ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ , ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : Σειέθσλν: , Fax: Αξηζ. Πξση. «186» ΒΔΛΛΑ,11/05/2011 ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» Έρνληαο ππφςε : ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 1/ Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2218 θαη 2240/94, πεξί «Ίδξπζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 2/ Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν θαη 2362/95, πεξί «πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη Ν.Π.Γ.Γ.». 3/ Σνλ Οξγαληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ισαλλίλσλ, 6/1995 (Φ.Δ.Κ. 397 η Β / ), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα (Φ.Δ.Κ. 747 η Β / Απφθαζε αξηζκ. 309). 4/ Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Π.Γ. 30/1996 (Φ.Δ.Κ. Α 21) «Κψδηθαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 5/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2503/97, «πεξί Γηνίθεζεο, Οξγάλσζεο θαη ηειέρσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο». 6/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.118/07, πεξί «Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Φ.Δ.Κ. 150/Α /07). 7/ Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ / Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο θαζηζκάησλ ζεάηξνπ γηα ηελ Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Βειιάο Ισαλλίλσλ. 1

2 9/ ρεηηθή Απφθαζε (πξαθηηθφ 114/ ) ηεο Γηνηθνχζεο Δπηηξνπήο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Βειιάο Ισαλλίλσλ. 10/ Σνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 1. ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Βειιάο Ισαλλίλσλ (Γπαθείο Πποέδπος Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ) ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 1. Ππόσειπο διαγωνιζμό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, γηα ηελ πξνκήζεηα 210 θαζηζκάησλ ζεάηξνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 ΔΤΡΩ πλέον ΦΠΑ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ΠΑ- ΡΑΡΣΗΜΑ Α, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. ΗΜΔΡΟΜΗ- ΝΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙ- ΜΟΤ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ Πέμπηη 12:00 π.μ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 θαη ηνπο παξαθάησ αλαγξαθφκελνπο γεληθνχο φξνπο : 2. Πποζόνηα και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγγχεζε ζπκκεηνρήο 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο (1.753,00 ) 3. Υπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών καθώρ και σπόνορ ιζσύορ ηων πποζθοπών. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο, κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα α- πνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο, πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία 2

3 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε δχν (2) αληίγξαθα, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο : α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ, κε θεθαιαία γξάκκαηα β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ήηνη : Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Βειιάο Ισαλλίλσλ γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο, δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Μέζα ζηνλ θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη Α. Κιεηζηφο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη πιήξεο θαη ιεπηνκεξήο ηερληθή πεξηγξαθή καδί κε εηθνλνγξαθεκέλα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (πξνζπέθηνπο θ.ι.π.). Σα θαηαηηζέκελα πξνζπέθηνπο πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ. Θα αλαθέξνληαη επίζεο: 1. Ο παξερφκελνο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα είλαη δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ ηνπιάρηζηνλ. 2 Σν εξγνζηάζην ζην νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ. Β. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. Οη θάθεινη νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ π- πάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ. 3

4 Η επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, ή ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο θαηά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζ' έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα επηηξνπή. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ή ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίλεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη, είηε ελψπηνλ ηνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 4

5 4. Σόπορ-ηπόπορ και σπόνορ παπάδοζηρ Η παξάδνζε φισλ ησλ πιηθψλ ζα γίλεη εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η κεηαθνξά ζα γίλεη κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρηνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/07. Ο πξνκεζεπηήο ζα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. ε πεξίπησζε πνπ ηα θαζίζκαηα δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο θαη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθνκηζζέληνο δείγκαηνο δελ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ζα επηζηξέθνληαη. ηελ πεξίπησζε απηή φπσο θαη ζε ηπρφλ εθπξφζεζκε παξάδνζε, ν πξνκεζεπηήο ζα π- πνζηεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 118/07 θπξψζεηο. 5. Πποζθεπόμενη ηιμή Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε EURO γηα παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ ζηελ Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Βειιάο Ισαλλίλσλ. Η ηηκή ζα δίλεηαη αλά κνλάδα θαη ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 6. Καηαγωγή ηων πποζθεπομένων ςλικών-γείγμαηα Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ θαζηζκάησλ θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ. Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην Δξγνζηάζην ην νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά, ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO 900X θαηαζθεπήο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Μεηά ηελ π- πνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ Δξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. 5

6 7. Αξιολόγηζη πποζθοπών - καηακύπωζη διαγωνιζμού Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. Σα θαζνξηζκέλα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο πξνζθνξάο, εθηφο απφ ηελ ηηκή, ηνπο φξνπο πιεξσκήο θαζψο θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φπνπ απαηηείηαη, θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο κε ηνλ νξηδφκελν ζπληειεζηή βαξχηεηαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ θάζε νκάδαο θαη ηελ βαζκνινγία ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ θάζε νκάδα. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ςμθωνία πποζθοπάρ με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ διακήπςξηρ κ.λ.π. (Παπάπηημα Α). Α ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 80% ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΑ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΩΝ 30% Από 80 βαθμούρ ηο ελάσιζηο έωρ 120 ηο μέγιζηο, με κενηπική ηιμή ηο 100 Ποιόηηηα - αποδοηικόηηηα. 30% Από 80 βαθμούρ ηο ελάσιζηο έωρ 120 ηο μέγιζηο, με κενηπική ηιμή ηο 100 Λειηοςπγικά Υαπακηηπιζηικά επιπλέον ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών. ΤΝΟΛΟ Α ΟΜΑΓΑ 80% 20% Από 80 βαθμούρ ηο ελάσιζηο έωρ 120 ηο μέγιζηο, με κενηπική ηιμή ηο 100 Β ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 20% ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ ΔΠΙ ΜΔΡΟΤ ΣΟΙΥΔΙΩΝ Εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 10% Από 80 βαθμούρ ηο ελάσιζηο έωρ 120 ηο μέγιζηο, με κενηπική ηιμή ηο 100 Ποιόηηηα ηηρ εξςπηπέηηζηρ (service) μεηά ηην πώληζη και ηηρ ηεσνικήρ βοήθειαρ εκ μέποςρ ηος ππομηθεςηή και εξαζθάλιζη ύπαπξηρ ανηαλλακηικών. ΤΝΟΛΟ Β ΟΜΑΓΑ 20% 10% Από 80 βαθμούρ ηο ελάσιζηο έωρ 120 ηο μέγιζηο, με κενηπική ηιμή ηο 100 Γηα ηηο παξαπάλσ δχν νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 80% γηα ηελ Α ΟΜΑΓΑ θαη 20% γηα ηελ Β ΟΜΑΓΑ. Γηα θάζε ζηνηρείν ησλ νκάδσλ, θαζνξίδεηαη ν επί κέξνπο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο, πνπ αλαιπηηθά θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 6

7 Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 120 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο κεηψλεηαη κέρξη 80 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε νηη νη απνθιίζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ έρνπλ θξηζεί επνπζηψδεηο θαη ε πξνζθνξά σο ηερληθά απνδεθηή. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. Η ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 80 έσο 120 βαζκνχο. πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο. Απνθιίζεηο απφ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή απφ ζεκεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έ- ρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζηε δηαθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Βειιάο Ισαλλίλσλ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ πξνκεζεπηή. Ο δηαγσληδφκελνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο απνθάζεσο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο θαηαζέηνληαο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο (10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο), δηαθνξεηηθά ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 7

8 8. Πληπωμή Η πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ζα γίλεη απφ πηζηψζεηο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Βειιάο Ισαλλίλσλ, κε ρξεκαηηθά εληάικαηα ην αξγφηεξν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα (40) ζαξάληα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή θαη βεβαίσο χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 9. Κπαηήζειρ Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, πνπ βαξχλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο, ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχν αλαινγηθφ ηέινο ραξ/κνπ θαη ζηελ επ' απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. Σπρνχζα πξνθαηαβνιή θφξνπ βαξχλεη επίζεο ηνπο πξνκεζεπηέο. 10. Δγγςήζειρ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο κηαο αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ εθ πνζνζηνχ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ηνπ είδνπο. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο Φ.Π.Α.. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ππφ κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα πνζφ ίζν κε ην 2% ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο Φ.Π.Α.. Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα ηζρχεη γηα δχν έηε. 11. Ιζσύρ ηων πποζθοπών - ζύμβαζη Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα (60) εμήληα εκέξεο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Βειιάο Ισαλλίλσλ, ε δε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα θαηαξηηζηεί βάζεη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Γηαθήξπμεο. 12. Ανηιπποζθοπέρ Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 13. Άλλοι όποι Οη αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ ζε πνζνζηφ 20% ζηα πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Η παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεηαη απφ ηελ Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Βειιάο Ισαλλίλσλ. 8

9 Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ θαη Ν.Π.Γ.Γ.). Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα: «ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ» θαη «ΗΠΔΙΡΩΣΙΚΟ ΑΓΩΝ» ησλ Ισαλλίλσλ. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηελ Αλσηάηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Βειιάο Ισαλλίλσλ. Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Βειιάο Ισαλλίλσλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Σεο Α.Δ.Α. Βειιάο Ισαλλίλσλ Αξρηκ. Γεκήηξηνο Αξγπξφο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 9

10 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΘΙΜΑΣΟ ΘΕΑΣΡΟΤ ΓΕΝΙΚΑ Κάζηζκα κε ζηηβαξή θαηαζθεπή, άλεζε, θαη εξγνλνκία. Τν θάζηζκα λα απνηειείηαη από: ηελ έδξα, ηελ πιάηε, ηα κπξάηζα θαη ηελ αλεμάξηεηε βάζε ζηήξημεο. Τν θάζηζκα λα θαηαζθεπάδεηαη κε πςειέο πξνδηαγξαθέο, πνηνηηθό έιεγρν θαη ηα πιένλ πξνεγκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Τν θάζηζκα λα είλαη πςειήο ηερλνινγίαο πξννξηζκέλν γηα ζπλεδξηαθνύο ρώξνπο όπνπ απαηηείηαη πςειή αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθόηεηα. Τν θάζηζκα λα είλαη πηζηνπνηεκέλν ζύκθσλα κε ην πξόηππν UNI ΕΝ Τα θαζίζκαηα λα θέξνπλ θαιαίζζεηεο ελδείμεηο γηα αξίζκεζε ησλ ζεηξώλ θαη ησλ θαζηζκάησλ. Όια ηα κέξε (ηκήκαηα), είλαη απνρσξηδόκελα γηα λα δηεπθνιύλνπλ επεκβάζεηο θαζαξηζκνύ. Η θαηαζθεπή ηνπ θαζίζκαηνο λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή ππνδνρή ζέζεο γηα: Μηθξνθσληθό θαη Μεηαθξαζηηθό ζύζηεκα, Αλαιόγην γξαθήο, Φσηηζκό δηαδξόκνπ ΔΙΑΣΑΕΙ Ύςνο πιάηεο από δάπεδν: 93 εθ Ύςνο έδξαο από δάπεδν: 46 εθ Σπλνιηθό βάζνο θαζίζκαηνο κε ηελ έδξα αλνηθηή 75 εθ. Ύςνο Μπξάηζνπ: 26 εθ. Πιάηνο έδξαο : 48εθ. ΕΔΡΑ ΠΛΑΣΗ Η έδξα θαη ε πιάηε, απνηεινύληαη από πιαζηηθά πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξεο αληνρήο INJECTION. Ο εζσηεξηθόο ζθειεηόο ηεο έδξαο θαη ηεο πιάηεο λα είλαη από πνιιαπιά ζηξώκαηα μύινπ αριαδηάο πάρνπο 12mm. Ο μύιηλνο ζθειεηόο λα ππνζηεξίδεηαη από αηζάιηλε θαηαζθεπή. Σηνλ ζθειεηό λα πξνζαξκόδεηαη καμηιάξη από άθαπζηε θαινππσηή δηνγθσκέλε πνιπνπξεζάλε, ε νπνία λα ζηεξίδεηαη ζε απηόλ. Η πνιπνπξεζάλε κέζνπ πάρνπο 70 ρηι. θαη ππθλόηεηαο 50 kg/m 3, λα είλαη επελδπκέλε κε βξαδύθαπζην ύθαζκα αληνρήο ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΑΝΑΚΛΙΗ Σο κάθιζμα όηαν δεν σπηζιμοποιείηαι να ανακλίνεηαι αςηόμαηα εξαιηίαρ ηηρ βαπύηηηαρ σωπίρ ηη βοήθεια ελαηηπίων για ηην αποθςγή μελλονηικών θθοπών από ηη σπήζη. Η πνιπνπξεζάλε κε ηνλ μύιηλν ζθειεηό θαη ην ύθαζκα απνηεινύλ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΜΗΜΑ, γλσζηό σο UN- IBLOCK SYSTEM. Με ην Uniblock system απνθεύγνληαη νη δάξεο ηνπ πθάζκαηνο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ θαζίζκαηνο. Επηηπγράλεηαη παξάιιεια ε άλεζε ηεο πιάηεο θαη έδξαο, θαη είλαη εγγπεκέλε ε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαζίζκαηνο κεηά από ζπρλή θαη καθξνρξόληα ρξήζε. Σο κέλςθορ ηηρ έδπαρ να διαθέηει ΟΠΕ, για καλύηεπη ησοαποππόθηζη. Οη αθκέο (ηειεηώκαηα) λα είλαη ζηξνγγπιεπκέλα, ώζηε λα απνθεύγνληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ. Οη πίζσ επηθάλεηεο ηεο έδξαο θαη ηεο πιάηεο (ηακπιό θάιπςεο) λα πξνζηαηεύνληαη από ζεξκνπιαζηηθό θέιπθνο (πνιππξνππιέλην) θαινππσηό. ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΚΕΛΕΣΟ Ο μεηαλλικόρ ζκελεηόρ ηος καθίζμαηορ να αποηελείηαι από δύο κενηπικέρ κολώνερ ζηήπιξηρ κςκλικήρ διαηομήρ οι οποίερ απολήγοςν ζε διαμοπθωμένη σςηοππεζαπιζηή βάζη δαπέδος, για κάθε μεμονομένη θέζη ηπιγωνικού ζσήμαηορ. Τα πόδια ησλ θαζηζκάησλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θιίζεηο ηεο θάζε αίζνπζαο. 10

11 ΠΑΚΣΩΗ Ο ηξόπνο πάθησζεο λα εμαζθαιίδεη εμαηξεηηθή ζηαζεξόηεηα θαη ε ηνπνζέηεζε λα γίλεηαη κε ηελ δηακνξθσκέλε ρπηνπξεζαξηζηή βάζε δαπέδνπ (πιάθα πάθησζεο) απεπζείαο ζην δάπεδν. ΜΠΡΑΣΑ Τα κπξάηζα λα είλαη αλνηρηνύ ηύπνπ ζρήκαηνο C. Η επάλσ πιεπξά ηνπ κπξάηζνπ λα θαηαζθεπάδεηαη από καύξε νκνγελνπνηεκέλε πνιπνπξεζάλε θαη εγγπώληαη ηελ καθξά ρξήζε θαη δελ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. 11

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα