Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B"

Transcript

1 Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο Μιασματικής Ιδιοσσγκρασιακής Διάγνωσης Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΦΩΦΟΡΟ - ΜΔΝΣΟΡΗΝΟΤΜ 6.1 Γηεξεχλεζε αυπλίαο θαη πξνβιεκάησλ πγείαο 6.2 Πψο απφ ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ θαηαιήγνπκε ζηε γεληθή ηνπ Σάζε 6.3 Γεληθέο εμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή 6.4 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 6.5 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 6.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε βάζεη ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ αηφκνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΑΡΣΕΔΝΣΟΤΜ ΝΗΣΡΗΚΟΤΜ - ΟΤΛΦΟΤΡ 7.1 Σν «ζθεληθφ», ε ζπλνιηθή εηθφλα θαη ε γεληθή Σάζε είλαη ην «θφλην» ηνπ παδι πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχκε ηα κεκνλσκέλα ζπκπηψκαηα 7.2 Ννζνινγηθφ ηζηνξηθφ 7.3 Δμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή 7.4 Γηαηί ν νκνηνπαζεηηθφο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη γηαηξφο 7.5 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 7.6 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 7.7 Δκκνλέο

4 3 7.8 Ακπεινθηινζνθία 7.9 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΤΟΚΤΑΜΟ - ΣΡΑΜΟΝΗΟΤΜ 8.1 Ννζνινγηθφ Ηζηνξηθφ 8.2 Γηαθνξηθή δηάγλσζε ςχρσζεο απφ λεχξσζε ή θαηάζιηςε 8.3 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε Τνζθχακνπ θαη ηξακφληνπκ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΟΤΛΦΟΤΡ 9.1 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 9.2 Ζ δηαγλσζηηθή ζεκαζία ηνπ ζηπι: «βαξχο θη αζήθσηνο» 9.3 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 9.4 Γηαθνξηθή δηάγλσζε νχιθνπξ-μεληνξίλνπκ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 ΛΑΥΔΗ 10.1 Πξψηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε κηαζκαηηθή ηάζε ηνπ αζζελνχο 10.2 Έιεγρνο ηεο αιινπαζεηηθήο δηάγλσζεο 10.3 Γηεξεχλεζε άηππσλ ζπκπησκάησλ απφ λνζνινγηθή θαη νκνηνπαζεηηθή ζθνπηά 10.4 Δμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή κεη εκπνδίσλ 10.5 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 10.6 Γηαζηξνθηθή ηάζε

5 Αλαγθαία ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ γηαηξνχ θαη ε γλψζε ηνπ ηη είλαη θπζηνινγηθφ 10.8 Μελ πηζηεχεηε απηά πνπ ζαο ιέλε ρσξίο επίκνλν θηιηξάξηζκα 10.9 Με ζαο πιαλνχλ νη ηδηνζπγθξαζηαθέο πιάλεο ησλ αζζελψλ Πψο γίλνληαη νη ιάζνο δηαγλψζεηο ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Οη «θαθνδαηκνλίεο» ζην ρψξν ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζηελ Διιάδα Γηαθνξηθή δηάγλσζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 ΒΑΛΔΡΗΑΝΑ 11.1 Διιεληθή Υξηζηηαληθή Δθθιεζία θαη Οκνηνπαζεηηθή 11.2 Πψο δεκηνπξγνχληαη θαη πσο ιεηηνπξγνχλ ηα θάζε ινγήο «ηεξαηεία» 11.3 Κξίλεηο θάηη απφ ηνπο «θαξπνχο» ηνπ 11.4 Ηεξαηεία ζηε Φηινζνθία, ηελ Πνιηηηθή, ηελ Δπηζηήκε, ηελ Οκνηνπαζεηηθή 11.5 Γηαηί ππάξρνπλ ηα «ηεξαηεία»; 11.6 πκπεξηθνξά ειεχζεξε απφ δφγκαηα θαη ηδηνζπγθξαζηαθέο επηδξάζεηο 11.7 Κλίδσζε θαη αθκή 11.8 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 11.9 Νεχξα, «ζηπιάθη» θαη δηαζηξνθηθή ηάζε Λάζε πνπ γίλνληαη φηαλ δε δηαγηγλψζθνπκε κηαζκαηηθά Γηεξεχλεζε γηα Βαιεξηάλα Γηαθνξηθή Γηάγλσζε

6 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 ΛΑΗΚΟΠΟΝΣΗΟΤΜ 12.1 Υξφληνη πνλνθέθαινη 12.2 Πξψηε αμηνιφγεζε ηάζεσλ θαη ηδηνζπγθξαζίαο 12.3 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 12.4 Γεηιία, ηνλ ελνρινχλ νη «επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο» 12.5 Δζσζηξέθεηα, θνβίεο, εκκνλέο 12.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 ΛΑΥΔΗ 13.1 «Πεξίκελε, πεξίκελε, πεξίκελε» 13.2 Γηεξεχλεζε θαη άξζε ησλ θσιπκάησλ 13.3 Παξνχζα λφζνο 13.4 «Ση θαπλφ θνπκάξεη απηφ ην άηνκν;» 13.5 Γεληθή εηθφλα, ηάζε, ηδηνζπγθξαζηαθή νηθνγέλεηα 13.6 Πίζσ απφ ηηο ιέμεηο θξχβεηαη ε ηάζε θαη ε ηδηνζπγθξαζία 13.7 «Μάρε» γηα ην πνηνο ζα κηιήζεη! 13.8 Αλαγθαζηηθή αιιαγή ηαθηηθήο: Καη επζείαλ ζε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο 13.9 Γηαηί απέηπρε ε δηάγλσζε βάζεη ηνπ Ρεπέξηνξη Πξέπεη λα ηνλ πηάζεηο απφ ην ιαηκφ ηνλ αζζελή Ζ «πξσζχζηεξε» ηερληθή θαη ηα φξηα ηεο πλήζσο καο ελνριεί απηφ πνπ είκαζηε(δηαζηξνθηθνί) ή απηφ πνπ δελ είκαζηε(εζσζηξεθείο)

7 Γηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ην «ίκαηδ» πνπ πηνζεηεί θαη πξνβάιιεη πξνο ηα έμσ ν αζζελήο Γηαθνξηθή δηάγλσζε φρη κε βάζε ηηο ξνχκπξηθεο αιιά κε βάζε ηε γεληθή εηθφλα Γελ ππάξρνπλ απφιπηεο ζπζρεηίζεηο «Αληξηθέο» θαη «γπλαηθείεο» ηδηνζπγθξαζίεο ζηε δηαζηξνθηθή καο επνρή ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14 ΜΔΝΣΟΡΗΝΟΤΜ 14.1 Γηαηαξαρέο πεξηφδνπ 14.2 Πξψην ζπκπέξαζκα: εμσζηξεθείο ζαλ ηάζε παζήζεηο, εμσζηξεθέο άηνκν 14.3 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 14.4 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 14.5 «Πξηλ» θαη «κεηά»: ζεκαληηθά γεγνλφηα θαζνξηζηηθά γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ 14.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε: απνθιεηζκφο ζπγγεληθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ 14.7 Σειηθά ζρφιηα

8 7 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηφ αθνξά θιηληθέο πεξηπηψζεηο νκνηνπαζεηηθήο δηάγλσζεο. Πξφθεηηαη γηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία παξαηίζεληαη δσληαλά ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηαηξνχο θαη ηα νπνία αλαιχνληαη απφ ην ζπγγξαθέα θαη θιηληθφ γηαηξφ βήκα πξνο βήκα. Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη ε θαηάδεημε ηεο ηερληθήο ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ. Ζ ηδηνζπγθξαζηαθή απηή ηερληθή ζηεξίδεηαη φρη ηφζν ζηα κεκνλσκέλα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ή ζηα κεκνλσκέλα ςπρηθά ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο αιιά ζηελ ίδηα ηε γεληθή εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ θαη ζηηο ηάζεηο-κηάζκαηα ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηε Μιασματική Ιδιοσσγκρασιακή Διάγνωση πνπ ζπληζηά ην εηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Κιαζζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο. Ζ κέζνδνο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην βηβιίν «Οκνηνπαζεηηθφ Ηζηνξηθφ» θαζψο θαη ζηα άιια κνπ ηαηξηθά βηβιία. Ο ζπγγξαθέαο θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηαηξνχο ζηελ Σέρλε θαη ηελ Δπηζηήκε ηεο ιήςεο νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ. ηελ Σέρλε ηεο εηδηθήο επηθνηλσλίαο κε έλα αλζξψπηλν νλ πνπ ππνθέξεη θαη ζηελ Δπηζηήκε ηεο παξαηήξεζεο ηεο «γιψζζαο» ηνπ ψκαηνο θαη ηεο Φπρήο ελφο αλζξψπνπ. Καη πεξαηηέξσ ζηελ εξκελεία απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ επηηπρή νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αηφκνπ. Γηαηί απηή ε επηηπρήο δηάγλσζε ζα θέξεη θαη ηελ επηηπρή ζεξαπεία. Πεξηζζφηεξα ιφγηα λνκίδσ φηη δε ρξεηάδνληαη γηαηί ηα θείκελα κηινχλ απφ κφλα ηνπο.

9 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΦΩΦΟΡΟ - ΜΔΝΣΟΡΗΝΟΤΜ 6.1 Γηεξεύλεζε αϋπλίαο θαη πξνβιεκάησλ πγείαο 6.2 Πώο από ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηε ζηάζε ηνπ αηόκνπ θαηαιήγνπκε ζηε γεληθή ηνπ Σάζε 6.3 Γεληθέο εμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή 6.4 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 6.5 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 6.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε βάζεη ηεο ζπλνιηθήο εηθόλαο ηνπ αηόκνπ Πάκε ηψξα ζε κηα επφκελε αθξφαζε. Αθήλνπκε ζηελ άθξε θάπνηα πξνθαηαξθηηθά ηεο θιηληθήο εμέηαζεο θαη πάκε ζην ηζηνξηθφ. 6.1 Γηεξεύλεζε αϋπλίαο θαη πξνβιεκάησλ πγείαο -Σν θχξην πξφβιεκα πνπ ζε θέξλεη ζε κέλα είλαη; -Ζ αυπλία. -Απφ πφηε ππάξρεη απηή ε αυπλία; -Με ηαιαηπσξεί εδψ θαη ηξία ρξφληα αιιά ηψξα έρεη παξαγίλεη ην θαθφ. -Δίρεο θαη παιηά ή ηψξα γηα πξψηε θνξά; -Δίρα κεξηθέο θνξέο παιηά αιιά ηψξα ηξία ρξφληα δελ θνηκάκαη δειαδή. -πλέβε θάηη κεηά απφ ην νπνίν άξρηζε απηή ε αυπλία; -Υσξηζκφο. Δίρε βειηησζεί θάπσο ζηα ελδηάκεζα, φρη ηειείσο αιιά ηψξα έρεη πνιχ

10 9 -Πφηε έγηλε απηφο ν ρσξηζκφο; -Δθηά ρξφληα. -Πνηφο είρε πάξεη ηελ πξσηνβνπιία γη απηφ ην ρσξηζκφ; -Δγψ ηελ είρα πάξεη αιιά αλαγθάζηεθα θάπνπ ηειηθά. -Σί θπξίσο έλνησζεο ηφηε κε ην ρσξηζκφ; Έλνησζεο θπξίσο ζπκφ, θφβν, πιεγσκέλε, πηθξακέλε; Σί θπξίσο έλνησζεο; -ια απηά καδί. -Να δνχκε ιίγν απηή ηελ αυπλία. Έξρεηαη ην βξάδπ. Νπζηάδεηο ή δελ λπζηάδεηο; -Δίλαη ιίγν παξάμελν γηαηί εγψ δνπιεχσ βξάδπ θαη γπξλάσ ζπίηη ηξείο, ηέζζεξεηο, πέληε ην πξσί. -Δθείλε ηελ ψξα πνπ γπξλάο ζην ζπίηη απηφ ηνλ θαηξφ λπζηάδεηο ή δελ λπζηάδεηο; -πλήζσο αηζζάλνκαη θνπξαζκέλε. -Ναη, αιιά λπζηάδεηο, θιείλνπλ ηα κάηηα, θνπηνπιάο ή φρη; -ηαλ είκαη ζην καγαδί πνπ δνπιεχσ λνκίδσ φηη θιείλνπλ ηα κάηηα θαη θνπηνπιάσ αιιά φηαλ πάσ ζπίηη κνπ θεχγεη. Αιιά κπνξεί λα θνηκεζψ θαη θακηά ψξα αιιά κεηά ηε κία ψξα μππλάσ θαη δελ κπνξψ λα μαλαθνηκεζψ. -πλήζσο ην πξφβιεκα είλαη φηη δελ ζε παίξλεη ν χπλνο ή φηη ζε παίξλεη, μππλάο θάπνηα ζηηγκή θαη δελ κπνξείο λα μαλαθνηκεζείο; -Ξππλάσ πνιχ εχθνια. Πξηλ θνηκφκνπλα κηα ψξα, μππλνχζα, θνηκφκνπλα δχν, μππλνχζα, άιιεο δχν. Σψξα θνηκάκαη κηα ψξα, μππλάσ θαη δελ μαλαθνηκάκαη. -Αθνχ μππλήζεηο λνηψζεηο φηη δελ λπζηάδεηο ή λπζηάδεηο αιιά δελ κπνξείο λα θνηκεζείο; -Ννηψζσ ηφζε έληαζε πνπ δελ κνπ έξρεηαη θαλ λχζηα. -Ο ζφξπβνο λα ζε ελνριεί ηδηαίηεξα φηαλ παο λα θνηκεζείο; -Γελ ην έρσ αηζζαλζεί.

11 10 Γηαθφπησ γηα ιίγν ηελ αθξφαζε γηα λα ζαο δψζσ ιίγν ηελ εηθφλα ηεο. Δίλαη γχξσ ζηα ηξηάληα. Άλεην ζπνξηίβ ληχζηκν, αλέκειν φρη φκσο επηκειψο αηεκέιεην, έρεη κπαξάθη γη απηφ θαη μελπρηάεη θαη ην πξφβιεκα ηεο είλαη ε αυπλία. Δίλαη πξφζραξε, άλεηε θαη αλνηθηή. -Δθηφο απφ ην ζέκα ηνπ χπλνπ άιια πξνβιήκαηα απηφ ηνλ θαηξφ; -σκαηηθά ελλνείηαη; -Ναη. -Έρσ πξφβιεκα κε ην γφλαην κνπ. Πξηλ δπφ ρξφληα είρα πξφβιεκα ρνλδξνπάζεηαο δεμηά. -Σν άιιν γφλαην; Με ελνριεί, φκσο ιηγφηεξν επεηδή θχιαγα ην δεμί θαη ην δφξηζα. -Παίξλεηο θάπνηα θάξκαθα γη απηφ; -Άιια πξνβιήκαηα πγείαο; -Σν ζηνκάρη κνπ. -Πφζνλ θαηξφ; -Πνιχ θαηξφ. -Πφζνλ θαηξφ δειαδή; -Γχξσ ζηα δέθα ρξφληα. -Άιια ελνριήκαηα; -Έρσ ζηξαβφ δηάθξαγκα θαη κφληκν κπνχθσκα ζηε κχηε. -Φνπζθψκαηα, ελνριήζεηο ζηελ θνηιηά; -Μεξηθέο θνξέο. Παιηά έπαζα δπν θνξέο έιθνο. -Πφηε;

12 11 -Πξηλ 10 ρξφληα θαη πξηλ 4 ρξφληα. -Έρεηο ηψξα ελνριήζεηο απφ ην ζηνκάρη; -ρη ηδηαίηεξα. -Κελψζεηο θαλνληθέο; -Ναη. -Παίξλεηο ηψξα θάπνηα θάξκαθα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν; -Έρεηο θάλεηο νπνηεζδήπνηε εγρεηξήζεηο κέρξη ζήκεξα ή πέξαζεο θάπνηα ζνβαξή αξξψζηηα ζην παξειζφλ; 6.2 Πώο από ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηε ζηάζε ηνπ αηόκνπ θαηαιήγνπκε ζηε γεληθή ηνπ Σάζε ηακαηάκε γηα ζρφιηα. Σί πξφβιεκα έρεη ε αζζελήο καο; -Αυπλία. -Ναη, αυπλία αιιά λα ιάβνπκε ππφςηλ καο φηη δνπιεχεη βξάδπ θαη απηφ ηεο ραιάεη ην βηνινγηθφ ξνιφη. Απηφ πξέπεη λα ην ιάβνπκε ππφςηλ καο φηαλ πξνζπαζνχκε λα δνχκε αλ ε αυπλία ηεο είλαη ηχπνπ Κφθθεα Κξνχληα ή ηχπνπ Ννπμ Βφκηθα. Έρεη επίζεο αιιεξγηθή ξηλίηηδα. Σί γεληθή ηάζε έρεη ε αζζελήο καο; Σί ηελ θάλεηε; -Δίλαη εμσζηξεθήο. -Καη εγψ εμσζηξεθή ηελ θάλσ. -Ναη, είλαη πξάγκαηη ζαθψο εμσζηξεθήο ζαλ ηάζε, ζπθσηηθή. Καη ζαλ ζηπι, εκθάληζε, άλεζε, νκηιία, επηινγή δνπιεηάο. Γελ αληέρνπλ πνιινί ηε λπρηεξηλή δνπιεηά ζε κπαξάθη, ζέιεη εμσζηξεθή πάζηα γηα λα θάλεηο απηή ηε δνπιεηά ρξφληα. Δίδαηε φηη επέκεηλα ζην λα κνπ πεη πσο ηεο βγήθαλ απηέο νη αυπλίεο. Μνπ αλέθεξε ρσξηζκφ. Γηαηί ξψηεζα πνηφο μεθίλεζε ην ρσξηζκφ; Γηαηί ηα ξσηάκε απηά ηα πξάγκαηα;

13 12 - -Έρεη ζεκαζία λα ηα ξσηάκε. Πνιιέο θνξέο αλ έλα άηνκν πρ κηα Βαιεξηάλα κπνξεί λα θαθνπεξλάεη ζε κηα ζρέζε. Αλ ε ίδηα πξψηε πεη «ρσξίδνπκε» δελ έρεη πξφβιεκα κε ην ρσξηζκφ γηαηί δελ ζίγεηαη ν εγσηζκφο ηεο. Αλ φκσο ν ζχληξνθνο ηεο, ηεο πεη «ρσξίδνπκε» ηα παίξλεη ζην θξαλίν, δελ κπνξεί λα ην ρσλέςεη. Πξφθεηηαη γηα θαζαξή πεξίπησζε πιεγσκέλνπ εγσηζκνχ. Μαο ελδηαθέξεη ινηπφλ ζε νπνηνδήπνηε ρσξηζκφ γηαηί ρψξηζε ην άηνκν, πφηε ρψξηζε θαη ηη ζπλαίζζεκα θπξίσο έλνησζε ν αζζελήο καο απφ ην γεγνλφο απηφ. ηε ζπγθεθξηκέλε καο πεξίπησζε ρψξηζε κελ αιιά «πέξα βξέρεη», δελ ηελ άγγημε ηδηαίηεξα απηφ. Κη απηφ γηαηί είλαη εμσζηξεθέο, δπλαηφ άηνκν θαη δελ θνιιάεη ζε ηέηνηα πξάγκαηα εχθνια. Γελ είλαη έλα εζσζηξεθέο ζπλαηζζεκαηηθφ άηνκν πνπ κεηά απφ έλα ρσξηζκφ ζα κπνξνχζε λα πάζεη θαηάζιηςε, ζα είρε πιεγσζεί θαη ζα ήζειε ρξφλν λα ην μεπεξάζεη. -Μαο ιέεη φκσο ε ίδηα φηη ε αυπλία ηεο άξρηζε κεηά ην ρσξηζκφ. Γελ είλαη ζεκαληηθφ απηφ; -Ο αζζελήο καο κπνξεί λα ιέεη θαη δηθαηνχηαη λα ιέεη φηη ζέιεη. Καη εκείο δηθαηνχκαζηε θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εξκελεχνπκε ζσζηά θαη αληηθεηκεληθά απηά πνπ ιέεη. Πξψηνλ ρψξηζε πξηλ 7 ρξφληα ελψ νη αυπλίεο ηεο αξρίδνπλ εδψ θαη 3 κφιηο ρξφληα. Γελ ππάξρεη ρξνληθή ινηπφλ ζπζρέηηζε. Γελ κπνξείο λα πεξάζεηο κηα έληνλε ζηελνρψξηα πνπ λα ζε ηαξάμεη θαη λα ζνπ βγάιεη ζπκπηψκαηα αυπλίαο κεηά απφ 4 νιφθιεξα ρξφληα! Γεχηεξνλ δελ επεθηείλεηαη απφ κφλε ηεο ε ίδηα ζην ζέκα ρσξηζκφο ψζηε λα καο πεξηγξάςεη πφζν ηελ επεξέαζε γηαηί απιψο δελ ηελ επεξέαζε. Σξίηνλ απηφ ζπκθσλεί κε ηελ εμσζηξεθή ηεο γεληθή ηάζε. Κάζε ηη πνπ καο ιέεη ν αζζελήο ζα πξέπεη λα ην εμεηάδνπκε αλ ζπκθσλεί ή αλ αληίθεηηαη ζηε γεληθή ηνπ εηθφλα ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή αιιά θαη ζηε γεληθή ηνπ ηάζε. Μφλν έηζη βγάδνπκε άθξε. -Σφηε απφ πνχ πξνέξρεηαη απηή ε αυπλία; -Δγψ πηζηεχσ φηη ε λπρηεξηλή δνπιεηά ηεο επζχλεηαη γηα απηή ηελ αυπλία. Βιέπεηε φηη ήδε απφ ην κηθξφ αιινπαζεηηθφ ηζηνξηθφ πνπ πήξακε θαη πξηλ αξρίζνπκε ην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ, πφζεο

14 13 πιεξνθνξίεο έρνπκε καδέςεη. Πνηά ηδηνζπγθξαζία έρεηε ήδε ζθεθηεί λα έρνπκε ζηα ππφςηλ; -Δγψ ιέσ ην Μεληνξίλνπκ. -σζηά. Μηα θνπέια γηα λα δηαιέμεη απηφ ην επάγγεικα θαη λα ην θάλεη ηφζα ρξφληα δελ είλαη κηα ηπραία θαηάζηαζε. Αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ ηελ αθνχηε λα κηιάεη, ε άλεζε ηεο, ην φηη δελ ηελ άγγημε ν ρσξηζκφο φια καο πάλε πξνο κία έληνλα εμσζηξεθή ηδηνζπγθξαζία θαη γηαηί φρη πξνο ην Μεληνξίλνπκ. Βιέπεηε πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε ε γλψζε ηεο Θεσξίαο ησλ Σάζεσλ; Σεο Μηαζκαηηθήο Θεσξίαο; Βέβαηα ιφγσ ηεο αυπλίαο σο θχξηνπ ελνριήκαηνο ζθεθηφκαζηε θαη ηελ Κφθθεα Κξνχληα θαη ηε Ννπμ Βφκηθα. Σηο βάδνπκε θαη απηέο ζηηο ππφςηλ ηδηνζπγθξαζίεο. Πάκε παξαθάησ ζηελ αθξφαζε. 6.3 Γεληθέο εμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή -Ση βιέπσ θαη ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηε ζεξαπεία καο. Κάζε άλζξσπνο γελληέηαη κε θάπνηεο πξνδηαζέζεηο. Κάπνηα αδχλαηα ζεκεία. ηαλ δνξηζηνχκε αξρίδνπλ θαη βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα. Ζ δηθή καο πξνζπάζεηα ζηελ Οκνηνπαζεηηθή δελ είλαη λα θνπθνπιψζνπκε θάπνηα ζπκπηψκαηα φπσο ζπλήζσο γίλεηαη κε ηα ρεκηθά θάξκαθα, ζηε δηθή ζνπ πεξίπησζε κε ππλσηηθά ή αγρνιπηηθά θάξκαθα. Θα ζπληεξνχκε κηα θαηάζηαζε απιψο ρσξίο λα ηε ζεξαπεχνπκε θαη ζα έρνπκε θαη ηηο παξελέξγεηεο ηνπο. ηελ Οκνηνπαζεηηθή πάκε λα κεηψζνπκε ηελ αηηία, ηελ πξνδηάζεζε ψζηε λα ιήμεη κφληκα θαη ην πξφβιεκα. Οχησο ή άιισο δξνχκε ζπλνιηθά ζηελ Οκνηνπαζεηηθή. Γειαδή δελ ζα ζνπ δψζσ έλα θάξκαθν γηα ηελ αυπλία, έλα γηα ηε ξηλίηηδα, έλα γηα θάηη άιιν αιιά ζα ζνπ δψζσ έλα κφλν θάξκαθν, απηφ πνπ ηαηξηάδεη, πνπ είλαη «φκνην», γη απηφ ιέγεηαη θαη Οκνηνπαζεηηθή, φρη κε ηηο παζήζεηο ζνπ αιιά κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ζνπ, ηνλ ηχπν ζνπ, ην ραξαθηήξα ζνπ. Απηφ ην θάξκαθν ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο ζσκαηηθνχο θαη ςπρηθνχο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ νξγαληζκνχ ζνπ θαη επεηδή ν νξγαληζκφο ζνπ είλαη πην ζνθφο απφ καο ηνπο γηαηξνχο ιφγσ «θαηαζθεπαζηνχ», επεηδή μέξεη θαιχηεξα απφ καο «ηα ηνπ νίθνπ ηνπ» ζα πάεη θαη ζα δηνξζψζεη ηα πξάγκαηα θαηά ην δπλαηφλ.

15 14 Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα είλαη θπζηθά, δελ έρνπλ θαζφινπ παξελέξγεηεο θαη ηα δίλνπκε άθνβα αθφκε θαη ζε βξέθε, ζε εγθχνπο, ζε κηθξά παηδηά. Οχηε έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα αλ παίξλεηο ή αλ ρξεηαζηεί λα πάξεηο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεία νπνηνδήπνηε άιιν ρεκηθφ θάξκαθν. Πξνζπαζνχκε βέβαηα λα ηα απνθεχγνπκε γηα λα κελ ηαιαηπσξνχκε ηνλ νξγαληζκφ ζνπ αιιά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα δηθά καο. Γελ «ηζαθψλνληαη» κεηαμχ ηνπο. Αιινχ δξνπλ ηα νκνηνπαζεηηθά, αιινχ ηα ζπλήζε ρεκηθά θάξκαθα. Θα ξσηήζσ κάιηζηα κεξηθά πξάγκαηα γεληθφηεξα γηα λα δψζσ απηφ πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ νξγαληζκφ ζνπ. Ζ εκπεηξία κνπ απφ αλάινγεο πεξηπηψζεηο είλαη φηη κπνξνχκε λα ζεξαπεχζνπκε ην πξφβιεκα ηεο αυπλίαο ζνπ ραιαξψλνληαο ηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα πέζνπλ νη «ζηξνθέο» ζνπ θαη λα κπνξείο λα θνηκεζείο. Ή λα κελ μππλάο εχθνια φηαλ θνηκάζαη ή αλ μππλάο λα κπνξείο λα μαλαθνηκεζείο εχθνια. Μπνξνχκε επίζεο λα βνεζήζνπκε θαη ζηε ρνλδξνπάζεηα πνπ έρεηο ζην γφλαην, ζηελ αιιεξγηθή πηζαλψο ξηλίηηδα πνπ έρεηο αιιά θαη γεληθά ηνλ νξγαληζκφ ζνπ. 6.4 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο -Γεληθά δεζηαίλεζαη ή θξπψλεηο; Δίζαη δεζηή ή θξπνπιηάξα; -πλήζσο δεζηαίλνκαη. Σν θαινθαίξη κε ελνριεί ππεξβνιηθά ε δέζηε. -Σν ρεηκψλα λα κελ ζέιεηο πνιιά ξνχρα; Με ιίγα ξνχρα λα λνηψζεηο άλεηα; -Μέρξη πέξπζη έηζη ήηαλε. Φέηνο αηζζάλνκαη ζαλ πην θξπνπιηάξα. -Κξπνπιηάξα ή κάιινλ ιηγφηεξν δεζηή; -Μάιινλ λαη, ιηγφηεξν δεζηή. -Ηδξψηα απμεκέλν, κεησκέλν, θαλνληθφ; -Καλνληθφ ζα έιεγα. ρη απμεκέλν.

16 15 -Να κπξίδεη άζρεκα ν ηδξψηαο ζνπ ζηηο καζράιεο, ζην ζψκα ιίγν λα κελ πιπζείο, ιίγν λα κελ βάιεηο απνζκεηηθφ; -Να ιαδψλνπλ εχθνια ηα καιιηά ή ην πξφζσπν; -Ναη. -Να κπξίδνπλ έληνλα νη θελψζεηο ζνπ ζηελ ηνπαιέηα; -Αέξηα ζπρλά; -Ναη, ακέ. -Να κπξίδνπλ άζρεκα ζπρλά; -Σν θαινθαίξη ηα άζπξα θαλειάθηα λα θηηξηλίδνπλ ζηηο καζράιεο απφ ηνλ ηδξψηα; -Έληνλε αθκή ζηελ εθεβεία είρεο; -Σα γιπθά ηα ηξαβάεη ηδηαίηεξα ε φξεμε ζνπ; νπ αξέζνπλ ηδηαίηεξα; -Πάξα πνιχ. -Καιχηεξα γιπθφ παξά θαγεηφ δειαδή; -Ναη. Σψξα ηξψσ θαγεηφ ζε απίζηεπηεο πνζφηεηεο. -Να ηξσο γιπθφ θαη κεηά αικπξφ θαη μαλά γιπθφ, λα κπεξδεχεηο απηέο ηηο δπφ γεχζεηο; -Ναη, ακέ. -Αλ θαο πνζφηεηα γιπθφ λα ζνπ θάζεηαη ζην ζηνκάρη; Να ζε ξίρλεη γεληθά; -ρη, δελ λνκίδσ, ίζσο θάπνηεο θνξέο.

17 16 -Σν αιάηη ην ηξαβάεη ε φξεμε ζνπ ηδηαίηεξα; -ρη ηδηαίηεξα. -Ξηλά, ιεκφλη, μχδη; -Σν παράθη ζην θξέαο, ην μχγθη; -Μνπ αξέζνπλ ηα παρηά αιιά φρη φηη ηξειαίλνκαη. -Παγσκέλα λεξά ηξαβάεη ε φξεμε ζνπ ηδηαίηεξα; -Ναη, πνιχ αιιά έρσ ην ιαηκφ κνπ θαη ην απνθεχγσ. -Ναη αιιά ε δηάζεζε ζνπ φκσο είλαη λα ην πίλεηο παγσκέλν αθφκα θαη ην ρεηκψλα απφ ην ςπγείν; -Ναη, λαη. -Σν γάια ζνπ αξέζεη ζαλ γεχζε; -ρη, φρη. -Να ζνπ πξνθαιεί ζπκπηψκαηα ην γάια; -ρη, δελ λνκίδσ, δελ ην πίλσ θαη ζπρλά. -άιην λα ηξέρεη ην βξάδπ απφ ην ζηφκα ζην καμηιάξη; -Ναη. -Πφζν ζπρλά; Μηα θνξά ηε βδνκάδα, δχν, ηξείο, θάζε κέξα; -ρεδφλ θάζε βξάδπ. -Μπξκεγθηέο είρεο θαζφινπ κηθξή; Απηά πνπ ιέκε «καλδξαβίηζεο», «αζηεξάθηα»; Απηά ηα ζθιεξά δεξκαηηθά πνπ βγαίλνπλ ζπλήζσο ζηα ρέξηα ή ζηα πφδηα; -Ναη, πνιχ κηθξή. -Σα είρεο θαπηεξηάζεη; Έθπγαλ κφλα ηνπο.

18 17 -Πέξαζεο ζην παξειζφλ ζπρλά νπξεζξίηηδεο, νπξνινηκψμεηο, θνλδπιψκαηα, έξπεηα γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ηέηνηνπ είδνπο παζήζεηο; -Καηά θαηξνχο έρσ νπξνινηκψμεηο. -νπ αξέζεη ε ζάιαζζα ηδηαίηεξα; -Σν βνπλφ πεξηζζφηεξν. ηακαηάκε ηελ αθξφαζε γηα ζπδήηεζε. ηαλ έρνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ήηαλ θάπσο θαη άιιαμε απφ θάπνηα ζηηγκή θαη έπεηηα, απηφ είλαη θάηη ζεκαληηθφ ζπλήζσο. Ήηαλ δεζηή 2 θαη έγηλε δεζηή 1 ή έζησ θαη θξπνπιηάξα 1. Δίλαη ζεκαληηθφ απηφ. Μπνξεί λα ζεκαίλεη αιιαγή απφ κία ηδηνζπγθξαζία ζε άιιε. Ση έρσ ζεκεηψζεη εγψ ζαλ ραξαθηεξηζηηθά. Γηάζεζε γηα παγσκέλα λεξά 3, ζάιην ην βξάδπ ζην θξεβάηη 2 ή θαη 3, κπξκεγθηέο κηθξή -Πνηά ηδηνζπγθξαζία ζθεθηφκαζηε ζε κπξκεγθηέο; -Σν Μέξθηνπξη θπξίσο αιιά θαη ην Μεληνξίλνπκ. -Με ηε δηάζεζε γηα παγσκέλα 3 πνηά ηδηνζπγθξαζία ζθεθηφκαζηε; -Σν Φψζθνξν. -Σνλ βάδσ θαη απηφλ ζηα ππφςηλ θαη είλαη θαη εμσζηξεθήο ζαλ ηάζε ζηελ έθθξαζε θαη ζηα ζσκαηηθά ηνπ νχησο ή άιισο. Μέρξη ηψξα δελ έρεη μεθαζαξίζεη πνιχ ε δηάγλσζε καο. Γελ έρεη θαη θάπνην άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ. Έρεη δηάζεζε γηα γιπθά 2, κπεξδεχεη ην γιπθφ κε ην αικπξφ ζθεθηφκαζηε θαη ην Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ αιιά δελ κνπ δίλεη θάπνηα ηέηνηα αίζζεζε ζαλ άηνκν. Μέρξη ηψξα έρνπκε πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ εηθφλα ελφο εμσζηξεθνχο αηφκνπ θαη θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα ελφο Μεληνξίλνπκ. Πάκε παξαθάησ ζηελ αθξφαζε. 6.5 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο -Απφ λεχξα πσο ηα πάκε; Νεπξηάδεηο εχθνια;

19 18 -Ναη, λεπξηάδσ. -Σα μεζπάο, ηα βγάδεηο ή ηα θξαηάο κέζα ζνπ; -Μηιάσ πνιχ έληνλα θαη ιέσ απηά πνπ ζθέθηεθα. Αξρίδσ θαη θαηεγνξψ θάπνηνλ γηα θάπνηα πξάγκαηα κεξηθέο θνξέο θαη πην έληνλα απφ φηη πξέπεη. -Να ζέιεηο λα πεηάμεηο θάηη ή λα ζπάζεηο θάηη πάλσ ζηα λεχξα ζνπ; -Να βξνληήμεηο ηελ πφξηα πίζσ ζνπ πάλσ ζηα λεχξα ζνπ ή λα ρηππήζεηο ην ρέξη ζην ηξαπέδη; -Ναη θακηά θνξά άκα ζπγρπζηψ πνιχ. -Πνηέο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ ζε ελνρινχλ, ζε εθλεπξίδνπλ; -ηαλ είλαη άδηθνη ή ςεχηεο. -Σαθηηθή ή ηζαπαηζνχια; -ρη πνιχ ηαθηηθή. -Άηζαιε ζηηο θηλήζεηο ζνπ, λα ζθνπληνπθιάο εχθνια ή λα ιεξψλεζαη εχθνια φηαλ ηξσο; -Σηο ζηελνρψξηεο ζνπ, ηα πξνζσπηθά ζνπ, ηα ζψςπρα ζνπ ζέιεηο λα ηα θνπβεληηάδεηο, λα ηα ζπδεηάο ή ηα θξαηάο κέζα ζνπ; -Θέισ πνιχ κε κεξηθνχο αλζξψπνπο. -Πφζνη είλαη νη θνιιεηνί, απηνί κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπδεηήζεηο ηα πξνζσπηθά ζνπ, πνπ κπνξείο λα μαλνηρηείο; -Σξείο. -Δθεί ζα ηα πεηο θη απφ κφλε ζνπ ή ζέιεηο ιίγν ζπξψμηκν γηα λα κηιήζεηο; -Πνιιέο θνξέο ηξέρσ θη άιιεο ζέισ ζπξψμηκν.

20 19 ηακαηάκε θαη ζρνιηάδνπκε. Νεχξα έρεη ζε βαζκφ 2 ην πνιχ. Γελ έρεη θάηη ην έληνλν. Σα ιέεη, δελ έρεη πξφβιεκα νη άδηθνη θαη νη ςεχηεο ηελ ελνρινχλ. Πνηέο ηδηνζπγθξαζίεο ζθεθηφκαζηε γηα ηελ αδηθία, αλ πξάγκαηη ηελ ελνριεί ε αδηθία έληνλα; -Φψζθνξνο. -Ναη, Φψζθνξνο θαη - -Φψζθνξνο θαη Βαιεξηάλα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ είκαζηε ζίγνπξνη αθφκα φηη ηελ ελνριεί πξάγκαηη έληνλα ε αδηθία. Δμσζηξεθήο ζε βαζκφ 2 ην πνιχ ην νπνίν ηαηξηάδεη θαη κε ηε ζπλνιηθή εμσζηξεθή ζαλ ηάζε εηθφλα πνπ έρνπκε. Αο κελ μερλάκε φηη ην Μεληνξίλνπκ κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα θαίλεηαη ζαλ εζσζηξεθέο ςπρηθά γηαηί δελ ζεσξεί φηη έρεη θαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα γη απηφ θαη δελ έρεη ηελ αλάγθε λα θάηζεη λα ηα ζπδεηήζεη γηα λα ηα ιχζεη. Έηζη κπνξεί λα θαίλεηαη ζαλ εζσζηξεθέο ελψ δελ είλαη. Ή κπνξεί λα βαξηέηαη λα κηιήζεη γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ επεηδή αθξηβψο δελ ηα ζεσξεί θαη ζαλ πξνβιήκαηα. Θπκεζείηε απηφ πνπ έρνπκε πεη επαλεηιεκκέλα φηη έλαο θαη ν ίδηνο γνλφηππνο κπνξεί λα εκθαληζηεί κε δηαθνξεηηθνχο θαη ζπρλά αληίζεηνπο θαηλφηππνπο. Μία ε αξρηθή ηάζε αιιά πνιιέο νη ηειηθέο ζπκπεξηθνξέο. πλερίδνπκε ηελ αθξφαζε. -Φφβνπο, θνβίεο; -Έρσ αξρίζεη θαη ην ζθέθηνκαη επεηδή αθνχσ ηφζα -Φνβάζαη κήπσο ην έρεηο θαη ζπ; Μήπσο ην πάζεηο θαη ζπ; -Ναη. -Πνηέο αξξψζηηεο ζε θνβίδνπλ πεξηζζφηεξν; Κάηη μαθληθφ, απφηνκν πρ έλα έκθξαγκα, έλα εγθεθαιηθφ ή θάηη πην ρξφλην φπσο ν θαξθίλνο; -Κάηη πνπ ην μέξεηο θαη ην πεξηκέλεηο.

21 20 -ηαλ βιέπεηο δεηηάλνπο, αιεζηλνχο φρη ςεχηεο, θησρνχο, αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελνρσξηέζαη ηδηαίηεξα; -Ναη! Πάξα πνιχ! Αηζζάλνκαη άζρεκα αηζζάλνκαη κηα ζηελνρψξηα. -Δίζαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ηξέμνπλ λα βνεζήζνπλ; -Ναη θαη ην θάλσ. -Δχπηζηε ή δχζπηζηε κε ηνπο αλζξψπνπο; -Γχζπηζηε. -ρη πσο ζε έρεη θάλεη ε δσή αιιά πσο ζνπ βγαίλεη ζαλ ραξαθηήξαο. Αλ έρεηο πξσηαξρηθά ηελ ηάζε λα πηζηέςεηο ηνλ άιιν ή αλ είζαη εμ αξρήο δχζπηζηε. -Σαπηφρξνλα είλαη απηά δελ μέξσ. -Έηζη ήζνπλα πάληα ή έηζη ζε έρεη θάλεη ε δσή. -Γχζπηζηε ήκνπλα πάληα. -Φφβν γηα ην χςνο, λα θνηηάμεηο απφ ςειά άκα βγεηο ζε έλα κπαιθφλη θαη θνηηάμεηο πξνο ηα θάησ; -ρη αιιά γηα ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο. Μπαίλσ ζην αζαλζέξ αιιά ην ζθέθηνκαη. -Σα ζθηρηά ξνχρα ζε ελνρινχλ ηδηαίηεξα; Έλα θιεηζηφ ζην ιαηκφ ή έλα δηβάγθν; -Φνξάσ αιιά δελ ηα αηζζάλνκαη θαη πνιχ θαιά. -Σν ζνπηηέλ θαη ιίγν ζθηρηφ λα είλαη λα κελ ην ζέιεηο, κφιηο παο ζην ζπίηη λα ζέιεηο λα ην βγάδεηο λα κελ ην δέρεζαη; -Ναη, ακέ. -Ή ζηελ θνηιηά θάηη λα ζε ζθίγγεη λα ζε ελνριεί ηδηαίηεξα; -Κάπσο λαη. -Εήιεηα ζπληξνθηθή; -Ναη (γέιηα) άκα ζε πξνθαιεί ν άιινο.

22 21 -ε ζεκείν λα ςάρλεηο ηειέθσλα λα δεηο πνπ ηειεθσλεί; -Έ ηειέθσλα έςαρλα, λαη. -Φεχγνληαο απφ ην ζπίηη λα έρεηο ηελ έγλνηα φηη έρεηο μεράζεη ηελ πφξηα αλνηρηή, ην κάηη ηεο θνπδίλαο, ην ζεξκνζίθσλα φηη θάηη έρεηο μεράζεη; -Σν έρσ θαη απηφ. -πρλά; -Σψξα φρη ηφζν. Παιηά ην είρα. -Να ζέιεηο λα πιέλεηο ζπρλά ηα ρέξηα ζνπ, λα θνβάζαη ηα κηθξφβηα; -ηαλ πεξπαηάο ζην δξφκν λα έρεηο ηελ ηάζε λα κεηξάο κέζα ζνπ αξηζκνχο, ζθαινπάηηα, απηνθίλεηα λα ιεο έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα θιπ; -Πνλνθεθάινπο; Πξνρσξάκε ζηελ αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνχ. Έρεη έλα θφβν γηα ηηο αζζέλεηεο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη είλαη αξθεηά πνλφςπρε 2. ζνλ αθνξά ην δχζπηζηε δελ είλαη μεθάζαξα ηα πξάγκαηα. Πξνζπάζεζα λα ην δηεπθξηλίζσ θαη δελ καο βγήθε θάηη ην ζαθέο. Πνιιέο θνξέο φηαλ ζηα ζπκπηψκαηα πνπ κνπ αλαθέξεη ν αζζελήο ε αμηνιφγεζε κνπ είλαη ιίγν πξνβιεκαηηθή, φηαλ δελ είκαη ζίγνπξνο βάδσ έλα εξσηεκαηηθφ δίπια ζην ζχκπησκα γηα λα μέξσ αλ ζα ηνπ δψζσ βαξχηεηα ή φρη ζπγθξίλνληαο ην κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ε νπνία πάληα έρεη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Δίλαη θαιφ λα ην θάλεηε απηφ φηαλ θάπνπ δελ είζηε ζίγνπξνη. Θα κπνξνχζε λα ήηαλ εχπηζηε πξσηνγελψο αιιά έλα εμσζηξεθέο άηνκν ην νπνίν απφ 18 ρξνλψλ βγήθε ζηελ πηάηζα ηεο δσήο, ζηε λπθηεξηλή δσή θαη ζηα κπαξάθηα έρεη δεη θαη αθνχζεη πνιιά θαη δηθαηνχηαη δεπηεξνγελψο λα είλαη δχζπηζην, λα θξαηάεη θαη κηα πηζηλή.

23 22 Κιεηζηνθνβία ζε βαζκφ 1 πξνο 2 φρη θάηη ην ηδηαίηεξν, απέρζεηα γηα ηα ζθηρηά 2 ζθεθηφκαζηε πνηά ηδηνζπγθξαζία; -Σε Λάρεζηο. -σζηά. Αλαθέξεη δήιεηα 2. Βέβαηα πνιχ άλεηε κνπ θαίλεηαη ζηε δήιεηα ηεο, ζαλ λα κελ κε πείζεη. Αλαθέξεη φηη δειεχεη φηαλ ηελ πξνθαιεί ν άιινο, παιαηφηεξα έςαρλε θαη ηα ηειεθσλήκαηα ηνπ ηψξα φρη. Δγψ έρσ θαη ιφγσ ηεο εμσζηξεθνχο ηεο ηάζεο έλα εξσηεκαηηθφ αλ πξάγκαηη δειεχεη ή φρη. Δκκνλέο είρε παιαηφηεξα 2 ηψξα ζε βαζκφ 1. ηαλ έρνπκε ηέηνηεο κεηαβνιέο ζηα ζπκπηψκαηα καο ελδηαθέξεη γηαηί κπνξεί λα είρε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία παιαηφηεξα πρ Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ ηελ νπνία δελ έρεη ηψξα αιιά ίζσο ηε βγάιεη αξγφηεξα, έηζη ηε ζεκεηψλνπκε ζην ηέινο ζηηο ζπγγεληθέο ηεο ηδηνζπγθξαζίεο θαη ζηα ππφςηλ γηα ην κέιινλ. πλερίδνπκε ηελ αθξφαζε. -Κπθινζπκηθή, «απ» θαη «ληάνπλ» ζηε δηάζεζε ζνπ ρσξίο ιφγν ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο; -Σν έρσ, φρη πνιχ. -ηαλ ιέσ θπθινζπκηθή ελλνψ αλ είζαη ζηα λεχξα θπθινζπκηθή θαη φρη ζηε δηάζεζε. -ρη δελ είκαη. -Αλ ζνπ πνπλ κε θαιφ ηξφπν «θάλε κνπ απηφ» λα κελ έρεηο πξφβιεκα αιιά αλ λνηψζεηο φηη πάλε λα ζην επηβάινπλ λα ηα παίξλεηο ζην θξαλίν θαη λα ζε πηάλεη ην αληηδξαζηηθφ ζνπ θαη ελ γλψζεη ζνπ λα θάλεηο ην αληίζεην; -ρη ηφζν. 6.6 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε βάζεη ηεο ζπλνιηθήο εηθόλαο ηνπ αηόκνπ ρφιηα θαη πάιη. Μαο ελδηαθέξεη αλ είλαη θπθινζπκηθή ζηα λεχξα ή ζηε δηάζεζε. Ζ Βαιεξηάλα είλαη πεξηζζφηεξν θπθινζπκηθή ζηα λεχξα θαη φρη ηφζν ζηε δηάζεζε. Κπθινζπκηθέο ζηε δηάζεζε πνηέο ηδηνζπγθξαζίεο

24 23 είλαη; Οη εμσζηξεθείο ζπλήζσο ηδηνζπγθξαζίεο κε θχξηα ηελ Πνπιζαηίιια αιιά κπνξεί λα δεηο θαη ην Φψζθνξν θαη ην Μεληνξίλνπκ. Σψξα, εγψ ήδε έρσ θάλεη εθεί ηε δηαθνξηθή κνπ δηάγλσζε κε ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο πιένλ, αο ηελ θάλνπκε ηψξα θαη εδψ. Έρνπκε ην Μεληνξίλνπκ αξθεηά πηζαλφ. Σελ Κφθθεα Κξνχληα ηελ απνθιείνπκε. Γελ έρεη ηε ραξαθηεξηζηηθή αυπλία ηεο Κφθθεα θαη νχηε θαη είλαη λεπξφζπαζην θαη ζηελ ηζίηα, ζε ςειέο ζηξνθέο φπσο ε Κφθθεα. ζνλ αθνξά ην Μέξθηνπξη έρεη ην ζάιην ην βξάδπ ζην θξεβάηη, είλαη ζηα ππφςηλ αιιά ην Μέξθηνπξη είλαη αξθεηά θξπνπιηάξηθν αιιά ηνλ ελνριεί θαη ηδηαίηεξα ε δέζηε. Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα άηνκν πνπ ήηαλ δεζηφ θαη έγηλε ιίγν πην θξπνπιηάξηθν. Γελ είλαη ηαπηφρξνλα επαίζζεην θαη ζηε δέζηε θαη ζην θξχν. Δπηπιένλ δελ έρεη ηε δηαζηξνθηθή ηάζε ηνπ Μέξθηνπξη, ηε κηδέξηα ηνπ, ηε ζηξηκάδα ηνπ, ηε γθξίληα ηνπ. Δδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα πην μεθάζαξε θαη ζαθή εμσζηξεθή ηάζε. Γηα Βαιεξηάλα έρεη ιίγα πξνζφληα αιιά φρη πνιιά.(γέιηα) Πνιχ άλεηε θαη επζεία είλαη, δελ έρεη ζηπιάθη. Γελ έρεη επίζεο πνλνθεθάινπο, δελ ην θξαηάεη καληάηηθν, ρψξηζε ρσξίο λα ηνλ ςήζεη ηνλ άιιν θαη ρσξίο λα ςεζεί ε ίδηα(γέιηα) βιέπεηε πσο ηα ζπλδπάδνπκε φια κεηαμχ ηνπο. Καη κηα Βαιεξηάλα πνπ ζα είρε κπαξάθη ζα ην έπαηδε πεξήθαλε θαη ζα είρε πνιχ ζηπιάθη. Θα ην έπαηδε αληηζπκβαηηθή θαη θνπιηνπξηάξα ελψ εδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα πην ρχκα θαη αλεπηηήδεπηε θαηάζηαζε. Γηα Λάρεζηο πνιχ άλεηα καο κίιεζε γηα ηε δήιεηα, δελ έρεη ηε θιπαξία ηεο Λάρεζηο, δελ είλαη δηαζηξνθηθή δελ θνιιάεη. Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ πηζαλψο ήηαλε ζην παξειζφλ δελ είλαη φκσο ηψξα. Μαο έκεηλε ν Φψζθνξνο θαη ην Μεληνξίλνπκ. Πνηά ζηνηρεία ηνπ Φψζθνξνπ έρεη; -Σελ αληίδξαζε ζηελ αδηθία, ην πνλφςπρν θαη ηε δηάζεζε γηα παγσκέλα λεξά. -Πνηά ζηνηρεία δελ καο θνιιάλε γηα Φψζθνξν θαη καο πξνβιεκαηίδνπλ; Ζ δπζπηζηία πνπ αλαθέξεη. Βέβαηα εθεί έρνπκε έλα εξσηεκαηηθφ φπσο είπακε. Τπάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη Φψζθνξνο απφ δεχηεξν ρέξη,

25 24 δειαδή λα κελ είλαη ε βαζηθή ηεο ηδηνζπγθξαζία αιιά κηα ζπγγεληθή ζηελ νπνία έρεη πεξηπέζεη ηψξα πεξηζηαζηαθά ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ. Πρ λα ήηαλ ε βαζηθή ηεο ηδηνζπγθξαζία ην Μεληνξίλνπκ θαη ηψξα ηειεπηαία λα έρεη κεηαπέζεη πεξηζηαζηαθά ζε Φψζθνξν. Καη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δελ έρνπκε ηελ έληνλε, ζπλνιηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα ηνπ Φψζθνξνπ δειαδή ηνπ αιηξνπηζηή, ηνπ εζσζηξεθνχο ζαλ ηάζε φζνλ αθνξά ηελ ηδενινγία θιπ. Έρνπκε λα θάλνπκε δειαδή ζε ηέηνηα πεξίπησζε κε κηα βάζε Μεληνξίλνπκ θαη έλα επίζηξσκα Φψζθνξνπ. Γη απηφ ιέκε γηα κεηάπησζε ζε Φψζθνξν. Δγψ έρσ πεηζζεί θαη απφ ηελ θιηληθή κνπ εκπεηξία φηη έρσ λα θάλσ κε έλα Φψζθνξν πνπ πξνέθπςε ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ απφ κεηάπησζε απφ Μεληνξίλνπκ πνπ είλαη ε βαζηθή ηεο ηδηνζπγθξαζία. Γίλσ ηειηθά ην Φψζθνξν ζαλ θάξκαθν. Απηφ ην άηνκν πηζαλφηαηα ζε κηα δεχηεξε, ηξίηε ή ηέηαξηε επίζθεςε ζα πάξεη θαη ην Μεληνξίλνπκ αθνχ θχγεη ην επίζηξσκα ηνπ Φψζθνξνπ. Θα ην πάξεη θαη ζα θαζαξίζεη θαη απφ ην ζπθσηηθφ κίαζκα δειαδή απφ ηελ έληνλε επίδξαζε ηεο εμσζηξεθνχο ηάζεο. -Γειαδή κπνξνχκε λα πνχκε φηη έγηλε Φψζθνξνο απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε αυπλία ηεο; -Δ δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα ηα πξάγκαηα αιιά ζίγνπξα ζε απηή ηε θάζε είλαη Φψζθνξνο. Αθφκα θαη ηψξα δελ έρνπκε ηελ έληνλε εηθφλα ηνπ Φσζθφξνπ πνπ ηξέρεη ζην γηαηξφ θαη δεηάεη βνήζεηα θαη έρεη ηα έληνλα λεπξνθπηηθά ζπκπηψκαηα. Θέισ λα ζαο κείλεη απφ απηφ ην ηζηνξηθφ ην πφζν κεηξάεη θαη βαξαίλεη γηα καο ε ζπλνιηθή εηθφλα ελφο αηφκνπ, ε αίζζεζε πνπ καο δίλεη, ε ηάζε ηνπ θαζψο θαη ε θάζε ηεο δσήο ηνπ ηελ νπνία δηαλχεη. Αθφκα θαη αλ θάπνηα κεκνλσκέλα ζπκπηψκαηα ή ζηνηρεία είλαη έληνλα απηφ πνπ κεηξάεη είλαη αλ «θνιιάλε» ζην ζπλνιηθφ πάδι ηνπ αηφκνπ.

26 25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΑΡΣΕΔΝΣΟΤΜ ΝΗΣΡΗΚΟΤΜ - ΟΤΛΦΟΤΡ 7.1 Σν «ζθεληθό», ε ζπλνιηθή εηθόλα θαη ε γεληθή Σάζε είλαη ην «θόλην» ηνπ παδι πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνύκε ηα κεκνλσκέλα ζπκπηώκαηα 7.2 Ννζνινγηθό ηζηνξηθό 7.3 Δμεγήζεηο πξνο ηνλ αζζελή 7.4 Γηαηί ν νκνηνπαζεηηθόο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη γηαηξόο 7.5 Γεληθέο ζσκαηηθέο εξσηήζεηο 7.6 Γεληθέο ςπρηθέο εξσηήζεηο 7.7 Δκκνλέο 7.8 Ακπεινθηινζνθία 7.9 Γηαθνξηθή Γηάγλσζε Πάκε ηψξα ζε έλα επφκελν ηζηνξηθφ. Πξνζπαζψ πάληνηε λα ζαο δίλσ θαη ην ζθεληθφ ηνπ αηφκνπ δειαδή ην επάγγεικα, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε, ηε θάζε ηεο δσήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη θιπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα έλαλ αγξφηε, ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ζπληαμηνχρν ηψξα πνπ κέλεη κφληκα ζηελ Απζηξαιία θαη ήξζε εδψ γηα δηαθνπέο. 7.1 Σν «ζθεληθό», ε ζπλνιηθή εηθόλα θαη ε γεληθή Σάζε είλαη ην «θόλην» ηνπ πάδι πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνύκε ηα κεκνλσκέλα ζπκπηώκαηα Σν ζθεληθφ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ. Μαδί κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα θαη ηε γεληθή ηάζε ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ

27 26 ην γεληθφ θφλην πάλσ ζην νπνίν ζα δνχκε αλ θνιιάλε ηα κεκνλσκέλα ζπκπηψκαηα θαη ζα ηα αμηνινγήζνπκε ή ζα ηα απνξξίςνπκε. Γηα λα θαηαιάβεηε ηη ελλνψ ζθεθηείηε φηη ην ζθεληθφ, ε ζπλνιηθή εηθφλα θαη ε ηάζε ηνπ αηφκνπ είλαη ην γεληθφ θφλην κηαο θσηνγξαθίαο-πάδι πνπ καο δείρλεη πρ έλα ζηηγκηφηππν απφ ηελ Αθξηθαληθή ζαβάλα, θαινθαίξη, κεζεκέξη. Τπνςηάδνκαη ην γεληθφ θφλην θαη αξρίδσ λα ηνπνζεηψ έλα-έλα ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι. Βξίζθσ ην θεθάιη κηαο θακεινπάξδαιεο θαη ιέσ «Ναη, κνπ θάλεη». Βξίζθσ ηελ πξνβνζθίδα ελφο ειέθαληα θαη ιέσ «Ναη κνπ θάλεη θαη κε ην παξαπάλσ». Ξαθληθά πηάλσ έλα θνκκάηη πνπ δείρλεη ην θεθάιη ελφο πηγθνπίλνπ ή έλα θνκκάηη απφ θαλάξηα ηξνραίαο. Ακέζσο-ακέζσο ιέσ φηη θάηη δελ πάεη θαιά. Απηά ηα θνκκάηηα δελ ηαηξηάδνπλ ζην γεληθφ κνπ θφλην. Ο πηγθνπίλνο κε παξαπέκπεη ζε θφλην Αιάζθαο θαη ηα θαλάξηα ηξνραίαο ζε κεγαινχπνιε. Πξνβιεκαηίδνκαη. Τπάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο. Ζ κία είλαη λα είλαη μψθαιηζα απηά ηα θνκκάηηα δειαδή λα είλαη ε εμαίξεζε ζην γεληθφ ζχλνιν. Πρ λα έρσ κηα ηδηνζπγθξαζία Φψζθνξν θαη λα έρεη θαη έλα μψθαιηζν ζχκπησκα απφ κηα εληειψο άζρεηε ηδηνζπγθξαζία πρ Λάρεζηο, δειαδή λα ηνλ ελνρινχλ πνιχ ηα ζθηρηά ξνχρα. Γελ απνθιείεηαη θάηη ηέηνην ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δσή δελ κπαίλεη ζε απφιπηα θαινχπηα. Ή κπνξεί λα έρσ κηα ηδηνζπγθξαζία Φψζθνξν θαη λα έρσ θαη κεξηθά ζπκπηψκαηα απφ κηα ζπγγελή θαη ππνβφζθνπζα ηδηνζπγθξαζία Πνπιζαηίιια πρ λα ηνλ ελνριεί ηδηαίηεξα έλα δεζηφ δσκάηην θαη λα ζέιεη αλνηρηφ αέξα θαη λα ηνπ αξέζνπλ ηδηαίηεξα ηα γιπθά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα βάισ ζηα ππφςηλ ηηο ηδηνζπγθξαζίεο Λάρεζηο θαη Πνπιζαηίιια θαη λα ηηο δηαθνξνδηαγλψζσ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη απηά ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι λα απνηεινχλ ιάζνο αμηνιφγεζε κνπ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο. Οπφηε αθνχ δελ θαίλνληαη λα ηαηξηάδνπλ ζην γεληθφ θφλην ζα πξέπεη λα ηα μαλαπάξσ ξσηψληαο φζν κπνξψ πην ζσζηά θαη λα ηα επηβεβαηψζσ ή λα ηα απνξξίςσ. Πρ ζεκείσζα φηη ε αζζελήο κνπ απερζάλεηαη ηα ζθηρηά ξνχρα ζε βαζκφ 3 ελψ ηειηθά άκα μαλαξσηήζσ βιέπσ φηη ηα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Σόκνο Β Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ:

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: 1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: Α) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 1,80 κέηξα θαη δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 θηιά. Β) Τν ιεσθνξείν άξγεζε ή ην ξνιόη ηνπ Νίθνπ πήγαηλε πίζσ. Α) Ο Γηάλλεο δελ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή Καηεξίλα Δξνύγα Ψπρνιόγνο, Σύκβνπινο Κ.Ε.Θ.Ι. Πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή Καιεζπέξα. Σν ζεκεξηλφ ζέκα καο είλαη ε πνιππνιηηηζκηθή ζπκβνπιεπηηθή [Π..]. Γηα λα γλσξηζηνχκε, πξνηείλσ φηαλ ζα κηιάεη θάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα