ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008"

Transcript

1 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΣΡΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2009

2 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

3 Αθιερώνεηαι ζηοσς αγαπημένοσς μοσ γονείς Παναγιώηη και Αναζηαζία και ζηην αδελθή μοσ Αθροδίηη - 3 -

4 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Δπηζπκώ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε όζνπο βνήζεζαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηελ εθπόλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Θέισ λα επραξηζηήζσ θπξίσο ηνλ επνπηεύνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θ. Βελέηε Ισάλλε, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα θαη ηελ ζηήξημε πνπ παξείρε ζηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο, εθθξάδσ έλα κεγάιν "επραξηζηώ" ζηνπο θ. Γηαλλαθόπνπιν Ισάλλε, νηθνλνκνιόγν, γηα ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ππνδείμεηο, θξηηηθέο θαη απόςεηο ζρεηηθά κε πνιιά ζέκαηα πνπ πξαγκαηεύεηαη ε δηαηξηβή απηή, θαζώο θαη ζηνλ θ. Γξάθν Κσλζηαληίλν, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ δεδνκέλσλ. Πάηξα, επηέκβξηνο 2009 Γεώξγηνο Π. Ηιηόπνπινο - 4 -

5 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Δηζαγσγή Γηαθνξέο Θεζκηθώλ Δπελδπηώλ από άιινπο Δπελδπηέο Θεζκηθή Ιδηνθηεζία θαη Καηαλνκή ησλ Μεηνρηθώλ Απνδόζεσλ Με-νξζνινγηθέο Υξεκαηηζηεξηαθέο πλαιιαγέο (Herding Trading) από Θεζκηθνύο θαη άιινπο Δπελδπηέο Η πκπεξηθνξά ησλ Απνδόζεσλ γύξσ από ηηο πλαιιαγέο ησλ Θεζκηθώλ Δπελδπηώλ πζρέηηζε Υξεκαηηζηεξηαθώλ πλαιιαγώλ θαη Θεζκηθώλ Δπελδπηώλ Πξόβιεςε ησλ Απνδόζεσλ ζύκθσλα κε ηελ Θεζκηθή Ιδηνθηεζία Δκπεηξηθή Δθαξκνγή πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα

6 1. Διζαγυγή ηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ζα αλαιύζνπκε ηνλ ξόιν πνπ παίδεη ε αζηάζεηα ζηελ επξύηεξε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο. Γειαδή ζα αλαιύζνπκε θαηά πόζν ε αζηάζεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηηο απνδόζεηο ησλ δεηθηώλ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ επεξεάδεηαη από ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ. Οη ζεζκηθνί επελδπηέο είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ρξεκαηηζηεξηαθώλ επελδπηώλ, ε νπνία δηαηξείηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, όπσο π.ρ. ζε εκεδαπνύο ζεζκηθνύο επελδπηέο θαη ζε αιινδαπνύο ζεζκηθνύο επελδπηέο. Παξάιιεια κε ηελ αζηάζεηα ησλ απνδόζεσλ ησλ δεηθηώλ ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ αζπκκεηξία θαη ηελ θύξησζε ζηηο κεηνρηθέο απνδόζεηο, όπνπ δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο θαζνξηζηηθνύο παξάγνληέο ηνπο, ζε δηάθνξεο εκπεηξηθέο κειέηεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο πξνηείλνπλ όηη ε δνκή ησλ πιεξνθνξηώλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο έρνπλ επηπηώζεηο ζηε θύζε ησλ θαηαλνκώλ ησλ απνδόζεσλ. Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ν βαζκόο ηεο ζεζκηθήο θαηνρήο ζε θάζε κεηνρή. Απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία ππνζέηεη θαη ηεθκεξηώλεη κηα ζεκαληηθή αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ ηεο ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ζηαζεξήο απόθιηζεο, ηεο αζπκκεηξίαο, θαη θύξησζεο ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ. Δηδηθόηεξα, ζην ηκήκα 2 ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα αλαιύζνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ζεζκηθώλ επελδπηώλ θαη απιώλ επελδπηώλ. Γειαδή πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ θαη πσο απηά δηαθέξνπλ από απηά ησλ απιώλ επελδπηώλ. ην ηκήκα 3 ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αλαθεξόκαζηε ζηελ ζεζκηθή ηδηνθηεζία ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ πξνο ηνπο επελδπηέο. Θεζκηθή ηδηνθηεζία νξίδεηαη ην πνζνζηό θαηνρήο από ζεζκηθνύο επελδπηέο πάλσ ζε κεηνρηθνύο ηίηινπο εηαηξηώλ. Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο κεηνρηθώλ απνδόζεσλ πνπ εμεγνύλ όηη ε αζηάζεηα, ε αζπκκεηξία θαη θύξησζε ησλ απνδόζεσλ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ έθηαζε ηεο ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο. ηελ ζπλέρεηα ζην ηκήκα 4 εμεγνύκε πσο πξαγκαηνπνηείηαη ην «herding trading» (ζπκπεξηθνξά «αγέιεο»), ην νπνίν πξνθαιείηαη από ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζεζκηθώλ θαη ησλ απιώλ επελδπηώλ, επίζεο εμεγνύκε ηηο ζηξαηεγηθέο αλαηξνθνδόηεζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ (feedback trading). ην ηκήκα 5 αλαιύεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ απνδόζεσλ ησλ κεηνρώλ, όηαλ απηέο νη - 6 -

7 απνδόζεηο έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο ζεζκηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο. Γειαδή πσο επεξεάδνληαη νη κεηνρηθέο απνδόζεηο από ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ. Η ζπζρέηηζε ησλ απνδόζεσλ, κε ηηο ζεζκηθέο ζπλαιιαγέο, εμεηάδεηαη κε ηελ βνήζεηα κηαο κηθξήο εκπεηξηθήο αλάιπζεο 10 ραξηνθπιαθίσλ. ην επόκελν ηκήκα 6 εμεηάδνπκε εάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ θαη ησλ γεληθόηεξσλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ. Έηζη θαηαιήγνπκε ζην όηη, ν ζπζρεηηζκόο ησλ απνδόζεσλ ζα είλαη ηζρπξόηεξνο ζηηο κεηνρέο θαη ζηα ραξηνθπιάθηα πνπ αλήθνπλ ζε ζεζκηθνύο επελδπηέο. Δπίζεο εξεπλνύκε, ζην ηκήκα 7, εάλ ε ζεζκηθή ηδηνθηεζία κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο κεηνρηθέο απνδόζεηο. ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα έηζη ώζηε λα δηαιεπθαλζεί ε «πξνβιεπηηθή δύλακε» ηνπ κεγέζνπο, ηεο ηηκήο θαη ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ κεηνρώλ ζε αληίζεζε κε ηελ «πξνβιεπηηθή δύλακε» ηεο ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο. Σέινο, ζην ηκήκα 8 παξαηίζεηαη κηα εκπεηξηθή εθαξκνγή ζρεηηθά κε ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπκε ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ κε-ηδησηώλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ επί ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ δεηθηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. Σα ζηνηρεία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή εθαξκνγή αλαθέξνληαη γηα ηελ πεξίνδν από ην επηέκβξην ηνπ 2003 έσο ηνλ Μάην ηνπ ύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζα εμεηαζζεί εάλ θαη πόζν ε ζεζκηθή θαηνρή επεξεάδεη ηελ ηππηθή απόθιηζε, ηελ αζπκκεηξία θαη ηελ θύξησζε ησλ απνδόζεσλ ησλ δεηθηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. ην ηκήκα 9, ππάξρεη ε εμαγσγή θάπνησλ πνιύ ζεκαληηθώλ ζπκπεξαζκάησλ από ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο

8 2. Γιαθοπέρ Θεζμικών Δπενδςηών από άλλοςρ Δπενδςηέρ Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζαλ ζύλζεηα νηθνλνκηθά αγαζά. Η θύξηα ηδηόηεηά ηνπο είλαη ηα δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο πνπ πξνδίδνπλ ζηνπο θαηόρνπο ηνπο, παξόιν ηελ ύπαξμε αζηαζώλ ρξεκαηηθώλ ξνώλ. Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ηηκνιόγεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εζηηάδνπλ ζε απηήλ ηελ ηδηόηεηα θαη ππνινγίδνπλ ηηο ηηκέο απηώλ ησλ αγαζώλ ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα ζηάζκηζε απηώλ ησλ ξνώλ. Ωζηόζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο ηδηόηεηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ όπνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε ησλ επελδπηώλ. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί επελδπηέο πξνηηκνύλ ηα ξεπζηνπνηήζηκα πεξηνπζηαθά αγαζά αληί ησλ κε-ξεπζηνπνηήζηκσλ θαη είλαη πξόζπκνη λα «εγθαηαιείςνπλ» θάπνηεο πξνζδνθώκελεο κειινληηθέο εηζξνέο έηζη ώζηε λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξε ξεπζηόηεηα. Οη Gompers θαη Metrick (2001) [16] εμέηαζαλ εάλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο δηαθέξνπλ από ηνπο απινύο επελδπηέο ζρεηηθά κε ηελ δήηεζή ηνπο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απάληεζαλ ζε απηό ην εξώηεκα κε ηελ βνήζεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ πνζνζηνύ ζεζκηθήο θαηνρήο ζε ζηνηρεία επηπέδνπ εηαηξεηώλ (firm-level analysis of institutional holdings). Ωζηόζν, ππάξρνπλ ιόγνη ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξνζδνθνύκε ε δήηεζε ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ λα είλαη δηαθνξεηηθή από απηή ησλ απιώλ επελδπηώλ. Δπίζεο, κεξηθνί ζεζκηθνί επελδπηέο πξνζδνθνύλ θαη ελεξγνύλ ζαλ εθπξόζσπνη ησλ απιώλ επελδπηώλ. Απηή ε ζρέζε εθπξνζώπεζεο είλαη ηππνπνηεκέλε γηα ζπκβνύινπο επέλδπζεο θαη γηα ακνηβαία θεθάιαηα, επίζεο εκθαλίδεηαη ζηηο ηξάπεδεο κέζσ ησλ πηζησηηθώλ ηκεκάησλ θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κέζσ ησλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ όπσο ηα κεηαβιεηά εηήζηα επηδόκαηα. Παιηόηεξα νη απινί επελδπηέο εθρσξνύζαλ ηελ δηαδηθαζία επέλδπζεο ζε έλα ζεζκηθό όξγαλν, ώζηε απηνί λα κπνξνύζαλ κόλν ειιηπώο λα ειέγμνπλ ηηο επηινγέο εθείλνπ ηνπ νξγάλνπ. Έηζη ηα ζεζκηθά θίλεηξα κπνξνύζαλ ζπρλά λα δηαθέξνπλ από απηά ησλ πειαηώλ ηνπο. Δπηπιένλ, νη απινί επελδπηέο δελ αζθνύλ πάληα ηελ πιήξε θαη αλέμνδε δηαδηθαζία παξόιν ηελ επηινγή ελόο εθπξόζσπνπ επέλδπζεο. Απηό ζπκβαίλεη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο : i) ηα ζρέδηα απνρώξεζεο ζπρλά έρνπλ πεξηνξίζεη ηηο επηινγέο επέλδπζεο, ii) νη εθπξόζσπνη είλαη δύζθνιν λα αληηθαηαζηαζνύλ, θαη άιιεο αιιαγέο ζπκβνύισλ απαηηνύλ ζπρλά ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ραξηνθπιαθίσλ, iii) κεγάιεο δαπάλεο ζπλαιιαγώλ - 8 -

9 θαη θόξνη. Καηά ζπλέπεηα, αθόκα θη αλ νη απινί επελδπηέο έρνπλ θάπνηνλ έιεγρν, εθηόο ησλ ζηνηρεησδώλ επηινγώλ επέλδπζεο απηόο ν έιεγρνο είλαη αηειήο, θαη ζα αλακέλακε δηαθνξεηηθά θίλεηξα γηα λα νδεγεζνύκε ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ επελδπηώλ (ζεζκηθώλ - απιώλ). Απηέο νη δηαθνξέο είλαη δαπαλεξέο ζηνπο απινύο επελδπηέο, αιιά απηνί κπνξνύλ λα είλαη πξόζπκνη λα πιεξώζνπλ ηέηνηεο δαπάλεο ιόγσ ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ή άιισλ πιενλεθηεκάησλ επέλδπζεο πνπ απνιακβάλνληαη από ηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο. Μηα πηζαλή αηηία ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ «απιώλ» θαη ησλ «ζεζκηθώλ» επελδπηώλ είλαη ην λνκηθό θαζεζηώο/πεξηβάιινλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο σο «ζεκαηνθύιαθεο» ή εμνπζηνδνηεκέλνη νξγαληζκνί πξνο επέλδπζε. Αλαθεξόκαζηε ζηα πηζησηηθά θίλεηξα σο ζύλεζε (prudence). Η Del Guercio (1996) [10] εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο ζύλεζεο αθνύ ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηνθηεζία κεηνρώλ από ηηο ηξάπεδεο θαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα. Παξέρεη ην έλαπζκα θαη ηηο απνδείμεηο γηα λα δείμεη όηη δηαθνξεηηθνί ηύπνη ζεζκηθώλ επελδπηώλ επεξεάδνληαη ζε δηαθνξεηηθό βαζκό από πεξηνξηζκνύο «ζύλεζεο» (prudence). Ο έλα πξόηππν πνπ ζπρλά κεηαθξάδεηαη απζηεξόηεξα ζε ζρέζε κε ην θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά άιισλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ. Παξόια απηά, εκπεηξηθέο κειέηεο θαη ζηνηρεία εξεπλώλ, ππνδειώλνπλ όηη θαη άιινη ζεζκηθνί νξγαληζκνί, εθηόο ηξαπεδώλ, εμεηάδνπλ επίζεο ραξαθηεξηζηηθά ζύλεζεο θαηά ηελ επελδπηηθή ηνπο ζηξαηεγηθή (βιέπε Del Guercio (1996) [10], Longstreth (1986) [20], Badrinath, Gay, θαη Kale (1989) [3], θαη O'Barr θαη Conley (1992) [24]). Αλ θαη ηα πξόηππα γηα ηε ζύλεζε πνηθίιινπλ, ε Del Guercio πξνζδηνξίδεη δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζηε λνκνινγία ζύλεζεο. Δκείο ρξεζηκνπνηνύκε 4 κεηαβιεηέο όπνπ ε Del Guercio πξνηείλεη. Οη ζπγθξηκέλεο κεηαβιεηέο είλαη νη εμήο: ειηθία εηαηξίαο, κεξηζκαηηθή απόδνζε, ζπκκεηνρή ζηνλ δείθηε S&P 500 ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο θαη αζηάζεηα ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Δάλ νη εθηηκήζεηο ζύλεζεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο, θαηόπηλ ζα αλακέλακε ηε ζεζκηθή ηδηνθηεζία λα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία, ηελ κεξηζκαηηθή απόδνζε θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ S&P, θαη αληίζεηα λα έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αζηάζεηα. Μηα άιιε πεγή παξαιιαγήο ζηε ζεζκηθή ηδηνθηεζία πξνέξρεηαη από ηε ξεπζηόηεηα θαη ηα θίλεηξα ζπλαιιαγήο-θόζηνπο. Οη κεγάιεο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο κπνξνύλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ δήηεζε ησλ απνζεκάησλ κε ηηο κεγάιεο θεθαιαηνπνηήζεηο αγνξάο. Δπηπιένλ, εάλ νη εθάζηνηε ζεζκηθνί επελδπηέο - 9 -

10 κεηαβάινπλ ηα ραξηνθπιάθηα ηνπο ζπρλόηεξα από ηνπο απινύο επελδπηέο ηόηε ζα ήηαλ πην επαίζζεηνη ζηηο δαπάλεο ζπλαιιαγώλ. Δκείο ρξεζηκνπνηνύκε ηηο κεηαβιεηέο : ειηθία εηαηξείαο, ηηκή κεηνρήο, θαη θύθινο εξγαζηώλ κεξηδίνπ σο κέζα πξνζέγγηζεο γηα ηε ξεπζηόηεηα. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηαζηξσκαηηθή κεηαβνιή (cross-sectional variation) ηεο ζεζκηθήο θαηνρήο είλαη ηα νθέιε ησλ ζπλαιιαγώλ από ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κεηνρηθώλ ηίηισλ. Καηά ζπλέπεηα, εμεηάδνπκε εάλ ην κέγεζνο κηαο εηαηξίαο, θαη ηα θέξδε από παιαηόηεξεο ρξήζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ζεζκηθήο θαηνρήο. Τπάξρνπλ δύν ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ζεζκηθνί κπνξνύλ λα επελδύζνπλ δηαθνξεηηθά ζηνπο ηίηινπο πνπ έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Καη' αξράο, νη ζεζκηθνί επελδπηέο κπνξνύλ λα έρνπλ θαιύηεξε γλώζε γηα ηα θεξδνθόξα ζρέδηα ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Καη θαηά δεύηεξνλ, νη ζεζκηθνί κπνξνύλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο απνδόζεηο θαη κπνξνύλ λα ζεσξήζνπλ όηη νη δηαθνξέο ζε απηέο ηηο απνδόζεηο νθείινληαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ξίζθσλ

11 3. Θεζμική Ιδιοκηηζία και Καηανομή ηυν Μεηοσικών Αποδόζευν Μνινλόηη ππάξρεη ζεκαληηθή έλδεημε γηα επηδξάζεηο ηεο αζπκκεηξίαο θαη θύξησζεο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδόζεηο, έρεη δνζεί ζρεηηθή κηθξή ζεκαζία ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο απηώλ ησλ ξνπώλ. Πξόζθαηεο ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο εμειίμεηο ζηελ βηβιηνγξαθία ηνλίδνπλ όηη ε πιεξνθνξηαθή δνκή (information structure) θαζώο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο επεξεάδνπλ ηελ θύζε ησλ απνδόζεσλ (ηελ θαηαλνκή ηνπο). Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθό είλαη θαη ν βαζκόο (πνζνζηό) ηεο θαηνρήο κεηνρώλ κηαο εηαηξείαο από ζεζκηθνύο επελδπηέο ζύκθσλα κε ηνπο Aggarwal θαη Rao (1990) [1]. Η ζπγθεθξηκέλε θαηνρή νλνκάδεηαη ζεζκηθή θαηνρή ή αιιηώο ζεζκηθή ηδηνθηεζία. Οη Aggarwal θαη Rao (1990) [1] ππνζέηνπλ θαη ηεθκεξηώλνπλ κηα ζεκαληηθή αληηζηξόθσο αλάινγε ζρέζε κεηαμύ πνζνζηνύ ζεζκηθήο θαηνρήο θαη επηπέδνπ ξνπώλ όπσο ε ηππηθή απόθιηζε, ε αζπκκεηξία θαη ε θύξησζε ησλ απνδόζεσλ. Oη Barry θαη Brown (1984, 1985) [5,6] ππνζηεξίδνπλ όηη ε αζηάζεηα ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνζόηεηα πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ θάζε εηαηξεία. Υξεζηκνπνηώληαο, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ κεηνρώλ ζηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, σο κέζν πξνζέγγηζεο γηα ηελ δηαζέζηκε πεγή πιεξνθνξηώλ, ηεθκεξηώλεηαη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ηεο αζηάζεηαο ησλ ηηκώλ ησλ απνζεκάησλ θαη ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ νη κεηνρέο θαηεγνξηνπνηνύληαη ζηα δηάθνξα Υξεκαηηζηήξηα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ππνζηεξίδεηαη από δηάθνξνπο κειεηεηέο όηη ηα ιάζε από ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο αλαιπηέο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ πξνθαινύλ ηηο κεγαιύηεξεο κεηαβνιέο κεηνρηθώλ απνδόζεσλ. Έλα από απηά ηα ιάζε αλαθέξεηαη όηη είλαη ε έιιεηςε ζεζκηθήο θαηνρήο κε ηε ιηγόηεξν εληαηηθή αθνινπζία από ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνύο αλαιπηέο. πλεπώο, όζν ρακειόηεξνο είλαη ν βαζκόο ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο, ηόζν ιηγόηεξν ζπρλή θαη ιηγόηεξν αθξηβήο είλαη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ ζηηο ρξεκαηαγνξέο. Σελ ζηηγκή πνπ ε πςειόηεξε ζεζκηθή ηδηνθηεζία δείρλεη ηε κεγαιύηεξε δξαζηεξηόηεηα γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη ηα κηθξόηεξα ιάζε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ, κόλν ηόηε παξαηεξείηαη κηα αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμύ ηεο δηαθνξάο ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ θαη ηνπ βαζκνύ ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο απνδόζεσλ πξνο ηνπο επελδπηέο. Η πξώηε ππόζεζε πνπ αλαθέξεηαη από ηνπο Aggarwal θαη Rao (1990) [1] είλαη ε εμήο :

12 Η 1 : ε αζηάζεηα ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ έθηαζε ηεο ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο. Σν πνζνζηό ησλ αθξαίσλ αξλεηηθώλ έσο αθξαίσλ ζεηηθώλ ηηκώλ ησλ κεηνρώλ βξέζεθε λα είλαη κεγαιύηεξν ζηηο εκεξνκελίεο αλαθνίλσζεο κεξηζκάησλ απ όηη ζηηο πεξηόδνπο αλαθνίλσζεο κε-απνδνρώλ ησλ κεξηζκάησλ. Ο McNichols (1988) [21] ζε ζρεηηθό άξζξν αλαθέξεη όηη πεξηζζόηεξεο αθξαίεο «θαθέο εηδήζεηο» απνθαιύπηνληαη από ηηο ππνρξεσηηθέο αλαθνηλώζεηο κεξηζκάησλ. Δπίζεο, δηαπηζηώλεη όηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά θαη ζεκαληηθά γηα ηηο κεγάιεο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο εηαηξίεο αιιά αληηθαηηθά γηα ηηο κηθξέο εηαηξίεο. Απηό ππνλνεί όηη νη «θαιέο εηδήζεηο» είλαη πηζαλό λα απνθαιπθζνύλ από ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνύο ζπκβνύινπο πξηλ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δεζκεύνληαο εκεξνκελίεο αλαθνίλσζεο κεξηζκάησλ, ελώ νη αξλεηηθέο εηδήζεηο είλαη πηζαλό λα απνθαιπθζνύλ ζηελ ηειεπηαία ζηηγκή θαηά ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο. Απηό, ζηε ζπλέρεηα, πξνηείλεη ηε ιηγόηεξν ζεηηθή ή αθόκα θαη αξλεηηθή αζπκκεηξία (skewness) ζηηο απνδόζεηο θαηά ηηο εκεξνκελίεο εθζέζεσλ ησλ κεξηζκάησλ. Απηόο ν ηύπνο ζπκπεξηθνξάο είλαη επηθξαηέζηεξνο γηα ηηο κεγάιεο εηαηξίεο, ν νπνίνο αθνινπζείηαη εθηελώο από ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο αλαιπηέο. Σν άξζξν ηνπ McNichols (1988) [21] απνθαιύπηεη όηη γηα ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο, ε αζπκκεηξία ζηηο πεξηόδνπο κε-αλαθνίλσζεο απνηειεζκάησλ κεηξηάδεηαη από ηε ρακειόηεξε αζπκκεηξία πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηηο εκεξνκελίεο αλαθνηλώζεσλ, κε απηόλ ηνλ ηξόπν κεηώλεηαη ε γεληθή αζπκκεηξία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Δληνύηνηο, γηα ηηο κηθξέο εηαηξίεο δελ παξαηεξείηαη θακία ηέηνηα δηαθνξεηηθή αζπκκεηξία κεηαμύ ησλ δύν πεξηόδσλ (πεξίνδνο αλαθνίλσζεο απνηειεζκάησλ θαη πεξίνδνο κε-αλαθνίλσζεο απνηειεζκάησλ). Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ McNichols (1988) [21] ζα κπνξνύζε λα εμεγήζεη γηαηί ε παξαηεξνύκελε αζπκκεηξία είλαη πςειόηεξε γηα ηηο κηθξόηεξεο εηαηξίεο απ όηη ζηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο. Ο Damodaran (1987) [9] ππνζηεξίδεη ηε ζεσξεηηθή άπνςε όηη όηαλ ππάξρεη κεξνιεςία (bias) ζηελ πιεξνθόξεζε κεηώλεηαη ε αζπκκεηξία. Γεδνκέλνπ όηη ε ρακειόηεξε ζεζκηθή ηδηνθηεζία ζπλδέεηαη κε ηε ιηγόηεξν εληαηηθή θάιπςε, ηέηνηεο εηαηξίεο είλαη πηζαλό λα απνθαιύςνπλ θαη ηηο «θαιέο» θαη ηηο «θαθέο» εηδήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο απνηειεζκάησλ. Οη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο κεηνρηθέο απνδόζεηο θαηά ηηο εκεξνκελίεο εθζέζεσλ ζπλδένληαη πην πνιύ κε ηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ ζρεηηθά ρακειά επίπεδα ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο. Απηή ε άπνςε ππνλνεί έλαλ ρακειόηεξν βαζκό

13 αζπκκεηξίαο γηα ηηο κεηνρέο ζε ζπλδπαζκό κε έλαλ ζρεηηθά πςειό βαζκό ζεζκηθήο θαηνρήο. Άξα, ε δεύηεξε ππόζεζε είλαη ε εμήο : Η 2 : ε αζπκκεηξία ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ έθηαζε ηεο ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο. Δπίζεο ν Damodaran (1987) [9] ππνζηεξίδεη όηη «ε θύξησζε απμάλεηαη σο ρξόλνο κεηαμύ ησλ πεξηζζόηεξσλ αλαθνηλώζεσλ απνηειεζκάησλ». ην κνληέιν Damodaran, απηό εκθαλίδεηαη επεηδή νη εηαηξίεο πνπ δεκνζηεύνπλ ηηο ζπρλόηεξεο πιεξνθνξίεο ππνηίζεηαη όηη εμέζεζαλ ηα γεγνλόηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπλέβεζαλ, ελώ νη ιηγόηεξν ζπρλέο αλαθνηλώζεηο απνηειεζκάησλ ζπλδένληαη κε ηηο πην ζπνπδαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάθνξα γεγνλόηα ή ζεκαληηθέο «εθπιήμεηο» απνδόζεσλ. Δπίζεο, όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Woodruff θαη Senchack (1988) [30], νη εηαηξίεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηα πςειά κεξίζκαηα από κεηνρέο θαηά ηηο εκεξνκελίεο εθζέζεσλ ζπλδένληαη κε ηα ζρεηηθά ρακειόηεξα πνζνζηά ηεο ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο. Καηά ζπλέπεηα, θάπνηνο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη νη εηαηξίεο κε έλα κηθξό πνζνζηό ζεζκηθήο θαηνρήο ραξαθηεξίδνληαη από ηηο κεγαιύηεξεο «εθπιήμεηο» θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηόδσλ αλαθνίλσζεο απνηειεζκάησλ, θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα πην πςειά επίπεδα θύξησζεο. Σέινο, ε ηξίηε ππόζεζε είλαη ε εμήο : Η 3 : ε θύξησζε ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ έθηαζε ηεο ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο. πλνςίδνληαο, κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε όηη ηα πςειόηεξα επίπεδα ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο ζπλδένληαη κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο θαη ρακειόηεξα επίπεδα αζπκκεηξίαο θαη θύξησζεο. Δπίζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί όηη ε έθηαζε ηεο ζεζκηθήο ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα αθνξά ην κέγεζνο ηεο θάζε εηαηξείαο, θαη νη παξαπάλσ ππνζέζεηο εμεηάδνπλ επίζεο ηελ επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο εηαηξείαο

14 4. Μη-Οπθολογικέρ Υπημαηιζηηπιακέρ ςναλλαγέρ (Herding Trading) από Θεζμικούρ και άλλοςρ Δπενδςηέρ Η ζπκπεξηθνξά «αγέιεο» ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο (herding trading) γίλεηαη από ηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο αιιά θαη από ηνπο κε ζεζκηθνύο επελδπηέο (ηδηώηεο επελδπηέο). Απηή ε ζπκπεξηθνξά δεκηνπξγείηαη όηαλ ππάξρνπλ καδηθέο ζπλαιιαγέο από κεγάιν πιήζνο επελδπηώλ πξνο ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο. Απηέο νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνύληαη ρσξίο πιεξνθόξεζε θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηηο κε-νξζνινγηθέο ζπλαιιαγέο. Δπίζεο, ππάξρεη κηα ηζρπξή ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ εηήζησλ κεηαβνιώλ ζηε ζεζκηθή θαηνρή θαη ησλ απνδόζεσλ, πάλσ ζην δηάζηεκα πνπ ππάξρνπλ επελδπηηθέο ζπκπεξηθνξέο «αγέιεο». Δπηπιένλ, απηή ε ζρέζε απσζεί ηηο θεθαιαηνπνηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο από ηνπο Nofsinger θαη Sias (1999) [23], θαη ζύκθσλα κε δύν ππνζέζεηο ηνπο είλαη όηη, πξώηνλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζεηηθή ζηξαηεγηθή αλαηξνθνδόηεζεο ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ (feedback trading) πεξηζζόηεξν από ηνπο κε ζεζκηθνύο, θαη δεύηεξνλ νη πξώηνη αζθνύλ κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηηο απνδόζεηο ησλ κεηνρώλ απ όηη νη δεύηεξνη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ κεηαβνιώλ ζηε ζεζκηθή ηδηνθηεζία θαη ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ξεπζηόηεηαο - πνιινί ζεζκηθνί επελδπηέο κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνύο θεθαιαηνπνίεζεο. Γεδνκέλνπ όηη κηα εηζεγκέλε εηαηξία αλαπηύζζεηαη, ε ζεζκηθή ηδηνθηεζία κπνξεί λα απμεζεί απιά επεηδή πεξηζζόηεξνη ζεζκηθνί επελδπηέο έρνπλ ηελ άδεηα λα θξαηήζνπλ ηελ κεηνρή απηήο ηεο εηαηξείαο ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. Οκνίσο, ην ζέιγεηξν ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ ζηηο ζπλαιιαγέο «θζελώλ» ηίηισλ (Falkenstein (1996) [12]) κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα εμεγήζεη ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ απνδόζεσλ θαη ησλ κεηαβνιώλ ζηε ζεζκηθή ηδηνθηεζία. Δπίζεο ππνζηεξίδνπκε όηη όηαλ κηα ηηκή κεξηδίνπ απμάλεηαη, νη δαπάλεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα κεησζνύλ, πξνθαιώληαο ηηο ηζρπξέο κεηνρέο από ηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο. Αλ θαη ππάξρνπλ απνδείμεηο όηη νη απνδόζεηο ζπζρεηίδνληαη έληνλα κε ηηο κεηαβνιέο ζηε ζεζκηθή θαηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ ππάξρεη ζπκπεξηθνξά «αγέιεο» (herding), σζηόζν δελ έρνπκε θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο απνδόζεηο ησλ κεηνρώλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη αγνξέο ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ μεπεξλνύλ ηηο πσιήζεηο θάπνησλ άιισλ επελδπηώλ. Δπηπιένλ, νη απνδόζεηο από ηηο

15 ζηξαηεγηθέο νξκήο (momentum investment strategies) δελ θαίλνληαη λα εμεγνύλ πιήξσο ηα θαηλόκελα. Σν απνηέιεζκα είλαη ζύκθσλν κε ηελ ππόζεζε όηη νη ζεζκηθνί επελδπηέο, νξηαθά, ελεκεξώλνληαη θαιύηεξα από άιινπο επελδπηέο. Δπηπιένλ, νη κεηαβνιέο ζηε ζεζκηθή θαηνρή ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο απνδόζεηο θαζπζηεξήζεσλ (lag returns). Άξα, ε παξαπάλσ ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο επεξεάδεη ην ππόδεηγκα νξκήο (momentum pattern) ζηηο απνδόζεηο ησλ κεηνρώλ. Ωζηόζν ηα αίηηα απηήο ηεο ζρέζεο είλαη δηθνξνύκελα, είηε νη ζεζκηθνί επελδπηέο κεηαζρεκαηίδνπλ ηα ραξηνθπιάθηα ηνπο σο απνηέιεζκα ησλ απνδόζεσλ νξκήο είηε νη απνδόζεηο νξκήο εμαξηώληαη από ηνλ βαζκό πνπ νη ζεζκηθνί επελδπηέο «πιεζηάδνπλ» ή «απνκαθξύλνληαη» από κηα κεηνρή

16 5. Η ςμπεπιθοπά ηυν Αποδόζευν γύπυ από ηιρ ςναλλαγέρ ηυν Θεζμικών Δπενδςηών Ο ηζρπξόο ζπζρεηηζκόο κεηαμύ ησλ ζεζκηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ησλ απνδόζεσλ θαη ε πξνθαλήο ηάζε ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ λα επηηξέπνπλ ηελ ζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο αλαηξνθνδόηεζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ (feedback trading), ελώ ηαπηόρξνλα πξαγκαηνπνηνύλ ζεκαληηθέο αγνξέο, ήηαλ ε αηηία λα αζρνιεζνύλ νη Cai θαη Zheng (2004) [14] κε θάπνηα ελδηαθέξνληα δεηήκαηα. Πόζν έληνλε είλαη ε ζρεηηθή δξαζηεξηόηεηα ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ θαηά ηελ πεξίνδν ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ; Πώο αγνξάδνληαη θαη πσο πσινύληαη νη κεηνρέο από ηνπο ζεζκηθνύο έηζη ώζηε λα ππάξμνπλ ζεηηθέο απνδόζεηο πξηλ από ηελ πεξίνδν ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ; Πώο νη ζεζκηθέο ζπλαιιαγέο έρνπλ επηπηώζεηο ζηηο απνδόζεηο; ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ θαη πσο επεξεάδνληαη από ηηο ζεζκηθέο ζπλαιιαγέο. ην γξάθεκα 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ζπλαιιαγώλ θάπνησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ πξηλ θαη κεηά από ηελ πεξίνδν ζρεκαηηζκνύ ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο. Οη αληίζηνηρνη αξηζκνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Οη κέζνη όξνη ησλ ρξνλνζεηξώλ ησλ πνζνζηώλ ησλ θαζαξώλ ζεζκηθώλ ζπλαιιαγώλ ππνινγίδνληαη γηα θάζε ραξηνθπιάθην, γηα θάζε κία πεξίνδν από ηηο ηέζζεξεηο (π.ρ. t = 4 έσο 1) ππιν από ην ζρεκαηηζκό ραξηνθπιαθίσλ, για ηελ πεξίνδν (t = 0) ηνπ ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ, αιιά θαη γηα ηηο νρηώ πεξηόδνπο (t = 1 έσο 8) μεηά από ην ζρεκαηηζκό ραξηνθπιαθίνπ. Γηα δηεπθόιπλζε ζην γξάθεκα 1 παξνπζηάδνληαη κόλν ηα ραξηνθπιάθηα 1,5 θαη 10. πγθεθξηκέλα γηα t = 4 έσο t= 1 πνπ πξνεγείηαη ηεο πεξηόδνπ ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ, θαη γηα ην ραξηνθπιάθην 10 παξαηεξνύκε έλα άικα ζηηο θαζαξέο αγνξέο ελώ αληίζεηα ζην ραξηνθπιάθην 1 παξαηεξνύκε πηώζε, αλ θαη ε θαζαξή δξαζηεξηόηεηα είλαη αθόκα ζεηηθή. ηελ πεξίνδν ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ t=0, ππάξρεη κηα κεγάιε αύμεζε ζηηο αγνξέο ηίηισλ ζην ραξηνθπιάθην 10 κε ηηο θαζαξέο αγνξέο λα απμάλνληαη πεξίπνπ από 4 % ζε 13%. Αληηζέησο, ππάξρεη κηα δξακαηηθή αύμεζε ζηηο πσιήζεηο ηίηισλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 1, κε ην πνζνζηό ησλ θαζαξώλ πσιήζεσλ λα αλέξρεηαη ζην 9%. Μεηά από ηελ πεξίνδν ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ t=1 έσο t=8, νη θαζαξέο δξαζηεξηόηεηεο ζπγθιίλνπλ θνληά ζην 0% θαη γηα ηα δύν αθξαία ραξηνθπιάθηα (1 θαη 10)

17 Γξάθεκα 1 Πεγή : [14] Fang Cai, Lu Zheng Institutional trading and stock returns (ζει. 185) Πίλαθαο 1 Πεγή : [14] Fang Cai, Lu Zheng Institutional trading and stock returns (ζει. 185)

18 Αληίζεηα κε ηνλ πεξηνξηζκό πνπ επηβάιιεηαη από ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ, κπνξνύκε λα αλαιύζνπκε ζε κηα πςειόηεξε ζπρλόηεηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηίηισλ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά από ηνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο. Δμεηάδνπκε ζπλεπώο ηα κεληαία ππεξβνιηθά θέξδε ησλ 10 ραξηνθπιαθίσλ έλα ρξόλν πξηλ (κήλαο t= 12 έσο 1), δύν έηε κεηά από ηελ πεξίνδν ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ (κήλαο t=3 έσο 26) θαη γηα ηελ πεξίνδν ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ (κήλαο t=0 έσο 2). Γηα θάζε έλαλ από ηνπο 39 κήλεο, ππάξρνπλ 10 απνδόζεηο ραξηνθπιαθίσλ. Πάιη, γηα απιόηεηα, παξνπζηάδνπκε ηηο ππεξβνιηθέο απνδόζεηο ησλ ραξηνθπιαθίνπ 1, 5 θαη 10 ζην γξάθεκα 2. Δπίζεο εθζέηνπκε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο ζηνλ πίλαθα 2. Πξηλ αλαιπζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζεζκηθώλ ραξηνθπιαθίσλ (πνπ κεηξηνύληαη ζε κεληαία βάζε) ζην γξάθεκα 2, θαη ν ζπζρεηηζκόο ηνπο κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ραξηνθπιαθίσλ (πνπ κεηξηνύληαη ζε ηξηκεληαία βάζε) πνπ απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα 1, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε όηη απηή ε αλάιπζε εζηηάδεη ζηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ζεζκηθώλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ησλ δηαζηξσκαηηθώλ (cross-sectional) κεηαβιεηώλ ζηηο κεηνρηθέο απνδόζεηο θαη απεηθνλίδεη νπνηαδήπνηε πεξηνδηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν. Σα ππνδείγκαηα ησλ ππεξβνιηθώλ απνδόζεσλ πξηλ θαη κεηά από ηηο ζεζκηθέο ζπλαιιαγέο είλαη εληππσζηαθά. Καη' αξράο, γηα ηηο κεηνρέο κε ηηο εληαηηθόηεξεο ζεζκηθέο αγνξέο (ραξηνθπιάθην 10), νη ζεηηθέο ππεξβνιηθέο απνδόζεηο ππάξρνπλ ζε όινπο ηνπο πξνεγνύκελνπο 12 κήλεο, θαη ζρεδόλ όινη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Οη ππεξβνιηθέο απνδόζεηο εθζέηνπλ επίζεο κηα πξνθαλή πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη θζάλνπλ ζε κηα αηρκή ηεο ηάμεσο ηνπ 1.83% ζηνλ πξώην κήλα ηνπ ηεηάξηνπ ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ. Γηα ηηο κεηνρέο κε ηηο εληαηηθόηεξεο ζεζκηθέο πσιήζεηο (ραξηνθπιάθην 1), ην αληίζηξνθν ζρέδην επηβεβαηώλεηαη. Οη ππεξβνιηθέο απνδόζεηο ζεκεηώλνπλ απόηνκε θάκςε κέρξη ηελ επίηεπμε έλαλ ρακεινύ 2.26% (όπσο βιέπνπκε ζην γξάθεκα 2) ζηνλ πξώην κήλα ηνπ ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίνπ, όηαλ ε δηαθνξά ζηηο κεληαίεο απνδόζεηο ησλ ραξηνθπιαθίσλ 10 θαη 1 είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 4.09%. Δπίζεο, δηαπηζηώλνπκε όηη ε ζρέζε κεηαμύ ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ζπλαιιαγώλ, πξνέξρεηαη θπξίσο από ην είδνο ησλ ζπλαιιαγώλ γύξσ από ηα ακνηβαία θεθαιαία θαη ηνπο ζύκβνπινπο επέλδπζεο. Γεύηεξνλ, νη ππεξβνιηθέο απνδόζεηο ησλ ηίηισλ, κε ηελ ζεζκηθή αγνξά θαη πώιεζε, εμαθαλίδνληαη ζηελ πεξίνδν ακέζσο κεηά από ηελ πεξίνδν ζρεκαηηζκνύ ραξηνθπιαθίσλ. ηνπο επόκελνπο 24 κήλεο, νη ππεξβνιηθέο απνδόζεηο θαη ησλ 10 ραξ

19 Γξάθεκα 2 Πεγή : [14] Fang Cai, Lu Zheng Institutional trading and stock returns (ζει. 186) Πίλαθαο 2 Πεγή : [14] Fang Cai, Lu Zheng Institutional trading and stock returns (ζει. 187)

20 ηνθπιαθίσλ είλαη ζρεδόλ όιεο ζηαηηζηηθά θνληά ζην κεδέλ. πγθεθξηκέλα, νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ππεξβνιηθώλ απνδόζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 10 θαη ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 1 γίλνληαη δεπηεξεύνπζεο θαη αζήκαληεο. Η ζρεδόλ άκεζε εμαθάληζε ησλ απνδόζεσλ κεηά από ηελ πεξίνδν ησλ ζπλαιιαγώλ νθείιεηαη ζην όηη δελ πξέπεη λα είλαη θεξδνθόξν γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο επελδπηέο λα κηκεζνύλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ. Σέινο, εάλ ζπγθξίλνπκε ηα γξαθήκαηα 1 θαη 2 παξαηεξνύκε όηη έρνπλ κηα εθπιεθηηθή νκνηόηεηα, αλ θαη ην γξάθεκα 1 παξνπζηάδεη ηξηκεληαία απεηθόληζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ελώ ην γξάθεκα 2 είλαη βαζηζκέλν ζε κεληαία ζηνηρεία. Σν ραξηνθπιάθην 10 δείρλεη ην πςειό πνζνζηό ησλ θαζαξώλ ζεζκηθώλ αγνξώλ πξηλ από ην ζρεκαηηζκό ηνπ, επίζεο παξνπζηάδεη κηα πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ θαζαξώλ αγνξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηνπ, θαη κηα πηώζε κεηά ην ζρεκαηηζκό ηνπ. Σν ηύπνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 1 δείρλεη αθξηβώο ην αληίζεην. Απηά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη νη ζεζκηθέο ζπλαιιαγέο θαη νη απνδόζεηο ζπζρεηίδνληαη ζπγρξόλσο ηδηαίηεξα. Οη Cai θαη Zheng (2004) [14] ππνινγίζαλε δύν ζπγθεληξσκέλεο παιηλδξνκήζεηο γηα λα εμεηάζνπλ ηε δηα-πεξηνδηθή ζρέζε ζηεξήζεσλ (lag) κεηαμύ ησλ δηαζηξσκαηηθώλ (cross-sectional) ππεξβνιηθώλ απνδόζεσλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ησλ ζεζκηθώλ ζπλαιιαγώλ. Η πξώηε παιηλδξόκεζε εμεηάδεη εάλ ε δηαζηξσκαηηθή κεηαβνιή ζηηο ππεξβνιηθέο απνδόζεηο ραξηνθπιαθίσλ κε ζηέξεζε (lag) κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο απξνζδόθεηεο ζεζκηθέο ζπλαιιαγέο. Αληίζεηα ε δεύηεξε παιηλδξόκεζε εμεηάδεη εάλ ε δηαζηξσκαηηθή κεηαβνιή ζηηο ζεζκηθέο ζπλαιιαγέο κε ζηέξεζε (lag) κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο απξνζδόθεηεο ππεξβνιηθέο απνδόζεηο ραξηνθπιαθίσλ. Δπίζεο νξίζαλε ηηο απξνζδόθεηεο ζεζκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηηο απξνζδόθεηεο ππεξβνιηθέο απνδόζεηο ησλ ραξηνθπιαθίσλ σο ππόινηπα (residuals) ησλ AR κνληέισλ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηά ηνπο δελ παξέρνπλ θαλέλα ζηνηρείν γηα κηα «lead-lag» ζρέζε κεηαμύ ησλ ππεξβνιηθώλ απνδόζεσλ ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ησλ ζεζκηθώλ ζπλαιιαγώλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα γξαθήκαηα 1 θαη 2 νθείινληαη πηζαλόηαηα ζηελ ηζρπξή ζρέζε κεηαμύ ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ ζεζκηθώλ επελδπηώλ θαη ησλ κεηνρηθώλ απνδόζεσλ. Σειηθά, νη ζεζκηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ζπζρεηίδνληαη έληνλα κε ηηο ζπγρξόλσο κεηνρηθέο απνδόζεηο. Η πξνεγνύκελε εθαξκνγή κε ηα 10 ραξηνθπιάθηα θαηαιήγεη όηη νη ζεζκηθνί επελδπηέο αγνξάδνπλ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηίηινπο κεηά από ηηο αλόδνπο ηεο αγνξάο, ελώ νη απνδόζεηο ησλ κεηνρώλ εκθαλίδνληαη λα επεξεάδνπλ, έκκεζα, αξλεηηθά ηηο ζεζκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη πξηλ

21 από ην ζρεκαηηζκό ραξηνθπιαθίσλ. Οη ππεξβνιηθέο απνδόζεηο ζηα ραξηνθπιάθηα πξηλ θαη κεηά από ηηο ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο από ηνπ ζεζκηθνύο εληνύηνηο πξνηείλνπλ όηη ππάξρεη κηα αλνδηθή ή θαζνδηθή πεξίνδνο ζηηο απνδόζεηο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο αγνξάο ή πώιεζεο κεηνρώλ, αληίζηνηρα, από ηα ζεζκηθά όξγαλα, αιιά νπνηεζδήπνηε «ππεξβνιηθέο» απνδόζεηο εμαθαλίδνληαη ζύληνκα κεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπο. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξηλ, ξίρλνπλ θσο ζην ξόιν ησλ ζεζκηθώλ ζπλαιιαγώλ ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Οη ζεζκηθνί επελδπηέο επηηξέπνπλ ηελ ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε (feedback) ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ γεληθή πιεξνθόξεζε γηα ηε ζπλνιηθή αγνξά. Δπίζεο, νη ζεζκηθνί επελδπηέο είλαη πηζαλόηεξν λα αθνινπζήζνπλ απηή ηελ αλαηξνθνδόηεζε ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηηο δηάθνξεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Άξα νη εμαγνξέο ηίηισλ ζα κπνξνύζαλ λα επηδεηλώζνπλ ηελ πηώζε ησλ ηηκώλ κε ηελ πώιεζε ησλ κεηνρώλ κεηά από κηα θάζνδν ζηελ αγνξά

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα