ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα: Singular Enterprise 4U - Βασικός κορµός Είδη Τιµοκατάλογοι, Πελάτες, Προµηθευτές, Συναλλασσόµενοι, Πωλητές-Εισπράκτορες-Αντιπρόσωποι, Αξιόγραφα, Παραστατικά Πωλήσεων, Παραστατικά Αγορών, Χρηµατοοικονοµικά Παραστατικά, Παραστατικά Ειδών, Λογιστική, Υπενθυµίσεις, Παραλαβές Εµπορική πολιτική αγορών (advanced) Εµπορική πολιτική πωλήσεων (advanced) Προµήθειες Απογραφή Αποθηκών Οικονοµικές Ιεραρχίες Πληρωµές Απαιτήσεις Πιστοληπτική Ικανότητα Χρηµατορροές Οικονοµικές Καταστάσεις Ισοζύγιση Μάζας Προϋπολογισµός πωλήσεων Βασική ιαχείριση Παραγωγής Παρακολούθηση παραγωγικής κοστολογικής διαδικασία µε την λιγότερη δυνατή παραµετροποίηση (ορισµός µόνο συνταγολογίων και συστατικών κόστους Management Information System Πλήρες σύστηµα αναφορών και εκτυπώσεων µαζί µε ενσωµατωµένη γεννήτρια αναφορών µε στοιχεία από όλα τα υποσυστήµατα της εφαρµογής για την υποστήριξη του M.I.S. µιας επιχείρησης. E-order Εισαγωγή και παρακολούθηση παραγγελιών από επιχειρηµατικούς συνεργάτες (business Partners), µέσω του Internet. Πλήρης, on-line και real-time λειτουργία µε τα δεδοµένα της εφαρµογής Singular Enterprise για ελαχιστοποίηση επαναεισαγωγής στοιχείων και διασφάλισης της ενηµερότητας των δεδοµένων. Οικονοµικός προϋπολογισµός Καταχώριση των προβλέψεων, παρακολούθηση του προϋπολογισµού, έκθεση αποτελεσµάτων, αναθεώρηση του προϋπολογισµού. ιαχείριση Παγίων Παρακολούθηση των παγίων στοιχείων και διαχείριση Αποθήκης Παγίων.

2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα γενικά χαρακτηριστικά του Singular Enterprise τα οποία διέπουν όλα τα προσφερόµενα υποσυστήµατα είναι τα εξής: Ασφάλεια - Περιβάλλον Λειτουργίας Υψηλά επίπεδα ασφαλείας σε ότι αφορά στην πρόσβαση και τα δικαιώµατα στο σύστηµα µε τη χρήση κλειδιών (passwords), τον ορισµό ρόλων µέσα στην επιχείρηση, τη σύνδεση συγκεκριµένων χειριστών µε ρόλους και τον καθορισµό της λίστας των επιτρεποµένων εργασιών για κάθε ρόλο από τον super-user. Εκτεταµένη τήρηση audit-trail για τη χρονική ιχνηλάτιση των µεταβολών σε επίπεδο εγγραφής για όλες τις βασικές οντότητες της εφαρµογής. Μη ύπαρξη δεσµευτικών περιορισµών στο πλήθος των εγγραφών που µπορούν να καταχωρηθούν σε όλους τους βασικούς και βοηθητικούς (παράµετροι, look-up-tables κλπ.) πίνακες της εφαρµογής. Παραµετρικότητα Ταυτόχρονη διαχείριση µέχρι και 999 διαφορετικών εταιριών. Ταυτόχρονη παρακολούθηση απεριορίστων χρήσεων ανά εταιρία µε οριζόµενες περιόδους, ηµεροµηνίες έναρξης - λήξης και λοιπές παραµέτρους. υνατότητα ορισµού απεριόριστου αριθµού ιεραρχικών κατηγοριών για κάθε βασική οντότητα της εφαρµογής (Πελάτες, Προµηθευτές, Είδη κλπ.) και δυνατότητα άντλησης συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων (reporting) σε όλα τα επίπεδα αυτά. υνατότητα ορισµού ειδικών πεδίων για κάθε βασική οντότητα της εφαρµογής τα οποία συγκεντρώνουν ποσοτικές και αξιακές πληροφορίες για άµεση εµφάνιση στην οθόνη και τη γρήγορη παραγωγή reports. Οι τρόποι που τα πεδία αυτά ενηµερώνονται on-line από τις κινήσεις - συναλλαγές είναι πλήρως παραµετρικοί και οριζόµενοι από τον χρήστη. υνατότητα προϋπολογισµού (πολλαπλά σενάρια) καθώς και ορισµού user-defined οθονών προβολής και εκτυπώσεων - οικονοµικών αναφορών (Ισοζύγια, Καρτέλες κλπ.) που αξιοποιούν τα πεδία αυτά. Πλήρης παραµετρικότητα σε ότι αφορά στις κινήσεις και στις συναλλαγές, στα ηµερολόγια και στα παραστατικά (τύποι, σειρές, φόρµες εκτύπωσης, φόρµες καταχώρησης & προβολής), διαδοχικά στάδια, τρόποι ενηµέρωσης προκαθορισµένων και user-defined αθροιστικών πεδίων κλπ.) Πλήρης παραµετρικότητα στη γραµµογράφηση των Καρτελών και των Ισοζυγίων όλων των υποσυστηµάτων της εφαρµογής. Εύχρηστο οριζόµενο από το χρήστη menu. Λειτουργική διαχείριση των browsers από τον χρήστη. υναµικός των shortcut keys για παράλληλη χρήση mouse και πληκτρολογίου. Λειτουργικότητα υνατότητα επαναληπτικού drill-down σε όλα τα πεδία των οθονών όπου εµφανίζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση της προέλευσης των στοιχείων αυτών (π.χ. από υπόλοιπο Πελάτη zoom σε λίστα ανεξόφλητων Τιµολογίων και ακολούθως zoom σε συγκεκριµένο Τιµολόγιο). υνατότητα ενιαίας εικόνας και Καρτέλας για κάθε συναλλασσόµενο ανεξάρτητα από τον τύπο των συναλλαγών του και την σχέση του µε την επιχείρηση (Πελάτης, Προµηθευτής, Χρεώστης, Πιστωτής κλπ.). Εξελιγµένο και εύχρηστο σύστηµα αντιστοίχησης ανοικτών εγγραφών (many-to-many open-item matching) που µπορούν να ανήκουν ακόµα και σε διαφορετικές χρήσεις. ιαχείριση µέχρι 5 διαφορετικών user-defined τοµέων ειδικού οικονοµικού ενδιαφέροντος (επιχειρηµατικές µονάδες, κέντρα κόστους, έργα, τοµείς δραστηριότητας κλπ.) και δυνατότητα επιµερισµού των αξιών κάθε παραστατικού το οποίο καταχωρείται σε ένα ή περισσότερους τέτοιους τοµείς. Πλήρης αξιοποίηση της παραπάνω πληροφορίας για τη δηµιουργία οικονοµικών αναφορών για κάθε τοµέα, καθώς και για τη διενέργεια αυτόµατων επιµερισµών στην Αναλυτική Λογιστική.

3 ιαχείριση των υποκαταστηµάτων της επιχείρησης που δεν έχουν λογιστική αυτοτέλεια. Για κάθε υποκατάστηµα ορίζονται επιτρεπτοί χρήστες, πελάτες, προµηθευτές, είδη και πωλητές καθώς και οι επιτρεπτοί αποθηκευτικοί χώροι. Φορολογιστική Νοµοθεσία Πλήρης εναρµόνιση της εφαρµογής µε την Ελληνική νοµοθεσία (ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΦΠΑ, Γνωµάτευση ΕΣΥΛ 270/ , απαιτήσεις ΚΕΠΥΟ κλπ.). Ολοκληρωµένη διαχείριση και υποστήριξη συναλλαγών σε ξένα νοµίσµατα Πλήρης αυτοµατοποίηση στον υπολογισµό των συναλλαγµατικών διαφορών καθώς και των αποσβέσεων των Παγίων, τόσο κατά την καταχώριση και αντιστοίχηση των εγγραφών, όσο και στο τέλος κάθε περιόδου ή χρήσης. Όλα τα υποσυστήµατα του SINGULAR Enterprise συνεργάζονται αρµονικά και λειτουργούν από κοινού µε τρόπο τελείως διαφανή προς τον χρήστη (seamlessly integrated). Επιπλέον, το περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας του προϊόντος, επιτρέπει και την αµφίδροµη επικοινωνία µε δηµοφιλείς εφαρµογές office automation (π.χ. Microsoft Word, Excel κλπ.) που εµπλουτίζουν και συµπληρώνουν την συνολική λειτουργικότητα του συστήµατος. Τέλος, η πλατφόρµα αυτή εγγυάται τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στον τοµέα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου για την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδοµένων µε συστήµατα τρίτων (EDI) καθώς και την πρόσβαση µέσω του Internet σε επιλεγµένες λειτουργίες του συστήµατος (π.χ. Τιµοκατάλογοι, λήψη παραγγελιών, παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης παραγγελίας κλπ.) διαφόρων κατηγοριών εξωτερικών χρηστών (external user-groups) όπως πελάτες, αντιπρόσωποι συνεργάτες κ.λπ. Singular Enterprise 4U ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ιαχείριση Πωλήσεων Το κύκλωµα πωλήσεων παρακολουθεί άπειρα στάδια παραστατικών τιµολόγησης µε οριζόµενο τρόπο µετασχηµατισµού από στάδιο σε στάδιο (Work-Flow). Το βασικό χαρακτηριστικό στο κύκλωµα πωλήσεων είναι ότι όλα τα παραστατικά καταχωρούνται σε µια οθόνη και ανάλογα µε την περίπτωση (είδος παραστατικού), µετατρέπονται µερικά ή ολικά σε άλλο παραστατικό, π.χ. µια Παραγγελία µετασχηµατίζεται σε ελτίο Αποστολής, (µπορεί να είναι περισσότερα του ενός) και αυτό σε Τιµολόγιο. Από το κύκλωµα των πωλήσεων ενηµερώνονται όλα τα βασικά υποσυστήµατα της εφαρµογής (ON-LINE). Σε περίπτωση που ένα παραστατικό δεν εκδοθεί τότε δεν ενηµερώνονται τα υποσυστήµατα οπότε το παραστατικό θεωρείται πρόχειρο. Οι παραγγελίες έχουν την δυνατότητα να δεσµεύουν τις ποσότητες των ειδών στην αποθήκη. Οι βασικές εργασίες του υποσυστήµατος είναι: υνατότητα καταχώρησης, µεταβολής, διαγραφής πρόχειρων παραστατικών πωλήσεων. Έκδοση των παραστατικών σε προτυπωµένο µηχανογραφικό χαρτί. υνατότητα µαζικής ενηµέρωσης και έκδοσης, µετασχηµατισµού παραστατικών καθώς και µαζική ή επιλεκτική συγκέντρωση παραστατικών ίδιου πελάτη για την έκδοση ενός παραστατικού. Αντιγραφή ενός παραστατικού σε κάποιο άλλο ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Κατάταξη των παραστατικών σε οµάδες για την εύκολη παραγωγή σχετικών reports. Πραγµατοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους (όριο πίστωσης, µέγιστης έκπτωσης, υπολοίπου κλπ). Ειδική διαχείριση αρίθµησης των παραστατικών, µε απεριόριστο αριθµό σειρών κατά τύπο παραστατικού και την υποχρέωση κάθε καταχωρούµενο παραστατικό, ανεξάρτητα εάν εκδίδεται από την εταιρία ή κάποιον συναλλασσόµενο, να αποκτά ενδο-εταιρικό µοναδικό αριθµό σε επίπεδο οικονοµικής χρήσης.

4 Αυτόµατος υπολογισµός των προβλέψεων για εκκρεµή παραστατικά καθώς και αντιλογισµός τους όταν πάψει η εκκρεµότητα τους. Επιτρέπει την καταχώρηση και παρακολούθηση παραστατικών πωλήσεων τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένο νόµισµα. Παρακολούθηση επιβαρύνσεων πωλήσεων καθώς και φόρους ή κρατήσεις. Οι επιβαρύνσεις των πωλήσεων µπορούν να υπολογίζονται µε αυτόµατο τρόπο και µάλιστα σε συγκεκριµένες κατηγορίες ειδών. Υποστηρίζει ειδική εκπτωτική πολιτική όπως ποσοτικές εκπτώσεις, εκπτώσεις τιµοκαταλόγων, εκπτώσεις πελάτη, είδους, τρόπου πληρωµής, δραχµική έκπτωση στο σύνολο του παραστατικού µε οριζόµενη προτεραιότητα στη σειρά των υπολογισµών τους σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εταιρίας. Εκτυπώνει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις (καταστάσεις ελέγχου, ηµερολόγια πωλήσεων κλπ.). Παράγει όλα τα απαραίτητα reports που θα διευκολύνουν τον έλεγχο των καταχωρηµένων παραστατικών καθώς και όλα τα απαιτούµενα από τον ΚΒΣ reports (ηµερολόγια). Καταχώρηση παραστατικών σε συγκεκριµένα υποκαταστήµατα βάσει των επιτρεπτών σειρών, πελατών, υποκαταστηµάτων πελάτη, συµβάσεων πελατών, τον αποθηκευτικό χώρο, των ειδών, επιβαρύνσεων, φόρων και πωλητών ανά χρήστη. υνατότητα ελέγχου των παραστατικών πώλησης ως προς την τήρηση της τιµολογιακής πολιτικής. υνατότητα µαζικής τιµολόγησης πελατών βάσει προτύπων. Πωλητές Εισπράκτορες-Αντιπρόσωποι Τήρηση όλων των βασικών στοιχείων ενός πωλητή, εισπράκτορα ή αντιπροσώπου καθώς και των προϊσταµένων τους. Ορισµός κλίµακας προµηθειών λόγω τζίρου τόσο για κινήσεις που γίνονται απ ευθείας από αυτούς είτε µέσω υφισταµένων τους. Παρακολούθηση του τζίρου των πωλητών, εισπρακτόρων και αντιπροσώπων και απόδοση των προµηθειών που τους αναλογούν βάσει των κλιµάκων τζίρου, αλλά και εξαιτίας ειδικών προµηθειών πωλήσεων συγκεκριµένων ειδών. Απόδοση των προµηθειών σε όλο το δέντρο της ιεραρχίας των πωλητών, εισπρακτόρων, αντιπροσώπων. ιαχείριση Αγορών Τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κυκλώµατος είναι: υνατότητα καταχώρησης, µεταβολής, διαγραφής πρόχειρων παραστατικών αγορών. Έκδοση των παραστατικών σε προτυπωµένο µηχανογραφικό χαρτί. υνατότητα µαζικής ενηµέρωσης και έκδοσης, µετασχηµατισµού παραστατικών καθώς και µαζική ή επιλεκτική συγκέντρωση παραστατικών ίδιου προµηθευτή για την καταχώρηση ενός παραστατικού. Αντιγραφή ενός παραστατικού σε κάποιο άλλο ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Κατάταξη των παραστατικών σε οµάδες για την εύκολη παραγωγή σχετικών reports. Πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων (όριο πίστωσης, υπολοίπου κλπ). Ειδική διαχείριση αρίθµησης των παραστατικών, µε απεριόριστο αριθµό σειρών κατά τύπο παραστατικού και την υποχρέωση κάθε καταχωρούµενο παραστατικό, ανεξάρτητα εάν εκδίδεται από την εταιρία ή κάποιον συναλλασσόµενο, να αποκτά ενδο-εταιρικό µοναδικό αριθµό σε επίπεδο οικονοµικής χρήσης. Αυτόµατος υπολογισµός των προβλέψεων για εκκρεµή παραστατικά καθώς και αντιλογισµός τους όταν πάψει η εκκρεµότητα τους. Επιτρέπει την καταχώρηση και παρακολούθηση παραστατικών αγορών τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένο νόµισµα. Παρακολούθηση φακέλου εισαγωγών επιµερίζοντας παραστατικά εξόδων σε περισσότερους του ενός φακέλου.

5 Κοστολόγηση των ειδών (βάσει αξίας, ποσότητας, δασµολογικής κλάσης, βαρών) λαµβάνοντας υπόψη τυχόν επιβαρύνσεις που τα βαρύνουν. Αυτόµατος υπολογισµός επιβαρύνσεων και µάλιστα για συγκεκριµένες κατηγορίες ειδών Έκδοση των καταστάσεων INTRASTAT, VIES Παρακολούθηση φόρων και κρατήσεων. Εκτυπώνει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις (καταστάσεις ελέγχου, ηµερολόγια αγορών κλπ.). Παράγει όλα τα απαραίτητα reports που θα διευκολύνουν τον έλεγχο των καταχωρηµένων παραστατικών καθώς και όλα τα απαιτούµενα από τον ΚΒΣ reports (ηµερολόγια). υνατότητα ελέγχου των παραστατικών αγορών ως προς την τήρηση της τιµολογιακής πολιτικής. υνατότητα µαζικής τιµολόγησης πελατών βάσει προτύπων. ιαχείριση Ειδών Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της διαχείρισης των ειδών είναι: 30ψήφιος αλφαριθµητικός κωδικός ο οποίος µπορεί να µεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσα στη χρήση, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει ή όχι κινήσεις για το συγκεκριµένο είδος. ίνει τη δυνατότητα ορισµού απεριόριστων εναλλακτικών κωδικών, για τους οποίους εάν δηλωθεί ότι ο τύπος τους είναι EAN 13, EAN 8 ή UPC η εφαρµογή ελέγχει για την ορθότητα τους. Παρακολουθεί τα βασικά στοιχεία των ειδών (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, προϊόντα κλπ.) καθώς και set kit αυτών. Παρακολούθηση δύο µονάδων µέτρησης για όσα είδη επιθυµεί ο χειριστής µε ή χωρίς σταθερή σχέση µεταξύ τους. ίνει τη δυνατότητα απεριόριστου αριθµού αποθηκευτικών χώρων. Παρακολούθηση ειδών εγγυοδοσίας Ειδικά πεδία όπως συνδυασµένη ονοµατολογία, καθαρή µάζα κλπ. για την έκδοση καταστάσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών Intrastat, Vies. ιαθέτει ειδική διαχείριση τιµοκαταλόγων πωλήσεων. Υπάρχουν διαφορετικές τιµές πώλησης ενός είδους ανά αποθηκευτικό χώρο και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Μπορούν να υπάρχουν τιµές πώλησης σε όσα νοµίσµατα επιθυµεί ο χειριστής. Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές τιµές πώλησης ανάλογα µε την ποσότητα που προµηθεύεται κάποιος πελάτης από το συγκεκριµένο είδος Παρακολουθεί ειδική εκπτωτική πολιτική ειδών για είδη που ανήκουν σε συγκεκριµένες ζώνες ειδών και τα προµηθεύονται πελάτες που ανήκουν σε συγκεκριµένες ζώνες πελατών. Η κάθε εκπτωτική πολιτική µπορεί να εµφανίζεται σαν αλλαγή της τιµής πώλησης του είδους ή σαν µια επιπλέον έκπτωση κατά τη τιµολόγηση. Ελέγχει τη µέγιστη επιτρεπόµενη έκπτωση η οποία µπορεί να γίνει σε κάποιο είδος. Ο έλεγχος µπορεί παραµετρικά να οριστεί να είναι απαγορευτικός, προειδοποιητικός ή να µη γίνεται κανένας έλεγχος. Παρακολουθεί ειδική πολιτική προµηθειών για είδη που ανήκουν σε συγκεκριµένες ζώνες προµηθειών και τα διαθέτουν πωλητές οι οποίοι ανήκουν σε συγκεκριµένες ζώνες προµηθειών πωλητών. ιενεργεί κοστολόγηση των ειδών σύµφωνα µε τη τελευταία γνωµάτευση του ΕΣΥΛ (270/ ). Χρησιµοποίηση πολλαπλών τρόπων αποτίµησης των υπολοίπων των ειδών (τελευταία τιµή, µέση τιµή, FIFO, LIFO, τυπικό κόστος, ΜΣΤΚ), παρέχοντας παραµετρική δυνατότητα παρακολούθησης διαφορετικών τιµών κόστους ανά αποθηκευτικό χώρο. υνατότητα απαγόρευσης της πώλησης κάποιου είδους ή εµφάνισης προειδοποιητικού µηνύµατος κατά τη τιµολόγηση του.

6 υνατότητα απαγόρευσης της αγοράς ενός είδους καθώς και ορισµού της ποσότητας µε την οποία γίνεται η τιµολόγηση των αγορών εφόσον το είδος παρακολουθείται σε δυο µονάδες µέτρησης. Παρακολούθηση του ορίου ασφαλείας, του επιθυµητού αποθέµατος, του ορίου παραγγελίας καθώς και της θέσης τοποθέτησης του είδους ανά αποθηκευτικό χώρο. Καταχώρηση ελεύθερου κειµένου παρατηρήσεων ανά είδος. υνατότητα ορισµού σε κάθε είδος µέχρι 7 προσδιοριστικά χαρακτηριστικά. Τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να είναι το χρώµα, το µέγεθος, η ποιότητα κλπ Κάθε χαρακτηριστικό µπορεί να έχει διακριτές τιµές όπως για το χρώµα µπορεί να παρακολουθείται σε κόκκινο, πράσινο & κίτρινο ενώ για κάποιο άλλο χαρακτηριστικό να ορίζονται οι τιµές τους την ώρα της κίνησης του. Ορισµός πρότυπων προσδιοριστικών χαρακτηρισµών χαρακτηριστικά του προτύπου. όπου εντάσσεται το κάθε είδος οπότε αυτόµατα κληρονοµεί και τα Παρακολούθηση πολλών ειδών (χαρακτηριστικών) συσκευασιών όπως φόρτωσης, συσκευασίας, υποσυσκευασίας κλπ Παρακολούθηση πρότυπων συσκευασιών όπου ορίζονται σε ποιες συσκευασίες θα παρακολουθούνται S/N και τις σχέσεις µεταξύ των συσκευασιών και της κύριας µονάδας µέτρησης των ειδών. Ορισµός για την κάθε συσκευασία των διαστάσεων της όπως πλάτος, όγκος, µήκος, βάρος, ύψος. Ορισµός σε κάθε είδος αν θα παρακολουθείται σε παρτίδες ή όχι. Ορισµός των παρτίδων µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης, παρτίδα συναλλασσόµενου κλπ. υνατότητα ελέγχου του υπολοίπου ανά παρτίδα υνατότητα ορισµού της µορφής κωδικού της παρτίδας χρησιµοποιώντας αθροιστές συνολικά, ανά χρήση, είδος και χρήση κλπ. Ορισµός σε κάθε είδος αν θα παρακολουθείται σε S/N ή όχι. υνατότητα ελέγχου του υπολοίπου σε επίπεδο S/N υνατότητα ορισµού της µορφής κωδικού του S/N χρησιµοποιώντας αθροιστές συνολικά, ανά χρήση, είδος και χρήση κλπ υνατότητα ορισµού σε ποια ή ποιες συσκευασίες ή υποσυσκευασίες του είδους θα παρακολουθείτε S/N υνατότητα διαχείρισης Brand. Ως Brand ορίζεται κατηγορία προϊόντων που είναι γνωστά στην αγορά µε το ίδιο λογότυπο, για τα οποία η επιχείρηση θέλει διαφορετική χρηµατοοικονοµική παρακολούθηση. Παρακολούθηση ανοικτών υπολοίπων πελατών και προµηθευτών ανά Brand και πλήθος εκτυπώσεων και προβολών ιαχείριση Παραστατικών Ειδών Η εφαρµογή επιτρέπει τη διαχείριση όλων των παραστατικών που αφορούν είδη και δεν είναι συναλλαγή πώλησης ή αγοράς όπως παραστατικά ενδοδιακινήσεων, παραστατικά κόστους, καταστροφές κλπ. Αναλυτικότερα: υνατότητα καταχώρησης, µεταβολής, διαγραφής πρόχειρων παραστατικών ειδών. Εκδίδονται τα παραστατικά σε προτυπωµένο µηχανογραφικό χαρτί. υνατότητα µαζικής έκδοσης / ενηµέρωσης πρόχειρων παραστατικών ειδών. Αντιγραφή ενός παραστατικού σε ένα άλλο ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Κατάταξη των παραστατικών σε οµάδες, για την εύκολη παραγωγή σχετικών reports. Ενηµερώνει το υποσύστηµα των ειδών. Πραγµατοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους (υπόλοιπο είδους, ΚΒΣ κλπ.) Εκτυπώνει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις (καταστάσεις ελέγχου, ηµερολόγια κλπ.).

7 Γενική και Αναλυτική Λογιστική Το υποσύστηµα Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής περιλαµβάνει όσα επιβάλλονται από τον νόµο και έχει τα παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικά: ιαχειρίζεται όλους τους τύπους λογαριασµών του λογιστικού σχεδίου όπως Ενεργητικού, Παθητικού, Αποτελεσµάτων κλπ. Ελεύθερη διαµόρφωση αναλυτικών λογαριασµών κατά πρωτοβάθµιο. υνατότητα παράλληλης παρακολούθησης πολλών λογιστικών σχεδίων. Σύνδεση όποιων λογαριασµών του Λογιστικού Σχεδίου επιθυµεί ο χειριστής µε Τράπεζα καθώς και µε Αριθµό Λογαριασµού. Σύνδεση όποιων λογαριασµών του Λογιστικού Σχεδίου επιθυµεί ο χειριστής µε ένα Συναλλασσόµενο σας. υνατότητα χρησιµοποίησης των Λογαριασµών του Λογιστικού Σχεδίου κατά τη τιµολόγηση αγορών και πωλήσεων καθώς και στα χρηµατοοικονοµικά παραστατικά. Καταχώρηση προϋπολογιστικών κινήσεων και κινήσεων προβλέψεων. υνατότητα καταχώρησης κινήσεων που δεν επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα και χρησιµοποιούνται σε οικονοµικές αναφορές και στο Cash Flow. υνατότητα αντιστοίχησης των κινήσεων (Open Items). υνατότητα παρακολούθησης πολλών νοµισµάτων. Καταχώρηση λογιστικών οδηγιών στις οποίες ορίζονται ποιοι λογαριασµοί επιτρέπεται να κινούνται σε κάθε λογιστική οδηγία και τον τρόπο που τους ενηµερώνουν. Έτσι η καταχώρηση των κινήσεων είναι ευκολότερη και αποφεύγονται τα λάθη. υνατότητα έκδοσης ακυρωτικού, δηµιουργίας όλων των απαραίτητων εγγραφών αντιλογισµού και έκδοσης σχετικού παραστατικού κατόπιν επιλογής του χειριστή σε περιπτώσεις λανθασµένων εγγραφών. υνατότητα ενοποίησης ισολογισµών, αποτελεσµάτων χρήσης. διάθεσης αποτελεσµάτων σε κεντρικό επίπεδο µέσω των Οικονοµικών Αναφορών. υνατότητα δηµιουργίας και εκτύπωσης Ισολογισµού και Λογαριασµού Αποτελεσµάτων σε δηµοσιεύσιµη µορφή, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, µε χρήση έτοιµου Spread Sheet. υνατότητα αυτόµατων επιµερισµών των κινήσεων στην Αναλυτική Λογιστική είτε κατά την ώρα της καταχώρησης των κινήσεων στη Γενική Λογιστική, είτε των κινήσεων που γίνονται στην Εµπορική ιαχείριση, µέσω άρθρων επιµερισµού ή των Οικονοµικών Ιεραρχιών (dimensions). υνατότητα δηµιουργίας κινήσεων επιµερισµού βάσει του ανεπιµέριστου ποσού του κάθε λογαριασµού σε επίπεδο ηµέρας, µήνα, έτους. Εκτύπωση όλων των απαραίτητων καταστάσεων θεωρηµένων ή µη όπως Ηµερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια κλπ. υνατότητα εκτύπωσης Cash flow λαµβάνοντας υπ όψη κινήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Εµπορική ιαχείριση (πελάτες, προµηθευτές, αξιόγραφα) καθώς και κινήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στη Λογιστική. υνατότητα δηµιουργίας κινήσεων σύµφωνα µε τους κανόνες.λ.π για εξαγωγή αποτελεσµάτων. ηµιουργία άρθρων βάσει προτύπων. ιαχείριση Συναλλασσόµενων Με τη ιαχείριση Συναλλασσοµένων, µια επιχείρηση µπορεί να παρακολουθεί τα χρεωπιστωτικά υπόλοιπα των Συναλλασσοµένων της και να αντλεί στατιστικά ή και αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά το ύψος των συναλλαγών τους. Η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα να οριστούν τα βασικά στοιχεία του συναλλασσόµενου και αυτός να χαρακτηριστεί σαν πελάτης ή/και σαν προµηθευτής ή/και σαν Λογαριασµός του Λογιστικού Σχεδίου (Τράπεζες, χρεώστες κλπ.). Το κύκλωµα των συναλλασσοµένων προσφέρει:

8 Τη δυνατότητα ενιαίας παρακολούθησης των Πελατών, των Προµηθευτών και των Λοιπών Συναλλασσοµένων µιας εταιρίας. Πλήρη παραµετρικότητα των στοιχείων των συναλλασσόµενων. Καταχώρηση πολλών διευθύνσεων για κάθε συναλλασσόµενο όπου ο χρήστης µπορεί να ορίσει ποια από αυτές είναι η Κύρια ιεύθυνση και ποια η ιεύθυνση Προορισµού του συναλλασσόµενου, οι οποίες προτείνονται κατά τη τιµολόγηση καθώς και υποκαταστηµάτων τους. υνατότητα ορισµού υπευθύνων, της αρµοδιότητάς τους, καθώς και τη φυσική διεύθυνση στην οποία ανήκουν. υνατότητα ορισµού Τραπεζών µε τις οποίες συναλλάσσεται ο συναλλασσόµενος καθώς και τους αριθµούς των λογαριασµών σε αυτές. εντρική κατηγοριοποίηση των συναλλασσόµενων για συγκεντρωτικές καταστάσεις π.χ κατά γεωγραφική κατανοµή, µεγέθους εταιρίας κλπ. Έλεγχο ορθότητας και µοναδικότητας του ΑΦΜ. Ο έλεγχος του ΑΦΜ γίνεται ανάλογα µε τη χώρα στην οποία ανήκει ο συναλλασσόµενος και τον αλγόριθµο που χρησιµοποιεί η κάθε χώρα για να δίνει ή να ελέγχει τους Α.Φ.Μ. Πελάτες Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του κυκλώµατος πελατών είναι: 20ψήφιος αλφαριθµητικός κωδικός ο οποίος µπορεί να µεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσα στη χρήση, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει ή όχι κινήσεις για το συγκεκριµένο πελάτη. Καθορισµός Πλαφόν υπολοίπου και έλεγχος του κατά την τιµολόγηση. Ο χειριστής µπορεί να επιλέξει να µη γίνεται κανένας έλεγχος του πλαφόν (όριο πίστωσης), ο έλεγχος να είναι προειδοποιητικός ή απαγορευτικός. Καταγραφή της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης σε πολλαπλά επίπεδα και την ανάθεση των πιστωτικών πολιτικών στους πελάτες. υνατότητα ορισµού πολλαπλών δικλείδων ελέγχου και ορίων (πλαφόν) σε όλες τις παραµέτρους της πιστωτικής πολιτικής (λογιστικό υπόλοιπο, πραγµατικό υπόλοιπο, πραγµατικές και συµφωνηθείσες µέρες αποπληρωµής, καθώς και συνδυασµούς αυτών). Αυξηµένη δυνατότητα ορισµού υπευθύνων (ρόλων χρηστών) για τον έλεγχο των υπερβάσεων της πιστωτικής πολιτικής υνατότητα να καταγράφεται µε αυτόµατο τρόπο η ιστορία των επισφαλών απαιτήσεων των πελατών (bad debt history), ώστε οι υπεύθυνοι του πιστωτικού ελέγχου να παίρνουν κατάλληλες αποφάσεις. Καταγραφή του κινδύνου επισφάλειας κάθε πελάτη, µέσω βαθµών ποινής πιστοληπτικής ικανότητας. Καθορισµός τρόπων πληρωµής στους οποίους µπορεί να οριστεί ποσοστό έκπτωσης καθώς και «Συµφωνία Αποπληρωµής». Για κάθε συµφωνία αποπληρωµής, ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει τις ηµέρες αποπληρωµής για συγκεκριµένο ποσό οφειλής πχ σε 20 ηµέρες το 60% της οφειλής ενώ σε 50 ηµέρες το υπόλοιπο 40%. Καθορισµός των τιµών πώλησης των ειδών σε σχέση µε τον πελάτη ή/και µε τους τρόπους πληρωµής. υνατότητα ορισµού ανά πελάτη του πωλητή και του εισπράκτορα που τον παρακολουθεί. υνατότητα απαγόρευσης της πώλησης σε κάποιον πελάτη ή εµφάνισης προειδοποιητικού µηνύµατος κατά την τιµολόγηση σε αυτόν, κάποιου παραστατικού. Καταγραφή των αποστολών των εµπορευµάτων ανά υποκατάστηµα πελάτη. Παρακολουθούνται τα ανοικτά υπόλοιπα των πελατών ανά υποκατάστηµα. Υπολογισµός της ενηλικίωσης των υπολοίπων των υποκαταστηµάτων Έλεγχος των ηµερών αποπληρωµής των υποκαταστηµάτων ενδρική κατηγοριοποίηση των πελατών για συγκεντρωτικές καταστάσεις π.χ κατά γεωγραφική κατανοµή, µεγέθους εταιρίας κλπ.

9 Προβολή Πελάτη µε όλα τα σταθερά στοιχεία, συνολικά και µηνιαία οικονοµικά στοιχεία, διαφορές συνολικές και µηνιαίες τζίρων στόχων χρεώσεων πιστώσεων, κινήσεων παραστατικών και πλήθος άλλων οικονοµικών και στατιστικών πληροφοριών. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορισµού οθονών προβολής πλήρως οριζόµενους από το χειριστή. Οριζόµενη µορφή εκτυπώσεων όπως καρτέλες, ισοζύγια κλπ. υνατότητα επιλεκτικής αντιστοίχισης για όποιους Πελάτες ορίσει ο χειριστής. Προµηθευτές Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του κυκλώµατος των προµηθευτών είναι: 20ψήφιος αλφαριθµητικός κωδικός ο οποίος µπορεί να µεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσα στη χρήση, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει ή όχι κινήσεις για το συγκεκριµένο προµηθευτή. Καθορισµός Πλαφόν υπολοίπου και έλεγχος του κατά την τιµολόγηση. Ο χειριστής µπορεί να επιλέξει να µη γίνεται κανένας έλεγχος του πλαφόν (όριο πίστωσης), ο έλεγχος να είναι προειδοποιητικός ή απαγορευτικός. Καθορισµός τρόπων πληρωµής στους οποίους µπορεί να οριστεί ποσοστό έκπτωσης καθώς και Συµφωνία Αποπληρωµής. Για κάθε συµφωνία αποπληρωµής, ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει τις ηµέρες αποπληρωµής για συγκεκριµένο ποσό οφειλής πχ. σε 20 ηµέρες το 60% της οφειλής ενώ σε 50 ηµέρες το υπόλοιπο 40%. ενδρική κατηγοριοποίηση των προµηθευτών για συγκεντρωτικές καταστάσεις π.χ. κατά γεωγραφική κατανοµή, µεγέθους εταιρίας κλπ. υνατότητα απαγόρευσης της αγοράς από κάποιον προµηθευτή ή εµφάνισης προειδοποιητικού µηνύµατος κατά την καταχώρηση των τιµολογίων που εκδίδονται από αυτόν. υνατότητα ορισµού ανά προµηθευτή του αντιπρόσωπου µέσω του οποίου γίνονται οι αγορές από το συγκεκριµένο πωλητή. Προβολή Προµηθευτή µε όλα τα σταθερά στοιχεία, συνολικά και µηνιαία οικονοµικά στοιχεία, διαφορές συνολικές και µηνιαίες τζίρων στόχων χρεώσεων πιστώσεων, κινήσεων παραστατικών και πλήθος άλλων οικονοµικών και στατιστικών πληροφοριών. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορισµού οθονών προβολής πλήρως οριζόµενους από τον χειριστή. Οριζόµενη µορφή εκτυπώσεων όπως καρτέλες, ισοζύγια κλπ. υνατότητα επιλεκτικής αντιστοίχισης για όσους Προµηθευτές ορίσει ο χειριστής. Ορισµός των ειδών τα οποία αγοράζονται ή θα αγοραστούν από προµηθευτές ή δυνητικούς προµηθευτές. Αυτά τα είδη µπορούν να αντιστοιχηθούν µε είδη αποθήκης, λογαριασµούς λογιστικής ή κατηγορίες παγίων. Για κάθε είδος Προµηθευτή ορίζεται η τιµολογιακή, εκπτωτική και πιστωτική πολιτική που έχει συµφωνήσει η επιχείρηση µε τον προµηθευτή. Η ύπαρξη τους διευκολύνει στην λεπτοµερή καταγραφή συµφωνίας της επιχείρησης µε τον προµηθευτή ώστε να ελέγχεται αυτόµατα η ορθή τήρηση της. ιαχείριση αξιόγραφων Τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κυκλώµατος είναι: Τήρηση όλων των βασικών στοιχεία των αξιόγραφων µιας επιχείρησης καθώς και τα στοιχεία του εκδότη, του δικαιούχου και του τριτεγγυητή (εάν υπάρχει). ιαχειρίζεται όλους τους τύπους αξιόγραφων όπως επιταγές, γραµµάτια, συναλλαγµατικές και έκδοση αυτών. Παρακολουθεί τα αξιόγραφα σε όλα τα στάδια στα οποία µπορεί να περιέλθουν όπως στο χαρτοφυλάκιο, στη τράπεζα για προεξόφληση, διαµαρτυρηµένο, επίδικο, µεταβιβασµένο σε προµηθευτή κλπ. Προβολή των αξιόγραφων ιαχείριση εξόφλησης αξιόγραφων

10 Παρακολούθηση µπλοκ επιταγών της εταιρίας και εκτύπωση των πληρωτέων αξιογράφων κάθε µπλοκ σε ειδικά προτυπωµένα έντυπα. Εκτύπωση όλων των απαραίτητων καταστάσεων που αφορούν τα αξιόγραφα όπως Ευρετήρια, Καρτέλες, Καταστάσεις Αξιόγραφων κλπ. Χρηµατοοικονοµικά Παραστατικά Τα χρηµατοοικονοµικά παραστατικά είναι παραστατικά συναλλαγών, τα οποία δεν αφορούν αγορά ή πώληση, όπως ταµειακές κινήσεις, κινήσεις δαπανών, αξιογράφων κλπ. Οι βασικές εργασίες του υποσυστήµατος είναι: υνατότητα καταχώρησης, µεταβολής, διαγραφής πρόχειρων χρηµατο-οικονοµικών παραστατικών. Καταχώρηση πρότυπων (σκελετών) χρηµατο-οικονοµικών παραστατικών. Έκδοση των παραστατικών σε προτυπωµένο µηχανογραφικό χαρτί. υνατότητα µαζικής ενηµέρωσης και έκδοσης χρηµατο-οικονοµικών παραστατικών. Αντιγραφή ενός παραστατικού σε κάποιο άλλο ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Κατάταξη των παραστατικών σε οµάδες για την εύκολη παραγωγή σχετικών reports. Πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων (όριο πίστωσης, υπολοίπου κλπ). Ειδική διαχείριση αρίθµησης των παραστατικών, µε απεριόριστο αριθµό σειρών κατά τύπο παραστατικού και την υποχρέωση κάθε καταχωρούµενο παραστατικό, ανεξάρτητα εάν εκδίδεται από την εταιρία ή κάποιον συναλλασσόµενο, να αποκτά ενδο-εταιρικό µοναδικό αριθµό σε επίπεδο οικονοµικής χρήσης. Επιτρέπει την καταχώρηση και παρακολούθηση χρηµατοοικονοµικών παραστατικών τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένο νόµισµα. Εκτυπώνει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις (καταστάσεις ελέγχου, ηµερολόγια κλπ.). Παράγει όλα τα απαραίτητα reports που θα διευκολύνουν τον έλεγχο των καταχωρηµένων παραστατικών καθώς και όλα τα απαιτούµενα από τον ΚΒΣ reports (ηµερολόγια). Επιτρέπει την ταχεία καταχώρηση εισπράξεων για πιο εύκολη, γρήγορη και φιλική, προς τον χρήστη, διαχείριση των εισπράξεων. Μέσα από απλοποιηµένες οθόνες επιτυγχάνεται : Αυτόµατη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικού παραστατικού Αυτόµατη δηµιουργία αξιόγραφων Είσπραξη µέσω πιστωτικών καρτών. Παρακολούθηση δόσεων των καρτών Είσπραξη µε προεπιλογή ανοιχτών χρεώσεων του πελάτη και αυτόµατη αντιστοίχιση ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ιαχείριση Παραλαβών Με τη ιαχείριση Παραλαβών µια επιχείρηση επιτυγχάνει τη σωστή ενηµέρωση του αποθέµατος βάσει των ποσοτήτων που καταµετρήθηκαν, τον έλεγχο των παραδόσεων των προµηθευτών σε σχέση µε τα παραγγελθέντα είδη και ποσότητες, την άµεση λήψη διορθωτικών ενεργειών για ποσοτικές αποκλίσεις εφαρµόζοντας την πολιτική της είτε αποφασίζοντας ad hoc. Η υλοποίηση της ενότητας διαχείρισης των παραλαβών στα πλαίσια του υποσυστήµατος διαχείρισης των προµηθειών παρέχει στους χρήστες του Singular Enterprise τις εξής νέες δυνατότητες: υνατότητα καταγραφής των παραλαβών υνατότητα παραλαβής ειδών σε επίπεδο λογιστικού κωδικού µε βάση

11 υνατότητα παραλαβής ειδών σε επίπεδο αναλυτικού είδους, παρτίδας, serial number υνατότητα δηµιουργίας του συνοδευτικού παραστατικού του προµηθευτή µε βάση τα σχετικά στοιχεία που καταγράφηκαν στην παραλαβή. υνατότητα άµεσου εντοπισµού των προβληµάτων της παραλαβής υνατότητα πρότασης προς επιστροφή των ειδών και των ποσοτήτων που δεν παραγγέλθηκαν είτε µε βάση την πολιτική παραλαβών που ακολουθεί η επιχείρηση είτε µε απόφαση του χρήστη. Τα υνατότητα αυτόµατης τακτοποίησης των προβληµάτων της παραλαβής κατά την οριστικοποίησή της ως εξής: υνατότητα αναστολής των πληρωµών που αφορούν σε προβληµατικές παραλαβές. υνατότητα έκδοσης εντολών τοποθέτησης στην αποθήκη των ειδών που παραλήφθηκαν. υνατότητα ελέγχου των προµηθευτών ως προς την τήρηση των συµφωνηµένων τιµών. π αραπάνω συντελούν στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας των παραλαβών και στην µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους των προµηθειών. Εµπορική Πολιτική Πελατών Σαν Εµπορική Πολιτική Πελατών δηλώνεται το σύνολο των κανόνων που ορίζουν την τιµή, την έκπτωση και τον τρόπο αποπληρωµής των ειδών που η επιχείρηση εµπορεύεται και διακρίνεται στις εξής ενότητες: Τιµολογιακή Πολιτική Εργασίες µαζικής ανάθεσης τιµών. Ανατίθενται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε κατηγορίες πελατών σε συνδυασµό µε τα είδη, σε κατηγορίες πελατών και κατηγορίες ειδών, σε πελάτες και κατηγορίες ειδών, σε είδη και πελάτες. Εκπτωτική Πολιτική υνατότητα επιπλέον εκπτώσεων οι οποίες µπορούν να οριστούν ως ποσοστά, αξίες, µε κλίµακα αξιακή ή ποσοτική η οποία εφαρµόζεται σταδιακά ή στο σύνολο. Κάθε έκπτωση µπορεί να διαφοροποιηθεί στην διάρκεια του χρόνου, τον αποθηκευτικό χώρο καθώς και τον τρόπο πληρωµής. Οι παραπάνω εκπτώσεις µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους σε διαφορετικές συνθέσεις και να εφαρµοστούν µε προτεραιότητα δηλωµένη από τον χρήστη. Μέσω εργασιών µαζικής ανάθεσης ανατίθενται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε κατηγορία πελατών και είδος, σε κατηγορία πελατών και κατηγορία ειδών, σε πελάτη και είδος, σε πελάτη και κατηγορία ειδών. Οι παραπάνω εκπτώσεις εφαρµόζονται είτε σε επίπεδο γραµµής είδους είτε στο σύνολο κάθε συναλλαγής είτε στο σύνολο γκάµας ειδών. Η εφαρµογή παρέχει επίσης εκτυπώσεις ελέγχου για την ορθή τήρηση της εκπτωτικής πολιτικής. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων µπορούν να δηµιουργηθούν αυτόµατα παραστατικά για την διόρθωση τους. Πιστωτική Πολιτική Ορίζεται πως, πόσο και πότε πληρώνει ο πελάτης την επιχείρηση. Θεσπίζονται κανόνες και παρακολουθείται η τήρηση αυτών. Ανατίθεται Συµφωνία Αποπληρωµής για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε κατηγορίες πελατών σε συνδυασµό µε τα είδη, σε κατηγορίες πελατών και κατηγορίες ειδών, σε πελάτες και κατηγορίες ειδών, σε είδη και πελάτες. Για κάθε συµφωνία Αποπληρωµής ορίζονται επιπλέον ηµέρες αποδοχής χρέωσης ( η ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να έχει γίνει αποδεχτή έµπρακτα µία οφειλή) και ο τρόπος είσπραξης. Ο υπολογισµός των ηµεροµηνιών αποδοχής λήξης γίνεται βάσει της ηµεροµηνίας παραγγελίας, αποστολής, χρέωσης ή βάσει οριζόµενης ηµεροµηνίας. Οι ηµεροµηνίες προσαρµόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ή της επιχείρησης (πληρωµή σε συγκεκριµένες ηµέρες του µήνα της εβδοµάδας κ.λ.π.). Επίσης προβλέπεται διαφοροποίηση του τρόπου πληρωµής των φόρων κάθε συναλλαγής. ιαχείριση Συµβάσεων Πελατών Για κάθε σύµβαση καταγράφονται τα είδη µε ποσότητα και τιµή συµφωνίας και ο τρόπος ελέγχου του υπολοίπου εκτέλεσης. Κάθε σύµβαση µπορεί να τιµολογηθεί αυτόνοµα και να συνδεθεί προαιρετικά µε εµπορική πολιτική. Η τήρηση της πολιτικής µέσω σύµβασης, µπορεί να είναι προτεινόµενη ή δεσµευτική.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

PROT@ERP.net το πρώτο

PROT@ERP.net το πρώτο PROT@ERP.net το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Τιμοκατάλογος Προϊόντων Ιανουάριος 2009 Ιανουάριος 2009 ΑΘΗΝΑ: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, 176 74 Καλλιθέα Τηλ: 210 9521, Fax: 210 95053 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αντ. Τρίτση 21, 570 01 Πυλαία Τηλ: 2310 804840, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Γνωριμία με τη Select Software Η Select Software and Business Solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση: 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο. Η Megasoft ουδεμία ευθύνη φέρει για εφαρμογές που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα