ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου"

Transcript

1 Αζήλαη, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/ ), θαη εηδηθφηεξα κε ην πξψην άξζξν απηήο, κε ζέκα «Πεξηνξηζκφο ησλ αλαιήςεσλ κεηξεηψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ θεθαιαίσλ», έιεμε ηε Γεπηέξα 20 Ινπιίνπ 2015 ε Τξαπεδηθή Αξγία θαη επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ θαη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί θαζψο θαη ηπρφλ εμαηξέζεηο επί ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ ΠΝΠ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο (ΦΔΚ B 2100/ , Β 1721/ , ΦΔΚ Α 90/ , ΦΔΚ Β 1617/ , ΦΔΚ Β 1561/ ), παξαηίζεληαη θαησηέξσ 1 : Α. ΑΝΑΛΖΨΔΗ ΜΔΣΡΖΣΩΝ Γελ επηηξέπεηαη, πέξαλ ησλ θάησζη εμαηξέζεσλ, θάζε άιιεο κνξθήο αλάιεςε κεηξεηψλ, αλεμαξηήησο λνκίζκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: Τσλ πιεξσκψλ βάζεη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, νη νπνίεο θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηηο αλαιήςεηο απφ ηνλ νπνίν ηζρχνπλ νη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί Τεο δηελεξγνχκελεο κε ρξήζε πηζησηηθψλ θαη πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ (Cash Advance) ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα θάξηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. [Παρ. 2 θαη 3] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 1] ΦΕΚ Β 1561/ Δπηηξέπεηαη κφλνλ ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο ε αλάιεςε κεηξεηψλ: Απφ Καηάζηεκα ή απφ Απηφκαηεο Τακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο (ΑΤΜ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ εμήληα (60) αλά θαηαζέηε, αλά εκέξα. Μεηξεηά πνπ δελ αλαιήθζεθαλ θάπνηα εκέξα ή εκέξεο κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ ζσξεπηηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ ηεηξαθνζίσλ είθνζη (420) αλά εβδνκάδα. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ ηεξνχκελν ζε μέλν λφκηζκα (κε βάζε ηελ εθάζηνηε εκεξήζηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία). [Παρ. 2 i ] Δθάπαμ κέγηζηνπ πνζνχ Δπξψ δχν ρηιηάδσλ (2.000) ζε κεηξεηά ή ην ηζφπνζφ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα απφ ζπλνδφ αζζελνχο πνπ κεηαβαίλεη ζην εμσηεξηθφ γηα λνζειεία ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγγξαθεο ηεθκεξηψζεσο ηνπ ζθνπνχ ηεο κεηαβάζεσο[παρ. 11 ηγ.] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Φσξίο πεξηνξηζκφ πνζνχ, απφ έλαλ, αλά δηθαηνχρν, ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζηηο πξεζβείεο θαη ζηα κέιε ησλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ επίδεημε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαηψζεσο απφ ηελ νηθεία πξεζβεία ή ηνπ δηπισκαηηθνχ δηαβαηεξίνπ. [Παρ. 11 η.] Έσο ηνπ πνζνχ Δπξψ εκεξεζίσο γηα λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (λ. 27/1975, 959/1979 θαη λ.δ. 2687/1953) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ, κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Η δηελέξγεηα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο δελ απαηηείηαη ζπλαιιαγή πνπ εκπίπηεη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ΠΝΠ νχηε θαη ην απνηέιεζκα απηψλ 1/9

2 Έσο ηνπ πνζνζηνχ 10% ζπλνιηθά, απφ ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε πθηζηάκελνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζηελ Διιάδα κε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. ε] ΦΕΚ Β 2100/ Απφ: Μεηξνπφιεηο έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ δέθα ρηιηάδσλ (Δπξψ ), ηελ Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ είθνζη ρηιηάδσλ (Δπξψ ), κεληαίσο απφ έλα Πηζησηηθφ Ίδξπκα θαη απφ έλα ινγαξηαζκφ κε ηελ πξνζθφκηζε Υπεχζπλεο Γειψζεσο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάιεςε εληφο ηνπ ηξέρνληνο κελφο απφ άιιν ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο. Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δηελεξγνχληαη απεπζείαο απφ ην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ Β. ΔΠΗΣΑΓΔ Γελ επηηξέπεηαη ε πιεξσκή/εμφθιεζε ηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ ηνηο κεηξεηνίο. [Παρ. 3] Δπηηξέπεηαη ε πιεξσκή/εμφθιεζε ηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ μόνον κε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. [Παρ. 3] Γ. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Γελ επηηξέπεηαη ε κε θάζε ηξφπν κεηαθνξά θεθαιαίσλ ή κεηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ κε νηνλδήπνηε ηξφπν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εληνιήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθψλ, πξνπιεξσκέλσλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ γηα δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο. [Παρ. 4] Δπηηξέπεηαη: Δηδηθψο, ε απνδνρή θαη εθηέιεζε εληνιψλ κεηαθνξάο θεθαιαίσλ πξνο ην εμσηεξηθφ απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ πεληαθνζίσλ (Δπξψ 500) αλά θαηαζέηε θαη αλά εκεξνινγηαθφ κήλα, κέρξη κεληαίνπ νξίνπ ην νπνίν νξίδεηαη αλά Πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. α] ΦΕΚ Β 2100/ Φξήζε πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ ζην εμσηεξηθφ γηα αγνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, έσο ην αλψηαην φξην πνπ νξίδεηαη αλά πηζησηηθφ ίδξπκα κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 5] Μεηαθνξά θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ γηα: I. Πιεξσκή λνζειίσλ, ηαηξηθψλ εμφδσλ θαη δηδάθηξσλ εμσηεξηθνχ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. [Παρ. 11 ηβ] II. Έμνδα δηακνλήο θαη δηαβηψζεσο θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ ή ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ, κέγηζηνπ πνζνχ Δπξψ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) ή ηνπ ηζφπνζνχ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, ζπλνιηθά. Σε πεξίπησζε απεπζείαο πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο θνηηεηηθήο εζηίαο ή εθκηζζσηή θαηνηθίαο θνηηεηή, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην κέγηζην πνζφ δηακνξθψλεηαη ζε Δπξψ νθηψ ρηιηάδεο (8.000) ή ην ηζφπνζφ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, ζπλνιηθά. [Παρ. 11 ηδ] ΦΕΚ Β 1721/ III. Πιεξσκή κηζζνδνζίαο γηα εξγαδφκελνπο ζε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, κφληκεο αληηπξνζσπείεο ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην εμσηεξηθφ, κε κεηαθνξά ηνπ ηζφπνζνπ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο: ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ. 2/9

3 απφ ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο πνπ ηεξνχλ ζηελ Τξάπεδα, ζε ινγαξηαζκφ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πξνζθνκίδνπλ έγγξαθα ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο. [Παρ. 11 ε] IV. Έκβαζκα ή κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ ειιεληθφ δεκφζην εξεπλεηηθφ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ηερλνινγηθφ θνξέα ή εξεπλεηηθφ παλεπηζηεκηαθφ ηλζηηηνχην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 4310/2014 (Α 258) ζε ινγαξηαζκφ ηεξνχκελν ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ζην εμσηεξηθφ, πνζνχ πνπ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ έκβαζκα ή κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ ην εμσηεξηθφ, ην νπνίν εθηειέζζεθε εληφο ηνπ 2015 ή κεηά ηελ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ή εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ απαηηείηαη ην άλνηγκα εηδηθνχ πξνο ηνχην ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίνλ θαη κφλνλ ζα πηζηψλνληαη εθεμήο ηα πξνο κεηαθνξά πνζά. [Παρ. 11 δ θαη ζ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ V. Φξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ, κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ εθ λένπ (κεξηθψο ή νιηθψο) ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθά νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (λ. 27/1975, 959/1979 θαη λ.δ. 2687/1953) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη αλαιήςεηο κεηξεηψλ εθ ησλ αλσηέξσ πνζψλ έσο ηνπ πνζνχ Δπξψ εκεξεζίσο. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ αλάινγε δπλαηφηεηα αλαιήςεσο δχλαηαη λα παξαζρεζεί θαη ζε άιινπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηάμεσο. Η ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ηελ αιινδαπή θαη εθξνήο εθ λένπ ζηελ αιινδαπή θαη αλαιήςεσο κεηξεηψλ, είλαη επζχλε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη πξέπεη λα πθίζηαηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε. Οη δηνηθήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζα αλαθνηλψζνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν πινπνηήζεσο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν απηή. [Παρ. 11 ζη] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ VI. Πιεξσκή ζπληάμεσλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ πάζεο θχζεσο ζην εμσηεξηθφ απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο πνπ δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο ηεο ζχληαμεο ή ηνπ πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο ειάκβαλε κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ηελ ζχληαμή ηνπ ή ην πξνλνηαθφ επίδνκα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Τξαπεδηθήο αξγίαο ( ) [Παρ. 5 ζ] ΦΕΚ Β 1561/ VII. Σην πιαίζην εληνιήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ απφ ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη ηδξχκαηα πιεξσκψλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηελ Διιάδα ή κέζσ ηεο Διιεληθά Ταρπδξνκεία ΑΔ, έσο θαη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ πεληαθνζίσλ (500) αλά Φπζηθφ Πξφζσπν/πιεξσηή αλά εκεξνινγηαθφ κήλα θαη κέρξη κεληαίνπ νξίνπ ζε Δπξψ ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ αλά ίδξπκα Πιεξσκψλ. [Παρ. β] ΦΕΚ Β 2100/ Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Άξζεσο πεξηνξηζκψλ ηεο ΠΝΠ ηεο (Α 84) γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηηο ειιεληθέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 1, Παρ. 5) Γ. ΓΗΑΧΔΗΡΗΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ Γελ επηηξέπεηαη: ην άλνηγκα λέσλ ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ φςεσο, ηακηεπηεξίνπ θ.ά. (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ) [Παρ. 6] ε κεηαβνιή (πξνζζήθε) δηθαηνχρσλ ζε ήδε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ [Παρ. 6] 3/9

4 ε ελεξγνπνίεζε αδξαλψλ ινγαξηαζκψλ κε ηελ επηζήκαλζε φηη αλαζηέιιεηαη ε πξνζεζκία ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Ν. 4151/2013 [Παρ. 6 ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 4] ΦΕΚ Α 90/ Δπηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο αθφινπζεο ζπλαιιαγέο, ε αλαγθαηφηεηα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη εγγξάθσο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ απηέο κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ: πιεξσκή κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθδφζεσο θαη εμαξγπξψζεσο εξγνζήκνπ [Παρ. 7α] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. γ] ΦΕΚ Β 2100/ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαζέηε πξνο ηελ Τξάπεδα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο πνπ είραλ θαηαξηηζζεί πξν ηεο ελάξμεσο ηεο Τξαπεδηθήο Αξγίαο ( ) [Παρ. 7β] θαηαβνιή λέσλ ζπληάμεσλ θαη λέσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ [Παρ. 7γ] εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ θαξηψλ απφ λέεο ζπκβάζεηο απνδνρήο θαξηψλ (acquiring) [Παρ. 7δ] εμππεξέηεζε λεντδξπζέλησλ, κεηά ηελ 1 Μαΐνπ 2015, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ φπσο θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε έλαξμε δξαζηεξηφηεηνο/επαγγέικαηνο κεηά ηελ 1ε Μαΐνπ [Παρ. 7ε] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. γ] ΦΕΚ Β 2100/ εμππεξέηεζε λενθπψλ εηαηξηψλ (startups) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζηεξίμεσο ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο [Παρ. 7ζη] θαηάζεζε κεηξεηψλ σο εμαζθάιηζε (cash collateral) εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ελέγγπαο πηζηψζεσο ή δαλείνπ ζηελ ίδηα ηξάπεδα [Παρ. 7δ] άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ππέξ ηξίηνπ κε ζθνπφ είηε ηε ζπκκφξθσζε πξνο επηηαγή γηα εθηέιεζε ρξεκαηηθήο απαηηήζεσο, βάζεη δηαηαγήο πιεξσκήο, δηθαζηηθήο απνθάζεσο ή άιινπ εθηειεζηνχ ηίηινπ είηε ηελ εμφθιεζε απαηηήζεσο, γηα ηελ νπνία έρεη επηβιεζεί θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ, ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απαηηήζεσο, εθηφο εάλ απηφο έρεη δειψζεη ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή πξάμε [Παρ. 7ε] πίζησζε πνζψλ απφ ηελ αιινδαπή ζε επξψ ή μέλν λφκηζκα, χςνπο ηνπιάρηζηνλ Δπξψ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν λφκηζκα [Παρ. 7ζ] απνδνρή πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ηεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πθηζηάκελνπ ηξνθνδφηε ινγαξηαζκνχ ηεο, θαηαζέζεσλ ή φςεσο [Παρ. 7η] θάζε άιιε πεξίπησζε, θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 7ηα] Δπηπξφζζεηα επηηξέπεηαη: άλνηγκα ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ ρσξίο δηθαίσκα αλαιήςεσο απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ εμππεξέηεζε ξπζκίζεσλ νθεηιψλ ζε θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην [Παρ. 7ηβ] ΦΕΚ Β 1721/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο απνθιεηζηηθά γηα ηελ είζπξαμε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ νθεηιψλ. [Παρ. 7ηβ] ΦΕΚ Β 1721/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ηδησηψλ (ηξερνχκελνπ) ή θαηαζέζεσλ ή ε πξνζζήθε ζπλδηθαηνχρνπ ζε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ, γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ γηα πξψηε θνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο , εθφζνλ ν 4/9

5 ηφπνο ζπνπδψλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ κέρξη ηψξα ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ζην φλνκά ηνπο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηνπ ζπλδηθαηνχρνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο απαηηείηαη βεβαίσζε εγγξαθήο απφ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα Παλεπηζηεκηαθήο ή Τεχνολογικής Δθπαηδεχζεσο, Κνιιέγην, Κέληξν Διεπζέξσλ Σπνπδψλ, Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο Δθπαηδεχζεσο ή Σρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηαξηίζεσο ή Μαζεηείαο. Οκνίσο, επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ηδησηψλ (ηξερνχκελνπ) ή θαηαζέζεσλ, γηα θνηηεηέο πνπ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ζα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ Erasmus θαη ε χπαξμε ινγαξηαζκνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απνδεκηψζεσο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο ζρνιήο θνηηήζεσο. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ηδησηψλ (ηξερνχκελνπ) ή θαηαζέζεσλ δηθαηνχρνπο νπιίηεο πνπ θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ εθφζνλ δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ζην φλνκά ηνπο. Γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Σηξαηνινγίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ν δηθαηνχρνο θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. [Παρ. 7δ] ΦΕΚ Β 2100/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ γηα ηε δηελέξγεηα εξάλσλ ζην φλνκα θαη ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ αλίαηεο αζζέλεηεο θαη γηα ηελ δηελέξγεηα εξάλσλ γεληθνχ θηιαλζξσπηθνχ ζθνπνχ ή εθηειέζεσο έξγνπ θνηλήο σθειείαο. Γηα ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε απνθάζεσο ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ (ήηνη ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αληηζηνίρσο), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ εξάλνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ηνπ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηελ δηαρείξηζή ηνπ. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ άλνηγκα απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ελφο ινγαξηαζκνχ, ρσξίο δηθαίσκα αλαιήςεσο κεηξεηψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε δαλείνπ πνπ έρεη ιεθζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Τξαπεδηθήο Αξγίαο ή κεηά ηελ ιήμε ηεο, απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν αλνίγεηαη ν ινγαξηαζκφο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε ππάξμεσο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα. [Παρ. ε] ΦΕΚ Β 2100/ Δπηηξέπεηαη επίζεο ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Άξζεσο πεξηνξηζκψλ ηεο ΠΝΠ ηεο (Α 84) γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηηο ειιεληθέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 1, Παρ. 2) Δ. ΓΗΑΧΔΗΡΗΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Γελ επηηξέπεηαη ε πξφσξε, κεξηθή ή πιήξεο, ιήμε ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ. [Παρ. 9] Δμαηξείηαη ε πξφσξε κεξηθή ιήμε πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο, ε νπνία δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηελ ηζφπνζε εμφθιεζε: νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο [Παρ. 9α] ηξέρνπζαο δφζεσο θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ δαλείνπ ηεξνχκελνπ ζηελ Τξάπεδα [Παρ. 9β] πιεξσκήο κηζζνδνζίαο ζηελ Τξάπεδα [Παρ. 9γ] πιεξσκήο λνζειίσλ θαη δηδάθηξσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ [Παρ. 9δ] 5/9

6 πιεξσκήο πξνκεζεπηψλ πνπ ηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζην ίδην ή ζε άιιν Πηζησηηθφ Ίδξπκα έλαληη ηηκνινγίσλ ή ηζνδχλακσλ παξαζηαηηθψλ, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνζθνκίζεσο ππεχζπλεο δειψζεσο απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο κε ηελ νπνία βεβαηψλεη ηε κε χπαξμε επαξθψλ δηαζεζίκσλ ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ή ηακηεπηεξίνπ ζε νπνηνδήπνηε Πηζησηηθφ Ίδξπκα. [Παρ. ζη] ΦΕΚ Β 2100/ θάιπςεο εμφδσλ δηαβηψζεσο έσο θαη αλψηαην φξην πνζνχ Δπξψ ρηιίσλ νρηαθνζίσλ (Δπξψ 1.800) αλά εκεξνινγηαθφ κήλα κε παξάιιειε κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ ζε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πξνζθνκίζεσο ππεχζπλεο δειψζεσο απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο κε ηελ νπνία βεβαηψλεη ηε κε χπαξμε επαξθψλ δηαζεζίκσλ ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ή ηακηεπηεξίνπ ζε νπνηνδήπνηε Πηζησηηθφ Ίδξπκα. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ αγνξάο αθηλήηνπ έσο θαη αλψηαην φξην ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο θαη ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά, πιένλ ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ θαη άιισλ εμφδσλ θαη κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ ζε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ πσιεηή ηνπ αθηλήηνπ θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αίηεκα γηα ηελ αλσηέξσ ιήμε ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ αγνξαζηή-δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ηελ νπνία βεβαηψλεη α) φηη ην ελ ιφγσ πνζφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο θαη φηη δελ πθίζηαληαη επαξθή δηαζέζηκα ζε ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ θαη β) φηη ν αγνξαζηήο δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα πξνζθνκίζεη ζην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ην ζπκβφιαην ηεο αγνξαπσιεζίαο ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ έμνδα, ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξφσξε ιήμε ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο. Τπρφλ ιεπηνκέξεηεο κε ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ Σ. ΠΗΣΟΓΟΣΖΔΗ Γελ επηηξέπεηαη ε πξφσξε, κεξηθή ή νιηθή, εμφθιεζε δαλείνπ, κε εμαίξεζε: ηελ απνπιεξσκή κε κεηξεηά ή κε έκβαζκα απφ ην εμσηεξηθφ [Παρ. 8] ηελ απνπιεξσκή κέζσ ρνξεγήζεσο λένπ δαλείνπ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζφ ηνπ λένπ δαλείνπ ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ην πνζφ ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ ηνπ αξρηθνχ δαλείνπ [Παρ. 8] ΦΕΚ Β 1721/ Ε. ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ Απαγνξεχεηαη ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ απνδνρήο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο πιεξσκψλ, εθφζνλ ε εθθαζάξηζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ ηνπ εκπφξνπ, ν νπνίνο ηεξείηαη εθηφο Διιάδνο ζε θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. [Παρ. 10β] Σε πεξίπησζε θαηαζρέζεσο ρξεκαηηθήο απαηηήζεσο εηο ρείξαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο ή ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ σο ηξίηνπ, δελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο απαηηήζεσο ζε κεηξεηά. Τν πνζφ είηε θαηαβάιιεηαη κε έθδνζε επηηαγήο είηε πηζηψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θαηάζρνληνο, πνπ ηεξείηαη ζην ίδην ή ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα. [Παρ. 10α] Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ζεκαηνθπιαθήο ζην εμσηεξηθφ γηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3606/2007. [Παρ. 10.γ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 4] ΦΕΚ Β 1561/ Καη εμαίξεζε ηεο αλσηέξσ απαγνξεχζεσο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε ζεκαηνθχιαθα εθηφο Διιάδνο πξνο εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ επί ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Δθφζνλ νη νηθείεο ζπλαιιαγέο θαηαξηίδνληαη εθηφο 6/9

7 νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή ΠΜΓ, φπσο ελδεηθηηθψο ζε πεξίπησζε ζπζηάζεσο ελερχξνπ, ν αηηνχκελνο ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζην πιαίζην ηνπ δηαθαλνληζκνχ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεη πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο ζηνλ νηθείν ζεκαηνθχιαθα. (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 2) Γελ επηηξέπνληαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ γηα ηελ απφθηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3606/2007, κέζσ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ θαη πνιπκεξψλ κεραληζκψλ δηαπξαγκαηεχζεσο ή επαγγεικαηηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηέηνηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, φπσο Οξγαληζκνί Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο. [Παρ. 10δ] Δπηηξέπνληαη θαηά παξέθθιηζε ηνπ αλσηέξσ πεξηνξηζκνχ ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Άξζεσο πεξηνξηζκψλ ηεο ΠΝΠ ηεο (Α 84) γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηηο ειιεληθέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 1) Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε Δπξψ ή/θαη ζε Ξέλν Νφκηζκα έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε Ξέλν Νφκηζκα αλά θπζηθφ πξφζσπν θαη αλά ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ, κε εμαίξεζε ηνπ Μφληκνπο Καηνίθνπο εμσηεξηθνχ. [Παρ. 2] ΦΕΚ Β 1561/ Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δχλαληαη λα αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ θαη λα ξπζκίδνληαη νη φξνη δηελέξγεηαο ησλ ελ ιφγσ κεηαθνξψλ θεθαιαίσλ. [Παρ. 10] Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ δχλαληαη θαη εμαίξεζε λα εθηειεζηνχλ θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αμηνινγεί ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινπλ νη Πειάηεο φισλ ησλ Τξαπεδψλ κε θξηηήξην ηελ δηαθχιαμε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. [Παρ. 12] Γελ εκθαλίδνληαη ζε αξρεία δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηεξνχληαη απφ ηα Πηζησηηθά Ιδξχκαηα ή απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο - κε εμνθιεκέλεο επηηαγέο επί ησλ νπνίσλ έρεη βεβαησζεί απφ ηελ πιεξψηξηα Τξάπεδα αδπλακία πιεξσκήο κε εκεξνκελία απφ ηελ έσο θαη ηελ κε εμνθιεκέλα γξακκάηηα εηο δηαηαγή θαη ζπλαιιαγκαηηθέο κε εκεξνκελία ιήμεσο εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εάλ απνδεδεηγκέλα εμνθιεζνχλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ [Άρζρο 2 ο ] ΦΕΚ Α 90/ Δμαηξνχληαη ησλ απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ: Σπλαιιαγέο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. [Παρ. 11α] Όιεο αλεμαηξέησο νη ζπλαιιαγέο ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο. [Παρ. 11β] Σπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, ε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 11γ] Οη δηαζπλνξηαθέο εληνιέο πιεξσκψλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πίζησζε ελφο ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζε ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ε νπνία πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη αθνξά ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ, κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα [Παρ. 11.δ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Σηα αλσηέξσ εκπίπηεη θαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ίδξπκα γηα αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, ηνπ εμσηεξηθνχ εθφζνλ ν 7/9

8 ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ή ν ινγαξηαζκφο πειαηείαο πνπ ηεξεί ν παξέρσλ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε ίδξπκα, απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, έρεη πηζησζεί κεηά ηελ έλαξμε ηεο Τξαπεδηθήο Αξγίαο ζηηο κε θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ έκβαζκα εμσηεξηθνχ πεξηιακβαλφκελσλ ησλ πεξηπηψζεσλ κεηαθνξάο πηζηψζεσο ιφγσ πσιήζεσο, εμαγνξάο ή εμνθιήζεσο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή εηζπξάμεσο δηαλνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα σο άλσ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. [Παρ. ε] ΦΕΚ Β 2100/ Σπλαιιαγέο θηλήζεσο θεθαιαίσλ πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαη ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ ζην πιαίζην δηαρεηξίζεσο ζπκβάζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά ζπλαιιαγέο κε άιια Φξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ / Οίθνπο Δθθαζαξίζεσο Δμσηεξηθνχ ζην πιαίζην δηαρεηξίζεσο ηνπ Ιδίνπ Φαξηνθπιαθίνπ ηνπ Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε: i. Πξάμεηο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. ii. Γηαθαλνληζκφ θαη εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ iii. Γέζκεπζε/Απνδέζκεπζε ελερχξσλ, κεηαθνξέο θεθαιαίσλ γηα θάιπςε/αληαιιαγή πεξηζσξίνπ αζθαιίζεσο (π.ρ. ISDA, CSA, GMRA, CLS, Escrow, EIB θ.α.), παξνρή εμαζθαιίζεσο, πιεξσκέο ζην πιαίζην ζπλαιιαγψλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο ή/θαη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηνπ ΠΙ γηα ίδην ινγαξηαζκφ. iv. Μεηαθχιεζε, αλαλέσζε θαη δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζέζεσλ (ελδεηθηηθά ζέζεσλ ζε μέλν λφκηζκα, ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ, ινηπέο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, θ.ά.) πνπ έρνπλ ιήμεη θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαλέσζή ηνπο, είηε κεξηθψο είηε νιηθψο, κε ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ αληηζπκβαιιφκελν. v. Σχλαςε θαη δηαθαλνληζκφ λέσλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ( φπσο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ, ζπλαιιαγέο FX spot, repos, buy/sell back, δαλεηζκφο ηίηισλ, θ.ά.) ή πξφσξν ηεξκαηηζκφ ή κεηαβνιή φξσλ πθηζηάκελσλ, εθφζνλ δελ νδεγνχλ ζε νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηελ ζπλνιηθή ξεπζηφηεηα ηνπ ΠΙ. Σηελ έλλνηα ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλαιιαγέο θαη πιεξσκέο πνπ εθηεινχληαη κε Φξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, Οίθνπο Δθθαζαξίζεσο εμσηεξηθνχ, ζπγαηξηθέο ησλ ΠΙ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. vi. Οπνηαδήπνηε άιιε δηαηξαπεδηθή ζπλαιιαγή είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο ηεο Τξαπέδεο (ζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα, παξάγσγα πξντφληα θ.ιπ.) πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθηέιεζε επηηξεπηψλ πξάμεσλ κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. vii. Δθπιήξσζε ελ γέλεη ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο θαη ηέιε, θαζψο θαη απφ πξνκήζεηεο θαη έμνδα πνπ απνξξένπλ απφ ζπλαιιαγέο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, επηρεηξήζεσο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ΟΣΔΚΑ θαη πειαηψλ ηνπο, έλαληη ζπζηεκάησλ ζπλαιιαγψλ, πιεξσκψλ, δηαθαλνληζκνχ ηίηισλ, απνζεηεξίσλ, νίθσλ εθθαζαξίζεσο, νίθσλ αμηνινγήζεσο, ζεκαηνθπιαθψλ, αληαπνθξηηψλ δηακεζνιαβεηψλ, αξρείσλ θαηαγξαθήο ζπλαιιαγψλ, εθπξνζψπσλ πιεξσκψλ, νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή ινηπψλ πνιπκεξψλ κεραληζκψλ δηαπξαγκαηεχζεσο. viii. Δμππεξέηεζε πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ηίηινπο θαη ηηηινπνηήζεηο πνπ έρεη εθδψζεη άκεζα ή έκκεζα ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ζπγαηξηθέο ηνπ, ελδεηθηηθά: o πιεξσκέο θνππνληψλ θ.ιπ. o εμφθιεζε ηηκνινγίσλ ηξίησλ πξνζψπσλ o νιηθή ή κεξηθή απνπιεξσκή θεθαιαίνπ ζην πιαίζην πινπνηήζεσο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ελεξγνπνηήζεσο ζπκβαηηθψλ ξεηξψλ. ix. Πιεξσκή εμφδσλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ γηα έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ επί ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ σο άλσ ππφ i-viii ζπλαιιαγψλ. x. Φξεψζεηο/Πηζηψζεηο Nostro - Vostro Accounts ζπγαηξηθψλ θαη ηξίησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κέζσ εληνιψλ κελπκάησλ, αλεμαξηήησο λνκίζκαηνο. Οη ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην αλσηέξσ πιαίζην έρνπλ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εθηεινχληαη ρσξίο εηδηθή ελεκέξσζε, εθφζνλ δελ επεξεάδνπλ νπζησδψο ηε ξεπζηφηεηά ηνπ. Σην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, δελ 8/9

9 επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ πειάηεο ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. Σην ηέινο ηεο εκέξαο νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο ζα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 11ε] ΦΕΚ Β 1721/ Φξεκαηηθά πνζά πνπ απνζηέιινληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη έρνπλ ζπγθεληξσζεί εηδηθψο γηα αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη λνκίκσο ζπζηαζέληα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα. [Παρ. 11ηε] ΦΕΚ Β 1721/ VIII. Σπλαιιαγέο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή επηηεδεπκαηηψλ πξνο ην εμσηεξηθφ ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ πέληε ρηιηάδσλ (Δπξψ 5.000) ε θαζεκία θαηφπηλ πξνζθνκίζεσο ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ/δηθαηνινγεηηθψλ. Τα πνζά ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ ππνινγίδνληαη θαη απνκεηψλνπλ ηζφπνζα ην εβδνκαδηαίν φξην πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ γηα θάζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ IX. Σπλαιιαγέο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο ή εμαηξεηηθνχο θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα εληνιψλ πιεξσκήο πξνο ην εμσηεξηθφ ή αλάιεςε κεηξεηψλ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Τν κεληαίν φξην θαζνξίδεηαη ζε Δπξψ δχν ρηιηάδεο (Δπξψ 2.000) αλά Φπζηθφ Πξφζσπν θαη αθνξά κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη ην ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ Γηα ακθφηεξεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (VII θαη IX) ηα παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθψο απφ Υπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία ν ππνβάιισλ ην αίηεκα δειψλεη φηη ηα σο άλσ πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα είλαη γλήζηα θαη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζε άιιν Πηζησηηθφ Ίδξπκα. Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δηελεξγνχληαη απεπζείαο απφ ην Γίθηπν ησλ Καηαζηεκάησλ ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ ηα νπνία ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ην αξγφηεξν έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε ηεο εβδνκάδνο, ζηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ, αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηηο δηελεξγεζείζεο εληνιέο πιεξσκήο πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδνο. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ Όιεο νη ζπλαιιαγέο πειαηψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη Δ.Π.Δ.Υ. πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκνπξαζίεο έθδνζεο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ πνπ δηελεξγεί ν Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Φξένπο (Ο. Γ. ΓΗ. Φ.) [Παρ. 3] ΦΕΚ Α 90/ Πξνο απφδεημε ηεο σο άλσ θχζεσο ησλ εμαηξνχκελσλ ζπλαιιαγψλ, ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε. i Όπνπ ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ αλαθέξεηαη ζρεηηθφ ΦΔΚ, ελλνείηαη φηη ε δηάηαμε πεξηέρεηαη ζηελ αξρηθή ΠΝΠ θαη ζην αληίζηνηρν ΦΔΚ Α 84/ /9

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 21.7.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ.

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ. 53 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 20/2014 Απ. 4750, 17.1.2014 Απιθμόρ 20 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 171/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4769 Παρασκεσή, 28 Μαρτίοσ 2014 573 Αριθμός 171 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 171/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4769 Παρασκεσή, 28 Μαρτίοσ 2014 573 Αριθμός 171 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 9 Ινπιίνπ 2015 Α.Π.: 01266 Αμηφηηκν Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Δπθιείδε Τζαθαιψην Νίθεο 5-7 101 80 Αζήλα Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα