Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο"

Transcript

1 Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο, κπνξεί λα επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ. Σην εξγνζηάζην ζπλεζηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο κπνξεί λα είλαη ρξώκαηα, βεξλίθηα, ιηπαληηθά, θόιιεο, απνξξππαληηθά θ.ιπ. Πώο αλαγλωξίδεηαη κηα επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία Η εηηθέηα αζθαιείαο πάλω ζηε ζπζθεπαζία ηεο ρεκηθήο νπζίαο, είλαη ε πξώηε πιεξνθνξία πνπ κπνξείο λα πάξεηο. Η εηηθέηα αζθαιείαο πεξηέρεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: ηελ νλνκαζία ηνπ πξνϊόληνο ην ζήκα ηνπ θηλδύλνπ (εηθόλα) ην ζύκβνιν ηνπ θηλδύλνπ (γξάκκα, π.ρ. Χn: Επηβιαβέο) ηνπο θωδηθνύο R (Risk=Επηθηλδπλόηεηα) θαη S (Safety=Αζθάιεηα) ηηο θξάζεηο πνπ εξκελεύνπλ ηνπο θωδηθνύο απηνύο. Σνμηθό (Σ) Πνιύ ηνμηθό (Σ+) Επηβιαβέο (Xn) Εύθιεθην (F) Εμαηξεηηθά εύθιεθην (F+) Ομεηδωηηθό (Ο) Δηαβξωηηθό (C) Εξεζηζηηθό (Xi) Εθξεθηηθό (Ε) Επηθίλδπλν γηα ην Πεξηβάιινλ («Ν) Παξαδείγκαηα ηππνπνηεκέλωλ θξάζεωλ R θαη S: R38: Ερεθίζει ηο δέρμα. S26: Σε περίπηωζη επαθής με ηα μάηια, πλύνηε αμέζως με άθθονο νερό και ζηηείζηε ιαηρική ζσμβοσλή. Όιεο νη ηππνπνηεκέλεο θξάζεηο R θαη S παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο απηήο ηεο νδεγίαο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο, ηνλ ηξόπν κόιπλζεο, ηηο πξνθπιάμεηο θ.ιπ., κπνξείο λα πάξεηο από ηνλ πξνϊζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο ή ηνλ Τερληθό Αζθαιείαο. Ο Δ Η Γ Ι Ε Α Φ Α Λ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Ι Α Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Ο Υ ειίδα 8

2 Πνηεο είλαη νη πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ Αλάινγα κε ηνπο θηλδύλνπο θαη ηνλ ηξόπν κόιπλζεο από ηε ρεκηθή νπζία, ρξεζηκνπνηνύληαη ηα αληίζηνηρα κέηξα πξνζηαζίαο. Πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα ζπιινγηθά κέηξα ζην ρώξν εξγαζίαο, όπωο θαιόο αεξηζκόο θαη αλ απηό είλαη απαξαίηεην θαηάιιεινη εμαεξηζηήξεο ή απνξξνθεηήξεο. Εάλ απηό δελ είλαη δπλαηό ρξεηάδεζαη ηα θαηάιιεια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο: γηα ην δέξκα (π.ρ. γάληηα, πνδηά) γηα ηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο (π.ρ. κάζθεο κε θίιηξν, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο) γηα ηα κάηηα (γπαιηά, πξνζωπίδα). Ο έιεγρνο ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ε πξνζεθηηθή δηαθίλεζε θαη θύιαμε ηωλ νπζηώλ απηώλ, είλαη επίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αζθάιεηά ζνπ. Ση πξέπεη λα θάλεηο ζε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο Η επαθή κε κηα επηθίλδπλε νπζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό, έγθαπκα, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, δειεηεξίαζε: Πξνζθέξεηο ηηο πξώηεο βνήζεηεο Καιείο ην γηαηξό ή αζζελνθόξν Παξαδίδεηο ζην γηαηξό ηε ζπζθεπαζία κε ηελ εηηθέηα. Εηδηθέο νδεγίεο θαηά ηε ρξήζε επηθίλδπλωλ νπζηώλ Πξνζηαζία έλαληη δηαιπηώλ θαηά ηηο βαθέο: Χξεζηκνπνίεζε ην ηνπηθό ζύζηεκα απνξξόθεζεο - απαγωγήο. Χξεζηκνπνίεζε ηε κάζθα κε θίιηξν, ηα γάληηα θαη ηελ νιόζωκε θόξκα πξνζηαζίαο. ΟΧΙ θαγεηό, ΟΧΙ θάπληζκα ζην ρώξν εξγαζίαο. Ο Δ Η Γ Ι Ε Α Φ Α Λ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Ι Α Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Ο Υ ειίδα 9

3 ΠΙΝΑΚΑ ΦΡΑΕΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ R1 : Δθξεθηηθό ζε μεξή θαηάζηαζε R2 : Κίλδπλνο έθξεμεο από θηύπεκα, ηξηβή, θωηηά ή άιιεο πεγέο αλάθιεμεο R3 : Πνιύ κεγάινο θίλδπλνο έθξεμεο από θηύπεκα, ηξηβή, θωηηά ή άιιεο πεγέο αλάθιεμεο R4 : Σρεκαηίδεη πνιύ επαίζζεηεο εθξεθηηθέο κεηαιιηθέο ελώζεηο R5 : Θέξκαλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε R6 : Δθξεθηηθό ζε επαθή ή ρωξίο επαθή κε ηνλ αέξα R7 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά R8 : Ζ επαθή κε θαύζηκν πιηθό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά R9 : Δθξεθηηθό όηαλ αλακηρζεί κε θαύζηκα πιηθά R10 : Δύθιεθην R11 : Πνιύ εύθιεθην R12 : Πάξα πνιύ εύθιεθην R13 : Πάξα πνιύ εύθιεθην πγξνπνηεκέλν αέξην R14 : Αληηδξά βίαηα κε λεξό R15 : Σε επαθή κε λεξό απειεπζεξώλνληαη πνιύ εύθιεθηα αέξηα R16 : Δθξεθηηθό όηαλ αλακηρζεί κε νμεηδωηηθέο νπζίεο R17 : Απηναλαθιέγεηαη ζηνλ αέξα R18 : Καηά ηε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη εύθιεθην/ εθξεθηηθό κίγκα αηκώλ-αέξα R19: Μπνξεί λα ζρεκαηίζεη εθξεθηηθά ππεξνμείδηα R20 : Βιαβεξό όηαλ εηζπλέεηαη R21 : Βιαβεξό ζε επαθή κε ην δέξκα R22 : Δπηβιαβέο ζε πεξίπηωζε θαηάπνζεο R23 : Τνμηθό όηαλ εηζπλέεηαη R24 : Τνμηθό ζε επαθή κε ην δέξκα R25 : Τνμηθό ζε πεξίπηωζε θαηάπνζεο R26 : Πνιύ ηνμηθό όηαλ εηζπλέεηαη R27 : Πνιύ ηνμηθό ζε επαθή κε ην δέξκα R28 : Πνιύ ηνμηθό ζε πεξίπηωζε θαηάπνζεο R29 : Σε επαθή κε ην λεξό απειεπζεξώλνληαη ηνμηθά αέξηα R30 : Καηά ηε ρξήζε ηνπ γίλεηαη πνιύ εύθιεθην R31 : Σε επαθή κε νμέα απειεπζεξώλνληαη ηνμηθά αέξηα R32 : Σε επαθή κε νμέα απειεπζεξώλνληαη πνιύ ηνμηθά αέξηα R33 : Κίλδπλνο αζξνηζηηθώλ αξλεηηθώλ επηδξάζεωλ R34 : Πξνθαιεί εγθαύκαηα R35 : Πξνθαιεί ζνβαξά εγθαύκαηα R36 : Δξεζίδεη ηα κάηηα R37 : Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα R38 : Δξεζίδεη ην δέξκα R39 : Κίλδπλνο πνιύ ζνβαξώλ κνλίκωλ επηδξάζεωλ R40 : Πηζαλνί θίλδπλνη κνλίκωλ επηδξάζεωλ R41 : Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηωλ καηηώλ R42 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε κε ηελ εηζπλνή R43 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε κε ηελ επαθή κε ην δέξκα R44 : Κίλδπλνο έθξεμεο αλ ζεξκαλζεί ζε θιεηζηό ρώξν R45 : Καξθηλνγόλν R46 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη θιεξνλνκηθή γελεηηθή βιάβε R47 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπγγελείο παξακνξθώζεηο R48 : Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο θαηόπηλ παξαηεηακέλεο έθζεζεο R49 : Ζ εηζπλνή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν R50 : Πνιύ ηνμηθό ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο R51 : Τνμηθό ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο Ο Δ Η Γ Ι Ε Α Φ Α Λ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Ι Α Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Ο Υ ειίδα 10

4 R52 : R53 : R54 : R55 : R56 : R57 : R58 : R59 : Δπηβιαβέο ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηδξάζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ Τνμηθό ζηελ ριωξίδα Τνμηθό ζηελ παλίδα Τνμηθό γηα ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο Τνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνπξόζεζκε, κόληκε βιάβε ζην πεξηβάιινλ Δπηθίλδπλo γηα ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο S1 : S2 : S3 : S4 : S5 : S6 : S7 : S8 : S9 : S10 : S11 : S12 : S13 : S14 : S15 : S16 : S17 : S18 : S20 : S21 : S22 : S23 : S24 : S25 : S26 : S27 : S28 : S29 : S30 : S31 : S33 : S34 : S35 : S36 : S37 : S38 : S39 : ΠΙΝΑΚΑ ΦΡΑΕΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΩΝ Φπιάζζεηαη θιεηδωκέλν Μαθξηά από παηδηά Να θπιάζζεηαη ζε δξνζεξό κέξνο Μαθξηά από θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο Γηαηεξείηε ην πεξηερόκελν κέζα ζε... (θαηάιιειν πγξό πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ Γηαηεξείηαη ζε αηκόζθαηξα... (θαηάιιειν αδξαλέο αέξην πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ Τν δνρείν λα δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηό Τν δνρείν λα πξνζηαηεύεηαη από πγξαζία Τν δνρείν λα δηαηεξείηαη ζε θαιά αεξηδόκελν κέξνο Τν πεξηερόκελν δηαηεξείηαη κε πγξαζία Να απνθεύγεηαη ε επαθή κε ηνλ αέξα Να κελ δηαηεξείηαη ην δνρείν εξκεηηθά θιεηζκέλν Μαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δωνηξνθέο Μαθξηά από... (κε ζπκβαηά πιηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ Μαθξηά από ζεξκόηεηα Μαθξηά από πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα Μαθξηά από θαύζηκεο νπζίεο Χεηξηζηείηε θαη αλνίμηε ην δνρείν κε πξνζνρή Μελ ηξώηε ή πίλεηε όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε Μελ θαπλίδεηε όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε Μελ αλαπλέεηε ηελ ζθόλε Μελ αλαπλέεηε αέξηα/ θαπλνύο/ αηκνύο/ εθλεθώκαηα (ε θαηάιιειε ιέμε πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα Σε πεξίπηωζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιπζείηε ακέζωο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή Αθαηξέζηε ακέζωο όια ηα ελδύκαηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί Σε πεξίπηωζε επαθήο κε ην δέξκα μεπιπζείηε ακέζωο κε άθζνλν... (πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ Με ξίρλεηε ηα ππνιείκκαηα ζηελ απνρέηεπζε Πνηέ κελ πξνζζέηεηε λεξό ζην πξνϊόλ απηό Κξαηήζηε ην καθξηά από εθξεθηηθέο ύιεο Λάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώζεωλ Απνθεύγεηε ηα θηππήκαηα θαη ηελ ηξηβή Τν πιηθό απηό θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ πξέπεη λα απνξξηθζνύλ (πεηαρηνύλ) κε αζθαιή ηξόπν Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα Σε πεξίπηωζε κε επαξθνύο εμαεξηζκνύ ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή Χξεζηκνπνηείηε θαηάιιεια κέζα πξνζηαζίαο καηηώλ /πξνζώπνπ Ο Δ Η Γ Ι Ε Α Φ Α Λ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Ι Α Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Ο Υ ειίδα 11

5 S40 : Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ δαπέδνπ θαη όιωλ ηωλ αληηθεηκέλωλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί από ην πιηθό απηό ρξεζηκνπνηείηε... (πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ S41 : Σε πεξίπηωζε ππξθαγηάο ή θαη έθξεμεο κελ αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο S42 : Καηά ηελ δηάξθεηα παξαγωγήο θαπλνύ ή εθλεθώκαηνο ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή (ε θαηάιιειε δηαηύπωζε πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ S43 : Σε πεξίπηωζε ππξθαγηάο ρξεζηκνπνηείζηε... (λα πξνζηεζεί ν ηύπνο ηωλ ππξνζβεζηηθώλ κέζωλ. Δάλ ην λεξό κεγαιώλεη ηνλ θίλδπλν, πξνζζέζηε "Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε λεξό") S44 : Αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή (δείμηε ηελ εηηθέηα όπνπ είλαη δπλαηόλ) S45 : Σε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία δεηήζηε ακέζωο ηαηξηθή ζπκβνπιή (δείμηε ηελ εηηθέηα όπνπ είλαη δπλαηόλ) S46 : Σε πεξίπηωζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζωο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα S47 : Γηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία θάηω ηωλ... C (πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ S48 : Γηαηεξείηαη πγξό κε... (ν παξαζθεπαζηήο πξνζδηνξίδεη ην θαηάιιειν πιηθό) S49 : Να δηαηεξείηαη κόλν ζην αξρηθό δνρείν S50 : Να κελ αλακηγλύεηαη κε... (πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ S51 : Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν S52 : Να κελ ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο ζε κεγάιεο επηθάλεηεο S53 : Απνθύγεηε ηελ έθζεζε. Πξηλ ηε ρξήζε λα έρεηε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο S54 : Πξηλ απνξξηθζεί ζε κνλάδεο θαηεξγαζίαο ιπκάηωλ, λα έρεηε θαηάιιειε άδεηα από ηηο αξρέο ειέγρνπ ξύπαλζεο S55 : Πξηλ ην πιηθό απνξξηθζεί ζηελ απνρέηεπζε ή ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ, πξέπεη λα ππνζηεί επεμεξγαζία κε ηηο θαιύηεξεο δηαζέζηκεο ηερληθέο S56 : Να κελ απνξξηθζεί ζηελ απνρέηεπζε ή ζην πεξηβάιινλ, παξά κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλε κνλάδα ζπιινγήο S57 : Χξεζηκνπνηείζηε ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία γηα απνθπγή πεξηβαιινληηθήο κόιπλζεο S58 : Να απνξξίπηεηαη ωο επηθίλδπλν απόβιεην S59 : Εεηήζηε από ηνλ πξνκεζεπηή/ παξαζθεπαζηή πιεξνθνξίεο αλάθηεζεο /αλαθύθιωζεο S60 : Απηό ην πιηθό θαη/ή ζπζθεπαζία ηνπ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ωο επηθίλδπλα απόβιεηα Ο Δ Η Γ Ι Ε Α Φ Α Λ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Ι Α Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Ο Υ ειίδα 12

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ/ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 3 ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 ΓΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ 5 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 6 ΤΝΣΗΡΗΗ 7 ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡ/ΚΑ 8 ΟΓΗΓΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηοθιηκαηηθές Αλαβαζκίζεης Αλοηθηώλ Γεκοζίωλ Υώρωλ Γ. Ρεζύκλες (Γσηηθό Παραιηαθό Μέηωπο) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα