ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ /11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ. Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ. 1226 1/11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 45Β3Η-1ΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Αθήνα, 1 Noεμβρίου 2011 ΠΟΛ /11/2011 ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Θέμα: Κοινοποίηζη διαηάξευν άπθπυν 38, 42 παπ. 1-5 και 43 ηος ν.4024/ (ΦΔΚ 226 Α ) με ηίηλο «ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ » αο θνηλνπνηνχκε πξνο άκεζε ελεκέξσζή ζαο, ηα άξζξα 38, 42 παξ. 1-5 θαη 43 ηνπ λ.4024/ (ΦΔΚ 226 Α ), ηα νπνία αθνξνχλ ζέκαηα θνξνινγίαο. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ζα παξαζρεζνχλ κε επφκελεο εγθπθιίνπο. Ο Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Φοπολογίαρ Γημήηπηρ ηαμαηόποςλορ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

2 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ., ΠΔΚ, ΓΔΚ, ΓΟΔ 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Δπάγγεινπ Βεληδέινπ 2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Παληειή Οηθνλφκνπ 3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Ζ. Πιαζθνβίηε 4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ θ. Η. Καπειέξε 5. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΓΓΠ θ. Γ. πηλέιιε 6. Γξαθείν Δηδ. Γξακκαηέα ΓΟΔ 7. Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο (5 αληίγξαθα) 8. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 10. Τπεξεζία TAXISnet γηα θαηαρψξεζε ζην INTERNET 11. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 12. Γ 30 θαη Γ Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 14. Γηεχζπλζε ΦΠΑ 15. Γηεχζπλζε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 16. Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ 17. Γηεχζπλζε Σειψλ θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ 18. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 2

3 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/ ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο - βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δκδίδομε ηον ακόλοςθο νόμο πος τήθιζε η Βοςλή: ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άπθπο 38 Τπολογιζμόρ και καηαβολή θόπος Διζοδήμαηορ Φςζικών Πποζώπυν 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2238/1994 (Α' 151), θαηαξγνχληαη. 2. Σν άξζξν 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Αξζξν 9 Τπνινγηζκφο θαη θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 1. Σν δεισζέλ εηζφδεκα πξαγκαηηθφ ή απηφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο θαη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ππνβάιιεηαη ζε θφξν κε βάζε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: Κιηκάθην Δηζνδήκαηνο (επξψ) Φνξνινγηθφο πληειεζηήο % Φφξνο Κιηκαθίνπ (επξψ) χλνιν Δηζνδήκαηνο (επξψ) χλνιν Φφξνπ (επξψ)

4 Αλσ ησλ Γηα ηνπο λένπο ειηθίαο έσο θαη ηξηάληα εηψλ, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο άλσ ησλ εμήληα πέληε εηψλ θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ή ζπληαμηνχρνπο αλεμαξηήησο ειηθίαο κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ην αθνξνιφγεην πνζφ νξίδεηαη ζηηο ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ, εθφζνλ ην δεισζέλ εηζφδεκα, πξαγκαηηθφ ή απηφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο θαη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, δελ ππεξβαίλεη ηηο ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ. Δηδηθά γηα ηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, φηαλ ην ζπλνιηθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη απφ ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ θαη άλσ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα πεξηνξίδεηαη ψζηε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ λα κελ ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ ελληά ρηιηάδσλ (9.000) επξψ. Σν θαηά πεξίπησζε αθνξνιφγεην πνζφ ηζρχεη, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο, ε ζχδπγνο ηνπ θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ αιινδαπή θαη ηα ινηπά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Φ.Δ., φζνη δηακέλνπλ ζε νίθν επγεξίαο, ζε ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα, θπιαθηζκέλνη θαη νη θάηνηθνη θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπο, δηθαηνχληαη ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο θιίκαθαο ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ. ηηο πην πάλσ δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9, νη δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17, νη δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 23, νη δαπάλεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληψλ γεληθά, θαζψο θαη νη δαπάλεο εηζηηεξίσλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Σν πνζφ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ, πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ηνπ δεινχκελνπ θαη θνξνινγνχκελνπ ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη γηα πνζφ εηζνδήκαηνο κέρξη εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ. Αλ ην πνζφ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ απνδείμεσλ δαπαλψλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ππνιείπεηαη ηνπ πην πάλσ πνζνχ, ηφηε επί ηεο δηαθνξάο επηβάιιεηαη θφξνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Οη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο κφλνλ εθφζνλ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαη επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην δεινχκελν θαη θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο αηνκηθφ εηζφδεκα ηεο εκπξφζεζκεο δήισζήο ηνπο. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ ή καγλεηηθήο θάξηαο πνπ είλαη αλψλπκε θαη πξναηξεηηθή γηα ηνλ θνξνινγνχκελν. Σα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θνξνινγνχκελνπ είλαη: α) ν Α.Φ.Μ. ηνπ εθδφηε ηεο απφδεημεο θαη β) ε εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο. Αξκφδηα αξρή γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε Γ.Γ.Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη: α) ε δηαδηθαζία θαη ην ζχζηεκα 4

5 θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ή καγλεηηθήο θάξηαο, β) νη θνξείο, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί, πνπ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, γ) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ απαηηνχκελσλ εθαξκνγψλ θαη ππνδνκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δ) ηα ελ γέλεη νξγαλσηηθά θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ε) ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνδείμεσλ δαπαλψλ κέζσ δηαδηθηχνπ ή καγλεηηθήο θάξηαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 2. Σν αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απμάλεηαη θαηά δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε ηέθλν απφ ηα δχν πξψηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ ηνλ βαξχλνπλ θαη θαηά ηξείο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε επφκελν ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλνπλ. Σν πνζφ κε ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη ην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, κεηψλεη ην πνζφ ηνπ δεχηεξνπ θιηκαθίνπ θαη εάλ απηφ δελ επαξθεί, ην πνζφ ηνπ ηξίηνπ θιηκαθίνπ θαη φπνηνπ επφκελνπ απαηηείηαη. Δάλ ν έλαο ζχδπγνο δελ έρεη εηζφδεκα ή απηφ πνπ έρεη είλαη κηθξφηεξν απφ ην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ πξψηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο, ην αθνξνιφγεην πνζφ πνπ αθνξά ηα ηέθλα ή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαη κέρξη ην αθνξνιφγεην πνζφ πνπ αθνξά ηα ηέθλα πξνζηίζεηαη ζην αθνξνιφγεην πνζφ ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. 3. Δπίζεο, ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο θιίκαθαο απμάλεηαη κε ην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ σο δαπάλε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ ίδην θνξνινγνχκελν θαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζπλνηθνχλ κε απηφλ ή ηνλ βαξχλνπλ, εθφζνλ: α) Παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη πάλσ απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ εδξεχεη ζε θάζε λνκφ. Γελ ιακβάλεηαη ππφςε επαγγεικαηηθή ή αζθαιηζηηθή αλαπεξία. β) Δίλαη ηπθινί πνπ είλαη γξακκέλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ νηθεία λνκαξρία. γ) Δίλαη λεθξνπαζείο πνπ ηεινχλ ππφ αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή θάζαξζε ή έρνπλ θάλεη κεηακφζρεπζε λεθξνχ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή, δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη θάλνπλ κεηαγγίζεηο αίκαηνο. δ) Δίλαη αλάπεξνη αμησκαηηθνί ή νπιίηεο, νη νπνίνη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαπήξνπ παίξλνπλ ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν ή αμησκαηηθνί νη νπνίνη έρνπλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε πνιεκηθήο δηαζεζηκφηεηαο ή αμησκαηηθνί πνπ εμαηηίαο πνιεκηθνχ ηξαχκαηνο ή λνζήκαηνο πνπ επήιζε ιφγσ θαθνπρηψλ ζε πνιεκηθή πεξίνδν, βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ππεξεζίαο γξαθείνπ ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1579/1950 (Α' 286 ) θαη ηνπ λ.δ. 330/1947 (Α' 84). ε) Δίλαη ζχκαηα πνιέκνπ. Θχκαηα πνιέκνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο είλαη ηα πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε απφ πνιεκηθή αηηία. Με ηα ζχκαηα πνιέκνπ εμνκνηψλνληαη θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία σο κέιε νηθνγελεηψλ αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ, νη 5

6 νπνίνη απεβίσζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο ζε εηξεληθή πεξίνδν, δηθαηνχληαη ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν. ζη) Παίξλνπλ ζχληαμε απφ ην δεκφζην ηακείν σο αλάπεξνη ή ζχκαηα εζληθήο αληίζηαζεο ή εκθπιίνπ πνιέκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1543/1985 (Α' 73) θαη 1863/1985 (Α' 204), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην λ. 1976/1991 (Α' 184). 4. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) θάζε θαηαβαιιφκελεο απφ ηηο παξαθάησ δαπάλεο: α) Σσλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ. Σν πνζφ ηεο κείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. Ωο έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζεσξνχληαη: αα) νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαηξνχο, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη εμεηάζεηο, θαζψο θαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε νδνληηάηξνπο, γηα νδνληνζεξαπεία, νδνληνπξνζζεηηθή θαη γλα-ζνρεηξνπξγηθή. ββ) Σα έμνδα λνζειείαο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ή ηδησηηθέο θιηληθέο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα γηα θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κέζα ζε απηά, θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα δηαξθή θάιπςε ηαηξηθψλ αλαγθψλ. γγ) Οη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζνθφκν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε αζζελή θαηά ηε λνζειεία ηνπ ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή ή ζην ζπίηη. δδ) Ζ δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ ζψκαηνο κε ηερλεηά κέιε, θαζψο θαη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ή ηνπνζέηεζε ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο νξγάλσλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. εε) Σα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ ηέθλσλ πνπ είλαη άγακα ή δηαδεπγκέλα ή ηεινχλ ζε θαηάζηαζε ρεξείαο, εθφζνλ ην εηήζην θνξνινγνχκελν θαη απαιιαζζφκελν εηζφδεκα ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ θαη πάζρνπλ απφ αλίαην λφζεκα, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ε δαπάλε γηα ηελ πεξίζαιςε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ ηπθιψλ, θσθαιάισλ ή δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ ηέθλσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, φπσο θαη ε δαπάλε ηνπο γηα δίδαθηξα ή ηξνθεία πνπ θαηαβάιινληαη γη' απηά ηα ηέθλα ζε εηδηθέο γηα ηελ πάζεζε ηνπο ζρνιέο ή ζεξαπεπηήξηα. ζηζη) Πνζφ ίζν κε ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ λφκηκα. ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7, ηα νπνία ζπλνηθνχλ κε ηνλ θνξνινγνχκελν θαη παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη πάλσ απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, πνπ εδξεχεη ζε θάζε λνκφ ή είλαη ηπθινί πνπ είλαη γξακκέλνη ζην γεληθφ κεηξψν ηπθιψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ νηθεία λνκαξρία θαη έρνπλ απνθηήζεη εηήζην εηζφδεκα πάλσ απφ έμη ρηιηάδεο (6.000) επξψ. ηελ πεξίπησζε απηή, εθπίπηεη ην πνζφ ησλ εμφδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ 6

7 ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ πξαγκαηηθφ, θνξνινγνχκελν κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ή κε εηδηθφ ηξφπν ή απαιιαζζφκελν ή ηεθκαξηφ εηζφδεκα ησλ πξνζψπσλ απηψλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ ηέθλσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαβάιινληαη απφ γνλέα πνπ δελ ζπλνηθεί καδί ηνπο, ιφγσ δηάδεπμεο κε ηνλ άιιν γνλέα. β) Σνπ πνζνχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο γηα θχξηα θαηνηθία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Γελ δηθαηνχληαη ηελ έθπησζε απηή φζνη παίξλνπλ ζηεγαζηηθφ επίδνκα. Οκνίσο, δελ δηθαηνχληαη ηε κείσζε απηή νη θνξνινγνχκελνη, φηαλ νη ίδηνη ή νη ζχδπγνη ηνπο ή ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ έρνπλ πιήξε θπξηφηεηα ή θαηνρή, εμ νινθιήξνπ, ζε νηθία κε επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε κε εθείλε ηεο κηζζσκέλεο θχξηαο θαηνηθίαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ κε ηε κηζζσκέλε. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ε πην πάλσ νηθία αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ είηε ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη ζηε ζχδπγν ηνπ είηε ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη ζηα ηέθλα ηνπο πνπ ηνπο βαξχλνπλ είηε ζηε ζχδπγν ηνπ θαη ζηα ηέθλα ηνπο πνπ ηνπο βαξχλνπλ. Σνπ πνζνχ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεη εηεζίσο γηα ηα ηέθλα ηνπ ν θνξνινγνχκελνο πνπ κηζζψλεη θαηνηθίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ηα νπνία θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλα ζρνιεία ή ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ, εθφζνλ απηά ηνλ βαξχλνπλ θαη εθφζνλ νη θαηνηθίεο πνπ κηζζψλνληαη βξίζθνληαη ζηελ πφιε πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε ζρνιή ή ην ζρνιείν πνπ θνηηνχλ ηα ηέθλα ηνπ θαη απηφο ή ηα ηέθλα ηνπ δελ έρνπλ άιιε θαηνηθία ζε απηή ηελ πφιε. Ζ πεξηνρή ησλ δήκσλ ηνπ θεληξηθνχ, ηνπ λφηηνπ, ηνπ βφξεηνπ, ηνπ δπηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ Πεηξαηά ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζεσξείηαη σο κηα πφιε. Ζ έθπησζε αλαγλσξίδεηαη, κφλν φηαλ ν θνξνινγνχκελνο αλαγξάςεη ζηηο νηθείεο ελδείμεηο ηεο εηήζηαο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ εθκηζζσηή. Αλ πξφθεηηαη γηα εθκηζζσηέο πνπ δελ θαηνηθνχλ νχηε δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ πιεξεμνχζηνπ ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. Γηα ηνπο αλήιηθνπο εθκηζζσηέο πνπ δελ έρνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, αλαγξάθεηαη ην αληίζηνηρν ζηνηρείν ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ. γ) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα παξάδνζε θαη' νίθνλ ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ή γηα θξνληηζηήξηα νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ή μέλσλ γισζζψλ, ην νπνίν θαηαβάιιεη εηεζίσο ν θνξνινγνχκελνο γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη ή γηα ηνλ ίδην. ηε δαπάλε ηεο ππνπεξίπησζεο απηήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ πνπ θαηαβάιιεηαη εηεζίσο απφ γνλείο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάδεπμε, γηα θάζε ηέθλν απφ απηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπλνηθνχλ καδί ηνπ. Σν πνζφ ηεο θάζε δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε κείσζε, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζψλ κείσζεο ηνπ θφξνπ νη δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ιακβάλνληαη δηαθεθξηκέλνπο γηα ηνλ θνξνινγνχκελν θαη γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη. 7

8 Σν πνζφ ηεο θάζε δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ ', ε νπνία ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο, κεηψλεη ην θφξν, κφλνλ εθφζνλ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή δήισζε θαη κεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θαζελφο πνπ θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, φπσο απηφ δειψζεθε κε ηελ αξρηθή δήισζε ή ζπκπιεξσκαηηθή κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο. δ) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν κε ππνζήθε ή πξνζεκείσζε απφ ηξάπεδεο, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα Σαρπδξνκηθά Σακηεπηήξηα θαη ινηπνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, εθφζνλ νθείινληαη απφ απηφλ θαη ε ππνζήθε ή πξνζεκείσζε έρεη εγγξαθεί ζε αθίλεην ηνπ ή ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ή ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ. ε πεξίπησζε ζχλαςεο λένπ δαλείνπ απφ έλα απφ ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα αλ είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ ρνξήγεζε ην αξρηθφ δάλεην ή φρη, κε ζθνπφ ηελ εμφθιεζε απφ ηνλ ππφρξεν ηνπ παιαηνχ δαλείνπ, νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ηνπ λένπ δαλείνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα απηνχ πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηνπ παιαηνχ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, αλαγλσξίδνληαη γηα κείσζε ηνπ θφξνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ λένπ δαλείνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ παιαηνχ δαλείνπ. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κείσζεο πξέπεη ζην δαλεηζηηθφ ζπκβφιαην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ρνξήγεζε ην λέν δάλεην λα αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο ν ζθνπφο ηνπ δαλείνπ, ην αλεμφθιεην πνζφ ηνπ παιαηνχ δαλείνπ, ν ρξφλνο ιήμεο ηνπ παιαηνχ δαλείνπ θαη φηη έρεη εγγξαθεί ππνζήθε ή πξνζεκείσζε κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ θαη γηα ην παιαηφ δάλεην. ε) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο πνπ ρνξεγνχληαη απφ αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, εθφζνλ νθείινληαη απφ απηνχο θαη ε ππνζήθε ή πξνζεκείσζε έρεη εγγξαθεί ζε αθίλεην ηνπο ή ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ή ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ. ζη) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν γηα πξνθαηαβνιέο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα Σακεία Αιιεινβνήζεηαο ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.δ. 398/1974 (Α' 116), γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο απφ ηνπο βνεζεκαηνχρνπο απηψλ. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηπηψζεσλ δ', ε' θαη ζη' δελ ζεσξείηαη φηη απνθηάηαη πξψηε θαηνηθία, αλ ν ππφρξενο, ν άιινο ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ, έρνπλ δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή ηζφβηαο επηθαξπίαο ή νίθεζεο, εμ νινθιήξνπ ή επί ηδαληθνχ κεξηδίνπ, ζε άιιε νηθία ή νηθίεο, εθφζνλ ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί ππεξβαίλεη ηα εβδνκήληα (70) η.κ.. Ζ επηθάλεηα απηή πξνζαπμάλεηαη θαηά είθνζη (20) η.κ. γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά είθνζη πέληε (25) η.κ. γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα πνπ βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν ή ηνλ άιιν ζχδπγν. Αλ ε επηθάλεηα ηεο πξψηεο θαηνηθίαο ππεξβαίλεη ηα εθαηφλ είθνζη (120) η.κ., ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ κεηψλεη ην θφξν πεξηνξίδεηαη ζην κέξνο πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηε κέρξη ησλ εθαηφλ είθνζη (120) η.κ. επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο. 8

9 δ) Σνπ πνζνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν γηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν απφ ηξάπεδεο, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα Σαρπδξνκηθά Σακηεπηήξηα θαη ινηπνχο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, εθφζνλ νθείινληαη απφ απηφλ, γηα αλαζηήισζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή εμσξατζκφ δηαηεξεηέσλ θηηζκάησλ, θαζψο θαη θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ραξαθηεξηδφκελεο σο παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεσλ ή σο παξαδνζηαθνί νηθηζκνί. Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο ησλ πεξηπηψζεσλ δ', ε', ζη' θαη δ' ππνινγίδεηαη ζηνπο ηφθνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα ηνπ δαλείνπ σο δηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο ησλ πεξηπηψζεσλ δ', ε', ζη' θαη δ' δελ πξέπεη λα έρεη εθπέζεη κε βάζε άιιε δηάηαμε ηνπ παξφληνο. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ δ', ε', ζη' θαη δ' εθαξκφδνληαη γηα δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη απφ θαη κεηά, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ, θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο. ε) Σνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο γηα αζθάιηζηξα αζθαιίζεσλ δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη αζζέλεηαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ ηέθλσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ηε δαπάλε απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη εηεζίσο γηα ηελ αζθάιηζε ηέθλσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 7, απφ γνλείο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάδεπμε θαη δελ ζπλνηθνχλ καδί ηνπο. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο αζθαιίζηξσλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ γηα άγακν θαη ηα δχν ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα (2.400) επξψ γηα νηθνγέλεηα. Σν πνζφ απηφ ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά θαη γηα ηνπο δχν ζπδχγνπο, κεηψλεη ην θφξν κφλνλ εθφζνλ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή δήισζε θαη επηκεξίδεηαη κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θαζελφο πνπ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, φπσο απηφ δειψζεθε κε ηελ αξρηθή δήισζε. ζ) Σνπ πνζνχ ηεο δηαηξνθήο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν ζηνλ άιιν θαη επηδηθάζηεθε ή ζπκθσλήζεθε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Σν πνζφ ηεο κείσζεο ηνπ θφξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ. η) Σσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ δσξεάο ζην Γεκφζην, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην Δζληθφ Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο, ηνπο ηεξνχο λανχο, ηηο ηεξέο κνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηα Παηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο θαη Ηεξνζνιχκσλ, ηελ Ηεξά Μνλή ηλά, ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα εκεδαπά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ην Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ. ηα) Σεο αμίαο ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αζζελνθφξσλ απηνθηλήησλ, πνπ κεηαβηβάδνληαη ιφγσ δσξεάο ζηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 9

10 ηβ) Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ δσξεάο πξνο ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα, ηα ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ή ζπληζηψληαη θαη ηα νπνία επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο, ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο πνπ δηέπνληαη απφ ην λ.1514/ 1985 (Α' 13) θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ απνηεινχλ εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. ηγ) Σσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ιφγσ ρνξεγίαο πξνο ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ λφκηκα ππάξρνπλ ή ζπληζηψληαη, εθφζνλ επηδηψθνπλ ζθνπνχο πνιηηηζηηθνχο. Πνιηηηζηηθνί ζθνπνί είλαη, ηδίσο, ε θαιιηέξγεηα, πξναγσγή θαη δηάδνζε ησλ γξακκάησλ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ρνξνχ, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο δσγξαθηθήο, ηεο γιππηηθήο θαη ησλ ηερλψλ γεληθφηεξα, θαζψο θαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδησηηθψλ κνπζείσλ, φπσο ηέρλεο, θπζηθήο ηζηνξίαο, εζλνινγηθψλ θαη ιανγξαθηθψλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο θαζνξίδνληαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, κεηά απφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο. Όηαλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ησλ ρνξεγηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ η', ηα', Ηβ' θαη ηγ' κε εμαίξεζε ηηο δσξεέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δσξενδφρνπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην, ππεξβαίλνπλ ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ εηεζίσο, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ πξέπεη λα αλνηρζεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε ηξάπεδα πνπ λφκηκα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα. Σν γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ηξάπεδαο πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ δσξεηή ή ρνξεγνχ θαη δσξενδφρνπ, ην πνζφ ηεο δσξεάο ή ρνξεγίαο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ δσξεηή ή ρνξεγνχ, θαηά πεξίπησζε. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Ζ κείσζε δηελεξγείηαη εθφζνλ ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηα εθαηφ (100) επξψ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ η', ηα', ηβ' θαη ηγ', ζην νπνίν ππνινγίδεηαη ε κείσζε, δελ κπνξεί λα ππεξβεί πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19. Σα ρξεκαηηθά πνζά απηψλ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ δελ πξέπεη λα έρνπλ εθπέζεη κε βάζε άιιε δηάηαμε ηνπ παξφληνο. 10

11 Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ η', ηα', ηβ' θαη ηγ' εθαξκφδνληαη θαη γηα δσξεέο ππέξ αληίζηνηρσλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζε άιια θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη ζε ρψξεο ΔΟΥ/ΔΕΔ. Σν πνζφ ησλ δσξεψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην κπνξεί λα θαηαηίζεηαη θαη ζε ηξάπεδα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ν δσξενδφρνο. ηδ) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ εληάζζνληαη ζε έξγα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3614/2007 ή θαη γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3661/2008 θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη αθνξνχλ: αα) Σελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηειεζέξκαλζεο ή γηα λέα εγθαηάζηαζε ηειεζέξκαλζεο ή ζπζηήκαηνο πνπ θάλεη ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη γηα παξεκβάζεηο ζην πθηζηάκελν ζχζηεκα πνπ αθνξνχλ ζε ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ζηνλ θαπζηήξα / ιέβεηα ζε ζπλδπαζκφ κε απηνλνκία ζέξκαλζεο θαη κφλσζε ζσιελψζεσλ. ββ) Σελ αιιαγή εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζεο θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην ζε θπζηθφ αέξην ή γηα λέα εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ. γγ) Σελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο. δδ) Σελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (θσηνβνιηατθά, κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο) θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ςχμεο - ζέξκαλζεο κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ή αλαλεψζηκσλ πεγψλ. εε) Σε ζεξκνκφλσζε ζε πθηζηάκελα θηήξηα κε ηνπνζέηεζε δηπιψλ ζεξκνκνλσηηθψλ παινπηλάθσλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ πιαηζίσλ / θνπθσκάησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη εμσηεξηθά θαιχκκαηα, παληδνχξηα θαη ξνιά) θαη ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο ή/θαη ζηελ νξνθή (δψκα ή ζηέγε). ζηζη) Σε δαπάλε γηα ηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο απφ αξκφδην επηζεσξεηή. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ. ηε) Σνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζε ηακεία αζθάιηζήο ηνπ, εθφζνλ ε θαηαβνιή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν, θαζψο θαη ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζήο ηνπ ζε ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν. 5. Γηα ηνλ θνξνινγνχκελν πνπ απνθηά εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, εθφζνλ απηφο πξνζθέξεη ππεξεζίεο ή θαηνηθεί γηα ελλέα (9) ηνπιάρηζηνλ κήλεο κέζα ζην έηνο πνπ απέθηεζε ην εηζφδεκα απηφ ζηνπο Ννκνχο 11

12 Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Δβξνπ, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ θαη Γσδεθαλήζνπ, θαζψο θαη ζε πεξηνρή ησλ Ννκψλ Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, Πέιιεο, Κηιθίο, εξξψλ θαη Γξάκαο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζε δψλε βάζνπο είθνζη (20) ρηιηνκέηξσλ απφ ηε κεζνξηαθή γξακκή, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηψλεηαη θαηά εμήληα (60) επξψ γηα θάζε ηέθλν πνπ ηνλ βαξχλεη. ηελ πεξίπησζε ζπδχγσλ αξθεί ν έλαο απφ απηνχο λα έρεη ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. 6. Γηα ηε ζχδπγν ε νπνία έρεη εηζφδεκα απφ ην νπνίν πξνθχπηεη θφξνο, νη κεηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ησλ πεξηπηψζεσλ α', δ, ε', ζη', δ', η, ηα', ηβ', ηγ', ηδ' θαη ηε' ηεο παξαγξάθνπ 4 πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα, ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 πνπ αθνξνχλ ηα ηέθλα ηεο απφ πξνεγνχκελν γάκν, ηα ρσξίο γάκν ηέθλα ηεο, ηνπο γνλείο ηεο θαη ηνπο αλήιηθνπο νξθαλνχο απφ παηέξα θαη κεηέξα ζπγγελείο ηεο κέρξη ην δεχηεξν βαζκφ, αθαηξνχληαη απφ ην δηθφ ηεο θφξν πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα. Οηαλ ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελφο απφ ηνπο ζπδχγνπο ππνβάιινληαη ρσξηζηέο δειψζεηο, αλ ζην εηζφδεκα ηνπ ελφο ζπδχγνπ δελ πξνθχπηεη θφξνο ή ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηψηεξνο απφ ην άζξνηζκα ησλ κεηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α' έσο θαη ηε' ηεο παξαγξάθνπ 4, ην άζξνηζκα απηψλ ή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη δελ κεηψλεη ην θφξν ηνπ άιινπ ζπδχγνπ. Καη' εμαίξεζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, κεηψλνπλ ην θφξν ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ηα πνζά ησλ κεηψζεσλ πνπ αθνξνχλ έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ ελφο ζπδχγνπ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλνηθνχλ καδί ηνπ θαη ηνλ βαξχλνπλ. Αλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ θνξνινγνχκελν πνζφ θφξνπ ή απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ησλ πεξηπηψζεσλ α', β', γ', ε' ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 πνπ αθνξνχλ απηφλ πξνζσπηθά θαη ηα πξφζσπα πνπ ηνλ βαξχλνπλ, νιφθιεξν ην πνζφ ησλ κεηψζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη, κεηψλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα γηα ηνλ άιιν ζχδπγν. Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ κεηψζεσλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ θφξνπ, ν νπνίνο πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή θιίκαθα γηα ηνλ θνξνινγνχκελν θαη ηε ζχδπγφ ηνπ, ε δηαθνξά δελ επηζηξέθεηαη νχηε ζπκςεθίδεηαη. Σν πνζφ πνπ απνκέλεη χζηεξα απφ ηηο κεηψζεηο απνηειεί ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 7. Αλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πεξηιακβάλεηαη θαη εηζφδεκα απφ αθίλεηα, εθηφο απφ ην απαιιαζζφκελν εηζφδεκα απφ ηδηνθαηνίθεζε γεληθά, ην αθαζάξηζην πνζφ απηνχ ππνβάιιεηαη θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%). Δηδηθψο, ν ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απμάλεηαη ζε ηξία ηνηο εθαηφ (3%) εθφζνλ ε επηθάλεηα θαηνηθίαο ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θαηνηθίαο ή πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή κίζζσζε. 8. Ο θφξνο ζηηο ακνηβέο πνπ απνθηνχλ νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε εκπνξηθά πινία, ππνινγίδεηαη κε αλαινγηθφ ζπληειεζηή έμη ηνηο εθαηφ (6%) γηα ηνπο αμησκαηηθνχο θαη ηξία ηνηο εθαηφ (3%) 12

13 γηα ην θαηψηεξν πιήξσκα, ζηηο ακνηβέο πνπ απνθηψληαη απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2010 θαη επφκελα. Αλ ν θφξνο πνπ εμεπξίζθεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη αλψηεξνο απφ ην θφξν πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο θαη 4, ην επηπιένλ πνζφ θφξνπ επηζηξέθεηαη χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 9. Γηα λα εμεπξεζεί ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ησλ αμησκαηηθψλ θαη ηνπ θαηψηεξνπ πιεξψκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα απηά απνθηνχλ εθηφο απφ ηηο ακνηβέο ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε εκπνξηθά πινία, αληίζηνηρα θαη εηζνδήκαηα απφ ηηο θαηεγνξίεο Α' έσο Ε' ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αζξνίδεηαη κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί επηκεξηζηηθά ζηα άιια εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ επηκεξίδεηαη ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκά ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 5 αλάινγα κε ηα πνζά ησλ ακνηβψλ ηνπ, σο αμησκαηηθνχ ή θαηψηεξνπ πιεξψκαηνο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ απφ ηηο θαηεγνξίεο Α' έσο Ε'. 10. Απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα εθπίπηνπλ: α) Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 52 θαη 54 έσο 58 ζην εηζφδεκα πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν κέζα ζην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο. β) Ο θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζε θξάηνο κε ην νπνίν ε Διιάδα έρεη ζέζεη ζε ηζρχ.α.γ.φ. γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηφ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε ζην άιιν θξάηνο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο.α.γ.φ.. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ πνζνχ απηνχ ηνπ θφξνπ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη κεξίδεηαη, αλάινγα κε ηα δχν ηκήκαηα ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή. Δάλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη. Γελ εθπίπηεηαη ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο ηνπ εηζνδήκαηνο έρεη θνξνινγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ ππνρξέσζεο θφξνο, πνπ αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα ή ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη κεηά ηηο εθπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) ίζεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε θαζεκία απφ ηηο επφκελεο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ ηξίηνπ θαη πέκπηνπ κήλα, αληηζηνίρσο, απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. 13

14 Αλ ν θφξνο βεβαηψλεηαη ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαηαβάιιεηαη ζε δχν (2) ίζεο δφζεηο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε δεχηεξε ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ ηξίηνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. Αλ ν θφξνο βεβαηψλεηαη ην κήλα Οθηψβξην ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη κεηά, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. Αλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο, ε νπνία πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αξρηθή δήισζε ηνπ ππφρξενπ, είλαη κέρξη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ γηα ηνλ ίδην θαη γηα ηε ζχδπγφ ηνπ αζξνηζηηθά ιακβαλφκελν, ηνχην ζα θαηαβιεζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ. Οηαλ ν θφξνο πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ εκπξφζεζκε δήισζε θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο, αλεμάξηεηα αλ βεβαηψζεθε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο, παξέρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβεβαηνχκελσλ κε απηφλ νθεηιψλ έθπησζε ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%). Καηά ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε παξέρεηαη έθπησζε πνζνζηνχ ελάκηζη ηνηο εθαηφ (1,5%) ζην ζχλνιν ηεο λέαο νθεηιήο, εθφζνλ απηή είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αξρηθή θαη ν ππφρξενο θαηέβαιε ηελ αξρηθή νθεηιή θαη έηπρε παξφκνηαο έθπησζεο ή θαηέβαιε κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο πνζφ ηεο αξρηθήο νθεηιήο πνπ θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ελελήληα νθηψ θαη κηζφ ηνηο εθαηφ (98,5%) ηεο λέαο νθεηιήο, εθφζνλ ην ιάζνο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο θνξνινγηθήο αξρήο. 12. Όζνη θαηνηθνχλ ζηελ αιινδαπή θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, ζην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην θιηκάθην ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνζηίζεηαη ν θφξνο, ν νπνίνο πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαινγηθνχ ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Ζ δηάηαμε απηήο ηεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη γηα θαηνίθνπο ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπο. 13. Όζνη θαηνηθνχλ ζηελ αιινδαπή θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα δελ δηθαηνχληαη ηηο κεηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. Απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη νη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα πιένλ ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπο. 14. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφξνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν απηφ. Δπίζεο, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο. Με ηηο απνθάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ νξίδεηαη επίζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ.» 14

15 3. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ θαη κεηά. Δηδηθά, γηα ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ε θιίκαθα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρεη εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ θαη κεηά. 4. ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.2960/2001 (Α' 265), φπσο ην εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8α ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.3986/2011 (Α' 152) αληί ηεο εκεξνρξνλνινγίαο « » ηίζεηαη « ». 5.α.Σν πξψην εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο β'ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011 (Α'218) αληηθαζίζηαηαη, απφ ηφηε πνπ ίζρπζε, σο εμήο: «β. ζε πξφζσπν πνπ είλαη ην ίδην ή πξφζσπν πνπ ην βαξχλεη θνξνινγηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Φ.Δ., νιηθψο ηπθιφ ή παξνπζηάδεη βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ.» β. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011 (Α ' 152) αληηθαζίζηαηαη, απφ ηφηε πνπ ίζρπζε, σο εμήο: «Δμαηξνχληαη θαη δελ πξνζκεηξψληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ, ηα εηζνδήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηεο πεξίπησζεο γ'ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κ.Φ.Δ..» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ ΛΟΙΠΔ ΡΤΘΜΙΔΙ.. Άπθπο 42 παπάγπαθοι ην άξζξν 29 ηνπ λ. 3986/2011 (Α' 152) πξνζηίζεληαη λένη παξάγξαθνη 6, 7, 8 θαη 9 σο εμήο: «6. ην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνχλ νη ακεηβφκελνη κε κεληαίν κηζζφ, νη ζπληαμηνχρνη απφ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο, νη ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο πάλσ απφ έλα έηνο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ή κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εκπνξηθά πινία θαη κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα ηεο πεξίπησζεο ζ' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ή απφ ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θχξηεο ζπληάμεηο έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Ζ παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη κε άιιε βάζε, ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011. Γηα ηελ απφδνζε ησλ πνζψλ απηψλ πνπ 15

16 παξαθξαηήζεθαλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ ΚΦΔ, φπσο ηζρχνπλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο παξαθξάηεζεο θαη ν ηξφπνο αλαγσγήο ησλ ακνηβψλ απηψλ ζε εηήζην εηζφδεκα θαη γεληθά ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 7. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ κέρξη θαη Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη γ' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηβάιιεηαη θαη βεβαηψλεηαη ζην νηθνλνκηθφ έηνο Γηα ηα νηθνλνκηθά έηε ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ βεβαηψλεηαη κε βάζε ηνπο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ ΚΦΔ θαη εκθαλίδεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. ηα αλσηέξσ εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα νηθνλνκηθψλ εηψλ εκθαλίδνληαη θαη ηα παξαθξαηνχκελα πνζά ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο απνηχπσζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο γηα ηε ρξήζε 2011 ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο θαηαβνιήο απηήο. 9. Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή απφ ην θφξν ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ.» 2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΦΔ πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: «Δηδηθά γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2012 έσο θαη 2014 ζηελ ίδηα βεβαίσζε αλαγξάθνληαη θαη ηα παξαθξαηνχκελα πνζά ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011 (Α' 152).» 3. ην άξζξν 31 ηνπ λ. 3986/2011 (Α' 152) πξνζηίζεληαη λένη παξάγξαθνη 8 θαη 9 σο εμήο: «8. Δηδηθά γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 θαη επφκελα, ην ηέινο επηηεδεχκαηνο βεβαηψλεηαη κε βάζε ηνπο ηίηινπο βεβαίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ ΚΦΔ θαη εκθαλίδεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επηβνιή θαη βεβαίσζε ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ γηα ηα αλσηέξσ έηε, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. 9. Σν ηέινο επηηεδεχκαηνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή απφ ην θφξν ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα θαη δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 101 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ.» 4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ θαηαξγνχληαη. Ζ θαηάξγεζε έρεη εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ θαη κεηά. 5. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ ΚΦΔ πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο εμήο: «Καη' εμαίξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθφζνλ ε δηαθνξά ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξψ, ε Δπηηξνπή ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο.» 16

17 6α.. Άπθπο 43 Έναπξη ιζσύορ Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. Αθήνα, 27 Οκηυβπίος

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014»

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 9/14 Σ.Τ. CPV:90511000-2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟΣΡΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαλνληζκφ ηεο ζχληαμεο, ηελ απφιεςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, ηελ απνλνκή κεξίζκαηνο ΜΣ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηεο νξηζηηθήο δήισζεο E7 απφδνζεο ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε απφ απνδνρέο

Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηεο νξηζηηθήο δήισζεο E7 απφδνζεο ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε απφ απνδνρέο Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηεο νξηζηηθήο δήισζεο E7 απφδνζεο ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε απφ απνδνρέο Οη αξρηθέο νξηζηηθέο εκπξφζεζκεο δειψζεηο απφδνζεο θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ (Φ.Μ.Τ. Έληππν Δ7-Φ-01.015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003627503 2016-01-13

16PROC003627503 2016-01-13 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑΜ: ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ

Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ ςπό ένηαξη ππάξειρ Ειδική Γραμμαηεία Εθνικού Σηραηηγικού Πλαιζίοσ Αναθοράς (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΘΕΜΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλοσ Αθήνα, 02.07.2012 Σηλ.: 210-3742050 Αριθ.Πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610 Fax: 210-3742060

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ».

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ννεκβξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ5041766ΔΞ2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΑ 6Ω469073-4Τ4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γενικψ Νοζοκομείο Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 105/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 105/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 105/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/86/183447/.462/28 Απξ. 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ Φαπμακεςηικά Πποϊόνηα (Σκιαγπαθικά), CPV:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82)

ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) ΚΥΑ Γ4/Φ.167/2073/1982 (ΦΕΚ Β 640/31-8-82) Θέμα : «Έγκριζη εθαρμογής προγράμμαηος οικονομικής ενιζτύζεως αηόμων ποσ πάζτοσν από ζσγγενή αιμολσηική αναιμία (Μεζογειακή δρεπανοκσηηαρική - μικροδρεπανοκσηηαρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα