επάγγεινο μπλφο Μεηεκπαιδεσηικό Σεμινάριο ΕΓΕ ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "επάγγεινο μπλφο Μεηεκπαιδεσηικό Σεμινάριο ΕΓΕ 2012 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας"

Transcript

1 επάγγεινο μπλφο

2 ζηξαηεγηθή γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ νξζνχ ζπγθξφηεζε ζεξαπεπηηθήο νκάδαο (multidisciplinary team MDT) εμεηδηθεπκέλνη ρεηξνπξγνί εμεηδηθεπκέλνη απεηθνληζηέο παζνινγναλαηφκνη νγθνιφγνο - παζνιφγνο νγθνιφγνο - αθηηλνζεξαπεπηήο

3 ζηξαηεγηθή γηα ηνλ θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ δηάγλσζε (θνινλνζθφπεζε, βηνςία) ζχγθιεηζε MDT ηνπηθή ζηαδηνπνίεζε (MRI ππέινπ, ERUS) ζπζηεκαηηθή ζηαδηνπνίεζε (CT θνηιίαο, ζψξαθα) ζχγθιεηζε MDT πξνεγρεηξεηηθή ζεξαπεία (CRT) εθηίκεζε απνηειέζκαηνο ζχγθιεηζε MDT εγρείξεζε ηζηνπαζνινγηθή εθηίκεζε ζχγθιεηζε MDT κεηεγρεηξεηηθή ζεξαπεία (CT) κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε

4 ζηαδηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ πξν αθηηλν- ρεκεην- ζεξαπείαο κεηά αθηηλν- ρεκεην- ζεξαπεία αθξηβήο εληνπηζκφο ηνπ φγθνπ έθηαζε-κήθνο ηνπ φγθνπ ηνηρσκαηηθή επέθηαζε ηνπ φγθνπ (T-stage) θαηάζηαζε ηνπ πεξηκεηξηθνχ νξίνπ εθηνκήο (CRM) θαηάζηαζε επηρσξίσλ ιεκθαδέλσλ (N-stage) άιια επηρψξηα ραξαθηεξηζηηθά (EMVI) αλίρλεπζε απνκαθξπζκέλσλ κεηαζηάζεσλ (M-stage)

5 ζηαδηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ (αξρηθή) αθξηβήο εληνπηζκφο, έθηαζε, κήθνο ηνπ φγθνπ δαθηπιηθή εμέηαζε (+++) άθακπηε πξσθην- ζηγκνεη- δνζθφπεζε (+++) εχθακπηε ελδνζθφπεζε (+) πνιπηνκηθή Α/Τ (multisliced C/T) ππέινπ (-) καγλεηηθή ηνκνγξαθία HD (MRI) ππέινπ (+++++) ιήςε απνθάζεσο πεξί δηαηεξήζεσο ή κε ηνπ ζθηγθηεξηαθνχ κεραληζκνχ θαηά ηελ εγρείξεζε

6 ζηαδηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ (αξρηθή) ηνηρσκαηηθή επέθηαζε ηνπ φγθνπ (Τ-stage) ERUS (Endo Rectal Ultra Sound) πςειή αθξίβεηα ζε κηθξνχο, ρακεινχο φγθνπο Τ1, Τ2 αλαθξηβήο ζε φγθνπο Τ3, Τ4, επκεγέζεηο, πςεινχο αδπλακία εθαξκνγήο ζε απνθξάζζνληεο φγθνπο θπξία έλδεημε: πεξηθεξηθνί φγθνη πξνο δηάζσζε ζθηγθηήξα Multi-Detector Row C/T πςειή αθξίβεηα ζε κέζνπ ηξηηεκνξίνπ φγθνπο Τ3 ρακειή αθξίβεηα ζε φγθνπο Τ1, Τ2, θαη Τ4 αδπλακία εθηηκήζεσο πεξηκεηξηθνχ νξίνπ (CRM) ρακειή αθξίβεηα ζε φγθνπο θαησηέξσ ηξηηεκνξίνπ Beets-Tan et al 2001 Bipat et al 2004, Maizlin et al 2010

7 ζηαδηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ (αξρηθή) ηνηρσκαηηθή επέθηαζε ηνπ φγθνπ (Τ-stage) πεξηκεηξηθφ φξην εθηνκήο (CRM) δηήζεζε εμσηνηρσκαηηθψλ θιεβψλ (EMVI) MRI - HD κηθξνχ πεδίνπ ππέινπ πςειή αθξίβεηα ζε φγθνπο Τ3, Τ4 (σο παζνινγναλαηφκνπ) πςειή αθξίβεηα ζηελ εθηίκεζε πεξηκεηξηθνχ νξίνπ (CRM) πςειή αθξίβεηα ζε φγθνπο κέζνπ θαη θάησ ηξηηεκνξίνπ πςειή αθξίβεηα ζηελ εθηίκεζε EMVI ρακειή επθξίλεηα ζηελ δηάθξηζε κεηαμχ φγθσλ Τ2 θαη Τ3a ε εμέηαζε επηινγήο σο ε «κία θαη κφλε» Beets-Tan et al 2001, Sauer et al 2004, Brown et al 2004, Taylor et al 2008, Maizlin et al 2010

8 ζηαδηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ (αξρηθή) θαηάζηαζε επηρσξίσλ ιεκθαδέλσλ (N-stage) high-spatial-resolution MRI εθηίκεζε εληάζεσο ζήκαηνο, πεξηγξάκκαηνο κέγεζνο ιεκθαδέλα κε δηαγλσζηηθφ αθξίβεηα δηαγλψζεσο δηεζήζεσο: 65-85% multisclice CT ηζάμηα ηεο MRI γηα ιεκθαδέλεο >8mm USPIO-enhanced MR επαηζζεζία/εηδηθφηεηα δηαγλψζεσο δηεζήζεσο: 85% ζπληφκσο δηαζέζηκε Brown et al 2003, Bipat et al 2004, Lahaye et al 2008

9 επαλαζηαδηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ κεηά πξνεγρεηξεηηθή αθηηλν- ρεκεην- ζεξαπεία Α/Τ, απιή MRI, ERUS, FDG-PET: αλαθξηβείο κέζνδνη phased array HD + DWI + USPIO MRI: Η κέζνδνο αθξηβήο ζηελ δηάθξηζε pt0-2 απφ pt3 αθξηβήο ζηελ δηάγλσζε φγθνπ πεξηνξηζκέλνπ ζην ηνίρσκα ytrg αληηζηνηρεί ζεκαληηθψο ζε ptrg ytrg ζρεηίδεηαη κε νγθνινγηθή πξφγλσζε ππνζηαδηνπνίζε ησλ ιεκθαδέλσλ κε βάζε ην κέγεζνο Vandecaveye et al 2007, Lambregts et al 2011, Park et al 2011 MERCURY trial (Magnetic Resonance Imaging in Rectal Cancer European Equivalence Study) 2011

10 θαξθίλνο ηνπ νξζνχ ζεξαπεπηηθφο ρεηξηζκφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνεγρεηξεηηθή ζηαδηνπνίεζε κηθξή πξψηκε βιάβε ηνπηθή εθηνκή (εληφο πξσηνθφιινπ) πξψηκε βιάβε (Τ1-3b, N0, M0) εγρείξεζε πξνρσξεκέλε βιάβε (Τ3c-4, CME +, EMVI, N0-2, M0) πξνεγρεηξεηηθή ζεξαπεία: ειάηησζε ηνπηθήο ππνηξνπήο <10% βιάβε <3cm: βξαρχ ζρήκα RT ππνζηαδηνπνίεζε εγρείξεζε βιάβε >3cm: καθξφ ζρήκα CRT εγρείξεζε ππνζηαδηνπνίεζε, ειάηησζε κεγέζνπο κε απάληεζε: CT, παξαθνινχζεζε, παξεγνξηθή ζεξαπεία πιήξεο απάληεζε: εγρείξεζε ή watch and wait policy (εληφο πξσηνθφιινπ) ESMO Guidelines 2010, HESMO and Cypriot Consensus 2011

11 θαξθίλνο ηνπ νξζνχ ζεξαπεπηηθφο ρεηξηζκφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνεγρεηξεηηθή ζηαδηνπνίεζε πξψηκε βιάβε (Τ1-2, N0, M0) πεξηθεξηθψλ 5cm νξζνχ πξνεγρεηξεηηθή ζεξαπεία: καθξφ ζρήκα CRT ππνζηαδηνπνίεζε, ειάηησζε κεγέζνπο δηαζθηγθηεξηαθή αθαίξεζε κε απάληεζε θνηιηνπεξηλετθή εθηνκή πιήξεο απάληεζε: εγρείξεζε ή watch and wait policy πξνρσξεκέλε βιάβε (Τ3-4, Ν0-2, M0) πεξηθεξηθψλ 5cm νξζνχ πξνεγρεηξεηηθή ζεξαπεία: καθξφ ζρήκα CRT θνηιηνπεξηλετθή εθηνκή νπνηαδήπνηε βιάβε + Μ1: καθξφ ζρήκα CRT απάληεζε: αθαίξεζε Μ, αθνινχζσο εγρείξεζε ζε πξσηνπαζή βιάβε κε απάληεζε: CT, παξαθνινχζεζε, παξεγνξηθή ζεξαπεία ESMO Guidelines 2010, HESMO and Cypriot Consensus 2011

12 βαζηθέο αξρέο νγθνινγηθήο ρεηξνπξγηθήο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ δηάζηεκα κεηαμχ πέξαηνο CRT θαη εγρεηξήζεσο: 6-12εβδ εμαξηάηαη απφ TRG δηαθνηιηαθή πξνζπέιαζε R0 εθηνκή >2mm απφ CRM θεληξηθή απνιίλσζε ΚΜΑ θαη ΚΜΦ εθηνκή ζηγκνεηδνχο-νξζνχ κε αθέξαην κεζφθνιν παξαζθεπή θαηά κήθνο ησλ εκβξπνινγηθψλ πεδίσλ (fasciae propriae) αλψηεξν ηξηηεκφξην νξζνχ κεξηθή εθηνκή κεζν-νξζνχ (PME) θνιν-νξζηθή αλαζηφκσζε πεξηθεξηθφ φξην εθηνκήο: 5cm κέζν ηξηηεκφξην νξζνχ νιηθή εθηνκή κεζν-νξζνχ (TME), πξνθχιαμε λεπξηθψλ πιεγκάησλ πεξηθεξηθφ φξην εθηνκήο: >1cm, θνιν-νξζηθή αλαζηφκσζε πξνζηαηεπηηθή ζηνκία

13 βαζηθέο αξρέο νγθνινγηθήο ρεηξνπξγηθήο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ θαηψηεξν ηξηηεκφξην νξζνχ (Τx-2) νιηθή εθηνκή κεζν-νξζνχ (TME), πξνθχιαμε λεπξηθψλ πιεγκάησλ πεξηθεξηθφ φξην εθηνκήο: >1cm, δηαζθηγθηεξηαθή εθηνκή θνιν-πξσθηηθή αλαζηφκσζε, πξνζηαηεπηηθή ζηνκία θαηψηεξν ηξηηεκφξην νξζνχ (Τ3-4) νιηθή εθηνκή κεζν-νξζνχ (TME) πξνθχιαμε λεπξηθψλ πιεγκάησλ θνηιηνπεξηλετθή εθηνκή ηνπ νξζνχ εκηός ηων ανελκηήρων (Extra-Levator Abdomino-Perineal Excision - ELAPE)

14 θαξθίλνο ηνπ νξζνχ ιαπαξνζθνπηθή πξνζέγγηζε απφ έκπεηξνπο ρεηξνπξγνχο απζηεξψο εληφο εξεπλεηηθψλ πξσηνθφιισλ αληελδείθλπηαη ζε πξνρσξεκέλν, επηπιεγκέλν φγθν ίδηεο κε αλνηθηή πξνζπέιαζε εγρεηξεηηθέο αξρέο κεηαηξνπή ζε αλνηθηή πξνζπέιαζε (conversion) πξφιεςε ππνηξνπήο (επηινγή αζζελψλ) ππφ πξνυπνζέζεηο λνζεξφηεηα, νγθνινγηθά απνηειέζκαηα παξφκνηα πνηφηεηα παξαζθεπάζκαηνο παξφκνηα άκεζε λνζεξφηεηα, ζλεηφηεηα κε αλνηθηή παρχζαξθνη άλδξεο: απμεκέλε κεηαηξνπή θαη λνζεξφηεηα παξφκνηα νγθνινγηθά απνηειέζκαηα κε αλνηθηή Guillou et al 2005, Aziz et al 2006, Breukink et al 2006 Jayne et al 2007, Gouvas et al 2009, Ma et al 2010

15 θαξθίλνο ηνπ νξζνχ ηνπηθή εθηνκή κφλνλ ζε φγθνπο Τ1-2, Ν0, Μ0 κεηά CRT εάλ θαησηέξνπ ηξηηεκνξίνπ δηαπξσθηηθή ή ΤΕΜ δηζθνεηδήο ζπλαθαίξεζε κεζν-νξζνχ απζηεξψο εληφο εξεπλεηηθψλ πξσηνθφιισλ επί αξλήζεσο ξηδηθήο ζεξαπείαο ζε αζζελείο πςεινχ δηεγρεηξεηηθνχ θηλδχλνπ

16 νγθνινγηθή ρεηξνπξγηθή θαξθίλνπ ηνπ νξζνχ καθξνζθνπηθή πνηφηεηα παξαζθεπάζκαηνο αθεξαηφηεηα νπηζζίαο κεζννξζηθήο πεξηηνλίαο meso-rectal -> αξίζηε πξφγλσζε (ρακειφηαηε ππνηξνπή) intra-mesorectal -> θαιή πξφγλσζε (ρακειή ππνηξνπή) muscularis, intra-muscularis -> θαθή πξφγλσζε αθεξαηφηεηα πεξηηνλίαο Denonvillier πηπρή πεξηηνλαίνπ ζπιάθνπ Douglas: 1-2cm πεξηθεξηθφ φξην εθηνκήο: 1cm αθεξαηφηεηα κεζνθφινπ ζηγκνεηδνχο πςειή απνιίλσζε ΚΜΑ, ΚΜΦ Quirke 2003, MERCURY trial 2008

17 θνιν-νξζηθφο θαξθίλνο ζεξαπεπηηθφ έξγν εμεηδηθεπκέλσλ ρεηξνπξγψλ ππφ ηνλ δηαξθή έιεγρν νγθνινγηθνχ ζπκβνπιίνπ (multidisciplinary team - oncological board) ρεηξνπξγνί, απεηθνληζηέο νγθνιφγνη, παζνινγναλαηφκνη, αθηηλνζεξαπεπηέο πνηνηηθφο έιεγρνο (quality control) πιήξεο θαηαγξαθή δεδνκέλσλ (registry) θεληξηθή αμηνιφγεζε (audit, quality assurance) θαζνδήγεζε (case adjusted feedback)

καρκίνος του ορθού κλινική αναγκαιότητα σταδιοποιήσεως ευάγγελος ξυνός

καρκίνος του ορθού κλινική αναγκαιότητα σταδιοποιήσεως ευάγγελος ξυνός καρκίνος του ορθού κλινική αναγκαιότητα σταδιοποιήσεως ευάγγελος ξυνός 1979, 1982 καρκίνος του ορθού σταθμοί εισαγωγή της ολικής εκτομής του μεσοορθού (OEM) αρχές 2000 προεγχειρητική θεραπεία (ακτινο-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ A ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Γεωργιάδης Πανεπ. Έτος 2009-2010 Αριθμ. 2548 ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Εργαζία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Εργαζία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ:ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ:ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διπλωμαηική Εργαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΗΟΚΖΛΖ ΣΟ ΚΤΛΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΣΑ: ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΥΡΗΣΗΝΑ ΗΕΗΟΠΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΩΝ Επάγγεινο Υαξηακπίιαο Αθηηλνιφγνο ΥΑΡΣΑΜΠΙΛΑ Ε. Αματομία Υυσιολογία 1. Ππξακνεηδνχο ζρήκαηνο φξγαλα ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν θεθαιηθά (δεμηά) θαη θεθαιηθά-πξνζζίσο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ

«ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΜΔ ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΦΟΡΧΝ ΟΓΧΝ» ΕΑΡΟΓΟΤΛΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΗΑΣΡΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξ.Γηαηξηβ.2947 ΥΟΛΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΣΟΜΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΛΑΕΑΡΟ ΗΥΛΔΣΗΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 «ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ ΚΑΗ ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ «Μνξθνινγηθή εθηίκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Η PETCT με FDG στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. Δρ. Ι.Ε.Δατσέρης υντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 2012

Η PETCT με FDG στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. Δρ. Ι.Ε.Δατσέρης υντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 2012 Η PETCT με FDG Δρ. Ι.Ε.Δατσέρης υντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 2012 PETCT, Γ.Ν.Α «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ» τατιστικά τοιχεία 1/1/2012-31/10/2012 N=2398 Hodgkin 23,8% NHL 11,7%

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Δ. ΣΗΜΟΓΗΑΝΝΖ Δηδηθεπφκελνο Υεηξνπξγηθήο

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Δ. ΣΗΜΟΓΗΑΝΝΖ Δηδηθεπφκελνο Υεηξνπξγηθήο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Α ΠΡΟΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: θαζεγεηήο Γ. Μπαζδάλεο Αξηζκφο δηαηξηβήο: 2906 Παλεπ. Έηνο: 2011-2012 «ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΤΖ ΣΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟΤ ΣΧΝ ΚΑΡΧΣΗΓΧΝ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ DOPPLER ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΖΜΑ Δ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ Απφζηνινο αξαθφπνπινο [1] ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ. Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία»

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ. Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία» ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία» Σξηπιόο ζηόρνο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο 1. Ίαζε ηνπ αζζελή

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα

Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα Περίληψη Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΟΝΟ ΑΜΔΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΕΧΣΗΚΧΝ ΖΜΔΗΧΝ) 1. Δκηέλεζη ζύνηομηρ εξέηαζηρ. Σπκπιεξψλνπκε πιήξσο ηα δσηηθά ζεκεία φπσο ΑΠ, ζθχμεηο, κε ηνλ άξξσζην ζε θαηαθεθιεκέλε θαη φξζηα ζέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΚΛΗΝΗΚΔ ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ» ύγκριζη ηετνικών για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ

Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Πολςηεσνείο Κπήηηρ Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Υξήζε κηθξνθπκαηηδίωλ ζηελ αλάιπζε εγθεθαινγξαθήκαηνο» Βαλδνπιάθεο Αληψληνο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΝΟΝΣΙΑ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ HUNTER 127846-6

ΣΔΝΟΝΣΙΑ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ HUNTER 127846-6 ΣΔΝΟΝΣΙΑ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ HUNTER 127846-6 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Διαβάστε περισσότερα