ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014"

Transcript

1 1

2 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ καδέ ζαο. Να ζαο θαηαζϋζσ ηελ ςπρά κνπ σο Ϋλα «αληέδσξν» γηα ηελ ζηάξημά ζαο φια απηϊ ηα δχζθνια ρξφληα πνπ κε εκπηζηεπηάθαηε ζην ηηκφλη ηεο ΝΪνπζαο θαη λα ζαο εθθξϊζσ Ϋλα κεγϊιν ΔΤΥΑΡΗΣΧ. Δέλαη πξϊγκαηη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζε ηηκϊ θαη λα ζε εκπηζηεχεηαη ν ιαφο γηα ηξεηο ζπλερφκελεο δεκαξρηαθϋο ζεηεέεο θαη λα ζνπ αλαζϋηεη ηελ δηνέθεζε ησλ θνηλψλ. Απφ ηελ Ϊιιε φκσο, εέλαη θαη κηα ηεξϊζηηα πξφθιεζε θαη ΔΤΘΤΝΖ. Απφ ηελ «απγά» ηνπ λϋνπ αηψλα (κϋζα ηνπ 2002) δεκηνπξγάζακε ηελ παξϊηαμά καο «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΑΝΔΧΖ» θαη καδέ κε πνιινχο θαη θαινχο θέινπο ζπλαγσληζηϋοζπλνδνηπφξνπο αθηεξσζάθακε ζηα θνηλϊ, λα παιϋςνπκε γηα κηα λϋα ΝΪνπζα. ΘπζηΪζακε πνιιϊ, απφ ηελ νηθνγϋλεηϊ καο, απφ ην επϊγγεικϊ καο θιπ. γηαηέ Ϋηζη νθεέιακε λα θϊλνπκε. Όινη έζνη κεηαμχ καο θαη ν Γάκαξρνο «πξψηνο κεηαμχ έζσλ». Σνλ ΓελΪξε ηνπ 2003, παξϋιαβα ην Γάκν απφ Ϋλαλ παιηφ θαη Ϋκπεηξν Γάκαξρν, ηνλ Γεκάηξην ΒιΪρν, ν νπνένο εέρε ζεκαδϋςεη ηελ πνξεέα ηεο ΝΪνπζαο κεηϊ ηε κεηαπνιέηεπζε. Φηινδνμέα κνπ άηαλ λα αλακεηξεζψ κε ηα δχζθνια, θαη αξρά κνπ λα θξαηάζσ φ,ηη ζεηηθφ απφ ηνπο πξψελ ΓεκΪξρνπο, Φηιώηα Κόθθηλν, Αιέμαλδξν Υωλό, Γεκήηξε Βιάρν, Πέηξν Μπόια, Γηώξγν Πνιάθε, Γξεγόξε Ληόιην θαη λα πξνρσξάζσ Ϋλα βάκα παξαπϋξα. Απφ ηελ πξψηε εκϋξα εξγϊζζεθα ππεχζπλα, κειϋηεζα θαη Ϋπηαζα φια ηα ρξφληα δεηάκαηα πνπ γηα δεθαεηέεο απαζρνινχζαλ ηνλ δάκν (φπσο δεκνηηθφ δϊζνο, παλεπηζηάκην, θνιπκβεηάξην, απνξξέκκαηα, πδξεχζεηο/απνρεηεχζεηο, εμσζηξϋθεηα κεγϊισκα ηνπ Γάκνπ θ.ϊ.). Δπηχρεζα σο Γάκαξρνο ζηε δηϊξθεηα ηεο δσδεθϊρξνλεο ζεηεέαο κνπ, λα δσ λα νινθιεξψλνληαη Ϋξγα πνπ άηαλ φλεηξν γηα ηνπο ζπκπνιέηεο κνπ. ΜεγΪια Ϋξγα, ηα νπνέα κε ζπιινγηθά, νξγαλσκϋλε θαη επέπνλε πξνζπϊζεηα, θαηαθϋξακε καδέ κε ηνπο ζπλεξγϊηεο κνπ, ηα ζηειϋρε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γάκνπ λα ζρεδηϊζνπκε, λα μεθηλάζνπκε θαη λα νινθιεξψζνπκε. Σαπηφρξνλα φκσο πξνρσξάζακε θαη ζε ζεζκηθϋο θαηαθηάζεηο, αλαιακβϊλνληαο πξσηνβνπιέεο πνπ Ϋβαιαλ ηηο βϊζεηο θαη Ϊλνημαλ λϋνπο νξέδνληεο αλϊπηπμεο γηα ηνλ ηφπν. Ζ ζπνπδαηφηεηϊ ηνπο ζα θαλεέ φηαλ ε ρψξα καο μεθχγεη απφ ηελ πξσηφγλσξε νηθνλνκηθά θξέζε θαη ζα βξεέ ηνλ βεκαηηζκφ ηεο. Ξερσξέδσ ινηπφλ ηα κεγαιχηεξα Ϋξγα ηεο δηθάο καο δεκνηηθάο αξράο, ΔΡΓΑ ΟΡΟΖΜΑ ζα ηα ραξαθηήξηδα, ζε απηά ηε δεκηνπξγηθά πνξεέα ησλ δψδεθα (12) ρξφλσλ πνπ νινθιεξψλεηαη ζε ιέγεο εκϋξεο θαη εέλαη ηα εμάο δψδεθα (12) : 2

3 1. α) Ζ επέιπζε κε λνκνζεηηθά ξχζκηζε (λ.3208/2003) ηνπ δεηάκαηνο ζπγθπξηφηεηαο ηνπ Γεκνζένπ ζην Γεκνηηθφ καο ΓΪζνο (κεξέδην 1/5), πνπ ιέκλαδε απφ ην Ο Γάκνο καο Ϋγηλε ν κεγαιύηεξνο Γαζνθηήκωλ ζηελ Διιάδα. β) Ζ πιάξεο θπξηφηεηα ζην ΓΪζνο, καο Ϋδηλε πιϋνλ ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηϋξσ αμηνπνέεζε ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ ΚΫληξνπ 3-5 ΠεγΪδηα, γλσζηνχ ζην Παλειιάλην, πνπ νθεέιακε φκσο λα ην θϊλνπκε πην αληαγσληζηηθφ γηα λα απνηειϋζεη αηκνκεραλά αλϊπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο ηεο ΝΪνπζαο θαη κϊιηζηα 4 επνρψλ (πξνπνλεηηθφ ΚΫληξν ζηε Νηνξληφπνιε Μπαιθφλη θιπ). ΔληΪμακε ην Ϋξγν ζηα ΓΗΣ πξνρσξψληαο ζε φιεο ηηο απαξαέηεηεο αδεηνδνηάζεηο, εγθξέζεηο, κειϋηεο θιπ. κε πξνππνινγηζκφ 30εθ.. ΑπνκΫλεη ε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα θαη ε αλϊδεημε αλαδφρνπ επελδπηά γηα 40 ρξφληα, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγέα ζϋζεσλ εξγαζέαο γηα ηε ΝΪνπζα θαη ηελ απνιαβά αληαπνδνηηθψλ σθειεηψλ γηα ην Γάκν καο. 2. Ζ θαηαζθεπά ηνπ Κιεηζηνχ Κνιπκβεηεξίνπ, Ϋλα Ϋξγν ζηνηρεησκϋλν απφ ην Ζ ρνιή Αξηζηνηέινπο απφ ηελ αλαθϊιπςά ηεο ην 1960.ΣεξΪζηηα άηαλ ε ζπκβνιά ηνπ κεγϊινπ επεξγϋηε ηεο ΝΪνπζαο Υξάζηνπ ΛαλαξΪ, πνπ κε ηηο Ϊξηζηεο πξνζσπηθϋο καο ζρϋζεηο, θαηϊθεξα θαη ηνλ Ϋπεηζα γηα ηε δσξεϊ ησλ 2,7εθ. -θαηαζθεπά ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΚΫληξνπ. ηφρνο, ε πεξαηηϋξσ αμηνπνέεζά ηεο κε ηελ έδξπζε ρνιάο Αξηζηνηειηθάο Φηινζνθέαο θιπ. 4. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ΦΔΚ. αξ. 138/ ηεχρνο Α -Σκάκα Γηνέθεζεο Σερλνινγέαο), κε ηελ επαλϊρξεζε ηνπ θηηξένπ «Λφγγνπ-ΣνπξπΪιε» Ζ ΝΪνπζα, άηαλ ε κφλε πφιε - κε πξσηεχνπζα Ννκνχ - ζηελ ΔιιΪδα πνπ Ϋπαηξλε Παλεπηζηάκην, Ϋξγν ζα ιϋγακε αληέζηνηρν ηεο έδξπζεο ησλ Σερληθψλ ρνιψλ απφ ηνλ Φηι.Κφθθηλν ην Ζ ζπλέλωζε ηεο παιηάο Δπαξρίαο Νάνπζαο ζε έλαλ Μεγάιν Γήκν. Γηα πνιιϊ ρξφληα φινη κηινχζακε γηα ηελ ελνπνέεζε ηεο πεξηνράο καο. Σν 2010 κε ηελ δηνηθεηηθά κεηαξξχζκηζε ηνπ «ΚαιιηθξΪηε» - γηα ηνλ νπνέν πνιιϊ αξλεηηθϊ κπνξνχκε λα πνχκε - θαηαθϋξακε θαη θϊλακε πξϊμε ηελ εμσζηξϋθεηα, κε ην Ϊλνηγκα ηεο ΝΪνπζαο θαη εδαθηθϊ, αιιϊ θπξέσο θαη θνηλσληθϊ - νηθνλνκηθϊαλαπηπμηαθϊ. 6. Ζ επέιπζε ηνπ ρξφληνπ πξνβιήκαηνο ηωλ ζθνππηδηώλ θαη ην θιεέζηκν φισλ ησλ ρσκαηεξψλ (Γεκηνπξγέα ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο, Δμνπιηζκφο κε νράκαηα κεηαθνξϊο απνξξηκκϊησλ, ΑπνθαηΪζηαζε φισλ ησλ ρσκαηεξψλ θιπ). Γηαηέ φηαλ φινη κηιϊκε γηα πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη γηα δεκηνπξγέα ελφο «πξϊζηλνπ Γάκνπ», ην πξψην πνπ πξϋπεη λα θϊλνπκε εέλαη λα «θαζαξέζνπκε» κε ηα ζθνππέδηα καο. 7. Σν Δπξπδωληθό Γίθηπν θαη κϋζα ζηε ΝΪνπζα θαη ζε θνηλφηεηεο, Ϋξγν πνπ αλαβαζκέδεη ηηο ππνδνκϋο θαη θαζηζηϊ γηα ην κϋιινλ πνιχ επθνιφηεξε ηελ ρξάζε ησλ λϋσλ ηερλνινγηψλ (internet) θαη ηελ εμππεξϋηεζε ησλ πνιηηψλ, θπξέσο γηα ηε ΝΫα ΓελληΪ. 8. Ζ πξσηνβνπιέα πνπ πάξακε γηα ηε ζπλεξγαζέα ησλ 11 Γάκσλ γχξσ απφ ην φξνο ΒΫξκην «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΔΡΜΗΟ», πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ. αξηζ / απφθαζε πθ. ΑλΪπηπμεο η. ΑξλανπηΪθε, πξνππνινγηζκνχ 200 εθ, απφ ηα νπνέα ηα 50 εθ. αθνξνχλ ηε ΝΪνπζα θαη εέλαη κηα «δεμακελά» θαη Ϋλα εξγαιεέν πεξαηηϋξσ αλϊπηπμεο, κε Ϋξγα πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην Δ. 9. Ζ πξσηνβνπιέα επέζεο πνπ πάξακε πξψηνη ζηελ ΔιιΪδα, γηα ηελ ελδνπεξηθεξεηαθά ελδνδεκνηηθά ζπλεξγαζέα 4 Γάκσλ (ΝΪνπζα-/ΒΫξνηα- ΠΫιια-Γένλ/Όιπκπνο) κε αλαθνξϊ ζηνλ ΜεγαιΫμαλδξν «ΣΗ ΡΗΕΔ ΣΟΤ 3

4 ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ» θαη ε νπνέα Ϋδεημε κε ηηο δχν πξψηεο δξϊζεηο καο, φηη κπνξεέ πξϊγκαηη λα πξνζθϋξεη κεγϊιεο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθάο επηζθεςηκφηεηαο ζε φιν ην «ηφμν» πεξηαζηηθϊ ηεο Θεζ/λέθεο θαη επξχηεξα. 10. Ζ ηαπηόηεηα ηεο Νάνπζαο. Πξφθεηηαη γηα Ϋλα ζχλνιν Ϋξγσλ θαη παξεκβϊζεσλ πνπ ηαπηνπνηνχλ ηελ κεγϊιε ηεο ηζηνξέα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε βηνκεραληθά θιεξνλνκηϊ, ην δξψκελν, ην πεξηβϊιινλ, δει. φια καο ηα ζπγθξηηηθϊ πιενλεθηάκαηα, δεκηνπξγψληαο κηα «δηαδξνκά» γηα ηνλ επηζθϋπηε ηεο πφιεο. Απηφ ην νλνκϊζακε «ελνπνέεζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ». Πην ζπγθεθξηκϋλα: α) Με παξϋκβαζά καο ηξνπνπνηάζεθε ν λφκνο 3852/2010 «ΚαιιηθξΪηεο», ζηνλ νπνέν ν απφ ην 1955 δνζεέο ηηκεηηθφο ηέηινο «Ζξσηθά Πφιε» δελ αλαγξϊθνληαλ. Έηζη, κε ην Ν3979/2011Ϊξζξν 44 παξ.13 απνθαηαζηϊζεθε ε ηζηνξηθά νλνκαζέα ηεο ΝΪνπζαο. β) ηνλ ηφπν ζπζέαο ησλ 1241 εζλνκαξηχξσλ Νανπζαέσλ ηνπνζεηάζακε κλεκεέν ζε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξϊο ηνπο κεηϊ απφ 190 ρξφληα. γ)ην πϊξθν ησλ εξψσλ επέζεο, νθεέιακε ηηκά ζηνλ ΜαθεδνλνκΪρν Αλη.Μέγγα, φπνπ ζηάζακε ηελ πξνηνκά ηνπ. δ) Ζ βηνκεραληθά ηζηνξέα ηεο ΝΪνπζαο, Ϋπξεπε λα θαηαγξαθεέ θαη λα πξνβιεζεέ. Δηζη, κε ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, κειεηάζακε θαη ζπληϊμακε ην λϋν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρϋδην ηεο ΝΪνπζαο. Γηακνξθψζακε κηα ηζηνξηθάηνπξηζηηθά πεξηεγεηηθά- πεξηβαιινληηθά-βηνκεραληθά θιπ δηαδξνκά, κε ηελ αλϊδεημε φισλ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκϊησλ ηεο, κε Ϋξγα αξθεηψλ εθαηνκκπξέσλ επξψ (μεθηλψληαο απφ ηνλ θαηαξξϊθηε «Μπέιε», Τδξνηξνρφ, πϊξθν εξψλ, πνιπρψξνο πνιηηηζκνχ ΒΔΣΛΑΝ, πνιπρψξνο - κνπζεέν ΔΡΗΑ, πεδφδξνκνη θαη θνέηε ΑξΪπηηζαο, θαηαξξϊθηεο «ΠαπαγηΪλλε», θηάξην ΜΪθε θαη ΡΪηνπ, κϋρξη ην ρψξν ζπζέαο θηέξην ΠΗΚΠΑ), γηα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο κϋζα ζηελ πφιε. ε) Δπέζεο, ζηνλ κεγϊιν νπιαξρεγφ ηεο επαλϊζηαζεο ηεο ΝΪνπζαο ηνλ ΓεξνθαξαηΪζν, νθεέιακε επέζεο ηηκά νπφηε ηνπνζεηάζακε ηελ πξνηνκά ηνπ ζηε γελλϋηεηξϊ ηνπ ην «Γηραιεχξη». ΣΫινο, ε) Γηα ην κνλαδηθφ δξψκελν «Γελέηζαξνη θαη Μπνχιεο ηεο ΝΪνπζαο», πνπ επέζεο εέλαη ζηνηρεέν ηεο ηαπηφηεηϊο ηεο, αλαζϋζακε ζην ΑΠΘ (θαζεγάηξηα Δ.θνπηΫξε) θαη γηα πξψηε θνξϊ εθπνλάζεθε επηζηεκνληθά κειϋηε θαηαγξαθάο φισλ ησλ ζηνηρεέσλ, ηα νπνέα καδέ κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ ληνθνπκϋλην ηνπ κεγϊινπ Διιελα ζθελνζϋηε Παλη.Βνχιγαξε πνπ παξαρσξάζεθε ζην Γάκν-, απνηεινχλ ηηο πξνππνζϋζεηο γηα ηελ ππνβνιά θαθϋινπ ζηελ ΟΤΝΔΚΟ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ηνπ σο ζηνηρεέν ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθάο ΚιεξνλνκηΪο. 11. Ζ αλάπιαζε ηνπ Αξθνρωξίνπ. Με ζηνρεπκϋλεο κειϋηεο θαηαθϋξακε θαη απνξξνθάζακε θνηλνηηθνχο πφξνπο πϊλσ απφ 1,5εθ. επξψ θαη ν παξαδνζηαθφο ραξαθηεξηζκϋλνο θαη σο Αμηφινγνο νηθηζκφο καο, κε ηηο αλαπιϊζεηο θαη φια ηα ζπλαθά Ϋξγα Ϋγηλε ζρεδφλ αγλψξηζηνο. ηφρνο εέλαη ε αχμεζε πξνζϋιεπζεο ηνπξηζηψλ θαη ζηελ πεξηνρά απηά. 12. ΣΫινο, ε έλαξμε ηνπ κεγάινπ έξγνπ ηωλ απνρεηεύζεωλ ζηνπο πεδηλνχο νηθηζκνχο Αλζεκέσλ-Δηξελνχπνιεο, ηα Ϋξγα χδξεπζεο-απνρϋηεπζεο ζε φιν ην δάκν, ε ηνπνζϋηεζε λϋσλ θέιηξσλ γηα ηε ζνιφηεηα ηνπ λεξνχ ζηε ΝΪνπζα, ε πδξνδφηεζε ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ, ν Βηνινγηθφο ηελεκϊρνπ, ε ηνπνζϋηεζε πδξνκϋηξσλ γηα ηε κεέσζε ηεο ζπαηϊιεο λεξνχ, νη λϋεο δεμακελϋο ζε ΠνιππιΪηαλν Μνλφζπηηα θιπ. Ϋρεη αλεβϊζεη ην επέπεδν ησλ ππνδνκψλ κε ζηφρν θπζηθϊ ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο, αιιϊ θαη ηελ Ϊλνδν ηεο πνηφηεηαο δσάο ησλ δεκνηψλ καο. 4

5 Όια απηϊ ηα κεγϊια Ϋξγα, ζπλδϋνληαλ κε θαπηϊ θαη δχζθνια πξνβιάκαηα πνπ πεξέκελαλ επέ πνιιϊ ρξφληα ηε ιχζε ηνπο. Καη επεηδά ηα ζεσξνχζα σο πξνθιάζεηο θαη ε πξφθιεζε κε δπλακψλεη, ππνζηάξηδα απηφ πνπ εέπε θϊπνηε ν Έληηζνλ: «Ξεκινώ από ηο ζημείο πος ηα άθηζαν οι άλλοι». Απηφ Ϋπξαμα φια απηϊ ηα ρξφληα, καδέ κε ηνπο ζπλεξγϊηεο κνπ. Απφ ηελ πξψηε καο ζεηεέα, , πξνζπαζάζακε γηα ην θαιχηεξν, κϋζα απφ ηεξϊζηηεο δπζθνιέεο θαη αληημνφηεηεο. Γηαηέ, ην Γάκν ΝΪνπζαο θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ θαπηψλ ζεκϊησλ ηνπ, ηνλ θαζηζηνχλ απφ ηνπο δπζθνιφηεξνπο ηεο ρψξαο. Κη απηφ δελ ην ιϋσ κφλν εγψ. Δέλαη γλσζηφ ζε φιε ηελ ΔιιΪδα, αιιϊ θαη ζε φιεο ηηο Κπβεξλάζεηο. Να αλαθϋξσ γηα παξϊδεηγκα, φηη κφιηο αλαιϊβακε, ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 2003, Ϋθιεηλε ε «ΣΡΗΚΟΛΑΝ». Απνιχζεηο, αλεξγέα, θηλεηνπνηάζεηο, δηεθδηθάζεηο, άηαλ ζηελ «εκεξάζηα δηϊηαμε». Σα πξνβιάκαηα απηϊ ζπλερέζηεθαλ θαη ηα επφκελα ρξφληα κε ηα «ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ» θιπ. θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζην δξφκν. Γελ κπνξνχζακε λα αδηαθνξάζνπκε ά λα ηα απνδερζνχκε σο ηεηειεζκϋλα. Οθεέιακε θαη φθεηια λα αγσληζηψ, λα ζηαζψ ζην πιεπξφ ησλ εξγαδνκϋλσλ καο θαη κε ηα ζπιινγηθϊ ηνπο φξγαλα λα δηεθδηθάζνπκε ηα απηνλφεηα. Γνπιεηά γηα ηνλ θόζκν θαη εηδηθέο εληζρύζεηο γηα ηελ πεξηνρή καο. Οη παξεκβϊζεηο ζηηο εθϊζηνηε θπβεξλάζεηο, νη επηζθϋςεηο κνπ ζηελ Αζάλα ζηα ππνπξγεέα θιπ. -φπνπ θαηϋβεθα πϊλσ απφ 100 θνξϋο-, άηαλ ζπρλφηαηεο. Γηα φια απηϊ, ρξεηϊζηεθε λα αθηεξψζσ πνιχηηκν πνιηηηθφ ρξφλν απφ ην λα δέλσ πξνηεξαηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ, ηε κειϋηε θαη ηελ παξαγσγά Ϋξγσλ πνπ εέρε αλϊγθε ν ηφπνο. ΑλαγθαζηηθΪ ινηπφλ, πεγαέλακε Ϋλα βάκα κπξνζηϊ θαη. δχν πέζσ. Σα πξνβιάκαηα απηϊ βϋβαηα, δελ ηα εέραλ Ϊιινη Γάκνη ηεο ρψξαο. Καη γη' απηφ δελ εέλαη ζσζηφ λα γέλνληαη αλεχζπλεο θαη Ϊδηθεο ζπγθξέζεηο. Ο θϊζε Γάκνο θαη εηδηθϊ εκεέο ζηελ επαξρέα, Ϋρνπκε λα επηιχζνπκε ρηιηϊδεο Ϊιια ζϋκαηα, απ απηϊ ησλ κεγϊισλ αζηηθψλ δάκσλ. Ο θαζϋλαο καο θξέλεηαη απφ ηα πξνβιάκαηα πνπ Ϋρεη λα δηαρεηξηζηεέ, αιιϊ θαη απφ ην γεληθφηεξν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβϊιινλ πνπ θηλεέηαη θαη δηνηθεέ. Γελ κπνξνχλ λα γέλνληαη ζπγθξέζεηο αλφκνησλ πξαγκϊησλ θαη θαηαζηϊζεσλ. Δέρα ηελ αηπρέα λα δηνηθάζσ ηε ΝΪνπζα ηελ επνρά πνπ Ϋθιεηλαλ ηα εξγνζηϊζηα, ην φιν πιαέζην ιεηηνπξγέαο ηνπ θξϊηνπο θαη ησλ δάκσλ Ϊιιαμε ξηδηθϊ, ζενκελέεο πνπ ιφγσ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Ϋπιεμαλ επαλεηιεκκϋλα ηηο αγξνηηθϋο καο παξαγσγϋο θαη ηϋινο ην Μλεκφλην πνπ άξζε θαη ηα ηζνπϋδσζε φια. ΠΪληα ινηπφλ, επεδέσθα ηελ θξηηηθά. Γελ απαηηνχζα βεβαέσο ηε «κε θξηηηθά». Γηθαηνχκνπλ φκσο ηελ θαινπξναέξεηε θξηηηθά, ηελ νπνέα πνιιϋο θνξϋο δελ εέρα. ρφιηα Ϊδηθα, ζθιεξϊ, αλεχζπλα, αθφκα θαη ρπδαέα κε «θνξψλεο», θαθεληξϋρεηεο ά κηθξνπξϋπεηεο απφ κεξέδα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ (Ϋληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ), κε πιάγσλαλ ζαλ Ϊλζξσπν απφ ηε κηα, απφ ηελ Ϊιιε φκσο κε πεέζκσλαλ. Κη αθφκε, λα αλαθϋξσ ηηο εθαηνληϊδεο επηζηνιϋο-αξζξνγξαθέα ζπγθεθξηκϋλεο κεξέδαο πνιηηψλ - απηφ δπζηπρψο κφλνλ ζηε ΝΪνπζα ζπκβαέλεη - πνπ πϋξαλ ηεο εκθϊληζάο ηνπο ζηηο ζειέδεο ησλ εθεκεξέδσλ θαη ηελ Ϋθθξαζε γλψκεο «επέ παληφο επηζηεηνχ» δελ ηνπο εέδα ΠΟΤΘΔΝΑ ΑΛΛΟΤ. ΑιιΪ θαη νη θξέλνληεο, θξέλνληαη θη ν θαζϋλαο καο γξϊθεη ηελ ηζηνξέα ηνπ, εηδηθϊ δε ζε κηα κηθξά θνηλσλέα φπσο ηεο ΝΪνπζαο. Έηζη ινηπφλ, ππεξεηψληαο επέ 12 ρξφληα απηφ ηνλ φκνξθν ηφπν θαη ηνπο ππϋξνρνπο αλζξψπνπο ηνπ, πξνζπαζάζακε νη ζπλεξγϊηεο κνπ θη εγψ λα θϊλνπκε ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχζακε. Οη επνρϋο εέλαη πνιχ δχζθνιεο. ΔηδηθΪ ηψξα, κεηϊ ην 2009 πνπ ε ΔιιΪδα εέλαη ζην «Μλεκφλην» θαη ηειεέ νπζηαζηηθϊ ζε θαζεζηψο «πηψρεπζεο», πνπ ρξάκαηα δελ ππϊξρνπλ θαη Ϊιινη απνθαζέδνπλ γηα εκϊο. Πνηφο Γάκαξρνο αιάζεηα, κπνξνχζε λα θϊλεη Ϋξγα θαη δελ άζειε; Όπσο ην Ϋρσ μαλαπεέ, νη επνρϋο εέλαη ηξαγηθϋο θαη νη Γάκνη ηεο ρψξαο βηψλνπλ φ,ηη θαη ην θϊζε λνηθνθπξηφ. Άξα, νη δπλαηφηεηεο εέλαη πνιχ πεξηνξηζκϋλεο. Με εθαηνληϊδεο λϋεο αξκνδηφηεηεο, 5

6 ρσξέο πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ θαη ρσξέο ηελ «θηλεηήξηα δύλακε», ην ρξάκα, πφζα Ϊξαγε κπνξεέο λα θϊλεηο???? Ζ νηθνλνκηθά θξέζε ζηελ ΔιιΪδα εέρε δξακαηηθϋο επηπηψζεηο θαη ζηελ θνηλσλέα. Έθεξε ζε δνθηκαζέα ζρϋζεηο, ζπκπεξηθνξϋο, αληνρϋο θαη δηϊζεζε, αλαδεηθλχνληαο δεηάκαηα πνπ απαηηνχζαλ ιεπηνχο θαη επαέζζεηνπο ρεηξηζκνχο θαη απφ ηνλ Γάκαξρν θαη απφ ηε Γεκνηηθά νκϊδα, θϊηη πνπ άηαλ ηδηαέηεξα δχζθνιν. ΠεξΪζακε «δηα ππξφο θαη ζηδάξνπ». Αλαγθαζζάθακε λα ρεηξηδφκαζηε κε κεγϊιε δπζθνιέα, αθφκα θαη ηα πην απιϊ δεηάκαηα ηα νπνέα παιηφηεξα ηα ιχλακε πνιχ εχθνια. Αγσληδφκαζηαλ ζθιεξϊ αθφκε θαη γηα ηα απηνλφεηα. ΦηΪζακε λα απνινγνχκαζηε γηα επζχλεο θαη επηινγϋο Ϊιισλ. ΜΫζα ζηελ δχζθνιε απηά πξνζπϊζεηα, θϊλακε θαη ιϊζε. Μπνξεέ λα αδηθάζακε θαη λα αδέθεζα πξνζσπηθϊ θϊπνηνπο. Ζ δηνέθεζε φκσο ηϊρεη απηϊ. Γελ κπνξεέ λα εέζαη αξεζηφο κε φινπο. ΠΪληα ζηε δξϊζε κνπ πξνζπαζνχζα λα εέκαη ρξήζηκνο γηα ηνπο πνιινύο θαη όρη επράξηζηνο γηα ηνπο ιίγνπο. πγθξνχζηεθα κε ινγηθϋο θαη αηνκηθϊ ζπκθϋξνληα φηαλ άηαλ ελαληένλ ηνπ γεληθνχ. Έπηαζα «ηνλ ηαχξν απφ ηα θϋξαηα» θαη δελ ινγϊξηαζα ην πνιηηηθφ θφζηνο, φηαλ ρξεηϊζηεθε λα πϊξσ ζεκαληηθϋο απνθϊζεηο, ηηο νπνέεο κϋρξη ηφηε πνιινέ ηηο απϋθεπγαλ (π.ρ ηνπνζϋηεζε πδξνκϋηξσλ ζηε ΝΪνπζα, θιεέζηκν δεκηνγφλσλ δεκνηηθψλ επηρεηξάζεσλ πνπ κφλνλ ρξϋε θφξησλαλ ζηνπο πνιέηεο, ζθνδξϋο αληηδξϊζεηο γηα ηε ζπλϋλσζε ησλ ηξηψλ Γάκσλ θιπ). ΠνιιΫο θνξϋο πηθξϊζεθα. Πιεγψζεθα. άθσζα βϊξε θαη επζχλεο πνπ δελ κε αλαινγνχζαλ, ηδέσο ζηελ παξνχζα ζεηεέα κνπ. Δλψ ινηπφλ Ϊιινη Ϋπαηξλαλ ηηο απνθϊζεηο ζηελ ΚπβΫξλεζε (π.ρ. θιεέζηκν ηεο ΓΟΤ, ηνπ Παλεπηζηεκένπ, ππνβϊζκηζε ηνπ Ννζνθνκεένπ, ΗΚΑ θιπ), φια ηα δπζϊξεζηα απνηειϋζκαηα γηα ηνλ ηφπν ηα θνξηψζεθα εγψ. Γελ κπνξεέ φκσο λα πηζηεχεη ν θφζκνο, φηη Ϋξγν φπσο ην Παλεπηζηάκην, πνπ εγψ πϊιεςα λα νινθιεξσζεέ θαη λα ηδξπζεέ ην 2004, λα ζϋισ λα ην θιεέζσ! Θα άκνπλ εληειψο αθειάο. Όηαλ Ϋθιεηλε ε ΓΟΤ, φπσο θαη Ϊιιεο 101 ζηελ ΔιιΪδα θαη εκεέο ηξϋρακε θαη ζπγθξνπφκαζηαλ κε ηελ Αζηπλνκέα, κε δαθξπγφλα θιπ. πνιινέ Ϋξηρλαλ ηελ επζχλε ζηνλ εχθνιν ζηφρν, ηνλ Γάκαξρν!!!!!!!. Ο,ηη κπνξνχζακε λα θϊλνπκε, ην θϊλακε. Πάξακε ζην Γεκ.πκβνχιην ζεκαληηθϋο πξσηνβνπιέεο, θαηαδηθϊζακε ηα Ϊδηθα γηα ηελ θνηλσλέα κλεκνληαθϊ κϋηξα, βγάθακε ζηνπο δξφκνπο, δηακαξηπξεζάθακε, δηεθδηθάζακε ζηα Τπνπξγεέα θιπ. Γπζηπρψο, απνινγνχκαζηαλ γηα επηινγϋο Ϊιισλ. ΠαξΪ ηαχηα, κπνξϋζακε θαη θξαηάζακε ζε Ϋλα επέπεδν ιεηηνπξγέαο ην Ννζνθνκεέν, ην ΗΚΑ, θξαηάζακε ην Δηξελνδηθεέν, ηελ Ππξνζβεζηηθά, ην Γαζαξρεέν, γηαηέ θαη απηϊ απεηινχληαλ λα απνκαθξπλζνχλ. Οη Ϊιινη Ϊξαγε, νη πξαγκαηηθνέ ππαέηηνη θφκκαηα, ΒνπιεπηΫο θιπ, πνχ άηαλ εθεέλεο ηηο δχζθνιεο ψξεο?. Θεσξψ ινηπφλ φηη απηϊ ηα κλεκνληαθϊ κϋηξα θαη ηα φζα ππϋζηε ε ΝΪνπζα, γηα ηα νπνέα ε κφλε ππεχζπλε εέλαη ε Σξφηθα θαη ε θπβϋξλεζε θαη φρη ν Γάκαξρνο, άηαλ θη ν ζεκαληηθφηεξνο παξϊγνληαο πνπ επεξϋαζε ην εθινγηθφ απνηϋιεζκα ζηηο πξφζθαηεο δεκνηηθϋο εθινγϋο. Θα Ϋιεγα ινηπφλ, φηη απηφ ην «κλεκφλην» πνπ ζϊξσζε ηα πϊληα ζηε ρψξα, αιιϊ θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ΓεκΪξρνπο πνπ δηνηθάζακε απηά ηελ πεξένδν, θαιϊ εέλαη λα ην «κλεκνλεχνπλ» νη φπνηνη επηθξηηϋο κνπ θαη νη πνιηηηθνέ κνπ αληέπαινη, γηαηέ απ φ,ηη θϊλεθε ηνπο.. βφιεςε πνιχ. Ζ ςπρξά, πνιηηηθϊληηθε θαη σθειηκέζηηθε ινγηθά, ζα Ϋιεγε λα κελ μαλαζϋζσ ππνςεθηφηεηα. Όκσο, απηφ πνπ δελ άζεια λα κνπ πξνζϊςεη ν θφζκνο, άηαλ φηη ηψξα ζηα δχζθνια, θεχγεη ν Καξακπαηδφο. Γελ ιηπνηϊθηεζα. Γελ άζεια ζηελ ηξηθπκέα, λα εγθαηαιεέςσ ην θαξϊβη. Ο θαπεηάληνο είλαη ν ηειεπηαίνο πνπ πξέπεη λα απνρωξεί. Γη απηφ θαη ζπλαπνθαζέζακε κε ηνπο ζπλεξγϊηεο λα επηρεηξάζνπκε κηα λϋα πξνζπϊζεηα γηα ηνλ ηφπν καο. Σν απνηϋιεζκα φκσο, δελ καο δηθαέσζε. 6

7 ηελ 12ρξνλε πνξεέα κνπ, αθνζηψζεθα πιάξσο ζην Γάκν. Έθιεηζα ην δηθεγνξηθφ κνπ γξαθεέν, αθάλνληαο κηα πεηπρεκϋλε θαξηϋξα 17 εηψλ. Έιεγα ινηπφλ, φηη «ή παπάο ζα είζαη ή δεπγάο». Απηφ βϋβαηα ζάκαηλε θαη Ϋλα ηεξϊζηην νηθνλνκηθφ θφζηνο. Γη απηφ ληψζσ πεξάθαλνο, θαζφζνλ άξζα ζην Γάκν Ϊλεηνο νηθνλνκηθϊ θαη απνρσξψ πνιχ θησρφηεξνο. Σε βαζηθά κνπ ππνρξϋσζε ππνβνιάο ηνπ «πφζελ Ϋζρεο» ηελ ηεξψ θαη ζα ηελ ηεξψ απφιπηα, φπσο πξϋπεη λα θϊλνπλ φια ηα Γεκφζηα πξφζσπα. Πέζηεςα θαη πηζηεχσ ζηε δεκνθξαηέα ζεβφκελνο ηνπο ζεζκνχο. ΒαζΪληδα ηηο φπνηεο απνθϊζεηο Ϋπξεπε λα πϊξσ θαη λα πϊξνπκε σο Γεκνηηθά ΟκΪδα. ΑπνδΫρζεθα ην ξφιν ηεο κεηνςεθέαο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζην νπνέν Ϋθεξλα φια ηα κεγϊια δεηάκαηα πξνο ζπδάηεζε, γηαηέ ν δηϊινγνο πξνϊγεη ην ζπδεηνχκελν θαη ηε δεκνθξαηέα. ΠνιιΫο θνξϋο αζπϊζζεθα ρξάζηκεο πξνηϊζεηο ησλ Ϊιισλ παξαηϊμεσλ θαη δελ θνιινχζα ζε κηθξνπνιηηηθϋο ινγηθϋο, εγσηζκνχο θαη εκκνλϋο, φηαλ θϊηη άηαλ γηα ην θνηλφ φθεινο. ΑξθεηΫο θνξϋο βϋβαηα, πξνδφζεθα απφ νξηζκϋλνπο εθ ησλ ζπλεξγαηψλ κνπ, ηνπο νπνένπο αλϋδεημα θαη εκπηζηεχζεθα ζε αμηψκαηα θαη ζϋζεηο δηνέθεζεο. Δπηβεβαηψζεθε δπζηπρψο θαη γηα κϋλα, ε γλσζηά ξάζε: «Οςδείρ αγνωμονέζηεπορ ηος εςεπγεηηθένηορ». ΠαξΪ ηαχηα, δελ ζηϊζεθα ζε κηθξφηεηεο, αλ θαη πξνθιάζεθα απφ πνιινχο. Πξνζπαζνύζα λα βιέπω ην δάζνο θαη όρη ην δέληξν. Γηαηάξεζα σο φθεηια ηελ ςπρξαηκέα κνπ ζηεθφκελνο πϊληα ζην χςνο ησλ πεξηζηϊζεσλ. Σν φξακϊ κνπ θαη ν ζηφρνο, άηαλ λα κπνξϋζσ λα θξαηάζσ ηελ θνηλσληθά καο ζπλνρά. Να δεκηνπξγάζσ ζπλζάθεο ελφηεηαο, δηφηη απ απηάλ θαη κφλν απνξξϋεη ηζρχο θαη κφλνλ Ϋηζη κπνξεέ λα παξαρζεέ Ϋξγν θαη λα πϊεη ν ηφπνο κπξνζηϊ. πλεξγϊζζεθα κε ηνπο πϊληεο (κε φιεο ηηο ηνπηθϋο Τπεξεζέεο, ηνπο Φνξεέο, ηα ζπιινγηθϊ φξγαλα, ηα θηλάκαηα θιπ.). Δέρα ην γξαθεέν κνπ αλνηρηφ ζε φιν ηνλ θφζκν. Γελ ην «Ϋπαημα» πνηϋ εμνπζέα. Δθεέ πνπ ρξεηαδφηαλ λα θσλϊμσ θαη λα καιψζσ, ην Ϋθαλα. Δθεέ πνπ Ϋπξεπε λα δεέμσ επαηζζεζέα θαη επηφηεηα, επέζεο ην Ϋθαλα. Αιινχ ηα θαηϊθεξα θαη αιινχ φρη. Θεσξψ φηη πϊλσ απ φια, ζηϊζεθα Ϊλζξσπνο. Δζεέο, νη Νανπζαένη πνιέηεο ζα κε θξέλεηε, αιιϊ θαη ε ηζηνξέα πνιχ πεξηζζφηεξν. Ο θϊζε πνιηηηθφο, ν θϊζε εγϋηεο, θξέλεηαη ηειηθϊ απφ ην Ϋξγν ηνπ, ηελ πξνζθνξϊ ηνπ, ην απνηϋιεζκα θαη φρη απφ ηηο πξνζϋζεηο ηνπ. Σν λα θηϊζεηο ζηελ θνξπθά, λα εθιεγεέο ζ Ϋλα αμέσκα, εέλαη πνιχ εχθνιν. Σν λα δηαηεξεζεέο εθεέ, κε ζπγθξνχζεηο, αληηπαξαζϋζεηο θιπ. εέλαη ην δχζθνιν. Γελ βγάθε ηπραέα, απηφ πνπ εέπαλ νη πξφγνλνέ καο: «Αξρή, άλδξα δείθλπζη». Έιεγα πϊληα ηελ αιάζεηα θαη δελ Ϋθξπβα απηϊ πνπ πέζηεπα. ε θακέα ζηηγκά δελ κπνξνχζα λα θαληαζηψ ηνλ εαπηφ κνπ λα εέλαη Ϋλαο αξρεγφο πνπ λα πνξεχεηαη σο «Ϋκπνξνο πξνζδνθηψλ», φπσο Ϋιεγε ν ΝαπνιΫσλ. Πξνζπαζνχζα λα μεθεχγσ απφ ηνλ γλσζηφ πνιηηηθφ μχιηλν ιφγν, πνπ ΓΤΣΤΥΧ αγγέδεη θϊζε κνξθά εμνπζέαο, ε νπνέα γηα λα θεξδέζεη πνιηηηθφ ρξφλν (θαη ςάθνπο) πνπιϊεη ειπέδεο. Έζθπβα ζην πξφβιεκα, ιϋγνληαο ιέγα θαη θϊλνληαο πεξηζζφηεξα. Πέζηεπα πϊληα φηη «θαιχηεξα κηα πηζακά Ϋξγν, απφ Ϋλαλ ηφλν ζεσξέα». Σν φλεηξφ κνπ, άηαλ λα παιεχσ ζπλϋρεηα γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ, ηεο ΝΪνπζαο, ησλ πνιηηψλ θαη θπξέσο ηεο λενιαέαο. Πνιχ ζπρλϊ Ϋθαλα ηελ απηνθξηηηθά κνπ, ηελ απηναμηνιφγεζά κνπ, γηαηέ κφλν αλ εέζαη εηιηθξηλάο θαη απαηηεηηθφο κε ηνλ εαπηφ ζνπ, κπνξεέο λα βειηησζεέο. έγνπξα ινηπφλ, ζαλ ΟκΪδα, σο απινέ θη εκεέο Ϊλζξσπνη, δελ ηα πάγακε Ϊξηζηα ζε φινπο ηνπο ηνκεέο. Μαδέ κε ηνπο ζπλεξγϊηεο θαη ηα ζηειϋρε ηνπ Γάκνπ, δψζακε θαζεκεξηλϊ εμεηϊζεηο. Γψζακε ηνλ θαιχηεξφ καο εαπηφ. Γηα Ϋλα πξϊγκα φκσο ζϋισ λα εέζηε βϋβαηνη: Όηη πξνζπϊζεζα θαη πξνζπαζάζακε γηα ην θαιχηεξν. Όρη κφλν απιψο γηα ην θαιφ, αιιϊ γηα ην θαιχηεξν πνπ πϊληα εέλαη «ερζξφο» ηνπ θαινχ. 7

8 Ζ πνιηηηθά κνπ ζθϋςε πνπ σξέκαδε θαζεκεξηλϊ, αιιϊ θαη ν πξψηνο Ϋιεγρνο απφ ηελ έδηα ηε ζπλεέδεζά κνπ, Ϋιεγε ην εμάο απιφ θαη απηνλφεην: Όηη «ζηη θέζη πος βπίζκεζαι, είζαι γιαηί ηο θέληζε ο λαόρ, άπα ηη δύναμή ηος ππέπει να ηος ηην επιζηπέθειρ με θεηικέρ ππάξειρ. Οηι για όλα ππέπει να ζε διακπίνει ηο μέηπο. Όηι ζηο θεζμό πος κλήθηκερ να ςπηπεηήζειρ, θα είζαι πποζωπινόρ. Οηι διοικείρ ανθπώποςρ και όσι ανηικείμενα και όηι ππέπει να ζέβεζαι απόλςηα ηο δημόζιο σπήμα». ΣΫινο, ε θαηαγσγά κνπ απφ κηα Νανπζαέηθε αγξνηηθά νηθνγϋλεηα πνπ δνπιεχεη ζθιεξϊ γηα λα αληαπεμϋιζεη, νη φπνηεο γλψζεηο απνθφκηζα απφ ηε Ννκηθά ρνιά θαη ηελ Ϊζθεζε επέ 17 ρξφληα κϊρηκεο δηθεγνξέαο, κε δέδαμαλ πϊλσ απ φια ηνλ ζεβαζκφ ζηνλ ΑΝΘΡΧΠΟ, ηνλ νπνέν πξϋπεη λα αληηκεησπέδσ κε δηθαηνζχλε, αμηνθξαηέα, αιάζεηα, εηιηθξέλεηα, θηιφηηκν θαη ΑΝΘΡΧΠΗΑ. ΑπηΪ ζεσξνχζα σο απαξαέηεηεο αμέεο γηα Ϋλαλ πνιέηε πνπ θηινδνμεέ λα αζρνιεζεέ κε ηα θνηλϊ θαη λα πξνζθϋξεη ζηνλ ηφπν θαη ζηνπο πνιέηεο απφ κηα εμαηξεηηθϊ ηηκεηηθά, ηαπηφρξνλα δε θαη πνιχ ππεχζπλε ζϋζε, απηάλ ηνπ ΓεκΪξρνπ. Σνπ πξψηνπ πνιέηε κηϊο πφιεο. Έλαο ζεκαληηθφο θχθινο ινηπφλ 12 ρξφλσλ, απηϋο ηηο κϋξεο θιεέλεη κε ηελ παξϊδνζε ηεο δηνέθεζεο ηνπ Γάκνπ ζηε λϋα δεκνηηθά αξρά. Θεσξψ φηη ν Απνινγηζκφο, εέλαη θαζάθνλ θαη ππνρξϋσζά κνπ πξνο ηνλ ηφπν θαη ην ιαφ, ψζηε γπξλψληαο ιέγν πέζσ, λα βιϋπεηο ηη Ϋθαλεο, ηη δελ κπφξεζεο λα θϊλεηο θαη λα δηνξζψλεζαη. Γηαηέ «φ,ηη δελ κεηξηϋηαη, δελ αμηνινγεέηαη θαη φ,ηη δελ αμηνινγεέηαη, δελ βειηηψλεηαη». Έηζη πηζηεχσ θαη Ϋηζη Ϋκαζα λα θϊλσ φια απηϊ ηα ρξφληα. Ο θαιχηεξνο θξηηάο καο εέλαη ν θφζκνο. Δζεέο ινηπφλ αγαπεηνέ κνπ θέινη, ζα θξέλεηε θαη ην ζεηηθφ θαη ην αξλεηηθφ. Θεσξψ επνκϋλσο φηη ην ειϊρηζην πνπ φθεηια λα θϊλσ ελψπηφλ ζαο, εέλαη ε ζεκεξηλά εθδάισζε ινγνδνζέαο, γηα λα ζαο παξαζϋζσ φια απηϊ πνπ κπφξεζα λα θϊλσ καδέ κε ηνπο ζπλεξγϊηεο κνπ, ηα ζηειϋρε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γάκνπ. Υξεζηκνπνηψ πνιχ ζπρλϊ ηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ, δηφηη πηζηεχσ πξϊγκαηη φηη Ϋλα Ϋξγν εέλαη πξντφλ ζπιινγηθάο πξνζπϊζεηαο. Μφλνο ηνπ θαλεέο δελ κπνξεέ λα πεηχρεη, φζα πνιινέ καδέ. Ο επηθεθαιάο αλ ζϋιεηε, νξακαηέδεηαη θαη εκπλϋεη ηνπο ζπλεξγϊηεο ηνπ θαη φινη καδέ πινπνηνχλ Ϋλα Ϋξγν. Άξα ινηπφλ, απηά ηε ζπιινγηθφηεηα, κϋζα θπζηθϊ απφ δηϊινγν, δηαθσλέεο θιπ., ζϋιεζα λα εθαξκφζσ θαη ζε Ϋλα κεγϊιν βαζκφ ηελ πϋηπρα. Απηφο ν απνινγηζκφο εέλαη κηα πεξηιεπηηθά θαηαγξαθά ησλ πεξηζζφηεξσλ Ϋξγσλ, δξϊζεσλ, παξεκβϊζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ αλϊ Ϋηνο. Βεβαέσο, κπνξεέ λα πεη θϊπνηνο φηη ζα κπνξνχζαλ λα γέλνπλ θαη Ϊιια. Ίζσο λαη. Δκεέο απηϊ νξακαηηζηάθακε, απηϊ ζρεδηϊζακε, απηϊ κπνξϋζακε, απηϊ παιϋςακε. ΒΪιακε ηε δηθά καο ζθξαγέδα, ην δηθφ καο απνηχπσκα. Απηνέ εέκαζηε. ΑπηΪ θϊλακε. Ζ ηζηνξέα ζα θξέλεη. ηηο ζειέδεο πνπ αθνινπζνχλ, θαηαγξϊθνληαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηϊ πνπ Ϋγηλαλ ηελ πεξένδν θαη εέλαη Ϋξγα κεγϊια, κεζαέα θαη κηθξφηεξα. Όια εέλαη θαηαγεγξακκϋλα θαηϊ ηνλ ρξφλν πνπ πινπνηνχληαλ - θαη ηεθκεξησκϋλα γηα πξψηε θνξϊ κε ζχγρξνλα κϋζα ζηα ειεθηξνληθϊ αξρεέα ηνπ Γάκνπ θαη κε ιεπηνκεξϋο θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πνπ βεβαέσο ζα παξαδνζεέ ζηε λϋα Γεκνηηθά Αξρά, αιιϊ θαη ζα παξακεέλεη γηα πϊληα ζηα αξρεέα ηνπ Γάκνπ σο παξαθαηαζάθε γηα ηηο επφκελεο γεληϋο. Δέλαη φκσο θαη κηα νθεηιφκελε απϊληεζε ζηνπο Ϊδηθνπο επηθξηηϋο πνπ ιϋλε: «θαη ηη Ϋθαλε ν Καξακπαηδφο ηφζα ρξφληα;». Αο κε κηιάζνπκε φκσο εκεέο. Αο κηιάζνπλ, ηα Ϋξγα πνπ ζα κεέλνπλ. ΠνιιΫο δξϊζεηο, φπσο νη ακϋηξεηεο πνιηηηζηηθϋο εθδειψζεηο, νη ζπλεξγαζέεο θαη ε ζηάξημε - κε ηηο ρξεκαηνδνηάζεηο απφ ην Γάκν- φισλ ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, νη κηθξϋο παξεκβϊζεηο πνπ Ϋγηλαλ ζρεδφλ ζε θϊζε γεηηνληϊ ηνπ Γάκνπ, ε θαζεκεξηλφηεηα, νη ζπληεξάζεηο (ειεθηξνθσηηζκφο, Ϊζθαιηνη, αγξνηηθά 8

9 νδνπνηέα, θαζαξηφηεηα, πξνζηαζέα πξαζέλνπ θιπ), αιιϊ θαη ε θνηλσληθά ζπκπαξϊζηαζε- βνάζεηα ζε Ϊπνξνπο, πνπ Ϋγηλαλ φια απηϊ ηα ρξφληα αλψλπκα θαη ρσξέο δεκνζηφηεηεο, δελ κπνξνχζαλ λα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθϊ ζε Ϋλα ζχληνκν πεξηιεπηηθφ θεέκελν. ΔΪλ θαηαγξϊθακε ην ζχλνιν ησλ Ϋξγσλ πξσηνβνπιηψλ εθδειψζεσλ θιπ. κε ην δηαζϋζηκν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ζέγνπξα δελ ζα Ϋθηαλαλ νχηε 3 ηφκνη. Δδψ ινηπφλ, πεξηιακβϊλνληαη ηα πην ζεκαληηθϊ, ηα δε κεγαιχηεξα Ϋξγα (π.ρ.κνιπκβεηάξην θιπ) αλαθϋξνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρξνληθϋο πεξηφδνπο, δηφηη άηαλ ζπλερηδφκελα θαη εθηεινχληαλ γηα πεξηζζφηεξν απφ Ϋλα ρξφλν. Να ηνλέζσ δε θαη ην εμάο αθφκε: Γελ εέλαη κφλν λα θϊλεηο Ϋλα Ϋξγν. Ζ απφ εθεέ θαη πϋξα ιεηηνπξγέα, δηαρεέξηζε θαη ζπληάξεζά ηνπ, εέλαη Ϋλα αθφκε πην δχζθνιν θεθϊιαην, ζην νπνέν πξνζπαζάζακε θαη ζ απηφ λα αληαπνθξηζνχκε φζν γηλφηαλ θαιχηεξα. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηωλ θαηαρωξεκέλωλ έξγωλ, αιιά θαη όζωλ δελ πεξηγξάθνληαη εδώ θαη αθνξνύλ ζηελ πεξίνδν , μεπεξλά ζπλνιηθά ηα 103 εθαηνκκύξηα επξώ. Πνζό ηεξάζηην γηα ηα δεδνκέλα ηνπ κηθξνύ Γήκνπ Νάνπζαο, ν νπνίνο απνδείρζεθε όρη ηπραία- από ηνπο θαιύηεξνπο ζηελ Διιάδα ζε απνξξνθεηηθόηεηα επξωπαϊθώλ θνλδπιίωλ, αιιά θαη ζε ηθαλόηεηα νινθιήξωζεο. Όια απηά ινηπόλ πνπ αθνινπζνύλ, θαηεγνξηνπνηεκέλα ζε 4 ελόηεηεο, πνπ δίλνπλ ην όξακα, ην ζηόρν θαη ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο γηα ηα επόκελα ρξόληα, έγηλαλ θαη παξαδίδνληαη πξνο ρξήζε ηωλ πνιηηώλ, ηωλ δεκνηώλ ηνπ Γήκνπ Ζξωηθήο Πόιεο Νάνπζαο. Αο ηα ζπκεζνχκε ινηπφλ: ΔΣΟ 2003: ΔΝΟΣΖΣΑ Α: ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ ΛΟΓΓΟΤ-ΣΟΤΡΠΑΛΖ-ΣΔΓΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 2. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ) 3. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΘΛ. ΚΔΝΣΡΟΤ «ΥΡΖΣΟ ΛΑΝΑΡΑ» ΣΟΝ «ΚΟΤΚΟ» 4. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΤΛΧΝΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 5. ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΧΝ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ 6. ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ ΓΖΠΔΓΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 7. ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4 ΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΔΝΗ ΣΟΝ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ (ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ) 8. ΔΠΗΚΔΦΖ - ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΣΖ ΓΔΣ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΣΖ Δ.Δ. - ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΖ 9 ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 10. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΚΑΣ ΣΟ 9 Ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ- ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΖ 11. ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΔΓΖ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 12. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΣΡΑΝΣΕΑ-ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 13. ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΡΟΜΧΝ ΜΔΑ ΣΟ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗ 14. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ ΣΖ ΒΑΛΗΑ 15. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ ΣΟΝ ΜΟΤΣΑΦΑ 16. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ ΠΡΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 9

10 17. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ- ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΠΡΟ ΟΗΝΟΠΟΗΗΟ «ΓΗΑΜΑΝΣΑΚΟΤ» 18. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ-ΡΟΓΟΥΧΡΗ 19. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ-ΣΔΝΖΜΑΥΟ 20. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΑΓ.ΘΔΟΛΟΓΟΤ-ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΒΡΑΥΟΤ 21. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΟΓΟ ΑΜΟΤΣΕΟΠΟΤΛΟΤ 22. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 23. ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΟΓΟ ΠΔΥΛΗΒΑΝΟΤ 24. ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΟΓΟ ΚΑΜΠΗΣΖ 25. ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 26. ΑΝΑΠΛΑΔΗ-ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ 27. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΚΟΤ-ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΟΤΣΑΦΑ 28. ΒΔΛΣΗΧΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΡΚΟ 29. ΒΔΛΣΗΧΖ-ΔΝΗΥΤΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΑΛΟ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 30. ΒΔΛΣΗΧΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 31. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΑΡΑΠΗΣΑ-"ΜΠΗΛΖ" 32. ΓΗΚΣΤΟ ΑΡΓΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 33. ΓΗΚΣΤΟ ΑΡΓΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 34. ΦΤΣΔΤΖ ΜΔ ΚΖΠΑΡΗΟΔΗΓΖ ΓΔΝΓΡΑ ΣΟ ΠΡΑΝΔ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ «ΜΠΗΛΖ» -ΔΞΟΓΟ ΝΑΟΤΑ 35. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ-ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜ. ΦΑΓΔΗΧΝ (ΔΝΑΡΞΖ) 36. ΜΔΛΔΣΖ ΔΞΧΡΑΗΜΟΤ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΓΗΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 37. ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΟ "ΚΗΟΚΗ" 38. ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ "ΒΔΡΜΗΟΝ" 39. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΚΗΝΓΚ- ΠΖΓΑΓΗΑ 40. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΔΥΝΖΣΖ ΥΗΟΝΧΖ ΣΟ Υ.Κ. «3-5 ΠΖΓΑΓΗΑ» 41. ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Υ.Κ ΠΖΓΑΓΗΑ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΧΣ. ΠΤΛΧΝΧΝ 42. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΣΖΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΖ «ΣΑΤΡΟ» 43. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΣΟΝ Β ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 44. ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΑΠΟΚΡΗΑ. Ζ ΑΠΟΚΡΗΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΕΔΣΑΗ ΚΑΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΠΗΚΔΠΣΔ ΔΠΗΚΔΠΣΟΝΣΑΗ ΣΖ ΝΑΟΤΑ 45. ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΟΛΟΚΑΤΣΧΜΑΣΟ-ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΑΓΧΝΑ "ΓΡΟΜΟ ΘΤΗΑ" 46. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΣΟΜΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΦΗΛ. ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΣΑ ΣΔΔ 47. ΒΡΑΒΔΤΖ ΑΡΗΣΟΤΥΧΝ ΔΗΑΥΘΔΝΣΧΝ ΣΑ ΑΔΗ-ΣΔΗ 48. ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΝΑΟΤΑ 49. ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΚΗΝΑ 50. ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ-"ΔΡΓΑΝΖ" 51. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔΡΗΟΥΖ «ΓΤΜΝΟΒΟ» 52. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔΡΗΟΥΖ «ΠΟΤΓΚΟ» 53. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΡΑΝΣΕΑ (Με λεξϊ ηνπ Βηνινγηθνχ). 54. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ «ΥΡΤΟΥΟΟΤ» (Με λεξϊ Βηνινγηθνχ). 55. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ «ΚΑΡΑΚΑΓΗΑ» (Με λεξϊ ηνπ Βηνινγηθνχ) 56. ΤΚΔΦΖ ΜΔ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ ΓΗΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 57. ΑΘΖΝΑ: ΜΔ ΤΠΟΤΡΓΟ θ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ ΓΗΑ ΑΠΟΛΤΔΗ «ΣΡΗΚΟΛΑΝ» 58. ΑΘΖΝΑ : ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΗΓΡΤΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 59. ΑΘΖΝΑ : ΜΔ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΔΚ ΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΧΝ ΔΡΓ. ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 60. ΑΘΖΝΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΗΑ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ 61. ΤΚΔΦΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΝΑΟΤΑ 10

11 62. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΑΟ-ΔΠΗΛΤΖ ΜΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ "1/5" ΚΑΗ ΓΧΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟ (ΦΔΚ ΑΡ. 303/ ΣΔΤΥΟ Α ) 63. ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΜΗΓΓΑ-ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΓΧΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΟΝ ΓΖΜΟ 64. ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΔΣΖΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΖΜΔΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 65. ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΔΓΔΡΖ 18 ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΣΟ «ΚΗΟΚΗ» 66. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΖ 1 ΟΤ -2 ΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΝΑΟΤΑ 67. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΡΗΧΝ ΝΔΧΝ ΑΗΘΟΤΧΝ ΣΑ ΛΤΚΔΗΑ ΝΑΟΤΑ 68. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΖ 3 ΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ-8 ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 69. ΘΔΑΣΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ: ΣΟ 2003 ΓΟΘΖΚΑΝ 9 ΠΑΡΑΣΑΔΗ: «ΕΟΡΕ ΝΣΑΝΣΔΝ» ΓΖΠΔΘΔ ΒΔΡΟΗΑ, «ΚΧΜΧΓΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΔΞΖΓΖΔΧΝ» Γ. ΚΗΜΟΤΛΖ ΤΓΥΡΟΝΟ ΘΔΑΣΡΟ, «ΣΑΡΣΟΤΦΟ» ΓΖΠΔΘΔ ΔΡΡΧΝ, «ΆΘΛΗΟΗ» ΓΖΠΔΘΔ ΚΔΡΚΤΡΑ, «Ο ΚΟΤΡΔΑ ΣΖ ΔΒΗΛΛΖ» ΓΖΠΔΘΔ ΑΓΡΗΝΗΟΤ, «ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΥΧΡΗ ΟΝΟΜΑ» ΓΖΠΔΘΔ ΛΑΡΗΑ, Κ.Α Ο ΦΔΣΗΒΑΛ «ΝΟΣΔ ΣΗ ΠΖΓΔ» ΣΟ ΑΛΟ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ: ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ ΣΧΝ: ΠΤΞ ΛΑΞ, Γ. ΑΒΒΟΠΟΤΛΟΤ, Ν. ΠΟΡΣΟΚΑΛΟΓΛΟΤ 71. «Ο ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΚΑΗ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΟΤ»: ΦΗΛΟΞΔΝΖΘΖΚΑΝ ΟΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ: ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΝΗΚΟ, ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΧΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤθ.α. ΔΣΟ 2004: 1. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΔΡΔΧΣΑ -ΡΟΓΟΥΧΡΗ 2. ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΛΟΓΓΟΤ ΣΟΤΡΠΑΛΖ-ΤΝΔΥΗΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 3. ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΥΟΛΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ-ΓΧΡΔΑ ΥΡ.ΛΑΝΑΡΑ 4. ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΟΚΚΗΝΟΤ-ΣΔΓΑΖ "ΤΛΛΟΓΖ ΗΜΑΝΗΚΑ" 5. ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΡΧΖΝ ΦΑΓΔΗΑ- ΣΔΓΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΔΤΑΝ 6. ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 7. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΑΡΣΑΝ ΣΟ ΓΖΜ. ΣΑΓΗΟ-ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 8. ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4 ΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΔΝΗ ΣΟ ΑΛΟ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ-ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 9. ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΓΡΟΜΟΤ ΑΛΟΤ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ Ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (ΚΑΣΑΚΔΤΖ-ΛΤΟΜΔΝΟY ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ 9 νπ ΓΖΜ.ΥΟΛ) 11. ΤΝΣΖΡΖΖ-ΒΑΦΗΜΟ ΣΟ 5 Ο ΓΖΜ.ΥΟΛΔΗΟ 12. ΣΔΓΖ ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ-ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 13. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΑΡΧΝ ΑΗΘΟΤΧΝ ΣΟ 6 Ο -10 Ο ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΟ 14. ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΔΗΟΤ ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ 15. ΔΡΔΤΝΑ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΧΝ ΣΗ «40 ΚΑΜΑΡΔ» 16. ΔΠΔΚΣΑΖ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΝΑΟΤΑ 17. ΔΠΔΚΣΑΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ 18. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΦΑΓΔΗΑ / ΣΡΑΝΣΕΑ 19. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗ-ΜΑΡΗΝΑ 20. ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ-«ΡΟΤΠΔ» ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ 21. ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΡΟΜΟΤ ΝΑΟΤΑ-ΥΟΛΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 22. ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ ΟΓΟΤ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ -ΓΔΦΤΡΑ "ΑΡΑΜΠΟΤΝΗ" 23. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΡΔΜΑΣΟ «ΑΡΑΜΠΟΤΝΗ» 24. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΟΓΟ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Γ.Δ.Τ.Α.Ν. 25. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΟΤ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ 11

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Σελίδα 1 από 92 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΖΛΗΑ Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, PhD ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY EMAIL: caraye@gwu.edu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΤ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΤΡΗΜΟ- ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΡΠ ΤΗ ΔΙΑΒΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΡΑΤΗΙΟ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ- ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ ΧΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΛΙΜΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015 Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από /2015 έωρ /2015 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1 ΝΔΡ 9592, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΣΑΓΑΡΑΓΔ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΟ ΡΤΗΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΠΤΛΑΗΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΗΑΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα