Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B"

Transcript

1 Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο Μιασματικής Ιδιοσσγκρασιακής Διάγνωσης Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΦΩΦΟΡΟ - ΜΔΝΣΟΡΗΝΟΤΜ 6.1 Γηεξεχλεζε αυπλίαο θαη πξνβιεκάησλ πγείαο 6.2 Πψο απφ ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ θαηαιήγνπκε ζηε γεληθή ηνπ Σάζε 6.3 Γεληθέο εμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή 6.4 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 6.5 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 6.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε βάζεη ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ αηφκνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΑΡΣΕΔΝΣΟΤΜ ΝΗΣΡΗΚΟΤΜ - ΟΤΛΦΟΤΡ 7.1 Σν «ζθεληθφ», ε ζπλνιηθή εηθφλα θαη ε γεληθή Σάζε είλαη ην «θφλην» ηνπ παδι πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχκε ηα κεκνλσκέλα ζπκπηψκαηα 7.2 Ννζνινγηθφ ηζηνξηθφ 7.3 Δμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή 7.4 Γηαηί ν νκνηνπαζεηηθφο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη γηαηξφο 7.5 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 7.6 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 7.7 Δκκνλέο

4 3 7.8 Ακπεινθηινζνθία 7.9 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΤΟΚΤΑΜΟ - ΣΡΑΜΟΝΗΟΤΜ 8.1 Ννζνινγηθφ Ηζηνξηθφ 8.2 Γηαθνξηθή δηάγλσζε ςχρσζεο απφ λεχξσζε ή θαηάζιηςε 8.3 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε Τνζθχακνπ θαη ηξακφληνπκ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΟΤΛΦΟΤΡ 9.1 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 9.2 Ζ δηαγλσζηηθή ζεκαζία ηνπ ζηπι: «βαξχο θη αζήθσηνο» 9.3 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 9.4 Γηαθνξηθή δηάγλσζε νχιθνπξ-μεληνξίλνπκ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 ΛΑΥΔΗ 10.1 Πξψηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κηαζκαηηθή ηάζε ηνπ αζζελνχο 10.2 Έιεγρνο ηεο αιινπαζεηηθήο δηάγλσζεο 10.3 Γηεξεχλεζε άηππσλ ζπκπησκάησλ απφ λνζνινγηθή θαη νκνηνπαζεηηθή ζθνπηά 10.4 Δμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή κεη εκπνδίσλ 10.5 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 10.6 Γηαζηξνθηθή ηάζε

5 Αλαγθαία ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ γηαηξνχ θαη ε γλψζε ηνπ ηη είλαη θπζηνινγηθφ 10.8 Μελ πηζηεχεηε απηά πνπ ζαο ιέλε ρσξίο επίκνλν θηιηξάξηζκα 10.9 Με ζαο πιαλνχλ νη ηδηνζπγθξαζηαθέο πιάλεο ησλ αζζελψλ Πψο γίλνληαη νη ιάζνο δηαγλψζεηο ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Οη «θαθνδαηκνλίεο» ζην ρψξν ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζηελ Διιάδα Γηαθνξηθή δηάγλσζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 ΒΑΛΔΡΗΑΝΑ 11.1 Διιεληθή Υξηζηηαληθή Δθθιεζία θαη Οκνηνπαζεηηθή 11.2 Πψο δεκηνπξγνχληαη θαη πσο ιεηηνπξγνχλ ηα θάζε ινγήο «ηεξαηεία» 11.3 Κξίλεηο θάηη απφ ηνπο «θαξπνχο» ηνπ 11.4 Ηεξαηεία ζηε Φηινζνθία, ηελ Πνιηηηθή, ηελ Δπηζηήκε, ηελ Οκνηνπαζεηηθή 11.5 Γηαηί ππάξρνπλ ηα «ηεξαηεία»; 11.6 πκπεξηθνξά ειεχζεξε απφ δφγκαηα θαη ηδηνζπγθξαζηαθέο επηδξάζεηο 11.7 Κλίδσζε θαη αθκή 11.8 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 11.9 Νεχξα, «ζηπιάθη» θαη δηαζηξνθηθή ηάζε Λάζε πνπ γίλνληαη φηαλ δε δηαγηγλψζθνπκε κηαζκαηηθά Γηεξεχλεζε γηα Βαιεξηάλα Γηαθνξηθή Γηάγλσζε

6 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 ΛΑΗΚΟΠΟΝΣΗΟΤΜ 12.1 Υξφληνη πνλνθέθαινη 12.2 Πξψηε αμηνιφγεζε ηάζεσλ θαη ηδηνζπγθξαζίαο 12.3 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 12.4 Γεηιία, ηνλ ελνρινχλ νη «επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο» 12.5 Δζσζηξέθεηα, θνβίεο, εκκνλέο 12.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 ΛΑΥΔΗ 13.1 «Πεξίκελε, πεξίκελε, πεξίκελε» 13.2 Γηεξεχλεζε θαη άξζε ησλ θσιπκάησλ 13.3 Παξνχζα λφζνο 13.4 «Ση θαπλφ θνπκάξεη απηφ ην άηνκν;» 13.5 Γεληθή εηθφλα, ηάζε, ηδηνζπγθξαζηαθή νηθνγέλεηα 13.6 Πίζσ απφ ηηο ιέμεηο θξχβεηαη ε ηάζε θαη ε ηδηνζπγθξαζία 13.7 «Μάρε» γηα ην πνηνο ζα κηιήζεη! 13.8 Αλαγθαζηηθή αιιαγή ηαθηηθήο: Καη επζείαλ ζε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο 13.9 Γηαηί απέηπρε ε δηάγλσζε βάζεη ηνπ Ρεπέξηνξη Πξέπεη λα ηνλ πηάζεηο απφ ην ιαηκφ ηνλ αζζελή Ζ «πξσζχζηεξε» ηερληθή θαη ηα φξηα ηεο πλήζσο καο ελνριεί απηφ πνπ είκαζηε(δηαζηξνθηθνί) ή απηφ πνπ δελ είκαζηε(εζσζηξεθείο)

7 Γηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ην «ίκαηδ» πνπ πηνζεηεί θαη πξνβάιιεη πξνο ηα έμσ ν αζζελήο Γηαθνξηθή δηάγλσζε φρη κε βάζε ηηο ξνχκπξηθεο αιιά κε βάζε ηε γεληθή εηθφλα Γελ ππάξρνπλ απφιπηεο ζπζρεηίζεηο «Αληξηθέο» θαη «γπλαηθείεο» ηδηνζπγθξαζίεο ζηε δηαζηξνθηθή καο επνρή ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14 ΜΔΝΣΟΡΗΝΟΤΜ 14.1 Γηαηαξαρέο πεξηφδνπ 14.2 Πξψην ζπκπέξαζκα: εμσζηξεθείο ζαλ ηάζε παζήζεηο, εμσζηξεθέο άηνκν 14.3 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 14.4 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 14.5 «Πξηλ» θαη «κεηά»: ζεκαληηθά γεγνλφηα θαζνξηζηηθά γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ 14.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε: απνθιεηζκφο ζπγγεληθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ 14.7 Σειηθά ζρφιηα

8 7 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηφ αθνξά θιηληθέο πεξηπηψζεηο νκνηνπαζεηηθήο δηάγλσζεο. Πξφθεηηαη γηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία παξαηίζεληαη δσληαλά ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηαηξνχο θαη ηα νπνία αλαιχνληαη απφ ην ζπγγξαθέα θαη θιηληθφ γηαηξφ βήκα πξνο βήκα. Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη ε θαηάδεημε ηεο ηερληθήο ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ. Ζ ηδηνζπγθξαζηαθή απηή ηερληθή ζηεξίδεηαη φρη ηφζν ζηα κεκνλσκέλα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ή ζηα κεκνλσκέλα ςπρηθά ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο αιιά ζηελ ίδηα ηε γεληθή εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ θαη ζηηο ηάζεηο-κηάζκαηα ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηε Μιασματική Ιδιοσσγκρασιακή Διάγνωση πνπ ζπληζηά ην εηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Κιαζζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο. Ζ κέζνδνο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην βηβιίν «Οκνηνπαζεηηθφ Ηζηνξηθφ» θαζψο θαη ζηα άιια κνπ ηαηξηθά βηβιία. Ο ζπγγξαθέαο θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηαηξνχο ζηελ Σέρλε θαη ηελ Δπηζηήκε ηεο ιήςεο νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ. ηελ Σέρλε ηεο εηδηθήο επηθνηλσλίαο κε έλα αλζξψπηλν νλ πνπ ππνθέξεη θαη ζηελ Δπηζηήκε ηεο παξαηήξεζεο ηεο «γιψζζαο» ηνπ ψκαηνο θαη ηεο Φπρήο ελφο αλζξψπνπ. Καη πεξαηηέξσ ζηελ εξκελεία απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ επηηπρή νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αηφκνπ. Γηαηί απηή ε επηηπρήο δηάγλσζε ζα θέξεη θαη ηελ επηηπρή ζεξαπεία. Πεξηζζφηεξα ιφγηα λνκίδσ φηη δε ρξεηάδνληαη γηαηί ηα θείκελα κηινχλ απφ κφλα ηνπο.

9 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΦΩΦΟΡΟ - ΜΔΝΣΟΡΗΝΟΤΜ 6.1 Γηεξεύλεζε αϋπλίαο θαη πξνβιεκάησλ πγείαο 6.2 Πώο από ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηε ζηάζε ηνπ αηόκνπ θαηαιήγνπκε ζηε γεληθή ηνπ Σάζε 6.3 Γεληθέο εμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή 6.4 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 6.5 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 6.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε βάζεη ηεο ζπλνιηθήο εηθόλαο ηνπ αηόκνπ Πάκε ηψξα ζε κηα επφκελε αθξφαζε. Αθήλνπκε ζηελ άθξε θάπνηα πξνθαηαξθηηθά ηεο θιηληθήο εμέηαζεο θαη πάκε ζην ηζηνξηθφ. 6.1 Γηεξεύλεζε αϋπλίαο θαη πξνβιεκάησλ πγείαο -Σν θχξην πξφβιεκα πνπ ζε θέξλεη ζε κέλα είλαη; -Ζ αυπλία. -Απφ πφηε ππάξρεη απηή ε αυπλία; -Με ηαιαηπσξεί εδψ θαη ηξία ρξφληα αιιά ηψξα έρεη παξαγίλεη ην θαθφ. -Δίρεο θαη παιηά ή ηψξα γηα πξψηε θνξά; -Δίρα κεξηθέο θνξέο παιηά αιιά ηψξα ηξία ρξφληα δελ θνηκάκαη δειαδή. -πλέβε θάηη κεηά απφ ην νπνίν άξρηζε απηή ε αυπλία; -Υσξηζκφο. Δίρε βειηησζεί θάπσο ζηα ελδηάκεζα, φρη ηειείσο αιιά ηψξα έρεη πνιχ

10 9 -Πφηε έγηλε απηφο ν ρσξηζκφο; -Δθηά ρξφληα. -Πνηφο είρε πάξεη ηελ πξσηνβνπιία γη απηφ ην ρσξηζκφ; -Δγψ ηελ είρα πάξεη αιιά αλαγθάζηεθα θάπνπ ηειηθά. -Σί θπξίσο έλνησζεο ηφηε κε ην ρσξηζκφ; Έλνησζεο θπξίσο ζπκφ, θφβν, πιεγσκέλε, πηθξακέλε; Σί θπξίσο έλνησζεο; -ια απηά καδί. -Να δνχκε ιίγν απηή ηελ αυπλία. Έξρεηαη ην βξάδπ. Νπζηάδεηο ή δελ λπζηάδεηο; -Δίλαη ιίγν παξάμελν γηαηί εγψ δνπιεχσ βξάδπ θαη γπξλάσ ζπίηη ηξείο, ηέζζεξεηο, πέληε ην πξσί. -Δθείλε ηελ ψξα πνπ γπξλάο ζην ζπίηη απηφ ηνλ θαηξφ λπζηάδεηο ή δελ λπζηάδεηο; -πλήζσο αηζζάλνκαη θνπξαζκέλε. -Ναη, αιιά λπζηάδεηο, θιείλνπλ ηα κάηηα, θνπηνπιάο ή φρη; -ηαλ είκαη ζην καγαδί πνπ δνπιεχσ λνκίδσ φηη θιείλνπλ ηα κάηηα θαη θνπηνπιάσ αιιά φηαλ πάσ ζπίηη κνπ θεχγεη. Αιιά κπνξεί λα θνηκεζψ θαη θακηά ψξα αιιά κεηά ηε κία ψξα μππλάσ θαη δελ κπνξψ λα μαλαθνηκεζψ. -πλήζσο ην πξφβιεκα είλαη φηη δελ ζε παίξλεη ν χπλνο ή φηη ζε παίξλεη, μππλάο θάπνηα ζηηγκή θαη δελ κπνξείο λα μαλαθνηκεζείο; -Ξππλάσ πνιχ εχθνια. Πξηλ θνηκφκνπλα κηα ψξα, μππλνχζα, θνηκφκνπλα δχν, μππλνχζα, άιιεο δχν. Σψξα θνηκάκαη κηα ψξα, μππλάσ θαη δελ μαλαθνηκάκαη. -Αθνχ μππλήζεηο λνηψζεηο φηη δελ λπζηάδεηο ή λπζηάδεηο αιιά δελ κπνξείο λα θνηκεζείο; -Ννηψζσ ηφζε έληαζε πνπ δελ κνπ έξρεηαη θαλ λχζηα. -Ο ζφξπβνο λα ζε ελνριεί ηδηαίηεξα φηαλ παο λα θνηκεζείο; -Γελ ην έρσ αηζζαλζεί.

11 10 Γηαθφπησ γηα ιίγν ηελ αθξφαζε γηα λα ζαο δψζσ ιίγν ηελ εηθφλα ηεο. Δίλαη γχξσ ζηα ηξηάληα. Άλεην ζπνξηίβ ληχζηκν, αλέκειν φρη φκσο επηκειψο αηεκέιεην, έρεη κπαξάθη γη απηφ θαη μελπρηάεη θαη ην πξφβιεκα ηεο είλαη ε αυπλία. Δίλαη πξφζραξε, άλεηε θαη αλνηθηή. -Δθηφο απφ ην ζέκα ηνπ χπλνπ άιια πξνβιήκαηα απηφ ηνλ θαηξφ; -σκαηηθά ελλνείηαη; -Ναη. -Έρσ πξφβιεκα κε ην γφλαην κνπ. Πξηλ δπφ ρξφληα είρα πξφβιεκα ρνλδξνπάζεηαο δεμηά. -Σν άιιν γφλαην; Με ελνριεί, φκσο ιηγφηεξν επεηδή θχιαγα ην δεμί θαη ην δφξηζα. -Παίξλεηο θάπνηα θάξκαθα γη απηφ; -Άιια πξνβιήκαηα πγείαο; -Σν ζηνκάρη κνπ. -Πφζνλ θαηξφ; -Πνιχ θαηξφ. -Πφζνλ θαηξφ δειαδή; -Γχξσ ζηα δέθα ρξφληα. -Άιια ελνριήκαηα; -Έρσ ζηξαβφ δηάθξαγκα θαη κφληκν κπνχθσκα ζηε κχηε. -Φνπζθψκαηα, ελνριήζεηο ζηελ θνηιηά; -Μεξηθέο θνξέο. Παιηά έπαζα δπν θνξέο έιθνο. -Πφηε;

12 11 -Πξηλ 10 ρξφληα θαη πξηλ 4 ρξφληα. -Έρεηο ηψξα ελνριήζεηο απφ ην ζηνκάρη; -ρη ηδηαίηεξα. -Κελψζεηο θαλνληθέο; -Ναη. -Παίξλεηο ηψξα θάπνηα θάξκαθα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν; -Έρεηο θάλεηο νπνηεζδήπνηε εγρεηξήζεηο κέρξη ζήκεξα ή πέξαζεο θάπνηα ζνβαξή αξξψζηηα ζην παξειζφλ; 6.2 Πώο από ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηε ζηάζε ηνπ αηόκνπ θαηαιήγνπκε ζηε γεληθή ηνπ Σάζε ηακαηάκε γηα ζρφιηα. Σί πξφβιεκα έρεη ε αζζελήο καο; -Αυπλία. -Ναη, αυπλία αιιά λα ιάβνπκε ππφςηλ καο φηη δνπιεχεη βξάδπ θαη απηφ ηεο ραιάεη ην βηνινγηθφ ξνιφη. Απηφ πξέπεη λα ην ιάβνπκε ππφςηλ καο φηαλ πξνζπαζνχκε λα δνχκε αλ ε αυπλία ηεο είλαη ηχπνπ Κφθθεα Κξνχληα ή ηχπνπ Ννπμ Βφκηθα. Έρεη επίζεο αιιεξγηθή ξηλίηηδα. Σί γεληθή ηάζε έρεη ε αζζελήο καο; Σί ηελ θάλεηε; -Δίλαη εμσζηξεθήο. -Καη εγψ εμσζηξεθή ηελ θάλσ. -Ναη, είλαη πξάγκαηη ζαθψο εμσζηξεθήο ζαλ ηάζε, ζπθσηηθή. Καη ζαλ ζηπι, εκθάληζε, άλεζε, νκηιία, επηινγή δνπιεηάο. Γελ αληέρνπλ πνιινί ηε λπρηεξηλή δνπιεηά ζε κπαξάθη, ζέιεη εμσζηξεθή πάζηα γηα λα θάλεηο απηή ηε δνπιεηά ρξφληα. Δίδαηε φηη επέκεηλα ζην λα κνπ πεη πσο ηεο βγήθαλ απηέο νη αυπλίεο. Μνπ αλέθεξε ρσξηζκφ. Γηαηί ξψηεζα πνηφο μεθίλεζε ην ρσξηζκφ; Γηαηί ηα ξσηάκε απηά ηα πξάγκαηα;

13 12 - -Έρεη ζεκαζία λα ηα ξσηάκε. Πνιιέο θνξέο αλ έλα άηνκν πρ κηα Βαιεξηάλα κπνξεί λα θαθνπεξλάεη ζε κηα ζρέζε. Αλ ε ίδηα πξψηε πεη «ρσξίδνπκε» δελ έρεη πξφβιεκα κε ην ρσξηζκφ γηαηί δελ ζίγεηαη ν εγσηζκφο ηεο. Αλ φκσο ν ζχληξνθνο ηεο, ηεο πεη «ρσξίδνπκε» ηα παίξλεη ζην θξαλίν, δελ κπνξεί λα ην ρσλέςεη. Πξφθεηηαη γηα θαζαξή πεξίπησζε πιεγσκέλνπ εγσηζκνχ. Μαο ελδηαθέξεη ινηπφλ ζε νπνηνδήπνηε ρσξηζκφ γηαηί ρψξηζε ην άηνκν, πφηε ρψξηζε θαη ηη ζπλαίζζεκα θπξίσο έλνησζε ν αζζελήο καο απφ ην γεγνλφο απηφ. ηε ζπγθεθξηκέλε καο πεξίπησζε ρψξηζε κελ αιιά «πέξα βξέρεη», δελ ηελ άγγημε ηδηαίηεξα απηφ. Κη απηφ γηαηί είλαη εμσζηξεθέο, δπλαηφ άηνκν θαη δελ θνιιάεη ζε ηέηνηα πξάγκαηα εχθνια. Γελ είλαη έλα εζσζηξεθέο ζπλαηζζεκαηηθφ άηνκν πνπ κεηά απφ έλα ρσξηζκφ ζα κπνξνχζε λα πάζεη θαηάζιηςε, ζα είρε πιεγσζεί θαη ζα ήζειε ρξφλν λα ην μεπεξάζεη. -Μαο ιέεη φκσο ε ίδηα φηη ε αυπλία ηεο άξρηζε κεηά ην ρσξηζκφ. Γελ είλαη ζεκαληηθφ απηφ; -Ο αζζελήο καο κπνξεί λα ιέεη θαη δηθαηνχηαη λα ιέεη φηη ζέιεη. Καη εκείο δηθαηνχκαζηε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εξκελεχνπκε ζσζηά θαη αληηθεηκεληθά απηά πνπ ιέεη. Πξψηνλ ρψξηζε πξηλ 7 ρξφληα ελψ νη αυπλίεο ηεο αξρίδνπλ εδψ θαη 3 κφιηο ρξφληα. Γελ ππάξρεη ρξνληθή ινηπφλ ζπζρέηηζε. Γελ κπνξείο λα πεξάζεηο κηα έληνλε ζηελνρψξηα πνπ λα ζε ηαξάμεη θαη λα ζνπ βγάιεη ζπκπηψκαηα αυπλίαο κεηά απφ 4 νιφθιεξα ρξφληα! Γεχηεξνλ δελ επεθηείλεηαη απφ κφλε ηεο ε ίδηα ζην ζέκα ρσξηζκφο ψζηε λα καο πεξηγξάςεη πφζν ηελ επεξέαζε γηαηί απιψο δελ ηελ επεξέαζε. Σξίηνλ απηφ ζπκθσλεί κε ηελ εμσζηξεθή ηεο γεληθή ηάζε. Κάζε ηη πνπ καο ιέεη ν αζζελήο ζα πξέπεη λα ην εμεηάδνπκε αλ ζπκθσλεί ή αλ αληίθεηηαη ζηε γεληθή ηνπ εηθφλα ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή αιιά θαη ζηε γεληθή ηνπ ηάζε. Μφλν έηζη βγάδνπκε άθξε. -Σφηε απφ πνχ πξνέξρεηαη απηή ε αυπλία; -Δγψ πηζηεχσ φηη ε λπρηεξηλή δνπιεηά ηεο επζχλεηαη γηα απηή ηελ αυπλία. Βιέπεηε φηη ήδε απφ ην κηθξφ αιινπαζεηηθφ ηζηνξηθφ πνπ πήξακε θαη πξηλ αξρίζνπκε ην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ, πφζεο

14 13 πιεξνθνξίεο έρνπκε καδέςεη. Πνηά ηδηνζπγθξαζία έρεηε ήδε ζθεθηεί λα έρνπκε ζηα ππφςηλ; -Δγψ ιέσ ην Μεληνξίλνπκ. -σζηά. Μηα θνπέια γηα λα δηαιέμεη απηφ ην επάγγεικα θαη λα ην θάλεη ηφζα ρξφληα δελ είλαη κηα ηπραία θαηάζηαζε. Αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ ηελ αθνχηε λα κηιάεη, ε άλεζε ηεο, ην φηη δελ ηελ άγγημε ν ρσξηζκφο φια καο πάλε πξνο κία έληνλα εμσζηξεθή ηδηνζπγθξαζία θαη γηαηί φρη πξνο ην Μεληνξίλνπκ. Βιέπεηε πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε ε γλψζε ηεο Θεσξίαο ησλ Σάζεσλ; Σεο Μηαζκαηηθήο Θεσξίαο; Βέβαηα ιφγσ ηεο αυπλίαο σο θχξηνπ ελνριήκαηνο ζθεθηφκαζηε θαη ηελ Κφθθεα Κξνχληα θαη ηε Ννπμ Βφκηθα. Σηο βάδνπκε θαη απηέο ζηηο ππφςηλ ηδηνζπγθξαζίεο. Πάκε παξαθάησ ζηελ αθξφαζε. 6.3 Γεληθέο εμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή -Ση βιέπσ θαη ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηε ζεξαπεία καο. Κάζε άλζξσπνο γελληέηαη κε θάπνηεο πξνδηαζέζεηο. Κάπνηα αδχλαηα ζεκεία. ηαλ δνξηζηνχκε αξρίδνπλ θαη βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα. Ζ δηθή καο πξνζπάζεηα ζηελ Οκνηνπαζεηηθή δελ είλαη λα θνπθνπιψζνπκε θάπνηα ζπκπηψκαηα φπσο ζπλήζσο γίλεηαη κε ηα ρεκηθά θάξκαθα, ζηε δηθή ζνπ πεξίπησζε κε ππλσηηθά ή αγρνιπηηθά θάξκαθα. Θα ζπληεξνχκε κηα θαηάζηαζε απιψο ρσξίο λα ηε ζεξαπεχνπκε θαη ζα έρνπκε θαη ηηο παξελέξγεηεο ηνπο. ηελ Οκνηνπαζεηηθή πάκε λα κεηψζνπκε ηελ αηηία, ηελ πξνδηάζεζε ψζηε λα ιήμεη κφληκα θαη ην πξφβιεκα. Οχησο ή άιισο δξνχκε ζπλνιηθά ζηελ Οκνηνπαζεηηθή. Γειαδή δελ ζα ζνπ δψζσ έλα θάξκαθν γηα ηελ αυπλία, έλα γηα ηε ξηλίηηδα, έλα γηα θάηη άιιν αιιά ζα ζνπ δψζσ έλα κφλν θάξκαθν, απηφ πνπ ηαηξηάδεη, πνπ είλαη «φκνην», γη απηφ ιέγεηαη θαη Οκνηνπαζεηηθή, φρη κε ηηο παζήζεηο ζνπ αιιά κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ζνπ, ηνλ ηχπν ζνπ, ην ραξαθηήξα ζνπ. Απηφ ην θάξκαθν ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο ζσκαηηθνχο θαη ςπρηθνχο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ νξγαληζκνχ ζνπ θαη επεηδή ν νξγαληζκφο ζνπ είλαη πην ζνθφο απφ καο ηνπο γηαηξνχο ιφγσ «θαηαζθεπαζηνχ», επεηδή μέξεη θαιχηεξα απφ καο «ηα ηνπ νίθνπ ηνπ» ζα πάεη θαη ζα δηνξζψζεη ηα πξάγκαηα θαηά ην δπλαηφλ.

15 14 Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα είλαη θπζηθά, δελ έρνπλ θαζφινπ παξελέξγεηεο θαη ηα δίλνπκε άθνβα αθφκε θαη ζε βξέθε, ζε εγθχνπο, ζε κηθξά παηδηά. Οχηε έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα αλ παίξλεηο ή αλ ρξεηαζηεί λα πάξεηο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεία νπνηνδήπνηε άιιν ρεκηθφ θάξκαθν. Πξνζπαζνχκε βέβαηα λα ηα απνθεχγνπκε γηα λα κελ ηαιαηπσξνχκε ηνλ νξγαληζκφ ζνπ αιιά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα δηθά καο. Γελ «ηζαθψλνληαη» κεηαμχ ηνπο. Αιινχ δξνπλ ηα νκνηνπαζεηηθά, αιινχ ηα ζπλήζε ρεκηθά θάξκαθα. Θα ξσηήζσ κάιηζηα κεξηθά πξάγκαηα γεληθφηεξα γηα λα δψζσ απηφ πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ νξγαληζκφ ζνπ. Ζ εκπεηξία κνπ απφ αλάινγεο πεξηπηψζεηο είλαη φηη κπνξνχκε λα ζεξαπεχζνπκε ην πξφβιεκα ηεο αυπλίαο ζνπ ραιαξψλνληαο ηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα πέζνπλ νη «ζηξνθέο» ζνπ θαη λα κπνξείο λα θνηκεζείο. Ή λα κελ μππλάο εχθνια φηαλ θνηκάζαη ή αλ μππλάο λα κπνξείο λα μαλαθνηκεζείο εχθνια. Μπνξνχκε επίζεο λα βνεζήζνπκε θαη ζηε ρνλδξνπάζεηα πνπ έρεηο ζην γφλαην, ζηελ αιιεξγηθή πηζαλψο ξηλίηηδα πνπ έρεηο αιιά θαη γεληθά ηνλ νξγαληζκφ ζνπ. 6.4 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο -Γεληθά δεζηαίλεζαη ή θξπψλεηο; Δίζαη δεζηή ή θξπνπιηάξα; -πλήζσο δεζηαίλνκαη. Σν θαινθαίξη κε ελνριεί ππεξβνιηθά ε δέζηε. -Σν ρεηκψλα λα κελ ζέιεηο πνιιά ξνχρα; Με ιίγα ξνχρα λα λνηψζεηο άλεηα; -Μέρξη πέξπζη έηζη ήηαλε. Φέηνο αηζζάλνκαη ζαλ πην θξπνπιηάξα. -Κξπνπιηάξα ή κάιινλ ιηγφηεξν δεζηή; -Μάιινλ λαη, ιηγφηεξν δεζηή. -Ηδξψηα απμεκέλν, κεησκέλν, θαλνληθφ; -Καλνληθφ ζα έιεγα. ρη απμεκέλν.

16 15 -Να κπξίδεη άζρεκα ν ηδξψηαο ζνπ ζηηο καζράιεο, ζην ζψκα ιίγν λα κελ πιπζείο, ιίγν λα κελ βάιεηο απνζκεηηθφ; -Να ιαδψλνπλ εχθνια ηα καιιηά ή ην πξφζσπν; -Ναη. -Να κπξίδνπλ έληνλα νη θελψζεηο ζνπ ζηελ ηνπαιέηα; -Αέξηα ζπρλά; -Ναη, ακέ. -Να κπξίδνπλ άζρεκα ζπρλά; -Σν θαινθαίξη ηα άζπξα θαλειάθηα λα θηηξηλίδνπλ ζηηο καζράιεο απφ ηνλ ηδξψηα; -Έληνλε αθκή ζηελ εθεβεία είρεο; -Σα γιπθά ηα ηξαβάεη ηδηαίηεξα ε φξεμε ζνπ; νπ αξέζνπλ ηδηαίηεξα; -Πάξα πνιχ. -Καιχηεξα γιπθφ παξά θαγεηφ δειαδή; -Ναη. Σψξα ηξψσ θαγεηφ ζε απίζηεπηεο πνζφηεηεο. -Να ηξσο γιπθφ θαη κεηά αικπξφ θαη μαλά γιπθφ, λα κπεξδεχεηο απηέο ηηο δπφ γεχζεηο; -Ναη, ακέ. -Αλ θαο πνζφηεηα γιπθφ λα ζνπ θάζεηαη ζην ζηνκάρη; Να ζε ξίρλεη γεληθά; -ρη, δελ λνκίδσ, ίζσο θάπνηεο θνξέο.

17 16 -Σν αιάηη ην ηξαβάεη ε φξεμε ζνπ ηδηαίηεξα; -ρη ηδηαίηεξα. -Ξηλά, ιεκφλη, μχδη; -Σν παράθη ζην θξέαο, ην μχγθη; -Μνπ αξέζνπλ ηα παρηά αιιά φρη φηη ηξειαίλνκαη. -Παγσκέλα λεξά ηξαβάεη ε φξεμε ζνπ ηδηαίηεξα; -Ναη, πνιχ αιιά έρσ ην ιαηκφ κνπ θαη ην απνθεχγσ. -Ναη αιιά ε δηάζεζε ζνπ φκσο είλαη λα ην πίλεηο παγσκέλν αθφκα θαη ην ρεηκψλα απφ ην ςπγείν; -Ναη, λαη. -Σν γάια ζνπ αξέζεη ζαλ γεχζε; -ρη, φρη. -Να ζνπ πξνθαιεί ζπκπηψκαηα ην γάια; -ρη, δελ λνκίδσ, δελ ην πίλσ θαη ζπρλά. -άιην λα ηξέρεη ην βξάδπ απφ ην ζηφκα ζην καμηιάξη; -Ναη. -Πφζν ζπρλά; Μηα θνξά ηε βδνκάδα, δχν, ηξείο, θάζε κέξα; -ρεδφλ θάζε βξάδπ. -Μπξκεγθηέο είρεο θαζφινπ κηθξή; Απηά πνπ ιέκε «καλδξαβίηζεο», «αζηεξάθηα»; Απηά ηα ζθιεξά δεξκαηηθά πνπ βγαίλνπλ ζπλήζσο ζηα ρέξηα ή ζηα πφδηα; -Ναη, πνιχ κηθξή. -Σα είρεο θαπηεξηάζεη; Έθπγαλ κφλα ηνπο.

18 17 -Πέξαζεο ζην παξειζφλ ζπρλά νπξεζξίηηδεο, νπξνινηκψμεηο, θνλδπιψκαηα, έξπεηα γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ηέηνηνπ είδνπο παζήζεηο; -Καηά θαηξνχο έρσ νπξνινηκψμεηο. -νπ αξέζεη ε ζάιαζζα ηδηαίηεξα; -Σν βνπλφ πεξηζζφηεξν. ηακαηάκε ηελ αθξφαζε γηα ζπδήηεζε. ηαλ έρνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ήηαλ θάπσο θαη άιιαμε απφ θάπνηα ζηηγκή θαη έπεηηα, απηφ είλαη θάηη ζεκαληηθφ ζπλήζσο. Ήηαλ δεζηή 2 θαη έγηλε δεζηή 1 ή έζησ θαη θξπνπιηάξα 1. Δίλαη ζεκαληηθφ απηφ. Μπνξεί λα ζεκαίλεη αιιαγή απφ κία ηδηνζπγθξαζία ζε άιιε. Ση έρσ ζεκεηψζεη εγψ ζαλ ραξαθηεξηζηηθά. Γηάζεζε γηα παγσκέλα λεξά 3, ζάιην ην βξάδπ ζην θξεβάηη 2 ή θαη 3, κπξκεγθηέο κηθξή -Πνηά ηδηνζπγθξαζία ζθεθηφκαζηε ζε κπξκεγθηέο; -Σν Μέξθηνπξη θπξίσο αιιά θαη ην Μεληνξίλνπκ. -Με ηε δηάζεζε γηα παγσκέλα 3 πνηά ηδηνζπγθξαζία ζθεθηφκαζηε; -Σν Φψζθνξν. -Σνλ βάδσ θαη απηφλ ζηα ππφςηλ θαη είλαη θαη εμσζηξεθήο ζαλ ηάζε ζηελ έθθξαζε θαη ζηα ζσκαηηθά ηνπ νχησο ή άιισο. Μέρξη ηψξα δελ έρεη μεθαζαξίζεη πνιχ ε δηάγλσζε καο. Γελ έρεη θαη θάπνην άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ. Έρεη δηάζεζε γηα γιπθά 2, κπεξδεχεη ην γιπθφ κε ην αικπξφ ζθεθηφκαζηε θαη ην Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ αιιά δελ κνπ δίλεη θάπνηα ηέηνηα αίζζεζε ζαλ άηνκν. Μέρξη ηψξα έρνπκε πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ εηθφλα ελφο εμσζηξεθνχο αηφκνπ θαη θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα ελφο Μεληνξίλνπκ. Πάκε παξαθάησ ζηελ αθξφαζε. 6.5 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο -Απφ λεχξα πσο ηα πάκε; Νεπξηάδεηο εχθνια;

19 18 -Ναη, λεπξηάδσ. -Σα μεζπάο, ηα βγάδεηο ή ηα θξαηάο κέζα ζνπ; -Μηιάσ πνιχ έληνλα θαη ιέσ απηά πνπ ζθέθηεθα. Αξρίδσ θαη θαηεγνξψ θάπνηνλ γηα θάπνηα πξάγκαηα κεξηθέο θνξέο θαη πην έληνλα απφ φηη πξέπεη. -Να ζέιεηο λα πεηάμεηο θάηη ή λα ζπάζεηο θάηη πάλσ ζηα λεχξα ζνπ; -Να βξνληήμεηο ηελ πφξηα πίζσ ζνπ πάλσ ζηα λεχξα ζνπ ή λα ρηππήζεηο ην ρέξη ζην ηξαπέδη; -Ναη θακηά θνξά άκα ζπγρπζηψ πνιχ. -Πνηέο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ ζε ελνρινχλ, ζε εθλεπξίδνπλ; -ηαλ είλαη άδηθνη ή ςεχηεο. -Σαθηηθή ή ηζαπαηζνχια; -ρη πνιχ ηαθηηθή. -Άηζαιε ζηηο θηλήζεηο ζνπ, λα ζθνπληνπθιάο εχθνια ή λα ιεξψλεζαη εχθνια φηαλ ηξσο; -Σηο ζηελνρψξηεο ζνπ, ηα πξνζσπηθά ζνπ, ηα ζψςπρα ζνπ ζέιεηο λα ηα θνπβεληηάδεηο, λα ηα ζπδεηάο ή ηα θξαηάο κέζα ζνπ; -Θέισ πνιχ κε κεξηθνχο αλζξψπνπο. -Πφζνη είλαη νη θνιιεηνί, απηνί κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπδεηήζεηο ηα πξνζσπηθά ζνπ, πνπ κπνξείο λα μαλνηρηείο; -Σξείο. -Δθεί ζα ηα πεηο θη απφ κφλε ζνπ ή ζέιεηο ιίγν ζπξψμηκν γηα λα κηιήζεηο; -Πνιιέο θνξέο ηξέρσ θη άιιεο ζέισ ζπξψμηκν.

20 19 ηακαηάκε θαη ζρνιηάδνπκε. Νεχξα έρεη ζε βαζκφ 2 ην πνιχ. Γελ έρεη θάηη ην έληνλν. Σα ιέεη, δελ έρεη πξφβιεκα νη άδηθνη θαη νη ςεχηεο ηελ ελνρινχλ. Πνηέο ηδηνζπγθξαζίεο ζθεθηφκαζηε γηα ηελ αδηθία, αλ πξάγκαηη ηελ ελνριεί ε αδηθία έληνλα; -Φψζθνξνο. -Ναη, Φψζθνξνο θαη - -Φψζθνξνο θαη Βαιεξηάλα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ είκαζηε ζίγνπξνη αθφκα φηη ηελ ελνριεί πξάγκαηη έληνλα ε αδηθία. Δμσζηξεθήο ζε βαζκφ 2 ην πνιχ ην νπνίν ηαηξηάδεη θαη κε ηε ζπλνιηθή εμσζηξεθή ζαλ ηάζε εηθφλα πνπ έρνπκε. Αο κελ μερλάκε φηη ην Μεληνξίλνπκ κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα θαίλεηαη ζαλ εζσζηξεθέο ςπρηθά γηαηί δελ ζεσξεί φηη έρεη θαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα γη απηφ θαη δελ έρεη ηελ αλάγθε λα θάηζεη λα ηα ζπδεηήζεη γηα λα ηα ιχζεη. Έηζη κπνξεί λα θαίλεηαη ζαλ εζσζηξεθέο ελψ δελ είλαη. Ή κπνξεί λα βαξηέηαη λα κηιήζεη γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ επεηδή αθξηβψο δελ ηα ζεσξεί θαη ζαλ πξνβιήκαηα. Θπκεζείηε απηφ πνπ έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα φηη έλαο θαη ν ίδηνο γνλφηππνο κπνξεί λα εκθαληζηεί κε δηαθνξεηηθνχο θαη ζπρλά αληίζεηνπο θαηλφηππνπο. Μία ε αξρηθή ηάζε αιιά πνιιέο νη ηειηθέο ζπκπεξηθνξέο. πλερίδνπκε ηελ αθξφαζε. -Φφβνπο, θνβίεο; -Έρσ αξρίζεη θαη ην ζθέθηνκαη επεηδή αθνχσ ηφζα -Φνβάζαη κήπσο ην έρεηο θαη ζπ; Μήπσο ην πάζεηο θαη ζπ; -Ναη. -Πνηέο αξξψζηηεο ζε θνβίδνπλ πεξηζζφηεξν; Κάηη μαθληθφ, απφηνκν πρ έλα έκθξαγκα, έλα εγθεθαιηθφ ή θάηη πην ρξφλην φπσο ν θαξθίλνο; -Κάηη πνπ ην μέξεηο θαη ην πεξηκέλεηο.

21 20 -ηαλ βιέπεηο δεηηάλνπο, αιεζηλνχο φρη ςεχηεο, θησρνχο, αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελνρσξηέζαη ηδηαίηεξα; -Ναη! Πάξα πνιχ! Αηζζάλνκαη άζρεκα αηζζάλνκαη κηα ζηελνρψξηα. -Δίζαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ηξέμνπλ λα βνεζήζνπλ; -Ναη θαη ην θάλσ. -Δχπηζηε ή δχζπηζηε κε ηνπο αλζξψπνπο; -Γχζπηζηε. -ρη πσο ζε έρεη θάλεη ε δσή αιιά πσο ζνπ βγαίλεη ζαλ ραξαθηήξαο. Αλ έρεηο πξσηαξρηθά ηελ ηάζε λα πηζηέςεηο ηνλ άιιν ή αλ είζαη εμ αξρήο δχζπηζηε. -Σαπηφρξνλα είλαη απηά δελ μέξσ. -Έηζη ήζνπλα πάληα ή έηζη ζε έρεη θάλεη ε δσή. -Γχζπηζηε ήκνπλα πάληα. -Φφβν γηα ην χςνο, λα θνηηάμεηο απφ ςειά άκα βγεηο ζε έλα κπαιθφλη θαη θνηηάμεηο πξνο ηα θάησ; -ρη αιιά γηα ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο. Μπαίλσ ζην αζαλζέξ αιιά ην ζθέθηνκαη. -Σα ζθηρηά ξνχρα ζε ελνρινχλ ηδηαίηεξα; Έλα θιεηζηφ ζην ιαηκφ ή έλα δηβάγθν; -Φνξάσ αιιά δελ ηα αηζζάλνκαη θαη πνιχ θαιά. -Σν ζνπηηέλ θαη ιίγν ζθηρηφ λα είλαη λα κελ ην ζέιεηο, κφιηο παο ζην ζπίηη λα ζέιεηο λα ην βγάδεηο λα κελ ην δέρεζαη; -Ναη, ακέ. -Ή ζηελ θνηιηά θάηη λα ζε ζθίγγεη λα ζε ελνριεί ηδηαίηεξα; -Κάπσο λαη. -Εήιεηα ζπληξνθηθή; -Ναη (γέιηα) άκα ζε πξνθαιεί ν άιινο.

22 21 -ε ζεκείν λα ςάρλεηο ηειέθσλα λα δεηο πνπ ηειεθσλεί; -Έ ηειέθσλα έςαρλα, λαη. -Φεχγνληαο απφ ην ζπίηη λα έρεηο ηελ έγλνηα φηη έρεηο μεράζεη ηελ πφξηα αλνηρηή, ην κάηη ηεο θνπδίλαο, ην ζεξκνζίθσλα φηη θάηη έρεηο μεράζεη; -Σν έρσ θαη απηφ. -πρλά; -Σψξα φρη ηφζν. Παιηά ην είρα. -Να ζέιεηο λα πιέλεηο ζπρλά ηα ρέξηα ζνπ, λα θνβάζαη ηα κηθξφβηα; -ηαλ πεξπαηάο ζην δξφκν λα έρεηο ηελ ηάζε λα κεηξάο κέζα ζνπ αξηζκνχο, ζθαινπάηηα, απηνθίλεηα λα ιεο έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα θιπ; -Πνλνθεθάινπο; Πξνρσξάκε ζηελ αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνχ. Έρεη έλα θφβν γηα ηηο αζζέλεηεο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη είλαη αξθεηά πνλφςπρε 2. ζνλ αθνξά ην δχζπηζηε δελ είλαη μεθάζαξα ηα πξάγκαηα. Πξνζπάζεζα λα ην δηεπθξηλίζσ θαη δελ καο βγήθε θάηη ην ζαθέο. Πνιιέο θνξέο φηαλ ζηα ζπκπηψκαηα πνπ κνπ αλαθέξεη ν αζζελήο ε αμηνιφγεζε κνπ είλαη ιίγν πξνβιεκαηηθή, φηαλ δελ είκαη ζίγνπξνο βάδσ έλα εξσηεκαηηθφ δίπια ζην ζχκπησκα γηα λα μέξσ αλ ζα ηνπ δψζσ βαξχηεηα ή φρη ζπγθξίλνληαο ην κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ε νπνία πάληα έρεη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Δίλαη θαιφ λα ην θάλεηε απηφ φηαλ θάπνπ δελ είζηε ζίγνπξνη. Θα κπνξνχζε λα ήηαλ εχπηζηε πξσηνγελψο αιιά έλα εμσζηξεθέο άηνκν ην νπνίν απφ 18 ρξνλψλ βγήθε ζηελ πηάηζα ηεο δσήο, ζηε λπθηεξηλή δσή θαη ζηα κπαξάθηα έρεη δεη θαη αθνχζεη πνιιά θαη δηθαηνχηαη δεπηεξνγελψο λα είλαη δχζπηζην, λα θξαηάεη θαη κηα πηζηλή.

23 22 Κιεηζηνθνβία ζε βαζκφ 1 πξνο 2 φρη θάηη ην ηδηαίηεξν, απέρζεηα γηα ηα ζθηρηά 2 ζθεθηφκαζηε πνηά ηδηνζπγθξαζία; -Σε Λάρεζηο. -σζηά. Αλαθέξεη δήιεηα 2. Βέβαηα πνιχ άλεηε κνπ θαίλεηαη ζηε δήιεηα ηεο, ζαλ λα κελ κε πείζεη. Αλαθέξεη φηη δειεχεη φηαλ ηελ πξνθαιεί ν άιινο, παιαηφηεξα έςαρλε θαη ηα ηειεθσλήκαηα ηνπ ηψξα φρη. Δγψ έρσ θαη ιφγσ ηεο εμσζηξεθνχο ηεο ηάζεο έλα εξσηεκαηηθφ αλ πξάγκαηη δειεχεη ή φρη. Δκκνλέο είρε παιαηφηεξα 2 ηψξα ζε βαζκφ 1. ηαλ έρνπκε ηέηνηεο κεηαβνιέο ζηα ζπκπηψκαηα καο ελδηαθέξεη γηαηί κπνξεί λα είρε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία παιαηφηεξα πρ Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ ηελ νπνία δελ έρεη ηψξα αιιά ίζσο ηε βγάιεη αξγφηεξα, έηζη ηε ζεκεηψλνπκε ζην ηέινο ζηηο ζπγγεληθέο ηεο ηδηνζπγθξαζίεο θαη ζηα ππφςηλ γηα ην κέιινλ. πλερίδνπκε ηελ αθξφαζε. -Κπθινζπκηθή, «απ» θαη «ληάνπλ» ζηε δηάζεζε ζνπ ρσξίο ιφγν ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο; -Σν έρσ, φρη πνιχ. -ηαλ ιέσ θπθινζπκηθή ελλνψ αλ είζαη ζηα λεχξα θπθινζπκηθή θαη φρη ζηε δηάζεζε. -ρη δελ είκαη. -Αλ ζνπ πνπλ κε θαιφ ηξφπν «θάλε κνπ απηφ» λα κελ έρεηο πξφβιεκα αιιά αλ λνηψζεηο φηη πάλε λα ζην επηβάινπλ λα ηα παίξλεηο ζην θξαλίν θαη λα ζε πηάλεη ην αληηδξαζηηθφ ζνπ θαη ελ γλψζεη ζνπ λα θάλεηο ην αληίζεην; -ρη ηφζν. 6.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε βάζεη ηεο ζπλνιηθήο εηθόλαο ηνπ αηόκνπ ρφιηα θαη πάιη. Μαο ελδηαθέξεη αλ είλαη θπθινζπκηθή ζηα λεχξα ή ζηε δηάζεζε. Ζ Βαιεξηάλα είλαη πεξηζζφηεξν θπθινζπκηθή ζηα λεχξα θαη φρη ηφζν ζηε δηάζεζε. Κπθινζπκηθέο ζηε δηάζεζε πνηέο ηδηνζπγθξαζίεο

24 23 είλαη; Οη εμσζηξεθείο ζπλήζσο ηδηνζπγθξαζίεο κε θχξηα ηελ Πνπιζαηίιια αιιά κπνξεί λα δεηο θαη ην Φψζθνξν θαη ην Μεληνξίλνπκ. Σψξα, εγψ ήδε έρσ θάλεη εθεί ηε δηαθνξηθή κνπ δηάγλσζε κε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο πιένλ, αο ηελ θάλνπκε ηψξα θαη εδψ. Έρνπκε ην Μεληνξίλνπκ αξθεηά πηζαλφ. Σελ Κφθθεα Κξνχληα ηελ απνθιείνπκε. Γελ έρεη ηε ραξαθηεξηζηηθή αυπλία ηεο Κφθθεα θαη νχηε θαη είλαη λεπξφζπαζην θαη ζηελ ηζίηα, ζε ςειέο ζηξνθέο φπσο ε Κφθθεα. ζνλ αθνξά ην Μέξθηνπξη έρεη ην ζάιην ην βξάδπ ζην θξεβάηη, είλαη ζηα ππφςηλ αιιά ην Μέξθηνπξη είλαη αξθεηά θξπνπιηάξηθν αιιά ηνλ ελνριεί θαη ηδηαίηεξα ε δέζηε. Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα άηνκν πνπ ήηαλ δεζηφ θαη έγηλε ιίγν πην θξπνπιηάξηθν. Γελ είλαη ηαπηφρξνλα επαίζζεην θαη ζηε δέζηε θαη ζην θξχν. Δπηπιένλ δελ έρεη ηε δηαζηξνθηθή ηάζε ηνπ Μέξθηνπξη, ηε κηδέξηα ηνπ, ηε ζηξηκάδα ηνπ, ηε γθξίληα ηνπ. Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα πην μεθάζαξε θαη ζαθή εμσζηξεθή ηάζε. Γηα Βαιεξηάλα έρεη ιίγα πξνζφληα αιιά φρη πνιιά.(γέιηα) Πνιχ άλεηε θαη επζεία είλαη, δελ έρεη ζηπιάθη. Γελ έρεη επίζεο πνλνθεθάινπο, δελ ην θξαηάεη καληάηηθν, ρψξηζε ρσξίο λα ηνλ ςήζεη ηνλ άιιν θαη ρσξίο λα ςεζεί ε ίδηα(γέιηα) βιέπεηε πσο ηα ζπλδπάδνπκε φια κεηαμχ ηνπο. Καη κηα Βαιεξηάλα πνπ ζα είρε κπαξάθη ζα ην έπαηδε πεξήθαλε θαη ζα είρε πνιχ ζηπιάθη. Θα ην έπαηδε αληηζπκβαηηθή θαη θνπιηνπξηάξα ελψ εδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα πην ρχκα θαη αλεπηηήδεπηε θαηάζηαζε. Γηα Λάρεζηο πνιχ άλεηα καο κίιεζε γηα ηε δήιεηα, δελ έρεη ηε θιπαξία ηεο Λάρεζηο, δελ είλαη δηαζηξνθηθή δελ θνιιάεη. Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ πηζαλψο ήηαλε ζην παξειζφλ δελ είλαη φκσο ηψξα. Μαο έκεηλε ν Φψζθνξνο θαη ην Μεληνξίλνπκ. Πνηά ζηνηρεία ηνπ Φψζθνξνπ έρεη; -Σελ αληίδξαζε ζηελ αδηθία, ην πνλφςπρν θαη ηε δηάζεζε γηα παγσκέλα λεξά. -Πνηά ζηνηρεία δελ καο θνιιάλε γηα Φψζθνξν θαη καο πξνβιεκαηίδνπλ; Ζ δπζπηζηία πνπ αλαθέξεη. Βέβαηα εθεί έρνπκε έλα εξσηεκαηηθφ φπσο είπακε. Τπάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη Φψζθνξνο απφ δεχηεξν ρέξη,

25 24 δειαδή λα κελ είλαη ε βαζηθή ηεο ηδηνζπγθξαζία αιιά κηα ζπγγεληθή ζηελ νπνία έρεη πεξηπέζεη ηψξα πεξηζηαζηαθά ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ. Πρ λα ήηαλ ε βαζηθή ηεο ηδηνζπγθξαζία ην Μεληνξίλνπκ θαη ηψξα ηειεπηαία λα έρεη κεηαπέζεη πεξηζηαζηαθά ζε Φψζθνξν. Καη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δελ έρνπκε ηελ έληνλε, ζπλνιηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα ηνπ Φψζθνξνπ δειαδή ηνπ αιηξνπηζηή, ηνπ εζσζηξεθνχο ζαλ ηάζε φζνλ αθνξά ηελ ηδενινγία θιπ. Έρνπκε λα θάλνπκε δειαδή ζε ηέηνηα πεξίπησζε κε κηα βάζε Μεληνξίλνπκ θαη έλα επίζηξσκα Φψζθνξνπ. Γη απηφ ιέκε γηα κεηάπησζε ζε Φψζθνξν. Δγψ έρσ πεηζζεί θαη απφ ηελ θιηληθή κνπ εκπεηξία φηη έρσ λα θάλσ κε έλα Φψζθνξν πνπ πξνέθπςε ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ απφ κεηάπησζε απφ Μεληνξίλνπκ πνπ είλαη ε βαζηθή ηεο ηδηνζπγθξαζία. Γίλσ ηειηθά ην Φψζθνξν ζαλ θάξκαθν. Απηφ ην άηνκν πηζαλφηαηα ζε κηα δεχηεξε, ηξίηε ή ηέηαξηε επίζθεςε ζα πάξεη θαη ην Μεληνξίλνπκ αθνχ θχγεη ην επίζηξσκα ηνπ Φψζθνξνπ. Θα ην πάξεη θαη ζα θαζαξίζεη θαη απφ ην ζπθσηηθφ κίαζκα δειαδή απφ ηελ έληνλε επίδξαζε ηεο εμσζηξεθνχο ηάζεο. -Γειαδή κπνξνχκε λα πνχκε φηη έγηλε Φψζθνξνο απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε αυπλία ηεο; -Δ δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα ηα πξάγκαηα αιιά ζίγνπξα ζε απηή ηε θάζε είλαη Φψζθνξνο. Αθφκα θαη ηψξα δελ έρνπκε ηελ έληνλε εηθφλα ηνπ Φσζθφξνπ πνπ ηξέρεη ζην γηαηξφ θαη δεηάεη βνήζεηα θαη έρεη ηα έληνλα λεπξνθπηηθά ζπκπηψκαηα. Θέισ λα ζαο κείλεη απφ απηφ ην ηζηνξηθφ ην πφζν κεηξάεη θαη βαξαίλεη γηα καο ε ζπλνιηθή εηθφλα ελφο αηφκνπ, ε αίζζεζε πνπ καο δίλεη, ε ηάζε ηνπ θαζψο θαη ε θάζε ηεο δσήο ηνπ ηελ νπνία δηαλχεη. Αθφκα θαη αλ θάπνηα κεκνλσκέλα ζπκπηψκαηα ή ζηνηρεία είλαη έληνλα απηφ πνπ κεηξάεη είλαη αλ «θνιιάλε» ζην ζπλνιηθφ πάδι ηνπ αηφκνπ.

26 25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΑΡΣΕΔΝΣΟΤΜ ΝΗΣΡΗΚΟΤΜ - ΟΤΛΦΟΤΡ 7.1 Σν «ζθεληθό», ε ζπλνιηθή εηθόλα θαη ε γεληθή Σάζε είλαη ην «θόλην» ηνπ παδι πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνύκε ηα κεκνλσκέλα ζπκπηώκαηα 7.2 Ννζνινγηθό ηζηνξηθό 7.3 Δμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή 7.4 Γηαηί ν νκνηνπαζεηηθόο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη γηαηξόο 7.5 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 7.6 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 7.7 Δκκνλέο 7.8 Ακπεινθηινζνθία 7.9 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε Πάκε ηψξα ζε έλα επφκελν ηζηνξηθφ. Πξνζπαζψ πάληνηε λα ζαο δίλσ θαη ην ζθεληθφ ηνπ αηφκνπ δειαδή ην επάγγεικα, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε, ηε θάζε ηεο δσήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη θιπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα έλαλ αγξφηε, ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ζπληαμηνχρν ηψξα πνπ κέλεη κφληκα ζηελ Απζηξαιία θαη ήξζε εδψ γηα δηαθνπέο. 7.1 Σν «ζθεληθό», ε ζπλνιηθή εηθόλα θαη ε γεληθή Σάζε είλαη ην «θόλην» ηνπ πάδι πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνύκε ηα κεκνλσκέλα ζπκπηώκαηα Σν ζθεληθφ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ. Μαδί κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα θαη ηε γεληθή ηάζε ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ

27 26 ην γεληθφ θφλην πάλσ ζην νπνίν ζα δνχκε αλ θνιιάλε ηα κεκνλσκέλα ζπκπηψκαηα θαη ζα ηα αμηνινγήζνπκε ή ζα ηα απνξξίςνπκε. Γηα λα θαηαιάβεηε ηη ελλνψ ζθεθηείηε φηη ην ζθεληθφ, ε ζπλνιηθή εηθφλα θαη ε ηάζε ηνπ αηφκνπ είλαη ην γεληθφ θφλην κηαο θσηνγξαθίαο-πάδι πνπ καο δείρλεη πρ έλα ζηηγκηφηππν απφ ηελ Αθξηθαληθή ζαβάλα, θαινθαίξη, κεζεκέξη. Τπνςηάδνκαη ην γεληθφ θφλην θαη αξρίδσ λα ηνπνζεηψ έλα-έλα ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι. Βξίζθσ ην θεθάιη κηαο θακεινπάξδαιεο θαη ιέσ «Ναη, κνπ θάλεη». Βξίζθσ ηελ πξνβνζθίδα ελφο ειέθαληα θαη ιέσ «Ναη κνπ θάλεη θαη κε ην παξαπάλσ». Ξαθληθά πηάλσ έλα θνκκάηη πνπ δείρλεη ην θεθάιη ελφο πηγθνπίλνπ ή έλα θνκκάηη απφ θαλάξηα ηξνραίαο. Ακέζσο-ακέζσο ιέσ φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Απηά ηα θνκκάηηα δελ ηαηξηάδνπλ ζην γεληθφ κνπ θφλην. Ο πηγθνπίλνο κε παξαπέκπεη ζε θφλην Αιάζθαο θαη ηα θαλάξηα ηξνραίαο ζε κεγαινχπνιε. Πξνβιεκαηίδνκαη. Τπάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο. Ζ κία είλαη λα είλαη μψθαιηζα απηά ηα θνκκάηηα δειαδή λα είλαη ε εμαίξεζε ζην γεληθφ ζχλνιν. Πρ λα έρσ κηα ηδηνζπγθξαζία Φψζθνξν θαη λα έρεη θαη έλα μψθαιηζν ζχκπησκα απφ κηα εληειψο άζρεηε ηδηνζπγθξαζία πρ Λάρεζηο, δειαδή λα ηνλ ελνρινχλ πνιχ ηα ζθηρηά ξνχρα. Γελ απνθιείεηαη θάηη ηέηνην ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δσή δελ κπαίλεη ζε απφιπηα θαινχπηα. Ή κπνξεί λα έρσ κηα ηδηνζπγθξαζία Φψζθνξν θαη λα έρσ θαη κεξηθά ζπκπηψκαηα απφ κηα ζπγγελή θαη ππνβφζθνπζα ηδηνζπγθξαζία Πνπιζαηίιια πρ λα ηνλ ελνριεί ηδηαίηεξα έλα δεζηφ δσκάηην θαη λα ζέιεη αλνηρηφ αέξα θαη λα ηνπ αξέζνπλ ηδηαίηεξα ηα γιπθά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα βάισ ζηα ππφςηλ ηηο ηδηνζπγθξαζίεο Λάρεζηο θαη Πνπιζαηίιια θαη λα ηηο δηαθνξνδηαγλψζσ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη απηά ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι λα απνηεινχλ ιάζνο αμηνιφγεζε κνπ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο. Οπφηε αθνχ δελ θαίλνληαη λα ηαηξηάδνπλ ζην γεληθφ θφλην ζα πξέπεη λα ηα μαλαπάξσ ξσηψληαο φζν κπνξψ πην ζσζηά θαη λα ηα επηβεβαηψζσ ή λα ηα απνξξίςσ. Πρ ζεκείσζα φηη ε αζζελήο κνπ απερζάλεηαη ηα ζθηρηά ξνχρα ζε βαζκφ 3 ελψ ηειηθά άκα μαλαξσηήζσ βιέπσ φηη ηα