MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir."

Transcript

1 ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ

2 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΟΤΗΑ Ή ΣΟΤ ΚΔΤΑΜΑΣΟ Δκπνξηθό όλνκα: DILIGER 5 GR (GR, Koθθώδεο) Κνηλό όλνκα: CHLORPYRIPHOS 5 GR 1.2 ΥΡΖΖ ΣΖ ΟΤΗΑ Ή ΣΟΤ ΚΔΤΑΜΑΣΟ Φπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ (Eληνκνθηόλν) 1.3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑGROTECHNICA OBEE Φπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα ΒΙ.ΠΔ.Θεζζαινλίθεο (ίλδνπ), Σ.Θ. 1112, Θεζ/λίθε, Σει , , Fax No ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ Κίλδπλνη γηα ηνλ άλζξωπν (θξάζεηο R) Υn, ΔΠΙΒΛΑΒΔ Eπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο (R 22). Κίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ (θξάζεηο R) 3. ΤΝΘΔΖ / ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ N, ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο (R51). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ (R53). Δπηθίλδπλν γηα ηα άγξηα δώα θαη γηα ηα πνπιηά. ΤΝΘΔΖ CAS No. EINECS No. ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Chlorpyirphos Βνεζεηηθέο νπζίεο g/100 g 5,32 g/100 g (θαζαξή δ/ν) (ηερληθά θαζαξή δ/ν) 94,68 g/100 g ΚΟΗΝΟ ΟΝΟΜΑ OΝΟΜΑΗΑ ΗUPAC ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ ΣΤΠΟ Chlorpyriphos EΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΤΣΑΣΗΚΑ O-O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2- pyridyl phosphorothioate ΤΜΒΟΛΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ Chlorpyriphos T R 25 C 9 H 11 C l3 NO 3 PS R-ΦΡΑΔΗ

3 4. ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Η δξαζηηθή νπζία ηνπ ζθεπάζκαηνο, Chlorpyriphos, είλαη παξεκπνδηζηήο ρνιελεζηεξάζεο. ε πεξίπηωζε θαηάπνζεο ή αηπρήκαηνο ή εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηηα (S 46). ε πεξίπηωζε επαθήο κε ην δέξκα, πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό (S 28). ε πεξίπηωζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή (S 26). Αληίδνην: Υνξεγείζηε ελδνθιεβίσο Θεηηθή Αηξνπίλε ζε κεγάιεο δόζεηο (κε παξαθνινύζεζε θαη νδεγίεο γηαηξνύ). Μπνξεί λα ζπλδπαζζεί θαη κε 2-ΡΑΜ. Με ρνξεγείηε κνξθίλε ή εξεκηζηηθά. Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Καηάιιεια κέηξα ππξόζβεζεο: To πξντόλ δελ είλαη εύθιεθην. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, κελ αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο θαη ρξεζηκνπνηείηε μεξά ρεκηθά, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ςεθαζκό λεξνύ ή αθξό (S 41 /43). Δθαξκόδεηε δξνζεξό λεξό κε ηελ κνξθή νκίριεο ζηνπο πεξηέθηεο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηηο θιόγεο, κέρξη ηελ πιήξε θαηάζβεζε ηεο θσηηάο. Απνκαθξύλεηε ηνπο πεξηέθηεο από ηελ πεξηνρή ηεο θσηηάο, εάλ κπνξείηε λα ην θάλεηε ρσξίο ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν. Μέζα ππξόζβεζεο πνπ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ: ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί λεξό, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώλεηαη ρσξηζηά γηα ηελ απνθπγή έθπιπζεο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Με δηαζθνξπίδεηαη ην πξντόλ κε πςειήο πίεζεο ξεύκαηα λεξνύ. Υξεζηκνπνηήζηε θνξείο ππξόζβεζεο θαηάιιεινπο γηα λα πεξηνξίζζε ηε θσηηά. Δηδηθνί θίλδπλνη: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη / ή εθξήμεσο, κελ αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο (S41). Θεξκηθή απνηθνδόκεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ έθιπζε ηνμηθώλ αεξίσλ. Απνθύγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Κξαηήζηε ην κε εμεηδηθεπκέλν θαη κε απαξαίηεην πξνδσπηθό καθξπά από ηελ πεξηνρή. Απνκνλώζηε ηελ πεξηνρή θηλδύλνπ θαη απαγνξεύζηε ηελ είζνδν ζε απηήλ. Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ππξνζβέζηεο: Απαηηείηαη εηδθόο, αλζεθηηθόο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο, πξνζηαηεπηηθά γάληηα, θαηάιιειε, αλαπλεπζηηθή κάζθα κε θίιηξν γηα ρεκηθά πξντόληα θαη πιήξε θάιπςε πξνζώπνπ. Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη πνιύ πξνζεθηηθά κεηά ηε ρξήζε. 6. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΤΥΑΗΑ ΔΚΛΤΖ Πξνθπιάμεηο γηα ην ρξήζηε: Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ. Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα. Φπιάμηε ηα θιεηδσκέλν θαη καθξπά από παηδηά. Πξνθπιάμεηο γηα ην πεξηβάιινλ: Απνθύγεηε ηε δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Με κνιύλεηε ηα λεξά άξδεπζεο ή ύδξεπζεο κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ άκεζε γεηηλίαζε κε επίγεηα (ιίκλεο, πνηάκηα) ή ππόγεηα (άληιεζεο), αβαζή λεξά. Eπηθίλδπλν γηα ηα άγξηα δώα θαη γηα ηα πνπιηά. Κξαηείζηε ηα παξαγσγηθά δώα ηνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο καθξπά από ηελ πεξηνρή όπνπ έγηλε ε έθιπζε. Μέζνδνη θαζαξηζκνύ: πιιέμηε ην εθιπόκελν πιηθό ζε θαηάιιεινπο ζπιιέθηεο γηα δηάζεζε. Απνθύγεηε δηαζθόξπηζε ηνπ πξντόληνο κε κεραληθνύο θξαγκνύο θαη απνξξνθήζηε ή ζπγθξαηήζηε ην πξντόλ κε πξηνλίδη, άκκν, μεξό ρώκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πξνζξνθεηηθό κέζν θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθεληξώζηε ζε θαηάιιειν ζπιιέθηε ρεκηθώλ απνβιήησλ. Η δηαρείξηζε ησλ πδάησλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο ελόο αηπρήκαηνο, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπηθέο, εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πξνβιέςεηο θαη θαλνληζκνύο.

4 7. ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 7.1 ΥΔΗΡΗΜΟ Nα ρξεζηκνπνηείηε κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Να ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ. Aπνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα. Μελ εηζπλέεηε ηελ ππάξρνπζα ζθόλε πάλσ από ηα θνπηηά ηεο κεραλήο (ζπαξηηθή θ.ι.π., όηαλ αδεηάδεηε ην ζθεύαζκα. Aθαηξέζηε ακέζσο ηα ξνύρα πνπ έρνπλ ιεξσζεί κε ην ζθεύαζκα. Πιύλεηέ ηα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. Απαγνξεύεηαη ε πώιεζή ηνπ ζε εξαζηηέρλεο. 7.2 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξπά από παηδηά. To δνρείν λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ πγξαζία. Nα θπιάζζεηαη καθξπά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Mαθξπά από ραιθό, νξείραιθν, ζίδεξν, ιεπθνζίδεξν (S14). 7.3 ΔΗΓΗΚΖ ΥΡΖΖ Σν ζθεύαζκα απνηειεί θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ. Γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, λα ζπκκνξθώλεζηε κε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο. 8. ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ / ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 8.1 Οξηαθέο ηηκέο έθζεζεο Μ/Γ 8.2 Έιεγρνο έθζεζεο Έιεγρνο έθζεζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην ρώξν εξγαζίαο Παξνρή θαηάιιεινπ εμαεξηζκνύ. Υώξνη γηα άκεζν πιύζηκν ζην ρώξν εξγαζίαο. Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρεηξίδεζηε ην πξντόλ Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία Κάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ρεηξηζκνύ θαη εθαξκνγήο, δελ απαηηείηαη εηδηθή αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία. Φνξάηε ΝΙΟSH εγθεθξηκέλε αλαπλεπζηηθή κάζθα ζθόλεο γηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα Πξνζηαζία ρεξηώλ Φνξάηε γάληηα από ζπλζεηηθό θανπηζνύθ/pvc. Η θαηάζηαζε ησ ειαζηηθώλ γαληηώλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ θάζε ρξήζε γηα ζεκάδηα εζσηεξηθήο κόιπλζεο Πξνζηαζία καηηώλ Φνξάηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά (δίνπηξα). Υώξνη πιύζεο νθζαικώλ ζην ρώξν εξγαζίαο Πξνζηαζία δέξκαηνο Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, κπόηεο από θανπηζνύθ, γάληηα από ζπλζεηηθό θανπηζνύθ/pvc θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ/ πξνζώπνπ. Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζώκαηνο κε λεξό θαη ζαπνύλη, πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε θαη κεηά ην ςεθαζκό (SY8). Tα ξνύρα εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πιέλνληαη κεηά από θάζε ρξήζε Έιεγρνο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο Με κνιύλεηε ηα λεξά άξδεπζεο ή ύδξεπζεο κε ην ζθεύαζκα ή ηα θελά ζπζθεπαζίαο ηνπ.

5 9. ΦΤΗΚΔ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Δκθάληζε Υξώκα Οζκή ph ρεηηθή ππθλόηεηα εκείν Εέζεωο εκείνσήμεωο Αλαθιεμηκόηεηα Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Ομεηδωηηθέο ηδηόηεηεο Πίεζε αηκώλ Γηαιπηόηεηα ην λεξό ε νξγαληθνύο δηαιύηεο Ημώδεο Κνθθώδεο (GR, granular). Τπόιεπθν γθξη ρξώκα. Πνιύ ήπηα νζκή κεξθαπηάλεο. 6-8 (1% πδαηηθό δηάιπκα) Μ/Δ (ζηεξεό) Μ/Δ (ζηεξεό). Σν δξσλ δελ είλαη ζηαζεξό ζην ζεκείν βξαζκνύ. Γηα ην δξσλ Chlorpyriphos, ην ζεκείν ηήμεσο είλαη 41.5νC, Με αλαθιέμηκν. Mε εθξεθηηθό. Μαθξπά από ραιθό, νξείραιθν, ζίδεξν, ιεπθνζίδεξν. M/E Η πδαηνδηαιπηόηεηα ηνπ δξώληνο νξίδεηαη ζηα 2 mg/l, 25oC. Η δηαιπηόηεηα ηνπ δξώληνο ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο είλαη: Βελδόιην (Benzene) 7900, Αθεηόλε (Acetone) 6500, Υισξνθόξκην (Chloroform) 6300, Ξπιόιε (Xylene) 4000, Ιζννθηαλόλε (Isooctane) 790, Μεζαλόιε (Methanol) 450, Γηεζπιαηζέξαο (Diethylether) M/E 10. ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΗΜΟΣΖΣΑ 10.1 πλζήθεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη Σν δξσλ Chlorpyriphos παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 50oC. Γηαηεξήζηε ην πξντόλ ζε ρώξν όπνπ δελ παξαηεξνύληαν εγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο ελαιιαγέο. Η κέζε εηήζηα ζεξκνηθξαζία λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 25oC. Nα απνθεύγνληαη αιθαιηθέο ζπλζήθεο γηα εθηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο.

6 10. ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΗΜΟΣΖΣΑ 10.2 Τιηθά πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη Υαιθόο, νξείραιθνο, ζίδεξνο, ιεπθνζίδεξνο. Σν δξσλ Chlorpyriphos κπνξεί λα παξνπζηάδεη αζπκβαηόηεηα θαη κε κεξηθνύο πιαζηηθνύο πεξηέθηεο. Πξνηεηλόκελν πιηθό ζπζθεπαζίαο: UN πηζηνπνηεκέλα βαξέιηα Δπηθίλδπλα πιηθά απνζύλζεζεο Θεξκηθή απνηθνδόκεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζρεκαηηζκό ηνμηθώλ παξαπξντόλησλ (ηνμηθνί θαπλνί, πδξνθπαλίνπ, ρισξίλεο θαη νμεηδίσλ αδώηνπ θαη νμπγόλνπ). 11. ΣΟΞΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ LD50 oral (νμεία ηνμηθόηεηα από ζηόκαηνο) LD50 dermal (νμεία ηνμηθόηεηα δέξκαηνο) LC50 (4h) inhalation (νμεία ηνμηθόηεηα από αλαπλνήο) Δξεζηζηηθόηεηα δέξκαηνο - Δξεζηζηηθόηεηα νθζαικώλ - Δπαηζζεηνπνίεζε δέξκαηνο - Υξόληεο επηπηώζεηο (βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα έθζεζε) 12. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ mg/kg (ιεπθόο επίκπο) Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο (R22) mg/kg (ιεπθόο επίκπο) 28,6 mg/l (4 ώξεο) 12.1 ΟΗΚΟΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ Σν δξσλ πξνζξνθάηαη ηζρπξά ζε εδαθηθά ζσκαηίδηα θαη δελ είλαη επθόισο δηαιπηό ζην λεξό. Έηζη είλαη αθίλεην ζην έδαθνο θαη κε δπλαηό ζην λα εθπιπζεί ή λα κνιύλεη ηα ππόγεηα ύδαηα. Ο ΣCP, ν πξσηαξρηθόο κεηαβνιίηεο ηνπ Chlorpyriphos, πξνζξνθάηαη αζζελώο ζηα εδαθηθά ζσκαηίδηα θαη παξνπζηάδεηαη λα είλαη κέηξηα θηλνύκελν θαη έκκνλν ζηα εδάθε. -

7 12. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 12.3 ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟΗΚΟΓΟΜΖΖ 12.4 ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΒΗΟΤΧΡΔΤΖ 12.5 ΑΛΛΔ ΓΤΜΔΝΔΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ην έδαθνο ην δξσλ απνηθνδνκείηαη κε αξγό ξπζκό, κε πεξίνδν εκηκεηαβνιήο πεξίπνπ εκέξεο, κε ηειηθά πξντόληα νξγαλνρισξησκέλεο ελώζεηο θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Πξνζξνθνύκελν δξσλ είλαη αληηθείκελν απνηθνδόκεζεο από ππεξηώδεο θσο, ρεκηθή πδξόιπζε θαη από εδαθηθά κηθξόβηα. ην λεξό, ην πξντόλ πξνζθνιιάηαη ζηα ηδήκαηα θαη ζηελ αησξνύκελε νξγαληθή ύιε θαη νη ζπγθεληξώζεηο κεηώλνληαη ηαρύηαηα. Η πηεηηθόηεηα είλαη πηζαλόλ ε πξσηαξρηθή νδόο απώιεηαο ηνπ δξώληνο από ην λεξό. Μειέηεο αλαθέξνπλ όηη ην εληνκνθηόλν είλαη αζηαζέο ζην λεξό θαη ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν πδξνιύεηαη απμάλεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία. Ο ξπζκόο ηεο πδξόιπζεο είλαη ζηαζεξόο ζε όμηλα έσο νπδέηεξα ύδαηα, αιιά απμάλεηαη ζε αιθαιηθά ύδαηα. ην λεξό ζε ph 7.0 θαη ζηνπο 25νC, ε πεξίνδνο εκηκεηαβνιήο είλαη από 35 έσο 78 εκέξεο. ην έδαθνο ην δξσλ παξνπζηάδεη κέηξηα εκκνλή. H πεξίνδνο εκηκεηαβνιήο ηνπ δξώληνο ζην έδαθνο είλαη αλάκεζα ζηηο εκέξεο, αιιά κπνξεί λα θηλεζεί ζε έλα εύξνο από δύν (2) εβδνκάδεο ζε παξαπάλσ από έλα (1) έηνο, εμαξηώκελν από ηνλ ηύπν ηνπ εδάθνπο, ηηο θιηκαηηθέο θαη άιιεο ζπλζήθεο. Σν δξσλ είλαη ιηγόηεξν έκκνλν ζε εδάθε κε πςειόηεξν ph. H εδαθηθή πεξίνδνο εκηκεηαβνιήο δελ επεξεάζζεθε από ηελ πθή ηνπ εδάθνπο ή ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή ύιε. Σν ζθεύαζκα είλαη επηθίλδπλν γηα ηα άγξηα δώα θαη ηα πνπιηά (RO 12/14). Κξαηείζηε ηα παξαγσγηθά δώα ηνπιάρηζηνλ 21 εκέξεο καθξπά από ηελ πεξηνρή όπνπ έγηλε ε εθαξκνγή (SO5). Aπαγνξεύεηαη ε βόζθεζε κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπ βακβαθηνύ. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ άκεζε γεηηλίαζε κε επίγεηα (ιίκλεο, πνηάκηα) ή ππόγεηα (άληιεζεο), αβαζή λεξά. 13. ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ (ΔΞΑΛΔΗΦΖ) Απνθύγεηε ηε δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπηείηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Με ξππαίλεηε ηα λεξά ύδξεπζεο ή άξδεπζεο κε ην ζθεύαζκα ή ηα θελά ζπζθεπαζίαο ηνπ. H δηάζεζε ησλ θελώλ ζπζθεπαζίεο λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο, θνηλνηηθέο θαη εζληθέο λνκνζεζίεο θαη νδεγίεο. Κνηλνηηθέο πξνβιέςεηο: Δηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ κεηαθνξά θαη ρεηξηζκό απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Dir. 91/156/EC.

8 14. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ADR (νδηθέο κεηαθνξέο) / RID (ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο): UN No. 2902, Class 6.1 Πιήξεο όλνκα θόξησζεο: Οξγαλνθσζθξνηθό, Παξαζηηνθηόλν, ηεξεό, Σνμηθό, Δ.Α.Ο. (Chlorpyrifos 5%). IMDG (ζαιάζζηεο κεηαθνξέο): Class 6.1, (Pesticide, Solid, Marine Pollutant), Packing group III, UN No Μνιπζκαηηθό γηα ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο: ΝΑΙ ICAO/IATA (ελαέξηεο κεηαθνξέο): Class 6.1, UN No ήκαλζε γηα ηελ κεηαθνξά: Τα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν είλαη κόλν πιεξνθνξηαθά. Παξaθαινύκε, όπωο εθαξκόζεηε ηνπο απαξαίηεηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ νξζή ζήκαλζε ηεο κεηαθνξάο. 15. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Η πξνηεηλόκελε ηαμηλόκεζε θαη ζήκαλζε ηνπ ζθεπάζκαηνο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηωλ νδεγηώλ 67/548/EC (Απόθαζε Αλωηάηνπ Χεκηθνύ Σπκβνπιίνπ 378/94), 1999/45/ΕC (Απόθαζε Αλωηάηνπ Χεκηθνύ Σπκβνπιίνπ 265/2002, ΦΔΚ Αξ. Φύιινπ 1214, Β ηεύρνο, 19/9/2002), 2001/60/EC (ηροποποίηζη ηης Οδηγίας 1999/45/EC) ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλωλ παξαζθεπαζκάηωλ. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ Xn, ΔΠΙΒΛΑΒΔ N, ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΖΜΑΝΖ Xn N ΔΠΗΒΛΑΒΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

9 ΦΡΑΔΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (R ΦΡΑΔΗ) R 22, Eπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R 51, Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. R 53, Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. ΦΡΑΔΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΧΝ (S ΦΡΑΔΗ) S 1 / 2, Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξπά από παηδηά. SS 88,,, ΣΣνν δδννρρεεί ίίνν λλαα ππξξννζζηηααηηεεύύεεηηααη ααππόό ηηεελλ ππγγξξααζζί ίίαα... SS 1133,,, Μααθθξξππάά ααππόό ηη ξξόό θθη ηηκκ αα,,, ππννηηάά θθααη ηη δδσσννηηξξννθθέέοο... S 14, Μαθξπά από ραιθό, νξείραιθν, ζίδεξν, ιεπθνζίδεξν. SS 2200/ //2211,,, ΌΌηηααλλ ηηνν ρρξξεεζζη ηηκκννππννη ηηεεί ίίηηεε κκεελλ ηηξξώώηηεε,,, κκεελλ ππί ίίλλ εεηηεε,,, κκεελλ θθααππλλί ίίδδεεηηεε... SS 2222,,, Μεελλ ααλλααππλλέέεεηηεε ηηεε ζζθθόόλλεε... SS 2255,,, ΑΑππννθθεεύύγγεεηηεε ηηεελλ εεππααθθήή κκεε ηηαα κκάάηηη ηηαα... SS 2266,,, εε ππεεξξί ίίππηησσζζεε εεππααθθήήοο κκεε ηηαα κκάάηηη ηηαα,,, ππιιύύλλεεηηέέ ηηαα αακκέέζζσσοο κκεε άάθθζζννλλνν λλεεξξόό θθααη ηη δδεεηηήήζζηηεε ηηααηηξξη η ηηθθήή ζζππκκββννππιιήή... SS 2288,,, εε ππεεξξί ίίππηησσζζεε εεππααθθήήοο κκεε ηηνν δδέέξξκκαα,,, ππιιππζζεε ίίηηεε ί αακκέέζζσσοο κκεε άάθθζζννλλνν λλεεξξόό... SS 3366/ //3377/ //3399,,, ΦΦννξξάάηηεε θθααηηάάιιιιεειιεε ππξξννζζηηααηηεεππηηη ηηθθήή εελλδδππκκααζζί ίίαα,,, γγάάλληηη ηηαα θθααη ηη ζζππζζθθεεππ ήή ππξξνν ζζηη ααζζί ίίααοο κκααηηη ηηώώλλ/ //ππξξννζζώώππννππ... SS 4411,,, εε ππεεξξί ίίππσσ ζζεε ππππ ξξθθααγγ ηηάάοο η θθααη ηη // / ήή εεθθξξήήμμεεσσοο,,, κκεελλ ααλλααππλλέέεεηηεε ηηννπποο θθααππλλννύύοο... SS 4433,,, εε ππεεξξί ίίππηησσζζεε ππππξξθθααγγη ηηάάοο,,, ρρξξεεζζη ηηκκννππννη ηηεεί ίίηηεε μμεεξξάά ρρεεκκη ηηθθ άά,,, δδη ηηνν μμεεί ίίδδη ηηνν ηηννππ άάλλζζξξααθθαα,,, ςςεεθθααζζκκόό λλεεξξννύύ ήή ααθθξξόό... SS 4466,,, εε ππεεξξί ίίππηησσ ζζ εε θθαα ηηάάππνν ζζεε οο,,, δδεεηηήήζζηηεε αακκέέζζσσοο ηηααηηξξη η ηηθθήή ζζππκκββννππιιήή θθααη ηη δδεεί ίίμμηηεε ααππηηόό ηηνν δδννρρεεί ίίνν ήή ηηεελλ εεηηη ηηθθέέηη ηηαα... SS 5511,,, ΝΝαα ρρξξεεζζη ηηκκννππννη ηηεεί ίίηηααη κκόόλλνν ζζεε θθααιιάά ααεεξξη ηηδδόόκκεελλνν ρρώώξξνν... S 61, Απνθύγεηε ηε δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπηείηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 16. ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Πξνηεηλόκελεο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο: Αθνινπζείζηε απζηεξά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε εηηθέηηα ηνπ ζθεπάζκαηνο. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, απεπζύλεζζε ζηελ εηαηξεία ΑGROTECHNICA ΟΒΔΔ ΒΙ.ΠΔ.Θεζζαινλίθεο (ίλδνο), Σ.Θ. 1112, Θεζζαινλίθε. Σει. Δπηθνηλσλίαο: , , , , Fax: Ζκεξνκελία πξώηεο έθδνζεο: 6/4/2004 Ζκεξνκελία αλαζεώξεζεο: 25/5/2009 (*) Σξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. M/E: Με εθαξκόζηκν. Μ/Γ: Με δηαζέζηκα ζηνηρεία. Oη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξώλ Φπιιάδην Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο βαζίδνληαη ζηηο ππάξρνπζεο πεγέο πιεξνθνξηώλ, ηηο κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκεο γλώζεηο θαη ηε ζήκαλζε ηωλ επηθίλδπλωλ νπζηώλ. Η παξαπάλω έθζεζε πιεξνθνξηώλ δελ ζπλεπάγεηαη εγγύεζε αθξηβείαο. Οη πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πξνϊόλ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζε παξόκνηα ζθεπάζκαηα ή ζε ζπλδπαζκνύο κε άιια πιηθά. Δίλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα αμηνινγήζεη, εάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηό ην Φπιιάδην Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ηνλ ηθαλνπνηνύλ, ζε όηη αθνξά ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Αγαπεηή θνηηήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο Θεκαηνινγία (1) Πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξεάησλ εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα