YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,"

Transcript

1

2 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, Aθήνα. Tηλέφωνα: , , Tηλεοµοι τυπος: IA IKTYO («Internet»): Hλεκτρονικ λληλογραφία: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες καθηµεριν (κα Σά ατο). Παραγωγή: PRESS LINE Mάγερ 11, Aθήνα, τηλ.: Tιµ ντιτ που: y 5. 12µηνη συνδροµή: y 47. Oργανισµ ν κ.λπ.: y 70,50. Φοιτητ ν: y 38. Eξωτερικο : 100 δολλ. HΠA. H συνδροµ κατα άλλεται κατ τ ν γγραφή. H συνδροµ νανεώνεται α τοµάτως µετ τ λήξη το 12µήνου. ιακοπ τ ς συνδροµ ς γίνεται µ νον κατ πιν τηλεφωνήµατος το νδιαφεροµένου. IAºHMI EI EN HMO IEYONTAI. T χειρ γραφα δ ν πιστρέφονται. Oλες ο συνεργασίες κα τ ταχυδροµικ µ άσµατα στ διε θυνση: HM. I. ΛAMΠPOY, Π στ Pεστ ντ , Π. Φάληρο. Παραγγελίες: µέσ ω ιαδικτ ου ι λίων τ µων παλαι ν τευχ ν «αυο» και εγγραφές συνδροµής συνδροµητ ν στ ν στοσελίδα µας: Παρακαλο νται ο συνδροµητ ς πο λλάζουν διε θυνση, ν τ γνωστοποιο ν στ περιοδικ. Aπαγορε εται ν λ ω ν µέρει ναδηµοσίευση ναµετάδοση καθ ο ονδήποτε τρ πον δηµοσιευµάτων το «αυλο» χωρ ς τ γραπτ δεια το κδ τη. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας Eτος 23 ο, Φε ρουάριος 2004, ρ. 266 EK OTIKO HMEIøMA H σηµεριν λληνικ συνείδηση E I O H E I TO øn ANA Nø TøN Σκέψεις ν ς ναγνώστη EPEYNE H περιπέτεια τ ς Aστρονοµίας «Tέρµα» T ρυχε α στ ν ρχαία Eλλάδα Bιαστ ς κα φονιάδες κληρικοί Π σες σαν ο τραγ ωδίες; H χρονολ γηση τ ς ναρξης τ ν Oλυµπιάδων Kρ νος - Γιαχ έ: Eκδίκηση τ ν Tιτάνων Bήρωσσος - Mανέθων Πατριαρχε ο: N ξαναγίν η Eλλάδα τουρκική! Bιοτσίπ: T τέλος τ ς λευθερίας; Ψυχολογία κα νδρισµ ς τ ν ρώων το Oµήρου O Πιτθε ς κα νακάλυψη τ ς γραφ ς ENIKH KPITIKH O KAΛAΘOΣ TΩN AXPHΣTΩN AIΣIMA KAI A HPITA O AΛΛOΣ ΛOΓOΣ H AEK... τ ς Oρθοδοξίας H Oµογένεια παλλάσσεται τ ς Eξουσίας H KINHΣIΣ TΩN I EΩN E ONOTA Tζέρρυ Mπράουν, Aµερικαν ς λληνιστής Aνακαλ πτονται τ µαθηµατικ το Aρχιµήδη «Kρυφτο λι» στ «σάιτ» το «Aθήνα 2004» YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, πρ εδρος το Ωνασείου Iδρ µατος O χει τ ν ε θ νη τ ν κειµένων πο δηµοσιε ει στ ς σελίδες του. Γι τ ς δραστηρι τητες, δηµοσιε σεις, διατυπώσεις θέσεων κ.λπ. κτ ς «αυλο» π πρ σωπα πο γράφουν γραψαν στ Περιοδικ δ ν ε θ νεται.

3 H HMEPINH E HNIKH YNEI H H ºορτωµένη µ τ σήκωτο άρος τ ς πνευµατικ ς φασίας 16 ½ α ώνων ίαιου φελληνισµο της συνείδηση το σηµερινο Eλληνα προσ λέπει πρ ς τ ν νεοαναδεικνυ µενη γι πρώτη φορ µετ τ ν κχριστιάνισή του λλη πανάρχαια λλ παγορευµένη π α νες κα ρατη ως τώρα πνευµατική του διάσταση, πως το τ ν ε χε διαµορφώσει προχριστιανικ πνευµατικ - στορική του ντίληψη γι τ Zω κα τ ν K σµο: O 16 ½ α νες το λληνικο κώµατος, µι ς χρονίας πι δεολογικ ς ν σησης, ποτελο ν τ να σκέλος το διχασµο του, ν ναζήτηση µέσ ω τ ς στορικ ς α τογνωσίας κα τ ς πολιτισµικ ς α τοσυνειδησίας µι ς παρκτ ς λληνικ ς συνειδητ ς ζω ς σ ντικατάσταση το Mεγάλου Yπνου χτίζει ναν δε τερο π λο θνικ ς συµπεριφορ ς, πο κ µη ρίσκεται στ φάση τ ς µελέτης-σχεδίασης, λλά, κι ς τέτοια κ µη, πέχει θέσιν δευτέρου σκέλους το διχασµο µι ς κατάστασης πο στ ς µελέτες το συχν χαρακτηρίζεται δ κα πολλ χρ νια «Eλληνικ Eθνικ Σχιζοφρένεια». Θ µπορο σαµε τώρα πι ν νέ ωµε να σκαλοπάτι ψηλ τερα π τ ν προαναφερθε σα στορικ συνειδητοποίηση τ ς πολυαίωνης δεολογικ ς-πνευ- µατικ ς πορείας το Eλληνισµο, ν ναλ σωµε τ δ ο σκέλη το διχασµο του. Θ ντιλαµ αν µεθα τ τε τι τ διαµορφωθ ν σχιζοειδ ς σχ µα «Iστορικ Aφασία- Iστορικ A τοσυνειδησία», πως λλωστε κα κάθε σχηµατοποίηση, περαπλουστε ει τ διαδικασία προσέγγισης α τ ς τ ς πραγµατικ τητας ρα λλοιώνει κρωτηριάζει τ ν πραγµατικ τητα κατ τ µέτρο πο τ αθιά, νεξερε νητα, γι ν ε µαστε κρι ε ς, λατήρια, πο προκαλο ν κα παράγουν τ ν µαδικ - θνικ συµπεριφορ τ ν Eλλήνων, ε ναι πολ περισσ τερα κα πι πολ πλοκα π τ δ ο προαναφερθέντα α τια. *** τ ν πραγµατικ τητα κα τ πρ το π τ δ ο σκέλη τ ς διπλ ς προσωπικ τητας το σηµερινο Eλληνισµο, κε νο τ ς θνικ ς του συνειδησίας, κα τ δε τερο, κε νο τ ς φ πνισής του, διασπ νται κι α τ σ ε δικώτερα πνευµατικ σχήµατα, πο στ ν πράξη παίρνουν µορφ δεολογηµάτων: H Oρθοδοξία φ ν ς στ ν ζ σα κ µη Φαναριώτικη κδοχή της A παραµένει πολιθωµένη στ ν ν-εθνικ κα κρα α νθελληνικ παράδοσή της κα τ ν µεσουσιώνει-δικαιώνει ς «σ µπλευση» µ τ διεθν συ-

4 KAI TA I EO O IKA Y O PO ONTA TH γκυρία, δηλαδ τ ν µερικανικ κοσµοκρατορία, πως σ µφωνα µ τ ν δεολογικ θεµελιωτή της, τ ν Πα λο, «ο κ νι Iουδα ος ο δ Eλλην» («ο κ νι Tο ρκος ο δ Eλλην»), ταυτίζοντας σκοποθηρικ τ ν πλανηταρχικ παγκ σµιο ξουσιασµ µ τ ν «ρθ δοξη ο κουµενικ τητα» δ ο πράγµατα λλωστε πο γεννήθηκαν κα προωθο νται διάκοπα ως σήµερα π τ ν δια δεολογικ µήτρα, τ «παλαι ν µερ ν» κοσµοκρατικ νειρο τ ς Σιών, πο σήµερα πολιτικ στ ν περιοχή µας κφράζεται µ τ µερικανικο-ισραηλινο-τουρκικ σ µπλεγµα. H Oρθοδοξία φ τέρου στ ν λλαδικ κδοχ της, γκυλωµένη π B τ ς µωροεθνικιστικ ς φαντασιώσεις τ ς Pωµιοσ νης, λέπει τι «νι Iουδα ος κα νι Eλλην» («νι άρ αρος Tο ρκος κα νι πολιτισµένος Eλλην»), προσπαθώντας ντιφατικ σοφιστικ ν ταυτίσ η τ ν χριστιανικ διεθνισµ µ τ ν διεθνισµ τ ς Eνωµένης E ρώπης κάτι πο κα ε ναι ε- αίως συνεπ ς πρ ς τ ν «ρθ δοξη ο κουµενικ τητα» λλ κα δ ν ντιφάσκει πρ ς τ σ γκρουση τ ς περκρατικ ς «χριστιανικ ς E ρώπης» µ τ κε θεν το A γαίου περκρατικ Iσλάµ. Aλλά, πως προείπαµε, κα τ λλο σκέλος τ ς διασπασµένης θνικ ς προσωπικ τητας το σηµερινο Eλληνα, λληνικ ( ξωχριστιανικ ) ναζήτησή του, ε ναι κατακερµατισµένο. H µία λληνίζουσα τάση, π λυτα ξουσιαζ µενη π τ ν «παράδοση» («Tί ε ναι Παράδοση; M τίποτε λλο π τ ν φο ερώτερη ξου- A σία»: Φρειδερ κος Nίτσε), θρυµµατίζεται σ θρ ψαλα, πο δια αθµίζονται µεταξ φ ν ς τ ς «πιστ ς, α θεντικ ς να ίωσης τ ς προχριστιανικ ς Eλλάδος» κάτι πο ρχίζει π τ θρησκεία-λατρεία κα φθάνει µέχρι τ χλαµυδοφορία κ.. τραγικ κα φ τέρου το ερο κα σίου δ γµατος τ ς διάκοπης στορικ ς συνέχειας το Eλληνισµο, κ µα κα µ τ ν λληνοποίηση,τι πι νθελληνικο γέννησε Iστορία, δηλαδ το Bυζαντίου κα τ ς «Bυζαντιν ς παράδοσης». Eννοε ται τι τ θρ ψαλα τ ς τάσης α τ ς, σ διαφορετικ αθµ καστο, δ ν λέπουν λλη «µεγάλη δέα» τ ς φ πνισής τους παρ τ ν «K κκινη Mηλι» το Παµµεσογειακο Eλληνισµο. H λλη λληνίζουσα τάση ( ποία δ ν διστάζουµε ν τ παραδεχθο µε ποτελε µι πουλη, δ λια κα σκεµµένη κακοήθη ξαλλαγ B τ ν καθαρ ν δε ν πο διατυπώθηκαν στ ς στ λες το στ 22 χρ νια τ ς ζω ς του) πο χει ξαπλωθ κα µεταξ τ ν Aποδήµων µας, κυρίως τ ν

5 17392 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 HΠA, ταυτίζει τ ν παγκοσµι τητα τ ς Eλληνικ τητας µ τ ν Παγκοσµιοποίηση(!) τ ς Πλανηταρχίας κα ζ µ τ ν γλυκαπαντοχ τι π σιωνιστικ -θεοκρατικ λεγχο Pax (δ θεν) Americana πορε εται άσει τ ν λληνικ ν «στορικ ν προτ πων» κα τ ν λληνικ ν «στορικ ν προηγο µενων» κα προσδοκ τι κάποτε ο τρ φιµοι το Λευκο O κου θ ξελληνίσουν τ ν νθρωπ τητα. Mακάρι ν ταν τσι, λλ κα µ νο τ ν κ. Mπο ς προσευχ µενον στ Γιαχ κα ποτασσ µενον τ ν Σαταν τ ν κ. Mπ ικιν καταδιώκοντα τ ν «µικρ τερο Aλλ χ» ς σταυροφ ρος το «µεγαλ τερου Γιαχ-» ( λ. τε χη µας 262, 263, 264, 265) ν ψυχογραφήσ η κανείς, δ ν θ χρειασθ πολ µυαλ, γι ν ε αιωθ τι κ σµος µι ς τέτοιας Πλανηταρχίας δ ν χει καµµι σχέση µ τ ν Eλληνικ τητα κα τι Eλληνικ τητα δ ν χει καµµι σχέση µ µι τέτοια Πλανηταρχία. *** ο καταλήγουµε; Oτι ε ναι φρο δη κα χιµαιρικ κάθε προσδοκία γι µι µελλοντικ νθρώπινη ζω πι λλογη, πι ξαληθευµένη, πι λευθερωµένη, λιγώτερο παρανοϊκή, λιγώτερο δογµατική, λιγώτερο σχιζοφρενική, µ µι λέξη ε ναι φρο δο κα χιµαιρικ τ νειρο µι ς πι λληνικ ς ζω ς στ ν τ πο µας κα στ ν Yφήλιο; H πάντησή µας ε ναι περίφραστη: Kάθε λλο Eλληνικ τητα ζ στ ν σηµεριν κ σµο παντο κτ ς µ νο κε πο ζ Eξουσιασµ ς. Kι α τ ν τ ν Eλληνικ τητα δ ν χρειάσθηκε ν γωνισθ ποτ κανένας γι ν τ διαδώσ η, ο τε ο παδο το πρώτου σκέλους ο τε ο παδο το δε τερου σκέλους τ ς «θνικ ς σχιζοφρένειάς» µας ο τε κάποια Pωµαϊκή, Aγγλική, Aµερικανικ Σιωνιστικ κοσµοκρατορία. Aλλ τ ν ναζήτησαν κα τ ν ναζητο ν πάντοτε ο νθρωποι κα τ ν υ οθέτησαν κα τ ν υ οθετο ν γι ν πολα σουν τ αρ τιµα δ µα της δ ρα ζω ς, γνώσης, πιστήµης, δ ρα πο νε άζουν τ κτ νος σ λλογο ν. Eν κατακλε δι µπορο µε ν πο µε τι δ ν πάρχουν σήµερα πραγµατικ θνικ δεολογήµατα ν ψει θνικ ν διληµµάτων παρ µ νο φαντασιακά, κυοφορο µενα µέσα στο ς γκεφάλους τ ν κατασκευαστ ν κάποιων ψευδοϊδεολογηµάτων κα κάποιων ψευδοδιληµµάτων. Aντιθέτως α τ πο πάντοτε ε ναι τ παρκτ κα ζωτικ ζητο µενο, ε ναι συνεχ ς διε ρυνση τ ς λληνικ ς α τοσυνειδησίας κα νάλογη συνεχ ς συρρίκνωση τ ς λληνικ ς συνειδησίας κάτι πο ποκλειστικ κα µ νο πασχολο σε, πασχολε κα θ πασχολ τ περιοδικ πο κρατ τε στ χέρια σας..i.λ.

6 E I O H E I TO øn ANA Nø TøN H περίεργη σιωπ γι τ ε ρήµατα τ ς Πελλάνας Aγαπητο φίλοι, Eπικοινων µαζί σας, γι ν σ ς νηµερώσω γι τ ς τελευτα ες ξελίξεις στ θέµα τ ν νασκαφ ν το ρχαιολ γου Θ. Σπυρ πουλου στ ν Πελλάνα Λακωνίας. Ως γνωστ ν κ. Σπυρ πουλος χει διατελέσει π 20ετία φορος ρχαιοτήτων στ Σπάρτη κα ο δεσµοί του µ τ ν τοπικ κοινωνία ε ναι δυνατοί. E ναι γνωστ πίσης τι ο νασκαφ ς χουν διαρκέσει περίπου 20 τη κα διεκ πησαν πρ ν ς τους περίπου κατ πιν τ ς δηµοσι τητας πο λα ε τ θέµα στ M.M.E. Eκτοτε κ. Σπυρ πουλος πέστειλε στ K.A.Σ. τ τεκµήρια πο φερε στ φ ς ρχαιολογική του σκαπάνη. O ρχαιολ γοι ρνήθηκαν ν συνδέσουν τ ρείπια τ ς Πελλάνας µ τ νάκτορα το Mενέλαου. Στ ς 10/11/2003 σ α θουσα το Πειραι γινε διάλεξη το καθηγητ π το θέµατος το του. H διάλεξη γινε µ φροντίδα το συλλ γου Kυρι ν Πελλάνας κα τ ν τηλεοπτικ κάλυψη το δια λου «EΛΛA A TV». Παρευρέθηκαν ρκετο τοπικο ρχοντες: κπρ σωποι - ουλευτ ς το ΠA.ΣO.K. Λακωνίας κα τ ς N.., κπρ σωπος το Nοµαρχιακο Συµ ουλίου, µητροπολίτης κα ρχαιολ γος κ. Λιάνα Σουλ ατζ. O καθηγητ ς τ νισε τι τ ε ρήµατα ποδεικν ουν π ς ρχαία Λακεδαίµων ταν διάφορη τ ς Σπάρτης, πως τ ν περιγράφει Oµηρος στ ν Oδ σσεια στ ταξίδι το Tηλέµαχου στ Mενέλαο. Hταν Mινυακ π λις π τ 3000 ως τ 1700 π.x., γινε Mυκηναϊκ π τ 1700 ως τ 1050 π.x. κα τέλος ωρικ π τ 1050 ως τ Pωµαϊκ κατοχή. T νισε πίσης τ ν παγκ σµια ξάπλωση τ ν Mιν ων (µεταλλωρ χοι: πρ λ. mines γγλιστί), λλ κα τ γεγον ς τι τ λφά ητο π ρξε λληνικ φε ρεσις- πιν ησις κα ο ν µοι το Λυκο ργου γράφτηκαν γ ρω στ 1000 π.x. (Mεταξ µας: δ ν χω καµµι πορία ς πρ ς τ γιατ τ K.A.Σ. «κωφε ει»). Mετ τιµ ς Γεώργιος Σαρρ ς Στεφανι Λακωνίας «Outlook»: Mι πιλεκτικ µατι τ ς λασφηµίας K ριε διευθυντά, Mεγάλη φασαρία γινε γι τ ργο το Bέλγου ζωγράφου Thierry De Cordier στ ν κθεση Πολιτιστικ ς Oλυµπιάδος «Outlook». Πολλο θεώρησαν τ ργο KEæEI ENO ANA Nø TH α τ λάσφηµο, χωρ ς µως ν µ ς ξηγήσουν τί ννοο ν µ α τ. Σ µφωνα µ τ Kανονικ κα Ποινικ ίκαιο, τ πο ο χει τ ς ρίζες του στ ν Iουστινιάνειο Nεαρ Aγαπητ κ. Λάµπρου, M προ ληµατίζει πάντα τ π ς θ ταν δυνατ ν τ περιοδικ α τ ν µπορο σε ν φτάσ η στ χέρια λο κα περισσοτέρων Eλλήνων. H λήθεια ε ναι π ς «αυλ ς» ε ναι γι τ µεγάλη ναγνωστικ µερίδα πολ λίγο γνωστ ς ς σο αρ περιοδικ κα πολλο τ ν συνδέουν µ περιθωριακ κίτρινα φυλλάδια φασιστικο α ρετικο περιεχοµένου, πο πευθ νονται σ τοµα χαµηλο πνευµατικο πιπέδου. Yπάρχει σφαλ ς ργανωµένη πίθεση τ ς Eκκλησίας ναντίον κάθε ντ που πο κάνει κριτικ στ «Eλληνοχριστιανικ» δε δες κα στ ν πρώτη σειρ πρέπει ν ρίσκεται «αυλ ς». Xρειάζεται µεγάλη προσπάθεια κα πολλ χρήµατα, γι ν µπορέσ η «αυλ ς» ν γίν η να περιοδικ ε ρείας κυκλοφορίας, τ πο ο θ ναλά η τ γχείρηµα τ ς µεγάλης διαφώτισης τ ν Nεοελλήνων, πο λ γ ω το θλιου λληνοχριστιανικο κατεστηµένου πο πικρατε στ χώρα µας ρίσκονται κ µα στ σκοτάδι, παγιδευµένοι στ δίχτυα το E ραιοχριστιανισµο. Xρειάζονται περισσ τεροι κα «διάσηµοι» σως κπρ σωποι το πνευµατικο µας κ σµου, πο θ ναλάµ αναν ν γίνουν τακτικο συνεργάτες το κλεκτο α το περιοδικο, µι κα ο σηµερινο Eλληνες δίνουν διαίτερη σηµασία στο ς «πώνυµους» πνευµατικο ς νδρες, παρ στ ς πραγµατικ ς πνευµατικ ς ξίες, πο δ ν χουν καταφέρει ν «ναρριχηθο ν» κα

7 17394 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 OΞ, Kεφ. A, παρ. 2: «O ε ς τ ν Θε ν λασφηµο ντες πο άλλονται τ σχάτ η τ ν ποιν ν». H Nεαρ έ- αια α τ λκει τ ν καταγωγή της π τ ν Παλαι ιαθήκη (Λευϊτικ K 13-16): «E ν κάποιος νθρωπος καταραστ τ ν Θε, παίρνει µαρτία ν νο- µάσ η τ νοµα το Iεχω, θανατο ται κα λιθο ολε ται». Σ µφωνα µ τ ρθρο 152 το Ποινικο N - µου τιµωρε ται «ποιος δι δηµοσίας µιλίας, διδασκαλίας, συγγράµµατος συµ ολικ ς παραστάσεως κφραζ µενος προσ άλλει κα δ ν κφράζει τ φειλ µενο σέ ας πρ ς τ ν ηµιουργ ν το Παντ ς». Yπ τ ν ρο «ηµιουργ ν το παντ ς» N µος θεωρε τ ν Θε κατ τ ν ννοια το Θεο πο διαµ ρφωσαν τ θρησκε µατα τ ν Xριστιαν ν, τ ν Iουδαίων κα τ ν Mωαµεθαν ν. Eδ τίθεται λοιπ ν τ µεγάλο ρώτηµα, πως τ πραγµατε τηκα στ ι λία µου «T ι λίο πο Eκκλησία σου δ ν θέλει ν δια άσ ης» κα «εκαπέντε Eσταυρωµένοι κα Aναστηµένοι Σωτ ρες»: ναται ν στοιχειοθετηθ τ δίκηµα τ ς λασφηµίας, ν α τ κατευθυνθ πρ ς το ς θεο ς τ ν Eλλήνων; υστυχ ς χι. O N µος ε ναι σαφ ς. Bλασφηµία στοχειοθετε ται µ νο πρ ς τ ν «ηµιουργ ν το παντ ς». O Eλληνες µως δ ν θεωρο σαν το ς θεο ς τους δηµιουργο ς το κ σµου, λλ προϊ ντα το κ σµου α το. O Yψιστος Θε ς τ ν Eλλήνων, Zε ς, π κειτο στο ς N µους το Σ µπαντος µ τ ν ννοια τ ς «Aνάγκης». Ως µ δηµιουργ ς λοιπ ν τ ν πάντων Zε ς λλ κα ο π λοιποι θεο τ ν Eλλήνων δ ν προστατε ονται π τ ν N µο κατ τ ς λασφηµίας. T διαπιστώσαµε στ ν πράξη, ταν στ Συνέδριο κατ τ ς «Nεοειδωλολατρίας», πο πραγµατοποιήθηκε τ ν Aνοιξη το 2003 στ Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης π το ς παπα-mεταλλην κα παπα-zήση, ε δαµε ν λασφηµο νται κατ συρρο ν χι µ νον ο θεο τ ν Eλλήνων (ν ποκαλ ται Aφροδίτη «π ρνη» κα Zε ς «α µοµίκτης» κα «ιαστ ς») λλ κα λος προχριστιανικ ς πολιτισµ ς συλλή δην. A τ ε ναι τ α σθηµα το δικαίου νάµεσα στο ς χριστιανο ς. ν σέ ονται κανένα παρ µ νον τ ν «ηµιουργ ν το παντ ς», δηλαδ τ ν δικ τους θε. Oλοι ο λλοι θεο «ε ναι δαίµονες». M τ ν λογικ α τ φτάνουν τ ν λασφηµία στ πακρο. O λάτρεις τ ν Eλλήνων θε ν γίνονται α τοµάτως «σατανιστές». Π ς µως µπορε κανε ς ν κατηγορήσ η το ς Eλληνες ς σατανιστές, ταν Σαταν ς ε ναι γνωστος γι α το ς κα πάρχει µ νον στ ερ ι λία τ ν χριστιαν ν; Πολλ κ µα θ ε χε ν µ ς π Oργουελ, ν σχολε το µ τ ν χριστιανισµ. Mετ τιµ ς Γεώργιος Γρηγοροµιχελάκης Συγγραφέας - ρευνητής, Θεσσαλονίκη Θρησκεία - σ ξ - Πα λος - Xριστ ς - Θε ς Aγαπητ «αυλέ», Eξ φορµ ς το περιεχοµένου το φιερώµατ ς σας µ τ ν γενικ τίτλο «Θρησκεία κα Σ ξ» («αυλ ς», τ. 265) κα ε δικ γι τ ρθρο πο φορ στ ν Πα λο χω ν πισηµάνω τ ξ ς: Nαί, λα τ χριστιανικ δ γµατα χουν θεοποιήσει τ ν Πα λο. Στ ν ο σία α τ ν θεωρο ν κα τιµο ν γι ρχηγ τους. Στ ν Xριστ ναφέρονται µ νο µε- ν γίνουν ε ρ τερα γνωστο κα κατ συνέπεια περισσ τερο «ποδεκτοί». Περισσ τερο σως λων χρειάζονται πολλ χρήµατα, γι ν µπορέσ η τ περιοδικ α τ ν διαφηµιστ κα ν γίν η πασίγνωστο στ σηµεριν Eλληνα. H διαφήµιση σήµερα κοστίζει πράγµατι πολλ κατοµµ ρια τ σο µέσα π τ π λοιπα λληνικ ντυπα σο κα µέσα π τ πανελλήνιας µ έλειας λεκτρονικ MME. A τ µως ποτελε µι µεγάλη νάγκη, πο θ πρέπει ν µ ς ναγκάσ η λους σοι πιστε ουµε στ σπουδα ο πνευµατικ ργο το «αυλο» ν ρο µε ναν ποτελεσµατικ τρ πο, γι ν ντιµετωπισθο ν τ ξοδα τ ς πι ε- ληµένης α τ ς διαφήµισης. Προτείνω τ θέµα α τ ν τ θίξουν κατάλληλα κάποιοι κλεκτο συνεργάτες σας µέσα π τ ς στ λες το περιοδικο µας, κα ν καλέσουν λους µ ς, νάλογα µ τ δυνατ τητα πο χει καθένας µας, ν δηλώσουµε ποι ποσ θ µπορο σαµε ν προσφέρουµε γι να συνεχ µενο διάστηµα ν ς ξαµήνου ν ς χρ νου, στε µ άση τ ς δηλώσεις α τ ς ν γίν η νας καλ ς προγραµµατισµ ς διαφήµισης το περιοδικο. Eλπίζω π ς λοι θ ντιληφθο ν τι τ ργο το «διαφωτισµο» µέσα π τ «αυλ» δ ν µπορε ν ε ναι ποκλειστικ φροντίδα µ νο το.i. Λάµπρου, λλ καθ κον κα ποχρέωση λων µας, σοι δηλαδ χουµε τ ς διες µ α τ ν πεποιθήσεις κα δέες, λων σοι διαπνε µαστε π τ δια α σθήµατα κα τ διο πάθος, πο θέλουµε πράγµατι ν πολεµήσουµε µ κάθε τρ πο τ σκοταδισµ πο χει πέσει κι χει

8 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος ρικ ς φορές. Oλη δοµ τ ς Eκκλησίας στηρίζεται κυρίως σ,τι ε πε κα,τι κανε Πα λος. Eχετε κο σει ν ναφέρωνται σ τιµα στ ν ζω κα τ ργο τ ν λλων µαθητ ν; Aν κα µερικ ς φορ ς ναφέρωνται κα στ ν Πέτρο, τ «ο κοδ µηµα τ ς Eκκλησίας» κατ τ ν Xριστ, συνήθως ο ναφορ ς α τ ς ε ναι ρνητικές: ρνηση, παρορµητισµ ς κ.λπ. M ν ξεχν τε τ ν ντιπαλ τητα Παυλικιαν ν κα Iουδαιοχριστιαν ν (Πέτρος). Kα κ µη: κτ ς π τ ν θεοποιηµένο Πα λο χουν θεοποιήσει κα το ς Πατέρες τ ς Eκκλησίας, δηλ. το ς µοίους τους το παρελθ ντος. Aλλ τ ζήτηµα γι τ πο ο σ ς γράφω δ ν ε ναι α τ. Σ να σηµε ο το προαναφερθέντος ρθρου σας, στ ν σελίδα 17354, γράφετε «...κεφαλ δ τ ς γυναίκας νδρας, κεφαλ δ το Xριστο Θε ς». ηλαδ Πα λος ( ν στ ρθρο σας χει διατυπωθ τ π σπασµα το Πα λου σωστά), π στολος τ ν Eθν ν, δ ν πιστε ει στ ν Θεάνθρωπο κα πολ περισσ τερο σ Θε πιστε ει σ κάποιο Mεσσιανικ Xριστ ραϊκο τ που. Tελικ σιγ -σιγ ποδεικν εται τι λα τ χριστιανικ δ γµατα ε ναι κρ µα λλων θρησκει ν, δεολογι ν, µ θων, δοξασι ν κ.λπ. Πρέπει Eκκλησία χι µ νο ν πο άλ η τ ν Παλαι ιαθήκη λλ κα κάθε ν ητο φ σικο ( ραϊκ µ ) στοιχε ο το γµατ ς της. M τιµ Iωάννης Mακρυνικ λας Aθήνα Kα λλος πανεπιστηµιακ ς «Aπολογητ ς» K ριε διευθυντά, ια άζοντας τ ν «αυλ» (τ. 264, σελίδες ), δ ν µπ ρεσα ν ντισταθ στ ν πειρασµ ν σ ς στείλω να ρθρο το καθηγητ Mανώλη Γ. ρεττάκη στ ν «Eλευθεροτυπία» τ ς Σ α τ τ ρθρο του κ. ρεττάκης παντάει στ ν καθηγητ πανεπιστηµίου τ ς Γαλλίας κ. Hλία Γι καρη, ρθρο το ποίου ναφέρεται στ ν Oρθοδοξία («Eλευθεροτυπία» ). O κ. ρεττάκης σχυρίζεται µ οριστολογίες τι Oρθοδοξία συνέ αλε στ ν πολιτισµ χι µ νο στ ν Eλλάδα λλ κα λλο τ τελευτα α χρ νια. Tί ν π κανείς; O κ. καθηγητ ς χει µείνει στ ι λία τ ν Θρησκευτικ ν κα τ ς Iστορίας πρ ν π 50 χρ νια. ηλαδή: πατρίδα, θρησκεία, ο κογένεια. Παρακαλ, ν ε ναι ε κολο, στε λτε του µερικ τε χη το «αυλο». Iσως τ ν οηθήσουν ν κατανικήσ η τ ν γνοιά του. E χαριστ Nίκος Bασιλείου Eλληνικ Iστιαίας O Tρο µαν, αλίτσα κα τ 2 κατ. δολλάρια K ριε διευθυντά, Στ τε χος εκεµ ρίου το «αυλο» πιστολογράφος κ. Aκελ ς ναρωτιέται ποιοί παράγοντες θησαν τ ν πρ εδρο τ ν HΠA Harry Truman σκεπάσει τ πάντα σ α τ ν τ δ σµοιρη χώρα. Iσως νδείκνυται σ σταση µι ς πνευµατικ ς ταιρείας, πο θ ναλάµ ανε τ συντονισµ λης α τ ς τ ς προσπάθειας το διαφωτισµο κα τ ς συγκέντρωσης χορηγήσεων π τ µέλη της, προκειµένου ν προωθηθο ν ο δέες της κα γενικ τ πνευµατικ ργο. Θ ταν σκ πιµο ν τ ξετάσωµε κα ν ζητήσωµε κα τ συνεργασία λων, γιατ τ ργο ε ναι δ σκολο κα δυσ άσταχτο γι να µ νον νθρωπο σ ν κι σ ς κα γι να περιοδικ πο δ ν δηµοσιε ει γι λ γους ρχ ς διαφηµίσεις κα πο ντιµετωπίζει πωσδήποτε ο κονοµικ ς [κα χι µ νο] δυσκολίες, γι ν µπορέσ η ν συνεχίσ η τ ν πολ τιµη προσφορά του κα ν διευρ ν η τ ν κυκλοφορία του, στε ν χ η περισσ τερες λπίδες πιτυχίας. Kα σως ν κυκλοφορία κα τ σοδα το «αυλο» α ξηθο ν ρκετ ν µπορέσ η κα τ περιοδικ MAΣ α τ ν πωλ ται τουλάχιστον στ ν λληνικ παρχία µ µι χαµηλ τερη τήσια συνδροµή, στε ν γίν η τσι πι προσιτ στ ε ρ τερο ναγνωστικ κοιν ψηλο πιπέδου. Eλπίζω ν µ ν θεωρηθ α θερο άµων κα ν σ ς πείσω τι πολλ µπορο ν ν γίνουν µ τ συµµετοχ κα τ οήθεια λων µας. M φιλικο ς χαιρετισµο ς Kώστας Σπαν ς Φιλιατρ Mεσσηνίας

9 17396 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 πο ος π ρξε ντισιωνιστής, πως προκ πτει π τ γραπτά του ν δείξει τελικ περ άλλοντα ζ λο στ ν ναγνώριση το κράτους το Iσραήλ: «Γιατί λλαξε γνώµη; Πιέστηκε; Aπειλήθηκε; Eκ ιάστηκε; Kανε ς δ ν γνωρίζει». H πάντηση στ ν γρίφο ε ναι πι πλ, κα προέρχεται παραδ ξως π τ ν µακαρίτη πρ εδρο τ ν HΠA John F. Kennedy: Harry Truman χρηµατίσθηκε. Στ ν πρ λογο το συγκλονιστικο (κα δυστυχ ς µετάφραστου στ Eλληνικ ) ργου το ντισιωνιστ Iσραηλινο Israel Shahak («Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years», Pluto Press, 2002), περίφηµος Aµερικαν ς συγγραφέας Gore Vidal φηγε ται τ ξ ς: «Kάποτε στ τέλη τ ς δεκαετίας 1950 John F. Kennedy µο φηγήθηκε τι τ 1948 Harry S. Truman ε χε γκαταλειφθ π το ς πάντες, ταν ποφάσισε ν συµµετάσχ η στ ς προεδρικ ς κλογές. T τε κάποιος Aµερικαν ς σιωνιστ ς το παρέδωσε µέσα σ τρα νο µία αλίτσα µ δ ο κατοµµ ρια δολλάρια, ποσ ν πο χρησιµοποιήθηκε γι τ ν προεκλογική του κστρατεία. Γι α τ ναγνώρισή µας το Iσραήλ πισπε σθηκε τ σο». H πονενοηµένη α τ πελατειακ ξαργ ρωση δυ κατοµµυρίων δολαρίων δήγησε σ πέντε δεκαετίες α µατοχυσίας κα θρήνου στ Mέση Aνατολ καί, σχάτως, παγκοσµίως... M κτίµηση Πα λος Πάν Aθήνα Y.Γ.: Σ ς δια ι άζω κα φωτοτυπίες το ι λίου το Shahak. T «Eς δαφος φέρειν» ε ναι κ µη ν σχ ι Aγαπητ κ. Λάµπρου, E ν θέλετε ν διαπιστώσετε µ τ δια σας τ µάτια τ «ς δαφος φέρειν» σ λο του τ «µεγαλε ο», µι πίσκεψη στ ν ερ π λη το ίου ε ναι ρκετή. Στ χιλιάδες στρέµµατα το ρχαιολογικο χώρου κι νάµεσα π πλ θος ρχαίων να ν ( ι ς, ήµητρας, Aφροδίτης κ..) µ νον τρε ς - τέσσερις κίονες διέφυγαν τ ς µανίας τ ν καταστροφέων το πολιτισµο κι χουν καταφέρει ν στέκωνται κ µα ρθιοι. Στ ν ε κ να 1 φαίνεται νας µεταγενέστερος κανο µήκους το χος, πο πίσης ρίσκεται ντ ς το ρχαιολογικο χώρου, γι τ ν κατασκευ το ποίου χουν χρησιµοποιηθ κυρίως µέλη κι νων τ ν καταστραφέντων να ν. H ξιοθρήνητη συναρµογή τους δεικν ει τ χαµηλ πίπεδο πολιτισµο, στ πο ο ρίσκονται ο κατασκευαστές του. O σ γχρονοι Aρκάδιοι στ ν π ηχο τ ν προσταγµάτων τ ν πρώτων ντολέων, φο κατασκε ασαν τ ν τελείως καλαίσθητη κα µ συνάδουσα µ τ ν στορικ τητα κα ερ τητα το χώρου λουµινοκατασκευ στ ν ε σοδο το ρχαιολογικο πάρκου(!), φροντίζουν ν ναποθέτουν τ σκουπίδια τους σ µφαν σηµε α το χώρου (ε κ να 2), θυµίζοντάς µας δυστυχ ς τι τ «ς δαφος φέρειν», ντέχνως µεταλλαγµένο, ε ναι κ µη ν σχ ι στ ν τ πο µας. Mετ τιµ ς Iων ηµ φιλος Hλεκτρολ γος - Mηχανικ ς E.M.Π. Nέα Πεντέλη Παρακαλο νται ο ναγν στες το πο διαπιστώνουν λλειψη το περιοδικο σ κάποιο σηµε ο πωλήσεως το Aθηναϊκο T που στ ν Aθήνα κα στ ν λοιπ Eλλάδα ν µ ς νηµερώνουν στ τηλ , Tο ς ε χαριστο µε θερµ ς κ τ ν προτέρων.

10 O «διανοο µενοι» χθροί του κα τ δ γµα «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» MIA O Y HMANTH YNENTEY H TON TOY POE POY Î. TE IOY A A HMHTPIOY Στέλιος Παπαδηµητρίου. σκολα θ µπορο σε ν φανταστ κανε ς π ς τ τραγικ παιχνίδι πο παιξε µο ρα στ ν Eλληνα µεγιστ να Aριστοτέλη Ωνάση δ ν θ ταν τ τέρµα τ ς ντονης παρουσίας του στ σ γχρονη στορία. Π ς π τ τραγικ τέλος το διου κα τ ν παιδι ν του, π ς π τ ν τέφρα τ ς πυρακτωµένης του παρξης θ ξεπηδο σε λοζώντανο κα σχυρ τ στερν του τέκνο τ Ωνάσειο Iδρυµα. T γιγαντια ο κοινωφελ ς ργο το Iδρ - µατος χει ς πώτερο στ χο τ ν παγκ σµια διάχυση τ ν ξι ν το Eλληνικο Πολιτισµο. Kι ε γεν ς α τ ς στ χος πιτυγχάνεται, πραγµατώνεται καθηµερινά. Στυλο άτης το νεπανάληπτου α το ργου το Iδρ µατος πρ εδρ ς του Στέλιος Παπαδη- µητρίου. Aνθρωπος πο προτιµ ν «µιλ» µ πράξεις κι χι µ λ για, π ρξε στεν ς συνεργάτης το Ωνάση π σειρ τ ν. T Ωνάσειο Iδρυµα κα τ ργο του ε ναι π θεση ζω ς γι τ ν διο. O Στέλιος Παπαδηµητρίου µίλησε κ αθέων στ ν «αυλ» στ συνέντευξη πο κολουθε. TO KEIMENO TH YNENTEY H TOY Î. A A HMHTPIOY ΣYNT.: K ριε Παπαδηµητρίου, ς πρ εδρος το Ωνασείου Iδρ µατος ε στε κανοποιηµένος π τ ν ως τώρα πορεία του; ΣT. ΠAΠA HMHTPIOY: H δραστηρι τητα το Iδρ µατος πεξετάθη σ τέτοιο αθµ, πο

11 17398 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 ο τε κ ν µπορο σε ν φανταστ µακαρίτης Ωνάσης, ο τε κι γώ, ο τε ο λλοι. Συνηθίζεται ν λέγεται π ς ο π ροι πο φησε Ωνάσης στ Iδρυµα ταν µ θητοι. Bέ αια πάρχει µία οριστία στ «µ θητοι» κι καθένας µπορε ν φαντάζεται,τι κα σα θέλει. Στ τέλος θ γο µε ν χρωστ µε κι λας (γέλια). ΣYNT.: Tί ποσοστ τ ς περιουσίας του φησε είµνηστος στ Iδρυµα; Σ.Π.: O Ωνάσης κληροδ τησε τ µισ περιουσία του στ Iδρυµα κα τ ν λλη µισ στ Xριστίνα. Kα ρισε τ Iδρυµα ν διαχειρίζεται κα τ ν περιουσία τ ς Xριστίνας. H Xριστίνα δ ν τ θέλησε α τ κα µε ς δ ν πιµείναµε. Eτσι γινε πογραφ τ ς περιουσίας τ Hταν 212 κατ. δολλάρια περίπου περιουσία το Iδρ µατος κα λλα τ σα περιουσία τ ς Xριστίνας. Hταν πολ σηµαντικ ποσ, λλ χι «µ θητο». Kι ν δ ν ε σαι φρ νιµος, µπορε ς ε κολα ν τ ξοδέψ ης. O Ωνάσης θέλησε ν δώσ η στο ς διαδ χους του να ργαλε ο, χι περιουσία. H περιουσία ταν τ ργαλε ο. Aπαγ ρευσε λοιπ ν στ Iδρυµα ν δαπαν τησίως πάνω π να κατ. δολλάρια κα πέ αλε τ ξ ς: Aπ τ ν κερδοφορία τ ς περιουσίας ν δαπαν ται γι κοινωφελε ς σκοπο ς τ 50% τ ν κερδ ν, λέγοντας: «κ ριοι, δ ν θέλω να θνησιγεν ς δρυµα. Θέλω να δρυµα στ διηνεκ ς κα γι α τ πρέπει ν µεγαλών η». E πε δηλαδή, δουλέψτε, κάντε χρήµατα κα ξοδέψτε τ µισά. Aν δ ν µπορ τε, θ ξοδε ετε να κατ. δολλάρια. Eρριξε τσι να άρος, να χρέος, στο ς µους τ ν πιγ νων. ΣYNT.: Hταν δηλαδ ε φυέστατος ρος του. Σ.Π.: Bε αίως. Kι τσι λα τ ργα τ πο α γίνονται, γίνονται π τ ν κερδοφορία το Iδρ µατος. ΣYNT.: Σήµερα σ ποι ψος ρίσκεται περιουσία το Iδρ µατος σ σχέση µ α τ ν πο ναλά ατε; Σ.Π.: Σήµερα ε ναι πενταπλάσια σχεδ ν π α τ ν πο µ ς φησε µακαρίτης. ΣYNT.: A τ ε ναι πάρα πολ θετικ, ν κα δ ν ναφέρεται π κανέναν. Σ.Π.: T τί θ ναφέρ η χι καθένας δ ν µ ς νδιαφέρει. Eµ ς ς ιοικητικ Συµ ο λιο το Iδρ µατος µ ς νδιαφέρει τ ργο πο πιτελε ται. ΣYNT.: Πέρα δηλαδ π τ κοινωφελ ς ργο πάρχει κα ντονη πιχειρηµατικ δραστηρι τητα το Iδρ µατος; Σ.Π.: M φυσικά. T Iδρυµα ποτελο ν δ ο π µέρους Iδρ µατα, τ πιχειρηµατικ κα τ κοινωφελές. A τ ν τ στιγµ τ πιχειρηµατικ δρυµα, πο δραστηριοποιε ται κυρίως στ ν χ ρο τ ς ναυτιλίας, ε ναι π το ς µεγαλ τερους φοπλιστ ς τ ς Eλλάδας. ιαθέτει 18 πλο α µ µέσο ρο λικίας 6 ς 7 χρ νια. Πρ κειται δηλαδ γι ναν νέο κα σ γχρονο µπορικ στ λο. O λλος τοµέας τ ν πιχειρηµατικ ν δραστηριοτήτων ε ναι µπορικ κµετάλλευση τ ν κινήτων το Iδρ µατος. Kάνουµε δηλαδ τρε ς δουλει ς πολ δ σκολες, πο δίνουν προοπτικ γι µ νιµη παρξη. Πρέπει ν κερδοφορήσουµε γι ν κάνουµε κοινωφελ ς ργο κα τ π λοιπο ποσ ν τ πενδ σουµε σωστά, γι ν φέρ η ξαν ποτελέσµατα. ΣYNT.: Kα τ ποτελέσµατα δείχνουν τι κάνετε ο σιαστικ δουλειά. Σ.Π.: Kοιτάξτε, ναλά αµε κινδ νους, πήραµε ρίσκα. Oπως ξέρετε, τ δρ µατα συνήθως κάνουν να κοινωφελ ς ργο, να νοσοκοµε ο µία κκλησία, γίνεται πολογισµ ς κα κλείσαµε. H κρατο µε µι θέση προέδρου κα φυτοζωο µε. Yπάρχουν ιοικητικ Συµ ο λια Iδρυµάτων πο δ ν πέγραψαν ποτ κάτι. Ξέρετε, ο νέντιµοι ε ναι µειοψηφία. Συνήθως ο λλοι, ο «ε θυν φο οι», ε ναι ο χειρ τεροι. Aποφε γουν κάθε κριτικ δι τ ς πραξίας τους. Στέγη το στεγου - διωκ µενου Πολιτισµο µας ΣYNT.: Mιλ στε µας τώρα γι τ κοινωφελ ς ργο το Iδρ µατος Ωνάση, πο ε ναι λλωστε κα τελικ ς σκοπ ς του. Σ.Π.: Tρε ς ε ναι ο τοµε ς το κοινωφελο ς ργου: Παιδεία, Yγεία κα Πολιτσιµ ς. N πο µε κατ ρχ ν π ς ε µαστε να «ξωστρεφ ς» δρυµα. ν π µε ν πείσουµε το ς Eλληνες ν γνωρίσουν τ ν πολιτισµ τους, ν τ ν γαπήσουν. Aν δ ν θέλουν, τί µπορο µε ν κάνουµε µε ς; Γι α τ

12 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος στρεφ µεθα κυρίως στ ν ξωτερικ, ξωελλαδικ κ σµο. Ως σήµερα χουµε δώσει χιλιάδες ποτροφίες σ Eλληνες κα λλοδαπο ς φοιτητ ς σ ξένα κα λληνικ πανεπιστήµια. T προγράµµατα α τ πέρα π τ γνώση προωθο ν τ γλ σσα, τ ν πολιτισµ κα τ ν στορία τ ς Eλλάδος. Eνισχ ουµε πανεπιστηµιακ ς δρες κα κέντρα Eλληνικ ν σπουδ ν. Kάνουµε δωρε ς ι λίων κα κπαιδευτικο λικο ργων Eλληνικ ς γραµµατείας σ ντίστοιχες δρες πανεπιστηµίων το ξωτερικο, νισχ ουµε µ ι λία, γχειρίδια διδασκαλίας τ ς λληνικ ς γλώσσας κα τεχνικ ξοπλισµ ι- λιοθ κες κα σχολε α τ ς Oµογένειας. Bε αίως κα δ στ ν Eλλάδα χουµε ποστηρίξει δεκάδες δηµοτικ σχολε α πο αθµισµένων κυρίως περιοχ ν µ ι λία. Σ ς ναφέρω λάχιστα µ νο π α τ πο κάνουµε. ΣYNT.: Aγοράσατε τ ν Oλυµπιακ Π ργο τ ς Nέας Y ρκης. Π ς τ ν ξιοποιε τε σήµερα; Σ.Π.: Ξοδέψαµε κε πολλ κατοµµ ρια κα γινε κάτι ντυπωσιακ. H άση το π ργου, κτ ς π τ µπορικ καταστήµατα πο χει, διαµορφώθηκε ς Kέντρο Eλληνικο Πολιτισµο. Περιλαµ άνει να µεγάλο κατάστηµα πο προωθε πωλε σ τιµ κ στους ντίγραφα, κµαγε α ε ρη- µάτων µνηµείων το Eλληνικο Πολιτισµο. Eχει πίσης να ρα ο στιατ ριο µ λληνικ κουζίνα, κρασ κα λλα λληνικ ποτά. Yπάρχει πίσης κατάστηµα λληνικ ν ι λίων. O λληνικ ς πολιτισµ ς ε ναι σ νθετο πρ γµα, δ ν ε ναι µ νο «πνευµατικ ς» µ τ ν ννοια πο δίνουµε σήµερα σ α τ ν τ ν ρο. ΣYNT.: Bέ αια στ ς H.Π.A. πάρχει κι λλη σπουδαία δραστηρι τητα το Iδρ µατος. Σ.Π.: Προωθο µε τ ν Eλληνικ Πολιτισµ στ µερικανικ πανεπιστήµια. Eχουµε 20 δρες Eλληνικ ν Σπουδ ν. Στ χρηµατοδ τησή τους κτ ς π µ ς συµµετέχει κα τ διο τ πανεπιστήµιο. A τ ε ναι ρος, στε ν µ ν πάρχ η δρα ς ξένο σ µα. Eπίσης στ Mητροπολιτικ Mουσε ο τ ς Nέας Y ρκης λειτουργε Ωνάσειος Bι λιοθήκη γι τ ν Eλληνικ κα Pωµαϊκ Tέχνη, πο γινε µ δική µας δαπάνη. ΣYNT.: H «Στέγη τ ν Γραµµάτων κα τ ν Tεχν ν», πο κατασκευάζεται α τ ν τ στιγµ στ Λεωφ ρο Συγγρο, µπορε ν χαρακτηρισθ π τ σηµαντικώτερα ργα το Iδρ µατος; Σ.Π.: Aσφαλ ς. Πρ κειται γι να µεγάλο ργο. Σ να ο κ πεδο τρι ν στρεµµάτων κατασκευάζεται να κτίριο, πο θ χ η ννέα π γειους κα ννέα πέργειους ρ φους. H Στέγη φιλοδοξε ν στεγάσ η τ ν λληνικ Πολιτισµ, τ Γράµµατα κα τ ς Kαλές του Tέχνες, κι χι έ αια µ νο τ ν ρχα ο Eλληνικ Πολιτισµ, πο ος «στεγάζεται» σ λη σχεδ ν τ γ, λλ κυρίως τ ν νεώτερο πολιτισµ µας. ΣYNT.: Γιατί διαλέξατε τ ν ρο «Στέγη» ντ λλων καθιερωµένων, πως Aκαδηµία Kέντρο κ.λπ.; Σ.Π.: O ροι α το νήκουν σ λλους κα δ ν θέλουµε ν το ς πάρουµε µε ς. H Στέγη πο δη- µιουργο µε φιλοδοξε ν στεγάσ η τ ν «στεγο» κα διωγµένο σήµερα Eλληνικ Πολιτισµ. Nοµίζω καταλα αίνετε. Eλληνικ ς Πολιτισµ ς: O πέρτερος τ ν Πολιτισµ ν ΣYNT.: O ξονας τ ν δραστηριοτήτων σας, κ. Παπαδηµητρίου, ε ναι Eλληνικ ς Πολιτισµ ς κα προώθησή του σ λο τ ν κ σµο. A τ γίνεται δι τι Ωνάσης ταν Eλληνας; H δι τι σε ς, ο συνεχιστ ς το ργου του, ε στε Eλληνες κάτι λλο; Σ.Π.: Eµε ς πρέπει ν κάνουµε ργα, πνευµατικ κα µή, πο ελτιώνουν τ ν νθρωπο. Eνισχ ουµε κα διαδίδουµε τ ν Eλληνικ Πολιτισµ, χι γιατ Aριστοτέλης Ωνάσης ταν Eλληνας, χι γιατ ε µαστε Eλληνες, πο ε µαστε, λλ δι τι τ ν κρίνουµε πέρτερο τ ν πολιτισµ ν. Πιστε ουµε τι µ νος πολιτισµ ς πο ντεξε στ ν χρ νο, πο µαθαίνει τ ν νθρωπο ν γίνεται καλ τερος, ε ναι Eλληνικ ς Πολιτισµ ς. O ρχα ος Eλληνικ ς Πολιτισµ ς δίνει ναν γνώµονα στ ν νθρωπο, γι ν ζήσ η ρθ κα ν συνυπάρξ η µ το ς λλους. Kα ποτελε τ ν πιτοµ το νθρωπίνου γένους. Σ α το ς πο τ ν προσφέρουµε πιδιώκουµε τ καλ κι χι π σω ινισµ. Στ ν Aµερικ λέπουµε το ς νθρώπους ν ρχωνται ν παρακαλο ν κα ν

13 17400 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 σπρώχνωνται γι µι θέση σ µία µας διάλεξη, δι τι πιστε ουν π ς ε ναι µι προσφορ το Eλληνικο Πνε µατος πρ ς τ ν πατρίδα τους. Kι ς σηµειώσουµε κα το το: H Eλλάδα σήµερα, παρ τ σα χίλια-µ ρια πέρασε λους α το ς το ς α νες το σκοταδισµο κα τ ς σκλα ι ς πο δ ν ε ναι το παρ ντος ν ναλ σουµε, ν το τοις παράγει πολιτισµ. Σ λες τ ς τέχνες σήµερα σ ντίθεση µ τ ς λλες χ ρες δ παράγεται πολιτισµ ς. T α σθητήριο το Ωνάση γι τ θος τ ν νθρώπων ΣYNT.: Aν ζο σε είµνηστος Aριστοτέλης Ωνάσης κα λεπε τ ργο το Iδρ µατος θ ταν, πιστε ετε, ε χαριστηµένος; Σ.Π.: Θ ταν πολ χαρο µενος, δι τι α τ πο φησε γινε κα γίνεται προσφορ πρ ς τ ν πατρίδα του κα πρ ς λο τ ν κ σµο. Ξέρετε, ταν ναλά αµε µ ς κορ ϊδευαν φίλοι κα µή. ν πίστευαν τι θ µπορο σαµε ν πετ χουµε α τ πο πετ χαµε ς τώρα. O τε µακαρίτης θ µπορο σε ν τ φανταστ α τ. ΣYNT.: Πολλο λένε π ς Ωνάσης ε χε τ λάθητο α σθητήριο ν καταλα αίν η τ θος κα τ ς δυνατ τητες τ ν νθρώπων, γι α τ πέλεγε πάντα σωστο ς συνεργάτες. Eτσι πέλεξε κι σ ς; Σ.Π.: M δ ν πέλεξε µ νο µένα. O τε δο λεψα µ νος µου. Eπέλεξε κι λλους ξι λογους νθρώπους πως τ ν κ. Zαµπέλα, τ ν κ. Iωαννίδη κα το ς λλους συνεργάτες µας. Aκο στε: O Ωνάσης, πως κάθε νθρωπος, κανε κα λάθη κα σωστά. Aλλοι συνεργάτες ταν καλο κι λλοι χι. Eνα θέµα συζήτησης, ταν κανε τ διαθήκη του, ταν τ ποι ς θ διαχειρισθ τ ν περιουσία πο φήνει. O Ωνάσης ταν π ρ ν ς µικρο ριθµο, 5 µελ ν, ε ς τ ν ποίων µουν γώ. T ν πεισα ν α ξήσ η τ ν ριθµ σ τουλάχιστον 15 νθρώπους. ι τι τσι θ ε χε πιθαν τητες µεγαλ τερες ν λειτουργήσ η. Πέντε νθρωποι θ ταν λοι καλο χι κακοί, µισο -µισοί. Π σοι θ πέµεναν ν λειτουργήσουν; E τυχ ς δέχθηκε κι α τ ταν σωτήριο. ι τι σ α το ς το ς π πλέον νθρώπους π ρξαν κα κάποιοι πο δο λεψαν σκληρ κα γινε τσι τ Iδρυµα. ν µουν µ νον γώ πρέπει ν χ ης καλο ς συνεργάτες, δι τι γ νας δ ν ε ναι ο τε ε κολος ο τε νώδυνος. Σήµερα τ ν κάν ης χρήµατα ε ναι πάρα πολ δ σκολο κα πολ πικίνδυνο ν φτάσ ης σ µεγάλα νο µερα. T ν τ ξοδέψ ης σωστ ε ναι πάλι κι α τ δ σκολο ργο. ΣYNT.: K ριε Παπαδηµητρίου, περάσατε τ µεγαλ τερο µέρος τ ς ζω ς σας κοντ στ ν Aριστοτέλη Ωνάση, ε τε ς µεσος συνεργάτης του ε τε, 28 χρ νια τώρα, ς συνεχιστ ς το ργου του. Π ς νοιώθετε, π ς ιώνετε α τ ν τ ν καταλυτικ γι τ ζωή σας σχέση; Σ.Π.: Hµουν κοντ στ ν µακαρίτη π τ Hµουν πίσης συντάκτης τ ς διαθήκης του κα α τ ς πο τ ν παρώτρυνε ν τ ν κάν η µετ τ ν χαµ το γιο του. Hταν ναµφισ ήτητα µι καθοριστικ γι µένα γνωριµία. Aπ ο κονοµικ ς πλευρ ς σκο σα λε θερο πάγγελµα κα γαζα πολλ χρήµατα. Oταν γινα πρ εδρος το Iδρ µατος, σταµάτησα ν τ σκ. ν νοµίζω τι τ Iδρυµα θ µπορο σε ν µ πληρών η σ µφωνα µ τ ς προηγο µενες ποδοχές µου. ΣYNT.: Προσωπικ τί πιδιώκετε στ µέλλον; Σ.Π.: T µέλλον µας δ ν ε ναι κα τ σο µεγάλο (γέλια). T χρ νια πέρασαν κα τσι λέπουµε τ παρ ν. Γεννήθηκα στ ν Aλεξάνδρεια τ ς A γ πτου, σ µία λληνικ παροικία ζωντανή, µ σχυρ παράδοση ε ποιίας, µ µεγάλους θνικο ς ε εργέτες. Aπ τ στιγµ πο γαζα τ πρ ς τ ζ ν γι µένα κα τ ν ο κογένειά µου δ ν ζ παλα πως λλοι τ ν συνεχίσω ν κερδίζω χρήµατα µο ταν πι διάφορο, δι τι συγκριν µενος π α το µ το ς ε εργέτες τ ς διαίτερης πατρίδας µου δ ν χω καµµία ξία. T χρ µα δ ν ε ναι τίποτα, ταν δ ν µπορ ς ν τ ξιοποιήσ ης πρ ς φελος το πλησίον σου. Kα Eλλάδα προσφέρει µεγάλα πεδία κοινωφελο ς δράσης λλ κα φιλανθρωπίας. T φιλανθρωπία Ωνάσης δ ν τ ν θελε κα ντως ε χε δίκιο. ι τι ε ναι καλ τερα ν κάν ης να νοσοκοµε ο, παρ ν πληρώσ ης µία γχείριση στ ξωτερικ ν ς ναξιοπαθο ς συνανθρώπου σου. Aρα τ ν δουλέψουµε σωστ κα ν προσφέρουµε ε ναι τ κα χηµά µας, τ θικ µας χρέος, παρ τ ν ξουθενωτικ γ να τ ς λε θερης γορ ς.

14 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος O χθρο το Πολιτισµο µας κα τ «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» ΣYNT.: Tελειώνοντας, κ. Παπαδηµητρίου, θ θελα ν σ ς ρωτήσω σχετικ ς µ τ ν πρ σφατη κθεση τ ν Kυπριακ ν ρχαιοτήτων πο διωργανώθηκε στ ς H.Π.A., ποία χρηµατοδοτήθηκε π τ Ωνάσειο κα λα ε µεγάλη δηµοσι τητα. H ν λ γ ω κθεση φερε τ ν τίτλο «Aπ τ ν Iστ ρ στ ν Aφροδίτη», νας τίτλος πο προφαν ς θ µπορο σε ν θεωρηθ τι πεδήλωνε σιατικ καταγωγ τ ν κατοίκων τ ς K πρου κα τ περίφηµο «Eξ Aνατολ ν τ φ ς». Ποι ς τιτλοφ ρησε τ ν ν λ γ ω κθεση κα τί χετε ν π τε περ το του; Σ.Π.: Eµε ς ναλά αµε τ δαπάνη τ ς διοργάνωσης τ ν ε θ νη τ ς κθέσεως ε χαν Aρχαιολογικ Yπηρεσία κα τ Yπουργε ο Πολιτισµο τ ς K πρου. Oπως καταλα αίνετε, δ ν µπορ γ ν λέγξω τ ν ρχαιολ γο τ ς K πρου τί τίτλο θ πιλέξ η. A τ πο µπορ ν λέγξω, ε ναι τ τί θ π γώ. Ως πρ εδρος το Iδρ µατος σ δ ο µιλίες µου, µία στ γκαίνια τ ς κθεσης κα µία στ ραδιν δεξίωση, ε πα τ ξ ς: O τίτλος τ ς κθεσης ε ναι προκλητικ ς. Aπ τ ν K προ πέρασαν κι λλοι λαο κι λλες θε τητες, πο λες πέκυψαν τελικ στ ν µορφι τ ς Eλληνίδας Aφροδίτης. T νησ παρέµεινε λληνικ, δι τι στ ν πάλη µεταξ τ ς Aστάρτης κα τ ς Aφροδίτης νικήτρια γ κε Eλληνίδα θεά. Mετ τ ς δικές µου τοποθετήσεις ρχισαν ν «λλάζουν γνώ- µη» ρκετο κα ν σχυρίζωνται λλα πλέον. Aρκετο K πριοι µ πλησίασαν κα µ συνεχάρησαν. Aσφαλ ς γνωρίζετε π ς Eλληνικ ς Πολιτισµ ς χει πολλο ς «διανοο µενους» χθρο ς. A τ σηµαίνει π ς πατ σ νε ρα κα τ νε ρα πονο ν ρισµένους. T θέµα ε ναι, τί κάνεις τί δ ν κάνεις ναντι α τ ν. ΣYNT.: T περίφηµο «Eξ Aνατολ ν τ φ ς» θ τ συναντ τε ρκετ συχν µπροστά σας. Σ.Π.: Θέλησαν ρισµένοι ν µ πληροφορήσουν γι τ ν Aνατολ κα τ φ ς της. M ποι φ ς ξ Aνατολ ν; Mήπως γέννησε τ δηµοκρατία, τ ν πολιτική, τ θέατρο; Ποι π τ στοιχε α το Πολιτισµο γεννήθηκε στ ν Aνατολή, κε πο σ µφωνα µ το ς ρχαίους συγγραφε ς π ρχε αρ- αρ τητα; ΣYNT.: Παρατηρο µε, κ. Παπαδηµητρίου, π ς µ τ ν καιρ λοένα κα περισσ τερο τ Ωνάσειο Iδρυµα κα τ ργο του καταξιώνονται στ συνείδηση το κ σµου ς να σχυρ κα δολο στήριγµα το Eλληνικο Πολιτισµο. Kα ς στυλο άτης τ ς παρουσίας α τ ς, πιτρέψτε µου, φαίνεσθε σε ς. T ε σπράττετε α τ, κ. Παπαδηµητρίου; Σ.Π.: Σ ς ε χαριστ γι τ καλά σας λ για. ν ε µαι µ νον γώ, λοι ο νθρωποι το Iδρ µατος δουλε ουµε γι τ καλ τερο. Kα µ νη νταµοι πο δεχ µαστε, ε ναι ναγνώρισή µας π τ ν λα κα µ νον π α τ ν. Oταν περπατ στ ν δρ µο, γνωστος ν µέσ ω γνώστων, πολλο ε ναι ο νθρωποι πο µ πλησιάζουν γι ν µο κφράσουν τ ν ναγνώρισή τους πρ ς τ ργο µας, ν πικροτήσουν τ ν προσπάθειά µας. Tί λλο µπορε ν ζητήσ η κανε ς ξω π α τ ; «Kάτθανε ιαγ ρα, ο κ ς Oλυµπον να ς». Παν. Λ. Kου αλάκης Σηµ. το Eκδ τη: O α σθάνεται τ ν νάγκη ν δηλώσ η τ ν χαρά του, δι τι ο ασικ ς πεποιθήσεις το πευθ νου το σπουδαι τερου κα γιέστερου πολιτισµικο φορέα τ ς λληνικ ς διωτικ ς πρωτο ουλίας, το Ωνασείου Iδρ µατος, συµπίπτουν µ τ ασικ προ λη- µατικ πο ρθρώθηκε κα ρθρώνεται στ ς στ λες το περιοδικο α το π τ ν κδοσή του τ ν Iανουάριο το 1982 ως σήµερα. H φωτισµένη συνείδηση το Προέδρου το Iδρ - µατος κ. Στ. Παπαδηµητρίου, πως διαγράφεται στ ργο του κα στ ν λ γο του, παληθε ει γι µία κ µη φορ τ ν πολλάκις διατυπωθε σα ποψή µας, τι διαχρονικ ς Eλληνικ ς Πολιτισµ ς ε ναι ργο ποκλειστικ προσωπικοτήτων κα χι µάδας, κράτους πισήµων φορέων, πο, πως συνάγεται π τ λεγ µενα το κ. Στ. Π., χι µ νο δ ν συµ άλλουν λλ κτρέπουν τ ν νοδικ πορεία το Πολιτισµο µας, κάτι πο κα πογραφ µενος ς µο πιτραπ ν τ π γι πρώτη φορ δ χω νοιώσει σκληρ «στ πετσί µου» πολλ ς φορ ς στ 22 χρ νια πο πλοηγ τ µικρ διωτικ πίσης σκάφος «αυλ ς»..i.λ.

15 TZEPPY M PAOYN: O AMEPIKANO E HNI TH ν ε ναι λίγοι κε νοι ο φίλοι πο δ ν µο κρυψαν τ ν πογοήτευσή τους γι τ ν ρνητικ ρ λο το Aµερικανο λληνιστ πανεπιστηµιακο Victor Davis Hanson ς συµ ο λου κα δεολογικο πολογητ τ ς κυ- ερνήσεως Mπο ς, γεγον ς πο πεκάλυψε «αυλ ς» προσφάτως (τ. 263, Nοέµ ριος 2003). A τ πο το ς νώχλησε ρκετά, ταν π ς ο διοι ε χαν νθουσιαστ προηγουµένως λ γ ω τ ς συγγραφικ ς συµµετοχ ς το Xάνσον στ πολυδιαφηµισµένο ι λίο «Ποι ς σκ τωσε τ ν Oµηρο;». Ως κ το του νοιώθω τ ν νάγκη ν ξεκαθαρίσω κάποια πράγµατα, κα κυρίως λ γ ω τ ς µακρ ς συνεργασίας πο µ συνδέει µ τ ν «αυλ». H περίπτωση Xάνσον δ ν ε ναι ο τε πρώτη ο τε τελευταία, πο νας διανοο µενος ναλαµ άνει ν δικαιολογήσ η ν ξάρ η σ ν καθοδηγητ ς πολογητ ς τ ς λοκληρωτικ ς µεθ δους µι ς ξουσίας. Eπίσης νας µορφωµένος πιστήµονας δ ν σηµαίνει παραιτήτως τι ε ναι κι νας καλλιεργηµένος νθρωπος δυστυχ ς. Oσοι συµµετέχουµε στ ν «αυλ» τάσσουµε πρ τα π λα τ ν κριτικ κα τ ν µφισ ήτηση κα δ ν ναζητο µε χθρο ς κα φίλους παρασυρµένοι π τ ς δεολογικ ς ζυµώσεις τ ς πικαιρ τητας. Oσον φορ στ θέµα το ναπτυσσ µενου στείρου ντι-αµερικανισµο, πο χει νοδικ τάση ξ α τίας τ ς πι ληθείσας παγκοσµιοποίησης ποία ρχεται σ ντίθεση µ το ς π θους τ ν νθρώπων γι µι ε γενέστερη µορφ ζω ς, κρίνω ς λάθος τ ν φονταµενταλισµ πο παρατηρε ται. Πληροφορ λοιπ ν το ς ναγν στες τι να σηµαντικ µέτωπο πάντησης στ ν πιχειρο µενη λοκληρωτικ κινητικ τητα τ ς ορειοαµερικανικ ς κυ ερνήσως χει συγκροτηθ κα νεργοποιηθ µέσα στ ς διες τ ς H.Π. Eκτ ς π τ ν Aµερικ τ ν Mπο ς, Kίσσινγκερ, Σ αντζενέγκερ, Pάµσφελντ, Xάνσον κ.. πάρχει κα λλη Aµερική, α τ τ ν I ν Iλλιτς, N ρµαν Mέηλερ, K ρλ Σαγκάν, Tζαίηµς Xίλλµαν, Bίνσεντ Kο κ, Eρικ Aντερσον, Tζ ν Aντερσον, T µ P µπινς, Γκ ρ Bιντάλ, N αµ Tσ µσκυ, Mάικλ Mο ρ, Tζέρυ Mπράουν κα πολλ ν λλων. Θ σταθ στ ν τελευτα ο. O Tζέρυ Mπράουν σπο δασε ρχαία λληνικ φιλολογία κα λατινικ στ πανεπιστή- µιο τ ς Kαλιφ ρνιας Mπέρκλεϋ κα ν συνεχεί α νοµικ στ Γέηλ. T 1970 ξελέγη Γραµ- µατέας τ ς Πολιτείας τ ς Kαλιφ ρνιας κα τρία χρ νια µετ κυ ερνήτης της, σ λικία µ λις 35 τ ν. T ργο του διακρίθηκε γι τ ν νθρωπιστικ του χαρακτ ρα κα τ ν κοινωνική του ε αισθησία κα τ 1978 πανεξελέγη κυ ερνήτης µ τ ν µεγαλ τερη πλειοψηφία στ ν στορία τ ς πολιτείας. Iσως ν ποτελ δυστ χηµα τι στ 1992 χασε π τ ν Kλίντον τ χρ σµα τ ν ηµοκρατικ ν. T 1997 ξελέγη δήµαρχος στ ν π λη του, τ Ωκλαντ. Ως δηµοσιογράφος προσπάθησε ν δώσ η µα, στε ν κουστ φων λων κείνων τ ν πνευµατικ ν νθρώπων πο δυνατο ν ν ρο ν πρ σ αση στ λεγχ µενα µ.µ.ε. λ γ ω τ ς ντιµ τητάς τους κα τ ς ποστροφ ς τους πρ ς τ ν µαζικ χειραγωγικ χαρακτ ρα τ ν µέσων α τ ν. Στ ι λίο του «H λλη Aµερική», πο κυκλοφ ρησε κα στ ν Eλλάδα, παρουσιάζει κάποιες πολ νδιαφέρουσες συζητήσεις του µ νθρωπιστ ς-στοχαστ ς π λο τ ν κ σµο. Πρ κειται γι φιλοσ φους, περι αλλοντολ γους, παιδαγωγο ς, στρατιωτικο ς, γεωπολιτικο ς, δηµοσιογράφους, ο πο οι µ τρ πο µπεριστατωµένο κα µ λ γο πλ διατυπωµένο µ ς δίνουν ν καταλά ουµε τί σηµαίνει παγκοσµιοποίηση, θίγοντας θέµατα πολιτικ ς, κοινωνίας, πολιτισµο, παράδοσης, διατροφ ς, περι άλλοντος, παιδείας, στρατηγικ ς, ξουσίας κ.λπ. T σηµαντικ ε ναι π ς δ ν καταφε γουν σ περ ολές, παραδοξολογίες, συνθηµατολογίες κα λλες γραφικ τητες π τ ν οµ αρδισµ τ ν ποίων χου-

16 ANTIBAPO TOY Î. BIKTOP NTAIHBI XAN ON µε µπουχτίσει πιά λλ µ λ γο σο αρ, γκυρο κα νθρώπινο µ ς δίνουν ν καταλά- ουµε τι ο τε µ νοι ε µαστε ο τε ξεκοµµένοι στ ν γ να µας γι τ ν ο κουµενικ ναγέννηση το νθρωπισµο. T σηµε ο πο προκαλε διαίτερη ντ πωση ε ναι πιµον το φιλοσ φου κα παιδαγωγο I ν Iλλιτς γι πανεκτίµηση το γαθο τ ς φιλίας ( πέρτατη ξία κατ τ ν Aριστοτέλη, τ ν Eπίκουρο κα τ ς σχολές του), πο τ σο χει ποτιµηθ, κα παναπροσδιορισµ ς τ ς κοινωνικ ς σηµασίας τ ς φιλίας ς γν ς κα καθαρ ς ξίας πως κατ τ ν γνώµη το Iλλιτς συνέ αινε στ ν πολιτισµ τ ν Eλλήνων χωρ ς τ ς µεταγενέστερες προσµίξεις το σεξισµο, τ ς ποκρισίας κα τ ς κµετάλλευσης. *** κ µη π α το ς το ς νθρωπιστ ς- λληνιστές, Iσπαν ς α τ ς, ε ναι Aγουστ ν Γκαρθία Kάλ ο. O Kάλ ο γεννήθηκε στ ν Zαµ ρα τ ς Iσπανίας στ ίδαξε π τ 1964 στ ν δρα κλασικ ς φιλολογίας το πανεπιστηµίου τ ς Mαδρίτης κα πρωτ τερα στ πανεπιστήµιο τ ς Σε ίλλης. Aνάµεσα στ 1965 κα 1975 ξω- Eνας ρίστηκε π τ ν κυ έρνηση Φράνκο στ ν Γαλλία λ γ ω τ ς συµµετοχ ς του στ κίνηµα τ ν «Acratos» κα πειτα πέστρεψε στ καδηµαϊκά του καθήκοντα. Eχει µεταφράσει στ ν σπανικ γλ σσα Oµηρο, Aριστοφάνη, Ξενοφ ντα, Bιργίλιο, Λουκρήτιο κα λλους κλασικο ς συγγραφε ς. Eπίσης συµµετέχει στ ν δηµ σια ζω κα στο ς κοινωνικο ς γ νες ς συνειδητοποιηµένος κα νεργ ς πολίτης µ λε θερη κρίση. Bι λίο του πο κυκλοφορε στ λληνικά, σ µετάφραση το Kώστα Παναγιωτίδη, ε ναι τ «Eναντίον το α τοκινήτου». O Kάλ ο δυσανασχετε µ τ ν παράλογη µετατροπ µι ς µηχαν ς, το α τοκινήτου ν προκειµέν ω, σ κοινωνικ ξία κα σ µέτρο ξιολ γησης τ ς νθρώπινης προσωπικ τητας. Aποκαλ πτει τ ν συνωµοτικ κα παραπλανητικ πρακτικ τ ν α τοκινητο ιοµηχανι ν κα τ ν πετρελαιοπαραγωγ ν ε ς άρος τ ς νθρωπ τητας σ λα τ πίπεδα γεία, σφάλεια, χρ νο, χρ µα, α σθητική, ποι τητα, περι άλλον, ργασία, ψυχολογία, λευθερία κ.λπ. O ξιος το µισθο του καθηγητ ς χει ξ πνε µα κα λ γο κα πραγµατικ ντυπωσιάζει µ τ σα ξεµπροστιάζει χωρ ς περιστροφές. H καταγγελία του φορ στ ν πτ καθηµεριν τητα τ ς ζω ς µας κα χει πολ µεγάλο νδιαφέρον, ε δικ ταν ναλ η π ς παγκοσµιοποίηση το περπλουτισµο κα τ ς δυστυχίας ρηµώνει τ ν µεθ ριο κα τ ν παρχία σ διεθν ς πίπεδο, πο αθµίζει τ ν σε ασµ τ ς νθρώπινης ζω ς κα καταστρέφει τ ν πολιτισµ. Πάντως κατάσταση πο περιγράφει Kάλ ο γι τ ν Iσπανία ξαφνιάζει µ τ π σο ντίστοιχη ε ναι µ α τ ν πο πικρατε κα στ ν Eλλάδα. Oσον φορ στ ν «σχέση» το Iσπανο λληνιστ µ τ παράδειγµα το προαναφερθέντος Aµερικανο συναδέλφου του B. Nτ. Xάνσον κα σων λλων δίνουν νάλογα δείγµατα γραφ ς, ε ναι ξ ς κα ε ναι ε λικρινέστατη: «O διανοο µενοι ε ναι πηρέτες τ ς ξουσίας, ε ναι φτειαγµένοι γι ν ξαπατο ν, ν ξαπατο ν τ ν λα. Nάτοι λοι ο διανοο µενοι, ποκαλο νται πιστήµονες, φιλ σοφοι, λογοτέχνες, λοι α το πο µφανίζονται στ ν τηλε ραση, πο χουν παρξη γι ν ξαπατο ν, γι ν συντηρο ν τ ψέµα, γι ν τ στηρίζουν. T σο πο ο τε γι στε ο µ ν σο τ χ η ν π ς τι µπιστε εσαι το ς διανοο µενους. Eµπιστοσ νη, πο ε ναι τ ντίθετο τ ς πίστης, µπορε ς ν χ ης µ νο στ ν λα, σ,τι ποµένει π τ ν λα κα τ ν ζωή, κα ποµένως στ ς τέλειές µας ς διωτικ ν τ µων, δι µέσου τ ν ποίων κα ναντίον τ ν ποίων π τε-π τε κάτι π τ ν λα µπορε ν πάρ η κουράγιο, ν µαλακώσ η τ ν πληγή», (σελ. 114). Σοφ λ για, κα ο περιπτώσεις πο µ ς φέρνουν στ ν νο πάµπολλες, τσι;! Aλέξανδρος X. Mήτσιου

17 O KA A O TøN AXPH TøN Tάδε λέγει K ριος Tί κο ω, κ. Tζ ρτζ Mπο ς νεώτερε; T χεις ρίξει λέει στ ν ψιλοκου έντα µ τ πουράνιο Aφεντικ ; Ποι ς τ λέει; M Mάνσφιλντ, ε λογηµένε, πο άλθηκε ν γράψ η κα κοτζ µ ι λίο γι τ ν πίστη σου ς «ξαναγεννηµένου Xριστιανο»! Kι π λικ διαθέτει φθονο νθρωπος. Tί ν πρωτοθυµηθ κανείς. T ν συµπροσευχή σου µ τ ν κ. Mπλ ρ µέσα στ ν Λευκ O κο; T ς παλαι τερες κµυστηριε σεις σου στ ν ε αγγελιστ παπ P µπινσον, τι «Θε ς πιθυµε µένα γι πρ εδρο» τ λλο, τ νεπανάληπτο, ν τελέσ ης τ ν λειτουργία τ ν Bα ων πέρυσι µέσα στ εροπλ νο ν πτήσει πρ ς O άσιγκτον, πειδ δ ν προλά αινες ν τ ν παρακολουθήσ ης µετ τ ν προσγείωση; A τ κι ν ταν happening! Φανταστ τε σαράντα τοµα µέσα στ ν α θουσα διασκέψεων το Air Force One παστωµένα σ ν «σαρδέλλες Kαλλον ς» ν σταυροκοπιο νται, καθ ς σ µ ουλος Kάρεν Xιο διά αζε τ ς ε χ ς κα Kοντολίζα κεχαριτωµένη ερουργο σε κτελώντας χρέη πρεσ υτέρου! (M γελ τε, µαρτωλοί, γεγον τα ναφέρουµε). Aφο γι µι στιγµ Γιαχ συγκινήθηκε τ σο πολ, πο παρ λίγο ν πάρ η κα ν σηκώσ η τ σκάφος κα το ς πι- αίνοντες, γι ν το ς θέση µεταξ τ ν Σεραφε µ κα τ ν Xερου είµ, στε ν τ ν δοξολογο ν µοθυµαδ ν ε ς το ς α νας τ ν α ώνων. T ξανασκέφθηκε µως, καθ ς θεώρησε τι το ε στε πι χρήσιµοι στ ν Γ, γι ν τ ν κατακυριε σετε ε ς δ ξαν Θεο Πατρ ς, µήν. Πορε ου λοιπ ν κι σ, πεφιληµένο τέκνο τ ς Σιών, µ ε λογία το Yψίστου, ν καθαρίσ ης τ ν κ σµο π τ ς δυνάµεις το κακο. Yψωσε σηµαία σου το ς προφ τες «ο λάλησαν ν ν µατι Kυρίου» κα γίνε ζηλωτ ς τ ς δ ξας το Σολοµ ντος κα το Iησο το Nαυ κα το αυ δ κα τ σων λλων ι λικ ν προσωπικοτήτων. Aφο «τ ν χεις κο σει» τι ε σαι κλεκτ ς το Θεο, µ ν κάθεσαι καθ λου. Kαθάρισε τ ν «Π ρνη Bα υλ να» ταχέως, γι ν πάρουν κα ο π λοιποι σειρά. M ν λογαριάζεις τ παιδι τ ν πηκ ων σου, πο σκοτώνονται κα σακατε ονται κε κάτω, δ ν ε ναι δικά σου σ τελικ νάλυση. Eδ ξεχάστηκε τ Bιετν µ µ τ πεν ντα χιλιάδες πτώ- µατα στ ς πλαστικ ς σακκο λες, στ ψιλοπράγµατα θ κολλήσουµε; Aν παρ λα α τ ρεθ κανε ς ν σο διαµαρτυρηθ γι τ ς κατ µ ες, µ ν χάσ ης τ ν ψυχραι- µία σου. Yψωσε µ νηφαλι τητα τ ν δείκτη τ ς δεξι ς σου στ ν ο ραν κα κράτα τ ν σιωπή σου. M τ θέληµα το Θεο θ τ άλ η καθένας; Συνέχισε λοιπ ν ν πουλ ς µεσσιανισµ κα µ ν στενοχωριέσαι. T τηλε λα το Kυρίου ε ναι µετ σο. T λέει κα τ Σ νταγµα το περιουσίου θνους σου. Oχι σ ν το ς E ρωπαίους, πο «τζασαν» κα νοµικ τ ν Πατερο λη µας π τ ν γηραι πειρο λλ πίσω χει χλάδα τ ν ο ρά. Θ το ς δείξω γώ, µ λις λθ η τ πλήρωµα το χρ νου, γιατ πολ έρα χουν πάρει τ µυαλά τους. Aκο ς κε, ν θεωρο ν «τ ν λα το Θεο» ς π ριθµ ν να πειλ γι τ ν παγκ σµια ε ρήνη σ ποσοστ ξ ντα τ κατ! Aλλ δ πο τ λέµε κα ο δικοί σου, τζο νιορ, δ ν π νε πίσω. E κοσι πτ κατοµµ ρια δηλώνουν θεοι, κι σο π νε πληθαίνουν. Γι α τ νασκουµπώσου κα πιάσε δουλειά. «Kράτησε τ ν πίστη ψηλά», πως λένε κα ο «παπα-ροκ δες» κα συνέχισε ν προ άλλεσαι ς ρσενικ Z ν ντ Aρκ τ ς Πλανηταρχίας. Πρ σεχε µ νο µ ν καταλήξ ης «ψητ ς», γιατ κι γ τ τε θ καταλήξω π λητο π τ Σάρωθρον

18 AI IMA KAI A HPITA Eπτ χρ νια «µανιάτικο» T γ µναστα µάτια τ ν λα ν στρέφονται στ ν Παλαιστίνη κα κοιτο ν µ δ νη τ σφαγ πο συντελε ται κε. Kα παρ τι δυσκολε ονται, δι τι θ µατα πάρχουν κι π τ ς δ ο πλευρές, τελικ καταδικάζουν τ κράτος το Iσρα λ κα το ς γέτες του. Oταν Mίκης Θεοδωράκης λέ η τι ο E ρα οι ρίσκονται στ «ρίζα το κακο», ο δε ς καταλα αίνει τ ν ο σία τ ν λ γων του. Kι ταν ο πουργο το Σαρ ν πιτίθενται στ ν Mίκη, ο δε ς κα πάλι καταλα αίνει τ ν σκοπ τ ς πίθεσής του. Eδ, στ ν Eλλάδα, καταδίκασαν λοι το ς Iσραηλίτες πουργο ς κα ποστήριξαν τ ν Mίκη. O Σιωνισµ ς στρέφει τ γ µναστα µάτια τ ν λα ν στ ν Παλαιστίνη, στ µικρ παιχνίδι πο παίζει κε, στε ν µ ν µπορ ν δ κανε ς τ µεγάλο παιχνίδι πο παίζει νεν χλητος στ ν παγκ σµια σκηνή. Kι Θεοδωράκης γίνεται Xίτλερ στ στ µατα τ ν E ραίων πουργ ν, δι τι πρ ν π πτ χρ νια δήλωσε (στ ν «αυλ») π ς «µέσα π τ ν Γιαχ τ ς Bί λου ξεπηδ Xίτλερ». T κράτησαν π µία πταετία µανιάτικο... µ λλον ραίικο... Π.Λ.K. H ε κολία τ ς ντιγραφ ς H ντιγραφ δε ν κα λ γου ε ναι καθεστ ς κα γίνεται µ διάφορους τρ πους. Συνήθως προκάλυπτα (π.χ. στ φ λλο τ ς 29ης Oκτω ρίου 2003 τ ς φηµερίδας «Eλευθεροτυπία» πάρχει κατά λέξιν ντιγραφ µετάφρασης πο δηµοσιε θηκε στ ν «αυλ» το Oκτω- ρίου µ τίτλο «O λλογοι τ ν HΠA» χωρ ς καµµία ναφορ στ ν ). Πιστε ω τι ο πάντες ντιγράφουν το ς πάντες, πλ κα µ νο λ γ ω τ ς τεµπελι ς κα τ ς προχειρ τητας πο χει κυριε σει τ Pωµαίικο. Oσο γι τ ν διαστρέ λωση κα τ ν παραχάραξη τ ν δανικ ν τ ς διας µας τ ς πατρίδας,, κε ε ναι πο διαπρέπουµε! E ναι τ σο ε κολο ν τ κάνουµε κι α τ παίδευτοι ντες κα πολ τως κχριστιανισµένοι. Σ. O «καλ τερες µέρες» το Πατριάρχη O πατριάρχης κ. Bαρθολοµα ος δήλωσε τι, ταν νταχθ Tουρκία στ ν E.E., θ λθουν «καλ τερες µέρες πολιτικ κα κκλησιαστικά». Eγ χω τ ν ε αι τητα τι πάρα πολ καλ τερες µέρες θ λθουν κκλησιαστικά, ν στ ν γείτονα Tουρκία πανέλθ η τ σουλτανικ καθεστώς. T τε ν δ τε µεγαλε α κα ξουσία κα πλο το πο θ ξασφαλίσ η K ριος στ ν χειµαζοµένη λ γ ω µαρτι ν Oρθοδοξία.. Tσ. Bάρ αροι µ λληνικ πασάλειµµα Πρ ς τ παρ ν ο άρ αροι (µαζ κι ο Pωµιο στ διο καλάθι) ς λαµπρ νουν τ παιχνίδια τους µ λληνικ ς δέες, πως Oλυµπισµ ς. Σ ν διαστρε λωτ ς το K σµου τ ν Iδε ν, στ χείλη τους χάνεται µουσικ τητα κα σηµασία τ ν λέξεων κα λλοιώνονται τ λεχθέντα. O τως ποκοµµένοι π τ σ µπαν, ς διανέµουν χρυσ, ργυρ κα µπρο τζινα ρα ε α, σ µ ολα πλο του, πο καταλα αίνουν µπαίζοντες λλήλους. Aς παίζουν λοιπ ν, φο δυνατο ν ν φανταστο ν π ς µπορε να κλαδάκι γριελι ς ν συµ ολίζ η στείρευτες κοσµικ ς δυνάµεις κα τ γιατί ν γωνίζωνται γι να τέτοιο πρ γµα. Eδ γκειται θεµελιώδης διαφορ µεταξ Eλληνος κα αρ άρου. O πρ τος ε γωνίζεται κα δε τερος παραπλαν δολίως κα κ ιάζει, ν µπορ. Π.Π. Στ Mονπελλιέ Aπ τ ν παρελθ ντα Σεπτέµ ριο τ γαλµα το Aδαµάντιου Kορα κοσµε τ ν κεντρικ πλατε α το Mονπελλιέ. Aπ τ µώνυµο Πανεπιστήµιο τ ς π λης α τ ς το γαλλικο ν του

19 17406 ΑΥΛΟΣ/266, Φε ρουάριος 2004 πρ ν κρι ς π 215 χρ νια, τ 1788, µεγάλος Eλληνας διαφωτιστ ς λάµ ανε τ διδακτορικ του δίπλωµα στ ν πιστήµη τ ς Iατρικ ς. O δήµαρχος το Mονπελλι Z ρζ Φρ ς στ ν τελετ τ ν ποκαλυπτηρίων µίλησε γι τ ν προσωπικ τητα κα τ νεκτίµητο ργο το Aδ. Kορα, σηµειώνοντας π ς ε ναι στορικ καθ κον τ ς π λεώς του π δοση τιµ ς σ ναν δικ της νθρωπο. Ως γνωστ ν, ο λληνικ ς σπουδ ς στ Γαλλία ε σέρχονται κα πάλι σ ποχ νθησης ποδεικν εται τσι π ς λληνικ ς πολιτισµ ς κα παιδεία του δ ν χουν σ νορα κα ε δοκιµο ν που πάρχει καθάριος λογισµ ς. Π.Λ.K. Aµ ων- µα H κκλησία το ήµου, π κυρίαρχο ργανο τ ς Λαϊκ ς ουλήσεως, συµµετοχ ς, κυριαρχίας κα ποφάσεων στο ς ρχαίους Eλληνες, γινε κκλησία-να ς. T «τίς γορε ειν ο λεται;» χαµαί πεσε, πέσ ετο, ου άθηκε. ν κο γεται πλέον. O µος, τ ς π λεως πολίτης, γορε ων γι τ ν Π λιν, δ ν πάρχει πλέον. Eγινεν πλήρω- µα, ποίµνιον σιωπηλ ν κα -φωνο, κο ον κα µ διαντιδρο ν. Φων χει µ νο παπ ς - πίσκοπος, δεσπ ζων τ ν να. Eτσι µ ων νήκει στ ν χρήση α τ ν κατ ο λησιν κα πολλάκις γίνεται µα πολιτικο λ γου, λως ναρµοδίως, τ ν πο ο τ κκλησίασµα κο ει θελήτως κα νευ ντι-λ γου. Σ.Φ. O Eλληνες Προϊνδοευρωπα οι Aπ τ ς στέππες τ ς Σι ηρίας στ ν Kα κασο κι π κε στ ς ο γγρικ ς πεδιάδες. Eπ µενος σταθµ ς Mικρ Aσία. O τελευτα ες γλωσσολογικ ς ρευνες το Πανεπιστηµίου Ωκλαντ µφανίζουν ς γενέτειρα τ ς πρώτης... µιλο σης φυλ ς τ ν Mικρ Aσία. H ρχαι τερη γλ σσα στ «νδοευρωπαϊκ δέντρο», γλ σσα τ ν Xετταίων, τ ν. T παρακλάδι τ ς E ρώπης ε ναι τ ν, α τ ν τ φορ ρχαι τερο π α τ τ ς Aσίας, πο χρονολογε ται στ τη! O Kελτικ ς γλ σσες χουν λικία χρ νια, ο Λατινικ ς κα τ Aγγλικ χρ νια. H ρχαία Eλληνικ Γλ σσα δ ν µφανίζεται στ ν κατάλογο τ ν νδοευρωπαϊκ ν γλωσσ ν. Γιατί ραγε, φο ς σήµερα τ ν νεφάνιζαν ς «µία π τ ς ρχαι τερες νδοευρωπαϊκ ς γλ σσες»; Mήπως δ ν «χωράει» στ ν παρο σα χρονολ γηση µήπως π µενος κα µ λλον τελευτα ος σταθµ ς α το το λαο -φαντάσµατος νακηρυχθ Eλλάδα; O Eλληνες «προϊνδοευρωπα οι»! ν χε κα τ σο σχηµα... Π.Λ.K. Aναποδογυρίσµατα H ε δηση µεταδ θηκε π τ ν τηλεοπτικ σταθµ «ALPHA». Eκατ ν τριάντα κα πλέον καθηγητ ς το Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης συντάχθηκαν π ρ το O κουµενικο Πατριαρχείου στ ν πρ σφατη ντιπαράθεσή του µ τ ν Eλλαδικ Eκκλησία. Mία κίνηση λίγο πολ ναµεν µενη, φ σον ε ναι το ς π σι γνωστ π ς τ ν λ γ ω πανεπιστήµιο δ κα τρε ς δεκαετίες περίπου χει µετα ληθ σταδιακ σ ντρο ρωµαϊζ ντων µ πρωτοστάτες το ς καθηγητ ς τ ς Θεολογικ ς του Σχολ ς. Πρ κειται γι να κ µα τ πηµα τ ν γνωστ ν ρωµαίικων κ κλων τ ς συµπρωτε ουσας, ο πο οι προωθο ν τ υζαντινολατρία, τ ν ποστροφ πρ ς τ ν Eλληνικ Πολιτσµ κα τ µεθοδευµένη µφισ ήτηση τ ς νεξαρτησίας το Eλληνικο Eθνους, πως α τ ρίζεται κα π τ A τοκέφαλο τ ς Eλλαδικ ς Eκκλησίας. Σ λους α το ς τ λ για το µεγάλου στοριοδίφη Kωνσταντίνου Σάθα στ τέλη το 19ου α να «O υζαντινισµ ς πέθανεν, Eλλ ς ζ» ναποδογυρίζονται: «H Eλλ ς πέθανεν, υζαντινισµ ς ζ». Στ. M.

20 Π ς µία πιστήµη κµηδενίσθηκε π τ γµα Hτελικ πικράτηση το χριστιανικο δ γµατος κήρυξε κτ ς ν µου λες τ ς πιστ µες. K ρια µως πληξε τ ν στρονοµία. O θεωρίες γι τ ν σφαιρικ τητα το σ µπαντος, τ ν κίνηση τ ν πλανητ ν κα τ ν περιφορ τ ς Γ ς γ ρω π τ ν Hλιο θεωρο νται «σατανικ ς δοξασίες» τ ν Eλλήνων, κα κάθε παρ µοια ναφορ σ α τ τ θέµα πισείει τ ν πειλ το φορισµο κα τ ν θανατικ ποιν στο ς «παρα άτες». Aπ τ τε µέχρι κα τ ν «Aναγέννηση» λες ο ρχα ες γνώσεις ρίχτηκαν στ ν πυρ κα λησµονήθηκαν. H Γ πι δ ν ε ναι σφαιρική. ν κινε ται. ν περιστρέφεται γ ρω π τ ν Hλιο. O κ σµος γι τ ν χριστιανικ Eκκλησία φτειάχτηκε π τ ν Θε σ σχ µα θολωτ ς σκην ς κα χει δ ο ρ φους. Στ ν κάτω ροφο πάρχει να τραπέζι, Γ, που κατοικο ν ο νθρωποι κα στ ν πάνω ροφο ζο νε ο γγελοι, ργο τ ν ποίων ε ναι ν κινο ν τ φ τα τ ν στέρων γι ν φωτίζεται Γ : «Θε ς ο τος ποιήσας τ ν ο ραν ν ς κάµαραν κα διατείνας ς σκην ς κατοικε σθαι», ποστηρίζει τ 180 µ.x. πίσκοπος τ ς Aντιοχείας Θε φιλος. 1 Aλλ κα Iωάννης Xρυσ στοµος πιµένει: «O ο ραν ς χει µορφ σκην ς. Πο ε ναι κε νοι πο λέγουν τι ο ραν ς κινε ται; Πο ε ναι α το πο νοµίζουν τι ε ναι σφαιρικ ς; Kα ο δ ο α τ ς π ψεις σαρώθηκαν πιά». 2 Θ νέµενε κανε ς τι µετ τ ν τραγικ διάψευση τ ν χριστιανικ ν ντιλήψεων περ κ σµου, θ πλήττετο νεπαν ρθωτα ξιοπιστία τ ς «Aγίας Γραφ ς», στω θ παυε πλέον ν θεωρ ται «θε πνευστη». Aν ε ναι δυνατ ν «Θε ς», πο ος, ποτίθεται, νέπνευσε τ ν συγγραφή της, ν γνο τ πραγ- µατικ σχ µα τ ς Γ ς, τ ν ποία, ποτίθεται, κε νος φτειαξε. Oµως διεθν ς ξουσία Θαλ ς Mιλήσιος ( π.x.).

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚÂ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ ÛÂ Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ ANE I THMIO KY POY ºπ ºπ XO H TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ À ø π 2004 ISBN 9963-607-35-7 ñ Copyright 2004 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678

Διαβάστε περισσότερα

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη

H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη H ρωτικ µ ηση το Σωκράτη π τ ιοτίµα στ «Συµπ σιον» Mαντινείας µάντις ιοτίµα µ ησε τ ν Σωκράτη στ µυστήρια το Eρωτος µ κάθε λεπτοµέρεια, ποδίδουσα στ ν Eρωτα τ ν δι τητα το δαίµονος (Πλάτων, «Συµπ σιον»,

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Φεβρουάριος 2001, Aριθµ. 2 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 143 «H M O K PATIA KAI EKKΛHΣIA» (Kριτικ

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1108-4170. Editorial... iii. L A TEX babel. John D. Hobby. K J Dryllerakis Automating the processing of TEX Files... 71 GYLSV

ISSN 1108-4170. Editorial... iii. L A TEX babel. John D. Hobby. K J Dryllerakis Automating the processing of TEX Files... 71 GYLSV Τ Ε τυπον Τε χος 2, Απρίλιος 1999 Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: TEX Ω L A TEX babel GYLSV ISSN 1108-4170 Editorial iii Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» 1 Απ στολος Συρ πουλος και

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA

XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA 248 EKK H IA Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 Iδρυµα Bυζαντιν ς Mουσικολογίας ΘEΩPIA KAI ΠPAΞH THΣ ΨA ΛTIKHΣ TEXNHΣ A ΠANEΛΛHNIO ΣYNE PIO ( Aθήνα, 3-5 Nοεµβρίου 2000) XPONIKO KAI ΠOPIΣMATA Τ Ιδρυµα Βυζαντιν ς Μουσικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δήμητρα Καλα ρουζιώτου ΠΡΟΛΟΓΟΣ H Aντιγ νη του Σοφοκλή αποτελεί αναμφί ολα ένα απ τα σπουδαι τερα έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί ακ μα και σήμερα να συγκινεί αναγνώστες και θεατές με τη δ ναμη των

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO

TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔEYTEPO ÂÔÁÔÓ ÂÔÁÔÓ Â TO ƒo ø O ΔOÀ μo OY Oπ ΔH, ΔOÀ Ãøƒπ OY, Àƒπ ƒã I ΔO O E ΔO στην παράδοση του ησι δειου corpus, ώστε το Έργα και Hμέραι, χι η Θεογονία, θεωρο νται το θεμελιακ έργο του Hσι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* 111 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* Τ 1992 πισκέφτηκα γι πρώτη φορ τ Β ρειο Hπειρο, που συνάντησα τ ν ληθινή της ε κ να σ φυσιογνωµίες νηλίκων πο παρ λη τ φτώχεια τους φερναν κ µη σηµάδια

Διαβάστε περισσότερα