Σεύρνο 6 ν - Άξζξν 9 ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεύρνο 6 ν - Άξζξν 9 ν"

Transcript

1 Σεύρνο 6 ν - Άξζξν 9 ν ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΟΤ ΜΤΕΛΩΜΑΣΟ Βαζηιηθή Κπξηαδή*, Αηκαηνιόγνο Αξεηή Ρέγθιε*, Βηνιόγνο Κσλζηαληίλνο Μάηζεο*, Αηκαηνιόγνο *Αηκαηνινγηθό Σκήκα, Γεληθό Ννζνθνκείν «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ», Αζήλα Ηκεξνκελία ππνβνιήο άξζξνπ: 3 επηεκβξίνπ 2010 Πεπίλητη: Οη επηπινθέο ηνπ πνιιαπινύ κπειώκαηνο νθείινληαη ζηε λόζν θαζαπηή ή ζηε ρνξεγνύκελε ζεξαπεία. Η λεθξηθή αλεπάξθεηα, ε αλαηκία, νη νζηηθέο βιάβεο, ε λεπξνπάζεηα, ε αλνζναλεπάξθεηα, ε αηκνξξαγηθή δηάζεζε θαη νη ζξνκβώζεηο εκθαλίδνληαη ζηε δηάγλσζε ή ζηελ εμέιημε ηεο λόζνπ. Η ζπκβαηηθή ρεκεηνζεξαπεία θαη ε απηόινγε κεηακόζρεπζε απνηεινύλ ηε ζεξαπεία εθινγήο ηνπ κπειώκαηνο θαη βνεζνύλ ζηε βειηίσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ νξγαληθώλ βιαβώλ. Η εθαξκνγή πξόζζεηεο ππνζηεξηθηηθήο ή αλαθνπθηζηηθήο αγσγήο (αηκνθάζαξζε, πιαζκαθαίξεζε, νξζνπεδηθή απνθαηάζηαζε, αθηηλνβνιία, εξπζξνπνηεηίλε) ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηθαλόηεηαο ησλ αζζελώλ θαη ζηε ζεξαπεία ηεο ππνθείκελεο πιαζκαηνθπηηαξηθήο δπζθξαζίαο. Λέξεις- Κλειδιά: πνιιαπιό κπέισκα, επηπινθέο κπειώκαηνο, λεθξηθή αλεπάξθεηα, αλαηκία, θαξθίλνο, εξπζξνπνηεηίλε, πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα, αηκνζηαηηθέο δηαηαξαρέο 1. Ειζαγυγή Οη λεόηεξνη παξάγνληεο (ιελαιηδνκίδε, ζαιηδνκίδε, bortezomib) θαη ε απηόινγε

2 κεηακόζρεπζε κπεινύ ησλ νζηώλ, έρνπλ βειηηώζεη ηελ επηβίσζε ζην πνιιαπιό κπέισκα (ΠΜ). Οη επηπινθέο ηεο λόζνπ νθείινληαη είηε ζηελ ππνθείκελε πιαζκαηνθπηηαξηθή δπζθξαζία, είηε ζηα ρνξεγνύκελα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη πεξηνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο. Η παξνύζα αλαζθόπεζε ζπλνςίδεη ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ παζνγέλεηα θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπρλόηεξσλ επηπινθώλ, όπσο ε λεθξηθή αλεπάξθεηα, ε νζηηθή λόζνο, ε αλαηκία, νη δηαηαξαρέο ηεο αηκόζηαζεο, νη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη νη ινηκώμεηο. 2. Νεθπική ανεπάπκεια ηε δηάγλσζε ηεο λόζνπ ην 20-25% ησλ αζζελώλ έρεη επίπεδα θξεαηηλίλεο 2 mg/dl θαη ην 50 % εκθαλίδεη λεθξηθή πξνζβνιή ζηελ πνξεία (1,2). Σα αίηηα ηεο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο είλαη (2): Νεθξνπάζεηα από θπιίλδξνπο λεθξηθώλ αιύζεσλ («κπισκαηηθόο λεθξόο») Νόζνο ελαπόζεζεο ειαθξώλ αιύζεσλ θαη ζπζηεκαηηθή ακπινείδσζε ύλδξνκν Fanconi Άιια αίηηα (ππεξαζβαζηαηκία, νπξνινηκώμεηο, ππεξνπξηραηκία, θάξκαθα π.ρ. δηθσζθνληθά, κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε, αληηβηνηηθά) Ο όξνο «κπεισκαηηθόο λεθξόο» αλαθέξεηαη ζε ζσιελαξηαθή βιάβε πνπ νθείιεηαη ζηηο ειαθξέο αιύζεηο ηεο αλνζνζθαηξίλεο (2). Ο ζρεκαηηζκόο θπιίλδξσλ ζηνλ απώηεξν λεθξώλα πξνθαιεί επηζειηαθή βιάβε θαη επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ ειαθξώλ αιύζεσλ ζην δηάκεζν ρώξν, πξνθαιώληαο θιεγκνλή θαη ίλσζε (3). Η αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη ηε ζεξαπεία ηεο ππνθείκελεο λόζνπ κε ή ρσξίο πιαζκαθαίξεζε. Η πιαζκαθαίξεζε απνκαθξύλεη ηηο ειαθξέο αιύζεηο από ηελ θπθινθνξία θαη απνθαζηζηά ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία ζε κε νιηγνπξηθνύο αζζελείο, νη νπνίνη δελ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε (2,4).

3 Η λόζνο ελαπόζεζεο ειαθξώλ αιύζεσλ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ελαπόζεζε κεηληδώδνπο πιηθνύ ζην ζπείξακα, πνπ πξνθαιεί λεθξσζηθό ζύλδξνκν (5). πλήζσο πξόθεηηαη γηα θ ειαθξέο αιύζεηο πνπ ελαπνηίζεληαη ζε δηάθνξα όξγαλα, ελώ ε λεθξηθή πξνζβνιή κηκείηαη ηε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα (6). Η κεηακόζρεπζε λεθξνύ, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζεξαπείαο ηεο ππνθείκελεο λόζνπ, ελδείθλπηαη ζε ζνβαξή λεθξηθή βιάβε. ηελ ακπινείδσζε, νη ειαθξέο αιύζεηο ζρεκαηίδνπλ ηληδώδε δνκή, ε νπνία πξνζιακβάλεη ηε ρξώζε Congo red θαη ελαπνηίζεηαη ζην κεζάγγεην (7). Η ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία αθνινπζνύκελε από κεγαζεξαπεία θαη κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ (8). Με ηε ρεκεηνζεξαπεία, ηελ απηόινγε κεηακόζρεπζε θαη ηα ππνζηεξηθηηθά κέηξα (αηκνθάζαξζε, δηνύξεζε, πιαζκαθαίξεζε), ε απνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθή βιάβεο πνηθίιεη από 20% έσο 60%. Οη αζζελείο κε ηηκέο θξεηηλίλεο < 4 mg/dl απνθηνύλ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ζε πνζνζηό πεξίπνπ 50%, ελώ απηό δελ μεπεξλά ην 10% αλ ηα επίπεδα θξεαηηλίλεο είλαη > 4 mg/dl (9). 3. Οζηική νόζορ Η πξνζβνιή ησλ νζηώλ είλαη κηα ζνβαξή επηπινθή ηνπ ΠΜ. Πεξίπνπ ην 70% ησλ παζρόλησλ εκθαλίδνπλ νζηηθέο ιπηηθέο βιάβεο κε ή ρσξίο νζηενπόξσζε θαη έλα επηπιένλ πνζνζηό πεξί ην 20% έρεη κόλν νζηενπελία (10). Η νζηηθή λόζνο νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηεο νζηηθήο απνξξόθεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ νζηηθό ζρεκαηηζκό. Η νζηενθιαζηηθή δξαζηεξηόηεηα επάγεηαη από παξάγνληεο πνπ απειεπζεξώλνληαη από ην κηθξνπεξηβάιινλ ηνπ κπεινύ, όπσο νη ηληεξιεπθίλεο IL-1β θαη IL-6, ν παξάγνληαο λέθξσζεο ησλ όγθσλ TNF-α θαη από ηελ αλαζηνιή ηνπ ζπκπιέγκαηνο RANK-RANKL από ηελ «osteoprotogerin» (11,12). ηε δηάγλσζε, ε εθηίκεζε ηεο νζηηθήο λόζνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ αθηηλνινγηθό έιεγρν ησλ νζηώλ πνπ πξνζβάιινληαη ζπρλόηεξα, όπσο ην θξαλίν, νη πιεπξέο, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε

4 θαη ηα καθξά νζηά. Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε αηζζεηηθέο ή θηλεηηθέο δηαηαξαρέο ή κε άιγνο ζηε ξάρε, πξνο απνθιεηζκό ηεο ζπκπίεζεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ (13). Γεληθά, ε ζεξαπεία ηεο νζηηθήο λόζνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαιγεηηθή αγσγή, ηα δηθσζθνληθά, ηελ αθηηλνζεξαπεία θαη ηελ νξζνπεδηθή αληηκεηώπηζε. Σα δηθσζθνληθά αλαζηέιινπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ νζηενθιαζηώλ, ελώ πηζαλή ζεσξείηαη ε αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε (14). ε ιπηηθέο νζηηθέο βιάβεο ή ζε ζπκπηεζηηθό θάηαγκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ιόγσ νζηενπελίαο, ζηνλ απεηθνληζηηθό έιεγρν, ζπζηήλεηαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πακηδξνλάηεο 90 mg ή δνιεδξνληθνύ νμένο 4 mg, θάζε 3-4 εβδνκάδεο γηα 1-2 έηε (15). Σα δηθσζθνληθά είλαη θάξκαθα θαιώο αλεθηά, ελώ ζπαλίσο πξνθαινύλ γξηππώδε ζπλδξνκή, λεθξνηνμηθόηεηα θαη νζηενλέθξσζε ηεο γλάζνπ. Η αθηηλνζεξαπεία ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε επηζθιεξίδην λόζν ή ζπκπίεζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Σα ζπκπηεζηηθά θαηάγκαηα ησλ ζπνλδύισλ αληηκεησπίδνληαη κε ζπνλδπινπιαζηηθή ή θπθνπιαζηηθή κε κπαινλάθη. Η νξζνπεδηθή αληηκεηώπηζε ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε θαηάγκαηα ή κεγάιεο ιπηηθέο βιάβεο ζηα νζηά κεηαθνξάο βάξνπο (16). 4. Αναιμία Η αλαηκία απνηειεί ζπρλή επηπινθή, αθνύ ζηε δηάγλσζε ην 35% ησλ αζζελώλ εκθαλίδνπλ αηκνζθαηξίλε Hb 9 g/dl (10). Δπεξεάδεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ θαη απνηειεί δπζκελή πξνγλσζηηθό παξάγνληα. Μεηαμύ ησλ παζνγελεηηθώλ κεραληζκώλ αλαθέξνληαη ε θαηάιεςε ηνπ κπεινύ από πιαζκαηνθύηηαξα, ε αλεπάξθεηα ηεο εξπζξνπνηεηίλεο, ε λεθξηθή αλεπάξθεηα, ε ηνμηθόηεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ε έλδεηα βηηακίλεο Β12 θαη θπιιηθνύ νμένο (17). Η ζεξαπεία ηεο ππνθείκελεο λόζνπ βειηηώλεη ζπλήζσο άκεζα ηελ αλαηκία. Δπηπιένλ, ε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο αλαζπλδπαζκέλεο

5 εξπζξνπνηεηίλεο (rhuepo) ζπληειεί ζηελ αύμεζε ηεο Hb, κεηώλεη ηηο κεηαγγίζεηο ζπκππθλσκέλσλ εξπζξώλ θαη βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο. Η ηηκή ηεο Hb ζηόρνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηα g/dl. Η ζεξαπεία δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε κε αληαπόθξηζεο ζε δηάζηεκα 8 εβδνκάδσλ. ε απόιπηε ή ιεηηνπξγηθή ζηδεξνπελία πξνηηκάηαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ρνξήγεζε mg ζαθραξηθνύ ζηδήξνπ ζε εβδνκαδηαία ελδνθιέβηα έγρπζε (18,19). 5. Αιμοζηαηικέρ διαηαπασέρ Η επίπησζε ησλ ζξνκβνεκβνιηθώλ επεηζνδίσλ ζην ΠΜ ππνινγίδεηαη ζε 10% (20). Ο ππνθείκελνο κεραληζκόο δελ είλαη απνιύησο ζαθήο θαη πηζαλνί παζνγελεηηθνί παξάγνληεο είλαη: ε ππεξγινηόηεηα, ε επίθηεηε αλεπάξθεηα πξσηεΐλεο C, ην αληηπεθηηθό ηνπ ιύθνπ, ε αύμεζε ηνπ παξάγνληα VIII θαη ε παζνινγηθή ζπζζώξεπζε αηκνπεηαιίσλ (21). Οη αλνζνηξνπνηεηηθνί παξάγνληεο, ζαιηδνκίδε θαη ιελαιηδνκίδε, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζεξαπεία ηνπ κπειώκαηνο ζρεηίδνληαη κε ζξνκβνεκβνιηθέο επηπινθέο. Η αληηπεθηηθή πξνθύιαμε πεξηιακβάλεη επαξίλεο ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο (LMWH) ή ελαιιαθηηθά ρακειή δόζε αζπηξίλεο (100 mg εκεξεζίσο). Πξόζζεηα κέηξα κείσζεο ηνπ ζξνκβνεκβνιηθνύ θηλδύλνπ είλαη ε απνθπγή παξαηεηακέλεο αθηλεζίαο, ηνπνζέηεζεο θεληξηθώλ θιεβηθώλ θαζεηήξσλ θαη ζπγρνξήγεζεο δνμνξνκπνπθίλεο ή πςειώλ δόζεσλ δεμακεζαδόλεο (22). Η αηκνξξαγηθή δηάζεζε ησλ αζζελώλ κε κπέισκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη απώιεηα αίκαηνο από ηα νύια, ην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό θαη ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα.. ηελ παζνγέλεηα εκπιέθνληαη παξάγνληεο, όπσο ε ππεξγινηόηεηα, ε πεξηαγγεηαθή ελαπόζεζε ακπινεηδνύο, ε παξνπζία επίθηεησλ αλαζηνιέσλ ησλ παξαγόλησλ VIII θαη Υ, ε παξεκβνιή ηεο παξαπξσηεΐλεο ζην ζρεκαηηζκό ηλώδνπο θαη ζηε ζπζζώξεπζε ησλ αηκνπεηαιίσλ (21).

6 6. Νεςπολογικέρ επιπλοκέρ Οη λεπξνινγηθέο επηπινθέο πξνθαινύλ ζνβαξή αλαπεξία, επεξεάδνληαο δπζκελώο ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ. Αηηίεο λεπξνπάζεηαο ζην ΠΜ είλαη (1,2): πκπίεζε λσηηαίνπ κπεινύ πκπίεζε λεπξηθώλ ξηδώλ Δλδνθξαληαθό πιαζκνθύηησκα Λεπηνκεληγγηθή ζπκκεηνρή Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα ζρεηηδόκελε κε ηελ παξαπξσηεΐλε (εηδηθά IgM) Δλαπόζεζε ακπινεηδνύο ή ειαθξώλ αιύζεσλ Φάξκαθα (βηλθξηζηίλε, ζαιηδνκίδε, botrezimib) Έλδεηα βηηακίλεο Β12 Η ζπκπίεζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ επηπιέθεη ην 10-20% ησλ αζζελώλ θαη ζπλήζσο, νθείιεηαη ζηελ παξνπζία πιαζκνθπηηώκαηνο (23). Απνηειεί επείγνλ πξόβιεκα πνπ ρξήδεη άκεζεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. Η θιηληθή ππνςία εγείξεηαη ζε πεξηπηώζεηο άιγνπο ζηε ξάρε ή παξαπάξεζεο. Αληηκεησπίδεηαη κε επείγνπζα αθηηλνβνιία ηεο πάζρνπζαο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκό κε δεμακεζαδόλε (δόζε εθόδνπ:100mg θαη αθνινύζσο 25 mg εκεξεζίσο αλά 6 ώξεο) (24). Η ρεηξνπξγηθή απνζπκπίεζε ελδείθλπηαη ζε πεξηπηώζεηο ζπκπηεζηηθνύ θαηάγκαηνο θαη ζπνλδπιηθήο αζηάζεηαο. Δπηπιένλ, είλαη θαηάιιειε ζε αζζελείο κε ξηδηηηθό πόλν ρσξίο ζηνηρεία ζπκπίεζεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Η πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα είλαη ζπρλόηεξε ζε αζζελείο κε IgM πιαζκαηνθπηηαξηθή δπζθξαζία θαη απνδίδεηαη ζηελ παξνπζία αληηζσκάησλ έλαληη ηεο κπειίλεο (anti-mag). πλήζεηο εθδειώζεηο είλαη νη αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο, ν ηξόκνο ρεηξώλ θαη ην αηαμηθό βάδηζκα. ε αζζελείο κε ζνβαξή αλαπεξία ρξεζηκνπνηείηαη ε πιαζκαθαίξεζε θαη ε

7 ρνξήγεζε ζπζηεκαηηθήο ρεκεηνζεξαπείαο (rituximab, θινπληαξακπίλε, ρισξακβνπθίιε) (25). Η πξόιεςε ηεο πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε θάξκαθα (ζαιηδνκίδε, bortezomib) είλαη δύζθνιε ππόζεζε. Η ζαιηδνκίδε πξνθαιεί ζπρλά κόληκε λεπξνπάζεηα grade 1-2, αληηζέησο ην bortezomib πξνθαιεί λεπξνπάζεηα grade 3-4, πνπ απνθαζίζηαηαη κε ην ρξόλν. Αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο απνθαζίδεηαη ε κείσζε ηεο δόζεο ή δηαθνπή ηεο αγσγήο (26). ηελ ακπινείδσζε πξνζβάιιεηαη ζπλήζσο ην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα θαη ε αληηκεηώπηζε είλαη απηή ηεο ππνθείκελεο λόζνπ. Η ιεπηνκεληγγηθή ζπκκεηνρή επηπιέθεη πεξίπνπ ην 1% ησλ αζζελώλ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αλεύξεζε πιαζκαηνθπηηάξσλ ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξό. Η ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία, ηηο ελδνξξαρηαίεο εγρύζεηο κεζνηξεμάηεο, πδξνθνξηηδόλεο, αξαζπηίλεο θαζώο θαη ηελ αθηηλνβνιία θξαλίνπ ή θξαλίνπ-άμνλα, κε πησρά απνηειέζκαηα (27). Η αλαθνπθηζηηθή αγσγή ηεο λεπξνπάζεηαο πεξηιακβάλεη αληηθαηαζιηπηηθά (ακηλνηξππηηιίλε), αληηεπηιεπηηθά (θαξβακαδεπίλε, gabapentin) θαη νπηνεηδή αλαιγεηηθά (1). 7. Λοιμώξειρ Οη ινηκώμεηο απνηεινύλ ζπρλή αηηία ζαλάηνπ ζην ΠΜ, ηδηαηηέξσο ζηα πξνρσξεκέλα ζηάδηα. Σν ΠΜ επηπιέθεηαη κε αλεπάξθεηα ηεο θπηηαξηθήο θαη ρπκηθήο αλνζίαο. Σα ζπλήζε αίηηα πξνζβνιήο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη (2): Μεησκέλε ζύλζεζε αλνζνζθαηξηλώλ Γηαηαξαρή ηεο ζρέζεο ησλ CD4/CD8 ιεκθνθπηηάξσλ Μεησκέλε νςσλνπνίεζε Μείσζε ηεο κεηαθνξάο θαη πξνζθόιιεζεο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ ζην ζεκείν ηεο βιάβεο

8 Οπδεηεξνπελία (κπειηθή αλεπάξθεηα, ρεκεηνζεξαπεία) Τςειέο δόζεηο δεαμακεζαδόλεο Νεθξηθή αλεπάξθεηα Ο θίλδπλνο ινηκώμεσλ είλαη κεγαιύηεξνο ζηελ έλαξμε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, θαηά ηε ρνξήγεζε πςειώλ δόζεσλ δεμακεζαδόλεο, ζε αλζεθηηθή ή ζε θαζ ππνηξνπή λόζν (2,28). ηε δηάγλσζε ή ζηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, νη πεξηζζόηεξεο ινηκώμεηο πξνθαινύληαη από ην Streptococcus pneumoniae. ε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα ή κε πξνρσξεκέλν ζηάδην λόζνπ, νη ινηκώμεηο πξνθαινύληαη από ην Staphylococcus aureus θαη από gram-αξλεηηθνύο βαθίιινπο. Η βαθηεξηαηκία είλαη πηζαλή ζην ΠΜ, αθόκε θαη επί απνπζίαο νπδεηεξνπελίαο (29). Η αληηκεηώπηζε ησλ ινηκσδώλ επηπινθώλ πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ έλαληη κηθξννξγαληζκώλ κε θάςα θαη gram-αξλεηηθώλ κηθξνβίσλ. Η ρνξήγεζε αληηκηθξνβηαθήο πξνθύιαμεο εμαξηάηαη από ηελ έληαζε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ην ηζηνξηθό ινηκώμεσλ ηνπ αζζελνύο (30,31,32). ε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ ρνξεγείηαη σο πξνθύιαμε θινπνξνθηλνιόλε, καθξνιίδε, θνηξηκνμαδόιε. Η ζπζηεκαηηθή αληηκπθεηηαζηθή πξνθύιαμε δελ ελδείθλπηαη, παξά ηνλ απμεκέλν θίλδπλν, ιόγσ ησλ ρνξεγνύκελσλ πςειώλ δόζεσλ δεμακεζαδόλεο. Η πξνθπιαθηηθή ρξήζε αζηθινβίξεο ή βαιαζηθινβίξεο, ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ bortezomib, έρεη πεξηνξίζεη ηε ζπρλόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ηνύ ηνπ έξπεηα δσζηήξα (VZV) (33). Σα εκβόιηα ηνπ πλεπκνληνθόθθνπ θαη ηνπ αηκόθηινπ ηεο influenza δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνπο αζζελείο κε ΠΜ, ζε αληίζεζε κε ην εκβόιην ηνπ έξπεηα δσζηήξα, εμαηηίαο ηεο πξνέιεπζήο ηνπ από δώληεο ηνύο (34). 8. ςμπέπαζμα Οη επηπινθέο ηνπ κπειώκαηνο πξνζβάιινπλ δηαθνξεηηθά όξγαλα θαη ιεηηνπξγίεο θαη

9 πεξηνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηθαλόηεηαο ησλ αζζελώλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ λεόηεξσλ ζεξαπεηώλ. Η άκεζε δηάγλσζε είλαη ζεκαληηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηελ θιηληθή εηθόλα, ηα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα θαη ζηηο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο. Η έγθαηξε αληηκεηώπηζε κε κηα πνηθηιία ζεξαπεπηηθώλ επηινγώλ κπνξεί λα κεηώζεη ηε ζνβαξόηεηα ησλ βιαβώλ ή λα απνθαηαζηήζεη ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ πάζρνληνο νξγάλνπ, βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ε ζπλνιηθή επηβίσζε ησλ αζζελώλ. Βιβλιογπαθία 1. Hartley-Brown M, Sullivan D, Baz R. State-of-the Art Management of Complications of Myeloma and Its Treatment. Adv in Hematol article ID: , Blade J, Rosinol L. Complications of Multiple Myeloma. Hematol oncol Clin N Am 21: , Basic-Jukic N, Kes P, Labar B. Myeloma kidney: pathogenesis and treatment. Acta Med Croat 55: , Leung N, Gertz MA, Zeldenrust SR, et al. Improvement of cast nephropathy with plasma axchange depends on the diagnosis and on reduction of serum free light chains. Kidn Intern 73: , Randall RE, Williamson WC, Mullinax F, et al. Manifestations of systemic light chain deposition. Am J Med 60: , Hill PG, Forsyth JM, Rai B, Mayne S. Serum free light chains: an alternative to the urine Bence Jones proteins screening test for monoclonal gammopathies. Clin Chem 52: , Blade J, Lust JA, Kyle RA. Immunoglobulin D multiple myeloma: presenting features, response to therapy, and survival in a series of 83 patients. J Clin Oncol 12: , Gertz MA, Lacy MQ, Dispenzieri A, Hayman SR, Kumar S. Transplantation for amyloidosis. Curr Op in Oncol 19: , Blade J, Fernandez-Lama P, Bosch F, et al. Renal failure in multiple myeloma. Presenting features and predictors of outcome in a series of 94 patients. Arch Intern Med 158: , 1998

10 10. Kyle RA, Gertz MA, Witzig TE, et al. Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma. Mayo Clin Proc 78: 21 33, Lust JA, Donovan KA. The role of interleukin-1 beta in the pathogenesis of multiple myeloma. Hematol Oncol Clin North Am 13: , Vega M. Inhibition of NF-Kb cell signaling and induction of the metastasis suppressor and immune surveillance cancer gene RKIP expression in B-NHL by the novel humanized BM-Ca anti-cd20 monoclonal antibody: implication in chemotherapy and immune-sensitization. Blood 112: , D Sa S, Abildgaard N, Tighe J, et al. Guidelines for the use of imaging in the management of myeloma. Br Jour of Haem 137: 49-63, Hughes DE, Wright KR, Uy HL, et al. Biphosphonates promote apoptosis in murine osteoclasts in vitro and in vivo. Journ of Bone and Min Res 10: , Kyle RA, Yee GC, Somerfield MR, eta al. ASCO 2007 Clinical Practice Guodelines Update on the role of Bisphosphonates in Multiple Myeloma. Journ of Clin Onc 25: , Karwicki L, Kmieciak M, Kopka M. Surgical treatment of metastatic tumors to long bones in the material of the unit. Ort Traum Peh 5: , Berguin Y, Yerna M, Loo M, et al. Erythropoiesis in multiple myeloma: defective red cell production due to inappropriate erythropoietin production. Br J Haematol 82: , Rizzo JD, Lichtin AE, Woolf SH, et al. Use of epoietin in patients with cancer: evidence-based clinical pactice guidelines of the American Society of Clinical Oncology and the American Society of Hematology. Blood 100: , Rizzo JD, Lichtin AE, Woolf SH, et al. Use of epoietin in patients with cancer: evidence-based clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology and the American Society of Hematology. J Clin Oncol 2: 40 83, Srkalovic G, Cameron MG, Rybicki SR, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myaloma are associated with an increase incidence of venothromboembolic disease. Cancer 101: , Hoffbrand A, Catovsky D, Tuddenham E. Postgraduate Haematology. 5 th ed. Blackwell Publishing; Palumbo A. The role of VTE prophylaxis in myeloma. 6 th European Congress on Hematologic Malignancies Henson RA, Urich H. Cancer and nervous system. The neurological manifestations of systemic malignant

11 disease. Oxford: Blackwell Scientific Publications; Posner JB. Back pain and epidural spinal cord compression. Med Clin North Am 71: , Gawler J. Neurological manifestations of myeloma and their management. In: Malpas JS, Bergsagel DE, Kyle RA, et al, editors. Myeloma: biology and management. Saunders Elsevier. 2004: Mileshkin L, Stark R, Day B, et al. Development of neuropathy in patients with myeloma treated with thalidomide: patterns of occurrence and the role of electrophysiologic monitoring. Jour of Clin Onc 24: , Fassas A,Ward S, Muwalla F, et al. Myeloma of the central nervous system: strong association with unfavorable chromosomal abnormalities and other high-risk disease features.leuk Lymphoma 45: , Rajkumar SV, Jakobus S, Callendar N, et al. Phase III trial of lenalidomide plus high-dose dexamethasone versus lenalidomide plus low-dose dexamethasone in newly diagnosed multiple myeloma (E4A03): a trial coordinated by the Eastern Cooperative Omcology Group. Jour of Clin Onc 25: abst LBA8025, Kelleher P, Chapel H. Infections: principle of prevention and therapy. In: Metha J, Singhal S, editors. Myeloma. Martin Dunitz , Oken MM, Pomeroy C, Weisdorf D, Bennett JM. Prophylactic antibiotics for the prevention of early infection in multiple myeloma. Am Jour of Med 100: , Major P, Lortholary A, Hon J, et al. Zoledronic acid is superior to pamidronate in the treatment of hypercalcemia of malignancy: a pooled analysis of two randomized, controlled clinical trials. Jour of Clin Onc 19: , Migliorati CA, Casiglia J, Epstein J, et al. Managing the care of patients with bisphosphonate-associated osteonecrisis: an Ameriacan Academy of Oral Medicine Position paper. Jour of the Am Den Ass 136: , San Miguel JF, Schlag R, Khuageva NK, et al. Bortezomib plus melphalan and prednisone for initial treatment of multiple myeloma. The New Engl Jour of Med 359: , Robertson JD, Nagesh K, Jowitt SN, et al. Immunogenicity of vaccination against influenza, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza type B in patients with multiple myeloma. Br Jour of Canc 82: , 2000

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΤ ΠΟΝΟΤ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΟΙΒΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΤΝΣ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ - Γ.Ν.ΣΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ Τν θνηλό ζύκπησκα πνπ βηώλνπλ νη αζζελείο κε θαξθίλν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα ΠΑΡΟΤΑ ΝΟΟ Πξνλήπην ζήιπ 16 κελώλ δηαθνκίζζεθε από ηελ ΠΓΥ ηνπ Γ.Ν. Γελλεκαηάο ιόγσ νπδεηεξνπελίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα 47 ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Μέρος ΙΙ: στρατηγικές προστασίας τοσ πνεύμονα Νύκηαπη Βαζιλεία MD, Φακίπηρ Κωνζηανηίνορ MD, Μαθιοςδάκηρ Εμμανοςήλ MD, Παπαιωάννος Αλεξάνδπα MD ABSTRACT Mechanical

Διαβάστε περισσότερα

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία.

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Κσλζηαληίλνο Καξγηώηεο 1*, Θεκηζηνθιήο Βαζηιεηάδεο 2, Θενδώξα Γξίβα 1*, Υαξάιακπνο Κνπκαξάο 1*, Όιγα Γηνπιεκέ 2, Διέλε Θενραξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα