέο ζηαγφλεο ), εθηφο αλ ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε. Ζ ζπγρνξήγεζε κε θηληδίλε, δηζνππξακίδε, πξνθατλακίδε, θαηλνζεηαδίλεο, αληηηζηακηληθά (ηεξθελαδίλε), αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλν-νμεηδάζεο θαη ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά κπνξεί λα επηκεθχλεη ην δηάζηεκα QTc ηνπ ΖΚΓ/θήκαηνο θαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν θνηιηαθψλ αξξπζκηψλ. Δπηπιένλ, ε L-Dopa, ε L-ζπξνμίλε, ε νμπηνθίλε θαη ε αιθνφιε κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ θαξδηαθή αλνρή έλαληη ησλ β 2 - ζπκπαζεηηθνκηκεηηθψλ παξαγφλησλ. Σαπηφρξνλε ζεξαπεία κε αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλν-νμεηδάζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο, φπσο ε θνπξαδνιηδφλε θαη πξνθαξβαδίλε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξηαζηθέο αληηδξάζεηο.τπάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο εκθάληζεο αξξπζκηψλ ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα ζε αλαηζζεζία κε αινγνλσκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο. Ζ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε άιισλ β-αδξελεξγηθψλ θαξκάθσλ κπνξεί λα έρεη δπλεηηθά αζξνηζηηθή δξάζε. Ζ ππνθαιηαηκία κπνξεί λα επηηείλεη ηελ πξνδηάζεζε γηα αξξπζκίεο ζε αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγνχληαη γιπθνζίδεο ηεο δαθηπιίηηδαο. Γελ έρεη παξαηεξεζεί αιιειεπίδξαζε ηεο βνπδεζνλίδεο θαη ηεο θνξκνηεξφιεο κε ηα άιια θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο. 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θιηληθά ζηνηρεία γηα ην Symbicort ή γηα ηε ζπγρνξήγεζε βνπδεζνλίδεο κε θνξκνηεξφιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. ηνηρεία απφ κία κειέηε εκβξπτθήο αλάπηπμεο ζε αξνπξαίνπο, δελ έδεημαλ θάπνηα πξφζζεηε δξάζε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ. Γελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία απφ ηε ρξήζε ηεο θνξκνηεξφιεο ζε εγθχνπο. ε κειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεηξακαηφδσα ε θνξκνηεξφιε πξνθάιεζε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζε πνιχ πςειά επίπεδα ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο (βιέπε παξάγξαθν 5.3). ηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ 2000 πεξίπνπ θπήζεηο δελ δείρλνπλ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεξαηνγέλεζεο, ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε ηε ρνξήγεζε εηζπλεφκελεο βνπδεζνλίδεο. ε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πεηξακαηφδσα ζηα νπνία ρνξεγήζεθαλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, παξαηεξήζεθε φηη πξνθιήζεθαλ δπζπιαζίεο (βιέπε παξάγξαθν 5.3). Πηζαλφηαηα ην γεγνλφο απηφ δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ άλζξσπν θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ ζπληζηψκελσλ ζεξαπεπηηθψλ δφζεσλ. Απφ κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα θαίλεηαη φηη ε ρνξήγεζε ππεξβνιηθψλ δφζεσλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ πξηλ ηνλ ηνθεηφ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν επηβξάδπλζεο ηεο ελδνκήηξηαο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ, εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζηνπο ελήιηθεο θαη εκθάληζεο κφληκσλ κεηαβνιψλ ζηελ ππθλφηεηα ησλ ππνδνρέσλ ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ, ζηνλ κεηαβνιηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζε επίπεδα έθζεζεο κηθξφηεξα ησλ δφζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηεξαηνγέλεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ην Symbicort πξέπεη λα ρνξεγείηαη κφλν φηαλ ηα νθέιε ππεξηεξνχλ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Ζ ρνξεγνχκελε δνζνινγία ζα πξέπεη λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ έιεγρν ηνπ άζζκαηνο. Ζ βνπδεζνλίδε απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθφ γάια. Ωζηφζν, ζε ζεξαπεπηηθέο δφζεηο δελ πξνβιέπεηαη θακία επίδξαζε ζηα παηδηά πνπ ζειάδνπλ. Γελ είλαη γλσζηφ αλ ε θνξκνηεξφιε δηέξρεηαη ζην κεηξηθφ γάια. ε αξνπξαίνπο, αληρλεχηεθαλ κηθξέο πνζφηεηεο θνξκνηεξφιεο ζην κεηξηθφ γάια. Ζ ρνξήγεζε ηνπ Symbicort ζε γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ πξέπεη λα γίλεηαη κφλν εθφζνλ ζεσξεζεί φηη ην αλακελφκελν φθεινο γηα ηε κεηέξα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ πηζαλφ θίλδπλν γηα ην παηδί. 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ: Σν Symbicort δελ έρεη θακία ή έρεη ακειεηέα επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο: Δπεηδή ην Symbicort πεξηέρεη βνπδεζνλίδε θαη θνξκνηεξφιε, κπνξεί λα εκθαληζζνχλ νη ίδηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί γηα ηα ζπζηαηηθά απηά. Γελ έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ κεηά ηε ζπγρνξήγεζε ησλ δχν ζπζηαηηθψλ. Οη πην ζπρλά εκθαληδφκελεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη νη θαξκαθνινγηθά αλακελφκελεο παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο κε αγσληζηέο ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ, φπσο ηξφκνο θαη αίζζεκα παικψλ. Απηέο ηείλνπλ λα είλαη ήπηεο θαη ζπλήζσο εμαθαλίδνληαη κέζα ζηηο πξψηεο κέξεο ηεο ζεξαπείαο. ε κηα θιηληθή κειέηε δηάξθεηαο 3 εηψλ κε βνπδεζνλίδε ζε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα παξνπζηάζηεθαλ εθρπκψζεηο ζην δέξκα θαη πλεπκνλία κε ζπρλφηεηα 10% θαη 6% αληίζηνηρα, ζε ζχγθξηζε κε 4% θαη 3% ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ (p<0.001 θαη p<0.01 αληίζηνηρα). Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βνπδεζνλίδε ή ηε θνξκνηεξφιε αλαθέξνληαη θαησηέξσ, ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ νξγαληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ζπρλφηεηα. Οη ζπρλφηεηεο πξνζδηνξίδνληαη σο: πνιχ ζπρλέο ( 1/10), ζπλήζεηο ( 1/100 έσο <1/10), φρη ζπρλέο ( 1/1000 έσο <1/100), ζπάληεο ( 1/ έσο <1/1000) θαη πνιχ ζπάληεο (<1/10.000). Πίλαθαο 1: Λνηκώμεηο θαη παξαζηηώζεηο: πλήζεηο: Καληηληίαζε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα Γηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο: πάληεο: Άκεζεο θαη θαζπζηεξεκέλεο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο π.ρ εμάλζεκα, θλίδσζε, θλεζκφο, δεξκαηίηηδα, αγγεηννίδεκα θαη αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε. Γηαηαξαρέο ηνπ ελδνθξηληθνύ ζπζηήκαηνο: Πνιχ 5

6 ζπάληεο: χλδξνκν Cushing, θαηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ, θαζπζηέξεζε ηεο ζσκαηηθήο αλάπηπμεο, κείσζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο. Γηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηεο ζξέςεο: πάληεο: Τπνθαιηαηκία, Πνιχ ζπάληεο: Τπεξγιπθαηκία. Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο: Όρη ζπρλέο: Γηέγεξζε, αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, δηαηαξαρέο χπλνπ, Πνιχ ζπάληεο: Καηάζιηςε, δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο (θπξίσο ζηα παηδηά). Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο: πλήζεηο: Κεθαιαιγία, ηξφκνο, Όρη ζπρλέο: Εάιε, Πνιχ ζπάληεο: Γηαηαξαρέο ηεο γεχζεο. Οθζαικηθέο δηαηαξαρέο: Πνιχ ζπάληεο: Καηαξξάθηεο θαη γιαχθσκα. Καξδηαθέο δηαηαξαρέο: πλήζεηο: Αίζζεκα παικψλ, Όρη ζπρλέο: Σαρπθαξδία, πάληεο: Καξδηαθέο αξξπζκίεο π.ρ. θνιπηθή καξκαξπγή, ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία, έθηαθηεο ζπζηνιέο, Πνιχ ζπάληεο: ηεζάγρε, παξάηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο QTc. Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο: Πνιχ ζπάληεο: Μεηαβνιέο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζώξαθα θαη ηνπ κεζνζσξαθίνπ: πλήζεηο: Ήπηνο εξεζηζκφο ηνπ ιάξπγγα, βήραο, βξάγρνο θσλήο, πάληεο: Βξνγρφζπαζκνο. Γηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο: Όρη ζπρλέο: Ναπηία. Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ: Όρη ζπρλέο: Δθρπκψζεηο. Γηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ: Όρη ζπρλέο: Μπτθέο θξάκπεο. Ζ ινίκσμε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα απφ θάληηληα νθείιεηαη ζηελ ελαπφζεζε ηνπ θαξκάθνπ. Ο θίλδπλνο ζα κεησζεί ζπκβνπιεχνληαο ηνλ αζζελή λα μεπιέλεη ην ζηφκα ηνπ κε λεξφ κεηά απφ θάζε δφζε. Ζ ινίκσμε ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα απφ θάληηληα ζπλήζσο απνθξίλεηαη ζε ηνπηθή αληηκπθεηηαζηθή ζεξαπεία ρσξίο λα ρξεηάδεηαη δηαθνπή ηνπ εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο. Όπσο ζπκβαίλεη κε άιια εηζπλεφκελα θάξκαθα, ζε πνιχ ζπάληεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί παξάδνμνο βξνγρφζπαζκνο, επεξεάδνληαο ιηγφηεξνπο απφ 1 ζηνπο αλζξψπνπο, κε άκεζε αχμεζε ηνπ ζπξηγκνχ θαη ηεο δχζπλνηαο κεηά ηε ιήςε ηεο δφζεο. Ο παξάδνμνο βξνγρφζπαζκνο απνθξίλεηαη ζηα εηζπλεφκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά ηαρείαο δξάζεο θαη πξέπεη λα ρνξεγνχληαη άκεζα. Σν Symbicort πξέπεη λα δηαθφπηεηαη άκεζα, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα επαλεθηηκάηαη θαη λα δίλεηαη άιιε ελαιιαθηηθή αγσγή, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δίλαη επίζεο πηζαλή ε εκθάληζε ζπζηεκαηηθψλ επηδξάζεσλ κεηά ηε ρξήζε θάπνηνπ εηζπλεφκελνπ θνξηηθνζηεξνεηδνχο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε πςειψλ δφζεσλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οη επηδξάζεηο απηέο είλαη πνιχ ιηγφηεξν πηζαλφλ λα εκθαληζζνχλ απφ φηη κε ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα θνξηηθνζηεξνεηδή. H εκθάληζε απηψλ ησλ επηδξάζεσλ είλαη πνιχ ιηγφηεξν πηζαλή κε ηε ζεξαπεία ππφ κνξθή εηζπλνψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα θνξηηθνζηεξνεηδή. Οη πηζαλέο ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζχλδξνκν Cushing, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ην ζχλδξνκν Cushing, θαηαζηνιή ησλ επηλεθξηδίσλ, θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, κείσζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο, θαηαξξάθηε θαη γιαχθσκα. Μπνξεί επίζεο λα εκθαληζηεί απμεκέλε επαηζζεζία ζε ινηκψμεηο θαη δηαηαξαρή ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ζε πεξηφδνπο θαηαπφλεζεο (stress). Οη επηδξάζεηο πηζαλφλ λα εμαξηψληαη απφ ηε δφζε, ηνλ ρξφλν έθζεζεο, ηελ ηαπηφρξνλε ή πξνεγνχκελε έθζεζε ζε ζηεξνεηδή θαη απφ ηελ αηνκηθή επαηζζεζία. Ζ ζεξαπεία κε β 2 -αδξελεξγηθνχο δηεγέξηεο κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα αχμεζε ζηα επίπεδα ζην αίκα ηεο ηλζνπιίλεο, ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ, ηεο γιπθεξφιεο θαη ησλ θεηνλψλ. 4.9 Τπεξδνζνινγία: Ζ ππεξδνζνινγία ηεο θνξκνηεξφιεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπησκαηνινγία ηππηθή ηεο δξάζεο ησλ αγσληζηψλ ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ: ηξφκν, θεθαιαιγία, αίζζεκα παικψλ. πκπηψκαηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ηαρπθαξδία, ππεξγιπθαηκία, ππνθαιηαηκία, παξάηαζε ηνπ QTc-δηαζηήκαηνο, αξξπζκία, λαπηία θαη έκεηνο. πληζηάηαη ππνζηεξηθηηθή θαη ζπκπησκαηηθή αληηκεηψπηζε. Υνξήγεζε 90 mcg θνξκνηεξφιεο θαηά ηε δηάξθεηα 3 σξψλ ζε αζζελείο κε νμεία απφθξαμε ησλ αεξαγσγψλ δελ πξνθάιεζε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ θαξκάθνπ. Ομεία ππεξδνζνινγία κε βνπδεζνλίδε, αθφκα θαη ζε ππεξβνιηθέο δφζεηο, δελ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη θιηληθφ πξφβιεκα. ε καθξνρξφληα ρξήζε ππεξβνιηθψλ δφζεσλ είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζζνχλ νη ζπζηεκαηηθέο επηδξάζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ, φπσο ππεξέθθξηζε θνξηηδφιεο θαη θαηαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηλεθξηδίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξαπεία κε Symbicort πξέπεη λα δηαθνπεί ιφγσ ππεξδνζνινγίαο ηνπ επηκέξνπο ζπζηαηηθνχ ηνπ θαξκάθνπ, ηεο θνξκνηεξφιεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ρνξήγεζε θαηάιιειεο ζεξαπείαο κε εηζπλεφκελν θνξηηθνζηεξνεηδέο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο: Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Αδξελεξγηθά θαη άιια θάξκαθα γηα απνθξαθηηθέο λφζνπο ησλ αεξαγσγψλ Κσδηθφο ATC: R03AK07. Mητανιζμός δράζης και θαρμακοδσναμικές επιδράζεις Σν Symbicort πεξηέρεη θνξκνηεξφιε θαη βνπδεζνλίδε, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ δξάζεο θαη παξνπζηάδνπλ αζξνηζηηθή δξάζε φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ παξνμχλζεσλ ηνπ άζζκαηνο. Οη ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ηεο βνπδεζνλίδεο θαη ηεο θνξκνηεξφιεο επηηξέπνπλ ηελ ρνξήγεζε ηνπ 6

7 ζπλδπαζκνχ ηνπο ζην άζζκα ηφζν σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο, φζν θαη σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο κφλν. Βοσδεζονίδη: Ζ βνπδεζνλίδε είλαη έλα γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδέο ην νπνίν φηαλ εηζπλέεηαη έρεη δνζνεμαξηψκελε αληηθιεγκνλψδε δξάζε ζηνπο αεξαγσγνχο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ εθδήισζε ιηγφηεξσλ παξνμχλζεσλ ηνπ άζζκαηνο. Ζ εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε έρεη ιηγφηεξν ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ θνξηηθνζηεξνεηδή πνπ ρνξεγνχληαη ζπζηεκαηηθά. Ο αθξηβήο κεραληζκφο, εθ ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη ε αληηθιεγκνλψδεο δξάζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ, δελ είλαη γλσζηφο. Φορμοηερόλη: Ζ θνξκνηεξφιε είλαη έλαο εθιεθηηθφο αγσληζηήο ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ, ε νπνία φηαλ εηζπλέεηαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ γξήγνξε θαη παξαηεηακέλε ράιαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ησλ βξφγρσλ ζε αζζελείο κε αλαζηξέςηκε απφθξαμε ησλ αεξαγσγψλ. Ζ βξνγρνδηαζηαιηηθή δξάζε είλαη δνζνεμαξηψκελε, κε έλαξμε ηνπ απνηειέζκαηνο εληφο 1-3 ιεπηψλ. Ζ δξάζε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο κεηά απφ ηελ εθάπαμ ρνξήγεζε. Βοσδεζονίδη/Φορμοηερόλη: Άσθμα Κλινική αποηελεζμαηικόηηηα βοσδεζονίδης/θορμοηερόλης ως θεραπεία ζσνηήρηζης. Κιηληθέο κειέηεο ζε ελήιηθεο έδεημαλ φηη ε πξνζζήθε ηεο θνξκνηεξφιεο ζηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο κε βνπδεζνλίδε ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ θαη ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο επίζεο θαη ζηε κείσζε ησλ παξνμχλζεσλ. ε δχν κειέηεο δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ ε επίδξαζε βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ πλεπκφλσλ ήηαλ ίδηα κε απηή ηνπ ειεχζεξνπ ζπλδπαζκνχ ηεο θνξκνηεξφιεο θαη ηεο βνπδεζνλίδεο θαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο βνπδεζνλίδεο κφλεο. Όιεο νη νκάδεο ζεξαπείαο ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ βξαρείαο δξάζεο αγσληζηή ησλ β 2 -αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη επίθιεζε. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο εμαζζέλεζεο ηεο αληηαζζκαηηθήο δξάζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ε κηα παηδηαηξηθή κειέηε 12 εβδνκάδσλ ζε 85 παηδηά ειηθίαο 6-11 εηψλ, ρνξεγήζεθε βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο (2 εηζπλνέο ησλ 80 κηθξνγξακκαξίσλ/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή δχν θνξέο ηελ εκέξα), καδί κε αγσληζηή ησλ β 2 - αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ βξαρείαο δξάζεο θαη επίθιεζε. Ζ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία βειηηψζεθε θαη ε ζεξαπεία ήηαλ θαιά αλεθηή ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε δφζε βνπδεζνλίδεο κφλεο. Κλινική αποηελεζμαηικόηηηα βοσδεζονίδης/θορμοηερόλης ως θεραπεία ζσνηήρηζης και ανακούθιζης πλνιηθά αζζκαηηθνί αζζελείο ζπκπεξηειήθζεζαλ ζε πέληε δηπιέο-ηπθιέο θιηληθέο κειέηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο (4447 ηπραηνπνηήζεθαλ ζε βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο) γηα 6 ή 12 κήλεο. Οη αζζελείο έπξεπε λα έρνπλ ζπκπηψκαηα παξά ηελ ρξήζε εηζπλεφκελσλ γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ. Ζ ρνξήγεζε βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο παξείρε ζηαηηζηηθά θαη θιηληθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζνβαξψλ παξνμχλζεσλ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ζεξαπείεο ζχγθξηζεο θαη ζηηο 5 κειέηεο. ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ζχγθξηζε ησλ βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε ζε πςειφηεξε δφζε ζπληήξεζεο κε ηεξβνπηαιίλε σο αλαθνπθηζηηθφ θάξκαθν (ζηε κειέηε 735) θαη ησλ βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε ζε ίδηα δφζε ζπληήξεζεο κε θνξκνηεξφιε ή ηεξβνπηαιίλε σο αλαθνπθηζηηθφ θάξκαθν (κειέηε 734) (πίλαθαο 2). ηελ κειέηε 735, ε πλεπκνληθή ιεηηνπξγία, ν έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ε ιήςε αλαθνπθηζηηθήο αγσγήο ήηαλ παξφκνηα ζε φιεο ηηο νκάδεο ζεξαπείαο. ηε κειέηε 734, ηα ζπκπηψκαηα θαη ε ρξήζε αλαθνπθηζηηθήο αγσγήο ήηαλ κεησκέλα θαη ε πλεπκνληθή ιεηηνπξγία ήηαλ βειηησκέλε ζε ζχγθξηζε θαη κε ηηο δχν ζπγθξηηηθέο ζεξαπείεο. πλνιηθά θαη ζηηο 5 κειέηεο, νη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε σο ζεξαπεία ζπληήξεζεο θαη αλαθνχθηζεο, δελ ρξεηάζηεθαλ θαη επίθιεζε εηζπλνέο γηα αλαθνχθηζε, θαηά κέζν φξν ζην 57% ησλ εκεξψλ ηεο ζεξαπείαο. Γελ ππήξρε θακία έλδεημε αλάπηπμεο αλνρήο ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 7

8 Πίλαθαο 2 Γεληθή επηζθόπεζε ησλ ζνβαξώλ παξνμύλζεσλ ζηηο θιηληθέο κειέηεο No Μειέηεο, Γηάξθεηα Οκάδεο ζεξαπείαο n νβαξέο παξνμύλζεηο/ α Μειέηε 735, 6 κήλεο Μειέηε 734, 12 κήλεο Bνπδεζνλίδε/θνξκνηεξόιε 160/4,5 mcg bd + θαη επίθιεζε βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε 320/9 mcg bd + terbutaline 0,4 mg θαη επίθιεζε Salmeterol/fluticasone 2x25/125 mcg bd + terbutaline 0,4 mg θαη επίθιεζε βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε 160/4,5 mcg bd + θαη επίθιεζε βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε 160/4,5 mcg bd + formoterol 4,5 mcg θαη επίθιεζε βνπδεζνλίδε/θνξκνηεξφιε 160/4,5 mcg bd + terbutaline 0,4 mg θαη επίθιεζε Αξηζκόο Παξνμύλζεηο/ Δπεηζνδίσλ αζζελή-έηνο ,23 β , , ,19 β , ,37 α Ννζειεία ζε Ννζνθνκείν/ζεξαπεία ζε Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ή ζεξαπεία κε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα ζηεξνεηδή β Ζ κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ παξνμχλζεσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P<0.01) θαη γηα ηηο δχν ζπγθξίζεηο ε 2 άιιεο κειέηεο κε αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαλ ηαηξηθή θξνληίδα ιφγσ νμέσλ ζπκπησκάησλ άζζκαηνο, ν ζπλδπαζκφο βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο παξείρε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αλαθνχθηζε απφ ηεο βξνγρνζπζηνιήο φκνηα κε ηε ζαιβνπηακφιε θαη ηε θνξκνηεξφιε. ΥΑΠ: ε δχν κειέηεο δηάξθεηαο 12 κελψλ αμηνινγήζεθαλ ε επίδξαζε ζηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ παξνμχλζεσλ (πνπ θαζνξίζηεθε κε βάζε ηε ιήςε ζηεξνεηδψλ απφ ην ζηφκα θαη/ή ηε ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά θαη/ή ηελ εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν) ζε αζζελείο κε ζνβαξή ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα. Ζ κέζε FEV 1 θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ κειέηε ήηαλ 36% ηεο πξνβιεπφκελεο θπζηνινγηθήο. Ο κέζνο αξηζκφο παξνμπζκψλ αλά έηνο (φπσο θαζνξίζηεθε αλσηέξσ) κεηψζεθε ζεκαληηθά κε ην ζπλδπαζκφ βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο ζπγθξηηηθά κε ηελ θνξκνηεξφιε σο κνλνζεξαπεία ή ην εηθνληθφ θάξκαθν (κέζε ζπρλφηεηα 1,4 ζε ζχγθξηζε κε 1,8-1,9 ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ/θνξκνηεξφιεο). Ο κέζνο αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπ ζηφκαηνο ζηεξνεηδή/αζζελή ζηε δηάξθεηα ησλ 12 κελψλ ήηαλ ειαθξψο κεησκέλνο ζηελ νκάδα βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο (7-8 εκέξεο/αζζελή/έηνο ζπγθξηηηθά κε θαη 9-12 εκέξεο ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ θαη ηεο θνξκνηεξφιεο αληίζηνηρα). Όζνλ αθνξά ζηηο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο ν FEV 1, ν ζπλδπαζκφο βνπδεζνλίδεο/θνξκνηεξφιεο δελ ήηαλ αλψηεξνο απφ ηελ κνλνζεξαπεία κε θoξκνηεξφιε. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο: Απορρόθηζη: Ο ζηαζεξφο ζπλδπαζκφο βνπδεζνλίδεο θαη θνξκνηεξφιεο, θαη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ ζε ειεχζεξν ζπλδπαζκφ έρνπλ δείμεη φηη είλαη βηντζνδχλακα ζε ζρέζε κε ηε ζπζηεκαηηθή έθζεζε ηεο βνπδεζνλίδεο θαη ηεο θνξκνηεξφιεο, αληίζηνηρα. Ωζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί κηθξνχ βαζκνχ επίηαζε ηεο θαηαζηνιήο ηεο θνξηηδφιεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ζε ειεχζεξν ζπλδπαζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά δελ ζεσξείηαη φηη έρεη επίπησζε ζηελ θιηληθή αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο. Γελ ππάξρεη έλδεημε θαξκαθνθηλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ βνπδεζνλίδεο θαη θνξκνηεξφιεο. Οη θαξκαθνθηλεηηθέο παξάκεηξνη γηα ηηο αληίζηνηρεο νπζίεο ήηαλ ζπγθξίζηκεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο βνπδεζνλίδεο θαη ηεο θνξκνηεξφιεο είηε κεκνλσκέλα ζε ειεχζεξν ζπλδπαζκφ είηε ζαλ ζηαζεξφο ζπλδπαζκφο. Γηα ηε βνπδεζνλίδε, ην εκβαδφλ θάησ απφ ηελ θακπχιε ηεο ζπγθέληξσζεο σο πξνο ην ρξφλν (AUC) ήηαλ ειάρηζηα πςειφηεξν, ν ξπζκφο απνξξφθεζεο πην ηαρχο θαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα κεγαιχηεξε κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ. Γηα ηε θνξκνηεξφιε ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα ήηαλ παξφκνηα κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ζηαζεξνχ ζπλδπαζκνχ. Ζ εηζπλεφκελε βνπδεζνλίδε απνξξνθάηαη ηαρέσο θαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα επηηπγράλεηαη κέζα ζε 30 ιεπηά κεηά ηελ εηζπλνή. Όπσο απνδείρζεθε απφ θιηληθέο κειέηεο, 8

9 ε κέζε ηηκή ελαπφζεζεο ηεο βνπδεζνλίδεο ζηνπο πλεχκνλεο, κεηά ηελ εηζπλνή κέζσ ηεο ζπζθεπήο εηζπλνήο μεξάο ζθφλεο, θπκαίλεηαη απφ 32% έσο 44% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο. Ζ ζπζηεκαηηθή βηνδηαζεζηκφηεηα είλαη πεξίπνπ ην 49% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο. ηα παηδηά ειηθίαο 6-16 εηψλ ε ελαπφζεζε ζηνπο πλεχκνλεο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ησλ ελειίθσλ γηα ηελ ίδηα ρνξεγνχκελε δφζε. Οη ζπγθεληξψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιάζκα δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. Ζ εηζπλεφκελε θνξκνηεξφιε απνξξνθάηαη ηαρέσο θαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα επηηπγράλεηαη κέζα ζε 10 ιεπηά κεηά ηελ εηζπλνή. εθιηληθέο κειέηεο, ε κέζε ηηκή ελαπφζεζεο ηεο θνξκνηεξφιεο ζηνπο πλεχκνλεο, κεηά ηελ εηζπλνή κέζσ ηεο ζπζθεπή εηζπλνήο μεξάο ζθφλεο θπκαίλεηαη απφ 28% έσο 49% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο. Ζ ζπζηεκαηηθή βηνδηαζεζηκφηεηα είλαη πεξίπνπ ην 61% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο. Καηανομή και μεηαβολιζμός: Ζ ζχλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο είλαη πεξίπνπ 50% γηα ηε θνξκνηεξφιε θαη 90% γηα ηε βνπδεζνλίδε. Ο φγθνο θαηαλνκήο είλαη πεξίπνπ 4 l/kg γηα ηε θνξκνηεξφιε θαη 3 l/kg γηα ηε βνπδεζνλίδε. Ζ θνξκνηεξφιε απελεξγνπνηείηαη κέζσ αληηδξάζεσλ ζχδεπμεο (ζρεκαηίδνληαη δξαζηηθνί Ο-απνκεζπιησκέλνη θαη απνθνξκπιησκέλνη κεηαβνιίηεο, αιιά απαληψληαη θπξίσο σο κε δξαζηηθά κφξηα ζχδεπμεο). Ζ βνπδεζνλίδε πθίζηαηαη εθηεηακέλε βηνκεηαηξνπή (πεξίπνπ 90%) θαηά ηελ πξψηε δίνδν απφ ην ήπαξ, ζε κεηαβνιίηεο κε κηθξή γιπθνθνξηηθνεηδηθή δξαζηηθφηεηα. Ζ γιπθνθνξηηθνεηδηθή δξαζηηθφηεηα ησλ θπξηφηεξσλ κεηαβνιηηψλ ηεο βνπδεζνλίδεο, δει. ηεο 6-β-hydroxybudesonide θαη ηεο 16-α-hydroxyprednisolone, είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1% ηεο βνπδεζνλίδεο. Γελ ππάξρεη θακηά έλδεημε κεηαβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη αληίδξαζεο εθηφπηζεο κεηαμχ θνξκνηεξφιεο θαη βνπδεζνλίδεο. Αποβολή: Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δφζεο ηεο θνξκνηεξφιεο κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ θαη απνκαθξχλεηαη κέζσ ησλ λεθξψλ. Μεηά απφ ηελ εηζπλνή ην 8% έσο 13% ηεο εηζπλεφκελεο δφζεο ηεο θνξκνηεξφιεο απνβάιιεηαη αλαιινίσην ζηα νχξα. Ζ θνξκνηεξφιε έρεη πςειή ζπζηεκαηηθή θάζαξζε (πεξίπνπ 1,4 l/min) θαη ν ηειηθφο ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηεο απνκάθξπλζεο ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο 17 ψξεο. Ζ βνπδεζνλίδε απνβάιιεηαη κέζσ κεηαβνιηζκνχ θαη δηαζπάηαη θπξίσο απφ ην έλδπκν CYP3A4. Οη κεηαβνιίηεο ηεο βνπδεζνλίδεο απνβάιινληαη κε ηα νχξα ακεηάβιεηνη ή ζε ζπδεπγκέλε κνξθή. Μφλν κηα ακειεηέα πνζφηεηα ακεηάβιεηεο βνπδεζνλίδεο αληρλεχεηαη ζηα νχξα. Ζ βνπδεζνλίδε έρεη πςειή ζπζηεκαηηθή θάζαξζε (πεξίπνπ 1,2 l/min) θαη ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηεο απνκάθξπλζεο ζην πιάζκα κεηά απφ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο 4 ψξεο. Ζ θαξκαθνθηλεηηθή ηεο βνπδεζνλίδεο ή ηεο θνξκνηεξφιεο ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα δελ είλαη γλσζηή. Ζ ζπζηεκαηηθή έθζεζε ζηε βνπδεζνλίδε θαη ζηε θνξκνηεξφιε κπνξεί λα απμεζεί ζε αζζελείο κε επαηηθή λφζν. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα: Ζ ηνμηθφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζε κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα ηεο κε βνπδεζνλίδε θαη θνξκνηεξφιε ρνξεγνχκελεο ζε ειεχζεξε κνξθή ή ζηαζεξφ ζπλδπαζκφ, ήηαλ επηδξάζεηο, νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξβνιηθή θαξκαθνινγηθή δξαζηηθφηεηα. ε κειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεηξακαηφδσα, ηα θνξηηθνζηεξνεηδή, φπσο ε βνπδεζνλίδε, έδεημαλ φηη πξνθαινχλ δπζκνξθίεο (ιπθφζηνκα ή ζθειεηηθέο δπζκνξθίεο). Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα απηά ησλ δνθηκαζηψλ ζε πεηξακαηφδσα δελ θαίλεηαη λα αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν ζηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο. Μειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε πεηξακαηφδσα κε ηε θνξκνηεξφιε έδεημαλ κηα ειαθξά κείσζε ηεο γνληκφηεηαο ησλ αξξέλσλ αξνπξαίσλ ζε πςειά επίπεδα ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο, απνβνιή ησλ εκθπηεπκάησλ θαζψο θαη κείσζε ηεο επηβίσζεο κεηά ηε γέλλεζε θαη ηνπ βάξνπο γέλλεζεο ζε εμαηξεηηθά πςειφηεξα επίπεδα ζπζηεκαηηθήο έθζεζεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ επηηπγράλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο ρξήζεο. Ωζηφζν, ηα πεηξακαηηθά απηά δεδνκέλα ζε πεηξακαηφδσα δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν. 6. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ: Λαθηφδε κνλνυδξηθή (ε νπνία πεξηέρεη πξσηεΐλεο γάιαηνο) 6.2 Αζπκβαηόηεηεο: Γελ εθαξκφδεηαη. 6.3 Γηάξθεηα δσήο: 2 ρξφληα 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο: Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 30 C. Γηαηεξείηε ηνλ πεξηέθηε θαιά θιεηζκέλν γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε: Σν Symbicort Turbuhaler είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηελ εηζπλνή, πνιιαπιψλ δφζεσλ, μεξάο ζθφλεο. Ζ ζπζθεπή είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο κε πεξηζηξεθφκελε ιαβή, θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά πιαζηηθά πιηθά (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT). ε θάζε εμσηεξηθφ πεξηέθηε ππάξρνπλ 1, 2, 3, 10 ή 18 ζπζθεπέο εηζπλνψλ πνπ πεξηέρνπλ 60 (ή 120) δφζεηο. Μπνξεί λα κελ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά φιεο νη ζπζθεπαζίεο. 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο < θαη άιινο ρεηξηζκόο>: Κακία εηδηθή ππνρξέσζε. 9

10 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: AstraZeneca Α.E., Θενηνθνπνχινπ 4 & Αζηξνλαπηψλ, Μαξνχζη 8. ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: 51517/ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΔΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΔΧΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ: / ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ: 10

11 11

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα