ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014"

Transcript

1 1

2 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ καδέ ζαο. Να ζαο θαηαζϋζσ ηελ ςπρά κνπ σο Ϋλα «αληέδσξν» γηα ηελ ζηάξημά ζαο φια απηϊ ηα δχζθνια ρξφληα πνπ κε εκπηζηεπηάθαηε ζην ηηκφλη ηεο ΝΪνπζαο θαη λα ζαο εθθξϊζσ Ϋλα κεγϊιν ΔΤΥΑΡΗΣΧ. Δέλαη πξϊγκαηη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζε ηηκϊ θαη λα ζε εκπηζηεχεηαη ν ιαφο γηα ηξεηο ζπλερφκελεο δεκαξρηαθϋο ζεηεέεο θαη λα ζνπ αλαζϋηεη ηελ δηνέθεζε ησλ θνηλψλ. Απφ ηελ Ϊιιε φκσο, εέλαη θαη κηα ηεξϊζηηα πξφθιεζε θαη ΔΤΘΤΝΖ. Απφ ηελ «απγά» ηνπ λϋνπ αηψλα (κϋζα ηνπ 2002) δεκηνπξγάζακε ηελ παξϊηαμά καο «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΑΝΔΧΖ» θαη καδέ κε πνιινχο θαη θαινχο θέινπο ζπλαγσληζηϋοζπλνδνηπφξνπο αθηεξσζάθακε ζηα θνηλϊ, λα παιϋςνπκε γηα κηα λϋα ΝΪνπζα. ΘπζηΪζακε πνιιϊ, απφ ηελ νηθνγϋλεηϊ καο, απφ ην επϊγγεικϊ καο θιπ. γηαηέ Ϋηζη νθεέιακε λα θϊλνπκε. Όινη έζνη κεηαμχ καο θαη ν Γάκαξρνο «πξψηνο κεηαμχ έζσλ». Σνλ ΓελΪξε ηνπ 2003, παξϋιαβα ην Γάκν απφ Ϋλαλ παιηφ θαη Ϋκπεηξν Γάκαξρν, ηνλ Γεκάηξην ΒιΪρν, ν νπνένο εέρε ζεκαδϋςεη ηελ πνξεέα ηεο ΝΪνπζαο κεηϊ ηε κεηαπνιέηεπζε. Φηινδνμέα κνπ άηαλ λα αλακεηξεζψ κε ηα δχζθνια, θαη αξρά κνπ λα θξαηάζσ φ,ηη ζεηηθφ απφ ηνπο πξψελ ΓεκΪξρνπο, Φηιώηα Κόθθηλν, Αιέμαλδξν Υωλό, Γεκήηξε Βιάρν, Πέηξν Μπόια, Γηώξγν Πνιάθε, Γξεγόξε Ληόιην θαη λα πξνρσξάζσ Ϋλα βάκα παξαπϋξα. Απφ ηελ πξψηε εκϋξα εξγϊζζεθα ππεχζπλα, κειϋηεζα θαη Ϋπηαζα φια ηα ρξφληα δεηάκαηα πνπ γηα δεθαεηέεο απαζρνινχζαλ ηνλ δάκν (φπσο δεκνηηθφ δϊζνο, παλεπηζηάκην, θνιπκβεηάξην, απνξξέκκαηα, πδξεχζεηο/απνρεηεχζεηο, εμσζηξϋθεηα κεγϊισκα ηνπ Γάκνπ θ.ϊ.). Δπηχρεζα σο Γάκαξρνο ζηε δηϊξθεηα ηεο δσδεθϊρξνλεο ζεηεέαο κνπ, λα δσ λα νινθιεξψλνληαη Ϋξγα πνπ άηαλ φλεηξν γηα ηνπο ζπκπνιέηεο κνπ. ΜεγΪια Ϋξγα, ηα νπνέα κε ζπιινγηθά, νξγαλσκϋλε θαη επέπνλε πξνζπϊζεηα, θαηαθϋξακε καδέ κε ηνπο ζπλεξγϊηεο κνπ, ηα ζηειϋρε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γάκνπ λα ζρεδηϊζνπκε, λα μεθηλάζνπκε θαη λα νινθιεξψζνπκε. Σαπηφρξνλα φκσο πξνρσξάζακε θαη ζε ζεζκηθϋο θαηαθηάζεηο, αλαιακβϊλνληαο πξσηνβνπιέεο πνπ Ϋβαιαλ ηηο βϊζεηο θαη Ϊλνημαλ λϋνπο νξέδνληεο αλϊπηπμεο γηα ηνλ ηφπν. Ζ ζπνπδαηφηεηϊ ηνπο ζα θαλεέ φηαλ ε ρψξα καο μεθχγεη απφ ηελ πξσηφγλσξε νηθνλνκηθά θξέζε θαη ζα βξεέ ηνλ βεκαηηζκφ ηεο. Ξερσξέδσ ινηπφλ ηα κεγαιχηεξα Ϋξγα ηεο δηθάο καο δεκνηηθάο αξράο, ΔΡΓΑ ΟΡΟΖΜΑ ζα ηα ραξαθηήξηδα, ζε απηά ηε δεκηνπξγηθά πνξεέα ησλ δψδεθα (12) ρξφλσλ πνπ νινθιεξψλεηαη ζε ιέγεο εκϋξεο θαη εέλαη ηα εμάο δψδεθα (12) : 2

3 1. α) Ζ επέιπζε κε λνκνζεηηθά ξχζκηζε (λ.3208/2003) ηνπ δεηάκαηνο ζπγθπξηφηεηαο ηνπ Γεκνζένπ ζην Γεκνηηθφ καο ΓΪζνο (κεξέδην 1/5), πνπ ιέκλαδε απφ ην Ο Γάκνο καο Ϋγηλε ν κεγαιύηεξνο Γαζνθηήκωλ ζηελ Διιάδα. β) Ζ πιάξεο θπξηφηεηα ζην ΓΪζνο, καο Ϋδηλε πιϋνλ ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηϋξσ αμηνπνέεζε ηνπ Υηνλνδξνκηθνχ ΚΫληξνπ 3-5 ΠεγΪδηα, γλσζηνχ ζην Παλειιάλην, πνπ νθεέιακε φκσο λα ην θϊλνπκε πην αληαγσληζηηθφ γηα λα απνηειϋζεη αηκνκεραλά αλϊπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξνηφληνο ηεο ΝΪνπζαο θαη κϊιηζηα 4 επνρψλ (πξνπνλεηηθφ ΚΫληξν ζηε Νηνξληφπνιε Μπαιθφλη θιπ). ΔληΪμακε ην Ϋξγν ζηα ΓΗΣ πξνρσξψληαο ζε φιεο ηηο απαξαέηεηεο αδεηνδνηάζεηο, εγθξέζεηο, κειϋηεο θιπ. κε πξνππνινγηζκφ 30εθ.. ΑπνκΫλεη ε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα θαη ε αλϊδεημε αλαδφρνπ επελδπηά γηα 40 ρξφληα, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγέα ζϋζεσλ εξγαζέαο γηα ηε ΝΪνπζα θαη ηελ απνιαβά αληαπνδνηηθψλ σθειεηψλ γηα ην Γάκν καο. 2. Ζ θαηαζθεπά ηνπ Κιεηζηνχ Κνιπκβεηεξίνπ, Ϋλα Ϋξγν ζηνηρεησκϋλν απφ ην Ζ ρνιή Αξηζηνηέινπο απφ ηελ αλαθϊιπςά ηεο ην 1960.ΣεξΪζηηα άηαλ ε ζπκβνιά ηνπ κεγϊινπ επεξγϋηε ηεο ΝΪνπζαο Υξάζηνπ ΛαλαξΪ, πνπ κε ηηο Ϊξηζηεο πξνζσπηθϋο καο ζρϋζεηο, θαηϊθεξα θαη ηνλ Ϋπεηζα γηα ηε δσξεϊ ησλ 2,7εθ. -θαηαζθεπά ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΚΫληξνπ. ηφρνο, ε πεξαηηϋξσ αμηνπνέεζά ηεο κε ηελ έδξπζε ρνιάο Αξηζηνηειηθάο Φηινζνθέαο θιπ. 4. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ΦΔΚ. αξ. 138/ ηεχρνο Α -Σκάκα Γηνέθεζεο Σερλνινγέαο), κε ηελ επαλϊρξεζε ηνπ θηηξένπ «Λφγγνπ-ΣνπξπΪιε» Ζ ΝΪνπζα, άηαλ ε κφλε πφιε - κε πξσηεχνπζα Ννκνχ - ζηελ ΔιιΪδα πνπ Ϋπαηξλε Παλεπηζηάκην, Ϋξγν ζα ιϋγακε αληέζηνηρν ηεο έδξπζεο ησλ Σερληθψλ ρνιψλ απφ ηνλ Φηι.Κφθθηλν ην Ζ ζπλέλωζε ηεο παιηάο Δπαξρίαο Νάνπζαο ζε έλαλ Μεγάιν Γήκν. Γηα πνιιϊ ρξφληα φινη κηινχζακε γηα ηελ ελνπνέεζε ηεο πεξηνράο καο. Σν 2010 κε ηελ δηνηθεηηθά κεηαξξχζκηζε ηνπ «ΚαιιηθξΪηε» - γηα ηνλ νπνέν πνιιϊ αξλεηηθϊ κπνξνχκε λα πνχκε - θαηαθϋξακε θαη θϊλακε πξϊμε ηελ εμσζηξϋθεηα, κε ην Ϊλνηγκα ηεο ΝΪνπζαο θαη εδαθηθϊ, αιιϊ θπξέσο θαη θνηλσληθϊ - νηθνλνκηθϊαλαπηπμηαθϊ. 6. Ζ επέιπζε ηνπ ρξφληνπ πξνβιήκαηνο ηωλ ζθνππηδηώλ θαη ην θιεέζηκν φισλ ησλ ρσκαηεξψλ (Γεκηνπξγέα ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο, Δμνπιηζκφο κε νράκαηα κεηαθνξϊο απνξξηκκϊησλ, ΑπνθαηΪζηαζε φισλ ησλ ρσκαηεξψλ θιπ). Γηαηέ φηαλ φινη κηιϊκε γηα πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη γηα δεκηνπξγέα ελφο «πξϊζηλνπ Γάκνπ», ην πξψην πνπ πξϋπεη λα θϊλνπκε εέλαη λα «θαζαξέζνπκε» κε ηα ζθνππέδηα καο. 7. Σν Δπξπδωληθό Γίθηπν θαη κϋζα ζηε ΝΪνπζα θαη ζε θνηλφηεηεο, Ϋξγν πνπ αλαβαζκέδεη ηηο ππνδνκϋο θαη θαζηζηϊ γηα ην κϋιινλ πνιχ επθνιφηεξε ηελ ρξάζε ησλ λϋσλ ηερλνινγηψλ (internet) θαη ηελ εμππεξϋηεζε ησλ πνιηηψλ, θπξέσο γηα ηε ΝΫα ΓελληΪ. 8. Ζ πξσηνβνπιέα πνπ πάξακε γηα ηε ζπλεξγαζέα ησλ 11 Γάκσλ γχξσ απφ ην φξνο ΒΫξκην «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΔΡΜΗΟ», πνπ εγθξέζεθε κε ηελ ππ. αξηζ / απφθαζε πθ. ΑλΪπηπμεο η. ΑξλανπηΪθε, πξνππνινγηζκνχ 200 εθ, απφ ηα νπνέα ηα 50 εθ. αθνξνχλ ηε ΝΪνπζα θαη εέλαη κηα «δεμακελά» θαη Ϋλα εξγαιεέν πεξαηηϋξσ αλϊπηπμεο, κε Ϋξγα πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην Δ. 9. Ζ πξσηνβνπιέα επέζεο πνπ πάξακε πξψηνη ζηελ ΔιιΪδα, γηα ηελ ελδνπεξηθεξεηαθά ελδνδεκνηηθά ζπλεξγαζέα 4 Γάκσλ (ΝΪνπζα-/ΒΫξνηα- ΠΫιια-Γένλ/Όιπκπνο) κε αλαθνξϊ ζηνλ ΜεγαιΫμαλδξν «ΣΗ ΡΗΕΔ ΣΟΤ 3

4 ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ» θαη ε νπνέα Ϋδεημε κε ηηο δχν πξψηεο δξϊζεηο καο, φηη κπνξεέ πξϊγκαηη λα πξνζθϋξεη κεγϊιεο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθάο επηζθεςηκφηεηαο ζε φιν ην «ηφμν» πεξηαζηηθϊ ηεο Θεζ/λέθεο θαη επξχηεξα. 10. Ζ ηαπηόηεηα ηεο Νάνπζαο. Πξφθεηηαη γηα Ϋλα ζχλνιν Ϋξγσλ θαη παξεκβϊζεσλ πνπ ηαπηνπνηνχλ ηελ κεγϊιε ηεο ηζηνξέα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε βηνκεραληθά θιεξνλνκηϊ, ην δξψκελν, ην πεξηβϊιινλ, δει. φια καο ηα ζπγθξηηηθϊ πιενλεθηάκαηα, δεκηνπξγψληαο κηα «δηαδξνκά» γηα ηνλ επηζθϋπηε ηεο πφιεο. Απηφ ην νλνκϊζακε «ελνπνέεζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ». Πην ζπγθεθξηκϋλα: α) Με παξϋκβαζά καο ηξνπνπνηάζεθε ν λφκνο 3852/2010 «ΚαιιηθξΪηεο», ζηνλ νπνέν ν απφ ην 1955 δνζεέο ηηκεηηθφο ηέηινο «Ζξσηθά Πφιε» δελ αλαγξϊθνληαλ. Έηζη, κε ην Ν3979/2011Ϊξζξν 44 παξ.13 απνθαηαζηϊζεθε ε ηζηνξηθά νλνκαζέα ηεο ΝΪνπζαο. β) ηνλ ηφπν ζπζέαο ησλ 1241 εζλνκαξηχξσλ Νανπζαέσλ ηνπνζεηάζακε κλεκεέν ζε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξϊο ηνπο κεηϊ απφ 190 ρξφληα. γ)ην πϊξθν ησλ εξψσλ επέζεο, νθεέιακε ηηκά ζηνλ ΜαθεδνλνκΪρν Αλη.Μέγγα, φπνπ ζηάζακε ηελ πξνηνκά ηνπ. δ) Ζ βηνκεραληθά ηζηνξέα ηεο ΝΪνπζαο, Ϋπξεπε λα θαηαγξαθεέ θαη λα πξνβιεζεέ. Δηζη, κε ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, κειεηάζακε θαη ζπληϊμακε ην λϋν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρϋδην ηεο ΝΪνπζαο. Γηακνξθψζακε κηα ηζηνξηθάηνπξηζηηθά πεξηεγεηηθά- πεξηβαιινληηθά-βηνκεραληθά θιπ δηαδξνκά, κε ηελ αλϊδεημε φισλ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκϊησλ ηεο, κε Ϋξγα αξθεηψλ εθαηνκκπξέσλ επξψ (μεθηλψληαο απφ ηνλ θαηαξξϊθηε «Μπέιε», Τδξνηξνρφ, πϊξθν εξψλ, πνιπρψξνο πνιηηηζκνχ ΒΔΣΛΑΝ, πνιπρψξνο - κνπζεέν ΔΡΗΑ, πεδφδξνκνη θαη θνέηε ΑξΪπηηζαο, θαηαξξϊθηεο «ΠαπαγηΪλλε», θηάξην ΜΪθε θαη ΡΪηνπ, κϋρξη ην ρψξν ζπζέαο θηέξην ΠΗΚΠΑ), γηα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο κϋζα ζηελ πφιε. ε) Δπέζεο, ζηνλ κεγϊιν νπιαξρεγφ ηεο επαλϊζηαζεο ηεο ΝΪνπζαο ηνλ ΓεξνθαξαηΪζν, νθεέιακε επέζεο ηηκά νπφηε ηνπνζεηάζακε ηελ πξνηνκά ηνπ ζηε γελλϋηεηξϊ ηνπ ην «Γηραιεχξη». ΣΫινο, ε) Γηα ην κνλαδηθφ δξψκελν «Γελέηζαξνη θαη Μπνχιεο ηεο ΝΪνπζαο», πνπ επέζεο εέλαη ζηνηρεέν ηεο ηαπηφηεηϊο ηεο, αλαζϋζακε ζην ΑΠΘ (θαζεγάηξηα Δ.θνπηΫξε) θαη γηα πξψηε θνξϊ εθπνλάζεθε επηζηεκνληθά κειϋηε θαηαγξαθάο φισλ ησλ ζηνηρεέσλ, ηα νπνέα καδέ κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ ληνθνπκϋλην ηνπ κεγϊινπ Διιελα ζθελνζϋηε Παλη.Βνχιγαξε πνπ παξαρσξάζεθε ζην Γάκν-, απνηεινχλ ηηο πξνππνζϋζεηο γηα ηελ ππνβνιά θαθϋινπ ζηελ ΟΤΝΔΚΟ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ηνπ σο ζηνηρεέν ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθάο ΚιεξνλνκηΪο. 11. Ζ αλάπιαζε ηνπ Αξθνρωξίνπ. Με ζηνρεπκϋλεο κειϋηεο θαηαθϋξακε θαη απνξξνθάζακε θνηλνηηθνχο πφξνπο πϊλσ απφ 1,5εθ. επξψ θαη ν παξαδνζηαθφο ραξαθηεξηζκϋλνο θαη σο Αμηφινγνο νηθηζκφο καο, κε ηηο αλαπιϊζεηο θαη φια ηα ζπλαθά Ϋξγα Ϋγηλε ζρεδφλ αγλψξηζηνο. ηφρνο εέλαη ε αχμεζε πξνζϋιεπζεο ηνπξηζηψλ θαη ζηελ πεξηνρά απηά. 12. ΣΫινο, ε έλαξμε ηνπ κεγάινπ έξγνπ ηωλ απνρεηεύζεωλ ζηνπο πεδηλνχο νηθηζκνχο Αλζεκέσλ-Δηξελνχπνιεο, ηα Ϋξγα χδξεπζεο-απνρϋηεπζεο ζε φιν ην δάκν, ε ηνπνζϋηεζε λϋσλ θέιηξσλ γηα ηε ζνιφηεηα ηνπ λεξνχ ζηε ΝΪνπζα, ε πδξνδφηεζε ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ, ν Βηνινγηθφο ηελεκϊρνπ, ε ηνπνζϋηεζε πδξνκϋηξσλ γηα ηε κεέσζε ηεο ζπαηϊιεο λεξνχ, νη λϋεο δεμακελϋο ζε ΠνιππιΪηαλν Μνλφζπηηα θιπ. Ϋρεη αλεβϊζεη ην επέπεδν ησλ ππνδνκψλ κε ζηφρν θπζηθϊ ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο, αιιϊ θαη ηελ Ϊλνδν ηεο πνηφηεηαο δσάο ησλ δεκνηψλ καο. 4

5 Όια απηϊ ηα κεγϊια Ϋξγα, ζπλδϋνληαλ κε θαπηϊ θαη δχζθνια πξνβιάκαηα πνπ πεξέκελαλ επέ πνιιϊ ρξφληα ηε ιχζε ηνπο. Καη επεηδά ηα ζεσξνχζα σο πξνθιάζεηο θαη ε πξφθιεζε κε δπλακψλεη, ππνζηάξηδα απηφ πνπ εέπε θϊπνηε ν Έληηζνλ: «Ξεκινώ από ηο ζημείο πος ηα άθηζαν οι άλλοι». Απηφ Ϋπξαμα φια απηϊ ηα ρξφληα, καδέ κε ηνπο ζπλεξγϊηεο κνπ. Απφ ηελ πξψηε καο ζεηεέα, , πξνζπαζάζακε γηα ην θαιχηεξν, κϋζα απφ ηεξϊζηηεο δπζθνιέεο θαη αληημνφηεηεο. Γηαηέ, ην Γάκν ΝΪνπζαο θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ θαπηψλ ζεκϊησλ ηνπ, ηνλ θαζηζηνχλ απφ ηνπο δπζθνιφηεξνπο ηεο ρψξαο. Κη απηφ δελ ην ιϋσ κφλν εγψ. Δέλαη γλσζηφ ζε φιε ηελ ΔιιΪδα, αιιϊ θαη ζε φιεο ηηο Κπβεξλάζεηο. Να αλαθϋξσ γηα παξϊδεηγκα, φηη κφιηο αλαιϊβακε, ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 2003, Ϋθιεηλε ε «ΣΡΗΚΟΛΑΝ». Απνιχζεηο, αλεξγέα, θηλεηνπνηάζεηο, δηεθδηθάζεηο, άηαλ ζηελ «εκεξάζηα δηϊηαμε». Σα πξνβιάκαηα απηϊ ζπλερέζηεθαλ θαη ηα επφκελα ρξφληα κε ηα «ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ» θιπ. θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζην δξφκν. Γελ κπνξνχζακε λα αδηαθνξάζνπκε ά λα ηα απνδερζνχκε σο ηεηειεζκϋλα. Οθεέιακε θαη φθεηια λα αγσληζηψ, λα ζηαζψ ζην πιεπξφ ησλ εξγαδνκϋλσλ καο θαη κε ηα ζπιινγηθϊ ηνπο φξγαλα λα δηεθδηθάζνπκε ηα απηνλφεηα. Γνπιεηά γηα ηνλ θόζκν θαη εηδηθέο εληζρύζεηο γηα ηελ πεξηνρή καο. Οη παξεκβϊζεηο ζηηο εθϊζηνηε θπβεξλάζεηο, νη επηζθϋςεηο κνπ ζηελ Αζάλα ζηα ππνπξγεέα θιπ. -φπνπ θαηϋβεθα πϊλσ απφ 100 θνξϋο-, άηαλ ζπρλφηαηεο. Γηα φια απηϊ, ρξεηϊζηεθε λα αθηεξψζσ πνιχηηκν πνιηηηθφ ρξφλν απφ ην λα δέλσ πξνηεξαηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ, ηε κειϋηε θαη ηελ παξαγσγά Ϋξγσλ πνπ εέρε αλϊγθε ν ηφπνο. ΑλαγθαζηηθΪ ινηπφλ, πεγαέλακε Ϋλα βάκα κπξνζηϊ θαη. δχν πέζσ. Σα πξνβιάκαηα απηϊ βϋβαηα, δελ ηα εέραλ Ϊιινη Γάκνη ηεο ρψξαο. Καη γη' απηφ δελ εέλαη ζσζηφ λα γέλνληαη αλεχζπλεο θαη Ϊδηθεο ζπγθξέζεηο. Ο θϊζε Γάκνο θαη εηδηθϊ εκεέο ζηελ επαξρέα, Ϋρνπκε λα επηιχζνπκε ρηιηϊδεο Ϊιια ζϋκαηα, απ απηϊ ησλ κεγϊισλ αζηηθψλ δάκσλ. Ο θαζϋλαο καο θξέλεηαη απφ ηα πξνβιάκαηα πνπ Ϋρεη λα δηαρεηξηζηεέ, αιιϊ θαη απφ ην γεληθφηεξν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβϊιινλ πνπ θηλεέηαη θαη δηνηθεέ. Γελ κπνξνχλ λα γέλνληαη ζπγθξέζεηο αλφκνησλ πξαγκϊησλ θαη θαηαζηϊζεσλ. Δέρα ηελ αηπρέα λα δηνηθάζσ ηε ΝΪνπζα ηελ επνρά πνπ Ϋθιεηλαλ ηα εξγνζηϊζηα, ην φιν πιαέζην ιεηηνπξγέαο ηνπ θξϊηνπο θαη ησλ δάκσλ Ϊιιαμε ξηδηθϊ, ζενκελέεο πνπ ιφγσ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Ϋπιεμαλ επαλεηιεκκϋλα ηηο αγξνηηθϋο καο παξαγσγϋο θαη ηϋινο ην Μλεκφλην πνπ άξζε θαη ηα ηζνπϋδσζε φια. ΠΪληα ινηπφλ, επεδέσθα ηελ θξηηηθά. Γελ απαηηνχζα βεβαέσο ηε «κε θξηηηθά». Γηθαηνχκνπλ φκσο ηελ θαινπξναέξεηε θξηηηθά, ηελ νπνέα πνιιϋο θνξϋο δελ εέρα. ρφιηα Ϊδηθα, ζθιεξϊ, αλεχζπλα, αθφκα θαη ρπδαέα κε «θνξψλεο», θαθεληξϋρεηεο ά κηθξνπξϋπεηεο απφ κεξέδα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ (Ϋληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ), κε πιάγσλαλ ζαλ Ϊλζξσπν απφ ηε κηα, απφ ηελ Ϊιιε φκσο κε πεέζκσλαλ. Κη αθφκε, λα αλαθϋξσ ηηο εθαηνληϊδεο επηζηνιϋο-αξζξνγξαθέα ζπγθεθξηκϋλεο κεξέδαο πνιηηψλ - απηφ δπζηπρψο κφλνλ ζηε ΝΪνπζα ζπκβαέλεη - πνπ πϋξαλ ηεο εκθϊληζάο ηνπο ζηηο ζειέδεο ησλ εθεκεξέδσλ θαη ηελ Ϋθθξαζε γλψκεο «επέ παληφο επηζηεηνχ» δελ ηνπο εέδα ΠΟΤΘΔΝΑ ΑΛΛΟΤ. ΑιιΪ θαη νη θξέλνληεο, θξέλνληαη θη ν θαζϋλαο καο γξϊθεη ηελ ηζηνξέα ηνπ, εηδηθϊ δε ζε κηα κηθξά θνηλσλέα φπσο ηεο ΝΪνπζαο. Έηζη ινηπφλ, ππεξεηψληαο επέ 12 ρξφληα απηφ ηνλ φκνξθν ηφπν θαη ηνπο ππϋξνρνπο αλζξψπνπο ηνπ, πξνζπαζάζακε νη ζπλεξγϊηεο κνπ θη εγψ λα θϊλνπκε ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχζακε. Οη επνρϋο εέλαη πνιχ δχζθνιεο. ΔηδηθΪ ηψξα, κεηϊ ην 2009 πνπ ε ΔιιΪδα εέλαη ζην «Μλεκφλην» θαη ηειεέ νπζηαζηηθϊ ζε θαζεζηψο «πηψρεπζεο», πνπ ρξάκαηα δελ ππϊξρνπλ θαη Ϊιινη απνθαζέδνπλ γηα εκϊο. Πνηφο Γάκαξρνο αιάζεηα, κπνξνχζε λα θϊλεη Ϋξγα θαη δελ άζειε; Όπσο ην Ϋρσ μαλαπεέ, νη επνρϋο εέλαη ηξαγηθϋο θαη νη Γάκνη ηεο ρψξαο βηψλνπλ φ,ηη θαη ην θϊζε λνηθνθπξηφ. Άξα, νη δπλαηφηεηεο εέλαη πνιχ πεξηνξηζκϋλεο. Με εθαηνληϊδεο λϋεο αξκνδηφηεηεο, 5

6 ρσξέο πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ θαη ρσξέο ηελ «θηλεηήξηα δύλακε», ην ρξάκα, πφζα Ϊξαγε κπνξεέο λα θϊλεηο???? Ζ νηθνλνκηθά θξέζε ζηελ ΔιιΪδα εέρε δξακαηηθϋο επηπηψζεηο θαη ζηελ θνηλσλέα. Έθεξε ζε δνθηκαζέα ζρϋζεηο, ζπκπεξηθνξϋο, αληνρϋο θαη δηϊζεζε, αλαδεηθλχνληαο δεηάκαηα πνπ απαηηνχζαλ ιεπηνχο θαη επαέζζεηνπο ρεηξηζκνχο θαη απφ ηνλ Γάκαξρν θαη απφ ηε Γεκνηηθά νκϊδα, θϊηη πνπ άηαλ ηδηαέηεξα δχζθνιν. ΠεξΪζακε «δηα ππξφο θαη ζηδάξνπ». Αλαγθαζζάθακε λα ρεηξηδφκαζηε κε κεγϊιε δπζθνιέα, αθφκα θαη ηα πην απιϊ δεηάκαηα ηα νπνέα παιηφηεξα ηα ιχλακε πνιχ εχθνια. Αγσληδφκαζηαλ ζθιεξϊ αθφκε θαη γηα ηα απηνλφεηα. ΦηΪζακε λα απνινγνχκαζηε γηα επζχλεο θαη επηινγϋο Ϊιισλ. ΜΫζα ζηελ δχζθνιε απηά πξνζπϊζεηα, θϊλακε θαη ιϊζε. Μπνξεέ λα αδηθάζακε θαη λα αδέθεζα πξνζσπηθϊ θϊπνηνπο. Ζ δηνέθεζε φκσο ηϊρεη απηϊ. Γελ κπνξεέ λα εέζαη αξεζηφο κε φινπο. ΠΪληα ζηε δξϊζε κνπ πξνζπαζνχζα λα εέκαη ρξήζηκνο γηα ηνπο πνιινύο θαη όρη επράξηζηνο γηα ηνπο ιίγνπο. πγθξνχζηεθα κε ινγηθϋο θαη αηνκηθϊ ζπκθϋξνληα φηαλ άηαλ ελαληένλ ηνπ γεληθνχ. Έπηαζα «ηνλ ηαχξν απφ ηα θϋξαηα» θαη δελ ινγϊξηαζα ην πνιηηηθφ θφζηνο, φηαλ ρξεηϊζηεθε λα πϊξσ ζεκαληηθϋο απνθϊζεηο, ηηο νπνέεο κϋρξη ηφηε πνιινέ ηηο απϋθεπγαλ (π.ρ ηνπνζϋηεζε πδξνκϋηξσλ ζηε ΝΪνπζα, θιεέζηκν δεκηνγφλσλ δεκνηηθψλ επηρεηξάζεσλ πνπ κφλνλ ρξϋε θφξησλαλ ζηνπο πνιέηεο, ζθνδξϋο αληηδξϊζεηο γηα ηε ζπλϋλσζε ησλ ηξηψλ Γάκσλ θιπ). ΠνιιΫο θνξϋο πηθξϊζεθα. Πιεγψζεθα. άθσζα βϊξε θαη επζχλεο πνπ δελ κε αλαινγνχζαλ, ηδέσο ζηελ παξνχζα ζεηεέα κνπ. Δλψ ινηπφλ Ϊιινη Ϋπαηξλαλ ηηο απνθϊζεηο ζηελ ΚπβΫξλεζε (π.ρ. θιεέζηκν ηεο ΓΟΤ, ηνπ Παλεπηζηεκένπ, ππνβϊζκηζε ηνπ Ννζνθνκεένπ, ΗΚΑ θιπ), φια ηα δπζϊξεζηα απνηειϋζκαηα γηα ηνλ ηφπν ηα θνξηψζεθα εγψ. Γελ κπνξεέ φκσο λα πηζηεχεη ν θφζκνο, φηη Ϋξγν φπσο ην Παλεπηζηάκην, πνπ εγψ πϊιεςα λα νινθιεξσζεέ θαη λα ηδξπζεέ ην 2004, λα ζϋισ λα ην θιεέζσ! Θα άκνπλ εληειψο αθειάο. Όηαλ Ϋθιεηλε ε ΓΟΤ, φπσο θαη Ϊιιεο 101 ζηελ ΔιιΪδα θαη εκεέο ηξϋρακε θαη ζπγθξνπφκαζηαλ κε ηελ Αζηπλνκέα, κε δαθξπγφλα θιπ. πνιινέ Ϋξηρλαλ ηελ επζχλε ζηνλ εχθνιν ζηφρν, ηνλ Γάκαξρν!!!!!!!. Ο,ηη κπνξνχζακε λα θϊλνπκε, ην θϊλακε. Πάξακε ζην Γεκ.πκβνχιην ζεκαληηθϋο πξσηνβνπιέεο, θαηαδηθϊζακε ηα Ϊδηθα γηα ηελ θνηλσλέα κλεκνληαθϊ κϋηξα, βγάθακε ζηνπο δξφκνπο, δηακαξηπξεζάθακε, δηεθδηθάζακε ζηα Τπνπξγεέα θιπ. Γπζηπρψο, απνινγνχκαζηαλ γηα επηινγϋο Ϊιισλ. ΠαξΪ ηαχηα, κπνξϋζακε θαη θξαηάζακε ζε Ϋλα επέπεδν ιεηηνπξγέαο ην Ννζνθνκεέν, ην ΗΚΑ, θξαηάζακε ην Δηξελνδηθεέν, ηελ Ππξνζβεζηηθά, ην Γαζαξρεέν, γηαηέ θαη απηϊ απεηινχληαλ λα απνκαθξπλζνχλ. Οη Ϊιινη Ϊξαγε, νη πξαγκαηηθνέ ππαέηηνη θφκκαηα, ΒνπιεπηΫο θιπ, πνχ άηαλ εθεέλεο ηηο δχζθνιεο ψξεο?. Θεσξψ ινηπφλ φηη απηϊ ηα κλεκνληαθϊ κϋηξα θαη ηα φζα ππϋζηε ε ΝΪνπζα, γηα ηα νπνέα ε κφλε ππεχζπλε εέλαη ε Σξφηθα θαη ε θπβϋξλεζε θαη φρη ν Γάκαξρνο, άηαλ θη ν ζεκαληηθφηεξνο παξϊγνληαο πνπ επεξϋαζε ην εθινγηθφ απνηϋιεζκα ζηηο πξφζθαηεο δεκνηηθϋο εθινγϋο. Θα Ϋιεγα ινηπφλ, φηη απηφ ην «κλεκφλην» πνπ ζϊξσζε ηα πϊληα ζηε ρψξα, αιιϊ θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ΓεκΪξρνπο πνπ δηνηθάζακε απηά ηελ πεξένδν, θαιϊ εέλαη λα ην «κλεκνλεχνπλ» νη φπνηνη επηθξηηϋο κνπ θαη νη πνιηηηθνέ κνπ αληέπαινη, γηαηέ απ φ,ηη θϊλεθε ηνπο.. βφιεςε πνιχ. Ζ ςπρξά, πνιηηηθϊληηθε θαη σθειηκέζηηθε ινγηθά, ζα Ϋιεγε λα κελ μαλαζϋζσ ππνςεθηφηεηα. Όκσο, απηφ πνπ δελ άζεια λα κνπ πξνζϊςεη ν θφζκνο, άηαλ φηη ηψξα ζηα δχζθνια, θεχγεη ν Καξακπαηδφο. Γελ ιηπνηϊθηεζα. Γελ άζεια ζηελ ηξηθπκέα, λα εγθαηαιεέςσ ην θαξϊβη. Ο θαπεηάληνο είλαη ν ηειεπηαίνο πνπ πξέπεη λα απνρωξεί. Γη απηφ θαη ζπλαπνθαζέζακε κε ηνπο ζπλεξγϊηεο λα επηρεηξάζνπκε κηα λϋα πξνζπϊζεηα γηα ηνλ ηφπν καο. Σν απνηϋιεζκα φκσο, δελ καο δηθαέσζε. 6

7 ηελ 12ρξνλε πνξεέα κνπ, αθνζηψζεθα πιάξσο ζην Γάκν. Έθιεηζα ην δηθεγνξηθφ κνπ γξαθεέν, αθάλνληαο κηα πεηπρεκϋλε θαξηϋξα 17 εηψλ. Έιεγα ινηπφλ, φηη «ή παπάο ζα είζαη ή δεπγάο». Απηφ βϋβαηα ζάκαηλε θαη Ϋλα ηεξϊζηην νηθνλνκηθφ θφζηνο. Γη απηφ ληψζσ πεξάθαλνο, θαζφζνλ άξζα ζην Γάκν Ϊλεηνο νηθνλνκηθϊ θαη απνρσξψ πνιχ θησρφηεξνο. Σε βαζηθά κνπ ππνρξϋσζε ππνβνιάο ηνπ «πφζελ Ϋζρεο» ηελ ηεξψ θαη ζα ηελ ηεξψ απφιπηα, φπσο πξϋπεη λα θϊλνπλ φια ηα Γεκφζηα πξφζσπα. Πέζηεςα θαη πηζηεχσ ζηε δεκνθξαηέα ζεβφκελνο ηνπο ζεζκνχο. ΒαζΪληδα ηηο φπνηεο απνθϊζεηο Ϋπξεπε λα πϊξσ θαη λα πϊξνπκε σο Γεκνηηθά ΟκΪδα. ΑπνδΫρζεθα ην ξφιν ηεο κεηνςεθέαο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζην νπνέν Ϋθεξλα φια ηα κεγϊια δεηάκαηα πξνο ζπδάηεζε, γηαηέ ν δηϊινγνο πξνϊγεη ην ζπδεηνχκελν θαη ηε δεκνθξαηέα. ΠνιιΫο θνξϋο αζπϊζζεθα ρξάζηκεο πξνηϊζεηο ησλ Ϊιισλ παξαηϊμεσλ θαη δελ θνιινχζα ζε κηθξνπνιηηηθϋο ινγηθϋο, εγσηζκνχο θαη εκκνλϋο, φηαλ θϊηη άηαλ γηα ην θνηλφ φθεινο. ΑξθεηΫο θνξϋο βϋβαηα, πξνδφζεθα απφ νξηζκϋλνπο εθ ησλ ζπλεξγαηψλ κνπ, ηνπο νπνένπο αλϋδεημα θαη εκπηζηεχζεθα ζε αμηψκαηα θαη ζϋζεηο δηνέθεζεο. Δπηβεβαηψζεθε δπζηπρψο θαη γηα κϋλα, ε γλσζηά ξάζε: «Οςδείρ αγνωμονέζηεπορ ηος εςεπγεηηθένηορ». ΠαξΪ ηαχηα, δελ ζηϊζεθα ζε κηθξφηεηεο, αλ θαη πξνθιάζεθα απφ πνιινχο. Πξνζπαζνύζα λα βιέπω ην δάζνο θαη όρη ην δέληξν. Γηαηάξεζα σο φθεηια ηελ ςπρξαηκέα κνπ ζηεθφκελνο πϊληα ζην χςνο ησλ πεξηζηϊζεσλ. Σν φξακϊ κνπ θαη ν ζηφρνο, άηαλ λα κπνξϋζσ λα θξαηάζσ ηελ θνηλσληθά καο ζπλνρά. Να δεκηνπξγάζσ ζπλζάθεο ελφηεηαο, δηφηη απ απηάλ θαη κφλν απνξξϋεη ηζρχο θαη κφλνλ Ϋηζη κπνξεέ λα παξαρζεέ Ϋξγν θαη λα πϊεη ν ηφπνο κπξνζηϊ. πλεξγϊζζεθα κε ηνπο πϊληεο (κε φιεο ηηο ηνπηθϋο Τπεξεζέεο, ηνπο Φνξεέο, ηα ζπιινγηθϊ φξγαλα, ηα θηλάκαηα θιπ.). Δέρα ην γξαθεέν κνπ αλνηρηφ ζε φιν ηνλ θφζκν. Γελ ην «Ϋπαημα» πνηϋ εμνπζέα. Δθεέ πνπ ρξεηαδφηαλ λα θσλϊμσ θαη λα καιψζσ, ην Ϋθαλα. Δθεέ πνπ Ϋπξεπε λα δεέμσ επαηζζεζέα θαη επηφηεηα, επέζεο ην Ϋθαλα. Αιινχ ηα θαηϊθεξα θαη αιινχ φρη. Θεσξψ φηη πϊλσ απ φια, ζηϊζεθα Ϊλζξσπνο. Δζεέο, νη Νανπζαένη πνιέηεο ζα κε θξέλεηε, αιιϊ θαη ε ηζηνξέα πνιχ πεξηζζφηεξν. Ο θϊζε πνιηηηθφο, ν θϊζε εγϋηεο, θξέλεηαη ηειηθϊ απφ ην Ϋξγν ηνπ, ηελ πξνζθνξϊ ηνπ, ην απνηϋιεζκα θαη φρη απφ ηηο πξνζϋζεηο ηνπ. Σν λα θηϊζεηο ζηελ θνξπθά, λα εθιεγεέο ζ Ϋλα αμέσκα, εέλαη πνιχ εχθνιν. Σν λα δηαηεξεζεέο εθεέ, κε ζπγθξνχζεηο, αληηπαξαζϋζεηο θιπ. εέλαη ην δχζθνιν. Γελ βγάθε ηπραέα, απηφ πνπ εέπαλ νη πξφγνλνέ καο: «Αξρή, άλδξα δείθλπζη». Έιεγα πϊληα ηελ αιάζεηα θαη δελ Ϋθξπβα απηϊ πνπ πέζηεπα. ε θακέα ζηηγκά δελ κπνξνχζα λα θαληαζηψ ηνλ εαπηφ κνπ λα εέλαη Ϋλαο αξρεγφο πνπ λα πνξεχεηαη σο «Ϋκπνξνο πξνζδνθηψλ», φπσο Ϋιεγε ν ΝαπνιΫσλ. Πξνζπαζνχζα λα μεθεχγσ απφ ηνλ γλσζηφ πνιηηηθφ μχιηλν ιφγν, πνπ ΓΤΣΤΥΧ αγγέδεη θϊζε κνξθά εμνπζέαο, ε νπνέα γηα λα θεξδέζεη πνιηηηθφ ρξφλν (θαη ςάθνπο) πνπιϊεη ειπέδεο. Έζθπβα ζην πξφβιεκα, ιϋγνληαο ιέγα θαη θϊλνληαο πεξηζζφηεξα. Πέζηεπα πϊληα φηη «θαιχηεξα κηα πηζακά Ϋξγν, απφ Ϋλαλ ηφλν ζεσξέα». Σν φλεηξφ κνπ, άηαλ λα παιεχσ ζπλϋρεηα γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ, ηεο ΝΪνπζαο, ησλ πνιηηψλ θαη θπξέσο ηεο λενιαέαο. Πνιχ ζπρλϊ Ϋθαλα ηελ απηνθξηηηθά κνπ, ηελ απηναμηνιφγεζά κνπ, γηαηέ κφλν αλ εέζαη εηιηθξηλάο θαη απαηηεηηθφο κε ηνλ εαπηφ ζνπ, κπνξεέο λα βειηησζεέο. έγνπξα ινηπφλ, ζαλ ΟκΪδα, σο απινέ θη εκεέο Ϊλζξσπνη, δελ ηα πάγακε Ϊξηζηα ζε φινπο ηνπο ηνκεέο. Μαδέ κε ηνπο ζπλεξγϊηεο θαη ηα ζηειϋρε ηνπ Γάκνπ, δψζακε θαζεκεξηλϊ εμεηϊζεηο. Γψζακε ηνλ θαιχηεξφ καο εαπηφ. Γηα Ϋλα πξϊγκα φκσο ζϋισ λα εέζηε βϋβαηνη: Όηη πξνζπϊζεζα θαη πξνζπαζάζακε γηα ην θαιχηεξν. Όρη κφλν απιψο γηα ην θαιφ, αιιϊ γηα ην θαιχηεξν πνπ πϊληα εέλαη «ερζξφο» ηνπ θαινχ. 7

8 Ζ πνιηηηθά κνπ ζθϋςε πνπ σξέκαδε θαζεκεξηλϊ, αιιϊ θαη ν πξψηνο Ϋιεγρνο απφ ηελ έδηα ηε ζπλεέδεζά κνπ, Ϋιεγε ην εμάο απιφ θαη απηνλφεην: Όηη «ζηη θέζη πος βπίζκεζαι, είζαι γιαηί ηο θέληζε ο λαόρ, άπα ηη δύναμή ηος ππέπει να ηος ηην επιζηπέθειρ με θεηικέρ ππάξειρ. Οηι για όλα ππέπει να ζε διακπίνει ηο μέηπο. Όηι ζηο θεζμό πος κλήθηκερ να ςπηπεηήζειρ, θα είζαι πποζωπινόρ. Οηι διοικείρ ανθπώποςρ και όσι ανηικείμενα και όηι ππέπει να ζέβεζαι απόλςηα ηο δημόζιο σπήμα». ΣΫινο, ε θαηαγσγά κνπ απφ κηα Νανπζαέηθε αγξνηηθά νηθνγϋλεηα πνπ δνπιεχεη ζθιεξϊ γηα λα αληαπεμϋιζεη, νη φπνηεο γλψζεηο απνθφκηζα απφ ηε Ννκηθά ρνιά θαη ηελ Ϊζθεζε επέ 17 ρξφληα κϊρηκεο δηθεγνξέαο, κε δέδαμαλ πϊλσ απ φια ηνλ ζεβαζκφ ζηνλ ΑΝΘΡΧΠΟ, ηνλ νπνέν πξϋπεη λα αληηκεησπέδσ κε δηθαηνζχλε, αμηνθξαηέα, αιάζεηα, εηιηθξέλεηα, θηιφηηκν θαη ΑΝΘΡΧΠΗΑ. ΑπηΪ ζεσξνχζα σο απαξαέηεηεο αμέεο γηα Ϋλαλ πνιέηε πνπ θηινδνμεέ λα αζρνιεζεέ κε ηα θνηλϊ θαη λα πξνζθϋξεη ζηνλ ηφπν θαη ζηνπο πνιέηεο απφ κηα εμαηξεηηθϊ ηηκεηηθά, ηαπηφρξνλα δε θαη πνιχ ππεχζπλε ζϋζε, απηάλ ηνπ ΓεκΪξρνπ. Σνπ πξψηνπ πνιέηε κηϊο πφιεο. Έλαο ζεκαληηθφο θχθινο ινηπφλ 12 ρξφλσλ, απηϋο ηηο κϋξεο θιεέλεη κε ηελ παξϊδνζε ηεο δηνέθεζεο ηνπ Γάκνπ ζηε λϋα δεκνηηθά αξρά. Θεσξψ φηη ν Απνινγηζκφο, εέλαη θαζάθνλ θαη ππνρξϋσζά κνπ πξνο ηνλ ηφπν θαη ην ιαφ, ψζηε γπξλψληαο ιέγν πέζσ, λα βιϋπεηο ηη Ϋθαλεο, ηη δελ κπφξεζεο λα θϊλεηο θαη λα δηνξζψλεζαη. Γηαηέ «φ,ηη δελ κεηξηϋηαη, δελ αμηνινγεέηαη θαη φ,ηη δελ αμηνινγεέηαη, δελ βειηηψλεηαη». Έηζη πηζηεχσ θαη Ϋηζη Ϋκαζα λα θϊλσ φια απηϊ ηα ρξφληα. Ο θαιχηεξνο θξηηάο καο εέλαη ν θφζκνο. Δζεέο ινηπφλ αγαπεηνέ κνπ θέινη, ζα θξέλεηε θαη ην ζεηηθφ θαη ην αξλεηηθφ. Θεσξψ επνκϋλσο φηη ην ειϊρηζην πνπ φθεηια λα θϊλσ ελψπηφλ ζαο, εέλαη ε ζεκεξηλά εθδάισζε ινγνδνζέαο, γηα λα ζαο παξαζϋζσ φια απηϊ πνπ κπφξεζα λα θϊλσ καδέ κε ηνπο ζπλεξγϊηεο κνπ, ηα ζηειϋρε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γάκνπ. Υξεζηκνπνηψ πνιχ ζπρλϊ ηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ, δηφηη πηζηεχσ πξϊγκαηη φηη Ϋλα Ϋξγν εέλαη πξντφλ ζπιινγηθάο πξνζπϊζεηαο. Μφλνο ηνπ θαλεέο δελ κπνξεέ λα πεηχρεη, φζα πνιινέ καδέ. Ο επηθεθαιάο αλ ζϋιεηε, νξακαηέδεηαη θαη εκπλϋεη ηνπο ζπλεξγϊηεο ηνπ θαη φινη καδέ πινπνηνχλ Ϋλα Ϋξγν. Άξα ινηπφλ, απηά ηε ζπιινγηθφηεηα, κϋζα θπζηθϊ απφ δηϊινγν, δηαθσλέεο θιπ., ζϋιεζα λα εθαξκφζσ θαη ζε Ϋλα κεγϊιν βαζκφ ηελ πϋηπρα. Απηφο ν απνινγηζκφο εέλαη κηα πεξηιεπηηθά θαηαγξαθά ησλ πεξηζζφηεξσλ Ϋξγσλ, δξϊζεσλ, παξεκβϊζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ αλϊ Ϋηνο. Βεβαέσο, κπνξεέ λα πεη θϊπνηνο φηη ζα κπνξνχζαλ λα γέλνπλ θαη Ϊιια. Ίζσο λαη. Δκεέο απηϊ νξακαηηζηάθακε, απηϊ ζρεδηϊζακε, απηϊ κπνξϋζακε, απηϊ παιϋςακε. ΒΪιακε ηε δηθά καο ζθξαγέδα, ην δηθφ καο απνηχπσκα. Απηνέ εέκαζηε. ΑπηΪ θϊλακε. Ζ ηζηνξέα ζα θξέλεη. ηηο ζειέδεο πνπ αθνινπζνχλ, θαηαγξϊθνληαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηϊ πνπ Ϋγηλαλ ηελ πεξένδν θαη εέλαη Ϋξγα κεγϊια, κεζαέα θαη κηθξφηεξα. Όια εέλαη θαηαγεγξακκϋλα θαηϊ ηνλ ρξφλν πνπ πινπνηνχληαλ - θαη ηεθκεξησκϋλα γηα πξψηε θνξϊ κε ζχγρξνλα κϋζα ζηα ειεθηξνληθϊ αξρεέα ηνπ Γάκνπ θαη κε ιεπηνκεξϋο θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πνπ βεβαέσο ζα παξαδνζεέ ζηε λϋα Γεκνηηθά Αξρά, αιιϊ θαη ζα παξακεέλεη γηα πϊληα ζηα αξρεέα ηνπ Γάκνπ σο παξαθαηαζάθε γηα ηηο επφκελεο γεληϋο. Δέλαη φκσο θαη κηα νθεηιφκελε απϊληεζε ζηνπο Ϊδηθνπο επηθξηηϋο πνπ ιϋλε: «θαη ηη Ϋθαλε ν Καξακπαηδφο ηφζα ρξφληα;». Αο κε κηιάζνπκε φκσο εκεέο. Αο κηιάζνπλ, ηα Ϋξγα πνπ ζα κεέλνπλ. ΠνιιΫο δξϊζεηο, φπσο νη ακϋηξεηεο πνιηηηζηηθϋο εθδειψζεηο, νη ζπλεξγαζέεο θαη ε ζηάξημε - κε ηηο ρξεκαηνδνηάζεηο απφ ην Γάκν- φισλ ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, νη κηθξϋο παξεκβϊζεηο πνπ Ϋγηλαλ ζρεδφλ ζε θϊζε γεηηνληϊ ηνπ Γάκνπ, ε θαζεκεξηλφηεηα, νη ζπληεξάζεηο (ειεθηξνθσηηζκφο, Ϊζθαιηνη, αγξνηηθά 8

9 νδνπνηέα, θαζαξηφηεηα, πξνζηαζέα πξαζέλνπ θιπ), αιιϊ θαη ε θνηλσληθά ζπκπαξϊζηαζε- βνάζεηα ζε Ϊπνξνπο, πνπ Ϋγηλαλ φια απηϊ ηα ρξφληα αλψλπκα θαη ρσξέο δεκνζηφηεηεο, δελ κπνξνχζαλ λα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθϊ ζε Ϋλα ζχληνκν πεξηιεπηηθφ θεέκελν. ΔΪλ θαηαγξϊθακε ην ζχλνιν ησλ Ϋξγσλ πξσηνβνπιηψλ εθδειψζεσλ θιπ. κε ην δηαζϋζηκν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ζέγνπξα δελ ζα Ϋθηαλαλ νχηε 3 ηφκνη. Δδψ ινηπφλ, πεξηιακβϊλνληαη ηα πην ζεκαληηθϊ, ηα δε κεγαιχηεξα Ϋξγα (π.ρ.κνιπκβεηάξην θιπ) αλαθϋξνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ρξνληθϋο πεξηφδνπο, δηφηη άηαλ ζπλερηδφκελα θαη εθηεινχληαλ γηα πεξηζζφηεξν απφ Ϋλα ρξφλν. Να ηνλέζσ δε θαη ην εμάο αθφκε: Γελ εέλαη κφλν λα θϊλεηο Ϋλα Ϋξγν. Ζ απφ εθεέ θαη πϋξα ιεηηνπξγέα, δηαρεέξηζε θαη ζπληάξεζά ηνπ, εέλαη Ϋλα αθφκε πην δχζθνιν θεθϊιαην, ζην νπνέν πξνζπαζάζακε θαη ζ απηφ λα αληαπνθξηζνχκε φζν γηλφηαλ θαιχηεξα. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηωλ θαηαρωξεκέλωλ έξγωλ, αιιά θαη όζωλ δελ πεξηγξάθνληαη εδώ θαη αθνξνύλ ζηελ πεξίνδν , μεπεξλά ζπλνιηθά ηα 103 εθαηνκκύξηα επξώ. Πνζό ηεξάζηην γηα ηα δεδνκέλα ηνπ κηθξνύ Γήκνπ Νάνπζαο, ν νπνίνο απνδείρζεθε όρη ηπραία- από ηνπο θαιύηεξνπο ζηελ Διιάδα ζε απνξξνθεηηθόηεηα επξωπαϊθώλ θνλδπιίωλ, αιιά θαη ζε ηθαλόηεηα νινθιήξωζεο. Όια απηά ινηπόλ πνπ αθνινπζνύλ, θαηεγνξηνπνηεκέλα ζε 4 ελόηεηεο, πνπ δίλνπλ ην όξακα, ην ζηόρν θαη ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο γηα ηα επόκελα ρξόληα, έγηλαλ θαη παξαδίδνληαη πξνο ρξήζε ηωλ πνιηηώλ, ηωλ δεκνηώλ ηνπ Γήκνπ Ζξωηθήο Πόιεο Νάνπζαο. Αο ηα ζπκεζνχκε ινηπφλ: ΔΣΟ 2003: ΔΝΟΣΖΣΑ Α: ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ ΛΟΓΓΟΤ-ΣΟΤΡΠΑΛΖ-ΣΔΓΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 2. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ) 3. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΘΛ. ΚΔΝΣΡΟΤ «ΥΡΖΣΟ ΛΑΝΑΡΑ» ΣΟΝ «ΚΟΤΚΟ» 4. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΤΛΧΝΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 5. ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΧΝ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ 6. ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ ΓΖΠΔΓΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 7. ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4 ΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΔΝΗ ΣΟΝ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟ (ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ) 8. ΔΠΗΚΔΦΖ - ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΣΖ ΓΔΣ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΣΖ Δ.Δ. - ΠΡΟΔΓΡΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΖ 9 ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 10. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΚΑΣ ΣΟ 9 Ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ- ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΖ 11. ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΔΓΖ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 12. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΣΡΑΝΣΕΑ-ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 13. ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΡΟΜΧΝ ΜΔΑ ΣΟ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗ 14. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ ΣΖ ΒΑΛΗΑ 15. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ ΣΟΝ ΜΟΤΣΑΦΑ 16. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ ΠΡΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΝΑΟΤΑ 9

10 17. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ- ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΠΡΟ ΟΗΝΟΠΟΗΗΟ «ΓΗΑΜΑΝΣΑΚΟΤ» 18. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ-ΡΟΓΟΥΧΡΗ 19. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ-ΣΔΝΖΜΑΥΟ 20. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΑΓ.ΘΔΟΛΟΓΟΤ-ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΒΡΑΥΟΤ 21. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΟΓΟ ΑΜΟΤΣΕΟΠΟΤΛΟΤ 22. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ 23. ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΟΓΟ ΠΔΥΛΗΒΑΝΟΤ 24. ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΟΓΟ ΚΑΜΠΗΣΖ 25. ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 26. ΑΝΑΠΛΑΔΗ-ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ 27. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΚΟΤ-ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΟΤΣΑΦΑ 28. ΒΔΛΣΗΧΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΡΚΟ 29. ΒΔΛΣΗΧΖ-ΔΝΗΥΤΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΑΛΟ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 30. ΒΔΛΣΗΧΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 31. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΑΡΑΠΗΣΑ-"ΜΠΗΛΖ" 32. ΓΗΚΣΤΟ ΑΡΓΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 33. ΓΗΚΣΤΟ ΑΡΓΔΤΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 34. ΦΤΣΔΤΖ ΜΔ ΚΖΠΑΡΗΟΔΗΓΖ ΓΔΝΓΡΑ ΣΟ ΠΡΑΝΔ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ «ΜΠΗΛΖ» -ΔΞΟΓΟ ΝΑΟΤΑ 35. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ-ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜ. ΦΑΓΔΗΧΝ (ΔΝΑΡΞΖ) 36. ΜΔΛΔΣΖ ΔΞΧΡΑΗΜΟΤ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΓΗΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 37. ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΟ "ΚΗΟΚΗ" 38. ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ "ΒΔΡΜΗΟΝ" 39. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΚΗΝΓΚ- ΠΖΓΑΓΗΑ 40. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΔΥΝΖΣΖ ΥΗΟΝΧΖ ΣΟ Υ.Κ. «3-5 ΠΖΓΑΓΗΑ» 41. ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Υ.Κ ΠΖΓΑΓΗΑ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΧΣ. ΠΤΛΧΝΧΝ 42. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΗΓΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΣΖΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΖ «ΣΑΤΡΟ» 43. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΣΟΝ Β ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 44. ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΑΠΟΚΡΗΑ. Ζ ΑΠΟΚΡΗΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΕΔΣΑΗ ΚΑΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΠΗΚΔΠΣΔ ΔΠΗΚΔΠΣΟΝΣΑΗ ΣΖ ΝΑΟΤΑ 45. ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΟΛΟΚΑΤΣΧΜΑΣΟ-ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΑΓΧΝΑ "ΓΡΟΜΟ ΘΤΗΑ" 46. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΣΟΜΖ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΦΗΛ. ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΣΑ ΣΔΔ 47. ΒΡΑΒΔΤΖ ΑΡΗΣΟΤΥΧΝ ΔΗΑΥΘΔΝΣΧΝ ΣΑ ΑΔΗ-ΣΔΗ 48. ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΝΑΟΤΑ 49. ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΚΗΝΑ 50. ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ-"ΔΡΓΑΝΖ" 51. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔΡΗΟΥΖ «ΓΤΜΝΟΒΟ» 52. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΠΔΡΗΟΥΖ «ΠΟΤΓΚΟ» 53. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΡΑΝΣΕΑ (Με λεξϊ ηνπ Βηνινγηθνχ). 54. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ «ΥΡΤΟΥΟΟΤ» (Με λεξϊ Βηνινγηθνχ). 55. ΚΛΔΗΣΟ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ «ΚΑΡΑΚΑΓΗΑ» (Με λεξϊ ηνπ Βηνινγηθνχ) 56. ΤΚΔΦΖ ΜΔ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ ΓΗΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 57. ΑΘΖΝΑ: ΜΔ ΤΠΟΤΡΓΟ θ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ ΓΗΑ ΑΠΟΛΤΔΗ «ΣΡΗΚΟΛΑΝ» 58. ΑΘΖΝΑ : ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΗΓΡΤΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 59. ΑΘΖΝΑ : ΜΔ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΔΚ ΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΝΔΧΝ ΔΡΓ. ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 60. ΑΘΖΝΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΗΑ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ 61. ΤΚΔΦΖ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΝΑΟΤΑ 10

11 62. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΑΟ-ΔΠΗΛΤΖ ΜΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ "1/5" ΚΑΗ ΓΧΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟ (ΦΔΚ ΑΡ. 303/ ΣΔΤΥΟ Α ) 63. ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΜΗΓΓΑ-ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΓΧΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΟΝ ΓΖΜΟ 64. ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΔΣΖΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΖΜΔΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 65. ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΔΓΔΡΖ 18 ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΣΟ «ΚΗΟΚΗ» 66. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΖ 1 ΟΤ -2 ΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΝΑΟΤΑ 67. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΡΗΧΝ ΝΔΧΝ ΑΗΘΟΤΧΝ ΣΑ ΛΤΚΔΗΑ ΝΑΟΤΑ 68. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΑΤΛΖ 3 ΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ-8 ΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 69. ΘΔΑΣΡΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ: ΣΟ 2003 ΓΟΘΖΚΑΝ 9 ΠΑΡΑΣΑΔΗ: «ΕΟΡΕ ΝΣΑΝΣΔΝ» ΓΖΠΔΘΔ ΒΔΡΟΗΑ, «ΚΧΜΧΓΗΑ ΣΧΝ ΠΑΡΔΞΖΓΖΔΧΝ» Γ. ΚΗΜΟΤΛΖ ΤΓΥΡΟΝΟ ΘΔΑΣΡΟ, «ΣΑΡΣΟΤΦΟ» ΓΖΠΔΘΔ ΔΡΡΧΝ, «ΆΘΛΗΟΗ» ΓΖΠΔΘΔ ΚΔΡΚΤΡΑ, «Ο ΚΟΤΡΔΑ ΣΖ ΔΒΗΛΛΖ» ΓΖΠΔΘΔ ΑΓΡΗΝΗΟΤ, «ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΥΧΡΗ ΟΝΟΜΑ» ΓΖΠΔΘΔ ΛΑΡΗΑ, Κ.Α Ο ΦΔΣΗΒΑΛ «ΝΟΣΔ ΣΗ ΠΖΓΔ» ΣΟ ΑΛΟ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ: ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ ΣΧΝ: ΠΤΞ ΛΑΞ, Γ. ΑΒΒΟΠΟΤΛΟΤ, Ν. ΠΟΡΣΟΚΑΛΟΓΛΟΤ 71. «Ο ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΚΑΗ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΟΤ»: ΦΗΛΟΞΔΝΖΘΖΚΑΝ ΟΗ ΤΓΓΡΑΦΔΗ: ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΝΗΚΟ, ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΠΟΤΛΟ, ΧΣΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤθ.α. ΔΣΟ 2004: 1. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΔΡΔΧΣΑ -ΡΟΓΟΥΧΡΗ 2. ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΛΟΓΓΟΤ ΣΟΤΡΠΑΛΖ-ΤΝΔΥΗΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 3. ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΥΟΛΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ-ΓΧΡΔΑ ΥΡ.ΛΑΝΑΡΑ 4. ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΟΚΚΗΝΟΤ-ΣΔΓΑΖ "ΤΛΛΟΓΖ ΗΜΑΝΗΚΑ" 5. ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΡΧΖΝ ΦΑΓΔΗΑ- ΣΔΓΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΔΤΑΝ 6. ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 7. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΑΡΣΑΝ ΣΟ ΓΖΜ. ΣΑΓΗΟ-ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 8. ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4 ΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΣΔΝΗ ΣΟ ΑΛΟ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ-ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 9. ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΓΡΟΜΟΤ ΑΛΟΤ ΑΓ.ΝΗΚΟΛΑΟΤ Ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (ΚΑΣΑΚΔΤΖ-ΛΤΟΜΔΝΟY ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ 9 νπ ΓΖΜ.ΥΟΛ) 11. ΤΝΣΖΡΖΖ-ΒΑΦΗΜΟ ΣΟ 5 Ο ΓΖΜ.ΥΟΛΔΗΟ 12. ΣΔΓΖ ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ-ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 13. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΔΑΡΧΝ ΑΗΘΟΤΧΝ ΣΟ 6 Ο -10 Ο ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΟ 14. ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΔΗΟΤ ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ 15. ΔΡΔΤΝΑ ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΧΝ ΣΗ «40 ΚΑΜΑΡΔ» 16. ΔΠΔΚΣΑΖ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΝΑΟΤΑ 17. ΔΠΔΚΣΑΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ 18. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΦΑΓΔΗΑ / ΣΡΑΝΣΕΑ 19. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗ-ΜΑΡΗΝΑ 20. ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ-«ΡΟΤΠΔ» ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ 21. ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΡΟΜΟΤ ΝΑΟΤΑ-ΥΟΛΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 22. ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΖ ΟΓΟΤ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ -ΓΔΦΤΡΑ "ΑΡΑΜΠΟΤΝΗ" 23. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΡΔΜΑΣΟ «ΑΡΑΜΠΟΤΝΗ» 24. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΟΓΟ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Γ.Δ.Τ.Α.Ν. 25. ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΟΤ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ 11

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 19Ο ΑΙ. ΜΔΧΡΙ ΗΜΔΡΑ Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα