5.1. ΔΡΠΤΜΟ ΥΑΛΑΡΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.1. ΔΡΠΤΜΟ ΥΑΛΑΡΩΗ... 5-2"

Transcript

1 Πεπιεσόμενα 5. ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ ΔΡΠΤΜΟ ΥΑΛΑΡΩΗ Δηζαγσγή Πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell Πξνζνκνίσκα ηνπ Kelvin Voigt Πξνζνκνίσκα Σππηθνύ Γξακκηθνύ ηεξενύ (Standard Linear Solid Model) Μεηαζρεκαηηζκνί Laplace Πίνακερ ΠΙΝ. 5.1 ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΙ ΣΔΛΔΣΩΝ ΚΑΣΑ LAPLACE 5-9 ΠΙΝ. 5.2 ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΙ ΤΝΑΡΣΗΔΩΝ ΚΑΣΑ LAPLACE 5-10 Σσήμαηα Υ. 5.1: ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑ ΣΟΤ MAXWELL Υ. 5.2: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑΣΟ ΣΟΤ MAXWELL Δ=100KPA, Η=100KPA/SEC, Δ 0=100% Υ. 5.3: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑΣΟ ΣΟΤ MAXWELL Δ=100KPA, Η=50KPA/SEC, Δ 0=100% Υ. 5.4: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑΣΟ ΣΟΤ MAXWELL Δ=50KPA, Η=100KPA/SEC, Δ 0=100% Υ. 5.5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑΣΟ ΣΟΤ MAXWELL Δ=100KPA, Η=100KPA/SEC, 0=100KPA Υ. 5.6: ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑ ΣΟΤ KELVIN-VOIGT Υ. 5.7: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑΣΟ ΣΟΤ KELVIN-VOIGT Δ=100KPA, Η=100KPA/SEC, 0=50KPA Υ. 5.8: ΔΚΣΔΝΔ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑ ΣΟΤ MAXWELL Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-1

2 5. ΕΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5.1. Ερπσσμός Χαλάρωση Εισαγωγή Σν θαηλόκελν ηεο ραιάξσζεο ζρεηίδεηαη κε ην πσο έλα πιηθό κεηώλεη ζπλ ησ ρξόλσ ηηο εζσηεξηθέο εληάζεηο ηνπ ππό ζηαζεξή παξακόξθσζε. Σν θαηλόκελν ηνπ εξππζκνύ ζρεηίδεηαη κε ην πσο έλα πιηθό ππό ζηαζεξή ηάζε απμάλεη ρξνληθά ηελ παξακόξθσζε ηνπ. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ραιάξσζεο θαη ηνπ εξππζκνύ ην πιηθό πξνζνκνηώλεηαη σο ημώδεο-ειαζηηθό πιηθό (viscoelastic material). Η ιξώδο-ελαζηικόηηηα είλαη κία ηδηόηεηα ησλ πιηθώλ λα ζπκπεξηθέξλνληαη σο ελαζηικά θαη ιξώδη πιηθά όηαλ ζε απηά επηβάιιεηαη κία παξακόξθσζε. ηα ιξώδη (viscous) πιηθά ε ηάζε αλαπηύζζεηαη σο αληίδξαζε ζην ξπζκό αύμεζεο ηεο παξακόξθσζεο δειαδή: d (5.1) dt Όπνπ ην ημώδεο ηνπ πιηθνύ. Γηα ηα ειαζηηθά πιηθά ηζρύεη ε ζρέζε ηνπ Hooke δειαδή ε ηάζε δίδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο παξακόξθσζεο: ύκθσλα κε ηνπο Meyers θαη Chawla 1 E (5.2) ε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ελόο πιηθνύ νθείιεηαη ζηελ ηάλπζε ησλ δεζκώλ ησλ θξπζηαιινγξαθηθώλ επηπέδσλ ζε έλα θξπζηαιιηθήο κνξθήο ζηεξεό, ελώ ε ημώδεο ζπκπεξηθνξά νθείιεηαη ζηε διάδοζη- «ποή» ησλ αηόκσλ ή ησλ κνξίσλ ζε άκνξθα πιηθά 2. (Ωο άκνξθα πιηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα ζηεξεά πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δνκή ησλ αηόκσλ ή ησλ κνξίσλ ηνπο). Γηα ηε κειέηε ηεο ημώδν-ειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα πξνζνκνηώκαηα όπσο ην πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell, ην πξνζνκνίσκα ηνπ Kelvin-Voigt θαη ην πξνζνκνίσκα ηνπ Kelvin (γλσζηό θαη σο Standard Linear Solid Model) Προσομοίωμα τοσ Maxwell Σν πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλόκελνπ ηεο σαλάπωζηρ. ην πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell ην πιηθό πξνζνκνηώλεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο απνζβεζηήξα θαη ελόο ειαηήξηνπ ζε ζεηξηαθή ζύλδεζε (ελ ζεηξά) (ρ. 5.1). Η ζπλνιηθή ηάζε θαη παξακόξθσζε δίδνληαη σο: total elastic viscous (5.3) 1 Meyers Μ.Α., Chawla Κ.Κ., (2008) Mechanical Behaviour of Materials, 2 nd Edition, Cambridge Univ Press 2 Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-2

3 total elastic viscous (5.4) η Ε ρ. 5.1: Πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell Η ζρέζε (5.4) βάζεη ηεο ζρέζεο (5.2) πνπ δίδεη ηε ζπλνιηθή παξακόξθσζε γξάθεηαη σο: total viscous (5.5) E Η κεηαβνιή ηεο παξακόξθσζεο ε πξνθύπηεη από ηελ παξαγώγηζε σο πξνο ην ρξόλν ηεο ζρέζεο (5.5) θαη δίδεηαη σο: dtotal E d de dviscous 1 d de dviscous (5.6) dt E dt E dt dt E dt E dt dt ηελ πεξίπησζε πνπ ην Ε παξακέλεη ακεηάβιεην κε ην ρξόλν ε ζρέζε (5.6) γξάθεηαη σο: dtotal 1 d dviscous 1 d (5.7) dt E dt dt E dt Καζώο ε ρξνληθή κεηαβνιή ηεο ημώδνπο παξακόξθσζεο δίδεηαη από ηε ζρέζε (5.1) ε κεξηθή δηαθνξηθή ζρέζε (5.7) γξάθεηαη σο: d 1 d 0 (5.8) dt E dt ηελ πεξίπησζε όπνπ ζε πιηθό πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ ζρέζε (5.8) ππνβιεζεί κία ζπλνιηθή κε ρξνληθά κεηαβαιιόκελε παξακόξθσζε ε 0 ε παξακόξθσζε ηνπ ειαηεξίνπ ζα αξρίζεη λα κεηώλεηαη σο ηε ζηηγκή πνπ ζα κεδεληζηεί πξαθηηθά κεηά από επαξθέο ρξνληθό δηάζηεκα (ε ηάζε ηνπ ειαηεξίνπ αζπκπησηηθά ζα ηείλεη ζην κεδέλ). Η παξακόξθσζε ηνπ απνζβεζηήξα ζα απμάλεηαη ρξνληθά σο ηε ζηηγκή πνπ ζα ιάβεη ηε ηηκή ε 0 κεηά από επαξθέο ρξνληθό δηάζηεκα (ε παξακόξθσζε ηνπ απνζβεζηήξα αζπκπησηηθά ζα ηείλεη ζηε ηηκή ε 0 ). Η ρξνληθή εμέιημε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηάζεο, ηεο παξακόξθσζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο κεηαβνιήο ηεο παξακόξθσζεο παξνπζηάδνληαη γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ η θαη Ε ζην ρ. 5.2, ρ. 5.3, ρ Η κείσζε ηνπ ιόγνπ η/ε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαρεία κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηνπ ειαηεξίνπ θαη ηεο παξακόξθσζεο απηνύ. Η αύμεζε ηνπ ιόγνπ η/ε έρεη σο απνηέιεζκα ηε βξαδεία αύμεζε ηεο ηάζεο ηνπ ειαηεξίνπ θαη ηεο παξακόξθσζεο απηνύ. Η ηαρύηεηα κεηαβνιήο ηεο παξακόξθσζεο ηείλεη πξνο ην κεδέλ ηόζν γηα ην ειαηήξην όζν θαη γηα ηνλ απνζβεζηήξα. Σν πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell είλαη επαξθέο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ραιάξσζεο. Γηα πιηθά όπσο ην λεξό ν ζπληειεζηήο η είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 10-3 Pa*sec. Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-3

4 dε/dt σ(kpa) ε dε/dt σ(kpa) ε Μάζεκα: Αληνρή ησλ Τιηθώλ (Μεραληθή ΙΙ) 10 Προσομοίωμα Maxwell - Σάση Ελατηρίοσ Προσομοίωμα Maxwell - Παραμορυώσεις η = 100 kpa*sec, E = 100 kpa, εο = 100% σ,spring ε,spring ε,damper η = 100 kpa*sec, E = 100 kpa, εο = 100% Προσομοίωμα Maxwell - Σατύτητες Παραμορυώσεων dε/dt,spring dε/dt,damper ρ. 5.2: Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνζνκνηώκαηνο ηνπ Maxwell Δ=100kPa, ε=100kpa/sec, ε 0 =100% -0.5 η = 100 kpa*sec, E = 100 kpa, εο = 100% - 10 Προσομοίωμα Maxwell - Σάση Ελατηρίοσ Προσομοίωμα Maxwell - Παραμορυώσεις η = 50 kpa*sec, E = 100 kpa, εο = 100% σ,spring ε,spring ε,damper η = 50 kpa/sec, E = 100 kpa, εο = 100% Προσομοίωμα Maxwell - Σατύτητες Παραμορυώσεων dε/dt,spring dε/dt,damper ρ. 5.3: Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνζνκνηώκαηνο ηνπ Maxwell Δ=100kPa, ε=50kpa/sec, ε 0 =100% - η = 50 kpa*sec, E = 100 kpa, εο = 100% -2.0 Τιηθά κε κεγαιύηεξν ημώδεο (κηθξόηεξε επθνιία ξνήο) όπσο ηα έιαηα παξνπζηάδνπλ ημώδεο ηεο ηάμεο ηνπ 10-1 Pa*sec, ην πγξό γπαιί παξνπζηάδεη ημώδεο ηεο ηάμεο 10 1 σο 10 3 Pa*sec. Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-4

5 dε/dt σ(kpa) ε Μάζεκα: Αληνρή ησλ Τιηθώλ (Μεραληθή ΙΙ) Προσομοίωμα Maxwell - Σάση Ελατηρίοσ η = 100 kpa*sec, E = 50 kpa, εο = 100% 0.8 Προσομοίωμα Maxwell - Παραμορυώσεις ε,spring ε,damper 5 σ,spring η = 100 kpa*sec, E = 50 kpa, εο = 100% 0.5 Προσομοίωμα Maxwell - Σατύτητες Παραμορυώσεων dε/dt,spring dε/dt,damper ρ. 5.4: Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνζνκνηώκαηνο ηνπ Maxwell Δ=50kPa, ε=100kpa/sec, ε 0 =100% -0.5 η = 100 kpa*sec, E = 50 kpa, εο = 100% - Σν δεύηεξν πξόβιεκα πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε πεξίπησζε όπνπ ζην ζηνηρείν επηβάιιεηαη κία ζηαζεξή ηάζε ίζε κε ζ 0 θαη ε ζπλνιηθή παξακόξθσζε ηνπ πιηθνύ απμάλεηαη κε ην ρξόλν (εξππζκόο). ηελ πεξίπησζε απηή νη θαηαζηαηηθέο εμηζώζεηο δίδνληαη σο: (5.9) total elastic viscous elastic viscous dtotal 1 d d viscous 0 total t t t 0 dt E dt dt (5.10) Καζώο ε παξακόξθσζε γηα t=0 ηζνύληαη κε ηελ παξακόξθσζε ηνπ ειαηεξίνπ ε ζρέζε (5.10) δίδεηαη σο: 0 0 total t t (5.11) E Η νπνία είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε σο πξνο ην ρξόλν. Η εμέιημε σο πξνο ην ρξόλν ηεο παξακόξθσζεο παξνπζηάδεηαη ζην ρ Δίλαη πξνθαλέο όηη ην πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell δελ κπνξεί κε επάξθεηα λα πεξηγξάςεη ην πξόβιεκα ηνπ εξππζκνύ θαζώο ε παξακόξθσζε κεηαβάιιεηαη θαηά ζηαζεξό ξπζκό ρξνληθά κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη πεπεξαζκέλε πνζόηεηα. 0 Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-5

6 ε Μάζεκα: Αληνρή ησλ Τιηθώλ (Μεραληθή ΙΙ) Προσομοίωμα Maxwell - Παραμορυώσεις η = 100 kpa/sec, E = 100 kpa, σ = 100 kpa ταθερή τάση ε,spring ε,damper εο,total 2.0 ρ. 5.5: Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνζνκνηώκαηνο ηνπ Maxwell Δ=100kPa, ε=100kpa/sec, ζ 0 =100kPa Προσομοίωμα τοσ Kelvin Voigt Σν πξνζνκνίσκα ηνπ Kelvin-Voigt ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ εππςζμού. ην πξνζνκνίσκα ηνπ Kelvin-Voigt ην πιηθό πξνζνκνηώλεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο απνζβεζηήξα θαη ελόο ειαηήξηνπ ζε παξάιιειε ζύλδεζε (ρ. 5.6). Ε η Η ζπλνιηθή ηάζε θαη παξακόξθσζε δίδνληαη σο: Η ζπλνιηθή ηάζε δίδεηαη σο: ρ. 5.6: Πξνζνκνίσκα ηνπ Kelvin-Voigt total elastic viscous (5.12) total elastic viscous (5.13) t d total t (5.14) dt Αλ επηβιεζεί ζηηγκηαία κία ηάζε ζ 0, ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο επηβνιήο ηεο ηάζεο ε παξακόξθσζε ηνπ πιηθνύ είλαη ίζε κε ην κεδέλ. ηε ζπλέρεηα ε παξακόξθσζε ζα αξρίζεη λα απμάλεηαη σο ηε Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-6

7 ε(t) Μάζεκα: Αληνρή ησλ Τιηθώλ (Μεραληθή ΙΙ) ηηκή 0 E όπνπ θαη ην ειαηήξην ζα έρεη αλαιάβεη πιήξσο ηελ επηβαιιόκελε ηάζε. Η ρξνληθή ζρέζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηάζεο δίδεηαη σο: E E t 1 exp t (5.15) 0 Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t 1 ε ηάζε ζ 0 πάςεη λα πθίζηαηαη ζην πξνζνκνίσκα ε ειαζηηθή ζπληζηώζα απηνύ ζα επαλαθέξεη ην πιηθό ζηελ απσική ηος καηάζηαζη (ε=0) αλ θαη απηό ζα ζεκεησζεί κεηά ηελ πάξνδν ρξόλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρέζε ηεο παξακόξθσζεο δίδεηαη σο: t t exp t t 1 1 (5.16) Καζώο ην ζύλνιν ηεο παξακόξθσζεο είλαη αλαζηξέςηκν (ην πιηθό επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε) ην πξνζνκνίσκα ηνπ Kelvin Voigt είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πεξηγξαθή ελαζηικών ςλικών. ην ρ. 5.7, παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή εμέιημε ηεο παξακόξθσζεο γηα E=100 kpa, η=100 kpa*sec, ζ 0 =50 kpa κε ρξόλν αθαίξεζε ηνπ θνξηίνπ t 1 =3*ι. Σν πιηθό επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε νπόηε θαη απνηειεί έλα ειαζηηθό πιηθό. Παραμόρυωση - Προσομοίωμα Kelvin-Voigt lim ε = 0.5 σ=50 kpa, E=100kPa, η=100kpa*sec, λ=1 (1/sec) t (Time Periods) ρ. 5.7: Απνηειέζκαηα ηνπ Πξνζνκνηώκαηνο ηνπ Kelvin-Voigt Δ=100kPa, ε=100kpa/sec, ζ 0 =50kPa Προσομοίωμα Σσπικού Γραμμικού τερεού (Standard Linear Solid Model) Σν ζπγθεθξηκέλν πξνζνκνίσκα απνηειεί επέθηαζε ηνπ πξνζνκνηώκαηνο ηνπ Maxwell κε ηελ πξνζζήθε ελόο ειαηεξίνπ ελ παξαιιήισ ζην ελ ιόγσ πξνζνκνίσκα. ην εκηενέρ πποζομοίωμα Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-7

8 ηος Maxwell 3 ην πιηθό πξνζνκνηώλεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο απνζβεζηήξα θαη ελόο ειαηήξηνπ ζε ζεηξηαθή ζύλδεζε (ρ. 5.1) θαη ελόο ειαηεξίνπ παξάιιεια ζην πξναλαθεξζέλ ζεηξηαθό ζύζηεκα. η Ε Η ζπλνιηθή ηάζε θαη παξακόξθσζε δίδνληαη σο: ρ. 5.8: Δθηελέο Πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell total elastic Maxwell (5.17) total elastic Maxwell (5.18) Η κεηαβνιή ηεο παξακόξθσζεο ηνπ ηκήκαηνο Maxwell ηνπ πξνζνκνηώκαηνο σο πξνο ην ρξόλν δίδεηαη όπσο ζηε ζρέζε (5.7): Βάζεη ησλ κεηαζρεκαηηζκώλ Laplace 4 όπνπ γξαθεί σο: dviscous d E E E viscous (5.19) dt dt L s θαη L s ε ζρέζε (5.19) κπνξεί λα Es Es s (5.20) s Όπνπ ε ηάζε θαζνξίδεη ηε ηάζε ηνπ θιαζζηθνύ πξνζνκνηώκαηνο ηνπ Maxwell. Η ζπλνιηθή ηάζε δίδεηαη σο: Es total elastic Maxwell total Ee s Es total Ee total E s (5.21) Η ζρέζε (5.21) νξίδεηαη σο ε ιξωδό-ελαζηική καηαζηαηική εξίζωζη, ηνπ πιηθνύ. Η δηαδηθαζία επίιπζεο ηεο ζρέζεο (5.21) έρεη σο εμήο: 1. Οξηζκόο ηεο ζρέζεο κεηαβνιήο ηεο παξακόξθσζεο t 2. Καζνξηζκόο ηεο ζρέζεο κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Laplace ηεο ζρέζεο t 3. Τπνινγηζκόο ηεο ζρέζεο total E Ε e 3 4 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-8

9 4. Τπνινγηζκόο ηνπ αλάζηξνθνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ βήκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζρέζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηάζεο σο πξνο ην ρξόλν Μεταστηματισμοί Laplace ηνλ Πίλ. 5.1, παξνπζηάδνληαη νη θπξηόηεξνη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ ηειεζηώλ θαηά Laplace. Οη θπξηόηεξνη κεηαζρεκαηηζκνί θαηά Laplace ησλ ζπλαξηήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλ Ο κεηαζρεκαηηζκόο Laplace νξίδεηαη σο: st F s L f t e f t dt (5.22) Πίλ. 5.1 Μεηαζρεκαηηζκνί ηειεζηώλ θαηά Laplace 5 Α/Α F(s) F(t),t> Οξηζκόο Μεηαζρεκαηηζκνύ Laplace y(t) 1.2 Y(s) F(s)G(s) f(t+t)=f(t) 5 Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-9

10 Α/Α F(s) F(t),t> g(t+t)=-g(t) Πίλ. 5.2 Μεηαζρεκαηηζκνί ζπλαξηήζεσλ θαηά Laplace 6 Α/Α F(s) f(t),t> Μνλόο παικόο γηα t=0 2.2 s Γηπιόο παικόο γηα t= a Μνλαδηαίν βήκα u(t), 2.4b T 2.7a 2.7b,n=1,2,3,. 2.8,k πξαγκαηηθόο >0 6 Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-10

11 Α/Α F(s) f(t),t> ,n=1,2,3, a 2.16b Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-11

12 Α/Α F(s) f(t),t> Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-12

13 Α/Α F(s) f(t),t> πλάξηεζε Bessel Σξνπνπνηεκέλε πλάξηεζε Bessel Κεθάιαην 5ν ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ 5-13

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1 Πεξηερόκελα 7. ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ... 7-7.. ΔΞΗΧΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ... 7-7... Δηζαγσγή... 7-7... Δμίζσζε Διαζηηθήο Γξακκήο... 7-5 o Ακθηέξηζηε Γνθόο Οκνηόκνξθα Καηαλεκεκέλν Φνξηίν... 7-6 o Πξόβνινο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ. Αναζηάζιορ Ξεπαπαδέαρ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ. Αναζηάζιορ Ξεπαπαδέαρ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ Αναζηάζιορ Ξεπαπαδέαρ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Οθηώβξηνο 2003 1 Δηζαγσγηθά Σύγσπονερ

Διαβάστε περισσότερα

Γπαμμικά ζθάλμαηα γπαμμοαηαξίερ / εξαπμόζειρ / διαηαπασέρ

Γπαμμικά ζθάλμαηα γπαμμοαηαξίερ / εξαπμόζειρ / διαηαπασέρ Γπαμμικά ζθάλμαηα γπαμμοαηαξίερ / εξαπμόζειρ / διαηαπασέρ Κενόηηηερ Σθάλμαηα επιζηοίβαζηρ Γπαμμοαηαξίερ ακμήρ και έλικα Χαπακηηπιζηικά ηων γπαμμοαηαξιών Oλίζθηζη ζε κπςζηάλλοςρ Πλαζηική παπαμόπθωζη μεηάλλων

Διαβάστε περισσότερα

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη: ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηώλ κε κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ ε θαηαλόεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ Ησάλλα Γηαλλνπνύινπ Μησ. Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ, Επγαζηήπιο Μεηαλλοςπγίαρ Ε. Μ. Π. Γεκήηξηνο Πάληαο Επίκοςπορ Καθηγηηήρ, Σσολή Μησ. Μεηαλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΗΡΤΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΠΑΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΗΡΤΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΠΑΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΗΡΤΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΠΑΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 19 από ηνλ Villard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία, ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ:

Γιπλυμαηική Δπγαζία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΗΜΑΣΧΝ & ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Γιπλυμαηική Δπγαζία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βέιηηζηε επηινγή ραξηνθπιαθίνπ

Βέιηηζηε επηινγή ραξηνθπιαθίνπ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Διπλωματική Εργασία : Βέιηηζηε επηινγή ραξηνθπιαθίνπ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Μ. 0724 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο: ΟΓΙΑΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ Σξηκειήο επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ *

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ * ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΑΡΙΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Αθνινύζσο παξαηίζεληαη πνιύ ζπλνπηηθά νξηζκέλνη καζεκαηηθνί νξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα