ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου"

Transcript

1 Αζήλαη, ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/ ), θαη εηδηθφηεξα κε ην πξψην άξζξν απηήο, κε ζέκα «Πεξηνξηζκφο ησλ αλαιήςεσλ κεηξεηψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ θεθαιαίσλ», έιεμε ηε Γεπηέξα 20 Ινπιίνπ 2015 ε Τξαπεδηθή Αξγία θαη επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ θαη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί θαζψο θαη ηπρφλ εμαηξέζεηο επί ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ ΠΝΠ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο (ΦΔΚ B 2100/ , Β 1721/ , ΦΔΚ Α 90/ , ΦΔΚ Β 1617/ , ΦΔΚ Β 1561/ ), παξαηίζεληαη θαησηέξσ 1 : Α. ΑΝΑΛΖΨΔΗ ΜΔΣΡΖΣΩΝ Γελ επηηξέπεηαη, πέξαλ ησλ θάησζη εμαηξέζεσλ, θάζε άιιεο κνξθήο αλάιεςε κεηξεηψλ, αλεμαξηήησο λνκίζκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: Τσλ πιεξσκψλ βάζεη εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, νη νπνίεο θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηηο αλαιήςεηο απφ ηνλ νπνίν ηζρχνπλ νη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί Τεο δηελεξγνχκελεο κε ρξήζε πηζησηηθψλ θαη πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ (Cash Advance) ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα θάξηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. [Παρ. 2 θαη 3] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 1] ΦΕΚ Β 1561/ Δπηηξέπεηαη κφλνλ ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο ε αλάιεςε κεηξεηψλ: Απφ Καηάζηεκα ή απφ Απηφκαηεο Τακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο (ΑΤΜ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ εμήληα (60) αλά θαηαζέηε, αλά εκέξα. Μεηξεηά πνπ δελ αλαιήθζεθαλ θάπνηα εκέξα ή εκέξεο κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ ζσξεπηηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ ηεηξαθνζίσλ είθνζη (420) αλά εβδνκάδα. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ ηεξνχκελν ζε μέλν λφκηζκα (κε βάζε ηελ εθάζηνηε εκεξήζηα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία). [Παρ. 2 i ] Δθάπαμ κέγηζηνπ πνζνχ Δπξψ δχν ρηιηάδσλ (2.000) ζε κεηξεηά ή ην ηζφπνζφ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα απφ ζπλνδφ αζζελνχο πνπ κεηαβαίλεη ζην εμσηεξηθφ γηα λνζειεία ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγγξαθεο ηεθκεξηψζεσο ηνπ ζθνπνχ ηεο κεηαβάζεσο[παρ. 11 ηγ.] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Φσξίο πεξηνξηζκφ πνζνχ, απφ έλαλ, αλά δηθαηνχρν, ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζηηο πξεζβείεο θαη ζηα κέιε ησλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ Διιάδα, κε ηελ επίδεημε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαηψζεσο απφ ηελ νηθεία πξεζβεία ή ηνπ δηπισκαηηθνχ δηαβαηεξίνπ. [Παρ. 11 η.] Έσο ηνπ πνζνχ Δπξψ εκεξεζίσο γηα λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (λ. 27/1975, 959/1979 θαη λ.δ. 2687/1953) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ, κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Η δηελέξγεηα ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο δελ απαηηείηαη ζπλαιιαγή πνπ εκπίπηεη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ΠΝΠ νχηε θαη ην απνηέιεζκα απηψλ 1/9

2 Έσο ηνπ πνζνζηνχ 10% ζπλνιηθά, απφ ρξεκαηηθά πνζά ηα νπνία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε πθηζηάκελνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζηελ Διιάδα κε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. ε] ΦΕΚ Β 2100/ Απφ: Μεηξνπφιεηο έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ δέθα ρηιηάδσλ (Δπξψ ), ηελ Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ είθνζη ρηιηάδσλ (Δπξψ ), κεληαίσο απφ έλα Πηζησηηθφ Ίδξπκα θαη απφ έλα ινγαξηαζκφ κε ηελ πξνζθφκηζε Υπεχζπλεο Γειψζεσο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάιεςε εληφο ηνπ ηξέρνληνο κελφο απφ άιιν ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο. Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δηελεξγνχληαη απεπζείαο απφ ην Γίθηπν Καηαζηεκάησλ ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ Β. ΔΠΗΣΑΓΔ Γελ επηηξέπεηαη ε πιεξσκή/εμφθιεζε ηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ ηνηο κεηξεηνίο. [Παρ. 3] Δπηηξέπεηαη ε πιεξσκή/εμφθιεζε ηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ μόνον κε πίζησζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. [Παρ. 3] Γ. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ Γελ επηηξέπεηαη ε κε θάζε ηξφπν κεηαθνξά θεθαιαίσλ ή κεηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ κε νηνλδήπνηε ηξφπν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εληνιήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθψλ, πξνπιεξσκέλσλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ γηα δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο. [Παρ. 4] Δπηηξέπεηαη: Δηδηθψο, ε απνδνρή θαη εθηέιεζε εληνιψλ κεηαθνξάο θεθαιαίσλ πξνο ην εμσηεξηθφ απφ Πηζησηηθά Ιδξχκαηα έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ πεληαθνζίσλ (Δπξψ 500) αλά θαηαζέηε θαη αλά εκεξνινγηαθφ κήλα, κέρξη κεληαίνπ νξίνπ ην νπνίν νξίδεηαη αλά Πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. α] ΦΕΚ Β 2100/ Φξήζε πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ ζην εμσηεξηθφ γηα αγνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, έσο ην αλψηαην φξην πνπ νξίδεηαη αλά πηζησηηθφ ίδξπκα κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 5] Μεηαθνξά θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ γηα: I. Πιεξσκή λνζειίσλ, ηαηξηθψλ εμφδσλ θαη δηδάθηξσλ εμσηεξηθνχ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. [Παρ. 11 ηβ] II. Έμνδα δηακνλήο θαη δηαβηψζεσο θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ ή ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ, κέγηζηνπ πνζνχ Δπξψ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) ή ηνπ ηζφπνζνχ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, ζπλνιηθά. Σε πεξίπησζε απεπζείαο πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο θνηηεηηθήο εζηίαο ή εθκηζζσηή θαηνηθίαο θνηηεηή, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην κέγηζην πνζφ δηακνξθψλεηαη ζε Δπξψ νθηψ ρηιηάδεο (8.000) ή ην ηζφπνζφ ηνπ ζε μέλν λφκηζκα, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, ζπλνιηθά. [Παρ. 11 ηδ] ΦΕΚ Β 1721/ III. Πιεξσκή κηζζνδνζίαο γηα εξγαδφκελνπο ζε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, κφληκεο αληηπξνζσπείεο ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην εμσηεξηθφ, κε κεηαθνξά ηνπ ηζφπνζνπ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο: ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ. 2/9

3 απφ ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο πνπ ηεξνχλ ζηελ Τξάπεδα, ζε ινγαξηαζκφ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Τα αλσηέξσ ηζρχνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πξνζθνκίδνπλ έγγξαθα ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο. [Παρ. 11 ε] IV. Έκβαζκα ή κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ ειιεληθφ δεκφζην εξεπλεηηθφ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ηερλνινγηθφ θνξέα ή εξεπλεηηθφ παλεπηζηεκηαθφ ηλζηηηνχην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 4310/2014 (Α 258) ζε ινγαξηαζκφ ηεξνχκελν ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ζην εμσηεξηθφ, πνζνχ πνπ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ έκβαζκα ή κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ ην εμσηεξηθφ, ην νπνίν εθηειέζζεθε εληφο ηνπ 2015 ή κεηά ηελ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ή εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ απαηηείηαη ην άλνηγκα εηδηθνχ πξνο ηνχην ινγαξηαζκνχ, ζηνλ νπνίνλ θαη κφλνλ ζα πηζηψλνληαη εθεμήο ηα πξνο κεηαθνξά πνζά. [Παρ. 11 δ θαη ζ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ V. Φξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ, κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ εθ λένπ (κεξηθψο ή νιηθψο) ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθά νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (λ. 27/1975, 959/1979 θαη λ.δ. 2687/1953) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ θαη αλαιήςεηο κεηξεηψλ εθ ησλ αλσηέξσ πνζψλ έσο ηνπ πνζνχ Δπξψ εκεξεζίσο. Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ αλάινγε δπλαηφηεηα αλαιήςεσο δχλαηαη λα παξαζρεζεί θαη ζε άιινπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηάμεσο. Η ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ηελ αιινδαπή θαη εθξνήο εθ λένπ ζηελ αιινδαπή θαη αλαιήςεσο κεηξεηψλ, είλαη επζχλε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη πξέπεη λα πθίζηαηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε. Οη δηνηθήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζα αλαθνηλψζνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν πινπνηήζεσο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν απηή. [Παρ. 11 ζη] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ VI. Πιεξσκή ζπληάμεσλ θαη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ πάζεο θχζεσο ζην εμσηεξηθφ απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο πνπ δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο ηεο ζχληαμεο ή ηνπ πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο ειάκβαλε κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ηελ ζχληαμή ηνπ ή ην πξνλνηαθφ επίδνκα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Τξαπεδηθήο αξγίαο ( ) [Παρ. 5 ζ] ΦΕΚ Β 1561/ VII. Σην πιαίζην εληνιήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ απφ ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη ηδξχκαηα πιεξσκψλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηελ Διιάδα ή κέζσ ηεο Διιεληθά Ταρπδξνκεία ΑΔ, έσο θαη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ πεληαθνζίσλ (500) αλά Φπζηθφ Πξφζσπν/πιεξσηή αλά εκεξνινγηαθφ κήλα θαη κέρξη κεληαίνπ νξίνπ ζε Δπξψ ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ αλά ίδξπκα Πιεξσκψλ. [Παρ. β] ΦΕΚ Β 2100/ Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Άξζεσο πεξηνξηζκψλ ηεο ΠΝΠ ηεο (Α 84) γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηηο ειιεληθέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 1, Παρ. 5) Γ. ΓΗΑΧΔΗΡΗΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ Γελ επηηξέπεηαη: ην άλνηγκα λέσλ ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ φςεσο, ηακηεπηεξίνπ θ.ά. (εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ) [Παρ. 6] ε κεηαβνιή (πξνζζήθε) δηθαηνχρσλ ζε ήδε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ [Παρ. 6] 3/9

4 ε ελεξγνπνίεζε αδξαλψλ ινγαξηαζκψλ κε ηελ επηζήκαλζε φηη αλαζηέιιεηαη ε πξνζεζκία ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Ν. 4151/2013 [Παρ. 6 ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 4] ΦΕΚ Α 90/ Δπηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ απνθιεηζηηθά γηα ηηο αθφινπζεο ζπλαιιαγέο, ε αλαγθαηφηεηα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη εγγξάθσο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ απηέο κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ: πιεξσκή κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθδφζεσο θαη εμαξγπξψζεσο εξγνζήκνπ [Παρ. 7α] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. γ] ΦΕΚ Β 2100/ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαζέηε πξνο ηελ Τξάπεδα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο πνπ είραλ θαηαξηηζζεί πξν ηεο ελάξμεσο ηεο Τξαπεδηθήο Αξγίαο ( ) [Παρ. 7β] θαηαβνιή λέσλ ζπληάμεσλ θαη λέσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ [Παρ. 7γ] εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ θαξηψλ απφ λέεο ζπκβάζεηο απνδνρήο θαξηψλ (acquiring) [Παρ. 7δ] εμππεξέηεζε λεντδξπζέλησλ, κεηά ηελ 1 Μαΐνπ 2015, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ φπσο θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κε έλαξμε δξαζηεξηφηεηνο/επαγγέικαηνο κεηά ηελ 1ε Μαΐνπ [Παρ. 7ε] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. γ] ΦΕΚ Β 2100/ εμππεξέηεζε λενθπψλ εηαηξηψλ (startups) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζηεξίμεσο ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο [Παρ. 7ζη] θαηάζεζε κεηξεηψλ σο εμαζθάιηζε (cash collateral) εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ελέγγπαο πηζηψζεσο ή δαλείνπ ζηελ ίδηα ηξάπεδα [Παρ. 7δ] άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ππέξ ηξίηνπ κε ζθνπφ είηε ηε ζπκκφξθσζε πξνο επηηαγή γηα εθηέιεζε ρξεκαηηθήο απαηηήζεσο, βάζεη δηαηαγήο πιεξσκήο, δηθαζηηθήο απνθάζεσο ή άιινπ εθηειεζηνχ ηίηινπ είηε ηελ εμφθιεζε απαηηήζεσο, γηα ηελ νπνία έρεη επηβιεζεί θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίηνπ, ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απαηηήζεσο, εθηφο εάλ απηφο έρεη δειψζεη ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή πξάμε [Παρ. 7ε] πίζησζε πνζψλ απφ ηελ αιινδαπή ζε επξψ ή μέλν λφκηζκα, χςνπο ηνπιάρηζηνλ Δπξψ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε μέλν λφκηζκα [Παρ. 7ζ] απνδνρή πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθαηνχρνη ηεο ηαπηίδνληαη κε ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πθηζηάκελνπ ηξνθνδφηε ινγαξηαζκνχ ηεο, θαηαζέζεσλ ή φςεσο [Παρ. 7η] θάζε άιιε πεξίπησζε, θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 7ηα] Δπηπξφζζεηα επηηξέπεηαη: άλνηγκα ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ ρσξίο δηθαίσκα αλαιήςεσο απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ εμππεξέηεζε ξπζκίζεσλ νθεηιψλ ζε θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο θαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην [Παρ. 7ηβ] ΦΕΚ Β 1721/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ απφ θνξείο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο απνθιεηζηηθά γηα ηελ είζπξαμε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ νθεηιψλ. [Παρ. 7ηβ] ΦΕΚ Β 1721/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ηδησηψλ (ηξερνχκελνπ) ή θαηαζέζεσλ ή ε πξνζζήθε ζπλδηθαηνχρνπ ζε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ, γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ γηα πξψηε θνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο , εθφζνλ ν 4/9

5 ηφπνο ζπνπδψλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ κέρξη ηψξα ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ζην φλνκά ηνπο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηνπ ζπλδηθαηνχρνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο απαηηείηαη βεβαίσζε εγγξαθήο απφ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα Παλεπηζηεκηαθήο ή Τεχνολογικής Δθπαηδεχζεσο, Κνιιέγην, Κέληξν Διεπζέξσλ Σπνπδψλ, Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο Δθπαηδεχζεσο ή Σρνιή Δπαγγεικαηηθήο Καηαξηίζεσο ή Μαζεηείαο. Οκνίσο, επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ηδησηψλ (ηξερνχκελνπ) ή θαηαζέζεσλ, γηα θνηηεηέο πνπ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ζα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ Erasmus θαη ε χπαξμε ινγαξηαζκνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απνδεκηψζεσο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο ζρνιήο θνηηήζεσο. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ φςεσο ηδησηψλ (ηξερνχκελνπ) ή θαηαζέζεσλ δηθαηνχρνπο νπιίηεο πνπ θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ εθφζνλ δελ πθίζηαηαη άιινο δηαζέζηκνο ινγαξηαζκφο ζην φλνκά ηνπο. Γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο Σηξαηνινγίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ν δηθαηνχρνο θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. [Παρ. 7δ] ΦΕΚ Β 2100/ άλνηγκα ινγαξηαζκνχ γηα ηε δηελέξγεηα εξάλσλ ζην φλνκα θαη ππέξ ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ αλίαηεο αζζέλεηεο θαη γηα ηελ δηελέξγεηα εξάλσλ γεληθνχ θηιαλζξσπηθνχ ζθνπνχ ή εθηειέζεσο έξγνπ θνηλήο σθειείαο. Γηα ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθφκηζε απνθάζεσο ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ (ήηνη ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη ηνπ Υπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθαιίζεσο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αληηζηνίρσο), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ εξάλνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ηνπ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηελ δηαρείξηζή ηνπ. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ άλνηγκα απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ελφο ινγαξηαζκνχ, ρσξίο δηθαίσκα αλαιήςεσο κεηξεηψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε δαλείνπ πνπ έρεη ιεθζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Τξαπεδηθήο Αξγίαο ή κεηά ηελ ιήμε ηεο, απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν αλνίγεηαη ν ινγαξηαζκφο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε ππάξμεσο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα. [Παρ. ε] ΦΕΚ Β 2100/ Δπηηξέπεηαη επίζεο ην άλνηγκα ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Άξζεσο πεξηνξηζκψλ ηεο ΠΝΠ ηεο (Α 84) γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηηο ειιεληθέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 1, Παρ. 2) Δ. ΓΗΑΧΔΗΡΗΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Γελ επηηξέπεηαη ε πξφσξε, κεξηθή ή πιήξεο, ιήμε ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ. [Παρ. 9] Δμαηξείηαη ε πξφσξε κεξηθή ιήμε πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο, ε νπνία δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηελ ηζφπνζε εμφθιεζε: νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο [Παρ. 9α] ηξέρνπζαο δφζεσο θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ δαλείνπ ηεξνχκελνπ ζηελ Τξάπεδα [Παρ. 9β] πιεξσκήο κηζζνδνζίαο ζηελ Τξάπεδα [Παρ. 9γ] πιεξσκήο λνζειίσλ θαη δηδάθηξσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ [Παρ. 9δ] 5/9

6 πιεξσκήο πξνκεζεπηψλ πνπ ηεξνχλ ινγαξηαζκφ ζην ίδην ή ζε άιιν Πηζησηηθφ Ίδξπκα έλαληη ηηκνινγίσλ ή ηζνδχλακσλ παξαζηαηηθψλ, κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνζθνκίζεσο ππεχζπλεο δειψζεσο απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο κε ηελ νπνία βεβαηψλεη ηε κε χπαξμε επαξθψλ δηαζεζίκσλ ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ή ηακηεπηεξίνπ ζε νπνηνδήπνηε Πηζησηηθφ Ίδξπκα. [Παρ. ζη] ΦΕΚ Β 2100/ θάιπςεο εμφδσλ δηαβηψζεσο έσο θαη αλψηαην φξην πνζνχ Δπξψ ρηιίσλ νρηαθνζίσλ (Δπξψ 1.800) αλά εκεξνινγηαθφ κήλα κε παξάιιειε κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ ζε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πξνζθνκίζεσο ππεχζπλεο δειψζεσο απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο κε ηελ νπνία βεβαηψλεη ηε κε χπαξμε επαξθψλ δηαζεζίκσλ ζε ινγαξηαζκφ φςεσο ή ηακηεπηεξίνπ ζε νπνηνδήπνηε Πηζησηηθφ Ίδξπκα. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ αγνξάο αθηλήηνπ έσο θαη αλψηαην φξην ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο θαη ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά, πιένλ ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ θαη άιισλ εμφδσλ θαη κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ ζε πθηζηάκελν ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ πσιεηή ηνπ αθηλήηνπ θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αίηεκα γηα ηελ αλσηέξσ ιήμε ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ αγνξαζηή-δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ηελ νπνία βεβαηψλεη α) φηη ην ελ ιφγσ πνζφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο θαη φηη δελ πθίζηαληαη επαξθή δηαζέζηκα ζε ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ θαη β) φηη ν αγνξαζηήο δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα πξνζθνκίζεη ζην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ην ζπκβφιαην ηεο αγνξαπσιεζίαο ηνπ αθηλήηνπ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ έμνδα, ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξφσξε ιήμε ηεο πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο. Τπρφλ ιεπηνκέξεηεο κε ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. δ] ΦΕΚ Β 2100/ Σ. ΠΗΣΟΓΟΣΖΔΗ Γελ επηηξέπεηαη ε πξφσξε, κεξηθή ή νιηθή, εμφθιεζε δαλείνπ, κε εμαίξεζε: ηελ απνπιεξσκή κε κεηξεηά ή κε έκβαζκα απφ ην εμσηεξηθφ [Παρ. 8] ηελ απνπιεξσκή κέζσ ρνξεγήζεσο λένπ δαλείνπ κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζφ ηνπ λένπ δαλείνπ ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ην πνζφ ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ ηνπ αξρηθνχ δαλείνπ [Παρ. 8] ΦΕΚ Β 1721/ Ε. ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ Απαγνξεχεηαη ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ απνδνρήο ζπλαιιαγψλ κε θάξηεο πιεξσκψλ, εθφζνλ ε εθθαζάξηζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε πίζησζε ινγαξηαζκνχ ηνπ εκπφξνπ, ν νπνίνο ηεξείηαη εθηφο Διιάδνο ζε θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. [Παρ. 10β] Σε πεξίπησζε θαηαζρέζεσο ρξεκαηηθήο απαηηήζεσο εηο ρείξαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο ή ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ σο ηξίηνπ, δελ επηηξέπεηαη ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο απαηηήζεσο ζε κεηξεηά. Τν πνζφ είηε θαηαβάιιεηαη κε έθδνζε επηηαγήο είηε πηζηψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θαηάζρνληνο, πνπ ηεξείηαη ζην ίδην ή ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα. [Παρ. 10α] Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ζεκαηνθπιαθήο ζην εμσηεξηθφ γηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3606/2007. [Παρ. 10.γ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 4] ΦΕΚ Β 1561/ Καη εμαίξεζε ηεο αλσηέξσ απαγνξεχζεσο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε ζεκαηνθχιαθα εθηφο Διιάδνο πξνο εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ επί ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Δθφζνλ νη νηθείεο ζπλαιιαγέο θαηαξηίδνληαη εθηφο 6/9

7 νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή ΠΜΓ, φπσο ελδεηθηηθψο ζε πεξίπησζε ζπζηάζεσο ελερχξνπ, ν αηηνχκελνο ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ζην πιαίζην ηνπ δηαθαλνληζκνχ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεη πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαιιαγήο ζηνλ νηθείν ζεκαηνθχιαθα. (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 2) Γελ επηηξέπνληαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ γηα ηελ απφθηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3606/2007, κέζσ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ θαη πνιπκεξψλ κεραληζκψλ δηαπξαγκαηεχζεσο ή επαγγεικαηηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηέηνηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, φπσο Οξγαληζκνί Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο. [Παρ. 10δ] Δπηηξέπνληαη θαηά παξέθθιηζε ηνπ αλσηέξσ πεξηνξηζκνχ ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί Άξζεσο πεξηνξηζκψλ ηεο ΠΝΠ ηεο (Α 84) γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζηηο ειιεληθέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επί ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΦΕΚ Β 1617/ , άρζρο 1) Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά ραξηνλνκηζκάησλ ζε Δπξψ ή/θαη ζε Ξέλν Νφκηζκα έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ ή ηνπ ηζφπνζνπ ζε Ξέλν Νφκηζκα αλά θπζηθφ πξφζσπν θαη αλά ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ, κε εμαίξεζε ηνπ Μφληκνπο Καηνίθνπο εμσηεξηθνχ. [Παρ. 2] ΦΕΚ Β 1561/ Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δχλαληαη λα αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ θαη λα ξπζκίδνληαη νη φξνη δηελέξγεηαο ησλ ελ ιφγσ κεηαθνξψλ θεθαιαίσλ. [Παρ. 10] Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Πξάμεσο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ δχλαληαη θαη εμαίξεζε λα εθηειεζηνχλ θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αμηνινγεί ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινπλ νη Πειάηεο φισλ ησλ Τξαπεδψλ κε θξηηήξην ηελ δηαθχιαμε ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. [Παρ. 12] Γελ εκθαλίδνληαη ζε αξρεία δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ηεξνχληαη απφ ηα Πηζησηηθά Ιδξχκαηα ή απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο - κε εμνθιεκέλεο επηηαγέο επί ησλ νπνίσλ έρεη βεβαησζεί απφ ηελ πιεξψηξηα Τξάπεδα αδπλακία πιεξσκήο κε εκεξνκελία απφ ηελ έσο θαη ηελ κε εμνθιεκέλα γξακκάηηα εηο δηαηαγή θαη ζπλαιιαγκαηηθέο κε εκεξνκελία ιήμεσο εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εάλ απνδεδεηγκέλα εμνθιεζνχλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ [Άρζρο 2 ο ] ΦΕΚ Α 90/ Δμαηξνχληαη ησλ απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ: Σπλαιιαγέο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. [Παρ. 11α] Όιεο αλεμαηξέησο νη ζπλαιιαγέο ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο. [Παρ. 11β] Σπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, ε δηελέξγεηα ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 11γ] Οη δηαζπλνξηαθέο εληνιέο πιεξσκψλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πίζησζε ελφο ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξείηαη ζε ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ε νπνία πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ θαη αθνξά ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ, κεηαθέξνληαη απφ ηελ αιινδαπή κε κεηαθνξά πηζηψζεσο ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα [Παρ. 11.δ] ΦΕΚ Α 84/ θαη [Παρ. 5] ΦΕΚ Β 1561/ Σηα αλσηέξσ εκπίπηεη θαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ίδξπκα γηα αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007, ηνπ εμσηεξηθνχ εθφζνλ ν 7/9

8 ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ή ν ινγαξηαζκφο πειαηείαο πνπ ηεξεί ν παξέρσλ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε ίδξπκα, απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, έρεη πηζησζεί κεηά ηελ έλαξμε ηεο Τξαπεδηθήο Αξγίαο ζηηο κε θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ έκβαζκα εμσηεξηθνχ πεξηιακβαλφκελσλ ησλ πεξηπηψζεσλ κεηαθνξάο πηζηψζεσο ιφγσ πσιήζεσο, εμαγνξάο ή εμνθιήζεσο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή εηζπξάμεσο δηαλνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα σο άλσ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. [Παρ. ε] ΦΕΚ Β 2100/ Σπλαιιαγέο θηλήζεσο θεθαιαίσλ πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαη ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ ζην πιαίζην δηαρεηξίζεσο ζπκβάζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά ζπλαιιαγέο κε άιια Φξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ / Οίθνπο Δθθαζαξίζεσο Δμσηεξηθνχ ζην πιαίζην δηαρεηξίζεσο ηνπ Ιδίνπ Φαξηνθπιαθίνπ ηνπ Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε: i. Πξάμεηο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. ii. Γηαθαλνληζκφ θαη εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ iii. Γέζκεπζε/Απνδέζκεπζε ελερχξσλ, κεηαθνξέο θεθαιαίσλ γηα θάιπςε/αληαιιαγή πεξηζσξίνπ αζθαιίζεσο (π.ρ. ISDA, CSA, GMRA, CLS, Escrow, EIB θ.α.), παξνρή εμαζθαιίζεσο, πιεξσκέο ζην πιαίζην ζπλαιιαγψλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο ή/θαη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηνπ ΠΙ γηα ίδην ινγαξηαζκφ. iv. Μεηαθχιεζε, αλαλέσζε θαη δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζέζεσλ (ελδεηθηηθά ζέζεσλ ζε μέλν λφκηζκα, ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ, ινηπέο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, θ.ά.) πνπ έρνπλ ιήμεη θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαλέσζή ηνπο, είηε κεξηθψο είηε νιηθψο, κε ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ αληηζπκβαιιφκελν. v. Σχλαςε θαη δηαθαλνληζκφ λέσλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ( φπσο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ, ζπλαιιαγέο FX spot, repos, buy/sell back, δαλεηζκφο ηίηισλ, θ.ά.) ή πξφσξν ηεξκαηηζκφ ή κεηαβνιή φξσλ πθηζηάκελσλ, εθφζνλ δελ νδεγνχλ ζε νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηελ ζπλνιηθή ξεπζηφηεηα ηνπ ΠΙ. Σηελ έλλνηα ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλαιιαγέο θαη πιεξσκέο πνπ εθηεινχληαη κε Φξεκαηνπηζησηηθά Ιδξχκαηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, Οίθνπο Δθθαζαξίζεσο εμσηεξηθνχ, ζπγαηξηθέο ησλ ΠΙ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. vi. Οπνηαδήπνηε άιιε δηαηξαπεδηθή ζπλαιιαγή είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο ηεο Τξαπέδεο (ζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα, παξάγσγα πξντφληα θ.ιπ.) πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθηέιεζε επηηξεπηψλ πξάμεσλ κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. vii. Δθπιήξσζε ελ γέλεη ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο θαη ηέιε, θαζψο θαη απφ πξνκήζεηεο θαη έμνδα πνπ απνξξένπλ απφ ζπλαιιαγέο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, επηρεηξήζεσο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ΟΣΔΚΑ θαη πειαηψλ ηνπο, έλαληη ζπζηεκάησλ ζπλαιιαγψλ, πιεξσκψλ, δηαθαλνληζκνχ ηίηισλ, απνζεηεξίσλ, νίθσλ εθθαζαξίζεσο, νίθσλ αμηνινγήζεσο, ζεκαηνθπιαθψλ, αληαπνθξηηψλ δηακεζνιαβεηψλ, αξρείσλ θαηαγξαθήο ζπλαιιαγψλ, εθπξνζψπσλ πιεξσκψλ, νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ή ινηπψλ πνιπκεξψλ κεραληζκψλ δηαπξαγκαηεχζεσο. viii. Δμππεξέηεζε πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ηίηινπο θαη ηηηινπνηήζεηο πνπ έρεη εθδψζεη άκεζα ή έκκεζα ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ζπγαηξηθέο ηνπ, ελδεηθηηθά: o πιεξσκέο θνππνληψλ θ.ιπ. o εμφθιεζε ηηκνινγίσλ ηξίησλ πξνζψπσλ o νιηθή ή κεξηθή απνπιεξσκή θεθαιαίνπ ζην πιαίζην πινπνηήζεσο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ελεξγνπνηήζεσο ζπκβαηηθψλ ξεηξψλ. ix. Πιεξσκή εμφδσλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ γηα έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ επί ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ σο άλσ ππφ i-viii ζπλαιιαγψλ. x. Φξεψζεηο/Πηζηψζεηο Nostro - Vostro Accounts ζπγαηξηθψλ θαη ηξίησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κέζσ εληνιψλ κελπκάησλ, αλεμαξηήησο λνκίζκαηνο. Οη ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην αλσηέξσ πιαίζην έρνπλ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εθηεινχληαη ρσξίο εηδηθή ελεκέξσζε, εθφζνλ δελ επεξεάδνπλ νπζησδψο ηε ξεπζηφηεηά ηνπ. Σην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, δελ 8/9

9 επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ πειάηεο ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. Σην ηέινο ηεο εκέξαο νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο ζα θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ. [Παρ. 11ε] ΦΕΚ Β 1721/ Φξεκαηηθά πνζά πνπ απνζηέιινληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη έρνπλ ζπγθεληξσζεί εηδηθψο γηα αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη λνκίκσο ζπζηαζέληα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα. [Παρ. 11ηε] ΦΕΚ Β 1721/ VIII. Σπλαιιαγέο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή επηηεδεπκαηηψλ πξνο ην εμσηεξηθφ ζην πιαίζην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ έσο ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ πέληε ρηιηάδσλ (Δπξψ 5.000) ε θαζεκία θαηφπηλ πξνζθνκίζεσο ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ/δηθαηνινγεηηθψλ. Τα πνζά ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ ππνινγίδνληαη θαη απνκεηψλνπλ ηζφπνζα ην εβδνκαδηαίν φξην πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ γηα θάζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ IX. Σπλαιιαγέο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο ή εμαηξεηηθνχο θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα εληνιψλ πιεξσκήο πξνο ην εμσηεξηθφ ή αλάιεςε κεηξεηψλ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Τν κεληαίν φξην θαζνξίδεηαη ζε Δπξψ δχν ρηιηάδεο (Δπξψ 2.000) αλά Φπζηθφ Πξφζσπν θαη αθνξά κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη ην ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ Γηα ακθφηεξεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (VII θαη IX) ηα παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθψο απφ Υπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία ν ππνβάιισλ ην αίηεκα δειψλεη φηη ηα σο άλσ πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα είλαη γλήζηα θαη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζε άιιν Πηζησηηθφ Ίδξπκα. Οη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δηελεξγνχληαη απεπζείαο απφ ην Γίθηπν ησλ Καηαζηεκάησλ ησλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ ηα νπνία ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ ην αξγφηεξν έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε ηεο εβδνκάδνο, ζηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο Τξαπεδηθψλ Σπλαιιαγψλ, αλαιπηηθφ πίλαθα κε ηηο δηελεξγεζείζεο εληνιέο πιεξσκήο πξνο ην εμσηεξηθφ ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδνο. [Παρ. η] ΦΕΚ Β 2100/ Όιεο νη ζπλαιιαγέο πειαηψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη Δ.Π.Δ.Υ. πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δεκνπξαζίεο έθδνζεο θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ πνπ δηελεξγεί ν Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Φξένπο (Ο. Γ. ΓΗ. Φ.) [Παρ. 3] ΦΕΚ Α 90/ Πξνο απφδεημε ηεο σο άλσ θχζεσο ησλ εμαηξνχκελσλ ζπλαιιαγψλ, ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε. i Όπνπ ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ αλαθέξεηαη ζρεηηθφ ΦΔΚ, ελλνείηαη φηη ε δηάηαμε πεξηέρεηαη ζηελ αξρηθή ΠΝΠ θαη ζην αληίζηνηρν ΦΔΚ Α 84/ /9

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.

Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 9 Ινπιίνπ 2015 Α.Π.: 01266 Αμηφηηκν Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Δπθιείδε Τζαθαιψην Νίθεο 5-7 101 80 Αζήλα Θέμα: Τξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζπλήζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ θεθαιαηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Μεζνιαβεηηθέο Δξγαζίεο ησλ Σξαπεδώλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας

Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πακέηο ηοτεσμένφν Μέηρφν Φοιηηηικής Μέριμνας Εγκύκλιος Εθαρμογής ηφν Μέηρφν ΕΙΑΓΩΓΗ Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην αλαγλσξίδνληαο φηη ε δεκηνπξγία ή/θαη ε ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο».

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο». 1. Πεδίο Εθαπμογήρ Η Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία (εθεμήο «Τξάπεδα») ζην πιαίζην ηνπ λ.3606/2007 γηα ηηο «Αγνξέο Χξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πξφβιεςε ηηκψλ ζπκβνιαίσλ αζέηεζεο πιεξσκψλ κε ρξήζε λεπξν-αζαθψλ ηερληθψλ. Αηθαηεξίλε Σζαθαιάθε

Πξφβιεςε ηηκψλ ζπκβνιαίσλ αζέηεζεο πιεξσκψλ κε ρξήζε λεπξν-αζαθψλ ηερληθψλ. Αηθαηεξίλε Σζαθαιάθε ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Πξφβιεςε ηηκψλ ζπκβνιαίσλ αζέηεζεο πιεξσκψλ κε ρξήζε λεπξν-αζαθψλ ηερληθψλ Αηθαηεξίλε Σζαθαιάθε 2011 1 Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η ΚΑΙ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η Εςσαπιζηίερ Πξψηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΑΝΑΣΑΗΑ Κ. ΠΑΡΑΗΓΟΤ AEM: 1131 ΔΗΖΓΖΣΖ: θ. Α. ΠΟΜΠΟΡΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π.

Πιεξνθνξίεο γηα ηα Ννκηθά πξόζσπα (Οκόξξπζκεο Δηαηξίεο θαη θνηλσλίεο) Μέιε ηνπ Σ.Δ.Π.Π.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. Διεύθυνση: Μάρνη 56 104 37 Αθήνα Web: www.seppp.gr E. mail: contact@seppp.gr Σηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΒΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΚΑΝΑΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΠΔΣΖ ΕΧΖ (Α.Μ.: 166) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΑΗΓΩΝ ΘΔΟΦΑΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα