Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε:"

Transcript

1 Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε: «Αθήζηε ηο Λολδίλο λα θαηαζθεσάδεη ασηά ηα σθάζκαηα προς εσταρίζηεζε ηοσ, ηελ Οιιαλδία ηα τρωκαηηζηά βακβαθερά ηες, ηε Φιωρεληία ηο ύθαζκα ηες, ηης Ιλδίες ηο Καζηόρη θαη ηα βηθούληα ηες, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Φιάλδρα ηα ιηλά ηοσς, όζο ηο θεθάιαηο κας κπορεί λα ηοσς ηθαλοποηεί. Το κόλο πράγκα ποσ αποδεηθλύοσλ είλαη όηη ηα έζλε εθπαηδεύοσλ ηετλίηες γηα ηε Μαδρίηε θαη όηη ε Μαδρίηε είλαη ε βαζίιηζζα ηωλ Κοηλοβοσιίωλ, δηόηη όιος ο θόζκος ηελ σπερεηεί θη ασηή δελ σπερεηεί θαλέλα». Απηή ήηαλ ε θαζνιηθή άπνςε ηεο παξαζηηηθήο ηάμεο ησλ Ιζπαλώλ επγελώλ όζν ν ρξπζόο θαη ν άξγπξνο από ηελ Ακεξηθή έξξεε πξνο ηελ Ιζπαλία. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα ηα πξάγκαηα είραλ αληηζηξαθεί ηειείσο. Κάπνηε έξρεηαη έλα ηέινο ζηνλ παξαζηηηζκό. Σα έζλε πνπ εθπαίδεπαλ ηερλίηεο θαη παξήγαγαλ βακβαθεξά έγηλαλ νη βαζίιηζζεο ησλ θνηλνβνπιίσλ ελώ ε Ιζπαλία έγηλα ν ππεξέηεο θαη ππνηειήο ηνπο κε ηνπο εξγαδόκελνύο ηεο λα ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ θησρόηεξσλ ζηελ Δπξώπε. ε κηα πξνζπάζεηά καο λα δηεξεπλήζνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ παξαγσγή κειεηήζακε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε απηή ζην «Η ειιεληθή γεσξγία θαη ε θαηαζηξνθή ηεο» ην ζεκεξηλό άξζξν ζα δνύκε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή αιιά θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ρξόλν. ηε ζπλέρεηα ζα δηαπηζηώζνπκε πσο νη κεηαβνιέο ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο Διιάδαο είλαη κελ ηππηθή γηα αλαπηπγκέλε ρώξα κε ηε δηαθνξά πσο πήξε αθξαία κνξθή. Αο δνύκε μεθηλώληαο ηηο κεηαβνιέο ζηε ζπκβνιή ησλ δηαθόξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ειιεληθνύ ΑΔΠ από ην 1960 σο ην 2005 ζην επόκελν δηάγξακκα. Γηάγξακκα 1 ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΑΔΠ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ STAN Indicators (ΟΟΑ) 1

2 Δθείλν πνπ παξαηεξνύκε ζην δηάγξακκα είλαη ε ζπλερήο κείσζε ηεο ζπκβνιήο ηεο βηνκεραλίαο ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ. Από έλα κέγηζην ηεο ηάμεο ηνπ 27% θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έπεζε ζην 20% θαηά ην Γηα λα κπνξέζνπκε όκσο λα πξνβνύκε ζε λόκηκα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη έρνπκε έλα κέηξν ζύγθξηζεο. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δ.Δ ησλ 15 ησλ δηαθόξσλ νηθνλνκηθώλ ηνκέσλ. Γηάγξακκα 2 ΔΔ-15: ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΑΔΠ, Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ STAN Indicators (ΟΟΑ) *Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ EU KLEMS πγθξίλνληαο ηα δύν δηαγξάκκαηα κπνξνύκε λα εμαγάγνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 1. Η βηνκεραλία ζηε Διιάδα είρε πνιύ κηθξόηεξε ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ απ όηη ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ. ησλ 15. ηηο ηειεπηαίεο ε ζπλεηζθνξά ηεο βηνκεραλίαο αλεξρόηαλ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζην 43% ηνπ ΑΔΠ ελώ ζηελ Διιάδα ην κέγηζηό ηεο αλήιζε ζην 28%. Αλ κάιηζηα δνύκε κόλν ηε κεηαπνίεζε ηόηε ζα δηαπηζηώζνπκε πσο νη απνθιίζεηο είλαη αθόκε κεγαιύηεξεο θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό. Η δνκή επνκέλσο ηνπ ΑΔΠ ησλ δύν απηώλ νηθνλνκηθώλ ρώξσλ ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθή αξρηθά. 2. Καη ζηνπο δύν, ζηελ Διιάδα δειαδή θαη ζηελ Δ.Δ., παξαηεξνύκε ηελ ίδηα ηππηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κείσζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο βηνκεραλίαο ζην ΑΔΠ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 3. Δλώ ζηελ Δ.Δ ε ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο θζίλεη από ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά ζηελ Διιάδα ην κέγηζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 νπόηε θαη παξνπζηάδεηαη ην κέγηζην ηεο ζύγθιηζεο κεηαμύ ηεο δνκήο ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. 4. Καζώο ε ηθαλόηεηα παξαγσγηθήο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ αηνλεί θαη κεδελίδεηαη από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 νη αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 2

3 εκθαλίδνπλ ακέζσο πηώζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο αμίαο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ. ηελ Διιάδα, κηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο θαη παξαγσγηθήο κεγέζπλζεο ζε θαπηηαιηζηηθή βάζε, είρε αξρίζεη αξγόηεξα ζηακάηεζε θαη αξγόηεξα θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Αο δνύκε ηώξα από πην θνληά ηα πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ηελ ειιεληθή βηνκεραλία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπο ζην ρξόλν. ηα δύν επόκελα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 σο ην 2010 θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία από ηε βηνκεραλία ζηελ επξσδώλε. Γηάγξακκα 3 Γηάγξακκα dde4ad09cd09ec c Μηα όκσο θαη νη απόιπηνη αξηζκνί δε καο ιέλε πνιιά αο πεξάζνπκε λα δνύκε, ζηα επόκελα δηαγξάκκαηα ηε ρξνληθή κεηαβνιή ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηνκεραλία ζηελ Διιάδα, ζηελ επξσδώλε ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Ιζπαλία. Οη δύν απηέο ρώξεο επειέγεζαλ ζαλ δύν αθξαία παξαδείγκαηα εληόο ηεο επξσδώλεο, κία δειαδή βόξεηα αλαπηπγκέλε βηνκεραληθά ρώξα, ε Γεξκαλία, θαη κηα ρώξα ηνπ λόηνπ κε ζρεηηθή βηνκεραληθή πζηέξεζε. 3

4 Γηάγξακκα 5 Γηάγξακκα dde4ad09cd09ec c Γηάγξακκα 7 b1861c4ba695c9f5fe167e9b53 4

5 Γηάγξακκα c40868fdcf88ce53a6502 Ση κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε από ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα; 1. Η πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ, κεηώλεηαη ηόζν ζηελ επξσδώλε όζν θαη ζε θάζε ρώξα πνπ παξνπζηάδνπκε μερσξηζηά ζε όιν ην δηάζηεκα από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά. 2. Η θζίλνπζα απηή πνξεία είλαη νκαιή ζηελ επξσδώλε θαη ζηε Γεξκαλία ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη κηα απόηνκε θάκςε θαηά 50% πεξίπνπ κεηαμύ 1986 θαη 1997 θαη ζηελ Ιζπαλία κηα αθόκε πην απόηνκε θάκςε θαηά 15% κεηαμύ 1987 θαη Σν επίπεδν ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηε βηνκεραλία βξίζθεηαη άλσ ηνπ 26% ηνπ ΑΔΠ ζηελ επξσδώλε θαη γύξσ ζην 30% ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Ιζπαλία. ηελ Διιάδα ην πνζνζηό απηό έπεζε θαη θάησ από ην 20% απνηειώληαο έλα από ηα ρακειόηεξα πνζνζηά ζηελ επξσδώλε θαη ηελ Δ.Δ. Αλ απνθιείζνπκε ηηο θαηαζθεπέο ηόηε ν βηνκεραληθόο ηνκέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηακόξθσζε ηνπ ΑΔΠ κε ηα πνζνζηά πνπ θαίλνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη γηα ην δηάζηεκα από ην 1970 σο ην ΠΙΝΑΚΑ 1 Από ηα παξαπάλσ παξαηεξνύκε πσο ε γεληθά κηθξή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο έθζηλε από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε ξπζκνύο ηαρύηαηνπο. Σαρύηεξνπο από ηνπο ξπζκνύο πνπ παξαηεξνύληαλ ζηηο ππόινηπεο ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ θαη αξγόηεξα ηεο επξσδώλεο ζηελ νπνία είρε εληαρζεί από ην ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ Παξαηεξνύκε ην ςπρνξξάγεκα ηεο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα ζε όιε ηε δεθαεηία θαη ηελ θαηάξξεπζή ηεο από ην 2008 θαη κεηά. 5

6 Γηάγξακκα png?9dad5c e-b7fa-aa c Σελ αιήζεηα ηεο πξόηαζεο κπνξνύκε λα ηελ θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα αλ δνύκε, ζην επόκελν δηάγξακκα, ηελ πξαγκαηηθή πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηνκεραλία ζηηο ρώξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Γηάγξακκα 10 m=a10362c9fdc0d574da3d676a ην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ Διιάδα λα θαηέρεη ηελ πξνηειεπηαία ζέζε ζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ξπζκό κεδεληθό. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ε βηνκεραλία ζηελ Διιάδα λα πξνζθέξεη ην ρακειόηεξν πνζνζηό ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ κεηά ην Λνπμεκβνύξγν θαη ηελ Κύπξν όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 6

7 ΠΙΝΑΚΑ 2 Γηάγξακκα 11 7

8 Πέξα από ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε, θαη ζε εξκελεία ηεο όιν θαη κεγαιύηεξεο πζηέξεζεο ηεο βηνκεραλίαο ζηε Διιάδα θαη έιιεηςεο αληαγσληζηηθόηεηαο, βιέπνπκε ζηα επόκελα δηαγξάκκαηα ηε δνκή ησλ κεηαπνηεηηθώλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δ.Δ ησλ 15 ζε ζρέζε κε ην βαζκό ελζσκάησζεο ηερλνινγίαο. Γηάγξακκα 12 ΔΛΛΑΓΑ: ΓΟΜΗ ΣΩΝ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ, Πηγή: IMF (2008β), Επεξεργαςία ςτοιχείων από τη βάςη δεδομζνων COMTRADE (UN) Γηάγξακκα 13 ΔΔ-15: ΓΟΜΗ ΣΩΝ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ, Πηγή: IMF (2008β), Επεξεργαςία ςτοιχείων από τη βάςη δεδομζνων COMTRADE (UN) 8

9 Παξαηεξνύκε πσο ηα πξντόληα ηεο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ πεξίνδν , είλαη ζε πνζνζηό 73% ρακειήο θαη κεζαίαο ηερλνινγίαο ελώ ζηελ Δ.Δ ησλ 15 κόλν ην 36% είλαη απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Αλ ζειήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο ιόγνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζηα εμήο: 1. Γηα ιόγνπο ηζηνξηθνύο ε αζηηθή ηάμε ζηελ Διιάδα είρε θπξίσο κεηαπξαηηθό, θνκπξαδόξηθν, ραξαθηήξα ή ζηξεθόηαλ πξνο ηε λαπηηιία. 2. Οη δηαδηθαζίεο πνπ νδήγεζαλ ην ζύλνιν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ ζε παξαγσγηθή, ηνπιάρηζηνλ, ζηαζηκόηεηα έπιεμαλ θαη ηελ Διιάδα κε ηξόπν δξηκύ. 3. Η έληαμε ζηελ Δ.Δ. ελέηεηλε ην θαηλόκελν, όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 5, θαζώο ε ειιεληθή βηνκεραλία βξέζεθε αληηκέησπε κε ηελ πνύ ηζρπξόηεξε βηνκεραλία ησλ βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. 4. Οη Έιιελεο θαπηηαιηζηέο, γηα κηα ζεηξά από ιόγνπο, δελ είραλ θαλέλα ζπκθέξνλ θαη θακηά δηάζεζε λα επελδύζνπλ ζηε βηνκεραλία θαη κάιηζηα ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ είλαη ην δεδνκέλν ησλ δηαγξακκάησλ 12 θαη 13. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ζην ζπλνιηθό δείθηε θαηλνηνκίαο ε ρώξα καο θαηαιακβάλεη κία από ηηο ηειεπηαίεο ζέζεο ζηελ Δ.Δ. Γηάγξακκα 13 ΤΝΟΛΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΣΑ ΥΩΡΑ Οη ιόγνη γηα ηελ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηελ Διιάδα κπνξνύλ λα θσδηθνπνηεζνύλ ζηα παξαθάησ: Α) Τςειόηαηε θεξδνθνξία, ηελ πςειόηεξε ζηελ Δπξώπε. Γελ είραλ επνκέλσο θαλέλα θίλεηξν γηα επελδύζεηο θαη ηδηαίηεξα γηα επελδύζεηο ζηελ 9

10 έξεπλα, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ θαηλνηνκία. Η πςειή απηή θεξδνθνξία ηνπο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο επηβνιήο κνλνπσιηαθώλ θαη νιηγνπσιηαθώλ ζπλζεθώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαζώο θαη νη εμαηξεηηθά ρακεινί κηζζνί ζηελ Διιάδα. Β) ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηά ηεο ε αζηηθή ηάμε ηεο Διιάδαο είλαη παξαζηηηθή θαη θξαηηθνδίαηηε επξηζθόκελε, πεξηζζόηεξν από ηηο άιιεο ρώξεο, ζε κηα ζρέζε δηαπινθήο θαη δηαθζνξάο κε ηελ εμνπζία. Γ) Δίλαη νπζηαζηηθά αθνξνιόγεηε απνιακβάλνληαο έλα δηαρξνληθό θαζεζηώο θνξνινγηθήο αζπιίαο. Γηα πεξηζζόηεξα δεο: Ω θησρέ κνπ Έιιελα θαπηηαιηζηή 5. Η έληαμε ζηελ επξσδώλε έθεξε ην ηειεησηηθό πιήγκα ζηελ βηνκεραλία ζηελ Διιάδα. Η εμέιημε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ απώιεηα ηεο αλεμάξηεηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλππαξμία κεηαβηβαζηηθώλ πιεξσκώλ εληόο ηεο Δ.Δ. Οη αξρηθέο αληζνκέξεηεο εληάζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό εληζρύνληαο αθόκε πεξηζζόηεξν ηε βηνκεραλία θαη ηελ νηθνλνκία ησλ πιένλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ ηνπ βνξξά. ήκεξα ην θεθάιαην θαη νη θάηνρνί ηνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο θέξνληαη ζαλ εθείλν ηνλ παιηό Ιζπαλό επγελή, ηνλ Alfonso Nunez de Castro. Δγθαηέιεηςαλ ηελ παξαγσγή δεκηνπξγώληαο ηνλ θαδηλνθαπηηαιηζκό ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ θαπηηαιηζκνύ. Σν ηέινο πνπ είρε ε Ιζπαλία ηνπ ηόηε είλαη πιένλ, κάιινλ, θνληά. Κη απηό είλαη αληηθεηκεληθό θαη βξίζθεηαη πέξα από ηε ζέιεζή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ πνιηηηθώλ εθπξνζώπσλ ηνπ. Η αιήζεηα απηή ηζρύεη πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε. Σα άδεηα θαη εγθαηαιειεηκκέλα εξγνζηάζηα ζηελ Διιάδα πεξηκέλνπλ ηνπο άλεξγνπο εξγάηεο γηα λα απνθηήζνπλ πάιη δσή. Σα λαππεγεία, ηα εξγνζηάζηα ρεκηθώλ θαη ιηπαζκάησλ, ηα θισζηήξηα θαη ηα πθαληνπξγεία, ηα εξγνζηάζηα δάραξεο, ηα εξγνζηάζηα κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ηα ζπζθεπαζηήξηα θαη νη ραξηνπνηίεο πεξηκέλνπλ. Όηαλ θαη αλ. 10

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ

ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ ΟΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ Μηα αθόκα ιέμε απνθηά ηδηαίηεξε καγηθή ρξνηά ζηα απηηά ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ θαη άγξηα ιεειαηεκέλσλ Διιήλσλ εξγαδόκελσλ. Η ιέμε επελδύζεηο. Οη επελδύζεηο πνπ κε ηηο άνθλεο ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Διεύθυνζη χεδιαζμού και Οικονομικής Ανάλυζης ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕΩ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ησλ πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία

ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία 1. Οη πνιύπινθεο κνξθέο πνπ απεηθνλίδεη ν γεσγξαθηθόο ράξηεο θαη ην πιήζνο ησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέμνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΛΣΙΑΓΗ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Η ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Η αηηία ηεο Κξίζεσο. Η Γηεζλήο Οηθνλνκηθή θξίζε νθείιεηαη α) ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε νκνιόγσλ θαιπκκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας

Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας Λνπθηαλόο Χαζηώηεο Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας Οη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε αλάκεζα ζηνπο δύν κεγάινπο ληθεηέο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη. , ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ

Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη. , ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ Λίγα λόγια για ηην παγκόζμια σπημαηοοικονομική κπίζη, ή κςνηγώνηαρ ηιρ σαμένερ ςποθήκερ Μέρξη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα ην ρξήκα πνπ θπθινθνξνύζε παγθνζκίσο αληηζηνηρνύζε ζε ρξπζό πνπ δηαθύιαζζαλ ηα θξάηε

Διαβάστε περισσότερα