ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σασ. Κώδ.: ΑΘΖΝΑ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. Πληποθοπίερ: Μ. Ζιηνθαχηνπ Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66Α ) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Άπθπο 13 Πληπωμέρ ζε θςζικά ππόζωπα ή νομικέρ ονηόηηηερ μη ζςνεπγάζιμων κπαηών 1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηξνπνπνηήζεθαλ νη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ κε ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 δίλεηαη γεληθά ν νξηζκφο ησλ κε ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ, ρσξίο λα γίλεηαη πιένλ θακία αλαθνξά ζηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 (είρε ηεζεί κε ην λ. 3842/2010). Δπνκέλσο, σο κε ζπλεξγάζηκα θξάηε ζεσξνχληαη, γεληθά, εθείλα πνπ δελ είλαη θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε θαηάζηαζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα έρεη εμεηαζζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ζπλάςεη κε ηελ 1

2 Διιάδα ζχκβαζε δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ζην θνξνινγηθφ ηνκέα θαη δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηέηνηα ζχκβαζε κε ηνπιάρηζηνλ άιια δψδεθα (12) θξάηε. Σα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά ηε δηαπίζησζε ησλ πην πάλσ πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν πνπ δεκνζηεχεηαη ηνλ Ηαλνπάξην θάζε έηνπο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ λ. 2238/1994). Δπίζεο, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ λ. 2238/1994 νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ην έηνο 2010, σο κε ζπλεξγάζηκα θξάηε ζεσξνχληαη απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ /2565/ΓΟ/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1590Β ). Γηα ην έηνο 2011, σο κε ζπλεξγάζηκα θξάηε ζεσξνχληαη ηα θξάηε πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ /ΓΟ/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1805Β ). Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ιήγεη ζε εκεξνκελία άιιε, πιελ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ (π.ρ ), σο κε ζπλεξγάζηκα θξάηε ιακβάλνληαη απηά πνπ θαηνλνκάδνληαη ζηελ Α.Τ.Ο. πνπ έρεη εθδνζεί θαη πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο πεξηφδνπ. 2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ θξαηψλ κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη σο θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ λ. 2238/1994, εθείλν ην θξάηνο, ζην νπνίν ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε θφξν επί ησλ θεξδψλ ή ησλ εηζνδεκάησλ ή ηνπ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο είλαη ίζνο ή θαηψηεξνο κε ηα εμήληα εθαηνζηά ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ ζα νθεηιφηαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, εάλ ήηαλ θάηνηθνο ή είρε ηελ έδξα ηνπ ή δηαηεξνχζε κφληκε εγθαηάζηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 100 ζηελ Διιάδα. Γειαδή, πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ζεσξείηαη σο θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ην θξάηνο εθείλν πνπ έρεη ζπληειεζηή θνξνινγίαο λνκηθνχ πξνζψπνπ θάησ απφ 14,4% (24% x 60%) γηα ηε ρξήζε 2010 ή θάησ απφ 12% (20% x 60%) γηα ηε ρξήζε 2011 θαη κεηά. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε ζχγθξηζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηε λνκνζεζία ηνπ άιινπ θξάηνπο θαη φρη κε βάζε ηνπο πξαγκαηηθνχο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο θάζε 2

3 ρψξαο (κεηαθνξά δεκηψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ζρεκαηηζκφο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ, θιπ.). Δηδηθά γηα ηελ Κχπξν δηεπθξηλίδεηαη, φηη ε έθηαθηε ακπληηθή εηζθνξά 15% πνπ επηβάιιεηαη θάζε ρξφλν ζηνπο ηφθνπο θαη ζηα κεξίζκαηα πνπ ιακβάλεη εηαηξία θνξνινγηθφο θάηνηθνο Κχπξνπ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ξεηά ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (ΑΓΦ) πνπ έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ε ππφςε εηζθνξά επηβάιιεηαη επί ζπγθεθξηκέλσλ εηζνδεκάησλ. Καηά ζπλέπεηα, ε εηζθνξά απηή δελ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο Κχπξνπ (10%), γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 51Α ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη σο εθ ηνχηνπ, ε Κχπξνο ζεσξείηαη θξάηνο κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο. 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 51Β ηνπ λ. 2238/1994, ζρεηηθά κε ηελ κε αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ γηα αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ, ησλ ηφθσλ, δηθαησκάησλ θαη απνδεκηψζεσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, πνπ είλαη θάηνηθνο ή έρεη ηελ έδξα ηνπ ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κε εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε θξάηε κε ζπλεξγάζηκα, λα απνδείμνπλ ηελ χπαξμε πξαγκαηηθήο θαη ζπλήζνπο ζπλαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζνχλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο ηνπο (καρεηφ ηεθκήξην), φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε θξάηε κε πξνλνκηαθά θνξνινγηθφ θαζεζηψο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ηειεπηαία απηά θξάηε, ην καρεηφ ηεθκήξην είρε ζεζπηζζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3842/2010. Δηδηθφηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη, φηη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο κε θξάηε κε ζπλεξγάζηκα δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ή ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη φηη νη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά θεξδψλ ή εηζνδεκάησλ ή θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηε θνξναπνθπγή ή θνξνδηαθπγή. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ καρεηνχ απηνχ ηεθκεξίνπ, ζα πξέπεη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ε ζπλαιιαγή πξαγκαηηθά έρεη ιάβεη ρψξα θαη φηη έρεη απνθέξεη πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο (αγνξέο, παξνρή ππεξεζηψλ, θιπ.). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 3

4 α) - χπαξμε εκπνξηθήο ζπκθσλίαο ή ζχκβαζεο έξγνπ κε ηελ αιινδαπή εηαηξία, πνπ λα νξίδεη ηνπο φξνπο ηεο ζπλαιιαγήο (αληηθείκελν, δηάξθεηα, ηίκεκα, ηξφπνπο πιεξσκήο θαη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ) θαη λα έρεη θαηαηεζεί ζηε Γ.Ο.Τ. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1882/1990 (ηξηκεληαίεο θαηαζηάζεηο), - θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο (ηηκνιφγηα θαη ηξαπεδηθά εκβάζκαηα), - πξαγκαηηθή κεηαθνξά θαη ιήςε ησλ αγαζψλ (ηεισλεηαθά έγγξαθα) ή ηελ πξαγκαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ (πξσηφθνιιν νινθιήξσζεο θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ). β) ε αιινδαπή εηαηξία λα πξαγκαηνπνηεί νπζηαζηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε, δειαδή: - λα έρεη απνδεδεηγκέλα θπζηθή ππφζηαζε ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηεο (έδξα ή κφληκε εγθαηάζηαζε, κφληκα απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, θιπ.). Ηζνινγηζκνί ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζή ηεο δελ ζεσξνχληαη απφ κφλα ηνπο επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία. - δελ αξθεί λα είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηεο αιινδαπήο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο, αιιά λα θνξνινγείηαη θαη εθεί, γ) ε δαπάλε λα είλαη παξαγσγηθή. Γηα παξάδεηγκα, δελ αλαγλσξίδεηαη δαπάλε δηαθήκηζεο, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ην κέξνο απηήο πνπ δελ αθνξά ζηελ Διιάδα (π.ρ. δαπάλε ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θίλεζε πάλσ ζε πάγν, είδνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ πνπ δελ θαηαλαιψλνληαη ζηελ Διιάδα, θιπ.). Όζνλ αθνξά ζην ζέκα ηνπ πξαγκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ νθέινπο πνπ απνθέξεη κία ζπλαιιαγή κε εηαηξία ηεο αιινδαπήο, απηφ κπνξεί λα εθηηκεζεί εάλ εμεηαζζνχλ ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) νη ηηκέο αγνξάο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ζπγθξηηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε γηα νκνεηδή πξντφληα άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεξγάζηκσλ ρσξψλ. Αλ ε ηηκή ησλ αγνξαδφκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξεπφκελσλ εμφδσλ, π.ρ. κεηαθνξηθψλ, εμφδσλ αζθάιεηαο θαη απνζήθεπζεο) απφ ηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε είλαη θαηψηεξε απφ ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ επηρεηξήζεηο ζπλεξγάζηκσλ θξαηψλ, ηφηε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη επηηπγράλεηαη νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ εκεδαπή επηρείξεζε. Ζ αλάιπζε απηή ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζηε δηεξεχλεζε άιισλ παξαγφλησλ, απφ ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη φηη ε ζπλαιιαγή κε ηα κε ζπλεξγάζηκα θξάηε έρεη πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κε πξνκεζεπηέο απφ άιιεο ρψξεο ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (π.ρ. ρξφλνο κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ, νξγάλσζε πξνκεζεπηή, θιπ.), 4

5 β) αγνξά πξντφλησλ ή πξψησλ πιψλ απφ κε ζπλεξγάζηκν θξάηνο (π.ρ. Μαιαηζία, Μαπξίθην, θιπ.) ιφγσ κε παξαγσγήο ηνπο ζε ρψξα πνπ ζεσξείηαη ζπλεξγάζηκε. Δπίζεο, ιήςε ππεξεζηψλ απφ κε ζπλεξγάζηκν θξάηνο νη νπνίεο βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο θνηλήο πείξαο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ ζπλήζσο παξέρνληαη απφ εηαηξίεο ζε ηέηνηα θξάηε (π.ρ. ππεξεζίεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο απφ λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ηνπ Παλακά), γ) αλ ε ηηκή αγνξάο ηνπ πξντφληνο (π.ρ. θαθέ) είλαη ε ίδηα κε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο απηνχ ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ηφηε ε δαπάλε αγνξάο ηνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε, έζησ θαη αλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ επηρείξεζε κε έδξα ζε κε ζπλεξγάζηκν θξάηνο, αθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε αγνξά απφ ην κε ζπλεξγάζηκν θξάηνο δελ ζπλεπάγεηαη ππεξηηκνιφγεζε. Δπίζεο, εηδηθά γηα ηα αεξνζθάθε πνπ είλαη λενινγεκέλα ζε θξάηε κε ζπλεξγάζηκα θαη κηζζψλνληαη απφ εκεδαπέο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ εηαηξηψλ εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα, ηα κηζζψκαηα απηά πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη σο δαπάλε ηεο κηζζψηξηαο εκεδαπήο εηαηξίαο, θαζφζνλ νη εηαηξίεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα κηζζψζεη ηέηνηα εκπνξηθά αεξνζθάθε είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη αλήθνπλ ζπλήζσο ζηηο θαηαζθεπάζηξηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πξνθχπηεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινπλ άιιεο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο γηα ηα ίδηα ηχπνπ θαη ειηθίαο αεξνζθάθε. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη νη δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ, ιήςεο ππεξεζηψλ, θιπ. απφ εηαηξίεο κε έδξα ζε κε ζπλεξγάζηκν θξάηνο, δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο φηαλ θαηαβάιινληαη ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηελ αιινδαπή, θαζφζνλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε εηδηθψλ θαθέισλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ (άξζξν 39Α ηνπ λ. 2238/1994). Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΔΛΔΡΗ 5

6 ςνημμένα: θχιια ηέζζεξα (4) ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Γ.Γ.Π.. Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) 2. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ,ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 3. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 5. ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ LOGISTICS ΔΛΛΑΓΟ, Λ. πγγξνχ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ 6. ALPHA BANK, Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Θεκάησλ, Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ 7. ΣΔΥΝΟΠΛΑΝ Α.Δ.Β.Δ., 10 ν ρικ. Δ.Ο. Αζελψλ Λακίαο, ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ 8. ΑΛΦΑ ΒΖΣΑ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ., Λεσθ. πάησλ 81, Γέξαθαο Αηηηθήο ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 9. ΓΚΟΡΓΚΟΛΖ Α.Δ., 6 ν ρικ. Σξηθάισλ Λαξίζεο, ΣΡΗΚΑΛΑ 10. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ, Κξελίηζα ΣΡΗΚΑΛΑ ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ θ. Παληειή Οηθνλφκνπ 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ 4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Ζ. Πιαζθνβίηε 5. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή θ. Γ. ηακαηφπνπινπ (2) 6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 9. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ 10. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α (10), Β (20), Γ (3) 11. Γξαθείν θ. Γηεπζπληνχ Γ12 6

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα