ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΑΦΙΚΗ ΣΤΗΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΑΦΙΚΗ ΣΤΗΑΗ"

Transcript

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΑΦΙΚΗ ΣΤΗΑΗ Στις άποθήκες τοϋ Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης φυλάσσεται μια ταφική στήλη, τυχαίο εύρημα από τό Καλαμωτό του Νομού Θεσσαλονίκης1 (πίν. 1). Πρόκειται γιά μια ορθογώνια πλάκα άπό λευκό χοντρόκοκκο μάρμαρο πού τό ύψος της δέν ξεπερνάει τά 0,74 μ., ένώ τό πλάτος της φτάνει τά 0,89μ2. Ή πλάκα είναι σχετικά λεπτή (0,05 μ.), ενώ πλαταίνει αισθητά σ όλο τό μήκος τής βάσης της (0,16 μ.), όπου σχηματίζεται ένας οριζόντιος κανόνας υψ. 0,08 μ.). Οί παρειές καί ή πίσω όψη είναι χοντροδουλεμένες καί φέρουν αισθητά τά ίχνη τοϋ βελονιού, ένώ στήν πρόσοψη υπάρχει παράσταση άπό άνάγλυφες μορφές πού πατοϋν στον κανόνα τής βάσης. Οί μορφές παρατάσσονται στά δεξιά καί αριστερά άπό έναν κεντρικό άξονα πού είκονίζει ένα βωμό κι ενα δένδρο στον κορμό τοϋ όποιου έλίσσεται ένα φίδι. Στά δεξιά τοϋ κεντρικοΰ άξονα είκονίζονται ένας άνδρας καί μιά γυναίκα, ένώ στά αριστερά οί μορφές ένός ιππέα κι ένός μικροϋ δούλου. Ό ώριμος άνδρας3 (πίν. 2), στά δεξιά, είκονίζεται μέ μακρύ χιτώνα καί ίμάτιο. Στέκεται μετωπικά, μέ σταθερό τό αριστερό καί άνετο τό δεξί σκέλος καί μέ στροφή τής κεφαλής κατά τρία τέταρτα προς τά αριστερά. Τό δεξί του χέρι κάμπτεται στον αγκώνα καί άκουμπά στό στήθος, ένώ τό αριστερό πέφτει στά πλάγια καί φαίνεται ότι κρατοΰσε έναν κύλινδρο4. Φυσιογνωμικά ή μορφή χαρακτηρίζεται άπό ένα οστεώδες, φαρδύ πρόσωπο πού έχει τονισμένα τά ζυγωματικά καί άπό ένα ψηλό μέτωπο πού τό χαράσσουν όριζό- 1. Άρ. εύο Βλ. ΑΔ 29 ( ) Β3 - Χρονικά, 687, άρ. 3, πίν. 497 δ. Γιά τήν άδεια δημοσίευσης της στήλης ευχαριστώ πολύ καί από αύτή τή θέση τήν "Εφορο Αρχαιοτήτων κ. Κ. Ρωμιοπούλου. 2. Λείπει ενα κομμάτι μαρμάρου από τήν έπάνω άριστερή γωνία τής πλάκας κι ένα μικρότερο από τό κάτω μέρος τής δεξιάς πλευράς. Παρατηρούνται άκόμη δυο μεγάλες ρωγμές, μιά όριζόντια στό δεξί μισό τής πλάκας καί σέ ύψος 0,25 μ. καί μιά κατακόρυφη στό αριστερό μισό πού ξεκινά σέ ύφος 0,46 μ. Λυό μικρότερες ρωγμές ύπάρχουν στόν κανόνα πού ορίζει τήν κάτω πλευρά τής στήλης, ένώ είναι συγκολλημμένο ενα μικρό κομμάτι μαρμάρου στό δεξί του άκρο. 3. Ή μορφή διατηρείται γενικά σέ καλή κατάσταση. Έχει χτυπηθεί τό πρόσωπο στήν περιοχή τής μύτης. 4. Ό κύλινδρος έχει σπάσει.

2 112 Μαρία Λαγογιάννη-Γεώργακαράκου ντιες ρυτίδες. Τήν όλη εικόνα συμπληρώνουν τα κοντά σγουρά μαλλιά πού αφήνουν το μέτωπο καί τα αύτιά ακάλυπτα. Ή γυναικεία μορφή δίπλα (πίν. 3) φορεΐ χιτώνα καί ίμάτιο πού περνά πάνω άπό τό κεφάλι. Είκονίζεται καθισμένη σέ τρία τέταρτα πάνω σέ δίφρο, ενώ τά πόδια της πατούν σέ χαμηλό υποπόδιο. Τό δεξί της χέρι λυγίζει στον άγκώνα καί υψώνεται γιά νά πιάσει μιά πτυχή τού ίμάτιου, ένώ τό άριστερό άκουμπά μαλακά πάνω στά πόδια της. Τό ώοειδές καί άρρυτίδωτο πρόσωπό της χαρακτηρίζεται άπό μεγάλα μάτια καί άπό ένα μικρό στόμα. Τά μαλλιά της (οσα μένουν άκάλυπτα άπό τό ίμάτιο) χωρίζουν στή μέση καί μέ άπαλούς κυματισμούς κατευθύνονται προς τά πλάγια. Ό νέος ιππέας1 (πίν. 4) είκονίζεται πάνω σέ άλογο πού καλπάζει προς τά δεξιά. 'Φορεΐ κοντό χιτώνα καί χλαμύδα πού πορπώνεται στό δεξιό του ώμο. Φυσιογνωμικά χαρακτηρίζεται άπό ένα ώοειδές πρόσωπο μέ μεγάλα μάτια καί κανονικό στόμα. Τά μαλλιά του είναι κοντά καί περιβάλλουν τοξωτά τό πρόσωπο άφήνοντας έλεύθερο τό μέτωπο καί τά αύτιά. Ή κόμμωσή του ειδικότερα διαμορφώνει κοντές δρεπανόσχημες όμάδες μαλλιών πού διατάσσονται σέ επάλληλες σειρές μέ κατεύθυνση άπό τήν κορυφή τής κεφαλής προς τά μπρος. Ή μορφή τού μικρού δούλου τέλος είκονίζεται μέ κοντό χιτώνα καί σέ στάοη τριών τετάρτων. Έχει κοντά μαλλιά πού διατάσσονται σέ δρεπανόσχημες όμάδες καί πλαισιώνουν τοξωτά τό μέτωπο άφήνοντας άκάλυπτα τά αύτιά. Ή άπόδοση τών μορφών γίνεται προσεκτικά καί σέ μερικά σημεία ι διαίτερα άναλυτικά. Στό πλάσιμο τών προσώπων ισχύουν δυό διαφορετικές τάσεις: Τό πρόσωπο τής γυναίκας καί τού ιππέα πλάθεται μαλακά, χωρίς έντονους κυματισμούς καί άπότομες μεταβάσεις. Άπό τήν άλλη μεριά, στό πρόσωπο τού ώριμου άνδρα κυριαρχεί ένα ρεαλιστικότερο στύλ πού έκφράζεται μέ τούς κυματισμούς τού μετώπου, τις ρινοχειλικές αυλακιές, τά έντονα ζυγωματικά καί τά τονισμένα όστά τής γνάθου πού κόβονται άπότομα καί διακρίνονται ξεκάθαρα άπό τό λαιμό. Στό πλάσιμο τών όφθαλμών άξιοσημείωτη λεπτομέρεια άποτελοΰν τά παχιά, σαρκώδη βλέφαρα. Οι κομμώσεις δίνουν άπαλή εικόνα, άκόμη καί έκείνη τού ώριμου άνδρα οπού παρατηρούμε στρογγυλές τρυπανιές γιά τή δήλωση τών βοστρύχων. Αξίζει άκόμη νά άναφερθεΐ ή άπόδοση τών ένδυμάτων πού γίνεται ιδιαίτερα επιμελημένα καθώς οί πτυχές άφήνουν νά διακρίνονται τά περιγράμματα καί οι καμπύλες τού σώματος. 1. "Εχει χτυπηθεί ή μύτη καί λείπει ή δεξιά κνήμη. Φθορές έχει ύποστεΐ καί ή μορφή τοο αλόγου καθώς εχει χτυπηθεί δυνατά ενα μέρος τού κεφαλιού καί λείπει ένα μεγάλο μέρος άπό τά δυό πόδια τής δεξιάς πλευράς.

3 Πίν. 1 Ταφική στήλη στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, αρ. ευρ. 6937

4 Πίν. 2 Ανδρική μορφή. Λεπτομέρεια από την ταφική στήλη του Μουσείου Θεσσαλονίκης, αρ. ευρ. 6937

5 Ανδρική και γνναικεία μορφή. Λεπτομέρεια από την ταφική στή/.η του Μουσείου Θεσσαλονίκης, αρ. ενρ Πίν. 3

6 Πίν. 4 Νέος ιππέας. Λεπτομέρεια από την ταφική στήλη τον Μουσείου Θεσσαλονίκης, αρ. ενρ. 6937

7 Μακεδονική ταφική στήλη 113 Τό άνάγλυφο γενικά έχει λαξευτεί άπό 'έναν τεχνίτη πού ξέρει να δουλεύει μέ μεράκι τις λεπτομέρειες χωρίς ώστόσο να αποφεύγει καί τή συνοπτικότερη άπόδοση άλλων σημείων. Έτσι, δίπλα στό περίτεχνο άνέμισμα τής χλαμύδας τού ίππέα έχουμε τό βιαστικό πλάσιμο των αυτιών καί τήν περιληπτική άπόδοση τού πίσω μέρους τής κόμμωσης1. Υπάρχει τέλος ή προσπάθεια νά δηλωθούν διαφορετικά έπίπεδα κι αυτό πραγματοποιείται μ ενα εκτυπο-πρόστυπο άνάγλυφο. Τό δεξί χέρι τής γυναίκας καί τά πόδια τής άριστερής πλευράς τού άλογου άποδίδονται σέ χαμηλό άνάγλυφο, ένώ τό πίσω πόδι τού ίππέα δηλώνεται χαρακτά. "Αν θελήσουμε στή συνέχεια νά έντάξουμε τή στήλη σέ κάποια χρονικά πλαίσια, τότε ιδιαίτερα σημαντικό είναι τό σχήμα2 τής κόμμωσης τού ίππέα πού άντλεΐ άπό τήν εικονογραφία των πορτραίτων τού αύτοκράτορα Τραϊανού3. Στά ίδια χρόνια συγκλίνουν άλλωστε καί τά ιδιαίτερα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά τού άνάγλυφου, όπως τά περιγράψαμε παραπάνω. Βρισκόμαστε σέ μιά έποχή πού στή Μακεδονία άνθεΐ τό ταφικό πορταΐτο. Ανώνυμοι τεχνίτες4, περισσότερο ή λιγότερο επιδέξιοι καί διεσπαρμένοι σ όλόκληρη τή ρωμαιοκρατούμενη έπαρχία, εϊκονίζουν μορφές νεκρών καί ζώντων συγγενών5. "Αν εξαιρέσουμε μερικά ολόγλυφα παραδείγματα, τό ταφικό πορτραΐτο έκφράστηκε κατά κύριο λόγο σέ άνάγλυφη μορφή πάνω σέ στήλες, κυκλικά άνάγλυφα, βωμούς καί σαρκοφάγους. Στούς πέντε περί 1. ΟΙ λεπτομέρειες θά πρέπει νά είχαν άποδοθεϊ χρωματικά. 2. Χρησιμοποιούμε έδώ τά γενικότερο όρο «σχήμα» διακρίνοντάς τον άπό τον όρο «τύπος» πού προϋποθέτει όχι μόνο τήν ύπαρξη ένός άρχικοϋ μοντέλου άλλά καί τήν πιστή έπανάληψη όρισμένων λεπτομερειών. Στά πορτραϊτα τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων ή διάταξη τής κόμμωσης άποτελεί σημαντικό ρυθμιστή τού τύπου καί ΰπόκειται σέ μιά αυστηρή πειθαρχία. Αντίθετα, στά πορτραϊτα πού έξετάζουμε ή κόμμωση δέν έπαναλαμβάνει αυστηρά τις λεπτομέρειες κάποιου συγκεκριμένου τύπου άλλά βασίζεται σ ενα γενικό σχήμα. 3. Βλ. W. Η. G r ο s s, Bildnisse Trajans. Das römische Herrscherbild 1I2, Berlin 1940, πίν. 13α. Ή κόμμωση τοϋ ώριμου άνδρα θυμίζει άνάλογες τής έποχής τών Φλαβίων, βλ. G. Daltrop, U. Hausmann, Μ. W egner, Die Flavier. Das römische Herrscherbild II, 1, Berlin 1966, πίν. 21c, 21d. Έχει άποδειχθεϊ γιά τό χώρο τής Μακεδονίας, δτι στά πορτραϊτα τής έποχής τοϋ Τραϊανοϋ έπιβιώνουν στοιχεία τής έποχής τών Φλαβίων καί Ιδιαίτερα τά σχήματα τών κομμώσεων. Σχετικά βλ. Μ. Λ α γ ο γ ι ά ν ν η, ΙΙορτραϊτα σέ ταφικά μνημεία τής Μακεδονίας κατά τήν περίοδο τής Ρωμαιοκρατίας, Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1983, Γνωρίζουμε μόνο τό όνομα τοϋ Εύάνδρου, τεχνίτη άπό τή Βέροια. Σχετικά βλ. Μ. Λαγογιάννη, δ.π., 78 κ.έ., όπου γίνονται παρατηρήσεις γιά τήν έργαστηριακή προέλευση τών ταφικών πορτραίτων τής Μακεδονίας. 5. Ελάχιστες φορές είκονίζεται ό νεκρός μόνος του. Συχνότερα συνοδεύεται άπό εναν ή καί περισσότερους συγγενείς (γονείς, σύζυγος ή παιδιά). s

8 114 Μαρία Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου που αιώνες τής ζωής του1, συναντήθηκαν καί δέθηκαν άρμονικά ή έλληνιστική παράδοση τής Μακεδονίας μέ τις νεοφερμένες ρωμαϊκές τάσεις, εκφρασμένες σε διάφορους είκονογραφικούς τύπους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του είδους αποτελεί τό μνημείο πού έξετάζουμε. Ό ώριμος άνδρας αποδόθηκε στο γνωστό άπό τήν ύστεροελληνιστική παράδοση άγαλματικό τύπο τού νέου τής Ερέτριας. Πρόκειται γιά έναν τύπο πού είναι ιδιαίτερα συχνός στά μακεδονικά ταφικά άνάγλυφα. Τό ίδιο συχνά άπαντα καί ό τύπος τής γυναικείας μορφής πού είναι καθαρά έλληνικός2 καί δέν άπαντά στά ταφικά μνημεία των δυτικών ρωμαϊκών έ- παρχιών. Στήν τοπική παράδοση ανήκει ακόμη ή μορφή του ιππέα πού αποδίδεται σύμφωνα μέ τό γνωστό είκονογραφικό τύπο του Θρακός ίππέως3 κι άκόμη τό φίδι πού ελίσσεται στό δένδρο, χθόνιο σύμβολο πού συνοδεύει συνήθως τις μορφές των νεκρών4. Άπό τήν άλλη μεριά, ρωμαϊκά πρότυπα άκολουθεΐ ό τεχνίτης στήν άπόδοση τής κεφαλής τοϋ ιππέα καί του ώριμου άνδρα, καθώς τό σχήμα τής κόμμωσής τους έπηρεάζεται έντονα άπό τό έπίσημο αύτοκρατορικό πορτραΐτο5. Προχωρώντας στήν έρμηνεία καί ταύτιση των μορφών, έρχόμαστε άντιμέτωποι μέ τό πρόβλημα κατά πόσο τά πρόσωπα πού περιγράψαμε άποδίδουν τά πραγματικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά εκείνων πού είκονίζουν. Παρατηρούμε άρχικά ότι ή κεφαλή τοϋ ιππέα έπαναλαμβάνεται μέ μικρές άποκλίσεις καί σέ άλλα μνημεία τής περιοχής6. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τό γυναικείο πορτραΐτο7. Δέν υπάρχει άκόμη άμφιβολία ότι τά έξατομικευμένα χαρακτηριστικά τού ώριμου άνδρα οφείλονται σέ μιά γενικότερη 1. Ταφικά πορτραΐτα έχουν διαπιστωθεί από τις άρχές τοϋ πρώτου π.χ. αί. μέχρι τά τέλη τοϋ τέταρτου μ.χ. al. 2. Παραδείγματα άπό τήν Αθήνα: Α. Conze, Die attischen Grabreliefs herausgegeben im Aufträge der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, Berlin , II, 2, πίν. CCLVI άρ. 1168, άπό τό Βυζάντιο: N. F i r a 11 i, Les stèles funéraires de Byzance grécoromaine, Paris 1964, πίν. XII είκ. 84, 85 καί πίν. XIV είκ. 44, 58 καί άπό τή μικρασιατική περιοχή: Ε. Pfuhl -Η. Möbius, Die ostgriechischen Grabreliefs, Mainz/R , I, πίν. 17 άρ. 66, πίν. 136 άρ. 918, πίν. 138 άρ. 921 καί πίν. 149 άρ Μέ τον είκονογραφικό τύπο τοϋ Θρακός ίππέως άσχολήθηκε πρώτος ό A. Dumo n t, Rapport sur un voyage archéologique en Thrace, Paris Στή συνέχεια άκολούθησαν πολλοί άλλοι. Σχετικό σχόλιο βλ. Μ. A α γ ο γ ι ά ν ν η, δ.π., Γιά τό φίδι στήν περιοχή τής Β. Μακεδονίας βλ. S. D ü 11, Die Götterkulte Nordmakedoniens in römischer Zeit, «Münchener archäologische Studien» 7 (1977) 137 κ.έ. 5. Βλ. παραπάνω. 6. Πρβλ. τό θραϋσμα τοϋ έπιτύμβιου κυκλικοϋ άνάγλυφου άρ. εύρ. 299 Μουσείου Θεσσαλονίκης. Επίσης τή σαρκοφάγο άρ. εύρ τοϋ ίδιου Μουσείου. 7. Πρβλ. τις σαρκοφάγους άρ. εύρ καί 1942 τοϋ Μουσείου Θεσσαλονίκης.

9 Μακεδονική ταφική στήλη 115 τάση τής έποχής νά είκονίζονται οί ανδρικές μορφές ρεαλιστικότερα από τις γυναικείες1. Καταλήγουμε συνεπώς στο συμπέρασμα ότι οί κεφαλές πού εξετάζουμε δέν αντιγράφουν τά χαρακτηριστικά κάποιων συγκεκριμένων προσώπων, αλλά αποτελούν περισσότερο γενικά είκονογραφικά σχήματα. Ή διαπίστωση αυτή ισχύει γιά όλα τά ταφικά πορτραϊτα τής Μακεδονίας, όπως εχει δείξει ή πρόσφατη μελέτη τους2. 3Γνωρίζουμε σήμερα ότι οί τ χνίτες είχαν στή διάθεσή τους έτοιμα είκονογραφικά σχήματα πού ήταν δυνατό νά τά έπαναλάβουν άκόμη καί πανομοιότυπα σέ άλλα μνημεία. Τά στοιχεία πού συνήθως άνταποκρίνονταν στήν πραγματικότητα ήταν ή ήλικία καί ίσως καθοριστικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Στό σημείο αυτό ήταν δυνατό νά έπέμβει καί ό παραγγελιοδότης τού μνημείου, ό όποιος είχε τις δικές του ιδέες καί επιθυμίες γιά τόν τρόπο τής άπεικόνισης. 'Ο ρόλος συνεπώς των πορτραίτων, ανεξάρτητα από τό βαθμό τής πιστότητάς τους, ήταν εικονιστικός καί υπήρχε πάντοτε ή πρόθεση νά ταυτιστούν οί μορφές άπό τό θεατή. Στήν ταύτιση βοηθούσε ή επιγραφή πού συνόδευε συχνά τά πορτραϊτα καί εδινε πληροφορίες γιά τούς εϊκονιζόμενους. Αλλά καί ό τρόπος απόδοσης των μορφών ακολουθούσε ορισμένους κανόνες, υποτασσόταν δηλαδή σέ μιά γλώσσα πού μπορούσαν νά καταλάβουν πιθανότατα όλοι οί σύγχρονοι. Έτσι ή θέση των μορφών δέν ήταν τυχαία, άλλά ακολουθούσε τις περισσότερες φορές μιά συγκεκριμένη ιεραρχία. Άκόμη υπήρχε τρόπος νά διακριθοΰν οί ήλικίες όχι μόνο μέ τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά άλλά καί μέ τή βοήθεια τής κόμμωσης ή τής πτυχολογίας των ενδυμάτων2. Τέλος ήταν δυνατό οί νεκροί νά παρασταθοΰν σέ μιά ίδεαλιστική γυμνότητα ή σέ διάφορους άγαλματικούς τύπους θεών γιά νά διακριθοΰν άπό τούς ζωντανούς. Τό ανάγλυφο πού εξετάζουμε δέ σώζει έπιγραφή, είναι όμως διαυγές τό μήνυμα τής παράστασής του. Χωρίς αμφιβολία ό ώριμος άνδρας καί ή καθιστή γυναίκα αποτελούν ζευγάρι4. Είναι οί ζώντες γονείς τού νεκρού, ό 1. Βλ. Μ. Λα γ ο γ ι ά V V η, ό.π., Βλ. Μ. Λαγογιάννη, ο.π., 86 κ.έ. Έχουν προηγηθεϊ οί μελέτες: D. D i m i- t r ο V, Das Porträt auf den Grabstelen römischer Zeit in Nordostmakedonien, BIABulg) XIII(1939) A. Rüsch, Das kaiserzeitliche Porträt in Makedonien, Jdl 84 ( M. Alexandrescu-Vianu, Les stèles funéraires de la Macédoine romaine, Dacia, N.S. XIX (1975) Στις γυναικείες μορφές ή πολυπλοκότερη κόμμωση καί ή κομψότερη πτυχολογία του ίμάτιου αντιστοιχούν σέ νεαρότερες ήλικίες. Οί ώριμότερες γυναίκες είκονίζονται τις περισσότερες φορές μέ τό ίμώηο «όπέρ τήν κεφαλήν». 4/0 κύλινδρος πού πιθανότατα Κρατούσε ό άνδρας είναι ένδεικτικός τού ένδιαφέροντός του για τά γράμματα. Σχετικά βλ. Th. Β ir t, Die Buchrolle in der Kunst, Βλ. άκόμη E. P fu h 1, Jdl 22 (1907) 113 κ.έ.

10 116 Μαρία Λα') 07 ιάννη-γεωργακαράκου όποιος ανεβαίνει σέ μιά ήρωϊκή σφαίρα καθώς είκονίζεται στον εικονογραφικό τόπο τοϋ Θρακός ίππέως1. Τίς μορφές χωρίζει ή παράσταση τοϋ δένδρου μέ τό έλισσόμενο στον κορμό του φίδι, χθόνιο σύμβολο πού έδω μοιάζει νά οριοθετεί δυό διαφορετικούς κόσμους. ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΧ SUMMARY Μ. Lagogianni-Georgakarakou, Macedonian grave stele. The grave stele, index No 6937 of the Archaeological Museum of Thessaloniki, comes from the region of Thessaloniki and it dates from the Trajan period. On the relief representation of the facade it can be observed a mixture of the hellenistic tradition of Macedonia and the newly introduced Roman tendencies. The faces of the figures are general illustrative forms, which are repeated in other monuments of the region. Otherwise the relief is regulated by certain rules that enable the identification of the illustrated figures and the understanding of the general message of the representation. 1. Είναι δυνατό ό Θραξ ίππεύς νά παριστάνει όχι τό άφηρημένο σύμβολο, αλλά τον ίδιο τό νεκρό, άποτυπώνοντας τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά. Σχετικό παράδειγμα σώζουν οί ταφικές στήλες άρ. εύρ καί 6115 τού Μουσείου Θεσσαλονίκης κι άκόμη μιάταφική στήλη από τό Μουσείο τής Κωνσταντινούπολης, βλ. G.Mend e 1, Musées Impériaux Ottomans: Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines, Constantinople , III, 270 άρ Σχετικά βλ. καί S. D ü 11, ό.π., 89.

ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΑΙΝΔΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ*

ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΑΙΝΔΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ* ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΑΙΝΔΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ* Η στήλη με αρ. ευρετηρίου 8166 του Μουσείου Θεσσαλονίκης εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Δίου. Προέρχεται από τον Κολινδρό Πιερίας. Βρέθηκε στα 1980, τυχαία, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΛΙΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ1

ΠΗΛΙΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ1 ΠΗΛΙΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ1 Η Πέλλα αποτέλεσε σημαντικότατο κέντρο κοροπλαστικής παραγωγής κατά την ύστερη Κλασική και Ελληνιστική εποχή, όπως αποδεικνύει το μέχρι σήμερα δημοσιευμένο ανασκαφικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιγραφές και σπαράγματα από την Έδεσσα, την Άρνισσα και την Αλμωπία

Επιγραφές και σπαράγματα από την Έδεσσα, την Άρνισσα και την Αλμωπία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΙ ΗΣ Επιγραφές και σπαράγματα από την Έδεσσα, την Άρνισσα και την Αλμωπία Στην παρούσα μελέτη δημοσιεύονται δεκαεπτά νέες επιγραφές από την πόλη της Έδεσσας,

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κώτσου H Kαστοριά και τα Βυζαντινά μνημεία της emagazine 24grammata.com 1

Παντελής Κώτσου H Kαστοριά και τα Βυζαντινά μνημεία της emagazine 24grammata.com 1 Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ Η Καστοριά, από τις πιο αξιόλογες πόλεις του ελληνικού χώρου για τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της και τα πλούσια αρχοντικά της, είναι κτισμένη σε χερσόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο

Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο από τους γεωμετρικούς χρόνους έως και τη ρωμαϊκή περίοδο Διεθνες ςυνεδριο στη μνήμη της Ηούς Ζερβουδάκη ΤΟΜΟΣ ΙI Ηώς Ζερβουδάκη, 1935-2008 (Φωτογραφία Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινή εικόνα της Παναγίας Oδηγήτριας από την Άρτα

Bυζαντινή εικόνα της Παναγίας Oδηγήτριας από την Άρτα Bυζαντινή εικόνα της Παναγίας Oδηγήτριας από την Άρτα Παρατηρήσεις κατά τη συντήρησή της Ιωάννης Λιούγκος Συντηρητής Έργων Τέχνης Στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Άρτας 1 ανήκει εικόνα προσκυνηταρίου της Παναγίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΛΙΝΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

ΠΗΛΙΝΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ΠΗΛΙΝΑ ΕΙΔΩΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΛΑ Την άνοιξη του 1978, σε τάφρο υδροδότησης, που ανοίχτηκε στα νότια του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας από τον Οργανισμό Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, αποκαλύφθηκε ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΒΩΤΙΔΙΩΝ..2-61 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 62-63 II. ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ..64-69 III. ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ...70-73

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΒΩΤΙΔΙΩΝ..2-61 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 62-63 II. ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ..64-69 III. ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ...70-73 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΒΩΤΙΔΙΩΝ..2-61 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 62-63 II. ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ..64-69 III. ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ....70-73 IV. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΓΗΣ..74-76 V. ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. 77-100

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84)

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 205-232 ΑΘΗΝΑ 1972 ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι

1. Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι Αναστασία Καλάη-Μουζάκη Υπ. δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας Στέλιος Μουζάκης Πολιτικός Μηχανικός, Ιστοριοδίφης Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι και Άγιος Γιάννης στον Πέλικα, Μαρούσι Παρατηρήσεις στον εικονογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΟ ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟ ΣΩΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ Η ψηφιδωτή παράσταση του αποστόλου Ανδρέα, που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της μελέτης, είναι τοποθετήμενη σε μία τετράγωνη κόγχη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΟΓΔΟΟ Π.Χ. ΑΙΩΝΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ IX-XIV)

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΟΓΔΟΟ Π.Χ. ΑΙΩΝΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ IX-XIV) ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΟΓΔΟΟ Π.Χ. ΑΙΩΝΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ IX-XIV) Μια πρώτη ματιά στην τέχνη της Κύπρου, όπως παρουσιάζεται στην αγγειοπλαστική του 8ου π.χ. αιώνα, δε

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας

Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας Επιμέλεια Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου Παυλίνα Καραναστάση Δημήτρης Δαμάσκος UNIVERSITY STUDIO PRESS Κλασική παράδοση και νεωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα

Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα Το βυζαντινό τέμπλο του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα Βαρβάρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΘ' (2008) Σελ. 233-246 ΑΘΗΝΑ 2008 Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λατρεια ΤΗς ΜΗΤΕρΑς Των ΘΕων

Η λατρεια ΤΗς ΜΗΤΕρΑς Των ΘΕων 99 Η λατρεια ΤΗς ΜΗΤΕρΑς Των ΘΕων ςτη λευκοπετρα ΒΕρΜΙου 1 ο Φώτιος Πέτσας αποτελεί μια ιστορική φυσιογνωμία της ελληνικής αρχαιολογίας και έτσι έχει καταγραφεί στη συνείδηση όλων σχεδόν των αρχαιολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική εργασία Θέμα : Η ιστορία του πορτρέτου - σύγχρονες εφαρμογές Φοιτητής : Νικόλαος Κεφαλάς dpsd04016. Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΣΤΑ ΨΗΦΙ ΩΤΑ ΑΠΕ Α ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΣΤΑ ΨΗΦΙ ΩΤΑ ΑΠΕ Α ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE (PARIS X) HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE MONDES ANCIENS MILIEUX, CULTURES

Διαβάστε περισσότερα

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση

Νίνα Κοταμανίδου. Μεσαίωνας και Αναγέννηση Νίνα Κοταμανίδου Σημειώσεις στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 1. Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στις παραδόσεις του μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο 1, στο Α εξάμηνο του τμήματος ΕΑΔΣΑ στο ΤΕΙ Σερρών. Μεσαίωνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΧΜΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΧΜΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΧΜΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ Ο ναός του Αγιου Νικολάου βρίσκεται στο νεκροταφείο του οικισμού Λόχμη (παλαιά ονομασία Βίτσι) του Δήμου Γρεβενών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΡΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ EΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΡΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Η ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό

Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 87-107 ΑΘΗΝΑ 1960 ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ι Ή μικρή εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΓΛΥΠΤΙΚΗ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΓΛΥΠΤΙΚΗ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΓΛΥΠΤΙΚΗ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Η τέχνη κατά την Αρχαϊκή εποχή συµπορεύεται µε τις γενικότερες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της ίδιας περιόδου. Και όπως η ελληνική πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 1 ο ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ» ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΑ 2005 ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ «Η ελληνική τέχνη, συνύπαρξη γόνιµη µύθου και λόγου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΑΝΘΡΨΠΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΘΕΑΣΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΑΝΘΡΨΠΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΘΕΑΣΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΑΝΘΡΨΠΙΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΘΕΑΣΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟ «ΑΡΥΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο Μίμος στην αρταιότητα: αρταιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Σχέδιο 1. Τι περιλαμβάνει ο όρος σχέδιο;

Ελεύθερο Σχέδιο 1. Τι περιλαμβάνει ο όρος σχέδιο; Νίνα Κοταμανίδου Σημειώσεις στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 1. Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στις παραδόσεις του μαθήματος Ελεύθερο Σχέδιο 1, στο Α εξάμηνο του τμήματος ΕΑΔΣΑ στο ΤΕΙ Σερρών. Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ. en Macédoine, 1916-1919,BSA 23, 1918-1919, σελ. 4. 1985 και ΕΑΑ, Suppl., Sindos.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ. en Macédoine, 1916-1919,BSA 23, 1918-1919, σελ. 4. 1985 και ΕΑΑ, Suppl., Sindos. 295 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ Στη B βιομηχανική ζώνη της σημερινής Σίνδου, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, ανασκάφτηκε τμήμα ενός σημαντικού αρχαίου οικισμού, που έχει ταυτιστεί με την αρχαία Σίνδο

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Αναστασία ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Λένα ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αλεξάνδρα ΚΑΛΛΙΓΑ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι Φλώρα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Τόμος ΚΔ' (2003) Σελ. 257-266 ΑΘΗΝΑ 2003 Φλώρα Καραγιάννη Ο ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας ναός του 12ου αιώνα αφιερωμένος στη Θεοτόκο. Η Παναγία του Ναυάρχου στο Παλέρμο

Ένας ναός του 12ου αιώνα αφιερωμένος στη Θεοτόκο. Η Παναγία του Ναυάρχου στο Παλέρμο Ένας ναός του 12ου αιώνα αφιερωμένος στη Θεοτόκο. Η Παναγία του Ναυάρχου στο Παλέρμο Ernst KITZINGER Δελτίον XAE 12 (1984), Περίοδος Δ'. Στην εκατονταετηρίδα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1884-1984)

Διαβάστε περισσότερα