ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα: Singular Enterprise 4U - Βασικός κορµός Είδη Τιµοκατάλογοι, Πελάτες, Προµηθευτές, Συναλλασσόµενοι, Πωλητές-Εισπράκτορες-Αντιπρόσωποι, Αξιόγραφα, Παραστατικά Πωλήσεων, Παραστατικά Αγορών, Χρηµατοοικονοµικά Παραστατικά, Παραστατικά Ειδών, Λογιστική, Υπενθυµίσεις, Παραλαβές Εµπορική πολιτική αγορών (advanced) Εµπορική πολιτική πωλήσεων (advanced) Προµήθειες Απογραφή Αποθηκών Οικονοµικές Ιεραρχίες Πληρωµές Απαιτήσεις Πιστοληπτική Ικανότητα Χρηµατορροές Οικονοµικές Καταστάσεις Ισοζύγιση Μάζας Προϋπολογισµός πωλήσεων Βασική ιαχείριση Παραγωγής Παρακολούθηση παραγωγικής κοστολογικής διαδικασία µε την λιγότερη δυνατή παραµετροποίηση (ορισµός µόνο συνταγολογίων και συστατικών κόστους Management Information System Πλήρες σύστηµα αναφορών και εκτυπώσεων µαζί µε ενσωµατωµένη γεννήτρια αναφορών µε στοιχεία από όλα τα υποσυστήµατα της εφαρµογής για την υποστήριξη του M.I.S. µιας επιχείρησης. E-order Εισαγωγή και παρακολούθηση παραγγελιών από επιχειρηµατικούς συνεργάτες (business Partners), µέσω του Internet. Πλήρης, on-line και real-time λειτουργία µε τα δεδοµένα της εφαρµογής Singular Enterprise για ελαχιστοποίηση επαναεισαγωγής στοιχείων και διασφάλισης της ενηµερότητας των δεδοµένων. Οικονοµικός προϋπολογισµός Καταχώριση των προβλέψεων, παρακολούθηση του προϋπολογισµού, έκθεση αποτελεσµάτων, αναθεώρηση του προϋπολογισµού. ιαχείριση Παγίων Παρακολούθηση των παγίων στοιχείων και διαχείριση Αποθήκης Παγίων.

2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα γενικά χαρακτηριστικά του Singular Enterprise τα οποία διέπουν όλα τα προσφερόµενα υποσυστήµατα είναι τα εξής: Ασφάλεια - Περιβάλλον Λειτουργίας Υψηλά επίπεδα ασφαλείας σε ότι αφορά στην πρόσβαση και τα δικαιώµατα στο σύστηµα µε τη χρήση κλειδιών (passwords), τον ορισµό ρόλων µέσα στην επιχείρηση, τη σύνδεση συγκεκριµένων χειριστών µε ρόλους και τον καθορισµό της λίστας των επιτρεποµένων εργασιών για κάθε ρόλο από τον super-user. Εκτεταµένη τήρηση audit-trail για τη χρονική ιχνηλάτιση των µεταβολών σε επίπεδο εγγραφής για όλες τις βασικές οντότητες της εφαρµογής. Μη ύπαρξη δεσµευτικών περιορισµών στο πλήθος των εγγραφών που µπορούν να καταχωρηθούν σε όλους τους βασικούς και βοηθητικούς (παράµετροι, look-up-tables κλπ.) πίνακες της εφαρµογής. Παραµετρικότητα Ταυτόχρονη διαχείριση µέχρι και 999 διαφορετικών εταιριών. Ταυτόχρονη παρακολούθηση απεριορίστων χρήσεων ανά εταιρία µε οριζόµενες περιόδους, ηµεροµηνίες έναρξης - λήξης και λοιπές παραµέτρους. υνατότητα ορισµού απεριόριστου αριθµού ιεραρχικών κατηγοριών για κάθε βασική οντότητα της εφαρµογής (Πελάτες, Προµηθευτές, Είδη κλπ.) και δυνατότητα άντλησης συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων (reporting) σε όλα τα επίπεδα αυτά. υνατότητα ορισµού ειδικών πεδίων για κάθε βασική οντότητα της εφαρµογής τα οποία συγκεντρώνουν ποσοτικές και αξιακές πληροφορίες για άµεση εµφάνιση στην οθόνη και τη γρήγορη παραγωγή reports. Οι τρόποι που τα πεδία αυτά ενηµερώνονται on-line από τις κινήσεις - συναλλαγές είναι πλήρως παραµετρικοί και οριζόµενοι από τον χρήστη. υνατότητα προϋπολογισµού (πολλαπλά σενάρια) καθώς και ορισµού user-defined οθονών προβολής και εκτυπώσεων - οικονοµικών αναφορών (Ισοζύγια, Καρτέλες κλπ.) που αξιοποιούν τα πεδία αυτά. Πλήρης παραµετρικότητα σε ότι αφορά στις κινήσεις και στις συναλλαγές, στα ηµερολόγια και στα παραστατικά (τύποι, σειρές, φόρµες εκτύπωσης, φόρµες καταχώρησης & προβολής), διαδοχικά στάδια, τρόποι ενηµέρωσης προκαθορισµένων και user-defined αθροιστικών πεδίων κλπ.) Πλήρης παραµετρικότητα στη γραµµογράφηση των Καρτελών και των Ισοζυγίων όλων των υποσυστηµάτων της εφαρµογής. Εύχρηστο οριζόµενο από το χρήστη menu. Λειτουργική διαχείριση των browsers από τον χρήστη. υναµικός των shortcut keys για παράλληλη χρήση mouse και πληκτρολογίου. Λειτουργικότητα υνατότητα επαναληπτικού drill-down σε όλα τα πεδία των οθονών όπου εµφανίζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση της προέλευσης των στοιχείων αυτών (π.χ. από υπόλοιπο Πελάτη zoom σε λίστα ανεξόφλητων Τιµολογίων και ακολούθως zoom σε συγκεκριµένο Τιµολόγιο). υνατότητα ενιαίας εικόνας και Καρτέλας για κάθε συναλλασσόµενο ανεξάρτητα από τον τύπο των συναλλαγών του και την σχέση του µε την επιχείρηση (Πελάτης, Προµηθευτής, Χρεώστης, Πιστωτής κλπ.). Εξελιγµένο και εύχρηστο σύστηµα αντιστοίχησης ανοικτών εγγραφών (many-to-many open-item matching) που µπορούν να ανήκουν ακόµα και σε διαφορετικές χρήσεις. ιαχείριση µέχρι 5 διαφορετικών user-defined τοµέων ειδικού οικονοµικού ενδιαφέροντος (επιχειρηµατικές µονάδες, κέντρα κόστους, έργα, τοµείς δραστηριότητας κλπ.) και δυνατότητα επιµερισµού των αξιών κάθε παραστατικού το οποίο καταχωρείται σε ένα ή περισσότερους τέτοιους τοµείς. Πλήρης αξιοποίηση της παραπάνω πληροφορίας για τη δηµιουργία οικονοµικών αναφορών για κάθε τοµέα, καθώς και για τη διενέργεια αυτόµατων επιµερισµών στην Αναλυτική Λογιστική.

3 ιαχείριση των υποκαταστηµάτων της επιχείρησης που δεν έχουν λογιστική αυτοτέλεια. Για κάθε υποκατάστηµα ορίζονται επιτρεπτοί χρήστες, πελάτες, προµηθευτές, είδη και πωλητές καθώς και οι επιτρεπτοί αποθηκευτικοί χώροι. Φορολογιστική Νοµοθεσία Πλήρης εναρµόνιση της εφαρµογής µε την Ελληνική νοµοθεσία (ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΦΠΑ, Γνωµάτευση ΕΣΥΛ 270/ , απαιτήσεις ΚΕΠΥΟ κλπ.). Ολοκληρωµένη διαχείριση και υποστήριξη συναλλαγών σε ξένα νοµίσµατα Πλήρης αυτοµατοποίηση στον υπολογισµό των συναλλαγµατικών διαφορών καθώς και των αποσβέσεων των Παγίων, τόσο κατά την καταχώριση και αντιστοίχηση των εγγραφών, όσο και στο τέλος κάθε περιόδου ή χρήσης. Όλα τα υποσυστήµατα του SINGULAR Enterprise συνεργάζονται αρµονικά και λειτουργούν από κοινού µε τρόπο τελείως διαφανή προς τον χρήστη (seamlessly integrated). Επιπλέον, το περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας του προϊόντος, επιτρέπει και την αµφίδροµη επικοινωνία µε δηµοφιλείς εφαρµογές office automation (π.χ. Microsoft Word, Excel κλπ.) που εµπλουτίζουν και συµπληρώνουν την συνολική λειτουργικότητα του συστήµατος. Τέλος, η πλατφόρµα αυτή εγγυάται τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στον τοµέα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου για την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδοµένων µε συστήµατα τρίτων (EDI) καθώς και την πρόσβαση µέσω του Internet σε επιλεγµένες λειτουργίες του συστήµατος (π.χ. Τιµοκατάλογοι, λήψη παραγγελιών, παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης παραγγελίας κλπ.) διαφόρων κατηγοριών εξωτερικών χρηστών (external user-groups) όπως πελάτες, αντιπρόσωποι συνεργάτες κ.λπ. Singular Enterprise 4U ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ιαχείριση Πωλήσεων Το κύκλωµα πωλήσεων παρακολουθεί άπειρα στάδια παραστατικών τιµολόγησης µε οριζόµενο τρόπο µετασχηµατισµού από στάδιο σε στάδιο (Work-Flow). Το βασικό χαρακτηριστικό στο κύκλωµα πωλήσεων είναι ότι όλα τα παραστατικά καταχωρούνται σε µια οθόνη και ανάλογα µε την περίπτωση (είδος παραστατικού), µετατρέπονται µερικά ή ολικά σε άλλο παραστατικό, π.χ. µια Παραγγελία µετασχηµατίζεται σε ελτίο Αποστολής, (µπορεί να είναι περισσότερα του ενός) και αυτό σε Τιµολόγιο. Από το κύκλωµα των πωλήσεων ενηµερώνονται όλα τα βασικά υποσυστήµατα της εφαρµογής (ON-LINE). Σε περίπτωση που ένα παραστατικό δεν εκδοθεί τότε δεν ενηµερώνονται τα υποσυστήµατα οπότε το παραστατικό θεωρείται πρόχειρο. Οι παραγγελίες έχουν την δυνατότητα να δεσµεύουν τις ποσότητες των ειδών στην αποθήκη. Οι βασικές εργασίες του υποσυστήµατος είναι: υνατότητα καταχώρησης, µεταβολής, διαγραφής πρόχειρων παραστατικών πωλήσεων. Έκδοση των παραστατικών σε προτυπωµένο µηχανογραφικό χαρτί. υνατότητα µαζικής ενηµέρωσης και έκδοσης, µετασχηµατισµού παραστατικών καθώς και µαζική ή επιλεκτική συγκέντρωση παραστατικών ίδιου πελάτη για την έκδοση ενός παραστατικού. Αντιγραφή ενός παραστατικού σε κάποιο άλλο ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Κατάταξη των παραστατικών σε οµάδες για την εύκολη παραγωγή σχετικών reports. Πραγµατοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους (όριο πίστωσης, µέγιστης έκπτωσης, υπολοίπου κλπ). Ειδική διαχείριση αρίθµησης των παραστατικών, µε απεριόριστο αριθµό σειρών κατά τύπο παραστατικού και την υποχρέωση κάθε καταχωρούµενο παραστατικό, ανεξάρτητα εάν εκδίδεται από την εταιρία ή κάποιον συναλλασσόµενο, να αποκτά ενδο-εταιρικό µοναδικό αριθµό σε επίπεδο οικονοµικής χρήσης.

4 Αυτόµατος υπολογισµός των προβλέψεων για εκκρεµή παραστατικά καθώς και αντιλογισµός τους όταν πάψει η εκκρεµότητα τους. Επιτρέπει την καταχώρηση και παρακολούθηση παραστατικών πωλήσεων τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένο νόµισµα. Παρακολούθηση επιβαρύνσεων πωλήσεων καθώς και φόρους ή κρατήσεις. Οι επιβαρύνσεις των πωλήσεων µπορούν να υπολογίζονται µε αυτόµατο τρόπο και µάλιστα σε συγκεκριµένες κατηγορίες ειδών. Υποστηρίζει ειδική εκπτωτική πολιτική όπως ποσοτικές εκπτώσεις, εκπτώσεις τιµοκαταλόγων, εκπτώσεις πελάτη, είδους, τρόπου πληρωµής, δραχµική έκπτωση στο σύνολο του παραστατικού µε οριζόµενη προτεραιότητα στη σειρά των υπολογισµών τους σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εταιρίας. Εκτυπώνει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις (καταστάσεις ελέγχου, ηµερολόγια πωλήσεων κλπ.). Παράγει όλα τα απαραίτητα reports που θα διευκολύνουν τον έλεγχο των καταχωρηµένων παραστατικών καθώς και όλα τα απαιτούµενα από τον ΚΒΣ reports (ηµερολόγια). Καταχώρηση παραστατικών σε συγκεκριµένα υποκαταστήµατα βάσει των επιτρεπτών σειρών, πελατών, υποκαταστηµάτων πελάτη, συµβάσεων πελατών, τον αποθηκευτικό χώρο, των ειδών, επιβαρύνσεων, φόρων και πωλητών ανά χρήστη. υνατότητα ελέγχου των παραστατικών πώλησης ως προς την τήρηση της τιµολογιακής πολιτικής. υνατότητα µαζικής τιµολόγησης πελατών βάσει προτύπων. Πωλητές Εισπράκτορες-Αντιπρόσωποι Τήρηση όλων των βασικών στοιχείων ενός πωλητή, εισπράκτορα ή αντιπροσώπου καθώς και των προϊσταµένων τους. Ορισµός κλίµακας προµηθειών λόγω τζίρου τόσο για κινήσεις που γίνονται απ ευθείας από αυτούς είτε µέσω υφισταµένων τους. Παρακολούθηση του τζίρου των πωλητών, εισπρακτόρων και αντιπροσώπων και απόδοση των προµηθειών που τους αναλογούν βάσει των κλιµάκων τζίρου, αλλά και εξαιτίας ειδικών προµηθειών πωλήσεων συγκεκριµένων ειδών. Απόδοση των προµηθειών σε όλο το δέντρο της ιεραρχίας των πωλητών, εισπρακτόρων, αντιπροσώπων. ιαχείριση Αγορών Τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κυκλώµατος είναι: υνατότητα καταχώρησης, µεταβολής, διαγραφής πρόχειρων παραστατικών αγορών. Έκδοση των παραστατικών σε προτυπωµένο µηχανογραφικό χαρτί. υνατότητα µαζικής ενηµέρωσης και έκδοσης, µετασχηµατισµού παραστατικών καθώς και µαζική ή επιλεκτική συγκέντρωση παραστατικών ίδιου προµηθευτή για την καταχώρηση ενός παραστατικού. Αντιγραφή ενός παραστατικού σε κάποιο άλλο ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Κατάταξη των παραστατικών σε οµάδες για την εύκολη παραγωγή σχετικών reports. Πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων (όριο πίστωσης, υπολοίπου κλπ). Ειδική διαχείριση αρίθµησης των παραστατικών, µε απεριόριστο αριθµό σειρών κατά τύπο παραστατικού και την υποχρέωση κάθε καταχωρούµενο παραστατικό, ανεξάρτητα εάν εκδίδεται από την εταιρία ή κάποιον συναλλασσόµενο, να αποκτά ενδο-εταιρικό µοναδικό αριθµό σε επίπεδο οικονοµικής χρήσης. Αυτόµατος υπολογισµός των προβλέψεων για εκκρεµή παραστατικά καθώς και αντιλογισµός τους όταν πάψει η εκκρεµότητα τους. Επιτρέπει την καταχώρηση και παρακολούθηση παραστατικών αγορών τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένο νόµισµα. Παρακολούθηση φακέλου εισαγωγών επιµερίζοντας παραστατικά εξόδων σε περισσότερους του ενός φακέλου.

5 Κοστολόγηση των ειδών (βάσει αξίας, ποσότητας, δασµολογικής κλάσης, βαρών) λαµβάνοντας υπόψη τυχόν επιβαρύνσεις που τα βαρύνουν. Αυτόµατος υπολογισµός επιβαρύνσεων και µάλιστα για συγκεκριµένες κατηγορίες ειδών Έκδοση των καταστάσεων INTRASTAT, VIES Παρακολούθηση φόρων και κρατήσεων. Εκτυπώνει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις (καταστάσεις ελέγχου, ηµερολόγια αγορών κλπ.). Παράγει όλα τα απαραίτητα reports που θα διευκολύνουν τον έλεγχο των καταχωρηµένων παραστατικών καθώς και όλα τα απαιτούµενα από τον ΚΒΣ reports (ηµερολόγια). υνατότητα ελέγχου των παραστατικών αγορών ως προς την τήρηση της τιµολογιακής πολιτικής. υνατότητα µαζικής τιµολόγησης πελατών βάσει προτύπων. ιαχείριση Ειδών Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της διαχείρισης των ειδών είναι: 30ψήφιος αλφαριθµητικός κωδικός ο οποίος µπορεί να µεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσα στη χρήση, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει ή όχι κινήσεις για το συγκεκριµένο είδος. ίνει τη δυνατότητα ορισµού απεριόριστων εναλλακτικών κωδικών, για τους οποίους εάν δηλωθεί ότι ο τύπος τους είναι EAN 13, EAN 8 ή UPC η εφαρµογή ελέγχει για την ορθότητα τους. Παρακολουθεί τα βασικά στοιχεία των ειδών (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, προϊόντα κλπ.) καθώς και set kit αυτών. Παρακολούθηση δύο µονάδων µέτρησης για όσα είδη επιθυµεί ο χειριστής µε ή χωρίς σταθερή σχέση µεταξύ τους. ίνει τη δυνατότητα απεριόριστου αριθµού αποθηκευτικών χώρων. Παρακολούθηση ειδών εγγυοδοσίας Ειδικά πεδία όπως συνδυασµένη ονοµατολογία, καθαρή µάζα κλπ. για την έκδοση καταστάσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών Intrastat, Vies. ιαθέτει ειδική διαχείριση τιµοκαταλόγων πωλήσεων. Υπάρχουν διαφορετικές τιµές πώλησης ενός είδους ανά αποθηκευτικό χώρο και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Μπορούν να υπάρχουν τιµές πώλησης σε όσα νοµίσµατα επιθυµεί ο χειριστής. Μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές τιµές πώλησης ανάλογα µε την ποσότητα που προµηθεύεται κάποιος πελάτης από το συγκεκριµένο είδος Παρακολουθεί ειδική εκπτωτική πολιτική ειδών για είδη που ανήκουν σε συγκεκριµένες ζώνες ειδών και τα προµηθεύονται πελάτες που ανήκουν σε συγκεκριµένες ζώνες πελατών. Η κάθε εκπτωτική πολιτική µπορεί να εµφανίζεται σαν αλλαγή της τιµής πώλησης του είδους ή σαν µια επιπλέον έκπτωση κατά τη τιµολόγηση. Ελέγχει τη µέγιστη επιτρεπόµενη έκπτωση η οποία µπορεί να γίνει σε κάποιο είδος. Ο έλεγχος µπορεί παραµετρικά να οριστεί να είναι απαγορευτικός, προειδοποιητικός ή να µη γίνεται κανένας έλεγχος. Παρακολουθεί ειδική πολιτική προµηθειών για είδη που ανήκουν σε συγκεκριµένες ζώνες προµηθειών και τα διαθέτουν πωλητές οι οποίοι ανήκουν σε συγκεκριµένες ζώνες προµηθειών πωλητών. ιενεργεί κοστολόγηση των ειδών σύµφωνα µε τη τελευταία γνωµάτευση του ΕΣΥΛ (270/ ). Χρησιµοποίηση πολλαπλών τρόπων αποτίµησης των υπολοίπων των ειδών (τελευταία τιµή, µέση τιµή, FIFO, LIFO, τυπικό κόστος, ΜΣΤΚ), παρέχοντας παραµετρική δυνατότητα παρακολούθησης διαφορετικών τιµών κόστους ανά αποθηκευτικό χώρο. υνατότητα απαγόρευσης της πώλησης κάποιου είδους ή εµφάνισης προειδοποιητικού µηνύµατος κατά τη τιµολόγηση του.

6 υνατότητα απαγόρευσης της αγοράς ενός είδους καθώς και ορισµού της ποσότητας µε την οποία γίνεται η τιµολόγηση των αγορών εφόσον το είδος παρακολουθείται σε δυο µονάδες µέτρησης. Παρακολούθηση του ορίου ασφαλείας, του επιθυµητού αποθέµατος, του ορίου παραγγελίας καθώς και της θέσης τοποθέτησης του είδους ανά αποθηκευτικό χώρο. Καταχώρηση ελεύθερου κειµένου παρατηρήσεων ανά είδος. υνατότητα ορισµού σε κάθε είδος µέχρι 7 προσδιοριστικά χαρακτηριστικά. Τέτοια χαρακτηριστικά µπορεί να είναι το χρώµα, το µέγεθος, η ποιότητα κλπ Κάθε χαρακτηριστικό µπορεί να έχει διακριτές τιµές όπως για το χρώµα µπορεί να παρακολουθείται σε κόκκινο, πράσινο & κίτρινο ενώ για κάποιο άλλο χαρακτηριστικό να ορίζονται οι τιµές τους την ώρα της κίνησης του. Ορισµός πρότυπων προσδιοριστικών χαρακτηρισµών χαρακτηριστικά του προτύπου. όπου εντάσσεται το κάθε είδος οπότε αυτόµατα κληρονοµεί και τα Παρακολούθηση πολλών ειδών (χαρακτηριστικών) συσκευασιών όπως φόρτωσης, συσκευασίας, υποσυσκευασίας κλπ Παρακολούθηση πρότυπων συσκευασιών όπου ορίζονται σε ποιες συσκευασίες θα παρακολουθούνται S/N και τις σχέσεις µεταξύ των συσκευασιών και της κύριας µονάδας µέτρησης των ειδών. Ορισµός για την κάθε συσκευασία των διαστάσεων της όπως πλάτος, όγκος, µήκος, βάρος, ύψος. Ορισµός σε κάθε είδος αν θα παρακολουθείται σε παρτίδες ή όχι. Ορισµός των παρτίδων µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης, παρτίδα συναλλασσόµενου κλπ. υνατότητα ελέγχου του υπολοίπου ανά παρτίδα υνατότητα ορισµού της µορφής κωδικού της παρτίδας χρησιµοποιώντας αθροιστές συνολικά, ανά χρήση, είδος και χρήση κλπ. Ορισµός σε κάθε είδος αν θα παρακολουθείται σε S/N ή όχι. υνατότητα ελέγχου του υπολοίπου σε επίπεδο S/N υνατότητα ορισµού της µορφής κωδικού του S/N χρησιµοποιώντας αθροιστές συνολικά, ανά χρήση, είδος και χρήση κλπ υνατότητα ορισµού σε ποια ή ποιες συσκευασίες ή υποσυσκευασίες του είδους θα παρακολουθείτε S/N υνατότητα διαχείρισης Brand. Ως Brand ορίζεται κατηγορία προϊόντων που είναι γνωστά στην αγορά µε το ίδιο λογότυπο, για τα οποία η επιχείρηση θέλει διαφορετική χρηµατοοικονοµική παρακολούθηση. Παρακολούθηση ανοικτών υπολοίπων πελατών και προµηθευτών ανά Brand και πλήθος εκτυπώσεων και προβολών ιαχείριση Παραστατικών Ειδών Η εφαρµογή επιτρέπει τη διαχείριση όλων των παραστατικών που αφορούν είδη και δεν είναι συναλλαγή πώλησης ή αγοράς όπως παραστατικά ενδοδιακινήσεων, παραστατικά κόστους, καταστροφές κλπ. Αναλυτικότερα: υνατότητα καταχώρησης, µεταβολής, διαγραφής πρόχειρων παραστατικών ειδών. Εκδίδονται τα παραστατικά σε προτυπωµένο µηχανογραφικό χαρτί. υνατότητα µαζικής έκδοσης / ενηµέρωσης πρόχειρων παραστατικών ειδών. Αντιγραφή ενός παραστατικού σε ένα άλλο ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Κατάταξη των παραστατικών σε οµάδες, για την εύκολη παραγωγή σχετικών reports. Ενηµερώνει το υποσύστηµα των ειδών. Πραγµατοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους (υπόλοιπο είδους, ΚΒΣ κλπ.) Εκτυπώνει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις (καταστάσεις ελέγχου, ηµερολόγια κλπ.).

7 Γενική και Αναλυτική Λογιστική Το υποσύστηµα Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής περιλαµβάνει όσα επιβάλλονται από τον νόµο και έχει τα παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικά: ιαχειρίζεται όλους τους τύπους λογαριασµών του λογιστικού σχεδίου όπως Ενεργητικού, Παθητικού, Αποτελεσµάτων κλπ. Ελεύθερη διαµόρφωση αναλυτικών λογαριασµών κατά πρωτοβάθµιο. υνατότητα παράλληλης παρακολούθησης πολλών λογιστικών σχεδίων. Σύνδεση όποιων λογαριασµών του Λογιστικού Σχεδίου επιθυµεί ο χειριστής µε Τράπεζα καθώς και µε Αριθµό Λογαριασµού. Σύνδεση όποιων λογαριασµών του Λογιστικού Σχεδίου επιθυµεί ο χειριστής µε ένα Συναλλασσόµενο σας. υνατότητα χρησιµοποίησης των Λογαριασµών του Λογιστικού Σχεδίου κατά τη τιµολόγηση αγορών και πωλήσεων καθώς και στα χρηµατοοικονοµικά παραστατικά. Καταχώρηση προϋπολογιστικών κινήσεων και κινήσεων προβλέψεων. υνατότητα καταχώρησης κινήσεων που δεν επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα και χρησιµοποιούνται σε οικονοµικές αναφορές και στο Cash Flow. υνατότητα αντιστοίχησης των κινήσεων (Open Items). υνατότητα παρακολούθησης πολλών νοµισµάτων. Καταχώρηση λογιστικών οδηγιών στις οποίες ορίζονται ποιοι λογαριασµοί επιτρέπεται να κινούνται σε κάθε λογιστική οδηγία και τον τρόπο που τους ενηµερώνουν. Έτσι η καταχώρηση των κινήσεων είναι ευκολότερη και αποφεύγονται τα λάθη. υνατότητα έκδοσης ακυρωτικού, δηµιουργίας όλων των απαραίτητων εγγραφών αντιλογισµού και έκδοσης σχετικού παραστατικού κατόπιν επιλογής του χειριστή σε περιπτώσεις λανθασµένων εγγραφών. υνατότητα ενοποίησης ισολογισµών, αποτελεσµάτων χρήσης. διάθεσης αποτελεσµάτων σε κεντρικό επίπεδο µέσω των Οικονοµικών Αναφορών. υνατότητα δηµιουργίας και εκτύπωσης Ισολογισµού και Λογαριασµού Αποτελεσµάτων σε δηµοσιεύσιµη µορφή, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, µε χρήση έτοιµου Spread Sheet. υνατότητα αυτόµατων επιµερισµών των κινήσεων στην Αναλυτική Λογιστική είτε κατά την ώρα της καταχώρησης των κινήσεων στη Γενική Λογιστική, είτε των κινήσεων που γίνονται στην Εµπορική ιαχείριση, µέσω άρθρων επιµερισµού ή των Οικονοµικών Ιεραρχιών (dimensions). υνατότητα δηµιουργίας κινήσεων επιµερισµού βάσει του ανεπιµέριστου ποσού του κάθε λογαριασµού σε επίπεδο ηµέρας, µήνα, έτους. Εκτύπωση όλων των απαραίτητων καταστάσεων θεωρηµένων ή µη όπως Ηµερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια κλπ. υνατότητα εκτύπωσης Cash flow λαµβάνοντας υπ όψη κινήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Εµπορική ιαχείριση (πελάτες, προµηθευτές, αξιόγραφα) καθώς και κινήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στη Λογιστική. υνατότητα δηµιουργίας κινήσεων σύµφωνα µε τους κανόνες.λ.π για εξαγωγή αποτελεσµάτων. ηµιουργία άρθρων βάσει προτύπων. ιαχείριση Συναλλασσόµενων Με τη ιαχείριση Συναλλασσοµένων, µια επιχείρηση µπορεί να παρακολουθεί τα χρεωπιστωτικά υπόλοιπα των Συναλλασσοµένων της και να αντλεί στατιστικά ή και αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά το ύψος των συναλλαγών τους. Η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα να οριστούν τα βασικά στοιχεία του συναλλασσόµενου και αυτός να χαρακτηριστεί σαν πελάτης ή/και σαν προµηθευτής ή/και σαν Λογαριασµός του Λογιστικού Σχεδίου (Τράπεζες, χρεώστες κλπ.). Το κύκλωµα των συναλλασσοµένων προσφέρει:

8 Τη δυνατότητα ενιαίας παρακολούθησης των Πελατών, των Προµηθευτών και των Λοιπών Συναλλασσοµένων µιας εταιρίας. Πλήρη παραµετρικότητα των στοιχείων των συναλλασσόµενων. Καταχώρηση πολλών διευθύνσεων για κάθε συναλλασσόµενο όπου ο χρήστης µπορεί να ορίσει ποια από αυτές είναι η Κύρια ιεύθυνση και ποια η ιεύθυνση Προορισµού του συναλλασσόµενου, οι οποίες προτείνονται κατά τη τιµολόγηση καθώς και υποκαταστηµάτων τους. υνατότητα ορισµού υπευθύνων, της αρµοδιότητάς τους, καθώς και τη φυσική διεύθυνση στην οποία ανήκουν. υνατότητα ορισµού Τραπεζών µε τις οποίες συναλλάσσεται ο συναλλασσόµενος καθώς και τους αριθµούς των λογαριασµών σε αυτές. εντρική κατηγοριοποίηση των συναλλασσόµενων για συγκεντρωτικές καταστάσεις π.χ κατά γεωγραφική κατανοµή, µεγέθους εταιρίας κλπ. Έλεγχο ορθότητας και µοναδικότητας του ΑΦΜ. Ο έλεγχος του ΑΦΜ γίνεται ανάλογα µε τη χώρα στην οποία ανήκει ο συναλλασσόµενος και τον αλγόριθµο που χρησιµοποιεί η κάθε χώρα για να δίνει ή να ελέγχει τους Α.Φ.Μ. Πελάτες Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του κυκλώµατος πελατών είναι: 20ψήφιος αλφαριθµητικός κωδικός ο οποίος µπορεί να µεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσα στη χρήση, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει ή όχι κινήσεις για το συγκεκριµένο πελάτη. Καθορισµός Πλαφόν υπολοίπου και έλεγχος του κατά την τιµολόγηση. Ο χειριστής µπορεί να επιλέξει να µη γίνεται κανένας έλεγχος του πλαφόν (όριο πίστωσης), ο έλεγχος να είναι προειδοποιητικός ή απαγορευτικός. Καταγραφή της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης σε πολλαπλά επίπεδα και την ανάθεση των πιστωτικών πολιτικών στους πελάτες. υνατότητα ορισµού πολλαπλών δικλείδων ελέγχου και ορίων (πλαφόν) σε όλες τις παραµέτρους της πιστωτικής πολιτικής (λογιστικό υπόλοιπο, πραγµατικό υπόλοιπο, πραγµατικές και συµφωνηθείσες µέρες αποπληρωµής, καθώς και συνδυασµούς αυτών). Αυξηµένη δυνατότητα ορισµού υπευθύνων (ρόλων χρηστών) για τον έλεγχο των υπερβάσεων της πιστωτικής πολιτικής υνατότητα να καταγράφεται µε αυτόµατο τρόπο η ιστορία των επισφαλών απαιτήσεων των πελατών (bad debt history), ώστε οι υπεύθυνοι του πιστωτικού ελέγχου να παίρνουν κατάλληλες αποφάσεις. Καταγραφή του κινδύνου επισφάλειας κάθε πελάτη, µέσω βαθµών ποινής πιστοληπτικής ικανότητας. Καθορισµός τρόπων πληρωµής στους οποίους µπορεί να οριστεί ποσοστό έκπτωσης καθώς και «Συµφωνία Αποπληρωµής». Για κάθε συµφωνία αποπληρωµής, ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει τις ηµέρες αποπληρωµής για συγκεκριµένο ποσό οφειλής πχ σε 20 ηµέρες το 60% της οφειλής ενώ σε 50 ηµέρες το υπόλοιπο 40%. Καθορισµός των τιµών πώλησης των ειδών σε σχέση µε τον πελάτη ή/και µε τους τρόπους πληρωµής. υνατότητα ορισµού ανά πελάτη του πωλητή και του εισπράκτορα που τον παρακολουθεί. υνατότητα απαγόρευσης της πώλησης σε κάποιον πελάτη ή εµφάνισης προειδοποιητικού µηνύµατος κατά την τιµολόγηση σε αυτόν, κάποιου παραστατικού. Καταγραφή των αποστολών των εµπορευµάτων ανά υποκατάστηµα πελάτη. Παρακολουθούνται τα ανοικτά υπόλοιπα των πελατών ανά υποκατάστηµα. Υπολογισµός της ενηλικίωσης των υπολοίπων των υποκαταστηµάτων Έλεγχος των ηµερών αποπληρωµής των υποκαταστηµάτων ενδρική κατηγοριοποίηση των πελατών για συγκεντρωτικές καταστάσεις π.χ κατά γεωγραφική κατανοµή, µεγέθους εταιρίας κλπ.

9 Προβολή Πελάτη µε όλα τα σταθερά στοιχεία, συνολικά και µηνιαία οικονοµικά στοιχεία, διαφορές συνολικές και µηνιαίες τζίρων στόχων χρεώσεων πιστώσεων, κινήσεων παραστατικών και πλήθος άλλων οικονοµικών και στατιστικών πληροφοριών. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορισµού οθονών προβολής πλήρως οριζόµενους από το χειριστή. Οριζόµενη µορφή εκτυπώσεων όπως καρτέλες, ισοζύγια κλπ. υνατότητα επιλεκτικής αντιστοίχισης για όποιους Πελάτες ορίσει ο χειριστής. Προµηθευτές Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του κυκλώµατος των προµηθευτών είναι: 20ψήφιος αλφαριθµητικός κωδικός ο οποίος µπορεί να µεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσα στη χρήση, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει ή όχι κινήσεις για το συγκεκριµένο προµηθευτή. Καθορισµός Πλαφόν υπολοίπου και έλεγχος του κατά την τιµολόγηση. Ο χειριστής µπορεί να επιλέξει να µη γίνεται κανένας έλεγχος του πλαφόν (όριο πίστωσης), ο έλεγχος να είναι προειδοποιητικός ή απαγορευτικός. Καθορισµός τρόπων πληρωµής στους οποίους µπορεί να οριστεί ποσοστό έκπτωσης καθώς και Συµφωνία Αποπληρωµής. Για κάθε συµφωνία αποπληρωµής, ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει τις ηµέρες αποπληρωµής για συγκεκριµένο ποσό οφειλής πχ. σε 20 ηµέρες το 60% της οφειλής ενώ σε 50 ηµέρες το υπόλοιπο 40%. ενδρική κατηγοριοποίηση των προµηθευτών για συγκεντρωτικές καταστάσεις π.χ. κατά γεωγραφική κατανοµή, µεγέθους εταιρίας κλπ. υνατότητα απαγόρευσης της αγοράς από κάποιον προµηθευτή ή εµφάνισης προειδοποιητικού µηνύµατος κατά την καταχώρηση των τιµολογίων που εκδίδονται από αυτόν. υνατότητα ορισµού ανά προµηθευτή του αντιπρόσωπου µέσω του οποίου γίνονται οι αγορές από το συγκεκριµένο πωλητή. Προβολή Προµηθευτή µε όλα τα σταθερά στοιχεία, συνολικά και µηνιαία οικονοµικά στοιχεία, διαφορές συνολικές και µηνιαίες τζίρων στόχων χρεώσεων πιστώσεων, κινήσεων παραστατικών και πλήθος άλλων οικονοµικών και στατιστικών πληροφοριών. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορισµού οθονών προβολής πλήρως οριζόµενους από τον χειριστή. Οριζόµενη µορφή εκτυπώσεων όπως καρτέλες, ισοζύγια κλπ. υνατότητα επιλεκτικής αντιστοίχισης για όσους Προµηθευτές ορίσει ο χειριστής. Ορισµός των ειδών τα οποία αγοράζονται ή θα αγοραστούν από προµηθευτές ή δυνητικούς προµηθευτές. Αυτά τα είδη µπορούν να αντιστοιχηθούν µε είδη αποθήκης, λογαριασµούς λογιστικής ή κατηγορίες παγίων. Για κάθε είδος Προµηθευτή ορίζεται η τιµολογιακή, εκπτωτική και πιστωτική πολιτική που έχει συµφωνήσει η επιχείρηση µε τον προµηθευτή. Η ύπαρξη τους διευκολύνει στην λεπτοµερή καταγραφή συµφωνίας της επιχείρησης µε τον προµηθευτή ώστε να ελέγχεται αυτόµατα η ορθή τήρηση της. ιαχείριση αξιόγραφων Τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κυκλώµατος είναι: Τήρηση όλων των βασικών στοιχεία των αξιόγραφων µιας επιχείρησης καθώς και τα στοιχεία του εκδότη, του δικαιούχου και του τριτεγγυητή (εάν υπάρχει). ιαχειρίζεται όλους τους τύπους αξιόγραφων όπως επιταγές, γραµµάτια, συναλλαγµατικές και έκδοση αυτών. Παρακολουθεί τα αξιόγραφα σε όλα τα στάδια στα οποία µπορεί να περιέλθουν όπως στο χαρτοφυλάκιο, στη τράπεζα για προεξόφληση, διαµαρτυρηµένο, επίδικο, µεταβιβασµένο σε προµηθευτή κλπ. Προβολή των αξιόγραφων ιαχείριση εξόφλησης αξιόγραφων

10 Παρακολούθηση µπλοκ επιταγών της εταιρίας και εκτύπωση των πληρωτέων αξιογράφων κάθε µπλοκ σε ειδικά προτυπωµένα έντυπα. Εκτύπωση όλων των απαραίτητων καταστάσεων που αφορούν τα αξιόγραφα όπως Ευρετήρια, Καρτέλες, Καταστάσεις Αξιόγραφων κλπ. Χρηµατοοικονοµικά Παραστατικά Τα χρηµατοοικονοµικά παραστατικά είναι παραστατικά συναλλαγών, τα οποία δεν αφορούν αγορά ή πώληση, όπως ταµειακές κινήσεις, κινήσεις δαπανών, αξιογράφων κλπ. Οι βασικές εργασίες του υποσυστήµατος είναι: υνατότητα καταχώρησης, µεταβολής, διαγραφής πρόχειρων χρηµατο-οικονοµικών παραστατικών. Καταχώρηση πρότυπων (σκελετών) χρηµατο-οικονοµικών παραστατικών. Έκδοση των παραστατικών σε προτυπωµένο µηχανογραφικό χαρτί. υνατότητα µαζικής ενηµέρωσης και έκδοσης χρηµατο-οικονοµικών παραστατικών. Αντιγραφή ενός παραστατικού σε κάποιο άλλο ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Κατάταξη των παραστατικών σε οµάδες για την εύκολη παραγωγή σχετικών reports. Πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων (όριο πίστωσης, υπολοίπου κλπ). Ειδική διαχείριση αρίθµησης των παραστατικών, µε απεριόριστο αριθµό σειρών κατά τύπο παραστατικού και την υποχρέωση κάθε καταχωρούµενο παραστατικό, ανεξάρτητα εάν εκδίδεται από την εταιρία ή κάποιον συναλλασσόµενο, να αποκτά ενδο-εταιρικό µοναδικό αριθµό σε επίπεδο οικονοµικής χρήσης. Επιτρέπει την καταχώρηση και παρακολούθηση χρηµατοοικονοµικών παραστατικών τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένο νόµισµα. Εκτυπώνει όλες τις απαραίτητες καταστάσεις (καταστάσεις ελέγχου, ηµερολόγια κλπ.). Παράγει όλα τα απαραίτητα reports που θα διευκολύνουν τον έλεγχο των καταχωρηµένων παραστατικών καθώς και όλα τα απαιτούµενα από τον ΚΒΣ reports (ηµερολόγια). Επιτρέπει την ταχεία καταχώρηση εισπράξεων για πιο εύκολη, γρήγορη και φιλική, προς τον χρήστη, διαχείριση των εισπράξεων. Μέσα από απλοποιηµένες οθόνες επιτυγχάνεται : Αυτόµατη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικού παραστατικού Αυτόµατη δηµιουργία αξιόγραφων Είσπραξη µέσω πιστωτικών καρτών. Παρακολούθηση δόσεων των καρτών Είσπραξη µε προεπιλογή ανοιχτών χρεώσεων του πελάτη και αυτόµατη αντιστοίχιση ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ιαχείριση Παραλαβών Με τη ιαχείριση Παραλαβών µια επιχείρηση επιτυγχάνει τη σωστή ενηµέρωση του αποθέµατος βάσει των ποσοτήτων που καταµετρήθηκαν, τον έλεγχο των παραδόσεων των προµηθευτών σε σχέση µε τα παραγγελθέντα είδη και ποσότητες, την άµεση λήψη διορθωτικών ενεργειών για ποσοτικές αποκλίσεις εφαρµόζοντας την πολιτική της είτε αποφασίζοντας ad hoc. Η υλοποίηση της ενότητας διαχείρισης των παραλαβών στα πλαίσια του υποσυστήµατος διαχείρισης των προµηθειών παρέχει στους χρήστες του Singular Enterprise τις εξής νέες δυνατότητες: υνατότητα καταγραφής των παραλαβών υνατότητα παραλαβής ειδών σε επίπεδο λογιστικού κωδικού µε βάση

11 υνατότητα παραλαβής ειδών σε επίπεδο αναλυτικού είδους, παρτίδας, serial number υνατότητα δηµιουργίας του συνοδευτικού παραστατικού του προµηθευτή µε βάση τα σχετικά στοιχεία που καταγράφηκαν στην παραλαβή. υνατότητα άµεσου εντοπισµού των προβληµάτων της παραλαβής υνατότητα πρότασης προς επιστροφή των ειδών και των ποσοτήτων που δεν παραγγέλθηκαν είτε µε βάση την πολιτική παραλαβών που ακολουθεί η επιχείρηση είτε µε απόφαση του χρήστη. Τα υνατότητα αυτόµατης τακτοποίησης των προβληµάτων της παραλαβής κατά την οριστικοποίησή της ως εξής: υνατότητα αναστολής των πληρωµών που αφορούν σε προβληµατικές παραλαβές. υνατότητα έκδοσης εντολών τοποθέτησης στην αποθήκη των ειδών που παραλήφθηκαν. υνατότητα ελέγχου των προµηθευτών ως προς την τήρηση των συµφωνηµένων τιµών. π αραπάνω συντελούν στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας των παραλαβών και στην µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους των προµηθειών. Εµπορική Πολιτική Πελατών Σαν Εµπορική Πολιτική Πελατών δηλώνεται το σύνολο των κανόνων που ορίζουν την τιµή, την έκπτωση και τον τρόπο αποπληρωµής των ειδών που η επιχείρηση εµπορεύεται και διακρίνεται στις εξής ενότητες: Τιµολογιακή Πολιτική Εργασίες µαζικής ανάθεσης τιµών. Ανατίθενται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε κατηγορίες πελατών σε συνδυασµό µε τα είδη, σε κατηγορίες πελατών και κατηγορίες ειδών, σε πελάτες και κατηγορίες ειδών, σε είδη και πελάτες. Εκπτωτική Πολιτική υνατότητα επιπλέον εκπτώσεων οι οποίες µπορούν να οριστούν ως ποσοστά, αξίες, µε κλίµακα αξιακή ή ποσοτική η οποία εφαρµόζεται σταδιακά ή στο σύνολο. Κάθε έκπτωση µπορεί να διαφοροποιηθεί στην διάρκεια του χρόνου, τον αποθηκευτικό χώρο καθώς και τον τρόπο πληρωµής. Οι παραπάνω εκπτώσεις µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους σε διαφορετικές συνθέσεις και να εφαρµοστούν µε προτεραιότητα δηλωµένη από τον χρήστη. Μέσω εργασιών µαζικής ανάθεσης ανατίθενται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε κατηγορία πελατών και είδος, σε κατηγορία πελατών και κατηγορία ειδών, σε πελάτη και είδος, σε πελάτη και κατηγορία ειδών. Οι παραπάνω εκπτώσεις εφαρµόζονται είτε σε επίπεδο γραµµής είδους είτε στο σύνολο κάθε συναλλαγής είτε στο σύνολο γκάµας ειδών. Η εφαρµογή παρέχει επίσης εκτυπώσεις ελέγχου για την ορθή τήρηση της εκπτωτικής πολιτικής. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων µπορούν να δηµιουργηθούν αυτόµατα παραστατικά για την διόρθωση τους. Πιστωτική Πολιτική Ορίζεται πως, πόσο και πότε πληρώνει ο πελάτης την επιχείρηση. Θεσπίζονται κανόνες και παρακολουθείται η τήρηση αυτών. Ανατίθεται Συµφωνία Αποπληρωµής για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε κατηγορίες πελατών σε συνδυασµό µε τα είδη, σε κατηγορίες πελατών και κατηγορίες ειδών, σε πελάτες και κατηγορίες ειδών, σε είδη και πελάτες. Για κάθε συµφωνία Αποπληρωµής ορίζονται επιπλέον ηµέρες αποδοχής χρέωσης ( η ηµεροµηνία µέχρι την οποία πρέπει να έχει γίνει αποδεχτή έµπρακτα µία οφειλή) και ο τρόπος είσπραξης. Ο υπολογισµός των ηµεροµηνιών αποδοχής λήξης γίνεται βάσει της ηµεροµηνίας παραγγελίας, αποστολής, χρέωσης ή βάσει οριζόµενης ηµεροµηνίας. Οι ηµεροµηνίες προσαρµόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ή της επιχείρησης (πληρωµή σε συγκεκριµένες ηµέρες του µήνα της εβδοµάδας κ.λ.π.). Επίσης προβλέπεται διαφοροποίηση του τρόπου πληρωµής των φόρων κάθε συναλλαγής. ιαχείριση Συµβάσεων Πελατών Για κάθε σύµβαση καταγράφονται τα είδη µε ποσότητα και τιµή συµφωνίας και ο τρόπος ελέγχου του υπολοίπου εκτέλεσης. Κάθε σύµβαση µπορεί να τιµολογηθεί αυτόνοµα και να συνδεθεί προαιρετικά µε εµπορική πολιτική. Η τήρηση της πολιτικής µέσω σύµβασης, µπορεί να είναι προτεινόµενη ή δεσµευτική.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ Το Singular Enterprise είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς...

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς... Στρατηγική Επιλογή Εσείς... Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες πόντων (Loyalty card system)

Κάρτες πόντων (Loyalty card system) Κάρτες πόντων (Loyalty card system) 1 Πί νακας περίεχομε νων Γενική περιγραφή... 3 Στοιχεία καρτών συγκέντρωσης πόντων... 4 Συγκέντρωση πόντων κατά την πώληση... 5 Εξαργύρωση πόντων κατά την πώληση...

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λογιστικό σχέδιο Γενικής Λογιστικής Πλήρης ανάπτυξη του Λογιστικού σχεδίου, σε οποιαδήποτε βαθµίδα βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός διαφορετικού µήκους και

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο Η CybrArs παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το prxss Bauy αποτελεί το πιο σηµαντικό σύνεργο για την οργάνωση του κοµµωτηρίου ή του κέντρου αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικογένεια PRISMA Win Auto-Moto αποτελείται από πρωτοποριακές εφαρµογές που ενσωµατώνουν και αξιοποιούν την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Διαχείριση Μισθοδοσίας Διαχείριση Μισθοδοσίας Δυνατότητες Η εφαρμογή αυτή καλύπτει πλήρως όλο το κύκλωμα διαχείρισης και υπολογισμού μισθοδοσίας των εργαζομένων και παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες : Απεριόριστος αριθμός μισθολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Cotton Plus WinPlan Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων Προσχέδιο Τεχνικής Μελέτης «Cotton» ISO 9001:2000 Winplan Cotton Plus Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων Σελίδα 1 Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 3 Πελάτες... 3 Προμηθευτές... 5 Αξιόγραφα... 7 Γενική Λογιστική... 8 Αναλυτική Λογιστική... 10 Πάγια... 11 Προϋπολογισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

PROT@ERP.net το πρώτο

PROT@ERP.net το πρώτο PROT@ERP.net το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη. Αξιοπιστία Λειτουργικότητα. Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr

Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη. Αξιοπιστία Λειτουργικότητα. Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr Η Εξέλιξη στην Υποστήριξη Αξιοπιστία Λειτουργικότητα Συµβατό µε όλες τις εκδόσεις www.anaconda.gr Η σειρά προγραµµάτων AnacondA είναι η ολοκληρωµένη λύση στη µηχανογραφική υποστήριξη των εµπορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ... 220 3. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ... 221 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ. Business Suite

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ. Business Suite 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ Business Suite Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Εισαγωγή Το E.R.P. ΑΙΧΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Παραγωγή Κοστολόγηση Δύο λόγια για το πρόγραμμα BrainStorm Παραγωγή Το πρόγραμμα απευθύνεται στις Παραγωγικές Μονάδες οι οποίες επιθυμούν να παρακολουθούν την Ανάλωση των

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα Διαχείρισης Έργων Το σύστημα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας.

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας. 1 ORIAN-ERP COMMERCIAL Το Orian-Erp Commercial απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που ζητάει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ξεκινάει από την Διαχείριση Εμπορευμάτων και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους.

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε νέες δυνατότητες που προστέθηκαν στις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400 ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασµών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προµηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα... Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού είναι: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με εκτιμήσεις ξένων κορυφαίων αναλυτών, όπως των Gartner Group, Meta Group κ.λπ., η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στην εποχή της Νέας Οικονομίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης

Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης Σειρά εκδόσεων 5.00 Οι οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τις εγκαταστάσεις µε έκδοση 5.00d και µεταγενέστερη. Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιµοποιείτε έκδοση της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Το metrica7 enterprise είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα