ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ"

Transcript

1 ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ. Σίηλορ διαηπιβήρ: «Λαλζάλσλ δηάινγνο. Σν είδνο ηνπ δξακαηηθνύ κνλνιόγνπ ζηε λενειιεληθή πνίεζε (19 νο - 20 όο αηώλαο)». Δπόπηηρ καθηγηηήρ: Γεκήηξεο Αγγειάηνο. 10/11/1993 Σίηλορ ζποςδών: Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Φηινινγίαο. Σνκέαο Βπδαληηλήο θαη Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Σίηλορ μεηαπηςσιακήρ επγαζίαρ: «Εεηήκαηα είδνπο ζηελ πνίεζε ηνπ Κ. Π. Καβάθε». Δπόπηηρ καθηγηηήρ: Γεκήηξεο Αγγειάηνο. Υειμεπινό εξάμηνο 1992 Παξαθνινύζεζε ζην πιαίζην ηνπ α θύθινπ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Διιεληθώλ πνπδώλ ζην Centre for Hellenic Studies- King s College London. Σίηλορ επγαζίαρ: «The poetics of Takis Sinopoulos I poiesi tis poiesis» Δπόπηηρ καθηγηηήρ: David Ricks 3/8/1990 Σίηλορ ζποςδών: Πηπρίν Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Φηινινγίαο Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα 2006 Σίηλορ επεςνηηικού ππογπάμμαηορ: «Παξαγσγή Νένπ Έληππνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ γηα ηε Θεκαηηθή Δλόηεηα ΔΛΠ30». Υπημαηοδόηηζη: Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. πγρξεκαηνδόηεζε από Δπξσπατθή Έλσζε θαη Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Ιδιόηηηα / ζςμβολή: πγγξαθέαο- εξεπλήηξηα. πγγξαθή θεθαιαίνπ «Κ. Βάξλαιε - Ν. Καδαληδάθε», ζην πιαίζην ηεο παξαγσγήο λένπ έληππνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ην πξόγξακκα «πνπδέο ζηνλ Διιεληθό Πνιηηηζκό» ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ.

2 Γημοζίεςζη: Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Κ. Βάξλαιεο Ν. Καδαληδάθεο»: Νεόηερε ειιεληθή ιογοηετλία. Εγτεηρίδηο κειέηες, επηκ. Αλ. Νάηζηλα, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, , / /2000 Σίηλορ επεςνηηικού ππογπάμμαηορ: «Έξγα Τπνδνκήο Λνγνηερληθήο Θεσξίαο θαη πγθξηηηθήο Φηινινγίαο/ Βηβιηνζήθε θαη Αξρείν Λνγνηερληθήο Θεσξίαο θαη πγθξηηηθήο Φηινινγίαο». Δπιζηημονικοί ςπεύθςνοι: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Θεσξίαο Λνγνηερλίαο θαη πγθξηηηθήο Φηινινγίαο, Γεκήηξεο Αγγειάηνο θαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Θεσξίαο Λνγνηερλίαο θαη πγθξηηηθήο Φηινινγίαο, Σάθεο Καγηαιήο. Υπημαηοδόηηζη: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Ιδιόηηηα: Μεηαπηπρηαθή ζπλεξγάηηδα. 1991/ /93 Σίηλορ επεςνηηικού ππογπάμμαηορ: «Δηδνινγηθή ηηηινθόξεζε θεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο (16 νο - 20 όο αηώλαο)». Δπιζηημονικόρ ςπεύθςνορ: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, Γεκήηξεο Αγγειάηνο. Υπημαηοδόηηζη: Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Ιδιόηηηα: Μεηαπηπρηαθή ζπλεξγάηηδα ςμμεηοσή ζε ζςνέδπια, διαλέξειρ και επιζηημονικέρ ζςνανηήζειρ Αθήνα, Ιανοςαπίος 2012 ςνέδπιο: «Ζ πνηεηηθή ηνπ ηνπίνπ», Διιεληθή Δηαηξεία Γεληθήο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο, Ηλζηηηνύην Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ / Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «And all [ ] a twilight piece. Ζ γλώζε θαη ε ελέξγεηα ηνπ ιόγνπ γηα ην ηνπίν ζην είδνο ηνπ δξακαηηθνύ κνλνιόγνπ». Αθήνα, 20 Μαΐος 2011 Κύκλορ διαλέξεων: Σνκέαο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σίηλορ διάλεξηρ: «Οη ζθιάβοη ζηα δεζκά ηοσς θαη νη Δεζκώηες. Ο ηξαγηθόο ρξόλνο θαη ε αλζξώπηλε ζέιεζε». Λεςκωζία, 9 Νοεμβπίος 2010 Colloquium Νεοελληνικών ποςδών: Σκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ- Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σίηλορ διάλεξηρ: «Ο θαζξέπηεο θαη ε άζθαιηνο. Σν θαβαθηθό ππνθείκελν ζηελ ππεξθεηκεληθή πνίεζε ηεο Εσήο Καξέιιε».

3 Φλώπινα, Οκηωβπίος 2010 ςνέδπιο: «Πξνζδηνξίδνληαο ηελ ειιεληθή παηδηθή- λεαληθή ινγνηερλία: Εεηήκαηα ηζηνξίαο θαη θξηηηθήο», Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Αιιεγνξίεο ελειηθίσζεο. Μνξθνινγηθή θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε». Γπανάδα, 9-12 επηεμβπίος 2010 ςνέδπιο: «Σαπηόηεηεο ζηνλ ειιεληθό θόζκν (από ην 1204 έσο ζήκεξα)», Σέηαξην πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθώλ πνπδώλ. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Άηνκα θαη πξόζσπα. Σν δήηεκα ηεο ηαπηόηεηαο ζην Λοηκό ηνπ Αληξέα Φξαγθηά». Πύπγορ Ηλείαρ, Μαΐος 2010 ςνέδπιο: «Ζ ινγνηερλία ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ηζηνξηθέο θαη θηινινγηθέο πξνζεγγίζεηο». Κέληξν Φηινζνθίαο θαη Παηδείαο Γήκνπ Πύξγνπ. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Ζ ειεπζεξία ηεο ζέιεζεο. Από ηνπο Σθιάβοσς ζηα δεζκά ηοσς ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηόθε ζηνπο Δεζκώηες ηνπ Άγγεινπ Σεξδάθε». Λύκειο Αποζηόλος Βαπνάβα, 17 Γεκεμβπίος 2009 Βπαδιά αθιεπωμένη ζηον Γιάννη Ρίηζο: Δξγαζηήξη Πνίεζεο θαη Απαγγειίαο. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ζ πνίεζε ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ» Νςμθαίο Φλώπιναρ, 4-7 επηεμβπίος 2009 ςνέδπιο: «Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο πξώηεο (ή σο δεύηεξεο) γιώζζαο». Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Αιιεγνξίεο ελειηθίσζεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εηδώλ ζηε ινγνηερληθή εθπαίδεπζε». Νςμθαίο Φλώπιναρ, 4-7 επηεμβπίος 2009 ςνέδπιο: «Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο πξώηεο (ή σο δεύηεξεο) γιώζζαο». Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Λνγνηερληθή εθπαίδεπζε, καζεκαηηθή παηδεία θαη δηαζεκαηηθόηεηα ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε». [ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρίηα Παλανύξα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο, Παλεπηζηήκην Frederick] Αδελαΐδα, 2-3 Ιοςλίος 2009 ςνέδπιο: Eighth Biennial International Conference of Greek Studies. Flinders University. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Ζ ζπκβνιή πεδώλ ζεκεησκάησλ πνηεηηθνύ ιόγνπ ζηα ρνξηθά θαη ηνπο δξακαηηθνύο κνλνιόγνπο ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ». Αθήνα, 6-8 Νοεμβπίος 2008 ςνέδπιο: Μαζεκαηηθά θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Ζ αξηζκεηηθή ηεο θαληαζίαο θαη ηεο αθήγεζεο: Μαζεκαηηθέο έλλνηεο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία»

4 [ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρίηα Παλανύξα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο, Παλεπηζηήκην Frederick] Λεςκωζία, 6-7 Ιοςνίος 2008 ςνέδπιο: 10 ν Παγθύπξην πλέδξην. «Πνηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη δηδαζθαιία». Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κύπξνπ. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Γηα- θεηκεληθέο ζρέζεηο θαη παηδηθή ινγνηερλία: Ζ πεξίπησζε ηνπ αθεγήκαηνο Τα ηρία κηθρά ισθάθηα ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά». Λεςκωζία, 29 Αππιλίος 3 Μαΐος 2008 ςνέδπιο: Γ Γηεζλέο Κππξνινγηθό πλέδξην. Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Αιιεγνξηθέο απνδόζεηο ηεο θαηνρήο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία ηεο Κύπξνπ». Αθήνα, Γεκεμβπίος 2007 ςνέδπιο: «Αληξέαο Φξαγθηάο, ν άλζξσπνο θαη ην έξγν ηνπ». ΠΟΔΤ, Δηαβάδω, Δθδόζεηο Κέδξνο. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Ζ αγσγή ηεο ζησπήο θαη ν εθηάιηεο ηεο εξκελείαο: ε πξνβιεκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο ζηνλ Λοηκό». Λεςκωζία, 3-4 Νοεμβπίος 2007 ςνέδπιο: «Πνιηηόηεηα- πνιππνιηηηζκόο- θνζκνπνιηηηζκόο», Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Το δειθίλη, Σηο ζθοιεηό ηοσ θόζκοσ θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε». [ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Νηθνιέηα Υξηζηνδνύινπ, Λέθηνξα Παηδαγσγηθώλ θαη Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο, Παλεπηζηήκην Frederick]. Λεςκωζία, 3-4 Νοεμβπίος 2007 ςνέδπιο: «Πνιηηόηεηα- πνιππνιηηηζκόο- θνζκνπνιηηηζκόο», Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Οη ηαπηόηεηεο ηνπ θαιιηηέρλε, ηνπ ζηξαηηώηε θαη ηνπ αλαγλώζηε ή πνην είλαη ην δένλ ζηελ εξκελεία: ζηνηρεία γηα ηε ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο ζηνλ πνιηηηθό αιθαβεηηζκό». Ιωάννινα, Μαΐος 2007 ςνέδπιο: «Ζ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο». ρνιή Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο. Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Όςεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο αιιεγνξηθήο αθήγεζεο ζηα Αλζοιόγηα Λογοηετληθώλ Κεηκέλωλ ηεο Α - Β θαη ηεο Γ -Γ Γεκνηηθνύ». [ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Θενραξνύια Νηθηαλίδνπ, Λέθηνξα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο]. Βοςκοςπέζηι, 2-4 Ιοςνίος 2006 ςνέδπιο: Γ πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθώλ πνπδώλ: «Ο ειιεληθόο θόζκνο αλάκεζα ζηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ζηνλ εηθνζηό αηώλα».

5 Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «H ζησπή ηνπ ζπκβόινπ θαη ε νκηιεηηθόηεηα ηεο αιιεγνξίαο. πγθξηηηθή αλάγλσζε ηνπ «Σξαγνπδηνύ ηεο θακπάλαο» ηνπ Φξ. ίιιεξ θαη ηεο πνηεηηθήο ελόηεηαο «H θακπάλα ήηνη ε ειεθζεξία» από ηνπο Σθιάβοσς Ποιηορθεκέλοσς (K. Βάξλαιεο)». Κομοηηνή, Μαΐος 2006 ςνέδπιο: «Λόγνο Γπλαηθώλ». Σκήκα Φηινινγίαο. Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην. Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Όηη δηα ζνπ αξκόδεηαη γπλή ησ αλδξί. Ζ αλαδήηεζε ηεο απηνηέιεηαο ζηηο Αληηζέζεης ηεο Εσήο Καξέιιε». Λεςκωζία, Υειμεπινό εξάμηνο 2005 Colloquium Νεοελληνικών ποςδών: Σκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ- Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σίηλορ διάλεξηρ: «Ζ γέθπξα ηνπ βιέκκαηνο. Από ηελ αθεγεκαηνινγία ζηελ εξκελεία». Κέπκςπα, 2-4 Νοεμβπίος 2001 ςμπόζιο: «πκπόζην Νενειιεληθήο άηηξαο». Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Σα ζαηηξηθά πνηήκαηα ηνπ νισκνύ θαη ε ηδηόηππε ζηόρεπζή ηνπο». Αγία Νάπα, Αππιλίος 1999 ςμπόζιο: πκπόζην Γηνλπζίνπ νισκνύ, «εθέξεηα δ». Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Οη ζαηηξηθνί κνλόινγνη ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνύ». Λεςκωζία, Υειμεπινό εξάμηνο 1999 Colloquium Νεοελληνικών ποςδών: Σκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ- Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σίηλορ διάλεξηρ: «Ζ Φεγγαξνληπκέλε ηνπ Γξππάξε». Λεςκωζία, Δαπινό εξάμηνο 1997 Colloquium Νεοελληνικών ποςδών: Σκήκα Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ- Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σίηλορ διάλεξηρ: «Πξνο κηα ζεσξία ηνπ δξακαηηθνύ κνλνιόγνπ». Αγία Νάπα, 4-6 Αππιλίος 1997 ςμπόζιο: πκπόζην Κ.Π. Καβάθε, «εθέξεηα γ». Σίηλορ ανακοίνωζηρ: «Πώο δνπιεύεη ην κπαιό ηνπ Φεξλάδε : αθεγεκαηηθέο ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ιόγνπ ζηελ πνίεζε ηνπ Κ.Π. Καβάθε» Γιδακηοπική διαηπιβή 2. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ

6 Γιδακηοπική διαηπιβή: «Λαλζάλσλ δηάινγνο. Σν είδνο ηνπ δξακαηηθνύ κνλνιόγνπ ζηε λενειιεληθή πνίεζε (19 νο - 20 όο αηώλαο)». ΑΝΑΦΟΡΔ: Γεκήηξεο Αγγειάηνο, «Αλαπαξηζηώληαο ην πςειό: ε (αθήγεζε ζηε) δσγξαθηθή θαη ε (δσγξαθηθή ζηελ) πνίεζε (Th. Géricault θαη Γηνλύζηνο νισκόο), Κολδσιοθόρος 8 (2009), 58. Γεκήηξεο Αγγειάηνο, Το έργο ηοσ Δηολύζηοσ Σοιωκού θαη ο θόζκος ηωλ ιογοηετληθώλ εηδώλ, ζεηξ. «Ο ζεζπηζκέλνο ιόγνο: ηα ινγνηερληθά είδε ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία», Αζήλα, Gutenberg, 2009, 101, 191, Μελέηερ ζε πεπιοδικά και ππακηικά ζςνεδπίων Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Ζ ειεπζεξία ηεο ζέιεζεο. Από ηνπο Σθιάβοσς ζηα δεζκά ηοσς ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηόθε ζηνπο Δεζκώηες ηνπ Άγγεινπ Σεξδάθε», Η λεοειιεληθή ιογοηετλία ζηολ Μεζοπόιεκο. Ιζηορηθή θαη Φηιοιογηθή προζέγγηζε, επηκ. Αζ. Θ. Φσηόπνπινο, Πύξγνο Ζιείαο, εθδ. Αλαδήηεζε, 2012, Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Τπαξμηζκόο θαη Καβάθεο ζηελ ππεξθεηκεληθή πνίεζε ηεο ππόζηαζεο ηεο Εσήο Καξέιιε», Σύγθρηζε 21 (2011), Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Ζ ζπκβνιή πεδώλ ζεκεησκάησλ- πνηεηηθνύ ιόγνπ ζηα ρνξηθά θαη ηνπο δξακαηηθνύο κνλνιόγνπο ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ», Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies», Flinders University (2 3 Ηνπιίνπ 2009, Adelaide), επηκ. Μ. Rosseto, M. Tsianikas, G. Couvalis, M. Palaktsoglou, Αδειαΐδα, Flinders University, 2011, «Άηνκα θαη πξόζσπα. Σν δήηεκα ηεο ηαπηόηεηαο ζην Λοηκό ηνπ Αληξέα Φξαγθηά», Τασηόηεηες ζηολ ειιεληθό θόζκο (από ηο 1204 έως ζήκερα), ηόκ. Α, Πξαθηηθά Γ Δπξσπατθνύ πλεδξίνπ Νενειιεληθώλ πνπδώλ (9-12 επηεκβξίνπ 2010, Γξαλάδα), επηκ. Κ. Α. Γεκάδεο, Δπξσπατθή Δηαηξεία Νενειιεληθώλ πνπδώλ, Αζήλα, 2011, Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Αιιεγνξίεο ελειηθίσζεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εηδώλ ζηε ινγνηερληθή εθπαίδεπζε». Πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο πξώηεο (ή σο δεύηεξεο) γιώζζαο», επηκ. Νηίλαο, Κ. Υαηδεπαλαγησηίδε, Ά., Βαθάιε, Ά., Κσηόπνπινο, Σ. & ηάκνπ, Α., karatasu.pdf Καηεξίλα Καξαηάζνπ & Ρίηα Παλανύξα, «Λνγνηερληθή εθπαίδεπζε, καζεκαηηθή παηδεία θαη δηαζεκαηηθόηεηα ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε». Πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «Ζ

7 δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο πξώηεο (ή σο δεύηεξεο) γιώζζαο», επηκ. Νηίλαο, Κ. Υαηδεπαλαγησηίδε, Ά., Βαθάιε, Ά., Κσηόπνπινο, Σ. & ηάκνπ, Α., karatasupanaoura.pdf Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Σα ζαηηξηθά πνηήκαηα ηνπ νισκνύ θαη ε ηδηόηππε ζηόρεπζή ηνπο», Πηπρέο ηεο λενειιεληθήο ζάηηξαο, Πόρθσρας 133 (Οθηώβξηνο- Γεθέκβξηνο 2009), ΑΝΑΦΟΡΔ: Γεκήηξεο Αγγειάηνο, Το έργο ηοσ Δηολύζηοσ Σοιωκού θαη ο θόζκος ηωλ ιογοηετληθώλ εηδώλ, ζεηξ. «Ο ζεζπηζκέλνο ιόγνο: ηα ινγνηερληθά είδε ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία», Αζήλα, Gutenberg, 2009, 191. Καηεξίλα Καξαηάζνπ & Ρίηα Παλανύξα, «Ζ αξηζκεηηθή ηεο θαληαζίαο θαη ηεο αθήγεζεο: Μαζεκαηηθέο έλλνηεο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία», Πραθηηθά ζσλεδρίοσ «Μαζεκαηηθά θαη αλζρωπηζηηθές επηζηήκες», Αζήλα, 2009, Κ.Δ.ΔΠ.ΔΚ., Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Ζ αγσγή ηεο ζησπήο θαη ν εθηάιηεο ηεο εξκελείαο: ε πξνβιεκαηηθή ηεο επηθνηλσλίαο ζην Λοηκό», Πξαθηηθά πλεδξίνπ «Αληξέαο Φξαγθηάο, ν άλζξσπνο θαη ην έξγν ηνπ» (14-16 Γεθεκβξίνπ 2007, Αζήλα), Θέκαηα ιογοηετλίας, 40 (Ηαλνπάξηνο Απξίιηνο 2009), Καηεξίλα Καξαηάζνπ & Νηθνιέηηα Υξηζηνδνύινπ, «Το δειθίλη, Σηο ζθοιεηό ηοσ θόζκοσ θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε»: Πραθηηθά ηοσ Δηεζλούς Σσλεδρίοσ «Ποιηηόηεηα- Ποισποιηηηζκός- Κοζκοποιηηηζκός», ηόκ. ΗΗ, Λεπθσζία, εθδ. ΠΟΛΗ., 2009, Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Οη ηαπηόηεηεο ηνπ θαιιηηέρλε, ηνπ ζηξαηηώηε θαη ηνπ αλαγλώζηε ή πνην είλαη ην δένλ ζηελ εξκελεία: ζηνηρεία γηα ηε ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο ζηνλ πνιηηηθό αιθαβεηηζκό»: Πραθηηθά ηοσ Δηεζλούς Σσλεδρίοσ «Ποιηηόηεηα- Ποισποιηηηζκός- Κοζκοποιηηηζκός», ηόκ. Η, Λεπθσζία, εθδ. ΠΟΛΗ., 2009, Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Όηη δηα ζνπ αξκόδεηαη γπλή ησ αλδξί. Ζ αλαδήηεζε ηεο απηνηέιεηαο ζηηο Αληηζέζεης ηεο Εσήο Καξέιιε»: Λόγος Γσλαηθώλ, επηκ. Βαζηιηθή Κνληνγηάλλε, Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ (Κνκνηελή Μαΐνπ 2006, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Φηινινγίαο), Αζήλα, Δ.Λ.Η.Α, 2008, Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Γηα-θεηκεληθέο ζρέζεηο, ηδενινγία θαη παηδηθή ινγνηερλία. Ζ πεξίπησζε ηνπ αθεγήκαηνο Τα ηρία κηθρά ισθάθηα ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά»: Πραθηηθά 10 οσ Παγθύπρηοσ Σσλεδρίοσ Παηδαγωγηθής Εηαηρείας Κύπροσ & Κ.Ο.Ε.Ε.Ε. «Ποηόηεηα ζηελ Εθπαίδεσζε. Έρεσλα θαη Δηδαζθαιία», 6-7 Ηνπλίνπ 2008, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, Λεπθσζία, επηκ. Δι. Φηηάθα,. ηκεσλίδνπ, Μ. σθξάηνπο, ISBN: ,

8 Θενραξνύια Νηθηαλίδνπ & Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Όςεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο αιιεγνξηθήο αθήγεζεο ζηα Αλζοιόγηα Λογοηετληθώλ Κεηκέλωλ ηεο Α -Β θαη Γ -Γ Γεκνηηθνύ»: Πραθηηθά Σσλεδρίοσ «Η Πρωηοβάζκηα εθπαίδεσζε θαη οη προθιήζεης ηες εποτής κας», επηκ. Γ. Γ. Καςάιεο- Α. Ν. Καηζίθεο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Μαΐνπ 2007, Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Ζ ζησπή ηνπ ζπκβόινπ θαη ε νκηιεηηθόηεηα ηεο αιιεγνξίαο. πγθξηηηθή αλάγλσζε ηνπ Σξαγνπδηνύ ηεο θακπάλαο ηνπ Schiller θαη ηεο ελόηεηαο «Ζ θακπάλα ήηνη ε ειεθζεξία» από ηνπο Σθιάβοσς ποιηορθεκέλοσς ηνπ Βάξλαιε»: Ο ειιεληθός θόζκος αλάκεζα ζηελ εποτή ηοσ Δηαθωηηζκού θαη ζηολ 20 ό αηώλα, επηκ. Κ. Γεκάδεο, Πξαθηηθά ηνπ Γ Δπξσπατθνύ πλεδξίνπ Νενειιεληθώλ πνπδώλ, Βνπθνπξέζηη 2-4 Ηνπλίνπ 2006, ηόκ. Γ, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2007, page=1&main lang=de&eenscongress_cmd=showpaper&eens Congress_id=355 Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Πώο δνπιεύεη ην κπαιό ηνπ Φεξλάδε : αθεγεκαηηθέο ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ιόγνπ ζηελ πνίεζε ηνπ Κ.Π. Καβάθε»: Η ποίεζε ηοσ θράκαηος. Μοληερληζκός θαη δηαποιηηηζκηθόηεηα ζηο έργο ηοσ Καβάθε, επηκ. Μ. Πηεξήο, Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο Κξήηεο, 2000, ΑΝΑΦΟΡΔ: Γεκήηξεο Ράηνο, Κ. Π. Καβάθε «Μειαγτοιία Ιάζωλος Κιεάλδροσ. Ποηεηού ελ Κοκκαγελή. 595 κ. Χ.». Ερκελεσηηθή προζέγγηζε, Ησάλληλα, (δηάζεζε Παπαδήκαο), 2001, 103, 104. Αλαζηαζία Νάηζηλα, «Κ. Π. Καβάθεο. ρνιηαζκέλα πνηήκαηα ζε ππεξθείκελν», Ελαιιαθηηθό δηδαθηηθό σιηθό γηα ηε Θ. Ε. Γράκκαηα ΙΙ. Νεοειιεληθή Φηιοιογία 19 ος 20 ος αηώλας. Νεοειιεληθή Ποίεζε ζε σπερθείκελο. Σοιωκός, Καβάθες, Καρσωηάθες. Φηιοιογηθός θαη θρηηηθός ζτοιηαζκός, επηζη. επηκ. Σ. Καγηαιήο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, 2008, html, html. Peter Mackridge (εηζ.), The Collected Poems by Constantine Cavafy, κηθξ. Δπ. αρπέξνγινπ, εθδ. ειι. θεηκ. A. Hirst, Oxford, Oxford University Press, 2007, xxvi. Γηώξγνο Υαιάηζεο, «Ζ δηαξθήο αλαδήηεζε ηεο ειιεληθήο ηαπηόηεηαο ζηα έξγα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε θαη Γεκήηξε Γεκεηξηάδε», Πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «Σαπηόηεηεο ζηνλ ειιεληθό θόζκν (από ην 1204 έσο ζήκεξα)», Σέηαξην πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Νενειιεληθώλ πνπδώλ (9-12 επηεκβξίνπ 2010, Γξαλάδα). Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Μαβίιεο- Πνιπιάο- νισκόο θαη ε ελέξγεηα ηνπ θαινύ», Πιαλόδηολ 27 (Ηνύληνο 1998) Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Πνύ απεζύξζεθε, πνύ εράζεθε ν ζνθόο; : θεηκεληθέο πεξηπιαλήζεηο ηνπ Απνιιώληνπ (Καβάθεο- Hugo)», Πιαλόδηολ 26 (Γεθέκβξηνο 1997)

9 Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Ο Γεκάξαηνο ηνπ Κ.Π. Καβάθε. ε ηη αζθνύληαλ ν λένο ζνθηζηήο;», Μηθροθηιοιογηθά 2 (1997) ΑΝΑΦΟΡΔ: Σάθεο Καγηαιήο, «Δγώ είκαη πνηεηήο ηζηνξηθόο. Ο Καβάθεο θαη ν κνληεξληζκόο», Ποίεζε 12 (1998) 115. Μίκεο νπιηώηεο, «Ο Γεκάξαηνο ηνπ Κ. Π. Καβάθε: ζρόιην ζην ζρόιην», Μηθροθηιοιογηθά 5 (1999) Peter Mackridge (εηζ.), The Collected Poems by Constantine Cavafy, κηθξ. Δπ. αρπέξνγινπ, εθδ. ειι. θεηκ. A. Hirst, Oxford, Oxford University Press, 2007, xxxi. Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Αλδξέα Λαζθαξάηνπ: Ζ γέλλεζή κνπ. Απηνβηνγξαθηθόο ιόγνο θαη παξσδία», Κσκοζόε (πεξηνδηθή έθδνζε πλδέζκνπ Φηινιόγσλ Κεθαινληάο- Ηζάθεο) 6-7 (Γεθέκβξηνο 1995) Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Ο Ηνπιηαλόο ηνπ Αληηνρέσλ: Μίκεζε θαη επηζπκία ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε», Μαληαηοθόρος ( ) ΑΝΑΦΟΡΔ: Αλαζηαζία Νάηζηλα, «Κ. Π. Καβάθεο. ρνιηαζκέλα πνηήκαηα ζε ππεξθείκελν», Ελαιιαθηηθό δηδαθηηθό σιηθό γηα ηε Θ. Ε. Γράκκαηα ΙΙ. Νεοειιεληθή Φηιοιογία 19 ος 20 ος αηώλας. Νεοειιεληθή Ποίεζε ζε σπερθείκελο. Σοιωκός, Καβάθες, Καρσωηάθες. Φηιοιογηθός θαη θρηηηθός ζτοιηαζκός, επηζη. επηκ. Σ. Καγηαιήο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, 2008, html, html Κεθάλαια ζε βιβλία και βιβλία Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Κ. Βάξλαιεο Ν. Καδαληδάθεο»: Νεόηερε ειιεληθή ιογοηετλία. Εγτεηρίδηο κειέηες, επηκ. Αλ. Νάηζηλα, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, , Τπό δημοζίεςζη μελέηερ ζε πεπιοδικά και ππακηικά ζςνεδπίων Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Από ην όλεηξν ηνπ Αδάκ ζην κεηακπζνπιαζηηθό όλεηξν. Πεξηπέηεηεο ελόο ζέκαηνο». Τπό δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηεο εκεξίδαο «Σν γέιην, ην όλεηξν θαη ε εμέγεξζε ζηελ παηδηθή θαη λεαληθή ινγνηερλία», Παλεπηζηήκην Frederick (9 Ηνπλίνπ 2012, Λεκεζόο). Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Αιιεγνξίεο ελειηθίσζεο. Μνξθνινγηθή θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε». Τπό δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ «Πξνζδηνξίδνληαο ηελ ειιεληθή παηδηθή- λεαληθή ινγνηερλία: Εεηήκαηα ηζηνξίαο θαη θξηηηθήο», Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (15-17 Οθησβξίνπ 2010, Φιώξηλα). Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Αιιεγνξηθέο απνδόζεηο ηεο θαηνρήο ζηελ παηδηθή ινγνηερλία ηεο Κύπξνπ».

10 Τπό δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ Γ Κππξνινγηθνύ πλεδξίνπ, Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ (29/04-03/ , Λεπθσζία) Τπό δημοζίεςζη κεθάλαια ζε βιβλία και βιβλία Καηεξίλα Καξαηάζνπ, Λαλζάλωλ δηάιογος. Το είδος ηοσ δρακαηηθού κολοιόγοσ ζηε λεοειιεληθή ποίεζε (19 ος - 20 ός αηώλας), ζεηξά «Ο ζεζπηζκέλνο ιόγνο: ηα ινγνηερληθά είδε ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία», επηκ. ζεηξάο Γ. Αγγειάηνο, εθδόζεηο Gutenberg. Καηεξίλα Καξαηάζνπ, «Σα ινγνηερληθά είδε»: Εηζαγωγή ζηε Νεοειιεληθή Φηιοιογία, επηκ. Σ. Καγηαιήο, εθδόζεηο Βηβιηόξακα.

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο

Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο πιινγή, νξγάλσζε πιηθνύ θαη παξνπζίαζε: Υαξά Μαθξπγηάλλε, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ πλεξγάζηεθαλ: Λνύθαο Πεξηθιένπο, Εθπαηδεπηηθόο ΕΔΕ θαη άιια κέιε Ελδνηκεκαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα