ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου"

Transcript

1 Αζήλαη, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/ ), θαη εηδηθφηεξα κε ην πξψην άξζξν απηήο, κε ζέκα «Πεξηνξηζκφο ησλ αλαιήςεσλ κεηξεηψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ θεθαιαίσλ», έιεμε ηε Γεπηέξα 20 Ινπιίνπ 2015 ε Τξαπεδηθή Αξγία θαη επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ θαη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί θαζψο θαη ηπρφλ εμαηξέζεηο επί ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ ΠΝΠ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο (ΦΔΚ B 2100/ , Β 1721/ , ΦΔΚ Α 90/ , ΦΔΚ Β 1617/ , ΦΔΚ Β 1561/ ), παξαηίζεληαη θαησηέξσ 1 : Α. ΑΝΑΛΖΨΔΗ ΜΔΣΡΖΣΩΝ Γελ επηηξέπεηαη, πέξαλ ησλ θάησζη εμαηξέζεσλ, θάζε άιιεο κνξθήο αλάιεςε κεηξεηψλ, αλεμαξηήησο λνκίζκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: Τσλ πιεξσκψλ βάζεη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, νη νπνίεο θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηηο αλαιήςεηο απφ ηνλ νπνίν ηζρχνπλ νη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί Τεο δηελεξγνχκελεο κε ρξήζε πηζησηηθψλ θαη πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ (Cash Advance) ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα θάξηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. [Παρ. 2 θαη 3] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 1] ΦΕΚ Β 1561/ Δπηηξέπεηαη κφλνλ ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο ε αλάιεςε κεηξεηψλ: Απφ Καηάζηεκα ή απφ Απηφκαηεο Τακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο (ΑΤΜ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ εμήληα (60) αλά θαηαζέηε, αλά εκέξα. Μεηξεηά πνπ δελ αλαιήθζεθαλ θάπνηα εκέξα ή εκέξεο κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ ζσξεπηηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ ηεηξαθνζίσλ είθνζη (420) αλά εβδνκάδα. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ ηεξνχκελν ζε μέλν λφκηζκα (κε βάζε ηελ εθάζηνηε εκεξήζηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία). [Παρ. 2 i ] Δθάπαμ κέγηζηνπ πνζνχ Δπξψ δχν ρηιηάδσλ (2.000) ζε κεηξεηά ή ην ηζφπνζφ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα απφ ζπλνδφ αζζελνχο πνπ κεηαβαίλεη ζην εμσηεξηθφ γηα λνζειεία ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγγξαθεο ηεθκεξηψζεσο ηνπ ζθνπνχ ηεο κεηαβάζεσο[παρ. 11 ηγ.] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Φσξίο πεξηνξηζκφ πνζνχ, απφ έλαλ, αλά δηθαηνχρν, ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζηηο πξεζβείεο θαη ζηα κέιε ησλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ επίδεημε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαηψζεσο απφ ηελ νηθεία πξεζβεία ή ηνπ δηπισκαηηθνχ δηαβαηεξίνπ. [Παρ. 11 η.] Έσο ηνπ πνζνχ Δπξψ εκεξεζίσο γηα λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (λ. 27/1975, 959/1979 θαη λ.δ. 2687/1953) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ, κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Η δηελέξγεηα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο δελ απαηηείηαη ζπλαιιαγή πνπ εκπίπηεη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ΠΝΠ νχηε θαη ην απνηέιεζκα απηψλ 1/9

2 Έσο ηνπ πνζνζηνχ 10% ζπλνιηθά, απφ ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε πθηζηάκελνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζηελ Διιάδα κε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. ε] ΦΕΚ Β 2100/ Απφ: Μεηξνπφιεηο έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ δέθα ρηιηάδσλ (Δπξψ ), ηελ Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ είθνζη ρηιηάδσλ (Δπξψ ), κεληαίσο απφ έλα Πηζησηηθφ Ίδξπκα θαη απφ έλα ινγαξηαζκφ κε ηελ πξνζθφκηζε Υπεχζπλεο Γειψζεσο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάιεςε εληφο ηνπ ηξέρνληνο κελφο απφ άιιν ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο. Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δηελεξγνχληαη απεπζείαο απφ ην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ Β. ΔΠΗΣΑΓΔ Γελ επηηξέπεηαη ε πιεξσκή/εμφθιεζε ηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ ηνηο κεηξεηνίο. [Παρ. 3] Δπηηξέπεηαη ε πιεξσκή/εμφθιεζε ηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ μόνον κε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. [Παρ. 3] Γ. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Γελ επηηξέπεηαη ε κε θάζε ηξφπν κεηαθνξά θεθαιαίσλ ή κεηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ κε νηνλδήπνηε ηξφπν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εληνιήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθψλ, πξνπιεξσκέλσλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ γηα δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο. [Παρ. 4] Δπηηξέπεηαη: Δηδηθψο, ε απνδνρή θαη εθηέιεζε εληνιψλ κεηαθνξάο θεθαιαίσλ πξνο ην εμσηεξηθφ απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ πεληαθνζίσλ (Δπξψ 500) αλά θαηαζέηε θαη αλά εκεξνινγηαθφ κήλα, κέρξη κεληαίνπ νξίνπ ην νπνίν νξίδεηαη αλά Πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. α] ΦΕΚ Β 2100/ Φξήζε πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ ζην εμσηεξηθφ γηα αγνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, έσο ην αλψηαην φξην πνπ νξίδεηαη αλά πηζησηηθφ ίδξπκα κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 5] Μεηαθνξά θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ γηα: I. Πιεξσκή λνζειίσλ, ηαηξηθψλ εμφδσλ θαη δηδάθηξσλ εμσηεξηθνχ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. [Παρ. 11 ηβ] II. Έμνδα δηακνλήο θαη δηαβηψζεσο θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ ή ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ, κέγηζηνπ πνζνχ Δπξψ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) ή ηνπ ηζφπνζνχ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, ζπλνιηθά. Σε πεξίπησζε απεπζείαο πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο θνηηεηηθήο εζηίαο ή εθκηζζσηή θαηνηθίαο θνηηεηή, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην κέγηζην πνζφ δηακνξθψλεηαη ζε Δπξψ νθηψ ρηιηάδεο (8.000) ή ην ηζφπνζφ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, ζπλνιηθά. [Παρ. 11 ηδ] ΦΕΚ Β 1721/ III. Πιεξσκή κηζζνδνζίαο γηα εξγαδφκελνπο ζε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, κφληκεο αληηπξνζσπείεο ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην εμσηεξηθφ, κε κεηαθνξά ηνπ ηζφπνζνπ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο: ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ. 2/9

3 απφ ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο πνπ ηεξνχλ ζηελ Τξάπεδα, ζε ινγαξηαζκφ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πξνζθνκίδνπλ έγγξαθα ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο. [Παρ. 11 ε] IV. Έκβαζκα ή κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ ειιεληθφ δεκφζην εξεπλεηηθφ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ηερλνινγηθφ θνξέα ή εξεπλεηηθφ παλεπηζηεκηαθφ ηλζηηηνχην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 4310/2014 (Α 258) ζε ινγαξηαζκφ ηεξνχκελν ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ζην εμσηεξηθφ, πνζνχ πνπ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ έκβαζκα ή κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ ην εμσηεξηθφ, ην νπνίν εθηειέζζεθε εληφο ηνπ 2015 ή κεηά ηελ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ή εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ απαηηείηαη ην άλνηγκα εηδηθνχ πξνο ηνχην ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίνλ θαη κφλνλ ζα πηζηψλνληαη εθεμήο ηα πξνο κεηαθνξά πνζά. [Παρ. 11 δ θαη ζ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ V. Φξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ, κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ εθ λένπ (κεξηθψο ή νιηθψο) ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθά νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (λ. 27/1975, 959/1979 θαη λ.δ. 2687/1953) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη αλαιήςεηο κεηξεηψλ εθ ησλ αλσηέξσ πνζψλ έσο ηνπ πνζνχ Δπξψ εκεξεζίσο. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ αλάινγε δπλαηφηεηα αλαιήςεσο δχλαηαη λα παξαζρεζεί θαη ζε άιινπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηάμεσο. Η ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ηελ αιινδαπή θαη εθξνήο εθ λένπ ζηελ αιινδαπή θαη αλαιήςεσο κεηξεηψλ, είλαη επζχλε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη πξέπεη λα πθίζηαηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε. Οη δηνηθήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζα αλαθνηλψζνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν πινπνηήζεσο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν απηή. [Παρ. 11 ζη] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ VI. Πιεξσκή ζπληάμεσλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ πάζεο θχζεσο ζην εμσηεξηθφ απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο πνπ δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο ηεο ζχληαμεο ή ηνπ πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο ειάκβαλε κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ηελ ζχληαμή ηνπ ή ην πξνλνηαθφ επίδνκα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Τξαπεδηθήο αξγίαο ( ) [Παρ. 5 ζ] ΦΕΚ Β 1561/ VII. Σην πιαίζην εληνιήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ απφ ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη ηδξχκαηα πιεξσκψλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηελ Διιάδα ή κέζσ ηεο Διιεληθά Ταρπδξνκεία ΑΔ, έσο θαη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ πεληαθνζίσλ (500) αλά Φπζηθφ Πξφζσπν/πιεξσηή αλά εκεξνινγηαθφ κήλα θαη κέρξη κεληαίνπ νξίνπ ζε Δπξψ ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ αλά ίδξπκα Πιεξσκψλ. [Παρ. β] ΦΕΚ Β 2100/ Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Άξζεσο πεξηνξηζκψλ ηεο ΠΝΠ ηεο (Α 84) γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηηο ειιεληθέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 1, Παρ. 5) Γ. ΓΗΑΧΔΗΡΗΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ Γελ επηηξέπεηαη: ην άλνηγκα λέσλ ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ φςεσο, ηακηεπηεξίνπ θ.ά. (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ) [Παρ. 6] ε κεηαβνιή (πξνζζήθε) δηθαηνχρσλ ζε ήδε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ [Παρ. 6] 3/9

4 ε ελεξγνπνίεζε αδξαλψλ ινγαξηαζκψλ κε ηελ επηζήκαλζε φηη αλαζηέιιεηαη ε πξνζεζκία ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Ν. 4151/2013 [Παρ. 6 ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 4] ΦΕΚ Α 90/ Δπηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο αθφινπζεο ζπλαιιαγέο, ε αλαγθαηφηεηα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη εγγξάθσο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ απηέο κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ: πιεξσκή κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθδφζεσο θαη εμαξγπξψζεσο εξγνζήκνπ [Παρ. 7α] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. γ] ΦΕΚ Β 2100/ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαζέηε πξνο ηελ Τξάπεδα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο πνπ είραλ θαηαξηηζζεί πξν ηεο ελάξμεσο ηεο Τξαπεδηθήο Αξγίαο ( ) [Παρ. 7β] θαηαβνιή λέσλ ζπληάμεσλ θαη λέσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ [Παρ. 7γ] εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ θαξηψλ απφ λέεο ζπκβάζεηο απνδνρήο θαξηψλ (acquiring) [Παρ. 7δ] εμππεξέηεζε λεντδξπζέλησλ, κεηά ηελ 1 Μαΐνπ 2015, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ φπσο θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε έλαξμε δξαζηεξηφηεηνο/επαγγέικαηνο κεηά ηελ 1ε Μαΐνπ [Παρ. 7ε] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. γ] ΦΕΚ Β 2100/ εμππεξέηεζε λενθπψλ εηαηξηψλ (startups) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζηεξίμεσο ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο [Παρ. 7ζη] θαηάζεζε κεηξεηψλ σο εμαζθάιηζε (cash collateral) εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ελέγγπαο πηζηψζεσο ή δαλείνπ ζηελ ίδηα ηξάπεδα [Παρ. 7δ] άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ππέξ ηξίηνπ κε ζθνπφ είηε ηε ζπκκφξθσζε πξνο επηηαγή γηα εθηέιεζε ρξεκαηηθήο απαηηήζεσο, βάζεη δηαηαγήο πιεξσκήο, δηθαζηηθήο απνθάζεσο ή άιινπ εθηειεζηνχ ηίηινπ είηε ηελ εμφθιεζε απαηηήζεσο, γηα ηελ νπνία έρεη επηβιεζεί θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ, ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απαηηήζεσο, εθηφο εάλ απηφο έρεη δειψζεη ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή πξάμε [Παρ. 7ε] πίζησζε πνζψλ απφ ηελ αιινδαπή ζε επξψ ή μέλν λφκηζκα, χςνπο ηνπιάρηζηνλ Δπξψ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν λφκηζκα [Παρ. 7ζ] απνδνρή πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ηεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πθηζηάκελνπ ηξνθνδφηε ινγαξηαζκνχ ηεο, θαηαζέζεσλ ή φςεσο [Παρ. 7η] θάζε άιιε πεξίπησζε, θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 7ηα] Δπηπξφζζεηα επηηξέπεηαη: άλνηγκα ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ ρσξίο δηθαίσκα αλαιήςεσο απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ εμππεξέηεζε ξπζκίζεσλ νθεηιψλ ζε θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην [Παρ. 7ηβ] ΦΕΚ Β 1721/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο απνθιεηζηηθά γηα ηελ είζπξαμε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ νθεηιψλ. [Παρ. 7ηβ] ΦΕΚ Β 1721/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ηδησηψλ (ηξερνχκελνπ) ή θαηαζέζεσλ ή ε πξνζζήθε ζπλδηθαηνχρνπ ζε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ, γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ γηα πξψηε θνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο , εθφζνλ ν 4/9

5 ηφπνο ζπνπδψλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ κέρξη ηψξα ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ζην φλνκά ηνπο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηνπ ζπλδηθαηνχρνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο απαηηείηαη βεβαίσζε εγγξαθήο απφ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα Παλεπηζηεκηαθήο ή Τεχνολογικής Δθπαηδεχζεσο, Κνιιέγην, Κέληξν Διεπζέξσλ Σπνπδψλ, Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο Δθπαηδεχζεσο ή Σρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηαξηίζεσο ή Μαζεηείαο. Οκνίσο, επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ηδησηψλ (ηξερνχκελνπ) ή θαηαζέζεσλ, γηα θνηηεηέο πνπ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ζα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ Erasmus θαη ε χπαξμε ινγαξηαζκνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απνδεκηψζεσο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο ζρνιήο θνηηήζεσο. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ηδησηψλ (ηξερνχκελνπ) ή θαηαζέζεσλ δηθαηνχρνπο νπιίηεο πνπ θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ εθφζνλ δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ζην φλνκά ηνπο. Γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Σηξαηνινγίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ν δηθαηνχρνο θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. [Παρ. 7δ] ΦΕΚ Β 2100/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ γηα ηε δηελέξγεηα εξάλσλ ζην φλνκα θαη ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ αλίαηεο αζζέλεηεο θαη γηα ηελ δηελέξγεηα εξάλσλ γεληθνχ θηιαλζξσπηθνχ ζθνπνχ ή εθηειέζεσο έξγνπ θνηλήο σθειείαο. Γηα ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε απνθάζεσο ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ (ήηνη ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αληηζηνίρσο), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ εξάλνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ηνπ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηελ δηαρείξηζή ηνπ. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ άλνηγκα απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ελφο ινγαξηαζκνχ, ρσξίο δηθαίσκα αλαιήςεσο κεηξεηψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε δαλείνπ πνπ έρεη ιεθζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Τξαπεδηθήο Αξγίαο ή κεηά ηελ ιήμε ηεο, απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν αλνίγεηαη ν ινγαξηαζκφο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε ππάξμεσο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα. [Παρ. ε] ΦΕΚ Β 2100/ Δπηηξέπεηαη επίζεο ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Άξζεσο πεξηνξηζκψλ ηεο ΠΝΠ ηεο (Α 84) γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηηο ειιεληθέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 1, Παρ. 2) Δ. ΓΗΑΧΔΗΡΗΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Γελ επηηξέπεηαη ε πξφσξε, κεξηθή ή πιήξεο, ιήμε ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ. [Παρ. 9] Δμαηξείηαη ε πξφσξε κεξηθή ιήμε πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο, ε νπνία δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηελ ηζφπνζε εμφθιεζε: νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο [Παρ. 9α] ηξέρνπζαο δφζεσο θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ δαλείνπ ηεξνχκελνπ ζηελ Τξάπεδα [Παρ. 9β] πιεξσκήο κηζζνδνζίαο ζηελ Τξάπεδα [Παρ. 9γ] πιεξσκήο λνζειίσλ θαη δηδάθηξσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ [Παρ. 9δ] 5/9

6 πιεξσκήο πξνκεζεπηψλ πνπ ηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζην ίδην ή ζε άιιν Πηζησηηθφ Ίδξπκα έλαληη ηηκνινγίσλ ή ηζνδχλακσλ παξαζηαηηθψλ, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνζθνκίζεσο ππεχζπλεο δειψζεσο απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο κε ηελ νπνία βεβαηψλεη ηε κε χπαξμε επαξθψλ δηαζεζίκσλ ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ή ηακηεπηεξίνπ ζε νπνηνδήπνηε Πηζησηηθφ Ίδξπκα. [Παρ. ζη] ΦΕΚ Β 2100/ θάιπςεο εμφδσλ δηαβηψζεσο έσο θαη αλψηαην φξην πνζνχ Δπξψ ρηιίσλ νρηαθνζίσλ (Δπξψ 1.800) αλά εκεξνινγηαθφ κήλα κε παξάιιειε κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ ζε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πξνζθνκίζεσο ππεχζπλεο δειψζεσο απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο κε ηελ νπνία βεβαηψλεη ηε κε χπαξμε επαξθψλ δηαζεζίκσλ ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ή ηακηεπηεξίνπ ζε νπνηνδήπνηε Πηζησηηθφ Ίδξπκα. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ αγνξάο αθηλήηνπ έσο θαη αλψηαην φξην ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο θαη ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά, πιένλ ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ θαη άιισλ εμφδσλ θαη κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ ζε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ πσιεηή ηνπ αθηλήηνπ θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αίηεκα γηα ηελ αλσηέξσ ιήμε ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ αγνξαζηή-δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ηελ νπνία βεβαηψλεη α) φηη ην ελ ιφγσ πνζφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο θαη φηη δελ πθίζηαληαη επαξθή δηαζέζηκα ζε ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ θαη β) φηη ν αγνξαζηήο δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα πξνζθνκίζεη ζην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ην ζπκβφιαην ηεο αγνξαπσιεζίαο ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ έμνδα, ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξφσξε ιήμε ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο. Τπρφλ ιεπηνκέξεηεο κε ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ Σ. ΠΗΣΟΓΟΣΖΔΗ Γελ επηηξέπεηαη ε πξφσξε, κεξηθή ή νιηθή, εμφθιεζε δαλείνπ, κε εμαίξεζε: ηελ απνπιεξσκή κε κεηξεηά ή κε έκβαζκα απφ ην εμσηεξηθφ [Παρ. 8] ηελ απνπιεξσκή κέζσ ρνξεγήζεσο λένπ δαλείνπ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζφ ηνπ λένπ δαλείνπ ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ην πνζφ ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ ηνπ αξρηθνχ δαλείνπ [Παρ. 8] ΦΕΚ Β 1721/ Ε. ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ Απαγνξεχεηαη ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ απνδνρήο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο πιεξσκψλ, εθφζνλ ε εθθαζάξηζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ ηνπ εκπφξνπ, ν νπνίνο ηεξείηαη εθηφο Διιάδνο ζε θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. [Παρ. 10β] Σε πεξίπησζε θαηαζρέζεσο ρξεκαηηθήο απαηηήζεσο εηο ρείξαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο ή ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ σο ηξίηνπ, δελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο απαηηήζεσο ζε κεηξεηά. Τν πνζφ είηε θαηαβάιιεηαη κε έθδνζε επηηαγήο είηε πηζηψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θαηάζρνληνο, πνπ ηεξείηαη ζην ίδην ή ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα. [Παρ. 10α] Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ζεκαηνθπιαθήο ζην εμσηεξηθφ γηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3606/2007. [Παρ. 10.γ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 4] ΦΕΚ Β 1561/ Καη εμαίξεζε ηεο αλσηέξσ απαγνξεχζεσο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε ζεκαηνθχιαθα εθηφο Διιάδνο πξνο εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ επί ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Δθφζνλ νη νηθείεο ζπλαιιαγέο θαηαξηίδνληαη εθηφο 6/9

7 νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή ΠΜΓ, φπσο ελδεηθηηθψο ζε πεξίπησζε ζπζηάζεσο ελερχξνπ, ν αηηνχκελνο ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζην πιαίζην ηνπ δηαθαλνληζκνχ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεη πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο ζηνλ νηθείν ζεκαηνθχιαθα. (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 2) Γελ επηηξέπνληαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ γηα ηελ απφθηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3606/2007, κέζσ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ θαη πνιπκεξψλ κεραληζκψλ δηαπξαγκαηεχζεσο ή επαγγεικαηηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηέηνηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, φπσο Οξγαληζκνί Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο. [Παρ. 10δ] Δπηηξέπνληαη θαηά παξέθθιηζε ηνπ αλσηέξσ πεξηνξηζκνχ ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Άξζεσο πεξηνξηζκψλ ηεο ΠΝΠ ηεο (Α 84) γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηηο ειιεληθέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 1) Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε Δπξψ ή/θαη ζε Ξέλν Νφκηζκα έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε Ξέλν Νφκηζκα αλά θπζηθφ πξφζσπν θαη αλά ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ, κε εμαίξεζε ηνπ Μφληκνπο Καηνίθνπο εμσηεξηθνχ. [Παρ. 2] ΦΕΚ Β 1561/ Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δχλαληαη λα αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ θαη λα ξπζκίδνληαη νη φξνη δηελέξγεηαο ησλ ελ ιφγσ κεηαθνξψλ θεθαιαίσλ. [Παρ. 10] Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ δχλαληαη θαη εμαίξεζε λα εθηειεζηνχλ θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αμηνινγεί ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινπλ νη Πειάηεο φισλ ησλ Τξαπεδψλ κε θξηηήξην ηελ δηαθχιαμε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. [Παρ. 12] Γελ εκθαλίδνληαη ζε αξρεία δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηεξνχληαη απφ ηα Πηζησηηθά Ιδξχκαηα ή απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο - κε εμνθιεκέλεο επηηαγέο επί ησλ νπνίσλ έρεη βεβαησζεί απφ ηελ πιεξψηξηα Τξάπεδα αδπλακία πιεξσκήο κε εκεξνκελία απφ ηελ έσο θαη ηελ κε εμνθιεκέλα γξακκάηηα εηο δηαηαγή θαη ζπλαιιαγκαηηθέο κε εκεξνκελία ιήμεσο εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εάλ απνδεδεηγκέλα εμνθιεζνχλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ [Άρζρο 2 ο ] ΦΕΚ Α 90/ Δμαηξνχληαη ησλ απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ: Σπλαιιαγέο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. [Παρ. 11α] Όιεο αλεμαηξέησο νη ζπλαιιαγέο ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο. [Παρ. 11β] Σπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, ε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 11γ] Οη δηαζπλνξηαθέο εληνιέο πιεξσκψλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πίζησζε ελφο ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζε ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ε νπνία πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη αθνξά ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ, κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα [Παρ. 11.δ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Σηα αλσηέξσ εκπίπηεη θαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ίδξπκα γηα αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, ηνπ εμσηεξηθνχ εθφζνλ ν 7/9

8 ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ή ν ινγαξηαζκφο πειαηείαο πνπ ηεξεί ν παξέρσλ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε ίδξπκα, απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, έρεη πηζησζεί κεηά ηελ έλαξμε ηεο Τξαπεδηθήο Αξγίαο ζηηο κε θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ έκβαζκα εμσηεξηθνχ πεξηιακβαλφκελσλ ησλ πεξηπηψζεσλ κεηαθνξάο πηζηψζεσο ιφγσ πσιήζεσο, εμαγνξάο ή εμνθιήζεσο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή εηζπξάμεσο δηαλνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα σο άλσ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. [Παρ. ε] ΦΕΚ Β 2100/ Σπλαιιαγέο θηλήζεσο θεθαιαίσλ πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαη ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ ζην πιαίζην δηαρεηξίζεσο ζπκβάζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά ζπλαιιαγέο κε άιια Φξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ / Οίθνπο Δθθαζαξίζεσο Δμσηεξηθνχ ζην πιαίζην δηαρεηξίζεσο ηνπ Ιδίνπ Φαξηνθπιαθίνπ ηνπ Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε: i. Πξάμεηο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. ii. Γηαθαλνληζκφ θαη εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ iii. Γέζκεπζε/Απνδέζκεπζε ελερχξσλ, κεηαθνξέο θεθαιαίσλ γηα θάιπςε/αληαιιαγή πεξηζσξίνπ αζθαιίζεσο (π.ρ. ISDA, CSA, GMRA, CLS, Escrow, EIB θ.α.), παξνρή εμαζθαιίζεσο, πιεξσκέο ζην πιαίζην ζπλαιιαγψλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο ή/θαη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηνπ ΠΙ γηα ίδην ινγαξηαζκφ. iv. Μεηαθχιεζε, αλαλέσζε θαη δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζέζεσλ (ελδεηθηηθά ζέζεσλ ζε μέλν λφκηζκα, ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ, ινηπέο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, θ.ά.) πνπ έρνπλ ιήμεη θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαλέσζή ηνπο, είηε κεξηθψο είηε νιηθψο, κε ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ αληηζπκβαιιφκελν. v. Σχλαςε θαη δηαθαλνληζκφ λέσλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ( φπσο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ, ζπλαιιαγέο FX spot, repos, buy/sell back, δαλεηζκφο ηίηισλ, θ.ά.) ή πξφσξν ηεξκαηηζκφ ή κεηαβνιή φξσλ πθηζηάκελσλ, εθφζνλ δελ νδεγνχλ ζε νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηελ ζπλνιηθή ξεπζηφηεηα ηνπ ΠΙ. Σηελ έλλνηα ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλαιιαγέο θαη πιεξσκέο πνπ εθηεινχληαη κε Φξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, Οίθνπο Δθθαζαξίζεσο εμσηεξηθνχ, ζπγαηξηθέο ησλ ΠΙ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. vi. Οπνηαδήπνηε άιιε δηαηξαπεδηθή ζπλαιιαγή είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο ηεο Τξαπέδεο (ζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα, παξάγσγα πξντφληα θ.ιπ.) πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθηέιεζε επηηξεπηψλ πξάμεσλ κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. vii. Δθπιήξσζε ελ γέλεη ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο θαη ηέιε, θαζψο θαη απφ πξνκήζεηεο θαη έμνδα πνπ απνξξένπλ απφ ζπλαιιαγέο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, επηρεηξήζεσο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ΟΣΔΚΑ θαη πειαηψλ ηνπο, έλαληη ζπζηεκάησλ ζπλαιιαγψλ, πιεξσκψλ, δηαθαλνληζκνχ ηίηισλ, απνζεηεξίσλ, νίθσλ εθθαζαξίζεσο, νίθσλ αμηνινγήζεσο, ζεκαηνθπιαθψλ, αληαπνθξηηψλ δηακεζνιαβεηψλ, αξρείσλ θαηαγξαθήο ζπλαιιαγψλ, εθπξνζψπσλ πιεξσκψλ, νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή ινηπψλ πνιπκεξψλ κεραληζκψλ δηαπξαγκαηεχζεσο. viii. Δμππεξέηεζε πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ηίηινπο θαη ηηηινπνηήζεηο πνπ έρεη εθδψζεη άκεζα ή έκκεζα ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ζπγαηξηθέο ηνπ, ελδεηθηηθά: o πιεξσκέο θνππνληψλ θ.ιπ. o εμφθιεζε ηηκνινγίσλ ηξίησλ πξνζψπσλ o νιηθή ή κεξηθή απνπιεξσκή θεθαιαίνπ ζην πιαίζην πινπνηήζεσο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ελεξγνπνηήζεσο ζπκβαηηθψλ ξεηξψλ. ix. Πιεξσκή εμφδσλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ γηα έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ επί ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ σο άλσ ππφ i-viii ζπλαιιαγψλ. x. Φξεψζεηο/Πηζηψζεηο Nostro - Vostro Accounts ζπγαηξηθψλ θαη ηξίησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κέζσ εληνιψλ κελπκάησλ, αλεμαξηήησο λνκίζκαηνο. Οη ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην αλσηέξσ πιαίζην έρνπλ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εθηεινχληαη ρσξίο εηδηθή ελεκέξσζε, εθφζνλ δελ επεξεάδνπλ νπζησδψο ηε ξεπζηφηεηά ηνπ. Σην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, δελ 8/9

9 επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ πειάηεο ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. Σην ηέινο ηεο εκέξαο νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο ζα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 11ε] ΦΕΚ Β 1721/ Φξεκαηηθά πνζά πνπ απνζηέιινληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη έρνπλ ζπγθεληξσζεί εηδηθψο γηα αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη λνκίκσο ζπζηαζέληα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα. [Παρ. 11ηε] ΦΕΚ Β 1721/ VIII. Σπλαιιαγέο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή επηηεδεπκαηηψλ πξνο ην εμσηεξηθφ ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ πέληε ρηιηάδσλ (Δπξψ 5.000) ε θαζεκία θαηφπηλ πξνζθνκίζεσο ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ/δηθαηνινγεηηθψλ. Τα πνζά ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ ππνινγίδνληαη θαη απνκεηψλνπλ ηζφπνζα ην εβδνκαδηαίν φξην πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ γηα θάζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ IX. Σπλαιιαγέο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο ή εμαηξεηηθνχο θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα εληνιψλ πιεξσκήο πξνο ην εμσηεξηθφ ή αλάιεςε κεηξεηψλ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Τν κεληαίν φξην θαζνξίδεηαη ζε Δπξψ δχν ρηιηάδεο (Δπξψ 2.000) αλά Φπζηθφ Πξφζσπν θαη αθνξά κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη ην ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ Γηα ακθφηεξεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (VII θαη IX) ηα παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθψο απφ Υπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία ν ππνβάιισλ ην αίηεκα δειψλεη φηη ηα σο άλσ πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα είλαη γλήζηα θαη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζε άιιν Πηζησηηθφ Ίδξπκα. Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δηελεξγνχληαη απεπζείαο απφ ην Γίθηπν ησλ Καηαζηεκάησλ ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ ηα νπνία ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ην αξγφηεξν έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε ηεο εβδνκάδνο, ζηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ, αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηηο δηελεξγεζείζεο εληνιέο πιεξσκήο πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδνο. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ Όιεο νη ζπλαιιαγέο πειαηψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη Δ.Π.Δ.Υ. πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκνπξαζίεο έθδνζεο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ πνπ δηελεξγεί ν Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Φξένπο (Ο. Γ. ΓΗ. Φ.) [Παρ. 3] ΦΕΚ Α 90/ Πξνο απφδεημε ηεο σο άλσ θχζεσο ησλ εμαηξνχκελσλ ζπλαιιαγψλ, ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε. i Όπνπ ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ αλαθέξεηαη ζρεηηθφ ΦΔΚ, ελλνείηαη φηη ε δηάηαμε πεξηέρεηαη ζηελ αξρηθή ΠΝΠ θαη ζην αληίζηνηρν ΦΔΚ Α 84/ /9

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Αχγνπζηνο 2015 ΝΗ ΠΛΘΔ ΡΝΗ ΝΠΔΘΑ ΒΑΠΔΗ Ρ Ζ Π Δ Ξ Δ ΛΓΡ ΗΘΖΠ ΡΝΠ ΞΝΙΗ ΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΘΝ Ξ Ν Λ ΠΡ Ζ Λ Δ ΞΗ ΡΔ ΜΖ ΞΟΝΘΑΘ ΝΟ Η ΠΚΔΛΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 'Άξζξν 1 : Γεληθέο Γηαηάμεηο 1. Ζ δηνίθεζε ησλ εζφδσλ, εμφδσλ θαη θεθαιαίσλ σο θαη ην Ινγηζηηθφ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Μεζνιαβεηηθέο Δξγαζίεο ησλ Σξαπεδώλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ Διεγθηηθή ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα Ζ πεξίπησζε ησλ Σξαπεδψλ Δπφπηεο θαζεγεηήο: Σζνκπαλφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα