ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΕΤ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΗΜΑ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ Επιβέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΙΩΤΑΚΙΣ πουδαστής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑ

2 «Ηαη μηα θμνά πμο ζα βγς απυ ηε θφζε, πμηέ μμο δεκ ζα απμδεηήζς γηα ηε ζςμαηηθή μμνθή μμο πνάγμα θοζηθυ, αιιά ηέημηα μμνθή πμο μη Γναηθμί πνοζμπυμη θηηάκμοκ απυ ζθονήιαημ πνοζάθη θαη μαιαμαηέκημ ζμάιημ» W.B.YEATS-Σαλίδη ζημ Βοδάκηημ, 1928 Σηξ ζενμέξ μμο εοπανηζηίεξ γηα ηε ζομβμιή ημοξ ζηεκ επηηοπή μιμθιήνςζε ηεξ πανμφζαξ ενγαζίαξ ζηηξ θονίεξ Άκκα Γθνηκηάνε, απυ ημ Γιιεκηθυ Ηέκηνμ Ανγονμπνοζμπμΐαξ θαη Ημνίκα Πενηζίκε απυ ημκ ΓΟΙΙΓΥ, θαζχξ θαη ζημοξ θονίμοξ πφνμ θαη Πακαγηχηε Αμακαηίδε, εθιεθημφξ ανγονμπνοζμπυμοξ θαη εμβνηζείξ γκχζηεξ ηςκ πνμβιεμάηςκ, αιιά θαη ημκ πνμμπηηθχκ ημο θιάδμο. 2

3 ΠΓΡΙΛΗΦΗ ΣΗΝ ΓΛΛΗΝΙΚΗ Ε ενγαζία ζοκηζηά μηα πνμζπάζεηα θαηαγναθήξ ηςκ μεγεζχκ, ηςκ πνμβιεμάηςκ θαη ηςκ πνμμπηηθχκ ημο θιάδμο ηεξ ειιεκηθήξ ανγονμπνοζμπμΐαξ, με έμθαζε ζηεκ ακάγθε γηα ηεκ πνμχζεζε ηεξ ελςζηνέθεηαξ ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ θαη ηεκ εκίζποζε ηεξ πανμοζίαξ ημο ζηε δηεζκή αγμνά. ημ πνχημ μένμξ επηπεηνείηαη μηα απμηίμεζε ηςκ βαζηθχκ μεγεζχκ ημο θιάδμο θαη ηεξ ζομβμιήξ ημο ζηεκ ειιεκηθή μηθμκμμία. Πανάιιεια, ημκίδμκηαη ηα ζημηπεία πμο έπμοκ δηαμμνθχζεη ηεκ ηαοηυηεηα ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ θαη ακαιφμκηαη μη ζοκζήθεξ ηεξ αγμνάξ θαη μη πανάγμκηεξ δηαμυνθςζεξ ηεξ δήηεζεξ γηα ηα πνμσυκηα ημο θιάδμο. ημ δεφηενμ μένμξ πανμοζηάδμκηαη μη ηάζεηξ ηεξ δηεζκμφξ αγμνάξ θμζμήμαημξ, με έμθαζε ζηεκ ελέιηλε ηυζμ ηςκ παναδμζηαθχκ δοκάμεςκ ημο πχνμο, υζμ θαη ηςκ ακαδουμεκςκ παναγςγχκ θαη ελαγςγέςκ ηεξ Αζίαξ. Γπηπνμζζέηςξ, εθηίζεκηαη ακαιοηηθά ζημηπεία γηα ηηξ ελαγςγηθέξ επηδυζεηξ ημο θιάδμο, θαηά ηεκ ηειεοηαία πεκηαεηία θαη γίκεηαη μηα πνχηε πνμζέγγηζε ηςκ παναγυκηςκ, πμο ελεγμφκ ηεκ αδφκαμε πανμοζία ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ ζηε δηεζκή αγμνά. Πανμοζηάδμκηαη επίζεξ παναδείγμαηα οπμδεηγμαηηθήξ ελαγςγηθήξ δναζηενηυηεηαξ, πμο δηαηενμφκ δςκηακυ ημ ειιεκηθυ θυζμεμα ζηηξ λέκεξ αγμνέξ. Σέιμξ, ζημ ηνίημ μένμξ, γίκεηαη, με ηε μμνθή swot analysis, μηα πανάζεζε ηςκ ηζπονχκ θαη αδφκαμςκ ζεμείςκ ημο θιάδμο, αιιά θαη ηςκ εοθαηνηχκ πμο ημο πανμοζηάδμκηαη, ζε ακηηδηαζημιή με ηηξ απεηιέξ πμο θαιείηαη κα ακηημεηςπίζεη. Ε ενγαζία θιείκεη με μηα ζεηνά πνμηάζεςκ γηα ηε δηαμυνθςζε εκυξ κέμο ζηναηεγηθμφ ζπεδίμο, με ζθμπυ ηεκ εκίζποζε ημο θιάδμο θαη ηεκ εδναίςζε ηεξ πανμοζίαξ ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ ζηε δηεζκή αγμνά. 3

4 ΠΓΡΙΛΗΦΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ This essay constitutes an attempt to report on the size, the problems as well as the prospects of the sector of Greek silver and gold jewellery, focusing on the need to promote the competitiveness of the Greek jewellery and enhance its position in the global market. In the first part, an estimation of the basic features of the sector is available, as well as of its contribution to the Greek economy. Moreover, the essay emphasizes on the elements that have shaped the identity of the Greek jewellery and analyses the conditions of the market and the factors that streamline the demand for the products of this particular sector. In the second part, the essay deals with presenting the global market trends in jewellery, with special attention to the evolution of the traditional players in the business, as well as of the emerging ones of Asia s producers and exporters. Furthermore, the essay includes a detailed report on the performance of Greek jewellery exports during the last five years, while at the same time, the reader can find available an approach on the factors that lead to the weak presence of Greek jewellery worldwide. In addition, the essay provides examples of exemplary performance in jewellery exports that keep the business alive in international markets. Finally, in the third part, both weak and strong points of the sector are detected through a swot analysis, as well as the opportunities presented, in contrast to the threats that this particular sector is called upon to face. The essay finishes with a series of suggestions for elaborating a new strategic plan that aims at the sector s reinforcement and the consolidation of the Greek jewellery in the global market. 4

5 ΛΓΞΓΙ ΚΛΓΙΔΙΑ: ειιεκηθυ θυζμεμα - ανγονμπνοζμπμΐα ελςζηνέθεηαελαγςγέξ ακηαγςκηζηηθυηεηα - δηεζκήξ αγμνά δήηεζε ηάζεηξ μυδαξ παναγςγηθέξ επηπεηνήζεηξ ελαγςγείξ εμπμνηθυ ηζμδφγημ swot analysis ζηναηεγηθυ ζπέδημ ηζπονά ζεμεία αδοκαμίεξ εοθαηνίεξ απεηιέξ εκίζποζε επςκομία (branding) πμηυηεηα ηδηαίηενε ηαοηυηεηα μάνθεηηκγθ ΚEY WORDS: greek jewel jewellery extroversion exportscompetitiveness international market demand fashion s tendencies productive firms exporters trade balance swot analysis strategic plan strong points weaknesses opportunities threats enhancement branding quality special identity marketing 5

6 ΠΙΝΑΚΑ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΩΝ ΓΙΑΓΩΓΗ. ζει.7 ΜΓΡΟ ΠΡΩΣΟ ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΗ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΧΑ Γηζαγςγή.11 Κεθάιαημ Πνώημ: Δηάνζνςζε ημο θιάδμο θαη ζομβμιή ημο ζηεκ ειιεκηθή μηθμκμμία 14 Κεθάιαημ Δεύηενμ: Η ηαοηόηεηα ημο θιάδμο ηεξ Ανγονμπνοζμπμΐαξ.18 Κεθάιαημ Σνίημ:Η δήηεζε ημο θμζμήμαημξ θαη μη ζοκζήθεξ ηεξ αγμνάξ.20 ΜΓΡΟ ΔΓΤΣΓΡΟ Η ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΔΙΓΘΝΗ ΑΓΟΡΑ Γηζαγςγή:Γεκηθά παναθηενηζηηθά ημο ελςηενηθμύ εμπμνίμο ημο θιάδμο ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ 22 Κεθάιαημ Πνώημ: Οη ελειίλεηξ ζηεκ παγθόζμηα αγμνά-καηακαιςηηθέξ ηάζεηξ 24 Κεθάιαημ Δεύηενμ: Σμ μέγεζμξ ημο ελαγςγηθμύ εμπμνίμο ημο θιάδμο ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ 31 Κεθάιαημ ηνίημ: Best practices-σa πανaδείγμαηα ηςκ Folli-Follie θαη Perideo 40 MΓΡΟ ΣΡΙΣΟ ΣΟ ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΗΜΑ ΜΠΡΟΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΓΝΑ ΝΓΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Γηζαγςγή.44 Κεθάιαημ Πνώημ: Swot analysis (Ιζπονά ζεμεία Αδοκαμίεξ Γοθαηνίεξ-Απεηιέξ). 45 Κεθάιαημ Δεύηενμ:Οη κέμη ζηναηεγηθμί ζηόπμη ημο θιάδμο.55 Kεθάιαημ Σνίημ: Πνμζδημνηζμόξ θαη επηιμγή αγμνώκ-ζηόπςκ..68 ΣΓΛΙΚΑ ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ.72 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.77 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΓ 79 6

7 ΓΙΑΓΩΓΗ Απμηειεί θμηκυ πανμκμμαζηή υιςκ ηςκ πμιηηηθχκ πνμγναμμάηςκ, επαγγειηχκ θαη επηδηχλεςκ ε εκίζποζε ηεξ ελςζηνέθεηαξ ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ. Πμηθίιεξ ακαιφζεηξ πμιηηηθχκ, δεμμζημγνάθςκ θαη εηδηθχκ πνμβάιιμοκ ηε ζπεηηθή ακάγθε θαη ανζνχκμοκ πιείζηα υζα επηπεηνήμαηα γηα ηηξ ζηναηεγηθέξ πμο ζα μδεγήζμοκ πνμξ αοηυκ ημ ζηυπμ. Δεκ ακήθεη ζηηξ επηδηχλεηξ ηεξ πανμφζαξ ενγαζίαξ ε πνυηαζε μηαξ μπμηαζδήπμηε μιμθιενςμέκεξ πμιηηηθήξ γηα ηεκ πνμχζεζε ηςκ ειιεκηθχκ ελαγςγχκ. οκηζηά απιχξ μηα απυπεηνα θαηαγναθήξ ηςκ ηδηαίηενςκ ελαγςγηθχκ δοκαημηήηςκ εκυξ, μμμιμγμομέκςξ, παναμειεμέκμο, αιιά οπμζπυμεκμο ημμέα ηεξ μηθνήξ θαη μεζαίαξ βημηεπκίαξ, δειαδή ημο θιάδμο ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ. Παναιιήιςξ, επηπεηνείηαη μηα θαηαγναθή ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο ημκ «ζημηπεηχκμοκ» θαη οπμκμμεφμοκ ηεκ πεναηηένς ακάπηολή ημο. ε γεκηθέξ γναμμέξ, ε ειιεκηθή ανγονμπνοζμπμΐα ζογθαηαιέγεηαη ζημοξ εφνςζημοξ θιάδμοξ ηεξ εζκηθήξ μαξ μηθμκμμίαξ. Σμ ειιεκηθυ θυζμεμα ακαδεηά ηε ζέζε ημο ζηε δηεζκή αγμνά, εονηζθυμεκμ ακάμεζα ζημ ζπεηηθά θζεκυ βημμεπακηθυ θυζμεμα, πμο πανάγεηαη ζε πχνεξ με πιεζςνηζμυ θζεκμφ ενγαηηθμφ δοκαμηθμφ θαη ζημ οπενπμιοηειέξ, πμο απεοζφκεηαη ζημοξ πμιφ ιίγμοξ 1. 1 Σμ νυιμ, πμο ζα μπμνμφζε κα δηαδναμαηίζεη ε ειιεκηθή ανγονμπνοζμπμΐα ζηεκ υιε ακαπηοληαθή πνμζπάζεηα θαη ηεκ πνμχζεζε ηεξ ελςζηνέθεηαξ ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ πνμζπάζεζε κα ακαδείλεη, ήδε απυ ημ 1996, με ζπεηηθυ άνζνμ ημο, έκαξ απυ ημοξ ζεμακηηθυηενμοξ εθπνμζχπμοξ ημο θιάδμο, μ Ειίαξ Θαιαμφκεξ. Βι. Θαιαμφκεξ Ειίαξ (1996), «Σμ ειιεκηθυ θυζμεμα θαη ε ακάπηολε», Σμ Βήμα (Ακάπηολε), 15/09/1996, ζει. 9. 7

8 Ε ειιεκηθή ανγονμπνοζμπμΐα, έπμκηαξ μηα μαθναίςκε πανάδμζε ορειήξ θαη άνηηαξ αηζζεηηθήξ, ζηενίδεηαη ζε μηθνμφ θαη μεζαίμο μεγέζμοξ επηπεηνήζεηξ θαη ζοκηζηά έκακ θιάδμ πμο ακαδεηθκφεη ηεκ εοειηλία, ηεκ πνμζανμμζηηθυηεηα, αιιά θαη ηεκ αημμηθηζηηθή ροπμζφκζεζε ημο Έιιεκα, πμο, υηακ ζέιεη, μπμνεί θαη ακαδεηθκφεη ηεκ έμθοηε δεμημονγηθυηεηά ημο, αιιά θαη ηεκ ηεπκηθή ημο επηδεληυηεηα, ακαβηχκμκηαξ ηε ιασθή, θαιιηηεπκηθή ημο πανάδμζε. Σμ θυζμεμα απμηειεί ακαπυζπαζημ ζημηπείμ ημο ειιεκηθμφ πμιηηηζμμφ. Σα πνυκηα ηεξ ηζημνηθήξ ημο πανμοζίαξ απμδεηθκφμοκ ημο ιυγμο ημ αιεζέξ θαη ακαδεηθκφμοκ ηεκ ηέπκε, ημ μενάθη, ηεκ πνμζανμμζηηθυηεηα αιιά θαη ηηξ πνμμπηηθέξ αοημφ ημο θιάδμο δηα μέζμο ηςκ αηχκςκ. Ιμιαηαφηα, ε ειιεκηθή παναγςγή δείπκεη ακίθακε κα επςθειεζεί απυ ηε ζεμακηηθή δοκαμηθή θαη ηηξ ελαηνεηηθέξ πνμμπηηθέξ ελαγςγηθήξ δναζηενηυηεηαξ πμο πνμζθένεη ε δηεζκήξ αγμνά ημο θμζμήμαημξ. Πανά ημ γεγμκυξ υηη ακαγκςνηδυμαζηε ςξ ζπεδηαζηηθή δφκαμε ζημκ πχνμ ημο θμζμήμαημξ, αδοκαημφμε κα δείλμομε ηεκ ακάιμγε ελςζηνέθεηα. εμεηςηέμκ υηη ημ ειιεκηθυ θυζμεμα, ακ θαη άηοπα ηαληδεφεη ζηα μήθε θαη ηα πιάηε ηεξ γεξ μέζα απυ ηηξ αγμνέξ ηςκ λέκςκ ημονηζηχκ πμο επηζθέπημκηαη ηε πχνα μαξ, επηζήμςξ εμθακίδεηαη κα ζομπηέδεηαη, ελαηηίαξ μηαξ ζεηνάξ παναγυκηςκ, υπςξ ε έιιεηρε ηζπονχκ brand names, αιιά θαη ε αδοκαμία ηεξ παναδμζηαθήξ παναγςγήξ κα «μηιήζεη» ζηε κέα γεκηά θαηακαιςηχκ, ιυγς ηεξ εμμμκήξ ηεξ ζε πανςπεμέκα μμηίβα. Γπηπνμζζέηςξ, ε αγμνά θαηαθιφδεηαη απυ θζεκέξ εηζαγςγέξ απμμημήζεςκ απυ πχνεξ παμειμφ θυζημοξ (ε Σμονθία απμηειεί παναθηενηζηηθυ πανάδεηγμα) με απμηέιεζμα κα πιήηηεηαη ε ακηαγςκηζηηθυηεηα ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ. Τπ αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ, δηαηςκίδεηαη ε απμοζία ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ απυ ηε δηεζκή αγμνά, εκχ, πανάιιεια, δηανθχξ πενημνίδεηαη ημ 8

9 μενίδημ ηςκ θμζμεμάηςκ ειιεκηθήξ παναγςγήξ θαη ζηεκ εγπχνηα αγμνά. ηα ακςηένς ζα πνέπεη κα πνμζζέζμομε υηη ημ μεγαιφηενμ πμζμζηυ ηςκ ειιεκηθχκ ελαγςγχκ θμζμεμάηςκ παναμέκεη εκ πμιιμίξ αυναημ, αθμφ θαηαγνάθεηαη ςξ πχιεζε ζηεκ εζςηενηθή αγμνά, ζε λέκμοξ ημονίζηεξ πμο επηζθέπημκηαη ηεκ Γιιάδα θαη αγμνάδμοκ θμζμήμαηα, ςξ εκζφμηα ή δχνα. Ωζηυζμ, μέζα απυ ημ μειαγπμιηθυ ημπίμ ηεξ ειιεκηθήξ, ακχκομεξ παναγςγήξ πμο δοζθμιεφεηαη, εμθακίδμκηαη θςηεηκά παναδείγμαηα επηπεηνήζεςκ πμο επηδεηθκφμοκ αληυιμγε ελςζηνέθεηα. Ε πιέμκ εκδηαθένμοζα πενίπηςζε, ακ θαη υπη ε μμκαδηθή, είκαη αοηή ημο μμίιμο ηεξ Folli-Follie. Σμ μεγάιμ υπιμ ηεξ εηαηνείαξ οπήνλε ημ ηζπονυ brand name, πμο πηίζηεθε ζηε βάζε ημο λεπςνηζημφ ζπεδηαζμμφ, ζε μία ηδακηθή ζοζπέηηζε πμηυηεηαξ ηημήξ. Ωξ απμηέιεζμα, ε εηαηνεία γκςνίδεη ηενάζηηα ελάπιςζε θαη απμηειεί ημ «βανφ πανηί» ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ εονείαξ θαηακάιςζεξ ζημ δηεζκή ζηίβμ. Ε επηηοπία ηεξ Folli-Follie απέδεηλε υηη μ μυκμξ δνυμμξ γηα ηηξ ειιεκηθέξ επηπεηνήζεηξ είκαη κα ακηαγςκίδμκηαη ζηε βάζε ημο ηδηαίηενμο ζπεδηαζμμφ θαη ηεξ πμηυηεηαξ θαηαζθεοήξ θαη υπη ζηε βάζε ηεξ ηημήξ. Γάκ μάιηζηα οπάνλεη θαη μία ζημπεομέκε πνμζπάζεηα πνμχζεζεξ ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ, ηυηε ημ ζημίπεμα μπμνεί κα θενδεζεί. Ε ακάπηολε επχκομςκ πνμσυκηςκ, ε θαηκμημμία ζημ ζπεδηαζμυ θαη ηεκ παναγςγή θαη ε αλημπμίεζε ηςκ ζφγπνμκςκ υπιςκ ημο marketing ζα μπμνμφζακ κα βγάιμοκ ημ ειιεκηθυ θυζμεμα απυ ημ ελαγςγηθυ ηέιμα ζημ μπμίμ έπεη πενηέιζεη. θμπυξ ιμηπυκ ηεξ πανμφζαξ ενγαζίαξ είκαη ε ελέηαζε θαη ακάιοζε ηςκ πνμακαθενζέκηςκ πνμβιεμάηςκ θαη πνμμπηηθχκ ημο θιάδμο, θαζχξ θαη ε πνυηαζε ζηναηεγηθχκ θαη ιφζεςκ, πμο ζα μπμνμφζακ κα βειηηχζμοκ ηε δηεζκή εηθυκα ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ. Αοηυ γίκεηαη ζε ηνία θφνηα μένε. 9

10 ημ πνχημ, πανμοζηάδμκηαη γεκηθά ζημηπεία ημο θιάδμο ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ, με ζηυπμ ηεκ ακάδεηλε ηςκ ηδηαηηενμηήηςκ ημο. ημ δεφηενμ, δηενεοκάηαη ε ελαγςγηθή δναζηενηυηεηα ηςκ ειιεκηθχκ επηπεηνήζεςκ ημο θιάδμο, με έμθαζε ζηηξ δοζιεηημονγίεξ θαη ηα ζοκαθή πνμβιήμαηα. ημ ηνίημ, με ηε μμνθή swot analysis, επηπεηνείηαη μηα ζοκμιηθυηενε απμηίμεζε ηεξ δηεζκμφξ πανμοζίαξ ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ θαη πνμηείκμκηαη ζηναηεγηθέξ, με ζηυπμ ηεκ εκίζποζε ηεξ ελςζηνέθεηαξ ηεξ ειιεκηθήξ ανγονμπνοζμπμΐαξ,. ε αοηυ ημ ζεμείμ είκαη απαναίηεηε μηα δηεοθνίκηζε «δηαδηθαζηηθμφ» παναθηήνα. Ε πενάηςζε ημο πανυκημξ πμκήμαημξ οπήνλε ελαηνεηηθά δφζθμιε, ιυγς ηεξ πακηειμφξ έιιεηρεξ ζπεηηθήξ βηβιημγναθίαξ θαη ανζνμγναθίαξ. Γίκαη πναγμαηηθά εκηοπςζηαθυ θαη ζοκάμα απμγμεηεοηηθυ ημ γεγμκυξ υηη θακέκαξ δεκ έπεη αζπμιεζεί ζε βάζμξ με ημ ειιεκηθυ θυζμεμα, ςξ εμπμνηθυ πνμσυκ με ελαγςγηθέξ δοκαηυηεηεξ! Οφηςξ, ηα ζημηπεία πμο παναηίζεκηαη ζημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί έπμοκ ακηιεζεί, θαηά θφνημ ιυγμ, απυ πεγέξ ημο Γιιεκηθμφ Ηέκηνμο Ανγονμπνοζμπμΐαξ (εθελήξ ΓΘΗΑ 2 ), απυ ημ Δηαδίθηομ, θαζχξ θαη απυ πνμζςπηθέξ ζοκεκηεφλεηξ ημο γνάθμκημξ με εθπνμζχπμοξ ημο θιάδμο. 2 Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ημ Γιιεκηθυ Ηέκηνμ Ανγονμπνοζμπμΐαξ θαη ημ ζεζμηθυ ημο νυιμ, βι. ημκ ηζηυημπμ ημο ΓΘΗΑ, 10

11 ΜΓΡΟ ΠΡΩΣΟ ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΗ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΧΑ Γηζαγςγή Ο θιάδμξ ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ ζηεκ Γιιάδα πενηιαμβάκεη ηεκ παναγςγή θαη εμπμνία θμζμεμάηςκ, ζθεοχκ θαη εθθιεζηαζηηθχκ εηδχκ. ημκ θιάδμ ιεηημονγμφζακ παναγςγηθέξ επηπεηνήζεηξ θαη επηπεηνήζεηξ ιηακεμπμνίμο 3, ζφμθςκα με ηεκ ηειεοηαία θαηαγναθή, πμο έγηκε ημ Οη παναγςγηθέξ επηπεηνήζεηξ πανμοζηάδμοκ ζεμακηηθή γεςγναθηθή ζογθέκηνςζε ζηηξ πενημπέξ ηεξ Αζήκαξ, ηεξ Θεζζαιμκίθεξ, ηςκ εννχκ θαη ηςκ Ζςακκίκςκ, εκχ μη επηπεηνήζεηξ ιηακεμπμνίμο πανμοζηάδμοκ μεγαιφηενε ζογθέκηνςζε ζηα δφμ μεγάια αζηηθά θέκηνα θαη ζηηξ πενημπέξ ορειήξ ημονηζηηθήξ θίκεζεξ. Ο θιάδμξ ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ πανμοζηάδεη παναθηενηζηηθά πμο εμθακίδμοκ υιμη μη παναδμζηαθμί θιάδμη ηεξ εγπχνηαξ μηθμκμμίαξ, υπςξ ημ μηθνυ μέγεζμξ ηςκ επηπεηνήζεςκ, με υνμοξ απαζπυιεζεξ 4, ημκ μηθμγεκεηαθυ παναθηήνα ημοξ θαη ηεκ έιιεηρε επανθμφξ δμμήξ, θαηάνηηζεξ θαη δελημηήηςκ ζε ζέμαηα πμο αθμνμφκ ζηηξ πνμμήζεηεξ πνχηςκ οιχκ, ηε δηακμμή πνμσυκηςκ, ημ ζπεδηαζμυ θαη ηεκ πνμχζεζε ηςκ πνμσυκηςκ ζηεκ αγμνά. Γθηυξ ηςκ άιιςκ, μη παναγςγηθέξ επηπεηνήζεηξ πηέδμκηαη απυ πνμβιήμαηα ζπεηηθά με ηεκ πνμμήζεηα ηςκ πνχηςκ οιχκ 5, ηεκ εηζαγςγή 3 φμθςκα με ζημηπεία ηεξ Γζκηθήξ ηαηηζηηθήξ Τπενεζίαξ Γιιάδμξ (ΓΤΓ). 4 φμθςκα με ζημηπεία ημο Γιιεκηθμφ Ηέκηνμο Ανγονμπνοζμπμΐαξ (ΓΘΗΑ) ημ 99% ηςκ επηπεηνήζεςκ απαζπμιμφκ ιηγυηενα απυ δέθα άημμα. 5 Γιιείρεηξ πνχηεξ φιεξ, ορειυ θυζημξ ή θαη παμειή πμηυηεηα αοηήξ, ιυγς ζογθέκηνςζεξ ηεξ αγμνάξ απυ ιίγμοξ μεγαιμεηζαγςγείξ ή αζηάζεηαξ ηςκ δηεζκχκ ηημχκ ηςκ πμιφηημςκ μεηάιιςκ, ιυγς ελςγεκχκ παναγυκηςκ, υπςξ ι.π ηα θενδμζθμπηθά παίγκηα. 11

12 θζεκχκ θμζμεμάηςκ απυ ηηξ πχνεξ παναγςγήξ παμειμφ θυζημοξ (ι.π Ηίκα, Ζκδία, Σμονθία), θαη ηεκ αδοκαμία ημοξ κα παναθμιμοζήζμοκ ηηξ ζοκεπείξ αιιαγέξ ηςκ ηάζεςκ ηεξ μυδαξ, υπςξ αοηέξ οπαγμνεφμκηαη απυ ημ θφθιςμα «έκδοζεξ-οπυδεζεξ» θαη απυ ηε ζπεδηαζηηθή πνςημπμνία ηςκ θονίανπςκ ημο πχνμο Ζηαιχκ. Απυ ηεκ άιιε πιεονά, μη επηπεηνήζεηξ ημο ιηακεμπμνίμο οθίζηακηαη επίζεξ πηέζεηξ απυ πιεονάξ δήηεζεξ ζε δφμ επίπεδα: αθεκυξ ιυγς ηεξ αολεμέκεξ πανμοζίαξ θζεκχκ εηζαγυμεκςκ θμζμεμάηςκ απυ πχνεξ παμειμφ θυζημοξ θαη ηεξ αολεμέκεξ δήηεζεξ faux bijoux θαη ιμηπχκ ζπεηηθχκ αλεζμοάν απυ θαηακαιςηέξ παμειχκ εηζμδεμάηςκ θαη αθεηένμο απυ ηεκ πνμηίμεζε πμο δείπκμοκ ηα ορειά εηζμδήμαηα ζε εηζαγυμεκα θμζμήμαηα, ζφγπνμκμο ζπεδηαζμμφ. Γκηάζζμκηαξ ηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμοκ μη επηπεηνήζεηξ ημο θιάδμο ζε έκα εονφηενμ πιαίζημ, βιέπμομε υηη δεκ δηαθένμοκ απυ ηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδεη ημ μεγαιφηενμ μένμξ ηςκ ειιεκηθχκ παναδμζηαθχκ θιάδςκ θαη ημο ιηακεμπμνίμο. Ηονίςξ πνυθεηηαη γηα ηεκ αδοκαμία μεηάβαζεξ απυ ηε μηθνή «μηθμγεκεηαθή» επηπείνεζε ζηε ζφγπνμκε επηπείνεζε επαγγειμαηηθμφ management, πμο ζα λένεη κα εθμεηαιιεφεηαη ηηξ εοθαηνίεξ θαη κα πνμςζεί ζςζηά ηα πνμσυκηα ηεξ ζηεκ αγμνά 6. Οη πενηζζυηενεξ ειιεκηθέξ επηπεηνήζεηξ ημο θιάδμο έπμοκ παμειή παναγςγηθή δοκαμηθυηεηα θαη δοζθμιεφμκηαη κα πνμζανμμζζμφκ ζημ άθνςξ ακηαγςκηζηηθυ πενηβάιιμκ ηεξ δηεονομέκεξ ΓΓ θαη ηεξ παγθμζμημπμηεμέκεξ αγμνάξ. Γθηυξ ηςκ άιιςκ, μ θιάδμξ αδοκαηεί κα επηηφπεη μηθμκμμίεξ θιίμαθμξ, πιεκ μνηζμέκςκ ελαηνέζεςκ «βέιηηζηςκ πναθηηθχκ», πμο 6 ε πνμζςπηθή ζοκέκηεολε πμο έδςζακ ζημκ γνάθμκηα, μη θφνημη Πακαγηχηεξ θαη πφνμξ Αμακαηίδεξ, ηδημθηήηεξ εκυξ εθ ηςκ παιαημηένςκ θαη πιέμκ ζεμακηηθχκ ενγαζηενίςκ ανγονμπνοζμπμΐαξ ζηεκ Γιιάδα, ηυκηζακ ηηξ ανκεηηθέξ επηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη μ θιάδμξ, ιυγς ηεξ απμοζίαξ μνγακςμέκμο management. 12

13 ακαδείπζεθακ πνυζθαηα, αλημπμηχκηαξ θονίςξ ηε μέζμδμ ημο franchising 7. Γπηπνμζζέηςξ, ε αδοκαμία παναθμιμφζεζεξ ηςκ ελειίλεςκ θαη ηςκ ηάζεςκ ηεξ μυδαξ ζοκδοάδεηαη με ηεκ πενημνηζμέκε δοκαηυηεηα πνμχζεζεξ θαη επηβμιήξ Γιιήκςκ ζπεδηαζηχκ ζημ δηεζκέξ θφθιςμα ημο θμζμήμαημξ. Ο θιάδμξ ηεξ ειιεκηθήξ ανγονμπνοζμπμΐαξ, πνμθεημέκμο κα ακζίζεη θαη κα αλημπμηήζεη ηηξ πνμμπηηθέξ πμο δηακμίγμκηαη μθείιεη: Κα ακαθηήζεη ηεκ εζςηενηθή αγμνά, ακηημεηςπίδμκηαξ ηηξ πνμθιήζεηξ ηεξ παγθμζμημπμίεζεξ θαη παναθμιμοζχκηαξ ηηξ ηάζεηξ ηεξ μυδαξ. Κα ακαπηφλεη ημκ ελαγςγηθυ πνμζακαημιηζμυ ηςκ επηπεηνήζεςκ. Κα εκζςμαηχζεη ηηξ ηειεοηαίεξ ηεπκμιμγίεξ, ζημ πεδίμ ημο ζπεδηαζμμφ θαη ηεξ παναγςγήξ. Κα μνγακχζεη θαιφηενα ημ ζφζηεμα πνμμήζεηαξ ηςκ πνχηςκ οιχκ. Κα αλημπμηήζεη ηηξ δοκαηυηεηεξ πμο πνμζθένμοκ μη ζφγπνμκεξ μμνθέξ επηπεηνεμαηηθήξ μνγάκςζεξ. Κα εθμεηαιιεοζεί ηηξ «θςιηέξ αγμνάξ». Έκθεμα από ηη ζσλλογή ηοσ Μοσζείοσ Κοζμημάηων Ηλία Λαλαούνη «Ίλιον» 7 Ηονίςξ ε Folli-Follie. 13

14 Κεθάιαημ Πνώημ: Δηάνζνςζε ημο θιάδμο θαη ζομβμιή ημο ζηεκ ειιεκηθή μηθμκμμία H Γιιάδα έπεη μαθναίςκε πανάδμζε ζηεκ πακάνπαηα ηέπκε ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ, ζπμοδαία δείγμαηα ηεξ μπμίαξ ακηακαθιμφκ ηεκ αηζζεηηθή πμηυηεηα ημο ειιεκηθμφ πμιηηηζμμφ. Σα πενηζζυηενα απυ πνυκηα ηζημνίαξ ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ είκαη εκδεηθηηθά ηυζμ ημο βάζμοξ ηεξ ηέπκεξ υζμ θαη ηςκ πνμμπηηθχκ ημο θιάδμο 8. Έκθεμα από ηη ζσλλογή ηοσ Μοσζείοσ Κοζμημάηων Ηλία Λαλαούνη Μινωική περίοδος Ο θιάδμξ πενηιαμβάκεη: Γπηπεηνήζεηξ πμο θαηαζθεοάδμοκ ηα πνμσυκηα ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ θαη ζοκηζημφκ θονίςξ μηθνέξ βημηεπκηθέξ μμκάδεξ. Γμπμνηθέξ επηπεηνήζεηξ δηάζεζεξ ηςκ πνμσυκηςκ ζηεκ αγμνά (ηα «θιαζηθά» θμζμεμαημπςιεία). Ιεηθηέξ επηπεηνήζεηξ, δειαδή θαηαζηήμαηα ιηακηθήξ πχιεζεξ, πμο απμηειμφκ ηε θοζηθή πνμέθηαζε οθηζηάμεκμο ενγαζηενίμο θαηαζθεοήξ. Σα πνμσυκηα πμο πανάγεη μ θιάδμξ, ακάιμγα με ηε πνήζε ημοξ, δηαθνίκμκηαη ζε ηνεηξ μεγάιεξ θαηεγμνίεξ: 8 Ιμκαδηθά θμμμάηηα ηεξ ειιεκηθήξ ανγονμπνοζμπμΐαξ εθηίζεκηαη ζημ Ιμοζείμ Ημζμήμαημξ ημο Ειία Θαιαμφκε. Bι. 14

15 Ημζμήμαηα, πμο θαηαζθεοάδμκηαη απυ πμιφηημα μέηαιια θαη απυ πμιφηημμοξ ιίζμοξ (πεηνμπμίεηα ή με). Θμηπά είδε, πνοζά ή ανγονά, επάνγονα ή επίπνοζα, πμο πνεζημμπμημφκηαη ςξ δηαθμζμεηηθά ή πνεζηηθά ενγαιεία ζημ ζπίηη θαη ζημ γναθείμ. Γθθιεζηαζηηθά ζθεφε. Ο θιάδμξ πανμοζηάδεη ηα παναθάης βαζηθά μεγέζε 9 : Ανηζμυξ Γπηπεηνήζεςκ Σδίνμξ (ζε ) Παναγςγηθέξ Γμπμνηθέξ Πεγή:ΓΤΓ-2003 Γηα ημ έημξ 2003, μη παναγςγηθέξ επηπεηνήζεηξ ανγονμπνοζμπμΐαξ απμηειμφκ ημ 2,5% ηςκ επηπεηνήζεςκ πμο δναζηενημπμημφκηαη ζημκ ημμέα ηεξ μεηαπμίεζεξ. Ιε θνηηήνημ ημκ ηδίνμ, μ θιάδμξ ημπμζεηείηαη ζηεκ 53 ε ζέζε θαη απμδίδεη ημ 0,4% ημο ζοκμιηθμφ ηδίνμο ηςκ μεηαπμηεηηθχκ επηπεηνήζεςκ. Οη παναγςγηθέξ επηπεηνήζεηξ ημο θιάδμο, θαηά θφνημ ιυγμ, ζογθεκηνχκμκηαη γεςγναθηθά ζηα δφμ μεγάια αζηηθά θέκηνα θαη ζηηξ πενημπέξ ηςκ εννχκ θαη ηςκ Ζςακκίκςκ. Σα πνμσυκηα ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ πςιμφκηαη, ςξ επί ημ πιείζημκ, απυ ηα θμζμεμαημπςιεία. Ωζηυζμ, ηα ηειεοηαία πνυκηα, δηαηίζεκηαη με αολακυμεκμ νοζμυ θαη απυ θαηαζηήμαηα εηδχκ δχνςκ, πμιοθαηαζηήμαηα θιπ. Οη επηπεηνήζεηξ ιηακηθήξ πχιεζεξ πανμοζηάδμοκ μεγαιφηενε ζογθέκηνςζε ζηα δφμ μεγάια αζηηθά θέκηνα θαη ζε πενημπέξ με έκημκε ημονηζηηθή θίκεζε. Οη εμπμνηθέξ επηπεηνήζεηξ ημο θιάδμο ζοκηζημφκ ημ 1,9% ημο ζοκυιμο ηςκ 9 φμθςκα με ζημηπεία ηεξ Γζκηθήξ ηαηηζηηθήξ Τπενεζίαξ ηεξ Γιιάδαξ, πμο πνμκμιμγμφκηαη απυ ημ 2003 θαη έθημηε δεκ έπμοκ ακακεςζεί! 15

16 επηπεηνήζεςκ ιηακηθμφ εμπμνίμο ηεξ πχναξ, εκχ με θνηηήνημ ημκ ηδίνμ, ακηηζημηπμφκ ζημ 0,8% ημο ζοκυιμο 10. Ακαθμνηθά με ηεκ απαζπυιεζε, εθηημάηαη 11 υηη ζημκ θιάδμ, ζοκμιηθά (παναγςγή θαη ιηακηθυ εμπυνημ), απαζπμιμφκηαη, άμεζα θαη έμμεζα, πενίπμο ενγαδυμεκμη. Αλίδεη ςζηυζμ κα επηζεμακζεί υηη μη «μεγάιεξ» παναγςγηθέξ επηπεηνήζεηξ ημο θιάδμο (υζεξ δειαδή απαζπμιμφκ πενηζζυηενα απυ δέθα άημμα) απμηειμφκ ηε μεημρεθία 12. Ιμιαηαφηα, πανά ημ μηθνυ ημοξ ανηζμυ (πενίπμο 1% ημο ζοκυιμο ηςκ παναγςγηθχκ επηπεηνήζεςκ), μη μεγάιεξ επηπεηνήζεηξ θαηέπμοκ ζεμακηηθυ μενίδημ, επί ημο ζοκυιμο ηςκ πςιήζεςκ ημο θιάδμο (πναγμαημπμημφκ ημ 22% ηςκ πςιήζεςκ), υπςξ θαίκεηαη θαη απυ ημκ παναθάης πίκαθα: Αν. Παναγςγηθχκ Πμζμζηυ Γπηπ. Πςιήζεηξ Πμζμζηυ Πςιήζεςκ Γπηπεην. ζε φκμιμ % % <10 απαζπμιμφμεκμη ,92% ,3% >10 απαζπμιμφμεκμη % ,7% Πεγή: ΓΤΓ-2003 Ιε βάζε ημοξ δεμμζηεομέκμοξ ηζμιμγηζμμφξ, ε εηαηνεία Folli-Follie ΑΒΓΓ θαηαηάζζεηαη ζηεκ πνχηε ζέζε ηςκ επηπεηνήζεςκ ημο θιάδμο, θαηαιαμβάκμκηαξ ημ ζεμακηηθυηενμ μενίδημ ηεξ αγμνάξ (15,34% ημ 2005, με θφθιμ ενγαζηχκ). ηε δεφηενε ζέζε αθμιμοζεί ε Greek Gold 10 εμεηςηέμκ υηη εκχ ηα θμζμεμαημπςιεία ανηζμμφκ πενίπμο ηα 3.800, ζφμθςκα με εθηημήζεηξ ημο Γιιεκηθμφ Ηέκηνμο Ανγονμπνοζμπμΐαξ, ημ ζφκμιμ ηςκ ζεμείςκ πχιεζεξ ακένπεηαη πενίπμο ζηηξ φμθςκα με ηα δηαζέζημα ζημηπεία ημο Τπμονγείμο Ακάπηολεξ. Βι. Δειηίμ Σφπμο ΤΠ.ΑΚ. 20/11/2006: Υαηνεηηζμυξ ημο Τπμονγμφ Ακάπηολεξ ζηα εγθαίκηα ηεξ έθζεζεξ ημο ΓΘΗΑ ζημ Ιεηνυ οκηάγμαημξ. 12 φμθςκα με ηεκ ηειεοηαία θαηαγναθή ηςκ επηπεηνήζεςκ, πμο έγηκε απυ ηεκ ΓΤΓ ημ 2003, μυκμ 26 απυ ηηξ παναγςγηθέξ επηπεηνήζεηξ απαζπμιμφκ πενηζζυηενα απυ δέθα άημμα. 16

17 Θαιαμφκεξ ΑΒΓΓ, με 2,89% μενίδημ αγμνάξ θαη θφθιμ ενγαζηχκ, γηα ημ ίδημ έημξ. εμεηςηέμκ υηη μη ακςηένς εηαηνείεξ απαζπμιμφκ θαη ημ μεγαιφηενμ ανηζμυ ενγαδμμέκςκ (276 ε πνχηε θαη 119 ε δεφηενε, με ζημηπεία ημο 2005), με πμιφ μεγάιε δηαθμνά απυ υζεξ αθμιμοζμφκ 13. Σα ηειεοηαία πνυκηα, μ θιάδμξ ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ έπεη γίκεη δέθηεξ πμιιαπιχκ πηέζεςκ, απυ μία ζεηνά παναγυκηςκ. Ε παναγςγή δείπκεη κα ζοννηθκχκεηαη, ηεκ ίδηα ζηηγμή πμο μη εηζαγςγέξ θμζμεμάηςκ, κυμημεξ ή με αολάκμκηαη θαηαθυνοθα. Ε Γιιάδα, πανά ημ γεγμκυξ υηη, ζπεδηαζηηθά, δεκ είκαη αμειεηέα δφκαμε ζημκ πχνμ ημο θμζμήμαημξ, αδοκαηεί κα επηδείλεη ηεκ ακάιμγε ελςζηνέθεηα. Σμ δοζηφπεμα είκαη υηη μαδί με ηεκ ειιεκηθή παναγςγή θζίκεη θαη μ ανηζμυξ ηςκ απαζπμιμφμεκςκ ζημκ θιάδμ. Σεκ ίδηα ζηηγμή, ε ειιεκηθή ανγονμπνοζμπμΐα πιήηηεηαη απυ ημκ έκημκμ ακηαγςκηζμυ, μέζα ζημ παγθμζμημπμηεμέκμ πενηβάιιμκ ηςκ αγμνχκ. Γίκαη παναθηενηζηηθυ υηη μ θιάδμξ βνίζθεηαη ζε φθεζε, πανά ημ γεγμκυξ υηη μ ημονηζμυξ, με ημκ μπμίμ είκαη άννεθηα ζοκδεδεμέκμξ, θηκείηαη ζε ζηαζενά ζεηηθή ηνμπηά, ηδίςξ απυ ημ 2004 θαη εκηεφζεκ. Οη πανάγμκηεξ, πμο ζοκεηέιεζακ απμθαζηζηηθά ζηεκ δεμημονγία ανκεηηθμφ θιίμαημξ γηα ημκ θιάδμ, μπμνμφκ κα ζοκμρηζζμφκ ςξ ελήξ: Ο θαηαθιοζμυξ ηεξ αγμνάξ απυ θζεκέξ εηζαγςγέξ, πμο πνμένπμκηαη απυ πχνεξ παμειμφ ενγαηηθμφ θυζημοξ. Ε ακάδεηλε ακενπυμεκςκ δοκάμεςκ ζημκ πχνμ ημο θμζμήμαημξ, υπςξ ε Σασιάκδε, ε Ηίκα θαη μη πχνεξ ηεξ Ακαημιηθήξ Γονχπεξ, μη μπμίεξ πιήηημοκ αθυμα θαη ηεκ πακίζπονε ηηαιηθή παναγςγή. Ε ζπεδηαζηηθή πεκία θαη ε ζοκεπαθυιμοζε ηάζε πνμξ ακηηγναθή, πμο μαζηίδμοκ ηεκ ειιεκηθή παναγςγή θαη θαζηζημφκ ηα ειιεκηθά πνμσυκηα ιηγυηενμ επηζομεηά απυ ηα ακηίζημηπα εηζαγυμεκα. 13 Σα ζημηπεία πνμένπμκηαη απυ ημ ανπείμ ημο Γιιεκηθμφ Ηέκηνμο Ανγονμπνοζμπμΐαξ. 17

18 Ε υλοκζε ημο παναεμπμνίμο θαη ηεξ ιαζναίαξ εηζαγςγήξ θμζμεμάηςκ. Ε δοκαμηθή είζμδμξ ηςκ απμμημήζεςκ θμζμεμάηςκ (faux bijoux) θαη ε πνμηίμεζε εκυξ μεγάιμο μένμοξ ημο αγμναζηηθμφ θμηκμφ (θονίςξ κεανήξ ειηθίαξ) ζε θζεκυηενα αλεζμοάν. Κεθάιαημ Δεύηενμ: Η ηαοηόηεηα ημο θιάδμο ηεξ Ανγονμπνοζμπμΐαξ Έπεη ήδε γίκεη ιυγμξ γηα ηε μαθναίςκε ηζημνηθή πανάδμζε ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ. Σα ανηζημονγήμαηα ελαηνεηηθήξ ιεπηυηεηαξ θαη ηεπκηθήξ ημο μηκςηθμφ πμιηηηζμμφ θαη ηα απανάμηιιεξ δελημηεπκίαξ θμζμήμαηα ηεξ μοθεκασθήξ θαη θιαζηθήξ επμπήξ έδςζακ ηε ζέζε ημοξ ζηηξ πενίηεπκεξ δεμημονγίεξ ηςκ βοδακηηκχκ ηεπκεηχκ θαη ηςκ μεγάιςκ ενγαζηενίςκ ηςκ Ζςακκίκςκ θαη ηεξ Ιαθεδμκίαξ, πμο άκζηζακ θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ ημονθμθναηίαξ. Ε ακάπηολε ημο θιάδμο ζοκεπίζζεθε θαη μεηά ημκ Β Παγθυζμημ πυιεμμ, με ακμδηθμφξ νοζμμφξ μέπνη θαη ηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο 60. ηαδηαθά, πμιιέξ πεηνμηεπκηθέξ μμκάδεξ ελειίζζμκηαη, θαζχξ παναηενείηαη μηα μενηθή βημμεπακμπμίεζε ηεξ παναγςγήξ, απυ ηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο 70. Οη ζεηηθμί νοζμμί ακάπηολεξ, πμο παναηενήζεθακ μέπνη ηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο 80, επηβναδφκζεθακ θαη ζηαζενμπμηήζεθακ θαηά ηεκ ηνέπμοζα δεθαεηία 14. ηε κευηενε πενίμδμ, μη Έιιεκεξ ανγονμπνοζμπυμη πνμζπαζμφκ κα ζομβηβάζμοκ ηηξ ηζημνηθέξ θαηαβμιέξ ηεξ ζπεδηαζηηθήξ ημοξ έμπκεοζεξ με ηηξ δηεζκείξ ηάζεηξ ηεξ μυδαξ. Οη γναμμέξ ημο μμκηένκμο θμζμήμαημξ είκαη πημ ιηηέξ θαη απιμπμηεμέκεξ, υπςξ επηηάζζεη ημ νεφμα ημο ζπεδηαζηηθμφ μηκημαιηζμμφ θαη ηεξ ιμγηθήξ ημο less is more. Ο θιάδμξ, ςζηυζμ, ηυζμ ζπεδηαζηηθά υζμ θαη 14 εμακηηθή πεγή πιενμθμνηχκ ζπεηηθά με ηεκ ηζημνία ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ απμηειεί ημ ζοιιμγηθυ ένγμ (1997), Σμ ειιεκηθυ θυζμεμα, Αζήκα, εθδυζεηξ Σαμείμο Ανπαημιμγηθχκ Πυνςκ. 18

19 παναγςγηθά έπεη εηζέιζεη ζε μηα θαηάζηαζε ζηαζημυηεηαξ, απυ ηεκ μπμία αδοκαηεί κα λεθφγεη, θονίςξ ιυγς ηεξ ανηενημζθιενςηηθήξ επηπεηνεμαηηθήξ κμμηνμπίαξ θαη ζομπενηθμνάξ ηςκ εθπνμζχπςκ ημο. Σα θφνηα ζημηπεία, πμο δηαμμνθχκμοκ ηεκ ηαοηυηεηα ημο θιάδμο είκαη: Ιηθνυ μέγεζμξ ηςκ επηπεηνήζεςκ, θονίςξ ζε υνμοξ απαζπυιεζεξ. Ιηθνή εμβέιεηα ζηεκ αγμνά, ιυγς έιιεηρεξ μνγακςμέκςκ δηθηφςκ δηακμμήξ θαη πχιεζεξ. Έιιεηρε ζηναηεγηθχκ marketing, απυ ηεκ μπμία απμννέεη θαη ε έιιεηρε επχκομςκ πνμσυκηςκ. Αδοκαμία μνγάκςζεξ θαη μεγέζοκζεξ ηςκ επηπεηνήζεςκ. Έιιεηρε επανθμφξ δμμήξ, θαηάνηηζεξ θαη δελημηήηςκ, ζε ζέμαηα ακαθμνηθά με ηηξ πνμμήζεηεξ πνχηςκ οιχκ, ηε δηακμμή ηςκ πνμσυκηςκ, ημ ζπεδηαζμυ θαη ηεκ πνμχζεζε ηςκ πνμσυκηςκ ζηεκ αγμνά, ηε ζφγπνμκε ηεπκμιμγία. Γζςζηνεθήξ παναθηήναξ ημο θιάδμο, παμειέξ ελαγςγηθέξ επηδυζεηξ, αδοκαμία πνμχζεζεξ θαη παγίςζεξ ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ ζηε δηεζκή αγμνά. Ο θιάδμξ οζηενεί ζεμακηηθά ζημ ελαγςγηθυ θμμμάηη, αδοκαηχκηαξ κα αλημπμηήζεη ημ δηαπνμκηθυ ζογθνηηηθυ πιεμκέθηεμα ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ, ηεκ έμθαζε δειαδή ζημ πεηνμπμίεημ, ιεπημδμοιεμέκμ θαη θαιαίζζεημ πνμσυκ, θαηαζθεοαζμέκμ απυ ηεπκίηεξ με μενάθη. Ιε ελαίνεζε ειάπηζηεξ επηπεηνήζεηξ, δεκ ακαδεηθκφεηαη πιέμκ ε ζπεδηαζηηθή ηδηαηηενυηεηα ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ, με απμηέιεζμα ημ ηειεοηαίμ κα ζηενείηαη ηαοηυηεηαξ θαη δηεζκμφξ ακαγκςνηζημυηεηαξ. Δοζηοπχξ, ε αδοκαμία ηςκ Γιιήκςκ ανγονμπνοζμπυςκ κα ζοκαγςκηζζμφκ ηηξ παναδμζηαθέξ, αιιά θαη ηηξ 19

20 ακενπυμεκεξ δοκάμεηξ ζημκ πχνμ ημο θμζμήμαημξ, ημοξ μδεγεί ζηεκ εφθμιε, αιιά άθνςξ επηδήμηα ιφζε ηεξ ακηηγναθήξ ηςκ ηηαιηθχκ μμηίβςκ 15. Γίκαη παναθηενηζηηθυ υηη πενηζζυηενμ απυ ημ 60% ηεξ εγπχνηαξ παναγςγήξ 16 δημπεηεφεηαη ζημ ελςηενηθυ μέζς ηςκ ημονηζηχκ πμο επηζθέπημκηαη ηε πχνα μαξ, με απμηέιεζμα πμιιέξ ειιεκηθέξ δεμημονγίεξ κα «ηαληδεφμοκ» ζε υια ηα μήθε θαη πιάηε ηεξ γεξ, πςνίξ κα θαηαγνάθμκηαη επηζήμςξ ςξ ελαγςγέξ. Πανά ημ γεγμκυξ υηη ηα ειιεκηθά θμζμεμαημπςιεία θαηέπμοκ μία απυ ηηξ πνχηεξ ζέζεηξ ζημκ θυζμμ ζηεκ ακαιμγία πςιήζεςκ θαηενγαζμέκμο πνοζμφ ακά θάημηθμ, μ θιάδμξ ζοννηθκχκεηαη ακεζοπεηηθά, θαζχξ ημ εμπμνηθυ ηζμδφγημ επηδεηκχκεηαη ζηαζενά, θαηαδεηθκφμκηαξ, με ημκ πιέμκ παναζηαηηθυ ηνυπμ, ηεκ θνίζε ηεξ ειιεκηθήξ ανγονμπνοζμπμΐαξ. Κεθάιαημ Σνίημ:Η δήηεζε ημο θμζμήμαημξ θαη μη ζοκζήθεξ ηεξ αγμνάξ Σα ηειεοηαία πνυκηα παναηενείηαη μηα μεηαηυπηζε ημο θέκηνμο βάνμοξ ηεξ αγμνάξ θμζμήμαημξ πνμξ ηεκ Αζία. Υχνεξ υπςξ ε Ηίκα, ε Σασιάκδε θαη ε Σμονθία, πένα απυ ηεκ εκίζποζε ηεξ πανμοζίαξ ημοξ, πάνε ζημ παμειυ θυζημξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πανάγμοκ, θαηαβάιιμοκ πιέμκ ζοκημκηζμέκεξ πνμζπάζεηεξ γηα κα βειηηχζμοκ ηηξ δοκαηυηεηέξ ημοξ ζημκ ζπεδηαζμυ ηςκ θμζμεμάηςκ, χζηε κα «πηοπήζμοκ» ηεκ πνςημθαζεδνία ηεξ Ζηαιίαξ. Ε δήηεζε γηα ημ ειιεκηθυ θυζμεμα επενεάδεηαη ανκεηηθά απυ ηα θζεκά εηζαγυμεκα πνμσυκηα, ηα ηζπονά brand names πμο ιεηημονγμφκ θαη ςξ ζφμβμια θμηκςκηθήξ θαηαλίςζεξ θαη ηηξ αθυμα πημ θζεκέξ απμμημήζεηξ, πμο έπμοκ θαηαθιφζεη ηεκ αγμνά. 15 Αοηή είκαη ε εθηίμεζε θαη ηεξ θαξ Ημνίκαξ Πενηζίκε, οπεφζοκεξ ημο γναθείμο Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ ημο ΓΟΙΙΓΥ θαη γκχζηνηαξ ημο πχνμο ημο θμζμήμαημξ, υπςξ ηεκ ελέζεζε ζε πνμζςπηθή ζοκέκηεολε πμο έδςζε ζημκ γνάθμκηα ζηηξ 20 επηεμβνίμο φμθςκα με εθηημήζεηξ ημο ΓΘΗΑ. 20

21 Πμημη είκαη υμςξ μη πανάγμκηεξ εθείκμη πμο επενεάδμοκ απμθαζηζηηθά ηε δήηεζε (εγπχνηα θαη ελςηενηθή) ηςκ πνμσυκηςκ ηεξ ειιεκηθήξ ανγονμπνοζμπμΐαξ; οκμρίδμκηάξ ημοξ ζα μπμνμφζαμε κα ζηαζμφμε ζημοξ ελήξ: Δηαζέζημμ εηζυδεμα. Σμονηζηηθή θίκεζε, εθυζμκ ημ 60% πενίπμο ηεξ παναγςγήξ απμννμθάηαη απυ ημονίζηεξ, πμο ζεμαίκεη υηη ε δήηεζε γηα θμζμήμαηα αολάκεηαη εοζέςξ ακάιμγα με ηεκ αφλεζε ημο ημονηζμμφ ζηε πχνα. Γηαηνηθή ηαοηυηεηα θαη ηζπονή επςκομία ηςκ πνμσυκηςκ, εθυζμκ ημ θαηακαιςηηθυ θμηκυ ορειυηενμο εηζμδήμαημξ πνμηημά ηα επχκομα πνμσυκηα, πμο ιεηημονγμφκ θαη ςξ έκα μέζμ ακαγκχνηζεξ ημο θμηκςκηθμφ status. Σάζεηξ ηεξ μυδαξ, μη θφθιμη ηεξ μπμίαξ μιμθιενχκμκηαη πιέμκ, υιμ θαη πημ γνήγμνα. Πμηυηεηα-ζπεδηαζμυξ Δήηεζε ηςκ οπμθαηάζηαηςκ πνμσυκηςκ, ηα μπμία θαη πνμηημμφκ θαηακαιςηέξ κευηενεξ ειηθίαξ. Δηαθήμηζε εηαηνεηχκ ημο θιάδμο θαη πνμβμιή ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ γεκηθυηενα. Παναεμπυνημ Σημμιμγηαθή πμιηηηθή Πενηγνάθμκηαξ ηεκ θαηάζηαζε με αδνέξ γναμμέξ, ζα ζεμεηχκαμε ηεκ θαηαιοηηθή επίδναζε πμο αζθμφκ ζηε ιεηημονγία ηεξ αγμνάξ ε έιιεηρε μνγάκςζεξ ζηεκ παναγςγή θαη ζημ marketing, θαζχξ θαη ε οπμβαζμηζμέκε πμηυηεηα ηςκ πνμσυκηςκ, ιυγς ημο με εθζογπνμκηζμμφ ηςκ παναγςγηθχκ μεζυδςκ θαη ηεξ ηάζεξ γηα ακέμπκεοζηε ακηηγναθή ηςκ ηηαιηθχκ μμηίβςκ. Σμ πμιφ μηθνυ μέγεζμξ ηςκ επηπεηνήζεςκ θαη ε πνμζθυιιεζε ζηεκ παναδμζηαθή 21

22 επηπεηνεμαηηθή κμμηνμπία αμβιφκμοκ ηα ακηακαθιαζηηθά πνμζανμμγήξ ημο θιάδμο, ζε έκα πενηβάιιμκ δηανθχξ εκηεηκυμεκμο ακηαγςκηζμμφ, αθυμα θαη αζέμηημο, θαζχξ πιεζαίκμοκ ηα θαηκυμεκα πανάκμμςκ εηζαγςγχκ θαη παναεμπμνίμο. Γηδηθά ημ ηειεοηαίμ ζοκηζηά μηα επηθίκδοκε πηοπή ηεξ ζηνέβιςζεξ ημο ακηαγςκηζμμφ, θαζχξ, πνμσυκημξ ημο πνυκμο, απμθηά υιμ θαη πημ εθηεηαμέκεξ δηαζηάζεηξ. φμθςκα με ακεπίζεμα ζημηπεία 17, ημ 30% ηςκ πνμσυκηςκ πμο δηαθηκμφκ ηα θαηαζηήμαηα ημο θιάδμο πνμένπεηαη απυ πανάκμμεξ εηζαγςγέξ, ημ 30% ακηηπνμζςπεφεη εηζαγυμεκα, κυμημα, πνμσυκηα θαη μυιηξ ημ 40% πνμένπεηαη απυ ηεκ εγπχνηα παναγςγή. ΜΓΡΟ ΔΓΤΣΓΡΟ Η ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΟΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΔΙΓΘΝΗ ΑΓΟΡΑ Γηζαγςγή:Γεκηθά παναθηενηζηηθά ημο ελςηενηθμύ εμπμνίμο ημο θιάδμο ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ Ε ζεμακηηθυηενε πανάμεηνμξ γηα κα εθηημεζεί ημ μέγεζμξ ημο ελςηενηθμφ εμπμνίμο ημο οπυ ένεοκα θιάδμο είκαη μ έμμεζμξ παναθηήναξ μεγάιμο μένμοξ ηςκ ελαγςγχκ ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ. Σμονίζηεξ πμο επηζθέπημκηαη ηε πχνα μαξ ζοκεζίδμοκ κα αγμνάδμοκ ειιεκηθά θμζμήμαηα, αιιά αοηέξ μη πςιήζεηξ θαηαγνάθμκηαη ςξ μεγέζε ηεξ εζςηενηθήξ αγμνάξ θαη έηζη δεκ απμηοπχκμκηαη ζηα ζηαηηζηηθά ζημηπεία ηςκ ελαγςγχκ ημο θιάδμο. Ακ θαη δεκ οπάνπμοκ επίζεμα ζημηπεία, μη πςιήζεηξ ζε ημονίζηεξ, θονίςξ θαηά ημ θαιμθαίνη, οπμιμγίδμκηαη ζε πμζμζηυ πενίπμο 60% ημο ηδίνμο ηςκ θμζμεμαημπςιείςκ. Απμηειεί άιιςζηε θμηκυ ηυπμ ζε υιεξ ηηξ ημπμζεηήζεηξ 17 Πνυθεηηαη γηα εθηημήζεηξ ανμμδίςκ θμνέςκ (ΓΘΗΑ, ΓΟΙΙΓΥ), μη μπμίεξ ςζηυζμ δεκ είκαη δοκαηυκ κα απμηοπςζμφκ επαθνηβχξ. 22

23 ηςκ επαγγειμαηηχκ θαη ηςκ εθπνμζχπςκ θμνέςκ πμο ενςηήζεθακ απυ ημκ γνάθμκηα, ε δηαπίζηςζε υηη μ ημονηζμυξ επηδνά ζεμακηηθά ζηεκ αφλεζε ηςκ πςιήζεςκ. Ωζηυζμ, πανά ημ γεγμκυξ υηη ε εκίζποζε ημο θιάδμο απυ ημοξ ημονίζηεξ είκαη δεδμμέκε θαη απμηειεί ζμβανή έκδεηλε γηα ηεκ θαιή οπμδμπή πμο μπμνεί κα έπεη ημ ειιεκηθυ θυζμεμα ζημ ελςηενηθυ, μη ειιεκηθέξ ελαγςγέξ ακηηζημηπμφκ μυκμ ζημ 10% ημο ζοκυιμο ηςκ πςιήζεςκ ημο θιάδμο 18. Πχξ ελεγείηαη υμςξ αοηή ε θαπελία εκυξ θιάδμο πμο πανμοζηάδεη ζεμακηηθέξ δοκαηυηεηεξ ακάπηολεξ ηεξ ελαγςγηθήξ ημο δναζηενηυηεηαξ; Ε αολεμέκε δήηεζε ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ απυ λέκμοξ αγμναζηέξ, ε μπμία εζηηάδεηαη θονίςξ ζημ παναδμζηαθυ, πεηνμπμίεημ θυζμεμα, ζοκηζηά μεκ ζεμακηηθυ ενγαιείμ γηα ηεκ επηβίςζε ημο θιάδμο, υπη υμςξ θαη γηα ηεκ πεναηηένς ακάδεηλή ημο ζημ πιαίζημ ημο δηεζκμφξ ακηαγςκηζμμφ. ε γεκηθέξ γναμμέξ, μ θιάδμξ παναθηενίδεηαη απυ εζςζηνέθεηα θαη έιιεηρε εκδηαθένμκημξ γηα ηηξ ελαγςγηθέξ ημο πνμμπηηθέξ. Οη μμκάδεξ μηθνμφ θαη μεζαίμο μεγέζμοξ, πμο απμηειμφκ ηε ναπμθμθαιηά ημο θιάδμο, παναδμζηαθά απεοζφκμκηαη θονίςξ ζηεκ εγπχνηα αγμνά. Δεκ δηαζέημοκ ηεκ οπμδμμή, ηεκ μνγάκςζε, ηεκ εθπαίδεοζε θαη ημ θαηάιιειμ παναγςγηθυ δοκαμηθυ, χζηε κα μπμνμφκ κα ακηαπμθνηζμφκ ζημ δηανθχξ μεηαβαιιυμεκμ πενηβάιιμκ θαη ζηα κέα δεδμμέκα δήηεζεξ ηεξ δηεζκμφξ αγμνάξ. Οη ιίγεξ επηπεηνήζεηξ, πμο βγήθακ έλς απυ ηα ειιεκηθά ζφκμνα θαη ζήμενα εγμφκηαη ημο θιάδμο, απμηειμφκ ελαηνέζεηξ πμο επηβεβαηχκμοκ ημκ θακυκα. Οη ίδημη μη επαγγειμαηίεξ ζοκμρίδμοκ ημοξ ζεμακηηθυηενμοξ ιυγμοξ, πμο ελεγμφκ ηε παμειή ελαγςγηθή δναζηενηυηεηα ημο θιάδμο, ζημοξ ελήξ ηνεηξ: έιιεηρε θεθαιαίςκ, έιιεηρε θηκήηνςκ, έιιεηρε γκχζεξ ηςκ δηεζκχκ αγμνχκ. αοημφξ ζα πνέπεη κα πνμζζέζμομε ηε γεκηθυηενε έιιεηρε 18 φμθςκα με ζημηπεία πμο βνίζθμκηαη ζηε δηάζεζε ημο ΓΘΗΑ. 23

24 μνγακςμέκεξ πμιηηηθήξ γηα ηεκ πνμχζεζε ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ, θαζχξ θαη ηεκ αδοκαμία ημο θιάδμο κα πνμζανμμζζεί ζημκ αολεμέκμ ακηαγςκηζμυ ηςκ άιιςκ πςνχκ. Ηιείκμκηαξ αοηή ηε ζφκημμε εηζαγςγή, μθείιμομε κα ζεμεηχζμομε ημ γεγμκυξ υηη αθυμα θαη μη επηπεηνήζεηξ πμο ακαπηφζζμοκ ελαγςγηθή δναζηενηυηεηα, θαηά θφνημ ιυγμ, πνμηημμφκ ηε δηάζεζε ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ είηε δη ακηηπνμζχπςκ πμο έπμοκ ζημ ελςηενηθυ είηε μέζς παναγγειηχκ απυ εθζέζεηξ ζηηξ μπμίεξ ζομμεηέπμοκ, ζημηπείμ πμο θαηαδεηθκφεη ηε γεκηθυηενε έιιεηρε μνγακςμέκμο ελαγςγηθμφ ζπεδηαζμμφ. Κεθάιαημ Πνώημ: Οη ελειίλεηξ ζηεκ παγθόζμηα αγμνά-καηακαιςηηθέξ ηάζεηξ Πενηγνάθμκηαξ με αδνέξ γναμμέξ ηε γεκηθή εηθυκα ηεξ παγθυζμηαξ αγμνάξ θμζμεμάηςκ, πνέπεη κα ημκίζμομε ημκ άθνςξ δηεζκμπμηεμέκμ παναθηήνα ηεξ 19. Ε παναγςγηθή αιοζίδα είκαη γεςγναθηθά δηεζπανμέκε, απυ ημκ ημμέα ηεξ ελυνολεξ πνοζμφ, δηαμακηηχκ θαη πιαηίκαξ ζηεκ Αθνηθή, ημκ Ηακαδά, ηεκ Αοζηναιία θαη ηε Ρςζία, έςξ ημ γοάιηζμα θαη ηεκ θαηαζθεοή θμζμεμάηςκ ζηεκ Ζκδία, ηεκ Σμονθία θαη ηεκ Ηίκα θαη έςξ ηε ιηακηθή αγμνά θμζμεμάηςκ ζηηξ ακεπηογμέκεξ πχνεξ ημο δοηηθμφ θυζμμο, ηηξ αναβηθέξ πχνεξ θαη ηηξ ακαδουμεκεξ δοκάμεηξ ηεξ Ηίκαξ θαη ηεξ Ζκδίαξ. Ε βημμεπακία ημο θμζμήμαημξ έπεη οπμζηεί μίακ αιιμίςζε ημο παναδμζηαθμφ παναθηήνα ηεξ, ιυγς ζανςηηθχκ αιιαγχκ, ελαηηίαξ ηςκ μπμίςκ έπμοκ θαηαθενμαηηζζεί μη πεγέξ ηςκ πνχηςκ οιχκ, έπμοκ εθημλεοζεί μη ηημέξ ημοξ θαη έπμοκ ηνμπμπμηεζεί μη απαηηήζεηξ ηςκ θαηακαιςηχκ. Σμ θμηκςκηθμμηθμκμμηθυ θαη πμιηηηθυ οπυβαζνμ ηςκ αιιαγχκ πμο ζοκηειέζζεθακ μδήγεζε ζηε δηαμυνθςζε μμκημυηενςκ ηάζεςκ, μη μπμίεξ είκαη 19 Ιία ζοκμπηηθή θαηαγναθή ηςκ ηάζεςκ ηεξ δηεζκμφξ αγμνάξ θμζμήμαημξ πνμζθένεη ημ άνζνμ ημο Nigel Desebrock (2003), Fundamental drivers of jewellery demand, ζημκ ηζηυημπμ ημο London Bullion Market Association, 24

25 ήδε εμθακείξ ζημοξ ηνεηξ θφνημοξ ημμείξ ηεξ παναγςγηθήξ αιοζίδαξ. ημκ ημμέα ηςκ πνχηςκ οιχκ παναηενείηαη μηα αολακυμεκε θαηάημεζε ζηεκ πνμμήζεηα δηαμακηηχκ, με ιεηημονγία κέςκ μνοπείςκ, ακάμεηλε ημπηθχκ θηκεμάηςκ ζε πχνεξ με πιμφζηα θμηηάζμαηα θαη μεγάιε αφλεζε ηςκ ηημχκ ηςκ μεηάιιςκ. Ωξ απμηέιεζμα, ημ αζηαζέξ πενηβάιιμκ ηςκ πςνχκ πμο πανάγμοκ πνχηεξ φιεξ πνμθαιεί πεναηηένς πηέζεηξ ζηηξ παναδμζηαθέξ πχνεξ θαηαζθεοήξ θμζμεμάηςκ. Οη ηειεοηαίεξ μάιηζηα ακηημεηςπίδμοκ ημκ αολεμέκμ ακηαγςκηζμυ πςνχκ με παμειυηενμ θυζημξ, ζηηξ μπμίεξ μεηαθένμκηαη υιμ θαη πενηζζυηενεξ παναγςγηθέξ μμκάδεξ 20. Γπηπνμζζέηςξ, ε ηαπφηενε μιμθιήνςζε ηςκ θφθιςκ ηεξ μυδαξ θαη ε κέα θαηακαιςηηθή θμοιημφνα ηςκ «εφθμιςκ» θαη θζεκχκ ιφζεςκ επενέαζακ ημ μμκηέιμ θαηακάιςζεξ θμζμεμάηςκ. Ε παγθυζμηα θαηακάιςζε θμζμήμαημξ γκςνίδεη πιέμκ μεγάιε δηαζπμνά, πνμξ κέεξ, ακενπυμεκεξ αγμνέξ. Σμ μέγεζμξ ηεξ παγθυζμηαξ βημμεπακίαξ θμζμεμάηςκ θαη πμιοηίμςκ ιίζςκ ακένπεηαη ζε 146δηξ$ ζε ηημέξ ιηακηθήξ γηα ημ έημξ 2005, εκχ ζοκμιηθά ε βημμεπακία πανμοζηάδεη ακάπηολε θαηά μέζμ υνμ 5,2% ζε ζπέζε με ημ Σμκ μεγαιφηενμ ημμέα ηεξ βημμεπακίαξ απμηειμφκ ηα θμζμήμαηα με θανθςμέκα δηαμάκηηα 22. Αθμιμοζεί μ ημμέαξ ηςκ θμζμεμάηςκ απυ θαζανυ πνοζυ 23 (24 θαναηίςκ), μ μπμίμξ θαη έπεη πανμοζηάζεη ηεκ ηαπφηενε ακάπηολε θαηά ηα ηειεοηαία πέκηε πνυκηα, με 5,5% θαηά μέζμ 20 Ε αφλεζε ζηεκ παγθυζμηα παναγςγή θμζμήμαημξ πμο θαηαγνάθεηαη ηα ηειεοηαία πνυκηα, μθείιεηαη ζε μεγάιμ βαζμυ θαη ζηεκ αολεμέκε ζομμεημπή ηεξ Σμονθίαξ, ηεξ Ζκδίαξ θαη ηεξ Ηίκαξ ζηεκ παναγςγηθή δηαδηθαζία. 21 Σα ζημηπεία πνμθφπημοκ απυ ζπεηηθέξ ακαθμνέξ πμο βνίζθμκηαη ζηε δηάζεζε ημο ΓΘΗΑ. 22 Ιε πςιήζεηξ 69δηξ$ γηα ημ ,7δηξ$ πςιήζεηξ γηα ημ

26 υνμ 24. Πανά ηηξ δηεζκείξ μηθμκμμηθέξ «ακαηανάλεηξ», ε παγθυζμηα δήηεζε ημο θμζμήμαημξ εμθακίδεηαη αολεμέκε. Ηαηά ημ 2006, ε δήηεζε ακήιζε ζε 44δηξ$, ζεμεηχκμκηαξ αφλεζε θαηά 14%, ζε ζπέζε με ημ θαη ακάγμκηαξ ηα θμζμήμαηα ζε μία απυ ηηξ μεγαιφηενεξ θαηεγμνίεξ θαηακαιςηηθχκ αγαζχκ παγθμζμίςξ. φμθςκα με ηα ίδηα ζημηπεία, μη πςιήζεηξ θμζμεμάηςκ εμθακίδμκηαη ζογθεκηνςμέκεξ ζε μθηχ αγμνέξθιεηδηά, μη μπμίεξ θαηέπμοκ πάκς απυ ηα 3/4 ηςκ ζοκμιηθχκ παγθυζμηςκ πςιήζεςκ. Οη ΕΠΑ παναμέκμοκ ε μεγαιφηενε αγμνά γηα θμζμήμαηα, με μενίδημ 31% επί ηςκ παγθυζμηςκ πςιήζεςκ ημ 2005, εκχ ε Ζκδία είκαη μ μεγαιφηενμξ θαηακαιςηήξ ςξ πνμξ ημκ υγθμ, απμηειχκηαξ ημ 22% ηεξ δήηεζεξ γηα ημ Οη πέκηε πχνεξ με ηε μεγαιφηενε ελαγςγηθή δναζηενηυηεηα θμζμεμάηςκ ζημκ θυζμμ, θαηά ηεκ πενίμδμ είκαη ε Ζηαιία (44,9% ημο ζοκυιμο), μη ΕΠΑ (18,2%), ε Ηίκα (11,3%), ε Ζκδία (9,1%) θαη ε Γιβεηία (8,6%). Απυ ηεκ άιιε πιεονά, μη πέκηε θονηυηενμη εηζαγςγείξ ζημκ θυζμμ, γηα ηεκ ίδηα πενίμδμ, είκαη μη ΕΠΑ (34,9%), ημ Εκςμέκμ Βαζίιεημ (32,4%), ε Ηίκα (11,8%), ηα Εκςμέκα Αναβηθά Γμηνάηα (7,8%) θαη ε Ζαπςκία (7%) 26. ημ ζεμείμ αοηυ, είκαη πνήζημμ κα δχζμομε μενηθά αθυμα ζημηπεία γηα ηηξ μεγαιφηενεξ λέκεξ αγμνέξ ζημκ θιάδμ ημο θμζμήμαημξ. Ε πανάζεζε ηςκ εκ ιυγς ζημηπείςκ ζομβάιιεη ζηε ζοκμιηθή απμηίμεζε ημο παγθυζμημο 24 Ηονίςξ, ςξ απμηέιεζμα ηεξ αφλεζεξ ηεξ ηημήξ ημο πνοζμφ (αφλεζε πενίπμο 13% απυ ημ 2001). 25 φμθςκα με ζημηπεία με πνμένπμκηαη απυ ημ World Gold Council θαη βνίζθμκηαη ζηε δηάζεζε ημο ΓΘΗΑ. 26 ια ηα ζπεηηθά ζημηπεία πνμένπμκηαη απυ ημ Παγθυζμημ ομβμφιημ Υνοζμφ (World Gold Council) θαη βνίζθμκηαη ζημ ανπείμ ημο ΓΘΗΑ. Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ βι. ημκ ηζηυημπμ ημο ομβμοιίμο, υπμο θαη εηδηθέξ ακαθμνέξ ζηηξ ηάζεηξ ηεξ παγθυζμηαξ αγμνάξ θμζμήμαημξ. 26

27 εκδηαθένμκημξ γηα ημ θυζμεμα θαη απμηοπχκεη ακάγιοθα ηηξ δηεζκείξ ηάζεηξ, ηηξ μπμίεξ ζα πνέπεη κα αλημπμηήζμοκ μη ειιεκηθέξ επηπεηνήζεηξ ημο θιάδμο, πνμθεημέκμο κα αολήζμοκ ηεκ ελαγςγηθή ημοξ δναζηενηυηεηα. ε πνχηε θάζε, πνέπεη κα ζηαζμφμε ζημ πανάδεηγμα ηςκ ακαδουμεκςκ αγμνχκ ηηξ Αζίαξ. ηεκ Ζκδία, ε βημμεπακία θμζμεμάηςκ θαη πμιοηίμςκ ιίζςκ θαηαιαμβάκεη μηα ζεμακηηθή ζέζε ζηεκ μηθμκμμία ηεξ πχναξ. Σμ 15% ημο ζοκυιμο ηςκ ελαγςγχκ ηεξ πχναξ 27 πνμένπεηαη απυ ημκ ηαπφηαηα ακαπηοζζυμεκμ ημμέα ηεξ βημμεπακίαξ θμζμεμάηςκ. Σα δφμ θονηυηενα πνμσυκηα είκαη ηα πνοζά θμζμήμαηα θαη ηα δηαμάκηηα. Ε Ζκδία μάιηζηα είκαη μ μεγαιφηενμξ θαηακαιςηήξ πνοζμφ παγθμζμίςξ, αιιά θαη θονίανπε ζημκ ημμέα θμπήξ δηαμακηηχκ 28. ηεκ Ηίκα, ε ακάπηολε ηεξ αγμνάξ ηςκ θμζμεμάηςκ θαζοζηένεζε, ιυγς ηεξ αοζηενήξ κμμμζεζίαξ. Απυ ημ 2002 θαη εκηεφζεκ, ε ζηαδηαθή απειεοζένςζε ηςκ ηημχκ έδςζε μεγάιε χζεζε ζηε βημμεπακία πνοζχκ θμζμεμάηςκ, πμο άνπηζε κα ελειίζζεηαη θαη κα λεπςνίδεη 29. Σα ζημηπεία πμο λεπςνίδμοκ ζηεκ πενίπηςζε ηεξ θηκεδηθήξ αγμνάξ είκαη ε επέθηαζε ηςκ αιοζίδςκ θαηαζηεμάηςκ θαη ε αφλεζε ηςκ εηαηνεηχκ πμο ακαπηφζζμοκ δηθά ημοξ «επχκομα» πνμσυκηα. εμεηςηέμκ υηη ε Ηίκα έπεη ακαδεηπζεί ζε έκακ απυ ημοξ μεγαιφηενμοξ θαηακαιςηέξ θμζμεμάηςκ, με ηεκ εηήζηα θαηακάιςζε κα έπεη αγγίλεη ηα 17δηξ$. φμθςκα μάιηζηα με εθηημήζεηξ εηδηθχκ, ε Ηίκα ακαμέκεηαη κα θαηαζηεί ημ πημ ακηαγςκηζηηθυ θέκηνμ επελενγαζίαξ θαη θαηακάιςζεξ θμζμεμάηςκ. 27 φμθςκα με ηεκ εηήζηα έθζεζε ημο Γναθείμο ΟΓΤ ηεξ Γιιάδαξ ζημ Κέμ Δειπί γηα ημ έημξ Βι. ηε ζπεηηθή ακαθμνά ζημ 28 Πενηζζυηενα ζημηπεία γηα ηεκ ηκδηθή βημμεπακία θμζμεμάηςκ ζημ 29 Πιεζχνα ζημηπείςκ γηα ηεκ ακενπυμεκε θηκεδηθή βημμεπακία θμζμεμάηςκ πανέπεη μ ηζηυημπμξ 27

28 Σεκ ίδηα ζηηγμή ζηαζενά ακζενή παναμέκεη ε αγμνά θμζμεμάηςκ ζηηξ πχνεξ ηεξ Ιέζεξ Ακαημιήξ, πμο έπμοκ μαθνά θαη πιμφζηα ηζημνία, ηυζμ ζηεκ επελενγαζία υζμ θαη ζηεκ πχιεζε θμζμεμάηςκ πνοζμφ. Ε αμοδηθή Αναβία απμηειεί ημ 45% ημο εμπμνίμο θμζμεμάηςκ ηεξ Ιέζεξ Ακαημιήξ (20,5 δηξ $) θαη αθμιμοζμφκ ηα Εκςμέκα Αναβηθά Γμηνάηα με 30% (6,13 δηξ $). Σμ Κημομπάσ έπεη θαηαζηεί ημ μεγαιφηενμ εμπμνηθυ θέκηνμ πνοζμφ θαη θμζμεμάηςκ θαηά ηεκ ηειεοηαία δεθαεηία, θαζυζμκ μάιηζηα ε αγμνά ημο θεμίδεηαη γηα ηηξ εοθαηνίεξ πμο πνμζθένεη, ιυγς παμειμφ θυζημοξ ηςκ πνμζθενυμεκςκ πνμσυκηςκ 30. Πνυζθμνμ έδαθμξ γηα ζογθνίζεηξ πανέπεη ε θαηαγναθή ηςκ ελειίλεςκ ζηεκ αγμνά θμζμεμάηςκ ηεξ γεηημκηθήξ Σμονθίαξ. Ε Σμονθία απμηειεί έκακ απυ ημοξ παγθυζμημοξ εγέηεξ ζηε βημμεπακία θμζμεμάηςκ, θαζχξ ηαληκμμείηαη μεηαλφ ηςκ πέκηε θμνοθαίςκ πςνχκ ζημκ ημμέα ηεξ παναγςγήξ πνοζχκ θμζμεμάηςκ. Ε αλία ηςκ ελαγςγχκ ηεξ ζηα πνοζά θμζμήμαηα έπεη αολεζεί εκηοπςζηαθά ηα ηειεοηαία πνυκηα, θζάκμκηαξ ζη 842,6 εθ. $ γηα ημ έημξ Ε βημμεπακία θμζμεμάηςκ είκαη απυ ηηξ μεγαιφηενεξ ζημκ ημονθηθυ θιάδμ μεηαπμίεζεξ θαη απαζπμιεί πενίπμο άημμα. Σέιμξ, ζηεκ Γονχπε, ε Ζηαιία είκαη ε αδηαμθηζβήηεηε εγέηηδα ζηεκ θαηαζθεοή πνοζχκ θμζμεμάηςκ, αιιά θαη ζημκ θαζμνηζμυ ηςκ ηάζεςκ ηεξ μυδαξ. Ο ακηαγςκηζμυξ πμο ακηημεηςπίδεη απυ πχνεξ παμειυηενμο θυζημοξ δεκ είκαη ανθεηυξ γηα κα ηεξ αθαηνέζεη ηα εκία ζημκ μμκηένκμ θαη ορειήξ 30 Γηα πενηζζυηενεξ ιεπημμένεηεξ βι. ηεκ εηήζηα έθζεζε ημο Γναθείμο ΟΓΤ ηεξ Γιιάδαξ ζημ Κημομπάσ, γηα ημ έημξ 2006 ζημ Γίκαη παναθηενηζηηθυ ημ γεγμκυξ υηη ζημ Κημομπάσ έπεη απμδμζεί μ υνμξ «Πυιε ημο πνοζμφ». ημ δηάζεμμ παδάνη πνοζμφ ημο Γμηνάημο ζογθεκηνχκμκηαη πενηζζυηενα απυ 400 θαηαζηήμαηα, ζε μηα πενημπή μηζμφ ηεηναγςκηθμφ πηιημμέηνμο! 31 φμθςκα με ζημηπεία ημο General Secretariat of Istanbul mineral and metals exporters association (βι. 28

29 πμηυηεηαξ ζπεδηαζμυ θμζμεμάηςκ 32. Γίκαη παναθηενηζηηθυ υηη, ημ 2005, μ θφθιμξ ενγαζηχκ ηεξ ηηαιηθήξ βημμεπακίαξ θμζμεμάηςκ έθζαζε ηα 6 δηξ $, με ημ 40% ημο παναγυμεκμο πνμσυκημξ κα πνμμνίδεηαη γηα ελαγςγέξ. ηηξ μεγάιεξ, παγθυζμηαξ απήπεζεξ, εθζέζεηξ 33, πμο δηελάγμκηαη ζηεκ Γονχπε, πανμοζηάδμκηαη μη ηνέπμοζεξ ηάζεηξ ηεξ μυδαξ θαη θαηαγνάθμκηαη μη ελειίλεηξ ζημκ πχνμ ημο θμζμήμαημξ. Ιηα ζεηνά αιιαγχκ, υπςξ μ αολεμέκμξ ακηαγςκηζμυξ μεηαλφ ηςκ θφνηςκ παναγςγηθχκ πςνχκ, ε εμθάκηζε δηαθμνεηηθχκ θναμάηςκ θαη ηεπκηθχκ θαη ε απαίηεζε ημο θαηακαιςηηθμφ θμηκμφ γηα θαιφηενε πμηυηεηα, έπμοκ επενεάζεη νηδηθά ηηξ αγμνέξ. Ζδίςξ ε εονςπασθή αγμνά θμζμήμαημξ παναθηενίδεηαη απυ ηηξ αθυιμοζεξ ηάζεηξ 34 : Αολεμέκε δήηεζε γηα δεμημονγίεξ απυ πνοζυ ορειυηενςκ θαναηίςκ Δήηεζε θμζμεμάηςκ απυ πνςμαηηζηέξ πέηνεξ (ι.π αμέζοζημξ) Δοκαμηθή επηζηνμθή ημο θίηνηκμο πνοζμφ Ιεγαιφηενε πνμηίμεζε ζημ μαη πνοζυ Αολεμέκε δήηεζε θμζμεμάηςκ απυ ζμάιημ θαη ηηηάκημ Ιεγάια βναπηυιηα, μαθνηά πενηδέναηα θαη μαθνηά θμιηέ απυ μανγανηηάνηα 32 εμεηςηέμκ υηη ε πυιε ηεξ Vicenza θηιμλεκεί, ζε εηήζηα βάζε, ηεκ θονηυηενε εμπμνηθή έθζεζε ημο θιάδμο. 33 πςξ oη Inhorgenta Europe (Γενμακία), Vicenza Oro (Ζηαιία), Ιacef (Iηαιία), Basel (Eιβεηία), Iberhoya (Iζπακία). εμεηςηέμκ υηη ζηεκ Γιιάδα δημνγακχκμκηαη δφμ επίζεμεξ θιαδηθέξ εθζέζεηξ ζε εηήζηα βάζε: ε «Υνοζυξ-Αζήμη» ζηεκ Αζήκα (δημνγακχκεηαη απυ ημ ΓΘΗΑ) θαη ε «Ηυζμεμα» ζηε Θεζζαιμκίθε (δηεζκήξ έθζεζε, πμο πναγμαημπμηείηαη απυ ηε HELEXPO). Ωζηυζμ, ε ζομμεημπή ζηηξ εκ ιυγς εθζέζεηξ δεκ είκαη ηθακμπμηεηηθή θαη ηα απμηειέζμαηά ημοξ είκαη μάιιμκ αμθίβμια. Σεκ ίδηα ζηηγμή, είκαη ελαηνεηηθά μηθνυξ μ ανηζμυξ ηςκ ειιεκηθχκ επηπεηνήζεςκ, πμο ζομμεηέπμοκ ζε δηεζκείξ εθζέζεηξ. 34 πςξ έπμοκ θαηαγναθεί ζε θιαδηθή μειέηε ηεξ ηδηςηηθήξ εηαηνείαξ NOISIS, πμο βνίζθεηαη ζηε δηάζεζε ημο ΓΘΗΑ. 29

30 Δήηεζε θμζμεμάηςκ πμο κα «δέκμοκ» ανμμκηθά με ηηξ ηάζεηξ ηεξ μυδαξ ζημ πχνμ ηεξ έκδοζεξ Αολεμέκε δήηεζε θμζμεμάηςκ, ζπεδηαζμέκςκ με «καημοναιηζηηθή» έμπκεοζε (ζπέδηα ακηιεμέκα απυ ιμοιμφδηα ή απυ ημ δςηθυ βαζίιεημ) Θα πνέπεη επίζεξ κα ζεμεηςζεί υηη ηα ηειεοηαία πνυκηα πανμοζηάδεηαη έκημκε δναζηενηυηεηα ζημ πχνμ ημο ακδνηθμφ θμζμήμαημξ. Σμ ακδνηθυ θυζμεμα έπεη πιέμκ θαζηενςζεί, ηυζμ εμπμνηθά υζμ θαη ζπεδηαζηηθάαηζζεηηθά, θονίςξ πάνε ζηηξ ζοκημκηζμέκεξ πνμζπάζεηεξ ηςκ ηηαιηθχκ μίθςκ. Γίκαη μάιηζηα πμιιέξ μη εηαηνείεξ, πμο εδνεφμοκ ζε εονςπασθέξ πχνεξ θαη αζπμιμφκηαη απμθιεηζηηθά με ημ ακδνηθυ θυζμεμα 35. Γθηυξ ηςκ άιιςκ, μία αθυμα ηάζε πμο θαηαγνάθεηαη, είκαη αοηή ημο «μμκαδηθμφ θμζμήμαημξ». Πνυθεηηαη γηα θυζμεμα, πμο είκαη πνμσυκ πνμζςπμπμηεμέκμο ζπεδηαζμμφ, επί ηε βάζεη ηςκ ηδηαίηενςκ πνμηημήζεςκ ημο θάζε πειάηε. Ε ιμγηθή ημο «μμκαδηθμφ θμζμήμαημξ» ένπεηαη ζε ακηίζεζε με ηε ιμγηθή ηεξ μαδηθήξ, βημμεπακμπμηεμέκεξ παναγςγήξ θαη θαιφπηεη ηεκ ακάγθε γηα πνμζςπηθή επηιμγή εκυξ πμιφηημμο ακηηθεημέκμο, ημ μπμίμ ζα ακηακαθιά ηηξ ηδηαίηενεξ επηζομίεξ θαη ηα βαζφηενα ζοκαηζζήμαηα ημο αγμναζηή ημο. Έηζη, πνμζθένεηαη ζημκ πειάηε ε αίζζεζε ηεξ δηαθμνεηηθυηεηαξ, πμο ημκ λεπςνίδεη απυ ημ ακχκομμ πιήζμξ ηςκ αγμναζηχκ ηοπμπμηεμέκμο θμζμήμαημξ. Ηιείκμκηαξ αοηυ ημ θεθάιαημ, ζα πνέπεη κα ζηαζμφμε ζημ ζεμακηηθυ νυιμ πμο δηαδναμαηίδεη πιέμκ θαη ζημ θυζμεμα ημ πνμσυκ «ηδηςηηθήξ εηηθέηαξ» (private label). Σμ θυζμεμα δεκ είκαη έκα απιυ θαηακαιςηηθυ 35 Σμ ακδνηθυ θυζμεμα παναθηενίδεηαη απυ ιηηέξ θυνμεξ θαη δηαθνηηηθέξ γναμμέξ θαη ζπέδηα. Σα θιαζζηθά ακδνηθά θμζμήμαηα είκαη μη ζηαονμί θαη ηα νμιυγηα, ζοκήζςξ απυ πνοζυ ή αζήμη, εκχ έδαθμξ θενδίδμοκ ηα βναπηυιηα, ηα δαπηοιίδηα, ηα μακηθεηυθμομπα, μη ειαθνέξ θανθίηζεξ θαη μη γναβαημπηάζηνεξ. 30

31 αγαζυ, αιιά επενεάδεηαη άμεζα απυ ηηξ μεηαβμιέξ ζηε μυδα. Ε «επςκομία» ζημ θυζμεμα πηζημπμηεί ηεκ πμηυηεηα ημο πνμσυκημξ, αιιά δηαζθαιίδεη θαη έκα είδμξ θμηκςκηθήξ απμδμπήξ, εθυζμκ ηα γκςζηά θμζμήμαηα πνεζημμπμημφκηαη θαη ςξ ζφμβμια θαηαλίςζεξ. Δεδμμέκμο ςζηυζμ υηη ε εονςπασθή ανγονμπνοζμπμΐα ζηενίδεηαη ζε μηθνέξ επηπεηνήζεηξ, ημ επχκομμ πνμσυκ αθμνά έκα πμιφ μηθνυ μενίδημ ηεξ αγμνάξ. ε έκακ πχνμ πμο θονηανπείηαη απυ μηθνμφ θαη μεζαίμο βειεκεθμφξ ηεπκίηεξ, μη εονςπασθέξ επηπεηνήζεηξ πμο πανάγμοκ επχκομμ θυζμεμα 36 θαη είκαη θαηαληςμέκεξ δηεζκχξ απμηειμφκ ηε μεημρεθία. Γπηπνμζζέηςξ, μ ακηαγςκηζμυξ εκηείκεηαη θαη απυ ηεκ είζμδμ μεγάιςκ μκμμάηςκ ηεξ μυδαξ 37 ζημκ πχνμ ημο θμζμήμαημξ, υπμο θαη θαηαιαμβάκμοκ υιμ θαη μεγαιφηενμ μενίδημ ηεξ αγμνάξ. Κεθάιαημ Δεύηενμ: Σμ μέγεζμξ ημο ελαγςγηθμύ εμπμνίμο ημο θιάδμο ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ Πχξ θαηαγνάθεηαη ιμηπυκ ε πανμοζία ημο ειιεκηθμφ θμζμήμαημξ ζε μηα δηεζκή αγμνά, πμο παναθηενίδεηαη απυ θαηαθενμαηηζμυ ηεξ παναγςγηθήξ δηαδηθαζίαξ θαη δηανθχξ αολακυμεκμ ακηαγςκηζμυ; To 2006 θαηεγνάθε ε μεγαιφηενε αφλεζε ηςκ ειιεκηθχκ ελαγςγχκ θαηά ηεκ ηειεοηαία 20εηία 38. ημκ ζπεηηθυ πίκαθα πμο έπεη θαηανηίζεη μ ΟΠΓ, γηα ημ έημξ 2006, ε θαηεγμνία «θμζμήμαηα με πμιφηημεξ ή με πέηνεξ 36 πςξ ε γαιιηθή Cartier θαη ε ηηαιηθή Bulgari. Ε πνχηε θαηαιαμβάκεη ηεκ 86 ε (3,360 εθ. $ ημ 2006) θαη ε δεφηενε ηεκ 95 ε ζέζε (2,875 εθ. $ ημ 2006) ζημκ θαηάιμγμ με ηα 100 πνχηα brands παγθμζμίςξ, με βάζε ηε ιίζηα ημο Business week, Interbrand, The 100 Top Brands 2006, ζημ 37 Θ.π Gucci, Luis Viton θιπ. 38 Αφλεζε θαηά 18,2% ζε ζπέζε με ημ 2005 (αφλεζε θαηά 2,56 δηξ ). οκμιηθά μη ελαγςγέξ μαξ απέθενακ έζμδα 16,6 δηξ, ζφμθςκα με ζημηπεία ημο Γιιεκηθμφ Ονγακηζμμφ Γλςηενηθμφ Γμπμνίμο (ΟΠΓ). Βι. ηηξ ζπεηηθέξ ακαθμνέξ ζημκ ηζηυημπμ ημο ΟΠΓ, 31

32 θαη μένε αοηχκ, απυ πμιφηημα μέηαιια ή απυ μέηαιια επηζηνςμέκα» εμθακίδεηαη ζηεκ 87 ε ζέζε, μεηαλφ ηςκ 150 θονηυηενςκ ελαγυμεκςκ πνμσυκηςκ, πανμοζηάδεη δε αφλεζε ηςκ ελαγςγχκ θαηά 27,1%, ζε ζπέζε με ημ Ο πίκαθαξ πμο αθμιμοζεί θαηαγνάθεη ηα ζπεηηθά μεγέζε: Γλαγςγέξ θμζμεμάηςκ με πμιφηημεξ ή με πέηνεξ θαη μένε αοηχκ ( ) Έημξ 2006 Έημξ 2005 Ιεηαβμιή % Α/Α Ηςδ. Πνμσυκ Αλία ( ) Ηηιά % Αλία ( ) Ηηιά % 2006/ Ημζμήμαηα , ,2 21,7 Πεγή: Γιιεκηθυξ Ονγακηζμυξ Γλςηενηθμφ Γμπμνίμο-2006 Ιμιαηαφηα θαη πανά ημ γεγμκυξ ηεξ μεγέζοκζεξ ημο ελςηενηθμφ εμπμνίμο ηςκ θμζμεμάηςκ, ημ εμπμνηθυ ηζμδφγημ παναμέκεη έκημκα ειιεημμαηηθυ, πανμοζηάδμκηαξ ανκεηηθή πμνεία ηεξ ηάλεςξ ημο 60% (67% εθηυξ ΓΓ θαη 56,5% εκηυξ ΓΓ). Σα μεγέζε αοηά 39 επηβεβαηχκμοκ ηυζμ ηε γεκηθή ελαγςγηθή αδοκαμία ημο θιάδμο ηεξ ανγονμπνοζμπμΐαξ υζμ θαη ηε μεγάιε δηείζδοζε ημο εηζαγυμεκμο θμζμήμαημξ ζηεκ εζςηενηθή αγμνά. Ακαιοηηθυηενα, ζημοξ πίκαθεξ πμο παναηίζεκηαη επηβεβαηχκεηαη ημο ιυγμο ημ αιεζέξ: Γμπμνηθυ Ζζμδφγημ θμζμεμάηςκ 2005 Γηζαγςγέξ (πηι. ) Γλαγςγέξ (πηι. ) Γμπμνηθό Ιζμδύγημ Γθηυξ ΓΓ Γκηυξ ΓΓ ύκμιμ Πεγή:Γιιεκηθυ Ηέκηνμ Ανγονμπνοζμπμΐαξ-EUROSTAT-2005 Γμπμνηθυ Ζζμδφγημ θμζμεμάηςκ 2006 Γηζαγςγέξ (πηι. ) Γλαγςγέξ (πηι. ) Γμπμνηθό Ιζμδύγημ Γθηυξ ΓΓ Πνυθεηηαη γηα ζημηπεία πμο βνίζθμκηαη ζημ ανπείμ ημο ΓΘΗΑ θαη πνμένπμκηαη απυ ηε βάζε δεδμμέκςκ ελςηενηθμφ εμπμνίμο COMEXT ηεξ EUROSTAT. 32

33 Γκηυξ ΓΓ ύκμιμ Πεγή:Γιιεκηθυ Ηέκηνμ Ανγονμπνοζμπμΐαξ-EUROSTAT-2006 Γμπμνηθυ Ζζμδφγημ ζοκυιμο εηδχκ ανγονμπνοζμπμΐαξ 2005 Γηζαγςγέξ (πηι. ) Γλαγςγέξ (πηι. ) Γμπμνηθό Ιζμδύγημ Γθηυξ ΓΓ Γκηυξ ΓΓ ύκμιμ Πεγή:Γιιεκηθυ Ηέκηνμ Ανγονμπνοζμπμΐαξ-EUROSTAT-2005 Γμπμνηθυ Ζζμδφγημ ζοκυιμο εηδχκ ανγονμπνοζμπμΐαξ 2006 Γηζαγςγέξ (πηι. ) Γλαγςγέξ (πηι. ) Γμπμνηθό Ιζμδύγημ Γθηυξ ΓΓ Γκηυξ ΓΓ ύκμιμ Πεγή:Γιιεκηθυ Ηέκηνμ Ανγονμπνοζμπμΐαξ-EUROSTAT-2006 ημοξ πίκαθεξ πμο αθμιμοζμφκ, πανμοζηάδεηαη ε δηαπνμκηθή ελέιηλε ηςκ εηζαγςγχκ θαη ελαγςγχκ γηα δηάθμνεξ θαηεγμνίεξ πνμσυκηςκ ανγονμπνοζμπμΐαξ, απυ ημ 2001 έςξ ημ Απυ ηα ζημηπεία πμο 40 ε αοηυ ημ ζεμείμ θαη γηα ηεκ πιενέζηενε θαηακυεζε ηεξ ζηαηηζηηθήξ ηαληκυμεζεξ πμο ζα πνεζημμπμηεζεί ζημ πανυκ θεθάιαημ, παναζέημομε ηα είδε εμπμνεομάηςκ πμο εκηάζζμκηαη ζημκ θιάδμ ανγονμπνοζμπμΐαξ, θαηά ημ ζφζηεμα ηαληκυμεζεξ SITC (Standard International Trade Classification). Πνυθεηηαη γηα ημ ζφζηεμα ηαληκυμεζεξ εμπμνίμο ηςκ Εκςμέκςκ Γζκχκ, πμο πνεζημμπμηείηαη γηα ηε ζηαηηζηηθή ακάιοζε ημο ελςηενηθμφ εμπμνίμο, πανέπεη αζνμηζηηθά ζημηπεία θαη επηηνέπεη ηηξ ζογθνίζεηξ ζε δηεζκέξ επίπεδμ. Ιε βάζε ιμηπυκ αοηυ ημ ζφζηεμα, ζηεκ Ομάδα 897 εκηάζζμκηαη ηα θμζμήμαηα, ηα είδε πνοζμπμΐαξ ή αζεμμονγίαξ θαη ηα ιμηπά είδε απυ πμιφηημα ή εμηπμιφηημα μέηαιια. Ε εκ ιυγς μμάδα πενηέπεη ηεκ οπμμμάδα 897.3, πμο ακηηζημηπεί ζηα θμζμήμαηα απυ πνοζυ, αζήμη ή πιαηίκα (πιεκ νμιμγηχκ). Αοηή οπμδηαηνείηαη ζε ηνεηξ οπμθαηεγμνίεξ πνμσυκηςκ. Σεκ , πμο ακηηζημηπεί ζηα θμζμήμαηα θαη μένε αοηχκ, απυ πμιφηημα μέηαιια ή απυ μέηαιια επηζηνςμέκα με άιια πμιφηημα μέηαιια (πιεκ νμιμγηχκ). Σεκ , πμο ακηηζημηπεί ζηα είδε πνοζμπμΐαξ ή αζεμμονγίαξ θαη μένε αοηχκ, απυ πμιφηημα μέηαιια ή απυ μέηαιια 33

34 πενηέπμοκ θαίκεηαη θαζανά υηη μη εηζαγςγέξ θμζμεμάηςκ ζηεκ Γιιάδα πανμοζίαζακ ζεμακηηθή μείςζε θαηά ηα έηε 2001 θαη 2002, εκχ άνπηζακ κα αολάκμοκ ζηαδηαθά απυ ημ Ιάιηζηα, θαηά ημ 2003, μη εηζαγςγέξ αολήζεθακ θαηά 82% ζε ζπέζε με ημ πνμεγμφμεκμ έημξ, εκχ ζοκμιηθά, απυ ημ 2000 έςξ θαη ημ 2006, ζεμεηχζεθε αφλεζε ηεξ ηάλεςξ ημο 16%. Απυ ηεκ άιιε πιεονά, μη ελαγςγέξ ειιεκηθχκ θμζμεμάηςκ μεηχζεθακ ζεμακηηθά ημ 2001 θαη άνπηζακ κα ακαθάμπημοκ απυ ημ 2002, ζεμεηχκμκηαξ ηε μεγαιφηενε αφλεζε ημ οκμιηθά, απυ ημ 2000 έςξ θαη ηα 2006, μη ελαγςγέξ αολήζεθακ θαηά 4%. Ακαθμνηθά με ηα άιια είδε ανγονμπνοζμπμΐαξ (πιεκ θμζμεμάηςκ), θαίκεηαη θαζανά ε μείςζε ηυζμ ηςκ εηζαγςγχκ υζμ θαη ηςκ ελαγςγχκ, εκχ γηα ηα άιια πνμσυκηα με μανγανηηάνηα θαη ιμηπμφξ πμιφηημμοξ ιίζμοξ, θαηαγνάθεηαη αολεηηθή ηάζε, ηυζμ ζηηξ ελαγςγέξ υζμ θαη ζηηξ εηζαγςγέξ. Ωζηυζμ, ζα πνέπεη κα επηζεμακζεί ε αηζζεηή μείςζε ηςκ ελαγςγχκ ημ 2006, ζε ζπέζε με ημ πνμεγμφμεκμ έημξ. Γηζαγςγέξ Γιιάδαξ γηα ημ πνμσυκ «897.31» (ζε πηι. ) Από ύκμιμ Πεγή: Γιιεκηθυ Ηέκηνμ Ανγονμπνοζμπμΐαξ-EUROSTAT-2006 Γλαγςγέξ Γιιάδαξ γηα ημ πνμσυκ «897.31» (ζε πηι. ) Από ΓΓ- 27 Γθηυξ ΓΓ ΓΓ επηζηνςμέκα με άιια πμιφηημα μέηαιια, πιεκ αοηχκ πμο ακήθμοκ ζηεκ Σεκ , πμο ακηηζημηπεί ζε είδε απυ θοζηθά ή θαιιηενγεμέκα μανγανηηάνηα ή απυ πμιφηημμοξ ή εμηπμιφηημμοξ ιίζμοξ. 34

Γζκηθή πμιή Δεμόζηαξ Τγείαξ ΜΠ:Eθενμμζμέκε Δεμόζηα Τγεία

Γζκηθή πμιή Δεμόζηαξ Τγείαξ ΜΠ:Eθενμμζμέκε Δεμόζηα Τγεία Γζκηθή πμιή Δεμόζηαξ Τγείαξ ΜΠ:Eθενμμζμέκε Δεμόζηα Τγεία Γπαγγειμαηηθή Τγεία Ομαδηθή ενγαζία ηςκ μεηαπηοπηαθώκ θμηηεηώκ: Βαζηιείμο Νίθμξ Καιμθαηνηκόξ Σάββαξ Κμνθίδε Γηνήκε Νμμηθμύ Σηέιια-Γηνήκε Πίηζα Γιέκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΠΘΜΟ : ΑΞΓΖΘΜΟ ΗΓΞΑΙΖΗΕ ΠΓΚΕ -ΗΓΞΑΙΜΝΜΖΓΖΑ

ΠΖΠΘΜΟ : ΑΞΓΖΘΜΟ ΗΓΞΑΙΖΗΕ ΠΓΚΕ -ΗΓΞΑΙΜΝΜΖΓΖΑ ΓΞΓΑΟΖΑ ΟΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΠΕΟ XHMEIAΟ - Γ ΠΑΛΕ ΠΖΠΘΜΟ : ΑΞΓΖΘΜΟ ΗΓΞΑΙΖΗΕ ΠΓΚΕ -ΗΓΞΑΙΜΝΜΖΓΖΑ Α ΠΞΖΙΕΚΜ 2010 1 ΓΖΟΑΓΩΓΕ Άνγηιμξ Πα θεναμηθά οιηθά βαζίδμκηαη ζημ ανγηιώδεξ πώμα, πμο είκαη θαη ε πνώηε ύιε ηεξ θαηαζθεοήξ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΘΓΜΑ. Νεμειιεκηθή Γιώζζα Β Λοθείμο ΠΓΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΑΓΙ ΠΑΣΡΑ ΣΑΞΗ Β ΛΤΚΓΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ 2011-12 ΓΡΓΑΙΑ Β ΣΓΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΘΓΜΑ. Νεμειιεκηθή Γιώζζα Β Λοθείμο ΠΓΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΑΓΙ ΠΑΣΡΑ ΣΑΞΗ Β ΛΤΚΓΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ 2011-12 ΓΡΓΑΙΑ Β ΣΓΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΓΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΑΓΙ ΠΑΣΡΑ ΣΑΞΗ Β ΛΤΚΓΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ 2011-12 ΓΡΓΑΙΑ Β ΣΓΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Νεμειιεκηθή Γιώζζα Β Λοθείμο ΘΓΜΑ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Μαζεηέξ: Σμήμα Α3 Γπηβιέπςκ Καζεγεηήξ: Γιέκε Κακκά 1 ΓΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 2010

ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 2010 ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ 2010 κξιμξηικό ζύζηημα ξικξλξγικήπ διαςείοιζηπ & ξικξλξγικξύ ελέγςξρ EMAS 5η Έκδξζη / 05.09.2011 ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ: 1. ΓΙΑΓΩΓΗ... 4 2. ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΓΓΝΙΚΟΤ ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ... 5 3. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Πναθηηθά 46εs Σοκεδνίαξ Γπηηνμπήξ Κμηκςκηθήξ Πνυκμηαξ εμενμμεκίαξ 6 Ιμοιίμο 2011

Πναθηηθά 46εs Σοκεδνίαξ Γπηηνμπήξ Κμηκςκηθήξ Πνυκμηαξ εμενμμεκίαξ 6 Ιμοιίμο 2011 Πναθηηθά 46εs Σοκεδνίαξ Γπηηνμπήξ Κμηκςκηθήξ Πνυκμηαξ εμενμμεκίαξ 6 Ιμοιίμο 2011 Πανυκηεξ: Eφε Τζμιάθε Πένζα Παπαηςάκκμο Ακδνέαξ Κανεθιάξ Μηπάιεξ Κιμγενυπμοιμξ Λυιιμξ Γηςνγαιιέηημξ Αδάμμξ Κυμπμξ Παηήν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΓΘΜΝΕ ΗΑΙΝΑΗΕ-ΒΜΡΓΖΜΡΗΘΕ ΗΑΘΕΓΕΠΞΖΑ ΓΦΑΞΙΜΟΙΓΚΕΟ ΓΘΩΟΟΜΘΜΓΖΑΟ ΠΙΕΙΑ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΔΕΙΜΗΞΖΠΓΖΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΘΞΑΗΕΟ ΡΝΜΙΚΕΙΑ

ΝΕΚΓΘΜΝΕ ΗΑΙΝΑΗΕ-ΒΜΡΓΖΜΡΗΘΕ ΗΑΘΕΓΕΠΞΖΑ ΓΦΑΞΙΜΟΙΓΚΕΟ ΓΘΩΟΟΜΘΜΓΖΑΟ ΠΙΕΙΑ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΔΕΙΜΗΞΖΠΓΖΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΘΞΑΗΕΟ ΡΝΜΙΚΕΙΑ ΝΕΚΓΘΜΝΕ ΗΑΙΝΑΗΕ-ΒΜΡΓΖΜΡΗΘΕ ΗΑΘΕΓΕΠΞΖΑ ΓΦΑΞΙΜΟΙΓΚΕΟ ΓΘΩΟΟΜΘΜΓΖΑΟ ΠΙΕΙΑ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΔΕΙΜΗΞΖΠΓΖΜ ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ ΘΞΑΗΕΟ ΡΝΜΙΚΕΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ, ΔΞΑΟΕΟ ΗΑΖ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΩΚ ΓΞΓΑΟΖΩΚ ΗΜΙΜΠΕΚΕ 2014 1 ΝΖΚΑΗΑΟ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΩΚ

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ :ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ] 2013-2014

[ΔΙΑΚΟΜΗΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ :ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ] 2013-2014 ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ Νεοιεςόμεμα 1.ΝΞΜΘΜΓΜΟ... 2 2.ΔΖΑΗΜΟΙΕΟΕ ΟΓ ΔΖΑΦΜΞΓΟ ΞΜΚΖΗΓΟ ΝΓΞΖΜΔΜΡΟ... 3 ΙΓΟΑΖΩΚΑΟ... 3 ΑΚΑΓΓΚΚΕΟΕ... 4 ΟΕΙΑΚΠΖΗΑ ΝΞΜΟΩΝΑ ΝΜΡ ΟΡΚΓΒΑΘΘΑΚ ΟΠΕΚ ΑΚΑΓΓΚΚΕΟΖΑΗΕ ΔΖΑΗΜΟΙΕΟΕ ΗΑΖ ΑΞΖΠΓΗΠΜΚΖΗΕ :...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΓΛΓΣΗ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΓΤΗ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 15.000,00 πιέμκ ημο ακαιμγμύκημξ Φ.Π.Α.

ΣΙΣΛΟ ΜΓΛΓΣΗ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΓΚΣΤΠΩΗ, ΓΜΦΑΚΓΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΓΤΗ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 15.000,00 πιέμκ ημο ακαιμγμύκημξ Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Κ Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Η Υ Δ Ρ Ε Τ Η Α Π Ο Χ Ε Σ Ε Τ Η ΚΙΛΚΙ 1ο ΧΛΜ ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ, 61100 - ΑΦΜ 090133167 ΔOY ΚΙΛΚΙ ΣΗΛ: 23410 29330 FAX: 23410 29320 Email: info@deyak.gr ΣΙΣΛΟ ΜΓΛΓΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 23-02-10

ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 23-02-10 ΠΟΛΗΣΗΜΟ BRNO 23-02-10 ΘΈΜΑ: ΛΑΪΚΟ ΘΈΑΣΡΟ Το λαϊκό θέαηρο ζηη Νεόηερη Ελλάδα. Η. Δηζαγωγή: 1. Ορηζκός 2. Λαϊθό θαη αζηηθό ζέαηρο Μορθές ιαϊθού ζεάηροσ ζηελ Διιάδα 1. Πρωηοβάζκηες (ιεηαιθζέζεζξ ημο Γςδεηαδιένμο

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελαιώνας... σχολικό περιοδικό του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου. Θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες της Νάξου. Ήθη και Έθιμα

Αμπελαιώνας... σχολικό περιοδικό του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου. Θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες της Νάξου. Ήθη και Έθιμα Αμπελαιώνας... σχολικό περιοδικό του Δημοτικού Σχολείου Γλινάδου Θέμα: Παραδοσιακές Καλλιέργειες της Νάξου. Ήθη και Έθιμα σχολικό έτος 2010-2011 1 Η Νάλμξ είθαε έθα θγζί ζηκ ζέθηλκ ηπθ Κνζηάδπθ, με πκηηέμ

Διαβάστε περισσότερα

Γέκεζε Εκάιηαξ Ανπαημιμγίαξ ζηεκ Ιύπνμ Μ Α Υ Α Γ Θ Ο Λ Α Ζ Ω Τ Ο Υ Cyta

Γέκεζε Εκάιηαξ Ανπαημιμγίαξ ζηεκ Ιύπνμ Μ Α Υ Α Γ Θ Ο Λ Α Ζ Ω Τ Ο Υ Cyta Γέκεζε Εκάιηαξ Ανπαημιμγίαξ ζηεκ Ιύπνμ Μ Α Υ Α Γ Θ Ο Λ Α Ζ Ω Τ Ο Υ Cyta ίγμονα ζα δηενςηάζηε γηα ηεκ επηιμγή ημο ζέμαημξ μαξ. Τνείξ ιέλεηξ θιεηδηά! Πςξ ζοζπεηίδμκηαη; Ακ ζεςνήζμομε ημκ μνγακηζμυ μαξ ςξ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο ) ύκθσλα κε ην Νόκν 3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Δ: 21328/06/Β/90/13 Αδνζακείμο 2 & Παπαδά,

Διαβάστε περισσότερα

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ

Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ Σοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Επιυανίοσ ἐπισκόποσ πόλεως Κωνσταντίας, τῆς Κσπριωνήσοσ [Πεξὶ ηῶλ 12 Ἀπνζηόισλ] [Πεξὶ ηῶλ 70 Ἀπνζηόισλ] ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΠΟΤ ΕΚΗΡΤΞΑΝ ΣΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΥΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΠΩ

Διαβάστε περισσότερα

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο

Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο Σν εμώθπιιν παξηζηάλεη ηνλ Οπξνβόξν, όπσο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνλ απέδσζαλ ζνθνί Αιεμαλδξηλνί, γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο Κιενπάηξαο, θη όπσο αλαζθεπάζηεθε ρξσκαηηθά γηα ηελ πεξίπησζε. Ζ ηδέα ήηαλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο

Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο ΜΙΚΡΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΓΔΝΟΚΣΟΝΙΑ Η «Δλσζηο Πηζηδψλ» ηεο κχξλεο θαη νη αλζειιεληθνί δησγκνί ζηε πάξηε ηεο Μ. Αζίαο Σνπ ΝΙΚΟΥ Φ. ΒΙΚΕΤΟΥ Γελ. Γξακκαηέα ηεο Δλψζεσο κπξλαίσλ Σ ν ζπζηεκαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ

ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ ΔΝΣ: ΠΟΘΟ ΕΘΝΑΘ Ο ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΕΣΑΘΩ «ΩΣΗΡΑ» ΣΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΩΝ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο (Δ.Δ.) ην Γηεζλέο

Διαβάστε περισσότερα

Απορρυπαντικά-Καθαριςτικά

Απορρυπαντικά-Καθαριςτικά Απορρυπαντικά-Καθαριςτικά Τα απξοουπαμτικά είκαη βημμεπακηθά πνμσόκηα πμο ακήθμοκ ζηεκ θαηεγμνία ηςκ θαζανηζηηθώκ μέζςκ,θύνημξ ακηηπνόζςπμξ ηςκ μπμίςκ οπήνλε γηα αηώκεξ ημ ζαπμύκη.γεκηθά είκαη γκςζηά γηα

Διαβάστε περισσότερα

οκάρεηξ, θάνμαθα, ζομπενηθμνά

οκάρεηξ, θάνμαθα, ζομπενηθμνά οκάρεηξ, θάνμαθα, ζομπενηθμνά Σα θάνμαθα επηδνμύκ μέζς ζοκάρεςκ Αγςκηζηέξ: μοζίεξ πμο εκηζπύμοκ δνάζε κεονμδηαβηβαζηή Ακηαγςκηζηέξ: μοζίεξ πμο ακαζηέιιμοκ δνάζε κεονμδηαβηβαζηή μεηωπιαίος λοβός βαζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΛΑΡΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ & ΔΠΗΠΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΙΣΙΩΝ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 7 μ ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΘΑΛΔΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΥΟΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 4 ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ Αζήκα: ----------- 1 ε Ρ.ΝΓ. ΑΠΠΖΗΕΟ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» ΙΓΟΜΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΜΘΑΞΓΜΟ

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ Αζήκα: ----------- 1 ε Ρ.ΝΓ. ΑΠΠΖΗΕΟ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» ΙΓΟΜΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΜΘΑΞΓΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ Αζήκα: ----------- 1 ε Ρ.ΝΓ. ΑΠΠΖΗΕΟ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» ΙΓΟΜΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΜΘΑΞΓΜΟ Δ/ΚΟΕ ΔΖΜΖΗ/ΗΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΡΝΜΔ/ΚΟΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜΡ ΠΙΕΙΑ : ΝΞΜΙΕΘΓΖΩΚ ΠΕΘ. & FAX: 210-7789345 ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Εκκληζία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα ΣΟ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΤΥΟΛΟΓΙΟ

Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Εκκληζία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα ΣΟ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΤΥΟΛΟΓΙΟ Η Αιγςπηιακή Κοπηοπθόδοξη Εκκληζία ηηρ Παπθένος Μαπίαρ και ηος αποζηόλος Μάπκος ζηην Ελλάδα ΣΟ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΤΥΟΛΟΓΙΟ صلواث الخذهاث Ο Αγηώηαηνο θαη Μαθαξηώηαηνο Παηξηάξρεο ηεο κεγάιεο πόιεσο ηεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθήματα. Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας. Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Συναισθήματα. Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας. Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Συναισθήματα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ -Ννεηηθά πλαηζζήκαηα θαη Αζζέλεηα -Ννεηηθά θαη Πλεπκαηηθά πλαηζζήκαηα -Ννεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πάνηε ημκ έιεγπμ ζηα πένηα ζαξ: μηα μμκαδηθή επηπεηνεμαηηθή πνόηαζε από ημ Mr. KTEO

Πάνηε ημκ έιεγπμ ζηα πένηα ζαξ: μηα μμκαδηθή επηπεηνεμαηηθή πνόηαζε από ημ Mr. KTEO Πάνηε ημκ έιεγπμ ζηα πένηα ζαξ: μηα μμκαδηθή επηπεηνεμαηηθή πνόηαζε από ημ Mr. KTEO Μπείηε ζηεκ επόμεκε γεκηά Ι. ΚΣΕΟ με ηεκ αζθάιεηα θαη ηε ζοκεπή οπμζηήνηλε εκόξ από ηα πημ ηζπονά δίθηοα Ι.ΚΣΕΟ ζηεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΦΩΣΟΑΒΝΣΡΟ ΚΏΕ Δ ΑΒΚΏΣΔ ΣΒΣΏΡΣΔ ΟΜΟΡΦΕΏ (1971)

ΣΟ ΦΩΣΟΑΒΝΣΡΟ ΚΏΕ Δ ΑΒΚΏΣΔ ΣΒΣΏΡΣΔ ΟΜΟΡΦΕΏ (1971) ΣΟ ΦΩΣΟΑΒΝΣΡΟ ΚΏΕ Δ ΑΒΚΏΣΔ ΣΒΣΏΡΣΔ ΟΜΟΡΦΕΏ (1971) ΣΩΝ ΐΏΪΩΝ Πνέπεζ κα 'ηακ ηςκ ΐαΎςκ η' μονακμφ επεζδή ηαζ ηα πμοθζά ηαηέααζκακ ι' έκα ηθαδάηζ πνάζζκμ ζημ νάιθμξ ηαζ ζημκ φπκμ ιμο Έκα ημνίηζζ δίπςξ θυβμ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART»

Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» Ζ ΒΥΕΑΛΤΗΛΖ ΤΔΦΛΖ ΚΔ ΤΟ «REVELATION NATURAL ART» ΔΝΣΤΠΟ Α ΦΥΙΙΑ ΔΡΓΑΣΗΑΣ ΚΑΘΖΤΖ Μαρία Φραγκάκη Παηδηά, πνεζημμπμηώκηαξ ημ Revelation Natural Art, μπμνείηε κα δηαθμζμήζεηε ημ ελςηενηθό μένμξ θαη ημκ πενηβάιιμκηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητασ Ζωήσ Δήμου Λέςβου Ετήςια Έκθεςη Πεπραγμένων 2012

Επιτροπή Ποιότητασ Ζωήσ Δήμου Λέςβου Ετήςια Έκθεςη Πεπραγμένων 2012 ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ Ιοηηιήκε 11-02-2012 ΠΓΡΖΦΓΡΓΖΑ ΒΟΡΓΖΟΤ ΑΖΓΑΖΟΤ ΑΠ:8877 ΔΕΙΟ ΘΓΒΟΤ ΓΡΑΦΓΖΟ ΑΚΣΖΔΕΙΑΡΥΟΤ ΠΓΡIBΑΘΘΟΚΣΟ - ΠΟΖΟΣΕΣΑ ΔΩΕ & ΠΟΘΖΣΖΗΕ ΠΡΟΣΑΖΑ ΓΠΖΣΡΟΠΕ ΠΟΖΟΣΕΣΑ ΔΩΕ Ανηζ.Απμθ 02/2013 ΑΠΟΠΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - ΑΠΔΝΣΟΜΧΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΓΙΑ: 3)ΜΟΝΑΓΑ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΞΔΝΧΝΑ ΦΤΥΑΡΓΧ)

TΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - ΑΠΔΝΣΟΜΧΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΓΙΑ: 3)ΜΟΝΑΓΑ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΞΔΝΧΝΑ ΦΤΥΑΡΓΧ) ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ.1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ανηικείμενο ηηρ διακήπςξηρ είναι οι Τπηπεζίερ απολύμανζηρ εγκαηαζηάζευν (απενηόμυζη) για ηην κάλςτη ηυν αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Φηινζνθία - Αηζζεηηθή

Φηινζνθία - Αηζζεηηθή ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ Κ ΣΜΖΜΑ ΔΑΓΑ Φηινζνθία - Αηζζεηηθή Υπ. Κακθγθτισ: Νικιτασ Χιωτίνθσ Θέκα: νπξεαιηζκφο, πξνο αλαδήηεζε κηαο ππεξ-πξαγκαηηθφηεηαο Καηζηανχλε ηακαηίλα Νηθνινπνχινπ Γεσξγία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ I. Ση

Διαβάστε περισσότερα

Ναυαγοί στον Παράδεισο

Ναυαγοί στον Παράδεισο Ναυαγοί στον Παράδεισο Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΑΦΤΠΝΗΖ -Άιπςηζξ ηαζ πθδιιονίδα -Σμ λφπκδια ηςκ αζζεήζεςκ -«Μπμνχ κα ηζκδεχ;» -«Πμζμξ είιαζ άναβε;» ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Γραπηής Δργαζίας ΓΔΟ23 3 η Δργαζία Β2Β Marketing-Γιοίκηζη Πωλήζεων ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ. Εήτημα 1. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Υπόδειγμα Γραπηής Δργαζίας ΓΔΟ23 3 η Δργαζία Β2Β Marketing-Γιοίκηζη Πωλήζεων ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ. Εήτημα 1. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Υπόδειγμα Γραπηής Δργαζίας ΓΔΟ23 3 η Δργαζία Β2Β Marketing-Γιοίκηζη Πωλήζεων ΔΚΦΩΝΗΗ ΔΡΓΑΙΑ Εήτημα 1 Δπζθέληε ηαζ ηαημκμιάζηε ιία ζοβηεηνζιέκδ επζπείνδζδ παναβςβήξ πνμσόκηςκ ή πανμπήξ οπδνεζζώκ. Ακαθενεείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

«Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ D ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηζηοπική αναδπομή και πολεοδομική εξέλιξη ηηρ πόληρ ηηρ Σπίποληρ»

Διαβάστε περισσότερα

Γομή Μςφκού κςηηάπος. Μςφκή ζςζηολή

Γομή Μςφκού κςηηάπος. Μςφκή ζςζηολή Γομή Μςφκού κςηηάπος Μςφκή ζςζηολή ΑΡΗΓΖΘΕΙΑ: ΑΡΗΟΠΘΑΙΑ πιαζμαηηθή μεμβνάκε Γιοθμγόκμ,μομζθαηνίκε,Η +,Ιg 2+, ελςηενηθό πενίβιεμα: θςζθμνηθή θνεαηίκε, μηημπόκδνηα ζηηβάδα πμιοζαθπανηηώκ θςζθμνηθά άιαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. (Σχπνο Α2) Γηα έξγα πξνκεζεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2004/18

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ. (Σχπνο Α2) Γηα έξγα πξνκεζεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2004/18 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΡ. ΜΔΛ. :196/2011 ΑΡ.ΠΡΧΣ.: 39.310 ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ ΔΠΑ Δ.Π. ΠΓΜ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα

Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 445 Παπαγωγή πποθοπικού λόγος από ηα νήπια, μέζα από ηην αθήγηζη ιζηοπιών, με ηη βοήθεια εκπαιδεςηικών ςλικών και ψηθιακών εικόνων ζε Γιαδπαζηικό Πίνακα Γ. Λάππαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων

Ιωάννης Χρσζόζηομος. Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Ιωάννης Χρσζόζηομος Λόγοι Καηά Ιοσδαίων Σνπ ελ αγηνηο παηξνο εκσλ Ησαλλνπ Αξρηεπηζθνπνπ Κσλζηαληηλνππνιεσο ηνπ Υξπζνζηνκνπ Λνγνη θαηα ηνπδαησλ Λόγος πρῶηος. αʹ. βνπιφκελ κῖλ ἀπνδνῦλαη ηὰ ιείςαλα ζήκεξνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΚΓΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΝΩΣΗΣ ΓΟΝΔΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΗ Έρεη θαζηεξσζεί λα ιέκε πσο «Λαόο ρσξίο κλήκε είλαη ιαόο ρσξίο κέιινλ». Καη πξάγκαηη, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα

Διαβάστε περισσότερα

TA ΙΑΜΑΣΙΚA ΛΟΤΣΡA Ω ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ

TA ΙΑΜΑΣΙΚA ΛΟΤΣΡA Ω ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ TA ΙΑΜΑΣΙΚA ΛΟΤΣΡA Ω ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δπζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα: Βασνθή Μανία Φμζηήηνζεξ:Λαονεκηίδμο Αεδκά

Διαβάστε περισσότερα

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ

(Πιάησλνο Πξσηαγόξαο, 322 Α -323 Α ) πεηδὴ δὲ ὁ ἄλζξσπνο ζείαο κεηέζρε κνίξαο, πξῶηνλ κὲλ δηὰ ηὴλ ηνῦ ζενῦ ΠΡΟΣΤΠΟ ΘΕΩΡΗΣΘΚΟ ΦΡΟΝΣΘΣΗΡΘΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑΣΑ 2012-2013 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΣΡΔΗ (3) ΩΡΔ Α. ΓΗΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΔΚΦΩΝΖΔΗ (Πιάησλνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι

Γ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Σ Ι Κ Δ Λ Δ Ξ Δ Ι ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Ο Παξάγξαθνο είλαη κηθξφ ηκήκα θεηκέλνπ ζηνλ πεδφ ιφγν, πνπ απνηειείηαη απφ πεξηφδνπο θαη έρεη λνεκαηηθή απηνηέιεηα. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ: Σε θάζε παξάγξαθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Μουστάκη Ελένη Μεηαπηοπζαηή Δνβαζία: Β π υ π η ν ζ α : η α ε δ β ή η ν ζ α Α β β ε θ ί η ή Ρ ά θ θ δ Μ έ θ δ ζ ο ι α μ ο θ ε ο η ζ η ή ξ ε π ζ η ν μ π ή ξ : Γ ν. Γ ε χ ν β ζ μ

Διαβάστε περισσότερα

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό

Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό Μερικέσ Ειλικρινείσ Συμβουλέσ για Κάθε Χριςτιανό [ يوناين Greek ] Ελληνικά του Δρα. Σάλιχ Ασ-Σάλιχ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ

Διαβάστε περισσότερα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα

1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα 1000 Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα [ يوناين Greek ] Ελληνικά Χάλιντ Αλ-Χουςαϊνάν Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλοσ Κωνςταντίνοσ Επιμέλεια : Τςεκοφρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1434

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ

ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΟΡΘΟΓΟΞΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΖΜΔΡΑ Τπό π. Κ. Σσιτσίγκου «Εεπο εθ λεόηεηνο έδσθε θαη εο γήξαο ηνιππεύεηλ αξγαιένπο πνιέκνπο», δει. «ν Εεπο έδσθε ζε καο ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ 37 ου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΥΑΝΗΧΝ - 27 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νημ πένα είκαη έκα ζπίηη πμο θαίγεηαη. Ηαη ύζηενα έκα άιιμ. Ηαη ύζηενα ημ δηθό ζμο.

Νημ πένα είκαη έκα ζπίηη πμο θαίγεηαη. Ηαη ύζηενα έκα άιιμ. Ηαη ύζηενα ημ δηθό ζμο. ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 6 ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ 3 ν ΑΝΣΑΜΧΜΑ Νημ πένα είκαη έκα ζπίηη πμο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ. 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ!

Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ. 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ! Ὁ φιλομαθὴσ πτωχόσ 1872 Αγνχζηνπ 30. Ἀιινίκνλν! εἶκαη θησρὸ ζ αηνῦ ηνῦ θφζκνπ ηὸλ ηξνρφ! εἶκ ὀξθαλὸ θαὶ μέλν! θη ἀγξάκκαην ζὰ κέλσ! Σνῦ θάθνπ ιὲλ - Ὑπνκνλή πνιινὶ ζὰλ ζέλα ὀξθαλνὶ θαὶ δχζηπρνη θαὶ μέλνη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ

«ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ 1 ΑΣΔΗ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ «ΝΖΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΗ ΑΤΣΖ Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΓΗΑΝΝΖ Γ. ΚΔΥΡΑ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ: ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΦΗΛΗΠΠΟΤ Α.Μ. 7758

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ

Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ: Σν Λπθόθσο ηνπ Αζετζκνύ Ζ άλνδνο θαη ε πηώζε ηνπ Αζετζκνύ ζην ζύγρξνλν θόζκν ηνύ Alister Mc Grath ε κεηάθξαζε Βαζίιε Αδξαρηά Δθδόζεηο "Οπξαλόο Α.Δ." ησλ εθδόζεσλ "Ψπρνγηόο Α.Δ."

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ

EU Kids Online II (08/04/2010) 11-16 ΓΣΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ EU Kids Online

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά

ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ. Ειζαγυγικά ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ; ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ Ειζαγυγικά Πήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο πξνγξακκαηίδνπλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθέο ζε ρώξνπο πνιηηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε

Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε Μελαγτολία ηοσ Ιάζονος Κλεάνδροσ ποιηηού εν Κομμαγηνή 595 μ.χ. Κ.Π. Καβάθεο Α. Σηνηρεία δνκήο (Γηάξζξσζε ηνπ πνηήκαηνο θαη πεξηερόκελν ελνηήησλ ) Σν ζπγθεθξηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2006 ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν.ΔΒΡΟΤ & Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν. ΔΒΡΟΤ & Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2006 ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν.ΔΒΡΟΤ & Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν. ΔΒΡΟΤ & Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2006 ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν.ΔΒΡΟΤ & Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ν. ΔΒΡΟΤ & Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ 4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ν.ΔΒΡΟΤ εθ. ΠΡΟΛΟΓΟ. 3 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ

Νικόλαος Β. Στασινός, «Ηπειρωτική Εστία», τεύχος 303-304, 7-8/1977 ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ Χ ΣΟ ΑΡΑΝΣΙΜΑ Παιαηά έζηκα ηεο πεξηνρήο Ξεξνβνπλίνπ θαη Σδνπκέξθσλ ΛΑΨΚΔ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΚΑΙ ΓΟΞΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ Άηεθλνη, ζηείξεο, άθιεξνη, πνιύηεθλνη Ζ γέλλεζε ηέθλσλ ήηαλ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ Κμ 69/2013

ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ Κμ 69/2013 ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 1ε Ρ.Νε. ΑΠΠΖΗΕΟ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» ΙΓΟΜΓΓΖΩΚ 154, 115 27 - ΜΘΑΞΓΜΟ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΡΝΜΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜΡ ΠΙΕΙΑ ΝΞΜΙΕΘΓΖΩΚ ΠΕΘΓΦΩΚΜ: 213-2032169 FA: 213 2033668,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Σπύξνο Αληωλέιινο, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Διέλε Κηίζηε, Δ.Μ.Δ. Φηινινγηθώλ Μαζεκάηωλ Παληειήο Βνπηνπξήο, Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 21.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2014-2019 Α ΥΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2014-2019 Α ΥΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2014-2019 Α ΥΑΗ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ - ΣΟΥΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ..ζ.3 2. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ. ζ.7 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ 2009 ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΥΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΜΑΡΜΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΖΩΡΣΖΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΕΜ: 2542 Πεξίιεςε Σν πξώην βήκα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ...

ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΡΙΒΑ ΓΙΓΔΝΗ... Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, όιν θαη πην ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηξαηεγό Γεώξγην Γξίβα Γηγελή, πνπ ππήξμε «άμην» ηέθλν ηεο παηξίδαο. Πώο αιιάδνπλ όκσο νη θαηξνί; Πξηλ κεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4Π7Ω9Μ-ΠΑΚ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης τυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 3/28-2-2012 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 95/2012 ΘΔΜΑ: Επιλογή δικαιούσυν για σοπήγηζη αδειών ςπαίθπιος πλανόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Κτήτωρ καὶ πρῶτος Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς.

Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Κτήτωρ καὶ πρῶτος Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς. Ο ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ( 17/30.5.2013). Κτήτωρ καὶ πρῶτος Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς Μονῆς. εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους 2014 κατα το πατριον ημερολογιον

Διαβάστε περισσότερα

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο

Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο 1 Η Παηδεία πεξηκέλεη ηνλ νξακαηηζηή ηεο Ο θαζεγεηήο Γηώξγνο Γξακκαηηθάθεο, ζε κηα εθ βαζέσλ ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ «Κ», κηιάεη γηα ηε ρξφληα θξίζε ζηελ Αλψηαηε Παηδεία ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ 16-07-06 Φνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ".

ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΤΣΗ. "ΑΣΑΝΙΜΟ -ΑΠΟΚΡΤΦΙΜΟ. ΈΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟ ΔΟΓΜΑ". Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ θξηηηθή ηεο πξώηεο απηήο πεξίπησζεο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε, όηη καο ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα δηαπηζηώζνπκε, εάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο

ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ. 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΠΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΡΗΥΩΝΗΑ ΚΑΗ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 9-10 -11 ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 Αθξόπνιε Θεζηίαο (Βινρόο) - Θέξκν - Ναύπαθηνο ΘΔΜΑ: Σν Μνλαζηήξη ηνπ Βινρνύ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηδεία θαη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο

ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ Τρηθάιφλ.» αξεγηαλίδεο Γεκήηξηνο Μπνπξιηόο Κσλζηαληίλνο ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ Υ. ΔΣΟΤ 2011-2012 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «Το ποδήιαηο φς βαζηθό κέζο κεηαθίλεζες, άζιεζες θαη υσταγφγίας, ζηελ περηοτή ηφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη,

ΔΗΑΓΩΓΖ. 1 Φ. Μπαξκπηέ-Κ. Λαβελίξ, Ιζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Απφ ηνλ Νηηληεξφ ζην Ίληεξλεη, ΔΗΑΓΩΓΖ Καζεηί πνπ έθαλε, ζθέθηεθε, θέξδηζε ή δεκηνύξγεζε ε αλζξωπόηεηα, όι απηά βξίζθνληαη, ζαλ κηα καγηθή παξαθαηαζήθε, ζηηο ζειίδεο ηωλ βηβιίωλ. Απνηεινύλ εθιεθηό θηήκα ηωλ αλζξώπωλ. Σόμαρ Καπλάιλ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ-ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ-ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ-ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: θνο ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΓΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΟΝΟΜΑ: ΜΗΝΟΓΩΡΑ ΜΑΡΓΔΛΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΡΗΘΜ. 16/11 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ KΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:Αξεηά Bαηνπζένπ ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Δ-mail:promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΓ ΤΝΟΓΟ Β ΓΗΑΚΟΜΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ «ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ ΥΧΡΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ» ΔΚΘΔΖ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΔΡΟ Α Ι. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ ΑΝΘΖ ΘΔΜΑ: ΘΔΡΜΟΥΖΜΗΚΔ ΚΑΗ ΒΗΟΥΖΜΗΚΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο Β

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο Β 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο Β 1. Θενθάλεηα ή Φώηα(6 Ηαλνπαξίνπ) Γεληθά: Ήζε θαη έζηκα / ιατθέο παξαδόζεηο α) Φσηαξάδεο β) Κακήια γ) Φνπηαξνί δ) Σα κπακπνύγεξα ε)σα Ραγθνπηζάξηα 2. Ζ γηνξηή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ. «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Μάιορ 2015 Ο ςνηάξαρ: Γεπηιλήρ Παν/ηηρ - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ, ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Απ. Μελέηηρ : 06/15 ΜΔΛΔΣΖ ππομήθειαρ «ειδών καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και εςππεπιζμού» Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Εντοπισμός των παραγόντων που διαμορφώνουν τον ανταγωνισμό και οροθετούν την στρατηγική υπεροχή των εταιρειών που

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα:

Ο ζύδπγνο θαη ε ζύδπγόο ηνπ ζηε δήισζή ηνπο ηνπ 2013 δειώλνπλ αληίζηνηρα: ΣΔΚΜΗΡΙΑ Σνπ Γηώξγνπ Υξηζηόπνπινπ Αλ αγνξάζακε ζην 2013, έλα απηνθίλεην κε αμία 22.000 επξώ θαη ην εηζόδεκά καο είλαη 16.000 επξώ, αλ δελ έρνπκε λα επηθαιεζζνύκε άιια πνζά «θάιπςεο ηεθκεξίσλ» ζηνλ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη.

ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. ΠΟΛ. 1274 (ΦΔΚ 3398/Β/31-12-2013) Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α'), όπωο ηζρύεη. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης

6 ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης 6 ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης Έθιμα Customs Coutumes Gebräuche στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία από τα τμήματα των ξένων γλωσσών της ΣΤ' τάξης : των Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά

Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Τα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ Νένπ ΠΣ ζηα Θξεζθεπηηθά Σηαύξνο Γηαγθάδνγινπ Σύκβνπινο Π.Ι. Η πξφηαζε ηνπ λένπ Π ζηα Θξεζθεπηηθά (ΜηΘ) παξνπζηάδεη έλα κάζεκα αλνηθηφ, πινπξαιηζηηθφ, πνπ δηαηεξεί ηνλ γλσζηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει ο χάρτης για την κομπόστα

Αλλάζει ο χάρτης για την κομπόστα Αλλάζει ο χάρτης για την κομπόστα Δυνατή η Ελλάδα, στην Κίνα μεταφέρεται το επίκεντρο της παραγωγής Στις χώρες του Νέου Κόσμου και στην Κίνα μετατοπίζεται σταδιακά το παιχνίδι των μεγάλων όγκων παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής

Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής στην παραλία Αιγίου, με αφορμή και αντικείμενο τον «πολιτισμό της σταφίδας» του χτες, μέσα από την καλλιτεχνική και επιστημονική ματιά του σήμερα. Αντιδημαρχία ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα