ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α, Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α, Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηφηεηαο: Αζήλα, Αξ. Πξωη. 077/Γ Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γξαθεία ρνιηθώλ πκβνύιωλ Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 ΠΡΟ: Σ.Κ. Πφιε: 580 Μαξνχζη Γπκλάζηα (κέζω ηωλ Γ/λζεωλ Γ.Δ.) Ιζηνζειίδα: Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παζραιίδνπ Σειέθσλν: ΚΟΙΝ: Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηωλ Α, Β θαη Γ ηάμεωλ Ηκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ γηα ην ζρ. έηνο 0-03 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Θεηηθψλ Μαζεκάησλ ηεο Α, Β θαη Γ ηάμεο Ηκεξεζίσλ θαη Δζπεξηλψλ Γπκλαζίσλ. Α Σάμε Γπκλαζίνπ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α Ι. Γηδαθηέα ύιε Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Α Γπκλαζίνπ» ησλ Ισάλλε Βαλδνπιάθε, Υαξάιακπνπ Καιιηγά, Νηθεθφξνπ Μαξθάθε, πχξνπ Φεξεληίλνπ, έθδνζε 0. ΜΔΡΟ Α Κεθ. ν : Οη θπζηθνί αξηζκνί. Πξφζζεζε, αθαίξεζε θαη πνιιαπιαζηαζκφο θπζηθψλ αξηζκψλ.3 Γπλάκεηο θπζηθψλ αξηζκψλ.4 Δπθιείδεηα δηαίξεζε Γηαηξεηφηεηα.5 Υαξαθηήξεο δηαηξεηφηεηαο Μ.Κ.Γ. Δ.Κ.Π. Αλάιπζε αξηζκνχ ζε γηλφκελν πξψησλ παξαγφλησλ Κεθ. ν : Σα θιάζκαηα. Η έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο. Ιζνδχλακα θιάζκαηα.3 χγθξηζε θιαζκάησλ

2 .4 Πξφζζεζε θαη Αθαίξεζε θιαζκάησλ.5 Πνιιαπιαζηαζκφο θιαζκάησλ.6 Διαίρεση κλασμάτων Κεθ. 3 ν : Γεθαδηθνί αξηζκνί 3. Γεθαδηθά θιάζκαηα, Γεθαδηθνί αξηζκνί, Γηάηαμε δεθαδηθψλ αξηζκψλ, ηξνγγπινπνίεζε 3.3 Τπνινγηζκνί κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ηζέπεο Κεθ. 4 ν : Δμηζώζεηο θαη πξνβιήκαηα 4. Η έλλνηα ηεο εμίζσζεο Οη εμηζψζεηο: α x β, x α β, α x β, α x β, α : x β θαη x : α β Κεθ. 5 ν : Πνζνζηά 5. Πνζνζηά 5. Πξνβιήκαηα κε πνζνζηά Κεθ. 6 ν : Αλάινγα πνζά Αληηζηξόθωο αλάινγα πνζά 6. Παξάζηαζε ζεκείσλ ζην επίπεδν 6. Λφγνο δχν αξηζκψλ Αλαινγία 6.3 Αλάινγα πνζά Ιδηφηεηεο αλαιφγσλ πνζψλ 6.4 Γξαθηθή παξάζηαζε ζρέζεο αλαινγίαο 6.5 Πξνβιήκαηα αλαινγηψλ 6.6 Αληηζηξφθσο αλάινγα πνζά Κεθ. 7 ν : Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί Αξηζκνί 7. Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί Αξηζκνί (Ρεηνί αξηζκνί) Η επζεία ησλ ξεηψλ Σεηκεκέλε ζεκείνπ 7. Απφιπηε ηηκή ξεηνχ Αληίζεηνη ξεηνί χγθξηζε ξεηψλ 7.3 Πξφζζεζε ξεηψλ αξηζκψλ 7.4 Αθαίξεζε ξεηψλ αξηζκψλ 7.5 Πνιιαπιαζηαζκφο ξεηψλ αξηζκψλ 7.6 Γηαίξεζε ξεηψλ αξηζκψλ 7.7 Γεθαδηθή κνξθή ξεηψλ αξηζκψλ ΜΔΡΟ Β Κεθ. ν : Βαζηθέο γεωκεηξηθέο έλλνηεο. εκείν Δπζχγξακκν ηκήκα Δπζεία Ηκηεπζεία Δπίπεδν Ηκηεπίπεδν. Γσλία Γξακκή Δπίπεδα ζρήκαηα Δπζχγξακκα ζρήκαηα Ίζα ζρήκαηα.3 Μέηξεζε, ζχγθξηζε θαη ηζφηεηα επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ Απφζηαζε ζεκείσλ Μέζν επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο.4 Πξφζζεζε θαη αθαίξεζε επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ.5 Μέηξεζε, ζχγθξηζε θαη ηζφηεηα γσληψλ Γηρνηφκνο γσλίαο.6 Δίδε γσληψλ Κάζεηεο επζείεο.7 Δθεμήο θαη δηαδνρηθέο γσλίεο Άζξνηζκα γσληψλ.8 Παξαπιεξσκαηηθέο θαη πκπιεξσκαηηθέο γσλίεο Καηαθνξπθήλ γσλίεο.9 Θέζεηο επζεηψλ ζην επίπεδν.0 Απφζηαζε ζεκείνπ απφ επζεία Απφζηαζε παξαιιήισλ. Κχθινο θαη ζηνηρεία ηνπ θχθινπ.3 Θέζεηο επζείαο θαη θχθινπ Κεθ. ν : πκκεηξία. πκκεηξία σο πξνο άμνλα. Άμνλαο ζπκκεηξίαο.3 Μεζνθάζεηνο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο.4 πκκεηξία σο πξνο ζεκείν.5 Κέληξν ζπκκεηξίαο.6 Παξάιιειεο επζείεο πνπ ηέκλνληαη απφ κία άιιε επζεία

3 Κεθ. 3 ν : Σξίγωλα Παξαιιειόγξακκα Σξαπέδηα 3. ηνηρεία ηξηγψλνπ Άζξνηζκα γσληψλ ηξηγψλνπ 3. Δίδε ηξηγψλσλ Ιδηφηεηεο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ 3.3 Παξαιιειφγξακκν Οξζνγψλην Ρφκβνο Σεηξάγσλν Σξαπέδην Ιζνζθειέο ηξαπέδην 3.4 Ιδηφηεηεο Παξαιιεινγξάκκνπ Οξζνγσλίνπ Ρφκβνπ Σεηξαγψλνπ Σξαπεδίνπ Ιζνζθεινχο ηξαπεδίνπ ΜΔΡΟ Α ΙΙ. Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο Κεθάιαηα ν, ν, 3ν (Φπζηθνί αξηζκνί, Κιάζκαηα, Γεθαδηθνί) ην Γεκνηηθφ έρνπλ δηδαρζεί ηφζν νη έλλνηεο φζν θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα απηά. Έηζη, ε δηδαζθαιία ζηελ Α Γπκλαζίνπ πξέπεη λα έρεη δχν ζηφρνπο: ν. Tελ επαλάιεςε ππελζχκηζε ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ν. Tελ εκβάζπλζε ζε θάπνηεο πιεπξέο πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρνπο: Σελ αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο (π.ρ. ην γηλφκελν δχν αξηζκψλ είλαη πάληα κεγαιχηεξν απφ ηνπο παξάγνληέο ηνπ, νη δεθαδηθνί αξηζκνί είλαη άιιν είδνο αξηζκψλ απ φηη ηα θιάζκαηα). Σελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αλαπαξαζηάζεηο θαη λα κεηαβαίλνπλ απφ ην έλα είδνο ζην άιιν (π.ρ. αλαπαξάζηαζε ζηελ επζεία ησλ αξηζκψλ, νη γεσκεηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θιαζκάησλ, νη δεθαδηθνί θαη ηα δεθαδηθά θιάζκαηα σο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ίδησλ αξηζκψλ). Σελ εκβάζπλζε ζε ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ θαη αιγνξηζκηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα (π.ρ. επηκεξηζηηθή θαη αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα, ε αθαίξεζε σο αληίζηξνθε πξάμε ηεο πξφζζεζεο θηι.). Σελ εηζαγσγή αιγεβξηθψλ ζπκβφισλ θαη ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπο κέζα απφ ηελ αλάγθε δηαηχπσζεο ζρέζεσλ θαη ηδηνηήησλ (π.ρ. ηδηφηεηεο πξάμεσλ), απφ ηελ αλάγθε πεξηγξαθήο πξνβιεκάησλ ή πνζνηήησλ πνπ είλαη ιεθηηθά δηαηππσκέλεο (π.ρ. άζθεζε ηεο 4.), απφ ηελ παξαγσγή αιγεβξηθψλ εθθξάζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ γεσκεηξηθά ή αξηζκεηηθά κνηίβα (π.ρ. άζθεζε 5 ηεο 4., αιιά θαη γελίθεπζε ηνπ παξαδείγκαηνο 3 ηεο.). Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε κείσζε ησλ σξψλ, πνπ ζα αθηεξσζνχλ γηα δηδαζθαιία ησλ ηξηψλ πξψησλ θεθαιαίσλ, απφ 7 ζε 8. Κεθάιαην ν (Να δηαηεζνύλ 6 ώξεο) Να δνζεί έκθαζε ζηα παξαθάησ: Αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ ζηελ επζεία. Καηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο (παξ. 3 θαη αζθήζεηο 6, 7 ηεο.). Τπνινγηζκνί δπλάκεσλ θαη θαηαλφεζε ησλ ζπκβνιηζκψλ (αζθήζεηο, 3, 4, 5, 8, 9 ηεο.3). Δθαξκνγή ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ πξάμεσλ ζηνλ ππνινγηζκφ αξηζκεηηθψλ παξαζηάζεσλ (αζθήζεηο 6, 7, θαη ηεο.3). Σαπηφηεηα ηεο επθιείδεηαο δηαίξεζεο θαη ρξήζε ησλ ελλνηψλ «δηαηξεί», «πνιιαπιάζην». Κξηηήξηα δηαηξεηφηεηαο, αλάιπζε ελφο αξηζκνχ ζε γηλφκελν πξψησλ παξαγφλησλ θαη εχξεζε Δ.Κ.Π. θαη Μ.Κ.Γ. Λεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν. Κεθάιαην ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο) Να δνζεί έκθαζε ζηα παξαθάησ: Έλλνηα θιάζκαηνο θαη νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο φπσο κέξνο ηνπ φινπ, πειίθν θαη ιφγνο (νη εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο., αζθήζεηο,, 3, ζει. 36, δξαζηεξηφηεηα, ζει. 37 θαη πξνβιήκαηα αλαγσγήο ζηε κνλάδα). Ιζνδχλακα θιάζκαηα θαη κεηαηξνπέο ηνπο 3

4 χγθξηζε θιαζκάησλ κέζα απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (κεηαηξνπή ζε νκψλπκα, ρξήζε γεσκεηξηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ρξήζε πξνζεγγηζηηθψλ κεζφδσλ π.ρ. ζχγθξηζε κε ηε κνλάδα ή κε έλα ηξίην αξηζκφ) Γηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη εκκέζσο κε ηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο ησλ ξεηψλ (λα επεθηαζεί ην παξάδεηγκα 4 ζηελ.3 ζηελ πεξίπησζε παξεκβνιήο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο θιαζκάησλ). Αλάγθε κεηαηξνπήο εηεξψλπκσλ θιαζκάησλ ζε νκψλπκα ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο αζθήζεηο πξάμεσλ απιψλ θιαζκάησλ κε παξνλνκαζηέο κέρξη ην 0. Έλλνηα ησλ πξάμεσλ ζηα θιάζκαηα θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (π.ρ. φηη ε έθθξαζε «ηα 5 ηνπ 3 3» απνδίδεηαη αξηζκεηηθά κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 8 5, φηη νη αληίζηξνθνη αξηζκνί είλαη απηνί πνπ έρνπλ γηλφκελν ηε κνλάδα, φηη ην άζξνηζκα θαη ε δηαθνξά 8 θιαζκάησλ αλαθέξεηαη ζην ίδην φιν, φηη ηα ζχλζεηα θιάζκαηα εθθξάδνπλ ηε δηαίξεζε θιαζκάησλ) Παξαζηάζεηο θαη πξνηεξαηφηεηα πξάμεσλ Γηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θιαζκάησλ (επζεία, γεσκεηξηθά ζρήκαηα) Κεθάιαην 3 ν (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο) Η παξάγξαθνο 3. δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαθηέα χιε. κσο, ζηελ δηδαζθαιία ηεο παξαγξάθνπ 3.3 λα αλαθεξζεί φηη νη δπλάκεηο ησλ δεθαδηθψλ νξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη έρνπλ ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο κε εθείλεο ησλ δπλάκεσλ ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ. Η παξάγξαθνο 3.4 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαθηέα χιε, αιιά ζα ζπδεηεζεί ζηελ δηδαζθαιία ηεο παξαγξάθνπ 7.0. Να δνζεί έκθαζε ζηα παξαθάησ: ηη νη δεθαδηθνί θαη ηα δεθαδηθά θιάζκαηα είλαη δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ίδησλ αξηζκψλ ηε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο δεθαδηθψλ αξηζκψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ επζεία ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ πξάμεσλ ζηνλ ππνινγηζκφ κηαο παξάζηαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο. ρεηηθά κε ηηο δπλάκεηο, λα ζπδεηεζεί ην γεγνλφο φηη κεηαμχ δχν δπλάκεσλ κε ίδηα βάζε, κεγαιχηεξε ηνπ, κεγαιχηεξε είλαη ε δχλακε πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν εθζέηε (π.ρ.,5 (,5) (,5) 3 ), ελψ ζπκβαίλεη ην αληίζεην, αλ ε βάζε είλαη κηθξφηεξε ηνπ (π.ρ. ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηζέπεο. 3 0, (0, ) (0, ) ). Να γίλεη Κεθάιαην 4 ν (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Η έλλνηα ηεο εμίζσζεο θαη ε εχξεζε ηεο ιχζεο κε ηελ αληίζεηε αληίζηξνθε πξάμε έρεη ζπδεηεζεί ζηελ Σ Γεκνηηθνχ. Δπηπιένλ, ε επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ ζα αληηκεησπηζζεί αλαιπηηθά ζηε Β Γπκλαζίνπ. Ο ξφινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζηελ Α Γπκλαζίνπ είλαη επαλαιεπηηθφο, θαζφζνλ νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απιέο εμηζψζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζε επφκελα θεθάιαηα. 4. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Να κελ δηδαρζνχλ νη έλλνηεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αδχλαηεο εμίζσζεο. Να κελ δεηείηαη ε απνκλεκφλεπζε ησλ ιχζεσλ (ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ «καζαίλνπκε»). Να δνζεί έκθαζε ζηε κεηαηξνπή ιεθηηθψλ εθθξάζεσλ ζε καζεκαηηθέο (δξαζηεξηφηεηεο,, 3 θαη αζθήζεηο,, 3), ζηελ έλλνηα ηεο ιχζεο εμίζσζεο (δξαζηεξηφηεηα 4 θαη αζθήζεηο 7, 8) θαη ζηελ επίιπζε εμίζσζεο κφλν κε ηνλ νξηζκφ ησλ πξάμεσλ. Η άζθεζε 5 κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο αιγεβξηθήο ζθέςεο θαη γη' απηφ λα δνζεί ζηνπο καζεηέο σο δξαζηεξηφηεηα ζηελ ηάμε. Κεθάιαην 5 ν (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Η έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ θαη πξνβιήκαηα κε πνζνζηά έρνπλ δηδαρζεί ζην Γεκνηηθφ. Σν θαηλνχξην πνπ ππάξρεη είλαη ην πιαίζην ησλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. πξνβιήκαηα κε ηφθνπο, Φ.Π.Α.). 4

5 5. (Να δηαηεζεί ώξα) Να δνζεί έκθαζε ζηα πνζνζηά σο δηαθνξεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεθαδηθψλ θαη ησλ θιαζκάησλ, αιιά θαη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη δελ γξάθνληαη φια ηα θιάζκαηα κε αθξίβεηα ζηε κνξθή πνζνζηνχ (π.ρ. ελψ 3 0,75 75% 4, είλαη 0, ,33...% ). Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε 3 αζθήζεηο κεηαηξνπήο πνζνζηψλ ζε θιάζκαηα θαη δεθαδηθνχο θαη αληίζηξνθα θαη ζε απιά πξνβιήκαηα. 5. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Να γίλεη δηαπξαγκάηεπζε κφλν απιψλ πξνβιεκάησλ ηφθνπ, Φ.Π.Α. θαη πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θαηαλαισηήο. Κεθάιαην 6 ν (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Οη έλλνηεο ησλ αλάινγσλ θαη αληηζηξφθσο αλάινγσλ πνζψλ έρνπλ δηδαρζεί ζην Γεκνηηθφ. Σν λέν γηα ηνπο καζεηέο ζηελ Α Γπκλαζίνπ είλαη ε εκπινθή ησλ κεηαβιεηψλ, ε ζπκκεηαβνιή (ρσξίο λα γίλεηαη ιφγνο γηα ζπλάξηεζε) θαη ε παξάζηαζε ζε ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. 6. (Να δηαηεζεί ώξα) 6. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) 6.3 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Να επηζεκαλζεί φηη ε ηαπηφρξνλε αχμεζε (ή κείσζε) δχν πνζψλ δελ αξθεί γηα λα είλαη αλάινγα (π.ρ. ην βάξνο ησλ βξεθψλ θαη ε ειηθία ηνπο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζει. 89, ε πιεπξά θαη ην εκβαδφλ ηεηξαγψλνπ θ.ν.θ.). 6.4 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) ζνλ αθνξά ζηηο ζπλαξηήζεηο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο είλαη ε ηθαλφηεηα κεηάβαζεο απφ έλα είδνο αλαπαξάζηαζεο ζην άιιν. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ρξήζηκν λα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε ησλ αζθήζεσλ 3 θαη 4 ζηελ ηάμε. 6.5 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Να ηνληζηεί φηη ε αξηζκεηηθή θαη ε γξαθηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ηζνδχλακεο θαη εμίζνπ ρξήζηκεο. 6.6 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Κεθάιαην 7 ν (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο) Σν πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη εμνινθιήξνπ λέν γηα ηνπο καζεηέο, αλ θαη ππάξρεη άηππε γλψζε ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ (ζεξκνθξαζία θηι.) πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 7. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) 7. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Σν γεγνλφο φηη ν αληίζεηνο ηνπ είλαη ν ίζσο είλαη πξνθαλέο γηα ηνπο καζεηέο, αιιά δελ ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηνλ αληίζεην ελφο αξηζκνχ α. ηελ θαηεχζπλζε απηή ίζσο είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηεο επζείαο ησλ αξηζκψλ, φπνπ ν α κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ηφζν δεμηά απφ ην 0 (αλ α ζεηηθφο), φζν θαη αξηζηεξά ηνπ (αλ α αξλεηηθφο). Έηζη, κπνξεί λα αλαδεηρζεί ην γεγνλφο φηη ζηελ έθθξαζε α ην δειψλεη ηνλ αληίζεην ηνπ α, αιιά φρη ην πξφζεκν. 7.3 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Γηα ηελ εηζαγσγή ηεο πξφζζεζεο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ αξηζκψλ, παξάιιεια κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή κπνξεί λα γίλεη ρξήζε θαη ηεο κεηαηφπηζεο πάλσ ζηνλ άμνλα: ζην άζξνηζκα δχν αξηζκψλ, ν πξψηνο πξνζζεηένο δείρλεη ην ζεκείν εθθίλεζεο πάλσ ζην άμνλα, ελψ ν δεχηεξνο δείρλεη ηε κεηαθίλεζε (ην πξφζεκφ ηνπ ηελ θαηεχζπλζε θαη ε απφιπηε ηηκή ηνπ ηελ απφζηαζε). 7.4 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Μηα πεγή δπζθνιηψλ γηα ηνπο καζεηέο είλαη ε ηξηπιή ζεκαζία ηνπ ζπκβφινπ : σο πξφζεκν (π.ρ. ζηνλ αξηζκφ 3 ή ζην α ) θαη σο ζχκβνιν ηεο ), σο δεισηηθφ ηνπ αληίζεηνπ (π.ρ. ζην αθαίξεζεο (π.ρ. ζην 3 8). Δίλαη ινηπφλ ρξήζηκν λα γίλεη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο φισλ απηψλ ησλ ζεκαζηψλ θαη ηελ επρέξεηα ζηελ κεηάβαζε απφ ηε κία ζεκαζία ζηελ άιιε. Δπηπιένλ, ίζσο ρξεηάδεηαη λα μαλαγίλεη ζπδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηνπ αληίζεηνπ (βι. ηελ 7.). Δπεηδή ζηελ απαινηθή ησλ παξελζέζεσλ εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο, θαιφ είλαη λα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ θαηαλφεζή ηεο απφ ηνπο καζεηέο. Έλαο ηξφπνο λα απνδνζεί λφεκα ζηνπο θαλφλεο απαινηθήο παξελζέζεσλ είλαη ν ππνινγηζκφο κε δχν ηξφπνπο ησλ απνηειεζκάησλ (άζθεζε 8). Έλαο αθφκε ηξφπνο (ν νπνίνο είλαη ίζσο πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο) είλαη ε 5

6 ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε απαινηθή παξελζέζεσλ δελ ζα δηδαρζεί ζε απηή ηελ παξάγξαθν αιιά ζηελ επφκελε (βι. παξαθάησ) 7.5 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξφζεκνπ ηνπ γηλνκέλνπ δχν ξεηψλ είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εηζαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ βηβιίνπ. Δδψ πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί θαη ε απαινηθή παξελζέζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο. Απηφ ζα επηηξέςεη ηελ θαηαλφεζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ θαλφλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε έθθξαζε 5 κπνξεί λα ζεκαίλεη ( 5) 5 5 ( ) ( 5) 5 α β ). Βέβαηα, ζα θαη απηφ κπνξεί λα γεληθεπζεί θαη ζε παξαζηάζεηο κε κεηαβιεηέο, (π.ρ.... πξέπεη λα πξνεγεζεί κηα ζπδήηεζε γηα λα εμεγεζεί φηη ν αληίζεηνο ελφο αξηζκνχ είλαη ην γηλφκελφ ηνπ κε ην,, πξάγκα πνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ παξαδεηγκάησλ, φπσο 5 5 θ.ν.θ. 7.6 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) 7.7 (Να δηαηεζεί ώξα) 7.8, 7.9 θαη 7.0 (Θα δηδαρζνύλ ζηε Β Γπκλαζίνπ). ΜΔΡΟ Β Κεθάιαην ν (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο) ηελ εηζαγσγή γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε ζην λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα ηηο αλαγλσξίδνπλ, λα ηηο πεξηγξάθνπλ (άηππα ή ηππηθά) θαη λα ηηο αλαπαξηζηάλνπλ.. (Να δηαηεζνύλ ώξεο). (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Η έλλνηα ηεο γσλίαο είλαη γλσζηή ζηνπο καζεηέο απφ ην Γεκνηηθφ αιιά δεκηνπξγεί αξθεηέο δπζθνιίεο. Ο ηππηθφο νξηζκφο ηεο εηζάγεηαη πξψηε θνξά αιιά ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε επεμεξγαζία απφ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα ηνλ θαηαλνήζνπλ θαη λα ηνλ πεξηγξάςνπλ. Η δε αλαγλψξηζε γσληψλ κέζα ζε ζρήκαηα είλαη κηα πην απαηηεηηθή γλσζηηθή ιεηηνπξγία απ φηη ε αλαγλψξηζε κεκνλσκέλσλ γσληψλ. Η δξαζηεξηφηεηα πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε κία απινχζηεξε..3 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Η έλλνηα ηεο κέηξεζεο, ε ζχγθξηζε ηκεκάησλ, νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζχγθξηζεο (κε δηαβήηε ή κε κέηξεζε), ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην επζχγξακκν ηκήκα θαη ζην κήθνο ηνπ, ε έλλνηα ηεο κνλάδαο κέηξεζεο (άηππε, ηππνπνηεκέλε), ε πξνζεγγηζηηθή θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κέηξεζεο, ε ρξήζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ν ηξφπνο κεηαβνιήο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κέηξεζεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε πνιιαπιάζηα ή ππνπνιιαπιάζηα κηαο αξρηθήο κνλάδαο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο..4 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη επηινγή θάπνησλ αζθήζεσλ απφ ηηο 5, 6, 7, 9, 0 θαη, δηφηη έρνπλ παξεκθεξέο πεξηερφκελν. Η άζθεζε 8 είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαζψο απαηηεί παξάιιεια ν καζεηήο λα θάλεη ζπζρεηίζεηο, λα ζρεδηάδεη, λα πεηξακαηίδεηαη θαη λα αλαζεσξεί ηηο επηινγέο ηνπ. Πξνηείλεηαη ινηπφλ αλ ζα γίλεη λα αληηκεησπηζηεί ζηελ ηάμε κέζα απφ ζπδήηεζε..5 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Οη καζεηέο έρνπλ γλσξίζεη ηηο άιιεο έλλνηεο ζην Γεκνηηθφ, εθηφο απφ ηελ έλλνηα ηεο δηρνηφκνπ γσλίαο, φκσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κ απηέο. πγθεθξηκέλα ζπγρένπλ πνηφ αθξηβψο είλαη ην γεσκεηξηθφ αληηθείκελν πνπ κεηξηέηαη (ε γσλία) κε άιια θαη/ή ηηο κεηξήζεηο ηνπο, φπσο ηα κήθε ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη νη πιεπξέο ηεο γσλίαο, ηελ επηθάλεηα αλάκεζα ζηηο εκηεπζείεο θιπ. Δπίζεο ηαπηίδνπλ ην γεσκεηξηθφ αληηθείκελν (γσλία) κε ηελ κέηξεζή ηνπ (κέηξν ηεο γσλίαο). Πξνηείλεηαη ε ζχγθξηζε γσληψλ λα γίλεηαη θαη κε ηελ ρξήζε δηαθαλνχο ραξηηνχ (παξαδείγκαηα, θαη άζθεζε 6) θαη φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηνπ κέηξνπ ηνπο κε ηελ κέηξεζε κε κνηξνγλσκφλην. Γεληθά, δηαθνξεηηθά κέζα αλαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ ελλνηψλ πνπ δηαπξαγκαηεπφκαζηε. Γηα παξάδεηγκα, ε εχξεζε - θαηαζθεπή ηεο δηρνηφκνπ κηαο γσλίαο (ζει. 67) κε δίπισζε ηνπ ραξηηνχ αλαδεηθλχεη ηελ ηζφηεηα ησλ γσληψλ αιιά θαη ηελ δηρνηφκν σο άμνλα ζπκκεηξίαο, ελψ ε θαηαζθεπή κε ην κνηξνγλσκφλην αλαδεηθλχεη ηελ ηζφηεηα ησλ γσληψλ κέζσ ηνπ κέηξνπ ηνπο. 6

7 .6 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο είλαη γλσζηφ ζηνπο καζεηέο απφ ην Γεκνηηθφ, εθηφο απφ ηελ κεδεληθή, ηελ επζεία, ηελ κε θπξηή θαη ηελ πιήξε γσλία. Παξφια απηά ε έλλνηα ηεο θαζεηφηεηαο κπνξεί λα κελ έρεη θαηαθηεζεί απφ πνιινχο καζεηέο θαη κηα απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο θαζεηφηεηαο ζε επζείεο πνπ δελ έρνπλ ηνλ ζπλήζε νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν πξνζαλαηνιηζκφ. Κάπνηεο απφ ηηο αηηίεο απηήο ηεο δπζθνιίαο είλαη ν ηξφπνο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζρεκάησλ ζηα ζρνιηθά βηβιία (π.ρ. νξζνγψληα ή ηεηξάγσλα κε πιεπξέο παξάιιειεο πξνο ηηο αθκέο ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ), νη παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ απφ ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο (π.ρ. νξηδφληηνο θαη θαηαθφξπθνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θνπθσκάησλ ησλ ζπηηηψλ, ησλ παξαζχξσλ θιπ), αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζρεκάησλ ζηνλ πίλαθα, θαηά ηελ δηδαζθαιία. Σν θαηλφκελν απηφ δελ πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ έλλνηα ηεο θαζεηφηεηαο αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ αλαγλψξηζε ζρεκάησλ π.ρ. δελ αλαγλσξίδνπλ σο ηξίγσλν θάπνην «καθξφζηελν» ζην νπνίν κία πιεπξά είλαη πνιχ κηθξή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο. Θα πξέπεη ν δηδάζθσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα, λα εκπινπηίδεη ηελ πνηθηιία ησλ ζρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Καηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ παξαδείγκαηνο (ζει. 7) ε δηαπίζησζε ηεο θαζεηφηεηαο λα γίλεη εθηφο απφ ηελ δίπισζε θαη κε ηελ ρξήζε γλψκνλα. Πξνηείλεηαη ν δηδάζθσλ λα θάλεη θάπνηα επηινγή ζηηο αζθήζεηο, 3, 4, 5, 6, 7 ιφγσ παξεκθεξνχο πεξηερνκέλνπ..7 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Οη έλλνηεο είλαη λέεο γηα ηνπο καζεηέο. Να αλαθεξζεί ε έλλνηα ηεο δηαθνξάο δχν γσληψλ. Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα θαηά ζεηξά ζηηο αζθήζεηο, 4 (πεξηπηψζεηο 3 θαη ) θαη 3 θαη λα εκπινπηηζζνχλ νη αζθήζεηο κε εξσηήκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γσλίαο πνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ δεπγαξηψλ ησλ εθεμήο πνπ βξίζθνπλ νη καζεηέο, φπσο θαη εξσηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηαθνξάο δχν γσληψλ..8 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Οη έλλνηεο είλαη λέεο γηα ηνπο καζεηέο. Να κελ δηδαρζεί ε εθαξκνγή 5 ηεο ζειίδαο 78. ηα παξαδείγκαηα θαη λα δηεπθξηληζηεί φηη δχν γσλίεο κπνξεί λα είλαη παξαπιεξσκαηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο ρσξίο λα είλαη εθεμήο..9 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Η έλλνηα ηεο παξαιιειίαο είλαη γλσζηή ζηνπο καζεηέο απφ ην Γεκνηηθφ. Πξνηείλεηαη λα δνζεί σο άζθεζε ν ζρεδηαζκφο ελφο παξαιιεινγξάκκνπ (είλαη γλσζηή έλλνηα απφ ην Γεκνηηθφ) κε ζηνηρεία πνπ ζα θαζνξίζεη ν δηδάζθσλ..0 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Πξνηείλεηαη ν δηδάζθσλ λα θάλεη θάπνηα επηινγή ζηηο αζθήζεηο, 3, 4, 5, 6, 7 ιφγσ παξεκθεξνχο πεξηερνκέλνπ.. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Λφγσ εμαίξεζεο απφ ηελ δηδαθηέα χιε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ νη εθαξκνγέο θαη 3 ηεο. ζα δηδαρζνχλ ζε απηή ηελ παξάγξαθν, καδί κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζει. 89. Ο δηδάζθσλ ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη νη θαηαζθεπέο λα γίλνπλ ζε έλα πξφγξακκα δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη κε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εξσηήζεηο νη καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ π.ρ. ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ε- λφο ηξηγψλνπ, φηαλ δίλνληαη ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα (εθαξκνγή, ζει. 89, δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζπίηη, αξηζ. )..3 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο. Κεθάιαην ν (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Γεληθά γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ θεθαιαίνπ ελδείθλπηαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, παξάιιεια κε ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ (φπσο ην δηαθαλέο ραξηί, ηα γεσκεηξηθά φξγαλα θηι.) κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ θαηαζθεπή ζπκκεηξηθψλ ζρεκάησλ αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο ζπκκεηξίαο. Πξνηείλεηαη λα πξνεγεζεί ε δηδαζθαιία ηεο. (άμνλαο ζπκκεηξίαο) θαη λα αθνινπζήζεη ε δηδαζθαιία ηεο. (ζπκκεηξία σο πξνο άμνλα) κε ζθνπφ λα πξνεγεζεί ην δηαηζζεηηθφ κέξνο ηεο αμνληθήο ζπκκεηξίαο θαη θαηφπηλ λα αθνινπζήζεη ην θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. Να επηζεκαλζεί φηη ε ηαχηηζε ησλ δχν κεξψλ ηνπ ζρήκαηνο, φπσο απηφ ρσξίδεηαη απφ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο θαη ε δίπισζε ηνπ ζρήκαηνο θαηά ην κήθνο απηνχ, ζεκαίλεη ηελ ηζφηεηα ησλ δχν κεξψλ θαη πξνηείλεηαη λα δνζνχλ γηα αλαθάιπςε θαη αηηηνιφγεζε νη ηδηφηεηεο ηνπ ηζνζθεινχο ηξηγψ- 7

8 λνπ (δελ ζα αλαθέξνληαη ζε χςνο, δηάκεζν θαη δηρνηφκν ηνπ ηξηγψλνπ σο πξνο ηελ βάζε, αιιά ζα ζπλάγνπλ φηη ν άμνλαο ζπκκεηξίαο δηρνηνκεί ηελ γσλία πνπ είλαη απέλαληη απφ ηελ βάζε, ηέκλεη θάζεηα ηελ βάζε θηι.), ηνπ ηζφπιεπξνπ, ηνπ νξζνγσλίνπ, ηνπ ξφκβνπ θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ (νη καζεηέο ηα ζρεδηάδνπλ ζε δηαθαλέο ραξηί ή ηνπο δίλνληαη έηνηκα ηα ζρήκαηα θαη κε ηελ ράξαμε ησλ αμφλσλ ζπκκεηξίαο θαη ηελ δίπισζε ησλ ζρεκάησλ θαηά κήθνο απηψλ αλαθαιχπηνπλ θαη δηθαηνινγνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπο). Πξνηείλεηαη επίζεο λα πξνεγεζεί ε δηδαζθαιία ηεο.5 (θέληξν ζπκκεηξίαο) θαη λα αθνινπζήζεη ε δηδαζθαιία ηεο.4 (ζπκκεηξία σο πξνο ζεκείν) κε ζθνπφ λα πξνεγεζεί ην δηαηζζεηηθφ κέξνο ηεο θεληξηθήο ζπκκεηξίαο θαη θαηφπηλ λα αθνινπζήζεη ην θαηαζθεπαζηηθφ θαη ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα.. (Να δηαηεζνύλ ώξεο). (Να δηαηεζνύλ ώξεο).3 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο εθαξκνγέο, θαη 5 θαη ζηηο αζθήζεηο, 3, 4, 5, 7 θαη 9..5 (Να δηαηεζνύλ ώξεο).4 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Πξνηείλεηαη λα δνζεί γηα δξαζηεξηφηεηα ε αλαθάιπςε θαη ε αηηηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ, κε ηελ ζρεδίαζε δχν ίζσλ παξαιιεινγξάκκσλ ζε δχν δηαθνξεηηθά θχιια, πνπ ην έλα ζα είλαη δηαθαλέο ραξηί..6 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Καηά ηελ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο λα δηεπθξηληζηεί φηη δχν γσλίεο νξίδνληαη σο εληφο ελαιιάμ, ε- ληφο θαη επί ηα απηά θηι., αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη δχν επζείεο ε θαη ε (ηεκλφκελεο απφ κία ηξίηε επζεία), είλαη παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο ή φρη. κσο, κφλν φηαλ νη επζείεο ε θαη ε είλαη παξάιιειεο, νη παξαπάλσ γσλίεο ζα είλαη αληηζηνίρσο ίζεο, παξαπιεξσκαηηθέο θηι. Κεθάιαην 3 ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο) 3. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δηαθνξεηηθά κέζα αλαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο κηαο έλλνηαο. Σαπηφρξνλα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηά απαηηνχλ θαη δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη θαηαλφεζεο θάπνησλ ελλνηψλ, εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Σα πξνγξάκκαηα δπλακηθήο γεσκεηξίαο επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη κία θαηαζθεπή κέζα απφ κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ νξίδνληαη γεσκεηξηθά (π.ρ. θαηαζθεπή επζείαο παξάιιειεο πξνο κία άιιε, απφ ζεκείν εθηφο απηήο). ηαλ ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηαζθεπήο, επηιέμνπκε θάπνην ζεκείν θαη ην ζχξνπκε, κε ηελ βνήζεηα ηνπ πνληηθηνχ, ην γεσκεηξηθφ αληηθείκελν κεηαβάιιεηαη, ελψ φιεο νη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή δηαηεξνχληαη. Έηζη, ε θαηαζθεπή βαζίδεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη κε βάζε ηηο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απ απηέο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζρήκαηνο δελ ζπκβαίλεη φηαλ ν καζεηήο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην βαζηζκέλν ζε επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα ε αλάζεζε ζηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηξφπν (ή ηξφπνπο) λα ζρεδηάζνπλ ζε έλα πξφγξακκα δπλακηθήο γεσκεηξίαο, έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν ην νπνίν λα κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη θαη λα αληέρεη ζηελ δνθηκαζία ηνπ ζπξζίκαηνο ησλ θνξπθψλ, απαηηεί εθ κέξνπο ηνπο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έηζη ψζηε ην ηξίγσλν λα παξακέλεη η- ζνζθειέο θάησ απ φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Η ζρεδίαζε ελφο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ, βαζηζκέλε ζηηο κεηξήζεηο ησλ πιεπξψλ, δελ «αληέρεη» ζηελ δνθηκαζία ηνπ ζπξζίκαηνο, ελψ ε θαηαζθεπή ηζνζθεινχο πνπ βαζίδεηαη π.ρ. ζηελ ηδηφηεηα ησλ ζεκείσλ ηεο κεζνθαζέηνπ «αληέρεη». Σαπηφρξνλα ε δπλακηθή κεηαβνιή ηεο θαηαζθεπήο, ηνπο επηηξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ (κε θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εξσηήζεηο) άιιεο ζρέζεηο, φπσο φηη ηα ηζφπιεπξα ηξίγσλα είλαη θαη ηζνζθειή, ρσξίο φκσο λα ηζρχεη θαη ην αληίζηξνθν. Πξνηείλεηαη λα δνζνχλ σο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπίηη, νη θαηαζθεπέο ζε έλα πξφγξακκα δπλακηθήο γεσκεηξίαο ηζνζθεινχο, ηζφπιεπξνπ θαη ζθαιελνχ ηξηγψλνπ, φπσο επίζεο νξζνγσλίνπ, ακβιπγσλίνπ θαη νμπγσλίνπ, πνπ λα «αληέρνπλ» ζηελ δηαδηθαζία ζπξζίκαηνο θαη κε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ καζεηψλ, κέζα απφ θαηάιιειεο εξσηήζεηο, λα αλαδεηρζνχλ πηπρέο ησλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ ή λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επφκελεο ελφηεηαο. Οη έλλνηεο ηνπ ηζνζθεινύο θαη ηνπ ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ ηνπο είλαη γλσζηέο από ην Γεκνηηθό, νκνίσο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ, ηνπ νξζνγσλίνπ, ηνπ ξόκβνπ θαη ηνπ ηεηξαγώλνπ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα απηή ηελ δξαζηεξηόηεηα είλαη νη καζεηέο λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε θάπνην πξόγξακκα δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη λα κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ απηόλνκα ζ απηό. 8

9 3. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Οη καζεηέο γλσξίδνπλ απφ ην Γεκνηηθφ φηη ην άζξνηζκα ησλ γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ είλαη 80 o, ελψ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ηζνζθεινχο θαη ηνπ ηζνπιεχξνπ κπνξεί λα ηηο έρνπλ δηαπξαγκαηεπηεί ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, φπσο έρεη πξνηαζεί. Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηα παξαδείγκαηα ε- θαξκνγέο θαη ζηηο αζθήζεηο, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9. Η άζθεζε 0 είλαη πνιχ δχζθνιε γη απηή ηελ ειηθία θαη αλ αληηκεησπηζηεί λα κε γίλεη κε ηε βνήζεηα ηνπ αιγεβξηθνχ ινγηζκνχ. 3.3 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Πξνηείλεηαη λα δνζνχλ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπήο παξαιιεινγξάκκνπ, νξζνγσλίνπ θηι. ζε πξφγξακκα δπλακηθήο γεσκεηξίαο, κε βάζε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Σα πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο, εθηφο αλ δηαπξαγκαηεχηεθαλ κέξνο ηνπ ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, φπσο έρεη πξνηαζεί. Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Γηδαθηέα ύιε Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο Με βάζε ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Βηνινγία ηεο Α ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, απφ ηε δηδαθηέα χιε, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην (βηβιίν ηνπ καζεηή), πξνηείλεηαη λα δηδαρηνχλ ηα θεθάιαηα :. Η Οξγάλσζε ηεο δσήο (Κεθ. ). Αλαπαξαγσγή (Κεθ. 6) 3. ηήξημε θαη Κίλεζε (Κεθ. 5) 4. Η πξφζιεςε νπζηψλ θαη ε πέςε ζηνλ άλζξσπν (Κεθ..4) 5. Η κεηαθνξά θαη ε απνβνιή νπζηψλ ζηνλ άλζξσπν (Κεθ. 3.4) 6. Η αλαπλνή ζηνλ άλζξσπν (Κεθ. 4.4) 7. Σν λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ (Κεθ. 7.4) Η έκθαζε πνπ πξνηείλεηαη λα δνζεί ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο ζε ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν, επηιέρζεθε κε δεδνκέλν ην φηη, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο Βηνινγίαο γεληθφηεξα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νη καζεηέο δελ έρνπλ άιιε επθαηξία λα κειεηήζνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε δσή ηνπο. Η κειέηε ηεο εμειηθηηθήο ππφζηαζεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηε κειέηε θάζε ιεηηνπξγίαο απφ ηνπο κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο έσο ηνλ άλζξσπν, είλαη ελδηαθέξνπζα αιιά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δνκή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο νη νπνίεο ηαιαηπσξνχλ ηνπο καζεηέο ρσξίο λα πξνζθέξνπλ ζηελ αλάδεημε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ νξγαληζκψλ. Ωζηφζν, επεηδή θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ θαη ηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο κέζα απφ ηε κειέηε νξηζκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δσήο θαη ησλ νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηηο εμππεξεηνχλ, πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζεί απηή ε δνκή ζηε κειέηε ησλ ιεηηνπξγηψλ: (α) ηεο «Αλαπαξαγσγήο» (θεθ. 6), κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δε ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηδαρζνχλ θάηη ζρεηηθφ κε ηελ αλαπαξαγσγή ζε θπηά θαη δψα θαη (β) ηεο «ηήξημεο Κίλεζεο» (θεθ. 5) γηαηί πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα ελδηαθέξνληα γηα ηνπο καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο θαη επηπιένλ αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμέιημεο ηνπ ζθειεηνχ ησλ νξγαληζκψλ κέζα απφ ηα νπνία αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε ηεο δνκήο ησλ νξγαληζκψλ κε ηηο αλάγθεο πνπ ην πεξηβάιινλ ηνπο δεκηνπξγεί, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψλνπλ ζ απηφ. Καηά ηε δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ απηψλ ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ νξγαληζκψλ κε εμειηθηηθή δηάζηαζε. 9

10 Η αλαδηάηαμε ησλ θεθαιαίσλ κε πξφηαμε απηψλ πνπ ζα δηδαρζνχλ κε ηελ ππάξρνπζα δνκή (κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο απφ ηνπο κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο έσο ηνλ άλζξσπν) θαη ε δηάηαμε ησλ ππνινίπσλ έγηλε κε ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν λα κελ ζίγεηαη ε αλάδεημε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζρέζεο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ. Γ Δ Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Δ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γηδαθηέα ύιε Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο ΜΑΘ. Α.. Γεωγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο Γελ ζα δηδαρζεί ε δξαζηεξηφηεηα Α.. απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ. Η δξαζηεξηφηεηα απηή δελ ζρεηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν κάζεκα πνπ αθνξά ζηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο. Δίλαη απιψο κηα πξφηαζε γηα λα θάλνπλ νη καζεηέο κηα έθζεζε δσγξαθηθήο ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαγσληζκφ κε έξγα ηνπο θαιιηηερληθά. ΜΑΘ. Α.. Παηρλίδηα κε ηηο γεωγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο Γελ ζα δηδαρζνχλ νη ζει. 5-6 (πξνβνιέο). Η έλλνηα ηεο πξνβνιήο είλαη απφ κφλε ηεο δχζθνιε, γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξε φηαλ νη εηθφλεο πνπ πξέπεη λα νπηηθνπνηήζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πξνβνιήο είλαη δπζαλάγλσζηεο θαη δελ ππάξρεη επεμεγεκαηηθφ θείκελν. Η γλψζε δηαθνξεηηθψλ πξνβνιψλ είλαη πεξηζζφηεξν εγθπθινπαηδηθή θαη δελ πξνζθέξεη πιηθφ γηα παξαπέξα κειέηε ζε απηέο ηηο ειηθίεο, νχηε ζπλαληψληαη άιιε θνξά ζε φιε ηελ χιε πνπ αλαπηχζζεηαη ηφζν ζηελ Α φζν θαη ηελ Β Σάμε. Γελ ζα δηδαρζεί επίζεο ε δξαζηεξηφηεηα Α. απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ. Ο ράξηεο πνπ ππάξρεη θαη πξνηείλεηαη γηα κειέηε γηα απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα, είλαη εμαηξεηηθά ιεπηνκεξήο θαη δπζαλάγλσζηνο. Μεξηθέο εξσηήζεηο είλαη δχζθνιν λα απαληεζνχλ αθφκα θαη απφ ελεκεξσκέλνπο θαζεγεηέο. Η εξκελεία ηνπο απαηηεί ηελ αλάγλσζε ηζνυςψλ γξακκψλ, δπζθνιφηαηε η- θαλφηεηα, αλ πξνεγνχκελα θάπνηνο δελ έρεη αζθεζεί ζε απιέο αζθήζεηο- παξαδείγκαηα πάλσ ζηηο ηζνυςείο. Δδψ κηα πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έπεηαη αληί λα πξνεγείηαη. Θα κπνξνχζε λα δηδαρζεί απηή ε άζθεζε κφλν κεηά απφ κηα δηδαζθαιία πνπ απαηηεί αλαδηάξζξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο χιεο ηνπ καζήκαηνο απηνχ. ΜΑΘ. Α.3. Η ρξήζε ηωλ ραξηώλ ζηελ θαζεκεξηλή δωή Γελ ζα δηδαρζεί ε ζει. 9 (Σα ζπζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ) κε βάζε ηελ εγθχθιην 900/Γ/ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Δπηπιένλ δελ ζα δηδαρζεί απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ε δξαζηεξηφηεηα Α. γηαηί απαηηεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηε ρξήζε GPS. ΜΑΘ. Α.4. Πνηόλ ράξηε λα δηαιέμω; Γελ ζα δηδαρζεί ην έγρξσκν έλζεην «ζπληαγέο» γηα λεαξνχο ραξηνγξάθνπο. Απηφ ην θείκελν ζα απνηειέζεη νδεγφ ζην θεθάιαην Γ.. θαη ζα ζπλδπαζηεί κε ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ Γ.. δξαζηεξηφηεηα. ΜΑΘ. Α.5. Αλαθξίλνληαο ηνπο ράξηεο Γελ ζα δηδαρζεί ην κάζεκα. Ωζηφζν κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγφ κειέηεο ζηε Γ Δλφηεηα: «Ήπεηξνη ηηγκηφηππα». ΜΑΘ. Β.. Ο πιαλήηεο Γε Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί παξφκνηα χιε έρεη δηδαρζεί ζηε Σ Γεκνηηθνχ. ΜΑΘ. Β.. Αηκόζθαηξα-ύλζεζε ηεο Αηκόζθαηξαο, ζεξκνθξαζία, άλεκνη Γελ ζα δηδαρζεί απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ε δξαζηεξηφηεηα Β.. γηαηί δε ζπλδέεηαη κε ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ. ΜΑΘ. Β3.. Τδξόζθαηξα. Σν λεξό ζηε θύζε Γελ ζα δηδαρζεί ε ζειίδα 50 (Μεγάιεο ιίκλεο ηνπ θφζκνπ). Δίλαη αζχλδεην κε ην ππφινηπν κάζεκα. Η πδξφζθαηξα δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ιίκλεο, απηέο απνηεινχλ κφλν κία πεξίπησζε. Δμάι- 0

11 ινπ νη ιίκλεο κέζα ζην βηβιίν κειεηψληαη κφλν σο πξνο ηελ δηάζηαζε ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ηνπο, ελψ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζα είρε λα εμεηαζηεί ν ζεκαληηθφο πεξηβαιινληηθφο ηνπο ξφινο θαη ην πσο επεξεάδνπλ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε ηα πνηάκηα, ηελ άιιε κνξθή ηεο πδξφζθαηξαο πάλσ ζηελ μεξά. Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζηελ Γ Δλφηεηα: «Ήπεηξνη ηηγκηφηππα». ΜΑΘ. Β3.. Ωθεαλνί θαη ζάιαζζεο: Γελ ζα δηδαρζεί ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ Β.3.. (Ωθεαλνί θαη ζάιαζζεο), γηαηί δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα κεηξήζνπλ απνζηάζεηο, κεηαηξέπνληαο ηα λαπηηθά κίιηα ζε ρηιηφκεηξα θαη ηελ ηαρχηεηα απφ θφκβνπο ζε κίιηα αλά ψξα, νπφηε ηειηθά αληί λα είλαη κηα δεκηνπξγηθή γεσγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κηα άζθεζε κεηαηξνπήο κνλάδσλ, δεμηφηεηα πνπ θαιιηεξγείηαη θαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. ΜΑΘ. Β3.3. Άλζξωπνη θαη ζάιαζζα- Σα λεζηωηηθά θξάηε Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ αλζξψπσλ έρεη δηδαρζεί ζηελ Σ ηάμε θαη ζην δεχηεξν κέξνο δελ ηνλίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ιαπσλίαο σο λεζησηηθφ θξάηνο, πνπ είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο δελ ζα δηδαρζεί απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ ε δξαζηεξηφηεηα Β.3.3. (Σαμίδη ζηηο Μνινχθεο), γηαηί νη εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ην κάζεκα δελ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ρσξίο ηνλ θαηάιιειν ράξηε. Ο παγθφζκηνο ράξηεο ζηνλ ν- πνίν αλαθέξνληαη νη εξσηήζεηο θαηαιακβάλεη κφιηο ην ¼ ηεο ζειίδαο θαη έηζη νη πιεξνθνξίεο ηνπ κφλν κε κεγεζπληηθφ θαθφ ζα κπνξνχζαλ λα δηαβαζηνχλ. Γελ ππάξρεη ζηνηρεηψδεο πιεξνθφξεζε νχηε ζην θείκελν γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζε παξαζαιάζζηεο, εζσηεξηθέο, νξεηλέο ή πεδηλέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη, αιιά νχηε ππάξρνπλ πεγέο ζηηο νπνίεο ε κειέηε ηνπο ζα ε- πέηξεπε λα παξαηεξήζνπκε ηελ δεδνκέλε θαηάζηαζε, πνιχ πεξηζζφηεξν δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ εμεγνχλ απηή ηελ θαηαλνκή. Ο καζεηήο δει. δελ έρεη νχηε πεγέο γηα κειέηε, νχηε θαη ηελ πιεξνθφξεζε γηα λα αληηιεθζεί ην γεσγξαθηθφ θαηλφκελν ηεο θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ην αλάγιπθν, ηελ γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα ή ηελ απφζηαζή ηνπ απφ ηνλ Ιζεκεξηλφ πνπ παξαιείπεηαη εληειψο. Θα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ σο πεγέο δηαγξάκκαηα πνζνζηψλ θαηαλνκήο πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ην αλάγιπθν ή ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ή ηελ απφζηαζε απφ ηελ ζάιαζζα πνπ ζα επέηξεπαλ θάπνηα επεμεξγαζία θαη επηβεβαίσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο γηα ηελ Ιαπσλία γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ θπζηνινγηθή ππθλφηεηα, έλλνηα πνπ δελ είλαη γλσζηή αθφκα ζηνπο καζεηέο, δελ απνηειεί ζηφρν ζην κάζεκα θαη θπξίσο πξνβιέπεηαη λα δηδαρζεί 0 καζήκαηα παξαθάησ, (ζην Γ. κάζεκα). Σα Μαζήκαηα: Β3.5. Τα ποτάμια της Ασίας, Β3.6. Τα ποτάμια της Αμερικής, Β3.7 Τα ποτάμια της Αυρικής-Τα ποτάμια της Ασστραλίας δελ ζα δηδαρζνχλ. Πξφθεηηαη γηα απιή πεξηγξαθηθή γεσγξαθία πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαηνινγία ησλ πνηακψλ, απαηηεί κεγάιε απνκλεκφλεπζε νλνκάησλ, δελ γεληθεχεη ηε ζεκαζία ησλ πνηακψλ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, δελ ζπλδπάδεηαη κε ηε γεληθφηεξε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ψζηε λα εμεγεζεί ην κέγεζνο ή ην είδνο ηεο ξνήο ηνπο. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Γ Δλφηεηαο: «Ήπεηξνη ηηγκηφηππα», γηαηί εθεί κπνξεί λα απνηειέζεη πιηθφ γηα επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. ΜΑΘ. Β4.. Ληζόζθαηξα Μηιώληαο γηα ηελ ειηθία ηεο Γεο: Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί έρεη δχζθνιεο έλλνηεο. Βάζεη επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ (Ault, 98, 984, Trent, 998, Dodick, Orion, 003, Libarkin et al., 005) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί βαζηθά θαη θξίζηκα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε επηζηεκνληθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα φπσο: γεσινγηθφο ρξφλνο, πξφηππα κεγάιεο θιίκαθαο ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο αιιαγέο πνπ ηηο αληηπξνζσπεχνπλ, ηα πεηξψκαηα: δεκηνπξγία απηψλ, θιίκαθα θαη δηάηαμή ηνπο ζε ζηξψκαηα, θ.α. Δπηπιένλ είλαη έλα κάζεκα πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηα επφκελα καζήκαηα.

12 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΤΛΗ ΓΔΩΛΟΓΙΑ-ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΔΝΟΣΗΣΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΒΙΒΛΙΟ Α.. Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ΠΑΡΑΣΗΡΗ- ΔΙ ΣΔΣΡΑΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ Γελ ζα δηδαρζεί ε δξαζηεξηφηεηα Α.. απφ ην ηεηξάδην. ΠΡΟΣΔΙΝΟ- ΜΔΝΔ ΩΡΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ Α ΥΑΡΣΔ Α... Παηρλίδηα κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο Α.3. Η ρξήζε ησλ ραξηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή Γελ ζα δηδαρζνχλ νη ζει. 5-6 (πξνβνιέο). ( ζει.) Γελ ζα δηδαρζεί ε ζει. 9 (Σα ζπζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ). ( ζει.) Γελ ζα δηδαρζεί ε δξαζηεξηφηεηα Α.. απφ ην ηεηξάδην. Γελ ζα δηδαρζεί απφ ην ηεηξάδην ε δξαζηεξηφηεηα Α.. Α.4.Πνηφλ ράξηε λα δηαιέμσ; Γελ δηδάζθεηαη ην έγρξσκν έλζεην «ζπληαγέο» γηα λεαξνχο ραξηνγξάθνπο ζει. -3 ( ζει.) Απηφ ην θείκελν ζα απνηειέζεη νδεγφ ζην θεθάιαην Γ.. θαη ζα ζπλδπαζηεί κε ηελ πξνηεηλφκελε απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ Γ.. δξαζηεξηφηεηα. Α.5. Αλαθξίλνληαο ηνπο ράξηεο Γελ ζα δηδαρζνχλ νη ζειίδεο 4-7 (4 ζει.) Ωζηφζν κπνξεί λα απνηειέζεη νδεγφ κειέηεο ζηε Γ Δλφηεηα: «ηηγκηφηππα» ΟΥΙ Β.. Ο πιαλήηεο Γε Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί παξφκνηα χιε έρεη δηδαρζεί ζηε Σ Γεκνηηθνχ, ζειίδεο 3-35 (5 ζει.) ΟΥΙ Β.. Υσξίδνληαο ην πεξηβάιινλ ζε ελφηεηεο

13 Β.. Αηκφ- ζθαηξα- χλζεζε ηεο Αηκφζθαηξαο, ζεξκνθξαζία, άλεκνη Γελ ζα δηδαρζεί απφ ην ηεηξάδην ε δξαζηεξηφηεηα Β.. γηαηί δελ ζπλδέεηαη κε ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Β... Οη βξνρέο, ην θιίκα ΔΝΟΣΗΣΑ Β Φπζηθφ πεξηβάιινλ Β.3.. Τδξφζθαηξα. Σν λεξφ ζηε θχζε Β3.. Ωθεαλνί θαη ζάιαζζεο Γε ζα δηδαρζεί ε ζειίδα 50. Οη κεγάιεο ιίκλεο ηνπ θφζκνπ ( ζει.) Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζηελ Γ Δλφηεηα: «Ήπεηξνη ηηγκηφηππα» Γελ ζα δηδαρζεί ε δξαζηεξηφηεηα Β.3.. (Ωθεαλνί θαη ζάιαζζεο). ε ψξα γεληθά ε ψξα πθαινθξεπίδα Β3.3. Άλζξσπνη θαη ζάιαζζα- Σα λεζησηηθά θξάηε Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί θαη ε θαηαλνκή ησλ αλζξψπσλ έρεη δηδαρζεί ζηελ Σ ηάμε θαη ην π- πφινηπν πεξηερφκελν δελ είλαη απαξαίηεην γηα ηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ, ζειίδεο (4 ζει.) Δπίζεο δελ ζα δηδαρζεί απφ ην ηεηξάδην εξγαζηψλ ε δξαζηεξηφηεηα Β.3.3. (Σαμίδη ζηηο Μνινχθεο). ΟΥΙ Β3.4. Σα πνηάκηα ηνπ θφζκνπ Β3.5. Σα πνηάκηα ηεο Αζίαο Β3.6. Σα πνηάκηα ηεο Ακεξηθήο Β3.7. Σα πνηάκηα ηεο Α- θξηθήο-σα πνηάκηα ηεο Απζηξαιίαο Β4.. ΛΙΘΟ- ΦΑΙΡΑ Μηιψληαο γηα ηελ ε- ιηθία ηεο Γεο Σα θεθάιαηα Β3.5., Β3.6., Β3.7. δελ ζα δηδαρζνχλ. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο Γ Δλφηεηαο: «Ήπεηξνη ηηγκηφηππα». ειίδεο (9 ζει.) Γελ ζα δηδαρζεί γηαηί έ- ρεη δχζθνιεο έλλνηεο ειίδεο 70-7 ( ζει.) ΟΥΙ ΟΥΙ 3

14 Β4.. Σν εζσηεξηθφ ηεο Γεο Β.4.3. Γπλάκεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο: Δλδνγελείο θαη εμσγελείο Β4.4. Μνξθέο ηνπ αλάγιπθνπ ηεο Γεο Β.5.. ΒΙΟ- ΦΑΙΡΑ Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ νξγαληζκψλ Να δηαηεζνχλ 3 ψξεο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην CD Γεσγξαθίαο. ε ψξα: Α. Γπλάκεηο ζην ε- ζσηεξηθφ ηεο Γεο (ελδνγελείο): Πσο γελληνχληαη νη ζεηζκνί; θαη Πσο γελληνχληαη ηα βνπλά θαη νη νξνζεηξέο; ε ψξα: Πσο γελληνχληαη νη κεγάιεο λεζησηηθέο αιπζίδεο; Πσο γελληνχληαη ηα εθαίζηεηα; Θεξκέο θειίδεο. 3 ε ψξα: Γπλάκεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο (εμσγελείο ) Να δηαηεζνχλ 3 ψξεο γηα λα γίλεη απφ ην ηεηξάδην εξγαζηψλ ε δξαζηεξηφηεηα Β5.. (Απνδίδνληαο κε θφκηθο ηα νηθνζπζηήκαηα). ε ψξα: Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ βηβιίνπ ε ψξα: Δπεμεξγαζία ζηελ ηάμε απφ ην ηεηξάδην εξγαζηψλ ησλ θεηκέλσλ κε ηίηιν: «Δξσηήζεηο πνπ δεηνχλ απάληεζε». 4

15 3 ε ψξα: Παξνπζίαζε εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ απαληήζεη ζηα θείκελα κε ηίηιν: «Γηθηά ζνπ εξγαζία». ΔΝΟΣΗΣΑ Γ Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ Γ.. Ο πιεζπζκφο ηεο Γεο Γ.. Η θαηαλνκή ησλ αλζξψπσλ ζηε Γε Γ.3. Παηρλίδηα κε ηηο ειηθηαθέο ππξακίδεο Γ.4. Οη κεγάιεο πφιεηο ηνπ πιαλήηε Γ..5. Πνπ είλαη ρηηζκέλεο νη κεγάιεο πφιεηο ηνπ πιαλήηε Γ.6. ηφζν δηαθνξεηηθνί, ηφζν ίδηνη Γ.. Φπζηθνί πφξνη Να δηαηεζνχλ ηξεηο (3) δηδαθηηθέο ψξεο ε ψξα: ζει. 04 (δεο ην κνληέιν κηαο πφιεο) ε ψξα: ζει.0-03 (ζέζεηο πφιεσλ) 3 ε ψξα: Πξνβιήκαηα ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Γ.. Αλζξψπηλνη πφξνη Γ.3. Πξνβιήκαηα πνπ δεηνχλ απαληήζεηο 5

16 Γ.. Αθξηθή- Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνη * *βι. παξαηήξεζε ζην ηέινο ηνπ πίλαθα ΔΝΟΣΗΣΑ Γ «Ήπεηξνη ηηγκηφηππα» Γ.. Αζία- Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνη Γ.3. Βφξεηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή-Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνη Γ.4. Νφηηα Α- κεξηθή-φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνη Γ.5. Ωθεαλία- Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνη Γ.6. Αληαξθηηθή Γ.7. Δπξψπε ΤΝΟΛΟ 45 ώξεο **Παξαηήξεζε: Η Δλφηεηα Γ : «Ήπεηξνη ηηγκηφηππα» πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί ζε κνξθή project. Οη καζεηέο θάζε ηάμεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ κία ζε θάζε ήπεηξν. Δλδεηθηηθφ ζελάξην θπζηθνχ πεξηβάιινληνο: κε ηε καηηά ελφο εμεξεπλεηή κηα νκάδα καζεηψλ εξεπλά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ν. Ακεξηθήο μεθηλψληαο απφ ηηο Άλδεηο ζπλερίδνληαο ζηνλ Ακαδφλην θαη θηάλνληαο κέρξη ηε Γε ηνπ Ππξφο. Δλδεηθηηθφ ζελάξην αλζξσπνγεσγξαθίαο: κε ηελ νπηηθή γσλία ελφο πξαθηνξείνπ ηαμηδηψλ κηα νκάδα καζεηψλ ζα πξέπεη λα θηηάμεη απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο αθίζεο κέρξη ην θφζηνο θαη ην πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζε πφιεηο ηεο Ν. Ακεξηθήο. Αλάινγα ζελάξηα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαη γηα ηηο ππφινηπεο επείξνπο (βαζηθά γηα ηελ Αθξηθή, Αζία, Βφξεηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή, Νφηηα Ακεξηθή θαη Ωθεαλία κηαο θαη ε Αληαξθηηθή δελ ελδείθλπηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο ζελάξηα θαη ε Δπξψπε ζα δηδαρζεί αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ηάμε). Η ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ θαη ε εθπφλεζε ησλ projects ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλνπλ πνιχ πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηδαζθαιίαο ηεο Δλφηεηαο Γ, έηζη ψζηε φηαλ θζάζνπλ ζ απηή νη καζεηέο λα είλαη έηνηκνη λα παξνπζηάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο Παρατήρηση ηα Δζπεξηλά Γπκλάζηα δε ζα δηδαρζεί ε Δλόηεηα Γ : Αλζξωπνγελέο Πεξηβάιινλ. 6

17 Β Σάμε Γπκλαζίνπ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α Ι. Γηδαθηέα ύιε Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Α Γπκλαζίνπ» ησλ Ισάλλε Βαλδνπιάθε, Υαξάιακπνπ Καιιηγά, Νηθεθφξνπ Μαξθάθε, πχξνπ Φεξεληίλνπ, έθδνζε 0. ΜΔΡΟ Α Κεθ. 7 ν : Θεηηθνί θαη Αξλεηηθνί Αξηζκνί (Γελ απνηειεί εμεηαζηέα ύιε) 7.8 Γπλάκεηο ξεηψλ αξηζκψλ κε εθζέηε θπζηθφ 7.9 Γπλάκεηο ξεηψλ αξηζκψλ κε εθζέηε αθέξαην 7.0 Σππνπνηεκέλε κνξθή κεγάισλ θαη κηθξψλ αξηζκψλ Απφ ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Β Γπκλαζίνπ» ησλ Παλαγηψηε Βιάκνπ, Παλαγηψηε Γξνχηζα, Γεσξγίνπ Πξέζβε, Κσλζηαληίλνπ Ρεθνχκε, έθδνζε 0 ΜΔΡΟ Α Κεθ. ν : ΔΞΙΩΔΙ - ΑΝΙΩΔΙ. Η έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο Αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο. Δμηζψζεηο α' βαζκνχ.4 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ.5 Αληζψζεηο α' βαζκνχ Κεθ. ν : ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Σεηξαγσληθή ξίδα ζεηηθνχ αξηζκνχ. Άξξεηνη αξηζκνί Πξαγκαηηθνί αξηζκνί.3 Πξνβιήκαηα Κεθ. 3 ν : ΤΝΑΡΣΗΔΙ 3. Η έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο 3. Καξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο Γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο 3.3 Η ζπλάξηεζε y α x 3.4 Η ζπλάξηεζε y α x β ( ρσξίο ηηο ππνπαξαγξάθνπο: «Η εμίζσζε ηεο κνξθήο «α x β y γ» θαη «εκεία ηνκήο ηεο επζείαο α x β y γ κε ηνπο άμνλεο»). 3.5 α Η ζπλάξηεζε y Η ππεξβνιή x Κεθ. 4 ν : ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 4. Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο: Πιεζπζκφο Γείγκα 4. Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο 4.3 Καηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 4.5 Μέζε ηηκή Γηάκεζνο (ρσξίο ηελ ππνπαξάγξαθν: «Μέζε ηηκή νκαδνπνηεκέλεο θαηαλνκήο») ΜΔΡΟ Β Κεθ. ν : ΔΜΒΑΓΑ ΔΠΙΠΔΓΩΝ ΥΗΜΑΣΩΝ ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ ΘΔΩΡΗΜΑ. Δκβαδφλ επίπεδεο επηθάλεηαο. Μνλάδεο κέηξεζεο επηθαλεηψλ 7

18 .3 Δκβαδά επίπεδσλ ζρεκάησλ.4 Ππζαγφξεην ζεψξεκα Κεθ. ν : ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑΝΤΜΑΣΑ. Δθαπηνκέλε νμείαο γσλίαο. Ηκίηνλν θαη ζπλεκίηνλν νμείαο γσλίαο.4 Οη ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί ησλ γσληψλ 30 o, 45 o θαη 60 o Κεθ. 3 ν : ΜΔΣΡΗΗ ΚΤΚΛΟΤ 3. Δγγεγξακκέλεο γσλίεο 3. Καλνληθά πνιχγσλα 3.3 Μήθνο θχθινπ 3.5 Δκβαδφλ θπθιηθνχ δίζθνπ Κεθ. 4 ν : ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΑ ΣΔΡΔΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΔΡΔΩΝ 4. Δπζείεο θαη επίπεδα ζην ρψξν 4. ηνηρεία θαη εκβαδφλ πξίζκαηνο θαη θπιίλδξνπ 4.3 γθνο πξίζκαηνο θαη θπιίλδξνπ 4.4 Η ππξακίδα θαη ηα ζηνηρεία ηεο 4.6 Η ζθαίξα θαη ηα ζηνηρεία ηεο ΜΔΡΟ Α ΙΙ. Γηαρείξηζε Γηδαθηέαο ύιεο Κεθάιαην 7 ν Α ΜΔΡΟΤ Μαζεκαηηθώλ Α Γπκλαζίνπ (Να δηαηεζνύλ 9 ώξεο) Δπαλάιεςε βαζηθψλ ελλνηψλ (αξλεηηθνί αξηζκνί, απφιπηε ηηκή, αληίζεηνο αξηζκνχ) θαη δηαδηθαζηψλ (πξάμεηο) απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο (3 ψξεο) 7.8 (Να δηαηεζνχλ 3 ψξεο) 7.9 (Να δηαηεζνχλ ψξεο) 7.0 (Να δηαηεζεί ψξα) Δδψ ζα δηδαρζεί γηα πξψηε θνξά ζην Γπκλάζην θαη ε ηππνπνηεκέλε κνξθή κεγάισλ αξηζκψλ. Κεθάιαην ν (Να δηαηεζνύλ ώξεο). (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ηφζν ζε αζθήζεηο αιγεβξηθήο έθθξαζεο πνζνηήησλ πνπ είλαη ιεθηηθά δηαηππσκέλεο θαη αληηζηξφθσο, φζν θαη ζηηο αλαγσγέο νκνίσλ φξσλ απινπνηήζεηο αιγεβξηθψλ παξαζηάζεσλ κε ρξήζε ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο.. (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) ηηο εμηζψζεηο ν ρσξηζκφο γλσζηψλ απφ άγλσζηνπο λα κελ γίλεηαη απφ ηελ αξρή κε ηνλ πξαθηηθφ θαλφλα «αιιάδσ κέινο αιιάδσ πξφζεκν», πνπ κνηάδεη καγηθφο ζην καζεηή θαη ηνλ νδεγεί ζε κεραληζηηθνχο θαη άλεπ λνήκαηνο ρεηξηζκνχο, αιιά κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ. Η ηδηφηεηα απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κε ην κνληέιν ηεο δπγαξηάο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεηηθψλ αξηζκψλ. Δμάιινπ, νη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο, δίλνπλ έκθαζε ζην λφεκα ησλ αιγεβξηθψλ εθθξάζεσλ θαη ζηελ δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ, παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε αιγνξηζκηθψλ δεμηνηήησλ. Η δηδαζθαιία ησλ εμηζψζεσλ ζα πξέπεη λα μεθηλάεη απφ πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη δπζθνιφηεξν λα ιπζνχλ κε πξαθηηθή αξηζκεηηθή θαη λα επηιχνληαη εμηζψζεηο πνπ είλαη κνληέια ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Έηζη, δελ έρεη λφεκα ε δηδαζθαιία πνιχπινθσλ εμηζψζεσλ πνπ απαηηνχλ κεγάιε επρέξεηα ζηνλ αιγεβξηθφ ινγηζκφ, φπσο νη αζθήζεηο 6, 7 θαη 9 (εμίζσζε κε παξάκεηξν)..4 (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο).5 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Ιζρχνπλ αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο κε εθείλεο πνπ έγηλαλ ζηηο εμηζψζεηο, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε ζην φηη ε ιχζε αλίζσζεο, ζπλήζσο, δελ είλαη κηα ηηκή αιιά έλα ζχλνιν απφ ηηκέο. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα κε ζπδεηεζεί ε άζθεζε 7 (αλίζσζε κε παξάκεηξν) θαη λα γίλεη επηινγή (απφ ηνλ δηδάζθνληα) ησλ αζθήζεσλ κε αληζψζεηο θαη ζπλαιήζεπζε αληζψζεσλ. 8

19 Κεθάιαην ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο) Σν πεξηερφκελν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο θαη ππάξρνπλ πνιιέο πηπρέο πνπ είλαη πεγή δπζθνιηψλ (δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε αξξήησλ, έλλνηα πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, θ.ν.θ.).. (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Η παξάγξαθνο απηή ζα πξέπεη λα δηδαρζεί ακέζσο κεηά ηε δηδαζθαιία ηεο.4 (Ππζαγφξεην ζεψξεκα) ηεο Γεσκεηξίαο.. (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Πξνηείλεηαη λα ζπδεηεζνχλ ζηελ ηάμε ζέκαηα ζρεηηθά κε βαζηθέο ηδηφηεηεο ζπλέρεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ηεο επζείαο, κε απιά εξσηήκαηα φπσο: Πνηνο είλαη ν κηθξφηεξνο ζεηηθφο πξαγκαηηθφο; Πνηνο είλαη ν επφκελνο πξαγκαηηθφο ηνπ ; Μπνξνχκε πάληα λα βξίζθνπκε έλαλ ξεηφ/άξξεην αλάκεζα ζε δχν άιινπο;.3 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Κεθάιαην 3 ν (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Παξά ην φηη νη καζεηέο έρνπλ δηδαρζεί ηα αλάινγα θαη ηα αληηζηξφθσο αλάινγα πνζά, ε έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο, θαη νη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο (ιεθηηθή δηαηχπσζε, γξαθηθή παξάζηαζε, αιγεβξηθφο ηχπνο, πίλαθαο ηηκψλ) δελ έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. 3. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Η ρξήζε γξάκκαηνο σο κεηαβιεηήο θαη φρη κφλν σο άγλσζηνπ ζε κηα εμίζσζε είλαη θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη επαξθψο αληηθείκελν ζπδήηεζεο κέρξη ηψξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ρξήζηκε ηφζν ε δεκηνπξγία αιγεβξηθψλ ηχπσλ ζπλαξηήζεσλ απφ ιεθηηθέο δηαηππψζεηο πνζνηήησλ, φζν θαη ε ζπκπιήξσζε ηηκψλ ζε πίλαθα (κε αληηθαηάζηαζε αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ζηνλ ηχπν). 3. (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Να δνζνχλ αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη νη καζεηέο λα "δηαβάζνπλ" γηα λα βξνπλ πνηεο ηηκέο ηνπ y αληηζηνηρνχλ ζε δεδνκέλεο ηηκέο ηνπ x θαη αληηζηξφθσο. Σέηνηεο είλαη ε εξψηεζε 5, ε θακπχιε ζεξκνθξαζίαο ελφο ηφπνπ ( 4.5 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Α Λπθείνπ) θαη άιιεο πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην δηαδίθηπν. Να κε δηδαρζνχλ νη εθαξκνγέο (ζπκκεηξηθφ ζεκείνπ) θαη 3 (ηχπνο απφζηαζεο ζεκείσλ), νη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 3, 4 θαη νη αζθήζεηο 3, 5 θαη 6. ηηο αζθήζεηο 4 θαη 7 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα θαη φρη ν ηχπνο απφζηαζεο ζεκείσλ. Αληίζεηα, λα δνζεί έκθαζε ζηελ ε- θαξκνγή 4 θαη ζηηο αζθήζεηο 8, 9 θαη (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Σν ζρφιην ηεο. ηνπ Β Μέξνπο (ζει. 37) λα αλαθεξζεί ζηε δηδαζθαιία ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 3.4 (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Να κε δηδαρζνχλ νη ππνπαξάγξαθνη «ε εμίζσζε x y» θαη «ζεκεία ηνκήο ηεο επζείαο x y κε ηνπο άμνλεο» θαη νη αληίζηνηρεο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θαη αζθήζεηο. Να δνζεί έκθαζε ζε πξνβιήκαηα πνπ κνληεινπνηνχληαη κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο θαη ζε εξσηήκαηα πνπ ν- δεγνχλ ζε εμίζσζε θαη αλίζσζε θαη κπνξνχλ λα ιπζνχλ κέζσ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ζπλάξηεζεο (δειαδή είηε κε πίλαθα ηηκψλ, είηε κε γξαθηθή ή γξαθηθέο παξαζηάζεηο, είηε κε ηνπο ηχπνπο πνπ νδεγνχλ ζε εμίζσζε ή αλίζσζε). Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη νη αζθήζεηο 8, 9 ζει. 7, νη 5, 9, 0 ζει. 78, θαη νη 4, 5 ζει 8 (ππεξβνιή), αθνχ ζπκπιεξσζνχλ κε θαηάιιεια εξσηήκαηα απφ ηνλ δηδάζθνληα. 3.5 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Κεθάιαην 4 ν (Να δηαηεζνύλ 8 ώξεο) Οη καζεηέο έρνπλ, ήδε, επεμεξγαζηεί ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν δεδνκέλα (ηαμηλφκεζε, αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ θαη ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ). Σν λέν ζην θεθάιαην απηφ είλαη νη έλλνηεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο δηακέζνπ θαζψο θαη ε θαηαλνκή ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ. ην θεθάιαην απηφ ζα κπνξνχζαλ νη ίδηνη νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ εξκελεία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ίδηνπο. 4. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) 4. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) 4.3 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) 9

20 4.5 (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Να κε δηδαρζεί ε ππνπαξάγξαθνο «κέζε ηηκή νκαδνπνηεκέλεο θαηαλνκήο» θαη νη αζθήζεηο 6, 7 θαη 8. ΜΔΡΟ Β Κεθάιαην ν (Να δηαηεζνύλ 4 ώξεο). (Να δηαηεζνύλ 3 ώξεο) Η ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ πνπ αθνινπζνχλ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. Απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο πξηλ πεξάζνπλ αξγφηεξα ζηνπο ηχπνπο ππνινγηζκνχ ησλ εκβαδψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαζψο θαη ζηηο κεηαηξνπέο κνλάδσλ είλαη ηα εμήο: Η ζχγθξηζε επηθαλεηψλ (πνιπγσληθψλ θαη κε) κέζα απφ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο (επηθάιπςε, δηαίξεζε, ζχλζεζε θ.ι.π.) Η έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο επηθάλεηαο. Η δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζην γεσκεηξηθφ κέγεζνο (επηθάλεηα) θαη ζηε κέηξεζή ηνπ (εκβαδφλ). Η έλλνηα ηεο κνλάδαο κέηξεζεο (άηππε ή ηππνπνηεκέλε), ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κνλάδαο, ε ρξήζε ηεο γηα ηελ επηθάιπςε κηαο επηθάλεηαο θαη ε ζχκβαζε ηεο ρξήζεο ηεο ηεηξαγσληθήο κνλάδαο. Η δηάθξηζε αλάκεζα ζηε κέηξεζε ηεο επηθάλεηαο (εκβαδφλ) απφ ηηο κεηξήζεηο άιισλ κεγεζψλ (π.ρ. ηκήκαηα θαη ηα κήθε ηνπο ή ε πεξίκεηξνο θαη ην κήθνο ηεο) Η πξνζεγγηζηηθή θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κέηξεζεο. Ο ηξφπνο κεηαβνιήο ηνπ εκβαδνχ φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε πνιιαπιάζηα ή ππνπνιιαπιάζηα κηαο αξρηθήο κνλάδαο. Γηα παξάδεηγκα: Η ζχγθξηζε ησλ επηθαλεηψλ ησλ δηπιαλψλ ζρεκάησλ, ε εχξεζε δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζχγθξηζεο, ε πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ (π.ρ. πφζν κεγαιχηεξε είλαη ε κία ζε ζρέζε κε ηελ άιιε) θηι., ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θάπνησλ ελλνηψλ. κνηα, δξαζηεξηφηεηεο ή αζθήζεηο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρεκάησλ ζε άιια ηζνδχλακα, ζπκβάιινπλ θαη απηέο θαηά έλα κέξνο ζηνπο πξνεγνχκελνπο ζηφρνπο, γη απηφ πξνηείλεηαη ε έληαμε ηεο άζθεζεο (εξσηήκαηα έσο 6) ηεο ζειίδαο 5 ηεο.3 ζ απηή ηελ ελφηεηα (ρσξίο λα γίλεηαη ρξήζε ησλ ηχπσλ ππνινγηζκνχ ηνπ εκβαδνχ). Η άζθεζε 3 ηεο ζειίδαο 5 λα εκπινπηηζζεί κε εξσηήκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ην εκβαδφ ησλ ζρεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κε κνλάδα πνπ ζα θαζνξίζεη ν δηδάζθσλ. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα δνζεί ε άζθεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζειίδα 5 θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηα δηαζθέδαζε» θαη λα ηεζνχλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδφ.. (Να δηαηεζνύλ ώξεο) Οη καζεηέο γλσξίδνπλ απφ ην Γεκνηηθφ ηηο δεθαδηθέο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ επηθαλεηψλ θαη ην λέν ζηνηρείν είλαη ν δηεζλήο ζπκβνιηζκφο ηνπο. Η αηζζεηνπνίεζε ηεο ηππηθήο κνλάδαο, ησλ ππνδηαηξέζεσλ θαη ησλ πνιιαπιάζησλ απηήο, νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, θαζψο επίζεο ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κνλάδαο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε (άζθεζε 6 ζει 8), ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, απ φηη κφλνλ ε ζπλερήο εμάζθεζε κε αζθήζεηο κεηαηξνπήο απφ ηελ κία κνλάδα κέηξεζεο ζε άιιε..3 (Να δηαηεζνύλ 6 ώξεο) Σν πεξηερφκελν ηεο ελφηεηαο δελ είλαη λέν γηα ηνπο καζεηέο. Υξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην εκβαδφλ ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ κεηαζρεκαηηζκνχο ην εκβαδφλ ησλ άιισλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ εκβαδνχ ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ γίλεηαη κέζα απφ ηε κέηξεζε ησλ ηεηξαγσληθψλ κνλά- 0

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηφηεηαο: Αζήλα, -0-03

Διαβάστε περισσότερα

Α Σάμε Γπκλαζίνπ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α. Γηδαθηέα ύιε

Α Σάμε Γπκλαζίνπ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α. Γηδαθηέα ύιε Α Σάμε Γπκλαζίνπ Μ Α Θ Η Μ Α Σ Ι Κ Α Γηδαθηέα ύιε Από ην βηβιίν «Μαζεκαηηθά Α Γπκλαζίνπ» ησλ Ισάλλε Βαλδνπιάθε, Υαξάιακπνπ Καιιηγά, Νηθεθόξνπ Μαξθάθε, πύξνπ Φεξεληίλνπ, έθδνζε Ο.Δ.Γ.Β. 2010 ΜΔΡΟ Α ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημαηικά Γ Σάξηρ Γςμναζίος

Μαθημαηικά Γ Σάξηρ Γςμναζίος Μαθημαηικά Γ Σάξηρ Γςμναζίος Γηδαθηέα ύιε θαη νδεγίεο δηδαζθαιίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ύιεο. 1 Πεπιεσόμενα Ι. Γιδακηέα ύλη...3 Μ Δ Ρ Ο Α...3 Μ Δ Ρ Ο Β...4 ΙΙ. Γιασείπιζη Γιδακηέαρ ύληρ...6 Μ Δ Ρ Ο Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. Να παρουσιάσει στους μαθητές την θεωρία κάθε μαθήματος χωρίς να χάνουν χρόνο αντιγράφοντας από τον πίνακα σε κάθε παράδοση.

Αντί προλόγου. Να παρουσιάσει στους μαθητές την θεωρία κάθε μαθήματος χωρίς να χάνουν χρόνο αντιγράφοντας από τον πίνακα σε κάθε παράδοση. Αντί προλόγου Σν βηβιηνηεηξάδην ησλ Μαζεκαηηθώλ απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ησλ «Δθπαηδεπηεξίσλ Καίζαξε» θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα. θνπνί ηεο ζπγγξαθήο ηνπ είλαη: Να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ Α ΓΤΜΝΑΗΟΤ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Φπζηθνί Αξηζκνί

ΑΛΓΔΒΡΑ Α ΓΤΜΝΑΗΟΤ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Φπζηθνί Αξηζκνί ΚΔΦΛΗΟ 1 ν Φπζηθνί ξηζκνί ΛΓΔΒΡ ΓΤΜΝΗΟΤ 1.Πνηνί αξηζκνί νλνκάδνληαη θπζηθνί, πνηνί άξηηνη θαη πνηνί πεξηηηνί; Φπζηθνί αξηζκνί νλνκάδνληαη νη αξηζκνί,1,2,3.1,11.1. Κάζε θπζηθόο αξηζκόο έρεη έλαλ επόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαθηέα χιε ησλ Θεηηθψλ Μαζεκάησλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. πγθεθξηκέλα:

αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαθηέα χιε ησλ Θεηηθψλ Μαζεκάησλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. πγθεθξηκέλα: Αζήλα, 28-09-2012 Αξ. Πξση. 115360/Γ2 Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γξαθεία ρνιηθψλ πκβνχισλ Γεληθά Λχθεηα (κέζσ ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) ΠΡΟ: ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο θαη δηαρείξηζε δηδαθηέαο χιεο Θεηηθψλ Μαζεκάησλ ησλ Β

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 1 ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΟ «ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΑΣΑΝΟ» ΜΑΘΗΜΑ: Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ΔΞΑΜΗΝΟ: Β Ζ δηδαζθαιία ησλ γεσκεηξηθώλ ζηεξεώλ όπσο παξνπζηάδεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Διδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η., Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάηε., ίδεξε Π. Κεθ.3 ο : Σρίγωνα 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ 1.1 Μονάδερ μέηπηζηρ ηόξων (γωνιών) ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ Ωο κνλάδα κέηξεζεο ησλ ηόμσλ εθηόο από ηελ κνίξα (1 ν ) πνπ είλαη ην 1/360 ηνπ θύθινπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην αθηίλην (1rad). Τν αθηίλην είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ TA ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ)

(ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ TA ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Να δηαηεξεζεί κέρξη... ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ/ΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα