Brodsko-posavska županija. Berma. Žana Bašić, dipl.ing.građ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Brodsko-posavska županija. Berma. Žana Bašić, dipl.ing.građ."

Transcript

1

2 VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 OIB: NAZIV PROJEKTA / NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: GRAĐEVINA: Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške izgradnjom berme Dionica: ZADUBRAVLJE - KLAKAR RUŠČICA Brodsko-posavska županija Berma RAZINA OBRADE: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA TENDER OZNAKA PROJEKTA: VPB-TTD Rev: 0 MAPA: 1/1 PROJEKTANT: Žana Bašić, dipl.ing.građ. SURADNICI: Alen Kamberović, dipl.ing.građ. (VPB) Davor Malus, dipl.ing.građ. (VPB) Damir Karačić, dipl.ing.građ. (VPB) ZAGREB, studeni god.

3 VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 OIB: SADRŽAJ TEHNIČKO RJEŠENJE PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE TROŠKOVNIK NACRTI MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE IZGRADNJOM BERME NAZIV PROJEKTA: Dionica: Zadubravlje - Klakar Ruščica MAPA 1/1 INVESTITOR: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OZNAKA PROJEKTA: RAZINA OBRADE: MJESTO I DATUM: VPB-TTD TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA TENDER ZAGREB, studeni god.

4 VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 OIB: TEHNIČKO RJEŠENJE MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE IZGRADNJOM BERME NAZIV PROJEKTA: Dionica: Zadubravlje - Klakar Ruščica MAPA 1/1 INVESTITOR: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OZNAKA PROJEKTA: RAZINA OBRADE: MJESTO I DATUM: VPB-TTD TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA TENDER ZAGREB, studeni god.

5 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA I TEHNIČKO RJEŠENJE SADRŽAJ POGLAVLJA: 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA Uvod Vrsta radova Postojeće stanje Prostorno planska dokumentacija Opis lokacije zahvata Oblik i veličina zahvata u prostoru Namjena građevine Smještaj građevine unutar obuhvata zahvata Oblikovanje građevine Način priključenja građevine na infrastrukturu Utjecaj planiranog zahvata na okoliš i prirodu Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme i izvođenja zahvata Mjere zaštite okoliša tijekom korištenja zahvata TEHNIČKI OPIS Opis trase Konstrukcija berme Specifičnosti unutar etapa Priključenja berme na rampe i poljske putove Privremene deponije Nalazište Okolišni aspekt Tehnički aspekt Pristup nalazištu POPIS SLIKA: Slika 1.1: Prikaz predmetne dionice unutar podjele projekta na funkcionalne cjeline (kazete) Slika 1.2 Postojeće stanje korištenja površina u blizini zahvata Slika 1.3 Prikaz predmetne dionice Zadubravlje Klakar Ruščica, s podjelom na etape Slika 1.4 Prikaz mogućih pristupa gradilištu sa županijskih cesta i nerazvrstanih prometnica Slika 1.5 Trasa pristupa nalazištu Klakar JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-1 Oznaka projekta: VPB-TTD

6 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA Slika 2.1 Karakteristični profili na dionici Zadubravlje- Klakar-Ruščica Slika 2.2 Karakteristični profil na dionici s gabionskim potpornim košarama Slika 2.3 Primjeri priključaka berme ( a-prelaskom preko postojeće rampe, b- spuštanjem na niveletu poljskog puta) Slika 2.4 Primjer obnove staništa nakon završetka eksploatacije (Izvor: Slika 2.5 Izgled dijela jezera uređenog kao močvarno stanište nakon eksploatacije (Izvor: Slika 2.6 Situativni prikaz nalazišta Klakar pri eksploataciji i oblik u konačnom stanju Slika 2.7 Karakteristični profil nalazišta JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-2 Oznaka projekta: VPB-TTD

7 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1.1 Uvod Područje uz lijevu obalu rijeke Save od Račinovaca do ušća Trnave kod Nove Gradiške ( donja Sava ) zaštićeno je od poplava kontinuiranom linijom nasipa ukupne duljine 236 km, uz prekide na ušćima većih lijevih pritoka rijeke Save. Uz ušća lijevih pritoka rijeke Save izgrađeni su usporni nasipi, koji definiraju prirodne funkcionalne cjeline u zaobalju Save (kazete), a po kojima se odvija zaštita od poplava. Na dionici sustava obrane od poplava rijeke Save od Račinovaca do Nove Gradiške u postojećem stanju izgrađenosti nema prirodnih poplavnih površina koje se koriste u funkciji rasterećenja velikih voda. U proteklih pet godina povećana je učestalost pojave velikih voda na slivu rijeke Save u RH. Poplavni događaj iz svibnja godine na području županjske Posavine, uzrokovan prodorima nasipa kod Rajevog Sela i kod Račinovaca, najgori je događaj nakon katastrofalne poplave rijeke Save u Zagrebu godine. Na području donje Save zabilježeni su povijesno značajni velikovodni događaji i godine. Međutim, velikovodni događaj iz svibnja značajno premašuje sve povijesno zabilježene velikovodne događaje. Ekstremni velikovodni događaj u svibnju godine ukazao je na poteškoće u funkcioniranju postojećeg sustava obrane od poplava, a kao najveći problemi su identificirani nedostatna i neujednačena stabilnost temeljnog tla nasipa i nemogućnost pristupa svim dionicama nasipa za vrijeme provedbe mjera obrane od poplava. Projekt Modernizacije lijevo obalnih Savskih nasipa na dionici ukupne duljine 236 km od Račinovaca do Nove gradiške predviđa hitne "no regret" mjere izgradnje berme uz postojeći nasip. Uloga berme u vidu modernizacije lijevo obalnih savskih nasipa je omogućavanje pristupa nasipu i pozitivni učinak na stabilnost nasipa. Berma nema funkciju ojačanja i rekonstrukcije nasipa, već se primjenjuje kao ''no regret'' mjera. ''No regret'' mjere u slučaju modernizacije nasipa donose značajne prednosti u sustavu obrane od poplava, čak i kad ne utječu na povećanje stabilnosti nasipa. Provedba ovih mjera ima relativno mali trošak u odnosu na prednosti vezane uz redovno održavanje nasipa i pristup mehanizacije i ljudi tijekom obrane od poplava. Primjena ovih mjera je vrlo učinkovit prvi korak u konačnom rješenju sustava obrane od poplava. Planirane mjere se odnose na područje donjeg toka rijeke Save od granice sa Republikom Srbijom kod Račinovaca (rkm ) do ušća Trnave kod Nove Gradiške (rkm ). Provedba planiranih radova na modernizaciji lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, podijeljena je s obzirom na područja u provedbi obrane od poplava na pet zasebnih funkcionalnih cjelina- kazeta: 1. Županja,2. Slavonski Brod-istok, 3. Slavonski Brodzapad, 4. Davor i 5. Mačkovac, Slika JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-3 Oznaka projekta: VPB-TTD

8 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA Slika 1.1: Prikaz predmetne dionice unutar podjele projekta na funkcionalne cjeline (kazete). Ovim projektom obrađena je kazeta 2 Slavonski Brod istok 1.2 Vrsta radova Predmetnim projektom predviđena je izgradnja berme s pristupnim putom uz zaobalnu nožicu postojećeg lijevo obalnog savskog nasipa. 1.3 Postojeće stanje Prema analizi provedenoj u sklopu idejnog rješenja i studije izvodljivosti, unutar kazete 2, nasip velikom većinom trase nadvisuje 100 g. veliku vodu za cm. Uz trasu postojećeg nasipa ne postoji servisni put za potrebe obrane od poplava. Na dijelovima trase unutar kazete 2, postoji procjedni kanal uz nasip, koji se duž svoje trase primiče relativno blizu zaobalne nožice nasipa, te je na ovakvim dionicama predviđeno izmještanje kanala kako se ne bi narušila postojeća zaobalna odvodnja. Slika 1.2 Postojeće stanje korištenja površina u blizini zahvata 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-4 Oznaka projekta: VPB-TTD

9 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA 1.4 Prostorno planska dokumentacija Prema važećem teritorijalnom ustrojstvu lokalne samouprave, planirani zahvat nalazi se na području općina Klakar, Oprisavci i Gracin. Lokacija zahvata obuhvaćena je sljedećom prostorno-planskom dokumentacijom: o Prostorni plan Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 04/01, 06/05, 11/07, 14/08, 05/10, 09/12) o Prostorni plana uređenja općine Klakar (Službeni vjesnik BPŽ, br. 4/06, 14/10, 2/16) o Prostorni plan uređenja općine Oprisavci (Službeni vjesnik BPŽ 15/2003, 20/2010, 23/14) o Prostorni plan uređenja općine Gracin (Službeni vjesnik BPŽ, br. 16/2001, 19/2007, 06/ /15). 1.5 Opis lokacije zahvata Prostorno gledano planirani zahvat smješten je u istočnom kontinentalnom dijelu Hrvatske na području Brodsko-posavske županije, unutar katastarskih općina Zadubravlje, Oprisavci, Poljanci, Donja Bebrina, Klakar, Gornja Bebrina i Ruščica. U postojećem stanju trasa zahvata uz postojeći lijevo obalni savski nasip, pokrivena je travnatim pokrovom, i za vrijeme provedbe aktivnih mjera obrane od poplava predmetnom dionicom nije omogućen primjeren pristup nasipu, tj. ne postoji servisni put. Uz trasu nasipa dominiraju poljoprivredne površine intenzivne namjene. 1.6 Oblik i veličina zahvata u prostoru Slika 1.3 Prikaz predmetne dionice Zadubravlje Klakar Ruščica, s podjelom na etape. 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-5 Oznaka projekta: VPB-TTD

10 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA Predmetna dionica nalazi se unutar kazete 2, i sastoji se od četiri etape koje su formirane na način da svaka za sebe čini funkcionalnu tehničku cjelinu. Prva etapa počinje uz zapadni lateralni kanal Biđ-bosutskog-polja kod naselja Zadubravlje, u stacionaži nasipa prema idejnom rješenju, a završava spojem na postojeći poljski put ispred ŽC4210 S.Brod-Trnjanski kuti-oprisavci-jaruge. Dužina prve etape iznosi 4719 m, a etapa završava u stacionaži ~4+720,00 nasipa prema idejnom rješenju. Druga etapa počinje ispod ŽC4210, u stacionaži ~4+878,39 nasipa prema idejnom rješenju a završava ispred groblja kod naselja Klakar. Dužina druge etape iznosi 9232 m, a etapa završava u stacionaži ~ nasipa prema idejnom rješenju. Na potezu od 680 m, između druge i treće etape s obzirom na položaj groblja koje je smješteno uz samu nožicu nasipa, ne postoji prostorna mogućnost za realizaciju predviđenog tehničkog rješnja. Treća etapa počinje u naselju Klakar u stacionaži ~ nasipa prema idejnom rješenju, a završava spojem na bermu koja je trenutno u izgradnji, a za koju je izdana građevinska dozvola Klasa: UP/I /17-01/000055, Ur.br.: , od Dužina treće etape iznosi 973 m, a etapa završava u stacionaži ~ nasipa prema idejnom rješenju. Na potezu od cca 5400 m, između treće i četvrte etape u tijeku je izvođenje radova na izgradnji berme, s kojom će predmetna građevina (etapa3) nakon završetka činiti funkcionalnu cjelinu. Četvrta etapa počinje u stacionaži ~ nasipa prema idejnom rješenju, a završava okretištem uz nasip naselju Ruščica. Dužina četvrte etape iznosi 1450 m, a etapa završava u stacionaži ~ nasipa prema idjenom rješenju. Izgradnja cijele dionice, predviđena je materijalom iz nalazišta Klakar, čiji detaljan prikaz je dan u glavnom projektu VPB-TGP , VPB d.d., na osnovu kojeg je izdana građevnska dozvola Klasa: UP/I /17-01/000055, Ur.br.: , od Namjena građevine Namjena predmetne građevine je dodatno pozitivno opterećenje nožice nasipa i izdizanje puta što ujedno čini pozitivan utjecaj na ukupnu stabilnost nasipa. Berma omogućuje pristupanje nasipu teškoj mehanizaciji i za vrijeme obrane od poplava, a svojom težinom poboljšava stabilnost nožice nasipa i umanjuje mogućnost sloma nasipa za taj kritični slučaj. 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-6 Oznaka projekta: VPB-TTD

11 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA 1.8 Smještaj građevine unutar obuhvata zahvata Obuhvat ovoga zahvata prostire se cijelom dužinom uz postojeći lijevi savski nasip, a nalazište je predviđeno unutar inundacijskog pojasa. Obuhvat je formiran tako da sa vodne strane prati granicu k.č. postojećeg nasipa, a na zaobalnoj strani postavljen je na udaljenosti 5 m od nožice građevine. Obuhvat zahvata proteže se katastarskim općinama Zadubravlje, Oprisavci, Poljanci, Donja Bebrina, Klakar i Ruščica, a površina obuhvata za sve četiri etape iznosi cca 58 ha. U prilogu poglavlja dan je popis čestica unutar obuhvata zahvata. Tijekom radova za privremeno odlaganje i prosušivanje materijala iz nalazišta, te za privremeno odlaganje iskopanog humusa, koristit će se čestice: ,1428,i 1427 u K.O. Klakar, koje su 1/1 DRŽAVNO VLASNIŠTVO-REPUBLIKA HRVATSKA, MARKOV TRG, ZAGREB (VLASNIK), a pod upravljanjem Hrvatskim vodama /1 u K.O. Ruščica koje su 1/1 u vlasništvo općine Klakar, uz izdanu suglasnost Klasa:034-04/17-01/4, Ur.br:2178/ za deponiranje materijala prilikom gradnje. 1.9 Oblikovanje građevine Pri prostornom oblikovanju korišten je postojeći koridor nasipa kako bi se postigla usklađenost sa prostornim planovima i minimizirala potreba za otkupom novog zemljišta, tako da trasa građevine tlocrtno prati postojeći nasip. U poprečnom profilu berma se jednom stranom naslanja na zaobalni pokos nasipa, a drugom nožicom se spušta na postojeći teren u zaobalju. Detaljan opis zahvata dan je u točki 2Error! Reference source not found., situativno je prikazan na prilogu 1, a karakteristični poprečni profili dani su u prilogu 2. Zahvat je oblikovan u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom Način priključenja građevine na infrastrukturu Kako je planirani zahvat smješten u zaobalju uspornog nasipa zapadnog lateralnog kanal Biđbosutskog polja i lijevo obalnog savskog nasipa, pristup zahvatu omogućen je sa županijskih cesta postojećim nerazvrstanim i lokalnim cestama. Predviđeni servisni put po bermi, nema obilježja javnog puta, te služi za interventni pristup nasipu pri provedbi aktivnih mjera obrane od poplava. Planirana berma se lokalno priključuje na postojeće nerazvrstane prometne površine. 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-7 Oznaka projekta: VPB-TTD

12 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA Slika 1.4 Prikaz mogućih pristupa gradilištu sa županijskih cesta i nerazvrstanih prometnica Pristup nalazištu Klakar je omogućen lokalnom nerazvrstanom cestom iz naselja Klakar na koju se pristupa sa županijske ceste (Ž4215), te postojećom rampom preko nasipa, a dalje kroz inundaciju privremenim pristupnim putom, koji nema obilježja javnog puta i služi samo u svrhu izvođenja građevinskih radova Slika 1.5. Tijekom izvođenja radova predviđeno je održavanje postojeće rampe i pristupnog puta nalazištu, te sanacija kolničkog pokrova rampe nakon završetka radova na izgradnji berme. Slika 1.5 Trasa pristupa nalazištu Klakar Planirana berma se ne priključuje na komunalnu i drugu infrastrukturu. 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-8 Oznaka projekta: VPB-TTD

13 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA 1.11 Utjecaj planiranog zahvata na okoliš i prirodu Na osnovu idejnog rješenja Modernizacija lijevo obalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, VPB d.d, Geokon Zagreb d.d. i IGH d.d. 2016, izrađen je elaborat zaštite okoliša, koji obuhvaća cjelovitu dionicu iz idejnog rješenja u dužini od cca 260 km. Na osnovu elaborata je proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te je dana 6 listopada izdano Rješenje Klasa: UP/I /16-08/90, URBROJ: , u kojem se navodi da nije potrebno provoditi postupak ocjene utjecaja zahvat na okoliš, te da nije potrebno provesti postupak glavne ocjene. U Rješenju se kao jedini uvjet navodi kako je za nalazište Pričac (koje je predviđeno za izgradnju berme unutar kazete 4) potrebno pribaviti mišljenje stručnjaka za leptire. Dionica koja je predmet ovog projekta, dionica Zadubravlje-Klakar-Ruščica koristi materijal iz nalazišta Klakar koje je udaljeno cca 36 km od nalazišta Pričac na kojem je potencijalno stanište leptira, te za ovu dionicu nije angažiran stručnjak za leptire. U nastavku su dane mjere zaštite okoliša preuzete iz elaborata zaštite okoliša Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme i izvođenja zahvata Opće mjere 1. Građevinski materijal i druge materijale štetne za okoliš (pogonska goriva, maziva, PVC materijale i dr.) privremeno skladištiti na nepropusnoj podlozi definiranoj projektom organizacije gradilišta. 2. Na samom gradilištu zabranjeno je servisiranje vozila, te skladištenje goriva, maziva i sl. kao bi se izbjeglo eventualno onečišćenje okoliša štetnim tvarima. 3. Onemogućiti odnosno spriječiti onečišćenje rijeke Save, te predvidjeti i prevenirati izvanredne te nepredviđene situacije (izlijevanje goriva, maziva, ulja, kemikalija i sl.) 4. Ne odlagati otpad i građevinski materijal unutar inundacijskog područja kako pri višem vodostaju ne bi došlo do ispiranja ili otplavljivanja nizvodno. Bioraznolikost Staništa 1. Ograničiti kretanje radnih i transportnih strojeva na predviđene površine modernizacije nasipa i lokacije nalazišta kako bi se izbjeglo oštećivanje staništa uz rub gradilišta. 2. Za pristup radilištu koristiti postojeće puteve, u slučaju potrebe za novim pristupnim putevima planirati ih tako da se ošteti što manja površina prirodnih stanišnih tipova. 3. Za uređenje obala novih jezera na lokacijama nalazišta koristiti autohtone vrste drveća (vrbe i topole). 4. Na lokacijama nalazišta materijala organizirati iskop materijala tako da se ne oštećuju staništa koja se nalaze uz granice predviđenih nalazišta. 5. Prilikom izrade glavnih projekata koji se odnose na dijelove obuhvata zahvata uz šumske sastojine potrebno je osigurati suradnju s nadležnim šumarijama i savjetodavnom službom nadležnom za privatne šume. 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-9 Oznaka projekta: VPB-TTD

14 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA 6. Prilikom planiranja radova na modernizaciji nasipa potrebno je u suradnji s odgovarajućim stručnjakom za staništa utvrditi lokacije na kojima se radovi odvijaju u neposrednoj blizini područja ekološke mreže i površina stanišnih tipova ciljeva očuvanja 91E0*, 91F0 i Na tim je lokacijama radove potrebno organizirati tako da se izbjegne oštećivanje stabala u sastojinama, prvenstveno ukoliko se radi o prioritetnom stanišnom tipu 91E0*. 7. Novo planirana vodena staništa na lokacijama nalazišta materijala potrebno je urediti I oplemeniti u skladu s mjerama iz poglavlja Smjernice za uređenje nalazišta materijala. Ihtiofauna 1. Izvođenje radova bilo bi preporučljivo uskladiti s periodom razmnožavanja riba tj. ne vršiti veće zahvate u samom koritu ili pokraj njega tijekom reproduktivnog perioda (ožujak do lipanj), već radove vršiti izvan navedenog perioda. 2. Sam zahvat ograničiti na što kraće vremensko razdoblje kako bi vremensko trajanje negativnog utjecaja na riblje populacije bilo što manje. 3. Korištenje i rad teške mehanizacije ograničiti na što manje područje u samom inundacijskom području. 4. U slučaju bilo kakvih nepredviđenih ili neželjenih situacija obvezno obavijestiti inspekciju zaštite okoliša, javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pripadajuće županije, ribarsku inspekciju i nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Ornitofauna 1. Radove izvoditi izvan sezone gniježđenja, nakon što vrste napuste predmetno područje. 2. Prilikom planiranja uređenja zelene infrastrukture predvidjeti gdje je moguće niše strmih strana, te formiranje umjetnih otoka kao pogodnih površina za gniježđenje vrsta riječnih sprudova i strmih obala. Navedeno je potrebno provesti u suradnji sa stručnjakom ornitologom. Krajobraz 1. Idejnim projektom potrebno je predvidjeti uređenje nalazišta na način da se formira tijelo nalazišta po obilježjima što sličnijem prirodnim vodenim staništima. To se prvenstveno odnosi na nužnost nepravilnog tlocrtnog oblika nalazišta, te potrebnih blagih pokosa obala kako je navedeno u poglavlju Smjernice za uređenje nalazišta materijala. 2. U fazi pripremnih radova, potrebno je planirati sakupljanje površinskog sloja tla (humusa), odnosno kod svakog nalazišta, koji bi se koristio za uređenje okolnog područja. 3. Prostor obuhvata zahvata, kao i pristupne puteve potrebno je urediti, na način kojim će se osigurati što brži povratak u stanje prije početka izgradnje. Radove uređenja predvidjeti paralelno sa završnim radovima na izgradnji zahvata. 4. Ukoliko se na pojedinim lokacijama nalazišta ustanovi potreba za biološkom sanacijom područja, zbog stabilizacije terena i sl., istu je potrebno izvršiti isključivo autohtonim biljnim vrstama. Kulturno-povijesne značajke 1. S obzirom da se u blizini izgradnje zahvata nalaze evidentirani lokaliteti kulturne baštine, a prilikom izvođenja radova postoji mogućnost nailaska na nove, prije izvođenja radova potrebno je zatražiti Mišljenje odnosno uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-10 Oznaka projekta: VPB-TTD

15 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA Zrak 1. Ograničiti brzinu kretanja za sve vrste vozila i građevinsku mehanizaciju (gradilište: 10 km/h, pristupni putovi: 30 km/h). 2. Prekrivati rasute terete tijekom prijevoza do gradilišta. 3. Po potrebi tijekom suhog i vjetrovitog vremena prskati teren vodom s ciljem sprječavanja stvaranja i širenja prašine. Buka 1. Radove izvoditi po mogućnosti u dnevnom razdoblju (od 8,00 do 18,00 h) u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/03, 55/13, 153/13 i 41/16) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (Narodne novine br. 145/04, 46/08). Na tehničkom pregledu pružiti dokaze o mjerenju razine buke. 2. Na stambenim objektima u neposrednoj blizini izgradnje zahvata u slučaju povišene razine buke u skladu s Pravilnikom potrebno je izvršiti mjerenje razine buke, te u skladu s rezultatima predvidjeti mjere zaštite. Infrastrukturni objekti 1. Prije početka radova nositelj zahvata dužan je obavijestiti nadležne službe, te prema projektu obaviti pregled svih infrastrukturnih objekata (građevina) i instalacija koje mogu doći u koliziju s planiranim zahvatom kako bi se eliminirale eventualne štete prilikom građenja. 2. Izraditi posebne projekte prometnog rješenja pristupa nasipu u naseljima na pojedinim dionicama kako je predviđeno Idejnim projektom modernizacije lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške. 3. Radovima se ne smije narušiti stabilnost cesta niti se smije ugroziti sigurnost sudionika u prometu. Eventualna nastala oštećenja cesta obavezno sanirati. Otpad 1. Otpad nastao tijekom pripreme i izvođenja radova odvojeno prikupljati, privremeno skladištiti na za to predviđenim mjestima, te predati ovlaštenim osobama za daljnje gospodarenje Mjere zaštite okoliša tijekom korištenja zahvata Biološka raznolikost 1. Vrijeme i učestalost sječe i košnje vegetacije tijekom održavanja nasipa prilagoditi tipu travnjačke vegetacije kojom će nasip biti zatravnjen, bez korištenja kemijskih sredstava (herbicida i umjetnih gnojiva). 2. U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta izvršiti njihovo uklanjanje u obuhvatu zahvata (na nasipu, uz servisni put i procjedni kanal). Ekološka nesreća 1. Prije početka korištenja zahvata izraditi Operativni plan interventnih mjera u slučaju 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-11 Oznaka projekta: VPB-TTD

16 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA izvanrednog onečišćenja voda. 2. Redovno kontrolirati ispravnost svih objekta nasipa tj. provoditi obveznu kontrolu I održavanje novoizgrađenih objekata u sklopu modernizacije nasipa, zbog mogućih dodatnih opterećenja prilikom visokih voda rijeke Save. 1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA 1-12 Oznaka projekta: VPB-TTD

17 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA 2. TEHNIČKI OPIS Projektom modernizacije lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, a time i na predmetnoj dionici Zadubravlje - Klakar - Ruščica, predviđa se izvedba zaobalne berme sa drenom i pristupnim putem. Berma služi za opterećenje nožice nasipa i izdizanje puta. Predmetno tehničko rješenje berme sa servisnim putom pozitivno doprinosi stabilnosti nasipa, ali nije mjera rekonstrukcije ili ojačanja samog postojećeg tijela nasipa. Tehničko rješenje se sastoji od sljedećih elemenata: zaobalna berma priključci berme na postojeće rampe i lokalne putove potporni babilonski zid berme na dijelu dionice djelomično izmještanje trase kanala zaobalne odvodnje AB propust Ø 800 s vertikalnom ulaznom glavom nalazište 2.1 Opis trase Početak dionice nalazi se kod naselja Zadubravlje, u stac. nasipa prema idejnom rješenju, a kraj je u naselju Ruščica u stac. nasipa ~ prema idejnom rješenju. Dionica je podijeljena na četiri tehničke cjeline - etape, čija je detaljnija podjela opisana u točki 1.6. Oblik i veličina zahvata u prostoru. Trasa berme unutar etape 1 i početka etape 2 prati trasu desno obalnog nasipa Zapadnog lateralnog kanala Biđ-bosutskog polja, a ostatak etape 2, etapa 3 i etapa 4 prate trasu lijevo obalnog savskog nasipa. 2.2 Konstrukcija berme Zaobalna berma je širine krune 8,0 m, poprečnog nagiba 3% prema zaobalju, sa nagibom pokosa 1:2. Tijelo berme izgrađeno je od neselektiranog pješčanog i glinenog materijala iz nalazišta u inundaciji. Visinska kota krune berme određena je proračunom za pojedine poprečne profile uzduž trase. U nožici se izvodi plošni dren, a tijelo berme se na kraju humusira i zatravnjuje. Karakteristični profil sastoji se od plošnog drena debljine 50 cm, poprečnog nagiba 3%. Dren se izvodi od pijeska selektiranog na nalazištu, obloženog geotekstilom. Izvod drena obložen je kamenim materijalom granulacije mm, u debljini sloja 50 cm. Po kruni berme izvodi se pristupni put, od tucaničkog materijala. Širina pristupnog puta iznosi 4 m, poprečnog nagiba 3%, a uzdužni nagib odgovara uzdužnom nagibu trase berme. Slojevi pristupnog puta su nosivi sloj tucanika granulacije mm, u debljini sloja 30 cm, koji se polaže na razdjelni geotekstil. Završni sloj puta je tucanik granulacije 0-32 mm, debljine sloja 10 cm. Na dionicama gdje niveleta berme zahtjeva veću visinu profila od 0,5 m, između drenskog 2. TEHNIČKI OPIS 2-1 Oznaka projekta: VPB-TTD

18 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA sloja i kolničke konstrukcije tijelo se izvodi od neselektiranog materijala iz nalazišta Slika 2.1 Karakteristični profili na dionici Zadubravlje- Klakar-Ruščica Slika 2.1 Karakteristični profili na dionici Zadubravlje- Klakar-Ruščica Nakon skidanja humusa prvo se izvodi drenažni sloj debljine 50 cm ispod cijele berme od lokalnog pješčanog materijala vodopropusnosti minimalno 1000 puta veće od gline u bermi i nasipu. Berma se izvodi na dovršenom plošnom drenu nasipavanjem zemljanog materijala (gline i pjeskovite gline) u slojevima sa zbijanjem. Pristupni put širine 4,0 m se izvodi na završnom sloju berme od kamenog materijala propisane granulacije. Debljina sloja kamena iznosi 40 cm, a od glinenog materijala u bermi je odijeljen slojem geotekstila. Nakon završetka izgradnje puta vrši se humusiranje berme. Humusiranje se vrši prema projektu, ali unutarnja bankina humusira se u debljem sloju, do razine kolnika. 2. TEHNIČKI OPIS 2-2 Oznaka projekta: VPB-TTD

19 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA 2.3 Specifičnosti unutar etapa ETAPA1 Zbog postojećih betonskih izlaznih glava iz sifona unutar etape1, i uskog raspoloživog prostora bilo je potrebno suziti karakteristične poprečne profile. Na ova dva poteza (prolazak iznad izlaznih građevina iz sifona) predviđena je izvedba gabionskih potpornih zidova dužine 25m (kod profila P53) i 18m kod profila (P18). Slika 2.2 Karakteristični profil na dionici s gabionskim potpornim košarama ETAPA 4: Predviđeno je izmještanje postojećeg zaobalnog kanala od P2 do P17 (750 m) uz zadržavanje postojećih gabarita poprečnog profila i novelistom postavljenom tako da prati pad nivelete postojećeg kanala. U profilu P22 predviđeno je suženje vanjske berme na 1 m, kako bi se izbjegla lokalna kolizija s postojećim kanalom zaobalne odvodnje. U P5 predviđen je cijevni propust ispod poljskog puta (Ø 80 cm, od vibroprešanih AB cijevi). Dužina propusta je 5m. Propust nije razrađen na razini idejnog projekta, ali u glavnom projektu bit će detaljno prikazan propust tipa: 2. TEHNIČKI OPIS 2-3 Oznaka projekta: VPB-TTD

20 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA 2.4 Priključenja berme na rampe i poljske putove Os berme postavljena je tako da kontinuirano prati os nasipa po svim etapama unutar predmetne dionice. Međutim, na lokacijama križanja berme s postojećim rampama i poljskim putovima, ovisno o mikro lokaciji na terenu predviđeno je spajanje berme na put spuštanjem na niveletu puta ili prelazak berme preko rampe. Slika 2.3 Primjeri priključaka berme ( a-prelaskom preko postojeće rampe, b- spuštanjem na novelistu poljskog puta) 2.5 Privremene deponije Lokacije privremenih deponija za deponiranje materijala tijekom gradnje: Tijekom radova za privremeno odlaganje materijala iz nalazišta i postizanje optimalnih uvjeta za ugradnju (prosušivanje, vlaženje, pokrivanje ), te za privremeno odlaganje iskopanog humusa, koristit će se čestice: 2. TEHNIČKI OPIS 2-4 Oznaka projekta: VPB-TTD

21 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA ,1428, i 1427 u k.o. Klakar, u vlasništvu RH a pod upravljanjem Hrvatskih voda (udaljenost od nalazišta 0,9 km) U k.o. Donja Bebrina, vlasnik općina Klakar, ishođena suglasnost klasa: /17-01/4, Ur.br.: 2178/ , od , za privremeno deponiranje materijala tijekom gradnje (udaljenost od nalazišta 5,1 km) /1 k.o. Poljanci, i 1011/4 k.o. Oprisavci, obije u vlasništvu općine Oprisavci - ishođena suglasnost klasa: /17-01/04, ur.br.:2178/ za privremeno deponiranje materijala tijekom gradnje (udaljenost od nalazišta 10,5 km) /1 u k.o. Ruščica, vlasništvo općine Klakar, izdana suglasnost Klasa:034-04/17-01/4, Ur.br:2178/ za deponiranje materijala prilikom gradnje (udaljenost od nalazišta 6,1 km). Troškovničkom procjenom radova za nalazište materijala predviđeno je materijal iskopan u suhom stanju odvesti na najbližu privremenu deponiju ( k.o. Klakar udaljenosti od nalazišta cca 900 m), do postizanja optimalnih uvjeta za ugradnju a odatle transport do mjesta ugradnje. Materijal iskopan u mokrom stanju odlaže se u privremeno u inundaciji na ocjeđivanju, a zatim se također odvozi na jednu od raspoloživih privremenih deponija prije ugradnje. Potrebno je na privremenoj deponiji imati što veću količinu materijala pogodnog za ugradnju, (postignutih optimalnih uvjeta za ugradnju) kako bi se u slučaju velikih voda u inundaciji i nalazištu, 2. TEHNIČKI OPIS 2-5 Oznaka projekta: VPB-TTD

22 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA raspolagalo s određenim količinama materijala za ugradnju i kako bi se izbjegao zastoj u realizaciji. 2.6 Nalazište Izgradnja cijele dionice, predviđena je materijalom iz nalazišta Klakar, za koje je izdana građevnska dozvola Klasa: UP/I /17-01/000055, Ur.br.: , od Nalazište se trenutno koristi za izgradnju dionice Klakar-Ruščica. U nastavku se daje tehničko rješenje nalazišta preuzeto iz glavnog projekta za dionicu Klakar- Ruščica VPB-TGP , VPB d.d., ožujak S obzirom na kote terena na lokaciji predmetnog nalazišta, dubine rasprostiranja pojedinih vrsta materijala potrebnih za izvođenje planiranih radova, te minimalne potrebne dubine iskopa, tlocrtno i u poprečnom smislu je formirano nalazište koje zadovoljava i tehničke i okolišne aspekte Okolišni aspekt Polazne osnove za projektiranje nalazišta u smislu zaštite okoliša su: primjena tlocrtnih parametara koji oponašaju prirodne oblike (nepravilan oblik koji odgovara prirodnim rukavcima), osiguranje uvjeta za obnovu i proširenje zaštićenih stanišnih tipova (posebno treba istaknuti aluvijalne šumske vrste), usklađivanje dubine iskopa s vodnim režimom, odnosno usklađivanje s vodostajima po trajnosti čime se stvaraju uvjeti za stalnu prisutnost vode u nalazištu nakon završetka iskopa. Zadovoljenje navedenih kriterija osigurava nepravilno projektirana forma, terasastog oblika s postupnim prijelazom prema dubljem dijelu. Početni pokos s terena je predviđen s nagibom 1:2, koji u kombinaciji s aluvijalnim vrstama tehnički osigurava pokos od erozije i urušavanje obale. Prijelaz prema dubljem dijelu osiguran je s nagibom pokosa 1:9, tako da je omogućen pristup do vode različitim životinjskim vrstama. Da bi se postigla neujednačenost dubina, nakon pokosa u nagibu od 1:9 koji se vodi do minimalno potrebne dubine iskopa za omogućavanje stalne prisutnosti vode, prelazi se ponovo na pokos 1:2 do konačne dubine iskopa. Pojas uz iskop nakon završetka radova i zatvaranja nalazišta potrebno je urediti sadnjom autohtonih tipova vegetacije (vrba i topola). Nakon završetka eksploatacije nalazišta, višak glinovitog materijala iz iskopa potrebno je rasporediti po pokosu od kote terena do prirodne dubine sloja gline tj. do kote 83,80 mn.m. Nakon vraćanja viška gline, vrši se humusiranje pokosa materijalom koji je ostao pri otvaranju nalazišta. Ukoliko je nakon raspoređivanja gline po pokosima ostalo još neupotrijebljenog glinovitog materijala, od njega je potrebno napraviti umjetni otok unutar nalazišta. 2. TEHNIČKI OPIS 2-6 Oznaka projekta: VPB-TTD

23 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA S obzirom na kriterij da je nakon završetka eksploatacije potrebno omogućiti stalnu prisutnost vode u nalazištu, potrebno je da minimalna dubina iskopa premašuje pojavu vode 90%-tne za 1 m ili više, jer se na toj dubini, obzirom na neposrednu povezanost dobropropusnih slojeva u donjem dijelu nalazišta s rijekom Savom, može očekivati stalna prisutnost vode. Slika 2.4 Primjer obnove staništa nakon završetka eksploatacije (Izvor: Slika 2.5 Izgled dijela jezera uređenog kao močvarno stanište nakon eksploatacije (Izvor: 2. TEHNIČKI OPIS 2-7 Oznaka projekta: VPB-TTD

24 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA Tehnički aspekt U nastavku je dan situativni prikaz i karakteristični profil projektiranog nalazišta Klakar. Nalazište se koristi u dvije etape, od kojih je prva etapa predviđena za potrebe izgradnje dionice Klakar- Ruščica koja je trenutno u izgradnji, a druga etapa za potrebe izgradnje ostataka kazete 2, tj. predmetne dionice Zadubravlje-Klakar-Ruščica. Na slici se situativno vidi podjela na etape iskopa i konačni oblik nalazišta nakon završetka radova. Slika 2.6 Situativni prikaz nalazišta Klakar pri eksploataciji i oblik u konačnom stanju. Slika 2.7 Karakteristični profil nalazišta Pristup nalazištu Pristupni put nalazištu osiguran je u sklopu radova na dionici Klakar-Ruščica koja je trenutno u izvođenju. 2. TEHNIČKI OPIS 2-1 Oznaka projekta: VPB-TTD

25 Ulica grada Vukovara 271 Zagreb DIONICA: ZADUBRAVLJE- KLAKAR - RUŠČICA TENDERSKA DOKUMENTACIJA Slijedom navedenog, u troškovničkoj dokumentaciji za predmetnu dionicu nije predviđena stavka izvođenja pristupnog puta, ali predviđena je stavka za održavanje postojećeg puta tijekom građenja u dva navrata. Napomena: Tenderska dokumentacija izrađena je na temelju idejnog projekta, te postoji mogućnost da će pri razradi tehničke dokumentacije na razini glavnog projekta doći do nekih odstupanja. Projektant : Žana Bašić dipl.ing.građ. 2. TEHNIČKI OPIS 2-2 Oznaka projekta: VPB-TTD

26 VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 OIB: PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE IZGRADNJOM BERME NAZIV PROJEKTA: Dionica: Zadubravlje - Klakar Ruščica MAPA 1/1 INVESTITOR: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OZNAKA PROJEKTA: RAZINA OBRADE: MJESTO I DATUM: VPB-TTD TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA TENDER ZAGREB, studeni god.

27 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT SADRŽAJ POGLAVLJA: 3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE PRIPREMNI RADOVI Geodetski radovi Iskolčenje trase Kontrola za vrijeme građenja Predaja po završetku radova Sječenje šiblja i raslinja u inundaciji i koritu vodotoka Sječenje i skupljanje šiblja Ø 3-5 cm Sječenje i skupljanje šiblja Ø 5-10 cm Strojno krčenje šiblja i raslinja mlatilicom priključenom na stroj Sječenje stabala motornom pilom Strojno vađenje panjeva Strojno zakapanje panjeva NALAZIŠTE MATERIJALA Iskop humusa Iskop materijala u nalazištu Strojni široki iskop materijala "C" kategorije Iskop zemlje pomoću bagera Iskop zemlje pomoću dozera Iskop zemlje pomoću skrepera Utovar i prijevoz materijala za izradu berme s nalazišta materijala IZRADA BERME KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL Iskop humusa sa dijela pokosa nasipa i u nožici nasipa Uređenje temeljnog tla posteljice mehaničkim zbijanjem Uređenje temeljnog tla na standardni način Strojno razastiranje zemljanog materijala Utovar i prijevoz materijala Postavljanje geotekstila za izradu drenaže Izrada plošnog drena Izrada kamene stope Izrada berme od neselektiranog zemljanog materijala Postavljanje geotekstila ispod makadamskog puta Izrada zastora od nevezanih mješavina (makadamski put) Izrada zastora Izrada zastora Humusiranje berme Zaštita pokosa travom zasijanom pomoću hidrosjetve IZRADA BERME KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL Iskop humusa sa dijela pokosa nasipa i uz nožicu nasipa PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 2 Oznaka projekta: VPB-TTD

28 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Uređenje temeljnog tla posteljice mehaničkim zbijanjem Uređenje temeljnog tla na standardni način Strojno razastiranje zemljanog materijala Utovar i prijevoz materijala Postavljanje geotekstila Izrada plošnog drena Izrada kamene stope Izrada zastora od nevezanih mješavina (makadamski put) Humusiranje berme Zaštita pokosa travnatim pokrivačem - hidrosjetva GABIONSKI POTPORNI ZIDOVI BERME ARMIRAČKI RADOVI Izrada i ugradnja armature BETONSKI RADOVI Betoniranje ZAŠTITA NA RADU Mjesta rada Rukovanje strojevima i alatima Štetne tvari Iskopi Pomoćne prostorije OSIGURANJE OD ŠTETA TIJEKOM GRAĐENJA UREĐENJE OKOLIŠA POPIS PROPISA ČIJU PRIMJENU PROGRAM ODREĐUJE Primjena propisa Popis propisa: ZAKLJUČAK POPIS TABLICA: Tablica 3.1: Kriteriji za ocjenu temeljnog tla Tablica 3.2: Razdjelni geotekstil za drenažu Tablica 3.3: Tehnička svojstva materijala ugrađenog u bermu Tablica 3.4: Razdjelni geotekstil ispod makadamskog puta Tablica 3.5: Prethodna ispitivanja materijala za izradu nasipa od kamenih materijala Tablica 3.6: Tehnička svojstva materijala ugrađenog u nasipni sloj odnosno prema uvjetima iz projekta PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 3 Oznaka projekta: VPB-TTD

29 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT 3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 3.1 PRIPREMNI RADOVI Geodetski radovi Iskolčenje trase Zahtjevi i kontrola kvalitete Točnost i pouzdanost referentnih geodetskih točaka mora biti u skladu s geodetskim Pravilnicima i normama za pojedine vrste mjerenja te u skladu sa zahtjevima za točnost izvođenja pojedinih radova, prema ovim ili Posebnim tehničkim uvjetima te zahtjevima projekta. Ukoliko nadzorni inženjer iskaže sumnju u pouzdanost izvođenja nekih radova utvrđenih projektom, može radove obustaviti. Tada je izvođač geodetskih radova, po nalogu nadzornog inženjera, dužan ponoviti mjerenja. Geodetska kontrola, u položajnom i visinskom smislu, provodi se za čitavo vrijeme građenja. Ako nadzorni inženjer nije zadovoljan kvalitetom geodetskih podataka, ima pravo sva mjerenja povjeriti drugoj stručnoj osobi, odnosno tvrtci Kontrola za vrijeme građenja Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno održavati sve iskolčene točke građevina, točke iskolčenih poprečnih profila kao i referentne geodetske točke. Za čitavo vrijeme građenja izvođač mora stalno kontrolirati preciznost izvođenja radova. Kontrolira se os trase i rubnjaci ili nožice linijskih građevina u vodoravnom i visinskom smislu. Izvođač je u potpunosti odgovoran za očuvanje i zaštitu svih geodetskih iskolčenja, oznaka i osiguranja na području izvođenja radova. U slučajevima kada dođe do oštećenja ili uništenja pojedinih referentnih točaka, njihovih osiguranja, pokosnih letvi itd, obveza je izvođača da odmah o tome obavijesti nadzornog geodetskog inženjera. U najkraćem roku izvođač mora po izvođaču geodetskih radova izvršiti ispravak ili obnovu nastalih oštećenja o svom trošku. Nadzorni geodetski inženjer će provjeriti svaku novonastalu promjenu. U posebnim slučajevima nadzorni geodetski inženjer ima pravo ponovno postavljanje uništenih točaka, povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi i to na trošak izvođača. Svaku promjenu projekta koja je pravovremeno dostavljena izvođaču i nadzornom inženjeru, treba provesti na terenu. U skladu s tim izvođač geodetskih radova će izvršiti sva potrebna dodatna iskolčenja, izvesti osiguranja točaka građevine i osi trase te točaka iskolčenih poprečnih profila. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 4 Oznaka projekta: VPB-TTD

30 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Sve će promjene izvođač geodetskih radova adekvatno registrirati u analognom ili digitalnom obliku te ih dati na uvid nadzornom inženjeru. Nakon izgradnje linijskog objekta investitor ima pravo tražiti obnovu, odnosno kontrolu izvedene osi trase objekta Predaja po završetku radova Kvaliteta radova Kvaliteta, točnost i pouzdanost mjerenja mora biti u skladu s pravilnicima i normama za pojedine vrste geodetskih radova ili prema posebnim tehničkim uvjetima. Ukoliko nadzorni inženjer, odnosno nadzorni geodetski inženjer utvrdi da mjerenja ne zadovoljavaju uvjete dane projektom, odnosno nisu izvedena prema pravilnicima o geodetskim radovima, mora obustaviti radove na mjerenjima. Tada je izvođač dužan po izvođaču geodetskih radova provesti nova mjerenja koja trebaju rezultirati kvalitetnijim i pouzdanijim podacima. Kontrola kvalitete radova Ovjerom elaborata potvrđuje se da je građevina izgrađena u skladu sa svim geodetskim pravilima i normama. Čestim kontrolama, iskolčenjima i mjerenjima građevina dobiva se podatak o kvaliteti izvođenja svih radova pa i geodetskih radova Sječenje šiblja i raslinja u inundaciji i koritu vodotoka Sječenje i skupljanje šiblja Ø 3-5 cm a) Strojno sječenje raslinja Ø 3-5 cm Zahtjevi kakvoće Strojno sječenje šiblja i raslinja motornim pilama sječenjem pri tlu i unutar pojasa namijenjenog za sječu. Kontrola se vrši vizualno nakon sječenja, izvlačenja i uklanjanja. Zabranjeno je paljenje suhog šiblja i raslinja. b) Ručno sječenje raslinja Ø 3-5 cm Zahtjevi kakvoće Ručno sječenje treba izvesti što bliže tlu i unutar pojasa namijenjenog za sječu. Kontrola se obavlja vizualno nakon izvlačenja i odvoza sa gradilišta. Zabranjeno je paljenje suhog šiblja i raslinja. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 5 Oznaka projekta: VPB-TTD

31 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Sječenje i skupljanje šiblja Ø 5-10 cm a) Strojno sječenje raslinja Ø 5-10 cm Zahtjevi kakvoće Strojno sječenje raslinja Ø 5-10 cm treba izvesti što bliže tlu i unutar pojasa namijenjenog za sječu. Kontrola se obavlja vizualno nakon izvlačenja raslinja i odvoza sa gradilišta. b) Ručno sječenje raslinja Ø 5-10 cm Zahtjevi kakvoće Ručno sječenje treba izvesti što bliže tlu i unutar poja sa namijenjenog za sječu. Kontrola se obavlja vizualno nakon izvlačenja i odvoza sa gradilišta. Zabranjeno je paljenje suhog šiblja i raslinja Strojno krčenje šiblja i raslinja mlatilicom priključenom na stroj Zahtjevi kakvoće Strojno košenje trave i raslinja uređajem za usitnjavanje treba usitniti travu i raslinje do tla odnosno 1 2 cm od tla unutar pojasa zahvata. Zabranjeno je paljenje suhog šiblja i raslinja. Sječenje stabala u inundaciji, zaštitnom pojasu i koritu vodotoka Sječenje stabala motornom pilom Zahtjevi kakvoće Stabla Ø cm i veća treba posjeći što bliže tlu i unutar pojasa namijenjenog za sječu. Kontrola izvođenja se obavlja vizualno nakon sječenja i uklanjanja sa gradilišta Strojno vađenje panjeva a) Strojno vađenje panjeva Ø cm i većih Zahtjevi kakvoće Strojno vađenje panjeva Ø cm i većih treba izvesti tako da se uz panjeve izvadi i veći dio žilja. Prije početka rada panjeve koji se vade treba vidno označiti. Deponiranje je potrebno obaviti sa što manje zemljanog materijala na panju. Kontrola se obavlja vizualno tijekom rada i nakon završetka vađenja. b) Strojni utovar i odvoz panjeva Ø cm i većih Zahtjevi kakvoće Kod utovara treba voditi računa da se svi panjevi utovare i odvezu, a zemljište poravna i dovede u prijašnje stanje. Kontrola se obavlja pregledom za vrijeme izvođenja radova. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 6 Oznaka projekta: VPB-TTD

32 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Strojno zakapanje panjeva Zahtjevi kakvoće Kod ukapanja panjeva potrebno je voditi brigu da je iznad panjeva dovoljan nadsloj zemlje, a da se zemljište nakon zakapanja poravna i dovede u prijašnje stanje. Kontrola se obavlja pregledom za vrijeme izvođenja radova. Panjevi se ne smiju zakapati u tijelo visoke deponije, već ispod tijela visoke deponije materijala u temeljno tlo. 3.2 NALAZIŠTE MATERIJALA Iskop humusa Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Debljina humusa određuje se laboratorijskim ispitivanjima sadržaja organskih tvari prema HRN U. B ili drugoj važećoj normi. Humusom se smatra površinsko tlo sa sadržajem organskih tvari većim od 10% Iskop materijala u nalazištu Strojni široki iskop materijala "C" kategorije Zahtjevi i kontrola kavalitete izvedbe Način iskopa u nalazištima od velike je važnosti za kvalitetu materijala koji će se ugrađivati u određenu zemljanu građevinu. Zbog toga se propisuju u projektu i posebnim tehničkim uvjetima. Izvoditelj mora u skladu s "općim postavkama za provođenje širokih iskopa" izraditi svoj prijedlog načina rada u nalazištima i dati ga na uvid i odobrenje nadzornom inženjeru. U svom prijedlogu tehnologije rada, izvoditelj mora, između ostalog, dati i sljedeće detaljne podatke: situaciju pogodnog mjerila, s naznačenim profilima poprečne i uzdužne profile način iskopa vrste, osnovne karakteristike i broj strojeva za iskop transportni kapaciteti mjesta i način odlaganja humusa i jalovine način uređenja terena nakon prestanka korištenja nalazišta. Prilikom određivanja načina iskopa u nalazištima prvenstveno treba uzeti u razmatranje sljedeće: stupanj homogenosti materijala, te mogućnost primjesa drugih vrsta materijala u vidu proslojaka i tanjih slojeva prirodnu vlažnost materijala i njezinu raspodjelu po dubini vrste i osobine strojeva za iskop i utovar kojima raspolaže izvoditelj. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 7 Oznaka projekta: VPB-TTD

33 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Ako izvoditelj tijekom radova namjerava promijeniti tehnologiju iskopa, tada prethodno mora od nadzornog inženjera ishoditi suglasnost kojom se odobravaju te promjene. Bokove iskopa treba izvesti s pokosima takvog nagiba da posjeduju potrebnu stabilnost u svim fazama građenja i za sva opterećenja koja se mogu pojaviti. Ako je na pokosima tlo takvih karakteristika da je podložno eroziji, izvoditelj je dužan provesti sve potrebne mjere zaštite da se ona spriječi. Time se onemogućavaju štete na građevini od nanošenja erodiranog materijala i ne dovodi do smanjenja sigurnosti pokosa na klizanje. Stabilnost bokova može se osiguravati podgrađivanjem po čitavoj visini iskopa ili po određenom dijelu visine. Takav način zaštite iskopa može se provesti pomoću drvene oplate, drvenog ili čeličnog žmurja, zavjesom od armirano - betonskih pilota, armirano - betonskim dijafragmama, spuštenim armirano - betonskim bunarima itd. Kad je predviđena kota dna iskopa ispod nivoa podzemne vode tada se iskop može u principu obaviti pod vodom ili u suhom uz sniženje vode na potrebnu razinu, a što se postiže odgovarajućim postupcima. Sniženja nivoa podzemne vode postiže se crpenjem iz same građevne jame ili crpenjem iz bunara, iglo - filtra, jama i slično izvedenih u području građevne jame, odnosno njezinoj neposrednoj blizini. Izvoditelj je obavezan provoditi sniženje podzemne vode na način određen u projektu ili prema uputama nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer ima pravo zatražiti izvedbu piezometara za praćenje snižavanja podzemnih voda. Izvoditelju će se posebno platiti svi piezometri i mjerenja nivoa voda u njima, koji su iznad količina predviđenih u projektu. Kad se voda snizuje crpenjem iz iskopa, izvoditelj se treba držati odredbi iz projekta koje propisuju broj, tip i potreban kapacitet crpki, mjesta na koja se crpke postavljaju, režim rada crpki, redosljed uključivanja pojedinih crpki itd. Crpenje treba provoditi tako da ne uzrokuje pokretanje sitnijih zrna tla i iznošenje materijala zajedno s vodom. Za sve štete i posljedice koje mogu nastati nepravilnim crpenjem i iznošenjem materijala odgovoran je izvoditelj. Ako se tijekom rada pojavi iznošenje materijala ili neke druge štetne pojave, izvoditelj je u obvezi odmah o tome izvijestiti nadzornog inženjera i postupiti po njegovim uputama. Sniženje razine podzemne vode treba provoditi postupno da se izbjegne hidraulični lom tla. Za sniženje podzemne vode crpenjem iz bunara, pomoću iglo - filtra ili drugim postupcima kojima se to sniženje postiže crpenjem izvan same građevne jame, treba biti izrađen poseban projekt. Način izvođenja tih radova definira se posebnim tehničkim uvjetima u sklopu tog projekta. Ako se odmah ne utovaruje u prijevozna sredstva, iskopani materijal treba biti odložen dovoljno daleko od ruba iskopa da ne ugrožava stabilnost pokosa iskopa i da odronjavanjem ne ugrožava radnike koji rade u jami. Ako se prilikom iskopa naiđe na neke prepreke kao što su ostaci starih građevina, cjevovodi, drenaže, kanali, kablovi i slično, izvoditelj će o tome upoznati nadzornog inženjera i postupiti po njegovim uputama. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 8 Oznaka projekta: VPB-TTD

34 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Izvoditelj je u obvezi pridržavati se svih pravila o sigurnosti na radu kako bi se zaštitili životi i zdravlje ljudi i spriječile štete. Isto tako će izvoditelj poduzeti sve neophodne mjere glede zaštite susjednih objekata i terena. Način sušenja, odnosno vlaženja materijala u nalazištu određuje se projektom ili odlukama nadzornog inženjera. Izvoditelj ima pravo nadzornom inženjeru predložiti način sušenja ili vlaženja materijala koji njemu odgovara, ali primijenit će ga tek kad mu to odobri nadzorni inženjer. Ako se u nalazištu naiđe na materijale koji po provedenim ispitivanjima pogodnosti materijala ne odgovaraju za ugradnju, izvoditelj mora o tome upoznati nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer će na osnovi rezultata ispitivanja pogodnosti odlučiti koji se materijal i u kojim količinama smatra jalovinom. Prije donošenja odluke on ima pravo zahtijevati dodatna ispitivanja kojima se dokazuje podobnost materijala za ugradnju. Ta ispitivanja će se posebno platiti izvoditelju. Jalovi materijal se odlaže na mjesto i način koji odredi nadzorni inženjer. Može se dogoditi da u određenom nalazištu nema dovoljno materijala. U tom slučaju nadzorni inženjer odobrava izvoditelju korištenje materijala iz drugih projektom predviđenih nalazišta. Po odobrenju nadzornog inženjera izvoditelju se priznaju eventualno povećani troškovi prijevoza materijala. Međutim, ako treba otvoriti nova nalazišta, odluku o tome donosi nadzorni inženjer. Sve radove potrebne za otvaranje novih nalazišta odobrava nadzorni inženjer. Isto tako, on odobrava sve troškove vezane uz te radove, a koji će se priznati izvoditelju kao dodatni radovi. Višak iskopanog materijala u nalazištima pada na teret izvoditelja, osim ako postoje razlozi na koje izvoditelj nije mogao utjecati, o čemu odlučuje nadzorni inženjer. Kad izvoditelj namjerava proširiti nalazišta ili povećati njegovu dubinu, prethodno mora ishoditi suglasnost nadzornog inženjera. Prije donošenje odluke može nadzorni inženjer zahtijevati provedbu dodatnih ispitivanja. Tek po odobrenju nadzornog inženjera može izvoditelj proširiti, odnosno produbiti nalazište. Nadzorni inženjer odlučuje da li će investitor ili izvoditelj snositi dodatne troškove ili štete proizašle kao posljedica proširenja, odnosno produbljenja nalazišta. Ako se iskopani materijal na nalazištu ne odlaže, izvoditelj mora uskladiti kapacitet iskopa s mogućnostima na mjestu ugradnje. Isto tako, kapacitet iskopa mora biti usklađen s kapacitetom transporta do mjesta ugradnje ili odlaganja. Izvoditelj mora iskop na nalazištima izvoditi na takav način da za čitavo vrijeme radova bude osigurana odgovarajuća odvodnja sa svih površina. Također i privremeni pokosi moraju biti takvih nagiba da su dovoljno stabilni u svim uvjetima rada i vremenskim uvjetima, te prema potrebi zaštititi vodonepropusnom folijom. Izvoditelj je obavezan provoditi tijekom radova sva kontrolna ispitivanja materijala u nalazištima predviđenim projektom. Nadzorni inženjer ima pravo narediti provođenje dodatnih ispitivanja materijala, što se izvoditelju posebno priznaje i plaća. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 9 Oznaka projekta: VPB-TTD

35 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Kada je iskop završen izvoditelj će obavijestiti nadzornog inženjera koji treba pregledati izvršene radove i dati pismeno odobrenje za nastavak rada. Nadzorni inženjer može zatražiti da prilikom preuzimanja iskopa prisustvuje još i geomehaničar ili geolog ili obojica. Tolerancija širine dna kanala i lokalne tolerancije iskopa su ±20,0 cm, dozvoljeno odstupanje nivelete dna ±50,0 cm, a dozvoljeno odstupanje od pokosa u odnosu na projektirane rubne točke regulacijskog profila ±25 cm, a kontrolira se geodetskim mjerenjem, na istim profilima na kojima je obavljeno iskolčenje. Kontrola je uračunata u jediničnu cijenu obračuna rada iskopa. Nadzorni inženjer ovjerava dokumentaciju izvedenog stanja, kontrolira, registrira i odobrava razliku iskopane količine u odnosu na ugovorenu prema projektu. Po završenom korištenju mora izvoditelj nalazište urediti tako da se uklapa u krajolik, da ne ugrožava stabilnost susjednog zemljišta i građevina, da ima riješenu odvodnju na odgovarajući način itd. Kako se radi o specifičnim i osjetljivim zahvatima unutar inundacijske površine, nakon završetka radova na nalazištima biti će obvezno provesti mjere zaštite prirode i okoliša (formirnje zelene infrastrukture tj. novih zamjenskih vodenih staništa i uređenog prostora oko njih sukladno postojećim staništima) u skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša i prirode iz Elaborata zaštite okoliša za zahvat Modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (INSTITUT IGH d.d., Zagreb,ožujak 2016.) i izdanim Rješenjem za predmetni zahvat (Rješenje o prihvatljivosti predmetnog zahvata za okoliš, te ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, KLASA: UP/I /16-08/90; URBROJ: 517/ , Zagreb, 6. listopada 2016.) Iskop zemlje pomoću bagera Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Normalni poprečni profil kanala određuje se na bazi geomehaničkih istražnih radova sondiranjem po trasi kanala s min 5 sondi po kilometru, uz vizualnu AC klasifikaciju. Trasa, pad dna i dubina iskopa kanala geodetski se iskolčavaju s osiguranih poligonskih točaka vezanih na stalne repere. Iskop se mora konstantno kontrolirati i registrirati geodetskim snimanjem uzdužnog i poprečnih profila na istim pozicijama gdje se vršilo i iskolčenje. Podatci mjerenja se ucrtavaju na projektirane profile. Nadzorni inženjer ovjerava dokumentaciju izvedenog stanja Iskop zemlje pomoću dozera Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Iskop se mora konstantno kontrolirati i registrirati geodetskim snimanjem uzdužnog i poprečnih profila na istim pozicijama gdje se vrši i iskolčenje. Podaci mjerenja se ucrtavaju na projektirane profile. Nadzorni inženjer ovjerava dokumentaciju izvedenog stanja, kontrolira, registrira i odobrava razliku iskopane količine u odnosu na ugovorenu prema projektu. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 10 Oznaka projekta: VPB-TTD

36 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Iskop zemlje pomoću skrepera Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Iskop se mora konstantno kontrolirati i registrirati geodetskim snimanjem uzdužnog i poprečnih profila na istim pozicijama gdje se vrši i iskolčenje. Podaci mjerenja se ucrtavaju na projektirane profile. Nadzorni inženjer ovjerava dokumentaciju izvedenog stanja, kontrolira, registrira i odobrava razliku iskopane količine u odnosu na ugovorenu prema projektu Utovar i prijevoz materijala za izradu berme s nalazišta materijala Izvoditelj radova dužan je provesti osiguranje prijevoza kako na javnim i posebnim putovima po kojima se prijevoz vrši, tako i na samom gradilištu. Ako se koriste javne prometnice, izvoditelj mora poduzeti sve potrebne mjere za njihovu zaštitu: a) postavljanjem odgovarajuće signalizacije, b) primjenom vozila propisnih gabarita i dopuštenog osovinskog pritiska i c) sprečavanjem nanošenja blata na kolnik, a ako do toga dođe, čišćenjem kolnika. Gradilišne prometnice trebaju bit ispravne i dobro održavane, te označene odgovarajućom signalizacijom. Na gradilištu i posebnim putovima osiguranje se vrši: a) stručnim trasiranjem i izvedbom posebnih putova i gradilišnih prometnica, b) stručnom izvedbom i održavanjem privremenih objekata i c) opremanjem prekopa i drugih zapreka odgovarajućim znacima upozorenja, koje noću moraju biti osvijetljene. Kontrolu provedbe osiguranja vrši nadzorni inženjer nenajavljenim obilaskom i pregledom. Odgovornost za sve posljedice do kojih dođe zbog nepridržavanja gornjih zahtjeva snosi isključivo izvoditelj. 3.3 IZRADA BERME KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL Iskop humusa sa dijela pokosa nasipa i u nožici nasipa Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Debljina humusa određuje se laboratorijskim ispitivanjima sadržaja organskih tvari prema HRN U. B ili drugoj važećoj normi. Humusom se smatra površinsko tlo sa sadržajem organskih tvari većim od 10%. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 11 Oznaka projekta: VPB-TTD

37 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Uređenje temeljnog tla posteljice mehaničkim zbijanjem Uređenje temeljnog tla na standardni način Zahtjevi kakvoće U smislu osiguranja kvalitete trebaju se od strane ovlaštenog tijela provoditi slijedeća ispitivanja: o uzimanje uzoraka tla prema HRN U.B1.010/79, o određivanje sadržaja vode prema CEN ISO/TS , o određivanje prostorne mase sitnozrnatih tla prema CEN ISO/TS , o određivanje gustoće čestica Piknometrijskom metodom prema CEN ISO/TS , o određivanje granulometrijskog sastava prema CEN ISO/TS , o određivanje Atterbergovih granica prema CEN ISO/TS , o određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla prema HRN U.B1.024/68, o zbijanje po Proctoru HRN EN , o o određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046/68 zemljani radovi na izgradnji putova prema HRN U.E1.010/81. Napomena: Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM,...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt. Tekuća ispitivanja Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti materijala). Radi se najmanje jedno ispitivanje na svakih 500 m 2 uređenog temeljnog tla. U Tablica 3.1 dani su kriteriji za ocjenu kvalitete temeljnog tla. Maksimalna dozvoljena prirodna vlažnost je 40%. Posebnim tehničkim uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant može odrediti i veću gustoću ispitivanja od navedenih. Tablica 3.1: Kriteriji za ocjenu temeljnog tla Vrste materijala Proctorov stupanj zbijenosti Sz (%) Modul stišljivosti Ms (MN/m 2 ) Zemljani materijali: materijal "C" kategorije iskopa sve gline niske do visoke plastičnosti i prahovita tla Projektirani nasip je viši od 2 m PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 12 Oznaka projekta: VPB-TTD

38 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Kontrolna ispitivanja Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m 2 uređenog temeljnog tla Strojno razastiranje zemljanog materijala Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Tijekom rada vizualno se kontrolira konstantnost debljine slojeva i ravnomjernost ugradnje kako ne bi došlo do različitog slijegavanja i naknadnog zamočvarenja planirke. Tolerancija ravnine krune zamjenskog materijala u rukavcu uz bankinu je ±0,1 m. Konstantna kontrola poprečnih profila geodetskim snimanjem obavlja se na istim pozicijama gdje se vrši i iskolčenje. Nadzorni inženjer ovjerava korektnost uređenja u dokumentaciji izvedenog stanja, kontrolira, registrira i odobrava razliku isplanirane količine u odnosu na ugovorenu prema projektu Utovar i prijevoz materijala Utovar i prijevoz materijala za izradu zaobalne berme sa drenom i pristupnim putom mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK Postavljanje geotekstila za izradu drenaže Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Ugradnjom, omatanjem geotekstila oko drenažnog materijala sprječava se zapunjavanje drenaže finim česticama i erozija materijala. Geotekstil ima funkciju razdvajanja, filtriranja i dijelom dreniranja i nosivosti. Geotekstil je od polipropilena i ne dozvoljava se upotreba recikliranih materijala. Zahtjevi na proizvođača materijala i materijal: Geotekstil mora biti proizveden od proizvođača koji je certificiran po EN ISO Tablica 3.2: Geotekstil za drenažu Površinska masa (g/m 2 ) EN 965 EN ISO g/m2 Debljina pri 2 kpa EN ISO ,0 mm Otpornost na CBR proboj EN ISO N Vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru EN ISO ,0 kn/m Vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru EN ISO ,0 kn/m Otvor pora HRN EN ISO O90 0,08 mm (d85) O90 0,05 mm vodopropusnost (okomito na ravninu) E-DIN ili ASTM k Gmin > 10-6 m/s 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 13 Oznaka projekta: VPB-TTD

39 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT D 4176 vodopropusnost (okomito na ravninu) HRN EN ISO VI H50 > m/s Prije ugradnje geotekstila treba ukloniti veće neravnine kako bi se geotekstil ugradio na ravnu, odgovarajuće pripremljenu plohu. Spojeve geotekstila treba izvesti preklapanjem u smjeru nasipanja materijala kako bi se izbjeglo klizanje geotekstila na mjestu preklopa. Za dimenzije preklopa treba uzeti u obzir preporuke proizvođača. Odabir, metode ispitivanja, upute za ugradnju geotekstila i osiguranje kakvoće propisuju Opći tehnički uvjeti u poglavljima i Predviđa se polaganje razdjelnog geotekstila na uređeno temeljno tlo. Spojevi geotekstila se rješavaju preklopima od 20 cm Izrada plošnog drena Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Izvedba plošnog drena se mora obaviti na točnost ±5 cm od projektiranih kota. Točnost izvedbe se kontrolira geodetski na porečnim profilima prema projektu nasipa, a kontrolu ovjerava nadzorni inženjer usporedbom s projektnom dokumentacijom i upisom u građevinsku knjigu. Za zbijenost plošnog drena postavlja se zahtjev prema standardnom Proctorovom postupku (Sz) ili prema modulu stišljivosti (Ms) utvrđenom kružnom pločom, i to: o za nekoherentne materijale Sz=100 ili Ms=25 Materijal Materijal koji se ugrađuje mora biti hidraulički stabilan. Parametri čvrstoće ugrađenog materijala moraju biti takvi da osiguravaju stabilnost tijela berme. Prilikom ugradnje nekoherentnih materijala razlikuju se sljedeće vrste: a) materijali koji su prilikom zbijanja neosjetljivi na postotak vlage. To su dobro graduirani materijali sa Cu > 6 i sa manje od 4 % čestica sitnijih od 0,06 mm, slabograduirani materijali sa Cu < 3 koji imaju manje od 8% čestica sitnijih od 0,06 mm, b) materijali koji su prilikom zbijanja osjetljivi na postotak vlage. To su materijali koji imaju postotak sitnijih čestica veći od graničnih vrijednosti datih pod a). Materijali koji se ugrađuju u prijelazne zone moraju biti slobodno drenirajući a ujedno moraju spriječiti ispiranje i iznošenje materijala iz zona koje štite (glinena jezgra, temeljno tlo). Ovisno o sastavu i karakteristikama materijala kojeg je potrebno zaštititi prelazna zona može se izvoditi od jednog ili više slojeva. Filtarski materijal koji se ugrađuje mora zadovoljiti sljedeće kriterije: D 15 a * d 85 i D 15 b * d 15 D 50 c * d 50 za usko graduirani materijal za dobro graduirani materijal 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 14 Oznaka projekta: VPB-TTD

40 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT gdje su: D 15, D 50 promjeri zrna filtarskog materijala kojih ima 15 % odnosno 50% d 15, d50, d 85 promjeri zrna osnovnog tla kojih ima 15 %, 50 % odnosno 85% a, b, c - koeficijenti ovisni o vrsti tla (Nonveiler str. 765). Specificirani promjeri se određuju iz granulometrijske krivulje filtarskog materijala i osnovnog tla. Za materijale definirane pod a) suha zapreminska težina materijala nakon zbijanja ne smije biti manja od 90 % relativne zbijenosti (ASTM D ). Za materijale definirane pod b) suha zapreminska težina materijala nakon zbijanja ne smije biti manja od 90 %. vrijednosti suhe zapreminske težine određene u laboratoriju ili na probnoj dionici. Kod prijelaznih zona suha zapreminska težina materijala nakon zbijanja ne smije biti manja od 70 % relativne zbijenosti. Materijal treba ugrađivati u vlažnom stanju kako bi se smanjila i izbjegla segregacija prilikom nasipavanja. Prilikom ugradnje materijala definiranog pod a) ne kontrolira se vlažnost materijala, ali se materijal treba ugrađivati u vlažnom stanju da bi se spriječila segregacija prilikom nasipavanja. Materijal definiran pod b) se ugrađuje u vlažnom stanju i to u sljedećim granicama: w = w opt ± 2 % (optimalna vlažnost se određuje modificiranim Proctorovim pokusom) Izrada kamene stope Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Izvedba figura kamene stope se obavlja na točnost ±10 cm, a kontrolira se geodetskim mjerenjem, na istim profilima na kojima je obavljeno iskolčenje, što kontrolira nadzorni inženjer, koji ovjerava razliku izvedene količine u odnosu na ugovorenu prema projektu. Ako izvedena kamena stopa prekomjerno odstupa od projektirane, nadzorni inženjer može zatražiti otklanjanje (sanaciju) greške na trošak izvođača, a izvođač je dužan grešku otkloniti Izrada berme od neselektiranog zemljanog materijala Zahtjevi kakvoće Dimenzije berme moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se uspoređuje s dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja berme (posteljice), mjerenjem od osiguranih iskolčenih točaka osi berme po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 15 Oznaka projekta: VPB-TTD

41 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Ako se ustanovi da je nagib pokosa berme veći od projektiranog, nadzorni inženjer može zahtijevati ispravku prema projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora se ispraviti pomoću stepenica, primjenom iste kvalitete materijala, te istim strojevima za zbijanje, do postizanja tražene zbijenosti. Nije dopušteno smanjenje nagiba pokosa berme "naljepljivanjem" sloja materijala bez zbijanja i bez prethodne izrade stepenica. Tekuća ispitivanja Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (S z ) ili određivanje Modula stišljivosti (M s ) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje na svakih 1000 m 2 svakog sloja berme, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 4000 m 3 izvedene berme. Tablica 3.3: Tehnička svojstva materijala ugrađenog u bermu Tehničko svojstvo Položaj nasipanih slojeva Uvjeti kvalitete Slojevi nasipa visoki preko 2 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice krune - nasipa najmanje 95 Proctorov stupanj zbijenosti Sz (%) Modul stišljivosti Ms (MN/m 2 ) Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice krune nasipa Slojevi nasipa visoki preko 2 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice krune - nasipa Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi nasipa viših od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice krune nasipa najmanje 95 najmanje 20 najmanje 20 Kontrolna ispitivanja Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (S z ) ili određivanje modula stišljivosti (M s ) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje na svakih 2000 m 2 svakog sloja berme, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 8000 m 3 izvedene berme. Tijekom izvođenja se za otprilike svaki 1 m visine berme na vizualnim pregledom određenom mjestu provodi ispitivanje stupnja zbijenosti, modula stišljivosti kružnom pločom te uzima veliki cilindar za laboratorijsko ispitivanje čvrstoće tla direktnim smicanjem. Cilj je iz ispitivanja direktnog smicanja potvrditi da berma ima više parametre čvrstoće od proračunskih te izgrađena građevina je stabilna. Sve rezultate ispitivanja tijekom ugradnje treba usporediti sa rezultatima seta ispitivanja na mjestu gdje je provedeno ispitivanje direktnim smicanjem. Materijal se mora u najvećoj mogućoj mjeri prije ugrađivanja prosušiti (rijanjem, razastiranjem, usitnjavanjem, prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru). Sav površinski vlažan materijal nakon kiše ukloniti sa nasipa, nalazišta i deponije. Ako se, nakon što je neki sloj nasipa zbijen i ispitan, ne nastavlja odmah s nasipavanjem sljedećeg sloja, nego tek nakon dužeg vremena u različitim vremenskim prilikama, prije nastavka nasipavanja treba ponovno provjeriti zbijenost tog sloja. S nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se dokaže tražena kvaliteta (zbijenost) prethodnog sloja. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 16 Oznaka projekta: VPB-TTD

42 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Rad na nasipavanju i zbijanju treba prekinuti u svako doba kad nije moguće postići tražene rezultate (zbog kiše, visokih podzemnih voda ili drugih atmosferskih nepogoda). Nasipani materijal se ne smije ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako u bermu se ne smije ugrađivati snijeg, led ili smrznuti zemljani materijal Postavljanje geotekstila ispod makadamskog puta Geotekstil za put uz nasip se ugrađuje ispod sloja kamenog materijala za razdvajanje puta od tijela berme. Na dionicama gdje postoji samo plošni dren ispod makadamskog puta, odnosno gdje nema neselektiranog materijala, nije potrebno postaviti geotekstil ispod makadamskog puta, jer je dovoljan geotekstil od plošnog drena. Zahtjevi na proizvođača materijala i materijal: Geotekstil mora biti proizveden od proizvođača koji je certificiran po EN ISO Tablica 3.4: Razdjelni geotekstil ispod makadamskog puta Površinska masa (g/m 2 ) EN g/m 2 Vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru Vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru 15.0 kn/m 15.0 kn/m Prije ugradnje geotekstila treba ukloniti veće neravnine kako bi se geotekstil ugradio na ravnu, odgovarajuće pripremljenu plohu. Spojeve geotekstila treba izvesti preklapanjem u smjeru nasipanja materijala kako bi se izbjeglo klizanje geotekstila na mjestu preklopa. Za dimenzije preklopa treba uzeti u obzir preporuke proizvođača. Odabir, metode ispitivanja, upute za ugradnju geotekstila i osiguranje kakvoće propisuju Opći tehnički uvjeti u poglavljima i Predviđa se polaganje geotekstila na uređeno temeljno tlo. Spojevi geotekstila se rješavaju preklopima od 20 cm Izrada zastora od nevezanih mješavina (makadamski put) Izrada zastora 1 Zastor od nevezanih mješavina jeste nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji putne mreže koja ima osobine gradilišne prometnice i KOJA NIJE PREDVIĐENA ZA JAVNI PROMET. Izrađuje se od mješavine kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 32 mm. Nosivi sloj se ugrađuje, u pravilu kao završni sloj putne mreže, bez kolničkog zastora (asfalta) u skladu s projektom, programom kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK), zahtjevima nadzornog inženjera i ovim OTU. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 17 Oznaka projekta: VPB-TTD

43 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Dokaz uporabivosti Na temelju provedene kontrole kakvoće u ovlaštenom laboratoriju izvođaču ili proizvođaču izdaje se izvještaj o pogodnosti materijala za mješavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mješavina. Izvještajem o pogodnosti materijala se potvrđuje mogućnost proizvođača da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja. Izvještaji o pogodnosti materijala također potvrđuje da već proizvedena određena količina materijala odgovara zahtjevima kakvoće. Izvještaj o pogodnosti materijala vrijedi najviše godinu dana. Dođe li do bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graničnog područja ili lokacije nalazišta, naručitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoći novog materijala. Ispitivanje materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u čijem uzorkovanju obavezno sudjeluju predstavnici ovlaštenog laboratorija i naručitelja. Ako dođe do bitne promjene svojstava zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u kamenolomu, ili zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do bitne promjene granulometrijskog sastava sedimentnog kamenog materijala ili promjene lokacije nalazišta, naručitelj treba pribaviti dokumentaciju o kakvoći novog materijala i predati ju nadzornom inženjeru. Isprava o sukladnosti materijala i izvještaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom inženjeru. Tehnička svojstva izvedenog sloja Završeni nosivi sloj od nevezane mješavine mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako nije drugačije određeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul stišljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib sloja iz ovih TU. Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u pogledu visina i položaja, sljedeća svojstva: modul stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046, i stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva, moraju zadovoljavati zahtjeve iz projekta. Moguće je i drugim metodama dokazati da je sloj pravilno ugrađen i da su postignuti zahtjevi za ugrađeni sloj. Druge metode (dinamička ploča, suvremena sredstva za zbijanje slojeva cesta) je moguće koristiti samo ako se dokažu zadovoljavajuće korelacije sa standardiziranim metodama 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 18 Oznaka projekta: VPB-TTD

44 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT (HRN U.B1.046 i HRN U.B1.016) za svaku pojedinu vrstu materijala. Navedene korelacije dokazuje izvoditelj radova kroz tekuću kontrolu, a odobravaju nadzorni inženjer i projektant. Granulometrijski sastav Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati zahtjeve iz ovih OTU, uzorkovan na mjestu ugradnje, a prije zbijanja. Ravnost površine sloja Ravnost površine mjeri se prema normi HRN EN kao odstupanje površine sloja od letve duljine 3 m. Odstupanje od letve smije biti najviše 20 mm. Visina i položaj Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ±15 mm. Iznimno, uz odobrenje nadzornog inženjera, odstupanja naniže mogu biti do najviše -30 mm, s time da se za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljedećim slojem na trošak izvođača. Nagib U pravilu, nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja ne smiju biti veća od ±0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom Izrada zastora 2 Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe U sloj zastora 2 se ugrađuju kameni materijali, a pod kamenim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije A i dio materijala iskopne kategorije C ). Prethodna ispitivanja, kao i uvjeti kvalitete za ovu vrstu materijala prikazani su u tablici 3.5. Tablica 3.5: Prethodna ispitivanja materijala za izradu nasipa od kamenih materijala Udio sitnih čestica, određen prema normi HRN EN 933-1, ne smije biti veći od udjela sitnih čestica propisanih razredom UF15 (HRN EN 13285, točka 4.3.1). Veličina zrna materijala ugrađenog u zastor 2 iznosi od 32 do 150 mm. Kameni materijal ugrađen u nasipni sloj mora ispunjavati zahtjeve dane u tablici PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 19 Oznaka projekta: VPB-TTD

45 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Tablica 3.6: Tehnička svojstva materijala ugrađenog u nasipni sloj odnosno prema uvjetima iz projekta Humusiranje berme Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Izvođač mora predočiti nadzornom inženjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava i gnojiva, kao i rezultate kontrole kakvoće sjemena. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine travom jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. Stvarno izvedenu debljinu humusnog sloja utvrđuje nadzorni inženjer Zaštita pokosa travom zasijanom pomoću hidrosjetve Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Izvođač mora nadzornom inženjeru predočiti rezultate rekognosticiranja terena te rezultate analize o pravilnom izboru recepture (vrste trava i gnojiva), kao i rezultate kontrole kakvoće sjemena. Gotove površine zaštićene hidrosjetvom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine travom jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. 3.4 IZRADA BERME KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL Iskop humusa sa dijela pokosa nasipa i uz nožicu nasipa Iskop humusa sa dijela pokosa nasipa i uz nožicu nasipa mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 20 Oznaka projekta: VPB-TTD

46 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Uređenje temeljnog tla posteljice mehaničkim zbijanjem Uređenje temeljnog tla na standardni način Uređenje temeljnog tla na standardni način mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK Strojno razastiranje zemljanog materijala Strojno razastiranje zemljanog materijala mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK Utovar i prijevoz materijala Utovar i prijevoz materijala za izradu zaobalne berme sa drenom i pristupnim putom mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK Postavljanje geotekstila Postavljanje geotekstila mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK Izrada plošnog drena Izrada plošnog drena mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK Izrada kamene stope Izrada kamene stope mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK Izrada zastora od nevezanih mješavina (makadamski put) Izrada zastora od nevezanih mješavina (makadamski put) mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK Humusiranje berme Humusiranje preostalog dijela berme mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK Zaštita pokosa travnatim pokrivačem - hidrosjetva Zaštita pokosa travnatim pokrivačem hidrosjetva mora odgovarati u svemu zahtjevima i kontroli kvalitete iz potpoglavlja ovog PKOK.. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 21 Oznaka projekta: VPB-TTD

47 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT 3.5 GABIONSKI POTPORNI ZIDOVI BERME Zahtjevi i kontrola kvalitete izvedbe Pletivo i spojni materijal za gabionske košare moraju odgovarati zahtjevima kakvoće prema OTUima. Kakvoća materijala za izradu ispune (krupni šljunak, drobljeni kameni materijal ili lomljeni kamen) te filtarski materijal i geotekstil trebaju zadovoljiti odredbe iz OTU-a predviđene za te materijale. Prije početka rada izvođač je za sve materijale dužan od ovlaštenog tijela pribaviti dokaze o uporabljivosti te originalnu dokumentaciju o kakvoći predočiti nadzornom inženjeru na uvid i suglasnost. Kontrola kvalitete provodi se i prema projektu odnosno prema PKOK i OTU-ima. 3.6 ARMIRAČKI RADOVI Izrada i ugradnja armature Kontrola armature prije betoniranja Armatura izrađena prema projektu betonske konstrukcije smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladnost čelika, zavara, mehaničkih spojeva, spojki, cijevi za natege i morta za injektiranje potvrđena ili ispitana na način određen Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN17/17). Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena na način određen Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN17/17), smije se ugraditi u betonsku konstrukciju, ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije. Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN EN 13670, te druge kontrolne radnje određene Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN 17/17). Nadzor armature prije betoniranja Prije početka betoniranja, u skladu s odgovarajućim razredom nadzora, mora se potvrditi da je: armatura prikazana u nacrtima na svom mjestu i na specificiranim razmacima; zaštitni sloj u skladu sa specifikacijama; armatura nezagađena uljem, mašću, bojom ili drugim štetnim tvarima; armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomaka tijekom betoniranja; razmak između šipki dovoljan za ugradnju i zbijanje betona. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 22 Oznaka projekta: VPB-TTD

48 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT 3.7 BETONSKI RADOVI Betoniranje Geometrijske tolerancije Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja na: mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, ponašanje tijekom uporabe građevine, kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. Ovo poglavlje sadrži vrste geometrijskih odstupanja koje su mjerodavne za građevinske konstrukcije. Numeričke vrijednosti su iskazane za konstrukcijske tolerancije, tj. tolerancije koje utječu na sigurnost konstrukcije. Utvrđene su konstrukcijske tolerancije prvog razreda. Nisu navedene dopuštene vrijednosti za tolerancije drugog razreda. Tolerancije drugog razreda može dati projektant. Ako nije drugačije utvrđeno projektnim specifikacijama, primjenjuju se ovdje iskazane tolerancije prvoga razreda. Tolerancije prvog razreda, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama norme HRN EN 1992 i traženoj razini sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka međukontrola tih dijelova mora poštovati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. Zahtjev posebnih tolerancija treba utvrditi projektnim specifikacijama, pri čemu treba dati sljedeće informacije: bilo koji dodatak dopuštenim odstupanjima danim u ovim uvjetima, bilo koji daljnji tip odstupanja koji će se kontrolirati zajedno s utvrđenim parametrima i dopuštenim vrijednostima, primjenjuju li se ove posebne tolerancije na sve dijelove ili na određene dijelove koji su nominirani. Tolerancije površina između pojedinih dijelova preko kojih se sile prenose u punom dodiru nisu utvrđene u ovim uvjetima. Bilo koje zahtjeve za ove površine treba utvrditi projektnim specifikacijama. Tolerancije za dijelove izbetonirane pod vodom nisu utvrđene u ovim Tehničkim uvjetima. Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži uvjet. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 23 Oznaka projekta: VPB-TTD

49 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Ovi uvjeti ne sadrže zahtjeve kombiniranih (složenih) geometrijskih tolerancija i konstrukcijskih deformacija. Tolerancije pozicije u ravnini odnose se na sekundarnu liniju u ravnini. Tolerancije vertikalne pozicije (po visini) odnose se na sekundarnu vertikalnu liniju (po visini). Bilo koji zahtjev za sekundarnu liniju treba utvrditi projektnim specifikacijama. ISO (Mjerni postupci za građevine. Mjerenje - dio 1: Planiranje i organizacija mjernog postupka, kriteriji prihvaćanja) daje upute za utvrđivanje sekundarnih linija. Geometrijska odstupanja pojedinih konstrukcijskih elemenata i sklopova moraju zadovoljavati tolerancije specificirane Poglavljem 10, Norme HR EN Kontrola izvedbe Kvalitetnu izvedbu betonske konstrukcije sukladno ovim Tehničkim uvjetima i normi HRN EN izvođač treba osigurati: dostupnim projektom konstrukcije, organizacijom uprave s jasnim zaduženjima dijela zaduženog za kontrolu izvedbe određenog projekta, gradilišnom upravom koja će voditi brigu o organizaciji izvedbe radova, sigurnoj upotrebi opreme i strojeva, sukladnoj (projektom specificiranoj) kvaliteti materijala, sukladnoj (projektom specificiranoj) kvaliteti izvedbe i sigurnoj upotrebi konstrukcije do njezine predaje naručitelju. U slučaju korištenja predgotovljenih betonskih elemenata u izvedbi betonske konstrukcije izvođač treba osigurati još i sljedeće: dostupan specifični projekt predgotovljenog elementa sukladnog odgovarajućoj hrvatskoj normi, dostupan projekt komaptibilnosti predgotovljenih elemenata i gradilišno izvedenih dijelova konstrukcije, tehničke specifikacije predgotovljenog dijela konstrukcije s instrukcijama postavljanja (instaliranja), organizaciju kontroliranog upravljanja izvedbenom ekipom. Kontrola kvalitete izvedbe treba sadržavati najmanje sljedeće: kontrolu materijala i proizvoda, kontrolu skela i oplete, kontrolu armature, kontrolu prednapinjanja, 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 24 Oznaka projekta: VPB-TTD

50 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT kontrolu betoniranja koja uključuje kontrolu potrebnih mjera prije, tijekom i nakon betoniranja, kontrolu predgotovljenih elemenata. Plan nadzora treba za svaku pojedinu točku istaknuti: zahtjeve, referentne norme i projektne specifikacije, postupke nadzora, motrenja ili ispitivanja, definiciju kontrolne pozicije, kriterije prihvaćanja, odgovornog nadzornog inženjera, točke vlasnikova svjedočenja ako su specificirane. Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti slijedeće: utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim hrvatskim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. Ispitivanja treba provesti prema seriji normi HRN EN i utvrditi razred tlačne čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i približni razred kojem je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela, a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. Ocjenu usklađenosti treba izvršiti prema normi HRN EN Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu, element treba preuzeti. Ako se nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i TU. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 25 Oznaka projekta: VPB-TTD

51 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT 3.8 ZAŠTITA NA RADU Tijekom građenja moraju se provoditi mjere zaštite na radu s ciljem osiguranja uvjeta rada bez opasnosti za zdravlje i život ljudi, sve u skladu sa važećim propisima koji reguliraju zaštitu na radu Mjesta rada Postrojenja i površine namijenjene za rad na otvorenom prostora moraju biti tako locirane, osigurane i označene na način da omogućuju sigurno kretanje osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za život i zdravlje radnika. Izvođač je dužan propisno izvesti postrojenja, površine namijenjene za rad, površine za skladištenje građevinskog materijala te privremene objekte, skele, oplate, ograde, dizalice i ostala sredstva za rad te poduzeti sve mjere sigurnosti, sukladno važećim propisima. Posebnu pozornost treba obratiti na način obilježavanja, odnosno osiguranja, opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu te na način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može nastati vatra, strujni udar i sl Rukovanje strojevima i alatima Rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radniku koji je stručno osposobljen za rad s njima i koji je upoznat s opasnostima koje prijete pri radu s njima. Tehnička ispravnost i sigurnost građevinskih strojevi, alata i uređaja mora biti osigurana prije korištenja i kontrolirana tijekom njihovog korištenja. Servis strojeva vršti na za to namijenjenim prostorima koji se koriste za servis i održavanje mehanizacije. Minimalizirati buku i vibracije tijekom radova odabirom niskobučne opreme i strojeva, odgovornim i ekonomičnim korištenjem strojeva i vozila te pridržavanjem zakonskih ograničenja o emisiji buke u prostoru za vrijeme rada. Pretakanje goriva i ulijevanje goriva i ostalih tvari u radne i transportne strojeve vršiti na način da se spriječi istjecanje u okoliš. Nadzorni inženjer zajedno s izvođačem radova treba provjeriti da se na plovnoj mehanizaciji kojom se izvode radovi osigurana dovoljnu količinu plutajućih barijera za sprečavanje širenja eventualnog onečišćenja (gorivom, motornim uljem i dr.) u okolnu vodu Štetne tvari Opasne tvari tj. one koje karakterizira eksplozivnost, otrovnost, zapaljivost, korozivnost, oksidativnost i slično, a samim time mogu ugroziti zdravlje ili život ljudi, prouzročiti materijalnu štetu ili ugroziti i oštetiti okoliš nije dopušteno držati na gradilištu bez posebnih zaštitnih mjera. Štetni otpaci koji se pojavljuju tijekom građenja (ulja, maziva, goriva, boje, ljepila i dr.), moraju se prikupljati na propisno uređenim mjestima kako bi se izbjeglo zagađenje tla, podzemnih voda i 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 26 Oznaka projekta: VPB-TTD

52 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT čovjekove okoline ili eventualno negativan utjecaj na zdravlje i život radnika. Sva ta mjesta moraju biti ograđena i osigurana od pristupa neovlaštenih osoba. Eventualno opasni otpad potrebno je odmah izvesti iz područja zahvata i propisno zbrinuti na za to predviđenim mjestima putem ovlaštenih pravnih osoba. Zabranjeno je svako privremeno ili trajno odlaganje otpada na obale. Nadzorni inženjer zajedno s izvođačem radova treba provjeriti da se na plovnoj mehanizaciji kojom se izvode radovi osigurana dovoljnu količinu plutajućih barijera za sprečavanje širenja eventualnog onečišćenja (gorivom, motornim uljem i dr.) u okolnu vodu Iskopi Kod širokog iskopa potrebno je voditi računa o nagibu bočnih strana kako ne bi došlo do urušavanja. Kod dubokog iskopa potrebno je poduzeti i zaštitne mjere protiv urušavanja bočnih strana kao i iskopanog materijala. Potkopavanje pri ručnom iskopu je zabranjeno. Sva mjesta rada na dubini i visini moraju biti propisno osigurana Pomoćne prostorije Radovi se izvode na otvorenom i potrebno je osigurati pomoćne prostorije, u skladu sa propisima, kao što su: garderoba, kupaonica, nužnici, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za povremeno zagrijavanje radnika i drugo. 3.9 OSIGURANJE OD ŠTETA TIJEKOM GRAĐENJA Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu u izgradnji od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje, sve do uspješnog tehničkog pregleda. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevinama koje su predmet Projekta, na susjednim građevinama, prometnicama, vozilima ili ljudima a posljedica je izvedbe ili nemara izvođača, pada na teret izvođača koji ju je dužan u najkraćem mogućem roku sanirati. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Ukoliko se planira koristiti oprema tijekom građenja koja je korištena na području rasprostranjenja pojedinih invazivnih životinjskih vrsta, a da bi se smanjila šteta po okoliš, istu opremu prije početka radova na ovom zahvatu treba: a. prije transporta, a po završetku radnog dana opremu očistiti od mulja, šljunka i vegetacije, b. provjeriti da Ii negdje na stroju ima zaostalih školjki/puževa te ih ukloniti, c. dobro oprati opremu vodom (po mogućnosti vrućom parom pod pritiskom), d. ostaviti opremu na suhom barem četiri tjedna prije transporta na lokaciju zahvata (ukoliko nije moguće, detaljno oprati opremu vrućom parom). 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 27 Oznaka projekta: VPB-TTD

53 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT 3.10 UREĐENJE OKOLIŠA Tijekom radova izvođač mora osigurati čišćenje gradilišta te osigurati siguran rad i prohodnost radnika i službenih osoba. Izvođač je dužan po završetku svih radova detaljno očistiti građevinu i njen okoliš što se odnosi i na: uklanjanje svog nepotrebnog materijala i otpada preostalog nakon građenja sukladno važećim propisima; uklanjanje privremenih objekata gradilišta; uređenje i sanaciju okoliša tako da se krajobraz dovede u takvo stanje da ne narušava prirodni sklad, u onoj mjeri u kojoj je to realno moguće. Višak materijala iz iskopa, koji nije pogodan za ugradnju, potrebno je na zbrinuti sukladno važećim propisima. Izvođač je dužan osigurati čišćenje i popravak javnih cesta i nerazvrstanih puteva ako je prilikom izvođenja radova na Projektu došlo do nanošenja blata, otpada i sl. ili ako je došlo do njihovog oštećenja UZROKOVANIH NEPRIMJERENIM KORIŠTENJEM POPIS PROPISA ČIJU PRIMJENU PROGRAM ODREĐUJE Primjena propisa U nastavku slijedi popis propisa čiju primjenu Pogram kontrole i osiguranja kvalitete određuje. Ovim Programom kontrole i osiguranja kvalitete određuje se i primjena ostalih zakonskih i podzakonskih akata, normi, standarda i smjernica na koje upućuju navedeni propisi. Svi sudionici u gradnji trebaju biti upoznati sa navedenim propisima te sa zakonskim i podzakonskim aktima, normama, standardima i smjernicama na koje upućuju navedeni propisi i njihovih odredbi su se dužni pridržavati. Svi sudionici u gradnji trebaju se držati i pravila struke i dobre tehničke prakse u maniri dobrog gospodara. U slučaju da više propisa ima odredbe za istu vrstu radova, kvalitetu materijala, način i postupke istraživanja, kontrolu kvalitete itd., a u slučaju njihovih neslaganja, primjenjuju se stroži uvjeti tj. stroži kriteriji, ako drugačije ne odredi nadzorni inženjer ili projektant. Dopuštena je primjena i drugih propisa koji se razlikuju od ovdje navedenih, i onih na koje upućuju navedeni, ali samo ako se dokaže da se primjenom tih drugih propisa ispunjavaju zahtjevi ovih propisa najmanje na razini određenoj ovim propisima. Ako za određene radnje i radove, kvalitetu materijala, način i postupke istraživanja, kontrolu kvalitete, za izvođenje građevine ili njenog dijela iz ovog projekta itd. ne postoje odredbe važećih propisa Republike Hrvatske, mogu se primjenjivati odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa važećim propisima Republike Hrvatske Popis propisa: Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 28 Oznaka projekta: VPB-TTD

54 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15), Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14), Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14), Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 020/2017) Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08), Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN38/08) Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 029/13) Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 55/12) Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN146/14) Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) Uredba o standardu kakvoće voda (NN 073/13, 151/14, 78/15) Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99) Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu, Hrvatske vode, Zagreb, HRN EN :2012 Eurocode 7: Geotehničko projektiranje 1. dio: Opća pravila (EN :2004+AC:2009) HRN EN :2012/NA:2012 Eurocode 7: Geotehničko projektiranje 1. dio: Opća pravila Nacionalni dodatak te ostali zakonski i podzakonski akti, norme i smjernice na koje upućuju navedeni propisi 3.12 ZAKLJUČAK Projekt je izrađen u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, prema odredbama normi i standarda na koje upućuju važeći zakonski i podzakonski propisi te u skladu s pravilima struke. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 29 Oznaka projekta: VPB-TTD

55 DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA GLAVNI PROJEKT Eventualne nejasnoće, prilagođenja i slične radnje u svrhu realizacije Projekta potrebno je rješavati u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom. Za svako odstupanje od Projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija s projektantom. Izvođač ne smije vršiti izmjene i/ili dopune Projekta bez pismenog odobrenja projektanta. Oznaka poglavlja : VPB-TTD PG03 Rev. 0 Izradio : Damir Karačić, dipl. ing. građ. Projektant : Žana Bašić, dipl. ing. građ. 3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 30 Oznaka projekta: VPB-TTD

56 VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 OIB: TROŠKOVNIK MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE IZGRADNJOM BERME NAZIV PROJEKTA: Dionica: Zadubravlje - Klakar Ruščica MAPA 1/1 INVESTITOR: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OZNAKA PROJEKTA: RAZINA OBRADE: MJESTO I DATUM: VPB-TTD TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA TENDER ZAGREB, studeni god.

57 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK A ETAPA 1 - TROŠKOVNIK IZRADE BERME PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI Priprema gradilišta. Rad obuhvaća pripremu gradnje, troškove mobilizacije i demobilizacije, izrada pristupa gradilištu sa održavanjem tijekom građenja, izrada gradilišnih prometnica, izrada upravnih, skladišnih i pomoćnih zgrada, plan i organizaciju gradilišta. Ovi radove se odnose na izradu berme i svih radova vezanih uz nalazište materijala. Radovi se izvode prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu. kom Geodetski radovi, iskolčenje osi trase te poprečnih profila. Izrada elaborata iskolčenja, iskolčenje trase i objekata, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje glavnih i pomoćnih iskolčenih oznaka i profila na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje investitoru. Rad obuhvaća stalnu kontrolu iskolčenih osi, repera i poligonskih točaka sa potrebnim materijalom i materijalnim sredstvima. Rad se obračunava prema m 1 građevine za kompletni poprečni profil, prema OTU za vodno gospodarstvo točka Izvođač je dužan održavati točke iskolčenja i obnavljati oštečene za svo vrijeme gradnje sve do primopredaje točaka iskolčenja Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala mm za ugradnju u donji sloj obnove pristupnih putova. Kameni materijal granulacije mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala u privremene puteve, granulacije mm u donji sloj debljne 20 cm. Ugradnja uključuje skidanje humusa, uređenje temeljnog tla i ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU Također je potrebno stabilizirati i urediti kod svakog prijelaza(rampe) cca 30m puta s vodne strane. Predviđa se rad puta širine 3m. Obračun radova se vrši po m 1 obnovljenog pristupnog puta. Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-30 mm za ugradnju u završni sloj obnove pristupnih putova. Kameni materijal granulacije 0-30mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala kao završni sloj granulacije 0-30 mm sloj debljine 10cm. Ugradnja uključuje ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem, a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>20MPa. Također je potrebno stabilizirati i urediti kod svakog prijelaza(rampe) cca 30m puta s vodne strane. Predviđa se puta širine 3m. Obračun radova se vrši po m 1 obnovljenog pristupnog puta. m m m Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod pristupnih putova. Ugrađuje se geotekstil min. gustoće 300 g/m 2, min. vlačne čvrstoće 15 kn/m. U jediničnu cijenu su uključeni preklopi i nastavci. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila te pomoćni materijal. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m Uklanjanje grmlja i šiblja do promjera 10 cm. Strojno i ručno uklanjanje grmlja i šiblja sa guranjem (ili odbacivanjem bagerom) na privremenu deponiju te usitnjavanje. Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje šiblja i grmlja i usitnjavanje s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po m 2 raskrčene površine. m 2 2, Sječa stabala do profila 10 do 30 cm. Sječa stabala do profila 10 do 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Sječa stabala do profila preko 30 cm. Sječa stabala do profila preko 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Strojno vađenje korjenja i panjeva. Stavka obuhvaća odbacivanje (prijenos ili guranje) do 30 m. Rad obuhvaća strojno vađenje panjeva u građevnom pojasu s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po komadu uklonjenog panja. kom TROŠKOVNIK 1 Oznaka projekta:vpb-ttd

58 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK Deponiranje/ kontrolirano paljenje granja od posječenih stabala i panjeva. Rad obuhvaća prijenos ili guranje nekorisne drvne mase i panjeva nakon dovršetka eksploatacije i ugradnju u nalazište ili spaljivanje prilikom uređenja. Obračun radova se vrši po m 3 deponirane/spaljene drvne mase. m Mjerenje razine buke. Rad obuhvaća mjerenje razine buke tijekom izvođenja radova, prema uvjetima Ministarstva zdravstva kom Završni radovi Stavkom se uključuje: čišćenje terena, raspremanje gradilišta, uređenje područja zahvata, uređenje svih iskopa, ostatak materijala s privremenih deponija odvesti i deponirati na stalne legalne deponije, uklanjanje gradilišnih prometnica, objekata i skladišta. U stavku je uključen sav rad i materijal. kom PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI Ukupno (HRK) ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop humusa. Strojni iskop humusa u prosječnoj debljini 20cm. Stavka obuhvaća strojni iskop humusa sa guranjem do 50m, te utovar i odvoz odvoz na gradilišnu deponiju. Stavka se obračunava po m³ iskopanog humusa bez odvoza m sa utovarom i odvozom na m m 3 2, sa utovarom i odvozom na m m 3 9, Strojni iskop zemljanog materijala C kategorije i zasijecanje te guranje do 30 m sa odlaganjem na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop sa odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip. Iskopani materijal se ugrađuje u bermu (Stavka ) Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m 3 6, Uređenje temeljnoga tla. Nasipanje smije započeti kada se ukloni sloj gline i organske gline do predviđene kote sa površina na kojima se vrši nasipavanje. Rad obuhvaća planiranje i ravnanje podloge, nabijanje prolaskom strojeva i valjanjem. Stavkom je obuhvaćeno uređenje temeljnog tla i zbijanje do tražene zbijenosti (OTU 2-08), a stupanj zbijenosti prema 2.3. standardnom Proctorovom postupku treba biti min. 95%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30cm Ms>10 MPa za koherentno tlo. Stavka obuhvaća sav rad na uređenje temeljnog tla. Rad se obračunava po m 2 uređenog temeljnog tla. m 2 66, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za izradu drenaže. Ugrađuje se geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (O90=0,05-0,08mm), a ugrađuje se prema nacrtima u 2.4. projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 95, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje iznad kamene obloge izvoda drena. Ugrađuje se geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (O90=0, ,08mm), a ugrađuje se prema nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 6, Doprema i ugradnja pješčanog materijala za izradu drenaže sa privremene deponije. Drenaža se izvodi od pješčanog materijala projektirane vodopropusnosti s nalazišta u 2.6. inundaciji. U stavku je uključen utovar na privremenoj deponiji, doprema i ugradnja materijala (OTU ). Obračun se vrši po m 3 ugrađenog pješčanog materijala sa utovarom i dovozom na m m 3 18, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za izradu kamene obloge izvoda drena U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u izvod drena u nožici berme, granulacije mm u donji sloj debljne 50 cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m 3 6, Doprema i ugradnja neselektiranog zemljanog materijala sa privremene deponije za izradu berme. Stavka obuhvaća utovar, dopremu, nasipanje, razastiranje, planiranje i uređenje slojeva nasipa sabijanjem vibroježevima. Ugradnja se izvodi pri optimalnoj vlažnosti 2.8. materijala, te je s obzirom na uvjete ugradnje potrebno planirati vrijeme izvedbe u ljetnom odnosno sušnom razdoblju. Nasipavanje izvesti u slojevima do 30 cm. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm Ms>20(25) MPa ( OTU). Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala sa utovarom i dovozom do 600 m m 3 6, sa utovarom i dovozom na m m 3 8, TROŠKOVNIK 2 Oznaka projekta:vpb-ttd

59 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod makadamskog puta. Ugrađuje se nosivi geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (u oba smjera) a 2.9. ugrađuje se prema nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 6, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije mm za izradu donjeg sloja makadamskog puta. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u put na bermi, granulacije mm u donji sloj debljne 30 cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>40MPa. Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m 3 2, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-30 mm za izradu završnog sloja makadamskog puta. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u put na bermi, granulacije mm u završni sloj debljine 10cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>40MPa. Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m Humusiranje pokosa i bankine berme. Humusni sloj nanosi se debljine cm. Zaštita pokosa i bankine izvodi se ugradnjom humusnog materijala iz privremene deponije. Rad obuhvaća dopremu, razastiranje humusa i lagano nabijanje. Obračun radova se vrši po m 3 nanesenog humusnog sloja bez dovoza m sa utovarom i dovozom na m m 3 2, sa utovarom i dovozom na m m 3 9, Zaštita površine berme travnatim pokrivačem - hidrosjetva. Stavka obuhvaća nabavu vode, travne smjese, gnojiva, svog dodatnog materijala potrebnog za pripremu travne smjese i zatravljivanje kompletnih površina berme, miješanje, transport, postupak nanošenja, uz račun 50 g/m² sjemena, kao i njegovanje zatravljene površine do prve košnje. Stavka se plaća u iznosu od 30% nakon sjetve, a ostatak nakon nicanja trave. Obračun stavke se vrši po m 2 izrasle trave. m 2 24, ZEMLJANI RADOVI Ukupno (HRK) RADOVI NA ZAŠTITI GABIONIMA Strojni iskop zemljanog materijala C kategorije i zasijecanje te guranje do 30 m sa odlaganjem na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop sa odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod gabionskih košara. Ugrađuje se nosivi geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (u oba smjera) a ugrađuje se prema nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m Izrada zaštitinih žičanih gabionskih koševa, uz strojno-ručno punjenje lomljenim kamenom u funkciji potpornih zidova na dijelu berme. Gabionski koševi su izvedeni u dva reda. Donji red je dimenzija poprečnog presjeka 1.5x1.0 m, gornji 1.0x1.0 m. Stavka uključuje nabavu i dopremu lomljenog kamena nominalne veličine Dn 50 =0.10 ms udaljenosti od 80 km, izradu gabionskih koševa te oblikovanje u projektom zadani presjek te strojno i djelomično ručno punjenje postavljenih košara kamenom. Obračun se vrši po m 3 ugrađenog kamena m RADOVI NA ZAŠTITI GABIONIMA Ukupno (HRK) 0.00 Rekapitulacija troškova TROŠKOVNIK IZRADE BERME 1 PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI ZEMLJANI RADOVI RADOVI NA ZAŠTITI GABIONIMA 0.00 Ukupno (HRK) 0.00 Porez (25%) 0.00 SVEUKUPNO TROŠKOVNIK 3 Oznaka projekta:vpb-ttd

60 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK B ETAPA 2 - TROŠKOVNIK IZRADE BERME PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI Priprema gradilišta. Rad obuhvaća pripremu gradnje, troškove mobilizacije i demobilizacije, izrada pristupa gradilištu sa održavanjem tijekom građenja, izrada gradilišnih prometnica, izrada upravnih, skladišnih i pomoćnih zgrada, plan i organizaciju gradilišta. Ovi radove se odnose na izradu berme i svih radova vezanih uz nalazište materijala. Radovi se izvode prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu. kom Geodetski radovi, iskolčenje osi trase te poprečnih profila. Izrada elaborata iskolčenja, iskolčenje trase i objekata, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje glavnih i pomoćnih iskolčenih oznaka i profila na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje investitoru. Rad obuhvaća stalnu kontrolu iskolčenih osi, repera i poligonskih točaka sa potrebnim materijalom i materijalnim sredstvima. Rad se obračunava prema m 1 građevine za kompletni poprečni profil, prema OTU za vodno gospodarstvo točka Izvođač je dužan održavati točke iskolčenja i obnavljati oštečene za svo vrijeme gradnje sve do primopredaje točaka iskolčenja Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala mm za ugradnju u donji sloj obnove pristupnih putova. Kameni materijal granulacije mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala u privremene puteve, granulacije mm u donji sloj debljne 20 cm. Ugradnja uključuje skidanje humusa, uređenje temeljnog tla i ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU Također je potrebno stabilizirati i urediti kod svakog prijelaza(rampe) cca 30m puta s vodne strane. Predviđa se rad puta širine 3m. Obračun radova se vrši po m 1 obnovljenog pristupnog puta. Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-30 mm za ugradnju u završni sloj obnove pristupnih putova. Kameni materijal granulacije 0-30 mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala kao završni sloj granulacije 0-30 mm sloj debljine 10cm. Ugradnja uključuje ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem, a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>20MPa. Također je potrebno stabilizirati i urediti kod svakog prijelaza(rampe) cca 30m puta s vodne strane. Predviđa se puta širine 3m. Obračun radova se vrši po m 1 obnovljenog pristupnog puta. m 1 12, m m Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod pristupnih putova. Ugrađuje se geotekstil min. gustoće 300 g/m 2, min. vlačne čvrstoće 15 kn/m. U jediničnu cijenu su uključeni preklopi i nastavci. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila te pomoćni materijal. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m Uklanjanje grmlja i šiblja do promjera 10 cm. Strojno i ručno uklanjanje grmlja i šiblja sa guranjem (ili odbacivanjem bagerom) na privremenu deponiju te usitnjavanje. Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje šiblja i grmlja i usitnjavanje s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po m 2 raskrčene površine. m 2 1, Sječa stabala do profila 10 do 30 cm. Sječa stabala do profila 10 do 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Sječa stabala do profila preko 30 cm. Sječa stabala do profila preko 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Strojno vađenje korjenja i panjeva. Stavka obuhvaća odbacivanje (prijenos ili guranje) do 30 m. Rad obuhvaća strojno vađenje panjeva u građevnom pojasu s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po komadu uklonjenog panja. kom TROŠKOVNIK 4 Oznaka projekta: VPB-TTD

61 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK Deponiranje/ kontrolirano paljenje granja od posječenih stabala i panjeva. Rad obuhvaća prijenos ili guranje nekorisne drvne mase i panjeva nakon dovršetka eksploatacije i ugradnju u nalazište ili spaljivanje prilikom uređenja. Obračun radova se vrši po m 3 deponirane/spaljene drvne mase. m Mjerenje razine buke. Rad obuhvaća mjerenje razine buke tijekom izvođenja radova, prema uvjetima Ministarstva zdravstva kom Završni radovi Stavkom se uključuje: čišćenje terena, raspremanje gradilišta, uređenje područja zahvata, uređenje svih iskopa, ostatak materijala s privremenih deponija odvesti i deponirati na stalne legalne deponije, uklanjanje gradilišnih prometnica, objekata i skladišta. U stavku je uključen sav rad i materijal. kom PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI Ukupno (HRK) ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop humusa. Strojni iskop humusa u prosječnoj debljini 20cm. Stavka obuhvaća strojni iskop humusa sa guranjem do 50m, te utovar i odvoz odvoz na gradilišnu deponiju. Stavka se obračunava po m³ iskopanog humusa bez odvoza m sa utovarom i odvozom na m m 3 4, sa utovarom i odvozom na m m 3 16, Strojni iskop zemljanog materijala C kategorije i zasijecanje te guranje do 30 m sa odlaganjem na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop sa odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip.iskopani materijal se ugrađuje u bermu (Stavke i ). Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m 3 5, Uređenje temeljnoga tla. Nasipanje smije započeti kada se ukloni sloj gline i organske gline do predviđene kote sa površina na kojima se vrši nasipavanje. Rad obuhvaća planiranje i ravnanje podloge, nabijanje prolaskom strojeva i valjanjem. Stavkom je obuhvaćeno uređenje temeljnog tla i zbijanje do tražene zbijenosti (OTU 2-08), a stupanj zbijenosti prema 2.3. standardnom Proctorovom postupku treba biti min. 95%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30cm Ms>10 MPa za koherentno tlo. Stavka obuhvaća sav rad na uređenje temeljnog tla. Rad se obračunava po m 2 uređenog temeljnog tla. m 2 84, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za izradu drenaže. Ugrađuje se geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (O90=0,05-0,08mm), a ugrađuje se prema 2.4. nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 184, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje iznad kamene obloge izvoda drena. Ugrađuje se geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (O90=0, ,08mm), a ugrađuje se prema nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 12, Doprema i ugradnja pješčanog materijala za izradu drenaže sa privremene deponije. Drenaža se izvodi od pješčanog materijala projektirane vodopropusnosti s nalazišta u 2.6. inundaciji. U stavku je uključen utovar na privremenoj deponiji, doprema i ugradnja materijala (OTU ). Obračun se vrši po m 3 ugrađenog pješčanog materijala sa utovarom i dovozom na m m 3 3, sa utovarom i dovozom na m m 3 7, sa utovarom i dovozom na m m 3 11, sa utovarom i dovozom na m m 3 12, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za izradu kamene obloge izvoda drena U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u izvod drena u nožici berme, granulacije mm u donji sloj debljne 50 cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m 3 6, Doprema i ugradnja neselektiranog zemljanog materijala sa privremene deponije za izradu berme. Stavka obuhvaća utovar, dopremu, nasipanje, razastiranje, planiranje i uređenje slojeva nasipa sabijanjem vibroježevima. Ugradnja se izvodi pri optimalnoj vlažnosti 2.8. materijala, te je s obzirom na uvjete ugradnje potrebno planirati vrijeme izvedbe u ljetnom odnosno sušnom razdoblju. Nasipavanje izvesti u slojevima do 30 cm. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm Ms>20(25) MPa ( OTU). Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala. 4. TROŠKOVNIK 5 Oznaka projekta: VPB-TTD

62 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK sa utovarom i dovozom do 600 m m 3 3, sa utovarom i dovozom na m m 3 2, sa utovarom i dovozom na m m sa utovarom i dovozom na m m 3 1, sa utovarom i dovozom na m m 3 2, sa utovarom i dovozom na m m 3 2, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod makadamskog puta. Ugrađuje se nosivi geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (u oba smjera) a 2.9. ugrađuje se prema nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 18, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije mm za izradu donjeg sloja makadamskog puta. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u put na bermi, granulacije mm u donji sloj debljne 30 cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>40MPa. Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m 3 13, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-30 mm za izradu završnog sloja makadamskog puta. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u put na bermi, granulacije mm u završni sloj debljine 10cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>40MPa. Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m 3 4, Humusiranje pokosa i bankine berme. Humusni sloj nanosi se debljine cm. Zaštita pokosa i bankine izvodi se ugradnjom humusnog materijala iz privremene deponije. Rad obuhvaća dopremu, razastiranje humusa i lagano nabijanje. Obračun radova se vrši po m 3 nanesenog humusnog sloja bez dovoza m sa utovarom i dovozom na m m 3 4, sa utovarom i dovozom na m m 3 16, Zaštita površine berme travnatim pokrivačem - hidrosjetva. Stavka obuhvaća nabavu vode, travne smjese, gnojiva, svog dodatnog materijala potrebnog za pripremu travne smjese i zatravljivanje kompletnih površina berme, miješanje, transport, postupak nanošenja, uz račun 50 g/m² sjemena, kao i njegovanje zatravljene površine do prve košnje. Stavka se plaća u iznosu od 30% nakon sjetve, a ostatak nakon nicanja trave. Obračun stavke se vrši po m 2 izrasle trave. m 2 49, ZEMLJANI RADOVI Ukupno (HRK) 0.00 Rekapitulacija troškova TROŠKOVNIK IZRADE BERME 1 PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 0.00 Ukupno (HRK) 0.00 Porez (25%) 0.00 SVEUKUPNO TROŠKOVNIK 6 Oznaka projekta: VPB-TTD

63 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK C ETAPA 3 - TROŠKOVNIK IZRADE BERME PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI Priprema gradilišta. Rad obuhvaća pripremu gradnje, troškove mobilizacije i demobilizacije, izrada pristupa gradilištu sa održavanjem tijekom građenja, izrada gradilišnih prometnica, izrada upravnih, skladišnih i pomoćnih zgrada, plan i organizaciju gradilišta. Ovi radove se odnose na izradu berme i svih radova vezanih uz nalazište materijala. Radovi se izvode prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu. kom Geodetski radovi, iskolčenje osi trase te poprečnih profila. Izrada elaborata iskolčenja, iskolčenje trase i objekata, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje glavnih i pomoćnih iskolčenih oznaka i profila na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje investitoru. Rad obuhvaća stalnu kontrolu iskolčenih osi, repera i poligonskih točaka sa potrebnim materijalom i materijalnim sredstvima. Rad se obračunava prema m 1 građevine za kompletni poprečni profil, prema OTU za vodno gospodarstvo točka Izvođač je dužan održavati točke iskolčenja i obnavljati oštečene za svo vrijeme gradnje sve do primopredaje točaka iskolčenja Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala mm za ugradnju u donji sloj obnove pristupnih putova. Kameni materijal granulacije mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala u privremene puteve, granulacije mm u donji sloj debljne 20 cm. Ugradnja uključuje skidanje humusa, uređenje temeljnog tla i ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU Također je potrebno stabilizirati i urediti kod svakog prijelaza(rampe) cca 30m puta s vodne strane. Predviđa se rad puta širine 3m. Obračun radova se vrši po m 1 obnovljenog pristupnog puta. Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-30 mm za ugradnju u završni sloj obnove pristupnih putova. Kameni materijal granulacije 0-30 mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala kao završni sloj granulacije 0-30 mm sloj debljine 10cm. Ugradnja uključuje ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem, a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>20MPa. Također je potrebno stabilizirati i urediti kod svakog prijelaza(rampe) cca 30m puta s vodne strane. Predviđa se puta širine 3m. Obračun radova se vrši po m 1 obnovljenog pristupnog puta. m m m Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod pristupnih putova. Ugrađuje se geotekstil min. gustoće 300 g/m 2, min. vlačne čvrstoće 15 kn/m. U jediničnu cijenu su uključeni preklopi i nastavci. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila te pomoćni materijal. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m Uklanjanje grmlja i šiblja do promjera 10 cm. Strojno i ručno uklanjanje grmlja i šiblja sa guranjem (ili odbacivanjem bagerom) na privremenu deponiju te usitnjavanje. Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje šiblja i grmlja i usitnjavanje s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po m 2 raskrčene površine. m 2 1, Sječa stabala do profila 10 do 30 cm. Sječa stabala do profila 10 do 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Sječa stabala do profila preko 30 cm. Sječa stabala do profila preko 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Strojno vađenje korjenja i panjeva. Stavka obuhvaća odbacivanje (prijenos ili guranje) do 30 m. Rad obuhvaća strojno vađenje panjeva u građevnom pojasu s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po komadu uklonjenog panja. kom TROŠKOVNIK 7 Oznaka projekta: VPB-TTD

64 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK Deponiranje/ kontrolirano paljenje granja od posječenih stabala i panjeva. Rad obuhvaća prijenos ili guranje nekorisne drvne mase i panjeva nakon dovršetka eksploatacije i ugradnju u nalazište ili spaljivanje prilikom uređenja. Obračun radova se vrši po m 3 deponirane/spaljene drvne mase. m Mjerenje razine buke. Rad obuhvaća mjerenje razine buke tijekom izvođenja radova, prema uvjetima Ministarstva zdravstva kom Završni radovi Stavkom se uključuje: čišćenje terena, raspremanje gradilišta, uređenje područja zahvata, uređenje svih iskopa, ostatak materijala s privremenih deponija odvesti i deponirati na stalne legalne deponije, uklanjanje gradilišnih prometnica, objekata i skladišta. U stavku je uključen sav rad i materijal. kom PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI Ukupno (HRK) ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop humusa. Strojni iskop humusa u prosječnoj debljini 20cm. Stavka obuhvaća strojni iskop humusa sa guranjem do 50m, te utovar i odvoz odvoz na gradilišnu deponiju. Stavka se obračunava po m³ iskopanog humusa bez odvoza m sa utovarom i odvozom na m m sa utovarom i odvozom na m m 3 1, Strojni iskop zemljanog materijala C kategorije i zasijecanje te guranje do 30 m sa odlaganjem na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop sa odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip. Iskopani materijal se ugrađuje u bermu (Dio stavke ). Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m Uređenje temeljnoga tla. Nasipanje smije započeti kada se ukloni sloj gline i organske gline do predviđene kote sa površina na kojima se vrši nasipavanje. Rad obuhvaća planiranje i ravnanje podloge, nabijanje prolaskom strojeva i valjanjem. Stavkom je obuhvaćeno uređenje temeljnog tla i zbijanje do tražene zbijenosti (OTU 2-08), a stupanj zbijenosti prema 2.3. standardnom Proctorovom postupku treba biti min. 95%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30cm Ms>10 MPa za koherentno tlo. Stavka obuhvaća sav rad na uređenje temeljnog tla. Rad se obračunava po m 2 uređenog temeljnog tla. m 2 9, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za izradu drenaže. Ugrađuje se geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (O90=0,05-0,08mm), a ugrađuje se prema nacrtima u 2.4. projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 18, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje iznad kamene obloge izvoda drena. Ugrađuje se geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (O90=0, ,08mm), a ugrađuje se prema nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 1, Doprema i ugradnja pješčanog materijala za izradu drenaže sa privremene deponije. Drenaža se izvodi od pješčanog materijala projektirane vodopropusnosti s nalazišta u 2.6. inundaciji. U stavku je uključen utovar na privremenoj deponiji, doprema i ugradnja materijala (OTU ). Obračun se vrši po m 3 ugrađenog pješčanog materijala sa utovarom i dovozom do 600 m m 3 1, sa utovarom i dovozom na m m 3 1, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za izradu kamene obloge izvoda drena U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u izvod drena u nožici berme, granulacije mm u donji sloj debljne 50 cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m Doprema i ugradnja neselektiranog zemljanog materijala sa privremene deponije za izradu berme. Stavka obuhvaća utovar, dopremu, nasipanje, razastiranje, planiranje i uređenje slojeva nasipa sabijanjem vibroježevima. Ugradnja se izvodi pri optimalnoj vlažnosti 2.8. materijala, te je s obzirom na uvjete ugradnje potrebno planirati vrijeme izvedbe u ljetnom odnosno sušnom razdoblju. Nasipavanje izvesti u slojevima do 30 cm. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm Ms>20(25) MPa ( OTU). Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala sa utovarom i dovozom do 600 m m 3 1, sa utovarom i dovozom na m m TROŠKOVNIK 8 Oznaka projekta: VPB-TTD

65 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod makadamskog puta. Ugrađuje se nosivi geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (u oba smjera) a 2.9. ugrađuje se prema nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 2, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije mm za izradu donjeg sloja makadamskog puta. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u put na bermi, granulacije mm u donji sloj debljne 30 cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>40MPa. Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m 3 1, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-30 mm za izradu završnog sloja makadamskog puta. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u put na bermi, granulacije mm u završni sloj debljine 10cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>40MPa. Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m Humusiranje pokosa i bankine berme. Humusni sloj nanosi se debljine cm. Zaštita pokosa i bankine izvodi se ugradnjom humusnog materijala iz privremene deponije. Rad obuhvaća dopremu, razastiranje humusa i lagano nabijanje. Obračun radova se vrši po m 3 nanesenog humusnog sloja bez dovoza m sa utovarom i dovozom na m m sa utovarom i dovozom na m m 3 1, Zaštita površine berme travnatim pokrivačem - hidrosjetva. Stavka obuhvaća nabavu vode, travne smjese, gnojiva, svog dodatnog materijala potrebnog za pripremu travne smjese i zatravljivanje kompletnih površina berme, miješanje, transport, postupak nanošenja, uz račun 50 g/m² sjemena, kao i njegovanje zatravljene površine do prve košnje. Stavka se plaća u iznosu od 30% nakon sjetve, a ostatak nakon nicanja trave. Obračun stavke se vrši po m 2 izrasle trave. m 2 5, ZEMLJANI RADOVI Ukupno (HRK) 0.00 Rekapitulacija troškova TROŠKOVNIK IZRADE BERME 1 PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 0.00 Ukupno (HRK) 0.00 Porez (25%) 0.00 SVEUKUPNO TROŠKOVNIK 9 Oznaka projekta: VPB-TTD

66 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK D ETAPA 4 - TROŠKOVNIK IZRADE BERME PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI Priprema gradilišta. Rad obuhvaća pripremu gradnje, troškove mobilizacije i demobilizacije, izrada pristupa gradilištu sa održavanjem tijekom građenja, izrada gradilišnih prometnica, izrada upravnih, skladišnih i pomoćnih zgrada, plan i organizaciju gradilišta. Ovi radove se odnose na izradu berme i svih radova vezanih uz nalazište materijala. Radovi se izvode prema OTU za radove u vodnom gospodarstvu. kom Geodetski radovi, iskolčenje osi trase te poprečnih profila. Izrada elaborata iskolčenja, iskolčenje trase i objekata, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje glavnih i pomoćnih iskolčenih oznaka i profila na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje investitoru. Rad obuhvaća stalnu kontrolu iskolčenih osi, repera i poligonskih točaka sa potrebnim materijalom i materijalnim sredstvima. Rad se obračunava prema m 1 građevine za kompletni poprečni profil, prema OTU za vodno gospodarstvo točka Izvođač je dužan održavati točke iskolčenja i obnavljati oštečene za svo vrijeme gradnje sve do primopredaje točaka iskolčenja Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala mm za ugradnju u donji sloj obnove pristupnih putova. Kameni materijal granulacije mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala u privremene puteve, granulacije mm u donji sloj debljne 20 cm. Ugradnja uključuje skidanje humusa, uređenje temeljnog tla i ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU Također je potrebno stabilizirati i urediti kod svakog prijelaza(rampe) cca 30m puta s vodne strane. Predviđa se rad puta širine 3m. Obračun radova se vrši po m 1 obnovljenog pristupnog puta. Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-30 mm za ugradnju u završni sloj obnove pristupnih putova. Kameni materijal granulacije 0-30 mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala kao završni sloj granulacije 0-30 mm sloj debljine 10cm. Ugradnja uključuje ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem, a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>20MPa. Također je potrebno stabilizirati i urediti kod svakog prijelaza(rampe) cca 30m puta s vodne strane. Predviđa se puta širine 3m. Obračun radova se vrši po m 1 obnovljenog pristupnog puta. m m m Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod pristupnih putova. Ugrađuje se geotekstil min. gustoće 300 g/m 2, min. vlačne čvrstoće 15 kn/m. U jediničnu cijenu su uključeni preklopi i nastavci. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila te pomoćni materijal. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m Uklanjanje grmlja i šiblja do promjera 10 cm. Strojno i ručno uklanjanje grmlja i šiblja sa guranjem (ili odbacivanjem bagerom) na privremenu deponiju te usitnjavanje. Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje šiblja i grmlja i usitnjavanje s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po m 2 raskrčene površine. m 2 1, Sječa stabala do profila 10 do 30 cm. Sječa stabala do profila 10 do 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Sječa stabala do profila preko 30 cm. Sječa stabala do profila preko 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Strojno vađenje korjenja i panjeva. Stavka obuhvaća odbacivanje (prijenos ili guranje) do 30 m. Rad obuhvaća strojno vađenje panjeva u građevnom pojasu s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po komadu uklonjenog panja. kom TROŠKOVNIK 10 Oznaka projekta: VPB-TTD

67 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK Deponiranje/ kontrolirano paljenje granja od posječenih stabala i panjeva. Rad obuhvaća prijenos ili guranje nekorisne drvne mase i panjeva nakon dovršetka eksploatacije i ugradnju u nalazište ili spaljivanje prilikom uređenja. Obračun radova se vrši po m 3 deponirane/spaljene drvne mase. m Mjerenje razine buke. Rad obuhvaća mjerenje razine buke tijekom izvođenja radova, prema uvjetima Ministarstva zdravstva kom Rušenje i uklanjanje postojećih propusta. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih propusta do 1m, rušenje i uklanjanje čeonih zidova i trupa propusta,vađenje cijevi, utovar i prijevoz na odlagalište te sav ostali rad i opremu potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m 1 porušenih i ukonjenih kolnih prilaza. m Završni radovi Stavkom se uključuje: čišćenje terena, raspremanje gradilišta, uređenje područja zahvata, uređenje svih iskopa, ostatak materijala s privremenih deponija odvesti i deponirati na stalne legalne deponije, uklanjanje gradilišnih prometnica, objekata i skladišta. U stavku je uključen sav rad i materijal. kom PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI Ukupno (HRK) ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop humusa. Strojni iskop humusa u prosječnoj debljini 20cm. Stavka obuhvaća strojni iskop humusa sa guranjem do 50m, te utovar i odvoz odvoz na gradilišnu deponiju. Stavka se obračunava po m³ iskopanog humusa bez odvoza m sa utovarom i odvozom na m m sa utovarom i odvozom na m m 3 3, Strojni iskop zemljanog materijala C kategorije i zasijecanje te guranje do 30 m sa odlaganjem na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop sa odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip. Iskopani materijal se ugrađuje u bermu (Dio stavke ) Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m Uređenje temeljnoga tla. Nasipanje smije započeti kada se ukloni sloj gline i organske gline do predviđene kote sa površina na kojima se vrši nasipavanje. Rad obuhvaća planiranje i ravnanje podloge, nabijanje prolaskom strojeva i valjanjem. Stavkom je obuhvaćeno uređenje temeljnog tla i zbijanje do tražene zbijenosti (OTU 2-08), a stupanj zbijenosti prema 2.3. standardnom Proctorovom postupku treba biti min. 95%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30cm Ms>10 MPa za koherentno tlo. Stavka obuhvaća sav rad na uređenje temeljnog tla. Rad se obračunava po m 2 uređenog temeljnog tla. m 2 18, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za izradu drenaže. Ugrađuje se geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (O90=0,05-0,08mm), a ugrađuje se prema 2.4. nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 27, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje iznad kamene obloge izvoda drena. Ugrađuje se geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (O90=0, ,08mm), a ugrađuje se prema nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 1, Doprema i ugradnja pješčanog materijala za izradu drenaže sa privremene deponije. Drenaža se izvodi od pješčanog materijala projektirane vodopropusnosti s nalazišta u 2.6. inundaciji. U stavku je uključen utovar na privremenoj deponiji, doprema i ugradnja materijala (OTU ). Obračun se vrši po m 3 ugrađenog pješčanog materijala sa utovarom i dovozom na m m 3 5, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala za izradu kamene obloge izvoda drena U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u izvod drena u nožici berme, granulacije mm u donji sloj debljne 50 cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m 3 1, TROŠKOVNIK 11 Oznaka projekta: VPB-TTD

68 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK 2.8. Doprema i ugradnja neselektiranog zemljanog materijala sa privremene deponije za izradu berme. Stavka obuhvaća utovar, dopremu, nasipanje, razastiranje, planiranje i uređenje slojeva nasipa sabijanjem vibroježevima. Ugradnja se izvodi pri optimalnoj vlažnosti materijala, te je s obzirom na uvjete ugradnje potrebno planirati vrijeme izvedbe u ljetnom odnosno sušnom razdoblju. Nasipavanje izvesti u slojevima do 30 cm. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm Ms>20(25) MPa ( OTU). Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala sa utovarom i dovozom do 600 m m 3 1, sa utovarom i dovozom na m m 3 1, sa utovarom i dovozom na m m 3 1, Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod makadamskog puta. Ugrađuje se nosivi geotekstil gustoće 300 g/m 2, vlačne čvrstoče 15 kn/m (u oba smjera) a 2.9. ugrađuje se prema nacrtima u projektu. Preklopi i nastavci su uključeni u jediničnu cijenu. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m 2 5, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije mm za izradu donjeg sloja makadamskog puta. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u put na bermi, granulacije mm u donji sloj debljne 30 cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>40MPa. Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m 3 2, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala granulacije 0-30 mm za izradu završnog sloja makadamskog puta. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km, gradilišni transport s ugradnjom kamenog materijala u put na bermi, granulacije mm u završni sloj debljine 10cm. Ugradnja kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>40MPa. Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala u sraslom stanju. m Humusiranje pokosa i bankine berme. Humusni sloj nanosi se debljine cm. Zaštita pokosa i bankine izvodi se ugradnjom humusnog materijala iz privremene deponije. Rad obuhvaća dopremu, razastiranje humusa i lagano nabijanje. Obračun radova se vrši po m 3 nanesenog humusnog sloja bez dovoza m sa utovarom i dovozom na m m sa utovarom i dovozom na m m 3 3, Zaštita površine berme travnatim pokrivačem - hidrosjetva. Stavka obuhvaća nabavu vode, travne smjese, gnojiva, svog dodatnog materijala potrebnog za pripremu travne smjese i zatravljivanje kompletnih površina berme, miješanje, transport, postupak nanošenja, uz račun 50 g/m² sjemena, kao i njegovanje zatravljene površine do prve košnje. Stavka se plaća u iznosu od 30% nakon sjetve, a ostatak nakon nicanja trave. Obračun stavke se vrši po m 2 izrasle trave. m 2 9, ZEMLJANI RADOVI Ukupno (HRK) ZEMLJANI RADOVI KOD IZMJEŠTANJA KANALA Strojni iskop humusa. Strojni iskop humusa u prosječnoj debljini 20cm. Stavka obuhvaća strojni iskop humusa sa guranjem do 50m, te utovar i odvoz odvoz na gradilišnu deponiju. Stavka se obračunava po m³ iskopanog humusa bez odvoza m sa utovarom i odvozom na m m sa utovarom i odvozom na m m Strojni iskop zemljanog materijala C kategorije za izmještanje korita kanala te guranje do 30 m sa odlaganjem na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop sa odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip. Iskopani materijal se ugrađuje u bermu (Dio stavke i stavka )Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m 3 2, Formiranje korita kanala prema projektnoj geometriji Rad obuhvaća planiranje i ravnanje dna, strojno formiranje pokosa obale u nagibu 1:2. Stavkom je obuhvaćeno uređenje dna korita i zbijanje do tražene zbijenosti, a stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku treba biti min. 95%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30cm Ms>10 MPa za koherentno tlo. Stavka obuhvaća sav rad na uređenju korita kanala. Rad se obračunava po m 2 uređenog dna i pokosa. m 2 4, TROŠKOVNIK 12 Oznaka projekta: VPB-TTD

69 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK 3.4. Doprema i ugradnja neselektiranog zemljanog materijala sa privremene deponije za formiranje ušća u okomiti melioracijski kanal. Stavka obuhvaća utovar, dopremu, nasipanje, razastiranje, planiranje i uređenje slojeva nasipa sabijanjem vibroježevima. Ugradnja se izvodi pri optimalnoj vlažnosti materijala, te je s obzirom na uvjete ugradnje potrebno planirati vrijeme izvedbe u ljetnom odnosno sušnom razdoblju. Nasipavanje izvesti u slojevima do 30 cm. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm Ms>20(25) MPa ( OTU). Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala sa utovarom i odvozom do 600 m m Zaštita površine pokosa kanala travnatim pokrivačem - hidrosjetva. Stavka obuhvaća nabavu vode, travne smjese, gnojiva, svog dodatnog materijala potrebnog za pripremu travne smjese i zatravljivanje kompletnih površina berme, miješanje, transport, postupak nanošenja, uz račun 50 g/m² sjemena, kao i njegovanje zatravljene površine do prve košnje. Stavka se plaća u iznosu od 30% nakon sjetve, a ostatak nakon nicanja trave. Obračun stavke se vrši po m 2 izrasle trave. m 2 3, ZEMLJANI RADOVI KOD IZMJEŠTANJA KANALA Ukupno (HRK) RADOVI NA IZRADI PROPUSTA Izrada armirano-betonskog propusta Φ 80 cm Stavka obuhvaća sve potrebne radove za izgradnju propusta. Iskolčenje objekta te kontrolu za vrijeme izvođenja, strojni iskop proširenja kanala, ručni iskop za temelje, ručno planiranje dna, nabavu i dopremu potrebnog materijala za izradu ulaznih glava propusta (postavljanje armature, ugradnja betona), nabava, doprema i postavljanje vibroprešanih AB cijevi, zatrpavanje propusta neselektiranim materijalom, uređenje i spoj makadamskog puta iznad propusta s postojećim putem. Obračun stavke po komadu izrađenog propusta. kom RADOVI NA IZRADI PROPUSTA Ukupno (HRK) 0.00 Rekapitulacija troškova TROŠKOVNIK IZRADE BERME 1 PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI ZEMLJANI RADOVI ZEMLJANI RADOVI KOD IZMJEŠTANJA KANALA RADOVI NA IZRADI PROPUSTA 0.00 Ukupno (HRK) 0.00 Porez (25%) 0.00 SVEUKUPNO TROŠKOVNIK 13 Oznaka projekta: VPB-TTD

70 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK E TROŠKOVNIK NALAZIŠTA KLAKAR I PRISTUPNOG PUTA PRIPREMNI RADOVI Geodetski radovi, iskolčenje osi trase te poprečnih profila. Izrada elaborata iskolčenja, iskolčenje trase i objekata, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje glavnih i pomoćnih iskolčenih oznaka i profila na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje investitoru. Rad obuhvaća stalnu kontrolu iskolčenih osi, repera i poligonskih točaka sa potrebnim materijalom i materijalnim sredstvima. Rad se obračunava prema m 1 građevine za kompletni poprečni profil, prema OTU za vodno gospodarstvo točka Izvođač je dužan održavati točke iskolčenja i obnavljati oštečene za svo vrijeme gradnje sve do primopredaje točaka iskolčenja pristupni put m nalazište materijala m 1 1, Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala mm za ugradnju u donji sloj privremenog puta. Kameni materijal granulacije mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala u 1.2. privremene puteve, granulacije mm u donji sloj debljne 30 cm. Ugradnja uključuje skidanje humusa, uređenje temeljnog tla i ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU Predviđa se rad puta širine 6m. Obračun radova se vrši po m 1 izrađenog gradilišnog puta. m Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-30 mm za ugradnju u završni sloj privremenog puta. Kameni materijal granulacije 0-30mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala kao završni sloj granulacije mm sloj debljine 10cm. Ugradnja uključuje ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>20MPa. Predviđa se rad na puta širine 6m. Obračun radova se vrši po m 1 izgrađenog gradilišnog puta. m Nabava, doprema i ugradnja geotekstila za postavljanje ispod pristupnih putova. Ugrađuje se geotekstil min. gustoće 300 g/m 2, min. vlačne čvrstoće 15 kn/m. U jediničnu cijenu su 1.4. uključeni preklopi i nastavci. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila te pomoćni materijal. Obračun se vrši po m 2 ugrađenog geotekstila. m Uklanjanje grmlja i šiblja do promjera 10 cm. Strojno i ručno uklanjanje grmlja i šiblja sa guranjem (ili odbacivanjem bagerom) na privremenu deponiju te usitnjavanje. Rad obuhvaća 1.5. krčenje i uklanjanje šiblja i grmlja i usitnjavanje s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po m 2 raskrčene površine. m 2 2, Sječa stabala do profila 10 do 30 cm. Sječa stabala do profila 10 do 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U 1.6. cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Sječa stabala do profila preko 30 cm. Sječa stabala do profila preko 30 cm motornom pilom sa slaganjem na udaljenosti do 20 m. Rad obuhvaća sječu stabala i sortiranje korisnog drva s površina predviđenim projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. U 1.7. cijenu su uključeni i svi troškovi odvoza korisnog drveta na udaljenost do 20 km prema nalogu Investitora. Obračun radova vrši se po komadu oborenih i porezanih stabala. kom Strojno vađenje korjenja i panjeva. Stavka obuhvaća odbacivanje (prijenos ili guranje) do 30 m. Rad obuhvaća strojno vađenje panjeva u građevnom pojasu s površina predviđenim 1.8. projektom ili s površina koje naknadno odredi nadzorni inžinjer. Obračun radova vrši se po komadu uklonjenog panja. kom Deponiranje/ kontrolirano paljenje granja od posječenih stabala i panjeva. Rad obuhvaća prijenos ili guranje nekorisne drvne mase i panjeva nakon 1.9. dovršetka eksploatacije i ugradnju u nalazište ili spaljivanje prilikom uređenja. Obračun radova se vrši po m 3 deponirane/spaljene drvne mase. m PRIPREMNI RADOVI Ukupno (HRK) =., TROŠKOVNIK 14 Oznaka projekta: VPB-TTD

71 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK ZEMLJANI RADOVI ETAPA 1 Strojni iskop humusa. Strojni iskop humusa u prosječnoj debljini 20cm,. Stavka obuhvaća strojni iskop humusa i guranje na prosječnu udaljenost 50 m, te utovar i odvoz na udaljenost od m.. Humus se upotrebljava za uređenje nalazišta po završetku eksploatacije. Stavka se obračunava po m³ iskopanog humusa. Strojni iskop neselektiranog zemljanonog materijala na nalazištu bagerom, te utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop gline za potrebe izrade berme, selektiranje materijala, sa utovarom, prijevozom i odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip, prosušivanje, vlaženje te prema potrebi zaštitu deponije plastičnom folijom. Materijal se selektira i odlaže da se prije ugradnje prosuši i usitni do zadanih karakteristika. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m 3 2, sa utovarom i odvozom na m m 3 8, Strojni iskop preostalog dijela neselektiranog materijala na nalazištu u širokom otkopu buldozerom s guranjem na udaljenosti do 300m i odlaganjem na privremenu deponiju. Vrši se iskop gline koji nije potreban za izradu berme, ali ga je nužno iskopati da bi se došlo do pješčanog materijala. Stavka obuhvaća iskop gline i odlaganjem na privremenu deponiju na nalazištu, te naknadno preguravanje materijala da bi se mogao nastaviti iskop. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m 3 10, Strojni iskop pješčanog materijala na nalazištu bagerom, te utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop pješčanog materijala za potrebe izrade 2.4. drena sa utovarom, prijevozom i odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip, prosušivanje, vlaženje te prema potrebi zaštitu deponije plastičnom folijom. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa utovarom i odvozom na m m 3 1, Strojni iskop pješčanog materijala bagerom na nalazištu iz vode, odlaganjem na dohvat krana, guranjem na udajenost do 50m nakon iskopa na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop pješčanog materijala iz vode na poziciji nalazišta za potrebe izrade 2.5. drena, odlaganjem na dohvat krana, guranjem na udajenost do 50m nakon iskopa na privremenu deponiju radi procijeđivanja, te utovarom nakon procjeđivanja i odvozo na gradilišnu deponiju. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa utovarom i odvozom na m m 3 17, ZEMLJANI RADOVI ETAPA 1 Ukupno (HRK) =., TROŠKOVNIK 15 Oznaka projekta: VPB-TTD

72 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK ZEMLJANI RADOVI ETAPA 2 Strojni iskop humusa. Strojni iskop humusa u prosječnoj debljini 20cm,. Stavka obuhvaća strojni iskop humusa i guranje na prosječnu udaljenost 50 m, te utovar i odvoz na udaljenost od m.. Humus se upotrebljava za uređenje nalazišta po završetku eksploatacije. Stavka se obračunava po m³ iskopanog humusa. Strojni iskop neselektiranog zemljanonog materijala na nalazištu bagerom, te utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop gline za potrebe izrade berme, selektiranje materijala, sa utovarom, prijevozom i odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip, prosušivanje, vlaženje te prema potrebi zaštitu deponije plastičnom folijom. Materijal se selektira i odlaže da se prije ugradnje prosuši i usitni do zadanih karakteristika. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m 3 1, sa utovarom i odvozom na m m 3 7, Strojni iskop preostalog dijela neselektiranog materijala na nalazištu u širokom otkopu buldozerom s guranjem na udaljenosti do 300m i odlaganjem na privremenu deponiju. Vrši se iskop gline koji nije potreban za izradu berme, ali ga je nužno iskopati da bi se došlo do pješčanog materijala. Stavka obuhvaća iskop gline i odlaganjem na privremenu deponiju na nalazištu, te naknadno preguravanje materijala da bi se mogao nastaviti iskop. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m 3 8, Strojni iskop pješčanog materijala na nalazištu bagerom, te utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop pješčanog materijala za potrebe izrade drena sa utovarom, prijevozom i odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip, prosušivanje, 3.4. vlaženje te prema potrebi zaštitu deponije plastičnom folijom. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa utovarom i odvozom na m m 3 2, Strojni iskop pješčanog materijala bagerom na nalazištu iz vode, odlaganjem na dohvat krana, guranjem na udajenost do 50m nakon iskopa na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop pješčanog materijala iz vode na poziciji nalazišta za potrebe izrade 3.5. drena, odlaganjem na dohvat krana, guranjem na udajenost do 50m nakon iskopa na privremenu deponiju radi procijeđivanja, te utovarom nakon procjeđivanja i odvozo na gradilišnu deponiju. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa utovarom i odvozom na m m 3 32, ZEMLJANI RADOVI ETAPA 2 Ukupno (HRK) =., TROŠKOVNIK 16 Oznaka projekta: VPB-TTD

73 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK ZEMLJANI RADOVI ETAPA 3 Strojni iskop humusa. Strojni iskop humusa u prosječnoj debljini 20cm,. Stavka obuhvaća strojni iskop humusa i guranje na prosječnu udaljenost 50 m, te utovar i odvoz na udaljenost od m.. Humus se upotrebljava za uređenje nalazišta po završetku eksploatacije. Stavka se obračunava po m³ iskopanog humusa. Strojni iskop neselektiranog zemljanonog materijala na nalazištu bagerom, te utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop gline za potrebe izrade berme, selektiranje materijala, sa utovarom, prijevozom i odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip, prosušivanje, vlaženje te prema potrebi zaštitu deponije plastičnom folijom. Materijal se selektira i odlaže da se prije ugradnje prosuši i usitni do zadanih karakteristika. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m sa utovarom i odvozom na m m 3 2, Strojni iskop preostalog dijela neselektiranog materijala na nalazištu u širokom otkopu buldozerom s guranjem na udaljenosti do 300m i odlaganjem na privremenu deponiju. Vrši se iskop gline koji nije potreban za izradu berme, ali ga je nužno iskopati da bi se došlo do pješčanog materijala. Stavka obuhvaća iskop gline i odlaganjem na privremenu deponiju na nalazištu, te naknadno preguravanje materijala da bi se mogao nastaviti iskop. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m 3 2, Strojni iskop pješčanog materijala na nalazištu bagerom, te utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop pješčanog materijala za potrebe izrade drena sa utovarom, prijevozom i odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip, prosušivanje, 4.4. vlaženje te prema potrebi zaštitu deponije plastičnom folijom. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa utovarom i odvozom na m m Strojni iskop pješčanog materijala bagerom na nalazištu iz vode, odlaganjem na dohvat krana, guranjem na udajenost do 50m nakon iskopa na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop pješčanog materijala iz vode na poziciji nalazišta za potrebe izrade 4.5. drena, odlaganjem na dohvat krana, guranjem na udajenost do 50m nakon iskopa na privremenu deponiju radi procijeđivanja, te utovarom nakon procjeđivanja i odvozo na gradilišnu deponiju. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa utovarom i odvozom na m m 3 3, ZEMLJANI RADOVI ETAPA 3 Ukupno (HRK) =., TROŠKOVNIK 17 Oznaka projekta: VPB-TTD

74 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK ZEMLJANI RADOVI ETAPA 4 Strojni iskop humusa. Strojni iskop humusa u prosječnoj debljini 20cm,. Stavka obuhvaća strojni iskop humusa i guranje na prosječnu udaljenost 50 m, te utovar i odvoz na udaljenost od m.. Humus se upotrebljava za uređenje nalazišta po završetku eksploatacije. Stavka se obračunava po m³ iskopanog humusa. Strojni iskop neselektiranog zemljanonog materijala na nalazištu bagerom, te utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop gline za potrebe izrade berme, selektiranje materijala, sa utovarom, prijevozom i odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip, prosušivanje, vlaženje te prema potrebi zaštitu deponije plastičnom folijom. Materijal se selektira i odlaže da se prije ugradnje prosuši i usitni do zadanih karakteristika. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m sa utovarom i odvozom na m m 3 1, Strojni iskop preostalog dijela neselektiranog materijala na nalazištu u širokom otkopu buldozerom s guranjem na udaljenosti do 300m i odlaganjem na privremenu deponiju. Vrši se iskop gline koji nije potreban za izradu berme, ali ga je nužno iskopati da bi se došlo do pješčanog materijala. Stavka obuhvaća iskop gline i odlaganjem na privremenu deponiju na nalazištu, te naknadno preguravanje materijala da bi se mogao nastaviti iskop. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju. m 3 1, Strojni iskop pješčanog materijala na nalazištu bagerom, te utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop pješčanog materijala za potrebe izrade 5.4. drena sa utovarom, prijevozom i odlaganjem na privremenu deponiju uz nasip, prosušivanje, vlaženje te prema potrebi zaštitu deponije plastičnom folijom. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa utovarom i odvozom na m m Strojni iskop pješčanog materijala bagerom na nalazištu iz vode, odlaganjem na dohvat krana, guranjem na udajenost do 50m nakon iskopa na privremenu deponiju. Stavka obuhvaća potrebni iskop pješčanog materijala iz vode na poziciji nalazišta za potrebe izrade 5.5. drena, odlaganjem na dohvat krana, guranjem na udajenost do 50m nakon iskopa na privremenu deponiju radi procijeđivanja, te utovarom nakon procjeđivanja i odvozo na gradilišnu deponiju. Rad se obračunava prema m 3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa utovarom i odvozom na m m 3 4, ZEMLJANI RADOVI ETAPA 4 Ukupno (HRK) =., TROŠKOVNIK 18 Oznaka projekta: VPB-TTD

75 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER stavka vrsta i opis radova jed. mjera količina jedinična cijena HRK cijena stavke HRK UREĐENJE NALAZIŠTA Strojno planiranje pokosa i bermi obala nalazišta materijala bagerom. Rad obuhvaća uređenje pokosa i bermi obala nalazišta materijala bagerom na potrebnu točnost prema projektnoj dokumentaciji. Rad se mjeri i obračunava po m 2 uređene površine. m 2 16, Uređenje nalazišta materijala po eksploataciji. Nalazište se po završenoj eksploataciji uređuje nasipavanjam obala i oblikovanjem pokosa. Pokosi se uređuju u nagibu 1:3. Zatrpavanje se vrši viškom neselektiranog materijala iz iskopa odloženog na privremenoj deponiji u inundaciji. Posebnih uvjeta za ugradnju materijala nema. U rad je uvršteno i preguravanje viška materija, te ugradnja. Obračun radova se vrši po m 3 ugrađenog materijala. m 3 23, Sadnja autohtonih sadnica (vrbe i topole) s iskopom sadnih rupa radi uz prethodno dodavanje humusnog supstrata, sa zasipavanjem jama zemljom od iskopa (2/3) te humusnom zemljom (1/3), oblikovanje zdjelice oko sadnice sa jednokratim zaljevanjem. Rad obuhvaća nabavu i sadnju sadnica prema projektu hortikulture. Rad je prihvaćen nakon što se utvrdi početak vegetacije. Rad se mjeri i obračunava po komadu posađene sadnice. kom Strojno planiranje zemlje i uređenje okoliša na razmaku od 10m od ruba nalazišta. Rad 6.4. obuhvaća strojno planiranje zemlje buldozerom, te uređenje okoliša. Rad se mjeri i obračunava po m 2 isplanirane površine. m 2 4, Humusiranje pokosa obale nalazišta i obale u širini od 10m. Humusni sloj nanosi se debljine cm. Zaštita pokosa i bankine izvodi se ugradnjom humusnog materijala iz privremene 6.5. deponije. Rad obuhvaća dopremu, razastiranje humusa i lagano nabijanje. Obračun radova se vrši po m 3 nanesenog humusnog sloja sa utovarom i dovozom na m m 3 4, Zaštita površine uređenog okoliša travnatim pokrivačem - hidrosjetva. Stavka obuhvaća nabavu vode, travne smjese, gnojiva, svog dodatnog materijala potrebnog za pripremu travne smjese i zatravljivanje kompletnih površina berme, miješanje, transport, postupak nanošenja, uz račun 50 g/m² sjemena, kao i njegovanje zatravljene površine do prve košnje. Stavka se plaća u iznosu od 30% nakon sjetve, a ostatak nakon nicanja trave. Obračun stavke se vrši po m 2 izrasle trave. Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala 0-30 mm i mm za sanaciju završnog sloja privremenog puta. Predviđene su sanacije puta za vrijeme iskopa i uređenja nalazišta. Kameni materijal granulacije 0-30mm i mm koristi se za za izradu i održavanje gradilišnog puta i pristupnog puta do privremene deponije materijala iz iskopa. U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala kao završni sloj granulacije 0-30mm sloj debljine 10cm i nabava, doprema na udaljenost do 80 km i ugradnja kamenog materijala u privremene puteve, granulacije mm u donji sloj debljne 30 cm. Ugradnja uključuje ugradnju kamenog materijala sa zbijanjem u skladu sa OTU , a zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm iznosi Ms>20MPa. Predviđa se rad na puta širine 6m. Obračun radova se vrši po m 1 saniranog gradilišnog puta. m 2 4, m UREĐENJE NALAZIŠTA Ukupno (HRK) =., Rekapitulacija troškova TROŠKOVNIK NALAZIŠTA KLAKAR I PRISTUPNOG PUTA 1. PRIPREMNI RADOVI ZEMLJANI RADOVI ETAPA ZEMLJANI RADOVI ETAPA ZEMLJANI RADOVI ETAPA ZEMLJANI RADOVI ETAPA UREĐENJE NALAZIŠTA 0.00 Ukupno (HRK) 0.00 Porez (25%) 0.00 SVEUKUPNO TROŠKOVNIK 19 Oznaka projekta: VPB-TTD

76 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH NASIPA OD RAČINOVACA DO N. GRADIŠKE DIONICA: ZADUBRAVLJE-KLAKAR-RUŠČICA TENDER SVEUKUPNA REKAPITULACIJA točka vrsta i opis poslova cijena točke A ETAPA 1 - TROŠKOVNIK IZRADE BERME 0.00 B ETAPA 2 - TROŠKOVNIK IZRADE BERME 0.00 C ETAPA 3 - TROŠKOVNIK IZRADE BERME 0.00 D ETAPA 4 - TROŠKOVNIK IZRADE BERME 0.00 E TROŠKOVNIK NALAZIŠTA KLAKAR I PRISTUPNOG PUTA 0.00 UKUPNO 0.00 PDV 25% 0.00 UKUPNO: TROŠKOVNIK 20 Oznaka projekta: VPB-TTD

77 VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 OIB: NACRTI 1. Situacije 1.1. Pregledna situacija na DOF podlozi MJ 1: VPB-TTD ST01 2. Poprečni profili 2.1. Karakteristični poprečni profili berme 1 i 2 MJ 1:100 VPB-TTD PP01 MODERNIZACIJA LIJEVOOBALNIH SAVSKIH NASIPA OD RAČINOVACA DO NOVE GRADIŠKE IZGRADNJOM BERME NAZIV PROJEKTA: Dionica: Zadubravlje - Klakar Ruščica MAPA 1/1 INVESTITOR: HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OZNAKA PROJEKTA: RAZINA OBRADE: MJESTO I DATUM: VPB-TTD TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA TENDER ZAGREB, studeni god.

78 Donja Vrba pe 1 očetak Eta P prema Stac. nasipa nju Idejnom rješe ~ 0+ Bicko Selo 6 - RAMPA 1 Zadubravlje 0+32 Općina Garčin Općina Gornja Vrba Oprisavci PA Ruščica 4 pe Eta Općina Oprisavci ala kan a j n 0 ešta 1+00 izmj j la a r na 0- K 0 a 8 k 0+ cm ja a 1 80 štan p m Ø je Ra pust izm e 4 ETAPA 4 p k 8 ro eta Eta 20 i p 0+ jevn Poč tak e C nal 0 - oč i ka 05 - P ć + e 0 00 toj 0 pos 0+ u e ć š ma pre a sip nju. na rješe c a St jnom Ide ~ Poljanci Općina Klakar Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške DIONICA: Zadubravlje - Klakar - Ruščica M 1: A RAMP N Trnjanski kuti a rem p u ipa nj as še.c n rje m a St ejno 194 Id 21+ ~ LEGENDA: OBUHVAT ZAHVATA ADMINISTRATIVNA GRANICA OPĆINE RAMPA 2 Gornja Bebrina TRASA BERME TRASA NASIPA DIONICA: KLAKAR RUŠČICA, izdana građevinska dozvola NALAZIŠTE MATERIJALA RA M PA 3 e3 tap GLAVNI PROJEKTANT: BERMA ETAPA 2 RAZINA OBRADE: TENDERSKA DOKUMNETACIJA VRSTA: GRAĐEVINSKI NAZIV PRILOGA: tap e Kr aj E HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara Zagreb PA 32 INVESTITOR / PODNOSITELJ ZAHTJEVA: 00 AM A R Poč eta Stac Idej. nasipa no ~ 14 m rješ prema enju ke PA NAZIV PROJEKTA: Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške DIONICA: ZADUBRAVLJE - KLAKAR - RUŠČICA ZAGREB, Ulica grada Vukovara 271 Tel (0) , Fax (0) AMP Sta Ide c. na s j ~ 1 nom r ipa pr 4+7 ješ e 81 enju ma M RA Donja Bebrina 3-R Nalazište Klakar ETAPA Općina Klakar 6+72 Izdana građevinska dozvola Klasa: UP/I /17-01/ UrBroj: Zagreb, VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d K raj Etape RA MP 0+5 A RA MP A1 4+0 Klakar Stac. nasipa prema Idejnom rješenju ~ U e1 e2 tap tap E E j tak Kra oče 0P Stac Idej. nasipa no ~ 4+ m rješ prema enju 878 a prem a p asi šenju c. n Sta om rje n Idej ~2 j Kra etište Okr ETAPA M RA Općina Oprisavci PROJEKTANT: Položaj zahvata u prostoru ŽANA BAŠIĆ, dipl. ing. građ. OZNAKA PROJEKTA: OZNAKA PRILOGA: IZRADIO: VPB-TTD VPB-TTD ST01 Rev. 0 MJERILO: Rev. 0 DATUM: ALEN KAMBEROVIĆ, mag.ing.aedif. BROJ PRILOGA: 1 : Zagreb, studeni, BROJ LISTA: 1 1

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Kolegij: Konstrukcije Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu. Efektivna. Jedinična težina. 1. Glina 18,5 21,

Kolegij: Konstrukcije Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu. Efektivna. Jedinična težina. 1. Glina 18,5 21, Kolegij: Konstrukcije 017. Rješenje zadatka. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu 1. ULAZNI PARAETRI. RAČUNSKE VRIJEDNOSTI PARAETARA ATERIJALA.1. Karakteristične vrijednosti parametara tla Efektivna Sloj

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II

TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II TABLICE I DIJAGRAMI iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II TABLICA 1: PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI ZA DJELOVANJA Parcijalni koeficijenti sigurnosti γf Vrsta djelovanja Djelovanje Stalno Promjenjivo

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste

PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste PREDNAPETI BETON Primjer nadvožnjaka preko autoceste 7. VJEŽBE PLAN ARMATURE PREDNAPETOG Dominik Skokandić, mag.ing.aedif. PLAN ARMATURE PREDNAPETOG 1. Rekapitulacija odabrane armature 2. Određivanje duljina

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Trigonometrija Adicijske formule Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E Mr.sc. Krunoslav ORMUŽ, dipl. inž. str. Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu Poljana Josipa Brunšmida 2, Zagreb AMITTO d.o.o. U

Διαβάστε περισσότερα

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI - svi elementi ne leže u istoj ravnini q 1 Z F 1 F Y F q 5 Z 8 5 8 1 7 Y y z x 7 X 1 X - svi elementi su u jednoj ravnini a opterećenje djeluje izvan te ravnine Z Y

Διαβάστε περισσότερα

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo PRIMJER 3. MATLAB filtdemo Prijenosna funkcija (IIR) Hz () =, 6 +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 53 z +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 6 z, 95 z +, 74 z +, z +, 9 z +, 4 z +, 5 z +, 3 z +, 4 z 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE

Zavod za tehnologiju, Katedra za alatne strojeve: GLODANJE Glodanje je postupak obrade odvajanjem čestica (rezanjem) obradnih površina proizvoljnih oblika. Izvodi se na alatnim strojevima, glodalicama, pri čemu je glavno (rezno) gibanje kružno kontinuirano i pridruženo

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1. TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I Odredi na brojevnoj trigonometrijskoj kružnici točku Et, za koju je sin t =,cost < 0 Za koje realne brojeve a postoji realan broj takav da je sin = a? Izračunaj: sin π tg

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT Broj projekta: 1420/15 Investitor: Građevina: Razina obrade: GRAD RIJEKA Korzo 16 51 000 Rijeka IZVEDBA OBORINSKE KANALIZACIJE DVORIŠTA DJEČJEG DOMA ''TIĆ'' IZVEDBENI PROJEKT IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Matematičke metode u marketingumultidimenzionalno skaliranje. Lavoslav ČaklovićPMF-MO

Matematičke metode u marketingumultidimenzionalno skaliranje. Lavoslav ČaklovićPMF-MO Matematičke metode u marketingu Multidimenzionalno skaliranje Lavoslav Čaklović PMF-MO 2016 MDS Čemu služi: za redukciju dimenzije Bazirano na: udaljenosti (sličnosti) među objektima Problem: Traži se

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice UPUTSTVO

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice UPUTSTVO Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice UPUTSTVO O NAČINU OBRADE I INFORMISANJA JAVNOSTI O PODACIMA IZ SISTEMA ZA PRAĆENJE

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1)

2.2 Srednje vrijednosti. aritmetička sredina, medijan, mod. Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 2.2 Srednje vrijednosti aritmetička sredina, medijan, mod Podaci (realizacije varijable X): x 1,x 2,...,x n (1) 1 2.2.1 Aritmetička sredina X je numerička varijabla. Aritmetička sredina od (1) je broj:

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova) A MATEMATIKA (.6.., treći kolokvij. Zadana je funkcija z = e + + sin(. Izračunajte a z (,, b z (,, c z.. Za funkciju z = 3 + na dite a diferencijal dz, b dz u točki T(, za priraste d =. i d =.. c Za koliko

Διαβάστε περισσότερα

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA S obzirom na to da je za pokretanje postupka procjene utjecaja na okoliš potrebno osim studije o utjecaju na okoliš priložiti i zahtjev, u nastavku je predloženo kako on mora izgledati i što mora sadržavati.

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

ΔQ Q 1, D 1 Q 2, D 2 Q 1 = Q 2 Q 1 < Q 2

ΔQ Q 1, D 1 Q 2, D 2 Q 1 = Q 2 Q 1 < Q 2 Promjene dimenzije kanala a) uz izravnanje dna kanala b) uz izravnanje tjemena kanala c) uz izravnanje razine vode u kanalu padovi ispred i iza spoja mogu biti: I 1 = I 2 I 1 > I 2 I 1 < I 2 Spajanje u

Διαβάστε περισσότερα

4. poglavlje (korigirano) LIMESI FUNKCIJA

4. poglavlje (korigirano) LIMESI FUNKCIJA . Limesi funkcija (sa svim korekcijama) 69. poglavlje (korigirano) LIMESI FUNKCIJA U ovom poglavlju: Neodređeni oblik Neodređeni oblik Neodređeni oblik Kose asimptote Neka je a konačan realan broj ili

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA Veličina prostora kojeg tijelo zauzima Izvedena fizikalna veličina Oznaka: V Osnovna mjerna jedinica: kubni metar m 3 Obujam kocke s bridom duljine 1 m jest V = a a a = a 3, V

Διαβάστε περισσότερα

9. GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE

9. GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE Geodetski akultet, dr sc J Beban-Brkić Predavanja iz Matematike 9 GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE GRANIČNA VRIJEDNOST ILI LIMES FUNKCIJE Granična vrijednost unkcije kad + = = Primjer:, D( )

Διαβάστε περισσότερα

Uređenje plaže uz uvalu Saline u Turističkom naselju Valalta Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Uređenje plaže uz uvalu Saline u Turističkom naselju Valalta Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Uređenje plaže uz uvalu Saline u Turističkom naselju Valalta Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Urbis d.o.o., Sv. Teodora 2, HR-52100 Pula Tel: +385 52 591200, 591 301 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2.

Sume kvadrata. mn = (ax + by) 2 + (ay bx) 2. Sume kvadrata Koji se prirodni brojevi mogu prikazati kao zbroj kvadrata dva cijela broja? Propozicija 1. Ako su brojevi m i n sume dva kvadrata, onda je i njihov produkt m n takoder suma dva kvadrata.

Διαβάστε περισσότερα

, 81, 5?J,. 1o~",mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pt"en:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M.

, 81, 5?J,. 1o~,mlt. [ BO'?o~ ~Iel7L1 povr.sil?lj pten:nt7 cf~ ~ <;). So. r~ ~ I~ + 2 JA = (;82,67'11:/'+2-[ 4'33.10'+ 7M. J r_jl v. el7l1 povr.sl?lj pt"en:nt7 cf \ L.sj,,;, ocredz' 3 Q),sof'stvene f1?(j'me")7e?j1erc!je b) po{o!.aj 'i1m/' ce/y11ra.[,p! (j'j,a 1lerc!/e

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

5 Ispitivanje funkcija

5 Ispitivanje funkcija 5 Ispitivanje funkcija 3 5 Ispitivanje funkcija Ispitivanje funkcije pretodi crtanju grafika funkcije. Opšti postupak ispitivanja funkcija koje su definisane eksplicitno y = f() sadrži sledeće elemente:

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA

UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA UZDUŽNA DINAMIKA VOZILA MODEL VOZILA U UZDUŽNOJ DINAMICI Zanemaruju se sva pomeranja u pravcima normalnim na pravac kretanja (ΣZ i = 0, ΣY i = 0) Zanemaruju se svi vidovi pobuda na oscilovanje i vibracije,

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

Srednjenaponski izolatori

Srednjenaponski izolatori Srednjenaponski izolatori Linijski potporni izolatori tip R-ET Komercijalni naziv LPI 24 N ET 1) LPI 24 L ET/5 1)2) LPI 24 L ET/6 1)2) LPI 38 L ET 1) Oznaka prema IEC 720 R 12,5 ET 125 N R 12,5 ET 125

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

PROSTA GREDA (PROSTO OSLONJENA GREDA)

PROSTA GREDA (PROSTO OSLONJENA GREDA) ROS GRED (ROSO OSONJEN GRED) oprečna sila i moment savijanja u gredi y a b c d e a) Zadana greda s opterećenjem l b) Sile opterećenja na gredu c) Određivanje sila presjeka grede u presjeku a) Unutrašnje

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 Vežbe br. 4 GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 1 "T" preseci - VEZANO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji (M G,Q ) sračunato kvalitet materijala (f cd, f

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

Institut građevinarstva Hrvatske d.d. I. OBRAZLOŽENJE

Institut građevinarstva Hrvatske d.d. I. OBRAZLOŽENJE I. OBRAZLOŽENJE 1. POLAZIŠTA Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Makarska Zapad 1 temelji se na odredbama Prostornog plana uređenja Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/06,

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

6. Plan armature prednapetog nosača

6. Plan armature prednapetog nosača 6. Plan armature prednapetog nosača 6.1. Rekapitulacija odabrane armature Prednapeta armatura odabrano:3 natege 6812 Uzdužna nenapeta armatura. u polju donji rub nosača (mjerodavna je provjera nosivosti

Διαβάστε περισσότερα

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET TEORJA ETONSKH KONSTRUKCJA 1 PRESEC SA PRSLNO - VELK EKSCENTRCTET ČSTO SAVJANJE - SLOODNO DENZONSANJE Poznato: Nepoznato: - statčk tcaj za pojedna opterećenja ( ) - sračnato - kvaltet materjala (, σ v

Διαβάστε περισσότερα

Neka je a 3 x 3 + a 2 x 2 + a 1 x + a 0 = 0 algebarska jednadžba trećeg stupnja. Rješavanje ove jednadžbe sastoji se od nekoliko koraka.

Neka je a 3 x 3 + a 2 x 2 + a 1 x + a 0 = 0 algebarska jednadžba trećeg stupnja. Rješavanje ove jednadžbe sastoji se od nekoliko koraka. Neka je a 3 x 3 + a x + a 1 x + a 0 = 0 algebarska jednadžba trećeg stupnja. Rješavanje ove jednadžbe sastoji se od nekoliko koraka. 1 Normiranje jednadžbe. Jednadžbu podijelimo s a 3 i dobivamo x 3 +

Διαβάστε περισσότερα

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju.

zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. zastori zastori sunset curtain Kućište od željeza zaštićeno epoksidnim prahom, opruge od željeza. Lako i brzo se montiraju. (mm) (mm) za PROZOR im (mm) tv25 40360 360 400 330x330 tv25 50450 450 500 410x410

Διαβάστε περισσότερα

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT Samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja knjiga 1 zajednička oznaka: datum izrade: oznaka projekta: 460-02/12-3A-09 listopad/2012 460-02/12-3A-09 GIP/AGP GLAVNI I IZVEDBENI

Διαβάστε περισσότερα

SVEUČILIŠTE U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U MOSTRU GRĐEVINSKI FKULTET Kolegij: Osnove betonskih konstrukcija k. 013/014 god. 8. pismeni (dodatni) ispit - 10.10.014. god. Zadatak 1 Dimenzionirati i prikazati raspored usvojene armature

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI SVUČILIŠT U ZAGU FAKULTT POMTNIH ZNANOSTI predmet: Nastavnik: Prof. dr. sc. Zvonko Kavran zvonko.kavran@fpz.hr * Autorizirana predavanja 2016. 1 Pojačala - Pojačavaju ulazni signal - Zahtjev linearnost

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače

Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače Rožnjača je statičkog sistema kontinualnog nosača raspona L= 5x6,0m. Usvaja se hladnooblikovani šuplji profil pravougaonog poprečnog preseka. Raster rožnjača: λ r 2.5m

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

*** **** policije ****

*** **** policije **** * ** *** **** policije * ** *** **** UVOD na i M. Damaška i S. Zadnik D. Modly ili i ili ili ili ili 2 2 i i. koja se ne se dijeli na. Samo. Prema policija ima i na licije Zakon o kaznenom postupku (ZKP)

Διαβάστε περισσότερα

Repetitorij-Dinamika. F i Zakon očuvanja impulsa (ZOI): i p i = j p j. Zakon očuvanja energije (ZOE):

Repetitorij-Dinamika. F i Zakon očuvanja impulsa (ZOI): i p i = j p j. Zakon očuvanja energije (ZOE): Repetitorij-Dinamika Dinamika materijalne točke Sila: F p = m a = lim t 0 t = d p dt m a = i F i Zakon očuvanja impulsa (ZOI): i p i = j p j i p ix = j p jx te i p iy = j p jy u 2D sustavu Zakon očuvanja

Διαβάστε περισσότερα

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OBROVCA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OBROVCA Naručitelj: GRAD OBROVAC Izvršitelj: SINTEZA d.o.o. ZADAR PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OBROVCA Obrovac, ožujak 2009. 1 Naziv prostornog plana: Naziv prikaza: ZADARSKA ŽUPANIJA GRAD OBROVAC Prostorni plan

Διαβάστε περισσότερα

5. PARCIJALNE DERIVACIJE

5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5. PARCIJALNE DERIVACIJE 5.1. Izračunajte parcijalne derivacije sljedećih funkcija: (a) f (x y) = x 2 + y (b) f (x y) = xy + xy 2 (c) f (x y) = x 2 y + y 3 x x + y 2 (d) f (x y) = x cos x cos y (e) f (x

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

je zidni element I razreda namijenjen za oblaganja. obujamska masa (u suhom stanju) srednja vrijednost tlačne čvrstoće ρ b razred požarne otpornosti

je zidni element I razreda namijenjen za oblaganja. obujamska masa (u suhom stanju) srednja vrijednost tlačne čvrstoće ρ b razred požarne otpornosti PLOČA - P 5 je zidni element I razreda namijenjen za oblaganja. Zbog male debljine, a velike površine, ploča je idealna za završne radove u interijerima građevina, prije svega kod oblaganja kupaonskih

Διαβάστε περισσότερα

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Predavanje, 08.01.2013. Pripremili: Doc.dr. Merima Šahinagić-Isović Asis. Marko Ćećez SADRŽAJ Kontrola kvaliteta betona: Opće postavke Partije betona Kontrola

Διαβάστε περισσότερα

Masa, Centar mase & Moment tromosti

Masa, Centar mase & Moment tromosti FAKULTET ELEKTRTEHNIKE, STRARSTVA I BRDGRADNE - SPLIT Katedra za dinamiku i vibracije Mehanika 3 (Dinamika) Laboratorijska vježba Masa, Centar mase & Moment tromosti Ime i rezime rosinac 008. Zadatak:

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu

Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Osječki matematički list 000), 5 9 5 Više dokaza jedne poznate trigonometrijske nejednakosti u trokutu Šefket Arslanagić Alija Muminagić Sažetak. U radu se navodi nekoliko različitih dokaza jedne poznate

Διαβάστε περισσότερα

Moguća i virtuelna pomjeranja

Moguća i virtuelna pomjeranja Dnamka sstema sa vezama Moguća vrtuelna pomjeranja f k ( r 1,..., r N, t) = 0 (k = 1, 2,..., K ) df k dt = r + t = 0 d r = r dt moguća pomjeranja zadovoljavaju uvjet: df k = d r + dt = 0. t δ r = δx +

Διαβάστε περισσότερα

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD 10.2012-13. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1. UVOD 1 Literatura: [1] Novak, Z.: Predavanja Tehnička sredstva u cestovnom prometu, Web stranice Veleučilišta

Διαβάστε περισσότερα

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA. Uređenje obalnog pojasa u naselju Gradac

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA. Uređenje obalnog pojasa u naselju Gradac ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ Uređenje obalnog pojasa u naselju Gradac NOSITELJ ZAHVATA: Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac Split, srpanj

Διαβάστε περισσότερα

STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA

STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA STRUKTURA POLJA INTRASTAT OBRASCA Verzija 4.3 Čakovec, rujan 2013. 1. Sadržaj Intrastat obrasca

Διαβάστε περισσότερα

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA David Brčić ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA Riješeni zadaci DAVID BRČIĆ LOKSODROMSKA PLOVIDBA I. Loksodromski zadatak (kurs i udaljenost): tgk= II. Loksodromski zadatak (relativne koordinate):

Διαβάστε περισσότερα