Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou"

Transcript

1 Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné plynové kotle, stacionární kotle, elektrické ohřívače vody) získala certifikát CSQ podle normy UNI EN ISO Tento certifikát zaručuje, že systém kvality, užívaný ve firmě BAXI S.p.A. z Bassano del Grappa, místě výroby tohoto kotle, vyhovuje nejpřísnějším normám UNI EN ISO 9001, která se týká všech etap organizace práce a těch nejdůležitějších v procesu výroby/distribuce. Firma BAXI S.p.A. ako jeden z najväčších európskych výrobcov teplotechniky pre domácnosť (závesné plynové kotly, stacionárne kotly, elektrické ohrievače vody) získala certifikát CSQ podľa normy UNI EN ISO Tento certifikát zaručuje, že systém kvality, užívaný vo firme BAXI S.p.A. z Bassano del Grappa, mieste výroby tohto kotla, vyhovuje najprísnejším normám UNI EN ISO 9001, ktorá sa týka všetkých etáp organizácie práce a tých najdôležitejších v procese výroby/distribúcie.

2 Vážený zákazníku, domníváme se, že Váš nový kotel uspokojí všechny Vaše požadavky a potřeby. Koupě výrobku BAXI zaručuje splnění všech Vašich očekávání, tzn. Dobré fungování a jednoduché racionální použití. Žádáme Vás, abyste tento návod neodkládal, ale naopak ho pozorně přečetl, protože obsahuje užitečné informace pro správnou a účinnou údržbu Vašeho kotle. Části balení (igelitové sáčky, polystyrén atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, jelikož mohou být případným zdrojem nebezpečí. Vážený zákazník, domnievame sa, že Váš nový kotol uspokojí všetky Vaše požiadavky a potreby. Kúpa výrobku BAXI zaručuje splnenie všetkých Vašich očakávaní, tzn. dobrú funkciu a jednoduché racionálne použitie. Žiadame Vás, aby ste tento návod neodkladali, ale naopak ho pozorne prečítali, pretože obsahuje užitočné informácie pre správnu a účinnú údržbu Vášho kotla. Časti obalu (igelitové vrecia, polystyrén atď.) nesmú byť ponechané na dosah detí, z toho dôvodu, lebo môžu byť prípadným zdrojom nebezpečenstva. Firma BAXI S.p.A. prohlašuje, že modely kotlů uvedené v tomto návodě jsou označeny značkou CE v souladu s požadavky následujících evropských směrnic: Směrnice, týkající se spotřebičů plynných paliv (90/396/CEE) Směrnice, týkající se účinnosti plynových kotlů (92/42/CEE) Směrnice, týkající se elektromagnetické kompatibility (2004/108/CEE) Směrnice, týkající se nízkého napětí (2006/95/CE) Firma BAXI S.pA prehlasuje, že modely kotlov uvedené v tomto návode sú označené značkou CE v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych smerníc: - Smernice, týkajúce sa účinnosti plynových kotlov (92/42/CEE) - Smernice, týkajúce sa nízkeho napätia (06/95/EG) - Smernice, týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (04/108/EG) - Smernice, týkajúce sa spotrebičov plynných palív (2009/142/CE) 2

3 Obsah Pokyny pro uživatele / Pokyny pre užívateľa 1. Upozornění před instalací / Upozornenie pred inštaláciou Upozornění před uvedením do provozu / Upozornenie pred uvedením do prevádzky Uvedení do provozu / Uvedenie do prevádzky Regulace teploty TUV a teploty v místnostech / Regulácia teploty TÚV a teploty v miestnostiach Popis tlačítka (léto zima pouze topení vypnutý) / Popis tlačidla (Leto Zima Iba kúrenie Vypnutý) Plnění systému / Napustenie systému Vypnutí kotle / Vypnutie kotla Výměna plynu / Výmena plynu Dlouhodobé nepoužívání systému Ochrana proti zamrznutí Dlhodobé nepoužívanie systému. Ochrana proti zamrznutiu Kontrolky zásahy bezpečnostního systému / Kontrolky zásahy bezpečnostného systému Pokyny pro řádnou údržbu / Pokyny pre riadnu údržbu... 7 Pokyny pro instalatéry / Pokyny pre inštalatérov 12. Všeobecná upozornění / Všeobecné upozornenia Upozornění před instalací / Upozornenie pred inštaláciou Instalace kotle / Inštalácia kotla Rozměry kotle / Rozmery kotla Instalace potrubí odtah spalin sání / Inštalácia potrubia odvod spalín prisávania Elektrické připojení / Elektrické pripojenie Připojení prostorového termostatu / Pripojenie priestorového termostatu Způsob změny plynu / Spôsob zmeny plynu Zobrazení parametrů elektronické desky na displeji kotle (funkce INfO ) Zobrazenie parametrov elektronickej dosky na displeji kotla (funkcia INfO ) Nastavení parametrů / Nastavenie parametrov Regulační a bezpečnostní prvky / Regulačné a bezpečnostné prvky Umístění zapalovací elektrody a kontrola plamene / Umiestnenie zapaľovacej elektródy a kontrola plameňa Kontrola parametrů spalování / Kontrola parametrov spaľovania Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle / Údaje o prietoku vody/ výtlačnej výške na výstupe kotla Připojení vnější sondy / Pripojenie vonkajšej sondy Připojení externího zásobníku / Pripojenie externého zásobníka Roční údržba / Ročná údržba Čištění filtrů / Čistenie filtrov Odstranění vodního kamene z okruhu TUV / Odstránenie vodného kameňa z okruhu TÚV Demontování výměníku voda-voda / Demontovanie výmenníka voda-voda funkční schéma okruhů / funkčná schéma okruhov Schéma připojení konektorů / Schéma pripojenia konektorov Předpisy a zásady / Predpisy a zásady Technické údaje / Technické údaje

4 Pokyny pro uživatele / Pokyny pre užívateľa Upozornění před instalací Tento kotel slouží k ohřevu vody na teplotu nižší než je teplota varu vody při atmosférickém tlaku. V závislosti na provedení a výkonu musí být kotel připojen na systém vytápění a vybrané modely k rozvodné síti TUV. Před samotným připojením kotle které musí být provedeno vyškoleným technikem, je nutno vykonat následující: a) Ověření vhodnosti kotle k provozu na přiváděný druh plynu. Tuto informaci zjistíte z nápisu na obalu a na typovém štítku přístroje. b) Kontrolu správného tahu komína. Ověřte, že komín není nikde zúžený, do kouřovodu nikde neústí odvody jiných přístrojů, s výjimkou případu, kdy byl tento kouřovod určen pro využití více uživateli v souladu s příslušnými normami a platnými předpisy. c) Kontrolu v případě připojení k již existujícím kouřovodům. Kouřové trubky musí být dokonale čisté, protože nečistoty, odlupující se ze za provozu ze stěn by mohly ucpat průchod spalin. d) Ke správnému chodu kotle a k zachování záruky je dále nutné dodržovat následující bezpečnostní opatření: 1. Okruh užitkové vody: 1.1 Jestliže je tvrdost vody vyšší než 20 f (1 f = 10 mg uhličitanu vápenatého na jeden litr vody), doporučuje se instalace dávkovače polyfosfátů nebo jiný stejně účinný systém odpovídající platným normám. 1.2 Před instalací spotřebiče a před jeho použitím je třeba systém pečlivě vyčistit. 1.3 materiály použité pro okruh UV jsou v souladu se smernicí 98/83/ CE. 2. Topný okruh 2.1 nový systém Před instalací kotle se musí být systém dokonale vyčistit, aby se odstranily všechny zbytky z řezání závitů, svařování a případných rozpouštědel, s použitím běžně dostupných prostředků. 2.2 již existující systém: Před instalací kotle musí být systém dokonale čistý, aby se odstranily všechny kaly a nečistoty s použitím běžně dostupných prostředků. K tomuto účelu používejte nekyselé a nezásadité prostředky, které nepůsobí na kov, plastové části a gumy (např. SENTINEL X400 a X100), a při jejich používání dodržujte pokyny přiložené k výrobku. Připomínáme, že přítomnost usazenin v topném systému má za následek funkční problémy kotle (např. přehřátí a hlučnost výměníku). Upozornění před uvedením do provozu Uvedení kotle do provozu musí být provedeno autorizovaným technickým servisem. Pracovníci servisu prověří, že: a) údaje na výrobním štítku odpovídají údajům napájecí sítě (elektrické, vodovodní, plynové). b) instalace odpovídá platným normám, jejichž výňatek uvádíme v technickém návodu pro instalatéry. c) bylo řádně provedeno elektrické zapojení do sítě a uzemnění. Jednotlivá autorizovaná servisní místa jsou uvedena v přiloženém seznamu. V případě, že výše uvedené není dodrženo, ztrácí záruka platnost. Před uvedením kotle do provozu odstraňte ochrannou fólii, ale nepoužívejte k tomu ostré nástroje nebo drsné materiály, které by mohly poškodit lak. Zařízení není určeno k používaní fyzicky nebo duševně slabších, nezkušených a neznalých lidí (včetně dětí) nebo jen prostřednictvím odpovědné osoby, dozoru nebo instrukcí o používání zařízení. Uvedení kotle do provozu Pro správné spuštění kotle postupujte následovně: 1) Připojte kotel k elektrické síti; 2) Otevřete plynový kohout. 3) Otočte ovladačem (1) do polohy Léto ( ) nebo Zima ( ) nebo pouze topení; Upozornenie pred inštaláciou Tento kotol slúži na ohrev vody na teplotu nižšiu ako je teplota varu vody pri atmosferickom tlaku. V závislosti na prevedení a výkone musí byť kotol pripojený na systém vykurovania a vybrané modely k rozvodnej sieti TÚV. Pred samotným pripojením kotla, ktoré musí byť vykonané vyškoleným technikom, je nutné vykonať nasledujúce: a) Overenie vhodnosti kotla k prevádzke na privádzaný druh plynu. Túto informáciu zistíte z nápisu na obale a na typovom štítku prístroja. b) Kontrolu správneho ťahu komína. Overte, že komín nie je nikde zúžený, do dymovodu nikde neústia odvody iných prístrojov, s výnimkou prípadu, keď bol tento dymovod určený pre využitie viacerými užívateľmi v súlade s príslušnými normami a platnými predpismi. c) Kontrolu v prípade pripojenia k už existujúcim dymovodom. Dymové trubky musia byť dokonale čisté, pretože nečistoty, odlupujúce sa za prevádzky zo stien by mohli upchať priechod spalín. d) K správnemu chodu kotla a k zachovaniu záruky je ďalej nutné dodržovať nasledujúce bezpečnostné opatrenia: 1. Okruh úžitkovej vody: 1.1 Ak je tvrdosť vody vyššia ako 20 f (1 f = 10 mg uhličitanu vápenatého na jeden liter vody), odporúča sa inštalácia dávkovača polyfosfátov alebo iný rovnako účinný systém zodpovedajúci platným normám. 1.2 Pred inštaláciou spotrebiča a pred jeho použitím je treba systém starostlivo vyčistiť. 1.3 materiály použité pre okruh ÚV sú v súlade so smernicou 98/83/ CE. 2. Okruh kúrenia 2.1 nový systém Pred inštaláciou kotla sa musí systém dokonale vyčistiť, aby sa odstránili všetky zvyšky z rezaní závitov, zvárania a prípadných rozpúšťadiel, s použitím bežne dostupných prostriedkov. 2.2 už existujúci systém: Pred inštaláciou kotla musí byť systém dokonale čistý, aby sa odstránili všetky kaly a nečistoty s použitím bežne dostupných prostriedkov. K tomuto účelu používajte nekyslé a nezásadité prostriedky, ktoré nepôsobia na kov, plastové časti a gumy (napr. SENTINEL X400 a X100), a pri ich používaní dodržujte pokyny priložené k výrobku. Pripomíname, že prítomnosť usadenín vo vykurovacom systéme má za následok funkčné problémy kotla (napr. prehriatie a hlučnosť výmenníka). Upozornenie pred uvedením do prevádzky Uvedenie kotla do prevádzky musí byť vykonané autorizovaným technickým servisom. Pracovníci servisu preveria, že: a) údaje na výrobnom štítku zodpovedajú údajom napájacej siete (elektrickej, vodovodnej, plynovej). b) inštalácia zodpovedá platným normám, ktorých výňatok uvádzame v technickom návode pre inštalatérov. c) bolo správne vykonané elektrické zapojenie do siete a uzemnenie. Jednotlivé autorizované servisné miesta sú uvedené v priloženom zozname. V prípade, že vyššie uvedené nie je dodržané, stráca záruka platnosť. Pred uvedením kotla do prevádzky odstráňte ochrannú fóliu, ale nepoužívajte k tomu ostré nástroje alebo drsné materiály, ktoré by mohli poškodiť lak. Zariadenie nie je určené k používaniu fyzicky alebo duševne slabších, neskúsených a neznalých ľudí (vrátane detí) alebo len prostredníctvom zodpovednej osoby, dozoru alebo inštrukcií o používaní zariadenia. Uvedenie kotla do prevádzky Pre správne spustenie postupujte nasledovne: 1) Pripojte kotol k elektrickej sieti; 2) Otvorte plynový kohútik; 3) Otočte ovládačom (1) do polohy Leto ( ) alebo Zima ( ) alebo len kúrenie; 4

5 4) Otočte ovladači regulace teploty vody +/- v okruhu vytápění (5) a teploty TUV (6) tak, aby se zapálil hlavní hořák. Když je kotel zapálený na displeji se zobrazí symbol ( ). V poloze Léto ( ), je hlavní hořák pouze v případě odběru TUV. Upozornění: Ve fázi prvního spuštění, před úplným odvzdušněním plynového potrubí, může dojít k tomu, že se hořák nezapálí a tím pádem se zablokuje kotel. V tomto případě doporučujeme opakovat postup zapalování do té doby, než se plyn dostane k hořáku, přičemž se ovladač (3) umístí alespoň na 2 sekundy do polohy ( ). 4) Otočte ovládačom regulácie teploty vody +/- v okruhu vykurovania (5) a teploty TÚV (6) tak, aby sa zapálil hlavný horák. Keď je kotol zapálený na displeji sa zobrazí symbol ( ). V polohe Leto ( ), je hlavný horák len v prípade odberu TÚV. Upozornenie: Vo fáze prvého spustenia, pred úplným odvzdušnením plynového potrubia, môže dôjsť k tomu, že sa horák nezapáli a tým pádom sa zablokuje kotol. V tomto prípade odporúčame opakovať postup zapaľovania do tej doby, kým sa plyn dostane k horáku, pričom sa ovládač (3) umiestni aspoň na 2 sekundy do polohy ( ). VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ VYSVETLIVKY SYMBOLOV Provoz vytápění Prevádzka vykurovanie Přítomnost plamene (zapálený hořák) Prítomnosť plameňa (zapálený horák) Ztráta plamene (neúspěšné zapálení) Strata plameňa (neúspešné zapálenie) Provoz užitkového okruhu Prevádzka úžitkového okruhu Obecná porucha Obecná porucha RESET Nedostatek vody (Nízký tlak systému) Nedostatok vody (Nízky tlak systému) Numerická signalizace (teplota, kód poruchy, apod.) Numerická signalizácia (teplota, kód poruchy, apod.) LEGENDA TLAČÍTEK: LEGENDA TLAČIDIEL: Zapnutí / vypnutí / léto / zima Zapnutie / Vypnutie / Leto / Zima (+ / -) nastavení teploty topení (+ / -) nastavenie teploty kúrenia (+ / -) nastavení teploty TUV (+ / -) nastavenie teploty TÚV reset informace Informácie obrázek 1 / obrázok 1 Regulace teploty TUV a teploty v místnostech Systém musí být vybaven prostorovým termostatem, aby bylo možné kontrolovat teplotu v místnostech. Nastavení teploty v místnostech ( ) a teploty v TUV ( ) se provádí pomocí příslušných tlačítek +/- (obrázek 1). Zapálení hořáku je zobrazeno na displeji symbolem ( ) dle popisu v kapitole 3. VYTÁPĚNÍ Během provozu kotle v režimu vytápění je na displeji (obrázek 1) zobrazen symbol ( ) a teplota v místnostech ( C). TUV Během provozu kotle v režimu výroby TUV je na displeji (obrázek 1) zobrazen symbol ( ) a teplota v místnostech ( C). 4 Regulácia teploty TÚV a teploty v miestnostiach Systém musí byť vybavený priestorovým termostatom, aby bolo možné kontrolovať teplotu v miestnostiach. Nastavenie teploty v miestnostiach ( ) a teploty v TÚV ( ) sa robí pomocou príslušných tlačidiel +/- (obrázok 1). Zapálenie horáka je zobrazené na displeji symbolom ( ) podľa popisu v kapitole 3. KÚRENIE Počas prevádzky kotla v režime kúrenia je na displeji na obrázku 1 zobrazený symbol ( ) a teplota v místnostech ( C). TÚV Počas prevádzky kotla v režime výroby TÚV je na displeji na obrázku 1 zobrazený symbol ( ) a teplota v miestnostiach ( C). 5

6 Popis tlačítka (Léto Zima Pouze vytápění Vypnuto) Stisknutím tohoto tlačítka je možné nastavit následující režimy provozu kotle: LÉTO ZIMA POUZE VYTÁPĚNÍ VYPNUTO V režimu LÉTO je na displeji zobrazen symbol ( ). Kotel pracuje pouze v režimu TUV, vytápění NENÍ v provozu (protizámrazová funkce je v provozu). V režimu ZIMA je na displeji zobrazen symbol ( ) ( ). Kotel pracuje jak v režimu TUV, tak v režimu vytápění (protizámrazová funkce je v provozu). V režimu POUZE VYTÁPĚNÍ je na displeji zobrazen symbol ( ). Kotel pracuje pouze v režimu vytápění (protizámrazová funkce je v provozu). Zvolíte-li režim VYPNUTO, na displeji se nezobrazuje žádný ze symbolů ( ) ( ). V tomto režimu je aktivní pouze protizámrazová funkce. Napuštění sytému Upozornění: Pomocí bipolárního spínače odstraníte napětí kotle. DŮLEŽITÉ: Ověřujte, je-li napětí, uvedené na manometru, u studeného zařízení od 0,7-1,5 barů. V případě přetlaku, otočte vypouštěcí ventil kotle. Je-li napětí nižší, otočte napouštěcím ventilem (obr.3) Doporučujeme uvolnit tento ventil velmi pomalu, aby bylo usnadněno odvzdušnění. 5 6 Popis tlačidla (Leto Zima Iba kúrenie Vypnuté) Stlačením tohoto tlačidla je možné nastaviť nasledujúce režimy prevádzky kotla: LETO ZIMA IBA KÚRENIE VYPNUTÝ V režime LETO je na displeji zobrazený symbol ( ). Kotol pracuje iba v režime TÚV, kúrenie NIE JE v prevádzke (protimrazová funkcia je v prevádzke). V režime ZIMA sú na displeji zobrazené symboly ( ) ( ). Kotol pracuje ak v režime TÚV, tak v režime kúrenia (protimrazová funkcia je v prevádzke). V režime IBA KÚRENIE je na displeji zobrazený symbol ( ). Kotol pracuje iba v režime kúrenia (protimrazová funkcia je v prevádzke). Ak zvolíte režim VYPNUTÝ, na displeji sa nezobrazuje žiadny zo symbolov ( ) ( ). V tomto režime je aktívna iba protimrazová funkcia. Napustenie systému Upozornenie: Pomocou bipolárneho spínača odstránite napätie kotla. DÔLEŽITÉ: Overujte, či je napätie, uvedené na manometre, pri studenom zariadení od 0,7-1,5 barov. V prípade pretlaku, otočte vypúšťací ventil kotla. Ak je napätie nižšie, otočte napúšťacím ventilom (obr.3) Odporúčame uvoľniť tento ventil veľmi pomaly, aby bolo uľahčené odvzdušnenie. Model 24 F F F 1.14 A - vypouštěcí kohout kotle / kohútik vypúšťania systému C - napouštěcí kohout kotle / kohútik napúšťania systému obrázek 2 / obrázok 2 Kotel je vybaven hydraulickým diferenciálním presostatem, který v případě, že je zablokované čerpadlo nebo nenatéká voda, zabrání chodu kotle. POZNÁMKA: Dochází-li častěji k poklesu napětí, kontaktujte autorizovaný technický servis. Vypnutí kotle Aby bylo možné kotel vypnout, je nezbytné odpojit přívod elektrické energie zařízení. V případě, že je ovladač (3) v poloze (0), kotel je vypnutý (na displeji je zobrazen nápis Off), ale elektrické obvody kotle zůstávají pod elektrickým napětím a je aktivní funkce proti zamrznutí (kapitola 9). Výměna plynu Kotle mohou být provozovány jak na zemní plyn (metan), tak na propan nebo butan (LPG). V případě výměny plynu se obraťte na autorizovaný technický servis. 7 8 Kotol je vybavený hydraulickým diferenciálnym presostatom, ktorý v prípade, že je zablokované čerpadlo alebo nenateká voda, zabráni chodu kotla. POZNÁMKA: Ak dochádza častejšie k poklesu napätia, kontaktujte autorizovaný technický servis. Vypnutie kotla Aby bolo možné kotol vypnúť, je nevyhnutné odpojiť prívod elektrickej energie zariadenia. V prípade, že je ovládač (3) v polohe (0), kotol je vypnutý (na displeji je zobrazený nápis Off), ale elektrické obvody kotla ostávajú pod elektrickým napätím a je aktívna funkcia proti zamrznutiu (kapitola 9). Výmena plynu Kotly môžu byť prevádzkované ako na zemný plyn (metán), tak na propán alebo bután (LPG). V prípade výmeny plynu sa obráťte na autorizovaný technický servis. 6

7 Dlouhodobé nepoužívání systému. Ochrana proti zamrznutí. Pokud možno nevypouštějte vodu z celého systému vytápění, protože častá výměna vody způsobuje zbytečné a škodlivé usazování vodního kamene uvnitř kotle a topných těles. V případě, že nebudete topný systém během zimy používat a v případě nebezpečí mrazu, doporučujeme smíchat vodu v systému s vhodnými nemrznoucími směsmi určenými k tomuto účelu (např. polypropylénový glykol spolu s prostředky zabraňujícími usazování kotelního kamene a korozi). Elektronické ovládání kotle je opatřeno funkcí proti zamrznutí v okruhu vytápění i TUV. Ta v případě, že teplota na výstupu do systému klesne pod 5 C uvede do provozu hořák, který pracuje až do doby, kdy teplota vody dosáhne 30 C. Tato funkce je v provozu pokud: * je kotel elektricky napájen; * je připojen plyn; * je v systému předepsaný tlak vody; * kotel není zablokovaný. Kontrolky zásahy bezpečnostního systému 9 10 Dlhodobé nepoužívanie systému. Ochrana proti zamrznutiu. Pokiaľ je to možné, nevypúšťajte vodu z celého systému kúrenia, pretože častá výmena vody spôsobuje zbytočné a škodlivé usadzovanie vodného kameňa vo vnútri kotla a telies kúrenia. V prípade, že nebudete vykurovací systém počas zimy používať a v prípade nebezpečenstva mrazu, odporúčame zmiešať vodu v systéme s vhodnými nemrznúcimi zmesami určenými k tomuto účelu (napr. polypropylénový glykol spolu s prostriedkami zabraňujúcimi usadzovaní kotolného kameňa a korózie). Elektronické ovládanie kotla je vybavené funkciou proti zamrznutiu v okruhu vykurovania a TÚV. Tá v prípade, že teplota na výstupe do systému klesne pod 5 C uvedie do prevádzky horák, ktorý pracuje až do doby, kedy teplota vody dosiahne 30 C. Táto funkcia je v prevádzke, pokiaľ: * je kotol elektricky napájaný; * je pripojený plyn; * je v systéme predpísaný tlak vody; * kotol nie je zablokovaný. Kontrolky zásahy bezpečnostného systému Vyskytne-li se porucha, na displeji se zobrazí kód signalizace (př. E 01): Ak sa vyskytne porucha, na displeji sa zobrazí kód signalizácie (pr. E 01): PORUCHY RESETOVATELNÉ RESETOVATE NÉ PORUCHY obrázek 3 / obrázok 3 Chcete-li OBNOVIT CHOD kotle, umístěte ovladač (3) alespoň na 2 sekundy do polohy R. Poznámka: Pokus o obnovení chodu kotle je možné provést maximálně 5-krát po sobě. Poté se kotel zablokuje. Pro opětovné obnovení chodu kotle je nutné otočit ovladač (3) na pár sekund do polohy Off. Ak chcete OBNOVIŤ CHOD kotla, umiestnite ovládač (3) aspoň na 2 sekundy do polohy R. Poznámka: Pokus o obnovenie chodu kotla je možné vykonať maximálne 5-krát po sebe. Potom sa kotol zablokuje. Pre opätovné obnovenie chodu kotla je nutné otočit ovládač (3) na pár sekúnd do polohy Off. ZOBR. KÓD PORUCHA ZÁSAH Stlačte alespoň na 2 sekundy do tlačítko R. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte Neproběhlo zapálení hořáku autorizovaný servis. E01 Neprebehlo zapálenie horáka Stlačte aspoň na 2 sekundy tlačidlo R. V prípade, že sa bude porucha opakovať, kontaktujte autorizovaný servis Stlačte alespoň na 2 sekundy do tlačítko R. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte Zásah bezpečnostního termostatu autorizovaný servis. E02 Zásah bezpečnostného termostatu Stlačte aspoň na 2 sekundy tlačidlo R. V prípade, že sa bude porucha opakovať, kontaktujte autorizovaný servis Zásah termostatu spalin / manostatu Kontaktujte autorizovaný servis. E03 Zásah termostatu spalín / manostatu Kontaktujte autorizovaný servis. Poškozená sonda na výstupu do topení Kontaktujte autorizovaný servis. E05 Poškodená sonda na výstupe do kúrenia Kontaktujte autorizovaný servis. Poškozená sonda TUV Kontaktujte autorizovaný servis. E06 Poškodená sonda TÚV Kontaktujte autorizovaný servis. Neproběhlo sepnutí tlakového spínače Ověřte, zda je v systému předepsaný tlak. Viz. kap. 6. Pokud porucha trvá, kontaktujte autorizovaný servis E10 Neprebehlo zopnutiu tlakového spínača Overte, či je v systéme predpísaný tlak. Viď kapitola 6. Ak porucha trvá, kontaktujte autorizovaný servis. Bezpečnostní zásah z důvodu zablokování čerpadla Kontaktujte autorizovaný servis. E25 / E26 Bezpečnostný zásah kvôli zablokovanému čerpadlu Kontaktujte autorizovaný servis. Stlačte alespoň na 2 sekundy do tlačítko R. V případě, že se bude porucha opakovat, kontaktujte Porucha plamene autorizovaný servis. E35 Porucha plameňa Stlačte aspoň na 2 sekundy tlačidlo R. V prípade, že sa bude porucha opakovať, kontaktujte autorizovaný servis E96 Vypnutí způsobené poklesem elektrického napájení Vypnutie spôsobené poklesom elektrického napájania Reset je automatický. Pokud porucha trvá, kontaktujte autorizovaný servis. Kotol sa resetuje automaticky. Ak porucha trvá, kontaktujte autorizovaný servis. Poznámka: V případě výskytu poruchy bliká zároveň se zobrazovaným kódem poruchy také pozadí číselníku displeje. Pokyny pro řádnou údržbu Aby byl zaručen bezchybný provoz a bezpečnost kotle je nezbytné na konci každé sezóny zajistit jeho prohlídku autorizovaným technickým servisem. Pečlivá údržba kotle umožňuje i úsporu nákladů na provoz celého systému. Čištění povrchu kotle nikdy neprovádějte pomocí brusných, agresivních a/nebo snadno hořlavých prostředků (např. benzín, alkohol, atd.). V průběhu čištění nesmí být kotel v provozu (viz kapitola 7 vypnutí kotle ). 11 Poznámka: V prípade výskytu poruchy bliká zároveň so zobrazovaným kódom poruchy tiež pozadie číselníka displeja. Pokyny pre riadnu údržbu Aby bola zaručená bezchybná prevádzka a bezpečnosť kotla je nevyhnutné na konci každej sezóny zaistiť jeho prehliadku autorizovaným technickým servisom. Starostlivá údržba kotla umožňuje aj úsporu nákladov na prevádzku celého systému. Čistenie povrchu kotla nikdy nerobte pomocou brusných, agresívnych a/alebo ľahko horľavých prostriedkov (napr. benzín, alkohol, atď.). V priebehu čistenia nesmie byť kotol v prevádzke (viď kapitola 7 vypnutie kotla ). 7

8 Pokyny pro instalatéry / Pokyny pre inštalatérov Všeobecná upozornění 12 Všeobecné upozornenia Následující pokyny a poznámky jsou určeny pro instalatéry, kterým umožní bezchybnou instalaci. Pokyny týkající se zapálení a provozu kotle jsou obsaženy v té části návodu, která je určena uživateli. Instalaci kotle, jeho přestavbu a seřízení smí provádět pouze firma odborně způsobilá dle příslušných českých zákonů, norem a předpisů. Po montáži kotle musí organizace, která provedla instalaci, zajistit seznámení uživatele s provozem kotle a s bezpečnostními přístroji a musí mu předat návod k obsluze. Kromě výše uvedeného je nutné dodržovat následující: Kotel může být používán s jakýmkoli typem konvektoru, radiátoru, či termokonvektoru s jedno či dvou trubkovým napájením. Návrh a výpočet topného systému provádí projektant na základě grafu průtoku vody/výtlačné výšky na výstupu z kotle (kapitola 26), s přihlédnutím na ostatní součásti topné soustavy (např. čerpadla, armatury, tělesa atd.) Části balení (plastové sáčky, polystyrén, atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, neboť jsou potencionálním zdrojem nebezpečí. První spuštění kotle musí být provedeno autorizovaným technickým servisem. Jednotlivá autorizovaná servisní místa jsou uvedena v přiloženém seznamu. V případě, že výše uvedené nebude respektováno, ztrácí záruční list platnost. UPOZORNĚNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ PŘÍDAVNÉHO ČERPADLA Pokud je přídavné čerpadlo v zařízení topení, musí se umístit na zpátečku kotle. To zajistí správné fungování presostatu. Upozornění: V případě připojení kombinovaného kotle se solárními panely, maximální teplota TUV na vstupu kotle nemí být vyšší než 60 C. Upozornění před instalací Tento kotel slouží k ohřívání vody na teplotu nižší než je bod varu při atmosférickém tlaku. Kotel musí být v závislosti na provedení a výkonu připojen na systém vytápění a k rozvodné síti TUV. Před samotným připojením kotle je nutné zajistit: a) Ověření vhodnosti kotle k provozu na přiváděný druh plynu. Tuto informaci zjistíte z nápisu na obalu a na typovém štítku přístroje. b) Kontrolu správného tahu komína. Ověřte, že komín není nikde zúžený, do kouřovodu nikde neústí odvody jiných přístrojů, s výjimkou případu, kdy byl tento kouřovod určen pro využití více uživateli v souladu s příslušnými normami a platnými předpisy. c) Kontrolu v případě připojení k již existujícím kouřovodům. Kouřové trubky musí být dokonale čisté, protože nečistoty, odlupující se ze za provozu ze stěn by mohly ucpat průchod spalin. Ke správnému chodu kotle a k zachování záruky je dále nutné dodržovat následující bezpečnostní opatření: a. Okruh užitkové vody: a.1 Jestliže je tvrdost vody vyšší než 20 f (1 f = 10 mg uhličitanu vápenatého na jeden litr vody), doporučuje se instalace dávkovače polyfosfátů nebo jiný stejně účinný systém odpovídající platným normám. a.2 Před instalací spotřebiče a před jeho použitím je třeba systém pečlivě vyčistit. a.3 materiály použité pro okruh UV jsou v souladu se smernicí 98/83/CE. b. Topný okruh b.1 nový systém Před instalací kotle se musí být systém dokonale vyčistit, aby se odstranily všechny zbytky z řezání závitů, svařování a případných rozpouštědel, s použitím běžně dostupných prostředků. Přítomnost usazenin v topném systému má za následek funkční problémy kotle (např. přehřátí a hlučnost výměníku. Výrobky z mědi smějí být použity jen tehdy, když rozváděná voda má stabilní ph 6,5 až 9,5 a není jinak agresivní - musí splňovat minimálně hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK 4,5 1,0 mmol/l, CO 2 (celkový) 44 mg/l. b.2 již existující systém: Před instalací kotle musí být systém dokonale čistý, aby se odstranily všechny kaly a nečistoty s použitím běžně dostupných prostředků. 13 Nasledujúce pokyny a poznámky sú určené pre inštalatérov, ktoré umožnia bezchybnú inštaláciu. Pokyny týkajúce sa zapálenia a prevádzky kotla sú obsiahnuté v tej časti návodu, ktorá je určená pre užívateľa. Inštaláciu kotla, jeho prestavbu a nastavenia smie vykonať len firma odborne spôsobilá podľa príslušných slovenských zákonov, noriem a predpisov. Po montáži kotle musí organizácia, ktorá vykonala inštaláciu, zaistiť zoznámenie užívateľa s prevádzkou kotla a s bezpečnostnými prístrojmi a musí mu odovzdať návod k obsluhe. Okrem vyššie uvedeného je nutné dodržovať nasledujúce: Kotol môže byť používaný s akýmkoľvek typom konvektora, radiátorom, či termokonvektorom s jedno či dvoj trubkovým napájaním. Návrh a výpočet vykurovacieho systému vykonáva projektant na základe grafu prietoku vody/výtlačnej výšky na výstupe z kotla (kapitola 26), s prihliadnutím na ostatné súčasti vykurovacej sústavy (napr. čerpadlá, armatúry, telesá atď.) Časti balení (plastové vrecúška, polystyrén, atď.) nesmú byť ponechané v dosahu detí, pretože sú potencionálnym zdrojom nebezpečenstva. Prvé spustenie kotla musí byť vykonané autorizovaným technickým servisom. Jednotlivé autorizované servisné miesta sú uvedené v priloženom zozname. V prípade, že vyššie uvedené nebude rešpektované, stráca záručný list platnosť. UPOZORNENIE V PRÍPADE POUŽITIA PRÍDAVNÉHO ČERPADLA Ak je prídavné čerpadlo v zariadení kúrenia, musí sa umiestniť na spiatočku kotla. To zaistí správne fungovanie presostatu. Upozornenie: V prípade pripojenia kombinovaného kotla so solárnymi panelmi, maximálna teplota TÚV na vstupe kotla nesmie byť vyššia ako 60 C. Upozornenie pred inštaláciou Tento kotol slúži na ohrev vody na teplotu nižšiu ako je teplota varu pri atmosférickom tlaku. Kotol musí byť v závislosti na prevedení a výkone pripojený na systém vykurovania a k rozvodnej sieti TÚV. Pred samotným pripojením kotla je nutné vykonať nasledujúce: a) Overenie vhodnosti kotla k prevádzke na privádzaný druh plynu. Túto informáciu zistíte z nápisu na obale a na typovom štítku prístroja. b) Kontrolu správneho ťahu komína. Overte, že komín nie je nikde zúžený, do dymovodu nikde neústia odvody iných prístrojov, s výnimkou prípadu, keď bol tento dymovod určený pre využitie viacerými užívateľmi v súlade s príslušnými normami a platnými predpismi. c) Kontrolu v prípade pripojenia k už existujúcim dymovodom. Dymové trubky musia byť dokonale čisté, pretože nečistoty, odlupujúce sa za prevádzky zo stien by mohli upchať priechod spalín. K správnemu chodu kotla a k zachovaniu záruky je ďalej nutné dodržovať nasledujúce bezpečnostné opatrenia: a. Okruh úžitkovej vody: a.1 Ak je tvrdosť vody vyššia ako 20 f (1 f = 10 mg uhličitanu vápenatého na jeden liter vody), odporúča sa inštalácia dávkovača polyfosfátov alebo iný rovnako účinný systém zodpovedajúci platným normám. a.2 Pred inštaláciou spotrebiča a pred jeho použitím je treba systém starostlivo vyčistiť. a.3 materiály použité pre okruh ÚV sú v súlade so smernicou 98/83/CE. b. Okruh kúrenia b.1 nový systém Pred inštaláciou kotla sa musí systém dokonale vyčistiť, aby sa odstránili všetky zvyšky z rezaní závitov, zvárania a prípadných rozpúšťadiel, s použitím bežne dostupných prostriedkov. Prítomnosť usadenín vo vykurovacom systéme má za následok funkčné problémy kotla (napr. prehriatie a hlučnosť výmenníka. Výrobky z medi smú byť použité len vtedy, keď rozvádzaná voda má stabilné ph 6,5 až 9,5 a nie je inak agresívna - musí spĺňať minimálne hodnotu kyselinovej neutralizačnej kapacity KNK 4,5 1,0 mmol/l, CO 2 (celkový) 44 mg/l. b.2 už existujúci systém: Pred inštaláciou kotla musí byť systém dokonale čistý, aby sa odstránili všetky kaly a nečistoty s použitím bežne dostupných prostriedkov. 8

9 K tomuto účelu používejte nekyselé a nezásadité prostředky, které nepůsobí na kov, plastové části a gumy (např. SENTINEL X400 a X100), a při jejich používání dodržujte pokyny přiložené k výrobku. Připomínáme, že přítomnost usazenin v topném systému má za následek funkční problémy kotle (např. přehřátí a hlučnost výměníku). V případě, že výše uvedené není dodrženo, ztrácí záruka platnost. Instalace kotle Po stanovení přesného umístění kotle, upevněte na zeď šablonu. Při instalaci postupujte od připojení vody a plynu, které se nachází na spodní části šablony. Doporučujeme nainstalovat na okruh vytápění dva uzavírací kohouty (na výstupu a na vstupu) G3/4, dodávané na objednávku, které, v případě důležitých zásahů, umožňují manipulaci bez nutnosti vypuštění celého systému vytápění. V případě již existujících systémů nebo v případě výměn, doporučujeme kromě výše uvedeného instalovat na zpátečce a na spodní části kotle také vhodný filtr na zachycování usazenin a nečistot, které se mohou vyskytovat i po vyčištění a časem by mohly poškodit součásti kotle. Po upevnění kotle na zeď proveďte připojení odkouření, které je dodáváno jako příslušenství ke kotli, podle návodu v následujících kapitolách. V případě, že instalujete kotel s odtahem spalin do komína modely 24 i 1.24 i 1.14 i, připojení ke komínu proveďte pomocí kovové trubky odolné vůči dlouhodobému běžnému mechanickému namáhání, zvýšené teplotě, působení spalin a jejich případným kondenzátům. 14 K tomuto účelu používajte nekyslé a nezásadité prostriedky, ktoré nepôsobia na kov, plastové časti a gumy (napr. SENTINEL X400 a X100), a pri ich používaní dodržujte pokyny priložené k výrobku. Pripomíname, že prítomnosť usadenín vo vykurovacom systéme má za následok funkčné problémy kotla (napr. prehriatie a hlučnosť výmenníka). V prípade, že vyššie uvedené nie je dodržané, stráca záruka platnosť. Inštalácia kotla Po stanovení presného umiestnenia kotla, upevnite na stenu šablónu. Pri inštalácii postupujte od pripojenia vody a plynu, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti šablóny. Odporúčame nainštalovať na okruh vykurovania dva uzatváracie kohútiky (na výstupe a na vstupe) G3/4, dodávané na objednávku, ktoré, v prípade dôležitých zásahov, umožňujú manipuláciu bez nutnosti vypustenia celého systému vykurovania. V prípade už existujúcich systémov alebo v prípade výmen, odporúčame okrem vyššie uvedeného inštalovať na spiatočke a na spodnej časti kotla tiež vhodný filter na zachycovanie usadenín a nečistôt, ktoré sa môžu vyskytovať i po vyčistení a časom by mohli poškodiť súčasti kotla. Po upevnení kotle na stenu vykonajte pripojenie oddymenia, ktoré je dodávané ako príslušenstvo ku kotlu, podľa návodu v nasledujúcich kapitolách. V prípade, že inštalujete kotol s odvodom spalín do komína modely 24 i 1.24 i 1.14 i, pripojenie ku komínu vykonajte pomocou kovovej trubky odolnej voči dlhodobému bežnému mechanickému namáhaniu, zvýšenej teplote, pôsobeniu spalín a ich prípadným kondenzátom. 24 F F F 1.14 obrázek 4 / obrázok 4 Upozornění: Opatrně utahujte vodní připojení Upozornenie: Opatrně utahujte vodní připojení 9

10 Rozměry kotle 15 Rozmery kotla F 1.24 F 1.14 F A (Ø) obrázek 5 / obrázok 5 A (Ø) = 110 mm: mm: Instalace potrubí odtahu spalin sání Model 24 F 1.24 F 1.14 F Instalace kotle je snadná a jednoduchá díky dodávanému příslušenství, jehož popis je uveden v následujících částech tohoto návodu. Kotel je z výroby přednastaven na připojení potrubí odtahu spalin a sání koaxiálního typu, vertikálního nebo horizontálního. Pomocí dělící sady je možné instalovat také dělené odkouření. K instalaci používejte výhradně příslušenství dodávané výrobcem! UPOZORNĚNÍ Pro vyšší bezpečnost provozu je nutné, aby bylo vedení odtahu spalin dobře upevněno na zeď pomocí příslušných svorek. 16 Inštalácia potrubia odvodu spalín prisávania Model 24 F F Inštalácia kotla je ľahká a jednoduchá vďaka dodávanému príslušenstvu, ktorého popis je uvedený v nasledujúcich čiastiach tohto návodu. Kotol je z výroby nastavený na pripojenie potrubia odvodu spalín a prisávania koaxiálneho, vertikálneho alebo horizontálneho. Pomocou deliacej sady je možné inštalovať tiež delený odvod spalín. Pre inštaláciu používajte výhradne príslušenstvo dodané výrobcom! UPOZORNENIE Pre vyššiu bezpečnosť prevádzky je nutné, aby bolo vedenie odvodu spalín dobre upevnené na stenu pomocou príslušných svoriek. Upevňovací spoj Upevňovacia spona A obrázek 6 / obrázok 6 obrázek 7 / obrázok 7 10

11 odtah spalin a sání - koaxiální (koncentrické) Tento typ umožňuje odtah spalin a sání spalovacího vzduchu jak vně budovy, tak v kouřovodu typu LAS. Koaxiální koleno o 90 umožňuje připojit kotel k potrubí odtahu spalin sání jakéhokoli směru díky možnosti rotace o 360. Toto koleno může být použito také jako přídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45. V případě, že je vedení odtahu spalin a sání vedeno vně budovy, potrubí odtahu spalin - sání musí vystupovat ze zdi alespoň 18 mm, aby bylo možné umístit růžici a utěsnit ji proti prosakování vody. Minimální spádování tohoto vedení odtahu spalin směrem ven z kotle musí být 1 cm na metr délky. Při použití kolena o 90 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 1 metr. Při použití kolena o 45 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,5 metru.... odvod spalín a prisávanie - koaxiálne (koncentrické) Tento typ umožňuje vedenie odvodu spalín a prisávania spaľovacieho vzduchu buď von z budovy alebo v dymovode typu LAS. Koaxiálne koleno o 90 umožňuje pripojiť kotol k potrubiu odvodu spalín prisávania do akéhokoľvek smeru vďaka možnosti rotácie o 360. Toto koleno môže byť použité tiež ako prídavné koleno potrubia odvodu spalín, potrubia prisávania alebo s kolenom o 45. V prípade, že je potrubie odvodu spalín a prisávania vedené von z budovy, potrubie odvodu spalín prisávania musí vystupovať zo steny aspoň 18 mm, aby bolo možné umiestniť ružicu a utesniť ju proti presakovaniu vody. Minimálne spádovanie tohto vedenia odvodu spalín smerom von z kotla musí byť 1 cm na meter dĺžky. Po použití kolena o 90 C sa skracuje celková dĺžka vedenia odvodu spalín a prisávania o 1 meter. Po použití kolena o 45 C sa skracuje celková dĺžka vedenia odvodu spalín a prisávania o 0,5 metra. Model kotle / Model kotla Délka / Dĺžka (m) Použití clony / Použitie clony A 24 F 1.24 F 0 1 Ano / Áno 1.14 F 1 5 Ne / Nie Příklady instalace s horizontálním vedením odtahu spalin a sání 16.1 Príklady inštalácie s horizontálnym vedením odvodu spalín a prisávania L max = 5 m L max = 5 m L max = 4 m L max = 4 m Příklady instalace s kouřovodem typu LAS 16.2 Príklady inštalácie s dymovodom typu LAS L max = 5 m 11

12 Příklady instalace s vertikálním vedením odtahu spalin a sání Instalaci lze provést jak při skloněné, tak i při rovné střeše pomocí příslušenství ke komínu a vhodné tašky s krytem, které si můžete objednat Príklady inštalácie s vertikálnym vedením odvodu spalín a prisávania Inštaláciu je možné vykonať ako pri sklonenej, tak i pri rovnej streche pomocou príslušenstva ku komínu a vhodnej škridly s krytom, ktoré si môžete objednať. L max = 4 m L max = 4 m L max = 2 m L max = 3 m Podrobnější návod, týkající se způsobů montáže příslušenství, je uveden v technických údajích, které jsou součástí příslušenství. oddělené potrubí odtahu spalin sání Tento typ umožňuje odtah spalin jak vně budovy, tak přes jednotlivé kouřovody. Sání spalovacího vzduchu může být prováděno v jiných zónách než je vyústění odtahu spalin. Sada děleného odkouření se skládá z redukční spojky odtahu spalin (100/80) a ze spojky sání vzduchu. Použijte těsnění a šrouby spojky sání vzduchu, které jste dříve sňali ze zátky. Podrobnejší návod, týkajúci sa spôsobov montáže príslušenstva, je uvedený v technických údajoch, ktoré sú súčasťou príslušenstva. oddelené potrubie odvodu spalín prisávania Tento typ umožňuje vedenie odvodu spalín a prisávania buď von z budovy, alebo cez jednotlivé dymovody. Prisávanie spaľovaného vzduchu môže byť inštalované i v inom mieste než je vyústenie odvodu spalín. Deliaca sada sa skladá z redukčnej spojky odvodu spalín (100/80) a zo spojky prisávania vzduchu. Použite tesnenie a skrutky spojky prisávania vzduchu, ktoré ste pred tým vzali zo zátky. Model kotle Model kotla 24 F F 1.14 F (L1+L2) Poloha clony Koleno o 90 umožní připojit kotel k potrubí odtahu spalin a sání jakéhokoli směru díky možnosti rotace o 360. Toto koleno může být používáno také jako přídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45. Při použití kolena o 90 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,5 metru. Při použití kolena o 45 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,25 metru. G20 CO 2 % G31 7,2 8 4,9 5,5 Koleno o 90 umožní pripojiť kotol k potrubiu odvodu spalín prisávania v akomkoľvek smere vďaka možnosti rotácie o 360. Toto koleno môže byť používané tiež ako prídavné koleno potrubia odvodu spalín, potrubia prisávania alebo s kolenom o 45. Pri použití kolena o 90 sa skracuje celková dĺžka vedenia odvodu spalín a prisávania o 0,5 metra. Pri použití kolena o 45 sa skracuje celková dĺžka vedenia odvodu spalín a prisvania o 0,25 metra. Redukční spojka odkouření Redukčná spojka oddymenia Upevňovací spojka Upevňovacia spojka obrázek 8 / obrázok 8 rozdělovací spojka sání vzduchu rozdeľovacia spojka prisávania vzduchu 12

13 Nastavení clony vzduchu pro dělené odkouření Nastavení této clony je nezbytné pro zlepšení účinnosti parametrů spalování. Otáčením spojky sání vzduchu, instalované napravo či nalevo od odtahu spalin, je možné vhodně regulovat nadbytek vzduchu v závislosti na celkové délce potrubí odtahu spalin a sání spalovacího vzduchu. V závislosti na typu instalace otáčejte clonu ve směru hodinových ručiček pro snížení přísunu spalovacího vzduchu a proti směru hodinových ručiček pro jeho zvýšení. Pro zvýšení účinnosti je možné pomocí analyzátoru spalin změřit obsah CO 2 ve spalinách za maximálního tepelného příkonu a nastavovat postupně clonu vzduchu až k dosažení hladiny CO 2, uvedené v následující tabulce, pokud analýza prokáže,že byla naměřena nižší hodnota. Pokyny ke správné montáži této clony naleznete přímo v balení. Nastavenie clony vzduchu pre delené oddymenie Nastavenie tejto clony je nevyhnutné pre zlepšenie účinnosti parametrov spaľovania. Otáčaním spojky prisávania vzduchu, inštalovanej napravo či naľavo od odvodu spalín, je možné vhodne regulovať nadbytok vzduchu v závislosti na celkovej dĺžke potrubia odvodu spalín a prisávania spaľovacieho vzduchu. V závislosti na typu inštalácie otáčajte clonu v smere hodinových ručičiek pre zníženie prísunu spaľovacieho vzduchu a proti smere hodinových ručičiek pre jeho zvýšenie. Pre zvýšenie účinnosti je možné pomocou analyzátora spalín zmerať obsah CO 2 v spalinách za maximálneho tepelného príkonu a nastavovať postupne clonu vzduchu až k dosiahnutiu hladiny CO 2, uvedenej v nasledujúcej tabuľke, ak analýza preukáže, že bola nameraná nižšia hodnota. Pokyny k správnej montáži tejto clony nájdete priamo v balení. Rozměry dělěného odtahu spalin a sání 16.4 Rozmery deleného odvodu spalín a prisávania Příklady instalace s děleným horizontálním vedením odtahu spalin a sání 16.5 Príklady inštalácie s deleným horizontálnym vedením odvodu spalín a prisávania Důležité - Minimální spádování vedení odtahu spalin směrem ven z kotle musí být 1 cm na metr délky. V případě instalace sady pro zachycování kondenzátu musí být spádování vedení odtahu spalin otočeno směrem do kondenzačního kusu. Dôležité - Minimálne spádovanie vedenia odvodu spalín smerom von z kotla musí byť 1 cm na meter dĺžky. V prípade inštalácie sady pre zachycovanie kondenzátu musí byť spádovanie vedenia odvodu spalín otočené smerom do kondenzačného kusu. L max = 10 m (L1 + L2) max = 20 m Upozornění: Pro typ C 52 nesmí být koncovky potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin umístěny na protilehlých stěnách budovy. Vedení sání musí mít maximální délku 10 metrů. V případě, že je délka vedení odtahu spalin delší než 4 metry je nezbytné instalovat do blízkosti kotle sadu pro zachycování kondenzátu, která je dodávána jako příslušenství. Upozornenie: Pre typ C 52 nesmú byť koncovky potrubia pre prívod spaľovacieho vzduchu a pre odvod spalín umiestnené na protiľahlých stenách budovy. Vedenie prisávania musí mať maximálnu dĺžku 10 metrov. V prípade, že je dĺžka vedenia odvodu spalín dlhšia ako 4 metre je nevyhnutné inštalovať do blízkosti kotla sadu pre zachycovanie kondenzátu, ktorá je dodávaná ako príslušenstvo. 13

14 Příklady instalace s děleným vertikálním vedením odtahu spalin a sání 16.6 Príklady inštalácie s deleným vertikálnym vedením odvodu spalín a prisávania L max = 15 m L max = 14 m Důležité: všechna vedení odtahu spalin a sání musí být v místech, kde se dotýkají stěn bytu, dobře izolované pomocí vhodného izolačního materiálu (např. izolace ze skelné vaty). Podrobnější pokyny o způsobu montáže příslušenství jsou uvedeny v technických návodech, které jsou součástí jednotlivých příslušenství. Elektrické připojení Elektrická bezpečnost přístroje je dosažena pouze v případě, že je kotel správně připojen na účinné uzemnění podle platných norem o bezpečnosti zařízení (DM 22 ledna 2008, číslo 37). Kotel se připojuje do jednofázové elektrické napájecí sítě o 230 V s uzemněním pomocí trojžilového kabelu, který je součástí vybavení kotle, přičemž je nutné dodržet polaritu fáze Nula. Připojení proveďte pomocí dvoupólového vypínače s otevřením kontaktů alespoň na 3 mm. V případě, že je potřeba vyměnit napájecí kabel, použijte harmonizovaný kabel HAR H05 VV-f 3x0,75 mm 2 s maximálním průměrem 8 mm. Přístup k napájecí svorkovnici pomocí dvoupólového vypínače přerušte napětí; odšroubujte dva upevňovací šrouby panelu kotle; vyklopte ovládací panel odstraněním poklopu se dostanete k elektrickému zapojení (obrázek 9) Pojistky typu 2A jsou umístěny v napájecí svorkovnici (při kontrole a nebo výměně vytáhněte držák pojistky černé barvy). DŮLEŽITÉ: dodržujte polaritu napájení L (fáze) N (NULA). (L) = FÁZE (hnědá) (N) = NULA (světle modrá) ( ) = UZEMNĚNÍ (žluto-zelená) (1) (2) = Kontakt prostorového termostatu 17 Doležite: každé potrubie vedenia odvodu spalín a prisávania musí byť v miestach, kde sa dotýka stien bytu dobre izolované pomocou vhodného izolačného materiálu (napríklad izolácia zo sklenenej vaty). Podrobnejšie pokyny o spôsobe montáže príslušenstva sú uvedené v technických návodoch, ktoré sú súčasťou jednotlivého príslušenstva. Elektrické pripojenie Elektrická bezpečnosť prístroja je dosiahnutá len v prípade, že je kotol správne pripojený na účinné uzemnenie podľa platných noriem o bezpečnosti zariadenia (DM 22 januára 2008, číslo 37). Kotol sa pripája do elektrickej napájacej siete jednofázovej o 230 V s uzemnením pomocou trojžilového kábla, ktorý je súčasťou vybavenia kotla, pričom je nutné dodržať polaritu fáza Nula. Pripojenie na sieť urobte pomocou dvojpoloveho vypinača s otvorenim kontaktov aspoň 3 mm. V prípade, že je potrebné vymeniť napájací kábel, použite harmonizovaný kábel HAR H05 VV-f 3x0,75 mm 2 s maximálnym priemerom 8 mm. Prístup k napájacej svorkovnici pomocou dvojpólového vypínača prerušte napätie; odskrutkujte dve upevňovacie skrutky panelu kotla; vyklopte ovládací panel odstránením poklopu sa dostanete k elektrickému zapojeniu (obrázek 9) Poistky typu 2A sú umiestnené v napájacej svorkovnici (pri kontrole alebo výmene vytiahnite držiak poistky čiernej farby). DÔLEŽITÉ: dodržujte polaritu napájania L (fáza) N (NULA). (L) = FÁZA (hnedá) (N) = NULA (svetlo modrá) ( ) = UZEMNENIE (žlto-zelená) (1) (2) = Kontakt priestorového termostatu obrázek 9 / obrázok 9 14

15 Připojení prostorového termostatu přistupte k napájecí svorkovnici (obrázek 10) dle popisu v předcházející kapitole; vytáhněte můstek, který se nachází na svorkách (1) a (2); protáhněte dvoužilový vodič skrz průchodku a připojte ho k těmto dvěma svorkám. Způsob změny plynu Seřízení a úpravy kotle při záměně paliva musí provádět pouze odborný pracovník. Po seřízení musí být komponenty zajištěny, zaplombovány proti neoprávněnému zásahu. Způsoby nastavení regulátoru tlaku se mírně liší v závislosti na typu použité plynové armatury (HONEYWELL nebo SIT, viz obrázek 10). Postup změny nastavení regulátoru tlaku je následující: A) výměna trysek hlavního hořáku; B) změna napětí v modulátoru; C) nové nastavení maximálních a minimálních hodnot regulátoru tlaku plynové armatury. A) výměna trysek Opatrně vyjměte hořák; vyměňte trysky hořáku a dbejte na to, aby byly důkladně utaženy, aby nedocházelo k únikům plynu. Průměry trysek jsou uvedeny v tabulce 2. B) změna napětí v modulátoru Můstek nebo spínač, který se nachází na elektronické desce umístěte v závislosti na typu použitého plynu, podle popisu v kapitole 21. C) Nastavení regulátoru tlaku Připojte kladný vstup diferenčního manometru k výstupu (Pb) plynové armatury (obrázek 11). Pouze u typů s uzavřenou komorou připojte záporný vstup téhož manometru k příslušnému T, který umožní propojení kompenzačního výstupu kotle, plynové armatury (Pc) a manometru. (Stejnou hodnotu je možné docílit propojením jen kladného vstupu manometru (Pb) s odstraněným panelem uzavřené komory); měření tlaku v hořácích prováděné jinou metodou, než je výše popsaná, by mohlo být nepřesné, protože by nezahrnovalo podtlak způsobený ventilátorem v uzavřené komoře. C1) Nastavení na jmenovitý výkon: Otevřete plynový kohout a otočte ovladačem (1) do polhy Zima; Otevřete kohouty odběru užitkové vody na průtok alespoň 10 litrů za minutu a ujistěte se, že je nastavena požadovaná teplota na maximum; odstraňte kryt modulátoru; otáčením mosazného šroubu (A) nastavte hodnoty přetlaku uvedené v tabulce 1; ověřte, zda je správně nastaven vstupní přetlak plynu do kotle, měřený na vstupu (Pa) plynové armatury (obrázek 12) (37 mbar pro propan- -butan nebo 20 mbar pro zemní plyn). C2) Nastavení na minimální výkon: Odpojte napájecí kabel modulátoru a otočením šroubu (B) nastavte minimální přetlak odpovídající minimálnímu výkonu (viz tabulka 1); znovu připojte kabel; namontujte kryt modulátoru a zapečeťte upevňovací šrouby. C3) Závěrečná ověření nalepte přídavný štítek dodávaný pro případ změny plynu, na kterém je specifikován druh plynu a provedené nastavení Pripojenie priestorového termostatu pristúpte k napájacej svorkovnici (obrázok 10) podľa popisu v predchádzajúcej kapitole; vytianite mostík, ktorý sa nachádza na svorkách (1) a (2); pretiahnite dvojžilový vodič skrz priechodku a pripojte ho k týmto dvom svorkám. Spôsob zmeny plynu Nastavenia a úpravy kotla pri zámene paliva musí vykonať len odborný pracovník. Po nastavení musia byť komponenty zaistené, zaplombované proti neoprávnenému zásahu. Spôsoby nastavenia regulátora tlaku sa mierne líši v závislosti na typu použitej plynovej armatúry (HONEYWELL alebo SIT, viď obrázok 10). Postup zmeny nastavenia regulátora tlaku je nasledujúci: A) výmena dýz hlavného horáka; B) zmena napätia v modulátore; C) nové nastavenie maximálnych a minimálnych hodnôt regulátora tlaku plynovej armatúry. A) výmena dýz Opatrne vyberte horák; vymeňte dýzy horáka a dbajte na to, aby boli dôkladne utiahnuté, aby nedochádzalo k únikom plynu. Priemery dýz sú uvedené v tabuľke 2. B) zmena napätia v modulátore Mostík alebo spínač, ktorý sa nachádza na elektronickej doske umiestnite v závislosti na type použitého plynu, podľa popisu v kapitole 21. C) Nastavenie regulátora tlaku Pripojte kladný vstup diferenčného manometra k výstupu (Pb) plynovej armatúry (obrázok 11). Len u typov s uzavretou komorou pripojte záporný vstup toho istého manometra k príslušnému T, ktorý umožní prepojenie kompenzačného výstupu kotla, plynovej armatúry (Pc) a manometra. (Rovnakú hodnotu je možné docieliť prepojením len kladného vstupu manometra (Pb) s odstráneným panelom uzavretej komory); meranie tlaku v horákoch vykonané inou metódou, ako je vyššie opísaná, by mohlo byť nepresné, pretože by nezahŕňalo podtlak spôsobený ventilátorom v uzavretej komore. C1) Nastavenie na menovitý výkon: Otvorte plynový kohút a otočte ovládačom (1) do polohy Zima; Otvorte kohúty odberu úžitkovej vody na prietok aspoň 10 litrov za minútu a uistite sa, že je nastavená požadovaná teplota na maximum; odstráňte kryt modulátora; otáčaním mosadznej skrutky (A) nastavte hodnoty pretlaku uvedené v tabuľke 1; overte, či je správne nastavený vstupný pretlak plynu do kotla, meraný na vstupe (Pa) plynovej armatúry (obrázok 12) (37 mbar pre propánbután alebo 20 mbar pre zemný plyn). C2) Nastavenie na minimálny výkon: Odpojte napájací kábel modulátora a otočením skrutky (B) nastavte minimálny pretlak zodpovedajúci minimálnemu výkonu (viď tabuľka 1); znovu pripojte kábel; namontujte kryt modulátora a zapečaťte upevňovacie skrutky. C3) Záverečné overenia nalepte prídavný štítok dodávaný pre prípad zmeny plynu, na ktorom je špecifikovaný druh plynu a vykonané nastavenie. Plynová armatura SIT - SIGMA 845 Plynová armatúra SIT - SIGMA 845 Plynová armatura Honeywell mod. VK 4105 M Plynová armatúra Honeywell mod. VK 4105 M obrázek 10 / obrázok 10 15

16 Tabulka trysek hořáku Tabuľka dýz horáka F F F druh plynu G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31 Průměr trysek (mm) Priemer dýz (mm) Minimální výkon (mbar*) Minimálny výkon (mbar*) Jmenovitý výkon (mbar*) Menovitý výkon (mbar*) počet trysek počet dýz * 1 mbar = 10,197 mm H 2 O tabulka 1 / tabuľka 1 Spotřeba / Spotreba 15 C 1013 mbar Jmenovitý výkon Menovitý výkon Minimální výkon Minimálny výkon Výhřevnost plynu Výhrevnosť plynu tabulka 2 / tabuľka 2 1,18 0,77 1,28 0,77 1,18 0,77 1,18 0,77 2,5 5,4 2,0 5,7 1,8 4,0 2,0 4,2 13,1 29,3 11,2 32,6 8,0 17,7 8,5 19, F F F G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31 2,78 m 3 /h 2,04 kg/h 2,73 m 3 /h 2,00 kg/h 1,63 m 3 /h 1,20 kg/h 1,60 m 3 /h 1,17 kg/h 1,12 m 3 /h 0,82 kg/h 1,12 m 3 /h 0,82 kg/h 0,75 m 3 /h 0,55 kg/h 0,75 m 3 /h 0,55 kg/h 34,02 MJ/ m 3 46,34 MJ/ kg Zobrazení parametrů elektronické desky na displeji kotle (funkce INFO ) 34,02 MJ/ m ,34 MJ/ kg 34,02 MJ/ m 3 46,34 MJ/ kg 34,02 MJ/ m 3 46,34 MJ/ kg Zobrazenie parametrov elektronickej dosky na displeji kotla ( funkcia INFO ) obrázek 11 / obrázok 11 Pro zobrazení některých informací o provozu kotle na displeji stiskněte alespoň na 5 sekund tlačítko i, které je umístěno na čelním panelu kotle. Poznámka: je-li funkce INfO aktivovaná, na displeji (obr. 11) se zobrazí nápis A00, který se střídá s hodnotou teploty náběhu kotle: otáčejte ovladačem (+/-) pro zobrazení následujících informací: A00: aktuální teplota ( C) TUV A01: aktuální venkovní teplota ( C) (s připojenou venkovní sondou) A02: hodnota (%) průtoku plynu k modulátoru (100% = 230 ma ZEMNÍ PLYN 100% = 310 ma LPG) A03: hodnota (%) rozsahu výkonu (MAX R); A04: teplota ( C) nastavení topení; A05: aktuální teplota ( C) vstupu do topení A06: nastavená teplota TUV ( C) A07: aktuální hodnota (μa) ionizačního proudu x 10. A08: hodnota (l/minx10) průtoku TUV A09: poslední chyba na kotli. ) Tato funkce je aktivní po dobu 3 minut. funkci INfO je možné předčasně ukončit tak, že stisknete alespoň na 5 sekund tlačítko (i) nebo tak, že přerušíte přívod elektrického napětí do kotle. Pre zobrazenie niektorých informácií o prevádzke kotla na displeji stlačte aspoň na 5 sekúnd tlačidlo i, ktoré je umiestnené na čelnom paneli kotla. Poznámka: ak je funkcia INfO aktivovaná, na displeji (obr. 11) sa zobrazí nápis A00, ktorý sa strieda s hodnotou teploty nábehu kotla: otáčajte ovládačom (+/-) pre zobrazenie nasledujúcich informácií: A00: aktuálna teplota ( C) TÚV A01: aktuálna vonkajšia teplota ( C) (s pripojenou vonkajšou sondou) A02: hodnota (%) prietoku plynu k modulátoru (100% = 230 ma ZEMNÝ PLYN 100% = 310 ma LPG) A03: hodnota (%) rozsahu výkonu (MAX R); A04: teplota ( C) nastavenia kúrenia A05: aktuálna teplota ( C) vstupu do kúrenia A06: nastavená teplota TÚV ( C) A07: aktuálna hodnota (μa) ionizačného prúdu x 10. A08: hodnota (l/minx10) prietoku TÚV A09: posledná chyba na kotle. ) Táto funkcia je aktívna po dobu 3 minút. funkciu INfO je možné predčasne ukončiť tak, že stlačíte aspoň na 5 sekúnd tlačidlo (i) alebo tak, že prerušíte prívod elektrického napätia do kotla. 16

17 Nastavení parametrů Pro nastavení parametrů kotle stiskněte současně tlačítko (- ) a tlačítko (- ) alespoň na 6 sekund. funkce je aktivní, když se na displeji zobrazí nápis f01, který se střídá s hodnotou zobrazovaného parametru. Změna parametrů: Pro přehled parametrů stiskněte tlačítka +/- ; Pro změnu jednotlivého parametru stiskněte tlačítka +/- Pro uložení hodnoty stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí nápis MEM Pro výstup z funkce bez ukládání stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí nápis ESC 21 Nastavenie parametrov Pre nastavenie parametrov kotla stlačte súčasne tlačidlo (- ) a tlačidlo (- ) aspoň na 6 sekúnd. funkcia je aktívna, keď sa na displeji zobrazí nápis f01, ktorý sa strieda s hodnotou zobrazovaného parametra. Zmena parametrov: Pre prehľad parametrov stlačte tlačidlá +/- ; Pre zmenu jednotlivého parametra stlačte tlačidlá +/- Pre uloženie hodnoty stlačte tlačidlo, na displeji sa zobrazí nápis MEM Pre výstup z funkcie bez ukladania stlačte tlačidlo, na displeji sa zobrazí nápis ESC F01 F02 F03 F04 / F05 F06 F07 Popis parametrů Popis parametrov Typ kotle / Typ kotla 10 = uzavřená spal. komora / uzavretá spaľ. komora 20 = otevřená spal. komora / otvorená spaľ. komora Kotel nastavený na druh plynu / Kotol nastavený na druh plynu 00 = METAN / METÁN 01 = LPG Hydraulický systém / Hydraulický systém 00 = zařízení s okamžitým ohřevem / zariadenie s okamžitým ohrevom 03 = zařízení s vnějším zásobníkem / zariadenie s vonkajším zásobníkom 04 = zařízení pouze pro topný okruh / zariadenie len pre vykurovací okruh Nastavení programovatelného relé 1 a 2 (informace výrobce) Nastavenie programovateľného relé 1 a 2 (informácia výrobcu) 00 = žádná přidělená funkce / 00 = žiadna pridelená funkcia Nastavení max teploty ( C) topení / Nastavenie max teploty ( C) kúrenia 00 = 85 C 01 = 45 C Konfigurace vnější sondy 00 (viz instrukce SERVICE) Nastavení při dodání / Nastavenie pri dodaní 24 F F F o F08 Max výkon v topení (0-100%) / Max výkon v kúrení (0-100%) 100 F09 Max výkon v okruhu TUV (0-100%) / Max výkon v okruhu TÚV (0-100%) 100 F10 Min výkon v topení (0-100%) / Min výkon v kúrení (0-100%) 00 F11 Doba odstávky v topení před novým spuštěním (00-10 minut) - 00=10 sekund Doba odstávky v kúrení pred novým spustením (00-10 minút) 00=10 sekúnd 03 F12 Informace výrobce (viz instrukce SERVICE) - Regulační a bezpečnostní prvky Kotel je konstruován tak, aby vyhovoval všem příslušným evropským normativním předpisům, a je speciálně vybaven: Manostat pro modely s nuceným odtahem spalin (24 F 1.24 F 1.14F) Tento manostat umožňuje zažehnutí hořáku pouze v případě bezchybného provedení odtahu spalin a sání. Pokud se vyskytne jedna z následujících poruch: ucpaná koncovka odtahu spalin ucpaná Venturiho trubice zablokovaný ventilátor přerušené připojení manostatu kotel vyčkává a zobrazuje se kód poruchy E53 (viz tabulka v kapitole 9). Termostat spalin (modely ) Tento termostat, jehož senzor je umístěn na levé části přerušovače tahu, přeruší přívod plynu k hořáku v případě ucpaného komínu a/nebo nedostatečného tahu. V tomto případě se kotel zablokuje a zobrazuje poruchu E03 (kapitola 10). V okamžiku, kdy je odstraněna příčina zásahu, je možné zopakovat zapálení tak, že otočíte na okamžik (alespoň na 2 sekundy) ovladač z obrázku 2 do polohy ( ). Je zakázáno vyřadit z provozu tento bezpečnostní prvek. Bezpečnostní termostat přehřátí Tento termostat, jehož senzor je umístěn na výstupu do topení, přeruší přívod plynu do k hořáku v případě přehřátí vody primárního okruhu. V tomto případě se kotel zablokuje a pouze v okamžiku, kdy je odstraněna příčina zásahu, je možné zopakovat zapálení tak, že otočíte na alespoň 2 sekundy ovladač z obrázku 2 do polohy ( ). 22 Regulačné a bezpečnostné prvky Kotol je konštruovaný tak, aby vyhovoval všetkým príslušným európskym normatívnym predpisom, a je špeciálne vybavený: Manostat pre modely s núteným odvodom spalín (24 F 1.24 F 1.14F) Tento manostat umožňuje zapálenie horáka len v prípade bezchybného prevedenia odvodu spalín a prisávania. Ak sa vyskytne jedna z nasledujúcich porúch: upchaná koncovka odvodu spalín upchaná Venturiho trubica zablokovaný ventilátor prerušené pripojenie manostatu kotol vyčkáva a zobrazuje sa kód poruchy E53 (viď tabuľka v kapitole 9). Termostat spalín (modely ) Tento termostat, ktorého senzor je umiestnený na ľavej časti prerušovača ťahu, preruší prívod plynu k horáku v prípade upchaného komínu alebo nedostatočného ťahu. V tomto prípade sa kotol zablokuje a zobrazuje poruchu E03 (kapitola 10). V okamihu, kedy je odstránená príčina zásahu, je možné zopakovať zapálenie tak, že otočíte na okamih (aspoň na 2 sekundy) ovládač z obrázku 2 do polohy ( ). Je zakázané vyradiť z prevádzky tento bezpečnostný prvok. Bezpečnostný termostat prehriatia Tento termostat, ktorého senzor je umiestnený na výstupe do kúrenia, preruší prívod plynu k horáku v prípade prehriatia vody primárneho okruhu. V tomto prípade sa kotol zablokuje a iba v okamihu, keď je odstránená príčina zásahu, je možné zopakovať zapálenie tak, že otočíte na aspoň 2 sekundy ovládač z obrázku 2 do polohy ( ). 17

18 Je zakázáno vyřadit z provozu tento bezpečnostní prvek. Ionizační kontrolní elektroda Ionizační elektroda zaručuje bezpečnost v případě nedostatku plynu nebo neprovedeného zapálení hlavního hořáku. V tomto případě se kotel zablokuje po 3 pokusech. Pro obnovení normálního chodu je nezbytné otočit alespoň na 2 sekundy ovladač do polohy ( ). Hydraulický spínač tlaku Tento spínač umožňuje zažehnutí hořáku pouze v případě, že tlak v systému je vyšší než 0,5 baru. Doběh čerpadla v okruhu topení Doběh čerpadla, prováděný elektronicky, trvá 3 minuty a je aktivován ve funkci vytápění, po vypnutí hlavního hořáku díky zásahu prostorového termostatu. Doběh čerpadla v okruhu TUV Doběh čerpadla, prováděný elektronicky, trvá 30 sekund a je aktivován ve funkci TÚV, po vypnutí hlavního hořáku díky zásahu sondy. Ochrana proti zamrznutí (okruh topení a TUV) Elektronické ovládání kotle je opatřeno funkcí proti zamrznutí v okruhu vytápění, která se aktivuje, když je teplota vody přiváděné do systému nižší než 5 C. Tato funkce uvede do provozu hořák, který pracuje až do doby, kdy teplota přiváděné vody dosáhne hodnoty 30 C. Tato funkce je aktivní pokud je kotel elektricky napájen, je přiváděn plyn, a pokud je v systému předepsaný tlak. Zablokovaná cirkulace vody v primárním okruhu (pravděpodobně zablokované čerpadlo) V případě zablokované nebo nedostatečné cirkulace vody v primárním okruhu se kotel zablokuje a na displeji se zobrazuje kód poruchy E25 (kapitola 10). Funkce proti zablokování čerpadla V případě, že není vyžadováno teplo v okruhu topení/tuv po dobu 24 hodin, aktivuje se automaticky na 10 sekund čerpadlo. Tato funkce je aktivní pokud je kotel elektricky napájen. Funkce proti zablokování trojcestného ventilu V případě, že není vyžadováno teplo v okruhu topení po dobu 24 hodin, dojde k úplnému protočení trojcestného ventilu. Tato funkce je aktivní pokud je kotel elektricky napájen. Hydraulický pojistný ventil (okruh vytápění) Tento pojistný ventil (28 obrázek 20), nastavený na 3 bary, slouží okruhu vytápění. Doporučujeme, připojit pojistný ventil k odpadu se sifonem. Je zakázáno používat pojistný ventil k vypouštění okruhu vytápění. Poznámka: I v případě poruchy sondy NTC okruhu TUV je výroba teplé vody zajištěna. Kontrola teploty je v tomto případě prováděna prostřednictvím sondy na vstupu.týdně ohřeje vodu v zásobníku na teplotu vyšší než 60 C. (tato funkce je v provozu pouze v případě, že v uplynulých 7 dnech teplota vody nepřekročila 60 C). Umístění zapalovací elektrody a kontrola plamene 23 Je zakázané vyradiť z prevádzky tento bezpečnostný prvok. Ionizačná kontrolná elektróda Ionizačná elektróda zaručuje bezpečnosť v prípade nedostatku plynu alebo neúplného zapálenia hlavného horáka. V tomto prípade sa kotol zablokuje po 3 pokusoch. Pre obnovenie normálneho chodu je nevyhnutné otočiť aspoň na 2 sekundy ovládač do polohy ( ). Hydraulický spínač tlaku Tento spínač umožňuje zapálenie horáka iba v prípade, ak je tlak v systéme vyšší než 0,5 baru. Dobeh čerpadla v okruhu kúrenia Dobeh čerpadla, vykonávaný elektronicky, trvá 3 minúty a je aktivovaný vo funkciu vykurovania, po vypnutí hlavného horáka vďaka zásahu priestorového termostatu. Dobeh čerpadla v okruhu TÚV Dobeh čerpadla, vykonávaný elektronicky, trvá 30 sekúnd a je aktivovaný vo funkcii TÚV, po vypnutí hlavného horáka vďaka zásahu sondy. Ochrana proti zamrznutiu (okruh kúrenia a TÚV) Elektronické ovládanie kotla je opatrené funkciou proti zamrznutiu v okruhu vykurovania, ktorá sa aktivuje, keď je teplota vody privádzanej do systému nižšia ako 5 C. Táto funkcia uvedie do prevádzky horák, ktorý pracuje až do doby, keď teplota privádzanej vody dosiahne hodnoty 30 C. Táto funkcia je aktívna ak je kotol elektricky napájaný, je privádzaný plyn, a ak je v systéme predpísaný tlak. Zablokovaná cirkulácia vody v primárnom okruhu (pravdepodobne zablokované čerpadlo) V prípade zablokovanej alebo nedostatočnej cirkulácie vody v primárnom okruhu sa kotol zablokuje a na displeji sa zobrazuje kód poruchy E25 (kapitola 10). Funkcia proti zablokovaniu čerpadla V prípade, že nie je vyžadované teplo v okruhu kúrenia/túv po dobu 24 hodín, aktivuje sa automaticky na 10 sekúnd čerpadlo. Táto funkcia je aktívna ak je kotol elektricky napájaný. Funkcia proti zablokovaniu trojcestného ventilu V prípade, že nie je vyžadované teplo v okruhu kúrenia po dobu 24 hodín, dôjde k úplnému pretočeniu trojcestného ventilu. Táto funkcia je aktívna ak je kotol elektricky napájaný. Hydraulický poistný ventil (okruh vykurovania) Tento poistný ventil (28 obrázok 20), nastavený na 3 bary, slúži okruhu vykurovania. Odporúčame pripojiť poistný ventil k odpadu so sifónom. Je zakázané používať poistný ventil k vypúšťaniu okruhu vykurovania. Poznámka: I v prípade poruchy sondy NTC okruhu TÚV je výroba teplej vody zaistená. Kontrola teploty je v tomto prípade vykonávaná prostredníctvom sondy na vstupe. Týždne ohreje vodu v zásobníku na teplotu vyššiu ako 60 C. (táto funkcia je v prevádzke len v prípade, že v uplynulých 7 dňoch teplota vody neprekročila 60 C). Umiestnenie zapaľovacej elektródy a kontrola plameňa obrázek 12 / obrázok 12 18

19 Kontrola parametrů spalování Pro měření účinnosti spalování a rozboru spalin při provozu, jsou modely kotlů s nuceným odtahem spalin vybaveny dvěma měřícími body, které jsou umístěny na koaxiální spojce a jsou určeny přímo k tomuto specifickému účelu. Jeden bod je na odtahu spalin a pomocí něj je možné prověřit správné složení spalin a účinnost spalování. Druhý bod je na sání spalovacího vzduchu. V tomto bodě je možné prověřit případnou zpětnou cirkulaci spalin, jedná-li se o koaxiální odtah spalin. V bodě odtahu spalin je možné zjistit následující údaje: teplotu spalin; koncentraci kyslíku (O 2 ) nebo oxidu uhličitého (CO 2 ); koncentraci oxidu uhelnatého (CO). Teplota spalovacího vzduchu musí být měřena v bodě okruhu sání vzduchu pomocí měřící sondy, která se vloží do hloubky cca 3 cm. Poznámka: pro nastavení na jmenovitý výkon viz kapitola 19. U modelů s odtahem spalin do komína je nezbytné udělat otvor do odtahu spalin. Tento otvor musí být ve vzdálenosti od kotle, která bude 2-krát větší než vnitřní průměr odtahu spalin. Pomocí tohoto otvoru mohou být zjišťovány následující údaje: teplota spalin; koncentraci kyslíku (O 2 ) nebo oxidu uhličitého (CO 2 ); koncentraci oxidu uhelnatého (CO). Měření tepoty spalovaného vzduchu musí být prováděno v blízkosti vstupu vzduchu do kotle. Otvor, který musí být vyřezán odpovědným technikem při uvedení kotle do provozu, musí být následně uzavřen tak, aby byla zaručena těsnost odtahu spalin během normálního provozu. 24 Kontrola parametrov spaľovania Pre meranie účinnosti spaľovania a rozboru spalín pri prevádzke sú modely kotlov s núteným odvodom spalín vybavené dvomi meracími bodmi, ktoré sú umiestnené na koaxiálnej spojke a sú určené priamo k tomuto špecifickému účelu, Jeden bod je na odvode spalín a jeho pomocou je možné preveriť správne zloženie spalín a účinnosť spaľovania. Druhý bod je na prisávaní spaľovacieho vzduchu. V tomto bode je možné preveriť prípadnú spätnú cirkuláciu spalín, ak ide o koaxiálny odvod spalín. V bode odvodu spalín je možné zistiť nasledujúce údaje: teplotu spalín koncentráciu kyslíka (O 2 ) alebo oxidu uhličitého (CO 2 ) koncentráciu oxidu uhoľnatého (CO) Teplota spaľovacieho vzduchu musí byť meraná v bode okruhu prisávania vzduchu pomocou meracej sondy, ktorá sa vloží do hĺbky cca 3 cm. Poznámka: pre nastavenie na menovitý výkon viď kapitola 19. Pri modeloch kotlov s odvodom spalín do komína je nutné vytvoriť otvor do odvodu spalín. Tento otvor musí byť vo vzdialenosti od kotla, ktorá bude 2 krát väčšia než vnútorný priemer odvodu spalín. Pomocou tohto otvoru môžu byť zisťované nasledujúce údaje: teplotu spalín koncentráciu kyslíka (O 2 ) alebo oxidu uhličitého (CO 2 ) koncentráciu oxidu uhoľnatého (CO) Teplota spaľovacieho vzduchu musí byť meraná v bode okruhu prisávania sa musí merať v blízkosti vstupu vzduchu do kotla. Otvor, ktorý musí vyrezať zodpovedný technik pri uvedení kotla do prevádzky, musí byť následne uzavretý tak, aby bola zaručená tesnosť obvodu spalín v priebehu normálnej prevádzky. Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle Použitý typ čerpadla se vyznačuje vysokou výtlačnou výškou s možností použití na jakémkoli typu systému vytápění, ať už jednotrubkovém či dvoutrubkovém. Automatický odvzdušňovací ventil, zabudovaný v tělese čerpadla, umožňuje rychlé odvzdušnění systému vytápění. 25 Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla Použitý typ čerpadla sa vyznačuje vysokou výtlačnou výškou s možnosťou použitia na akýkoľvek typ systému vykurovania jedno či dvojtrubkový. Automatický odvzdušňovací ventil zabudovaný v telese čerpadla umožňuje rýchle odvzdušnenie systému kúrenia. graf 1 VÝTLAČNÁ VÝŠKA mh 2 O 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, PRŮTOK l/h / PRIETOK l/h Připojení vnější sondy Po připojení venkovní sondy, slouží ovladač regulace topení pro nastavení topné křivky. Posun topné křivky Kt v rozsahu od 0 do 90 se provádí stisknutím tlačítek +/- viz. graf č. 2. (Pro teplotu topné vody 75 C při -15 C asi 24 křivka jak vyplývá z grafu) 26 Pripojenie vonkajšej sondy Zväzok káblov, ktoré vystupujú z dosky kotla, obsahuje aj dva vodiče ČERVENEJ farby s ochranným púzdrom. Napojte vonkajšiu sondu na konce týchto vodičov. Ak je pripojená vonkajšia sonda, je možné zmeniť krívku kt (Graf 1) stisnutím tlačidiel +/-. TM [ C] křivky kt TM = Teplota na vstupu do topení Te = Vnější teplota graf 2 Te [ C] krivky kt TM = Teplota na vstupe do kúrenia Te = Vonkajšia teplota 19

20 Připojení externího zásobníku Modely 1.24 F F 1.14 PŘIPOJENÍ SONDY ZÁSOBNÍKU Kotel je z výroby nastaven na připojení externího zásobníku. Po odstranění elektrického odporu připojte sondu NTC přednosti TUV, která je dodávána jako příslušenství, ke svorkám svorkovnice.senzor sondy musí být umístěn do příslušné zdířky v zásobníku. Regulaci teploty TUV ( C) lze provést pomocí tlačítek +/-. 27 Pripojenie externého zásobníka Modely 1.24 F F 1.14 PRIPOJENIE SONDY ZÁSOBNÍKA Kotol je z výroby nastavený na pripojenie externého zásobníka. Po odstránení elektrického odporu pripojte sondu NTC prednosti TÚV, ktorá je dodávaná ako príslušenstvo, ku svorkám svorkovnice. Senzor sondy musí byť umiestnený do príslušného uloženia v zásobníku. Reguláciu teploty TÚV ( C) je možné vykonať pomocou tlačidiel +/-. Legenda UB zásobník UR topení V3V vnější trojcestný ventil M2 připojovací svorkovnice SB sonda přednosti TUV zásobníku MR vstup do topení MB vstup do zásobníku RR zpátečka topení/zásobníku Legenda UB zásobník UR kúrenie V3V vonkajší trojcestný ventil M2 pripojovacia svorkovnica SB sonda prednosti TÚV zásobníka MR vstup do kúrenia MB vstup do zásobníka RR spiatočka kúrenia/zásobníka obrázek 13 / obrázok 13 POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda parametr F03 = 03 (kapitola 21). POZNÁMKA: Skontrolujte, či sa parameter F03 = 03 (kapitola 21). Elektrické připojení motoru třícestného ventilu (modely 1.24 F F ) Motor třícestného ventilu a příslušné kabely jsou dodávány odděleně jako sada. Připojte motor třícestného ventilu podle popisu v návodu příslušenství. Elektrické pripojenie motora trojcestného ventilu (modely 1.24 F F ) Motor trojcestného ventilu a príslušné káble sú dodávané oddelene ako sada. Pripojte motor trojcestného ventilu podľa popisu v návode príslušenstva. Roční údržba 28 Ročná údržba K zajištění optimálního provozu kotle je nezbytné jednou ročně provádět následující kontroly: kontrola stavu a těsnosti těsnění okruhu plynu a spalování; kontrola stavu a správného umístění zapalovací a ionizační elektrody (viz kapitola 19); kontrola stavu hořáku a jeho upevnění na hliníkové přírubě; kontrola případných nečistot uvnitř spalovací komory, při úklidu použijte vysavač; kontrola správného nastavení plynové armatury; kontrola přetlaku v topném systému kontrola přetlaku v expanzní nádobě kontrola správného fungování ventilátoru; kontrola správného tahu vedení odkouření a sání. UPOZORNĚNÍ Před provedením jakéhokoli zásahu se ujistěte, že kotel není elektricky napájen. Po provedení údržby vraťte ovladače a/nebo provozní parametry kotle do původního stavu. K zaisteniu optimálnej prevádzky kotla je nutné jeden krát ročne vykonať nasledujúce kontroly: kontrola stavu a tesnosti tesnení okruhu plynu a spaľovania; kontrola stavu a správneho umiestnenia zapaľovacej a ionizačnej elektródy (viď kapitola 19); kontrola stavu horáka a jeho upevnení na hliníkovej prírube; kontrola prípadných nečistôt vo vnútri spaľovacej komory, pri čistení použite vysávač; kontrola správneho nastavenia plynovej armatúry; kontrola pretlaku vo vykurovacom systéme kontrola pretlaku v expanznej nádobe kontrola správneho fungovania ventilátora; kontrola správneho ťahu vedenia oddymenia a prisávania. UPOZORNENIE Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu sa uistite, že kotol nie je elektricky napájaný. Po prevedení údržby vráťte ovládače alebo prevádzkové parametre kotla do pôvodného stavu. 20

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TERMOMAX INKA M /n /MB /nb 50 kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TerMoMaX inka 24 / 35 / 24K / 35K kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín.

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín. Riadiaca elektronika zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a plne automatickú prevádzku kotla, je osadená diagnostickými funkciami a umožňuje veľmi ľahké nastavenie základných parametrov pre vykurovanie a prípravu

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový kondenzačný kotol MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Tento montážny návod uložte u prevádzkovateľa! Ak nebudú dodržané pokyny v tomto návode, záruka sa neposkytuje.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2016 / 06. Novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2016 / 06. Novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 2016 / 06 Platný od 2. júna 2016 do odvolania alebo nahradenia novým

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK Návod na inštaláciu a údržbu Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody CERAPURACU-Smart 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 A 6 720 647 439 (2011/12) SK Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B 24 CF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací panel 6 Rozmery kotla

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod Popis zariadenia. Dokumentácia k výrobku.... Príslušné dokumenty.... Vysvetlenie symbolov.... Ochranné funkcie zariadenia....

Διαβάστε περισσότερα

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA MKDENS 36 Typ: C13SPV36MEF MKDENS 25 Typ: C14SPV25MEF 0087 0480 Dodávateľ: ProAut s.r.o., Školská 30, 911 05 Trenčín IČO: 36341002 IČDPH: Sk2021919603

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie a upozornenia 24 2 ERP * SLO*

Návod na použitie a upozornenia 24 2 ERP * SLO* Návod na použitie a upozornenia SK AVIO 24 2 ERP *1.038455SLO* Vážený zákazník, Blahoprajeme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku firmy Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový závesný kondenzačný kotol CGB-75 CGB-100 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk Art.-Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF CLAS FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol Logamax plus GB022-24K Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 724 7900 (2009/0 9 ) SK 2 3 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto Comando Amico Remoto Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat Uživateľská príručka Výrobca: IMMERGAS S.p.A. 42041 Brescello(RE) Taliansko Obchodné zastúpenie a servisný garant pre Slovensko: Zlatovská

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax ,

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax , Montážny návod Plynový závesný kotol CGB-35 kondenzačný kotol CGB-50 kondenzačný kotol CGB-K40-35 kombinovaný kotol Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802,

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Gas-Durchlaufwassererhitzer

Gas-Durchlaufwassererhitzer NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLIERUNG- UND BEDIENUNGANLEITUNG Plynové prietokové ohrievače vody Gazowe przepływowe ogrzewacze

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Hűtőszekrény Frigider Chladnička Hladilnik Frižider

Ψυγείο Hűtőszekrény Frigider Chladnička Hladilnik Frižider Lednice Ψυγείο Hűtőszekrény Frigider Chladnička Hladilnik Frižider BCHA275K2S Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol 6 720 613 0-00.1O Logamax U052-24/28T U054-24/28T Pre odborných pracovníkov Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 6 720 613 007 (2011/05)

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Remeha Calenta inovátor komfortu. Remeha Calenta 15s/25s/28c/35s/35c PRODUKTOVÝ LIST

Remeha Calenta inovátor komfortu. Remeha Calenta 15s/25s/28c/35s/35c PRODUKTOVÝ LIST PRODUKTOVÝ LIST Remeha 15s/25s/28c/35s/35c Remeha inovátor komfortu Nový rad kondenzačných kotlov s unikátnym výmenníkom, s prípravou aj bez prípravy teplej vody, so vstavaným trojcestným ventilom. Remeha

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu 6 720 612 747 10/2008 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne

Διαβάστε περισσότερα

EOV 50 Trend EOV 80 Trend EOV 100 Trend EOV 120 Trend EOV 150 Trend EOV 200 Trend

EOV 50 Trend EOV 80 Trend EOV 100 Trend EOV 120 Trend EOV 150 Trend EOV 200 Trend TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ SK Tlakový / beztlakový nástěnný zásobník teplé vody Obsluha a instalace 7 Uzavretý/otvorený nástenný zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 EOV 50 Trend EOV

Διαβάστε περισσότερα

Stacionárne kondenzačné kotly LEV

Stacionárne kondenzačné kotly LEV Stacionárne kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: Z - kotol s ohrevom TV v stavanom zásobníku Spôsob odvodu spalín: K kondenzačný

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

CS Návod k použití 2 Varná deska EL Οδηγίες Χρήσης 25 Εστίες SK Návod na používanie 52 Varný panel HKP85410XB

CS Návod k použití 2 Varná deska EL Οδηγίες Χρήσης 25 Εστίες SK Návod na používanie 52 Varný panel HKP85410XB CS Návod k použití 2 Varná deska EL Οδηγίες Χρήσης 25 Εστίες SK Návod na používanie 52 Varný panel HKP85410XB 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

RenoventExcelent300/400/450(Plus) RenoventExcelent300/400/450(Plus) TECHNICKÉÚDAJE (Slovensky) Dodávka...Kapitola 1 1.1 Obsah dodávky Pred inštaláciou skontrolujte, či je vetracia jednotka nepoškodená. Dodávka vetracej jednotky obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÁ MINI TROUBA ELEKTRICKÁ MINI RÚRA GZ-360/GZ-361

ELEKTRICKÁ MINI TROUBA ELEKTRICKÁ MINI RÚRA GZ-360/GZ-361 ELEKTRICKÁ MINI TROUBA ELEKTRICKÁ MINI RÚRA GZ-360/GZ-361 Návod k použití Návod na obsluhu 1 4 3 2 1 5 6 9 10 11 7 8 12 c d e 2 VAROVÁNÍ Věnujte pozornost minimálním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost.

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA...

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1284BW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

EWF 1284BW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 EWF 1284BW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol 6 720 615 600-001.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25 T40 S Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA PROTHERM LEV 30 KKZ Výrobné číslo kotla je vyznačené na štítku pripevnenom na ploche elektroskrinky kotla s ovládacím panelom, ktorá je prístupná po zložení predného krytu kotla. V časti Inštrukcie pre

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE POPIS ČASTÍ 1- tlačidlom RESET 2- indikátor zastavenia chodu na sucho 3- napäťový indikátor 4- svorky pripojenia motora 5- nastavovacia skrutka prevádzkového

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: ESL6350LO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 47 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Kompaktná kondenzačná vykurovacia centrála 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Pre odborných

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για διάφορα μοντέλα. Κατά συνέπεια, μπορεί να προκύπτουν διαφοροποιήσεις. EL-3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για διάφορα μοντέλα. Κατά συνέπεια, μπορεί να προκύπτουν διαφοροποιήσεις. EL-3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τεχνικές προδιαγραφές...5 Συμμόρφωση με τα πρότυπα και δεδομένα δοκιμών...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ-2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Ανακύκλωση...6 Πληροφορίες ασφάλειας...6

Διαβάστε περισσότερα