ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα"

Transcript

1 ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

2 Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο Ή ηζηνξία ζάλ δεκηνπξγία. 'Αδπλακία ησλ αίηηαθώλ έμεγήζεσλ Ή έιιεληθή ζύιιεςε ηνπ θόζκνπ: θεληξηθέο θαληαζηαθέο ζεκαζίεο Δζσηεξηθή ζρέζε δεκνθξαηίαο θαί θηινζνθίαο Ή αύηνζέζκηζε δήκνο ύγθξηζε κέ ηή λεόηεξε άληίιεςε......

3 KHI.COM α. Ή άληηπξνζσπεία... β. Οί έθινγέο... γ. Τό θξάηνο... Σπδήηεζε...

4 Ή αξραία ειιεληθή δεκνθξαηία θαί ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

5 Θά ήζεια, πξώηα, λά επραξηζηήζσ ηνλ δήκαξρν θ. Τζηγθνύλε θαί ηνλ Μνξθσηηθό Σύιινγν Λεσληδίνπ, νη όπνηνη κε πξνζθάιεζαλ λά κηιήζσ κπξνζηά ζαο. Ή αλαπάληερε απηή πξόζθιεζε κε βξήθε, θαηά θάπνην ηξόπν, απξνεηνίκαζην. Γηά πξώηε θνξά ήξζα θέηνο ζηήλ \Διιάδα ρσξίο λά θέξσ καδί κνπ δνπιεηά, απιώο γηά λά μεθνπξαζηώ. Σπλεπώο, απηά πνύ ζά ζαο πώ είλαη, όπσο ιέλε, έθ ηώλ έλόλησλ. Δπηπρώο, ζπλέβε λά έρσ καδί κνπ ηήλ 'Αζελαίσλ Πνιηηεία ηνπ 3 Αξηζηνηέιε, πνιύηηκν βνήζεκα γηά ηήλ δηάιεμε απηή. Δμάιινπ ηό ζέκα: Ή άξ- ραία έιιεληθή δεκνθξαηία θαί ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα (ή ή έπηθαηξόηεηά ηεο), είλαη ελα ζέκα πνύ κέ άπαζρνιεη από πνιύ θαηξό θαί ζηό όπνην έρσ άθηεξώζεη έπί δύν ηώξα ρξόληα ηό ζεκηλάξηό κνπ ζηό Παξίζη, ζηήλ Σρνιή 3 Αλσηάησλ Σπνπδώλ γηά ηηο Κνηλσληθέο 5 Δπηζηήκεο, ζεκηλάξην πνύ ζά ζπλερηζηεί θαί ηόλ έξρόκελν ρξόλν πάλσ ζηό ηδην ζέκα 1, Ή άπσαία Ελλάδα: ζπέπμα καί δσι ππόηςπο Ηζσο δέλ ζά 'ηαλ άζθνπν λά πώ παξεκπηπηόλησο, νηη ηό ελδηαθέξνλ κνπ γηά ηελ άξραία ειιεληθή δεκνθξαηία,

6 θαί, γεληθόηεξα, γηά ηήλ άξραία έιιεληθή δεκηνπξγία - ελδηαθέξνλ πάξα πνιύ παιηό- άλαδσππξώζεθε θαηά ηήλ εμέιημε ηεο ζθέςεο κνπ θαί, ηδηαίηεξα, κεηά άπό ηήλ θξηηηθή ζηελ νπνία ππέβαια ηήλ παξαδνζηαθή επαλαζηαηηθή ηδενινγία, θαί πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ καξμηζκό. Ή άλαδσπύξσζε απηή είλαη ζπλέπεηα ηεο άλαγλώξηζεο όξηζκέλσλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ πνύ δεκηνπξγήζεθαλ γηά πξώηε θνξά ζηήλ άξραία Διιάδα. Σά ζηνηρεία απηά ράζεθαλ ζηή ζπλέρεηα κέζα ζηήλ ηζηνξία κέ ηήλ παξαθκή ηεο άξραίαο ειιεληθήο πόιεο, κέ ηήλ άλνδν θαί ηήλ θπξηαξρία ηεο Ρώκεο θαί κέ ηήλ εκθάληζε θαί εγθαζίδξπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ* μαλαδεκηνπξγήζεθαλ ζηήλ δπηηθή Δπξώπε θαηά ηό ηέινο ηνπ Μεζαίσλα, όηαλ μαλαδεκηνπξγήζεθαλ, όπσο ζηήλ άξραία Διιάδα, πόιεηο, δειαδή θνηλόηεηεο, νη όπνηεο μαλαπξνζπάζεζαλ -κέζα ζέ ζπλζήθεο ηειείσο δηαθνξεηηθέο άπό ηηο άξραίεο ειιεληθέο λά αύηνθπβεξλεζνύλ θαηά ηό δπλαηόλ, παιεύνληαο ελαληίνλ ηεο θενπδαξρίαο, ελαληίνλ ηεο εθθιεζίαο, ελαληίνλ ηήο άπόιπηεο κνλαξρίαο, ζπλάπηνληαο

7 έλαιιάμ ζπκκαρίεο κέ ηήλ κηά ή ηήλ άιιε άπ' απηέο ηίο δπλάκεηο, γηά λά κπνξέζνπλ λά έπηβηώζνπλ ζάλ αύηνθπβεξλνύκελεο, σο έλα βαζκό, πνιηηηθέο θνηλόηεηεο. Οί πόιεηο απηέο είλαη δεκηνπξγία ηήο άζηηθήο ηάμεο. Υξεζηκνπνηώ εδώ ηνλ όξν απηό κέ ηήλ πξσηαξρηθή ηνπ έλλνηα, πνύ ραξαθηεξίδεη ηνύο πξώηνπο άζηνύο, ηνύο πξώηνπο βηνηέρλεο θαί έκπνξνπο, ηνύο «θπγάδεο δνπινπάξνηθνπο άπό ηό θενπδαξρηθό θηήκα», όπσο ηνύο άπνθαινύζε ό Μάξμ, νί όπνηνη βξίζθαλε έιεπζεξία θαί πξνζηαζία κέζα ζηά ηείρε κηαο πόιεο πνύ ζηγά ζηγά, άπνζπνύζε νξηζκέλα πξνλόκηα θαί νξηζκέλεο ειεπζεξίεο άπό ηηο ππάξρνπζεο ηόηε έμνπζίεο, πνύ ήδε άλέθεξα: ηνλ κνλάξρε, ηνύο θενπδάξρεο θαί ηήλ εθθιεζία. Άπό ηήλ άπνςε απηή, ηό ραξαθηεξηζηηθό ηεο επξσπαηθήο 'Αλαγέλλεζεο -ζηίο αξρέο ηεο- είλαη ή άλαδεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο, πνιηηηθήο όρη κέ ηήλ ηξέρνπζα έλλνηα, ζπλώλπκε ηεο ςεθνζεξίαο, ηώλ παξαζθεληαθώλ έιηγκώλ θαί ηώλ κεγαιόζηνκσλ πξνεθινγηθώλ ππνζρέζεσλ, άιιά κέ ηήλ κεγάιε θαί

8 ζεκαληηθή έλλνηα πνύ άθνξα ηήλ αύηνζέζκηζε θαί ηήλ πξάμε κηαο άλζξώπηλεο θνηλόηεηαο, ηεο όπνηαο ηά κέιε ζέινπλ πξάγκαηη λά επσκηζζνύλ ηήλ ξύζκηζε ηώλ θνηλσληθώλ ηνπο ζρέζεσλ, ζέινπλ θαηά θάπνην ηξόπν λά είλαη απηόλνκνη. Σέηνηα πνιηηηθή θνηλόηεηα, γηά πξώηε θνξά, δεκηνπξγείηαη ζηήλ άξραία Διιάδα, θαί απηή άθξηβώο είλαη ή ζεκαζία πνύ έρεη γηά καο ζήκεξα ηόζν ή άξραία ειιεληθή δεκνθξαηία όζν θαί ή άξραία έιιεληθή δεκηνπξγία γεληθόηεξα. Θά ήζεια, ζηό ζεκείν αύηό, λά μεθαζαξίζσ εύζύο εμ άξρήο ηήλ ζέζε κνπ, ώζηε λά άξζεί θάζε έλδερόκελν παξεμήγεζεο. Γέλ βιέπσ, όπσο λνκίδσ όηη θαί θαλείο δέλ κπνξεί λά δεη,.έθηνο άλ είλαη ηειείσο θαληαζηόπιεθηνο ή πξνγνλόπιεθηνο, ηήλ άξραία Διιάδα ώο πξόηππν ηό όπνην ζά άξθνύζε λά ηό άληηγξάςνπκε γηά λά βξνύκε ηήλ ειεπζεξία, ηήλ δηθαηνζύλε, ηήλ ηζόηεηα θαί πάλ ηό άγαζόλ. Ή άξραία Διιάδα δέλ είλαη πξόηππν, νύηε κνληέιν πξνο κίκεζε, όπσο άιισζηε δέλ κπνξεί λά είλαη θαλέλα ηζηνξηθό έξγν ζέ νπνηνλδήπνηε ηνκέα. Θεσξώ, όκσο, όηη κπνξεί λά ιεηηνπξγήζεη γηά κάο ζάλ γνληκνπνηό ζπέξκα, δεδνκέλνπ όηη κάο επηηξέπεη λά δνύκε ελ ηε γελέζεη ηνπο πιεζώξα ζηνηρείσλ

9 πάληνηε επίθαηξσλ -κπνξεί θαί πξέπεη λά είλαη γηά κάο θέληξηζκα, έκπλεπζε θαί πεγή ηδεώλ 2. Ή άπσή ηήρ άμθιζβήηηζηρ Σό εμαηξεηηθό θαί κνλαδηθό θαηλόκελν πνύ παξαηεξείηαη ζηήλ άξραία Διιάδα, πξνϋπόζεζε θαί άπνηέιεζκα κηαο άιιεο ζεώξεζεο ηνπ θόζκνπ (όπσο ζά άλαπηύμσ ζηή ζπλέρεηα), είλαη ή ακθηζβήηεζε ηήο παξάδνζεο : ή θνηλσλία δέλ κέλεη πξνζθνιιεκέλε ζηνύο παξαδνζηαθνύο ζεζκνύο, ζ' απηό πνύ βξήθακε άπ' ηνύο παηεξάδεο καο, ζηνλ ιόγν θαί ηηο εληνιέο ηνπ Σερσβά, ή ζέ νπνηαδήπνηε άιιε εμσηεξηθή θαί έμσθνηλσληθή άξρή θαί πεγή ζέζκηζεο. Θέηεη ππό άκθηζβήηεζε ηνύο παξαδνζηαθνύο ζεζκνύο, άθ' ελόο κέλ ώο λόκνπο κέ ηήλ ζηελή θαί ηξέρνπζα ζεκαζία ηνϋ όξνπ, δειαδή λόκνπο πνιηηηθνύο, λόκνπο ζπληαγκαηηθνύο, λόκνπο θαηαζηαηηθνύο ηήο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο, λόκνπο πνύ άπαληνύλ άπαμ δηά παληόο ζην εξώηεκα: πνηνο άξρεη; (βαζηιηάο θαί άξηζηνθξάηεο, όπσο θαηά ηήλ παξάδνζε,

10 ή δήκνο, ζύκθσλα κέ ηή λέα ζέζκηζε;), άθ' εηέξνπ δέ ώο θνηλσληθέο παξαζηάζεηο (εηθόλεο) ηνϋ θόζκνπ, δειαδή ζεζκηζκέλεο παξαζηάζεηο κέ ηηο όπνηεο γαινπρνύληαη ηά παηδηά θαί καζαίλνπλ εμ άπαινηάησλ νλύρσλ ηη είλαη θαιό, ηί είλαη θαθό, ηί είλαη θόζκνο, γηά πνηό πξάγκα άμίδεη θαλείο λά δεη ή λά πεζαίλεη. Σήλ δηηηή απηή άκθηζβήηεζε ηώλ θιεξνλνκεκέλσλ ζεζκώλ έρνπκε θζάζεη ζήκεξα λά ηήλ ζεσξνύκε θαηά θάπνην ηξόπν ζάλ απηνλόεηε. "Δρνπκε θζάζεη, επίζεο, λά ζεσξνύκε απηνλόεηεο νξηζκέλεο ηδέεο πνύ δηέπνπλ ηήλ θνηλσληθή νξγάλσζε ελ γέλεη, θαί νπσζδήπνηε ηήλ δηθή καο ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νξγάλσζε, όπσο ή ηδέα ηήο θνηλσληθήο ή θαί άπιώο δηθαηνζύλεο, ή ηδέα ηήο ηζόηεηαο θιπ. Δθείλνο πνύ πηζηεύεη όηη νί ηδέεο απηέο, ώο ξπζκηζηηθέο ζεκαζίεο ηήο θνηλσληθήο δσήο, είραλ ηεζεί θαί ηζρύζεη παληνύ θαί πάληνηε άπαηάηαη βαζύηαηα. Έάλ ζεσξήζνπκε ηήλ άλζξώπηλε ηζηνξία ζηό ζύλνιν ηεο ζά δηα-

11 πηζηώζνπκε όρη νπδέπνηε θαί νύδακνύ εηέζεζαλ, νπδέπνηε θαί νύδακνύ ίζρπζαλ, εθηόο άπό δύν εμαηξέζεηο: ηήλ άξραία Διιάδα θαηά πξώηνλ θαί, πνιύ άξγόηεξα, ηήλ Γπηηθή Δπξώπε θαί ηίο θνηλσλίεο πνύ επεξεάζηεθαλ άπ' απηήλ. έ όιεο ηίο άιιεο γλσζηέο θνηλσλίεο ζεσξήζεθε απηνλόεηε ή ζπλέρηζε ηεο δσήο όπσο βξέζεθε θαί ή δηαηήξεζε ηνπ θαζελόο ζηήλ ζέζε ηνπ. Σό απηνλόεην γηά ηνύο θιαζηθνύο Δβξαίνπο δέλ ήηαλ ή άλαδήηεζε ηεο ειεπζεξίαο ή ηεο ηζόηεηαο ή ηεο δηθαηνζύλεο, άιιά ή ζπκκόξθσζε πξνο ηίο εληνιέο ηνπ Σερσβά. Γηά έλα Υξηζηηαλό, άλ πξάγκαηη είλαη Υξηζηηαλόο, απηό πνύ έρεη ζεκαζία δέλ είλαη ή ηύρε ηεο θνηλσλίαο άιιά ή ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ θαί ή θαηάθηεζε ηεο αηώληαο δσήο. Σό απηνλόεην γηά έλα Ηλδό, άθόκα θαί ζήκεξα, είλαη ή δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπ κέζα ζηίο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θάζηεο. Σήλ θαηώηεξε θάζηα άπνηεινύλ νη παξίεο, ηνύο όπνηνπο άθόκα θη άλ άγγίμεη κέινο άλώηεξεο θάζηαο κνιύλεηαη (γη' απηό θαί ππάξρεη κηά ζεηξά θαλνληζκώλ πνύ ξπζκίδνπλ ηίο ζρέζεηο ηνπο κέ

12 ηίο άιιεο θάζηεο). ήκεξα, έλ ζσηεξίσ έηεη 1984, κεηά άπό όια όζα έρνπλ ζπκβεί-κεηαμύ ηώλ άιισλ ή 'Ηλδία, άπ' ηήλ άπνςε ηνύ πιεζπζκνύ, θπζηθά, νλνκάδεηαη «ή κεγαιύηεξε δεκνθξαηία ηνύ θόζκνπ»- νη παξίεο παξακέλνπλ παξίεο. Κη απηό δέλ επηηπγράλεηαη κέ ηήλ άπεηιή ηώλ όπισλ θάπνησλ ζπληαγκαηαξρώλ, ηεο CIA, ηνύ KGB ή ηεο ηλδηθήο άζηπλνκίαο, άιιά κέ ηήλ πεπνίζεζε ηώλ ίδησλ ηώλ άηόκσλ όηη αύηή είλαη ή ζέζε πνύ ηνύο άλήθεη κέζα ζηήλ θνηλσλία. Καί νη ειάρηζηνη άπ' ηνύο παξίεο πνύ ζά ήζειαλ λ' άιιάμνπλ ηήλ κνίξα ηνπο νύηε επαλαζηαηηθό θόκκα δεκηνπξγνύλ, νύηε έπαλάζηαζε θάλνπλ: άπιώο πξνζρσξνύλ ζηό 'Ηζιάκ, ζξεζθεία πνύ έπίζεο ύπάξρεη ζηίο 'Ηλδίεο, ή νπνία όκσο δέλ έρεη παξίεο. Μ' αύηό ζέισ λά πώ όηη ή ιεγόκελε πάιε ηώλ ηάμεσλ (δέλ κπνξώ λά κπώ ζέ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ζηό ζέκα αύηό), ώο έλεξγόο άληίδξαζε εθ κέξνπο ηεο ηάμεο ή ηώλ ηάμεσλ πνύ πθίζηαληαη θαηαπίεζε θαί εθκεηάιιεπζε, είλαη ή εμαίξεζε ζηήλ άλζξώπηλε ηζηνξία. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηό κόλν πνύ

13 παξαηεξνύκε είλαη κηά άηνκηθή (θαί απηνλόεηε) άληίδξαζε ηώλ θαηαπηεδνκέλσλ άηόκσλ ζρεδόλ πνηέ, έθηόο άπό ηόλ άξραην έιιεληθό δήκν θαί άπό ηόλ δπηηθνεπξσπαηθό ρώξν θαί ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ (πνύ ζήκεξα, θπζηθά, έρνπλ πάξεη παγθόζκηεο δηαζηάζεηο), ηά θαηαπηεδόκελα ζηξώκαηα δέλ ζέηνπλ ώο ζθνπό ηνπο ηήλ άιιαγή ηήο θνηλσληθήο ζέζκηζεο. ηήλ θαιύηεξε άπό ηηο γλσζηέο πεξηπηώζεηο εμεγέξζεσλ δνύισλ ζηήλ άξραηόηεηα, ηήλ ξσκαηθή ηδίσο, ό ζηόρνο ηώλ μεζεθσκέλσλ δνύισλ ήηαλ ή άιιαγή ηώλ ζέζεσλ θαί ηώλ ξόισλ κέζα ζην ηδην θνηλσληθό ζύζηεκα. έ δπν άπ' απηέο ηηο έμεγέξζεηο, κηά ζηή ηθειία θαί κηά ζηή Μηθξά 5 Αζία, νί δνύινη, κόιηο ζπλέζηεζαλ άλεμάξηεηε θνηλόηεηα, έμέιεμαλ βαζηιηά, ό όπνηνο πεξηζηνηρίζηεθε άκέζσο άπό ππεξέηεο θαί δνύινπο. Γειαδή, ή εμέγεξζε απηή θαηαιήγεη ζηήλ έπαλαζπγθξόηεζε ηήο ίδηαο παιηάο θαηάζηαζεο ρσξίο θακηά άιιαγή. Σό παξάδεηγκα απηό δείρλεη όηη ό βαζύηεξνο ζθνπόο όιεο απηήο ηήο θίλεζεο δέλ ήηαλ ή άιιαγή ηώλ ζεζκώλ, άιιά ή άιιαγή ηήο άηνκηθήο θαηάζηαζεο ηώλ άλζξώπσλ κέζα

14 ζηνύο ίδηνπο ζεζκνύο. (έ άιιεο πεξηπηώζεηο, ηό κόλν πνύ επηδηώθνπλ νί μεζεθσκέλνη δνύινη είλαη λά μαλαγπξίζνπλ ζηήλ παηξίδα ηνπο). 3. Ή ιζηοπία ζάν δημιοςπγία. 'Αδςναμία ηών αίηιακών έξηγήζευν Μίιεζα πξίλ γηά άξραία έιιεληθή δεκηνπξγία. Ή ιέμε δεκηνπξγία είλαη γηά κέλα πνιύ ζεκαληηθή θαί θεληξηθή. Θεσξώ όηη άπνηειεη θιεηδί γηά όιε ηήλ θαηαλόεζε ηήο ηζηνξίαο. Ή ζέζε κνπ ζπλνςίδεηαη ζηό έμεο: θάζε θνηλσλία αύηνδεκηνπξγείηαη, αύηνζεζκίδεηαη ρσξίο λά ηό μέξεη -θαί, θαηά θαλόλα, θαιύπηεη ηό γεγνλόο αύηό παξαπέκπνληάο ην ζέ κηά έμσθνηλσληθή όληόηεηα. Σήλ ηζηνξηθή δεκηνπξγία κπνξνύκε λά ηήλ θαηαλνήζνπκε κέ πεξηζζόηεξε ή ιηγόηεξε δπζθνιία άθόηνπ έρεη πιένλ ζπληειεζζεί.οξηζκέλεο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηεπθνιύλνπλ ηήλ θαηαλόεζή ηεο ρσξίο όκσο λά θάλνπλ δπλαηή κηά αίηηαθή έμήγεζή ηεο. Γέλ κπνξνύκε λά

15 βξνύκε ηνύο λόκνπο, ηίο αίηηεο ή ηίο άλαγθαίεο θαί ηθαλέο ζπλζήθεο νη όπνηεο ζά παξήγαγαλ όπσζδήπνηε ηόλ εβξαηθό κνλνζεηζκό ηόλ 12ν π.υ. αη., ζηήλ ζπγθεθξηκέλε έθείλε πεξηνρή θαί κόλν, όπσο θαί κόλν ζ' έθείλε ηήλ ρξνληθή ζηηγκή, πξάγκα πνύ είλαη άλαγθαίν αίηεκα θάζε αύζεληηθήο αίηηαθήο έμήγεζεο ηώλ θαηλνκέλσλ. Θά έμεηάζσ ζπλνπηηθά ηξία θεληξηθά παξαδείγκαηα αίηηαθώλ έξκελεηώλ ηνύ θαηλνκέλνπ «άξραία έιιεληθή δεκνθξαηία»: α. ηόλ γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό, β. ηόλ ηξόπν παξαγσγήο θαί, ηδηαίηεξα, ηήλ ύπαξμε δνπιείαο, γ. ηήλ όπιηηηθή θάιαγγα. ηήλ ζπλέρεηα ζά άλαθεξζώ ζηήλ ηδηνκνξθία ηνύ έιιεληθνύ άπνηθηζκνύ. α. Έρεη ππνζηεξηρζεί όηη ή θεξκαηηζκέλε γεσγξαθηθή δηάξζξσζε ηήο ρώξαο, παξεκπνδίδνληαο ηήλ ζπγθξόηεζε έληαίαο θξαηηθήο εμνπζίαο, επλόεζε ηήλ δεκηνπξγία αύηόλνκσλ θνηλνηήησλ, νη όπνηεο εμειίρζεθαλ, ζηήλ ζπλέρεηα, ζέ δεκνθξαηίεο. Πάλσ ζ' αύηό, δύν παξαηεξήζεηο:

16 Η. Ή γεσγξαθηθή δηάξζξσζε έμαθνινύζεζε θαί έμαθνινπζεί, άθόκα θαί ζήκεξα, λά είλαη ίδηα. 'κσο, νύηε ζήκεξα, νύηε ηό 1480 κ.υ., νύηε ηό 1200 π.υ. παξνπζηάζηεθε ζηό θνηλσληθό-πνιηηηθό πεδίν θαηλόκελν άλάινγν κέ ηήλ δεκνθξαηία ηήο έπνρήο ηνύ Πεξηθιή. II. Σό παξάδεηγκα ηήο Γεξκαλίαο, έσο ηό 1870, κάο έπηηξέπεη λά δνύκε όηη, ελώ ή γεσγξαθηθή δνκή ηεο ζά δηεπθόιπλε ηήλ ζπγθξόηεζε έληαίνπ θξάηνπο, εληνύηνηο, ή ρώξα έκεηλε δηεξεκέλε ζέ κηθξέο ελόηεηεο -γεγνλόο πνύ δέλ είρε ζάλ άπνηέιεζκα ηήλ έκθάληζε δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο. Αληίζηξνθα, ζέ πνιιέο άιιεο πεξηπηώζεηο, νη «κηθξέο» πνιηηηθέο ελόηεηεο, «γεσγξαθηθά» θαζνξηζκέλεο ή όρη, παξέκεηλαλ κνλαξρίεο ή νιηγαξρίεο (π.ρ. νί θνηληθηθέο πόιεηο). Δπνκέλσο, νύηε απηό πνύ δήζελ «έπηηξέπεη» ή «άπν- θιείεη» ή γεσγξαθηθή κνξθνινγία πξαγκαηνπνηείηαη άλαγθαζηηθά (κηθξέο πνιηηηθέο θνηλόηεηεο ή εληαίν θξάηνο), νύηε ή ζύζηαζε κηθξώλ

17 άλεμαξηήησλ θνηλνηήησλ νδεγεί άλαγθαζηηθά ζηήλ δεκνθξαηηθή όξγάλσζή ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο, λνκίδσ, όηη δέλ κπνξνύκε λά πάξνπκε ζηά ζνβαξά ηέηνηνπ είδνπο έμήγεζε, όπσο, ζύκθσλα κ' απηά πνύ ζά δείμσ, δέλ κπνξνύκε λά πάξνπκε ζηά ζνβαξά ηήλ επηθξαηνύζα άληίιεςε ζηνλ ρώξν θάπνησλ καξμηζηώλ θαί άξηζηεξώλ γηά ηήλ όπνία β. νί παξαγσγηθέο ζρέζεηο θαί ηδηαίηεξα ή ύπαξμε δνπιείαο εμεγνύλ ηήλ άξραία έιιεληθή δεκνθξαηία. Γνπιεία ππήξρε, άζθαιώο. Τπήξρε ζπγθεθξηκέλε άληίιεςε γηά ηό πνηό είλαη θαί πνην πξέπεη λά είλαη ηό πνιηηηθό ππνθείκελν, δειαδή ό πνιίηεο ώο άηνκν πνύ νθείιεη θαί κπνξεί λά κεηέρεη «θξίζεσο θαί άξρήο». ( 'Αξηζηνηέιεο, άπ' ηόλ όπνην πξνέξρεηαη ή θξάζε απηή, πξνηάζζεη ηήλ «θξίζε», δειαδή ηήλ ζπκκεηνρή ζηήλ δηθαζηηθή έμνπζία, ηεο «άξρήο», δειαδή ηήο ζπκκεηνρήο ζηήλ θπβέξλεζε* θη απηό γηαηί ζηήλ 'Αζήλα ηνπ ηεηάξηνπ αηώλα, ζην θαζεζηώο πνύ γλσξίδεη θαί κέζα ζην όπνην δεη ό ίδηνο, ή δηθαζηηθή έμνπζία ηείλεη πξάγκαηη λά γίλεη ή πξώηε, γηαηί έρεη ηήλ

18 δπλαηόηεηα λά επηθπξώζεη ή λά άλαηξέζεη ζηήλ πξάμε άθόκα θαί άπνθάζεηο ηήο Δθθιεζίαο. Πξόθεηηαη, θπζηθά, γηά ιαηθά θη όρη γηά επαγγεικαηηθά δηθαζηήξηα). Αλ, άλαθεξόκελνο ζηήλ δνπιεία, ζέιεη λά πεη θαλείο όηη νί άξραίνη "Διιελεο, ό δήκνο, νί δεκνθξαηηθέο πόιεηο έκεηλαλ ζέ κηά άληίιεςε ηνύ πνηνο είλαη ή δέλ είλαη πνιίηεο άπαξάδεθηα ζηελή γηά κάο, λνκίδσ όηη ζά κάο βξεη όινπο ζύκθσλνπο. 'Αιιά δέλ ζπδεηάκε απηό. πδεηάκε άλ ή δνπιεία ήηαλ άλαγθαία θαί ηθαλή ζπλζήθε γηά λά ππάξμεη δεκνθξαηία. Ή ηζηνξία δείρλεη όηη δέλ ήηαλ θάλ ηθαλή ζπλζήθε. Γνπιεία δέλ ππήξρε κόλν ζηήλ 'Αζήλα. 'Αλζνύζε ζηήλ 'Αζία. Πνύ είλαη ή δεκνθξαηία ζηήλ 'Αζία; Γνπιεία ππήξρε θαί ζηήλ Ρώκε, όπνπ, παξά ηήλ πάιε ηώλ πιεβείσλ ελαληίνλ ηνύ ζεζκηζκέλνπ θαζεζηώηνο, νπδέπνηε ππήξμε πξαγκαηηθή δεκνθξαηία. Ή Ρώκε, άπό ηήλ άξρή ώο ηό ηέινο, έκεηλε κηά όιηγαξρία. Ή πάιε ηώλ πιεβείσλ θαηόξζσζε λά πεξηνξίζεη ιίγν ηήλ εμνπζία ηώλ άξηζηνθξαηηθώλ νηθνγελεηώλ, πνύ

19 έκεηλαλ πάληνηε θπξίαξρεο, θαί, θπξίσο, λά ηξνπνπνηήζεη ηήλ κνξθή αύηήο ηήο εμνπζίαο. Ή ξίδα ηήο βίαο θαί λνζείαο θαηά ηίο ςεθνθνξίεο, πνύ ηόζν πνιύ ραξαθηεξίδεη ηήλ δηθή καο πνιηηηθή δσή, δέλ βξίζθεηαη ζηήλ άξραία Διιάδα άιιά ζηήλ Ρώκε: ηό εθινγηθό ζώκα ήηαλ όξγαλσκέλν θαηά ηέηνην ηξόπν θαί ή παξέκβαζε ηώλ παηξηθίσλ ήηαλ ηέηνηα, ώζηε, θαλ άλάγθε, θαί νη πιεβείνη άθόκα ςήθηδαλ ηνύο ππνςεθίνπο ηήο άξηζηνθξαηίαο. Καί νύηε θάλεη θαλείο ηόλ θόπν λά κάο πεη γηαηί, ζηήλ ηδηα ηήλ Διιάδα, κέ ηήλ δνπιεία, ππάξρνπλ πόιεηο -θαη' εμνρήλ, θπζηθά, παξάδεηγκα ή 'Αζήλα- πνύ θζάλνπλ ζηήλ δεκνθξαηία, θη άιιεο -πάξηε- πνύ γίλνληαη νινέλα θαί πεξηζζόηεξν νιηγαξρηθέο. 'Απ' όιεο ηίο ρώξεο ηνύ άξραίνπ θόζκνπ πνύ γλσξίδνπλ ηήλ δνπιεία (δειαδή πεξίπνπ όιεο) κία κόλν δεκηνύξγεζε ηήλ δεκνθξαηία. πλεπώο, ή δνπιεία νύηε άλαγθαία νύηε ηθαλή ζπλζήθε είλαη. εκεησηένλ όηη, ζηό ζεκείν αύηό, παξαηεξείηαη κηά πεξίεξγε ζπκκαρία καξμν-αξηζηεξώλ θαί

20 άληηδξαζηηθώλ. Καί νη δπν δέρνληαη όηη ππήξμε πξάγκαηη δεκνθξαηία ζηήλ 'Αζήλα, π.ρ., γηά 3Θ.000 πνιίηεο έπί ηξεηο αηώλεο πεξίπνπ, ή όπνηα θαί άθεζε έξγα ηεξάζηηα θαί ζαπκαζηά ζέ όινπο ηνύο ηνκείο, έξγα πνύ έπέδεζαλ κέρξη ζήκεξα. λ Αλ ή δνπιεία ήηαλ άλαγθαία πξνϋπόζεζε απηνύ ηνύ πξάγκαηνο, πνηά πνιηηηθά ζπκπεξάζκαηα κπνξνύκε λά βγάινπκε εκείο ζήκεξα; Καηαιαβαίλεη θαλείο άξηζηα πνηά πνιηηηθά ζπκπεξάζκαηα βγαίλνπλ άπ' ηήλ ζθνπηά ηώλ άληηδξαζηηθώλ. 'Αιιά γηά ηνύο καξμηζηέο; Έλαο ζρεδόλ άγλσζηνο ζήκεξα άιιά ζεκαληηθόο Γεξ

21 καλόο θνηλνπληνιόγνο θαί θηιόζνθνο ηνπ ΥΗΥνπ αί. (ιέσ άγλσζηνο γηαηί πνιινί ηόλ παπαγαιίδνπλ άιιά ειάρηζηνη ηόλ θαηαιαβαίλνπλ), ιεγόκελνο Κάξνινο Μάξμ, ηά ήμεξε όια απηά πνιύ θαιά θαί έγξαθε ζηό Κεθάιαην όηη ή πξαγκαηηθή θνηλσληθν-νίθνλνκηθή βάζε ηήο άξραίαο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο ήηαλ ή θνηλόηεηα ηώλ άλεμάξηεησλ κηθξνπαξαγσγώλ θαί όρη ή δνπιεία. 'ηαλ κέζα ζηήλ ειιεληθή πόιε έκθαλίδνληαη νί πξώηεο ηάζεηο ηνπ Γήκνπ λά πνιεκήζεη ηήλ νιηγαξρία θαί ηήλ άξηζηνθξαηία, νί πόιεηο δέλ δνπλ άπό ηήλ δνπιεία. Πξόθεηηαη γηά άγξνηηθέο πεξηνρέο, όπσο ό θάκπνο ηνύ Λεσληδίνπ, πεξίπνπ απηάξθεηο άπό ηήλ άπνςε ηήο γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο, πνύ έθηείλνληαη γύξσ άπό ηό άζηπ, ηήλ νρπξσκέλε πόιε κέ ηνύο ηερλίηεο, ηηο άξρέο, ηό πνιηηηθό θέληξν θαί έλα κέξνο ηώλ λαώλ (έλώ έλα άιιν κέξνο ζηήλ ύπαηζξν νξηνζεηεί ηήλ επηθξάηεηα). Μεξηθνί, θαί κεξηθνί κόλν άπό ηνύο νίθνπο πνύ ζπγθξνηνύλ αύηόλ ηόλ ζπλνιηθά εξγαδόκελν πιεζπζκό, δηαζέηνπλ έλα, δύν ή ηξεηο δνύινπο. "Οηαλ γίλεηαη ή κεγάιε δεκνθξαηηθή έπαλάζηαζε ζηήλ 'Αζήλα, ππό ηήλ

22 ήγεζία ηνύ Κιεηζζέλε ( ), ή θνηλσλία δέλ ζηεξίδεηαη νύηε θάλ νηθνλνκηθά ζηήλ δνπιεία, άιιά ζηήλ εξγαζία ηώλ άλεμάξηεησλ κηθξνπαξαγσγώλ: άγξνηώλ, ηερληηώλ, εκπόξσλ. γ. Ή ηξίηε αίηηαθή έμήγεζε ζηεξίδεηαη ζηό θαηλόκελν ηήο όπιηηηθήο θάιαγγαο. Θεσξεί όηη ή δεκνθξαηία άπνηειεη πξνέθηαζε ζηνλ πνιηηηθό ρώξν ηνύ λένπ απηνύ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηνύ πνιέκνπ, όπνπ ή κάρε δέλ είλαη «ζεηξά κνλνκαρηώλ» (πξβι., π.ρ., ηήλ Ίιηάόα), άιιά ζύγθξνπζε δύν πεηζαξρεκέλσλ θαί έλνπνηεκέλσλ ζπλόισλ νπιηηώλ, θαί ηό κάρηκν ζώκα δέλ πεξηνξίδεηαη ζηνύο επγελείο ηππείο, άιιά πεξηιακβάλεη ηό ζύλνιν ηώλ πνιηηώλ ζπληεηαγκέλσλ ζέ θάιαγγα. Σό θαηλόκελν απηό, όκσο, δέλ πξνέξρεηαη άπό ηήλ έθαξκνγή θάπνηαο ηερλνινγηθήο άλαθάιπςεο. όπιηζκόο ηνύ νπιίηε ηήο θάιαγγαο δέλ δηαθέξεη ζέ ηίπνηα νπζηώδεο άπ' ηόλ όπιηζκό ηνύ κνλν

23 κάρνπ ήξσα. Ή έπηλόεζε ηήο θάιαγγαο είλαη θνηλσληθή (θαί όρη ηερληθή), θαί κάιηζηα θνηλώληθν-πνιηηηθή: πξνϋπνζέηεη ηήλ θαληαζηαθή θνηλσληθή (πνιηηηθή) ζεκαζία ηήο ηζόηεηαο ηώλ πνιηηηθώλ θνηλσληώλ ώο πνιεκηζηώλ, ηήλ πξαγκάησζή ηεο ζηήλ έλόηεηα θαί άιιειεμάξηεζε ηώλ νπιηηώλ ηήο θάιαγγαο, ηήλ εμαθάληζε ηνύ «κνλνκάρνπ ήξσα». Μέ άιια ιόγηα: ή έπηλόεζε ηήο θάιαγγαο όρη κόλν δέλ «εμεγεί» ηίπνηα, άιιά δέλ κπνξεί, ή ίδηα, λά εξκελεπζεί παξά ζάλ άλαπόζπαζην ηκήκα ηήο δεκηνπξγίαο ηήο πόιεο. Έλα άιιν θαηλόκελν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη ό ειιεληθόο άπνηθηζκόο. πξώηνο άπνηθηζκόο ηήο 'Ησλίαο άξρίδεη ηόλ 11ν αη. π.υ. δεύηεξνο εθηείλεηαη ζηά παξάιηα όιεο ηήο Μεζνγείνπ, άιιά ηδίσο ζηή λόηην Ηηαιία θαί ηήλ ηθειία. Οη παιαηόηεξεο άπνηθίεο ηνπ ρξνλνινγνύληαη άπό ηό 770 ή 760 π.υ., είλαη, δειαδή, ζύγρξνλεο πεξίπνπ κέ ηήλ ζπιινγή ηώλ όκεξηθώλ έπώλ.

24 Οί άξραίνη 'Έιιελεο δέλ είλαη ό κόλνο ιαόο πνύ θάλεη άπνηθίεο. Τπάξρεη, όκσο, έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηώλ έιιεληθώλ άπνηθηώλ, πνύ ηίο δηαθξίλεη άπό ηίο άπνηθίεο ηώλ άιισλ ιαώλ. Οί άπνηθίεο ηώλ Φνηλίθσλ, π.ρ., κεηαθέξνπλ απηνύζηα ηνύο λόκνπο ηήο κεηξνπόιεσο, όπσο θαί νί άπνηθηζκνί ηώλ έβξαηθώλ θνηλνηήησλ, κεηά ηήλ δηαζπνξά, κεηαθέξνπλ αύηνύζηα ηόλ λόκν ηνύ Ίερσβά, θαζώο θαί ηόλ παξαδνζηαθό ηξόπν δσήο. 'Αληίζεηα, ηόζν νί πξώηεο, όζν θαί νί δεύηεξεο ειιεληθέο άπνηθίεο, ηδξύνληαη έπηιέγνληαο θάζε κία δηθνύο ηεο λόκνπο ή δηθό ηεο λνκνζέηε, έπηθνξηηζκέλν κέ ηή ζύληαμε ηώλ λόκσλ πνύ ηαηξηάδνπλ θαηά πεξίπησζε. Ή ζρέζε ηήο δεκνθξαηηθήο δεκηνπξγίαο κέ νξηζκέλα θαηλόκελα πνύ παξνπζηάδνληαη άπ' ηήλ πξώηε ζηηγκή, όπσο ή θάιαγγα ή νί άπνηθίεο, είλαη, θαη' άξρήλ, ζρέζε λνεκάησλ θαί κάο παξαπέκπεη ζηήλ έμέηαζε ηώλ λέσλ ζρεκάησλ, παξαζηάζεσλ θαί ζεκαζηώλ ηνύ θόζκνπ πνύ

25 έξρνληαη λά άληηθαηαζηήζνπλ ηά παιηά. 4. Ή έλληνική ζύλλητη ηού κόζμος: κενηπικέρ θανηαζιακέρ ζημαζίερ Ή ζέζκηζε ηήο θνηλσλίαο είλαη θάζε θνξά ζέζκηζε ελόο κάγκαηνο θνηλσληθώλ θαληαζηαθώλ ζεκαζηώλ, πνύ κπνξνύκε θαί πξέπεη λά θαιέζνπκε θόζκν θαληαζηαθώλ ζεκαζηώλ. 1 Δίκαη ππνρξεσκέλνο, δπζηπρώο, έδώ, λά πεξηνξηζηώ ζέ θάπνηεο θεληξηθέο ηδέεο, βηαζηηθά δηαηππσκέλεο: α. Ή έξκελεία πνύ είρε παιηόηεξα επηθξαηήζεη θαί δηαδνζεί γηά ηόλ άξραην ειιεληθό θόζκν θαί άλζξσπν, ζάλ θόζκν θαί άλζξσπν άξκνλίαο θαί κέηξνπ, είλαη παηδαξησδώο άθειήο, εηδπιιηαθή πξνβνιή δπηηθώλ ζρεκάησλ θαί λνζηαιγηώλ ηνύ 18νπ θαί 19νπ αηώλα. Ή 1 «Ή θνηλσλία θάλεη λά ππάξμεη έλαο θόζκνο ζεκαζηώλ θαί ππάξρεη ή ίδηα άλαθεξόκελε ζ' έλα ηέηνην θόζκν», Κ. Καζηνξηάδεο, Ή θαληαζηαθή ζέζκηζε ηήο θνηλσλίαο, έθδ. Ράππαο, 'Αζήλα 1981, ζει. 499.

26 άξκνλία θαί ηό κέηξν γηά ηνύο άξραίνπο "Διιελεο δέλ είλαη δεδνκέλα, άιιά πξνβιήκαηα θαί ζθνπόο -πνύ ή πξαγκαηνπνίεζε ηνπο είλαη πάληα άβέβαηε θαί επηζθαιήο ζέ ό,ηη άθνξα ηήλ άλζξώπηλε δσή. β. Κεληξηθή γηά ηήλ άξραία έιιεληθή ζύιιεςε είλαη ή ηδέα ηνύ Φάνπο. Γηά ηόλ Ζζίνδν (Θενγνλία, ζηίρνο 116), ηό ζύλνιν ηώλ όλησλ (ζενί θαί άλζξσπνη, «πξάγκαηα», «θαηλόκελα» θαί «δπλάκεηο») γελληέηαη άπό ηό ράνο, δειαδή άπό ηό ηίπνηα, ηό θελό, ηό κεδέλ (ραίλσ): ή ηνη κέλ πξώηηζηα Φάνο γέλεη'\ Απηό ηό Υάνο δέλ έρεη ζρέζε κέ ηήλ πνιύ κεηαγελέζηεξε έλλνηα ηνύ ράνπο ώο ζπκθπξκνύ, θπθεώλα, γεληθεπκέλεο αηαμίαο. Δληνύηνηο όκσο, ζηήλ ίδηα ηήλ Θενγνλία ππάξρεη έλα έζραην κέξνο ή βάζνο, κηά άλάπνδε ηνύ θόζκνπ, πνύ είλαη Φάνο κέ ηήλ κεηαγελέζηεξε έλλνηα: ό πνηεηήο ηνύ δίλεη, ζπκβαηηθά θαί ζπκβνιηθά, ηό όλνκα Σάξηαξνο (ζηίρνη , , , ). Οί «ξίδεο» ηνύ θόζκνπ -«ηήο γεο θαί ηήο ζηείξαο ζάιαζζαο»- βγαίλνπλ απ' απηό ηό ηεξάζηην θηνύπη, πνύ ηό ζηόκα ηνπ ηό δώλεη «ηξηπιή λύρηα». Οί «ξίδεο» ηνύ θόζκνπ -θόζκνο=ηάμε-,

27 ή «άιιε ηνπ όςε» είλαη αύηόο ό ηεξαηώδεο ρώξνο. έ ηνύηε κόλν ηήλ όςε (όπνπ δνύκε θαί εκείο) βαζηιεύεη πξνο ηό παξόλ- ό Εεύο, θαί ηήλ θάλεη λά είλαη θαηά θάπνην ηξόπν θόζκνο. γ. θόζκνο δέλ είλαη θακσκέλνο γηά ηνύο άλζξώπνπο νύηε έλδηαθέξεηαη γη' αύηνύο. Γεληθόηεξα, ζύκθσλα κέ ηήλ άξραία ειιεληθή άληίιεςε γηά ηήλ δσή, δέλ ππάξρεη θακηά ππεξβαηηθή έμσθνζκηθή δύλακε πνύ λά έλδηαθέξεηαη γηά ηνύο άλζξώπνπο, άθόκα ιηγόηεξν, λά ηνύο «άγαπάεη». Οί ζενί έπεκβαίλνπλ κόλν άλ θάπνηνο ηνύο δεκηώζεη ή άζεβήζεη εηο βάξνο ηνπο θιπ. 'Δμάιινπ, θαί νί ίδηνη νί ζενί δέλ είλαη παληνδύλακνη, ππόθεηληαη ζέ κηά άπξόζσπε Μνίξα, ή όπνηα έθεξε πξώηα ηόλ Ούξαλό, έπεηηα ηόλ Κξόλν θη έπεηηα ηόλ Γία. Πξνκεζέαο, ζηήλ όκώλπκε ηξαγσδία ηνύ Αηζρύινπ, κελύεη ζηόλ Γία κέζς ηνύ άγγειηαθόξνπ ηνπ Έξκε όηη: Νένλ λένη θξαηείηε θαί όνθεηηε όή λαίεηλ άπελζή πέξγακ- νπθ

28 έθ ηώλ ό' εγώ δηζζνύο ηπξάλλνπο έθπεζόληαο ήζζόκελ; Τξίηνλ όέ ηόλ λπλ θνηξαλνϋληά έπόςνκαη αηζρηζηα θαί ηάρηζηα [Νένη, λέαλ έμνπζία θαηέρεηε θαί λνκίδεηε πώο θαηνηθείηε άπξνζπέιαζηα άπ' ηόλ πόλν παιάηηα* κήπσο δέλ είδα κέρξη ηώξα ηήλ θαζαίξεζε δύν ηπξάλλσλ; Έηζη θαί ηόλ ηξίην, ηόλ ζεκεξηλό άθέληε ζά δώ λά πέθηεη πνιύ άζρεκα θαί πνιύ ζύληνκα]. Πξνκεζ εύο Γεζκώη εο, ζηηρ δ. Σνπιάρηζηνλ κέρξη ηό ηέινο ηνύ 5νπ αηώλα -θη αύηή είλαη ή επνρή πνύ κέ ελδηαθέξεη: 8νο-5νο αηώλαογηά ηήλ άξραία ειιεληθή άληίιεςε, ή κεηά ζάλαηνλ δσή ή δέλ ππάξρεη ή, άλ ππάξρεη, είλαη πνιύ ρεηξόηεξε άπ' ηήλ έπίγεηα δσή. Αύηό ιέγεηαη ζαθώο ζηήλ 5 Οδύζζεηα,

29 ζηή Νέθπηα (ι, 488), όηαλ ό 'Οδπζζέαο ζπλαληά ηή ζθηά ηνύ λεθξνύ Αρηιιέα ζηνλ "Αδε, ή όπνηα θαί ηνύ ιέεη: Μή δή κνη ζάλαηνλ γε παξαλόα, θαίδηκ 9 δλζεϋ. Βνλινίκελ θ' έπάξνλξνο έώλ ζεηελέκελ άιιθ, άλόξί παξ' άθιήξσ, σ κή βίνηνο πνιύο εηε, ή πάζηλ λεθύεζζη θαηαθζίκελνηζηλ άλάζζεηλ. [Σό ζάλαην κή κνπ παηλεύεηο ιακπξέ δπζζέα. Καιύηεξα ηήλ γε λά δνπιεύσ ππνηαθηηθόο θάπνηνπ θησρνύ ρσξηάηε κέ ιίγν βηόο, παξά λα βαζηιεύσ ζ' όινπο απηνύο ηνύο ζβεζκέλνπο λεθξνύο].

30 Αύηόο είλαη, ινηπόλ, ό λόκνο ηήο ππάξμεσο ηνύ είλαη: λόκνο γελέζεσο θαί θζνξάο, έπηζηξνθήο ζηό ράνο, άλ κπνξώ λά πώ, θαί άλαδεκηνπξγίαο ηνύ θόζκνπ άπό ηό ράνο. Ή ηδέα ελόο ηζηνξηθνύ λόκνπ, εγγπεηή κηαο ηδαληθήο θνηλσλίαο, είλαη ηδέα άγλσζηε ζηνύο 'Έιιελεο, όπσο άγλσζηνο είλαη ό κεζζηαληζκόο ή ή δπλαηόηεηα έμσθνζκηθήο θπγήο. Ή ζεώξεζε αύηή εκπλέεη κηά ζηάζε, ζύκθσλα κέ ηήλ όπνηα ό,ηη είλαη λά γίλεη ζά γίλεη έδώ. ',ηη δέλ γίλεηαη έδώ, δέλ γίλεηαη γηά κάο, δέλ κάο άθνξα, γίλεηαη άιινπ, κεηαμύ ζεώλ, ή γίλεηαη ζηηο ξίδεο ηνύ ράνπο. Σό ζεκαληηθό γηά κάο γίλεηαη έδώ, εμαξηάηαη άπό κάο θη εκείο ζά ηό θάλνπκε. Γέλ ζά ηό

31 θάλεη νύηε ό Θεόο, νύηε ή ηζηνξηθή άλαγθαηόηεηα, νύηε θακηά πνιηηηθή δηεύζπλζε, θάηνρνο ηήο έπηζηεκνληθήο ζνθίαο έπί ηώλ πνιηηηθώλ πξαγκάησλ. Θά ηό θάλνπκε έκείο νί άλζξσπνη -άλ γίλεηαη, θη άλ κάο άθήζεη ή Μνίξα- ή δέλ κπνξεί λά γίλεη. Καί αύηό ελ γλώζεη καο όηη ύπνθείκεζα ζηνλ ίδην λόκν πνύ δηέπεη θαί ηόλ ππόινηπν θόζκν, λόκν γελέζεσο θαί θζνξάο. Σό ράνο ηό έρνπκε θαί κέζα καο κέ ηήλ κνξθή ηήο ύβξεσο, δει. ηήο άγλνηαο ή άδπλακίαο άλαγλσξίζεσο ηώλ νξίσλ ηώλ πξάμεώλ καο* δηόηη, βεβαίσο, άλ ηά όξηα ήζαλ ζαθή θαί άλαγλσξίζηκα έθ ηώλ πξνηέξσλ, δέλ ζά ππήξρε ύβξηο, ζά ππήξρε άπιώο παξάβαζε ή άκάξηεκα, έλλνηεο ρσξίο θαλέλα βάζνο. Απηό είλαη έμάιινπ θη έλα άπ' ηά καζήκαηα ηήο ηξαγσδίαο, ή νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κέ ηήλ θηινζνθία θαί ηήλ γνληκνπνηεί. άλ πνιηηηθόο ζεζκόο ή ηξαγσδία είλαη ζεζκόο απηνπεξηνξηζκνύ. 'Τπελζπκίδεη δηαξθώο ζηνύο 'Αζελαίνπο πνιίηεο όηη ύπάξρνπλ όξηα άγλσζηα έθ ηώλ πξνηέξσλ ζηό δξώλ ύπνθείκελν, ηό όπνην έλεξγεη ύπεύζπλα άλαιακβάλνληαο ηνύο θηλδύλνπο ηώλ

32 πξάμεώλ ηνπ. Καλείο δέλ κπνξεί λά ηνύ ηά ππνδείμεη έθ ηώλ πξνηέξσλ. Μόλν ηνπ πξέπεη λά ηά θαηαιάβεη ή λά ηά δηαηζζαλζεί. Αύηέο ηίο ηδέεο ηίο νλνκάδσ θεληξηθέο θαληαζηαθέο ζεκαζίεο. 'Απνηεινύλ ηξόπν ζεκαζηνδόηεζεο ηήο πξαγκαηηθόηεηαο, ηήο άλζξώπηλεο δσήο θαί ηνύ θόζκνπ. Σίο ζπλαληάκε άπό ηήλ θαηαβνιή, άπό ηήλ άξρηθή ζύζηαζε ηνύ έιιεληθνύ θόζκνπ, άπό ηόλ κεξν ήδε θαί άπό ηήλ κπζνινγία. Ή ζεκαζία ηήο δηαδνρήο Ούξαλνύ, Κξόλνπ, Γηόο, όπσο πεξηγξάθεηαη άπό ηόλ κύζν, εθθξάδεη ηήλ ίδηα αύηή θηινζνθηθή άληίιεςε πνύ πξνζπάζεζα λά δηαηππώζσ πεξηιεπηηθά. Γη' αύηό θαί ζά κπνξνύζε λά πεη θαλείο όηη ύπάξρνπλ πνιιέο θαί ώξαίεο κπζνινγίεο, κηά όκσο είλαη α ι ε ζ η λ ή : ή άξραία ειιεληθή. 'Αιεζηλή κέ ηήλ έλλνηα όηη όινη νί κύζνη ηεο έρνπλ έλα ζεκαζηαθό ύπόβαζξν, κέζα ζηό όπνην θαηνπηξίδεηαη ή ίδηα καο ή δσή θαί θάζε άλζξώπηλε δσή. έιιεληθόο θόζκνο θηίδεηαη πάλσ ζηήλ έπίγλσζε όηη δέλ ππάξρεη θπγή άπό ηόλ θόζκν θη άπό ηόλ ζάλαην,

33 όηη ό άλζξσπνο είλαη ζλεηόο. ηό ζεκείν αύηό ζά ηνικήζσ λά δηνξζώζσ έλα κεγάιν "Διιελα πνηεηή, ηόλ 'Αλδξέα 'Δκπεηξίθν. ηό πνίεκά ηνπ «Δηο ηήλ όδόλ ηώλ Φηιειιήλσλ», ό 'Δκπεηξίθνο ηειεηώλεη κέ ηήλ εύρή: λά γίλε [...] παλαλζξώπηλε, ή δόμα ηώλ Διιήλσλ, πνύ πξώηνη, ζαξξώ, απηνί, ζηνλ θόζκν έδώ θάησ, έθακαλ νίζηξν ηήο δσήο ηόλ θόβν ηνϋ ζαλάηνπ. Έγώ ζά έιεγα: έθακαλ νίζηξν ηήο δσήο ηήλ γλώζε ηνύ ζαλάηνπ. θόβνο ηνύ ζαλάηνπ δηαθαηείρε παληνύ θαί πάληνηε όινπο ηνύο ζλεηνύο. λ Ηζσο απηόο κάο έκπνδίδεη θη έκάο ζήκεξα, όπσο έκπόδηζε πνιιέο θνξέο ζηό παξειζόλ ηνύο άλζξώπνπο, λά έρνπκε ηόλ άπαηηνύκελν νίζηξν γηά ηήλ δσή καο, λά έρνπκε δειαδή ηήλ επίγλσζε όηη είκαζηε πξαγκαηηθά ζλεηνί, θαί ό,ηη έρνπκε λά θάλνπκε, άλ γίλεηαη, ζά γίλεη έδώ, άπό κάο, θαί έδώ ζά ηό θάλνπκε, εκείο.

34 5 Εζυηεπική ζσέζη δημοκπαηίαρ καί θιλοζοθίαρ Ή πόιηο δεκηνπξγείηαη θαηά ηόλ 8ν αη. Μέζα ζέ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, άπό ηήλ ζηηγκή αύηή παξαηεξείηαη κηά θαηαπιεθηηθή δεκηνπξγία, πνύ θαιύπηεη όινπο ηνύο ηνκείο ηήο πνιηηηθήο δσήο. ηό δηάζηεκα αύηό ηνπνζεηείηαη θαί ή ηειηθή δηακόξθσζε ηώλ όκεξηθώλ έπώλ, θαζώο θαί ό Ζζίνδνο. ηίο άξρέο ηνύ 7νπ αη., πεξί ηό , γξάθεη ό κεγάινο ιπξηθόο πνηεηήο Αξρίινρνο, ηνύ όπνηνπ δπζηπρώο ιίγα άπνζπάζκαηα ζώδνληαη. Μεηαμύ αύηώλ, ηό θαηαπιεθηηθό θαί άδηαλόεην γηά όπνηαδήπνηε άιιε θνηλσλία: Άζπίδη κελ Σάηώλ ηηο άγάιιεηαη, ελ παξά ζάκλση εληόο άκώκεηνλ θάιιηπνλ νπθ έζέισλ ςπρήλ ό' έμεζάσζα. Τίκνη κέιιεη αζπίο έθείλε; έξξέησ έμαϋηηο θηήζνκαη νπ θαθίσ.

35 [Σήλ άζπίδα κνπ θάπνηνο άηνο ραίξεηαη, απηήλ πνύ όινθαίλνπξηα παξάηεζα θνληά ζ' έλα ζάκλν άζεια κνπ* έζσζα όκσο ηήλ δσή κνπ. Σί κέ λνηάδεη ή άζπίδα κνπ έθείλε; ραιάιη* θαιύηεξε ζέ λ' άγνξάζσ άιιε]. Καί αύηό ιέγεηαη άλνηρηά θαί ζπκβάιιεη ζηήλ δόμα ηνπ 'Αξρίινρνπ, ζέ κηά θνηλσλία ζάλ ηήλ έιιεληθή όπνπ ή πξνζσπηθή άλδξεία θαί ή ζηξαηησηηθή ηηκή ήηαλ πνιύ ςειά ηνπνζεηεκέλεο. Δίλαη δπλαηόλ λά θαληαζζεί θαλείο Δβξαίν ή Υξηζηηαλό, όρη άπιώο λά γξάθεη: «Ση θη άλ ζθνύπηζα ηήλ κύηε κνπ κέ ηήλ Βίβιν; Θά βξσ άιινπ θαιύηεξν άληίηππν», άιιά θαί λά γίλεηαη δηάζεκνο ζάλ πνηεηήο κέ ηόλ ζηίρν αύηό;

36 Άπό πνιύ λσξίο, άπό ηήλ άξρή ηεο άζθαιώο, αύηή ή πνιηηηθή θνηλόηεηα έρεη ηήλ πεπνίζεζε όηη δέλ κπνξεί λά δηαηεξεζεί ζάλ θνηλόηεηα άλ νί πνιίηεο πνύ ηήλ άπνηεινύλ δέλ ηήλ ππεξαζπίδνληαη. πλεπώο, ηηκά ηδηαίηεξα ηό ζάξξνο θαί ηήλ άλδξεία. Σό θαηαπιεθηηθό, όκσο, είλαη όηη, ηαύηόρξνλα, δίλεη ζηνλ πνηεηή ηήλ δπλαηόηεηα λά ιέεη έιεύζεξα: «Ση θη άλ παξάηεζα ηήλ άζπίδα κνπ, έζσζα ηήλ δσή κνπ, θαιύηεξε ζέ λά 'βξσ άιιε». Ή άκθηζβήηεζε, ηήο όπνηαο βιέπνπκε έδώ ηίο πξώηεο θαηαβνιέο, είλαη ή θνηλή ξίδα θαί ηήο δεκνθξαηίαο θαί ηήο θηινζνθίαο. "Οπσο ηόληζα ήδε άξρίδνληαο, ή άκθηζβήηεζε ηώλ λόκσλ, κέ ηήλ ηξέρνπζα ζεκαζία ηνύ όξνπ, έθθξάδεηαη κέ ηήλ εξώηεζε: Πνηόο είλαη θύξηνο; Πνηνο άξρεη ηήο πόιεσο; δεγεί ζηήλ θνηλσληθή πάιε έλαληίνλ ηήο άξηζηνθξαηίαο θαί έρεη ζάλ άπνηέιεζκα ηήλ δεκνθξαηία. Ή άκθηζβήηεζε ηήο ζεζκηζκέλεο θνηλσληθήο παξάζηαζεο γηά ηόλ θόζκν παίξλεη ηήλ κνξθή ηήο θηινζνθηθήο έξώηεζεο. ζέηεη ηό έξώηεκα: Ση είλαη θόζκνο; Ση ζεκαίλεη όηαλ ιέκε όηη θάηη είλαη; Πνηά είλαη ή δηαθνξά άλάκεζα ζηό είλαη θαί ηό θαίλεζζαη; Ση είλαη άιή- ζεηα θαί ηη άπιώο γλώκε; Θαιήο, άπό ηνύο πξώηνπο πνύ έζεζαλ ηά έξσηήκαηα απηά θαί πξνζπάζεζαλ λά δώζνπλ άπάληεζε, ρσξίο λά ραξαθηεξίδεη ζάλ κπζεύκαηα ηίο κέρξη ηόηε ηζρύνπζεο πεπνηζήζεηο, ππνζηεξίδεη όηη ό

37 θόζκνο είλαη θακσκέλνο άπό έλα ζηνηρείν, πνύ ό ίδηνο όλνκάδεη: πδσξ. Αθνινπζεί ό Αλαμίκαλδξνο, ό όπνηνο (πνιύ ζσζηά θαηά ηήλ γλώκε κνπ), ιέεη όηη ό θόζκνο είλαη θακσκέλνο άπό έλα ζηνηρείν: ηό άπεηξν (όρη κέ ηήλ έλλνηα ηνύ πνζνηηθνύ άπεηξνπ, άιιά κέ ηήλ έλλνηα ηνύ άπξνζδηόξηζηνπ). Γελληέηαη έηζη ή θηινζνθία, αύηε ή άπέξαληε θαί δηελεθήο άλαδήηεζε. Ή γέλλεζή ηεο είλαη άμερώξηζηε άπ' ηό θαηαπιεθηηθό άλνηγκα πνύ ζπληειείηαη κέζα ζηήλ άξραία έιιεληθή θνηλσλία, κέ ηήλ άκθηζβήηεζε ηώλ παξαδνζηαθώλ παξαζηάζεσλ θαί ηώλ παξαδνζηαθώλ ζεζκώλ. Σόλ κνλαδηθό ηεο ραξαθηήξα ηόλ ρξσζηάεη άθξηβώο ζ' αύηό ηό κνλαδηθό πιαίζην κέζα ζηό όπνην δεκηνπξγείηαη.. Πνιινί έρνπλ έπηζεκάλεη όηη ππάξρνπλ θη άιιεο θηινζνθίεο έθηνο άπό ηήλ έιιεληθή. Πξάγκαηη, θαί ζηηο 'Ηλδίεο θαί ζηήλ Κίλα ππήξμε έλόο είδνπο θηινζνθία. σζηά, όκσο, άπάληεζαλ άιινη όηη θηινζνθία, κέ ηήλ πξαγκαηηθή έλλνηα, κόλν ζηήλ άξραία Διιάδα ππήξμε, άπ' όπνπ θαί μεθίλεζε. ("Απνςε πνύ έρεη άιιν βάξνο όηαλ πξνέξρεηαη άπό δπηηθνύο θαί άιιν όηαλ πξνέξρεηαη άπό άηνκα πνύ έρνπλ ηήλ ηδέα όηη πξέπεη λά μαλαπάξνπκε ηήλ Πόιε). Σά έπηρεηξήκαηα πνύ ζηεξίδνπλ ηήλ άπνςε αύηή είλαη πνιιά θαί πνηθίια, ζηήλ πιεηνςεθία ηνπο ζρεηηθά κέ ηό πεξηερόκελν ηήο θηινζνθίαο. Καηά ηήλ δηθή κνπ γλώκε, ηό βαζηθό επηρείξεκα έγθεηηαη

38 ζηό γεγνλόο όηη ή θηινζνθία ζηήλ άξραία Διιάδα ήηαλ θηινζνθία πνιηηώλ πνύ ζπδεηνύλ ζηήλ άγνξά κέ άιινπο πνιίηεο, έλώ ή θηινζνθία ζηηο 'Ηλδίεο θαί ζηήλ Κίλα έκεηλε θηινζνθία ηεξαηείνπ, ή θηινζνθία απιηθώλ θαί καλδαξίλσλ. Ή άκνηβαία γνληκνπνίεζε ηνύ πνιηηηθνύ θηλήκαηνο κέ ηήλ θηινζνθηθή έξώηεζε είλαη ηό ζηνηρείν άθξηβώο πνύ ραξαθηεξίδεη όιε αύηή ηήλ έπνρή θαί ζθξαγίδεη ηήλ κνλαδηθόηεηα θαί ηήο δεκνθξαηηθήο πόιεο θαί ηήο θηινζνθίαο πνύ άλα- πηύζζεηαη ζηό πιαίζην ηεο. Άπό ηή κηά, νί θηιόζνθνη άπαζρνινύληαη κέ πνιηηηθά έξσηήκαηα (αύηό θαίλεηαη ήδε ζηνλ Ζξάθιεηην π.ρ.), θαί άπό ηήλ άιιε, ή ίδηα ή πνιηηηθή δσή άλαγθάδεη, θαηά θάπνην ηξόπν, ηηο άλαδε- ηήζεηο λά πάλε βαζύηεξα. Γέλ δηεξσηάηαη άπιώο: Πνηνο άξρεη; άιιά θαί: Πώο κπνξεί λά δηθαηνινγεζεί ηό πνηόο άξρεη; Ή ζπδήηεζε πξνεθηείλεηαη, δειαδή, ζηό ζέκα ηήο λνκηκνπνίεζεο ηήο πνιηηηθήο έμνπζίαο θαί ηώλ πνιηηηθώλ θαζεζηώησλ. Δίλαη δίθαην λά άξρνπλ νί νιίγνη ή νί πνιινί; Καί ηί ζεκαίλεη δίθαην; πλαληά έπνκέλσο ηήλ θηινζνθηθή εξώηεζε: Σί ζεκαίλεη δίθαην θαί ηί δηθαηνζύλε; Δξώηεζε πνύ έρεη ηόλ ίδην ραξαθηήξα κέ ηήλ άξρηθή θηινζνθηθή εξώηεζε: Σί θαί πώο είλαη ό θόζκνο;

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

VI Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VI Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VI Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Ο Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο Οθηαβηαλόο - Αύγνπζηνο : γ. δηαηήξεζε ζηελό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Γ1 Επίπεδο Γ1 Διάρκεια: 20 λεπτά Μονάδες: 20 Πρώτο Μέρος Πώο ζαο ιέλε; Από πνύ είζηε; Ση δνπιεηά θάλεηε; Γλσξίδεηε άιιεο μέλεο γιώζζεο; Πνηεο; Πνύ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ειιεληθά πνπ καζαίλεηε; Γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΥΑΗΑ ΘΑΣΔΤΘΤΛΖ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΙΤΗΑ ΤΠΔΡ ΚΑΛΣΗΘΔΟΤ 20-21 Α/Α : 0_17686 ΚΑΘΗΓΗΣΕ : ΓΘΙΔΕΑΘΟΤ ΑΠΑΗΑ/ΘΟΤΣΟΓΗΑΛΛΟΠΟΤΙΟΤ ΦΩΣΔΗΛΖ/ΠΑΠΑΛΣΩΛΗΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ Β. Παξαηεξήζεηο 1.Θαηάιαβα όκσο ηώξα, θύξηνη βνπιεπηέο,

Διαβάστε περισσότερα