YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,"

Transcript

1

2 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: , , Tηλεοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ λληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Παραγωγή: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Tιµ ντιτ που: y 5. 12µηνη συνδροµή: y 47. Oργανισµ ν κ.λπ.: y 70,50. Φοιτητ ν: y 38. Eξωτερικο : 100 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAºHMI EI EN HMO IEYONTAI. T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Π στ Pεστ ντ , Π. Φάληρο. Παραγγελίες: µέσ ω ιαδικτ ου ι λίων τ µων παλαι ν τευχ ν «αυο» και εγγραφές συνδροµής συνδροµητ ν στ ν στοσελίδα µας: Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ γραπτ δεια το κδ τη. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας Eτος 23 ο, Φε ρουάριος 2004, ρ. 266 EK OTIKO HMEIøMA H σηµεριν λληνικ συνείδηση E I O H E I TO øn ANA Nø TøN Σκέψεις ν ς ναγνώστη EPEYNE H περιπέτεια τ ς Aστρονοµίας «Tέρµα» T ρυχε α στ ν ρχαία Eλλάδα Bιαστ ς κα φονιάδες κληρικοί Π σες σαν ο τραγ ωδίες; H χρονολ γηση τ ς ναρξης τ ν Oλυµπιάδων Kρ νος - Γιαχ έ: Eκδίκηση τ ν Tιτάνων Bήρωσσος - Mανέθων Πατριαρχε ο: N ξαναγίν η Eλλάδα τουρκική! Bιοτσίπ: T τέλος τ ς λευθερίας; Ψυχολογία κα νδρισµ ς τ ν ρώων το Oµήρου O Πιτθε ς κα νακάλυψη τ ς γραφ ς ENIKH KPITIKH O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN AIΣIMA KAI A HPITA O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ H AEK... τ ς Oρθοδοξίας H Oµογένεια παλλάσσεται τ ς Eξουσίας H KINHΣIΣ TΩN I EΩN E ONOTA Tζέρρυ Mπράουν, Aµερικαν ς λληνιστής Aνακαλ πτονται τ µαθηµατικ το Aρχιµήδη «Kρυφτο λι» στ «σάιτ» το «Aθήνα 2004» YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, πρ εδρος το Ωνασείου Iδρ µατος O χει τ ν ε θ νη τ ν κειµένων πο δηµοσιε ει στ ς σελίδες του. Γι τ ς δραστηρι τητες, δηµοσιε σεις, διατυπώσεις θέσεων κ.λπ. κτ ς «αυλο» π πρ σωπα πο γράφουν γραψαν στ Περιοδικ δ ν ε θ νεται.

3 H HMEPINH E HNIKH YNEI H H ºορτωµένη µ τ σήκωτο άρος τ ς πνευµατικ ς φασίας 16 ½ α ώνων ίαιου φελληνισµο της συνείδηση το σηµερινο Eλληνα προσ λέπει πρ ς τ ν νεοαναδεικνυ µενη γι πρώτη φορ µετ τ ν κχριστιάνισή του λλη πανάρχαια λλ παγορευµένη π α νες κα ρατη ως τώρα πνευµατική του διάσταση, πως το τ ν ε χε διαµορφώσει προχριστιανικ πνευµατικ - στορική του ντίληψη γι τ Zω κα τ ν K σµο: O 16 ½ α νες το λληνικο κώµατος, µι ς χρονίας πι δεολογικ ς ν σησης, ποτελο ν τ να σκέλος το διχασµο του, ν ναζήτηση µέσ ω τ ς στορικ ς α τογνωσίας κα τ ς πολιτισµικ ς α τοσυνειδησίας µι ς παρκτ ς λληνικ ς συνειδητ ς ζω ς σ ντικατάσταση το Mεγάλου Yπνου χτίζει ναν δε τερο π λο θνικ ς συµπεριφορ ς, πο κ µη ρίσκεται στ φάση τ ς µελέτης-σχεδίασης, λλά, κι ς τέτοια κ µη, πέχει θέσιν δευτέρου σκέλους το διχασµο µι ς κατάστασης πο στ ς µελέτες το συχν χαρακτηρίζεται δ κα πολλ χρ νια «Eλληνικ Eθνικ Σχιζοφρένεια». Θ µπορο σαµε τώρα πι ν νέ ωµε να σκαλοπάτι ψηλ τερα π τ ν προαναφερθε σα στορικ συνειδητοποίηση τ ς πολυαίωνης δεολογικ ς-πνευ- µατικ ς πορείας το Eλληνισµο, ν ναλ σωµε τ δ ο σκέλη το διχασµο του. Θ ντιλαµ αν µεθα τ τε τι τ διαµορφωθ ν σχιζοειδ ς σχ µα «Iστορικ Aφασία- Iστορικ A τοσυνειδησία», πως λλωστε κα κάθε σχηµατοποίηση, περαπλουστε ει τ διαδικασία προσέγγισης α τ ς τ ς πραγµατικ τητας ρα λλοιώνει κρωτηριάζει τ ν πραγµατικ τητα κατ τ µέτρο πο τ αθιά, νεξερε νητα, γι ν ε µαστε κρι ε ς, λατήρια, πο προκαλο ν κα παράγουν τ ν µαδικ - θνικ συµπεριφορ τ ν Eλλήνων, ε ναι πολ περισσ τερα κα πι πολ πλοκα π τ δ ο προαναφερθέντα α τια. *** τ ν πραγµατικ τητα κα τ πρ το π τ δ ο σκέλη τ ς διπλ ς προσωπικ τητας το σηµερινο Eλληνισµο, κε νο τ ς θνικ ς του συνειδησίας, κα τ δε τερο, κε νο τ ς φ πνισής του, διασπ νται κι α τ σ ε δικώτερα πνευµατικ σχήµατα, πο στ ν πράξη παίρνουν µορφ δεολογηµάτων: H Oρθοδοξία φ ν ς στ ν ζ σα κ µη Φαναριώτικη κδοχή της A παραµένει πολιθωµένη στ ν ν-εθνικ κα κρα α νθελληνικ παράδοσή της κα τ ν µεσουσιώνει-δικαιώνει ς «σ µπλευση» µ τ διεθν συ-

4 KAI TA I EO O IKA Y O PO ONTA TH γκυρία, δηλαδ τ ν µερικανικ κοσµοκρατορία, πως σ µφωνα µ τ ν δεολογικ θεµελιωτή της, τ ν Πα λο, «ο κ νι Iουδα ος ο δ Eλλην» («ο κ νι Tο ρκος ο δ Eλλην»), ταυτίζοντας σκοποθηρικ τ ν πλανηταρχικ παγκ σµιο ξουσιασµ µ τ ν «ρθ δοξη ο κουµενικ τητα» δ ο πράγµατα λλωστε πο γεννήθηκαν κα προωθο νται διάκοπα ως σήµερα π τ ν δια δεολογικ µήτρα, τ «παλαι ν µερ ν» κοσµοκρατικ νειρο τ ς Σιών, πο σήµερα πολιτικ στ ν περιοχή µας κφράζεται µ τ µερικανικο-ισραηλινο-τουρκικ σ µπλεγµα. H Oρθοδοξία φ τέρου στ ν λλαδικ κδοχ της, γκυλωµένη π B τ ς µωροεθνικιστικ ς φαντασιώσεις τ ς Pωµιοσ νης, λέπει τι «νι Iουδα ος κα νι Eλλην» («νι άρ αρος Tο ρκος κα νι πολιτισµένος Eλλην»), προσπαθώντας ντιφατικ σοφιστικ ν ταυτίσ η τ ν χριστιανικ διεθνισµ µ τ ν διεθνισµ τ ς Eνωµένης E ρώπης κάτι πο κα ε ναι ε- αίως συνεπ ς πρ ς τ ν «ρθ δοξη ο κουµενικ τητα» λλ κα δ ν ντιφάσκει πρ ς τ σ γκρουση τ ς περκρατικ ς «χριστιανικ ς E ρώπης» µ τ κε θεν το A γαίου περκρατικ Iσλάµ. Aλλά, πως προείπαµε, κα τ λλο σκέλος τ ς διασπασµένης θνικ ς προσωπικ τητας το σηµερινο Eλληνα, λληνικ ( ξωχριστιανικ ) ναζήτησή του, ε ναι κατακερµατισµένο. H µία λληνίζουσα τάση, π λυτα ξουσιαζ µενη π τ ν «παράδοση» («Tί ε ναι Παράδοση; M τίποτε λλο π τ ν φο ερώτερη ξου- A σία»: Φρειδερ κος Nίτσε), θρυµµατίζεται σ θρ ψαλα, πο δια αθµίζονται µεταξ φ ν ς τ ς «πιστ ς, α θεντικ ς να ίωσης τ ς προχριστιανικ ς Eλλάδος» κάτι πο ρχίζει π τ θρησκεία-λατρεία κα φθάνει µέχρι τ χλαµυδοφορία κ.. τραγικ κα φ τέρου το ερο κα σίου δ γµατος τ ς διάκοπης στορικ ς συνέχειας το Eλληνισµο, κ µα κα µ τ ν λληνοποίηση,τι πι νθελληνικο γέννησε Iστορία, δηλαδ το Bυζαντίου κα τ ς «Bυζαντιν ς παράδοσης». Eννοε ται τι τ θρ ψαλα τ ς τάσης α τ ς, σ διαφορετικ αθµ καστο, δ ν λέπουν λλη «µεγάλη δέα» τ ς φ πνισής τους παρ τ ν «K κκινη Mηλι» το Παµµεσογειακο Eλληνισµο. H λλη λληνίζουσα τάση ( ποία δ ν διστάζουµε ν τ παραδεχθο µε ποτελε µι πουλη, δ λια κα σκεµµένη κακοήθη ξαλλαγ B τ ν καθαρ ν δε ν πο διατυπώθηκαν στ ς στ λες το στ 22 χρ νια τ ς ζω ς του) πο χει ξαπλωθ κα µεταξ τ ν Aποδήµων µας, κυρίως τ ν

5 17392 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 HΠA, ταυτίζει τ ν παγκοσµι τητα τ ς Eλληνικ τητας µ τ ν Παγκοσµιοποίηση(!) τ ς Πλανηταρχίας κα ζ µ τ ν γλυκαπαντοχ τι π σιωνιστικ -θεοκρατικ λεγχο Pax (δ θεν) Americana πορε εται άσει τ ν λληνικ ν «στορικ ν προτ πων» κα τ ν λληνικ ν «στορικ ν προηγο µενων» κα προσδοκ τι κάποτε ο τρ φιµοι το Λευκο O κου θ ξελληνίσουν τ ν νθρωπ τητα. Mακάρι ν ταν τσι, λλ κα µ νο τ ν κ. Mπο ς προσευχ µενον στ Γιαχ κα ποτασσ µενον τ ν Σαταν τ ν κ. Mπ ικιν καταδιώκοντα τ ν «µικρ τερο Aλλ χ» ς σταυροφ ρος το «µεγαλ τερου Γιαχ-» ( λ. τε χη µας 262, 263, 264, 265) ν ψυχογραφήσ η κανείς, δ ν θ χρειασθ πολ µυαλ, γι ν ε αιωθ τι κ σµος µι ς τέτοιας Πλανηταρχίας δ ν χει καµµι σχέση µ τ ν Eλληνικ τητα κα τι Eλληνικ τητα δ ν χει καµµι σχέση µ µι τέτοια Πλανηταρχία. *** ο καταλήγουµε; Oτι ε ναι φρο δη κα χιµαιρικ κάθε προσδοκία γι µι µελλοντικ νθρώπινη ζω πι λλογη, πι ξαληθευµένη, πι λευθερωµένη, λιγώτερο παρανοϊκή, λιγώτερο δογµατική, λιγώτερο σχιζοφρενική, µ µι λέξη ε ναι φρο δο κα χιµαιρικ τ νειρο µι ς πι λληνικ ς ζω ς στ ν τ πο µας κα στ ν Yφήλιο; H πάντησή µας ε ναι περίφραστη: Kάθε λλο Eλληνικ τητα ζ στ ν σηµεριν κ σµο παντο κτ ς µ νο κε πο ζ Eξουσιασµ ς. Kι α τ ν τ ν Eλληνικ τητα δ ν χρειάσθηκε ν γωνισθ ποτ κανένας γι ν τ διαδώσ η, ο τε ο παδο το πρώτου σκέλους ο τε ο παδο το δε τερου σκέλους τ ς «θνικ ς σχιζοφρένειάς» µας ο τε κάποια Pωµαϊκή, Aγγλική, Aµερικανικ Σιωνιστικ κοσµοκρατορία. Aλλ τ ν ναζήτησαν κα τ ν ναζητο ν πάντοτε ο νθρωποι κα τ ν υ οθέτησαν κα τ ν υ οθετο ν γι ν πολα σουν τ αρ τιµα δ µα της δ ρα ζω ς, γνώσης, πιστήµης, δ ρα πο νε άζουν τ κτ νος σ λλογο ν. Eν κατακλε δι µπορο µε ν πο µε τι δ ν πάρχουν σήµερα πραγµατικ θνικ δεολογήµατα ν ψει θνικ ν διληµµάτων παρ µ νο φαντασιακά, κυοφορο µενα µέσα στο ς γκεφάλους τ ν κατασκευαστ ν κάποιων ψευδοϊδεολογηµάτων κα κάποιων ψευδοδιληµµάτων. Aντιθέτως α τ πο πάντοτε ε ναι τ παρκτ κα ζωτικ ζητο µενο, ε ναι συνεχ ς διε ρυνση τ ς λληνικ ς α τοσυνειδησίας κα νάλογη συνεχ ς συρρίκνωση τ ς λληνικ ς συνειδησίας κάτι πο ποκλειστικ κα µ νο πασχολο σε, πασχολε κα θ πασχολ τ περιοδικ πο κρατ τε στ χέρια σας..i.λ.

6 E I O H E I TO øn ANA Nø TøN H περίεργη σιωπ γι τ ε ρήµατα τ ς Πελλάνας Aγαπητο φίλοι, Eπικοινων µαζί σας, γι ν σ ς νηµερώσω γι τ ς τελευτα ες ξελίξεις στ θέµα τ ν νασκαφ ν το ρχαιολ γου Θ. Σπυρ πουλου στ ν Πελλάνα Λακωνίας. Ως γνωστ ν κ. Σπυρ πουλος χει διατελέσει π 20ετία φορος ρχαιοτήτων στ Σπάρτη κα ο δεσµοί του µ τ ν τοπικ κοινωνία ε ναι δυνατοί. E ναι γνωστ πίσης τι ο νασκαφ ς χουν διαρκέσει περίπου 20 τη κα διεκ πησαν πρ ν ς τους περίπου κατ πιν τ ς δηµοσι τητας πο λα ε τ θέµα στ M.M.E. Eκτοτε κ. Σπυρ πουλος πέστειλε στ K.A.Σ. τ τεκµήρια πο φερε στ φ ς ρχαιολογική του σκαπάνη. O ρχαιολ γοι ρνήθηκαν ν συνδέσουν τ ρείπια τ ς Πελλάνας µ τ νάκτορα το Mενέλαου. Στ ς 10/11/2003 σ α θουσα το Πειραι γινε διάλεξη το καθηγητ π το θέµατος το του. H διάλεξη γινε µ φροντίδα το συλλ γου Kυρι ν Πελλάνας κα τ ν τηλεοπτικ κάλυψη το δια λου «EΛΛA A TV». Παρευρέθηκαν ρκετο τοπικο ρχοντες: κπρ σωποι - ουλευτ ς το ΠA.ΣO.K. Λακωνίας κα τ ς N.., κπρ σωπος το Nοµαρχιακο Συµ ουλίου, µητροπολίτης κα ρχαιολ γος κ. Λιάνα Σουλ ατζ. O καθηγητ ς τ νισε τι τ ε ρήµατα ποδεικν ουν π ς ρχαία Λακεδαίµων ταν διάφορη τ ς Σπάρτης, πως τ ν περιγράφει Oµηρος στ ν Oδ σσεια στ ταξίδι το Tηλέµαχου στ Mενέλαο. Hταν Mινυακ π λις π τ 3000 ως τ 1700 π.x., γινε Mυκηναϊκ π τ 1700 ως τ 1050 π.x. κα τέλος ωρικ π τ 1050 ως τ Pωµαϊκ κατοχή. T νισε πίσης τ ν παγκ σµια ξάπλωση τ ν Mιν ων (µεταλλωρ χοι: πρ λ. mines γγλιστί), λλ κα τ γεγον ς τι τ λφά ητο π ρξε λληνικ φε ρεσις- πιν ησις κα ο ν µοι το Λυκο ργου γράφτηκαν γ ρω στ 1000 π.x. (Mεταξ µας: δ ν χω καµµι πορία ς πρ ς τ γιατ τ K.A.Σ. «κωφε ει»). Mετ τιµ ς Γεώργιος Σαρρ ς Στεφανι Λακωνίας «Outlook»: Mι πιλεκτικ µατι τ ς λασφηµίας K ριε διευθυντά, Mεγάλη φασαρία γινε γι τ ργο το Bέλγου ζωγράφου Thierry De Cordier στ ν κθεση Πολιτιστικ ς Oλυµπιάδος «Outlook». Πολλο θεώρησαν τ ργο KEæEI ENO ANA Nø TH α τ λάσφηµο, χωρ ς µως ν µ ς ξηγήσουν τί ννοο ν µ α τ. Σ µφωνα µ τ Kανονικ κα Ποινικ ίκαιο, τ πο ο χει τ ς ρίζες του στ ν Iουστινιάνειο Nεαρ Aγαπητ κ. Λάµπρου, M προ ληµατίζει πάντα τ π ς θ ταν δυνατ ν τ περιοδικ α τ ν µπορο σε ν φτάσ η στ χέρια λο κα περισσοτέρων Eλλήνων. H λήθεια ε ναι π ς «αυλ ς» ε ναι γι τ µεγάλη ναγνωστικ µερίδα πολ λίγο γνωστ ς ς σο αρ περιοδικ κα πολλο τ ν συνδέουν µ περιθωριακ κίτρινα φυλλάδια φασιστικο α ρετικο περιεχοµένου, πο πευθ νονται σ τοµα χαµηλο πνευµατικο πιπέδου. Yπάρχει σφαλ ς ργανωµένη πίθεση τ ς Eκκλησίας ναντίον κάθε ντ που πο κάνει κριτικ στ «Eλληνοχριστιανικ» δε δες κα στ ν πρώτη σειρ πρέπει ν ρίσκεται «αυλ ς». Xρειάζεται µεγάλη προσπάθεια κα πολλ χρήµατα, γι ν µπορέσ η «αυλ ς» ν γίν η να περιοδικ ε ρείας κυκλοφορίας, τ πο ο θ ναλά η τ γχείρηµα τ ς µεγάλης διαφώτισης τ ν Nεοελλήνων, πο λ γ ω το θλιου λληνοχριστιανικο κατεστηµένου πο πικρατε στ χώρα µας ρίσκονται κ µα στ σκοτάδι, παγιδευµένοι στ δίχτυα το E ραιοχριστιανισµο. Xρειάζονται περισσ τεροι κα «διάσηµοι» σως κπρ σωποι το πνευµατικο µας κ σµου, πο θ ναλάµ αναν ν γίνουν τακτικο συνεργάτες το κλεκτο α το περιοδικο, µι κα ο σηµερινο Eλληνες δίνουν διαίτερη σηµασία στο ς «πώνυµους» πνευµατικο ς νδρες, παρ στ ς πραγµατικ ς πνευµατικ ς ξίες, πο δ ν χουν καταφέρει ν «ναρριχηθο ν» κα

7 17394 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 OΞ, Kεφ. A, παρ. 2: «O ε ς τ ν Θε ν λασφηµο ντες πο άλλονται τ σχάτ η τ ν ποιν ν». H Nεαρ έ- αια α τ λκει τ ν καταγωγή της π τ ν Παλαι ιαθήκη (Λευϊτικ K 13-16): «E ν κάποιος νθρωπος καταραστ τ ν Θε, παίρνει µαρτία ν νο- µάσ η τ νοµα το Iεχω, θανατο ται κα λιθο ολε ται». Σ µφωνα µ τ ρθρο 152 το Ποινικο N - µου τιµωρε ται «ποιος δι δηµοσίας µιλίας, διδασκαλίας, συγγράµµατος συµ ολικ ς παραστάσεως κφραζ µενος προσ άλλει κα δ ν κφράζει τ φειλ µενο σέ ας πρ ς τ ν ηµιουργ ν το Παντ ς». Yπ τ ν ρο «ηµιουργ ν το παντ ς» N µος θεωρε τ ν Θε κατ τ ν ννοια το Θεο πο διαµ ρφωσαν τ θρησκε µατα τ ν Xριστιαν ν, τ ν Iουδαίων κα τ ν Mωαµεθαν ν. Eδ τίθεται λοιπ ν τ µεγάλο ρώτηµα, πως τ πραγµατε τηκα στ ι λία µου «T ι λίο πο Eκκλησία σου δ ν θέλει ν δια άσ ης» κα «εκαπέντε Eσταυρωµένοι κα Aναστηµένοι Σωτ ρες»: ναται ν στοιχειοθετηθ τ δίκηµα τ ς λασφηµίας, ν α τ κατευθυνθ πρ ς το ς θεο ς τ ν Eλλήνων; υστυχ ς χι. O N µος ε ναι σαφ ς. Bλασφηµία στοχειοθετε ται µ νο πρ ς τ ν «ηµιουργ ν το παντ ς». O Eλληνες µως δ ν θεωρο σαν το ς θεο ς τους δηµιουργο ς το κ σµου, λλ προϊ ντα το κ σµου α το. O Yψιστος Θε ς τ ν Eλλήνων, Zε ς, π κειτο στο ς N µους το Σ µπαντος µ τ ν ννοια τ ς «Aνάγκης». Ως µ δηµιουργ ς λοιπ ν τ ν πάντων Zε ς λλ κα ο π λοιποι θεο τ ν Eλλήνων δ ν προστατε ονται π τ ν N µο κατ τ ς λασφηµίας. T διαπιστώσαµε στ ν πράξη, ταν στ Συνέδριο κατ τ ς «Nεοειδωλολατρίας», πο πραγµατοποιήθηκε τ ν Aνοιξη το 2003 στ Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης π το ς παπα-mεταλλην κα παπα-zήση, ε δαµε ν λασφηµο νται κατ συρρο ν χι µ νον ο θεο τ ν Eλλήνων (ν ποκαλ ται Aφροδίτη «π ρνη» κα Zε ς «α µοµίκτης» κα «ιαστ ς») λλ κα λος προχριστιανικ ς πολιτισµ ς συλλή δην. A τ ε ναι τ α σθηµα το δικαίου νάµεσα στο ς χριστιανο ς. ν σέ ονται κανένα παρ µ νον τ ν «ηµιουργ ν το παντ ς», δηλαδ τ ν δικ τους θε. Oλοι ο λλοι θεο «ε ναι δαίµονες». M τ ν λογικ α τ φτάνουν τ ν λασφηµία στ πακρο. O λάτρεις τ ν Eλλήνων θε ν γίνονται α τοµάτως «σατανιστές». Π ς µως µπορε κανε ς ν κατηγορήσ η το ς Eλληνες ς σατανιστές, ταν Σαταν ς ε ναι γνωστος γι α το ς κα πάρχει µ νον στ ερ ι λία τ ν χριστιαν ν; Πολλ κ µα θ ε χε ν µ ς π Oργουελ, ν σχολε το µ τ ν χριστιανισµ. Mετ τιµ ς Γεώργιος Γρηγοροµιχελάκης Συγγραφέας - ρευνητής, Θεσσαλονίκη Θρησκεία - σ ξ - Πα λος - Xριστ ς - Θε ς Aγαπητ «αυλέ», Eξ φορµ ς το περιεχοµένου το φιερώµατ ς σας µ τ ν γενικ τίτλο «Θρησκεία κα Σ ξ» («αυλ ς», τ. 265) κα ε δικ γι τ ρθρο πο φορ στ ν Πα λο χω ν πισηµάνω τ ξ ς: Nαί, λα τ χριστιανικ δ γµατα χουν θεοποιήσει τ ν Πα λο. Στ ν ο σία α τ ν θεωρο ν κα τιµο ν γι ρχηγ τους. Στ ν Xριστ ναφέρονται µ νο µε- ν γίνουν ε ρ τερα γνωστο κα κατ συνέπεια περισσ τερο «ποδεκτοί». Περισσ τερο σως λων χρειάζονται πολλ χρήµατα, γι ν µπορέσ η τ περιοδικ α τ ν διαφηµιστ κα ν γίν η πασίγνωστο στ σηµεριν Eλληνα. H διαφήµιση σήµερα κοστίζει πράγµατι πολλ κατοµµ ρια τ σο µέσα π τ π λοιπα λληνικ ντυπα σο κα µέσα π τ πανελλήνιας µ έλειας λεκτρονικ MME. A τ µως ποτελε µι µεγάλη νάγκη, πο θ πρέπει ν µ ς ναγκάσ η λους σοι πιστε ουµε στ σπουδα ο πνευµατικ ργο το «αυλο» ν ρο µε ναν ποτελεσµατικ τρ πο, γι ν ντιµετωπισθο ν τ ξοδα τ ς πι ε- ληµένης α τ ς διαφήµισης. Προτείνω τ θέµα α τ ν τ θίξουν κατάλληλα κάποιοι κλεκτο συνεργάτες σας µέσα π τ ς στ λες το περιοδικο µας, κα ν καλέσουν λους µ ς, νάλογα µ τ δυνατ τητα πο χει καθένας µας, ν δηλώσουµε ποι ποσ θ µπορο σαµε ν προσφέρουµε γι να συνεχ µενο διάστηµα ν ς ξαµήνου ν ς χρ νου, στε µ άση τ ς δηλώσεις α τ ς ν γίν η νας καλ ς προγραµµατισµ ς διαφήµισης το περιοδικο. Eλπίζω π ς λοι θ ντιληφθο ν τι τ ργο το «διαφωτισµο» µέσα π τ «αυλ» δ ν µπορε ν ε ναι ποκλειστικ φροντίδα µ νο το.i. Λάµπρου, λλ καθ κον κα ποχρέωση λων µας, σοι δηλαδ χουµε τ ς διες µ α τ ν πεποιθήσεις κα δέες, λων σοι διαπνε µαστε π τ δια α σθήµατα κα τ διο πάθος, πο θέλουµε πράγµατι ν πολεµήσουµε µ κάθε τρ πο τ σκοταδισµ πο χει πέσει κι χει

8 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος ρικ ς φορές. Oλη δοµ τ ς Eκκλησίας στηρίζεται κυρίως σ,τι ε πε κα,τι κανε Πα λος. Eχετε κο σει ν ναφέρωνται σ τιµα στ ν ζω κα τ ργο τ ν λλων µαθητ ν; Aν κα µερικ ς φορ ς ναφέρωνται κα στ ν Πέτρο, τ «ο κοδ µηµα τ ς Eκκλησίας» κατ τ ν Xριστ, συνήθως ο ναφορ ς α τ ς ε ναι ρνητικές: ρνηση, παρορµητισµ ς κ.λπ. M ν ξεχν τε τ ν ντιπαλ τητα Παυλικιαν ν κα Iουδαιοχριστιαν ν (Πέτρος). Kα κ µη: κτ ς π τ ν θεοποιηµένο Πα λο χουν θεοποιήσει κα το ς Πατέρες τ ς Eκκλησίας, δηλ. το ς µοίους τους το παρελθ ντος. Aλλ τ ζήτηµα γι τ πο ο σ ς γράφω δ ν ε ναι α τ. Σ να σηµε ο το προαναφερθέντος ρθρου σας, στ ν σελίδα 17354, γράφετε «...κεφαλ δ τ ς γυναίκας νδρας, κεφαλ δ το Xριστο Θε ς». ηλαδ Πα λος ( ν στ ρθρο σας χει διατυπωθ τ π σπασµα το Πα λου σωστά), π στολος τ ν Eθν ν, δ ν πιστε ει στ ν Θεάνθρωπο κα πολ περισσ τερο σ Θε πιστε ει σ κάποιο Mεσσιανικ Xριστ ραϊκο τ που. Tελικ σιγ -σιγ ποδεικν εται τι λα τ χριστιανικ δ γµατα ε ναι κρ µα λλων θρησκει ν, δεολογι ν, µ θων, δοξασι ν κ.λπ. Πρέπει Eκκλησία χι µ νο ν πο άλ η τ ν Παλαι ιαθήκη λλ κα κάθε ν ητο φ σικο ( ραϊκ µ ) στοιχε ο το γµατ ς της. M τιµ Iωάννης Mακρυνικ λας Aθήνα Kα λλος πανεπιστηµιακ ς «Aπολογητ ς» K ριε διευθυντά, ια άζοντας τ ν «αυλ» (τ. 264, σελίδες ), δ ν µπ ρεσα ν ντισταθ στ ν πειρασµ ν σ ς στείλω να ρθρο το καθηγητ Mανώλη Γ. ρεττάκη στ ν «Eλευθεροτυπία» τ ς Σ α τ τ ρθρο του κ. ρεττάκης παντάει στ ν καθηγητ πανεπιστηµίου τ ς Γαλλίας κ. Hλία Γι καρη, ρθρο το ποίου ναφέρεται στ ν Oρθοδοξία («Eλευθεροτυπία» ). O κ. ρεττάκης σχυρίζεται µ οριστολογίες τι Oρθοδοξία συνέ αλε στ ν πολιτισµ χι µ νο στ ν Eλλάδα λλ κα λλο τ τελευτα α χρ νια. Tί ν π κανείς; O κ. καθηγητ ς χει µείνει στ ι λία τ ν Θρησκευτικ ν κα τ ς Iστορίας πρ ν π 50 χρ νια. ηλαδή: πατρίδα, θρησκεία, ο κογένεια. Παρακαλ, ν ε ναι ε κολο, στε λτε του µερικ τε χη το «αυλο». Iσως τ ν οηθήσουν ν κατανικήσ η τ ν γνοιά του. E χαριστ Nίκος Bασιλείου Eλληνικ Iστιαίας O Tρο µαν, αλίτσα κα τ 2 κατ. δολλάρια K ριε διευθυντά, Στ τε χος εκεµ ρίου το «αυλο» πιστολογράφος κ. Aκελ ς ναρωτιέται ποιοί παράγοντες θησαν τ ν πρ εδρο τ ν HΠA Harry Truman σκεπάσει τ πάντα σ α τ ν τ δ σµοιρη χώρα. Iσως νδείκνυται σ σταση µι ς πνευµατικ ς ταιρείας, πο θ ναλάµ ανε τ συντονισµ λης α τ ς τ ς προσπάθειας το διαφωτισµο κα τ ς συγκέντρωσης χορηγήσεων π τ µέλη της, προκειµένου ν προωθηθο ν ο δέες της κα γενικ τ πνευµατικ ργο. Θ ταν σκ πιµο ν τ ξετάσωµε κα ν ζητήσωµε κα τ συνεργασία λων, γιατ τ ργο ε ναι δ σκολο κα δυσ άσταχτο γι να µ νον νθρωπο σ ν κι σ ς κα γι να περιοδικ πο δ ν δηµοσιε ει γι λ γους ρχ ς διαφηµίσεις κα πο ντιµετωπίζει πωσδήποτε ο κονοµικ ς [κα χι µ νο] δυσκολίες, γι ν µπορέσ η ν συνεχίσ η τ ν πολ τιµη προσφορά του κα ν διευρ ν η τ ν κυκλοφορία του, στε ν χ η περισσ τερες λπίδες πιτυχίας. Kα σως ν κυκλοφορία κα τ σοδα το «αυλο» α ξηθο ν ρκετ ν µπορέσ η κα τ περιοδικ MAΣ α τ ν πωλ ται τουλάχιστον στ ν λληνικ παρχία µ µι χαµηλ τερη τήσια συνδροµή, στε ν γίν η τσι πι προσιτ στ ε ρ τερο ναγνωστικ κοιν ψηλο πιπέδου. Eλπίζω ν µ ν θεωρηθ α θερο άµων κα ν σ ς πείσω τι πολλ µπορο ν ν γίνουν µ τ συµµετοχ κα τ οήθεια λων µας. M φιλικο ς χαιρετισµο ς Kώστας Σπαν ς Φιλιατρ Mεσσηνίας

9 17396 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 πο ος π ρξε ντισιωνιστής, πως προκ πτει π τ γραπτά του ν δείξει τελικ περ άλλοντα ζ λο στ ν ναγνώριση το κράτους το Iσραήλ: «Γιατί λλαξε γνώµη; Πιέστηκε; Aπειλήθηκε; Eκ ιάστηκε; Kανε ς δ ν γνωρίζει». H πάντηση στ ν γρίφο ε ναι πι πλ, κα προέρχεται παραδ ξως π τ ν µακαρίτη πρ εδρο τ ν HΠA John F. Kennedy: Harry Truman χρηµατίσθηκε. Στ ν πρ λογο το συγκλονιστικο (κα δυστυχ ς µετάφραστου στ Eλληνικ ) ργου το ντισιωνιστ Iσραηλινο Israel Shahak («Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years», Pluto Press, 2002), περίφηµος Aµερικαν ς συγγραφέας Gore Vidal φηγε ται τ ξ ς: «Kάποτε στ τέλη τ ς δεκαετίας 1950 John F. Kennedy µο φηγήθηκε τι τ 1948 Harry S. Truman ε χε γκαταλειφθ π το ς πάντες, ταν ποφάσισε ν συµµετάσχ η στ ς προεδρικ ς κλογές. T τε κάποιος Aµερικαν ς σιωνιστ ς το παρέδωσε µέσα σ τρα νο µία αλίτσα µ δ ο κατοµµ ρια δολλάρια, ποσ ν πο χρησιµοποιήθηκε γι τ ν προεκλογική του κστρατεία. Γι α τ ναγνώρισή µας το Iσραήλ πισπε σθηκε τ σο». H πονενοηµένη α τ πελατειακ ξαργ ρωση δυ κατοµµυρίων δολαρίων δήγησε σ πέντε δεκαετίες α µατοχυσίας κα θρήνου στ Mέση Aνατολ καί, σχάτως, παγκοσµίως... M κτίµηση Πα λος Πάν Aθήνα Y.Γ.: Σ ς δια ι άζω κα φωτοτυπίες το ι λίου το Shahak. T «Eς δαφος φέρειν» ε ναι κ µη ν σχ ι Aγαπητ κ. Λάµπρου, E ν θέλετε ν διαπιστώσετε µ τ δια σας τ µάτια τ «ς δαφος φέρειν» σ λο του τ «µεγαλε ο», µι πίσκεψη στ ν ερ π λη το ίου ε ναι ρκετή. Στ χιλιάδες στρέµµατα το ρχαιολογικο χώρου κι νάµεσα π πλ θος ρχαίων να ν ( ι ς, ήµητρας, Aφροδίτης κ..) µ νον τρε ς - τέσσερις κίονες διέφυγαν τ ς µανίας τ ν καταστροφέων το πολιτισµο κι χουν καταφέρει ν στέκωνται κ µα ρθιοι. Στ ν ε κ να 1 φαίνεται νας µεταγενέστερος κανο µήκους το χος, πο πίσης ρίσκεται ντ ς το ρχαιολογικο χώρου, γι τ ν κατασκευ το ποίου χουν χρησιµοποιηθ κυρίως µέλη κι νων τ ν καταστραφέντων να ν. H ξιοθρήνητη συναρµογή τους δεικν ει τ χαµηλ πίπεδο πολιτισµο, στ πο ο ρίσκονται ο κατασκευαστές του. O σ γχρονοι Aρκάδιοι στ ν π ηχο τ ν προσταγµάτων τ ν πρώτων ντολέων, φο κατασκε ασαν τ ν τελείως καλαίσθητη κα µ συνάδουσα µ τ ν στορικ τητα κα ερ τητα το χώρου λουµινοκατασκευ στ ν ε σοδο το ρχαιολογικο πάρκου(!), φροντίζουν ν ναποθέτουν τ σκουπίδια τους σ µφαν σηµε α το χώρου (ε κ να 2), θυµίζοντάς µας δυστυχ ς τι τ «ς δαφος φέρειν», ντέχνως µεταλλαγµένο, ε ναι κ µη ν σχ ι στ ν τ πο µας. Mετ τιµ ς Iων ηµ φιλος Hλεκτρολ γος - Mηχανικ ς E.M.Π. Nέα Πεντέλη Παρακαλο νται ο ναγν στες το πο διαπιστώνουν λλειψη το περιοδικο σ κάποιο σηµε ο πωλήσεως το Aθηναϊκο T που στ ν Aθήνα κα στ ν λοιπ Eλλάδα ν µ ς νηµερώνουν στ τηλ , Tο ς ε χαριστο µε θερµ ς κ τ ν προτέρων.

10 O «διανοο µενοι» χθροί του κα τ δ γµα «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» MIA O Y HMANTH YNENTEY H TON TOY POE POY Î. TE IOY A A HMHTPIOY Στέλιος Παπαδηµητρίου. σκολα θ µπορο σε ν φανταστ κανε ς π ς τ τραγικ παιχνίδι πο παιξε µο ρα στ ν Eλληνα µεγιστ να Aριστοτέλη Ωνάση δ ν θ ταν τ τέρµα τ ς ντονης παρουσίας του στ σ γχρονη στορία. Π ς π τ τραγικ τέλος το διου κα τ ν παιδι ν του, π ς π τ ν τέφρα τ ς πυρακτωµένης του παρξης θ ξεπηδο σε λοζώντανο κα σχυρ τ στερν του τέκνο τ Ωνάσειο Iδρυµα. T γιγαντια ο κοινωφελ ς ργο το Iδρ - µατος χει ς πώτερο στ χο τ ν παγκ σµια διάχυση τ ν ξι ν το Eλληνικο Πολιτισµο. Kι ε γεν ς α τ ς στ χος πιτυγχάνεται, πραγµατώνεται καθηµερινά. Στυλο άτης το νεπανάληπτου α το ργου το Iδρ µατος πρ εδρ ς του Στέλιος Παπαδη- µητρίου. Aνθρωπος πο προτιµ ν «µιλ» µ πράξεις κι χι µ λ για, π ρξε στεν ς συνεργάτης το Ωνάση π σειρ τ ν. T Ωνάσειο Iδρυµα κα τ ργο του ε ναι π θεση ζω ς γι τ ν διο. O Στέλιος Παπαδηµητρίου µίλησε κ αθέων στ ν «αυλ» στ συνέντευξη πο κολουθε. TO KEIMENO TH YNENTEY H TOY Î. A A HMHTPIOY ΣYNT.: K ριε Παπαδηµητρίου, ς πρ εδρος το Ωνασείου Iδρ µατος ε στε κανοποιηµένος π τ ν ως τώρα πορεία του; ΣT. ΠAΠA HMHTPIOY: H δραστηρι τητα το Iδρ µατος πεξετάθη σ τέτοιο αθµ, πο

11 17398 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 ο τε κ ν µπορο σε ν φανταστ µακαρίτης Ωνάσης, ο τε κι γώ, ο τε ο λλοι. Συνηθίζεται ν λέγεται π ς ο π ροι πο φησε Ωνάσης στ Iδρυµα ταν µ θητοι. Bέ αια πάρχει µία οριστία στ «µ θητοι» κι καθένας µπορε ν φαντάζεται,τι κα σα θέλει. Στ τέλος θ γο µε ν χρωστ µε κι λας (γέλια). ΣYNT.: Tί ποσοστ τ ς περιουσίας του φησε είµνηστος στ Iδρυµα; Σ.Π.: O Ωνάσης κληροδ τησε τ µισ περιουσία του στ Iδρυµα κα τ ν λλη µισ στ Xριστίνα. Kα ρισε τ Iδρυµα ν διαχειρίζεται κα τ ν περιουσία τ ς Xριστίνας. H Xριστίνα δ ν τ θέλησε α τ κα µε ς δ ν πιµείναµε. Eτσι γινε πογραφ τ ς περιουσίας τ Hταν 212 κατ. δολλάρια περίπου περιουσία το Iδρ µατος κα λλα τ σα περιουσία τ ς Xριστίνας. Hταν πολ σηµαντικ ποσ, λλ χι «µ θητο». Kι ν δ ν ε σαι φρ νιµος, µπορε ς ε κολα ν τ ξοδέψ ης. O Ωνάσης θέλησε ν δώσ η στο ς διαδ χους του να ργαλε ο, χι περιουσία. H περιουσία ταν τ ργαλε ο. Aπαγ ρευσε λοιπ ν στ Iδρυµα ν δαπαν τησίως πάνω π να κατ. δολλάρια κα πέ αλε τ ξ ς: Aπ τ ν κερδοφορία τ ς περιουσίας ν δαπαν ται γι κοινωφελε ς σκοπο ς τ 50% τ ν κερδ ν, λέγοντας: «κ ριοι, δ ν θέλω να θνησιγεν ς δρυµα. Θέλω να δρυµα στ διηνεκ ς κα γι α τ πρέπει ν µεγαλών η». E πε δηλαδή, δουλέψτε, κάντε χρήµατα κα ξοδέψτε τ µισά. Aν δ ν µπορ τε, θ ξοδε ετε να κατ. δολλάρια. Eρριξε τσι να άρος, να χρέος, στο ς µους τ ν πιγ νων. ΣYNT.: Hταν δηλαδ ε φυέστατος ρος του. Σ.Π.: Bε αίως. Kι τσι λα τ ργα τ πο α γίνονται, γίνονται π τ ν κερδοφορία το Iδρ µατος. ΣYNT.: Σήµερα σ ποι ψος ρίσκεται περιουσία το Iδρ µατος σ σχέση µ α τ ν πο ναλά ατε; Σ.Π.: Σήµερα ε ναι πενταπλάσια σχεδ ν π α τ ν πο µ ς φησε µακαρίτης. ΣYNT.: A τ ε ναι πάρα πολ θετικ, ν κα δ ν ναφέρεται π κανέναν. Σ.Π.: T τί θ ναφέρ η χι καθένας δ ν µ ς νδιαφέρει. Eµ ς ς ιοικητικ Συµ ο λιο το Iδρ µατος µ ς νδιαφέρει τ ργο πο πιτελε ται. ΣYNT.: Πέρα δηλαδ π τ κοινωφελ ς ργο πάρχει κα ντονη πιχειρηµατικ δραστηρι τητα το Iδρ µατος; Σ.Π.: M φυσικά. T Iδρυµα ποτελο ν δ ο π µέρους Iδρ µατα, τ πιχειρηµατικ κα τ κοινωφελές. A τ ν τ στιγµ τ πιχειρηµατικ δρυµα, πο δραστηριοποιε ται κυρίως στ ν χ ρο τ ς ναυτιλίας, ε ναι π το ς µεγαλ τερους φοπλιστ ς τ ς Eλλάδας. ιαθέτει 18 πλο α µ µέσο ρο λικίας 6 ς 7 χρ νια. Πρ κειται δηλαδ γι ναν νέο κα σ γχρονο µπορικ στ λο. O λλος τοµέας τ ν πιχειρηµατικ ν δραστηριοτήτων ε ναι µπορικ κµετάλλευση τ ν κινήτων το Iδρ µατος. Kάνουµε δηλαδ τρε ς δουλει ς πολ δ σκολες, πο δίνουν προοπτικ γι µ νιµη παρξη. Πρέπει ν κερδοφορήσουµε γι ν κάνουµε κοινωφελ ς ργο κα τ π λοιπο ποσ ν τ πενδ σουµε σωστά, γι ν φέρ η ξαν ποτελέσµατα. ΣYNT.: Kα τ ποτελέσµατα δείχνουν τι κάνετε ο σιαστικ δουλειά. Σ.Π.: Kοιτάξτε, ναλά αµε κινδ νους, πήραµε ρίσκα. Oπως ξέρετε, τ δρ µατα συνήθως κάνουν να κοινωφελ ς ργο, να νοσοκοµε ο µία κκλησία, γίνεται πολογισµ ς κα κλείσαµε. H κρατο µε µι θέση προέδρου κα φυτοζωο µε. Yπάρχουν ιοικητικ Συµ ο λια Iδρυµάτων πο δ ν πέγραψαν ποτ κάτι. Ξέρετε, ο νέντιµοι ε ναι µειοψηφία. Συνήθως ο λλοι, ο «ε θυν φο οι», ε ναι ο χειρ τεροι. Aποφε γουν κάθε κριτικ δι τ ς πραξίας τους. Στέγη το στεγου - διωκ µενου Πολιτισµο µας ΣYNT.: Mιλ στε µας τώρα γι τ κοινωφελ ς ργο το Iδρ µατος Ωνάση, πο ε ναι λλωστε κα τελικ ς σκοπ ς του. Σ.Π.: Tρε ς ε ναι ο τοµε ς το κοινωφελο ς ργου: Παιδεία, Yγεία κα Πολιτσιµ ς. N πο µε κατ ρχ ν π ς ε µαστε να «ξωστρεφ ς» δρυµα. ν π µε ν πείσουµε το ς Eλληνες ν γνωρίσουν τ ν πολιτισµ τους, ν τ ν γαπήσουν. Aν δ ν θέλουν, τί µπορο µε ν κάνουµε µε ς; Γι α τ

12 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος στρεφ µεθα κυρίως στ ν ξωτερικ, ξωελλαδικ κ σµο. Ως σήµερα χουµε δώσει χιλιάδες ποτροφίες σ Eλληνες κα λλοδαπο ς φοιτητ ς σ ξένα κα λληνικ πανεπιστήµια. T προγράµµατα α τ πέρα π τ γνώση προωθο ν τ γλ σσα, τ ν πολιτισµ κα τ ν στορία τ ς Eλλάδος. Eνισχ ουµε πανεπιστηµιακ ς δρες κα κέντρα Eλληνικ ν σπουδ ν. Kάνουµε δωρε ς ι λίων κα κπαιδευτικο λικο ργων Eλληνικ ς γραµµατείας σ ντίστοιχες δρες πανεπιστηµίων το ξωτερικο, νισχ ουµε µ ι λία, γχειρίδια διδασκαλίας τ ς λληνικ ς γλώσσας κα τεχνικ ξοπλισµ ι- λιοθ κες κα σχολε α τ ς Oµογένειας. Bε αίως κα δ στ ν Eλλάδα χουµε ποστηρίξει δεκάδες δηµοτικ σχολε α πο αθµισµένων κυρίως περιοχ ν µ ι λία. Σ ς ναφέρω λάχιστα µ νο π α τ πο κάνουµε. ΣYNT.: Aγοράσατε τ ν Oλυµπιακ Π ργο τ ς Nέας Y ρκης. Π ς τ ν ξιοποιε τε σήµερα; Σ.Π.: Ξοδέψαµε κε πολλ κατοµµ ρια κα γινε κάτι ντυπωσιακ. H άση το π ργου, κτ ς π τ µπορικ καταστήµατα πο χει, διαµορφώθηκε ς Kέντρο Eλληνικο Πολιτισµο. Περιλαµ άνει να µεγάλο κατάστηµα πο προωθε πωλε σ τιµ κ στους ντίγραφα, κµαγε α ε ρη- µάτων µνηµείων το Eλληνικο Πολιτισµο. Eχει πίσης να ρα ο στιατ ριο µ λληνικ κουζίνα, κρασ κα λλα λληνικ ποτά. Yπάρχει πίσης κατάστηµα λληνικ ν ι λίων. O λληνικ ς πολιτισµ ς ε ναι σ νθετο πρ γµα, δ ν ε ναι µ νο «πνευµατικ ς» µ τ ν ννοια πο δίνουµε σήµερα σ α τ ν τ ν ρο. ΣYNT.: Bέ αια στ ς H.Π.A. πάρχει κι λλη σπουδαία δραστηρι τητα το Iδρ µατος. Σ.Π.: Προωθο µε τ ν Eλληνικ Πολιτισµ στ µερικανικ πανεπιστήµια. Eχουµε 20 δρες Eλληνικ ν Σπουδ ν. Στ χρηµατοδ τησή τους κτ ς π µ ς συµµετέχει κα τ διο τ πανεπιστήµιο. A τ ε ναι ρος, στε ν µ ν πάρχ η δρα ς ξένο σ µα. Eπίσης στ Mητροπολιτικ Mουσε ο τ ς Nέας Y ρκης λειτουργε Ωνάσειος Bι λιοθήκη γι τ ν Eλληνικ κα Pωµαϊκ Tέχνη, πο γινε µ δική µας δαπάνη. ΣYNT.: H «Στέγη τ ν Γραµµάτων κα τ ν Tεχν ν», πο κατασκευάζεται α τ ν τ στιγµ στ Λεωφ ρο Συγγρο, µπορε ν χαρακτηρισθ π τ σηµαντικώτερα ργα το Iδρ µατος; Σ.Π.: Aσφαλ ς. Πρ κειται γι να µεγάλο ργο. Σ να ο κ πεδο τρι ν στρεµµάτων κατασκευάζεται να κτίριο, πο θ χ η ννέα π γειους κα ννέα πέργειους ρ φους. H Στέγη φιλοδοξε ν στεγάσ η τ ν λληνικ Πολιτισµ, τ Γράµµατα κα τ ς Kαλές του Tέχνες, κι χι έ αια µ νο τ ν ρχα ο Eλληνικ Πολιτισµ, πο ος «στεγάζεται» σ λη σχεδ ν τ γ, λλ κυρίως τ ν νεώτερο πολιτισµ µας. ΣYNT.: Γιατί διαλέξατε τ ν ρο «Στέγη» ντ λλων καθιερωµένων, πως Aκαδηµία Kέντρο κ.λπ.; Σ.Π.: O ροι α το νήκουν σ λλους κα δ ν θέλουµε ν το ς πάρουµε µε ς. H Στέγη πο δη- µιουργο µε φιλοδοξε ν στεγάσ η τ ν «στεγο» κα διωγµένο σήµερα Eλληνικ Πολιτισµ. Nοµίζω καταλα αίνετε. Eλληνικ ς Πολιτισµ ς: O πέρτερος τ ν Πολιτισµ ν ΣYNT.: O ξονας τ ν δραστηριοτήτων σας, κ. Παπαδηµητρίου, ε ναι Eλληνικ ς Πολιτισµ ς κα προώθησή του σ λο τ ν κ σµο. A τ γίνεται δι τι Ωνάσης ταν Eλληνας; H δι τι σε ς, ο συνεχιστ ς το ργου του, ε στε Eλληνες κάτι λλο; Σ.Π.: Eµε ς πρέπει ν κάνουµε ργα, πνευµατικ κα µή, πο ελτιώνουν τ ν νθρωπο. Eνισχ ουµε κα διαδίδουµε τ ν Eλληνικ Πολιτισµ, χι γιατ Aριστοτέλης Ωνάσης ταν Eλληνας, χι γιατ ε µαστε Eλληνες, πο ε µαστε, λλ δι τι τ ν κρίνουµε πέρτερο τ ν πολιτισµ ν. Πιστε ουµε τι µ νος πολιτισµ ς πο ντεξε στ ν χρ νο, πο µαθαίνει τ ν νθρωπο ν γίνεται καλ τερος, ε ναι Eλληνικ ς Πολιτισµ ς. O ρχα ος Eλληνικ ς Πολιτισµ ς δίνει ναν γνώµονα στ ν νθρωπο, γι ν ζήσ η ρθ κα ν συνυπάρξ η µ το ς λλους. Kα ποτελε τ ν πιτοµ το νθρωπίνου γένους. Σ α το ς πο τ ν προσφέρουµε πιδιώκουµε τ καλ κι χι π σω ινισµ. Στ ν Aµερικ λέπουµε το ς νθρώπους ν ρχωνται ν παρακαλο ν κα ν

13 17400 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 σπρώχνωνται γι µι θέση σ µία µας διάλεξη, δι τι πιστε ουν π ς ε ναι µι προσφορ το Eλληνικο Πνε µατος πρ ς τ ν πατρίδα τους. Kι ς σηµειώσουµε κα το το: H Eλλάδα σήµερα, παρ τ σα χίλια-µ ρια πέρασε λους α το ς το ς α νες το σκοταδισµο κα τ ς σκλα ι ς πο δ ν ε ναι το παρ ντος ν ναλ σουµε, ν το τοις παράγει πολιτισµ. Σ λες τ ς τέχνες σήµερα σ ντίθεση µ τ ς λλες χ ρες δ παράγεται πολιτισµ ς. T α σθητήριο το Ωνάση γι τ θος τ ν νθρώπων ΣYNT.: Aν ζο σε είµνηστος Aριστοτέλης Ωνάσης κα λεπε τ ργο το Iδρ µατος θ ταν, πιστε ετε, ε χαριστηµένος; Σ.Π.: Θ ταν πολ χαρο µενος, δι τι α τ πο φησε γινε κα γίνεται προσφορ πρ ς τ ν πατρίδα του κα πρ ς λο τ ν κ σµο. Ξέρετε, ταν ναλά αµε µ ς κορ ϊδευαν φίλοι κα µή. ν πίστευαν τι θ µπορο σαµε ν πετ χουµε α τ πο πετ χαµε ς τώρα. O τε µακαρίτης θ µπορο σε ν τ φανταστ α τ. ΣYNT.: Πολλο λένε π ς Ωνάσης ε χε τ λάθητο α σθητήριο ν καταλα αίν η τ θος κα τ ς δυνατ τητες τ ν νθρώπων, γι α τ πέλεγε πάντα σωστο ς συνεργάτες. Eτσι πέλεξε κι σ ς; Σ.Π.: M δ ν πέλεξε µ νο µένα. O τε δο λεψα µ νος µου. Eπέλεξε κι λλους ξι λογους νθρώπους πως τ ν κ. Zαµπέλα, τ ν κ. Iωαννίδη κα το ς λλους συνεργάτες µας. Aκο στε: O Ωνάσης, πως κάθε νθρωπος, κανε κα λάθη κα σωστά. Aλλοι συνεργάτες ταν καλο κι λλοι χι. Eνα θέµα συζήτησης, ταν κανε τ διαθήκη του, ταν τ ποι ς θ διαχειρισθ τ ν περιουσία πο φήνει. O Ωνάσης ταν π ρ ν ς µικρο ριθµο, 5 µελ ν, ε ς τ ν ποίων µουν γώ. T ν πεισα ν α ξήσ η τ ν ριθµ σ τουλάχιστον 15 νθρώπους. ι τι τσι θ ε χε πιθαν τητες µεγαλ τερες ν λειτουργήσ η. Πέντε νθρωποι θ ταν λοι καλο χι κακοί, µισο -µισοί. Π σοι θ πέµεναν ν λειτουργήσουν; E τυχ ς δέχθηκε κι α τ ταν σωτήριο. ι τι σ α το ς το ς π πλέον νθρώπους π ρξαν κα κάποιοι πο δο λεψαν σκληρ κα γινε τσι τ Iδρυµα. ν µουν µ νον γώ πρέπει ν χ ης καλο ς συνεργάτες, δι τι γ νας δ ν ε ναι ο τε ε κολος ο τε νώδυνος. Σήµερα τ ν κάν ης χρήµατα ε ναι πάρα πολ δ σκολο κα πολ πικίνδυνο ν φτάσ ης σ µεγάλα νο µερα. T ν τ ξοδέψ ης σωστ ε ναι πάλι κι α τ δ σκολο ργο. ΣYNT.: K ριε Παπαδηµητρίου, περάσατε τ µεγαλ τερο µέρος τ ς ζω ς σας κοντ στ ν Aριστοτέλη Ωνάση, ε τε ς µεσος συνεργάτης του ε τε, 28 χρ νια τώρα, ς συνεχιστ ς το ργου του. Π ς νοιώθετε, π ς ιώνετε α τ ν τ ν καταλυτικ γι τ ζωή σας σχέση; Σ.Π.: Hµουν κοντ στ ν µακαρίτη π τ Hµουν πίσης συντάκτης τ ς διαθήκης του κα α τ ς πο τ ν παρώτρυνε ν τ ν κάν η µετ τ ν χαµ το γιο του. Hταν ναµφισ ήτητα µι καθοριστικ γι µένα γνωριµία. Aπ ο κονοµικ ς πλευρ ς σκο σα λε θερο πάγγελµα κα γαζα πολλ χρήµατα. Oταν γινα πρ εδρος το Iδρ µατος, σταµάτησα ν τ σκ. ν νοµίζω τι τ Iδρυµα θ µπορο σε ν µ πληρών η σ µφωνα µ τ ς προηγο µενες ποδοχές µου. ΣYNT.: Προσωπικ τί πιδιώκετε στ µέλλον; Σ.Π.: T µέλλον µας δ ν ε ναι κα τ σο µεγάλο (γέλια). T χρ νια πέρασαν κα τσι λέπουµε τ παρ ν. Γεννήθηκα στ ν Aλεξάνδρεια τ ς A γ πτου, σ µία λληνικ παροικία ζωντανή, µ σχυρ παράδοση ε ποιίας, µ µεγάλους θνικο ς ε εργέτες. Aπ τ στιγµ πο γαζα τ πρ ς τ ζ ν γι µένα κα τ ν ο κογένειά µου δ ν ζ παλα πως λλοι τ ν συνεχίσω ν κερδίζω χρήµατα µο ταν πι διάφορο, δι τι συγκριν µενος π α το µ το ς ε εργέτες τ ς διαίτερης πατρίδας µου δ ν χω καµµία ξία. T χρ µα δ ν ε ναι τίποτα, ταν δ ν µπορ ς ν τ ξιοποιήσ ης πρ ς φελος το πλησίον σου. Kα Eλλάδα προσφέρει µεγάλα πεδία κοινωφελο ς δράσης λλ κα φιλανθρωπίας. T φιλανθρωπία Ωνάσης δ ν τ ν θελε κα ντως ε χε δίκιο. ι τι ε ναι καλ τερα ν κάν ης να νοσοκοµε ο, παρ ν πληρώσ ης µία γχείριση στ ξωτερικ ν ς ναξιοπαθο ς συνανθρώπου σου. Aρα τ ν δουλέψουµε σωστ κα ν προσφέρουµε ε ναι τ κα χηµά µας, τ θικ µας χρέος, παρ τ ν ξουθενωτικ γ να τ ς λε θερης γορ ς.

14 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος O χθρο το Πολιτισµο µας κα τ «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» ΣYNT.: Tελειώνοντας, κ. Παπαδηµητρίου, θ θελα ν σ ς ρωτήσω σχετικ ς µ τ ν πρ σφατη κθεση τ ν Kυπριακ ν ρχαιοτήτων πο διωργανώθηκε στ ς H.Π.A., ποία χρηµατοδοτήθηκε π τ Ωνάσειο κα λα ε µεγάλη δηµοσι τητα. H ν λ γ ω κθεση φερε τ ν τίτλο «Aπ τ ν Iστ ρ στ ν Aφροδίτη», νας τίτλος πο προφαν ς θ µπορο σε ν θεωρηθ τι πεδήλωνε σιατικ καταγωγ τ ν κατοίκων τ ς K πρου κα τ περίφηµο «Eξ Aνατολ ν τ φ ς». Ποι ς τιτλοφ ρησε τ ν ν λ γ ω κθεση κα τί χετε ν π τε περ το του; Σ.Π.: Eµε ς ναλά αµε τ δαπάνη τ ς διοργάνωσης τ ν ε θ νη τ ς κθέσεως ε χαν Aρχαιολογικ Yπηρεσία κα τ Yπουργε ο Πολιτισµο τ ς K πρου. Oπως καταλα αίνετε, δ ν µπορ γ ν λέγξω τ ν ρχαιολ γο τ ς K πρου τί τίτλο θ πιλέξ η. A τ πο µπορ ν λέγξω, ε ναι τ τί θ π γώ. Ως πρ εδρος το Iδρ µατος σ δ ο µιλίες µου, µία στ γκαίνια τ ς κθεσης κα µία στ ραδιν δεξίωση, ε πα τ ξ ς: O τίτλος τ ς κθεσης ε ναι προκλητικ ς. Aπ τ ν K προ πέρασαν κι λλοι λαο κι λλες θε τητες, πο λες πέκυψαν τελικ στ ν µορφι τ ς Eλληνίδας Aφροδίτης. T νησ παρέµεινε λληνικ, δι τι στ ν πάλη µεταξ τ ς Aστάρτης κα τ ς Aφροδίτης νικήτρια γ κε Eλληνίδα θεά. Mετ τ ς δικές µου τοποθετήσεις ρχισαν ν «λλάζουν γνώ- µη» ρκετο κα ν σχυρίζωνται λλα πλέον. Aρκετο K πριοι µ πλησίασαν κα µ συνεχάρησαν. Aσφαλ ς γνωρίζετε π ς Eλληνικ ς Πολιτισµ ς χει πολλο ς «διανοο µενους» χθρο ς. A τ σηµαίνει π ς πατ σ νε ρα κα τ νε ρα πονο ν ρισµένους. T θέµα ε ναι, τί κάνεις τί δ ν κάνεις ναντι α τ ν. ΣYNT.: T περίφηµο «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» θ τ συναντ τε ρκετ συχν µπροστά σας. Σ.Π.: Θέλησαν ρισµένοι ν µ πληροφορήσουν γι τ ν Aνατολ κα τ φ ς της. M ποι φ ς ξ Aνατολ ν; Mήπως γέννησε τ δηµοκρατία, τ ν πολιτική, τ θέατρο; Ποι π τ στοιχε α το Πολιτισµο γεννήθηκε στ ν Aνατολή, κε πο σ µφωνα µ το ς ρχαίους συγγραφε ς π ρχε αρ- αρ τητα; ΣYNT.: Παρατηρο µε, κ. Παπαδηµητρίου, π ς µ τ ν καιρ λοένα κα περισσ τερο τ Ωνάσειο Iδρυµα κα τ ργο του καταξιώνονται στ συνείδηση το κ σµου ς να σχυρ κα δολο στήριγµα το Eλληνικο Πολιτισµο. Kα ς στυλο άτης τ ς παρουσίας α τ ς, πιτρέψτε µου, φαίνεσθε σε ς. T ε σπράττετε α τ, κ. Παπαδηµητρίου; Σ.Π.: Σ ς ε χαριστ γι τ καλά σας λ για. ν ε µαι µ νον γώ, λοι ο νθρωποι το Iδρ µατος δουλε ουµε γι τ καλ τερο. Kα µ νη νταµοι πο δεχ µαστε, ε ναι ναγνώρισή µας π τ ν λα κα µ νον π α τ ν. Oταν περπατ στ ν δρ µο, γνωστος ν µέσ ω γνώστων, πολλο ε ναι ο νθρωποι πο µ πλησιάζουν γι ν µο κφράσουν τ ν ναγνώρισή τους πρ ς τ ργο µας, ν πικροτήσουν τ ν προσπάθειά µας. Tί λλο µπορε ν ζητήσ η κανε ς ξω π α τ ; «Kάτθανε ιαγ ρα, ο κ ς Oλυµπον να ς». Παν. Λ. Kου αλάκης Σηµ. το Eκδ τη: O α σθάνεται τ ν νάγκη ν δηλώσ η τ ν χαρά του, δι τι ο ασικ ς πεποιθήσεις το πευθ νου το σπουδαι τερου κα γιέστερου πολιτισµικο φορέα τ ς λληνικ ς διωτικ ς πρωτο ουλίας, το Ωνασείου Iδρ µατος, συµπίπτουν µ τ ασικ προ λη- µατικ πο ρθρώθηκε κα ρθρώνεται στ ς στ λες το περιοδικο α το π τ ν κδοσή του τ ν Iανουάριο το 1982 ως σήµερα. H φωτισµένη συνείδηση το Προέδρου το Iδρ - µατος κ. Στ. Παπαδηµητρίου, πως διαγράφεται στ ργο του κα στ ν λ γο του, παληθε ει γι µία κ µη φορ τ ν πολλάκις διατυπωθε σα ποψή µας, τι διαχρονικ ς Eλληνικ ς Πολιτισµ ς ε ναι ργο ποκλειστικ προσωπικοτήτων κα χι µάδας, κράτους πισήµων φορέων, πο, πως συνάγεται π τ λεγ µενα το κ. Στ. Π., χι µ νο δ ν συµ άλλουν λλ κτρέπουν τ ν νοδικ πορεία το Πολιτισµο µας, κάτι πο κα πογραφ µενος ς µο πιτραπ ν τ π γι πρώτη φορ δ χω νοιώσει σκληρ «στ πετσί µου» πολλ ς φορ ς στ 22 χρ νια πο πλοηγ τ µικρ διωτικ πίσης σκάφος «αυλ ς»..i.λ.

15 TZEPPY M PAOYN: O AMEPIKANO E HNI TH ν ε ναι λίγοι κε νοι ο φίλοι πο δ ν µο κρυψαν τ ν πογοήτευσή τους γι τ ν ρνητικ ρ λο το Aµερικανο λληνιστ πανεπιστηµιακο Victor Davis Hanson ς συµ ο λου κα δεολογικο πολογητ τ ς κυ- ερνήσεως Mπο ς, γεγον ς πο πεκάλυψε «αυλ ς» προσφάτως (τ. 263, Nοέµ ριος 2003). A τ πο το ς νώχλησε ρκετά, ταν π ς ο διοι ε χαν νθουσιαστ προηγουµένως λ γ ω τ ς συγγραφικ ς συµµετοχ ς το Xάνσον στ πολυδιαφηµισµένο ι λίο «Ποι ς σκ τωσε τ ν Oµηρο;». Ως κ το του νοιώθω τ ν νάγκη ν ξεκαθαρίσω κάποια πράγµατα, κα κυρίως λ γ ω τ ς µακρ ς συνεργασίας πο µ συνδέει µ τ ν «αυλ». H περίπτωση Xάνσον δ ν ε ναι ο τε πρώτη ο τε τελευταία, πο νας διανοο µενος ναλαµ άνει ν δικαιολογήσ η ν ξάρ η σ ν καθοδηγητ ς πολογητ ς τ ς λοκληρωτικ ς µεθ δους µι ς ξουσίας. Eπίσης νας µορφωµένος πιστήµονας δ ν σηµαίνει παραιτήτως τι ε ναι κι νας καλλιεργηµένος νθρωπος δυστυχ ς. Oσοι συµµετέχουµε στ ν «αυλ» τάσσουµε πρ τα π λα τ ν κριτικ κα τ ν µφισ ήτηση κα δ ν ναζητο µε χθρο ς κα φίλους παρασυρµένοι π τ ς δεολογικ ς ζυµώσεις τ ς πικαιρ τητας. Oσον φορ στ θέµα το ναπτυσσ µενου στείρου ντι-αµερικανισµο, πο χει νοδικ τάση ξ α τίας τ ς πι ληθείσας παγκοσµιοποίησης ποία ρχεται σ ντίθεση µ το ς π θους τ ν νθρώπων γι µι ε γενέστερη µορφ ζω ς, κρίνω ς λάθος τ ν φονταµενταλισµ πο παρατηρε ται. Πληροφορ λοιπ ν το ς ναγν στες τι να σηµαντικ µέτωπο πάντησης στ ν πιχειρο µενη λοκληρωτικ κινητικ τητα τ ς ορειοαµερικανικ ς κυ ερνήσως χει συγκροτηθ κα νεργοποιηθ µέσα στ ς διες τ ς H.Π. Eκτ ς π τ ν Aµερικ τ ν Mπο ς, Kίσσινγκερ, Σ αντζενέγκερ, Pάµσφελντ, Xάνσον κ.. πάρχει κα λλη Aµερική, α τ τ ν I ν Iλλιτς, N ρµαν Mέηλερ, K ρλ Σαγκάν, Tζαίηµς Xίλλµαν, Bίνσεντ Kο κ, Eρικ Aντερσον, Tζ ν Aντερσον, T µ P µπινς, Γκ ρ Bιντάλ, N αµ Tσ µσκυ, Mάικλ Mο ρ, Tζέρυ Mπράουν κα πολλ ν λλων. Θ σταθ στ ν τελευτα ο. O Tζέρυ Mπράουν σπο δασε ρχαία λληνικ φιλολογία κα λατινικ στ πανεπιστή- µιο τ ς Kαλιφ ρνιας Mπέρκλεϋ κα ν συνεχεί α νοµικ στ Γέηλ. T 1970 ξελέγη Γραµ- µατέας τ ς Πολιτείας τ ς Kαλιφ ρνιας κα τρία χρ νια µετ κυ ερνήτης της, σ λικία µ λις 35 τ ν. T ργο του διακρίθηκε γι τ ν νθρωπιστικ του χαρακτ ρα κα τ ν κοινωνική του ε αισθησία κα τ 1978 πανεξελέγη κυ ερνήτης µ τ ν µεγαλ τερη πλειοψηφία στ ν στορία τ ς πολιτείας. Iσως ν ποτελ δυστ χηµα τι στ 1992 χασε π τ ν Kλίντον τ χρ σµα τ ν ηµοκρατικ ν. T 1997 ξελέγη δήµαρχος στ ν π λη του, τ Ωκλαντ. Ως δηµοσιογράφος προσπάθησε ν δώσ η µα, στε ν κουστ φων λων κείνων τ ν πνευµατικ ν νθρώπων πο δυνατο ν ν ρο ν πρ σ αση στ λεγχ µενα µ.µ.ε. λ γ ω τ ς ντιµ τητάς τους κα τ ς ποστροφ ς τους πρ ς τ ν µαζικ χειραγωγικ χαρακτ ρα τ ν µέσων α τ ν. Στ ι λίο του «H λλη Aµερική», πο κυκλοφ ρησε κα στ ν Eλλάδα, παρουσιάζει κάποιες πολ νδιαφέρουσες συζητήσεις του µ νθρωπιστ ς-στοχαστ ς π λο τ ν κ σµο. Πρ κειται γι φιλοσ φους, περι αλλοντολ γους, παιδαγωγο ς, στρατιωτικο ς, γεωπολιτικο ς, δηµοσιογράφους, ο πο οι µ τρ πο µπεριστατωµένο κα µ λ γο πλ διατυπωµένο µ ς δίνουν ν καταλά ουµε τί σηµαίνει παγκοσµιοποίηση, θίγοντας θέµατα πολιτικ ς, κοινωνίας, πολιτισµο, παράδοσης, διατροφ ς, περι άλλοντος, παιδείας, στρατηγικ ς, ξουσίας κ.λπ. T σηµαντικ ε ναι π ς δ ν καταφε γουν σ περ ολές, παραδοξολογίες, συνθηµατολογίες κα λλες γραφικ τητες π τ ν οµ αρδισµ τ ν ποίων χου-

16 ANTIBAPO TOY Î. BIKTOP NTAIHBI XAN ON µε µπουχτίσει πιά λλ µ λ γο σο αρ, γκυρο κα νθρώπινο µ ς δίνουν ν καταλά- ουµε τι ο τε µ νοι ε µαστε ο τε ξεκοµµένοι στ ν γ να µας γι τ ν ο κουµενικ ναγέννηση το νθρωπισµο. T σηµε ο πο προκαλε διαίτερη ντ πωση ε ναι πιµον το φιλοσ φου κα παιδαγωγο I ν Iλλιτς γι πανεκτίµηση το γαθο τ ς φιλίας ( πέρτατη ξία κατ τ ν Aριστοτέλη, τ ν Eπίκουρο κα τ ς σχολές του), πο τ σο χει ποτιµηθ, κα παναπροσδιορισµ ς τ ς κοινωνικ ς σηµασίας τ ς φιλίας ς γν ς κα καθαρ ς ξίας πως κατ τ ν γνώµη το Iλλιτς συνέ αινε στ ν πολιτισµ τ ν Eλλήνων χωρ ς τ ς µεταγενέστερες προσµίξεις το σεξισµο, τ ς ποκρισίας κα τ ς κµετάλλευσης. *** κ µη π α το ς το ς νθρωπιστ ς- λληνιστές, Iσπαν ς α τ ς, ε ναι Aγουστ ν Γκαρθία Kάλ ο. O Kάλ ο γεννήθηκε στ ν Zαµ ρα τ ς Iσπανίας στ ίδαξε π τ 1964 στ ν δρα κλασικ ς φιλολογίας το πανεπιστηµίου τ ς Mαδρίτης κα πρωτ τερα στ πανεπιστήµιο τ ς Σε ίλλης. Aνάµεσα στ 1965 κα 1975 ξω- Eνας ρίστηκε π τ ν κυ έρνηση Φράνκο στ ν Γαλλία λ γ ω τ ς συµµετοχ ς του στ κίνηµα τ ν «Acratos» κα πειτα πέστρεψε στ καδηµαϊκά του καθήκοντα. Eχει µεταφράσει στ ν σπανικ γλ σσα Oµηρο, Aριστοφάνη, Ξενοφ ντα, Bιργίλιο, Λουκρήτιο κα λλους κλασικο ς συγγραφε ς. Eπίσης συµµετέχει στ ν δηµ σια ζω κα στο ς κοινωνικο ς γ νες ς συνειδητοποιηµένος κα νεργ ς πολίτης µ λε θερη κρίση. Bι λίο του πο κυκλοφορε στ λληνικά, σ µετάφραση το Kώστα Παναγιωτίδη, ε ναι τ «Eναντίον το α τοκινήτου». O Kάλ ο δυσανασχετε µ τ ν παράλογη µετατροπ µι ς µηχαν ς, το α τοκινήτου ν προκειµέν ω, σ κοινωνικ ξία κα σ µέτρο ξιολ γησης τ ς νθρώπινης προσωπικ τητας. Aποκαλ πτει τ ν συνωµοτικ κα παραπλανητικ πρακτικ τ ν α τοκινητο ιοµηχανι ν κα τ ν πετρελαιοπαραγωγ ν ε ς άρος τ ς νθρωπ τητας σ λα τ πίπεδα γεία, σφάλεια, χρ νο, χρ µα, α σθητική, ποι τητα, περι άλλον, ργασία, ψυχολογία, λευθερία κ.λπ. O ξιος το µισθο του καθηγητ ς χει ξ πνε µα κα λ γο κα πραγµατικ ντυπωσιάζει µ τ σα ξεµπροστιάζει χωρ ς περιστροφές. H καταγγελία του φορ στ ν πτ καθηµεριν τητα τ ς ζω ς µας κα χει πολ µεγάλο νδιαφέρον, ε δικ ταν ναλ η π ς παγκοσµιοποίηση το περπλουτισµο κα τ ς δυστυχίας ρηµώνει τ ν µεθ ριο κα τ ν παρχία σ διεθν ς πίπεδο, πο αθµίζει τ ν σε ασµ τ ς νθρώπινης ζω ς κα καταστρέφει τ ν πολιτισµ. Πάντως κατάσταση πο περιγράφει Kάλ ο γι τ ν Iσπανία ξαφνιάζει µ τ π σο ντίστοιχη ε ναι µ α τ ν πο πικρατε κα στ ν Eλλάδα. Oσον φορ στ ν «σχέση» το Iσπανο λληνιστ µ τ παράδειγµα το προαναφερθέντος Aµερικανο συναδέλφου του B. Nτ. Xάνσον κα σων λλων δίνουν νάλογα δείγµατα γραφ ς, ε ναι ξ ς κα ε ναι ε λικρινέστατη: «O διανοο µενοι ε ναι πηρέτες τ ς ξουσίας, ε ναι φτειαγµένοι γι ν ξαπατο ν, ν ξαπατο ν τ ν λα. Nάτοι λοι ο διανοο µενοι, ποκαλο νται πιστήµονες, φιλ σοφοι, λογοτέχνες, λοι α το πο µφανίζονται στ ν τηλε ραση, πο χουν παρξη γι ν ξαπατο ν, γι ν συντηρο ν τ ψέµα, γι ν τ στηρίζουν. T σο πο ο τε γι στε ο µ ν σο τ χ η ν π ς τι µπιστε εσαι το ς διανοο µενους. Eµπιστοσ νη, πο ε ναι τ ντίθετο τ ς πίστης, µπορε ς ν χ ης µ νο στ ν λα, σ,τι ποµένει π τ ν λα κα τ ν ζωή, κα ποµένως στ ς τέλειές µας ς διωτικ ν τ µων, δι µέσου τ ν ποίων κα ναντίον τ ν ποίων π τε-π τε κάτι π τ ν λα µπορε ν πάρ η κουράγιο, ν µαλακώσ η τ ν πληγή», (σελ. 114). Σοφ λ για, κα ο περιπτώσεις πο µ ς φέρνουν στ ν νο πάµπολλες, τσι;! Aλέξανδρος X. Mήτσιου

17 O KA A O TøN AXPH TøN Tάδε λέγει K ριος Tί κο ω, κ. Tζ ρτζ Mπο ς νεώτερε; T χεις ρίξει λέει στ ν ψιλοκου έντα µ τ πουράνιο Aφεντικ ; Ποι ς τ λέει; M Mάνσφιλντ, ε λογηµένε, πο άλθηκε ν γράψ η κα κοτζ µ ι λίο γι τ ν πίστη σου ς «ξαναγεννηµένου Xριστιανο»! Kι π λικ διαθέτει φθονο νθρωπος. Tί ν πρωτοθυµηθ κανείς. T ν συµπροσευχή σου µ τ ν κ. Mπλ ρ µέσα στ ν Λευκ O κο; T ς παλαι τερες κµυστηριε σεις σου στ ν ε αγγελιστ παπ P µπινσον, τι «Θε ς πιθυµε µένα γι πρ εδρο» τ λλο, τ νεπανάληπτο, ν τελέσ ης τ ν λειτουργία τ ν Bα ων πέρυσι µέσα στ εροπλ νο ν πτήσει πρ ς O άσιγκτον, πειδ δ ν προλά αινες ν τ ν παρακολουθήσ ης µετ τ ν προσγείωση; A τ κι ν ταν happening! Φανταστ τε σαράντα τοµα µέσα στ ν α θουσα διασκέψεων το Air Force One παστωµένα σ ν «σαρδέλλες Kαλλον ς» ν σταυροκοπιο νται, καθ ς σ µ ουλος Kάρεν Xιο διά αζε τ ς ε χ ς κα Kοντολίζα κεχαριτωµένη ερουργο σε κτελώντας χρέη πρεσ υτέρου! (M γελ τε, µαρτωλοί, γεγον τα ναφέρουµε). Aφο γι µι στιγµ Γιαχ συγκινήθηκε τ σο πολ, πο παρ λίγο ν πάρ η κα ν σηκώσ η τ σκάφος κα το ς πι- αίνοντες, γι ν το ς θέση µεταξ τ ν Σεραφε µ κα τ ν Xερου είµ, στε ν τ ν δοξολογο ν µοθυµαδ ν ε ς το ς α νας τ ν α ώνων. T ξανασκέφθηκε µως, καθ ς θεώρησε τι το ε στε πι χρήσιµοι στ ν Γ, γι ν τ ν κατακυριε σετε ε ς δ ξαν Θεο Πατρ ς, µήν. Πορε ου λοιπ ν κι σ, πεφιληµένο τέκνο τ ς Σιών, µ ε λογία το Yψίστου, ν καθαρίσ ης τ ν κ σµο π τ ς δυνάµεις το κακο. Yψωσε σηµαία σου το ς προφ τες «ο λάλησαν ν ν µατι Kυρίου» κα γίνε ζηλωτ ς τ ς δ ξας το Σολοµ ντος κα το Iησο το Nαυ κα το αυ δ κα τ σων λλων ι λικ ν προσωπικοτήτων. Aφο «τ ν χεις κο σει» τι ε σαι κλεκτ ς το Θεο, µ ν κάθεσαι καθ λου. Kαθάρισε τ ν «Π ρνη Bα υλ να» ταχέως, γι ν πάρουν κα ο π λοιποι σειρά. M ν λογαριάζεις τ παιδι τ ν πηκ ων σου, πο σκοτώνονται κα σακατε ονται κε κάτω, δ ν ε ναι δικά σου σ τελικ νάλυση. Eδ ξεχάστηκε τ Bιετν µ µ τ πεν ντα χιλιάδες πτώ- µατα στ ς πλαστικ ς σακκο λες, στ ψιλοπράγµατα θ κολλήσουµε; Aν παρ λα α τ ρεθ κανε ς ν σο διαµαρτυρηθ γι τ ς κατ µ ες, µ ν χάσ ης τ ν ψυχραι- µία σου. Yψωσε µ νηφαλι τητα τ ν δείκτη τ ς δεξι ς σου στ ν ο ραν κα κράτα τ ν σιωπή σου. M τ θέληµα το Θεο θ τ άλ η καθένας; Συνέχισε λοιπ ν ν πουλ ς µεσσιανισµ κα µ ν στενοχωριέσαι. T τηλε λα το Kυρίου ε ναι µετ σο. T λέει κα τ Σ νταγµα το περιουσίου θνους σου. Oχι σ ν το ς E ρωπαίους, πο «τζασαν» κα νοµικ τ ν Πατερο λη µας π τ ν γηραι πειρο λλ πίσω χει χλάδα τ ν ο ρά. Θ το ς δείξω γώ, µ λις λθ η τ πλήρωµα το χρ νου, γιατ πολ έρα χουν πάρει τ µυαλά τους. Aκο ς κε, ν θεωρο ν «τ ν λα το Θεο» ς π ριθµ ν να πειλ γι τ ν παγκ σµια ε ρήνη σ ποσοστ ξ ντα τ κατ! Aλλ δ πο τ λέµε κα ο δικοί σου, τζο νιορ, δ ν π νε πίσω. E κοσι πτ κατοµµ ρια δηλώνουν θεοι, κι σο π νε πληθαίνουν. Γι α τ νασκουµπώσου κα πιάσε δουλειά. «Kράτησε τ ν πίστη ψηλά», πως λένε κα ο «παπα-ροκ δες» κα συνέχισε ν προ άλλεσαι ς ρσενικ Z ν ντ Aρκ τ ς Πλανηταρχίας. Πρ σεχε µ νο µ ν καταλήξ ης «ψητ ς», γιατ κι γ τ τε θ καταλήξω π λητο π τ Σάρωθρον

18 AI IMA KAI A HPITA Eπτ χρ νια «µανιάτικο» T γ µναστα µάτια τ ν λα ν στρέφονται στ ν Παλαιστίνη κα κοιτο ν µ δ νη τ σφαγ πο συντελε ται κε. Kα παρ τι δυσκολε ονται, δι τι θ µατα πάρχουν κι π τ ς δ ο πλευρές, τελικ καταδικάζουν τ κράτος το Iσρα λ κα το ς γέτες του. Oταν Mίκης Θεοδωράκης λέ η τι ο E ρα οι ρίσκονται στ «ρίζα το κακο», ο δε ς καταλα αίνει τ ν ο σία τ ν λ γων του. Kι ταν ο πουργο το Σαρ ν πιτίθενται στ ν Mίκη, ο δε ς κα πάλι καταλα αίνει τ ν σκοπ τ ς πίθεσής του. Eδ, στ ν Eλλάδα, καταδίκασαν λοι το ς Iσραηλίτες πουργο ς κα ποστήριξαν τ ν Mίκη. O Σιωνισµ ς στρέφει τ γ µναστα µάτια τ ν λα ν στ ν Παλαιστίνη, στ µικρ παιχνίδι πο παίζει κε, στε ν µ ν µπορ ν δ κανε ς τ µεγάλο παιχνίδι πο παίζει νεν χλητος στ ν παγκ σµια σκηνή. Kι Θεοδωράκης γίνεται Xίτλερ στ στ µατα τ ν E ραίων πουργ ν, δι τι πρ ν π πτ χρ νια δήλωσε (στ ν «αυλ») π ς «µέσα π τ ν Γιαχ τ ς Bί λου ξεπηδ Xίτλερ». T κράτησαν π µία πταετία µανιάτικο... µ λλον ραίικο... Π.Λ.K. H ε κολία τ ς ντιγραφ ς H ντιγραφ δε ν κα λ γου ε ναι καθεστ ς κα γίνεται µ διάφορους τρ πους. Συνήθως προκάλυπτα (π.χ. στ φ λλο τ ς 29ης Oκτω ρίου 2003 τ ς φηµερίδας «Eλευθεροτυπία» πάρχει κατά λέξιν ντιγραφ µετάφρασης πο δηµοσιε θηκε στ ν «αυλ» το Oκτω- ρίου µ τίτλο «O λλογοι τ ν HΠA» χωρ ς καµµία ναφορ στ ν ). Πιστε ω τι ο πάντες ντιγράφουν το ς πάντες, πλ κα µ νο λ γ ω τ ς τεµπελι ς κα τ ς προχειρ τητας πο χει κυριε σει τ Pωµαίικο. Oσο γι τ ν διαστρέ λωση κα τ ν παραχάραξη τ ν δανικ ν τ ς διας µας τ ς πατρίδας,, κε ε ναι πο διαπρέπουµε! E ναι τ σο ε κολο ν τ κάνουµε κι α τ παίδευτοι ντες κα πολ τως κχριστιανισµένοι. Σ. O «καλ τερες µέρες» το Πατριάρχη O πατριάρχης κ. Bαρθολοµα ος δήλωσε τι, ταν νταχθ Tουρκία στ ν E.E., θ λθουν «καλ τερες µέρες πολιτικ κα κκλησιαστικά». Eγ χω τ ν ε αι τητα τι πάρα πολ καλ τερες µέρες θ λθουν κκλησιαστικά, ν στ ν γείτονα Tουρκία πανέλθ η τ σουλτανικ καθεστώς. T τε ν δ τε µεγαλε α κα ξουσία κα πλο το πο θ ξασφαλίσ η K ριος στ ν χειµαζοµένη λ γ ω µαρτι ν Oρθοδοξία.. Tσ. Bάρ αροι µ λληνικ πασάλειµµα Πρ ς τ παρ ν ο άρ αροι (µαζ κι ο Pωµιο στ διο καλάθι) ς λαµπρ νουν τ παιχνίδια τους µ λληνικ ς δέες, πως Oλυµπισµ ς. Σ ν διαστρε λωτ ς το K σµου τ ν Iδε ν, στ χείλη τους χάνεται µουσικ τητα κα σηµασία τ ν λέξεων κα λλοιώνονται τ λεχθέντα. O τως ποκοµµένοι π τ σ µπαν, ς διανέµουν χρυσ, ργυρ κα µπρο τζινα ρα ε α, σ µ ολα πλο του, πο καταλα αίνουν µπαίζοντες λλήλους. Aς παίζουν λοιπ ν, φο δυνατο ν ν φανταστο ν π ς µπορε να κλαδάκι γριελι ς ν συµ ολίζ η στείρευτες κοσµικ ς δυνάµεις κα τ γιατί ν γωνίζωνται γι να τέτοιο πρ γµα. Eδ γκειται θεµελιώδης διαφορ µεταξ Eλληνος κα αρ άρου. O πρ τος ε γωνίζεται κα δε τερος παραπλαν δολίως κα κ ιάζει, ν µπορ. Π.Π. Στ Mονπελλιέ Aπ τ ν παρελθ ντα Σεπτέµ ριο τ γαλµα το Aδαµάντιου Kορα κοσµε τ ν κεντρικ πλατε α το Mονπελλιέ. Aπ τ µώνυµο Πανεπιστήµιο τ ς π λης α τ ς το γαλλικο ν του

19 17406 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 πρ ν κρι ς π 215 χρ νια, τ 1788, µεγάλος Eλληνας διαφωτιστ ς λάµ ανε τ διδακτορικ του δίπλωµα στ ν πιστήµη τ ς Iατρικ ς. O δήµαρχος το Mονπελλι Z ρζ Φρ ς στ ν τελετ τ ν ποκαλυπτηρίων µίλησε γι τ ν προσωπικ τητα κα τ νεκτίµητο ργο το Aδ. Kορα, σηµειώνοντας π ς ε ναι στορικ καθ κον τ ς π λεώς του π δοση τιµ ς σ ναν δικ της νθρωπο. Ως γνωστ ν, ο λληνικ ς σπουδ ς στ Γαλλία ε σέρχονται κα πάλι σ ποχ νθησης ποδεικν εται τσι π ς λληνικ ς πολιτισµ ς κα παιδεία του δ ν χουν σ νορα κα ε δοκιµο ν που πάρχει καθάριος λογισµ ς. Π.Λ.K. Aµ ων- µα H κκλησία το ήµου, π κυρίαρχο ργανο τ ς Λαϊκ ς ουλήσεως, συµµετοχ ς, κυριαρχίας κα ποφάσεων στο ς ρχαίους Eλληνες, γινε κκλησία-να ς. T «τίς γορε ειν ο λεται;» χαµαί πεσε, πέσ ετο, ου άθηκε. ν κο γεται πλέον. O µος, τ ς π λεως πολίτης, γορε ων γι τ ν Π λιν, δ ν πάρχει πλέον. Eγινεν πλήρω- µα, ποίµνιον σιωπηλ ν κα -φωνο, κο ον κα µ διαντιδρο ν. Φων χει µ νο παπ ς - πίσκοπος, δεσπ ζων τ ν να. Eτσι µ ων νήκει στ ν χρήση α τ ν κατ ο λησιν κα πολλάκις γίνεται µα πολιτικο λ γου, λως ναρµοδίως, τ ν πο ο τ κκλησίασµα κο ει θελήτως κα νευ ντι-λ γου. Σ.Φ. O Eλληνες Προϊνδοευρωπα οι Aπ τ ς στέππες τ ς Σι ηρίας στ ν Kα κασο κι π κε στ ς ο γγρικ ς πεδιάδες. Eπ µενος σταθµ ς Mικρ Aσία. O τελευτα ες γλωσσολογικ ς ρευνες το Πανεπιστηµίου Ωκλαντ µφανίζουν ς γενέτειρα τ ς πρώτης... µιλο σης φυλ ς τ ν Mικρ Aσία. H ρχαι τερη γλ σσα στ «νδοευρωπαϊκ δέντρο», γλ σσα τ ν Xετταίων, τ ν. T παρακλάδι τ ς E ρώπης ε ναι τ ν, α τ ν τ φορ ρχαι τερο π α τ τ ς Aσίας, πο χρονολογε ται στ τη! O Kελτικ ς γλ σσες χουν λικία χρ νια, ο Λατινικ ς κα τ Aγγλικ χρ νια. H ρχαία Eλληνικ Γλ σσα δ ν µφανίζεται στ ν κατάλογο τ ν νδοευρωπαϊκ ν γλωσσ ν. Γιατί ραγε, φο ς σήµερα τ ν νεφάνιζαν ς «µία π τ ς ρχαι τερες νδοευρωπαϊκ ς γλ σσες»; Mήπως δ ν «χωράει» στ ν παρο σα χρονολ γηση µήπως π µενος κα µ λλον τελευτα ος σταθµ ς α το το λαο -φαντάσµατος νακηρυχθ Eλλάδα; O Eλληνες «προϊνδοευρωπα οι»! ν χε κα τ σο σχηµα... Π.Λ.K. Aναποδογυρίσµατα H ε δηση µεταδ θηκε π τ ν τηλεοπτικ σταθµ «ALPHA». Eκατ ν τριάντα κα πλέον καθηγητ ς το Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης συντάχθηκαν π ρ το O κουµενικο Πατριαρχείου στ ν πρ σφατη ντιπαράθεσή του µ τ ν Eλλαδικ Eκκλησία. Mία κίνηση λίγο πολ ναµεν µενη, φ σον ε ναι το ς π σι γνωστ π ς τ ν λ γ ω πανεπιστήµιο δ κα τρε ς δεκαετίες περίπου χει µετα ληθ σταδιακ σ ντρο ρωµαϊζ ντων µ πρωτοστάτες το ς καθηγητ ς τ ς Θεολογικ ς του Σχολ ς. Πρ κειται γι να κ µα τ πηµα τ ν γνωστ ν ρωµαίικων κ κλων τ ς συµπρωτε ουσας, ο πο οι προωθο ν τ υζαντινολατρία, τ ν ποστροφ πρ ς τ ν Eλληνικ Πολιτσµ κα τ µεθοδευµένη µφισ ήτηση τ ς νεξαρτησίας το Eλληνικο Eθνους, πως α τ ρίζεται κα π τ A τοκέφαλο τ ς Eλλαδικ ς Eκκλησίας. Σ λους α το ς τ λ για το µεγάλου στοριοδίφη Kωνσταντίνου Σάθα στ τέλη το 19ου α να «O υζαντινισµ ς πέθανεν, Eλλ ς ζ» ναποδογυρίζονται: «H Eλλ ς πέθανεν, υζαντινισµ ς ζ». Στ. M.

20 Π ς µία πιστήµη κµηδενίσθηκε π τ γµα Hτελικ πικράτηση το χριστιανικο δ γµατος κήρυξε κτ ς ν µου λες τ ς πιστ µες. K ρια µως πληξε τ ν στρονοµία. O θεωρίες γι τ ν σφαιρικ τητα το σ µπαντος, τ ν κίνηση τ ν πλανητ ν κα τ ν περιφορ τ ς Γ ς γ ρω π τ ν Hλιο θεωρο νται «σατανικ ς δοξασίες» τ ν Eλλήνων, κα κάθε παρ µοια ναφορ σ α τ τ θέµα πισείει τ ν πειλ το φορισµο κα τ ν θανατικ ποιν στο ς «παρα άτες». Aπ τ τε µέχρι κα τ ν «Aναγέννηση» λες ο ρχα ες γνώσεις ρίχτηκαν στ ν πυρ κα λησµονήθηκαν. H Γ πι δ ν ε ναι σφαιρική. ν κινε ται. ν περιστρέφεται γ ρω π τ ν Hλιο. O κ σµος γι τ ν χριστιανικ Eκκλησία φτειάχτηκε π τ ν Θε σ σχ µα θολωτ ς σκην ς κα χει δ ο ρ φους. Στ ν κάτω ροφο πάρχει να τραπέζι, Γ, που κατοικο ν ο νθρωποι κα στ ν πάνω ροφο ζο νε ο γγελοι, ργο τ ν ποίων ε ναι ν κινο ν τ φ τα τ ν στέρων γι ν φωτίζεται Γ : «Θε ς ο τος ποιήσας τ ν ο ραν ν ς κάµαραν κα διατείνας ς σκην ς κατοικε σθαι», ποστηρίζει τ 180 µ.x. πίσκοπος τ ς Aντιοχείας Θε φιλος. 1 Aλλ κα Iωάννης Xρυσ στοµος πιµένει: «O ο ραν ς χει µορφ σκην ς. Πο ε ναι κε νοι πο λέγουν τι ο ραν ς κινε ται; Πο ε ναι α το πο νοµίζουν τι ε ναι σφαιρικ ς; Kα ο δ ο α τ ς π ψεις σαρώθηκαν πιά». 2 Θ νέµενε κανε ς τι µετ τ ν τραγικ διάψευση τ ν χριστιανικ ν ντιλήψεων περ κ σµου, θ πλήττετο νεπαν ρθωτα ξιοπιστία τ ς «Aγίας Γραφ ς», στω θ παυε πλέον ν θεωρ ται «θε πνευστη». Aν ε ναι δυνατ ν «Θε ς», πο ος, ποτίθεται, νέπνευσε τ ν συγγραφή της, ν γνο τ πραγ- µατικ σχ µα τ ς Γ ς, τ ν ποία, ποτίθεται, κε νος φτειαξε. Oµως διεθν ς ξουσία Θαλ ς Mιλήσιος ( π.x.).

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4

TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) 1 6. 3 4 4 688 EKK H IA A γουστος - Σεπτέµβριος 2001, Aριθµ. 8 ANAKOINΩΣEIΣ TOY MHTPOΠOΛITOY NAYΠAKTOY KAI AΓIOY BΛAΣIOY κ. IEPOΘEOY ΓIA TIΣ TAYTOTHTEΣ (28.8.2001) Mετ π να χρ νο κα να µήνα, κα συγκεκριµένα π τ ν

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη Ἡ Κεχαριτωμένη Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Ἡ Κεχαριτωμένη ΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ἐπιμέλεια ἔκδοσης Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα