ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006"

Transcript

1 ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ Νίθνο άββαο Μαζεκαηηθόο

2 2

3 Κάπνηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα κε αθνξκή ηελ αλάγλσζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Απόζηνινπ Γνμηάδε Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ 3

4 4

5 A. Ο ζπγγξαθέαο θαη ην κπζηζηόξεκα Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΟΞΙΑΓΗ είλαη καζεκαηηθόο, ζπγγξαθέαο θαη ν βαζηθόο ηδξπηήο ηνπ ΘΑΛΗ+ΦΙΛΟΙ, κηαο νκάδαο εζεινληώλ ε νπνία ζπκβάιιεη ζην γεθύξσκα ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο άιιεο κνξθέο πνιηηηζκηθήο δεκηνπξγίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Γλσζηόο ζην ειιεληθό αλαγλσζηηθό θνηλό από βηβιία, όπσο «Σα ηξία αλζξσπάθηα» θαη «Μαθαβέηαο», ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία κε ην κπζηζηόξεκά ηνπ «Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιλκπαρ». Σν βηβιίν κεηαθξάζηεθε ζε πεξηζζόηεξεο από ηξηάληα γιώζζεο θαη απέζπαζε εγθσκηαζηηθέο θξηηηθέο από ζεκαίλνληα πξόζσπα. Δίλαη ην πξώην καζεκαηηθό κπζηζηόξεκα. Έλαο λένο, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά, αθεγείηαη ηε δσή ηνπ ζείνπ ηνπ, ν νπνίνο, όληαο θεκηζκέλνο θάπνηε καζεκαηηθόο, αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηελ απόδεημε ηεο εηθαζίαο ηνπ Γθόιληκπαρ, ε νπνία είλαη έλα από ηα πην πεξίπινθα πξνβιήκαηα ζηελ ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ. 5

6 Β. Αθεγεκαηηθή ηέρλε, έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ θόζκν ηωλ καζεκαηηθώλ. Το βηβιίο ζηε Ειιάδα είλαη ιίγο ζαλ ποηληθό αδίθεκα. Καλέλας δελ ζέιεη λα είλαη ζσλεργός Όιοη ζ αθήλοσλ λα θάηζεης ζηο ζθακλί κόλος ζοσ... Φρέλησ Γερκαλός Κάπσο έηζη, κόλνο, πεξίκελα λα είκαη θη εγώ ζηελ πξώηε ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ, κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Απόζηνινπ Γνμηάδε. Πίζηεπα θη εγώ πσο γηα ηνπο πνιινύο ην βηβιίν είλαη έλα αβάζηαρην βάξνο πνπ δελ ην ζέιεη θαλείο. Έθαλα όκσο ιάζνο. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά είραλ δηαβάζεη ην βηβιίν θαη ην είραλ πξαγκαηηθά ραξεί. Κάπνηνη κάιηζηα νη νπνίνη κέρξη ηόηε δελ είραλ δηαβάζεη θη άιιν βηβιίν γηα όια όκσο ηα πξάγκαηα ππάξρεη πάληα κηα πξώηε θνξά ην θαηαβξόρζηζαλ ζε κηα βξαδηά! Η ραξά κνπ από ηελ απξόζκελε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ παηδηώλ ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε ήηαλ κεγάιε. Σαπηόρξνλα, ε ίδηα απηή αζξόα ζπκκεηνρή θαη ε πξνζπκία ζηε ζπδήηεζε απνηεινύζε γηα κέλα θαη έλα κεγάιν εξσηεκαηηθό. Ο Απόζηνινο Γνμηάδεο, όπσο γξάθεη ν Jane Shilling ζηελ εθεκ. THE TIMES, αμίδεη ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο όισλ ησλ άζρεησλ κε ηα καζεκαηηθά ηνπ θόζκνπ Κη έρεη δίθην, αθνύ θαηάθεξε λα απνθαιύςεη αθόκα θαη ζ απηνύο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ αδύλαηνη ζηα καζεκαηηθά ιίγε από ηελ νκνξθηά ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Πώο, όκσο, ην θαηόξζσζε απηό, αθνύ ηα καζεκαηηθά, όπσο όινη γλσξίδνπκε, δελ είλαη πξνζηηά θαη άκεζα απνδεθηά ζε κεγάιν αξηζκό αλζξώπωλ; Πνην καγηθό ξαβδάθη θξαηνύζε ζηα ρέξηα ηνπ, όηαλ, γλσξίδνληαο αιιά θη 6

7 αγαπώληαο ηνλ θόζκν ησλ καζεκαηηθώλ, αθνινύζεζε ηε γλσζηή αιιά θαη ζνθή νδεγία «γξάθε ό,ηη γλσξίδεηο» θη έγξαςε γηα έλαλ καζεκαηηθό θαη ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε ηε ζεσξνύκελε σο «ςπρξή θαη απξόζσπε» επηζηήκε ησλ καζεκαηηθώλ;* Πηζαλώο ην καγηθό απηό ξαβδί λα ζπληζηά ε ίδηα ε αθήγεζε. Η αθεγεκαηηθή παξάδνζε, ήδε από ηελ επνρή ηεο Πνηεηηθήο ηνπ Αξηζηνηέιε, ζέιεη ηελ αθήγεζε θαηλόκελν θπξίσο αηζζεηηθό**. Αθξηβώο, ινηπόλ, επεηδή αλαθεξόκαζηε ζην αηζζεηηθό πεδίν, ζην πεδίν ηεο κνξθήο ηεο έληερλεο έθθξαζεο, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε πσο κε ηελ αθήγεζε ηα κελύκαηα ηνπ αθεγεηή δηαηξέρνπλ ην έξγν θαη κεηαθέξνληαη πεηζηηθόηαηα, ρσξίο λα απαηηείηαη θαηαλάισζε ηδηαίηεξεο πλεπκαηηθήο ελέξγεηαο από καο. Γηόηη θαηά ηε κεηαθνξά απηή, όπνηεο αληηξξήζεηο ή δπζπηζηίεο εγείξνληαη γηα ηελ απνδνρή λέωλ γεγνλόηωλ, κεδελίδνληαη από ηελ ίδηα ηελ ηέρλε ηεο αθήγεζεο θη έηζη δε ρξεηάδνληαη ινγηθά επηρεηξήκαηα γηα ηελ άξζε ηνπο. Κη αθξηβώο απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ θάλεη ηε ινγνηερλία λα είλαη πξνζηηή θαη άκεζα απνδεθηή ζηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ! Αιιά θαη ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δίλεη ν ίδηνο ν Απόζηνινο Γνμηάδεο ζηελ αθήγεζε θαη πνπ είλαη θάπσο δηαθνξεηηθόο από ηνλ θαζεκεξηλά παξαδεθηό (πνπ κέζεο άθξεο είλαη ηαπηόζεκνο κε απηό πνπ ιέκε «ηζηνξία») θαη είλαη πην πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηεο αθήγεζεο, ζηελ αθήγεζε δειαδή σο έλα ζεκειηώδε κεραληζκό, ή θαιύηεξα ηξόπν, ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ, κπνξνύκε λα δνύκε πσο ηζρύεη θάηη αλάινγν. Αλαθέξεη ν Γνμηάδεο***: «Αθήγεζε είλαη ε αλαπαράζηαζε ζε ζσκβοιηθή γιώζζα κηας δράζες, ζε ζεηρηαθή(γρακκηθή) κορθή, κε αρτή, κέζε, θαη ηέιος όποσ, επηπιέολ, θάποηα γεγολόηα-όχι όλα, αναγκαστικά- ζσλδέοληαη κε ζτέζεης αηηηόηεηας.» Καη ζπλερίδεη: «...απηόο ν πξνζδηνξηζκόο, ην «όρη όια, αλαγθαζηηθά» είλαη απαξαίηεηνο ζε κηα κίλη -αθήγεζε [...] Όκσο ζε κηα πην ζύλζεηε ζεηξά δξάζεσλ ηη γίλεηαη;. Αλ κελ όια ηα επί κέξνπο γεγνλόηα ηεο δε ζπλδένληαη θαζόινπ αηηηαθά κε θαλέλα άιιν, ηόηε ε παξάζεζή ηνπο δε ζπληζηά αθήγεζε αιιά πιίλζνπο θαη θεξάκνπο, αηάθησο 7

8 εξξηκκέλνπο. Αιιά όζν ζεκαληηθό είλαη απηό είλαη θαη ην άιιν: όηη δελ είλαη αλάγθε λα ζπλδένληαη όια κε όια αηηηαθά». Έηζη, ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη πσο θαη ζηελ αθήγεζε κ απηή ηελ έλλνηα θαηά θάπνηνλ ηξόπν ε πεηζηηθόηεηα δηαηξέρεη ην θείκελν ξένληαο απξόζθνπηα, κηαο θαη δελ απαηηνύληαη πνιιά ινγηθά επηρεηξήκαηα γηα λα απνδερηνύκε ηηο ζρέζεηο αηηηόηεηαο, άξα νύηε κεγάιε θαηαλάισζε πλεπκαηηθήο ελέξγεηαο. Ο αλαγλώζηεο, ινηπόλ, ηεο ινγνηερλίαο κπνξεί λα πεηζηεί ρσξίο ηε ζπλερή ζπλδξνκή ινγηθώλ επηρεηξεκάησλ θαη έηζη απηή γίλεηαη πξνζηηή θαη άκεζα απνδεθηή από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ αλζξώπσλ! Απηό (ηνπιάρηζηνλ ζηα ζρνιηθά καζεκαηηθά) ίζσο δελ κπνξεί λα ηζρύεη θαη απηόλ ηνλ ηξόπν. Δδώ, θαηά ηε κεηαθνξά ηεο αιήζεηαο από ηηο ππνζέζεηο ελόο πξνβιήκαηνο ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία, δειαδή, ηεο απόδεημεο, εκθαλίδνληαη ινγηθέο αληηξξήζεηο (δπζπηζηίεο) γηα ηελ απνδνρή ησλ λέσλ ηδεώλ, ηηο νπνίεο, γηα λα ππεξληθήζνπκε, απαηηείηαη λα θαηαλαιώζνπκε κεγάιε 8

9 πλεπκαηηθή ελέξγεηα! Κη απηό θάλεη ηα Μαζεκαηηθά, λα κελ είλαη πξνζηηά θαη άκεζα απνδεθηά, ζε κεγάιν αξηζκό αλζξώπσλ. Δπνκέλσο, κε βάζε απηά πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο, ε αθεγεκαηηθή ηέρλε ηνπ Γνμηάδε είλαη απηή πνπ κεηακόξθσζε ηελ αλάγλσζε απηνύ ηνπ βηβιίνπ ζε ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία θαη όπσο γξάθεη ζηελ εθεκεξίδα THE OBSERVER ν ζπγγξαθέαο θαη θξηηηθόο ινγνηερλίαο George Steiner επηηξέπεη ζηνλ θνηλό αλαγλώζηε λα εηζρσξήζεη κε επθνιία ζε θαηά παξάδνζε εξκεηηθά θιεηζηνύο θόζκνπο Απηή ινηπόλ ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα απάληεζε ζηελ απνξία κνπ γηα ηελ πξνζπκία ησλ παηδηώλ ζηε ζπδήηεζε, αιιά θαη κηα θαιή αθνξκή γηα κηα πξώηε θνπβέληα, κε ζθνπό λα ηνληζηεί ε δπλαηόηεηα πνπ καο δίλεη ε αθεγεκαηηθή ηέρλε, γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ θόζκν ησλ καζεκαηηθώλ κε εμαηξεηηθά ήπην θαη κε ηερληθό ηξόπν. *,**,***: αλαθνξά ζηε ζπλέληεπμε ηνπ Γνμηάδε ζην Cogito 9

10 Γ. Σξία από ηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα* πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλάγλωζε ηνπ βηβιίνπ. (i). Ση είλαη ηα Μαζεκαηηθά; ηε ζειίδα 42 ηνπ βηβιίνπ δηαβάδνπκε: «Γηα πες κοσ, ιοηπόλ», ήηαλ ε πρώηε ερώηεζε, «εζύ ηη λοκίδεης όηη είλαη ηα Μαζεκαηηθά;» Η εξώηεζε απηή ηνπ ζείνπ Πέηξνπ πξνο ην «πξνζθηιέο ηνπ αληςνύδη» είλαη κηα θαιή αθνξκή γηα ηε δεύηεξε θνπβέληα. Θα κπνξνύζε θαλείο λα μεθηλήζεη από ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο πνπ δίλεη ν ζείνο Πέηξνο ζηε ζειίδα 44 ηνπ βηβιίνπ. «, ηα πραγκαηηθά Μαζεκαηηθά[...]Αποηειούλ αθερεκέλα δηαλοεηηθά θαηαζθεσάζκαηα ποσ ηοσιάτηζηολ γηα όζο δηάζηεκα αζτοιείηαη καδί ηοσς ο καζεκαηηθός- δελ άπηοληαη ζηο παρακηθρό ηοσ πραγκαηηθού θόζκοσ.» Η πξαθηηθή ρξεζηκόηεηα ησλ «αθεξεκέλσλ» καζεκαηηθώλ ζεσξηώλ πξαγκαηηθά είλαη κηα ζπρλά επαλαιακβαλόκελε καζεηηθή απνξία. Έηζη κπνξεί λα πξνθιεζεί ζπδήηεζε κέζα από ηελ νπνία λα πξνθύςεη - όζο θη αλ ασηό δελ ηο περηκέλεη θαλείς - ε απξνζδόθεηε εθαξκνγή όισλ ησλ καζεκαηηθώλ ζεσξηώλ ζηε κειέηε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ, ε νπνία πξαγκαηηθά απνηειεί κεγάιε έθπιεμε θαη πνιιέο θνξέο εθθξάδεηαη σο απνξία! Δδώ κάιηζηα κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηε γλσζηή θξάζε ηνπ Γαιηιαίνπ, «ην βηβιίν ηεο θύζεο είλαη γξακκέλν κε καζεκαηηθνύο ραξαθηήξεο» ε νπνία αθνξά ζηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθώλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ, θαη βξίζθεηαη ζην θπιιάδηό ηνπ κε ηίηιν «Il Sagiatore» ην νπνίν εθδόζεθε ην Η θξάζε απηή έκεηλε θιαζηθή θαη εθθξάδεη κε ηξόπν πνηεηηθό πσο θάζε είδνπο θπζηθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλα πιηθό κνληέιν θάπνηαο καζεκαηηθήο ζεωξίαο! 10

11 Η άπνςε απηή ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα θαίλεηαη λα δηθαηώλεηαη από ηα γεγνλόηα. Καη κάιηζηα όζν δηεηζδπηηθνί λα είλαη νη εμεηδηθεπκέλνη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηα Μαζεκαηηθά, δελ αλαηξνύλ, αιιά ηνλίδνπλ έλα γεγνλόο ην νπνίν κε ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο γίλεηαη όιν θαη επθξηλέζηεξν. Κη απηό είλαη πσο όρη κόλν ε θάζε είδνπο θπζηθή πξαγκαηηθόηεηα αλαιύεηαη ζε έλα πιηθό κνληέιν θάπνηαο καζεκαηηθήο ζεσξίαο, αιιά θαη, αληίζηξνθα, ηα καζεκαηηθά ζην ζύλνιό ηνπο, κε ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο πξνβάιινπλ όιν θαη πην μεθάζαξα σο έλα ζπκβνιηθό κνληέιν ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. ηα καζεκαηηθά ζην ζύλνιν ηνπο, κε ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο πξνβάιινπλ όιν θαη πην μεθάζαξα σο έλα ζπκβνιηθό κνληέιν ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο Σέηνηεο ηδέεο όκσο ζέινπλ πνιύ ρξόλν γηα λα εδξαησζνύλ, θαη γη απηό ε θνπβέληα κε ην ίδην πεξηερόκελν κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη ζηελ επόκελε ζπλάληεζε. Δθεί γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί πσο κε βάζε απηόλ ηνλ ηζρπξηζκό κπνξεί θαλείο, παίξλνληαο αθνξκέο από ηα γεγνλόηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, λα θάλεη ζπλεηξκηθέο αλαπιάζεηο θαη λα βιέπεη κεηαθνξηθά καζεκαηηθέο δνκέο ζε θνκκάηηα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε ηζηνξία ηνπ Βνιηέξνπ γηα ηνλ Νεύησλα ην κήιν θαη ηε βαξύηεηα. 11

12 (ii) Οη καζεκαηηθέο αιήζεηεο δελ βξίζθνληαη κόλν ζηνπο ρώξνπο εμεηδίθεπζεο, αιιά κεηακθηεζκέλεο θπθινθνξνύλ αλάκεζα καο ζηελ θαζεκεξηλή δωή. Έλα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα είλαη ε αθόινπζε κεηαθνξά, ε νπνία παξνπζηάδεη (σο πεξηερόκελν) ην πεξίθεκν ζεώξεκα ηεο Με Πιεξόηεηαο. Αλ ππνζέζνπκε όηη έρνπκε κηα καζεκαηηθή ζεσξία ε νπνία δελ έρεη αμηώκαηα, είλαη ζαλ λα έρνπκε έλαλ νηθηζκό κε πιήξεο δίθηπν ύδξεπζεο ην νπνίν όκσο δε κεηαθέξεη λεξό ζηηο θαηνηθίεο, γηαηί δελ ππάξρεη πεγή λα ην ηξνθνδνηήζεη... απηή ηελ εηθόλα, ν νηθηζκόο αληηζηνηρεί ζηε ζεσξία, ην λεξό ζηελ αιήζεηα, νη αγσγνί ύδξεπζεο ζηηο απνδείμεηο θαη νη θαηνηθίεο ζηηο πξνηάζεηο. Οη πεγέο νη νπνίεο αλαβιύδνπλ λεξό είλαη ηα αμηώκαηα θαη ζηελ ππόζεζή καο πεγέο δελ ππάξρνπλ. Οη αγσγνί δε κεηαθέξνπλ λεξό ζηηο θαηνηθίεο θαη νη απνδείμεηο δε κεηαθέξνπλ αιήζεηα ζηηο πξνηάζεηο. Κάπνηα κέξα όκσο, αλαθαιύπηνπκε ηηο ππόγεηεο πεγέο θαη ηηο ζπλδένπκε κε ην δίθηπν ύδξεπζεο. Καη ζηα καζεκαηηθά 12

13 πξνζζέζακε ζηε ζεσξία καο κεξηθά κόλν αμηώκαηα θη από ελνξαηηθή έγηλε αμησκαηηθή. Αξθνύλ όκσο ηα αμηώκαηα κηαο καζεκαηηθήο ζεσξίαο, ώζηε λα δώζνπλ (κέζσ ησλ απνδείμεσλ) αιήζεηα ζε όιεο ηηο αλαγλσξηζκέλεο πξνηάζεηο ηεο ζεσξίαο; Καη αληίζηνηρα, κπνξεί ε πεγή κε κόλε ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε λα ζηείιεη λεξό κέζσ ησλ αγσγώλ ζε όιεο ηηο θαηνηθίεο ηνπ νηθηζκνύ ηνλ νπνίν πδξεύεη; ηνπο καζεκαηηθνύο, ην αξρηθό εξώηεκα, κέρξη θαη ην πξώην ηέηαξην αθόκα ηνπ 20νπ αηώλα, δελ είρε θαλ ηεζεί θαη ε γεληθή πίζηε ήηαλ πσο, κε πξνζερηηθή επηινγή ησλ αμησκάησλ, κηα ζπλεπήο θαη αμησκαηηθά νξγαλσκέλε ζεσξία είλαη πιήξεο. Γειαδή έρεη ηα κέζα λα απνδείμεη «αιεζή» ή «ςεπδή» θάζε δηαηζζεηηθά αλαγλσξηζκέλε σο πξόηαζε ηεο ζεσξίαο. ηνλ νηθηζκό όκσο είλαη γλσζηό πσο κε κόλεο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο πεγήο ε νπνία ηξνθνδνηεί ην δίθηπν ύδξεπζεο, ην λεξό δελ κπνξεί λα θηάζεη ζε θαηνηθίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν πςόκεηξν από ηελ πεγή. Κη αθξηβώο απηό ην νπνίν ήηαλ παζίγλσζην από ηελ αξραηόηεηα, ην απέδεημε θαη ζηα καζεκαηηθά ην 1931 ν Γθαίληει. 13

14 «ε κηα αμηωκαηηθά νξγαλωκέλε ζεωξία, άπεηξεο πξνηάζεηο ηεο παξακέλνπλ νξηζηηθά αλαπόδεηρηεο κε κόλα ηα απνδεηρηηθά κέζα ηεο ζεωξίαο» Απηό γεληθά κηιώληαο είλαη ην πεξηερόκελν ηνπ πεξίθεκνπ ζεσξήκαηνο ηεο Με Πιεξόηεηαο. Πνιύ απιό ζηε δηαηύπσζε ηνπ αιιά δπλαηή γξνζηά ζην ζηνκάρη ησλ καζεκαηηθώλ ηνπ 20νπ αηώλα., θαζώο ηνπ ζείνπ Πέηξνπ. Ίζσο βέβαηα είλαη παξάδνμν αιιά ζύκθσλα κε ηελ αληηζηνηρία πνπ πεξηγξάςακε, απηό ην πεξίθεκν ζεώξεκα σο πεξηερόκελν ήηαλ νπζηαζηηθά γλσζηό πνιύ πξηλ από ηε δηαηύπσζή ηνπ. Καη ην 1931 ν Γθαίληει ην αλαθάιπςε ζην ρώξν ησλ καζεκαηηθώλ. Ό,ηη θάηη ζεκαίλεη ζηα καζεκαηηθά, ζεκαίλεη θάηη θαη γηα ηνλ θόζκν ηεο αηζζεηήο πξαγκαηηθόηεηαο, ιέεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο θη έρεη δίθην! Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί πσο, όηαλ ηνλ ξώηεζαλ ηνλ Γθαίληει πξνο ηα ηέιε ηεο δσήο ηνπ αλ ην ζεώξεκα ηεο Με Πιεξόηεηαο κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηελ θνηλσλία, κεηαμύ άιισλ είπε: «... ό,ηη ηζρύεη γηα ηα καζεκαηηθά ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ δσή. Αλ δελ πηζηέςεη θαλείο βαζηά ζην δόγκα κηαο ζξεζθείαο (αιιά θαη θακηά θνξά, αθόκε θαη ηόηε) ε δσή καο δελ είλαη πιήξεο [...] Η έθπιεμε κε ην ζεώξεκα ηεο Με Πιεξόηεηαο δελ ήηαλ όηη ηζρύεη ζηε δσή, αιιά όηη ην ίδην ηζρύεη θαη ζηα καζεκαηηθά. Μέρξη ηόηε όινη πίζηεπαλ πσο από θεη κπνξεί θαλείο λα θηάζεη ζηελ απόιπηε γλώζε. Όκσο, αθόκε θαη ζηα καζεκαηηθά απηό είλαη αδύλαηνλ. Απηό αο καο θάλεη λα είκαζηε ζεκλνί θαη ηαπεηλνί θάηη πνπ όινη ηη ρξεηαδόκαζηε θαη κόλν θαιό κπνξεί λα καο θάλεη.» Φαίλεηαη ινηπόλ πσο νη καζεκαηηθέο αιήζεηεο δελ βξίζθνληαη κόλν ζηνπο ρώξνπο εμεηδίθεπζεο, αιιά κεηακθηεζκέλεο θπθινθνξνύλ αλάκεζα καο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Κη έλαο ηξόπνο λα αλαθαιύςνπκε ηηο θξπθέο γέθπξεο πνπ ηηο ζπλδένπλ κ απηή, θαίλεηαη λα είλαη ε καζεκαηηθή ινγνηερλία. Ο αλαγλώζηεο απηνύ ηνπ έξγνπ, γηα παξάδεηγκα, βξίζθεη εύθνια ην δξόκν πνπ ηνλ νδεγεί ζ απηό ην πεξίθεκν ζεώξεκα θη έηζη ηνπ 14

15 δίλεηαη ε επθαηξία λα έξζεη ζε επαθή κ απηό θαη κε ηελ εθιατθεπκέλε παξνπζίαζε λα κάζεη γηα ην πεξηερόκελό ηνπ. Βέβαηα, ζηελ πξνζπάζεηά καο λα είκαζηε ζαθείο ζίγνπξα δελ κπνξεί λα είκαζηε θαη απόιπηα νξζνί.. Αιιά όζν ιίγν θαη λα πάξεη θαλείο απ ην ζεώξεκα ηεο Με Πιεξόηεηαο κ απηή ήκε θάπνηα άιιε εθιαΐθεπζε, ζίγνπξα είλαη πνιπηηκόηαην Σώξα, γηα ην πόζν ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζίαζε κε ηξόπν εθιατθεπκέλν ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ, ν Ατλζηάηλ πξνινγίδνληαο ην βηβιίν ηνπ LINCOLN BARNETT, «ΣΟ ΤΜΠΑΝ ΚΙ Ο ΓΡ ΑΙΝΣΑΙΝ», γξάθεη: «Όπνηνο έρεη πνηέ επηρεηξήζεη λα παξνπζηάζεη κε ηξόπν εθιατθεπκέλν έλα ζέκα κάιινλ αθεξεκέλν, γλσξίδεη ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδεη έλα ηέηνην εγρείξεκα. Έλ απ ηα δπν: ε θαηνξζώλεη λα γίλεη αληηιεπηόο ζπγθαιύπηνληαο ηνλ ππξήλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνζθέξνληαο ζηνλ αλαγλώζηε κνλάρα επηθαλεηαθέο απόςεηο θαη αόξηζηνπο ππαηληγκνύο, εμαπαηώληαο ηνλ έηζη κε ην λα ηνπ γελλά ηελ απηαπάηε πσο έρεη θαηαλνήζεη ην δήηεκα ή δίλεη κηα αθξηβή έθζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά κε ηέηνην ηξόπν πνπ ν άπεηξνο αλαγλώζηεο βξίζθεηαη ζε αδπλακία λα παξαθνινπζήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο θαη δελ έρεη ην ζάξξνο λα ζπλερίζεη ηελ αλάγλσζε. Αλ απηνί νη δύν ηξόπνη παξακεξηζηνύλ από ηελ κηα επηζηεκνληθή εθιαΐθεπζε, δε κέλεη παξά θάηη ην εθπιεθηηθά πεξηνξηζκέλν. Όκσο απηό ην ιίγν πνπ απνκέλεη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πνιπηηκόηαην. Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα δίλεηο ζην κεγάιν θνηλό κηα επθαηξία λα αληηιεθζεί ζπλεηδεηά θαη κε θαηαλόεζε ηηο πξνζπάζεηεο θαη η απνηειέζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Γελ αξθεί λα παίξλνπλ απηά ηα απνηειέζκαηα κόλν εηδηθεπκέλνη ζ απηό ην πεδίν, λα ηα επεμεξγάδνληαη θαη λα ηα εθαξκόδνπλ. Όηαλ νη γλώζεηο πεξηνξίδνληαη ζ έλα κηθξό όκηιν, απηό λεθξώλεη ην επηζηεκνληθό πλεύκα ελόο ιανύ θαη νδεγεί ζηελ πλεπκαηηθή θηώρεηα.» 15

16 * ηα ζέκαηα απηά ζηεξίρηεθαλ ζε ηδέεο ηνπ Μάξηνπ Γεσξγάθε (iii) «Γηαηί λα ζθνηώζω ηελ θόηα πνπ γελλάεη ηα ρξπζά απγά;» Μεηά από ηε ζπδήηεζε γηα ην ζεώξεκα ηεο Με Πιεξόηεηαο, ζπρλά ηίζεηαη ε απνξία αλ πξέπεη ή όρη λα πξνζπαζνύκε γηα ηελ απόδεημε κηαο εηθαζίαο. Απηή ε εξώηεζε ηνπ Υηικπεξη ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 76 ηνπ βηβιίνπ είλαη κηα ζαπκάζηα αθνξκή γηα ζπδήηεζε κε ζθνπό λα ηνληζηεί πσο δελ είλαη κόλν ζεκηηό αιιά θαη αλαγθαίν λα πξνζπαζνύκε γηα ηε απόδεημε κηαο εηθαζίαο. Η Λνγηθή αλαπηύρζεθε από ηελ ύπαξμε ησλ πξνβιεκάησλ, θαζώο θαη ε Ιαηξηθή από ηελ ύπαξμε αζζελεηώλ. 16

17 Γ. Άιια ελδεηθηηθά ζέκαηα γηα ζπδήηεζε κε αθνξκή ηελ αλάγλωζε ηνπ βηβιίνπ (i) Πξώηνη αξηζκνί (ζει. 49) (ii) Η Τπόζεζε ηνπ Ρίκαλ Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο πξόηαζεηο γηα ην πσο κπνξεί λα γίλεη κηα ζπδήηεζε κε έλα από ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ππάξρνπλ ζην θείκελν ησλ ΘΑΛΗ+ΦΙΛΟΙ γηα ηελ ηαηλία Proof. (iii) Η απνδεηθηηθή κέζνδνο ηεο εηο άηνπνλ απαγωγήο, θαη ε απεηξία ηωλ πξώηωλ αξηζκώλ. (ζει.50) Αξρηθά κπνξεί λα ζπδεηεζεί ε παξόκνηα απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ηεο θαζεκεξηλή καο δσή, πνπ είλαη ην πεξίθεκν «άιινζη», κε ην νπνίν ν ύπνπηνο γηα ηε δηάπξαμε ελόο αδηθήκαηνο κπνξεί λα απνδείμεη ηελ αζσόηεηά ηνπ. Γηαηί ν «έλνρνο» πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηόπν δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο θαη ηαπηόρξνλα λα κελ βξίζθεηαη ζ απηόλ εμαηηίαο ηνπ «άιινζη». Κη επεηδή απηό δελ κπνξεί λα ζπκβεί ζε θαλέλαλ ηόπν (άηνπν) ην ζπκπέξαζκα είλαη πξνθαλέο: ν ύπνπηνο είλαη αζώνο. ηε ζπλέρεηα λα εμεγεζεί πσο ν Δπθιείδεο, απέδεημε όηη νη πξώηνη είλαη άπεηξνη. (iv) Η νπζία κηαο καζεκαηηθήο απόδεημεο Κάζε ζεκαληηθό ή αζήκαλην γεγνλόο ρξεηάδεηαη κηα πεηζηηθή δηθαηνινγία γηα λα εμεγεζεί. ηε θαζεκεξηλή δσή ε ηερληθή, κε ηελ νπνία από θάπνηα αξρηθά δεδνκέλα βξίζθνπκε πεηζηηθέο δηθαηνινγίεο νλνκάδεηαη απόδεημε. Αιιά θαη ζηα καζεκαηηθά κε άιια ιόγηα ιέκε ην ίδην πξάγκα, αθνύ απόδεημε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε 17

18 βεβαηόηεηα γηα ηελ αιήζεηα ησλ αξρηθώλ ππνζέζεσλ ελόο πξνβιήκαηνο κεηαθέξεηαη αλαιινίσηε ζηα ζπκπεξάζκαηα Αλ παξνηξύλνπκε ηνπο καζεηέο λα πξνηείλνπλ παξαδείγκαηα ηέηνησλ απνδείμεσλ από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, κέζα από ζπδήηεζε ζα πξνθύςεη πσο νη απνδείμεηο απηέο γίλνληαη κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ θαη νη απνδεηγκέλνη ηζρπξηζκνί δελ έρνπλ γεληθή ηζρύ. Μεηά κπνξνύκε λα δεηήζνπκε από ηνπο καζεηέο λα επαιεζεύζνπλ απηή ηε δηαπίζησζε ζε κηα ηζηνξία ε νπνία είλαη κηα ζπκθσλία κεηαμύ θάπνησλ κειώλ ηα νπνία έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ αληηπξνζώπνπ. Μηα ηέηνηα ζπκθσλία κεηαθέξεηαη απηόκαηα θαη ηζρύεη ζε όια ηα αληηπξνζσπεπκέλα κέιε, θη έρεη γεληθή ηζρύ. Απηή αθξηβώο ηε κνλαδηθή ηδηαηηεξόηεηα παξνπζηάδνπλ θαη νη απνδείμεηο ζηα καζεκαηηθά. απηά νη απνδείμεηο δελ πξαγκαηνπνηνύληαη κε αηνκηθά ζηνηρεία, όπσο ζηηο εκπεηξηθέο επηζηήκεο, αιιά κε ζύκβνια ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ άπεηξα ζην πιήζνο αηνκηθά ζηνηρεία. Έηζη, πξαγκαηνπνηώληαο κε ιίγα ινγηθά βήκαηα κηα καζεκαηηθή απόδεημε, έρνπκε σο απνηέιεζκα κηα ηδηόηεηα-ζεώξεκα ε νπνία απηόκαηα κεηαθέξεηαη θαη ηζρύεη ζε άπεηξεο πεξηπηώζεηο ηηο νπνίεο δηαθνξεηηθά θαη κηα πξνο κηα ζα ήηαλ αδύλαην λα ειέγμνπκε. Άιια ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηελ απόδεημε κπνξεί θαλείο λα βξεη πάιη ζην θείκελν ησλ ΘΑΛΗ+ΦΙΛΟΙ γηα ηελ ηαηλία Proof, όπνπ δίλνληαη ηδέεο γηα ζέκαηα ζπδήηεζεο. (iv) Ιζηνξηθά - Βηνγξαθηθά Να βξνπλ ζε εγθπθινπαίδεηεο ή ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο ηελ δσή θαη ην έξγν καζεκαηηθώλ όπσο ν Κσζηαληίλνο Καξαζενδσξή, ν Υάξληη (Godfrey Harold Hardy), ν Ρακάλαηδαλ (Ramanujam), ν Λίηιεγνπλη (John Edensor Littlewood), ν Υίικπεξη (David Hilbert), Σέινο εθηόο απ απηά ηα ελδεηθηηθά ζέκαηα, ε αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ είλαη κηα ζαπκάζηα επθαηξία λα πξνθιεζνύλ ζπδεηήζεηο γηα πνιιέο ππνζέζεηο θαη εηθαζίεο εθηόο απ απηή ηνπ Γθόιληκαρ! 18

19 Ο ζείνο Πέηξνο ηόικεζε. Δζείο; 19

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ επηηξνπή γηα ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ, ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ, ΣΖΝ ΠΟΗΖΖ, ΣΖΝ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΔ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ 1 Ο ΓΔΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα