Aντιαιμοπεταλιακή αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου. Ποιά και για πόσο χρόνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aντιαιμοπεταλιακή αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου. Ποιά και για πόσο χρόνο"

Transcript

1 Aντιαιμοπεταλιακή αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου. Ποιά και για πόσο χρόνο Βαβουρανάκης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.

2 Οι κατηγορίες των από του στόματος αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων για τη δευτερογενή πρόληψη

3 Οι κατηγορίες των από του στόματος αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων για τη δευτερογενή πρόληψη

4 Οι κατηγορίες των από του στόματος αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων για τη δευτερογενή πρόληψη

5

6 Μηχανισμοί δράσης των αντιαιμοπεταλιακών Η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή: 1. έχει στόχο διαφορετικούς υποδοχείς 2. παρεμβαίνει σε διάφορα στάδια της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων, παρέχοντας έναν τρόπο σκέψης για το συνδυασμό θεραπειών

7

8

9

10

11

12

13 Prognostic value of platelet reactivity testing Lancet Aug 17;382(9892): Epub 2013 Jul 26. Platelet reactivity and clinical outcomes after coronary artery implantation of drug-eluting stents (ADAPT-DES): a prospective multicentre registry study pts High platelet reacti vity on clopidogrel was strongly related to stent thrombosis (adjusted HR 2 49 [95% CI ], p=0 001) and myocardial infarction (adjusted HR 1 42 [ ], p=0 01),

14

15 Η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην δευτερογενη προληψη πρεπει να είναι προσαρμοσμένη 1. στα συμπαραμαρτούντα νοσήματα του ασθενούς 1. στο κλινικό πλαίσιο (οξύ

16 Φάρμα κο Μηχαν ισμός δράσης Δράση Έναρξη αναστο λής των αιμοπε ταλίων Μεταβολι σμός Ενδείξεις Αντενδείξ εις Προειδοπο ιήσεις Ασπιρ ίνη Μη αναστ ρέψιμ η Αναστ ολή της κυκλο οξυγενάση ς min Υδρόλυση από την εστεράση 1. Σταθερή στεφανιαία νόσος 2. Οξέα στεφανιαία σύνδρομα 1. Ενεργός αιμορραγία 2. Υπερευαιθησία στην ασπιρίνη 3. Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία 1. Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία 2. Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια 3. Σοβαρή αντιρροπούμενη ΚΑ 4. Αλληλεπίδραση με ΜΣΑΦ 5. Συνδυασμός με μεθοτρεξάτη Κλοπι δογρέ λη Μη αναστ ρέψιμ η Αναστο λή των υποδοχ έων Ρ2Υ12 5 8% αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων μετά από 30 min Οξείδωση μέσω του κυτοχρώματος P450 (που επηρεάζεται από τη γενετική ποικιλότητα) 1. Σταθερή στεφανιαία νόσος 2. Οξέα στεφανι αία σύνδρομα 1. Ενεργός αιμορραγία 2. Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία 1. Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα 2. Πρόσφατο ισχαιμικό ΑΕΕ (<7ημ) 3. Μειωμένος μεταβολισμός του CYP2C19 4. Νεφρική ανεπάρκεια 5. Δυσανεξία στη λακτόζη 6. Συνδυασμός με ομεπραζόλη ή εσομεπραζόλη

17 Φάρμα κο Πρασο υγρέλη Μηχαν ισμός δράσης Μη αναστ ρέψιμη Δράση Αναστ ολή των υποδο χέων Ρ2Υ12 Έναρξη αναστο λής των αιμοπε ταλίων 31% αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων μετά από 30 min Μεταβολι σμός Υδρόλυση μέσω της καρβοξυλοεστεράσ ης και Οξείδωση μέσω του κυτοχρώματος P450 (που δεν επηρεάζεται από τη γενετική ποικιλότητα) Ενδείξεις Οξέα στεφανια ία σύνδρομα Αντενδείξ εις 1. Ενεργός αιμορραγία 2. Ιστορικό ΑΕΕ ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο 3. Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (τάξεως C κατά Child Pugh) Προειδοπο ιήσεις 1. Σε ασθενείς 75 χρονών η χορήγηση 5mg 2. Σε ασθενείς με βάρος <60kg η χορήγηση 5mg 3. Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα 4. Δυσανεξία στη λακτόζη Τικαγ κρελόρη Μη αναστ ρέψιμη Αναστ ολή των υποδο χέων Ρ2Υ12 41% αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων μετά από 30 min Οξέα στεφανια ία σύνδρομα 1. Ενεργός αιμορραγία 2. Ιστορικό ενδοκράνιας αιμορραγίας 3. Μέτρια προς σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία 4. Συνδυασμός με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 1. Επεισόδια βραδυκαρδίας 2. Ιστορικό άσθματος ή ΧΑΠ 3. Μέτρια/Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία 4. Υπερουριχαιμία ήουρική αρθρίτιδα 5. Νεφροπάθεια απόουρικόοξύ 6. Συνδυασμός με σιμβαστατίνη/ λοβαστατίνη 40mg 7. Συνδυασμός με διγοξίνη

18 Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων P2Y12 (πρασουγρέλη και τικαγκρελόρη) δεν έχουν διερευνηθεί σε πληθυσμούς με σταθερή Η δευτερογενής πρόληψη σε διάφ Η ασπιρίνη και η κλοπιδογρέλη έχουν διερευνηθεί σε ολόκληρο το κλινικό φάσμα της στεφανιαίας νόσου.

19 1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

20 ΑΣΠΙΡΙΝΗ Φάνηκε να μειώνει το ποσοστό ΟΕΜ μετά από αγγειοπλαστική της στεφανιαίας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (placebo) (1,6% έναντι 6,9%, p = ) Schwartz L, Bourassa MG, Lesperance J, et al. Aspirin and dipyridamole in the prevention of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty. N Engl J Med 1988;318: H τήρηση της παρατεταμένης θεραπείας με ασπιρίνη αποδείχθηκε να είναι αποτελεσματική στην πρόληψη ΟΕΜ σε σχέση με το placebo στη

21

22 Σε μια μετα ανάλυση της Αντιθρομβωτικής Trialists Συνεργασίας, η θεραπεία με ασπιρίνη σε δόση mg ημερησίως μείωσε την συχνότητα εμφάνισης σοβαρών αγγειακών συμβαμάτων: 1. κατά 33% σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο, και 2. κατά 53% σε ασθενείς που υποβάλλονται σε PCI. Baigent C, Blackwell L, Collins R, et al. Antithrombotic Trialists (ATT) Collaboration. Η δευτερογενής Aspirin in the primary and secondary πρόληψη prevention of vascular με disease: ασπιρίνη collaborative έχει αποδειχθεί meta analysis of individual participant ότι data μειώνει from randomised τον trials. Lancet 2009;373: ετήσιο απόλυτο κίνδυνο

23 ΑΣΠΙΡΙ ΝΗ Σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος, η θεραπεία με ασπιρίνη μείωσε τη συχνότητα: 1. των μη θανατηφόρων ΟΕΜ κατά 18 ανά 1000 ασθενείς, 2. αγγειακού θανάτου κατά 14 ανά 1000 ασθενείς, και 3. μη θανατηφόρου ΑΕΕ κατά 5 ανά 1000 ασθενείς μετά από μια μέση διάρκεια

24 ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ Η μακροχρόνια χορήγηση της σε ημερήσια δόση 75mg έδειξε μια οριακά σημαντική μείωση του κινδύνου αγγειακού θανάτου, ΟΕΜ ή ισχαιμικού ΑΕΕ σε σύγκριση με τη χορήγηση ασπιρίνης σε δόση 325mg ημερησίως σε ασθενείς με αθηροσκληρωτική αγγειακή νόσο (5,3%/έτος έναντι 5,8%/ έτος, p = 0.04).

25 Στη μελέτη CHARISMA, η κλοπιδογρέλη συγκρίθηκε με εικονικό φάρμακο. Ο συνδυασμός της χαμηλής δόσης ασπιρίνης (75 162mg/ημέρα) με την κλοπιδογρέλη (75mg/ημέρα) ΔΕΝ οδήγησε σε σημαντική μείωση του αθροιστικού κινδύνου ΟΕΜ, ΑΕΕ ή καρδιαγγειακού σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη). Bhatt DL, Fox KA, Hacke W, et al. Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events. N Engl J Med 2006;354:

26 Σε μια ξεχωριστή ανάλυση της υποομάδας των ασθενών με προηγούμενο ΟΕΜ, ισχαιμικό ΑΕΕ ή συμπτωματική περιφερική αρτηριακή νόσο, οσυνδυασμός ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης μείωσε το ποσοστό του καρδιαγγειακού θανάτου, ΟΕΜ ή ΑΕΕ, σε σύγκριση με τη χορήγηση ασπιρίνης και placebo (7,3% έναντι 8,8%, HR=0,83, 95% CI 0,72 0,96, p = 0,01), καθώς και τον κίνδυνο νοσηλείας μετά από ισχαιμικό επεισόδιο (11,4% έναντι 13,2%, HR=0,86, 95% CI 0,76 0,96, p = 0,008). Bhatt DL, Flather MD, Hacke W, et al. Patients with prior myocardial infarction,

27 Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική, ο συνδυασμός της ασπιρίνης με έναν ανταγωνιστή των υποδοχέων P2Y12 (τικλοπιδίνη) για διάρκεια 4 6 εβδομάδων, μείωσε σημαντικά τα ισχαιμικά καρδιαγγειακά συμβάματα σε σύγκριση με το συνδυασμό ασπιρίνης με από του στόματος αντιπηκτική αγωγή ή μονοθεραπεία με ασπιρίνη,καθώς επίσης και το ποσοστό αιμορραγικών επιπλοκών σε σύγκριση με συνδυασμένη από του στοματος αντιπηκτική αγωγή.

28 PCI CREDO TRIAL Στην μελέτηcredo, η παρατεταμένη χορήγηση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με κλοπιδογρέλη για 1 χρόνο, που δόθηκε μετά από μια δόση φόρτισης 300mg συσχετίστηκε με μία σχετική μείωση του κινδύνου θανάτου της τάξεως του 27%, του ΟΕΜ ή του ΑΕΕ (95% CI 3,9% έως 44,4%, p = 0,02) σε σύγκριση με ένα μικρό σχήμα θεραπείας ενός μήνα χωρίς δόση φόρτισης, η οποία came at the expense μεγαλύτερου κινδύνου για μείζονες αιμορραγικές

29 Percutaneous coronary intervention in stable coronary artery disease (PARIS) Patients should be instructed not to prematurely interrupt oral antiplatelet therapy after stenting, due to the risks of stent thrombosis and myocardial infarction.

30

31 2. ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

32 ΑΣΠΙΡΙΝΗ Τυχαιοποιημένες μελέτες, οι οποίες συνέκριναν την ασπιρίνη με placebo σε ασθενείς με NSTEΜΙ οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, έδειξαν μείωση >50% του απόλυτου κινδύνου για καρδιακό θάνατο και ΟΕΜ σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ασπιρίνη. Σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη CURRENT OASIS 7, δε φάνηκε να υπάρχει διαφορά μεταξύ της θεραπείας Investigators με C-O, Mehta υψηλή SR, Bassand δόση JP, et al. Dose ( mg comparisons of clopidogrel and aspirin in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2010;363:

33 Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική, η υψηλή δόση ασπιρίνης δεν έδειξε μείωση στην πρωτογενή αποτελέσματα (4,1% έναντι 4,2%, HR=0,98, 95% CI 0,84 1,13, p = 0.76), ή στο ποσοστό της μείζονος αιμορραγίας (1,5% έναντι 1,3%, HR=1,18, 95% CI 0,92 1,53, p = 0,20). Mehta SR, Tanguay JF, Eikelboom JW, et al. Double dose versus standard dose clopidogrel and high dose versus low dose aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary intervention for acute coronary syndromes (CURRENT OASIS 7): a randomised factorial trial. Lancet 2010;376:

34 ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ Στην μελέτη CURE, η μετά την τυχαιοποίησή τους. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε επιπλέον με την ασπιρίνη κλοπιδογρέλη για 3 12 μήνες, παρουσίασαν χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακό θάνατου, μη θανατηφόρο ΟΕΜ ή ΑΕΕ σε σύγκριση με τους ασθενείς που ανήκαν στην ομάδα του placebo (9.3% έναντι 11.4%, Σχετικός Κίνδυνος=0.80, 95% CI 0,72 0,90, p <0,001). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση με τη

35 Στη μελέτη PCI CURE, ένα σχήμα που αποτελείται αρχικά από χορήγηση κλοπιδογρέλης και μετά συνέχιση για 9 μήνες συσχετίστηκε με μια μείωση 31% του καρδιαγγειακού θανάτου ή του ΟΕΜ σε σύγκριση με μια θεραπευτική αγωγή 1 μήνα χωρίς αρχική χορήγηση κλοπιδογρέλης (8,8% έναντι 12,6%, RR=0,69, 95% CI 0,54 0,87, p = 0,002). Mehta SR, Yusuf S, Peters RJ, et al. Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI CURE study. Lancet 2001;358:

36 Στη μελέτη CURRENT OASIS 7, η επίδραση της θεραπείαςμεδιπλή δόση κλοπιδογρέλης (600mg δόση φόρτισης, ακολουθούμενη από 75mg δύο φορές ημερησίως για 1 εβδομάδα) συγκρίθηκε με μία δόση φόρτισης 300mg κλοπιδογρέλης ακολουθούμενη από μία δόση συντήρησης 75mg μία φορά την ημέρα σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Δεν υπήρχε διαφορά του κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο, ΟΕΜ ή ΑΕΕ εντός 30 ημερών (4,2% έναντι 4,4%, HR=0,94, 95% CI 0,83 1,06, p = 0,30). Η μείζων αιμορραγία ήταν πιο συχνή στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν διπλή δόση σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε τη σταθερή δόση (2,5% έναντι 2,0%, HR=1,24, 95% CI 1,05 1,46, p = 0,01).

37 Investigators C O, Mehta SR, Bassand JP, et al. Dose comparisons of clopidogrel and aspirin in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2010;363: Δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση στο καταληκτικό σημείο σε σχέση με τη διπλή δόση κλοπιδογρέλης μεταξύ των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με συντηρητική αγωγή (n=7.823), H ανάλυση μιας υποομάδας ασθενών που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική (n = ), έδειξε μια μείωση του ποσοστού του συνδιαστικου αποτελέσματος (3,9% έναντι 4,5%, HR=0,86, 95% CI 0,74 0,99, p = 0,039) και θρόμβωσης του stent (0.7% έναντι 1.3%, HR=0.54, 95% CI 0,39 0,74, p= 0,0001).

38 ΠΡΑΣΟΥΓΡΕΛΗ Στη μελέτη TRITON TIMI 38, συγκρίθηκε η χορήγηση πρασουγρέλης (60mg δόση φόρτισης, 10mg δόση συντήρησης) σε σχέση με τη χορήγηση κλοπιδογρέλης (300mg δόση φόρτισης, 75mg δόση συντήρησης) για 6 15 μήνες σε ασθενείς με ΟΣΣ που έλαβαν θεραπεία κλοπιδογρέλη και υποβλήθηκαν σε PCI. Το κύριο τελικό σημείο της αποτελεσματικότητας στον καρδιαγγειακό θάνατο, μη θανατηφόρο ΟΕΜ ή το μη θανατηφόρο ΑΕΕ παρουσιάστηκε λιγότερο συχνά μεταξύ των

39 Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ ασθενών που έλαβαν θεραπεία με πρασουγρέλη ή κλοπιδογρέλη, (3,0% έναντι 3,2%, HR=0,95, 95% CI 0,78 1,16, p = 0.64 αντίστοιχα). Η χορήγηση της πρασουγρέλης προκάλεσε μια αύξησης του ποσοστού των μειζόνων αιμορραγιών (2,4% έναντι 1,8%, HR=1,32, 95% CI 1,03 1,68, ρ = 0,03), καθώς και των απειλητικών για τη ζωή θανατηφόρων αιμορραγιών. Σε επιπλέον ανάλυση μιας υποομάδας, οι ασθενείς με ιστορικό ΑΕΕ, οι ηλικιωμένοι ασθενείς 75 ετών, και οι

40 Στη μελέτη TRILOGY ACS, δεν υπήρχαν διαφορές στην εμφάνιση ισχαιμικών ή αιμορραγικών συμβαμάτων σε ασθενείς που έλαβαν μειωμένη δόση πρασουγρέλης (5mg) σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν κλοπιδογρέλη ανάμεσα σε ηλικιωμένους ασθενείς 75 ετών, που αντιμετωπίστηκαν με συντηρητική αγωγή. Roe MT, Armstrong PW, Fox KA, et al. Prasugrel versus clopidogrel for acute coronary syndromes without revascularization. N Engl J Med 2012;367: Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις της βαρύτητος και του κινδύνου αιμορραγίας

41 ΤΙΚΑΓΚΡΕΛΟΡΗ Στη μελέτη PLATO η τικαγρελόρη (δόση φόρτισης 180mg, δόση συντήρησης 90mg δύο φορές την ημέρα) συγκρίθηκε με την κλοπιδογρέλη (δόση συντήρησης mg, δόση συντήρησης 75mg) σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Στους 12 μήνες παρακολούθησης, το ποσοστό του καρδιαγγειακού θανάτου, του ΟΕΜ και του ΑΕΕ ήταν χαμηλότερο στους ασθενείς, στους οποίους δόθηκε

42 Παρατηρήθηκαν χαμηλότερα ποσοστά ΟΕΜ (5,8% έναντι 6,9%, HR=0,84, 95% CI 0,75 0,95, p = 0,005), θνησιμότητας από διάφορα αίτια (4.5% έναντι 5.9%, HR=0,78, 95% CI 0,69 0,89, p <0,001) και καρδιαγγειακής θνησιμότητας (4,0% έναντι 5,1%, HR=0,79, 95% CI 0,69 0,91, p = 0,001) μεταξύ των ασθενών που έλαβαν τικαγκρελόρη. Δεν παρατηρήθηκε καμία ευεργετική επίδραση της τικαγρελόρης σε σύγκριση με την κλοπιδογρέλη μεταξύ των ασθενών με τελική διάγνωση ασταθούς στηθάγχης (8,6% έναντι 9,1%, HR=0,96, 95% CI 0,75 1,22). Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, et al. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in

43

44

45 Η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην δευτερογενη προληψη πρεπει να είναι προσαρμοσμένη 1. στα συμπαραμαρτούντα νοσήματα του ασθενούς 1. στο κλινικό πλαίσιο (οξύ

46 Percutaneous coronary intervention in stable coronary artery disease The use of a higher maintenance dose clopidogrel (150 mg) has been proposed in patients with high thrombotic risk Diabetes (prasugrel, Ticagrelor) after recurrent myocardial infarction, after early and late stent thrombosis, for complex lesions or in life threatening situations should occlusion occur No studies have established a short or long term benefit of a 150 mg daily maintenance dose. (GRAVITAS)

47 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εξαρτάται από: 1. από την κλινική εικόνα και 2. τον τύπο του stent.

48 1. ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

49 Πολλαπλές Ρήξεις σε Ασθενείς με Οξέα Ισχαιμικά Επεισόδι Στο 78% των ασθενών με οξέα ισχαιμικά επεισόδια παρατηρούνται ρήξεις πολλαπλών αθηρωματικών Rioufol et al. Circulation 2002

50 Clinical studies Establishing DAT for 12 months

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Benefit of Ticagrelor in ACS Patients With Elevated High Sensitivity Troponin: Results from the PLATO Trial In patients with NSTE ACS and elevated hs TnT In invasively managed patients Ticagrelor improves survival, reduces CV related death and spontaneous and procedure related MI, and reduces the composite of CV related death In noninvasively managed patients Ticagrelor reduces spontaneous MI. In patients with NSTE ACS and normal hs TnT event rates were low and the benefits of ticagrelor were uncertain.

72

73

74

75

76 Ticagrelor inhibits adenosine uptake via the nucleoside transporter ENT-1 *Ticagrelor bound to ENT-1. ADP, adenosine diphosphate; AMP, adenosine monophosphate; AMPD, adenosine monophosphate deaminase; ATP, adenosine triphosphate; ENT-1, equilibrative nucleoside transporter-1; IMP, inosine monophosphate. King AE, et al. Trends Pharmacol Sci 2006;27: ; Van Giezen JJ, et al. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2012;17:

77 Duration of dual antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention Brief vs. prolonged DAPT In SCAD Extension of DAPT beyond 6 months increased the risk of bleeding without reducing ischaemic events (ISAR SAFE; NCT ) and DAPT Observational data from new generation zotarolimus eluting and everolimus eluting stents suggest that even shorter durations of DAPT may be sufficient. Owing to the paucity of high quality data for a 3 month (or shorter) duration of DAPT with new generation DES, this regimen should be reserved for patients at high risk of bleeding or requiring oral anticoagulation.

78 Points of interest and special conditions Duration of dual antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention In ACS patients undergoing myocardial revascularization for high risk ACS, DAPT is recommended for 1 year, irrespective of stent type. After stenting for ACS, particularly STEMI, extended DAPT reduces the risk of stent thrombosis, re infarction, and cardiovascular mortalityi In in SCAD it is recommended that DAPT be administered for at least 1 month after BMS implantation 6 months after new generation DES implantation in SCAD

79 NEW STENTS LESS THROMBOGENIC???

80 Lack of Association Between DAPT Use and Stent Thrombosis Between 1 and 12 Months Following Resolute ZES Implantation 4,896 patients with stable CAD or ACS from 4 RESOLUTE trials. Overall, 1,069 patients had DAPT interruptions within 1 year: n = 66 within 1 month, n = 903 from months 1 to 12 There were 6 (3.61%) stent thromboses among patients who interrupted DAPT within 1 month; only 1 (0.11%) event occurred among patients who interrupted therapy from months 1 to 12 Rates of cardiac death/target vessel MI were 6.84% in those who interrupted DAPT < 1 month and 1.41% in those with interruptions at 1 to 12 months Conclusions: In patients receiving second-generation ZES, DAPT can be safely interrupted 1 month after implantation. Silber S, et al. Eur Heart J. 2014;Epub ahead of print.

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 Short- vs. Long-term Duration of DAPT in Patients Treated for In-Stent Restenosis 224 patients (11% of cohort randomized in PRODIGY trial) treated with DES for angiographically documented in-stent restenosis. 2-Year Outcomes Death, Nonfatal MI, Cerebrovascular Events 6 Months of DAPT (n = 114) 24 Months of DAPT (n = 100) P Value 16.7% 7.3% Death 10.5% 3.5% 0.04 TIMI Major Bleeding 0 1% 0.5 Conclusion: Pts who receive DES for in-stent restenosis have fewer adverse events and no increase in bleeding with 24 months of DAPT vs. 6 months. Campo G, et al. J Am Coll Cardiol. 2013;Epub ahead of print.

91

92

93

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):92 105 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):92 105 Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα και ο ρόλος τους στα οξέα στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τούτουζας Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο

Κωνσταντίνος Τούτουζας Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Κωνσταντίνος Τούτουζας Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Επιδηµιολογία Στεφανιαία νόσος Οξέα στεφανιαία σύνδροµα PCI Περιφερική αρτηριοπάθεια Percent of Total Population CAD

Διαβάστε περισσότερα

1. Η επίπτωση της χρήσης της ομεπραζόλης, στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας με κλοπιδογρέλης

1. Η επίπτωση της χρήσης της ομεπραζόλης, στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας με κλοπιδογρέλης 87 ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ 1. Η επίπτωση της χρήσης της ομεπραζόλης, στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας με κλοπιδογρέλης Νικόλαος Γ.Πατσουράκος, Αναστάσιος Θεοδόσης Γεωργιλάς, Ισίδωρος Ε.Σαρρής, Iωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)

Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents) 41 Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents) Παπαγιαννοπούλου Π, Kώστογλου Χ ABSTRACT Anaesthetic implications

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Aθηροσκλήρωση και Αθηροθρόμβωση Αθηροθρόμβωσ η = αθηροσκλήρωσ η με επισυμβαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Αντιθρομβωτική αγωγή στις επεμβατικές πράξεις Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και συντηρητική θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και συντηρητική θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και συντηρητική θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου Διακουμοπούλου Ευανθία Επιμελήτρια Α ΕΣΥ ΑΠΠΚ & Διαβητολογικό κέντρο ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ Οι διαβητικοί ασθενείς έχουν επιταχυνόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Patras University Hospital

Patras University Hospital Patras University Hospital Thrombin generation Coagulation Thrombin PAR-1 ASPIRIN Thromboxanex 5HT A 2 Collagen PAR-4 x TPα GPVI 5HT 2A PLATELET ACTIVATION ADP P2Y 1 ATP P2X 1 5HT ADP ATP Dense granule

Διαβάστε περισσότερα

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία «Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής Αθηνών τ. IVUS Scientific Director, Mediolanum Cardiac

Διαβάστε περισσότερα

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο»

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» «Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιγραφή περιστατικού Γυναίκα 71 ετών προσκομίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, MSc, MRCP 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 27/6/2009 PORTO CARAS, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ Στέφανος Γρ. Φούσας M.D, FESC, FACC Θεσσαλονίκη 29/05/2015 ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις.

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. 163 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. Γεώργιος Σκαλής, Αλέξανδρος Στεφανίδης, Γεώργιος Χριστούλας, Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παπαδόπουλος Χριστόδουλος Λέκτορας Καρδιολογίας Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

> Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου ...! ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Atorvastatin. Esmolol HCL. . 210 7488 821, -mail: info@winmedica.

> Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου ...! ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Atorvastatin. Esmolol HCL. . 210 7488 821, -mail: info@winmedica. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 3 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Γρ. Φούσας. 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 23/10/2014

Στέφανος Γρ. Φούσας. 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 23/10/2014 Στέφανος Γρ. Φούσας 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 23/10/2014 Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες και αναμένεται να γίνει το ίδιο και στις αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

2 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη

2 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας ASTRAZENECA AE Ι.Μ.Ε.Θ.Α. 2 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. Από την Παθοφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ Βασιλική Κυριαζή, Αιματολόγος E-mail: kyriazivasiliki@yahoo.com, Τηλέφωνο: 22310 25137 Περίληψη Οι αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες,

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταβολική ρύθμιση διαβητικού ασθενούς με Ο.Σ.Ε. κατά τη νοσηλεία και μετά την έξοδό του.»

«Η μεταβολική ρύθμιση διαβητικού ασθενούς με Ο.Σ.Ε. κατά τη νοσηλεία και μετά την έξοδό του.» «Η μεταβολική ρύθμιση διαβητικού ασθενούς με Ο.Σ.Ε. κατά τη νοσηλεία και μετά την έξοδό του.» Α) Επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα Από συγκλίνοντα δεδομένα φαίνεται ότι η καρδιαγγειακή νόσος είναι υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της επιθετικής αγωγής στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη-μεταβολικό σύνδρομο. Οφέλη από την επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή

Ο ρόλος της επιθετικής αγωγής στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη-μεταβολικό σύνδρομο. Οφέλη από την επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή Ο ρόλος της επιθετικής αγωγής στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη-μεταβολικό σύνδρομο Οφέλη από την επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή Θεόδωρος Αλεξανδρίδης Καθηγητής Παθολογίας Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Νιασίνη και αγγειακές νόσοι Κλοπιδογρέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειοπλαστική με εμφύτευση γυμνής ή φαρμακευτικά εμποτισμένης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης Συσχέτιση προδιαθεσικών παραγόντων και πρώιμης επαναστένωσης

Αγγειοπλαστική με εμφύτευση γυμνής ή φαρμακευτικά εμποτισμένης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης Συσχέτιση προδιαθεσικών παραγόντων και πρώιμης επαναστένωσης Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αγγειοπλαστική με εμφύτευση γυμνής ή φαρμακευτικά εμποτισμένης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο.

Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο. Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο. Συνοδά Νοσήματα: Οικογενειακό Αναμνηστικό: Αλλεργίες: - ΑΥ, ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΣΔ, ΣΝ ΘΕΤΙΚΟ- 3 αδέρφια με

Διαβάστε περισσότερα

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director Κυριώτεροι Παράγοντες Κινδύνου Στεφανιαίας Νόσου Τροποποιήσιμοι παράγοντες Υπερχοληστερολαιμία Κάπνισμα Υπέρταση Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Αντί Προλόγου. Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην πρωτογενή πρόληψη της αθηροθρόμβωσης. Ο ρόλος των αιμοπεταλίων στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Αντί Προλόγου. Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην πρωτογενή πρόληψη της αθηροθρόμβωσης. Ο ρόλος των αιμοπεταλίων στα καρδιαγγειακά νοσήματα ΕΛΛHNIKH KAPΔIOΛOΓIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ HELLENIC JOURNAL OF CARDIOLOGY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τόμος 5 3 Συμπλήρωμα Β Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Αντί Προλόγου Ο ρόλος των αιμοπεταλίων στα καρδιαγγειακά νοσήματα Αντιαιμοπεταλιακά

Διαβάστε περισσότερα

Cardiovascular magnetic resonance (CMR)

Cardiovascular magnetic resonance (CMR) 1 Αναίμακτη απεικόνιση της στεφανιαίας νόσου Non invasive imaging of coronary disease Μαγνητική τομογραφία Magnetic resonance imaging T. KARAMITSOS UK Cardiovascular magnetic resonance (CMR) has undergone

Διαβάστε περισσότερα